prezentace

Komentáře

Transkript

prezentace
Legislativa EU z pohledu vývoje
požadavků na hlášení
přenosných nemocí
Dlhý J.
Porada krajských epidemiologů, HS hl. m. Prahy, 6. prosince 2010
Rozhodnutí 2119/98/ES (1)
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
č. 2119/98/ES
ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického
dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství
Platnost od 3. ledna 1999
Článek 1
Cílem tohoto rozhodnutí je s pomocí Komise vybudovat na úrovni
Společenství síť na podporu spolupráce a koordinace mezi
členskými státy s cílem zdokonalit ve Společenství prevenci a
kontrolu skupin přenosných nemocí uvedených v PŘÍLOZE.
Rozhodnutí 2119/98/ES (2)
Síť se použije pro:
epidemiologický dozor nad těmito nemocemi a
systém včasného varování a reakce pro účely prevence a
kontroly těchto nemocí.
Pokud jde o epidemiologický dozor, zřídí se síť zahájením stálé
vzájemné komunikace, s využitím všech vhodných technických
prostředků, mezi Komisí a těmi strukturami nebo orgány, které jsou
na úrovni každého členského státu a pod jeho odpovědností
příslušné na vnitrostátní úrovni a jsou pověřeny sběrem informací
vztahujících se k epidemiologickém dozoru nad přenosnými
nemocemi, a stanovením postupů pro šíření odpovídajících údajů
vyplývajících z dozoru na úrovni Společenství.
Rozhodnutí 2119/98/ES (3)
PŘÍLOHA
SEZNAM SKUPIN PŘENOSNÝCH NEMOCÍ
Nemoci, jimž lze předcházet očkováním
Sexuálně přenosné nemoci
Virové hepatitidy
Nemoci přenášené potravou
Nemoci přenášené vodou a nemoci závislé na prostředí
Nozokomiální infekce
Jiné nemoci přenášené nekonvenčními činiteli (včetně
Creutzfeld-Jakobovy nemoci)
Nemoci zahrnuté do Mezinárodních zdravotnických předpisů
(žlutá zimnice, cholera, mor)
Jiné nemoci (vzteklina, tyfus, VHH, malárie, jiné které
doposud nebyly klasifikované jako původci závažných
epidemií)
Rozhodnutí 2000/96/ES (1)
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 1999
o přenosných nemocích, které musí být postupně
podchyceny sítí Společenství podle rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES
PŘÍLOHA I
Nad níže uvedenými nemocemi a zdravotními problémy se
bude v rámci sítě Společenství provádět dozor
normalizovaným sběrem a analýzou údajů, a to způsobem,
který bude stanoven pro každou nemoc a zdravotní problém
poté, co budou zřízeny zvláštní monitorovací sítě Společenství.
Seznam
Rozhodnutí 2000/96/ES (2)
PŘÍLOHA I
Nemoci, jimž lze předcházet očkováním
1. Záškrt
2. Infekce vyvolané Hib
3. Chřipka
4. Spalničky
5. Příušnice
6. Černý kašel
7. Poliomyelitis
8. Zarděnky
Rozhodnutí 2000/96/ES (3)
Sexuálně přenosné nemoci
9. Chlamydiové infekce
10. Gonokokové infekce
11. Infekce HIV
12. Příjice
Rozhodnutí 2000/96/ES (4)
Virové hepatitidy
13. Hepatitida A
14. Hepatitida B
15. Hepatitida C
Rozhodnutí 2000/96/ES (5)
Nemoci přenášené potravinami a vodou
a nemoci závislé na prostředí
16. Botulismus
17. Kampylobakterióza
18. Kryptosporidióza
19. Lambliáza (giardiáza)
20. Infekce vyvolané E. coli enterohaemorrhagica
21. Leptospiróza
22. Listerióza
23. Salmonelóza
24. Šigelóza
25. Toxoplasmóza
26. Trichinelóza
27. Yersinióza
Rozhodnutí 2000/96/ES (6)
Jiné nemoci
Nemoci přenášené nekonvenčními původci
28. Creutzfeldt-Jakobova nemoc
Nemoci přenášení vzduchem
28. Legionářská nemoc
29. Meningokoková onemocnění
30. Pneumokokové infekce
31. Tuberkulóza
Rozhodnutí 2000/96/ES (7)
Zoonózy
(jiné než uvedené v seznamu nemocí přenášené
potravinami a vodou a nemoci závislé na prostředí)
