GSM kom. ATHGSM, ATHG - návod verze 13

Komentáře

Transkript

GSM kom. ATHGSM, ATHG - návod verze 13
HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR
GSM BRÁNA – DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
PŘIJÍMAČ KÓDU ÚSTŘEDEN EZS
Uţivatelská příručka
Verze 13
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
OBSAH
1. ÚVODEM........................................................................................................................ ..3
1.1. COPYRIGHT A OCHRANNÉ ZNÁMKY ............................................................. ..3
1.2. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ................................................................................... ..3
1.3. ZÁRUKA ............................................................................................................. ..3
1.4. INFORMACE O VÝROBCI.................................................................................. ..4
1.5. VAROVÁNÍ ......................................................................................................... ..4
2. VLASTNOSTI ................................................................................................................. ..5
2.1. OBSAH BALENÍ .................................................................................................. ..5
2.2. STRUČNÝ POPIS ............................................................................................... ..5
2.3. DŦLEŢITÉ VLASTNOSTI ................................................................................... ..5
2.4. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................... ..6
2.4.1. MECHANICKÉ PARAMETRY ................................................................. ..6
2.4.2. ELEKTRICKÉ PARAMETRY ................................................................... ..6
2.4.3. PARAMETRY GSM ČÁSTI ...................................................................... ..6
2.4.4. PARAMETRY TELEFONNÍ ČÁSTI .......................................................... ..7
2.4.5. KAPACITA PAMĚTÍ ................................................................................ ..7
2.4.6. PROVOZNÍ KONTROLKY ....................................................................... ..7
2.5. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ – VÝCHOZÍ KONFIGURACE ........................................ ..7
2.6. KONTROLKY ...................................................................................................... ..8
3. UVEDENÍ KOMUNIKÁTORU DO PROVOZU ................................................................ ..8
3.1. VLOŢENÍ SIM KARTY ........................................................................................ ..8
3.2. SCHÉMA ZAPOJENÍ KOMUNIKÁTORU ............................................................ ..9
4. PROPOJENÍ S POČÍTAČEM ................................................................................................... 10
4.1. SYSTÉMOVÉ POŢADAVKY ............................................................................... 10
4.2. PŘIPOJENÍ SÉRIOVÉHO KABELU .................................................................... 10
4.3. KONFIGURACE PROGRAMU HYPERTERMINÁL ............................................ 10
5. PROGRAMOVÁNÍ KOMUNIKÁTORU ATH GSM .......................................................... 11
5.1. PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ ATHGSMPROG .................................................... 12
5.2. PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ HYPERTERMINALU ............................................. 12
5.2.1. STRUKTURA PŘÍKAZU ......................................................................... 13
5.2.2. PŘÍMÉ ZADÁVÁNÍ PŘÍKAZŦ .................................................................. 13
5.2.3. ZASÍLÁNÍ PŘÍKAZŦ VE FORMĚ TEXTOVÉHO SOUBORU .................. 14
5.3. PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ ZPRÁV SMS ......................................................... 15
5.3.1. STRUKTURA PŘÍKAZU .......................................................................... 15
5.3.2. ODESLÁNÍ A POTVRZENÍ PŘÍKAZU ..................................................... 15
6. POPIS PŘÍKAZŦ ............................................................................................................ 16
6.1. RESET KOMUNIKÁTORU .................................................................................. 16
6.2. INFORMATIVNÍ PŘÍKAZY .................................................................................. 16
6.3. PROGRAMOVÁNÍ HESLA.................................................................................. 17
6.4. NASTAVENÍ FUNKCE GSM BRÁNY.................................................................. 17
6.5. NASTAVENÍ VSTUPŦ A VÝSTUPŦ ................................................................... 17
6.6. PROGRAMOVÁNÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL ......................................................... 18
- 2/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
6.7. NAHRÁVÁNÍ MLUVENÝCH ZPRÁV ................................................................... 19
6.8. PROGRAMOVÁNÍ SMS ZPRÁV ......................................................................... 19
6.9. PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI TELEFONNÍCH ČÍSEL KE
VSTUPŦM A ZPRÁVÁM ............................................................................................ 20
6.9.1. MLUVENÉ ZPRÁVY ................................................................................ 20
6.9.2. SMS ZPRÁVY ......................................................................................... 20
6.9.3. TÓN SOS ................................................................................................ 21
6.10. PŘÍKAZY PRO PŘEPOSÍLÁNÍ SMS ................................................................ 21
6.11. SPOLUPRÁCE S ÚSTŘEDNOU EZS – KONFIGURACE 1, 2, 3 ..................... 22
6.12. PŘÍKAZY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝŠE KREDITU ................................................. 26
6.13. OMEZENÍ VOLÁNÍ............................................................................................ 27
6.14. PŘÍMÝ PŘÍSTUP K MODEMU ......................................................................... 27
7. KONFIGURACE 4 A 5.................................................................................................... 28
8. TVRDÝ RESET .............................................................................................................. 30
9. INTERCOM KW-NEW .................................................................................................... 30
10. PŘEHLED PŘÍKAZŦ ................................................................................................... 30
1. ÚVODEM
Děkujeme, ţe jste si vybrali náš výrobek. Abyste mohli plně vyuţít jeho
moţností, doporučujeme Vám dŧkladně si přečíst tuto uţivatelskou příručku.
UPOZORNĚNÍ – Návod je aţ na označené vyjímky
platný pro oba výrobky, ATH GSM i ATH G.
1.1. COPYRIGHT A OCHRANNÉ ZNÁMKY
Copyright© 2005-2014, TTC TELSYS, a.s.
Tento dokument mŧţe být reprodukován, měněn nebo opisován pouze s písemným
povolením, s vyjímkou případŧ uvedených v autorském zákoně.
Microsoft a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
Ostatní pouţité ochranné známky jsou majetkem svých vlastníkŧ.
1.2. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce TTC TELSYS, a.s., tímto prohlašuje, ţe výrobek ATH GSM je ve
shodě se základními poţadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení
vlády č. 426/2000 Sb. v platném znění (EU směrnice R&TTE 99/5/CE) a je na něj
vydáno prohlášení o shodě.
1.3. ZÁRUKA
Pro uplatnění záruky se prosím obraťte na svého dodavatele, u něhoţ jste
výrobek zakoupili. Za tímto účelem si pečlivě uschovejte příslušné dokumenty dle
podmínek dodavatele (záruční list, dodací list, faktura, účtenka).
- 3/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
1.4. INFORMACE O VÝROBCI
Internetové stránky společnosti TTC TELSYS, a.s., umístěné na adrese
http://www.ttc-telsys.cz, jsou prŧběţně aktualizovány a jsou zde zveřejňovány
aktuální informace obchodního i technického charakteru:
● Prezentace výrobkŧ a sluţeb z nabídky společnosti
● Upozornění na novinky a cenové akce
● Aktuální ceníky
● Katalogové a aplikační listy
● Nové verze softwaru
● Informace o správné instalaci a údrţbě výrobkŧ
● Kontakty
● Další uţitečné informace
Z výše uvedených dŧvodŧ Vám doporučujeme prŧběţně sledovat naše
internetové stránky, abyste námi dodávaný výrobek mohli vyuţívat k Vaší plné
spokojenosti, co nejdéle a nejefektivněji.
1.5. VAROVÁNÍ
Výrobek mŧţe být pouţíván pouze k účelu, ke kterému byl zkonstruován a
vyroben. Jakýkoliv jiný zpŧsob vyuţití neţ ke stanovenému účelu je pouze na
výhradní odpovědnost uţivatele. Základem účelného pouţívání výrobku je jeho
správná instalace dle uţivatelské příručky. Uţivatel by se měl řádně seznámit
s uţivatelskou příručkou a řídit se jejími ustanoveními. Výrobce se zříká jakékoliv
odpovědnosti za případné poruchy, poškození, nehody, atd. zpŧsobené ať uţ
neznalostí správného pouţívání výrobku, nebo neautorizovaným zásahem nebo
změnou výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo změn v provedení výrobku bez
předchozího upozornění.
Komunikátor ATH GSM odpovídá standardŧm GSM/GPRS pro mobilní
komunikaci. Z tohoto dŧvodu se doporučuje jeho pouţití pouze v zónách s dobrým
pokrytím signálem. Jelikoţ GSM/GPRS mobilní komunikace je technologie
vyuţívající radiových frekvencí, mŧţe docházet k vzájemnému pŧsobení s jinými
dalšími elektrickými nebo elektronickými systémy a zařízeními. Uţivatel se musí
řídit platnými nařízeními a zákony.
Obecně je zakázáno pouţívat komunikátor ATH GSM:
 V letadle
 V nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních
 V blízkosti čerpacích stanic nebo místech s nebezpečím výbuchu
 V místech s nebezpečnou koncentrací hořlavých plynŧ a prachu
 V místech, kde jsou pouţívány nebo prováděny práce pomocí výbušnin
- 4/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
 V blízkosti elektromedicínských přístrojŧ a zařízení, jako například srdečních
stimulátorŧ, souprav pro nedoslýchavé, atd.
 V místech s velikou vlhkostí
2. VLASTNOSTI
2.1. OBSAH BALENÍ
 Komunikátor ATH GSM
 Uţivatelská příručka
 Tyčová anténa s magnetem a přípojným kabelem s konektorem SMA
Volitelné součásti (nejsou součástí balení, nutno objednat zvlášť):




