City|Trip - Reise Know

Komentáře

Transkript

City|Trip - Reise Know
Š t v a n i ci
autob. nádr.
Praha, Florenc
no u
lore
K øiží
Pod výtop
Ke
o va
m
Øásnov
ka
e ck
nci
á
vor
sk
Žatecká
Va l
tinskená
U obec.
17.
nábø.
adu
Ko z í
D
kov
o
nábø.
anou
U 124
Na F
dvo
ra
náb
øe
zí
Ná
sem
ináø
e
uhá
tko
va
Kos
ár
17. lis
to p
Tomášská
Alšov
o
Snìmovní
r
kou b
ko v a
171 X
plu k u
nám.
Republiky
á
ho
ko v a
Køiží
l ov s k
Pr vní
Na
ici
tupartská
Malá Š
R y b ná
-v
Sal
žská
sv. Josef
íèí
poø
øiès
Za Po
á
S o ko
pluku
an
m 138
Muz.
hl.m.Prahy
U 129
l ov s k
Florenc
Štv
S 14
S o ko
Ke
ov
ká
èí
poøí
p oø í è í
Na
ežní
Pobø
Tì šn
ps
Na
Bílá labuŖ
žn í
Pobøe
Pr vního
Wilsonova
P ù tov a
Biskupský dvùr
n áb ø e ž í
480 m
Tìšnov
Pùto
ova
S tárkva
l
He
ku
ov a
ná
a
Øeho
UB
øova
ulha
r
Opl
etal
Dláždì
Havelkova
os
ad
y
á
It alsk
on o
va
ck
lov
a
éh
l ov a
eta
Opl
hli
d
leta
Op
a
Wa
shin
gton
ov
a
ov
va
ièk
alo
let
Op
Wa
sh
Krako
vská
Ve
Sm
eè
k
ác
h
ingt
o
nov
a
nská
Štìp
á
va
á
ansk
Le
Krako
v s ká
Mezib
r
Ve Sm
eèkác
h
Štìpá
nská
Školská
L e g e rova
Sokolská
nská
ov a
Lublaòská
aòsk
á
Boženy
Nìmcové
5th edition 2014
ISBN 978-3-8317-2535-9
© Peter Rump. All rights reserved.
Mapping: Ingenieurbüro
h197 B. Spachmüller, amundo media GmbH
Digital edition: amundo media GmbH, www.amundo-media.de
: 170
Slezská
h195
Ko r u n n í
Die Karteneinträge stehen als Waypoint-Listen (.kml-Datei)
h 194
unter folgenden Links bereit.
Sie können mit der App PDF Maps von Avenza direkt eingelesen werden.
Fa
You can download waypoint lists of the points ofrinterest
nco (.kml file)
uzs
from the following links.
ká
The PDF Maps app from Avenza is able to import the files directly.
V i n o h r
Gastronomie / Gastronomy:
http://www.reise-know-how.de/wp/ct-prag-2014-gastro.kml
Hotels:
http://www.reise-know-how.de/wp/ct-prag-2014-hotels.kml
Wenzigova
Lubl
Štìpá
Lipová
ká
boj
išti
Na
Pøíèná
Ka
te ø
ins
nièk
i
ertov
Al b
i
Muzeum
Policie ÈR
a
sk á
ko
diè
Vo
va
Vodièk
o
a
Wils
28
V l a d i s l avov a
J u n g m a n n ov a
Vo
d
h ra d s k
á
W i l s o n ov a
l od
Kr á
ká
Na
Pro
va
zn
ic
na
.øíj
Vrc
á
sk
tíø
Ry
á
V k Hav
otc el
ich sk
Jin
Ha
v
Michalská
Sp á l e n á
ámìs tí
K a r l ovo n
ìstí
K a r l ovo n á m
dská
V yš e h r a
y
van
Slo
v orská
á
ová
Kamz
ik
á
Melantrichova
va
ov
á
vc
ká
Jil s
Zdìraze
Na
í
Náp
lav
n
Týn
sk
Dl o
ká
e m i n áøs
Vojtìšská
nábøeží
vo
M a s a r y ko
Vodièko
v
Divadelní
Malo
str
Vltava (Moldau)
Rettigové
náb øe
S m e t a n ovo
Pod
va
ží
Jilská
Vltava (Mold
au)
a ns
ké
nábøež
í
U Dob
øenskýc-h
V y še
Karlovu
S tud
slu p
Po d S l ovany
gova
L e g e rov a
Wenzi-
Ke
Na
UK
Ko u b ko v
á
gynek.-porod.
klinika
sv. Apolináø
Fügnerovo
nám.