32. Brucelóza
33. Echinokokóza
34. Vzteklina
Rozhodnutí 2000/96/ES (8)
Vážné zavlečené nemoci
35. Cholera
36. Malárie
37. Mor
38. Virové hemorrhagické horečky
Rozhodnutí 2000/96/ES (9)
Zvláštní zdravotní problémy
(39) Nozokomiální infekce
(40) Rezistence vůči antimikrobiálním látkám
Rozhodnutí 2002/253/ES (1)
Rozhodnutí Komise 2002/253/ES ze dne 19.
března 2002, kterým se stanoví definice případů
pro hlášení přenosných nemocí do sítě
Společenství podle rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady č. 2119/98/ES
Rozhodnutí 2002/253/ES (2)
1) Členské státy musí sdělovat informace o
epidemiologickém vývoji a vzniku ohrožení veřejného
zdraví přenosnými nemocemi s využitím sítě
Společenství takovým způsobem, který umožní
srovnávání, aby bylo možné přijímat preventivní a
kontrolní opatření na úrovni Společenství i na
vnitrostátní úrovni
2) Mají-li být tyto informace srovnatelné, je nezbytné
stanovit společné definice případů, a to i tehdy, pokud
ještě nebyly vytvořeny sítě dozoru specifické pro
jednotlivá onemocnění. Jakmile toto rozhodnutí vstoupí
v platnost, musí být definice případů používány pro
hlášení do sítě Společenství a musí splňovat požadavky
právních předpisů o ochraně osobních údajů.
Rozhodnutí 2002/253/ES (3)
Článek 1
Ke sdělování údajů pro epidemiologický dozor a kontrolu
přenosných nemocí podle ustanovení rozhodnutí
č. 2119/98/ES, a zejména článku 4 uvedeného rozhodnutí,
používají členské státy definice případů uvedené v příloze.
Článek 2
Na základě nejnovějších vědeckých údajů budou v tomto
rozhodnutí prováděny příslušné nezbytné úpravy.
Článek 3
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2003.
Rozhodnutí 2002/253/ES (4)
PŘÍLOHA
DEFINICE PŘÍPADŮ PRO PŘENOSNÉ NEMOCI UVEDENÉ
V ROZHODNUTÍ 2000/96/ES OBECNÉ ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ
TĚCHTO DEFINIC PŘÍPADŮ
Pokud není výslovně uvedeno jinak, musí se hlásit pouze
symptomatické případy.
Asymptomatické infekce však musí být za případ považovány
tehdy, pokud má infekce důsledky pro léčbu nebo veřejné zdraví.
"Případ s epidemiologickými souvislostmi" je případ, který byl
vystaven působení potvrzeného případu nebo u nějž došlo ke
stejné expozici jako u potvrzeného případu (např. jedl stejnou
stravu, byl ubytován ve stejném hotelu atd.).
V příloze je uvedeno celkem 45 case definicí.
Rozhodnutí 2003/534/ES (1)
Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2003,
kterým se mění rozhodnutí č. 2119/98/ES
Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí
2000/96/ES, pokud jde o přenosné nemoci
uvedené v těchto rozhodnutích, a kterým se
mění rozhodnutí 2002/253/ES, pokud jde o
definice případů pro přenosné nemoci
Seznam
Rozhodnutí 2003/534/ES (3)
PŘÍLOHA I (Rozhodnutí 2000/96/ES )
Nemoci, jimž lze předcházet očkováním
1. Záškrt
2. Infekce vyvolané Hib
3. Chřipka
4. Spalničky
5. Příušnice
6. Černý kašel
7. Poliomyelitis
8. Zarděnky
9. Pravé neštovice
10. Tetanus
Rozhodnutí 2003/534/ES (4)
PŘÍLOHA I (Rozhodnutí 2000/96/ES )
Sexuálně přenosné nemoci
11.
12.
13.
14.
Chlamydiové infekce
Gonokokové infekce
Infekce HIV
Příjice
Rozhodnutí 2003/534/ES (5)
PŘÍLOHA I (Rozhodnutí 2000/96/ES )
Virové hepatitidy
15. Hepatitida A
16. Hepatitida B
17. Hepatitida C
Rozhodnutí 2003/534/ES (6)
PŘÍLOHA I (Rozhodnutí 2000/96/ES )
Nemoci přenášené potravinami a vodou
a nemoci závislé na prostředí
18. Sněť slezinná
19. Botulismus
20. Kampylobakterióza
21. Kryptosporidióza
22. Lambliáza (giardiáza)