Sériový kabel pro připojení k PC
Síťový adaptér 12V/500mA
Hlasitá hovorová souprava MHP
Domácí telefon KW-NEW
2.2. STRUČNÝ POPIS
Komunikátor a brána ATH GSM je koncové telekomunikační zařízení, které
je moderním nástupcem populární a velmi rozšířené řady telefonních komunikátorŧ
ATH. Na rozdíl od stávající řady komunikátorŧ ATH pouţívá namísto klasické
telefonní linky jako prostředek komunikace síť GSM. Po aktivaci např. z EZS
předává mluvenou nebo SMS zprávu na předvolené telefonní stanice.
Komunikátor ATH GSM je mikroprocesorem řízené a plně programovatelné
univerzální zařízení, které kromě funkce GSM hlasového a SMS komunikátoru
zastane i funkci GSM brány. Kombinace obou těchto funkcí v jednom zařízení
podstatným zpŧsobem zvyšuje jeho uţitnou hodnotu a nabízí díky speciálním
funkcím moţnost širokého uplatnění v řadě aplikací. Komunikátor je dodáván
v plastové krabičce s otvory pro montáţ na svislou plochu. Ve verzi ATH G je
dodáván jako samotný modul elektroniky bez plastové krabičky.
2.3. DŮLEŢITÉ VLASTNOSTI





4 přímé vysokoimpedanční vstupy nebo výstupy.
4 vstupy nebo výstupy galvanicky odděleny optočleny.
2 reléové výstupy.
Kaţdý ze vstupŧ je moţné navolit jako výstup.
Vstupy reagují na sepnutí i rozepnutí. K akci sepnutí i rozepnutí vstupu je moţné
přiřadit jednu ze 16 SMS, jednu tónovou (SOS), nebo jednu z 10 mluvených
- 5/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka





zpráv. Je-li vstup nakonfigurován jako výstup, je moţné tento výstup ovládat
pomocí přiřazených SMS (všechny výstupy), nebo provoláním (výstup č. 8).
Je moţné přeposlat přijatou SMS (např. od operátora) na základě obsahu či
telefonního čísla.
Komunikátor je vybaven rozhraním telefonní linky pro připojení analogových
telefonní zařízení, např. komunikátoru centrály EZS. Toto rozhraní pracuje jako
GSM brána nebo jako přijímač kódŧ centrály EZS ve formátu 20 BPS impulsní
4.2 a Contact ID. Tyto kódované zprávy pak převede na SMS a zašle uţivateli.
V kódu Contact ID je moţné monitorovat komunikaci s PCO po klasické telefonní
lince nebo po GSM.
RJ konektor pro připojení domácího telefonu KV-NEW, jehoţ pomocí je moţné
zřídit intercom např. s kabinou výtahu.
Programování komunikátoru se provádí pomocí osobního počítače přes rozhraní
RS232 (pomocí programu ATHGSMprog nebo Hyperterminál) nebo pomocí SMS
(přijaté příkazy jsou potvrzeny zpětnou SMS).
2.4. TECHNICKÉ ÚDAJE
2.4.1. MECHANICKÉ PARAMETRY
Rozměry (VxŠxH)
Hmotnost
Provozní teplota
Skladovací teplota
Krabička (ATH GSM)
ATH GSM – 140x112x30 mm
ATH G – 134x110x26 mm
ATH GSM – 350g, ATH G – 145g
Od –10°C do +55°C
Od –40°C do +85°C
ABS plast
2.4.2. ELEKTRICKÉ PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr v klidu
Po aktivaci
Zatíţitelnost výstupŧ
Zatíţitelnost kontaktŧ relé
10-15 Vss
max. 150 mA
max. 400 mA
max. 50 mA, max. 70 V
max. 200 Vss / 0,5 A / 10 VA
2.4.3. PARAMETRY GSM ČÁSTI
Pásmo
RF výkon
Typy provozu (volání)
Hlas
Dual band GSM 900MHz a GSM 1800MHz
Class 4 (2W) / GSM 900, Class 1 (1W) / GSM 1800
Hlas, SMS
Hlasová/nouzová volání (TCH/FS), Half-FullEnhanced Full Rate (HR, FR, EFR), potlačení echa
- 6/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
SMS
SIM karta
Typ MT/MO/CB/PDU
Plug-in (3V)
2.4.4. PARAMETRY TELEFONNÍ ČÁSTI
 Svorky LINE telefonní části komunikátoru jsou určeny pro připojení k
dvoudrátovému analogovému účastnickému rozhraní provozovatelŧ veřejné
telekomunikační sítě a pobočkových ústředen.
 Svorky TEL slouţí k připojení analogových koncových telefonních zařízení. Na
těchto svorkách komunikátor přijímá pouze DTMF (frekvenční) volbu.
 Telefonní rozhraní dle TBR 21/1998.
 RJ konektor je určen pouze k připojení domácího telefonu KV-NEW
2.4.5. KAPACITA PAMĚTÍ
Kapacita telefonní paměti
Délka mluvené zprávy
Délka SMS zpráv
Počet SMS pro
vstupy/výstupy
Počet SMS pro převod
kódŧ EZS
19 telefonních čísel po 16 číslicích
10 x 10 sekund
max. 160 znakŧ
20
16 po 160 znacích + 120 po 50 znacích
2.4.6. PROVOZNÍ KONTROLKY
Kontrolka – ERROR
červená
Kontrolka – CONTROL
zelená
Kontrolka GSM modulu zelená
Chybová hlášení, reset (čelní panel)
Stav interní komunikace, reset (čelní panel)
Stav GSM komunikace (na desce plošných spojŧ,
vedle drţáku SIM karty)
2.5. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ – VÝCHOZÍ KONFIGURACE
Výchozí funkce ATH GSM
Heslo (5ti místné)
Vstupy / výstupy
Přednastavená telefonní
čísla mobilních operátorŧ
pro zjišťování výše kreditu
předplacených sluţeb
GSM brána
heslo
Všechny nastaveny jako vstupy
O2, T-Mobile, Vodafone
- 7/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
2.6. KONTROLKY
Dále uvedené tabulky popisují významy svitu kontrolek:
Kontrolky komunikátoru ATH GSM
Stav kontrolky
Popis významu svitu
CONTROL
ERROR
(zelená)
(červená)
Trvale
Trvale
Komunikátor je vypnutý
nesvítí
nesvítí
Bliká
Normální klidový stav zapnutého komunikátoru.
5s/5s
Během programování nebo jiné aktivity
Nesvítí
(svítí/meze
komunikátoru mŧţe kontrolka CONTROL svítit
ra)
nepravidelně.
Blikají nepravidelně souběţně – probíhá reset
Bliká
Bliká
komunikátoru do továrního nastavení
Chyba komunikátoru (chyba interní komunikace, v
Svítí
GSM modulu není vloţena SIM karta)
Stav kontrolky
Nesvítí
Bliká
600ms/600ms
(svítí/mezera)
Bliká (75ms/3s)
Svítí
Kontrolka GSM modulu (zelená)
Popis významu svitu
Modem je vypnutý
Není vloţena SIM karta, nebyl odstraněn PIN, nebo
vyhledává síť, nebo probíhá přihlášení k síti
Přihlášen k síti, neprobíhá ţádný hovor
Probíhající hlasové spojení
3. UVEDENÍ KOMUNIKÁTORU DO PROVOZ
3.1. VLOŢENÍ SIM KARTY
UPOZORNĚNÍ - Během vkládání nebo výměny SIM karty musí být
komunikátor vypnutý !!! SIM karta musí mít deaktivovaný PIN !!!
Aktivovanou SIM kartu s vypnutým PIN vloţte do komunikátoru následujícím
zpŧsobem:
1. Komunikátor ATH GSM otevřete vyšroubováním šroubku, který se nachází
uprostřed čelního panelu krabičky. Sejměte vrchní díl krabičky.
2. Posuvem horního dílu drţáku karty směrem k anténnímu konektoru, drţák
odklopíme.
3. Do horního dílu drţáku zasuneme kartu a přiklopíme.
4. Horní díl drţáku posuvem směrem od anténního konektoru zajistíme.
- 8/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
3.2. SCHÉMA ZAPOJENÍ KOMUNIKÁTORU
3.3. PŘIPOJENÍ ANTÉNY
Konektor kabelu antény opatrně
komunikátoru a s citem dotáhněte.
našroubujte
- 9/32 -
na
SMA
anténní
konektor
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
4. PROPOJENÍ S POČÍTAČEM
4.1. SYSTÉMOVÉ POŢADAVKY
Minimální systémové poţadavky pro připojení komunikátoru ATH GSM k počítači:
 Osobní počítač PC kompatibilní min. 486, stolní nebo přenosný
 Volný sériový COM port (RS232 kompatibilní)
 Propojovací sériový kabel Canon 9pin samice - Canon 9pin samec (Canon 9F -->
Canon 9M - kabel není součástí dodávky)
 Operační systém Microsoft Windows 98, ME, NT, 2000, XP
 Software ATHGSMprog, který najdete ke staţení na http://www.ttc-telsys.cz,
nebo program Hyperterminal, který je součástí standardní instalace výše
uvedených operačních systémŧ.
4.2. PŘIPOJENÍ SÉRIOVÉHO KABELU
1. Komunikátor ATH GSM otevřete vyšroubováním šroubku, který se nachází
uprostřed čelního panelu krabičky. Sejměte vrchní díl krabičky.
2. Jeden konec sériového kabelu zasuňte do konektoru s označením PC na desce
plošných spojŧ.
3. Druhý konec sériového kabelu připojte do volného COM portu Vašeho počítače.
4.3. KONFIGURACE PROGRAMU HYPERTERMINÁL
Program Hyperterminal je standardní součástí instalace operačního
systému Microsoft Windows od verze 98 aţ po XP. Další popis je platný pro českou
verzi operačního systému Windows XP, v dřívějších verzích tohoto operačního
systému je postup obdobný.
Program Hyperterminal obvykle najdete v této záloţce:
V ovládací liště tlačítko „Start / Programy / Příslušenství / Komunikace /
Hyperteminal“ – v případě, ţe se zde tento program nenachází, mohl být jeho
zástupce přesunut jinam – najděte ho např. pomocí funkce „Hledat“, nebo hledejte
program „hypertrm.exe“.
1. Spusťte program Hyperterminal
2. Zadejte název připojení „ATH GSM“, vyberte ikonu a stiskněte OK
3. Vyberte příslušný COM port Vašeho počítače, ke kterému jste připojili
propojovací kabel, v tomto případě COM1, a stiskněte tlačítko OK
4. Nastavte COM port dle níţe uvedených údajŧ a stiskněte OK
Bitŧ za sekundu:
9600
Datové bity (počet): 8
- 10/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
Parita:
Počet stob-bitŧ:
Řízení toku:
Ţádná
1
Hardware
Otevře se okno Hyperterminalu
Zde klepněte na „Soubor / Vlastnosti“
V následujícím okně přejděte na kartu „Nastavení“
V okně „Nastavení“ klepněte na tlačítko „Nastavení ASCII“
V následujícím okně v sekci „Příjem kódu ASCII“ zatrhněte „Připojovat kód
odřádkování ...“ a stiskněte OK
10. Zde stiskněte tlačítko OK
5.
6.
7.
8.
9.
Na ploše zŧstane otevřené okno Hyperterminalu. Výše uvedeným
postupem je program Hyperterminal korektně nakonfigurován pro spolupráci
s komunikátorem ATH GSM.
Při vypínání Hyperterminalu přes „Soubor / Konec“ (Alt+F4) se zobrazí
potvrzovací okno pro odpojení, které je po stisku „Ano“ následováno oknem
s výzvou pro uloţení relace „ATH GSM“.
Relaci „ATH GSM“ určitě uloţte; v tomto případě se tato výzva nebude
příště zobrazovat a nebudete muset znova vytvářet novou relaci Hyperterminalu pro
komunikaci s komunikátorem ATH GSM.
Správně nakonfigurovanou relaci Hyperterminalu pro spolupráci
s komunikátorem ATH GSM mŧţete nadále spouštět pomocí zástupce této relace
„ATH GSM.ht“, který je umístěn ve sloţce Hyperterminalu „Start / Programy /
Příslušenství / Komunikace / Hyperteminal“. Pro rychlý přístup k této relaci
doporučujeme zkopírovat zástupce relace „ATH GSM.ht“ na pracovní plochu.
5. PROGRAMOVÁNÍ KOMUNIKÁTORU ATH GSM
Komunikátor ATH GSM lze programovat:
