Oblastní výstava psů

Komentáře

Transkript

Oblastní výstava psů
Obsah
ZPRAVODAJ
Klub chovatelů německých
krátkosrstých ohařů Praha
Vydavatel: Výbor KCHNKO
Praha
Redaktor a grafická úprava:
Ing. Ondřej Kozub (tel.: 604 211 170)
Tisk: Tiskárna Jan Průša, Klučov
Články k uveřejnění zasílejte elektronickou poštou nebo na disketách. Redakce s i vyhrazuje právo redakčních
úprav jednotlivých příspěvků
a možnost jejich případného zkrácení.
Přetisk povolen se souhlasem redakce
a autorů příspěvků.
Adresář výboru klubu:
Předseda: Novák Josef, Křičkova 1368,
280 02 Kolín V, tel.: 607 814 014,
email: [email protected]
Místopředseda: Bébar Ivo, 683 57 Křižanovice u Bučovic 32, tel.: 517 379 713
Hlavní poradce chovu: Tašek Bohumil,
Mírová 1017, 735 81 Bohumín,
tel.: 603 769 559
Jednatel: Stierand Josef, Kramolna 131,
547 01 Náchod, tel.: 606 610 647,
491 426 688,
email: [email protected]
Ekonom: Koblasa Josef, Maršov 11,
391 75 Malšice, tel.: 381 277 315,
732 175 483, 381 478 115
Matrikář: Mastný Karel, Na Čachně 816,
332 02 Starý Plzenec, tel.: 377 966 385,
721 042 510
Redaktor: Ing. Kozub Ondřej,
Drtinova 575, 583 01 Chotěboř,
tel.: 608 831 864, 604 211 170,
email: [email protected]
Výcvikář: Musil Josef, Družstevní 1237,
396 01 Humpolec, tel.: 565 534 274
Člen výboru: Grossman Emil,
U Rybníka 304, 763 17 Lukov u Zlína,
tel.: 577 911 458, 607 891 400
Předseda dozorčí rady: Kratochvíl
Václav, Keblice 42, 410 02 Lovosice,
tel.: 416 781 351, 604 813 307
Předseda kárné komise: Brožek
Stanislav, Na potoce 277/I.,
391 81 Veselí n. Lužnicí, tel.: 381 583 443,
605 441 435
Foto na titulní straně: „Z minulého ročníku MJS“ - Ing. Ondřej Kozub
Obsah ...................................................................................................1
Slovo pro... ........................................................................................... 1
Činnost Klubu chovatelů NKO Praha .............................................2
Rozbor finančního hospodaření KCHNKO v r. 2003.................... 2
Chovatelská rada konaná dne 13. 6. 2004 v Havl. Brodě ............... 3
Přehled o doporučení a krytí ch. spů a stav ch. fen v r. 2003 ........3
Chcete uchovnit svého psa?...............................................................4
Pozor! Změna chovatelského a zápisního řádu! .............................4
F.C.I. Standart č. 119 ..........................................................................5
Pozvánka na 66. ročník MKP ............................................................6
Chovatelský a zápisní řád pro KCHNKO Praha ............................. 7
Pozvánka na 30. ročník MRK .........................................................10
Výběr psů na MRK 2004 ..................................................................10
Pozvánka na 21. ročník MJS............................................................10
Pozvánka na 57. ročník MFV ..........................................................10
Pozvánka na 36. ročník zkoušek o pohár Dr. Kleemanna ...........11
Klubová výstava Kačina 2004..........................................................11
Oblastní výstava psů - klubová výstava KCHNKO ......................12
Mezinárodní výstava psů Brno .......................................................14
Národní výstava psů Ostrava ..........................................................15
Mezinárodní výstava psů České Budějovice .................................16
Oblastní výstava psů Náměšť na Hané...........................................17
Mezinárodní výstava psů Litoměřice .............................................18
Mezinárodní výstava psů Praha ......................................................18
Klub chovateľov NKS na Slovensku - história a súčasnosť ..........19
Společenské události v našm klubu v r. 2004 ................................22
Adresy předsedů poboček KCHNKO ............................................23
Adresář poradců chovu a jejich zástupců ......................................23
Noví členové KCHNKO ...................................................................24
Členská přihláška ..............................................................................24
Slovo pro...
Vážení členové KCHNKO,
Je zhruba polovina roku a Vy dostáváte do rukou Zpravodaj KCHNKO. Je to již třetí číslo, které je tištěno v této
nové formě. Mám za to, že náš Zpravodaj dosahuje velmi
dobré úrovně, jak po stránce obsahové, tak po stránce
grafické úpravy. Bývá již dlouholetým zvykem, že v 1. čísle Zpravodaje jsou publikovány mimo jiných organizačních záležitostí výsledky výstav uskutečněných v první polovině daného roku.
Nejinak je tomu i v letošním roce a Vy, které to zajímá, se můžete seznámit
s výsledky našeho plemene NKO na oblastních, národních i mezinárodních
výstavách psů.
Na těchto výstavách se prezentovalo přibližně 200 jedinců plemene NKO.
Tito předvedení psi a feny vykazovali jako celek velmi kvalitní vzorek plemene
NKO v naší republice. Myslím si, že po stránce exteriéru se máme čím chlubit
a to nejen mezi ostatními plemeny v rámci ČR, ale hlavně mezi všemi kluby
zabývající se chovem NKO ve světě.
Za to patří dík Vám všem, kteří jste chovu NKO obětovali většinu svého volného času a hlavně kus svého srdce. Bez Vaší každodenní mravenčí práce a zapálení pro věc bychom nikdy neměli tak kvalitní NKO.
Přeji Vám zajímavé čtení v našem Zpravodaji a doufám, že v něm naleznete
další inspiraci a povzbuzení k další práci s našimi čtyřnohými kamarády.
Bohumil Tašek
hlavní poradce chovu
1 • Zpravodaj 1/2004
Činnost Klubu chovatelů
německého krátkosrstého ohaře Praha.
