H – Personální zabezpečení - přednášející

Komentáře

Transkript

H – Personální zabezpečení - přednášející
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Zdeněk Bittnar
Prof.,Ing.,DrSc., Feng.
Jméno a příjmení
Tituly
1943
Hlavní p. rozsah
40
N
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
V tomto programu: Stavební mechanika 2 (132SM2A)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1968 - projektant Stavby silnic a železnic Praha,
1969-1990 - Stavební ústav ČVUT Praha
1990 - dosud Stavební fakulta ČVUT
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Němeček, J. - Bittnar, Z.
Experimental Investigation and Numerical Simulation of Post-Peak Behavior and Size Effect of Reinforced
Concrete Columns
In: Materials and Structures. 2004, vol. 37, no. 267, s. 161-169. ISSN 1359-5997.
Rypl, D. - Bittnar, Z.
Triangulation of 3D Surfaces Reconstructed by Interpolating Subdivision
In: Computers and Structures. 2004, vol. 82, no. 10, s. 2093-2103. ISSN 0045-7949.
Patzák, B. - Bittnar, Z.
Simulation of Fresh Concrete Flow
In: WCCM VII-7th World Congress on Computational Mechanics [CD-ROM]. Wisconsin: Omipress, 2006,
Rypl, D. - Bittnar, Z.
Generation of Computational Surface Meshes of STL Models
In: Journal of Computational and Applied Mathematics. 2006, vol. 19, no. 1, s. 148-151. ISSN 0377-0427.
Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
Microstructure-based Micromechanical Prediction of Elastic Properties in Hydrating Cement Paste
In: Cement and Concrete Research. 2006, vol. 36, no. 9, s. 1708-1718. ISSN 0008-8846.
Působení v zahraničí
University of Wales Cardiff, U.K. (1986), Ruhr-Universität Bochum, Germany (1991 a 1994)
Vyzvané přednášky na universitách v USA, v Kanadě a Evropě:
UC Berkeley, Northwestern University, Cornell University, RPI Troy, University of Western Ontario, University of
Nevada Reno, BYU Provo, University of Wisconsin Milwaukee, MIT, CALTECH, University of Sheffield, Bauhaus
Universitaet Weimar, J.Fourier University Grenoble, UC San Diego, EPFL Lausanne, University of Glasgow, RWTH
Aachen, TU Wien
Obor
habilitačního
nebo Mechanika
řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo udělení
ČVUT (FSv)
vědecké hodnosti
ohlasy publikací
1992
Rok udělení (prof…)
mezinár.
tuzem.
17
Nevyčísl.
Podpis přednášejícího
27.3.2007
datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Legislativa ve stavebnictví a právo životního prostředí
Název SP
Lucie Czivišová
Mgr.
Jméno a příjmení
Tituly
1973
hlavní
10
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
-
30.6.09
Přednášky v předmětech
Na Bc programu AaS:
105SLEA – Stavební legislativa
Na ostatních programech: 105LESP Legislativa ve stavebnictví a právo životního prostředí
105LAW
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Právo – PFUK
JUDr. Michal Krejčí, advokát – advokátní koncipient - 3 roky
ČSOB, a.s. – právník – 2 roky
CCS Česká společnost pro platební karty a.s. – firemní právník – 5 let
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
-
Působení v zahraničí
-
Obor
habilitačního
nebo jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
30.3.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Ludmila Čajková
Ing.arch.
Jméno a příjmení
Tituly
1939
hlavní
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Nauka o budovách
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1967 – Ukončení studia
1968 – 1974 projektová činnost – Svaz výrobních družstev
1974 – 1978 – projektová realizační činnost Magistrat Alžír – projekt.školských staveb, zdravot.střediska, mateřské
školy . Realizace, vč.autorských dozorů
1978 – 1981 – samostatná proj.činnost pro ředitelství školské výstavby Praha, pro Architektonickou službu
1981 - dosud – FSv ČVUT Praha
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
Název VŠ / součásti
Název SP
České vysoké učení technické v Praze
Architektura a stavitelství - bakalářský
Jméno a příjmení
Jaroslav Černý
Rok narození
typ vzt.
1950
Další současní zaměstnavatelé
docent
Fakulta stavební
Tituly
rozsah
42.5
typ prac. vztahu
Doc. RNDr. CSc.
do kdy
0909
rozsah
Přednášky v předmětech
Konstruktivní geometrie 101KOG, 101KOG1
Počítačová grafika D01GRA
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Matematicko-fyzikální fakulta UK, obor učitelství M+Dg, externí aspirantura na MFF UK, obor
geometrie a topologie (1982). Praxe od roku 1973 na FSv ČVUT.
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Součtové plochy kvadrik, s M. Kočandrlovou, Sborník konference Aplimat 2002,
133-138, ISBN 80-227-1654-5, (50%)
O jednom geometrickém modelu pneumatické plochy, s Z. Vackem,
Sborník konference Aplimat 2002, s. 139-144, ISBN 80-227- 654-5, (80%)
One Application of a Two Sheet Hyperboloid, s M. Kočandrlovou,
Proc. Int. Conf. MCM, 2003, pp. 80-84, ISBN 80-7015- 912-X , (50%)
Analytical Description of a Model of GPS – Altimetry, Proc. Int. Math. Workshop 2003, VUT
Brno
A Note on Generalization of Hacar Surface, Proc. Int. Symp. SCG, ISBN 802272278-2, pp 15 –
20, 2005, s J. Veckovou, (50%)
Konstruktivní geometrie, monografie ČVUT, 2. vydání, 80-01-0809-X, 2003, s M. Kočandrlovou
Matematika – přijímací zkoušky na ČVUT, CD forma, 2006, cena Microsoft
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Geometrie
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
1986
řízení na VŠ
FSv ČVUT
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
Doc.
datum
6
26. 3. 2007
13
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Pavel Demo
Prof. RNDr. CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1953
Hlav. p. rozsah
100 %
2011
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Fyzikální ústav AVČR,v.v.i., Praha
Vedl. p.
Přednášky v předmětech
1. Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika D02TER
2. Teoretická fyzika I D02TF1
3. Teoretická fyzika II D02TF2
4. Fyzika FYZA (na SP Architektura a stavitelství – bakalářský)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1972-77 MFF UK Praha (obor: fyzika)
1980-83 Csc., Fyzikální ústav ČSAV Praha (obor: teoretická fyzika)
1983
RNDr., MFF UK Praha (obor: biofyzika a chemická fyzika)
Praxe:
1978-dodnes Fyzikální ústav AVČR (od r. 2005 vedl. p.)
1999-dodnes Stavební fakulta ČVUT Praha (od r. 2005 hlav. p.)
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
1. P. Demo, A.M. Sveshnikov, K. Nitsch, M. Rodová, Z. Kožíšek: Duration of nucleation process in supercooled
halide melts, J. Chem. Phys. 123 (2005) 0645031-0645034. (Podíl: 70 %, Fyzikální ústav AVČR).
2. F. Vodák, K. Trtík, V. Sopko, O. Kapičková, P. Demo: Effect of gamma-irradiation on strength of concrete for
nuclear-safety structures, Cement and Concrete Res. 35 (2005) 1447-1451. (Podíl: 20 %, Fsv ČVUT).
3. F. Vodák, K. Trtík, O. Kapičková, Š. Hošková, P. Demo: The effect of temperature on strength-porosity
relationship for concrete, Construction and Building Mater. 18 (2004) 529-534. (Podíl: 15 %, Fsv ČVUT).
4. P. Demo, A.M. Sveshnikov, K. Nitsch, M. Rodová, Z. Kožíšek: Determination of time characteristics of
solidification of supercooled halide melt from measurement of its electrical conductivity, Mater. Phys. Mech. 6
(2003) 43-48. (Podíl: 60 %, Fyzikální ústav AVČR + Fsv ČVUT).
5. P. Demo, Z. Kožíšek, A.M. Sveshnikov: Time lag of nucleation in ethanol-hexanol vapors, Report Series in
Aerosol Sci. 56 (2002) 16-19. (Podíl: 70 %, Fsv ČVUT + Fyzikální ústav AVČR).
Působení v zahraničí
Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico, USA (V. - VII. 1997, konsultant).
Obor
habilitačního
nebo Habilitační i jmenovací řízení (prof.) v oboru
jmenovacího řízení nebo udělení Fyzika kondenzovaných látek.
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
2006
datum
řízení na VŠ
MFF UK Praha
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
97
8
26.3.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Lenka Emrová
PhDr
Jméno a příjmení
Tituly
1965
hlavní
75%
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
15.9.2008
Přednášky v předmětech
SV35
V programu AaS-bakalářský garantuje předmět 105YPSS (Psychologie a sociologie)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
FFUK – obor čeština – psychologie
DDÚ – 1988 – 1994
Makro ČR 1999 - 2001
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Nastuneaková, Altrichterová, Emrová: Psychologie, 1995, ČVUT. 75%
Šafránková, Emrová: Psychologie a sociologie pro techniky, 2000, ČVUT. 50%
Škorňová: Abeceda asistentky, část komunikace, 2004, 20%
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
29.3. 2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Architektura a stavitelství - bakalářský
Petr Fajman
Doc. Ing. CSc.
Tituly
1962
Hlavní
40
N
typ vzt.
rozsah
do kdy
p.p.
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
MURUS s.r.o.
konzultant
nepravidelný
Název VŠ / součásti
Název SP
Jméno a příjmení
Rok narození
Přednášky v předmětech
YZAS, ZASP - Zatížení a spolehlivost,
YSHK - Statika a rekonstrukce historických konstrukcí,
PMK1,2 - Výpočty konstrukcí na počítačích.
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1986
VŠ Ing. – obor Pozemní stavby, zaměření statika FSv ČVUT, Praha
1995
CSc. – obor Mechanika tuhých a poddajných těles FSv ČVUT, Praha
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Fajman,P. Šejnoha,J.:Vliv změny aktivní hloubky na průběh konsolidace podloží pod
základovými deskami. Stavební obzor 2004/6, s.176-180, CVUT Praha
Fajman,P.:Prostorové působení konstrukce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. STAVITEL,
2004/4, s.50-5, ISSN 1210-4825
Fajman P., Vinař J., Kott J.: Zajištění opěrného systému chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.
STAVITEL, 2005/6, ISSN 1210-4825
Kott J.,Fajman, P.: Die Temperaturbelastung des Strebewerks der St.-Barbara-Kirche in
Kutná Hora, konference Int. Tagung Dom-, Munsterbaumeister, Huttenmeister in Brandenburg.
4-8.10. 2005, Německo, Brandenburg, s. 101-104- Domstift Brandenburg, 2006.
Fajman P., Kruis J. Mechanická analýza reaktorové nádoby v jaderných elektrárnách,
Proceedings of 4th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings
Bratislava: Slovak University of Technology, 2005, s. 217-219. ISBN 80-227-2277-4
Fajman P., Knoll D.: Podklady pro recyklaci panelových objektů metodou řízeného odstřelu,
Beton a zdivo 2006/3
Fajman P., Kott J., Horová I., Beran P.: Vliv nadbetonování Klenby na její statickou účinnost,
28. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2006, WTAcz, Praha
Fajman P. Static Deflects of Cathedral st. Barbora in Kutná Hora, Structural Faults and Repair –
2006, Edinburgh: Engineering Technics Press Edinburgh, 2006, s. 193-194. ISBN 0-947644-58-X
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení Doc. - Mechanika tuhých a poddajných těles
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
2002
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ČVUT, Praha
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
3
3
28.3.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Zdeněk Fiala
Mgr.
Jméno a příjmení
Tituly
1977
vedl.p.* rozsah
20
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
žádný - výkon advokacie - samostatný advokát
100 %
Přednášky v předmětech
V Bc programu AaS: 105PRAA – Právo (všeobecné)
V ostatních programech: 105PRA, 105XVHR, 126SSPR, 126PR30
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Karlova univerzita v Praze, Právnická fakulta, obor právo
praxe: od 2003 výkon advokátní koncipientury,
od 2004 výuka na FSv ČVUT,
od 2005 doktorské studium na PFUK,
od 2007 výkon advokacie - samostatný advokát,
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Liška, V., Fiala, Z.: Právo pro techniky, Professional Publishing, Praha, 2006, - I. vydání,
Liška, V., Fiala, Z.: Právo pro techniky, Professional Publishing, Praha, 2007, - II. přepracované vydání,
Působení v zahraničí
NE
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení NE
vědecké hodnosti
-Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
* členění na hlavní a vedlejší pracovní poměr již v současnosti neexistuje
26. března 2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Ludmila Hačkajlová
Doc., Ing., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1943
hlavní
100%
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Na bakalářském SP Architektura a stavitelství:
Ekonomika a management
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1965 – abs. FSv ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby a konstrukce
1965-1969 Armabeton Praha – samostatný technik prověrky projektů,
1969-1974 Institut poradenství po reorg. Institut československého komitétu vědeckého řízení, Praha – inženýr I.stupně.
1974 - dosud ČVUT v Praze – fakulta stavební, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví – odborná pracovnice vědy a
výzkumu, od 1975 odborná asistentka
