Leonardo návod k použití CZ

Komentáře

Transkript

Leonardo návod k použití CZ
NÁVOD NA POUŢITÍ
POČÍTAČ LEONARDO CRESSI
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
1
OBSAH:
Hlavní charakteristiky. ............................................................................................. 4
OBECNÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY.......................................... 5
Úvod........................................................................................................................ 7
1 - OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE ....................................................................................... 10
JAK FUNGUJE POČÍTAČ LEONARDO................................................................ 10
2 - PŘED PONOREM ............................................................................................... 11
REŢIM DIVE-SET: Nastavení hodnot ponoru ....................................................... 11
PARCIÁLNÍ TLAK KYSLÍKU (PO2) (Fig. 4) .......................................................... 11
NITROX – PROCENTO KYSLÍKU (FO2) (Fig. 5) ................................................. 12
BEZPEČNOSTNÍ FAKTOR PONORU NEBOLI SAFETY FACTOR (SF) ............. 13
(Fig. 6)................................................................................................................... 13
DEEP STOP (Fig. 7) ............................................................................................. 13
NADMOŘSKÁ VÝŠKA (Fig. 8).............................................................................. 13
REŢIM PLAN: plánování ponoru (Fig. 9)............................................................... 14
REŢIM GAGE: hloubkoměr a stopky (Fig. 10) ...................................................... 14
REŢIM TIME SET: úprava data a času (Fig. 11) ................................................... 15
REŢIM SYSTÉM: nastavení měřících jednotek (Fig. 12) ...................................... 15
3 - BĚHEM PONORU: FUNKCE POČÍTAČE (Fig. 14-15)........................................ 17
POTÁPĚNÍ V BEZPEČNOSTNÍ KŘIVCE (BEZDEKOMPRESNÍ POTÁPĚNÍ) ...... 17
FUNKCE DIVE AIR: Potápění se vzduchem. (Fig. 14) ......................................... 17
FUNKCE DIVE NITROX: Potápění s nitroxovou směsí (Fig. 15) .......................... 17
Před potápěním s nitroxovou směsí ...................................................................... 18
Během potápění s nitroxovou směsí ..................................................................... 18
Displej CNS toxicity ............................................................................................... 18
Alarm PO2 ............................................................................................................ 19
Rychlost výstupu. (Fig. 18).................................................................................... 19
Bezpečnostní zastávka – SAFETY STOP (Fig. 19). ............................................. 20
Výstraţný alarm dekomprese (Fig. 20). ................................................................ 20
DEEP STOP (Fig. 21) ........................................................................................... 20
Dekompresní potápění (mimo bezpečnostní křivku). (Fig. 22) .............................. 21
Alarm opomenuté dekompresní zastávky. (Fig. 23) .............................................. 21
GAGE mód (hloubkoměr a časovač). (Fig. 24) ..................................................... 22
Pouţívání počítače za sníţené viditelnosti. (Fig. 25). ........................................... 23
4 – PO PONORU, NA POVRCHU ............................................................................ 24
Zobrazení a práce s daty ...................................................................................... 24
Funkce PLAN – Plánování ponoru. (Fig. 27)......................................................... 24
Funkce LOGBOOK – záznam ponorů. (Fig. 28-29). ............................................. 25
Funkce HISTORY – historie ponorů. (Fig. 30) ...................................................... 26
Funkce DIVE PROFILE – profil ponoru. ................................................................ 26
Funkce PCLINK – kompatibilní rozhraní PC ......................................................... 26
SYSTÉM RESET – Reset zařízení. ...................................................................... 26
5 – PÉČE A ÚDRŢBA ............................................................................................... 27
Výměna baterie. (Fig. 31)...................................................................................... 27
6 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE .............................................................................. 31
7 – ZÁRUKA ............................................................................................................. 32
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
2
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
3
Cressi Vám blahopřeje k zakoupení potápěčského počítače Leonardo, citlivého a
univerzálního přístroje, který Vám zaručí maximální bezpečnost, efektivitu a
spolehlivost.
Uchovávejte tento manuál vţdy s Vaším Leonardem.
Hlavní charakteristiky.




















Algoritmus CRESSI RGBM. Nový algoritmus, který vznikl díky spolupráci
Cressi - Bruce Wienke, zaloţený na modelu Haldane se začleněnými faktory
RGBM pro bezpečný dekompresní výpočet během opakujících se vícedenních
ponorů.
Tkáň: 9 s poločasy nasycení od 2.5 do 480 minut;
”Dive” program: kompletní zpracovávání dat z ponoru, i s eventuální
dekompresí, a to kaţdého potápění se vzduchem nebo s nitroxem.
Kompletní nastavení hodnot FO2 (procenta kyslíku) a PO2 (parciálního tlaku
kyslíku) s moţností nastavení PO2 od 1.2 bar do 1.6 bar, a FO2 v rozmezí
21% a 50%.
Moţnost uskutečnění potápění s nitroxovou směsí následně po ponoru se
stlačeným vzduchem (a to i během probíhající desaturace).
Moţnost nastavení Deco (dekompresní výpočet) nebo Gage (hloubkoměr a
měření času).
Deep Stop funkce můţe být zapnuta či vypnuta.
Široký display se systémem ”PCD System” pro perfektní pochopení a dobrý
odečet hodnot.
Vyměnitelná ochranná obrazovka displeje.
Výměna baterie uţivatelem.
Planning: zobrazení bezpečnostní křivky.
Moţnost změny měrných jednotek z metrického systému (metry a °C) na
angloamerický systém (ft - °F) uţivatelem.
Akustické a vizuální alarmy.
Grafický ukazatel CNS kyslíkové toxicity.
Podsvícení displeje.
Zabudovaný kalendář a hodinky.
Logbook (70 hodin nebo 60 ponorů) s kompletním profilem ponoru.
Historie ponorů.
Moţnost provedení kompletního resetu, vhodné pro pronájem či zapůjčení
přístroje.
PC/Mac rozhraní se simulátorem a potápěčským profilem (volitelné).
Definice pojmů: NEBEZPEČÍ, DŮLEŢITÉ, POZNÁMKA
NEBEZPEČÍ: upozorňuje na velice nebezpečnou nebo dokonce smrtelnou
situaci pro potápěče.
DŮLEŢITÉ: situace, která je povaţována za nebezpečnou nejen pro samotného
potápěče, ale můţe dojít i k poškození potápěčské výbavy a přístrojů.
POZNÁMKA: upozorňuje na důleţité informace
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
4
OBECNÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY.
DŮLEŢITÉ: čtěte návod na pouţití! Pozorně si přečtěte tento návod na pouţití,
včetně části týkající se bezpečnostních norem. Ujistěte se, ţe jste dobře pochopili
pouţívání, funkce a limity přístroje před jeho pouţitím! NEUŢÍVEJTE přístroj bez
celkového přečtení tohoto návodu na pouţití včetně všech jeho kapitol!
DŮLEŢITÉ: tento přístroj musí být povaţován pouze za pomůcku k potápění.
Nenahrazuje uţití potápěčských tabulek.
NEBEZPEČÍ:
ŢÁDNÝ
POTÁPĚČSKÝ
POČÍTAČ
NENÍ
SCHOPEN
STOPROCENTNĚ OCHRÁNIT POTÁPĚČE PŘED DEKOMPRESNÍ NEMOCÍ
(DCS), ČI EMBOLIÍ. POTÁPĚČ SI MUSÍ BÝT VĚDOM TOHO, ŢE POTÁPĚČSKÝ
POČÍTAČ NEMŮŢE NAPROSTO VYLOUČIT RIZIKO DEKOMPRESNÍ NEMOCI.
POČÍTAČ NEBERE V ÚVAHU ZDRAVOTNÍ STAV POTÁPĚČE, KTERÝ SE
MŮŢE MĚNIT ZE DNE NA DEN. PŘEDTÍM, NEŢ ZAČNETE S POTÁPĚNÍM, JE
VHODNÉ PODSTOUPIT PEČLIVOU LÉKAŘSKOU PROHLÍDKU, A ZÁROVEŇ
TAKÉ PAK ZHODNOTIT SVOJI FYZICKOU KONDICI PŘED KAŢDÝM
PONOREM. JE DŮLEŢITÉ PAMATOVAT NA TO, ŢE ZVÝŠENÉ RIZIKO
DEKOMPRESNÍ NEMOCI MŮŢE NASTAT TAKÉ PŘI NÁSLEDUJÍCÍCH
FAKTORECH: VYSTAVENÍ CHLADU (TEPLOTY NIŢŠÍ NEŢ 10°C),
PODPRŮMĚRNÁ FYZICKÁ KONDICE, VÍCE PO SOBĚ NÁSLEDUJÍCÍCH
PONORŮ NEBO PŘI ČASTÉM POTÁPĚNÍ BĚHEM DELŠÍHO ČASOVÉHO
ÚSEKU, ÚNAVA Z PŘÍLIŠ NÁROČNÝCH PONORŮ, PŘÍJEM ALKOHOLU,
DROG NEBO LÉKŮ, DEHYDRATACE. PRO BEZPEČNÉ POTÁPĚNÍ BY MĚLO
BÝT SAMOZŘEJMOSTÍ SE TĚMTO SITUACÍM VYHÝBAT. KAŢDÝ MUSÍ BÝT
ZODPOVĚDNÝ ZA SVÉ ZDRAVÍ A SVOJI BEZPEČNOST!
DŮLEŢITÉ: tento přístroj by měl být pouţíván pouze vycvičeným potápěčem s
oprávněním: ţádný počítač nemůţe nahradit znalosti vycvičeného potápěče.
Pamatujte, ţe bezpečné potápění je zaručeno pouze po adekvátní přípravě.
DŮLEŢITÉ: počítač Leonardo Cressi byl vytvořen pouze pro sportovní rekreační
pouţití, nikoliv pro profesionální pracovní uţívání, které vyţaduje delší trvání
ponorů s následným zvýšením rizika dekompresní nemoci.
DŮLEŢITÉ: před pouţitím počítače vţdy proveďte následující kontroly: ověřte
stav baterie a všechny symboly, které mají být zobrazeny na displeji.
NEPOTÁPĚJTE SE, pokud nejsou symboly na přístroji jasně zřetelné a
především pokud se objeví ikona označující vybitou baterii.
DŮLEŢITÉ: během potápění jsou zapotřebí i další přístroje měřící hloubku, tlak,
stopky nebo hodinky a také dekompresní tabulky. Vţdy se ujistěte, ţe tlak
v láhvích odpovídá naplánovanému ponoru, a během ponoru pak často
kontrolujte pomocí manometru mnoţství vzduchu v láhvích.
NEBEZPEČÍ: NIKDY SE NEPOTÁPĚJTE VE VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH
VÝŠKÁCH PŘED TÍM, NEŢ JSTE NASTAVILI KONKRÉTNÍ NADMOŘSKOU
VÝŠKU. PO JEJÍM NASTAVENÍ, VŢDY JEŠTĚ JEDNOU ZKONTROLUJTE NA
DISPLEJI NASTAVENOU NADMOŘSKOU VÝŠKU. U VYŠŠÍ NADMOŘSKÉ
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
5
VÝŠKY NEŢ 3000 M.N.M. JE VÝRAZNĚ ZVÝŠENÉ RIZIKO DEKOMPRESNÍ
NEMOCI.
NEBEZPEČÍ: PŘED JAKÝMKOLIV LETEM VYČKEJTE, AŢ NA DISPLEJI
POČÍTAČE ZMIZÍ IKONA OZNAČUJÍCÍ „NO FLY TIME“.