 pomocí software ATHGSMprog, který je ke staţení na http://www.ttc-telsys.cz
 prostřednictvím příkazŧ zadávaných v okně programu Hyperterminal (nebo jiného
obdobného) z připojeného osobního počítače.
 libovolným GSM telefonním přístrojem či jiným zařízením prostřednictvím SMS
zpráv obsahujících patřičné příkazy.
UPOZORNĚNÍ - Příkazový procesor komunikátoru ATH GSM rozpoznává
malá i velká písmena, coţ je potřeba mít na paměti při psaní příkazů a
zvláště pak při zadávání hesla, které je vţdy vyţadováno.
- 11/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
Pro zápis příkazŧ se pouţívá malých i velkých písmen abecedy bez diakritiky (a-z,
A-Z) a číslice 0 aţ 9. Pro výběr hesla a textŧ SMS opět pouţijte znaky z výše
uvedeného rozsahu. Nepouţívejte písmena s diakritikou a jiné znaky.
5.1. PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ ATHGSMprog ver. 3.0 a vyšší
Program obsahuje formuláře, do nichţ je moţné zadat parametry popsané
dále. Vyplněný formulář je moţné uloţit / otevřít do PC, nebo odeslat / načíst do
ATH GSM. To je moţné i na dálku přes modem komunikující rychlostí 9600 bit/s
„Připojení – Modem“. Pozor, odeslání přes modem mŧţe trvat aţ 7 min. Další
formulář se objeví po kliknutí tlačítka „120 SMS (EZS)“. Obsahuje dalších 120 textŧ
po 50 znacích příslušných kódŧm událostí viz. kap. 6.11. Tyto texty jsou dosaţitelné
pouze z tohoto programu a nejsou zadatelné jednotlivě. Tento formulář se odesílá
do ATH GSM samostatně. Parametry jsou odeslány kompletně včetně
nevyplněných políček. Chceme-li změniti ostatní parametry jednotlivě,
pouţijeme menu „Připojení – Terminál“, Hyperterminal kap. 5.1, nebo GSM telefon.
Pro tyto případy platí níţe popsaný postup.
5.2. PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ HYPERTERMINALU
Připojení komunikátoru ATH GSM k osobnímu počítači a konfigurace
programu Hyperterminal je popsána v kapitole 4. této příručky. Níţe uvedený popis
je platný pro českou verzi operačního systému Windows XP s nastavenou
standardní českou klávesnicí. V dřívějších verzích tohoto operačního systému je
postup obdobný.
Programování pomocí programu Hyperterminal je moţné provádět přímo
zadáváním příkazŧ do okna Hyperterminalu, nebo jejich zasláním ve formě
textového souboru.
V příkazech jsou pouţívány znaky běţně dostupné na klávesnici, kromě
znaku „&“, který je nejrychleji dostupný současným stiskem kláves (trojhmat)
CTRL+ALT+C.
Kaţdý příkaz nebo sekvence příkazŧ musí být ukončena stisknutím tlačítka
„ENTER“ na klávesnici, které je v dalším textu zastoupeno symbolem
.
- 12/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
5.2.1. STRUKTURA PŘÍKAZU
Oddělovač příkazového kontejneru (lomítka)
Povinný znak
Enter
&heslo/m1c:Sepnut 1. vstup/
Parametr příkazu
Oddělovač parametru (dvojtečka)
Heslo
Vlastní příkaz
Příklad jednotlivého příkazu:
Příklad sekvence příkazŧ:
&heslo/n01:420602456458/
&heslo/n01:420602456458/m6o:Rozepnut 6. vstup/
5.2.2. PŘÍMÉ ZADÁVÁNÍ PŘÍKAZŮ
Příkazy je moţné do okna Hyperteminalu zadávat jednotlivě, nebo jako
sekvenci příkazŧ. Kaţdý příkaz nebo sekvence příkazŧ musí začínat heslem. Před
heslem musí být uveden znak „&“ (CTRL+ALT+C). Kaţdý příkaz nebo sekvence
příkazŧ musí být ukončena stisknutím tlačítka „ENTER“ na klávesnici.
Příkazový procesor komunikátoru ATH akceptuje pouze korektně zadané
příkazy nebo jejich sekvence. V případě korektního vyhodnocení příkazu vrátí
komunikátor potvrzení příjmu příkazu ve formě výpisu „Receipt:“ následované
zopakováním příkazu a jeho parametru, nebo jiným textem podle povahy příkazu.
Tento výpis příkazŧ nemusí být v pořadí, v jakém byly příkazy pŧvodně zadány.
V případě chybně zadaného příkazu vrátí prázdný řádek. Pokud zadáte
sekvenci příkazŧ, ve které bude některý z příkazŧ chybný, vrátí komunikátor
potvrzení pouze správně vyhodnocených příkazŧ.
Pokud uděláte během psaní příkazu chybu, pro vrácení vozíku pouţijte
levou kurzorovou šipku a od chybného místa včetně vše znovu zapište.
Jedna sekvence příkazŧ nesmí přesáhnout 160 znakŧ.
Příklady:
&heslo/ver?/
Receipt:
/ver:24.05.10/
……… příkaz ukončený klávesou „Enter“
……… potvrzení příjmu příkazu
……… vrácený parametr podle povahy příkazu
(zde číslo verze firmware)
&heslo/port?/
Receipt:
/port 1:roz,2:roz,3:roz,4:roz,5:roz,6:roz,7:roz,8:roz,/
- 13/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
&heslo/m1c:Sepnut 1. vstup/m2c:Sepnut 2. vstup/
Receipt:
/m1c:Sepnut 1. vstup/m2c:Sepnut 2. vstup/
Příklad chybného příkazu:
&heslo/ver?
……… chybný příkaz ukončený klávesou „Enter“
(chybí lomítko na konci)
……… vrácený prázdný řádek s vozíkem
_
&heslo/m1c:Sepnut 1. vstup/m6v:Sepnut 6. vstup/
……… překlep v zápisu příkazu, příkaz m6v není
Receipt:
/m1c:Sepnut 1. vstup/ ……… vrácen pouze výpis správně zadaného
příkazu
5.2.3. ZASÍLÁNÍ PŘÍKAZŮ VE FORMĚ TEXTOVÉHO SOUBORU
Zadávat dlouhé sekvence příkazŧ pomocí Hyperterminálu je nepohodlné a
v některých momentech i nepřehledné, zvl. při opravách chyb během zapisování
příkazŧ. Komunikátor ATH GSM proto nabízí moţnost programování parametrŧ
pomocí předem připraveného textového souboru, který se odešle pomocí
Hyperterminalu. Takovýto soubor lze jednoduše vytvořit např. pomocí programu
„Poznámkový blok“, jenţ je součástí všech verzí operačního systému Windows.
Místo „Poznámkového bloku“ mŧţete pouţít i jiný program, který umí ukládat
soubory v čistě textovém formátu v kódování ANSI. Kromě zápisu a mazání znakŧ
standardním, navyklým zpŧsobem je další podstatnou výhodou také moţnost
uchovávat a archivovat soubory obsahující rŧzné konfigurace komunikátoru ATH
GSM. Do vlastního souboru obsahujícího příkazy je téţ moţno připsat i komentáře
blíţe popisující konfiguraci komunikátoru.
Je-li sekvence příkazŧ posílána jako textový soubor, musí být uvedena
znaky „&&” (CTRL+ALT+C) a ukončena stisknutím tlačítka „ENTER“ na klávesnici.
Sekvence příkazŧ musí být napsána souvisle bez odřádkování mezi příkazy.
Příklad dlouhé sekvence příkazŧ s komentářem:
Konfigurace s preposlanim SMS o stavu kreditu na cisla
v pameti 01 a 02
&&heslo/in:oiiiiiio/m1c:Sepnul 1. vstup/m2o:Rozepnul 2.
vystup/mre:kredit/n01:420724600623/n02:420724600621/n1r:
9009000/z1c:01,02/zre:01,02/s1c:01,02/
- 14/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
Jedna sekvence příkazŧ nesmí přesáhnout 160 znakŧ. Komentáře mohou
být umístěny před i za příkazovou sekvencí.Pro potvrzení zadaných příkazŧ, které
byly odeslány ve formě textového souboru, platí stejná pravidla jako pro přímé
zadávání příkazŧ viz část 4.1.2.
Postup při vytváření a zasílání textového souboru:
1. Otevřete Poznámkový blok. Napište komentář (typ konfigurace, změny, číslo
hlásiče, jeho umístění apod.) následovaný potřebnou sekvencí příkazŧ.
Nezapomeňte sekvenci příkazŧ ukončit stisknutím klávesy „ENTER“.
2. Soubor uloţte pod vhodným jménem jako textový soubor v kódování ANSI.
3. V Hyperterminalu otevřete záloţku „Přenos“ a dále „Odeslat textový soubor“.
4. Najděte a vyberte uloţený soubor a stiskněte „Otevřít“.
5. V okně Hyperterminalu se okamţitě zobrazí vypis komentářŧ a příkazový
procesor zpracovává příkazy. Zpracování a vyhodnocení příkazŧ mŧţe podle
sloţitosti sekvence příkazŧ trvat několik sekund aţ minutu, počkejte na potvrzení
správnosti příkazŧ.
5.3. PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ ZPRÁV SMS
Komunikátor ATH GSM je moţné dálkově programovat téţ z libovolného
GSM telefonního přístroje či jiného zařízení prostřednictvím SMS zpráv.
5.3.1. STRUKTURA PŘÍKAZU
Příkazy zasílané formou SMS neobsahují povinný znak před heslem a
samozřejmě ani „ENTER“ na konci.
Oddělovač příkazového kontejneru (lomítka)
heslo/m1c:Sepnut 1. vstup/
Parametr příkazu
Heslo
Vlastní příkaz
Oddělovač parametru (dvojtečka)
5.3.2. ODESLÁNÍ A POTVRZENÍ PŘÍKAZU
Příkaz nebo sekvenci příkazŧ zapíšete obvyklým zpŧsobem jako normální
SMS zprávu a odešlete na telefonní číslo komunikátoru ATH GSM. Po odeslání
SMS zprávy a jejím zpracování komunikátorem tento odešle zpět potvrzující SMS
s textem obsahujícím zopakování příkazu a jeho parametru, nebo jiným textem
- 15/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
podle povahy příkazu. V případě chybně zadaného příkazu potvrzující SMS
neodešle. Pokud v SMS zprávě odešlete sekvenci příkazŧ, ve které bude některý