1983 – obhájila disertační práci v oboru odvětvová a průřezová ekonomika
od 1990 docentka
Členka oborové rady doktorského studia a pedagogické rady oboru
Oponent projektů Fondu rozvoje VŠ, Společnost pro projektové řízení – sekce výstavbových projektů
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Hačkajlová, L.: Cenový a nákladový dozor. In: Stavební, autorský a technický dozor investora. Praha: Verlag Dashöfer,
2003, díl 5, s. 1-6. ISBN 80-86229-61-0.
Hačkajlová, L.: Inženýrská činnost. In: Stavební, autorský a technický dozor investora. Praha: Verlag Dashöfer, 2003,
díl 1, s. 1-12. ISBN 80-86229-61-0.
Hačkajlová, L.: Přehled o využití projektového řízení ve výstavbě. In: Stavební, autorský a technický dozor investora.
Praha: Verlag Dashöfer, 2003, s. 1-20. ISBN 80-86229-61-0.
Hačkajlová, L.: Aplikace Project Managementu na akce vybraných veřejných investic ve výstavbě. In: PRONT 04 .
Plzeň: EVIDA, 2004, díl 1, s. 54-59. ISBN 80-86596-54-0.
Hačkajlová, L.: Investiční projekty ve výstavbě a certifikace projektových manažerů. In: Zprávy + Informace
ČKAIT. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 33-35.
Hačkajlová, L.: Projektový management veřejných staveb. In: Ekonomické a riadiace procesy v stevebníctve a
investičných projektoch. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005, s. 59-62. ISBN 80-227-2276-6.
Hačkajlová, L.: Rozpočtování ve výstavbě. 1. vyd. Praha: VŠE, 2005. 116 s. ISBN 80-245-0921-0.
Hačkajlová, L. - Hromada, E.: Oceňování nákladů životního cyklu stavebního díla při znalecké činnosti
In: Cena a životní cyklus stavebního díla . Brno: VUT, Fakulta stavební, 2006, díl 1, s. 47-50. ISBN 80-214-3189-X.
Hačkajlová, L.: Stavební ekonomika a management
3. vyd. Praha: Sobotáles, 2006. 272 s. ISBN 80-85920-79-4.
Výzkumný záměr č.6/MŠMT: 210000006 - Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních
podniků a území –vedoucí dílčího úkolu (1998-2004).
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Ekonomika a řízení ve stavebnictví
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
CSc. – 1983, Doc.- 1990
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ČVUT v Praze
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
4
20
datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Václav Hájek
Doc., Ing., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1942
Zam.
100%
12/2007
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Konstrukce pozemních staveb 3 – Kompletační konstrukce (124KP3)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1960-65 Fakulta stavební obor Pozemní stavby
1974-75 Odborná stáž na HAB Weimar, nyní Bauhausuniversiät
1982 Obhájena kandidátská disertační práce v oboru teorie a konstrukce pozemních staveb
1984 Ministrem spravedlnosti jmenován soudním znalcem v oboru stavebnictví
1985 Odborná stáž na universitě CTH Göteborg
1988 Habilitace v oboru teorie a konstrukce pozemních staveb
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Hájek, V.: Vliv nových normových požadavků ¨na změnu konstrukcí současných otvorových výplní. Tepelná ochrana budov, 3/2004,
roč.7., č.3, s.9-12
Hájek, V.: Vliv nových normových požadavků na změnu konstrukcí současných otvorových výplní. Stavební listy, 5/2004, roč.7., č.3,
s.17-19
Hájek, V.: Konstrukce střešních oken a jejich osazení v souvislosti s novelou ČSN 73 0540-2:2005, Střechy,fasády, izolace, 3/2005,
roč. 12, str. 32-34
Hájek, V.: Střešní okna splňující požadavky EPBD (2002/91/ES), Tepelná ochrana budov, 2/2005, roč. 8, s.26-28
Hájek, V.: Plastové „teplé“ rámečky v izolačních sklech – ano či ne? Tepelná ochrana budov, 4/2005, roč. 8, s.16-20
Hájek, V.: Současné normy platné pro lehké obvodové pláště, Stavební listy, 2/2006, roč.12., ISSN 1211-4790, s.16-18
Hájek, V.: Obecné zásady platné pro výměnu otvorových výplní v panelových domech v souladu se současně platnými závaznými
normovými požadavky. Časopis Objekt 6/2006, s.28-33
Hájek, V.: Střešní okna nové generace pro naplnění EPBD, 12.Mezinár.konference „Tepelná ochrana budov 2005“, Tatry 14.15.4.2005, ISBN 80-96243-1-1, Sborník s.171-175
Hájek, V.: Nejslabší místo šikmých střech – osazení střešních oken, 6.mezinár. konference „Budova energie“, Podbánské 12.14.10.2005, ISBN 80-8073-353-6, Sborník s.233-237
Hájek, V.: Možnosti splnění normových požadavků ČSN 73 0540-2:2005 u střešních světlíků. Mezinár. sympozium „Strechy 2005“,
Bratislava 22.-24.11.2005, ISBN 80-227-2529-3, Sborník s. 84
Hájek, V.: Obecné zásady pro výměnu otvorových výplní v panelových domech při jejich rekonstrukcích. Mezinár.konference
„Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech“, Podbánské 15.-17.3.2006, ISBN 80-232-0259-6, Sborník s. 59-68
Hájek, V.: Současné normy platné pro lehké obvodové pláště, 13.mezinár.konference „Tepelná ochrana budov 2006“, Praha 19.20.04.2006, Sborník s.188-192
Hájek, V.: Možnosti splnění současných normových požadavků u replik historických okenních konstrukcí pro památkové objekty,
konference „Tepelná ochrana historických budov 2005“, Česká stavební společnost ČVTS, WTA CZ, 27.9.2005, ISBN 80-02-01752-8,
Sborník s.50-55
Hájek, V.: Tvorové výplně pro památkově chráněné objekty splňující současné normové požadavky, konference „Tepelná ochrana
historických budov 2006“, Praha 4.10.2006, ISBN 80-02-01858-3, Sborník s. 74-80
Dlesek a kol.: Stavebně konstrukční detaily v obraze. Hájek V.: autor části 12 – Výplně otvorů, Verlag Dashöfer – 2005/2006, ISBN
80-86229-99-8
Působení v zahraničí
1974-75 Odborná stáž na HAB Weimar, nyní Bauhausuniversiät
1985 Odborná stáž na universitě CTH Göteborg
Obor
habilitačního
nebo 1988 – habilitace v oboru teorie a konstrukce
jmenovacího řízení nebo udělení pozemních staveb
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
29.3.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Leoš Horníček
Ing., Ph.D.
Jméno a příjmení
Tituly
1975
soub. p. rozsah
24
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Kancelář AV ČR, Praha 1
soub. p.
30
0808
Přednášky v předmětech
Na bakalářském SP Architektura a stavitelství:
Dopravní stavby (DOSA) – spolu s Ing.Veselou z Katedry silničních staveb
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Absolvovaný obor magisterského studia: Konstrukce a dopravní stavby, ČVUT, FSv
Absolvovaný obor doktorského studia: Konstrukce a dopravní stavby, ČVUT, FSv
Odborná praxe:
ČVUT, FSv, katedra železničních staveb – 3,5 roku, rozsah 20-24 h/týd.
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Příprava technických předpisů pro použití antivibračních rohoží na železničních tratích v ČR, ISBN 978-80-214-3381-6,
6 str., 100 %.
Možnosti využití pryžového recyklátu v konstrukci železničních a tramvajových tratí, ISBN 80-214-3142-3, 8 str., 100 %.
Navrhování pražcového podloží s výztužnými geosyntetiky, ISBN 978-80-8070-646-3, 8 str., 20 %.
Změny v navrhování pražcového podloží, ISSN 1210-3942, 6 str., 20 %.
Comparative Measurements of Moduli of Deformation in Accordance with Czech and German Methodologies, ISBN 8360704-07-3, 8 str., 50 %.
Problems in Different Measuring and Assessment the Modulus of Deformation Using the Czech and German
Methodologies, ISSN 1210-2709, 5 str., 25 %.
Praktické cvičení ze železničních staveb, ISBN 80-01-03258-2, 78 str., 41 %.
Projektová dokumentace pro pravou výměnu s odbočným poloměrem 25 m, Zadavatel: Pražská strojírna a.s., 100 %.
Řešitel interního grantového projektu ČVUT s názvem: „Databázové zpracování modulů přetvárnosti z vybraných úseků
modernizovaných železničních koridorů ČD a jejich analýza“, 2003
Spoluřešitel integrovaného projektu 6. rámcového programu s názvem „Innovative Track Systems“, 2006-2009
Člen řešitelského týmu dalších 3 grantových a programových projektů a 2 výzkumných záměrů.
Veškerá uvedená činnost byla vykonána na ČVUT, FSv.
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Ph.D.
2005
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
11.4.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Čeněk Jarský
Prof., Ing., DrSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1953
hlavní
40
XII/2007
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Soukr. podnikatel - CONTEC Kralupy n. Vlt.
vedlejší
dle potřeby
Přednášky v předmětech
122TS2A Technologie staveb 2
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Absolvent v roce 1976, Fakulta stavební ČVUT, obor Pozemní stavby
1976 - 1982 ČVUT Praha, Stavební fakulta, Katedra mechanizace a provádění staveb
1977 - 82 ČVUT Praha, Stavební fakulta, vědecká příprava v oboru Technologie staveb, 1982 dosažen CSc.
1982 - 1989 Výzkumný a vývojový závod OZ GŘ Pozemního stavitelství v Praze
1989 - 1991 Výzkumně realizační ústav Pozemního stavitelství Praha
1991 - CONTEC - Construction Technology Consulting Kralupy nad Vltavou (ředitel, majitel)
1997 - habilitace v oboru Realizace staveb - Stavební fakulta VUT Brno
od roku 1997 - docent - přednášky na fakultě stavební ČVUT, Katedra technologie staveb
2001 dosažení vědecké hodnosti doktora technických věd ve vědním oboru 36-03-9 Technologie staveb, Stavební fakulta
ČVUT Praha
2005 - jmenování profesorem v oboru Technologie staveb, Slovenská technická univerzita Bratislava, SR
Od r. 2005 - profesor - přednášky na fakultě stavební ČVUT, Katedra technologie staveb
(30 let praxe od absolvování studia)
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Jarský Č.: On an Expert System for Building Process Modelling and Control, Symposium Report of 2nd Worldwide
ECCE Symposium Information and Communication Technology in the Practice of Building and Civil Engineering, RIL
Helsinki 2001, Finsko
Jarský Č. a kol.: Technologie staveb II - Příprava a realizace staveb, vysokoškolská učebnice, Akademické nakladatelství
CERM s. r. o. Brno 2003
Jarský Č.: Cost Assessment by Modelling of Building and Maintenace Process, In: Symposium Report, IABSE Symposium Melbourne 2002, Towards a Better Built Environment Innovation, Sustainability, Information Technology, IABSE
Report, vol. 86, IABSE Zurich 2002
Jarský Č., Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb - multimediální učebnice, řešení projektu FRVŠ č. 1924 - 2004
(int. č. grantu FRVŠ-41220), FSv ČVUT Praha 2005
Jarský Č.: On Planning and Managing the Preservation of Historical Buildings, In: Proceedings of the 2005 ASCE International Konference on Computing in Civil Engineering, Cancún, Mexico, ASCE Reston VA 2005, USA, CD – paper #
8579, ISBN 0-7844-0794-0
Jarský Č.: Expertizy postupu výstavby více než 60 významných projektů (za posledních 5 let)
Působení v zahraničí
Building Research Establishment, Garston, Watford, Velká Británie - studijní pobyt - funkce Senior Scientific Officer
(říjen 1980 - březen 1981)
Richard Perry & Assoc., Teaneck, N.J., USA, 6 týdenní studijní pobyt v r. 1993
Obor habilitačního nebo jmenovací- Technologie staveb - jmenovací řízení, DrSc. i CSc.
ho řízení nebo udělení vědecké hod- Realizace staveb - habilitační řízení 1997
nosti
2005
Rok udělení (prof.)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
STU Bratislava, SR
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
50
39
2. dubna 2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Karel Kabele
Prof., Ing., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1960
hlavní
100%
N
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Technická zařízení budov 1, 2
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1984-85 Okresní stavební podnik Jindřichův Hradec – projekce; od 1984 ČVUT, Fakulta stavební, katedra TZB odborný
asistent;od 2003 tamtéž docent, od 2004 vedoucí katedry TZB ČVUT FSv v Praze
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Kabele,K. 2002. Modelování a simulace energetického chování budov. Habilitační práce. ČVUT Fakulta stavební
Kabele,K.,Veverková,Z.: Modelling of thermal komfort in spaces with radiant heating. Proceedings of 7th international
Conference Healthy Buildings 2003, Vol.2,pp.73-78,7.-11.12.2003 Singapore, ISBN981-04-9974-4,
Petráš,D., Koudelková,D.,Kabele,K.: Teplovodní a elektrické podlahové vytápění Jaga group s.r.o, Bratislava 2004
Adamovský,D.-Kabele,K.-Urban,M. Evaluation of Cross-Flow Heat Exchanger Within Ventilation System of Public
Swimming Pool Based on Exergy Analysis of the Heat Flows SPTP 2006, s.13-18. ISBN 80-02-01811-7.
Adamovský, D. - Kabele, K. - Urban, M. Modelová analýza ročního provozu deskového rekuperačního výměníku In:
Simulace budov a techniky prostředí 2006. Praha: IBPSA-CZ, 2006, s. 13-17. ISBN 80-01-03577-8.
Dvořáková, P. - Kabele, K. Celoroční energeticko-environmentální analýza tepelně-vlhkostního mikroklimatu
klimatizované místnosti, Slovenská spoločnost pro techniku prostredia, 2006, s. 55-60. ISBN 80-89216-12-9.
Dvořáková, P. - Kabele, K. Optimalizace provozního režimu klimatizované místnosti In: Simulace budov a techniky