Po konferenci došlo k určitému oživení práce nově zvoleného výboru
a rovněž tak i k aktivizaci členské základny. Bylo přistoupeno k nové formě
vydávání Zpravodaje, jeho rozšíření
o více fotodokumentačních materiálů,
zkvalitnění chovných karet psů doplněných barevnými fotografiemi a zejména
pak založení webových stránek klubu
(http://kchnko.cronlink.cz), ve kterých
jsou pro kynologickou veřejnost přístupné základní informace o historii
a činnosti našeho klubu.
V uplynulém roce se členové zúčastňovali se svými psy výstav v různých
částech našeho státu, kde dosahovali
velmi uspokojivých výsledků. Klubová výstava pořádaná v Humpolci byla
dobře organizovaná Jihočeskou pobočkou ve spolupráci s OMS Pelhřimov
a z hlediska 68 předvedených jedinců
bylo možno zhlédnout velmi dobrou
exteriérovou úroveň plemene. Vítězem této výstavy se stal pes Bor Agram
Moravia majitele pana Štěpána Horáka z Brna – Modřic. Na zahraničních
výstavách je počet našich vystavovatelů vzhledem k vysokým poplatkům
značně omezený. Na světové výstavě
v Dortmundu v konkurenci 60 NKO
náš člen pan Jaroslav Sajbot s Remem
ze Štípek zvítězil v třídě otevřené a získal titul CAC, pan Luděk Müller s Olamem za Štípek byl ohodnocen známkou V4 ve třídě pracovní.
V současné době mají
naši členové v držení
111 chovných psů zařazených do 11 genealogických linií. V r. 2003
bylo ze 108 chovných
fen kryto 89 fen a dle
plemenné knihy je zaregistrováno 62 vrhů
a 336 štěňat.
Z pohledu praktického
výcviku a přípravy psů na
loveckou upotřebitelnost je
našimi členy věnována značná
pozornost předvádění na všech
druzích zkoušek. Každoroční klubovou
akcí s dlouholetou tradicí je Memoriál
Františka Vojtěcha. V loňském roce proběhl v Tachově za účasti 20 startujících
NKO. Vítězem se stala fena Kety z Lučkovic majitele Radka Dufka z Bojanovic.
Severomoravská pobočka uspořádala
v minulém roce již 11. ročník Moravskoslezského poháru, jehož vítězem se stal
pes NKO Or za Štípek, vedoucí MUDr.
Pavel Pilař z Bystřice pod Hostýnem. Jihomoravská pobočka udržuje přátelské
styky s rakouským klubem NKO. Jejich
členové se každoročně setkávají na porovnávacích zkouškách.V r. 2003 se stala
v Zistersdorfu vítězem Dasta z Čeperáku
pana Miloše Knotka z Mohelna.
O tom, že naši členové věnují výcviku
svých svěřenců mnoho svého volného
času svědčí skutečnost, že na Memoriálu
Rozbor finančního hospodaření
KCHNKO v roce 2003
Zpravodaj 1/2004 • 2
Ivo Bébar
Příjmy
2003
Tržby
15 585
Členské příspěvky
122 100
Zápisné nových členů
buci zpravodaje klubu a změnou
způsobu placení členských
příspěvků. Některé položky
částí příjmů i vydání změnily svůj obsah i časovou
posloupnost, proto není
možné porovnávat tyto
údaje roku 2003 s údaji
z let předchozích.
Předkládáme vám informaci o finančních záležitostech činnosti klubu za rok
2003. Hospodaření klubu v minulém
roce bylo značně pasivní, což je ovlivněno zásadní změnou ve vydávání a distri-
Richarda Knolla ze 14 startujících NKO
bylo 12 v držení našich členů.
Rovněž tak i na Memoriálu
Karla Podhajského, na kterém bylo plemeno NKO
zastoupeno 14 jedinci,
členové našeho klubu
předváděli 7 psů.
Po provedeném výběru psů na MRK
v r. 2004 můžeme
s uspokojením konstatovat, že z 20 vybraných účastníků je
13 německých KO,
jejichž majitelé jsou členy našeho klubu.
Z tohoto hodnocení vyplývá, že aktivita všech více
jak tisíce členů sdružených do
sedmi krajských poboček je velmi uspokojivá, přestože stavy drobné zvěře nejsou po loňské nepřízni počasí dobré.
To ovlivňuje výcvik a přípravu psů na
zkoušky lovecké upotřebitelnosti.
Se Světovým klubem NKO je udržován
styk formou účasti na zahraničních kynologických akcích, při kterých jsou pravidelně svoláváni předsedové národních
klubů k jednání. Tam je řešena problematika týkající se chovu a výcviku NKO.
Závěrem je nutno poděkovat všem našim členům, kteří svoji aktivitou dokázali
prezentovat naše plemeno loveckého psa
na výstavách, zkouškách a při výkonu
práva myslivosti. Vždyť je to nejrozšířenější lovecké plemeno.
Josef Koblasa
ekonom KCHNKO
Rozbor finančního hospodaření za rok 2003 ▶
2 800
Krytí chovných psů
5 300
Nadpočetná štěňata
10 000
Úroky z vkladů
4 036
Celkové příjmy
159 821
Náklady
2003
Drobný materiál
2 543
Poštovné
5 807
Ostatní náklady
4 000
Cestovné
83 383
Nájemné
2 020
Zpravodaj
35 196
Ostatní tiskoviny
3 068
Věcné ceny
6 118
Poplatky za BÚ
2 708
Dotace na akce
20 000
Celkové výdaje
164 843
Chovatelská rada
Pes č. 924 VAL Afoli
- doplnění známky z exteriéru „výborný,
CAC, Res.CACIB“
konaná dne 13. 6. 2004 v Halvíčkově Brodě
Nově zařazovaní psi do chovu.
JUN Fransto XI., I. gl.
BOJAR z Černické obory XI., I. gl.
BOJAR z Kolkova IX., II. gl.
HARD od Blatenského potoka I., VI. gl.
ARGO z Entlova dvora II. gl.
Or ze Štípek I. gl.