z příkazŧ chybný, vrátí komunikátor potvrzující SMS zprávu sestávající pouze ze
správně vyhodnocených příkazŧ.
Jedna SMS zpráva s příkazem nebo sekvencí příkazŧ nesmí být delší neţ
160 znakŧ.
Příklad:
heslo/ver?/ ……… text příkazu v odeslané SMS zprávě
/ver:24.05.10...… text v potvrzující SMS zprávě, lomítko na konci je potlačeno
6. POPIS PŘÍKAZŮ
Pro zápis příkazŧ se pouţívá malých i velkých písmen abecedy bez
diakritiky (a-z, A-Z) a číslice 0 aţ 9. Pro výběr hesla a textŧ SMS opět pouţijte
znaky z výše uvedeného rozsahu. Nepouţívejte písmena s diakritikou a jiné znaky.
6.1. RESET KOMUNIKÁTORU
/default/
Příkaz provede reset do základního (továrního) nastavení kromě hesla. Budou
smazány všechny dříve naprogramované parametry včetně telefonních čísel, SMS
zpráv atd.
6.2. INFORMATIVNÍ PŘÍKAZY
/port?/ ……… Příkaz vrátí aktuální stav všech osmi portŧ (vstupŧ/výstupŧ).
/port 1:i-roz,2:i-sep,3:i-roz,4:i-roz,
5:i-roz,6:o-sep,7:o-roz,8:o-roz,A:sep,B:roz/
Příklad :
kde číslo 1 aţ 8 znamená číslo portu, i - vstup, o - výstup, A a B je relé, sep sepnuto, roz - rozepnuto.
/ver?/
Příkaz vrátí verzi firmware komunikátoru ATH GSM.
Příklad:
/ver:24.05.10
Pokud u ostatních příkazŧ zadáte místo parametru za dvojtečkou znak „?“ (otazník),
- 16/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
komunikátor vrátí hodnotu naprogramovaného parametru příslušného příkazu. Tuto
funkci nelze pouţít u příkazŧ he, in, hand a form. U posledních dvou příkazŧ
zjistíte jejich aktuální nastavení ve výpisu funkce conf.
Příklad: /n11:?/……… příkaz vrátí hodnotu naprogramovaného parametru
Receipt:
(v tomto případě telefonní číslo v paměti č. 11)
/=420602456458/
6.3. PROGRAMOVÁNÍ HESLA
/he:xxxxx/
Heslo má povinně 5 znakŧ. Mŧţe obsahovat číslice a malá i velká písmena, coţ je
třeba mít na paměti při pozdějším pouţívání heslo. Dejte pozor na prohozená
písmena Z a Y podle nastavení české klávesnice.
Heslo se pouţívá vţdy při zadávání příkazŧ.
6.4. NASTAVENÍ FUNKCE GSM BRÁNY
/conf:x/
/conf:?/
Příkaz konfiguruje komunikátor pro funkci GSM brány. Pro x=1 jsou svorky TEL a
LINE prŧchozí a je moţné monitorovat přenosy ve formáto IDContact. Pro x=2 je
na svorkách TEL napájené rozhraní pro koncové tel. zařízení (funkce GSM brány).
Pro x=? komunikátor vypíše aktuální stav funkce brány spolu s aktuálním
nastavením příkazŧ form a hand (viz 6.11. SPOLUPRÁCE S ÚSTŘEDNOU EZS).
Z výroby (tovární nastavení) je /conf:2/. Nastavení /conf.3/ je stejné jako /conf:2/
s tím, ţe přehraje na začátku hovorového spojení mluvenou zprávu 1. Nastavení
/conf:4/ a /conf:5/ jsou pro hlasitou hovorovou sadu MHP (viz bod 7).
Příklad: /conf:?/ ……… příkaz vrátí hodnotu naprogramovaných parametrŧ
Receipt:
v pořadí /=conf,form,hand,all/;
V případě /=2,2,y,y/ je funkce brány zapnutá, formát kódu událostí je typu
ID contact a funkce handshake je zapnutá, volá na všechna zvolená čísla.
6.5. NASTAVENÍ VSTUPŮ A VÝSTUPŮ
/on/ nebo /off/
Příkazem on povolíte všechny vstupy. Příkazem off je zakáţete t.j. komunikátor
nebude reagovat na jejich změnu. (např. pro případ nekorektního nebo
neţádoucího chování sledovaného zařízení.)
- 17/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
/in:xxxxxxxx/
Příkazem určíte vstupy a výstupy komunikátoru. Platnými znaky jsou i – vstup a
o – výstup.
Příklad:
/in:iiiioooo/
vstupy/výstupy komunikátoru č. 1 aţ 4 jsou nakonfigurovány jako vstupy,
vstupy/výstupy č. 5 aţ 8 jsou nakonfigurovány jako výstupy.
6.6. PROGRAMOVÁNÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL
/n01:xx...xx/ aţ /n19:xx...xx/
/n01:?/ aţ /n19:?/
Příkaz zapíše do pamětí 1 aţ 19 potřebná telefonní čísla o max. délce 16 číslic.
Telefonní čísla zadávejte v mezinárodním formátu, tedy včetně národního
směrovacího čísla 420.
Příklad:
/n11:420602456458/…… do paměti č. 11 se zapíše zadané číslo
/nou:xx...xx/
/nou:?/
Příkaz zapíše do paměti telefonní číslo, které při prozvonění (zavoláním z tohoto
telefonního čísla) překlopí výstup č. 8, pokud je tak nastaven, do opačného stavu.
Telefonní číslo o max. délce 16 číslic zadávejte v mezinárodním formátu, tedy
včetně národního směrovacího čísla 420.
/nma:xx...xx/
/nma:?/
Příkaz zapíše do paměti telefonní číslo, se kterým se při prozvonění (zavoláním
z tohoto telefonního čísla) komunikátor pokusí navázat GSM datové spojení. Tuto
funkci lze vyuţít při dálkovém programování komunikátoru pomocí jiného modemu.
Telefonní číslo o max. délce 16 číslic zadávejte v mezinárodním formátu, tedy
včetně národního směrovacího čísla 420.
Dálková komunikace s komunikátorem ATH GSM se provádí pomocí programu
Hyperterminal (nastavený dle bodu 4.3. KONFIGURACE PROGRAMU
HYPERTERMINAL). Komunikátor zavoláte prostřednictvím modemu pomocí
příkazu ATD xx…xx, jehoţ parametrem je telefonní číslo volaného komunikátoru.
Po navázání datového spojení lze komunikovat s komunikátorem ATH GSM
stejným zpŧsobem, jak je popsáno v kapitole týkající se programování
komunikátoru pomocí programu Hyperterminal; modem, jehoţ prostřednictvím se
- 18/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
komunikuje s ATH GSM, nelze nadále ovládat pomocí AT příkazŧ. Ukončení
datového spojení je moţné provést pomocí rychlé sekvence +++ (3x znak „plus“) a
příkazu ATH.
6.7. NAHRÁVÁNÍ MLUVENÝCH ZPRÁV
Nahrávání mluvených zpráv se provádí z telefonního přístroje, který je
připojen ke svorkám TEL komunikátoru ATH GSM. Lze nahrát aţ 10 mluvených
zpráv, kaţdou o délce 10 sekund. Komunikátor musí mít zapnutou funkci GSM
brány pomocí příkazu /conf:2/.
Zprávy nahrajete tak, ţe vyzvednete sluchátko připojeného telefonního
přístroje a stisknete sekvenci tlačítek příslušnou zprávě. Ve sluchátku se ozve tón,
po kterém lze aţ 10 sekund namlouvat text zprávy. Po vypršení časového limitu se
zpráva automaticky přehraje do sluchátka.
Sekvence pro nahrání 1. zprávy:
*4*1*
10. zprávy:
*4*0*
6.8. PROGRAMOVÁNÍ SMS ZPRÁV
/m1c:xxx...xxx/ aţ /m8c:xxx...xxx/
/m1c:?/ aţ /m8c:?/
/mAc:xxx...xxx/ - sepnutí relé A /mBc:xxx...xxx/ - sepnutí relé B
V případě vstupu/výstupu nastaveného jako vstup příkaz zapíše do paměti text
SMS zprávy, která bude odeslána při sepnutí příslušného vstupu.
V případě vstupu/výstupu nastaveného jako výstup a pro relé příkaz zapíše do
paměti text SMS zprávy, kterou bude sepnut příslušný výstup či relé.
SMS zpráva nesmí být delší neţ 160 znakŧ.
/m1o:xxx...xxx/ aţ /m8o:xxx...xxx/
/m1o:?/ aţ /m8o:?/
/mAo:xxx...xxx/ - rozepnutí relé A /mBo:xxx...xxx/ - rozepnutí relé B
V případě vstupu/výstupu nastaveného jako vstup příkaz zapíše do paměti text
SMS zprávy, která bude odeslána při rozepnutí příslušného vstupu.
V případě vstupu/výstupu nastaveného jako výstup a pro relé příkaz zapíše do
paměti text SMS zprávy, kterou bude rozepnut příslušný výstup či relé.
SMS zpráva nesmí být delší neţ 160 znakŧ.
Příklad-vstupy:
/m4c:Sepnul 4.vstup/… SMS zpráva odeslaná při sepnutí 4. vstupu
/m7o:Rozepnul 7.vstup/… SMS zpráva, která bude odeslána
při rozepnutí 7. vstupu.
Příklad-výstupy:
/m6c:ON/ … „ON“ - SMS zpráva, jejímţ příjmem se sepne 6. výstup
/m3o:!Rozepni/… „!Rozepni“ - SMS zpráva, jejímţ příjmem se
rozepne 3. výstup na 3 sekundy.
- 19/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
Má-li výstup přiřazenu SMS zprávu, která začíná znakem „ !“ (vykřičník), pak bude
výstup překlopen do opačného stavu pouze na dobu 3 sekundy.
6.9. PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI TELEFONNÍCH ČÍSEL
KE VSTUPŮM A ZPRÁVÁM
6.9.1. MLUVENÉ ZPRÁVY
/1v1c:xx,xx...xx,xx/ aţ /1v8c:xx,xx...xx,xx/
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při sepnutí vstupu zavoláno a přehrána mluvená zpráva č. 1.
/1v1o:xx,xx...xx,xx/ aţ /1v8o:xx,xx...xx,xx/
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při rozepnutí vstupu zavoláno a přehrána mluvená zpráva č. 1.
/2v1c:xx,xx...xx,xx/ aţ /2v8c:xx,xx...xx,xx/
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při sepnutí vstupu zavoláno a přehrána mluvená zpráva č. 2.
/5v1o:xx,xx...xx,xx/ aţ /5v1o:xx,xx...xx,xx/
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při rozepnutí vstupu zavoláno a přehrána mluvená zpráva č. 5.
Příklad: /6v1c:07,12/......... při sepnutí 7. vstupu bude 1. mluvená zpráva
přehrána po zavolání na telefonní číslo uloţené v paměti č. 7 a 15.