prostředí 2006. Praha: IBPSA-CZ, 2006, s. 39-43. ISBN 80-01-03577-8.
Jokl, M.-Kabele,K. Stanovení optimálních (komfortních) teplot prostředí pro člověka na základě fyziologické odezvy
jeho organismu In: Topenářství, instalace. 2006, roč. XXXX, č. 2, s. 38-42. ISSN 1211-0906.
Kabele,K. Analýza kombinovaných soustav vytápění a větrání v nízkoenergetických domech In: Zborník přednášok 14.
medzinárodná konferencia VYKUROVANE 2006. Bratislava ISBN 80-89216-06-4.
Kabele,K. Aplikace chlazených stropů pro lokální zajištění tepelné pohody, Topenářství instalace 2006, r.40,č.1, s.34-36.
Kabele, K. Kombinované soustavy pro vytápění a větrání nízkoenergetických domů In: ASB Architektura, stavebnictví,
bydlení. 2006, roč. III, č. 7, s. 73-75. ISSN 1214-7486.
Kabele, K. Perspektivy inteligentních energetických služeb v panelovém domě In: Regenerace panelové výstavby. Praha:
ČVUT, 2006, s. 54-57. ISBN 80-239-7654-0.
Kabele,K. Velkoplošné systémy pro vytápění a chlazení budov.Spol.pro tech.prostř., 2006, s.16-20 ISBN80-02-01785-4.
Kabele,K. Vnitřní prostředí v inteligentních budovách In: Vnútorná klíma budov, Slovenská SPTP, 2006, s. 17-22
Kabele, K. Vývoj služeb v inteligentních budovách In: Stavební listy. 2006, roč. 12, č. 6, s. 12-13. ISSN 1211-4790.
Kabele, K. - Dvořáková, P.Indoor Air Quality in Sustainable Architecture In: Proceedings Healthy Buildings 2006.
Porto: Universidade de Porto, 2006, vol. 3, s. 1-4. ISBN 989-95067-1-0.
Kabele, K. - Dvořáková, P. Nízkoenergetické chlazení historického objektu In: Sborník příspěvků z konference Tepelná
ochrana historických budov 2006. Praha: ČSVTS, 2006, s. 19-24. ISBN 80-02-01858-3.
Kabele,K.-Musil,R. Analýza spotřeby vody v bytových domech In: Topenářství, instalace. 2006, roč.2006, č. 7, s.32-34
Urban,M.-Kabele,K.-Adamovský,D. Indoor Environment Quality of the Low Energy Apartment Building In:
Proceedings Healthy Buildings 2006 Universidade de Porto, 2006, vol. 3, s. 409-412. ISBN 989-95067-1-0.
Urban,M.-Kabele,K.-Musil,R.-Kabrhel,M. CFD model souboru obytných domů a analýza rychlostního působení větru
In: Simulace budov a techniky prostředí 2006. Praha 2006, s. 71-75. ISBN 80-01-03577-8.
Kabele,K. Teplovzdušné vykurovanie a vetranie rodinných domov In: TZB Haustechnik 2007, roč.XV, č.1, s. 26-29.
Kabele, K. - Vnitřní prostředí inteligentních budov In: ASB Architektura, stavebnictví, bydlení. 2007, roč. IV, č. 1, s. 4953. ISSN 1214-7486
Působení v zahraničí
1996 - Velká Británie, Glasgow, University of Strathclyde, stáž na Energy systems research unit (prof. J.Clarke),1998
USA University of Tennessee - studijní cesta
Obor
habilitačního
nebo Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2006
Prof.
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ČVUT
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
6
14
30.3.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Marie Kalousková
Ing., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1946
hlavní p. rozsah
100%
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
30.4.08
Přednášky v předmětech
Pružnost a pevnost
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
ČVUT Fakulta stavební, ukončení 1969
1971 – 1976 vědecká příprava ČVUT Fakulta stavební
od roku 1969 do současnosti zaměstnána ČVUT Fakulta stavební-38 let
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Šejnoha, J.,Šejnoha, M., Kalousková, M.: Stochastic Modeling of Time Dependent Behavior of Earth Structures In: 5th
ICCSM, Trogir, 2006, s. 39-40, 30%
Šejnoha, M., Kalousková, M., Šejnoha, J.: Odhad časově závislé spolehlivosti a intenzity poruch zemního svahu, In:
Stavební obzor, 2006, roč. 15, č.6, s. 169-173, 33%
Kabele, P., Kalousková, M.: Multiscale Stochastic Simulation of Building Demolition, In: Computational Mechanics
[CD-ROM]. Beijing:Tsighua University, 2004, 40%
Šejnoha, J., Kalousková, M.: Hodnocení spolehlivosti a životnosti konstrukcí pomocí simulace, In: Uplatnění
pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí. Praha, ČVUT, Kloknerův ústav, 2003, s.201-215, 40%
Šejnoha, J.,Kalousková, M., Novotná, E.: Simulation-Based Reliability Assessment of Structural Systéme, In: EuroSiBRAM´2002 [CD-ROM], Praha: ITAM CAS, 2002, 33%
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo CSc., Mechanika tuhých a poddajných těles
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
1976
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ČVUT Praha
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
28.3.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Jan Kaňka
Doc., Ing., Ph.D.
Jméno a příjmení
Tituly
1948
hlavní p. rozsah
plný úvazek do kdy
N
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Na bakalářském SP Architektura a stavitelství:
Stavební fyzika 1 (124SF1)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1971 absolvoval stavební fakultu ČVUT Praha – obor Pozemní stavby
1971 – 1980 pracoval jako projektant
1979 absolvoval postgraduální studium na stavební fakultě ČVUT Praha – Navrhování objektů pozemních staveb
z hlediska technicko-fyzikálního
1980 – 1993 vedoucí pracoviště stavební akustiky v Institutu hygieny a epidemiologie
od 1993 ČVUT Praha stavební fakulta – odborný asistent
2000 – absolvoval doktorský studijní program Stavební inženýrství a obdržel titul Ph.D.
2007 – habilitoval na stavební fakultě ČVUT Praha
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Hanzalová, L. Šilarová, Š: Ploché střechy – navrhování a sanace, Public history Praha 2001, ISBN 80-86445-08-9
(samostatná část v monografii)
Kaňka, J: Barva průčelí budov a denní osvětlení, mezinárodní konference SVĚTLO 2000, Ostrava, květen 2000
Kaňka, J: Vliv barvy průčelí stavebních objektů na denní osvětlení, mezinárodní konference Light 2004 Brno, červen
2004
Kaňka, J: Stavební fyzika 1, zvuk a denní světlo v architektuře, ČVUT Praha 2004
Kaňka, J. Svoboda, Z: Stavební fyzika 31, ČVUT Praha 2004
Bedlovičová, D. Kaňka, J. Weiglová, J: Stavební fyzika 1, denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT Praha 2006
Kaňka, J: Stavební fyzika 1, akustika budov. ČVUT Praha 2007
ČSN 734301 Obytné budovy (2004) spoluautor
ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov – základní požadavky (2007)
ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov – denní osvětlení obytných budov (2007)
Působení v zahraničí
ne
Obor habilitačního nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2007
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
docent
datum
řízení na VŠ
ČVUT FS
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
8
15.4.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Ivan Kaplan
Doc., Ing.arch.
Jméno a příjmení
Tituly
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Na bakalářském SP Architektura a stavitelství:
Urbanismus 1
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Luboš Knytl
Ing.arch.
Jméno a příjmení
Tituly
1959
hlavní
100%
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
AP Studio, architektonická kancelář
společník
N
Přednášky v předmětech
Nauka o budovách (NBU1)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1983 – ukonč. studium na FA ČVUT v Praze, cena Hlávkovy nadace za projekt
1984 – 93 – odb.asistent na FA ČVUT – postupně na Katedře teorie a vývoje architektury, Ústavu rekonstrukcí a
MOLAB
1985 – 86 – souběžně s FA: OM Mělník, generální aktualizace památkového fondu
1986 – jednoletá pedagogická nástavba
1988 – stáž na škole architektury v Nancy a ve Štrasburku (4měs.)
1990 – 91 – samostatná proj. praxe
Od r. 1991 – společník v arch.kanceláři AP Studio (s Ing.arch. Perlíkem)
Od r. 2002 – odb. asistent na Katedře architektury FSv ČVUT
Od r. 2006 přijat na dokt.studium na FSv ČVUT
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Významnější realizace z poslední doby:
Obchodní centrum Olympia Plzeň – arch.řešení (s ing.arch. I.Chvojkou a proj.kanceláří Ekoprojekt, 2004)
Dostavba léčebny následné péče v Praze 3 (2004)
Bytový dům se 60 b.j. a dvoupodlažním podzemním parkingem, Praha 6 (2005)
Rekonstrukce zámku Potštejn (1.etapa 2003, 2.etapa 2006, 3.etapa probíhá, 4.etapa – zahrada – v proj. přípravě)
Dostavba hotelu STEP Praha 9 – kongres.centrum, fitness, lobby, sport. hala, bowling, vstup. hala (postupně 2005-07)
Rekonstrukce hotelu Aramis, Praha 3 (2006)
Rekonstrukce objektu fy Novostav a přístavba tenisové haly, Praha 15 (2006)
Přístav a provozní objekty – Baťův kanál, Skalica, SR (s Ing.arch.Valachovičem, ve stavbě, dokončení květen 2007)
Studie a dosud nerealizované projekty z poslední doby:
Provozní areál firem Kast a VKK v Rabakovské ulici v Praze 15 (Studie a ÚR 2006, proj.pro SP 2007)
Studie zástavby křižovatky Jarov - obchodně-administrativní areál a byty (Studie 2007)
Bytový dům Zličín – 17 b.j. a podzemní parking (Studie 2007)
Některé realizace byly uveřejněny v souhrnných publikacích, např.:
Architektura 2000 (Bertelsmann, Praha, 2001)
Architektura a stavebnictví ČR 1992-2002 (ČKAI, Praha, 2003)
Kniha o Praze 6 (2006)
(na všech projektech rovná spolupráce s Ing.arch.Martinem Perlíkem, příp..další spolupráce uvedena přímo u projektu)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Stavební fakulta
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Alena Kohoutková
Doc. Ing. CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1953
40
4/14
Rok narození
typ vzt. hlavní p.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Betonové konstrukce 20
Betonové konstrukce 30
Betonové a zděné konstrukce 2 (133BZ2A)
Modelování a vyztužování betonových konstrukcí (YMVB)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Fakulta stavební ČVUT v Praze –Ing. 1978
Fakulta stavební ČVUT v Praze – CSc., teorie konstrukcí inženýrských staveb 1986
Praxe:
Projektový ústav Výstavby hl.m. Prahy – statik- analytik 1983-92
ČVUT v Praze Kloknerův ústav , výzkumný pracovník 1992-1993
Stavební fakulta ČVUT, katedra betonových konstrukcí a mostů - 1993 dosud, docent 2004,
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Štemberk, P. - Kohoutková, A. :Method of Measuring Lateral Deformation of Hardening Concrete Specimen under
Monotonous and Cyclic Loading
In: Ultragarsas. 2006, vol. 59, no. 2, s. 36-39. ISSN 1392-2114.
Vítek, J.L., Stráský, J., Brož, R.: Bridge over the Rybny Creek. Proc. of the 2nd fib Congress, June 5-8, Naples, Italy,
Session 2, Vol. I, pp. 72-73, 2006.
Kohoutková, A. - Broukalová, I.:Practical Aspects of Numerical Modelling in Design of Structural Fibre Concrete
Members In: Keep Concrete Attractive. Budapest: Publishing Company of BUTE, 2005, s. 456-461. ISBN 963-420-8371.
Křístek, V. - Bažant, Z. - Zich., M. - Kohoutková, A. :Box Girder Bridge Deflections In: Concrete International. 2006,
vol. 28, no. 1, s. 55-63. ISSN 0162-4075.
Vítek, J.L., Křístek, V., Kohoutkova, A.: Time development of deflections of large prestressed concrete bridges. Proc. of
the fib Symposium “Segmental Construction in Concrete”, 26-29.11.2004, Inst. of Eng. (India), 2004, pp. 177-179 + CD
ROM.
Kohoutková, A. :Numerical Simulations in Design of Structural Fibre Concrete Members In: Construction Materials
[CD-ROM]. Vancouver: University of British Columbia, 2005, s. 1-10. ISBN 0-88865-810-9.
Působení v zahraničí
Spolupráce s universitami: National Technical University Of Athens, Politecnico di Milano, University of Wales, School
of Engineering - Cardif
FIB Task Goup 4.1
Obor habilitačního nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Doc
Rok udělení (prof…)
2004
Podpis přednášejícího
Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
6
28.02.2007
17
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Petr Kučera
Doc., RNDr., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1960
plný
2012
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Matematika 44, Matematika 42, Matematika I., Matematika II
Přednášky v předmětech
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1979 – 1984
1984
1995
2005
1984-1986
1986-1991
1991-2006
2006-dosud
MFF UK, obor matematická analýza
RNDr., MFF UK
CSc., MFF UK (obor Matematická analýza)
Doc., FJFI ČVUT (obor Aplikovaná matematika)
ÚTZCHT ČSAV, odborná stáž
SVÚSS, odborný pracovník
Stavební fakulta ČVUT, katedra matematiky, odborný asistent
Stavební fakulta ČVUT, katedra matematiky, docent
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Kučera P., Skalák Z., A note on the generalized energy inequality in the Navier-Stokes equations,
Appl. Math 48 (2003), no. 6, 537—545
Skalák Z, Kučera P., Regularity of pressure in the neighbourhood of regular point of weak solutions
of the Navier-Stokes equations, Appl. Math 48 (2003), no. 6, 573—586
Skalák Z, Kučera P., A note of coupling of velocity components in the Navier-Stokes equations.
ZAMM 84 (2004), no. 2, 124—127
Kučera P., Neustupa J., Skalák Z., On the generalized energy inequality up to the boundary for the