Doplnění a změny u chovných karet psů:
Pes č. 932 KANTUS vom Rhönblick
- úhyn 30. 5. 2004
Pes č. 921 BOJAR z Boleslavské písčiny
- vyvezen do zahraničí
Pes č. 805 FERO Tišnov
- úhyn
Bohumil Tašek
hlavní poradce chovu
Přehled o doporučení a krytí
903 IGOR ze Štípek
4
0
904 ULF od Řeky Lomnice
12
4
905 ATOS z Oklíkova
1
1
906 CHIR z Dvorského sokol.
5
0
907 REMO ze Štípek
11
5
908 IR z Kamenické leče
3
0
909 JAX z Kamenické leče
4
2
910 HOLAN od Prok. blesku
5
3
911 BRYT z Čerazské bažant.
5
1
912 LESAN Kořenice
6
2
913 MIT Kořenice
1
0
914 PRIM z Klokočky
1
0
915 IR ze Sedlinky
4
0
916 IVO z Jamenských strání
1
0
917 DIX z Loučkovic
4
0
918 HAS JUTA z Bolatic
2
0
919 IREK Fransto
1
1
926 LESAN z Proseč. vys.
5
3
930 EDY z Chrlických luk
2
0
932 KANTUS vom Rhonblick
3
1
Celkem:
286/6 89/5
chovných psů a stav chovných fen v roce 2003
Číslo
Jméno psa
Doporučen
760 HART z Jaroslav. polí
3
772 GRON ze Záves. ovčárny
3
774 MARS ze Zítov. rybníka
2
778 DAN z Miroslav. dvora
6
779 ARIS z Dlouhého
5
783 ERIK z Ficáku
3
789 IRIS z Klokočky
2
792 ERIK z Polanského rev.
3
793 EDY z Polánského rev.
4
794 HRON ze Žerůtek
3
796 BEN z Čeperáku
2
798 AXEL vom Aschachbog.
1
800 AJAX z Býchorska
4
804 IM z Jaroslavských polí
1
806 GROF od Skály Prosičky
2
807 ATOS ze Štípek
2/1
808 SAM Šípová
3
811 JOKY Kordovina
3/1
816 GRON Kořenice
1
818 FLOT z Jančíkova dvora
3
822 SOK Javořice
1
824 EDY z Husína
1
825 FERY z Husína
4
831 FRAM ze Štípek
2
832 FLIK ze Štípek
1
838 BRIT od Liščího pole
4
839 BOJAR z Rapaťáku
3
840 DRAK z Jochových rem.
3
841 CID z Podřípských hájů
1
842 ERGO z Týnce
6
843 JAR z Bilinky
2
845 SALTO v.Ling. Holz
2
846 FLOT z Martinických Hájů
1
847 GROF z Heřmanska
1
848 ARON z Lazec. výhonů
1
849 ERIK z Hanáckých polí
0/1
850 GERON Kořenice
3
851 MRAK z Klokočky
1
Kryl
2
1
1
2
2
0
0
0
0
2
0
0
4
1
0
1/1
2
2/1
0
1
1
0
1
1
0
1
2
1
1
4
1
1
0
0
0
0/1
2
0
855
858
859
860
861
862
863
865
866
867
868
869
870
871
872
874
875
876
878
879
880
881
883
884
885
886
888
889
890
892
893
895
896
897
898
899
900
901
902
OR Afoli
IRTIS ze Záveské ovč.
CHARI ze Schod. mlýna
SIR ze Seče
CHARIK z Chotíkova
AR z Jeklíku
RAMBO z Vápenek
CIN z Čeperáku
AJAX od Zeleného ryb.
GERO Kořenice
KORAN Kořenice
JAS Kořenice
URAN Šternberk
AMOR ze Želechovic
KELLY z Klokočky
HAKY z Pelhřimova
FAUST z Husína
ARON Z Ludger
HAD od Puchartu
HRON od Puchartu
RIGO Afoli
RALF Afoli
CHARON z Dvor. Sokol.
ALF od Velkých smrků
LORD z Jaroslav. polí
BRED z Bujesil
IRSCHAP ze Štípek
ARGO z Orlova chovu
JAGO Kořenice
BOR Agram Moravia
DON od Mohelského ml.
ARGO z Chytkovy hájov.
SIR Javořice
EGON ze Švihovské skál.
ORT z Doškové chalupy
KIM ze Štípek
NICKI vom Gleistal
JARIK ze Záves. ovčárny
NOUGAT ze Štípek
2
3/1
2
3
1
5
1
2
2
1
2
1
2
2
1
6/1
6
2
2
2
1
7
2
1
2
1
2
2
6
10
3
1
7/1
6
1
4
1
7
1
0
0/1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
2
0
1
1/1
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
3
2
0
1
3/0
1
0
1
1
5
0
KKO Brno
22/II JAS z Budiměřic. polí
25/II CAR z Řeznov. hájku
27/II FERO z Očkovskej doliny
28/II KAZAN ze Zlat. Nivy
29/II BEN z Trávnického pob.
029/ FERY od Mohelsk. mlýna
Celkem:
3
3
1
2
1
1
11
0
0
0
1
1
0
2
KKO Jizerní Vtelno
12 HEKTOR od Nezd. potoka
16 CHARY z Plentova dvora
24 EMÍR od Řeka Lomnice
46 MARS z Kvítele
56 IDOl z Czarnego dvoru
65 JUNO z Českého lesa
Celkem:
1
1
1
2
2
1
8
1
1
0
2
0
0
4
Bohumil Tašek
hlavní poradce chovu
Severočeská
5
Jihočeská
1
11
2
3
2
3
1
6
13
5
14
1
7
3
3
7
2
48
18
2
Poděbrady
1
13
1
10
16
8
Východočeská
4
9
1
7
9
12
Celkem
8
66
8
26
58
48
1
2
1
1
2
1
1
5
4
3
2
6
9
5
6
3
2
1
5
4
1
2
1
1
1
3
3
2002
1
2001
3
2000
6
1999
2
1998
1
1997
1996
3
1995
3
3
4
XI.
7
3
IX.
10
3
VIII.
7
Rok narození
VII.
11
VI.
1
IV.
8
III.
7
II.
I.
3
6
D
12
hnědá
6
Linie
VD
2
Západočeská
10
Klasifikace
V
Jihomoravská
strakoš
Severomoravská
hn. běl.
Pobočka
čer. běl.