DŮLEŢITÉ: pouţití tohoto přístroje je přísně soukromé; data, která se ukazují na
displeji se vztahují výhradně na osobu, která jej pouţila během ponoru nebo
během série opakovaných ponorů.
NEBEZPEČÍ: CRESSI NEDOPORUČUJE UŢÍVAT TENTO PŘÍSTROJ PRO
DEKOMPRESNÍ PONORY. NICMÉNĚ POKUD BY ZDE Z NĚJAKÉHO DŮVODU
BYLA NUTNOST PŘEKROČIT HRANICE BEZPEČNOSTNÍCH NULOVÝCH
ČASŮ PONORU, POČÍTAČ CRESSI BY BYL SCHOPEN POSKYTNOUT
VEŠKERÉ ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K DEKOMPRESI, VZESTUPU A VYNOŘENÍ
A K PŘESTÁVCE NUTNÉ NA POVRCHU.
DŮLEŢITÉ: nepotápějte se s nitroxovou směsí v láhvi, pokud jste si osobně
nezkontrolovali správné % O2 (FO2) ve směsi. Poté zadejte do vašeho počítače
tuto hodnotu vztahující se k aktuální směsi. Na základě toho počítač vypracuje
dekompresní výpočty; pamatujte, ţe počítač neakceptuje desetinné hodnoty FO2.
DŮLEŢITÉ: před ponořením si ověřte nastavení všech hodnot přístroje.
NEBEZPEČÍ: Leonardo zachovává vţdy poslední nastavenou hodnotu
kyslíku. Pro bezpečnost potápěče je nezbytné vţdy před kaţdým ponorem
zkontrolovat tuto hodnotu.
NEBEZPEČÍ: CRESSI NEDOPORUČUJE POTÁPĚT SE S NITROXOVOU
SMĚSÍ, ANIŢ BY PŘEDTÍM POTÁPĚČ NEABSOLVOVAL SPECIÁLNÍ KURZ
PRO TENTO DRUH POTÁPĚNÍ. TENTO DRUH POTÁPĚNÍ TOTIŢ MŮŢE
POTÁPĚČE VYSTAVIT JINÝM RIZIKŮM, NEŢ TĚM SPOJENÝM PRO
POTÁPĚNÍ NA VZDUCH, KTERÁ MOHOU ZAHRNOVAT VÁŢNÁ TĚLESNÁ
POŠKOZENÍ A V EXTRÉMNÍCH PŘÍPADECH I SMRT.
NEBEZPEČÍ: Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ MÁ OD VÝROBCE POČÍTAČ
LEONARDO NASTAVENÝ LIMIT PO2 NA 1,4 BAR, A TO I PRO PONORY SE
VZDUCHEM. POKUD JE NUTNÉ JEŠTĚ ZVÝŠIT BEZPEČNOSTNÍ ROZSAH,
JE MOŢNÉ NASTAVIT PO2 NA NIŢŠÍ HODNOTY, AŢ DO 1,2 BAR, A TO
SNÍŢENÍM VŢDY O 0,1 BAR.
DŮLEŢITÉ: po ponoru s Leonardem v reţimu Gage (hloubkoměr-stopky), počítač
neprovádí výpočty saturace a desaturace po zbývajících 48 hodin od pouţití
hloubkoměru.
DŮLEŢITÉ: vyhněte se všem ponorům, které vykazují vysoce rizikové profily,
mezi nimi například tzv. jo-jo profil, obrácený profil, nebo více po sobě jdoucích
vícedenních ponorů. Je zde velmi zvýšené riziko dekompresní nemoci DCS.
DŮLEŢITÉ: momentálně neexistuje schválená vědecká literatura, která by
umoţňovala uskutečnit více jak dva ponory denně po dobu jednoho či více týdnů
bez rizika dekompresní nemoci. Je prozatím důleţité pro vlastní bezpečnost a
zdraví nepřekračovat hranici dvou ponorů denně. Rozhodně se naopak
doporučuje udělat přestávku minimálně 2 hodnin mezi prvním a druhým ponorem.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
6
Druhý ponor musí být do menší hloubky, neţ ponor první, a musí trvat nejméně
15 minut.
DŮLEŢITÉ: vyberte si nastavení konzervativnějšího bezpečnostního faktoru
pokaţdé, pokud si uvědomíte přítomnost faktorů zvyšujících riziko dekompresní
nemoci DCS. Tím si zvolíte konzervativnější ale zároveň bezpečnější způsob
potápění.
POZNÁMKA: při letu je doporučeno mít počítač u sebe v kabině s vyrovnaným
tlakem.
POZNÁMKA: Cressi Vás upozorňuje na skutečnost, ţe sportovní rekreační
potápění musí být takové, kde nedojde k překročení bezpečnostní křivky, a do
maximální hloubky 40 metrů, coţ je také limit rekreačního potápění. Při
překročení těchto hranic se výrazně zvyšuje riziko dekompresní nemoci DCS.
Cressi si vyhrazuje právo na eventuální úpravy přístroje bez jakéhokoliv
předchozího upozornění, v závislosti na neustálém technologickém pokroku
svých komponent.
Úvod
Počítač Leonardo Cressi je víceúčelové zařízení pro rekreační sportovní potápění,
které je schopné dodat uţivateli veškeré nezbytné informace o hloubce, časech
ponoru, o eventuální potřebě dekomprese, rychlosti stoupání a přestávek na povrchu
během následujících ponorů.
Příjem a výdej dusíku je trvale vyhodnocován velmi jemným softwarem, a je
přizpůsobován na mnoţství inertního plynu obsaţeného v různých druzích
pouţitelných směsí. Tyto informace jsou zobrazovány na širokém displeji přístroje
díky systému PCD Systém (Priority Compartment Digit Display), který umoţňuje
jednoduchý a přímý „dialog“ mezi potápěčem a počítačem, a zajišťuje tak perfektní
pochopení všech uţitečných dat v daném momentu a výbornou čitelnost při
jakémkoliv typu pouţití. Počítač je mimojiné vybaven hodinkami a kalendářem, má
univerzální paměť uskutečněných ponorů (logbook), a mimojiné, pomocí rozhraní,
také simulátor ponorů. Matematický model Leonarda můţe uskutečnit výpočty
saturace a desaturace ponoru jak s pouţitím vzduchu, tak s pouţitím nitroxové
směsi. V tomto posledním případě je moţné nastavit všechny hodnoty týkající se
nitroxové směsi: od maximální povolené hodnoty PO2 (v rozmezí mezi 1,2 bar a 1,6
bar), k procentům kyslíku směsi (FO2): v rozmezí od 21% do 50% O2. Přístroj kromě
toho můţe také být nastaven na metrický systém hodnot (m - °C), tak na
angloamerický systém (ft - °F)
Potápěčský počítač Leonardo můţe být připojen k osobnímu počítači pomocí
rozhraní Cressi (příslušenství) a příslušného softwaru (příslušenství). Je velmi
důleţité pozorně si přečíst tento návod na pouţití a správně jej pochopit; v opačném
případě můţe dojít k velmi váţnému poškození zdraví: cílem tohoto manuálu je řídit
zákazníka tak, aby pochopil všechny funkce počítače před jeho pouţitím při
potápění. Počítač Leonardo Cressi je stále vypnutý, jeho zapnutí probíhá pomocí
čelního tlačítka. Po jeho zapnutí se zobrazí displej v reţimu PRE-DIVE. Jednotlivé
funkce se zaktivují pomocí stejného tlačítka, jak uvidíme později (program potápění
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
7
se zaktivuje v hloubce vyšší neţ 1,2 m), a jsou velmi jasně znázorněné čísly
zobrazenými na širokém displeji.
Aby byly správně pochopeny všechny fuknce počítače a jejich význam, manuál je
rozdělen do pěti hlavních témat, která vysvětlují všechny moţné situace pouţití:
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
8





1 - Úvod a bezpečnostní normy
2 – Před ponorem
3 – Během ponoru
4 – Po ponoru, na povrchu
5 – Péče a údrţba
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
9
1 - OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE
JAK FUNGUJE POČÍTAČ LEONARDO
Počítač Leonardo je vybaven velmi intuitivním displejem, který „doprovází“ potápěče
během kaţdého úkonu. Různé reţimy zobrazení Leonarda následují jeden po
druhém po kaţdém stisknutí tlačítka, které je klíčem k celému systému, a jsou jasně
označeny na alfa numerickém displeji. Přístup do jednotlivých podmenu je pomocí
stejného tlačítka, které umoţňuje také zapnutí podsvícení (na povrchu pouze
v reţimu PRE-DIVE).
Stisknutím tlačítka se Leonardo zapne a objeví se zobrazení PRE-DIVE. V tomto
zobrazení se objeví následující údaje:
-
Maximální parciální tlak kyslíku
Typ a procento pouţité dýchací směsi (Air Fig. 1 nebo Nitrox Fig. 2)
Maximální dosaţitelná hloubka s daty nastavenými v minulosti
Bezpečnostní faktor ponoru (Safety Factor SF/0/1/2)
Vloţená nadmořská výška
Nastavená funkce GAGE
Úroveň nabití baterie
Aktuální hodina
Dalším stisknutím tlačítka se začne listovat v hlavním menu, které následovně
zvýrazní 9 reţimů zobrazení. Fig. 3:
1) LOG-00: Je LOGBOOK a číslo, které se zobrazí vedle nápisu „LOG“ je číslo
ponoru.
2) DIVE-S: Dive-set slouţí k nastavení parametrů ponoru. V tomto reţimu se
můţou nastavit dvě ze tří funkcí programu, to znamená DIVE AIR a DIVE
NITROX.
3) TIME-S: Time-set slouţí k nastavení datumu a času.
4) PLAN: Pro plánování ponoru.
5) GAGE: Je třetí reţim počítače. Funguje pouze jako hloubkoměr a časomíra.
6) PCLINK: Pro propojení s osobním počítačem.
7) HISTORY: V tomto reţimu se zobrazí údaje z minulosti počítače.
8) SYSTEM: V reţimu systém se můţe nastavit měřící jednotka počítače a můţe
zde být provedem RESET.
9) PRE-DIVE: Poslední je jiţ zmíněný reţim, který se odlišuje od ostatních,
protoţe dole se zobrazí hodina dne se speciální ikonou ve tvaru hodin. Jedná
se o hlavní zobrazení počítače.
Pro vstup do menu jednotlivých reţimů (kromě HISTORY a PCLINK) je nutné
tlačítko stisknout a podrţet. Jednoduché stisknutí s následným uvolněním pak
umoţňuje listovat daty v daném menu. Počítač se automaticky vrátí na první
zobrazení menu.
Následně budou vysvětleny veškeré moţné kroky pro kaţdý reţim displeje.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
10
2 - PŘED PONOREM
REŢIM DIVE-SET: Nastavení hodnot ponoru
Jiţ jsme zmínili, ţe po zapnutí počítače se zobrazí reţim PRE DIVE. Zde jsou
zobrazována nastavení pro následující ponor. Tyto hodnoty je moţné upravit
opakovaným stisknutím tlačítka, a tedy vstupem do reţimu DIVE SET (DIVE-S), který
umoţňuje zvolit hodnoty ponoru vztahující se k:
Parciálnímu tlaku kyslíku (PO2)
Procentu nitroxové směsi nebo podílu kyslíku (FO2)
Bezpečnostnímu faktoru ponoru / Safety factor (SF)
Nadmořské výšce (ALT.)