Navier-Stokes equations with slip boundary conditions, IASME Trans. 2 (2005), no. 7,1246—1253
Kučera P., Skalák Z., Conditions for the local regularity of weak solutions of the Navier-Stokes
equations near the boundary, Electronic J. Differential Equations (2006), no. 75. 10 pp. (electronic)
Kučera P., Neustupa J., Strong solution of the Navier-Stokes equation with large initial velocity in
domain of a fractional power of the Stokes operator, WSEAS Trans. Math. (2006), no. 3, 260—265
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo 1995
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
2005
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
2005
CSc., (obor Matematická analýza) řízení na VŠ
FJFI ČVUT
MFF UK
docent (obor Aplikovaná matematika) ohlasy publikací
FJFI ČVUT
mezinár.
tuzem.
16
7
26. 3. 2007
datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Pavel Kuklík
Doc., Ing., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1952
hpp
100%
0511
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Stavební mechanika 3, 3A
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1975 - dosud vysokoškolský učitel FSv ČVUT v Praze, 1989 1/2 roku VVÚ PS Praha, 1992 - 1995 půl úvazek
na Fa ČVUT v Praze
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Autor nebo spoluautor 35 recenzovaných článků a příspěvků na mezinárodních konferencích
Skriptum SM 40 (50%)
Řešitel 3 grantových projektů GAČR (103/02/0688;103/04/1134;103/07/0246) a spoluředitel 2 (103/02/0956;
106/05/2618)
Numerical Evaluation of Pile Foundations in Tropical Soils of the Federal District of Brazil by Means of a SemiAnalytical Mathematical Procedure
In: SOLOS E ROCHAS, SUELOS Y ROCAS, SOILS & ROCKS. 2003, vol. 26, no. 2, s. 167-182. ISSN 0103-7021.
(50%)
Mixed Experimental and Numerical Approach to Evaluation of Material Parameters of Clayey soils
In: International Journal of Geomechanics. 2004, vol. 4, no. 3, s. 199-206. ISSN 1532-3641. (33%)
Evaluation of the Influence Zone Bellow the Pile Bottom, Proceeding ICCES 05, Chennai, INDIA, Tech Science
Press, pp. 1856-1861, ISBN 0-9717880-0-6 (100%)
Several Comments on Influence Zone Depth Progress in Deep Hole Foundations
In: Underground Construction and Ground Movement, proceedings of the GeoShanghai Conference 2006. Reston,
Virginia: ASCE, 2006, s. 355-362. ISBN 0-7844-0867-X. (100%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Mechanika
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
1995
doc.
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
datum
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
5
10
28 března 2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Karel Maier
Prof., Ing.arch., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
Rok narození
1951
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
ČVUT v Praze
profesor
0,80
ČZU v Praze
profesor
0,70
Přednášky v předmětech
Na bakalářském SP Architektura a stavitelství:
Urbanismus 3
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1975 - 1978 - Terplan, Praha
1978 - 1989 - ČK VTIR, MVT, MVS
od 1989 - FA ČVUT, ústav urbanismu
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Knižní publikace a stati, skripta a učebnice:
• 2006 Prostorový rozvoj a plánování jako společné téma regionální politiky, územního plánování a
evropské integrace. In: Prostorový rozvoj a plánování, MMR a VŠE Praha, ISBN 80-239-8174-9
• 2006 Ekonomika v území, 3. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta architektury, 91 s. ISBN 80-01-03447-X.
Spoluautor Řezáč, V.
• 2005 Hospodaření a rozvoj českých měst. Academia Praha, 374 s. ISBN 80-200-1245-1
• 2003 Urbanistická čítanka II (editor). Česká komora architektů Praha, 112 s. ISBN 80-902735-8-0.
• 2002 The Prague Metropolitan Region. In: Metropolitan Governance and Spatial Planning, ed. W. Salet,
A. Thornley, A. Kreukels. Spon Press London and New York 2002
• 2001 Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky: Ústav pro ekopolitiku Praha, 300
s. ISBN 80-901914-9-5.
Odborné články v časopisech a sbornících:
• 2006 How can polycentricity of territorial development improve functional integration? Spoluautoři J.
Mourato a J. Ryser. In: UNECE Conference on Urban and Regional Research. United Nations – Council
of Europe, ECE/HBP/SEM.53.3
• 2006 Nástroje pro využití datového modelu územně plánovací dokumentace
In: Proměny urbanismu a územního plánování. Praha: ČVUT, Fakulta architektury, s. 55-63. ISBN 80-0103528-X. Spoluautoři Čtyroký, J. - Drda, F. - Jindřichová, M.
• 2006 Udržitelný rozvoj měst a regionů In: Proměny urbanismu a územního plánování. Praha: ČVUT,
Fakulta architektury, s. 17-28. ISBN 80-01-03528-X. Spoluautoři Čtyroký, J. - Vorel, J. - Drda, F.
• 2006 Využití informačních technologií pro hodnocení kvality prostředí a participaci uživatelů In: Proměny
urbanismu a územního plánování. Praha: ČVUT, Fakulta architektury, s. 47-54. ISBN 80-01-03528-X.
Spoluautoři Vorel, J. - Kirschner, V.
• 2005 Czech Housing Estates: Recent changes and new challenges. In: Geographia Polonica, 7 (1), str.
39-51
• 2005 Projekt Sustainable Refurbishment Europe. In: Sociologický časopis (Czech Sociological Review),
Volume 41(2005):2, s.339-340. ISSN 0038-0288
• 2004 L´UE e l´Europa centro orientale: adesione, allargamento (integrazione). In: Territori d´Europa.
L´ampliamento dell´UE, prospettive e limiti per le politiche della citta, del territorio e dello sviluppo locale.
Alinea Firenze 2004. ISBN 88-8125-682-7
• 2004 Udržitelná regenerace sídlišť. In Urbanismus a územní rozvoj 4/2004. ÚUR Brno
• 2003 Geographic data, metadata and planning in the context of central Europe. Spolu Jiří Čtyroký, Jakub
Vorel. In: Planning studie Alfa SPECTRA STU, vol. 7, 1/2003. ISSN 1135-2679. STU Bratislava
• 2003 GIS, informační technologie a územní plánování. In: Acta Polytechnica. 2003, č. 3, s. 41-46
• 2003 Sídliště : problém a multikriteriální analýza jako součást přípravy k jeho řešení
In: Sociologický časopis. 2003, roč. 39, č. 5, s. 653-666. ISSN 0038-0288.
• 2003 Geografická data, metadata a územní plánování v kontextu mezinárodní integrace. Spolu s Mgr.
Čtyrokým, ing. arch. J. Vorlem. In: Urbanismus a územní rozvoj. 2003, č. 6, s. 7-15
• 2002 Proměny urbanismu : Teorie pojetí a činností urbanismu od II. světové války In: Aktuální vývoj teorie
urbanismu - nové trendy v prostorovém plánování. Bratislava: Fakulta architektury STU, 2002, s. 41-60.
ISBN 80-88999-01-4.
Vyzvané přednášky v zahraničí a na mezinárodních konferencích:
• 2005 Dichtung of Standards and Wahrheit of GIS Data for Spatial Planning (společně s J. Vorlem). CORP
Wien
• 2005 New Regions? New Borders? The case of the Czech Republic. University of Westminster, London,
2005-02-04
• 2004 Management udržitelné regenerace. Mezinárodní konference Regenerace obytných celků
v kontextu udržitelného rozvoje, Praha 24/03/2004
• 2003 Role of municipalities in development of regional centres : Review of the past
[nepublikovaná přednáška]. EU COST - Co-operation in Science and Technology. 2003-09-26.
• 2002 EU and Europe : From accession to enlargement. EAEEIE Roma. 2002-03-23.
Výzkumné práce:
• 2005-2007 REPUS (Regional Economic Polycentric Urban System) – úkol 6. rámcového programu EK –
INTERREG IIIB – CADSES – vedoucí týmu ČR, spolupráce UK, MU Brno
• 2006 Principy a pravidla územního plánování – dílčí úkol Principy udržitelného rozvoje území – řešitel
dílčího úkolu pro ÚÚR Brno – rezortní výzkumný úkol MMR
• 2005-2006 Uplatnění principů udržitelného rozvoje v územním plánování – projekt WA-026-05-Z03 MMR
– vedoucí řešitelského týmu
• 2005 ESPON (European Spatial Planning Observation Network) 4.1 – 2006 – úkol INTERREG
Evropského rozvojového fondu (ERDF) – Dostupnost dat pro prostorové plánování v České republice –
vedoucí týmu ČR, spolupráce Mgr. Čtyroký, ing. arch. J. Vorel
• 2004 – 2005 INTELCITIES – Intelligent Management of Cities – úkol 6. rámcového programu EK – WP 4
Land-use information management – vedoucí partnerského týmu za Prahu spolu s Mgr. Čtyrokým
• 2004 SELMA – Spatial De-concentration of Economic Land Use and Quality of Life in European
Metropolitan Areas – WP 6 Governance, Policy and Economic Land Use De-concentration, společně s L.
Sýkora et al
• 2003 – (2005) CEGIS – Středoevropská geodatabáze dat pro územní plánování – součást projektu
SPECTRA – PERSEUS (5. rámcový program EK, 2003-2005)
Studijní a projektové práce:
• 2006 Územní plán Výsluní – koncept – spolu s ing.arch. Kaplanem – pořizovatel Městský úřad Kadaň
• 2005-2006 Strategický plán Beroun – územně technická část – zpracovatel DHV Praha, pořizovatel
Město Beroun
• 2005-2006 Strategický plán Říčany – územně technická část – zpracovatel DHV Praha, pořizovatel
Město Říčany
• 2005 Studie posouzení rozvojových projektů oblasti Hájů – spolu s ing.arch. Preiningerem – pořizovatel
MČ Praha 11
• 2004 Kadaň - regulační plán Jihovýchodní předpolí - (spolu s Kaplan, I. et al.) Zadavatel Městský úřad
Kadaň
• 2004 Křimov - územní plán (spolu s Kaplan, I. et al.). Zadavatel Městský úřad Chomutov
• 2003 Loučná - územní plán (spolu s Kaplan, I. - Krolák, P. - Bárta, P. - Vorel, J.). Zadavatel Městský úřad
Chomutov
• 2003 Posouzení nákladů a užitků variant obnovy přemostění nádraží ČD v Táboře – pro město Tábor
• 2003 Ověřování pro nový Stavební zákon – Územně plánovací podklady pro Zásady územního rozvoje
(spolu s Mejsnarová, J., Russe, T., Čtyroký, J.). Zadavatel Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha
• 2003 Kadaň - územní plán - změna (spolu s Kaplan, I. et al.) Zadavatel Městský úřad Kadaň
• 2003 Kryštofovy Hamry - územní plán (spolu s Kaplan, I. et al.) Zadavatel Městský úřad Chomutov
Působení v zahraničí
•
•
•
1991 studijní pobyt (graduate assistantship) na Department of Urban Studies, University of Akron, USA
2000 jmenován zahraničním členem ARL (Akademie für Raumplanung und Landesforschung Hannover)
řada krátkodobých studijních a přednáškových pobytů na školách (University of Westminster
London, Heriot-Watt University Edinburgh, TU Berlin, L´ école d´architecture Paris – La Vilette, National
Univesrity of Singapore atd.)
Obor habilitačního nebo Urbanismus a územní plánování
řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo
udělení vědecké hodnosti
ohlasy publikací
Rok udělení (prof…) 1996 habilitován docentem pro obor Urbanismus
mezinár. tuzem.
2001 jmenován profesorem obor Urbanismus a územní plánování
Podpis
přednášejícího
24/04/2007
datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Běla Menčlová
Ing.arch.
Jméno a příjmení
Tituly
1948
hlavní p. rozsah
13,5hod/týd. do kdy
Rok narození
typ vzt.
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
12/07
Přednášky v předmětech
Nauka o budovách
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1966-72 – studium -Stavební fakulta ČVUT, obor architektura
1972-75 – St. a typizační ústav Praha (STÚ) – občanské stavby
1975 – 81 – PIKAZ – projektový a inženýrský podnik
1982 – 91 – STÚ
od 1991 – FSv ČVUT v Praze
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Pořizovací ceny RD a byt.domů v ČR, MMR Praha 2002 – návrhy dispozičně úsporných řešení RD a BD
Stavební a konstrukční detail v obraze, Verlag Dashöfer, Praha, 2005 – spolupráce na odd. „Bytové a občanské stavby“
Nauka o budovách 1, 2 – skriptum, ČVUT, 2005
projekty a realizace:
- Rekonstrukce RD v Praze 5 – Košířích (2002)
- Studie rodinného domu v Novém Jáchymově (2002)
- Studie rodinného domu v Lahovicích (2004)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
14.10.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Petr Mezera
Doc., Ing.arch., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1939
hlavní
46%
1207
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Nauka o budovách 1 – 5 (hlavní garant předmětu)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1964 – abs. FSv ČVUT, obor architektura a stavba měst
1965-69 – Pražský projektový ústav
1969 – 76 – ČVUT Praha, fakulta stavební, kat. architektonické tvorby
1977 – 1992 – ČVUT Praha, fakulta architektury, kat. architektonické tvorby
od r. 1992 – ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra architektury
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
1997 – 2002 – člen komise expertů MŠMT pro posuzování staveb
1998 – 2004 – výzkumný záměr Modelové metody projektování – vedoucí kolektivu
2003 – interní grant Modernizace a rozvoj předmětu Nauka o stavbách – FSv ČVUT Praha – vedoucí kolektivu
2004 – grant FRVŠ Inovace, racionalizace a rozvoj předmětu Nauka o stavbách – FSv ČVUT Praha – ved.kol.
projekty a realizace rodinných domů, oponentní posudky, odborná stanoviska
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo architektonická a urbanistická tvorba
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Doc. 1982, CSc. 1978
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