Barva
Celkem
Přehled o stavu chovných fen NKO v roce 2003
16
1
2
17
6
1
3
3
1
2
3
2
3
1
3
3
1
1
4
5
6
5
3
7
4
4
2
1
4
3
3
14
11
14
10
17
23
16
15
5
1
18
25
21
2
108
3 • Zpravodaj 1/2004
Chcete uchovnit
svého psa?
Přinášíme vám ve zkratce informace
pro majitele psů plemena NKO - „kandidáty chovu“, kteří po splnění všech podmínek žádají o zařazení svého psa
do chovu.
Dle legislativy a interních aktů řízení KCHNKO zařazuje chovatelská rada
kandidáty chovu dvakrát ročně, a to
v červnu a listopadu.
Majitel, který se svým psem splnil
podmínky chovnosti a chce tohoto psa
zařadit do chovu, musí zaslat hlavnímu
poradci chovu níže uvedené písemnosti.
Termíny dodání dokumentů jsou do 30.
května nebo do 30. října
Potřebné dokumenty:
1. Průkaz původu psa (originál).
2. Posudek z výstavy na které byl vybrán tříčlennou komisí jako kandidát
chovu (stačí fotokopie).
3. Soudcovská tabulka z absolvovaných
zkoušek z výkonu - PZ nebo LZ a VZ.
4. Fotografie zařazovaného psa v počtu 10 kusů.
foto ing. Ondřej Kozub
Fotografie by měla být barevná rozměrů 10 x 10 cm a měla by co nejvěrněji prezentovat daného psa. Pes by měl
být fotografován z levé strany ve výstavním postoji, pozadí by nemělo rušit
celkový dojem. Celá figura psa by měla
být zřetelná a pes by neměl mít běhy
překryté trávou.
Udělat dobře fotografii psa není jednoduché a z karet chovných psů sami vidíte,
že se to ve většině případů nedaří. Budete-li mít zájem o kvalitní fotografii svého
psa obraťte se o radu i pomoc na redaktora našeho klubu ing. Ondřeje Kozuba,
který Vám rád a ochotně poradí, případně vám vašeho psa vyfotografuje.
Podmínky chovnosti psa:
exteriér - výborný, nebo velmi dobrý,
plnochrupý, skus nůžkový, výška 62 – 66
cm, výběr tříčlennou komisí na výstavě,
kde byl oceněn
výkon - PZ, nebo LZ - I. nebo II. cena +
VZ nebo MFV - I. nebo II. cena
Pro získání chovnosti musí pes i fena
v den výstavy dosáhnout stáří nejméně
12 měsíců a nejvýše pěti let. Tolerance, ani
rozdíl jednoho dne nepřichází v úvahu.
Bohumil Tašek
hlavní poradce chovu
Pozor! Změna
chovatelského a zápisního řádu!
Chovatelský a zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO
Praha, byl výborem klubu předložen ke
schválení Ústřední komisi pro ochranu
zvířat.
Ústřední komise pro ochranu zvířat
projednala na svém 70. zasedání dne
27. 4. 2004 návrh na schválení Chovatelského a zápisního řádu pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha
a na doporučení výboru pro ochranu
zvířat v zájmových chovech, který jej
projednal a shledal, že je v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění předpisů pozdějších, jej schválila.
Úplné znění Chovatelského a zápisního řádu pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha, jak byl
schválen Ústřední komisí pro ochranu
zvířat je uveřejněno ve Zpravodaji
číslo 1/2004.
Upozorňujeme chovatele a majitele (držitele) německého krátkosrstého ohaře, členy KCHNKO
Praha na změny původního znění
Chovatelského a zápisního řádu
Zpravodaj 1/2004 • 4
pro plemeno německý krátkosrstý ohař
KCHNKO Praha, schváleného dne
15. března 2003.
1. Kapitola III. - Chov a jeho řízení
Bod 5 – původní znění se nahrazuje
slovy: „Chovná fena smí mít v kalendářním roce pouze jeden vrh. Narodí-li se
ve vrhu jedno štěně, může majitel feny
požádat o náhradní krytí. Celkově však
fena může mít maximálně tři vrhy během
dvou kalendářních let.“
2. Kapitola VII. - Vrh
Za bod 1 se vkládá nový bod 2, který
zní: „Fena smí kojit pouze takový počet
štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárního lékaře.
Utrácení (regulace) počtu štěňat smí být
provedeno pouze veterinárním lékařem
v souladu s platnými právními předpisy.“
Následující body se označují čísly 3 – 6.
Josef Novák
předseda KCHNKO Praha
foto ing. Ondřej Kozub
F.C.I. Standart č. 119
z 20. listopadu 2000/D
Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund
Německý krátkosrstý ohař
(Přeložil MVDr. Milan Vach, Francouzká
ul. 6, Plzeň, PSČ: 307 03)
Původ: Německo
Datum publikace originálního standartu: 25. 10. 2000
Užití: Mnohostranně použitelný lovecký
pracovní pes (JGH).
Klasifikace FCI: Skupina 7 - ohaři, sekce 1.1 Kontinentální ohaři typ “Brague”
s pracovní zkouškou
Krátký historický přehled:
Historie NKO začíná psy, kteří bývali
bráni pro lov pernaté zvěře do síti, především v zemích Středozemního moře a při
sokolnickém lovu. Přes Francii, Španělsko a Flandry přišli ohaři na německé
knížecí dvory. Jejich důležitou vlastností
byly výkony ve vystavování. Vystavující
pes byl ještě více žádán když byla zhotovena první brokovnice (1750). Pernatá
zvěř byla lovena před psem v letu. To byl
stupeň k dalšímu přechodu od čistě vystavujícího ohaře k mnohostrannému loveckému psu. Jako rozhodující podklad
pro tvorbu a vývoj chovu vyšla již v roce
1897 Plemenná kniha NKO (Zuchtbuch
D-Kurzhaar). Byl to princ Albrecht ze
Solmsů-Braunfeldu, který konečně vypsal plemenné znaky, pravidla pro posuzování tělesných tvarů a konečně také
ještě i jednoduchá zkoušková pravidla
pro lovecké psy. Dnes prochází NKO filtrem vypilovaného chovatelského a zkušebního řádu. Ve standartu se stanoví,
jak má vypadat mnohostranný pracovní
lovecký pes Německý krátkosrstý ohař.