Deep stop
DŮLEŢITÉ: jestliţe se na displeji zobrazí symbol baterie s jednou rozsvícenou
částí, NEPOUŢÍVEJTE počítač. Jestliţe se toto zobrazí během ponoru, je nutné
potápění přerušit a vrátit se na souš. Výměna baterie, jak uvidíme v následující
kapitole, je prováděna uţivatelem.
PARCIÁLNÍ TLAK KYSLÍKU (PO2) (Fig. 4)
Leonardo je od výrobce nastaven na základní hodnotu parciálního tlaku kyslíku
(PO2) 1,4 bar, a to jak při pouţití s nitroxovou směsí, tak se vzduchem, aby byla
zajištěna maximální bezpečnost pro jakýkoliv typ ponoru. Je kaţdopádně moţné
upravit nastavení PO2 na hodnoty obsaţené mezi 1,2 bar (včetně) a 1,6 bar (včetně),
a to vţdy postupně o 0,1 bar, coţ odpovídá vţdy jednomu stisknutí tlačítka. Pokud je
potřeba zvýšit bezpečnostní rozsah našeho ponoru, je moţné nastavit PO2 na niţší
hodnoty a to aţ na minimum, coţ je 1,2 bar. Stačí mačkat prostřední tlačítko aţ do
zobrazení reţimu DIVE SET, zobrazeného na obrázku Fig. 5, a po vstupu do tohoto
reţimu podrţením tlačítka začne blikat hodnota parciálního tlaku kyslíku PO2. Opět
podrţíme tlačítko a na displeji se zobrazí pouze tato zvýrazněná blikající hodnota.
Pro její změnu opět stiskneme. Po dosaţení poţadovaného nastavení (hodnoty
v rozmezí od 1,2 bar do 1,6 bar postupně po 0,1 bar) vyčkejte pár vteřin. Počítač
automaticky změní nastavení a vydá akustický signál, poté se vrátí sám do hlavního
zobrazení.
DŮLEŢITÉ: počítač uchovává vloţené nastavení PO2 aţ do jeho dalšího ručního
přenastavení potápěčem na jinou hodnotu.
POZNÁMKA: při změně maximálního nastaví PO2 a procenta kyslíku směsi FO2
počítač ukazuje maximální dosaţitelnou hloubku.
DŮLEŢITÉ: PO2 je výrobcem nastaveno na základní hodnotu (default) 1,4 bar, a to
jak pro potápění se vzduchem, tak pro potápění s nitroxovou směsí. Tímto způsobem
zabezpečuje potápění potápěče tak, ţe sleduje nejvíce konzervativní hodnoty
doporučované pro sportovní rekreační potápění. Je kaţdopádně moţné zvolit si jinou
hodnotu PO2, dle postupu v příslušné kapitole o potápění s nitroxovou směsí.
Nastavená hodnota zůstane v paměti počítače aţ do nového přenastavení ze strany
potápěče.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
11
NITROX – PROCENTO KYSLÍKU (FO2) (Fig. 5)
Pomocí tohoto nastavení se můţete rozhodnout, zda se budete potápět se
vzduchem (Program Dive Air), s podílem kyslíku 21%, nebo s obohacenou
nitroxovou směsí (Program Dive Nitrox). Pro nastavení správného procenta kyslíku
obsaţeného v nitroxové směsi, stiskněte střední tlačítko aţ do reţimu DIVE SET, a
po vstupu do tohoto reţimu podrţením tlačítka začne blikat hodnota PO2. Ještě
jednou stikněte tlačítko a začne blikat hodnota podílu kyslíku FO2. Podrţte tlačítko a
na displeji se zobrazí pouze zvýrazněná blikající hodnota. Dalšími stisknutími se
docílí její změny. Po dosaţení poţadovaného nastavení (hodnoty v rozmezí od 21%
a 50% postupně vţdy po 1% O2) vyčkejte pár vteřin, počítač automaticky upraví
nastavení a vydá akustický signál. Poté se automaticky vrátí do základního
zobrazení.
POZNÁMKA: počítač Leonardo je výrobcem nastavený na program potápění se
vzduchem DIVE AIR a s nitroxovou směsí nastavenou na FO2 na 21%.
POZNÁMKA: se změnou PO2 nám počítač ukazuje také maximální dosaţitelnou
hloubku s touto směsí, v závislosti na nastavené hodnotě PO2.
Je moţné upravit nastavení nitroxové směsi i během přestávky na povrchu (během
desaturace), ale pouze po uplynutí alespoň 2 minut desaturace.
Toto je velmi důleţitá vlastnost, především pro ty, kdo dělají řadu ponorů
následujících za sebou (například instruktoři), která umoţňuje upravit si vlastní směs
poté, co byl například jeden ponor proveden se vzduchem, aniţ by bylo nutné počkat
na kompletní desaturaci.
DŮLEŢITÉ: po nastavení procenta kyslíku FO2, tato hodnota zůstane v paměti
počítače do té doby, neţ dojde k jejímu dalšímu přenastavení.
NEBEZPEČÍ: Leonardo udrţuje v paměti stále poslední nastavenou hodnotu
kyslíku. Je nezbytné, pro bezpečnost potápěče, vţdy si tuto hodnotu před
kaţdým ponorem zkontrolovat.
NEBEZPEČÍ: jestliţe se uskuteční následný ponor po potápění s nitroxovou
směsí, je nezbytné pro vlastní bezpečí zkontrolovat typ směsi obsaţený v láhvi
a nastavit FO2 na počítači na základě této směsi.
NEBEZPEČÍ: nepotápějte se s láhvemi obsahujícími nitroxové směsi, u kterých
jste si osobně neověřili procento kyslíku.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
12
BEZPEČNOSTNÍ FAKTOR PONORU NEBOLI SAFETY FACTOR (SF)
(Fig. 6)
Safety factor, neboli bezpečnostní faktor, je dopňkový údaj, jehoţ funkcí je, aby bylo
potápění více bezpečné na základě existence osobních rizikových faktorů, které
zvyšují riziko vzniku dekompresní nemoci DCS. Tento údaj je nastavitelný
potápěčem na tři hodnoty: SF0/SF1/SF2. Nastavení výrobcem je SF0, coţ znamená
neaktivní.
DŮLEŢITÉ: aktivujte a nastavte vyšší bezpečnostní faktor (SF2/SF3) pokaţdé, kdyţ
se objeví podmínky, které mohou zvýšit riziko DCS. Tímto způsobem časy bez
dekomprese budou kratší a ponor bude více konzervativní, ve prospěch většího
bezpečí a klidu.
DEEP STOP (Fig. 7)
Ve světě existují různé potápěčské školy a různé dekompresní teorie a kaţdá z nich
byla vyvinuta na základě důleţitých vědeckých poznatků, laboratorních a
v neposlední řadě i praktických zkoušek. Některé z nich, během uskutečňování
určitých ponorů, potvrzují a vyţadují zastávku DEEP STOP, a jiné nezahrnují
dekompresní profil tohoto typu. Leonardo má výrobcem nastavení na DEEP STOP
aktivní. V případě, ţe jej chcete deaktivovat, stačí stisknout tlačítko aţ do reţimu
DIVE SET, a po vstupu do zobrazení přidrţením tlačítka, jednotlivými stisknutími pak
listovat dokud se neobjeví blikající nápis DEEP STOP. Nyní podrţte tlačítko dokud se
neobjeví nápis „DEEPST“ „ON“. Stisknutím se objeví nápis OF a zmizí ikona ve tvaru
šipky vpravo dole. Nyní je funkce DEEP STOP neaktivní. Počítač se automaticky
vrátí do základního zobrazení.
NADMOŘSKÁ VÝŠKA (Fig. 8)
V případě, ţe se chcete potápět ve vyšší nadmořské výšce, je důleţité zkontrolovat
správné nastavení počítače. Po vstupu do menu DIVE-S dojeďte aţ na údaj
nadmořské výšky „ALT.0“. Číslo vedle nápisu ALT bude blikat. Podrţením tlačítka
obrazovka zobrazí odpovídající hladiny nadmořské výšky, které jsou označené
následovně:
ALT.0 (ţádný symbol hory) – od 0 do 700 m
ALT.1 (jeden symbol hory) – od 700 do 1500 m
ALT. 2 (dva symboly hory) – od 1500 do 2400 m
ALT.3 (tři symboly hory) – od 2400 do 3700 m
Kaţdá ikonka označuje, ţe počítač automaticky upravil svůj matematický model na
základě dosaţené nadmořské výšky tak, ţe se zvýšením nadmořské výšky se
sniţuje čas bez dekomprese.
Je dobré si pamatovat, ţe kdyţ přijedeme do místa s vyšší nadmořskou výškou
(vyšší neţ kde normálně ţijeme), tak v našem organismu probíhají změny způsobené
přesycením dusíkem, který se musí vyrovnat s vnějším prostředím. Stejně důleţité je
si pamatovat, ţe díky menšímu parciálnímu tlaku kyslíku v atmosféře, náš
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
13
organismus potřebuje určitý čas na aklimatizaci. Je tedy doporučeno vyčkat alespoň
12/24 hodin po příjezdu do nadmořské výšky před uskutečněním prvního ponoru.
NEBEZPEČÍ: Leonardo automaticky neovládá potápění v nadmořských
výškách, a proto je nezbytné správně nastavit hladinu nadmořské výšky a
respektovat dobu aklimatizace před potápěním.
NEBEZPEČÍ: potápění v nadmořských výškách vyšších neţ 3000 m.n.m. velice
zvyšuje riziko DCS.
REŢIM PLAN: plánování ponoru (Fig. 9)
Na povrchu je moţné vstoupit do funkce PLAN pro zobrazení, podle typu pouţité
směsi (nitrox nebo vzduch), čas bezdekompresního ponoru pro různé hloubky
(bezpečnostní křivka). Hodnoty jsou poskytovány jak pro první ponor z (moţné) série
ponorů, tak i během přestávky na povrchu mezi dvěmi či více následujícími ponory;
v tomto případě Leonardo bere v úvahu zbytkový dusík, a v důsledku toho sníţí časy
bezpečnostní křivky. Pro vstup do reţimu PLAN po zapnutí počítače je nutné mačkat
tlačítko aţ do zobrazení nápisu PLAN. Dalším podrţením tlačítka se vstoupí do této
funkce. Na obrazovce se objeví bezpečnostní křivka (časy bez dekomprese)
vztahující se k různým hloubkám obsaţeným mezi 9 a 48 m, s kroky po 3 m, které
odpovídají vţdy jednomu stiknutí tlačítka. Vyčkejte několik vteřin pro návrat do
základního zobrazení.
POZNÁMKA: funkce PLAN se deaktivuje, pokud v počítači dojde k nějaké chybě.
REŢIM GAGE: hloubkoměr a stopky (Fig. 10)
Počítač byl vybaven třetím programem nazvaným GAGE (hloubkoměr a stopky)
pouţitelným jak pro toho, kdo se potápí na nádech, tak pro pouţití přístroje pro
technické potápění. V tomto druhém případě přístroj podává pouze základní
informace o ponoru, to znamená hloubku a čas ponoru, a nijak neuskutečňuje
výpočty saturace a desaturace tkání, které musejí být naprogramovány a vypočítány
příslušnými softwary a/nebo tabulkami. U této příleţitosti Cressi připomíná, ţe
rekreační potápění musí být prováděno na základě bezpečnostní křivky a do
maximální hloubky 40 m (limit rekreačního potápění): porušení těchto zásad
znamená zvýšení významným způsobem rizika vzniku DCS!