FA ČVUT
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Karel Mikeš
Ing., Ph.D.
Jméno a příjmení
Tituly
1968
hlavní p. rozsah
40
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Pouze ČVUT v Praze
Hlavní pracovní poměr
40 hod/týden
Přednášky v předmětech
Ocelové a dřevěné konstrukce 2 (134OD2A)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1987 - 1993: České vysoké učení technické v Praze, stavební fakulta, katedra ocelových konstrukcí, z toho
půl roku na Denmark Technical University, Lyngby, Department of Civil Engineering, prof. T. Jacobsen,
téma: Analýza konstrukčních systémů panelových budov.
1993 - 2001: České vysoké učení technické v Praze, stavební fakulta, doktorské studium na oboru Konstrukce
a doprava zakončené státní doktorskou zkouškou a obhájením disertační práce na téma „Styčníky
dřevěných konstrukcí s vlepovanými závitovými tyčemi“
1995 Chemoprojekt a.s., ved. aut.doz. na stavbě produktovodu KANDLA - BHATINDA, Indie
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
- Mikeš, K.: Numerical Study Of Traditional Timber Roof Structures, STRUCTURAL FAULTS +
REPAIR-2006, 13th - 15th June 2006, Edinburgh, UK (100%)
- Kuklík, P. - Kuklíková, A. - Mikeš, K.: Dřevěné konstrukce 10, Pravidla pro navrhování a řešené
příklady, ČVUT 2003 (ISBN 80-01-02847-X) (33%)
- Mikeš, K.: Spoje dřevěných konstrukcí s vlepovanými závitovými tyčemi, Sborník semináře, Funkční
způsobilost a optimalizace staveb MSM 210000001, Praha 2002 (100%)
- Vašek, M. – Mikeš, K.: Spoje dřev. konstrukcí s vlepovanými kovovými tyčemi, Sborník z konference
(50%), " Teoretické a konštrukčné problémy oceľových a drevených konštrukcií", Častá -Píla 2001
- Mikeš, K.: Styčníky dřev. Konstr. s vlepovanými závitovými tyčemi, doktorská disertační práce, Praha
2001 (100%)
Působení v zahraničí
Vedoucí autorských dozorů na stavbě produktovodu KANDLA-BHATINDA, Indie r. 1995
Obor habilitačního nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
Dřevěné konstrukce
řízení na VŠ
Ph.D. - 2001
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
1
12
datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - magisterský
Název SP
Milan Nesměrák
Doc., Ing.arch., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1953
hlavní
100%
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Dějiny architektury
Rekonstrukce a ochrana památek
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1978 – abs. FA ČVUT v Praze
1972 – 1992 – odb. asistent na FA ČVUT
od r. 1992 – katedra architektury FSv ČVUT
od r. 2005 - docent
vědecká stipendia (stáže) v TU Athény v letech 1982-83, 1988 a 1989
stáž na TU Istanbul - 1992
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
v oblasti arch.průzkumu a historické typologie: soubor 3 navazujících článků ve sbornících „Dějiny věd a techniky“
(2002/1, 2002/3 a 2003/3) a 2 články v „Zprávy památkové péče“ (2004/1, 2005/3), samostatná publikace výsledků
grantu v nakladatelství ČVUT Praha (2005 – 77s.)
Architektonické kreslení, skriptum, spoluautor, ČVUT Praha 2003
2 referáty ve sborníku ČVUT – Workshop 2003 a 2004
referáty na mezinár.konferencích o dějinách architektury, rekonstrukci a prezentaci památek (Opava – Slezská
univerzita v r. 2002, 2004 a 2005, Malbork – Univ.M.Kopernika v r.2003 a 2004, Toruň – Univ.M.Kopernika v r.
2005, Praha – VŠCHT v r. 2003, konf. Praha – Vídeň v r. 2003)
řešitel samostatné části VZ 34 28129 a řešitel grantu IGS 1184129
prezentace (postery) na mezinárodních konferencích a výstavách (Malbork 2003 a 2004, Praha ČVUT Workshop
2003 a 2004, Praha – Staroměstská radnice 2004)
architektonické studie – např. hotel Butovice (2004), vila v Praze 4 (2005-6 – v realizaci)
Působení v zahraničí
viz. stáže
Obor
habilitačního
nebo CSc. - obor architektura
jmenovacího řízení nebo udělení Doc.- obor rekonstrukce a ochrana památek
vědecké hodnosti
CSc.- 1993, Doc.-2005
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ČVUT
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
14.04.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Jiří Pospíšil
Doc.,Ing.,CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1951
hlavní p. rozsah
40
0612
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Stavební geodézie
Laserové skenování
Základy automatizace měření v inženýrské geodézii
Teorie měřicích systémů
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
ČVUT v Praze FEL
Československé aerolinie Praha, 2 roky
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra speciální geodézie, 30 let
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
[1]KOSKA, B. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M.:Innovations in the Development of Laser and Optic Rotating Scanner
LORS. In: XXIII International FIG Congress Shaping the Change [CD-ROM]. Mnichov: FIG, 2006, ISBN 87-90907-523.(33%)
[2]KŘEMEN, T. - KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J.: Operating Quality Control of Ground Machines by Means of the
Terrestrial Laser Scanning System. In: Image Engineering and Vision Metrology [CD-ROM]. Dresden: ISPRS, 2006,
ISSN 1682-1750.(50%)
[3]KŘEMEN, T. - KOSKA, B. - POSPÍŠIL, J.: Verification of Laser Scanning Systems Quality. In: XXIII International
FIG Congress Shaping the Change [CD-ROM]. Mnichov: FIG, 2006, ISBN 87-90907-52-3.(33%)
[4]KOSKA,B. – POSPÍŠIL,J. – ŠTRONER,M.: The Result Presentation of the Development of Laser and Optic Rotating
Scanner LORS and Introduction of Public Library of Classes and Functions SPATFIG. In: Optical 3-D Measurement
Techniques VII, Volume I. Vienna: TU Vienna, 2005, vol. 1, s. 63-73. ISBN 3-9501492-2-8.(33%)
[5]KAŠPAR, M. – POSPÍŠIL, J. – ŠTRONER, M. – KŘEMEN, T. – TEJKAL, M.: Laser Scanning in Civil Engineering
and Land Surveying. 1. ed. Hradec Králové: Vega, 2004. 103 s. ISBN 80-900860-7-1. [Monografie](20%)
[6]KAŠPAR, M. – POSPÍŠIL, J. – ŠTRONER, M. – KŘEMEN, T. – TEJKAL, M.: Laserové skenovací systémy ve
stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9. [Monografie](20%)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Geodézie a kartografie
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ČVUT v Praze
2002
datum
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
14
30
26.03.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Rudolf Pošva
PhDr., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1952
hlavní
100%
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Dějiny architektury
garant předmětu Za památkami Prahy
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1981 – abs. FFUK Praha, obor dějiny umění a italština
1982 – 1985 – interní aspirantura na FA ČVUT
1985 – 1992 – vědecký pracovník na FA ČVUT
1992 - 97– Strojní fak.ČVUT, kat. společenských věd
od 1997 – FSv ČVUT, kat. architektury
stáže: 1977 – Florencie (1 měsíc), 1981-82 – Bologna (6 měsíců), 1989 – Řím (3 měsíce)
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
podíl na Encyklopedie světové architektury (2002)
podíl na učebnici pro střední odborné školy – Dějiny architektury (2005)
přednášky z dějin umění na Ústavu technologie restaurování VŠCHT
přednášky z dějin Prahy v agentuře TYRKYS
přednášky z dějin umění v agentuře AHA
Působení v zahraničí
viz. stáže
Obor
habilitačního
nebo disertační práce v oboru dějiny architektury
jmenovacího řízení nebo udělení CSc. od r. 1985
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ČVUT v Praze
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Stavební fakulta
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Jaroslav Procházka
Prof. Ing. CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1934
22,5
9/07
Rok narození
typ vzt. hlavní p.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Betonové konstrukce 30
Betonové konstrukce 34
Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí (133PSB)
Požární odolnost betonových a zděných konstrukcí (133POB)
Betonové a zděné konstrukce (133BZ3A)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Fakulta inženýrské ho stavitelství ČVUT Praha - stavební inženýr 1957
Fakulta inženýrské ho stavitelství ČVUT Praha - kandidát věd, teorie konstrukcí inženýrských staveb 1969
Praxe:
Státní ústav dopravního projektování - projektant statik 1957-63
Stavební fakulta ČVUT, katedra betonových konstrukcí a mostů - 1963 dosud, , docent 1989, profesor 1994
Soudní znalec v odvětví inženýrské, průmyslové a občanské stavby se specializací pro betonové a zděné konstrukce
Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
- Navrhování betonových konstrukcí 1 - Prvky z prostého a železového betonu, ČBS Praha 2006, 314 str.,66%. (na
ČVUT Praze)
- Příklady navrhování betonových konstrukcí podle EN 1992-1-1 (Eurokódu 2), ISBN 80-903502-6, ČBS Praha 2005,
195 str. 60% (na ČVUT Praze)
- Betonové průmyslové podlahy, ISBN 80-89769-73-9, ČKAIT Praha 2006, 142 str.,18% (na ČVUT Praze)
- Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, ISBN 80-01-03157-8, Vydavatelství ČVUT Praha 2005. (na ČVUT
Praze)
- Zavádění EN 1992-1-2 „Navrhování betonových Část 1-2: Navrhování na účinky požáru“ do praxe – Úvod,
materiálové charakteristiky, In: Beton TKS roč. 5, 2005, č. 3, s.49 - 54, ISSN 1213-3116. (na ČVUT Praze)
- Zavádění EN 1992-1-2 „Navrhování betonových Část 1-2: Navrhování na účinky požáru“ do praxe – Ověření požární
odolnosti pomocí tabulkových hodnot, In: Beton TKS roč. 5, 2005, č. 54 - 62, ISSN 1213-3116. (na ČVUT Praze)
- Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru, Sborník konference „Spoločné európske normy pre navrhovanie
nosných konštrukcií stavieb“, ISBN 80-227-2142-5, STU Bratislava 2004. (na ČVUT Praze)
- Zkoušky požární odolnosti betonových prvků a konstrukcí, Sborník semináře „Betonové konstrukce v extrémních
podmínkách“, ISBN 80-9033501-0-0, ČBS ČSSI Praha 2004. (na ČVUT Praze)
- Zásady navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru, Sborník semináře „Betonové konstrukce v extrémních
podmínkách“, ISBN 80-9033501-0-0, ČBS ČSSI Praha 2004. (na ČVUT Praze)
- Concrete Structures 1, ISBN 978-80-01-03607-5, Nakladatelství ČVUT Praha 2007
- Příklady navrhování betonových konstrukcí 1, ISBN 978-80-01-03675-4, Nakladatelství ČVUT Praha 2007
- Betonové konstrukce v ČSN EN 1992-1-1:2006, In:Navrhování konstrukcí na účinky požáru, ISBN 978-80-01-03580-1
ČVUT Praha 2007
Působení v zahraničí
Fulbright Scholarship - - University of Illinois at Urbana - Champaign
Spolupráce s universitami: Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, University of Wales, School of Engineering Cardif
Zástupce ČR: Technical Committee 318 of American Concrete Institution
Technical Subcommittee CEN TC 250/SC2 - Concrete construction
Obor habilitačního nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
1994
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
teorie konstrukcí inženýrských staveb
profesor pro obor betonové stavby
řízení na VŠ
datum
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
18
57
28.02.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Tomáš Rotter
Doc. Ing. CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1947
hlavní p. rozsah
40
9/2009
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Pouze ČVUT v Praze
Přednášky v předmětech
Ocelové a dřevěné konstrukce 1 (OD1A), Ocelové mosty 1 (OCM1), Ocelové mosty 2 (YOM2), Únava ocelových
konstrukcí (134OK44), Základy navrhování mostů (YZNM)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Konstrukce a dopravní stavby, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 1972
Státní ústav dopravního projektování Praha, samostatný projektant, 1972-1973
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, vědecký aspirant, 1973-1975
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, vysokoškolský učitel, asistent, odborný asistent, docent, 1975-dosud.
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Rotter, T., Lubas, A.: Únavová životnost provizoria TMS. Sborník sympozia Mosty 2004, s.87-91, Brno, 2004,
ISBN 80-86604-10-1, 70%, činnost vykonána na ČVUT.
Rotter, T.: Využití modální analýzy pro hodnocení mostních konstrukcí. Sborník konference Experiment 04, s.463-468,
Brno, 2004, ISBN 80-7204-354-4, 100%, činnost vykonána na ČVUT.
Rotter, T.: Volba materiálu při návrhu ocelové konstrukce. Konstrukce, 2005, roč.4, č.6, s.XVII-XX, ISSN 1213-8762,
100 %, činnost vykonána na ČVUT.
Rotter, T.: New Steel Bridges in Czech Republic. Steel Bridges Prague 2006, Česká asociace ocelových konstrukcí,
Ostrava, vol.1, s.110-119, ISBN 80-239-7168-9, 100 %, činnost vykonána na ČVUT.
Působení v zahraničí
žádné
Obor
habilitačního
nebo Kovové a dřevěné konstrukce
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
1987
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ČVUT
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
4
35
26.3.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Jana Semeráková