/0v4o:04,09,18/... při rozepnutí 4. vstupu bude 10. mluvená zpráva
přehrána po zavolání na telefonní čísla uloţená v paměti č. 4 , 9 a 18.
/3v5c:?/.................. dotaz na která tel. čísla bude přehrána zpráva
o sepnutí 5. vstupu.
6.9.2. SMS ZPRÁVY
/z1c:xx,xx...xx,xx/ aţ /z8c:xx,xx...xx,xx/
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
- 20/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
při sepnutí vstupu zaslána příslušná SMS zpráva.
/z1o:xx,xx...xx,xx/ aţ /z8o:xx,xx...xx,xx/
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při rozepnutí vstupu zaslána příslušná SMS zpráva.
Příklad: /z7c:01,02,10,15/……... při sepnutí 7. vstupu bude SMS zpráva
odeslána na telefonní čísla uloţená v paměti č. 1, 2, 10 a 15
/z2o:06,13/……................ při rozepnutí 2. vstupu bude SMS zpráva
odeslána na telefonní čísla uloţená v paměti č. 6 a 13
/z8o:?/................................ dotaz, na která tel. čísla bude předána SMS
zpráva o rozepnutí vstupu 8.
6.9.3. TÓN SOS
/s1c:xx,xx...xx,xx/ aţ /s8c:xx,xx...xx,xx/
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při sepnutí vstupu zavoláno a přehrán výstraţný tón SOS (… _ _ _ …).
/s1o:xx,xx...xx,xx/ aţ /s8o:xx,xx...xx,xx/
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při rozepnutí vstupu zavoláno a přehrán výstraţný tón SOS (… _ _ _ …).
Příklad: /s1c:07/….............. při sepnutí 1. vstupu bude SOS tón přehrán
po zavolání na telefonní číslo uloţené v paměti č. 7
/s3o:01,09/…....... při rozepnutí 3. vstupu bude SOS tón přehrán po
zavolání na telefonní čísla uloţená v paměti č. 1 a 9
/s6c:?/ …................ dotaz na která tel. čísla bude přehrána SOS zpráva
o sepnutí 6. vstupu.
6.10. PŘÍKAZY PRO PŘEPOSÍLÁNÍ SMS
/n1r:xx...xx/
/n1r:?/
Příkaz zapíše do paměti telefonní číslo, které bude porovnáváno s telefonním
- 21/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
číslem odesílatele přijaté SMS zprávy. V případě shodnosti bude SMS zpráva
komunikátorem přeposlána na předem naprogramované telefonní číslo (zadané
příkazem zre, viz níţe). U tohoto příkazu je potřeba si předem zjistit, v jakém
formátu je telefonní číslo odesílatele příchozí SMS zprávy, aby mohlo být správně
porovnáno. Některé sluţby, např. odesílání SMS přes Internet, vrací telefonní číslo
bez národního směrovacího čísla.
Příklad:
/n1r:776621905/…... telefonní číslo odesílatele
pro přeposlání SMS zprávy
/mre:xxxxx....xxx/
/mre:?/
Příkaz zapíše do paměti klíčový text, na jehoţ základě bude přijatá SMS zpráva
přeposlána na předem naprogramované telefonní číslo (zadané příkazem zre, viz
níţe).
Příklad:
/mre:kredit/…... pokud se v přijaté SMS zprávě vyskytne
slovo kredit, bude zpráva přeposlána
/zre:xx,xx,...xx,xx/ /zre:?/
Příkaz zapíše do paměti čísla pamětí, na která bude přijatá SMS zpráva
přeposlána.
Příklad:
/zre:02,09,14/…... SMS zpráva bude přeposlána na telefonní
čísla zadaná v paměti č. 2, 9 a 14
6.11. SPOLUPRÁCE S ÚSTŘEDNOU EZS
Komunikátor ATH GSM je schopen přes rozhraní telefonní linky pro
připojení analogových telefonní zařízení (vstup TEL) komunikovat s centrálou EZS
(elektronické zabezpečovací signalizace) prostřednictvím tzv. kódŧ událostí. Ve
formátu 20 BPS impulsní 4.2 je dvouciferné označení a Contact ID 15 ciferné bez
kontrolního součtu. Díky této funkci mŧţe komunikátor pracovat jako GSM brána
nebo jako přijímač kódŧ událostí. Tyto kódované zprávy pak převede na SMS
zprávy a zašle uţivateli.
V závislosti na naprogramování je pak komunikátor ATH GSM schopen
pracovat ve třech reţimech, označených jako konfigurace 1 aţ 3. U kaţdé
konfigurace je uvedeno nastavení potřebných příkazŧ se správnými parametry. Tyto
a další související příkazy jsou popsány na konci této kapitoly.
U komunikátoru centrály EZS musí být vypnuta případná kontrola
oznamovacího tónu linky.
- 22/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
Konfigurace 1
Komunikátor ATH GSM přímo komunikuje s centrálou EZS. Kódy zasílané
centrálou EZS převádí do SMS zpráv a zasílá je přímo uţivateli.
(RING)
(TIP)
TEL
TEL
Potřebné příkazy: /hand:y/conf:2/form:0 nebo 1 nebo 2/
Příklad:
Centrála EZS - parametr
Pomyslné tel. číslo PCO
Přenosový formát
Číslo události – porucha baterie
Číslo události – porucha
ochranných kontaktŧ
Číslo události – výpadek sítě
Číslo události – poplach na zóně 1
Handshake povolen
konfigurace č. 2
zadání tel. čísla do paměti 1
přiřazení události tel.číslu v pam.1
hodnota
4444
4.2
11
12
13
14
ATH GSM - příkaz
/n1z: 4444/
/form:1/
/m0a:11 porucha baterie/
/m0b:12 porucha ochran.
kontaktu /
/m0c:13 vypadek site /
/m0d:14 poplach na zone 1/
/hand:y/
/conf:2/
/n01:420724600623/
/zzs:01/
Po uskutečnění definovaných událostí předá ATH GSM příslušné SMS zprávy
na tel. číslo 420724600623.
- 23/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
Konfigurace 2
Komunikátor pracuje jako GSM brána a umoţňuje centrále EZS komunikaci
s pultem centrální ochrany (PCO) voláním přes síť GSM. Komunikátor
probíhající komunikaci monitoruje a mŧţe ji převádět do SMS zpráv a zasílat je
přímo uţivateli. Monitoring je funkční pouze s formátem ID Contact.
(RING (RING
(RING)
TEL
(TIP)
TEL
Potřebné příkazy: /hand:n/conf:2/form:2/
Příklad:
Centrála EZS - parametr
číslo PCO
Přenosový formát
Číslo události – porucha baterie
hodnota
234052225
ID contact
123418130201001
Číslo události – porucha sirény
123418132001001
Číslo události – EZS zapnuta
123418144001001
Číslo události – poplach v 3.zóně
123418113001003
Handshake zakázán
konfigurace č. 2
zadání tel. čísla do paměti 1
přiřazení události tel.číslu
v pam.1
ATH GSM - příkaz
/n1z: 234052225/
/form:2/
/m0a: 123418130201001
porucha baterie/
/m0b: 123418132001001
porucha sirény /
/m0c: 123418144001001
systém zapnut /
/m0d: 123418113001003
poplach zóna 3 /
/hand:n/
/conf:2/
/n01:420724600623/
/zzs:01/
Po uskutečnění definovaných událostí předá ATH GSM příslušné SMS zprávy
na tel. číslo 420724600623.
- 24/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
Konfigurace 3
(RING)
(TIP)
TEL
LINE
TEL
Centrála EZS komunikuje s PCO přes pevnou linku, komunikátor probíhající
komunikaci monitoruje a mŧţe ji převádět do SMS zpráv a zasílat je přímo
uţivateli. Monitoring je funkční pouze s formátem ID Contact.
Potřebné příkazy: /hand:n/conf:1/form:2/
Příklad:
Centrála komunikuje s PCO po pevné telefonní lince. Nastavení je stejné jako
v konfiguraci 2, s rozdílným příkazem /conf:1/
Popis souvisejících příkazů:
/n1z:xx...xx/
/n2z:xx...xx/
/n1z:?/
/n2z:?/
Příkaz zapíše aţ do dvou pamětí telefonní čísla o max. délce 16 číslic pro příjem
kódŧ událostí s potvrzením příjmu a blokací aktivace brány. Telefonní čísla musí být
shodná s telefonními čísly pro volání na PCO naprogramovanými v centrále EZS.
Aby komunikátor byl schopen pracovat v jedné ze tří výše uvedených konfigurací,
musí být vţdy zadáno alespoň toto jedno telefonní číslo.
/m0a:XXxxx....xxx/ aţ /m0p:XXxxx....xxx/
/m0a:?/ aţ /m0p:?/
Příkazem se přiřazují SMS zprávy kódŧm událostí. Parametr příkazu musí začínat
dvojmístným číslem skládajícího se z číslic 1 aţ 9 a písmen A aţ F, jenţ je rovno
kódu události. Vlastní text SMS zpráv musí samozřejmě svým obsahem odpovídat
významŧm kódŧ událostí. U formátu ID Contact není nutné pro komunikaci s PCO
zadávat kód událostí, avšak pro spolupráci s komunikátorem ATH GSM je nutné jej
zadat.
- 25/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
/zzs:xx,xx,...xx,xx/ /zzs:?/
Příkaz zapíše do paměti čísla pamětí telefonních čísel, na která budou zaslány SMS
zprávy příslušné kódŧm událostí.
/hand:n(y)/
Příkaz povoluje (y) nebo zakazuje (n) tzv. handshake komunikátoru s centrálou
EZS. Pokud je handshake povolen, centrála EZS komunikuje přímo a pouze
s komunikátorem ATH GSM. Pokud je handshake zakázán, komunikátor jen
monitoruje komunikaci mezi centrálou EZS a protistranou (PCO).
/form:x/
Příkaz pro přijímaný formát kódŧ událostí. Pro x=0 je formát pulzní 4.2 20 Baud
handshake 2300 Hz, x=1 stejný s handshake 1400 Hz a pro x=2 ID Contact.
Přenos jedné události se u ID Contactu skládá ze 16-ti hexadecimálních znakŧ
(AAAA18BBCCDDEEEF).
Komunikátor
přiřazuje
SMS
zprávy
znakŧm
AAAA18BBCCDDEEE bez kontrolního součtu.
AAAA
18
BBCC
DD
EEE
F
- číslo objektu
- identifikace ID Contactu někdy téţ 98
- identifikace události
- číslo sekce