DŮLEŢITÉ: počítač Leonardo vznikl pouze pro rekreační neprofesionální potápění a
ne pro profesionální pouţití, které vyţaduje prodlouţené časy ponorů s následným
zvýšením rizika DCS.
NEBEZPEČÍ: Cressi kategoricky nedoporučuje provádět potápění s plynnými
směsmi odlišnými neţ je vzduch, bez absolvování příslušného kurzu. To vše
vzhledem ke skutečnosti, ţe tzv. „technické“ ponory prováděné za pomoci
více-plynných směsí mohou vystavit potápěče odlišným rizikům od klasických
rekreačních ponorů, a to rizikům, která mohou zahrnovat váţná tělesná
poškození, a v extrémních případech i smrt.
DŮLEŢITÉ: po potápění uskutečněném v reţimu GAGE, přístroj neprovádí výpočty
saturace a desaturace po dalších 48 hodin.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
14
NEBEZPEČÍ: jestliţe se rozhodnete vyresetovat přístroj, pomocí reţimu
SYSTÉM, vymaţe se paměť dusíku, proto přístroj uţ nebude schopen vypočítat
příští ponor jako takový. Nikdy nepouţívejte tuto funkci, pokud neuběhlo
alespoň 48 hodin od posledního ponoru.
Pro vstup do reţimu GAGE je nutné mačkat tlačítko aţ do zobrazení stránky
„GAGE“, a poté podrţet tlačítko do doby, neţ začne nápis „OFF“ blikat. Poté dalším
stisknutím se nápis změní na „ON“. Po několika vteřinách počítač vydá akustický
signál a současně zaktivuje tuto funkci.
Reţim PLAN je deaktivován.
POZNÁMKA: počítač Leonardo je výrobcem nastaven na funkci „DIVE AIR“.
POZNÁMKA: čidlo hloubky ukazuje údaje mezi 0 a 120 m.
Fig. 9-10
REŢIM TIME SET: úprava data a času (Fig. 11)
Stiskněte hlavní tlačítko tolikrát, dokud se neobjeví reţim TIME SET. Podrţením
tlačítka vstoupíte do tohoto reţimu a začne blikat nastavení roku, po dalším stisknutí
měsíce a dne a nastavení 12/24 hodin. Najeďte na údaj, který chcete změnit. Podrţte
tlačítko a na displeji se zobrazí pouze zvýrazněný blikající symbol. Jeho změnu
docílíte opakovaným stisknutím tlačítka. Po dosaţení poţadovaného údaje počkejte
několik vteřin, počítač automaticky upraví nastavení a vydá akustický signál.
Automaticky se pak vrátí na hlavní zobrazení.
POZNÁMKA: pro přesné údaje v logbooku počítače, nezapomeňte si vţdy
zkontrolovat, ţe datum a čas jsou nastaveny správně.
REŢIM SYSTÉM: nastavení měřících jednotek (Fig. 12)
Počítač Leonardo můţe uskutečnit výpočty a výsledky zobrazit jak v jednotkách
metrického systému (hloubky vyjádřené v metrech a teploty v °C), tak v jednotkách
angloamerického systému (stopy feet - °F). Pro změnu měřících jednotek
opakovaným stisknutím tlačítka najeďte na reţim SYSTÉM, poté podrţením tlačítka
do něj vstupte. Objeví se nápis „S.UNITS“ (set units) s označením °C/m. nebo °F/ft.
Podrţte tlačítko a údaje začnou blikat. Pro jejich změnu opět stiskněte a vyčkejte.
Počítač uloţí do paměti nové nastavení a vydá akustický signál. Poté se automaticky
vrátí do hlavního zobrazení.
Reset přístroje (Fig. 13)
Pro uskutečnění resetu přístroje stiskněte opakovaně tlačítko aţ do reţimu
SYSTÉM, a poté podrţením tlačítka do něj vstupte. Objeví se blikající nápis
„S.UNITS“ (set units) s označením °C/m. nebo °F/ft.
Po dalším stisknutí se zobrazí nápis „S.RESET_NO“ (systém reset). Podrţte tlačítko
a nápis NO začne blikat. Stisknutím se objeví nápis YES. Podrţte tlačítko. Zobrazí se
nápis: „SURE?_NO“. Dalším stisknutím se objeví YES. Podrţte opět tlačítko a
vyčkejte na zvukový signál s linkami a nápisem „DONE!“. Přístroj je nyní
zresetovaný. Automaticky se vrátí na hlavní zobrazení.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
15
S funkcí reset se vynulují všechny výpočty vstahující se k eventuálně probíhající
desaturaci.
NEBEZPEČÍ: nikdy neprovádějte reset přístroje pokud má být pouţit pod vodou
pro výpočet dalších ponorů!
Fig. 11-12-13
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
16
3 - BĚHEM PONORU: FUNKCE POČÍTAČE (Fig. 14-15)
Počítač můţe být nastavený na tři rozdílné funkce:
1) DIVE AIR jestliţe se jedná o potápění se vzduchem a chcete disponovat
dekompresním výpočtem.
2) DIVE NITROX jestliţe se jedná o potápění s nitroxovou směsí a chcete
disponovat dekompresním výpočtem.
3) GAGE pokud nechcete mít k dispozici dekompresní výpočet.
POZNÁMKA: počítač Leonardo je nastaven výrobcem na program DIVE AIR, to
znamená na hodnotu směsi rovnu 21% O2 a s PO2 na 1,4.
Hodnoty FO2 odlišné od 21% Air aktivují program výpočtu Dive Nitrox.
POTÁPĚNÍ V BEZPEČNOSTNÍ KŘIVCE (BEZDEKOMPRESNÍ
POTÁPĚNÍ)
FUNKCE DIVE AIR: Potápění se vzduchem. (Fig. 14)
Počítač Leonardo automaticky aktivuje program potápění DIVE AIR u hloubky větší
neţ 1,2m. Během ponoru v bezpečnostní křivce se na displeji zobrazují následující
informace:
1) aktuální hloubka (Depth m.).
2) Čas bez dekomprese (No Deco min.)
3) Maximální dosaţená hloubka (Max.m.).
4) Čas ponoru (Dive.T min.).
5) Ukazatel rychlosti výstupu.
6) Ukazatel nadmořské výšky, pokud byla nastavena.
7) Aktuální teplota, vyjádřená v °C nebo °F.
Další informace získáte stisknutím tlačítka během ponoru a znamenají:
1) Maximální nastavené PO2.
2) Procento kyslíku zvolené směsi (Air se FO2=21%).
3) Maximální dosaţitelnou hloubku v závislosti na maximálním nastavení PO2.
4) Bezpečnostní faktor SF.
FUNKCE DIVE NITROX: Potápění s nitroxovou směsí (Fig. 15)
Počítač Leonardo udrţuje vloţenou hodnotu nastavení kyslíku FO2 aţ do té doby,
dokud tato hodnota není ručně přenastavena potápěčem na jinou hodnotu. Je tedy
důleţité správně pochopit následující:
Umělé dýchací směsi jsou velmi nebezpečné pro člověka, pokud se nejedná o
směsi, které jsou perfektně prozkoumané, analyzované a prostudované ve
všech jejich vlastnostech týkajících se potápění. Je nezbytné pochopit, ţe
SMĚS, KTEROU DÝCHÁME, MUSÍ BÝT NAPROSTO STEJNÁ SE SMĚSÍ,
NASTAVENOU V POČÍTAČI. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU INFORMACE
týkající se dekomprese a plynové toxicity zobrazované počítačem ŢIVOTU
NEBEZPEČNÉ. Před, po a během potápění s nitroxovou směsí, je nutné
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
17
kontrolovat procento kyslíku a zajistit, aby perfektně odpovídalo procentu
v láhvi.
Před potápěním s nitroxovou směsí
Počítač Leonardo udrţuje stále aktivní program pro potápění se vzduchem a to do té
doby, neţ je potápěčem nastaveno pouţití s nitroxovou směsí (kapitola DIVE SET
reţim: nastavení hodnot ponoru). V tomto případě se na displeji zobrazí ikona Nitrox
(Fig. 15), která zůstane viditelná po celou dobu ponoru a dále, dokud Leonardo
zůstane nastaven na hodnoty Nitroxu. Aby mohl počítač přizpůsobit svůj výpočetní
algoritmus na nové hodnoty, po spuštění programu NITROX, je nezbytné na počítači
nastavit přesné hodnoty procenta kyslíku (FO2) obsaţeného v láhvi, kterou
pouţijeme a u které jsme předtím pečlivě překontrolovali její obsah.
NEBEZPEČÍ: pouţití tohoto počítače se směsmi obohacenými kyslíkem (Nitrox)
je určeno pouze těm, kteří za sebou mají kompletní výcvik v kurzu pro pouţití
takových směsí.
NEBEZPEČÍ: nepotápějte se s láhvemi obsahujícími nitroxové směsi, u kterých
jste si osobně neověřili procento kyslíku.
DŮLEŢITÉ: před ponorem vţdy zkontrolujte hodnotu FO2 (procento kyslíku)
nastavenou na počítači! To je moţné na povrchu, pomocí hlavního zobrazení PREDIVE
a zobrazení DIVE SET, které nám umoţňují rychlé zobrazení dříve
nastavených hodnot.
DŮLEŢITÉ: je dobré si pamatovat, ţe při porovnání stejného času ponoru, nitroxová
směs předpokládá delší časy bez dekomprese oproti potápění se vzduchem.
Nicméně je nezbytné přesně respektovat maximální povolenou hloubku ponoru,
kterou umoţňuje pouţitý typ nitroxové směsi.
Během potápění s nitroxovou směsí
Během bezdekompresního potápění s nitroxovou směsí se kromě informací jako při
normálním potápění se vzduchem zobrazí také následující údaje:
1) ukazatel potápění s nitroxovou směsí NITROX
2) graf v podobě sloupce zobrazující hladinu toxicity O2 na CNS.
V druhém zobrazení se, po stisknutí tlačítka, zobrazí veškerá nastavení jako v reţimu
DIVE AIR, ale samozřejmě vztahucící se k pouţité nitroxové směsi.
Displej CNS toxicity
Počítač Leonardo Cressi je schopný graficky zobrazit hladinu toxicity kyslíku
v centrálním nervovém systému (CNS). Hladina toxicity je spojená s parciálním
tlakem kyslíku a s dobou vystavení potápěče vysokému parciálnímu tlaku kyslíku
(PO2).
Na obrázku Fig. 16 je na displeji zobrazen sloupeček tvořený lištou z 5 dílků, které
ukazují vzrůstající mnoţství nahromaděného kyslíku. Kdyţ se rozsvítí všechny části,
znamená to, ţe bylo dosaţeno 100% maximální přípustné hladiny na CNS a je zde
velké nebezpečí hyperoxie. Je tedy jasné, jak je důleţité neustále sledovat tento
údaj, který, vzhledem k tomu ţe závisí na parciálním tlaku kyslíku a době vystavení,
musí být neustále během ponoru kontrolován. S cílem sníţit co nejvíce riziko
intoxikace kyslíkem, Leonardo na displeji zobrazuje grafický sloupec, který se snadno
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
18
čte v jakékoliv situaci. Jakmile se hladina kyslíku přiblíţí nebezpečným hodnotám
blízkým maximální přípustné toxicitě (odpovídající 5 dílkům z 5), grafický sloupec
společně s nápisem NITROX začne blikat a současně se spustí také zvukový alarm,
který upozorňuje na to, ţe jsme blízko CNS toxicity. V případě, ţe situace zůstane
beze změny, anebo se zhorší (100% přípustné toxicity), sloupec a nápis budou stále
blikat a dočasný zvukový alarm se opakuje aţ do té doby, neţ se s výstupem nesníţí
parciální tlak kyslíku pod 0,6 atmosféry. Grafický sloupec přestane blikat, ale alarm
se kaţdopádně zanese do Logbooku.
