0T-810 - TBmodels.cz

Komentáře

Transkript

0T-810 - TBmodels.cz
No.M3503
0T-810
1/35 scale
Obrnìný transportér èeskoslovenské výroby z období Studené války
pozdìjší varianta sklonu pancíøe
Czechoslovak made Cold War Era armoured personnel carrier
late hull angle version
Po skonèení druhé svìtové války zùstalo na území èeskoslovenska znaèné množství vozidel SdKfz.251 a výrobní
kapacity po jejich výrobì. V letech 1952-53 byl podnik Tatra Kopøivnice povìøen modernizací a vývojem vlastního
obrnìného prostøedku vycházejícího právì ze SdKfz.251. Vozidlo vybavené novým motorem Tatra ale neprošlo
vojskovými zkouškami a bylo nutno vozidlo zásadnì zrekonstruovat. Vozidlo dostalo silnìjší novì vyvinutý motor
Tatra T-928-3 použitý pro automobil Tatra T-138 a dále došlo k zlepšení opancéøování korby zakrytím stropním
pancíøem, dovybaveno filtroventilací, boky korby byly opatøeny støílnami a novým podvozkem. Na støeše dostal
velitelský poklop otoènou lafetu pro univerzální kulomet vz.52 ráže 7,62mm, pozdìji kulomet vz.59 stejné ráže.
Vzniklo tak vlastnì nové vozidlo a z pùvodního nìmeckého transportéru zùstala základní konstrukce a hrubé
venkovní tvary. Ovìøovací série byla vyrábìna v letech 1958-59. Sériová výroba pod oznaèením OT-810 pak
probíhala v letech 1959-62 kdy bylo vyrobenoi celkem asi 1500 kusù nìkolika variant. Toto vozidlo nebylo nikdy
exportováno. ÈSLA zavedla OT-810 pro pøepravu desetièlenného družstva mechanizované pìchoty. Další
rozšíøenou verzí bylo asi 320 kusù OT-810/R2 a OT-810/R3, což byl velitelsko-spojovací prostøedek. Pozdìji bylo
nìkolik OT-810 upraveno jako lehký stíhaè tankù OT-810D, vozidlo technické pomoci v poli, jako prùzkumný
prostøedek pro dìlostøelectvo a zdravotní verze. Poslední kusy již neaktivních obrnìných transportérù OT-810
.
vyøadila armáda ze svých skladù až v roce 1995.
Many SdKfz.251 vehicles and its industry capabilities remained in Czechoslovakia after WWII. In 1952-1953 was
the company Tatra Koprivnice charged with modernisation and development of own armoured personnel carrier
proceed from SdKfz.251. Vehicle were equipped with new Tatra engine, but it did not meet the army requirements
and therefore the vehicle were reconstructed with new more powered Tatra T-928-3 engine which was used for
truck Tatra T-138, body armour was improved by roof plate, gunports in side armour and the chassis were
modernised. Interior were equipped with filtration system. Commander's cover serve as the carriage for universal
machine-gun vz.52 with calibre 7,62 mm, later for machine-gun vz.59. New vehicle was developed and from
the original german transporter remained only basic construction and outside shapes. Prototype production run
between 1958 and 1959. Seriál production of OT-810 run between 1959 and 1962 years when about 1500 pcs
of different versions were produced. This vehicle was never exported.Czechoslovak army took up OT-810
especially for transport of ten men mechanized infantry squad. Next extended version were command and signal
vehicle OT-810/R2 and OT-810/R3. It was also produced OT-810D, which was light tank destroyer. Some
of the vehicles of the basic version OT-810 were modified for vehicles of technical support, reconnaissance vehicles
for artillery or for ambulance version. The last pieces of non active armoured transporters OT-810 were eliminated
from armament up in 1995.
.
rozmìry modelu v mm / kit dimensions in mm
52
63
161
-1-
pryskyøicové díly / resin parts
1
3
6
2
7
8 -8x
10 -6x
9 -8x
11 -6x
14 -2x
13
15
16
18
31 32 33
27 28 29 30
5
4
12 -2x
21
23 24
22
26
17
19
20
25
- - - - - - 2x - - - - - -
34 35 36 37 38 39 -2x 40
41
- - - - - - - - - 2x - - - - - - - - -
43 -2x
42
- - - - 2x - - - -
46 47 48 49 50