S o ko l s k á
náb øeží
rlovu
psychiatrická
klinika
by Eva Gruberová and Helmut Zeller
published by REISE KNOW-HOW Verlag
Peter Rump GmbH, Bielefeld, Germany
www.reise-know-how.de
Sehenswürdigkeiten / Sigths:
http://www.reise-know-how.de/wp/ct-prag-2014-sights.kml
a
Ke K
any
Podskalská
Hoøejší
nám.
ská
Tyršova
Tyršova
(Neustadt)
Bìlehra
d
cká
ov ni
Køiž
pì
Hroznová
Na Kam
ých ml
ýnù
U So
vov
Kampa
cova
Nosti-
Mikulaš
U
Lázeòs
ká
Bese
va
Š t e f á n i ko
Tylovo
ská
Lublaò
u
Vinièná
Nové Mìsto
CityTrip Prag
Liste der Karteneinträge / Map Index
ám.
Vodièk
o
Alšov
o
lu ž
ick
éh
o
Josefská
Kroftova
dy
; 86
D 115
n
Tylovo
ská
h
188
Rumun
#46
adská
Pavlova
Lublaò
lov
Kar
m
134
ská
va
Vocelo
I.P.Pavlova
Jugoslávská
Le g erov a
Ke
Muz.
A. Dvoøáka
ká
kého
ova
Mikovc
Sokolská
K
øin
ate
Øím
s
Anglická
I. P.
Jeèná
g
a
v
e ro
R u b e šov a
Èelakovssady
Hálkova
203 Ì
sk
Apolináø
UK
Èelakovského
sady
á
Bìlehr
u
nová
Melou
Pod
Vìtrovem
h
186
ká
ináøs
Apol
Nemocníce
sv. AlŤbìty
hra
Nationalmuseum
adsk
Bìlehradská
ybníè
k
neurol.
klinika
sv. Kateøina
Botanická
zahrada
á
øs k
liná
Apo
za
z
sv. Štìpán
ká
ins
teø
Ka
U nemocnice
ku
á
é
lat
Na R
vu
Ke Karlo
Salmovská
d
hrá
S l ov
Ben
jsk
ls p
Fakultní
poliklinika
+ 159
Ra
nze
Štìpánská
Jeèná
á
tsk
Vino h
r
Žitná
Na
r ád
ah
Muzeum
27 S
ùních
V t
Malá
U
á
sk
ù
zò
vì
We
Dr ti nova
lém
vá
žo
Rù
ch
stí
Dr tinova
za
vá
žo
Rù
ý
ck
liti
Po
mì
ká
ru
Je
ká
ná
zs
a
ns
Pa
ké
Žitná
Všeobnecná
fakultní
nemocnice
ku
Botiè
ská
Øeznická
Salmovská
Faustùv
dùm
N
lská
Øeznická
U nemocnice
h 202
Ško
Navrátilova
sv. Ignác
ch
vane
a Slo
æ
EmmausKloster
P od
Podskalská
P l ave c k á
vs
nova
Jungman
ská
h ov a
N
43#
â
Omlardùiná
Vá c l a v
Dittric
i
na poøíè.
právu
Ladova
cla
vá
á
È e r ná
J eèná
(Neustadt)
Trojická
Vá
rlo
Spálen
vická
Opato
h ov a
to u
Senovážná
k
zan
ká
ká
Ne
s
viø
Ha
N
Pe
š týnì
Pe r
á
ndsk
Dittric
ar
nice
Na
la
Miku
ov a
Ná p l av n í
Karlsplatz
å
Trocnovská
U rad
H us o v a
Pr ù c h
va
enco
Køem
Pš tross
V. Hálek
Odborù
Karlovo námìstí
Zitkovy nám Pod
Emauzy
sady
Min.