POZNÁMKA: výsledek výpočtů vystavení se kyslíku se zaokrouhluje na vyšší
procentuální hodnotu.
NEBEZPEČÍ: neuţívejte směsi s vyšším obsahem kyslíku, ani během potápění,
ani během dekomprese, pokud jste neprošli školením. Oprávnění Nitrox Base
jednotlivých výukových center opravňuje pouze k pouţití standardních směsí
(Ean 32 a Ean 36, které se nazývají také Nitrox I a Nitrox 2), a to pouze do
hranic bezdekompresního ponoru.
Alarm PO2 (Fig. 17)
Počítač je schopen trvale sledovat další velmi důleţitou hodnotu vztahující se ke
kyslíku: hodnotu parciálního tlaku O2 (PO2). Toxicita kyslíku se můţe projevit jak po
nadměrném vystavení se O2 (toxicita CNS, kterou jsme probrali v předchozím
odstavci), tak kvůli překročení maximální PO2, coţ v praxi znamená překročení
maximální povolené hloubky dle pouţívané směsi. Jak jsme jiţ viděli, hodnota
maximální PO2 je nastavována potápěčem v rozmezí od 1,2 do 1,6 bar. Leonardo
povaţuje hodnotu 1,6 bar za maximální povolený limit parciálního tlaku a, na základě
pouţité směsi, automaticky ukazuje maximální dosaţitelnou hloubku. Nesmíme
zapomínat, ţe i při pouţití vzduchu se můţeme dostat na hranici toxicity kyslíku. Tato
hranice se mění na základě nastaveného PO2. Leonardo má tovární nastavení na
hodnotu 1,4 bar, coţ u vzduchu odpovídá maximální hloubce 54,2 m.
Samozřejmě je moţné nastavit počítač na jiné hodnoty PO2, aţ na maximálních 1,6
bar. Aby byl potápěč upozorněn na překročení PO2, počítač spustí alarm: po
dosaţení maximální přípustné hloubky odpovídající nastavenému PO2 (od 1,2 do 1,6
bar) se spustí akustický alarm a současně začne blikat ikonka PO2 s aktuální
hloubkou. Jakmile se opět dostanete do menší hloubky, neţ je maximální přípustná
hloubka, akustický alarm se vypne, současná hloubka přestane blikat stejně jako
ikonka PO2. Tato ale zůstane zapnutá po zbytek aktuálního ponoru, zobrazí se
v LOGBOOKU a také v zobrazení PRE DIVE.
Rychlost výstupu. (Fig. 18)
Rychlost výstupu je zobrazována na displeji pomocí šipek umístěných uprostřed
displeje. Fungování ukazuje obrázek 18 (Fig.18). Jestliţe se během výstupu překročí
maximální povolené hodnoty výstupové rychlosti, na displeji se zobrazí tři blikající
šipky, které ukazují vzrůstající hladinu výstupové rychlosti, spustí se akustický alarm
a současně se zobrazí blikající nápis SLOW. Za těchto podmínek je nutné přerušit
výstup a to aţ do doby, neţ zmizí nápis SLOW a displej se vrátí do normálního stavu.
NEBEZPEČÍ: příliš rychlá výstupová rychlost velmi rychle zvyšuje riziko
dekompresní nemoci (DCS)! Cressi doporučuje na konci kaţdého ponoru vţdy
provést bezpečnostní zastávku (běţně označovanou jako „SAFETY STOP“) po
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
19
dobu 3 minut v 3-6 metrech, která je sledována i počítačem (viz. Následující
kapitola).
Bezpečnostní zastávka – SAFETY STOP (Fig. 19).
Leonardo je naprogramován tak, aby automaticky signalizoval bezpečnostní
zastávku (označovanou jako SAFETY STOP), a to při kaţdém ponoru hlubším jak 10
m, jak je to doporučováno nejnovějšími zdravotními výzkumy zabývajícími se
technikou potápění. Tato zastávka se uskutečňuje v rozmezí od 6 do 3 metrů v době
trvání 3 minut.
Zastávka je ukazována na displeji jako nápis STOP; displej v této situaci ukazuje
jasně trvání zastávky v minutách a hloubka je vyjádřená v m nebo ft. Bezpečnostní
zastávka není povinná, ale je velmi důrazně doporučována kdykoliv, kdyţ se
například překročí maximální výstupová rychlost. Cressi doporučuje zastávku vţdy
respektovat aţ do jejího konce a neriskovat bezpečnostní rizika.
POZNÁMKA: během bezpečnostní zastávky je maximální hloubka viditelná po
stisknutí tlačítka.
NEBEZPEČÍ: na konci bezpečnostní zastávky má hodně potápěčů tendenci
okamţitě a rychle vyplout na hladinu, často i pomocí dofouknutí křídla či
ţaketu. Je to velmi váţná chyba, která můţe způsobit vznik dekompresní
nemoci (DCS). Poslední metry, které nás dělí od hladiny, jsou ty nejvíce kritické
a procentuální změny tlaku jsou zde velmi výrazné. Dbejte na to, aby vám
poslední výstup z bezpečnostní zastávky na hladinu trval vţdy nejméně 1
minutu.
Výstraţný alarm dekomprese (Fig. 20).
Pokaţdé, kdyţ čas k dispozici pro ponor bez dekomprese, který je označen na
displeji nápisem NO DECO, klesne na 3 minuty, Leonardo nás upozorní tím, ţe
začne blikat nápis NO DECO a číslo ukazující zbývající minuty a současně se spustí
akustický alarm. To znamená, ţe se blíţíme k překročení hranice pro
bezdekompresní ponor a dostáváme se do ponoru s dekompresí.
DEEP STOP (Fig. 21)
Abychom se vyhnuli riziku spojenému se vznikem microbublin, které vznikají během
výstupu, Leonardo je schopen navrhnout zastávku v hloubce (DEEP STOP) po dobu
jedné nebo dvou minut (v případě dekompresního ponoru) v různých hloubkách
v závislosti na profilu uskutečněného ponoru. Během ponoru, vyţaduje-li to jeho
profil, se zobrazí nápis DEEP STOP a zazní akustický signál. Objeví se ikona
zastávky s hloubkou a časem v minutách. V případě, ţe je potápečem zastávka
opomenuta, upozornění se smaţou a počítač přepočítá plánování výstupu bez této
zastávky.
POZNÁMKA: zkotrolujte, ţe je funkce DEEP STOP zaktivována.
POZNÁMKA: za této situace se maximální hloubka zobrazí stisknutím tlačítka.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
20
Dekompresní potápění (mimo bezpečnostní křivku). (Fig. 22)
NEBEZPEČÍ: neuţívejte tento přístroj pro potápění mimo bezpečnostní křivku, to
znamená pro dekompresní potápění! Cressi doporučuje uţívat tento přístroj pouze
pro bezdekompresní potápění.
Nicméně, pokud v případě nouze či nepozornosti, vznikne během ponoru nutnost
překročit limity bezpečnostní křivky, Leonardo bude schopen Vám asistovat dodáním
všech nezbytných informací vztahujících se ke správnému výstupu a jednotlivým
dekompresním zastávkám. Jakmile se dostanete mimo bezpečnostní křivku, počítač
vydá akustický signál, zobrazení displeje se změní na zobrazení, jako je tomu na
obrázku 22 (Fig. 22), kde dodá potápěči následující informace:
1) Ikona zastávky s nápisem DECO, coţ označuje, ţe jsme jiţ mimo
bezpečnostní křivku, to znamená, ţe jsme v reţimu dekompresního ponoru a
musíme tedy dělat dekompresní zastávky. Šipka označující směr nahoru bude
blikat.
2) Hloubku první naplánované zastávky (té nejhlubší) označenou v metrech (m)
nebo stopách (ft). Tato zastávka se můţe pohybovat od maximálních 24 metrů
do minimálních 3, vţdy po 3 metrech a to aţ do 3 metrů.
3) Trvání v minutách první dekompresní zastávky (nejhlubší).
4) Nápis TOTAL označující celkový čas výstupu, to znamená čas nezbytný
k výstupu na nejhlubší dekompresní zastávku při respektování výstupové
rychlosti, PLUS čas zastávky v této hloubce a eventuální další zastávky (se
zahrnutou zastávkou DEEP STOP, pokud je nutná), PLUS čas bezpečnostní
zastávky SAFETY STOP, PLUS čas nezbytný pro dosaţení hladiny po splnění
všech dekompresních zastávek.
5) Nápis „DIVE.T“ označující dobu ponoru.
POZNÁMKA: za této situace se maximální hloubka zobrazí stisknutím tlačítka.
NEBEZPEČÍ: NIKDY NEVYSTUPUJTE nad označenou dekompresní zastávku.
Aby tato situace nemohla náhodou nastat, udrţujte se během dekomprese na hlubší
hranici dekompresní zastávky. Je nutné si uvědomit, ţe během dekompresních
zastávek se zvyšuje mnoţství plynu nutného pro ponor.
Na rozbouřeném moři můţe být těţké respektovat zastávku a nepřekročit její limit.
Cressi doporučuje uskutečnit zastávku nejbliţší hladině v přibliţně 6 metrech, i kdyţ
to znamená delší trvání samotné zastávky, která je automaticky vypočítaná
počítačem Leonardo.
Alarm opomenuté dekompresní zastávky. (Fig. 23)
Jestliţe se z jakéhokoliv důvodu opomene dekompresní zastávka a vystoupí se výše,
neţ je hloubka ukazovaná počítačem, uslyšíte akustický alarm a současně na displeji
začne blikat šipka dekompresní ikony, která bude směřovat dolů do té doby, dokud
se nesestoupí alespoň do hloubky dekompresní zastávky nebo hlouběji. V opačném
případě, to znamená pokud překročíte nějakou zastávku a dostanete se do větší
hloubky neţ má být dekompresní zastávka, blikající šipka bude směřovat vzhůru.
Počítač povoluje maximální čas 2 minuty, aby tato situace byla napravena, a po
celou dobu zní jasný akustický signál. Po uplynutí 2 minut, pokud potápěč nereaguje
a nevrátí se na určenou dekompresní zastávku, počítač Leonardo vstoupí do
chybného reţimu, začne blikat ikona „STOP“ a počítač bude nepouţitelný po dobu
dalších 48 hodin, kdy bude fungovat pouze jako hodinky a umoţní vstup pouze do
funkcí LOGBOOK a HISTORY. Následně se v zobrazení PRE DIVE objeví blikající
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
21
ikona „STOP“ společně s nápisem DECO a ikonou zastávky s blikající horní šipkou,
coţ signalizuje, ţe během posledního ponoru byla opomenuta dekompresní
zastávka. V LOGBOOKU se uloţí do paměti stejné upozornění, které označuje, ţe za
daného dne (datum), byl uskutečněn daný ponor (číslo), ale byla opomenuta
dekompresní zastávka.