- kód upřesnění
- kontrolní součet
/ID/
Příkaz přepíná komunikátor do načítacího reţimu a naopak, kdy příjímá kódy ID
contactu a jejich číselné vyjádření ukládá do tabulky textŧ SMS, které jsou dostupné
pouze v konfiguračním programu ATHGSMprog. Tímto zpŧsobem mŧţeme zjistit
kódy událostí, pokud nemáme příslušnou tabulku od výrobce EZS.
6.12. PŘÍKAZY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝŠE KREDITU
Komunikátor ATH GSM umoţňuje zjistit aktuální výši kreditu při pouţití
předplacených sluţeb mobilních operátorŧ. Z výroby (tovární nastavení) je
komunikátor přednastaven pro zjišťování aktuální výše kreditu u předplacených
sluţeb národních mobilních operátorŧ O2, T-Mobile a Vodafone. Při vyuţití
předplacených sluţeb jiných operátorŧ je nutné zjistit příslušné telefonní číslo nebo
sekvenci potřebnou pro zjišťování aktuální výše kreditu a toto číslo zapsat jedním
- 26/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
z níţe uvedených příkazŧ do paměti.
Komunikátor je pevně nastaven tak, aby automaticky zjišťoval aktuální výši
kreditu kaţdých 30 dní, nebo pomocí příkazu ihned. V kaţdém případě je SMS
zpráva s aktuální výší kreditu přeposlána na telefonní číslo dané příkazem zre (viz
kapitola 6.10. PŘÍKAZY PRO PŘEPOSÍLÁNÍ SMS)
/ner:xx...xx/
/ner:?/
Příkaz zapíše do paměti telefonní číslo nebo sekvenci potřebnou pro zjištění
aktuální výše kreditu. Z výroby je naprogramováno číslo pro sluţbu O2 - *104*#.
/ntr:xx...xx/
/ntr:?/
Příkaz zapíše do paměti telefonní číslo nebo sekvenci potřebnou pro zjištění
aktuální výše kreditu. Z výroby je naprogramováno číslo pro sluţbu T-Mobile *101#.
/nor:xx...xx/
/nor:?/
Příkaz zapíše do paměti telefonní číslo nebo sekvenci potřebnou pro zjištění
aktuální výše kreditu. Z výroby je naprogramováno číslo pro sluţbu Vodafone *22#.
/kredit?/
Příkaz se pokusí okamţitě zjistit aktuální výši kreditu. ATH GSM provede výše
popsanou volbu na všechny 3 operátory a obdrţený text přepošle na čísla
uvedená v příkazu zre:
6.13. OMEZENÍ VOLÁNÍ
/all:n(y)/
(y) je pro předání mluvených zpráv na všechna zvolená čísla.
(n) po prvním úspěšném předání se volání ukončí.
6.14. PŘÍMÝ PŘÍSTUP K MODEMU
/#/
Přímý přístup k modemu přes RS232. Nejsou-li na rozhraní 60 sek. ţádná data,
vrací se ATH GSM opět do reţimu očekávání příkazŧ.
- 27/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
7. KONFIGURACE 4 a 5
Při konfiguraci 4 a 5 je moţné připojit hlasitou komunikační soupravu
MHP, jeţ není součástí ATH GSM. Slouţí zejména pro komunikaci z kabin
výtahŧ. Konfigurační příkaz je /conf:5/ resp. /conf:4/, kdy je na začátku
hlasové komunikace přehrána mluvená zpráva č.1.
 Komunikace pomocí MHP - je spuštěna sepnutím vstupu 2 (tlačítko) a je
podmíněna rozpojením vstupu 1. Vstup 1 je určen pro blokaci volání a
hlášení poruchy. Tato funkce je podmíněna překročením nastavené doby viz.
„Zadání časových intervalŧ“.
 Omezení hlasové komunikace - V konfiguraci 4 a 5 je hlasová komunikace
od vstupŧ nebo od příchozího volání časově omezena na 3 min. Její
prodlouţení se provede vysláním jakékoli DTMF volby z protější stanice.
 Automatické kontrolní volání - Po stanoveném počtu dní je prováděno
kontrolní volání na číslo uloţené příkazem /n12:420..../ a je předána
DTMF zpráva, jeţ je uloţena příkazem /m0b:xx....xx/
 Funkce datové komunikace - ATH GSM umoţňuje automatickou identifikaci
objektu a předání čísla poruchy pomocí DTMF. To je předáváno vţdy na
začátku hlasového volání. Identifikační text (číslo) se ukládá do
/m0a:xx…xx/. Číslo poruchy je vysláno poslední předané po RS232 a
musí být uvedeno znakem „@“.
 Funkce EZS - V konfiguraci 4 a 5 je vstup č. 4 určen pro hlídání vchodŧ
objektŧ (strojovna) a je vybaven zpoţděním pro vstup a výstup. Je-li
aktivován, je odstartováno odpočítávání času pro deaktivaci poplachu, která
se provede sepnutím vstupu 3 (skrytý vypínač, kódový zámek). Rozepnutím
vstupu 3 je odstartováno odpočítávání času, kdy je ještě moţné vstup 4
aktivovat, aniţ by byla odeslána poplachová zpráva.
 Místní volání pomocí KW-NEW
Po vyvěšení místního KW-NEW je moţné komunikovat s MHP. Dvojí krátké
sepnutí vstupu 2 (tlačítka v kabině výtahu) signalizuje KW-NEW ţádost o
komunikaci.
 Zadání časových intervalů
- příkaz /time:x,y,z/
x = 0-9
x 10 sek.
Časový interval vztahující se ke vstupu 1, který musí překročit doba poruchy,
aby byla hlášena a mohla být spuštěna hlasová komunikace z kabiny.
y = 0-9
x 10 sek.
Časový interval vztahující se ke vstupu 4. Čas pro příchod a odchod viz.
„Funkce EZS“.
z = 0-9
dnŧ
„0“ zakazuje kontrolní volání
Časový interval automatického kontrolního volání.
- 28/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
Příklad zapojení a konfigurace MHP – ATH GSM
KW-NEW
Kombinace funkce hlídání prostoru, hlášení poruchy a hlasité komunikace.
heslo/in:iiiiiiio/m1o:porucha/m1c:konec poruchy/
m8c:!reset/n01:420724600623/z1o:01/z1c:01/conf:4/
nma:420724600623/1v2c:01/zre:01/2v4o:01/time:2,3,3/
➨
➨
Vstup
1. hlášení poruchy a současně blokování volání
2. spouštění volání
3. blokování hlášení alarmu (klávesnice resp. kódový zámek)
4. čidlo EZS (PIR)
Výstup
8. ovládání relé, např. reset jiné elektroniky
- 29/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
8. TVRDÝ RESET
Před připojením napájení zapojíme vstupy dle obr. Jsou vymazány všechny
zprávy a tel. čísla. Je nastaveno heslo „heslo“.
9. INTERCOM KW-NEW
Vyzvednutí místního telefonu KW-NEW připojeného na RJ konektor ATHG
zpŧsobí jedno prozvonění linky na svorkách TEL. Zpětné volání na KW-NEW
provedeme volbou * 00. Volba * 5 * 1 * sepne relé A, jenţ je moţné pouţít
např.pro přípínání dvou linek na svorkách TEL. Volba * 5 * 0 * rozepne relé A.
10. PŘEHLED PŘÍKAZŮ
/default/
/ver?/
/port?/
/he:xxxxx/
/conf:x/
/on/off/
/in:xxxxxxxx/
/n01:xx...xx/
.
/n19:xx...xx/
/nma: xx...xx/
/nou: xx...xx/
/m1c:xxxx...xxx/
/m1o:xxxx...xxx/
.
/m8o:xxxx...xxx/
základní nastavení
verze firmware
dotaz na vstupy a výstupy
programování hesla (heslo) 5 znakŧ
konfigurace tel. vstupŧ x=1 ... propojeno LINE a TEL,
x=2 ...TEL = brána, x=3 vloţená zpráva, x=4-5 MHP
povolení nebo blokace vstupŧ 1 aţ 8
určení vystupŧ platné znaky i – vstup, o - výstup
programování tel. čísel 1–19 pamětí,
max. počet číslic je 16
tel. číslo pro dálkové programování
při přijmu volání z tohoto čísla se překlopí výstup 8 do
opačné polarity.
SMS pro vstupy/výstupy
c – pro sepnutí
o – pro rozepnutí
- 30/32 -
ATH GSM / ATH G – KOMUNIKÁTOR
Uţivatelská příručka
/mAc:xxxx…xxx/
.
/mBo:xxxx…xxx/
/1v1c:xx,xx,...xx,xx/
.
/0v8o:xx,xx,...xx,xx/
/z1c:xx,xx,...xx,xx/
.
/z8o:xx,xx,...xx,xx/
/s1c:xx,xx,...xx,xx/
.
/s8o:xx,xx,...xx,xx/
/n1r:xx...xx /
/zre:xx,xx,...xx,xx/
/mre:xxxxx....xxx/
/n1z:xx...xx/
/n2z:xx...xx/
/m0a:XXxxx....xxx/
.
/m0p:XXxxx....xxx/
/zzs:xx,xx,...xx,xx/
/hand:n(y)/
/form: x/
/kredit?/
/ner: xx...xx/
/ntr: xx...xx/
/nor: xx...xx/
/all:n(y)/
/#/
/ID/
SMS pro reléové výstupy
c – pro sepnutí
o – pro rozepnutí
programování příslušnosti paměti tel. čísel k mluveným
zprávám 1,2,3…0 a vstupŧm
(parametr jsou čísla pamětí tj. 01,02...19)
programování příslušnosti pamětí tel. čísel k zprávám
SMS a vstupŧm.
(parametr jsou čísla pamětí tj. 01,02...19)
programování příslušnosti pamětí tel. čísel k zprávám
SOS a vstupŧm.
(parametr jsou čísla pamětí tj. 01,02...19)
tel. číslo přijatých SMS, která budou přeposlaná
čísla pamětí na které budou SMS přeposlány
klíčové slovo SMS pro přeposlání
tel. číslo pro příjem kódu událostí
SMS pro přiřazení kódŧm událostí,
musí začínat dvojmístnou číslicí 1 aţ F, jenţ je rovna
kódu události
čísla pamětí, na které budou poslány SMS příslušné
kódŧm událostí
„y“ povolení handshaku „n“ zákaz
přijímaný formát x=0 .... pulzní 4.2 (20 baud, handshake
2300), x=1 (handshake 1400), x=2 ...... ID Contact
dotaz na kredit
Volba pro dotaz na kredit / přednastaveno (O2) *104*#
Volba pro dotaz na kredit / přednastaveno (T-Mobile)
*101#
Volba pro dotaz na kredit / přednastaveno (Vodafone)
*22*#
„y“ pro mluvené zprávy volba všech čísel
„n“ pouze první úspěšné dovolání
Přímý přístup na modem
přepínání do načítacího reţimu ID Contaktu
- 31/32 -
TTC TELSYS, a.s.
Úvalská 1222/32
100 00 Praha 10
Tel. +420 234 052 222
Fax +420 234 052 233
E-mail [email protected]
Internet http://www.ttc-telsys.cz
Verze 13