práce a
Døevná
soc. vìcí
Havlièkova
lova
Temp
va
ká
ov a
Liliová
á
Voršilsk
íkova
Kathedrale
des hl. Kyrill
und Method
ç
n
Morá
á
R y bn
selo
a
ulièk
ská
Týn
Mai
Žatec
Hus
Liliová
o va
zb
Na
Mysl
i
nc
oøe
Nové Mìsto
o va
Ministerstvo
zdravotnictví
(Altstadt)
Lazarská
Mìst. Novomìstská
soud
radnice
Jenš tejnská
Na
Karlovo námìstí
Schwarzenberský
palác
147o
Záhoøanského
Trojan
ná b øeží
S vo r n o s t
Pivovary
Staropramen
skatepark
Aréna
ldau)
V l t av s k á
:105
c66
Re s s l ova
R aš í n ovo
h
197
os t
Vltava (Mo
Plachty
ná
kého
Vojtìšská
m
Palackého
Nábøežní
Plachty
V l t av s k á
Andìl
-
ov a
í
ù
Os t rov s
Bezdìch
raŤn
Kovák
Tu n e l
a
Klicperov
Nád
n ického
E rgli še
Jindøicha
Staropramen
Vrázova
h
196
6
Karla
bìlidle
Na bìlidle
Na Celné
Andìl
S trou pež
Radlická
Kovákù
© REISE KNOW-HOW 2014
Na
S vo r n o s t i
P l ze ò sk á
Lidická
P l ze ò s k á
é
Tanzendes Haus
øežní
ko v a
á
Náb
í
ží
ná bøkeovo nábøež
Ja ná è
Zb orovs k
Pecháè-
185 h
45#
Myslíkova
Jiráskovo
nam.
j ší
P r e s l ov a
Š t e f á n i ko v a
šova
Ma to u Nár. dùm
na Smichove
nická
Les-
ká
tovic
Opa
sv. Vojtìch
G o r a zdova
V botanice
Pštross
mos t
Jiráskùv
Lidická
P l ze ò s k á
lin y
Malostranská
vod. vìŤ
Hoøe
el
námìs tí
sv. Václav
14. øíjna
(Altstadt)
V
38 S
R a š í n ovo n á b ø e ž í
tun
K
a
Matoušov
á
ký
coeur
é
vs
e
sacré
o
Koøenskéh
žní
Nábøe
ho
V bo t a n ic
Park
Z b o rov s k
Peškov
ra
Viktora Hug
a
Elišky
St
:
108
nam.
rná
Arbesovo
ruze
Šítkova
Mánes
ic
e Semè
vandy z
Pavla Š
nábøeží
Zubatého
a
Malátov
h
200 Malátova
ţofín
ostrov
Janáèkovo
128 U
Slovanský
St. Mìsto
St. Mìsto
Karo
S1
V lesícku
a
Š t e f á n i ko v a
H
è
ole
v
ko
Vodní
ostrov
Vodní
Na
st
nábøeží
Kinských
Dìtský
vo
r y ko
Justièni
palac
Divadelní
namìstí
Petøínská
Z b o rov s k á
Prag
Petøínská
Masa
Kinského zahrada
nábøeží
City|Trip
200 m
Janáèkovo
(Kleinseite)
Rošických
Va n i è k o v a
Malá Strana
a
Šeøiková
1 : 8000
Všehrdova Zborovská
Šeøiková
Újezd
CITYMAP
vk
ova
hrd
Újezd
Olympijská
Kapr
ova
Svìtlé
È e r to
V še
Vanièkova
Velký
strahovský
stadion
S tøíb
ská
Újezd
á
y
Karolin
Nebovid
Strahovská zahrada
R 92
R
75
inská
á
zeòsk
ká
K a r m e l i t sk á
(Kleinseite)
VSUP
R
Staromìstská 95
48 #Vele-
Lá
p ucinská
Minister.
zemìdìl.
sv. Petr
B is
e r ov a
Ro h a n s k é
S t á r ko v a
Petrská
57
c
èní
R
83
á
náøsk
Mly
á
ká
Josefov
va
Samco
Petrské
nám.