23. Infekce vyvolané E. coli enterohaemorrhagica
24. Leptospiróza
25. Listerióza
26. Salmonelóza
27. Shigelóza
28. Toxoplasmóza
29. Trichinelóza
30. Yersinióza
Rozhodnutí 2003/534/ES (7)
PŘÍLOHA I (Rozhodnutí 2000/96/ES )
Jiné nemoci
Nemoci přenášené nekonvenčními původci
31. Creutzfeldt-Jakobova nemoc
Nemoci přenášení vzduchem
32. Legionářská nemoc
33. Meningokoková onemocnění
34. Pneumokokové infekce
35. Tuberkulóza
Rozhodnutí 2003/534/ES (8)
PŘÍLOHA I (Rozhodnutí 2000/96/ES )
Zoonózy
(jiné než uvedené v seznamu nemocí přenášené
potravinami a vodou a nemoci závislé na
prostředí)
36. Brucelóza
37. Echinokokóza
38. Horečka Q
39. Vzteklina
40. Tularémie
Rozhodnutí 2003/534/ES (9)
PŘÍLOHA I (Rozhodnutí 2000/96/ES )
Vážné zavlečené nemoci
41. Cholera
42. Malárie
43. Mor
44. Virové hemorrhagické horečky
Rozhodnutí 2003/534/ES (10)
PŘÍLOHA I (Rozhodnutí 2000/96/ES )
Zvláštní zdravotní problémy
(45) Nozokomiální infekce
(46) Rezistence vůči antimikrobiálním látkám
Rozhodnutí 2007/875/ES (1)
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 18. prosince 2007,
kterým se mění rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady č. 2119/98/ES a rozhodnutí
2000/96/ES,
pokud jde přenosné nemoci uvedené v těchto
rozhodnutích
Rozhodnutí 2007/875/ES (2)
Přílohy rozhodnutí č. 2119/98/ES a 2000/96/ES by proto měly
být změněny tak, aby se vztahovaly rovněž na těžký akutní
respirační syndrom (SARS), influenzu ptáků u lidí a nákazu
virem západonilské horečky.
Nový mezinárodní zdravotní řád (2005) vstoupil v platnost dne
16. června 2007 a již se neomezuje pouze na zvláštní nemoci,
nýbrž se vztahuje na všechna ohrožení veřejného zdraví
mezinárodního významu, která jsou takto identifikována
pomocí nástrojů podle přílohy 2 uvedeného řádu. Příloha
rozhodnutí č. 2119/98/ES by proto měla být odpovídajícím
způsobem změněna.
Rozhodnutí z 28.4.2008 (1)
COMMISSION DECISION
of 28/IV/2008
amending Decision 2002/253/EC laying down
case definitions for reporting
communicable diseases to the Community
network under Decision No 2119/98/EC of the
European Parliament and of the Council
Rozhodnutí z 28.4.2008 (2)
1. ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS) and HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) INFECTION
2. ANTHRAX
3. AVIAN INFLUENZA A/H5 or A/H5N1 in humans
4. BOTULISM
5. BRUCELLOSIS
6. CAMPYLOBACTERIOSIS
7. CHLAMYDIAL INFECTION
8. CHOLERA
9. variant CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE (vCJD)
10. CRYPTOSPORIDIOSIS
11. DIPHTHERIA
12. ECHINOCOCCOSIS
13. SHIGA/VERO toxin producing ESCHERICHIA COLI INFECTION
(STEC/VTEC)
Rozhodnutí z 28.4.2008 (3)
14. GIARDIASIS
15. GONORRHOEA
16. HAEMOPHILUS MENINGITIS, INVASIVE DISEASE
17. HEPATITIS A
18. HEPATITIS B, ACUTE
19. HEPATITIS C
20. INFLUENZA
21. LEGIONNAIRES' DISEASE
22. LEPTOSPIROSIS
23. LISTERIOSIS
24. MALARIA
25. MEASLES
26. MENINGOCCOCAL DISEASE, INVASIVE
27. MUMPS
28. PERTUSSIS
Rozhodnutí z 28.4.2008 (4)
29. PLAGUE
30. PNEUMOCOCCAL INVASIVE DISEASE(S)
31. POLIOMYELITIS
32. Q FEVER
33. RABIES
34. RUBELLA
35. RUBELLA, CONGENITAL
36. SALMONELLOSIS
37. SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME – SARS
38. SHIGELLOSIS
39. SMALLPOX
40. SYPHILIS, CONGENITAL and NEONATAL (PRIM. And SEC.)
41. TETANUS
42. TOXOPLASMOSIS, CONGENITAL
Rozhodnutí z 28.4.2008 (5)
43. TRICHINELLOSIS
44. TUBERCULOSIS
45. TULARAEMIA
46. TYPHOID/PARATYPHOID FEVER
47. VIRAL HAEMORRHAGIC FEVERS
48. WEST NILE FEVER
49. YELLOW FEVER