NEBEZPEČÍ: za těchto podmínek se potápěč nesmí potápět po dalších 48
hodin. Je zapotřebí se sledovat a v případě, ţe se objeví příznaky dekompresní
nemoci, je nutné kontaktovat DAN a tlakovou komoru a dodat co nejvíce údajů
týkajících se uskutečněného ponoru.
GAGE mód (hloubkoměr a měření času). (Fig. 24)
Počítač Leonardo je vybaven třetím programem pro výpočet ponorů (GAGE), který je
vhodný převáţně pro technické potápění, ale který je uţitečný také pro freediving.
Pokud se zaktivuje reţim Gage, Leonardo neprovádí ţádné výpočty saturace a
desaturace, ale funguje pouze jako základní přístroj, který ukazuje hloubku a čas
ponoru a několik dalších doplňkových údajů. Za těchto podmínek musí být ponor
plánován za pomoci příslušných dekompresních softwarů a uskutečněn za pouţití
příslušných tabulek. Cressi podotýká, ţe sportovní rekreační potápění by mělo být
prováděno v rámci bezpečnostní křivky (mělo by být dezdekompresní) a v maximální
hloubce 40 m, coţ je limit rekreačního potápění. Překročit tyto hranice znamená
velmi zvýšit riziko vzniku DCS!
DŮLEŢITÉ: Leonardo byl navrţen pro sportovní neprofesionální pouţití, nikoliv pro
pouţití profesní, které vyţaduje prodlouţené časy ponoru s následným zvýšením
rizika DCS.
NEBEZPEČÍ: Cressi nedoporučuje potápění s jinými plynnými směsmi neţ je
vzduch, pokud nebyl absolvován příslušný kurz pro tento způsob potápění. To
vše vzhledem ke skutečnosti, ţe technické potápění můţe vystavit potápěče
odlišným rizikům, neţ jaká jsou u potápění sportovního. Jedná se o rizika,
která pokud potápěč přesně nezná sloţení pouţité směsi, mu mohou způsobit
váţná tělesná poškození a, v extrémních případech, dokonce i smrt.
Pokud je aktivní funkce GAGE a počítač nebyl spuštěn stisknutím tlačítka, spustí se
automaticky v hloubce 1,2 m a na displeji zobrazí následující informace:
1) hodnotu aktuální hloubky v metrech (m) nebo stopách (ft). Operativní rozpětí
hloubkometru je aţ do 120 m.
2) dobu trvání ponoru, označenou nápisem „DIVE T“, vyjádřenou časem
v minutách a vteřinách.
3) Maximální dosaţenou hloubku vyjádřenou v metrech (m) nebo stopách (ft),
označenou nápisem „MAX“.
4) Ukazatel výstupové rychlosti pomocí šipek
5) Ikonu výpočtového reţimu GAGE.
6) Aktuální teplotu vyjádřenou ve °C nebo °F.
7) Stav baterie
DŮLEŢITÉ: přístroj v tomto reţimu nedělá ţádné výpočty týkající se saturace a
desaturace po následujícíh 48 hodin, které následují po ponoru uskutečněném
v reţimu GAGE.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
22
NEBEZPEČÍ: jestliţe se rozhodnete vyresetovat přístroj, smaţe se také paměť
dusíku, a proto přístroj nebude schopen vypočítat následný ponor jako
následný. Nikdy nepouţívejte tuto funkci pokud neuplynulo alespoň 48 hodin
od posledního ponoru.
Pouţívání počítače za sníţené viditelnosti. (Fig. 25).
V kaţdé chvíli během ponoru, pokud by podmínky neumoţňovaly snadné čtení
displeje, je moţné zapnout zadní podsvícení a to podrţením tlačítka. Podsvícení trvá
několik vteřin a poté se automaticky vypne.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
23
4 – PO PONORU, NA POVRCHU
Zobrazení a práce s daty
V této kapitole se budeme zabývat všemi situacemi „na povrchu“, to znamená prací
s daty po uskutečněném ponoru, a to jak s funkcí DIVE AIR nebo DIVE NITROX, tak
s funkcí GAGE.
Pomocí uţití tlačítka bude moţné zaktivovat postupně funkce LOGBOOKU (záznamu
ponorů), HISTORY (paměti) a PCLINK (přenosu dat na PC).
Přestávka na povrchu. (Fig. 26)
Po potápění uskutečněném s funkcí DIVE AIR nebo DIVE NITROX, jakmile
vystoupáme do hloubky niţší neţ 1,2 m, displej podává následující informace:
1) Přestávku na povrchu v hodinách a minutách (SURF.T)
2) Čas desaturace (DESAT), to znamená čas, který je nutné počkat před
uskutečněním nějakého letu (v hodinách a minutách).
3) Ikonu NO FLY. Ta znamená, ţe se musíte vyhnout letům aţ do doby, kdy tato
ikona zmizí.
4) Trvání uskutečněného ponoru.
5) Eventuální spuštěné alarmy během ponoru (Výstupová rychlost, Parciální tlak
kyslíku).
6) Eventuální ukazatel nadmořské výšky.
7) Ukazatel DECO, jestliţe byla uskutečněna dekomprese.
8) Ukazatel Nitrox a sloupec toxicity O2, jestliţe uskutečněný ponor byl ponor
s nitroxovou směsí.
DŮLEŢITÉ: na základě směrnic hlavních lékařských organizací zabývajících se
potápěním počítač Leonardo bude aplikovat časy bez letu dle následujícího systému:
12 hodin po jediném ponoru v bezpečnostní křivce (bezdekompresního ponoru).
24 hodin po ponoru mimo bezpečnostní křivku (ponoru s dekompresí) nebo po
opakovaných několikadenních (multiday) ponorech, pokud byly správně
uskutečněny.
48 hodin po pouţití funkce GAGE nebo pokud se vyskytly závaţné chyby v průběhu
ponoru.
POZNÁMKA: jestliţe se začne ponor po kratší době, neţ jsou dvě minuty přestávky
na povrchu, Leonardo tento ponor bude interpretovat jako pokračování předchozího
ponoru: číslo ponoru a výpočet trvání ponoru budou pokračovat tam, kde přestaly.
Ponory uskutečněné nejméně po 2 minutové přestávce, budou naopak povaţovány
jako následné ponory. V případě, ţe byl uskutečněný ponor ve funkci GAGE, zařízení
není schopno uskutečnit výpočty týkající se saturace a desaturace po následující 48
hodin, které počínají koncem ponoru, a jsou zobrazeny přestávkou na povrchu
SURF.T.
Funkce PLAN – Plánování ponoru. (Fig. 27)
Funkce PLAN bude brát v úvahu zbytkový dusík v tkáních v důsledku uskutečněného
ponoru nebo ponorů, a upraví tedy časy křivky tak, ţe budou samozřejmě kratší
oproti časům ukázaným během prvního ponoru.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
24
POZNÁMKA: funkce PLAN je deaktivována ve funkci GAGE (hloubkoměr/časovač)
nebo v případě, ţe je počítač v chybném reţimu. Po ukončení desaturace se počítač
vypne.
Funkce LOGBOOK – záznam ponorů. (Fig. 28-29).
Počítač Cressi Leonardo ukládá data vztahující se k posledním 60 uskutečněným
ponorům nebo 70 uplynulým hodinám s funkcemi DIVE AIR, DIVE NITROX a GAGE.
Data se ukládají kaţdých 20 vteřin do LOGBOOKU (záznamu ponorů), který se
aktivuje na povrchu postupným stisknutím tlačítka aţ do zobrazení ikony LOG na
displeji. Zobrazí se chronologicky poslední ponor. Pro zobrazení předchozích ponorů
podrţte tlačítko aţ do té doby, dokud nezačne blikat číslo ponoru. Poté stiskněte
tlačítko a listujte aţ na poţadovaný ponor. Pro zobrazení zvoleného ponoru opět
podrţte tlačítko. V obou případech se data zobrazí zvýrazněna po dobu 20 vteřin,
poté se počítač automaticky vrátí do hlavního menu.
Pro prodlouţení času zobrazení, stiskněte tlačítko.
Funkce LOGBOOKU nám tedy umoţňuje prohlédnutí, pomocí dvou odlišných
zobrazení, kompletní řadu údajů týkajících se uskutečněných ponorů počínaje
nedávno uskutečněným ponorem, aţ po chronologicky nejstarší ponor. V hlavním
zobrazení vidíme následující informace:
 Rok, měsíc a den kdy byl uskutečněn ponor.
 Číslo ponoru: jako první se zobrazují daty vztahující se k naposledy
uskutečněnému ponoru, to znamená nejblíţe k danému dni. Pokud se
uskuteční více jak 60 ponorů, pak jsou nejstarší ponory z paměti vymazány.
 Maximální dosaţená hloubka během ponoru (MAX).
 Celková doba trvání ponoru v minutách (DIVE.T).
 Potápění s dekompresí (DECO).
 Ukazatel hladiny nadmořské výšky ponoru.
 Ikona s nápisem NITROX se zobrazí, pokud byl uskutečněn ponor
s obohacenou směsí.
 Grafický ukazatel toxicity O2 na CNS na konci uskutečněného ponoru
v programu DIVE AIR nebo DIVE NITROX.
 Zobrazují se samozřejmě také všechny ikony vztahující se k eventuálně
proběhlým alarmům během našeho ponoru, jako například PO2 (alarm PO2);
SLOW (alarm maximální rychlosti výstupu); atd.
 Abychom se dostali na druhou stránku LOGBOOKU, stačí tlačítko podrţet.
Zobrazí se pak následující informace (Fig. 28-29).
 Čas počátku ponoru, to znamená čas, kdy se počítač dostal pod hladinu 1,2 m
a zaktivovala se zvolená funkce výpočtu („DIVE“ nebo „GAGE“).
 Typ pouţité směsi během ponoru s funkcí DIVE AIR nebo DIVE NITROX:
jestliţe byl pouţit vzduch, objeví se nápis AIR, pokud jsme zvolili reţim ponoru
s nitroxovou směsí, displej zobrazí nápis FO2 a NITROX.
 Teplotu vody.
 Safety Factor – bezpečnostní faktor (SF 0-1-2).
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
25
Funkce HISTORY – historie ponorů. (Fig. 30)
Počítač je vybaven historickou pamětí uskutečněných ponorů, a to jak ve funkci DIVE
AIR nebo DIVE NITROX, tak i ve funkci GAGE. Pro vstup do této funkce je nutné
opakovaně stisknout tlačítko aţ do doby, neţ se zobrazí ikona HISTORY. V tomto
programu se zobrazují informace vztahující se k:
 Celkové trvání uskutečněných ponorů, vyjádřené v hodinách (DIVE.T.-h.).
 Maximální dosaţená hloubka během uskutečněných ponorů.
 Celkový počet uskutečněných ponorů (DIVE TOTAL).
Funkce je schopna uchovávat aţ 999 ponorů, poté vynuluje počítadlo a začne opět
od 0.
Funkce DIVE PROFILE – profil ponoru.
Detailní profil uskutečněných ponorů můţeme zobrazit pomocí softwarového
rozhraní. Je tedy nutné se vybavit stolním počítačem nebo notebookem. Zobrazení
ukazuje automaticky veškeré informace vztahující se k hloubce, času a datu
posledního ponoru uloţeného do Logbooku, a umoţňuje tak rekonstruovat bod po
bodě profil ponoru. Interval mezi jedním a následujícím údajem je 20 vteřin.
Zobrazí se také všechny ikony vztahující se k eventuálním alarmům, které proběhly
během našeho ponoru, jako např. PO2 (alarm PO2), SLOW (alarm maximální
výstupové rychlosti), atd.