To mu dává schopnost, aby splnil všechny požadavky v provozu myslivosti až do
svého vysokého stáří.
Všeobecný vzhled: Ušlechtilý, harmonický pes, jehož stavba těla zaručuje
sílu,vytrvalost a rychlost. Vzpřímený
postoj, plynulé zevní linie, suchá hlava,dobře nesený prut, tvrdá lesklá srst
a prostorné a harmonické pohyby jeho
ušlechtilost podtrhují.
Důležité poměry mír: Délka trupu by
měla poněkud přesahovat výšku v kohoutku.
Povaha/charakter: Pevná, vyrovnaná,
spolehlivá, krotký temperament, ani nervózní, bázlivý, ani agresivní.
Hlava: Suchá, výrazná, ani příliš lehká,
ani moc těžká. Sílou, délkou odpovídá
tvaru těla a pohlaví.
Týlní část hlavy:
Lebka: Dosti široká, ploše vyklenutá
lebka se slabě zvýrazněným týlním hrbolem, ne příliš hlubokou čelní rýhou
se zřetelně utvářenými nadočnicovými
oblouky.
Stop: Jen mírně vyvinutý.
Obličejová část hlavy:
Nos: Poněkud vysunutý, nozdry dostatečně široké, jakož i pohyblivé. Zásadně
vždy hnědý, u černých nebo černých běloušů černý. Jen když je základní barva
bílá je přípustný masitě nebo skvrnitě
zbarvený nos.
Morda: Dlouhá, široká, hluboká a silná,
aby usnadňovala psovi správné nošení zvěře. Hřbet nosu při pozorování ze
strany vykazuje lehké vyklenutí ve všech
přechodech od ušlechtile zformovaného
ramseského nosu až po nepatrné zvýšení
nad přímou čáru, u psů toto silněji výrazné. Méně odpovídá požadavku avšak
je ještě přípustný hřbet nosu se zcela rovnou linii nosu, zatímco proláklý (konkávní) nos je těžkou chybou.
Pysky: Přilehlé, nikoliv příliš silně převislé, dobře pigmentované. Z nosu spadají až po dělící bod skoro svisle dolů,
pak probíhají plochým obloukem až do
řádně výrazného koutku pysků.
Čelisti/zuby: Silné čelisti s perfektním,
pravidelným a úplným nůžkovým skusem, při čemž má horní řada řezáků
přesahovat přes dolní a zuby mají stát
v čelisti téměř svisle. 42 zdravých zubů,
podle vzorce chrupu.
Líce: Silné, dobře osvalené.
Světla: Střední velikosti, ani nevystupují
(vypoulené), ani zapadlé v jamce. Ideální barva je temně hnědá. Víčka dobře
přiléhají.
Závěs: Přiměřeně dlouhý, vysoko a široce nasazený, hladký a bez záhybů, těsně
přiléhající k hlavě, dole tupě zaoblený.
Ani masitý, ani příliš jemný. Délka závěsu má při položení dopředu končit asi
u koutku pysku.
Krk: Délkou harmonický k celkovému
vzhledu, k trupu se pozvolna rozšiřuje
Šíje velmi svalnatá a lehce klenutá. Těsně
přiléhavá kůže hrdla.
Tělo:
Horní linie: Přímá, mírně se svažující.
Kohoutek: Zřetelný.
Hřbet: Pevný, dobře osvalený. Trny obratlů mají být kryty svalovinou.
Bedra: Krátká, široká, svalnatá, rovná
nebo lehce klenutá. Přechod hřbetu do
beder těsně a řádně uzavřený.
Záď: Široká a dostatečně dlouhá, ne
krátce sražená a spadá k prutu jen lehce,
dobře osvalená.
Hrudník: Hlubší než širší s dobře výrazným předhrudím a pokud možno
dozadu dosahující hrudní kosti. Hrudní
kost a loketní kloub mají ležet ve stejné
výšce. Žebra dobře klenutá, ani plochá,
ani sudovitá. Zadní volná žebra správně
dosahující dolů.
Spodní linie: Elegantním obloukem lehce vytažená, probíhající dozadu, suchá.
Prut: Vysoko nasazený, v nasazení silný, pak se ztenčuje, středně dlouhý. Pro
loveckou službu krácen asi o polovinu.
V klidu spadá dolů, v pohybu je vodorovně a ne příliš vysoko nad linii hřbetu.
Nesmí být nesen silně zakřivený.
(V zemích kde zákonodárce zakázal
kupírování může být prut ponechán
přirozený. Měl by dosahovat k hleznu
a měl by být nošen rovně, nebo lehce
šavlovitě zakřivený.)
Končetiny:
Přední - hrudní:
Všeobecně: Pozorováno ze předu přímé
a rovnoběžné, pozorováno ze strany stojí
dobře pod tělem.
Plece: Šikmo a do zadu ploše přiléhající
lopatka. Silné, suché svalstvo. Dobré zaúhlení mezi lopatkou a předloktím.
Rameno: Pokud možno dlouhé, řádně
a suše osvalené.
Loket: Přiléhá k tělu, ale není vtlačený,
ani vytočený, ani stočený dovnitř, umístěný daleko dozadu.Správné zaúhlení
mezi ramenem a předloktím.
Předloktí: Rovné, dostatečně osvalené.
Silné, ne příliš hrubé kosti.
Kloub zápěstní: Silný
Nadprstí: Minimální zaúhlení vůči předloktí, nestojí příkře.
Přední tlapky: Okrouhlé až lžícovité
s řádně vzájemně přilehlými dostatečně
vyklenutými prsty. Silné drápy.Hrubé,
odolné polštáře tlapek. Spočívají paralelně, ani ve stoji ani v pohybu se nevytáčejí
do stran.
Zadní běhy:
Všeobecně: Posuzováno ze zadu přímé
a rovnoběžné. Řádné zaúhlení. Silné
kosti.
Stehno: Dlouhé, široké a svalnaté. Řádné
zaúhlení mezi pánvi a stehnem.