Doc., Ing.arch., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1939
hlavní p. rozsah
100 %
07.2007
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Nauka o budovách
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1961 – abs. Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze, obor pozemní stavby
1967 – ukončení večerního studia na FAPS ČVUT – obor architektura
praxe:
od r. 1962 - ČVUT, fakulta stavební
v r. 1973 – obhájila disert. práci na téma Vnitřní prostory z hlediska stavební fyziky
v r. 1991 – obhájila habilitační práci na téma Humanizace sídlišť panelové výstavby
od r. 1991 na katedře architektury FSv ČVUT
od r. 1993 souběžně s prací na ČVUT spolupráce na arch. studiích a projektech pro stav.povolení
ostatní praxe:
Atelier Delta – 1 rok
Vysoká škola hotelová – 5 let (1/4 úvazku)
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Publikace:
- Studie o technice v českých zemích 1945-1992, J.Folta a kol., ČVUT, 2003
Skripta:
- Nauka o budovách 1,2 – Semeráková, Jalčová, Menčlová, ČVUT, 2005
- Vývoj architektury a stavění – Lauermann, Semeráková, ČVUT, 2005
- Vývoj architektury 12 – doplněk – Benešová, Semeráková, ČVUT, 2006
Projekty a realizace:
- Návrh a realizace Sportovního centra Horoměřice (2001-02)
- Rodinný dům v Rudné u Prahy (projekt 2001, realizace 2002)
- Přestavba rodinného domu v Praze 8 (projekt 2002, realizace 2003)
- Rekonstrukce statku v Opatovicích u Českých Budějovic (projekt 2005, realizace 2006)
- Přestavba rodinného domu v Roztokách u Prahy (projekt 2006, realizace probíhá)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Teorie a konstrukce pozemních staveb
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Doc.-1991, CSc. - 1973
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ČVUT
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Jan Schröfel
RNDr.
Jméno a příjmení
Tituly
1943
hlavní p. rozsah
80%
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Česká geologická služba
vedlejší poměr
20%
N
Přednášky v předmětech
Na bakalářském SP Architektura a stavitelství:
Geologie (135GEOA)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
SPŠ zeměměřičská v Praze
Přírodovědecká fakulta UK – geologie
praktikující inženýrský geolog (IČ)
přednášky na PřFUK
praxe: od 1974 na ČVUT
jinak mapovací práce, expediční činnos
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
―
Chamra, S. - Schrofel J.(2003): Inženýrskogeologický průzkum pro halu
Sazka. [Nepublikovaná přednáška].
ČAIG Praha
― Záleský J.,Schröfel J., Pruška J.,Salák J.(2004): Site investigation for unstable slope instrumentation and
assessment, Intl.conf.on site characterization (ISC-2) Porto
― Chamra Sv., Schrofel J. (2005): Engineering Geology Care of Historical Monument sof Slope Deformation
Risks Int. Conference on Landslide Risk management Vancouver ,Balkema
Působení v zahraničí
Kanadě 1 rok, University of New Bruswick
Švédsko 5 měsíců práce pro SGS
Mongolsko 3 mapovací sezony (expedice)
Kanada 4 měsíce IOCOC
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Schröfel Jan
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
datum
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
2
27.03.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Jméno a příjmení
Luboš Svoboda
Tituly
Doc.,Ing., CSc.
1947
Hlavní p. rozsah
40
09/09
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Stavební hmoty (123SHMA)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
VŠCHT Praha, fakulta chemické technologie - abs.1971
Stavební isolace, Praha 1971 - 1989
Acidotechna Praha 1990 - 1992
Stavební fakulta, Praha 1992 - dosud
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
SVOBODA, L - BALÍK, l.: Elektroosmotické zařízení k vysoušení
vlhkého zdiva pulzujícím napětím In: Sborník z 9. mez. konf. Construmat 2003 - 50%
Štúrovo 2003, STU,s. 32-33, ISSBN 80-227-1926-9.
SVOBODA, L. a kol.: Stavební hmoty. Bratislava:
Jaga 2004, 472 s. ISBN 80-8076-007-1 - 25%
Balík, L. - Svoboda, L.
Electro-Osmotic Flow In Building Material III
In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2005. Prague: Czech Technical University, 2005, vol. A, B, s.
538-539. ISBN 80-01-03201-9. – 50%
Svoboda, L.
Návrh skladby plniva pro epoxidové polymerbetony In: Pryskyřice 2005 [CD-ROM]. 2005, -100 %
Svoboda, L.
Generátor jedinečných zadání zkouškových testů
In: Pedagogický software 2006 [CD-ROM]. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, s.
343-345. ISBN 80-85645-56-4. – 100 %
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo Stavební hmoty
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
1994
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ČVUT v Praze
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
1
10
26.03.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Pavel Svoboda
Doc., Ing. CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1956
hlavní
100 %
N
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
TS1A na uvedeném programu, dále pak:
TS20, TSE, SPRO, Jakost ve stavebnictví, Strategie podnikání ve stavebnictví, Stavební
mechanizace, Management jakosti, Nové a speciální technologie, Technologie výroby stavebních
hmot, Technologie výroby stavebních dílců
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Absolvent v roce 1980
1980 - 1982 Kloknerův ústav, 1982 – 1992 a od 1999 - dosud ČVUT Praha, stavební fakulta; ved.
katedry technologie staveb; 1995 - 1998 CODA Stavební s.r.o.; od 1995 – dosud MIRRO s.r.o.
Kanditát technických věd od 1991
Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby a obor zkoušení diagnostika staveb od 2001
Deutscher Holz – und Bautenschutzverband - Certifikát pro sanace ŽB konstrukcí od 1993
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
1. Jarský,Č., Musil, F., Svoboda, P.: Technologie staveb II Příprava a realizace staveb, CERM, 2003.
320 s. ISBN 80-7204-282-3.
2. Svoboda, P.: Contemporary trend in pouring of concrete - Self compacting concrete, 2001.
3. Svoboda, P.: Snížení rizika a potencionálních škod stavební akce, 2001.
4. Svoboda, P.: Strojové vybavenie pre stredne veĺkú stavebnú firmu. Stavebnícka ročenka 2004.
Nakladatelství JAGA Group v.o.s., 2003.
5. Musil, F., Svoboda, P., Popenková, M., Zapletal, I., Božík, M., Klimek, V., Kovářová, B., Straka,
B.: Technológia stavieb - Dokončovacie práce 1. vyd. Bratislava - STU, 380 s. ISBN 80-227-1693-6.
Působení v zahraničí
Rakousko, Gratz – postgraduální pedagogické minimum
Obor
habilitačního
nebo Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Doc: 2004
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ČVUT
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
6
4
2.3.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Jaroslav Sýkora
Prof., Ing.arch., DrSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1932
hlavní p. rozsah
24
31.12.
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
ČZU Praha ,katedra zahradnictví a krajinářské architektury
Dohoda o prac.čin.
2
Přednášky v předmětech
Urbanismus 2,
garant předmětu Architektonické kreslení
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
VŠ:
- architektura, specializace venkovská výstavba
praxe:
- projektant (Agroprojekt) – 7 let
- VŠ zemědělská v Praze, odb.asistent – 7 let
- ČVUT v Praze, fakulta architektury, docent – 19 let
- ČVUT v Praze, fakulta stavební, profesor - dosud
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Územní plánování vesnice a krajiny – skriptum, ČVUT
Architektonické kreslení – skriptum, ČVUT (ved. kolektivu)
Navrhování zeleně a úprava okolí staveb– skriptum, ČVUT
Praktická příručka tech.požadavků na výstavbu, Dashöfer Praha, 2005, kap. Zemědělská výstavba (spoluautor)
realizace (autor arch. řešení):
Územní plány 6 obcí
Domov seniorů v Kněžicích
Úpravy Betlémské kaple v Praze
Rekonstrukce obchodního domu Strnad v Praze
Dům koberců ve Slaném
Urb. studie obytné zástavby ve Staré Boleslavi
Působení v zahraničí
člen státní komise SR na FA SVUT Bratislava pro udělování doktorských hodností
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
1988
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
architektura
datum
řízení na VŠ
ČVUT
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
3
8
26.3. 2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Jana Šafránková
PhDr., CSc..
Jméno a příjmení
Tituly
1957
Hlavní p. rozsah
100%
9/2007
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Psychologie a sociologie
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Vzdělání: FFUK Praha., 1981, PhDr. FFUK 1982, CSc. sociologie 1990.
ČVUT od 1981, asistent, odborný asistent, od 1990 Fakulta stavební ČVUT, Katedra společenských věd, sociologie a
aplikovaná sociologie (částečně Dopravní fakulta od 1993, Strojní fakulta 1998-2003)
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Emrová, L. - Šafránková, J.: Společenské vědy 15 Psychologie a sociologie pro techniky.1. vyd. Praha: ČVUT, 2000.
162 s. ISBN 80-01-02200-5.Šafránková a kol.: Společenské vědy 11. Estetika a sociologie, 1. vyd. Praha, ČVUT 2005
ISBN 80-01-03314-7
Člověk a jeho životní prostředí. Praha, Stavební fakulta ČVUT, 2004, editorka monografie s W. Drozenovou.
.Šafránková, J.Survey on Sustainable Developoment in the Knowledge of Civil Engineering Graduates. In: alfa
SPECTRUM. 2004, vol. 7, no. 1, s. 29-32. ISSN 1135-2679. Šafránková, J:.Projektnyj menědžment v vyššem
těchničeskom obrazovaniji..In: Menědžment XXI věka:upravlenije razvitiem.Sankt Peterburg 2005, s.213-214.ISBN 594777-039-3. Šafránková, J.:The knowledge of Ecology and Sustainable Development for Civil Engineers. In: Civil
Engineering in next Decade (ASCEND). Strategies for Education, Research, Innovation and Practice. AECEF, Helsinki
University of Technology. Helsinki 2005, s. 177 –182, ISBN 80-01-03266-3. Šafránková, J.:Sociální dovednosti v
projektovém řízení ve stavebnictví. In: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a investičných projektoch.
Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005, s. 212-215. ISBN 80-227-2276-6. Šafránková, J.:Ethihcs,
Sustainability and Business. In: Teorie vědy. 2005, vol. XIV/XXVII, no. 3, s. 47-56. ISSN 1210-0250.
Granty: 2005 – 2011 řešitel DÚ K 105 VZ 05 CEZ MSM 6840770006 Management udržitelného rozvoje cyklu staveb,
stavebních podniků a území, DÚ Udržitelný management v mikroekonomii a jeho sociálně právní aspekty
Celoživotní vzdělávání k udržitelnému rozvoji, grant z Rozvojových programů MŠMT,2005. Uplatnění absolventů
ČVUT na trhu práce. Praha ČVUT 2003. FRVŠ. Průzkum studentů 2. - 5. Ročníků ČVUT. Praha, ČVUT 2005.
Uplatnění absolventů ČVUT v Praze na trhu práce.[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2005. FRVŠ
Cc2383. Grant ESF Rozvojový program pro doktorandy. 2006 -2008
Působení v zahraničí
1995 - 2 měsíční stipendium NIAS, Nizozemí
Obor
habilitačního
nebo Sociologie, CSc. 1990, Obor habilitačního řízení: řízení na VŠ
jmenovacího řízení nebo udělení Management a ekonomika ve stavebnictví, zahájeno
2006/2, ukonč. 2007
vědecké hodnosti
ohlasy publikací
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
mezinár.
1
8.4.2007
tuzem.
2
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Karel TRTÍK
Doc. Ing. CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1943
hlavní p. rozsah
42,5
0907
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
žádní
Přednášky v předmětech
133BEK1, 133BK12, 133BK13, 133SBET, 133BK3A, 133BK11
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Konstrukce a doprava, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 1965
Armabeton n.p., Závod projektově-inženýrský, statik-specialista, 1966-1973, 8 roků,
Od 1973 ČVUT v Praze Fakulta stavební
Vědecká příprava v oboru Teorie a konstrukce inženýrských staveb, ČVUT Fakulta stavební, obhajoba kandidátské
práce 1984
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
- Zodpovědný řešitel vyhledávacího grantového projektu EU: „NANOCONEX - Towards the setting up of a network of
excellence in nanotechnology in construction“, 2002 – 2003, 90%
- Trtík K., Vlasák O.: Use of instrumented indentations for quality control of buildig materials; Sborník konference
Nanotechnology in Construction, Paisley UK 2003, 50%
- Vodák F.,Trtík K., Sopko V., Kapičková O., Demo P.: Effect of γ-irradiation on strength of concrete for nuclear-safety
structures, Cement and Concrete Research 2005, pp.1447-1451, 20%
- Trtík K.: Testiny of mechanical Characteristics of Cement Paste using Small Samples, Proceedings IV.Int.Scientific
Conference Quaility and Releability in Building Industry, Levoča SR 2006, pp.375-380, 100%
- Trtík K.: Co přinesou nanotechnologie betonu a stavebnictví; Sborník Betonářské dny 2003, Pardubice 2003, 100%
- Vyžádané přednášky na Stavební fakultě TU v Košicích v rámci programu Erasmus, 2005 a 2006, 100%