Funkce PCLINK – kompatibilní rozhraní PC
Aktivací, pomocí tlačítka, funkce PCLINK, počítač Leonardo Cressi můţe být napojen
na osobní počítač pomocí speciálního příslušenství, které lze dokoupit. V tomto
reţimu je snadné pak stáhnout veškerá obsaţená data z Leonarda, jako jsou
například profily vlastních ponorů, a poté je moţné je zkontrolovat, vytisknout, nebo
upravit pomocí simulátoru ponorů.
SYSTÉM RESET – Reset zařízení.
Pomocí funkce RESET se vynulují všechny výpočty vztahující se k eventuální právě
probíhající desaturaci.
Logbook, profil a pamět uskutečněných ponorů zůstanou uloţené i po resetu
zařízení. Nastavení se vrátí do továrního nastavení. Tato funkce můţe být uţitečná
zejména pro pronájem či půjčování zařízení v Potápěčských centrech.
NEBEZPEČÍ: nikdy neresetujte zařízení, pokud má být pouţito pod vodou pro
výpočty následujících ponorů!
Postup pro uskutečnění této funkce byl jiţ vysvětlen v kapitole „Před ponorem“.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
26
5 – PÉČE A ÚDRŢBA
Leonardo Cressi byl navrţen a vyroben tak, aby odolával tvrdým podmínkám při
intenzivním uţíváním pod vodou. Je dobré si ale pamatovat, ţe se jedná o přesný
měřící přístroj, a podle toho se k němu také chovat. Je dobrým zvykem, vyvarovat se
silným nárazům, chránit zařízení před silnými zdroji tepla, po pouţití jej vţdy
opláchnout sladkou vodou, pečlivě jej osušit a nikdy jej neukládat v mokrém stavu, a
vyvarovat se kontaktu s těţkými věcmi, jako například lahvemi na vzduch, apod.
DŮLEŢITÉ: zamezte, aby se počítač dostal do kontaktu s rozpouštědly nebo jinými
chemickými látkami. Nepouţívejte vzduch z kompresoru pro vysoušení přístroje.
Tlačítko nevyţaduje zvláštní údrţbu: nikdy jej nepromazávejte olejem ani ţádnými
spreji.
POZNÁMKA: po výměně baterie zkontrolujte vnitřek: pokud se objeví známky
vlhkosti pošlete přístroj autorizovanému servisnímu středisku.
Vyskytnou-li se eventuální anomálie při fungování, s přístrojem se dále nepotápějte a
obraťte se na prodejní místo Cressi s ţádostí o revizi.
Výměna baterie. (Fig. 31)
Výměna baterie je velmi jednoduchá a nevyţaduje zásah specializovaného střediska,
protoţe je moţná výměna přímo uţivatelem. Výměna se provádí vţdy, kdyţ se na
displeji přístroje zobrazí symbol vybité baterie.
DŮLEŢITÉ: při výměně baterie se veškeré údaje vztahující se k desaturaci, času a
datumu ztratí. Je nutné znovu nastavit datum a čas, aby pak odpovídaly údaje
v logbooku a počítači. Nevyměňujte baterii v průběhu desaturace, protoţe by veškeré
výpočty týkající se desaturace byly ztraceny. V případě nutnosti, zkontrolujte počet
hodin zbývajících pro desaturaci a po výměně baterie se po daný počet hodin
nepotápějte. Po výměne baterie se všechny nastavené údaje vrátí na poslední údaje
nastavené uţivatelem. Datum a čas se musí nastavit znovu. Pro výměnu baterie
odšroubujte pomocí mince kryt na zadní straně přístroje. Sundejte kryt a zkontrolujte
stav baterie a vnitřku, který baterii obsahuje: jestliţe zpozorujete stopy koroze
způsobené prosáknutím vody, obraťte se na autorizované centrum Cressi a
poţádejte o revizi přístroje. Jestliţe vše vypadá v pořádku, vyjměte starou baterii a
vloţte novou. Dejte pozor na správnou polaritu (špatné vloţení baterie můţe přístroj
poškodit). Před uzavřením krytu, zkontrolujte aby nikde nebyly nečistoty a natřete
tenkou silikonovou vrstvou na těsnění u krytu baterie.
POZNÁMKA: je dobré si pamatovat, ţe ţivotnost baterie ovlivňují různé faktory, jako
je například: čas skladování přístroje před jeho nákupem, trvání ponorů, uţívání
podsvícení, kvalita baterie, jejíţ průměrná ţivotnost se mění například i na základě
teploty.
POZNÁMKA: neutahujte kryt příliš! Přílišné utaţení nejen ţe nezaručuje lepší
hermetické uzavření prostoru baterie, ale mohlo by dokonce způsobit prasknutí krytu
samotného nebo potíţe při příštím otevření.
POZNÁMKA: ujistěte se o udrţení vodotěsnosti přístroje.
DŮLEŢITÉ: eventuální špatné fungování nebo zaplavení způsobené špatnou
výměnou baterie, je vyloučeno ze záruky.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
27
6 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Algoritmus: algoritmus CRESSI RGBM.
Vzorek tkání: 9 s poločasy saturace obsaţenými mezi 2,5 a 480 minutami.
Rozměry a hmotnost: průměr 67 mm – výška 27 mm – hmotnost 135 g.
Hloubkoměr:
- kalibracena mořskou vodu (ve sladké vodě se ukázané hloubky zhruba o 3%
niţší).
- Rozsah: 0-120 m, měřeno kaţdou vteřinu
- Rozsah v GAGE reţimu: 0-120 m.
- Přesnost: +/- 1% (T 20°C).
- Rezoluce čtení: 10 cm (od 0 do 100 m), 1 m (od 100 do 120 m) / 1 ft (od 0 do
316 ft).
- Doba ponoru: od 0 do 255 min.
- Interval přenosu dat 20 vteřin.
Teploměr:
- Rezoluce: 1 °C / 1 °F.
- Rozsah měření: - 5 °C +40 °C.
- Přesnost: +/- 2 °C / 10 min při změně °T.
Ukazatel času:
- Přesnost: +/- 50 vteřin v průměru za měsíc.
- 24 hodinový displej.
Baterie:
3V baterie CR 2430. Průměrná ţivotnost 2 roky (při cca. 50 ponorech za rok).
POZNÁMKA: je dobré si zapamatovat, ţe průměrnou ţivotnost baterie ovlivňují
různé faktory, jako je například: čas uskladnění přístroje před jeho nákupem, trvání
ponorů, uţívání podsvícení, samotná kvalita baterie, jejíţ průměrná ţivotnost se mění
také v důsledku teploty.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
28
7 – ZÁRUKA
LIMITOVANÁ ZÁRUKA CRESSI PRO POTÁPĚČSKÉ POČÍTAČE A JEJICH
DOPLŇKY.
Důleţité upozornění: tato záruka nijak neomezuje práva kupujícího daná platnými
národními směrnicemi.
Cressi dodává tuto limitovanou záruku pro kupující potápečského počítače Cressi a
pro doplňky potápěčského počítače Cressi (výrobku).
Během období trvání záruky, se Cressi nebo jiné autorizované servisní středisko,
bude snaţit odstranit eventuální defekty na materiálu, designu a zpracování a to
zcela zdarma, prostřednictvím opravy výrobku či jeho výměnou, v souladu s touto
limitovanou zárukou.
Tato limitovaná záruka je platná a účinná pouze v zemi nákupu výrobku za
podmínky, ţe firma Cressi určila tento výrobek k prodeji v dané zemi. Nicméně
v případě zakoupení výrobku v jednom z členských států Evropské Unie, na Islandu,
v Norsku, Švýcarsku, a Turecku, a jestliţe Cressi původně určila výrobek pro prodej
v jedné z těchto zemí, pak je tato limitovaná záruka platná a účinná ve všech těchto
státech.
Omezení předpokládaného záručního servisu by mohla vyplývat z přítomnosti
specifických prvků v produktech pro některou ze zemí.
Pro státy, které nejsou členy EU a nepatří ani mezi Island, Norsko, Švýcarsko a
Turecko, a za podmínky, ţe kupující se bude souhlasit s úhradou poplatků za údrţbu
a za s ní spojené přepravní náklady, které by Cressi nebo autorizované středisko
mohli mít, je moţné také vyuţít předpokládané záruční servisní sluţby i v jiných
zemích, neţ kde byl výrobek zakoupen. Eventuální náhradní díly jsou v tomto
případě dodány zdarma.
Doba trvání záruky
Doba trvání záruky počíná dnem zakoupení výrobku prvním kupujícím.
Výrobek můţe být tvořen více částmi, u kterých můţe být odlišná doba trvání záruční
lhůty, zejména je tato limitovaná záruka platná po dobu:
A) dva roky pro potápěčské počítače
B) rok pro spotřební části a doplňky, mezi které se počítají, zejména pro
zjednodušení nikoliv pro omezení, řemínky, přezky, atd. (a to jak
obsaţené v balíčku potápěčského počítače, tak jednotlivě prodávané).
Nesmí být poskytována dodatečná garance v případěch dalšího prodeje, opravy
nebo výměny výrobku. Nicméně opravované části výroblu, nebo části vyměněné
během doby trvání záruky, nebo u vyměněného výrobku, jsou stále v záruce po
zbytek doby trvání původní záruky nebo po dobu tří měsíců od opravy či výměny, a
to podle toho, který z intervalů je delší.
Jak čerpat záruční sluţby
Jestliţe chcete provést reklamaci na základě této limitované záruky, kontaktujte
Vašeho autorizovaného prodejce Cressi pro informaci, jak správně postupovat.
Budou Vám dodány informace jak uplatnit záruku na konkrétní výrobek. Jesliţe
chcete vrátit výrobek jeho zasláním k autorizovanému prodejci Cressi, ujistěte se, ţe
přeprava je uhrazena předem.
Platnost reklamací za přítomnosti této limitované záruky, je podmíněna vyrozuměním
Cressi nebo autorizovaného servisního střediska o domnělém defektu a to během
rozumné doby, kdy dojde k jeho objevení, v kaţdém případě však ne po ukončení
doby trvání záruky.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
29
Pro jakoukoliv reklamaci je nutné dodat vlastní jméno a adresu, doklad o nákupu,
kde musí být jasně uvedeno jméno a adresa prodávajícího, datum a místo nákupu a
typ výrobku. Poţadavek na opravu během záruční doby bude bezplatně vyřízen na
náklady firmy Cressi nebo autorizovaného střediska Cressi a výrobek bude opraven
či vyměněn v přiměřené době.
Jestliţe výrobek nebude odpovídat těmto limitovaným záručním podmínkám, Cressi,
nebo jeho autorizované středisko, si vyhrazují právo na naúčtování nákladu
spojených s údrţbou či opravou.
Další důleţité poznámky
V případě opravy nebo výměny výrobku obsaţená a uloţená data mohou být
ztracena. Cressi, nebo jeho autorizované středisko, nenese ţádnou zodpovědnost za
jakoukoliv škodu způsobenou ztrátou dat během opravy nebo výměny výrobku.
Cressi doporučuje si důleţitá data zálohovat nebo si ručně vypsat.
Výrobek, nebo jeho vyměněná část, se stává majetkem Cressi. V případě, ţe dojde
k uznání vrácení peněz, výrobek za který jsou peníze vráceny, musí být také
navrácen autorizovanému středisku Cressi, a tím pádem se stává majetkem firmy
Cressi / nebo autorizovaného střediska.