Koleno: Silné s řádným zaúhlením mezi
stehenní a bércovou kostí.
Bérce: Dlouhé, svalnaté a šlachovité.
Řádné zaúhlení mezi stehenní a bércovou kosti.
Hlezno: Silné
Nárt: Svisle postavené, silné.
Zadní tlapy: Okrouhlé až lžícovité s řád-
5 • Zpravodaj 1/2004
ně vzájemně přilehlými, dostatečně klenutými prsty. Silné drápy. Hrubé odolné
polštářky tlap. Spočívají paralelně, ani
ve stoji, ani v pohybu se nevytáčejí do
strany.
Pohyb: Prostorný, s velkým záběrem
a odpovídajícím výkrokem v předu i vzadu. Pohyb rovnoběžný a přímý, při tom
správně vzpřímené držení těla. Mimochod je nežádoucí.
Kůže: Silně přiléhavá bez tvorby záhybů.
Srst: Krátká a hustá na pohmat má být
hrubá a tvrdá. Na hlavě a závěsu má být
tenčí a kratší, vespod prutu nemá být nápadně delší. Měla by pak pokrývat celé tělo.
Barva:
- hnědá bez znaků
- hnědá s malým množstvím bílých nebo
stříknutých znaků na hrudi a bězích
- tmavě hnědý bělouš s hnědou hlavou,
hnědými plotnami nebo tečkami. Základní barva tohoto psa není hnědá s bílou, nebo bílá s hnědou, ale srst vykazuje
onu směs hnědé a bílé, tak ceněnou pro
praktickou loveckou práci Na vnitřní
straně zadních běhů, jakož i na špičce
prutu je zbarvení často světlejší
- světle hnědý bělouš s hnědou hlavou,
hnědými plotnami, skvrnami, nebo bez
ploten. Při tomto zbarvení se vyskytují
hnědé chlupy v menšině, převládají bílé
chlupy.
- bílý s hnědou kresbou na hlavě, hnědými plotnami nebo skvrnami.
- černá barva v týchž odstínech jako
barva hnědá, respektive barva hnědého
bělouše.
- žluté pálení se připouští
- lysina, šňupka a stříkané pysky jsou
přípustné.
Velikost: Výška v kohoutku u psů 62 až
66 cm, u fen 58 až 63 cm.
Memoriálu Karla
Podhajského
2. – 3. října 2004
Okresní myslivecký spolek ČMMJ
v Tachově byl pověřen organizováním
66. ročníku MKP, který se bude konat
v honitbách MS Třídvoří Částkov, MS
Lesy Staré Sedliště, MS Andrašíkův
mlýn, SH Pořejov.
Ubytování lze zajistit do 15. 9. 2004
prostřednictvím sekretariátu OMS Tachov (tel.: 374 722 265 nebo 724 231
412). Případné dotazy k ubytování a organizaci Vám podá sekretariát OMS Tachov. Pro vůdce psů a rozhodčí je ubytování již zajištěno.
Zpravodaj 1/2004 • 6
Chyby: Na každou odchylku od výše
uvedených bodů se hledí jako na chybu,
jejíž hodnocení by mělo být v přesném
poměru ke stupni odchylky.
- chyby ve vzpřímenosti, chyby v pohlavním typu
- příliš krátká morda
- příliš silné, nebo příliš malé pysky
- příliš světlé oko, světle žluté (dravčí)
- chybění celkem 2 zubů ( P1 a M3), tj.
z celkem čtyř zubů P1 a 2 zubů M3 mohou scházet nejvýše 2 zuby
- příliš dlouhý, příliš krátký, příliš těžký,
příliš úzko nasazený, nebo vytočený závěs
- volná kůže na krku
- lehce kapří hřbet
- příliš krátká záď
- strmá záď
- příliš hluboký hrudník
- prut nošený vysoko nad hřbet, nebo silně zkroucený
- lokty vytočené navenek nebo dovnitř.
Vbočení nebo vybočení prstů
- strmá pánevní končetina
- lehce sudovitý postoj, lehký kravský
postoj, úzký postoj
Těžké chyby:
- těžkopádná lymfatická, hrubá stavba
těla
- špičatá morda. Prohnutý (konkávní)
nosní hřbet
- výrazný stop
- nos masově zbarvený, skvrnitý (kromě
bílé zákl. barvy)
- klešťový skus, jakož i částečné kleště.
(U psů starších než 4 roky nemají tak
zvané stařecké kleště žádný vliv na hodnocení, pokud potvrdí klub NKO, že na
předchozí chovné přehlídce pes měl zjištěn korektní skus
- zřetekný kapří hřbet, lehce spadavý hřbet
Tato mezinárodní soutěž ohařů je
nejvýznamnější kynologickou akcí propagující nejen kynologii a myslivost, ale
reprezentovat bude Českou republiku,
město, ale i okres a celý region.
Memoriál bude velmi významnou akcí pro naši veřejnost, které
bude umožněno shlédnout práci
nejlepších loveckých psů.
Pořadatelé, kteří dlouhodobě
připravují tuto akci, rádi přivítají
všechny účastníky MKP v malebném prostředí podhůří Českého lesa.
Další informace sdělí OMS Tachov na
výše uvedených telefonních číslech.
Pavel Nečas a Vladislava Čápová
Předseda a jednatelka OMS Tachov
- podstatně chybějící hloubka hrudi, nevýrazné předhrudí, příliš plochý nebo
sudovitý hrudník
- silně navenek nebo dovnitř vytočené
loketní klouby
- měkký, příliš silně zvýrazněný nadprstí
kloub přední tlapy
- těžkopádná chůze
- silně kravský nebo sudovitý postoj jak
ve stoje, tak v pohybu
- odchylky více než 2 cm od stanovené
kohoutkové výšky
- zvýšená pánev
- vzpříčené prsty
- ploché tlapy
Vylučující chyby:
- hrubé odchylky od pohlavního výrazu
- scházení více než 2 zůbů z celkem 4
P1 a 2 M3, scházení jednoho nebo více
(kromě P1 a M3), neviditelné zuby platí
za chybějící zuby pokud klub NKO nepotvrdí, že na předchozí chovné přehlídce byla zjištěna jeho existence
- předkus nebo podkus, křížový skus jakož i všechny přechodné formy k nim
- hodně volná víčka, ektropium, entropium, distichiasis (dvojitá řada řas)
- silně spadavý hřbet, zakřivení obratlů
- deformovaný hrudní koš, např. odsazená hruď
- vlčí prsty a paspárky
- rozštěpení čelisti a pysků
- nadpočetné zuby mimo řadu zubů
- jakýkoliv okruh slabých povah
Poznámka: Psi musejí mít dvě zřejmá,
normálně vyvinutá varlata, jež se nacházejí úplně v šourku.