- Trtík K.: Co přínášejí nanotechnologie pro stavebnictví?, vyžádaná přednáška na Hutnické fakultě TU v Košicích,
2005, 100%
- Spolupráce na řešení grantové úlohy MPO „Výzkum a vývoj technologií pro mechanické tvarování betonářské
výztuže“, 2004 – 2006, 50%
Působení v zahraničí
Vyžádaná spolupráce v rámci programu Erasmus na TU Košice, od 2005
Obor
habilitačního
nebo Docent, obor Betonové stavby,
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
1990
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ČVUT v Praze
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
28.3.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Eva Veselá
IngJméno a příjmení
Tituly
1978
Hlavní p. rozsah
26
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
12/2007
Přednášky v předmětech
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
Obor Management a ekonomika, Fsv, ČVUT
Doktorand, technik a odborný sistent na katedře silničních staveb, Fsv, ČVUT
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Mondschein, P. - Slabý, P. - Veselá, E.; Bezpečnost na železničním přejezdu - metodika jejího stanovení; In:
Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Pardubice:
Univerzita Pardubice, 2006, díl 2, s. 861-866.
Valentin, J. - Veselá, E.; Identification of Requirements, Strengths and Weaknesses of PPP Models in Road
Infrastructure Development; In: Advanced Engineering Design [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, vol. D205, s. 1-8.
Veselá, E. - Ryneš, O.; Analýza modelu HDM-4; In: Proceedings of the Fourth International Scientic Conference
"Challenges in Transport and Communication". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, díl 1, s. 239-244.
Valentin, J. - Veselá, E.; Partnerství veřejného a soukromého sektoru - mýty, příležitosti, dlouhodobý přínos; In: Silnice
a mosty. 2005, roč. 2005, č. 3, s. 28-30.
Veselá, E.; Czech National Standards of Aggregates in Czech Republic after Accession into the EU; In: Juniormat '05.
2005, s. 74-79.
Veselá, E.; Czech Stone Aggregate Standards Following the Accession of the Czech Republic into the EU; In:
TRANSCOM 2005 - 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and
Telecommunications. Žilina: Technical University of Žilina, 2005, vol. 8, s. 227-230.
Veselá, E.; Národní normy kameniva po vstupu ČR do EU; In: Juniorstav 2005. Díl 4 - Konstrukce a dopravní stavby II.
Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2005, s. 74-79.
Veselá, E. - Ryneš, O.; Využití programu HDM-4 v ČR; In: České stavebnictví. 2005, roč. 2005, č. 11-12 příl, s. 3-4.
Valentin, J. - Prostějovská, Z. - Veselá, E.; Je budoucnost rozvoje infrastruktury v modelech PPP?; In: Silnice a mosty.
2004, roč. 2004, č. 4, s. 17-19.
Valentin, J. - Veselá, E.; Environmental Compatibility of Urban Road Infrastructure; In: Proceedings - 4th International
Seminar on ECS. Prague: CTU, Faculty of Civil Engineering, 2004, s. 91-97.
Veselá, E.; Využití HDM 4 při ekonomickém hodnocení variant silničních investic;In: Ekonomické a riadiace procesy v
stavebníctve a v investičných projektoch. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2004, s. 238-241.
Valentin, J. - Veselá, E.; The Impact of Urban Road Infrastructure on Air Pollution - Sources and Possible Measures
In: Proceedings - 4th International Conference on Urban Air Quality. Hrtfordshire: University of Hertfordshire, 2003, s.
1-17.
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
František Vodák
Prof., DrSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1941
hlavní
100%
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
V tomto programu: Fyzika (102FYZA)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
MFF UK (promoce 1964), CSc. (Aplikovaná fyzika) 1972, DrSc. (Obecná fyzika) 1986
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
10 publikací v impaktovaných periodikách
Působení v zahraničí
1974 SSSR
Obor
habilitačního
nebo Habilitace: Aplikovaná fyzika
jmenovacího řízení nebo udělení Jmenování: Teoretická fyzika
vědecké hodnosti
1991
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ČVUT
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
68
14
26.3.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Bezpečnostní a rizikové inženýrství
Název SP
František Wald
Prof. ing. CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1953
40
9/12
Rok narození
typ vzt. hlavní p. rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Pouze ČVUT v Praze
Přednášky v předmětech
Tepelná a mechanická zatížení (134TMZ); Ocelové konstrukce 1 (134OK1)
Zatížení při požáru a výbuchu (134ZPV); Požární odolnost ocelových a ocelobetonových konstrukcí (134POO)
Požární odolnost konstrukcí (134POK); Ocelové, dřevěné a skleněné konstrukce (134ODS)
Ocelové a dřevěné konstrukce 3 (134OD3A)
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1979 - 1982: České vysoké učení technické v Praze, stavební fakulta, katedra ocelových konstrukcí, z toho půl roku na
Denmark Technical University, Lyngby, Department of Civil Engineering, prof. Gimsing, téma: Velké nepružné
deformace ocelových rámů.
1972 - 1977: České vysoké učení technické v Praze, stavební fakulta, řádné studium oboru pozemních staveb, zaměření
ocelové konstrukce, ukončení studia s vyznamenáním.
1977 – 1979 Třinecké železárny, s.p. projektant, praxe.
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Wald F., Chladná M., Moore D., Santiago A. and Lennon T.: The temperature distribution in a full-scale steel framed
building subject to a natural fire, Steel and Composite Structures, Vol. 6, No.2 (2006) 159-182. ISSN 1229-9327.
25 %, činnost vykonána v UK
Wald, F. - da Silva, L.S.: Fire Design of Steel Joints, In: Improvement of Buildings' Structural Quality by New
Technologies - Outcome of the Cooperative Activities. Leiden: A. A. Balkema Publishers, 2005, s. 189-194.
ISBN 04 1536 610 0. 25 %, činnost vykonána v UK
Wald, F. - Kuhlmann, U. - Rybinski, M. - Gregor, D.: Steel to Concrete Joints, In: Improvement of Buildings' Structural
Quality by New Technologies - Outcome of the Cooperative Activities. Leiden: A. A. Balkema Publishers, 2005,
s. 347-353. ISBN 04 1536 610 0. 25 %, činnost vykonána na ČVUT
Wald F. et al: Fire design of structures (in Czech Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí), ČVUT v Praze,
Praha 2005, 336 s, ISBN 80-01-03157-8. 25 %, činnost vykonána na ČVUT
Wald F., Boughin V., Sokol Z., Muzeau J. P.: Effective length of T-stub of RHS column base plate, v Connections in
Steel Structures IV, Behaviour, strength and design, ed. Leon R., Easterling W.S., AISC Chicago, pp. 393-403,
ISBN.1-564274-053-3. 25 %, činnost vykonána na ČVUT
Wald F.,V. Bosiljkov V., L. da Silva, L, De Matteis G. Haller P. Santiago A. Vila Real P.: Structural integrity of
buildings under exceptional fire, in COST C12 workshop, Lisbon 2002, pp.1-12. 25 % činnost vykonána na
ČVUT.
Působení v zahraničí
1991-1992: čtyřměsíční přednáškový pobyt v Japonsku, Nagoya Institute of Technology, prof. J. Matsuura, prof. S.
Goto.
1988-1989: šestiměsíční stipendijní pobyt USA, stipendium International Research Exchange Board: University of
California of Berkeley, prof. A. H. Astaneh, Purdue University, Prof. W. F. Chen, prof. D. White.
Obor habilitačního nebo
jmenovacího řízení nebo
udělení vědecké hodnosti
Rok udělení (prof. …) 2001
Podpis přednášejícího
Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
datum
řízení na VŠ
ČVUT v Praze
ohlasy publikací
mezinár. tuzem.
69
46
26.3.2007
H – Personální zabezpečení - přednášející
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Tomáš Welz
Doc., Ing.arch., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1945
hlavní
Rok narození
typ vzt.
rozsah
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Rekonstrukce a ochrana památek
Nauka o budovách
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1968 – abs. FSv ČVUT v Praze, směr architektura a urbanismus
1968-75 – stavbyvedoucí SBD mládeže Praha 10
1979 – dokončení externí aspirantury u prof. Paroubka (typologie občanských staveb – centra volného času ve městech)
1968 – 1975 – Stavoprojekt Praha – samostatný projektant
1973 – 1981 – KPÚ Praha – vedoucí projektant
1977 – 1983 – Hlavní architekt města Kutná Hora
1983 – 1996 – autor koncepce a posléze projekt dostavby nemocnice v Praze 5 - Motole
1981 – 1990 – KPÚ Praha – vedoucí atelieru N20
1990 – 1998 – Národní památkový ústav v Praze (dříve SÚPPOP)
1988 – 1998 – FA ČVUT – vedoucí atelieru, 1995 habilitoval
od r. 1998 – Fakulta stavební ČVUT, katedra architektury
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Vyhlášení památkové zóny Barrandov – vilová čtvrť (In: Zprávy památkové péče, 2 články)
Spolupráce s časopisem Zdraví (2000 – 2006)
Projekční činnost: koncept a projekty ke stavebnímu povolení
- Rekonstrukce domova důchodců Praha 8 – Na Hranici (2003)
- Zdravotní středisko PP a.s., Praha 4 (2003)
- Vila v Praze 6 – Na Špitálce (2004)
- Nástavba 14 BJ na dům v Klientské ul. v Praze (2005)
- Přestavba pavilonu na Letenském náměstí (2006)
- Dostavba nemocnice v Motole (projekty 1990-96, realizace 2006)
- Přestavba býv.hotelu Smaragd na bytový dům s 25 BJ (2006)
- Rekonstr. čp 71 v Lumbeho zahradě, Jelení, Praha 1 (investor: Správa Praž.hradu, studie a proj. ke SP, 2006)
- BD Hostivice – studie, 48 byt.jednotek (investor: fy Simmons, Praha 6, studie a proj. ke SP, 2006)
- DD Praha 8, rekonstrukce pavilonu 02 (investor: hl.m.Praha, projekt ke SP, 2006)
- BD v Suchdole - 7 b.j., 2 prodejny, garáže (investor: Ing.Krouský, realizace, 2006)
Působení v zahraničí
Obor
habilitačního
nebo architektonická tvorba
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Doc. 1995
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
řízení na VŠ
ČVUT
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
datum
H – Personální zabezpečení - přednášející
České Vysoké Učení Technické v Praze
Fakulta stavební
Název VŠ / součásti
Architektura a stavitelství - bakalářský
Název SP
Jan Záleský
Ing., CSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1950
zaměstn. rozsah
plný
Rok narození
typ vzt.
do kdy
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Mechanika zemin a zakládání staveb, Soil Mechanics, Foundations, Polní
geotechnické zkoušky, Laboratorní a polní zkoušky v geotechnice
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1974 absolv. ČVUT v Praze, FSv, obor Konstrukce a dopravní stavby, Ing.
1975 – 1982: asistent ČVUT FSv, katedra geotechniky
1987 – 1988: Laboratoř mechaniky zemina a středisko polních zkoušek – praxe v SG Geotechnika Praha
1988 ukončení vědecké příp. a obhajoba práce, ČVUT FSv, CSc.
1982 – dosud: odborný asistent ČVUT FSv, katedra geotechniky
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
-) Záleský, J., Chamra, S., Pospíšil, J. et al.: System of Long-term Monitoring of Historical Buildings in the Prague
Castle Area. In: Proceedings of the Second International Conference Soil Structure Interaction in Urban Civil
Engineering. Zürich: ETH, 2002, s. 497-500. ISBN 3-00-009169-6.
-) Záleský, J. - Lamboj, L. - Pruška, J. - Vobořilová, P.: Methods of Monitoring of Historical Buildings and Slopes In:
Geotechnical Problems with Man-Made and Man Influenced Grounds - XIIIth European Conference on Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering, Volume 1. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů,
2003, s. 285-290. ISBN 80-86769-00-3.
-) Záleský, J. - Schröfel, J. - Pruška, J. - Salák, J. :Site Investigation for Unstable Slope Instrumentation and Assessment
In: Proceedings of the Second International Conference on Site Characterization. Rotterdam: Millpress Science
Publishers, 2004, vol. 1, s. 1225-1230. ISBN 90 5966 011 0.
-) Vaníček, I. - Záleský, J. - Lamboj, L.: Two Examples of Clay Slope Stability in Areas Affected by Previous Manmade Activity - Open Pit Mines, Landfills In: Proceedings of the 16 th Internacional Conference on Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering. Rotterdam: Millpress, 2005, s. 2602-2606. ISBN 90 5966 027 7.
Zalesky, J., Bohadlova, M., Bubenicek, M. Zalesky, M., Hanek, P., Hanek, P., Jr. Bubenik, F.:
-)Coupled application of geotechnical and geodetical slope movement monitoring. Proceedings of 3rd IAG Symposium
on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12th FIG Symposium on Deformation Measurement. CD
ROM, edit. H. Kahmen and A. Chrzanowski. May 22-24, 2006 – Baden, Austria.
Působení v zahraničí
01/1989-04/1989 E Kardelj University, Ljubljana, Slovinsko, studijní pobyt - velmi měkké zeminy
10/1995-02/1996 ETH Zürich, Institut für Geotechnik, Švýcarsko, přednáškový a studijní pobyt
Obor
habilitačního
nebo Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
Rok udělení (prof…)
Podpis přednášejícího
datum
řízení na VŠ
ohlasy publikací
mezinár.
tuzem.
5
9
27.03.2007