V případě opravy či výměny výrobku Cressi, nebo autorizované středisko, mohou
pouţít výrobky nebo nové díly, jako nové nebo téměř nové.
Výjimky a omezení
Tato záruka se nevztahuje na:
1.
a) poškození výrobku v důsledku normálního pouţívání
b) vady způsobené špatným zacházením (coţ zahrnuje vady způsobené
špičatými předměty, ohýbáním, stlačením, pádem, apod.)
c) vady nebo poškození způsobené nesprávným pouţíváním výrobku, coţ
zahrnuje pouţití neshodující se s návodem dodávaným Cressi (například
s návodem na pouţití výrobku)
d) vady způsobené dalšími skutečnostmi, za které nemůţe Cressi
2. uţivatelské příručky a software třetích stran (i pokud jsou obsaţená v balení nebo
jsou prodávána pouze s hardwarem Cressi), nastavení, obsaţená data, a to jak při
nákupu výrobku, nebo data získaná staţením nebo dodáním výhradně při instalaci,
montáţi nebo při zaslání, či jiné fázi dodávajícího řetězce nebo jinak získaná
kupujícím.
3. vady či domnělé vady způsobené uţíváním nebo napojením výrobku na jakýkoliv
doplněk, software a/nebo servis nevyráběný nebo nedodávaný firmou Cressi, nebo
na jiné pouţití výrobku, neţ pro jaké byl výrobek určen.
4. vyměnitelné baterie.
Záruka není platná v následujících případech:
1. jestliţe byl výrobek otevřen, upravnen nebo opraven jinou obsluhou, neţ
Cressi nebo jejího autorizovaného střediska.
2. jestliţe při opravě byly pouţity neoriginální náhradní díly.
3. jestliţe byl výrobek vystaven působení chemických látek, jako například
látkám proti komárům.
Cressi nezaručuje nepřetrţité či bezchybné fungování výrobku ani to, ţe výrobek
bude fungovat v kombinaci s jiným hardwarem nebo softwarem dodávaným třetí
stranou.
Omezení zodpověnosti Cressi
TATO LIMITOVANÁ ZÁRUKA JE JEDINÝ A VÝHRADNÍ PROSTŘEDEK
KUPUJÍCÍHO A NAHRAZUJE JAKOUKOLIV JINOU VYJÁDŘENOU NEBO
NEPŘÍMO VYJÁDŘENOU ZÁRUKU.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
30
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
NICMÉNĚ TATO LIMITOVANÁ ZÁRUKA NEODPORUJE NÁRODNÍM PRÁVŮM
KUPUJÍCÍHO. CRESSI NEMŮŢE BÝT ZODPOVĚDNA ZA SPECIÁLNÍ ČÍ
NÁHODNÁ POŠKOZENÍ, POŠKOZENÍ V DŮSLEDKU ŠPATNÉHO POUŢÍVÁNÍ,
COŢ ZAHRNUJE TAKÉ ZTRÁTU PŘÍJMU ČI VÝDĚLKU, ZTRÁTU DAT,
NEVYUŢÍVÁNÍ VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, CENY VYBAVENÍ NEBO
NÁHRADNÍCH STRUKTUR, ČASU STÁNÍ, REKLAMACÍ TŘETÍCH OSOB, MEZI
KTERÉ ZAHRNUJE I ZÁKAZNÍKY A POŠKOZENÍ NA JEJICH VLASTNICTVÍ
VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁKUPU TOHOTO VÝROBKU, NEBO Z NEPOCHOPENÍ ZÁRUKY
ČI SMLOUVY, NEVŠÍMAVOSTI, OBJEKTVINÍ ZODPOVĚDNOSTI, A TO I
V PŘÍPADĚ, ŢE BY CRESSI ZNALA MOŢNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.
CRESSI NEMŮŢE BÝT POVAŢOVÁNA ZODPOVĚDNÁ ZA ZPOŢDĚNÍ V DODÁNÍ
SLUŢBY TÝKAJÍCÍ SE TÉTO ZÁRUKY NEBO ZA NEUSKUTEČNĚNÉ UŢÍVÁNÍ
V DOBĚ OPRAVY VÝROBKU.
Potápěčská technika Praha, Drahobejlova 36, 19000 Praha 9
www.cressi.cz tel. 777 680 970, [email protected]
31
15
ZOBRAZENÍ PRE DIVE:
ZOBRAZENÍ PRE DIVE:
AIR
Podržení
tlačítka
PRE DIVE
NITROX
Podržení
tlačítka
LIGHT
(Fig. 1)
PRE DIVE
MENU POČÍTAČE
(Fig. 3)
LIGHT
(Fig. 2)
19
NASTAVENÍ ČÁSTEČNÉHO TLAKU KYSLÍKU - PO2
(Fig. 4)
Stisknutí
Podržení
tlačítka
PRIMARY MENU
Podržení
tlačítka
SECONDARY MENU
Jakmile zazní akustický signál, znamená to,
že údaj byl uložen do paměti a počítač se
automaticky vrátí do předchozích menu.
Stisknutí
TERTIARY MENU
TERTIARY MENU
AUTOMATICKÝ
NÁVRAT
20
NASTAVENÍ NITROXOVÉ SMĚSI FO2
Stisknutí
Podržení
tlačítka
PRIMARY MENU
Podržení
tlačítka
Stisknutí
SECONDARY MENU
Stisknutí
TERTIARY MENU
Nastavit požadované procento
Stisknutí
Jakmile zazní akustický signál, znamená to,
že údaj byl uložen do paměti a počítač se
automaticky vrátí do předchozích menu.
POČKAT
3
VTEŘINY
(Fig. 5)
24
NASTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO FAKTORU - SAFETY FACTOR
Stisknutí
Podržení
tlačítka
PRIMARY MENU
Podržení
tlačítka
Stisknutí
SECONDARY MENU
SECONDARY MENU
Stisknutí
TERTIARY MENU
Stisknutí
TERTIARY MENU
AUTOMATICKÝ
NÁVRAT
(Fig. 6)
25
ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ HLUBOKÉ ZASTÁVKY - DEEP STOP
Stisknutí
Podržení
tlačítka
PRIMARY MENU
Podržení
tlačítka
Stisknutí
SECONDARY MENU
SECONDARY MENU
Stisknutí
TERTIARY MENU
Stisknutí
TERTIARY MENU
AUTOMATICKÝ
NÁVRAT
(Fig. 7)
26
NASTAVENÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY
Stisknutí
Podržení
tlačítka
PRIMARY MENU
Podržení
tlačítka
Stisknutí
SECONDARY MENU
SECONDARY MENU
Stisknutí
TERTIARY MENU
Stisknutí
TERTIARY MENU
AUTOMATICKÝ
NÁVRAT
(Fig. 8)
30
REŽIM PLAN
Stisknutí
PRIMARY MENU
Podržení
tlačítka
(Fig. 9)
Stisknutí
SECONDARY MENU
Stisknutí
SECONDARY MENU
SECONDARY MENU
REŽIM GAGE
Stisknutí
PRIMARY MENU
Podržení
tlačítka
(Fig. 10)
Stisknutí
SECONDARY MENU
AUTOMATICKÝ
NÁVRAT
SECONDARY MENU
AUTOMATICKÝ
NÁVRAT
33
TIME SET REŽIM: NASTAVENÍ DATA A ČASU
Stisknutí
Podržení
tlačítka
PRIMARY MENU
(Fig. 11)
Stisknutí
SECONDARY MENU
Stisknutí
SECONDARY MENU
TERTIARY MENU
Stisknutí
TERTIARY MENU
AUTOMATICKÝ
NÁVRAT
SECONDARY MENU
PRIMARY MENU
34
SYSTEM REŽIM: NASTAVENÍ MĚRNÝCH JEDNOTEK
Stisknutí
Podržení
tlačítka
PRIMARY MENU
Podržení
tlačítka
Stisknutí
(Fig. 12)
AUTOMATICKÝ
NÁVRAT
35
SYSTEM REŽIM: RESET PŘÍSTROJE
Stisknutí
Podržení
tlačítka
PRIMARY MENU
Stisknutí
Podržení
tlačítka
SECONDARY MENU
Stisknutí
Podržení
tlačítka
SECONDARY MENU
Stisknutí
(Fig. 13)
Stisknutí
SECONDARY MENU
Podržení
tlačítka
AUTOMATICKÝ
NÁVRAT
39
BĚHEM PONORU
AIR
(Fig. 14)
Stisknutí
Podržení
tlačítka
PRE DIVE
LIGHT
AUTOMATICKÝ
NÁVRAT
NITROX
(Fig. 15)
Stisknutí
PRE DIVE
Podržení
tlačítka
LIGHT
AUTOMATICKÝ
NÁVRAT
42
DISPLEJ CNS TOXICITY
(Fig. 16)
Stisknutí
PRE DIVE
44
ALARM PO2
(Fig. 17)
Stisknutí
PRE DIVE
LOG BOOK
48
VÝSTUPOVÁ RYCHLOST
HLOUBKA
(Fig. 18)
ŽÁDNÝ
SIGNÁL
0,0-3,9 m/min 4,0-7,7 m/min 8,0-11,9 m/min 12,0 m/min
BEZPEČNOSTNÍ ZASTÁVKA / SAFETY STOP
(Fig. 19)
Stisknutí
Podržení
tlačítka
LIGHT
49
ALARM PŘEDAVÍZO DEKOMPRESE
(Fig. 20)
DEEP STOP
(Fig. 21)
Stisknutí
Podržení
tlačítka
LIGHT
53
UPOZORNĚNÍ NA DEKOMPRESI
AIR
(Fig. 22)
Stisknutí
Podržení
tlačítka
LIHGT
NITROX
Stisknutí
Podržení
tlačítka
LIGHT
54
ALARM OPOMENUTÍ DEKOMPRESNÍ ZASTÁVKY
(Fig. 23)
Nerespektování dekompresní
zastávky: menší hloubka
PRE DIVE
Nerespektování dekompresní
zastávky: větší hloubka
LOG BOOK
57
REŽIM GAGE
(Fig. 24)
58
PODSVÍCENÍ BĚHEM PONORU
AIR
(Fig. 25)
Podržení
tlačítka
LIGHT
NITROX
Podržení
tlačítka
LIGHT
63
PŘESTÁVKA NA POVRCHU
AIR
Podržení
tlačítka
NITROX
(Fig. 26)
64
FUNKCE PLAN
Podržení
tlačítka
Stisknutí
PRIMARY MENU
Stisknutí
SECONDARY MENU
Stisknutí
SECONDARY MENU
Stisknutí
SECONDARY MENU
AUTOMATICKÝ
NÁVRAT
(Fig. 27)
67
LOG BOOK
AIR
Stisknutí
Podržení
tlačítka
PRIMARY MENU
Stisknutí
SECONDARY MENU
(Fig. 28)
Podržení
tlačítka
SECONDARY MENU
po 20 vteřinách
TERTIARY MENU
po 20
vteřinách
SECODNARY MENU
AUTOMATICKÝ
NÁVRAT PO 20
VTEŘINÁCH
68
NITROX
Stisknutí
Podržení
tlačítka
PRIMARY MENU
(Fig. 29)
Podržení
tlačítka
SECONDARY MENU
PRIMARY MENU
TERTIARY MENU
AUTOMATICKÝ
NÁVRAT PO 20
VTEŘINÁCH
69
HISTORY
PC LINK
(Fig. 30)
Stisknutí
Stisknutí
73
UPOZORNĚNÍ VYBITÁ BATERIE
(Fig. 31)

Podobné dokumenty