ká
láøs
Truh
á
á
c
Zlatni
Dušní
k
dikts
Bene
ná
Mas
Lodní mlýny
lýny
Dl o uhá
Ministerstvo
dopravy
K l i m e nts ká
Lo d
Cirkev
bratrská
enick
Souk
v a Barvíøská
Nové m
R
79
(Josefstadt)
11 S
154 @
85 ;
ská
Klimentská
Re v olu
ké
Masná
e nt
Klim
sv. Kliment
D 110
h 180
S
2
`
173
há
Ì
R 73
r 87
Revo l uè n í
i
Hradebn
ká
L a n n ov a
Muz.
pošt. známky
Rybná
rs
noho
Paøí
v
ymo
JáchSt. Nikolaus-
als
á
talsk
Haštalské Haš
184
nam.
Rámo vá
Krás
Maiselova
S
Za
m
Haštale
á
bn
Ry
Dušní
El.
žská
a 100
u
Dlo
177
h
K.
Haštalu
sv. Haštal
št
Ha
S 28
á
Haštalsk
(Josefstadt)
eh
to
ov
Bílkova
lis
R
ÈVUT á
Bøe
93
ko v a
l
í
h
B
Konzervatoø
ová
Spanische Jüdisches
n
Altneue
Synagoge Museumòská
rejdíaš
à
e
ti
Synagoge
Vìz
Alter Jüdischer Klausen- ß
Þ -143
Friedhof Synagoge
29
72
VR. k S 101
m136 Û
olko :
Ü
ká
vnì
Die PinkasRudolfinumÔ
i
Š iro
25 S
:
Synagoge
S5
S 23 104
nám.
ká
á Salvator
Š i ro k á Ú
Š iro
n
è
te
á
MeiselKos
rsk 30
Jana Palacha
áto
:
Synagoge Ý
most
sk á
Anež
Agnes- Ó
kloster
K o zí
pa
vBø
du
Kozí
vo
ko UK
oøá
Paøí
sùv
Dušní
Josefov
U milosrdných
U milosrdných
Min. prùm.
a obch.
Ø á s nov k a
U nemoc.
pojištovny
t
ná
bø.
Nemocnice
na Františku
Klášterská
mos
nam. Dv
Curieových
Františku
dy
H o lb o
h ùv
Máne
Klášter
sv. Tomáše
K a r m i t ská
el
ek
v rš
Malá Strana
V
Èec
R
80
ský
3
Kloster Strahov
0
Úøad vlády
ÈR
Va l e n t
S 36
Jánská
J án
R 71
ého
ny
ovár
U pl
#
49
Š
h192
1 cmr=
ch80licmk
L e te n s k á
o vo
oøák
Nábø. Ludvika S vobo
Nab ø. na Františku
n áb øeŤ í
D v o ø á ko v o
náb øež í
au)
Vltava (Mold Tìšnovský tunel
V celnici
sv. Jakub
ci
98
Goltz-Kinský
V celni
34 S
.
m Fr. Kafka
Palais
c 67
Div.
Kirche
Jakub ská
135 Museum
S33
u
Jan Hus S9
Námìstí
slavínova
RišeÐ
ec. dom
S22
po
S
17
U. Obh
Ï
nám.
122D
181
rko
loutek
Republiky
M
Praha
Lidový dùm
Î
R
á
va
k
a
s
p
Moste
t
r
Bøetislavova
u
t
Š
Fr.
Kafky
Altstädter
Ring
c
Ê
88
h
195
ká
Gemeinde127 U
Haus zur
Platnì
Nemocnice
ká
Teynkirche
Masarykovo nádraŤí
Vl a šská
øská
U125
tnìøs
Ù
Tržištì
Ì
a
l
54
c
haus
P
schwarzen
milosrd. sester
X 168
Magistrát
Platnìøská
d Celetná
Hu s i t s k á
PulverÉ
o
Hybernská
á
k
s
n
r
e
b
y
H
l
á
Madonna
r
S
18
K
á
n
t
e
l
e
C
Kreuzherren
Saská
sv. Karla
K a rl ùv
Die Brückentürme
Lobkovický
S 37
Ö
150 i
149 o
Mariánské Linhartská
h189
Schönbornský
Ëc
pìturm
Í
i151
kirche
m
Boromejského
o
Klementinum
o
palác
s
P
nám.
t
r
58
oko
:
k
palác
P. Maria
Altstädter Že
@
ps
×
Malé
109
pøSí 15
rh Divadlo
ká
Ø Karlsbr
pod øetìzem Kampa
157
Rathaus lezná
ý t Broadway
nám.
a
its
n
ü
Kirche der hl.