Podobné dokumenty

Vlastní noviny - Koalice Vlasta

Vlastní noviny - Koalice Vlasta bem. Občané vědí nejlépe, kde a jak chtějí žít. Architekti kompetentně sdělí, co je k  tomu třeba mít či získat. Politici by měli moudře sladit různé vstupy a transparentně rozhodnout. Na stranách ...

Více

Seznam – Přehled metodik pro analýzu rizik

Seznam – Přehled metodik pro analýzu rizik MINISTERSTVO VNITRA Generální ředitelství HZS ČR Č.j.: PO-58-7/PLA-2004

Více

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Studies. 2003, 70, 4, p. 765 – 783. [4] HAMILTON, J. Time Series Analysis. Princeton : Princeton University Press, 1994. ISBN 0691042896. [5] HARVEY, A. The Econometric Analysis of Time Series. Cam...

Více

Vzorové číslo 7-8/2013 ke stažení zde.

Vzorové číslo 7-8/2013 ke stažení zde. zprávy, za zprávu v max. délce 160 znaků zaplatíte 6 Kč (včetně DPH). SMS zprávu pošlete na číslo 900 11 06 (platí pro všechny operátory) SMS zprávu posílejte ve formátu: OBJ R50 JMENO PRIJMENI ULI...

Více

Business Intelligence systémy - Think Together 2016

Business Intelligence systémy - Think Together 2016 that comes from internal and external enterprise information systems and provide this data in suitable form to users, who make decisions on the basis of this data. The purpose of the article is to ...

Více

Zvyšování kvalifikace správců bytových domů jako nástroj

Zvyšování kvalifikace správců bytových domů jako nástroj výstavby. Je řešena otázka aplikace nových forem údrţby a obnovy staveb jako prostředku k zvýšení jejich uţitku. Zejména z hlediska jejich uţívání, ţivotnosti, termínů obnovy a řízeného ukončení je...

Více