TACHOV - místo konání
66. ročníku MKP
Chovatelský a zápisní řád
pro plemeno německý krátkosrstý ohař
KCHNKO Praha
Cíl:
Cílem tohoto chovatelského a zápisního
řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných psů
dle platného standardu FCI, zachování
charakteristických vlastností tohoto
plemene a jednotlivých podmínek pro
chov a registraci německých krátkosrstých ohařů.
I. Úvodní ustanovení
1. Tímto chovatelským a zápisním řádem jsou povinni se řídit všichni členové
klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů, organizování v KCHNKO se
sídlem v Praze, kteří vlastní nebo mají
v držení jedince s průkazem původu, bez
rozdílů zda jsou již chovní nebo ne, nezávisle na tom zda chovají toto plemeno
a nebo sympatizují s tímto plemenem
a jeho držení je pro ně duševním a tělesným obohacením a mají zájem se podílet
na práci klubu.
2. Podmínky chovnosti pro psy i feny stanoví chovatelská rada KCHNKO
s platností nejméně na dobu funkčního
období.
II. Chovatel, majitel chovného psa
1. Chovatel je vlastník chráněného názvu chovatelské stanice, která byla řádně
zaregistrována ČMKU. Chovatel musí
být členem klubu. Pokud je vlastníkem
právnická osoba, je tato povinna oznámit jméno držitele chovného jedince,
který musí být rovněž členem klubu.
Mezi právnickou osobou a držitelem
chovného jedince se doporučuje sepsat
smlouvu.
2. Chovatel je držitel chovné feny v době
vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.
3. Převod březí feny je možný. Pokud
nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata
zapsána v chovatelské stanici nového
majitele nebo držitele feny a jsou na něj
převedeny i všechny povinnosti plynoucí
z krytí chovným psem.
4. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne
jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný
i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.
5. Majitel chovného psa či feny je fyzická
nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému psu, či feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného chovného
jedince.
6. Držitelem chovného psa nebo feny je
buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem
zmocněn používat je k chovu.
7. Majitel i osoba, která je majitelem psa
nebo feny pověřena používat je v chovu,
musí být členem klubu.
8. Majitel (držitel) chovného psa smí krýt
psem jen tehdy, když mu majitel chovné
feny předloží doporučení ke krytí feny.
Feny, které jeví známky onemocnění,
nebo nejsou v dobré kondici, může majitel nebo držitel chovného psa odmítnout
krýt.
9. Majitel (držitel) chovného psa musí
vést písemný záznam o krytí fen.
10. Každá změna ve vlastnictví chovného
jedince, nebo úhyn, musí být do 15ti dnů
oznámena písemně hlavnímu poradci
chovu.
11. Změna držení (u chovného psa neprodleně, u chovné feny se zápisem
vrhu) musí být oznámena chovatelskému
klubu a plemenné knize.
12. Členové klubu jsou povinni o své
psy řádně pečovat, dodržovat hygienické
podmínky, dbát na jejich zdravotní stav,
zajišťovat řádné krmení a ustájení.
13. V zájmu chovu mají orgány výboru
klubu a výboru poboček právo provádět
u členů klubu kontroly vrhu, odchovu
a ustájení.
III. Chov a jeho řízení
1. Chov je cílevědomá plemenitba se
snahou o docílení zdravého odchovu,
v němž jsou uchovány a zesíleny přednosti předků a potlačovány jejich vady
a nedostatky.
2. K plemenitbě se používá jen těch jedinců, kteří splňují určené podmínky
k zařazení psa nebo feny do chovu.
3. Chov se provádí zásadně řízeným
způsobem. Základ tvoří genealogické
linie s možností meziliniové plemenitby v souladu se schváleným statutem
a směrnicí pro poradce chovu.
4. Chovný pes smí krýt v kalendářním
roce maximálně 10 fen. Náhradní a zahraniční krytí se do tohoto počtu nezapočítává.
5. Chovná fena smí mít v kalendářním
roce pouze jeden vrh. Narodí-li se ve
vrhu jedno štěně, může majitel feny požádat o náhradní krytí. Celkově však
fena může mít maximálně tři vrhy během dvou kalendářních let.
6. Chovný pes i chovná fena registrována v KCHNKO se sídlem v Praze, nesmí
být registrována v jiném klubu chovatelů NKO.
IV. Chovní jedinci
1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu
vystavený nebo registrovaný plemennou
knihou uznanou FCI a byli zařazeni do
chovu na základě splnění podmínek
chovnosti.
2. Pro získání chovnosti musí pes i fena
v den výstavy dosáhnout stáří nejméně
12 měsíců a nejvýše 5 let. Tolerance, ani
rozdíl jednoho dne nepřichází v úvahu.
3. Chovný pes může krýt od stáří 18 měsíců a do konce kalendářního roku, ve
kterém dosáhl stáří 9 let. Hlavní poradce
chovu má možnost po projednání v chovatelské radě prodloužit chovnost chovnému psu o 1 rok na základě výsledku
kontroly dědičnosti.
Chovná fena může být kryta od stáří
18 měsíců. Fena smí být použita k chovu
(datum krytí) naposledy v den dosažení
stáří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení
může povolit chovatelský klub za předpokladu, že použití k chovu není na úkor
zdravotního stavu feny. Zdravotní stav
feny musí být v tomto případě asi 1 měsíc před předpokládanou říjí odborně
vyšetřen veterinárním lékařem.