Karolinum
c
k
enická
c
e
s
VelkoN Palace Cinemas
o
ê
u
Pøib
v
á
118
D
O
Ò
Ñ
k
Muttergottes
Ù
s
Schönbornská
zahrada
H
S
pøevorské
š
2
Vla
Karl o Muz.
Øehoøova
K a rl o v a
Das StändeKarlov a
Ko Ÿ n
vom Siege
nám.
Bolz
Slovanský dùm
Senovážne
støedovìku
á
Staromìst.
mlýny
a
R
k
91
theater
nov
ì
50 # 68
c Maltézské
Lichtenels S 21
a
3
3S
Muz. B. Smetany m140
60 nám
c lo
Me
Se
nám.
S
sv. KøíŤ
sv. Havel
13 S
Har a
63 cc62
Lobkovická zahrada
štejnský
Novotného
Jah182
á
v
ife
l
a
n
v
39
o
t
o
ì
a
z
Anìnská
i 153
tì
p
n
a
e
24
v
S
l
á
v
Ø
k
Anìnské
a
r to
o
palác
t
o
tri
c 65 sv. Jiljí
k
DD
í
H a ra n
131 o
ch
ø
va
sv.
Jindøich
nám.
p
113 112
ov
S 12
Ì179
Na dlí
m 142 R 77
S e i f e r tov a
a Kunhuta
a
ra
78
D 119
á
Zlatá
záb
123 D
Èeské Pelcova
S 19
R
sk
Bethlehemsš
139 m
a
i
Muchaa
Ì193
v
ø
muz. hudby
o
nám.
Dùm
mù
ä
81
Muzeum
vod
Semináøská
Ì kapelle
Museum
s tk
Náprstkova
Vej
W. Churchilla odborových
R 183
Hellichova Hellichova
Õ R 90
u
ká 59 c
komunismu
97 102 :
s
Museum
ø
16
S
svazù
y
Muz. vosk.
R
ytí
Betlémské nám.
Petøínská
Kampa
94
zahrada
ovn
stud.
Mùstek
ov
107:;
figurin 167
Uhelný R
Tyršovo muz.
jèc
61 c
Náprstkovo
rozhledna
Bors
ù
u
S
p
p
ë
í
ko ø e p
Zradlové
Petøínka
U
trh
X
Vc
ka
ská muz.
bludištì
Sovovy
Betlém
Bredov.
palác
á
20 S
mlýny
iktsk Klášter 175odní
Praha
P
kaple
Konv
Jungmannovo
á 172
Všehrdova
h šed. sester: 166 X
ká
s
Hlavní nádraŤí
o 132
n
sk
i
u BoŤího domu
t
r
š
a
a
178
i
M
v
47 #
S
dø
vo
U lano vé dráhy
(Hauptbahnhof)
Oli
190 Ì
nam. P. Maria SnìŤná
26
á
Jin
Støelecký
Daèkùv
ìj s k
Hlavni
nádraží
m
c
o
í
l
n
4
S
to
D 111
#41 palác
52
Ná ro d
Bar Divadlo Metro :
Petøín
dní
Mùstek
Laurenziberg 4
Moøeplavba
Františkánská
ostrov
106
74
R
327
Krocínova
S 10
@156
Adria
Svìtlé
zahrada
c
121 D
Øíèní
Nebozízek
53
Øíèní
S35
170 o
69 c
P
C h ar
o
vátov
liti
160+ :
a
Národní tøída
133
á
ck
103
c 56
o
Obìtem
ýc
ní
d
o
r
á
N
í
i
g
e
l
t
s
o
1
M
7
S
hv
í
i
g
e
l
t
s
o
M
komunismu
á
n
z
ì
t
í
V
ìz
Petschkùv
126
U
ò
o
P
y
k
v
r
a
.98
Nationaltheater
Pu
alac + 164
òù
76 R
Div.