Podobné dokumenty

ATH GSM

ATH GSM 1.4. ZÁRUKA Pro uplatnění záruky se prosím obraťte na svého dodavatele, u něhož jste výrobek zakoupili. Za tímto účelem si pečlivě uschovejte příslušné dokumenty dle podmínek svého dodavatele (záru...

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA uzpůsobenými pro montáž na svislou plochu. Ve verzi ATH G je komunikátor dodáván jako samostatný modul desky plošných spojů, určený pro zamontování např. do rozváděče, skříňky ústředny EZS, apod. F...

Více

FVRalfa rozvaděč typizovaný

FVRalfa rozvaděč typizovaný Moduly se postupně připojují a nastavují, jelikož by ke svorkám a DIP přepínačům spodních modulů později nebyl přístup. Použití, zapojení a nastavení modulů je uvedeno v samostatných návodech k jed...

Více

marketingpl á n

marketingpl á n · Registrační formulář můžete doručit Společnosti osobně, poštou, přes sponzora, nebo on-line přes stránky www.drnona.eu. · Registrace je ze strany Společnosti potvrzena přidělením Vašeho identif...

Více

Sériový port s 8251 k PMI-80

Sériový port s 8251 k PMI-80 nejaky prevodnik USB - TTL UART. Nebo je pomoci klasicky zapojeneho obvodu MAX232 konvertovat na urovne RS232 a pripojit primo do COM portu PC.

Více

VUPLus Duo_CZ_WWW

VUPLus Duo_CZ_WWW Mezi kanály, které najde Vu+ Duo, mohou být i takové, které lze sledovat pouze pomocí odpovídající přístupové karty a / nebo CAMu (CAM = Conditional Access Module = Modul podmíněného přístupu). Vu+...

Více

Silnicni_mostni_provizoria

Silnicni_mostni_provizoria • Stav deformací prvků, vzniklých účinkem provozu • Vznik trhlin v místech svarů, styků • Funkčnost loţisek a dilatačních přechodů • Stav spodní stavby (případné poklesy) • Stav vozovky, chodníků ,...

Více