45
51 52 53
44
- - - - 2x - - - -
- - - 6x - - -
71
70
54 51 55
56 5758
6162 6364 65
66 676858
59
60
69 -170x
72
74
73
77
75
76
78
88
87
82
89
85
84
81
91
79
83
80
90
92
86
fotoleptané díly / photoetched parts
93
94 95
96 97
obtisky / decal sheet
DVD
-2-
NÁVOD KE STAVBÌ MODELU / ASSEMBLY MANUAL
POZOR
obsahuje drobné dílky - pro modeláøe od 14 let
model obsahuje díly z epoxydové pryskyøice která mùže pøi opracování dráždit oèi, kùži a dýchací systém
pøi opracovávání a manipulaci s dílky používejte ochranných pomùcek, vyvarujte se jejich vdechnutí
ATTENTION
contains small parts - for modellers from 14 years
model contains parts from epoxyd resin which can irritate the eyes, skin and breathing system during the working
please use the protective aids during manipulation and cutting, avoid of their breathing
4
7
5
1
6
2
?
otevøené prùzory /
opened view hatches
pøední / front
87
verze / optional zavøené prùzory /
closed view hatches
86
95
E14
boèní / side
85
89
93
E15
2x boèní / side
pøední / front
-3-
33
pozor pøi zaèišování - hrana se lomí /
be aware during finishing - the edge have angle
3
74
36
70
17
30
20
52
49
53
75
53
73
35
29
35
54
27
72
28
76
E45
E4
E5
-4-
?
verze / optional
E39
B5
zadní svìtla / rear lights
E2R
B1
46
E2L
drát/wire
0,5mm
?
E1
?
84
47
E41
44
B7/B8
E40
79
pøední svìtla / front lights
83
32
37
38
E38
E29
78
48
?
77
B3
E30
6x hlavy
šroubù /
nuts
22,8mm
drát/wire
0,3m
50
40
E13
66
45
24
B4
56
4mm
58
B2
41
drát/wire
0,4m
58
23
50
-5-
B6
98
drát/wire
0,3mm
11,8mm
m
4,4m
67
Univerzální kulomet UK-59 - fotoleptané díly - samostatné archy C3501 /
Universal machine gun UK-59 - separate photoetched parts C3501
e2
80
e5
e4
e6
e10 e7
81
verze / optional
zavøený poklop /
closed hatch
e8
82
e3
?
?
otevøený poklop /
opened hatch
e7
e9
protiletadlová pozice /
AA position
E20
22
uchycení bìhem pøesunu /
machine gun in holder during
movement
25
21
støelecká pozice / firing position
?21/22
E32
držák /
holder
31
26
E33
E21
E36
E35
E43
E19
E18
E34
E37
-6-
68
61
63
? zadní svìtla / rear lights
55
55
42
51
56
55
69
E7
E26
E8
E26
E11
E24
E6
4x hlavy šroubù /
nuts
B4
E3
64
57
drát/wire
0,3m
69
E11
62
E31
drát/wire 0,3m
E24 55
65
55
42
55
51
otevøené prùzory / opened view hatches
E22
E44
E9
E12
E10
E23 E46
?
?
92
93
95
94
0,7mm
19
15
16
71
-7-
18
71
11
6x
8x
10
8
9
14
2x
13
43
?
verze / optional
E42
88
slepeno /
glued
69
vyvrtat + spojit èety (88)/
drill + use pins (88)
E42
E17
E16
59
59
E25 E17
E16
E25
E42 90
12
E27
91
E42 60 E28
TBmodels.cz
Tomáš Bouchal
úhel sklonu 88°
kola /
tyre inclination
angle
Hradisková 609
Jablonné nad Orlicí 561 64
CZECH REPUBLIC
-8-
mobil: +420 608 170 580
e-mail: [email protected]
www.tbmodels.cz
OT-81O
No.M35O3 Late hull version
6
4
1
2
7
5
1
8
2
3
OT-810 late
+ OT-810 R2/R3 1/35
1
1
2
2

Podobné dokumenty

TMukazka2016 - ČESMAD Bohemia

TMukazka2016 - ČESMAD Bohemia GRAFICKÁ ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM Carlos Sardá Foto na obálce: Martin Felix ADRESA REDAKCE Nad Sokolovnou 117/1 147 00 Praha 4 Tel.: +420 241 040 119 Fax: +420 241 040 180 E–mail: [email protected] ht...

Více

| , 2042Kb - Scalemates, scale modeling database

| , 2042Kb - Scalemates, scale modeling database Letoun byl pozdeji pfedan RAAF a letal s vysostnymi znaky RAAF. Brewster 339-23 Buffalo, A 51-15/ 312, 5th AF USAAF, Essendon AB, Australia, June 1541. This aircraft was later handed over to RAAF a...

Více

Milionové podvody okolo tepla zastupitelům nestály ani za

Milionové podvody okolo tepla zastupitelům nestály ani za nebo kina (odtud ten pojem divadelní autobus), tak hlavnì lidé, kteøí konèili na odpolední smìnì v práci. Hlavnì pro tyto obèany se jednalo o velkou ztrátu, jelikož mnoho z nich nevlastnilo automob...

Více