Rokoko
kéh
palác
c
D
è Laterna magika
ovní
6S
r
o
t
Impressum / Legal notice
s
55
114
O h
StaatsKlášter
187
Plaská
oper
c64
R 99
voršilek
va ã
Ostrovní
Dieser Stadtplan im Maßstab 1 : 8000 stammt aus dem Reiseführer /
no
Støelecký
Vj
V Jircháøích
@ 155
o
á
165
+
h
s
mì
l
Mìlnická
á øí c
This citymap on a scale of 1 : 8000 originates from the cityguide
ostrov
Wi
sv. Michal
Jirch
Úvoz
R 82
ská # 44
etán
Lor
Úvoz
S tr a
hov
sk
Nar. gal.
oldau)
M
(
a
v
a
t
Vl
D 120
Vojanovy
Thunovská
Ministerstvo sady
financí
á
Malostranské
Lete n s k
N erudova
Kleinseitner
42 #
sv.
Josef
Kirche des Platz
hl. Nikolaus í
Lichtenštejnský
Muz. vosk. figurín
51 #
î
elnáR
palác
Dražického
Cih 89
námìs tí
nam. íšeòská
ñ
a
še
í
ky
láv
zne
ele
Neruda gasse
ez
bø
Už
Th u novská
adu
Ke Hr
ké schody
Va
ech
ó
d. Pedag. R
Va l
ô Alter
stu
a
n
muz. 96
Veitsdom Königspalast da
laté
Z
Valdštejnsk á
U
h ra
a
Senát
Z
ValdWaldsteinHudební
štejnské
palais
nam.
pavilon
ð
Schlosstre
p pe
- 145
áren
ï
Palastgärten unter 194 Ìká Malostranská
der Prager Burg štejns
ld
m141
Klárov
Prager
Burg
ò
h ka s
a rd
Bene
u
øsk a
Viká
Šternberský Arcibiskupský
palác
palác
nic
Hl. õ
Georgkirche
Zámecká
Ra d
s ká
etán
Lor
schody
ámecké
Staré z
Jiøská
- 148
h191
Das Goldene
Gässchen
ö
ice
Ed v
r u s ko
sn
B ru
U Bru
skýc
Opyši
Na
Kramáøova
vila
Po d B
ení
Jel
Pøíkop
Hradschinplatz ø
ú
Die Loretokapelle
c
P ohoøeleS 31
né ho m o s t u
vnic
k
á
sv. Jan
Nepomucký
Martinický
palác
Ka
Loretánske
nám.
U Praš
Kano
P
C h o t ko v a
p
øíko
o
R 70
a
400 m
most
u
S vìt ù
Ne ue Welt
Klášter
kapucínù
÷
(Hradschin)
Jelení
Ch
E d v a rd
Nábø
Hanavský
pavilon
Pod Bruskou
ost
Hradèany
ren
U Kasá
Ke p l
om
Jízdárna
PraŤského hradu
ice
Na náspu
a
U Bru s n
Nov
ý
h ra d by
ské
Marián
Königsgarten
Jelení
Ke pl e r o v
Královský
letohrádek
(Belvedér)
Be ne še
Š tef an i k ù v
néh
ov a
Prague, City center
Letenské sady
Chotkovy sady
raš
èk
UP
to
Pa
é
U Br usnice
Muzeum
MHD
inská
Èern
Velký
ahovský
stadion
H o r á ko v
Milady
Sonstiges / Miscellaneous:
http://www.reise-know-how.de/wp/ct-prag-2014-divers.kml
M

Podobné dokumenty

Faltplan Prag 2014

Faltplan Prag 2014 [I6] Manufaktura  S. 21 [G8] Papelote  S. 21 [I7] Havelský trh (Gallusmarkt)  S. 21 [M4] Pražská tržnice (Prager Markthalle)  S. 21 [J7] Bredovský dvůr  S. 25 [F6] Malostranská pivnice  S. 25 [I8] ...

Více

Vorspann Prag 2014

Vorspann Prag 2014 Prag, Hradschin und Kleinseite

Více