Podobné dokumenty

1/1.4 Povinná hlá‰ení o infekăních chorobách

1/1.4 Povinná hlá‰ení o infekăních chorobách gonokokové infekce, nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu (HIV/AIDS), příjice, – virová hepatitida A, B i C, – nemoci přenášené potravinami a vodou a nemoci závislé na prostředí: botulismus,...

Více

Giardia intestinalis

Giardia intestinalis c. seškrab nebo biopsie sliznice střeva Při dyspepsii, nevolnosti, bolestech břicha, průjmu (event. zácpě), obvykle bez teplot (subfebrilie): vyšetřit stolici na parazity

Více

Střevní infekce

Střevní infekce Chemila, spol. s r.o., Laboratoř lékařské mikrobiologie, Hodonín č.p.4057, Polní 27, PSČ 695 01, tel.518324103 Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod číslem 1273. ...

Více

Kompletní příručka k tisku v pdf

Kompletní příručka k tisku v pdf Za druhé, bakterie jsou UVNITŘ buněk. Hostitelův imunitní systém je nemůže vidět. Imunita vidí, co je hostitel a co je cizí, když se podívá na proteiny z vnějšku buněčné zdi. Tím vnějškem je hostit...

Více

Infekční choroby – bakterie

Infekční choroby – bakterie • katarální - zánět horních cest dýchacích + spojivek • exantematické - makulopapulózní exantém s postupným kraniokaudálním výsevem, lymfadenopatie

Více

echinokokové infekce - Česká parazitologická společnost

echinokokové infekce - Česká parazitologická společnost vzniku jaterní fibrózy. Důvodem urgentního chirurgického výkonu jsou také komplikace echinokokózy jako bakteriální infekce cysty, ruptura cysty, tlak cysty na okolní orgány či obstrukce žlučových c...

Více