7 • Zpravodaj 1/2004
4. Podmínky chovnosti:
Pes
exteriér - výborný, nebo velmi dobrý, plnochrupý, skus nůžkový, výška 62 – 66
cm, výběr tříčlennou komisi na výstavě
kde byl oceněn
výkon - PZ nebo LZ - I. nebo II. cena
a VZ nebo MFV - I. nebo II. cena
Fena
exteriér - výborná až dobrá, plnochrupá,
skus nůžkový, výška 58 – 63 cm, výběr
tříčlennou komisi na výstavě kde byla
oceněna
výkon - PZ nebo VZ - I. nebo II. cena
Barva chovných jedinců NKO dle standartu FCI.
5. Výběr do chovu se provádí na výstavě
kde byl jedinec posouzen a to tříčlennou komisí. Jeden člen komise by měl
být rozhodčí, který jedince posuzoval.
Povinnosti komise je zkontrolovat chrup
(úplnost a skus) a změřit výšku v případě, že nebude změřena rozhodčím. Komise musí být sestavena z občanů ČR.
6. Pro získání chovné způsobilosti z hlediska exteriéru platí ocenění na výstavě
konané v ČR.
7. Ztrátu chovnosti psa před věkovým
maximem je majitel povinen hlásit hlavnímu poradci chovu doporučeným dopisem.
8. Z chovu budou vyloučeni ti jedinci,
u kterých se kontrolou dědičnosti prokázalo, že předávají potomstvu nežádoucí
exteriérové vady, nebo poruchy zdraví
a rovněž takoví, u nichž je odstraněna
nežádoucí exteriérová vada chirurgickým zákrokem.
V. Doporučení ke krytí
1. Pro krytí feny vystavuje poradce doporučení ke krytí.
2. Platnost doporučení ke krytí platí
jen v tom kalendářním roce, ve kterém
bylo vystaveno. Pokud bude doporučení
vystaveno až po 1. listopadu, lze napsat
platnost až do konce roku následujícího.
3. Majitel chovné feny žádá o vystavení
doporučení ke krytí feny kdykoliv, nejpozději však jeden měsíc před předpokládaným háráním feny.
4. Doporučení ke krytí se vystavuje ve
trojím vyhotovení. Originál a první kopii
Zpravodaj 1/2004 • 8
obdrží majitel feny. Majitel krycího psa
vyplní na obou tiskopisech potvrzení
o krytí feny. Majitel chovné feny u kopie odstřihne „Potvrzení o krytí feny“
a tento doklad si ponechá. Zbytek kopie
zašle nejpozději do osmí dnů poradci
chovu, který krycí list vydal. Originál
tiskopisu odešle po vrhu společně s přihláškou k zápisu vrhu na plemennou
knihu.
5. Řádně vyplněné a podepsané krycí
listy jsou dokladem, který je součásti
přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat
do plemenné knihy a k vydání průkazu
původu.
VI. Podmínky krytí
1. Během hárání smí být fena kryta
pouze jedním ze psů, který je uveden
na doporučení ke krytí. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes
krýt jen jednu fenu.
2. Doporučuje se krýt fenu u majitele
(držitele) psa. Majitel resp. držitel, nebo
jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
3. Podmínky krytí, včetně úhrady za
krytí si majitel chovné feny předem
dohodne s majitelem nebo držitelem
chovného psa, nejlépe písemně dohodou. Majitel chovného psa je povinen
majiteli chovné feny ihned po žádosti
o krytí ohlásit souhlas nebo nesouhlas
s krytím. Neučiní-li tak, je pak povinen
majiteli chovné feny uhradit vzniklé
škody.
4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené majitel feny.
5. Držitel psa je povinen se o fenu řádně starat v době, kdy je u něj umístěna
za účelem krytí. Rovněž odpovídá za
škody, které v této době fena způsobila
třetí osobě.
6. Pokud došlo k úhynu feny v době,
kdy byla v péči držitele chovného psa,
je držitel chovného psa povinen podat
o tom zprávu majiteli feny a zjistit na
své náklady příčinu úhynu feny.
7. Pokud vybraný pes fenu nenakryl,
smí být užit další pes, který je uveden
na doporučení
ke krytí.
8. Při neplánovaném krytí jiným psem
než smluveným, je držitel psa povi-
nen toto majiteli feny ohlásit a hradit mu
všechny náklady a vzniklou škodu. Držitel
psa není oprávněn po takovém to krytí
žádat od majitele feny žádné finanční vyrovnání.
9. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.
10. Za krytí feny je majitel feny povinen zaplatit dohodnutou finanční částku. Majitel
chovného psa má nárok na zakoupení štěněte a má právo druhého výběru z vrhu.
11. Krytí feny může být nahrazeno inseminaci. Tento úkon smí provádět pouze
osoba odborně způsobilá (zák. č. 87/1987
Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že
bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa, nebo semene s veškerou předepsanou dokumentaci. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace nesmí
být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již před tím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem.
12. Nezabřezne-li fena po krytí, nebo má
ve vrhu jedno štěně a došlo již k úhradě
za krytí, má majitel chovné feny nárok
na bezplatné náhradní krytí týmž psem.
Majitel chovné feny je povinen požádat
poradce chovu o vystavení doporučení na
náhradní krytí feny.
13. Právo bezplatného náhradního krytí
zanikne úhynem psa nebo feny.
14. Pokud se prokáže, že pes byl v době
krytí neplodný, má majitel feny nárok na
vrácení peněz uhrazených za akt krytí.
15. V zahraničí může být fena kryta pouze se souhlasem hlavního poradce chovu.
K žádosti o doporučení ke krytí musí být
přiložena fotokopie průkazu původu zahraničního psa a doloženo potvrzení, že
pes je v dané zemi chovný. Zahraniční
krytí se může uskutečnit pouze s krycím
psem, který má průkaz původu uznaný
FCI a je uznán chovným v dané zemi.
16. Do 75 dnů po krytí je povinen majitel
chovné feny nahlásit poradci chovu, který
vystavil doporučení ke krytí a majiteli psa,
kterým byla fena kryta, výsledek krytí.
VII. Vrh
1. Fena a vrh mají být umístěny u svého
majitele nebo držitele. Bude-li umístěna
u jiné osoby musí to majitel chovné feny
sdělit poradci chovu, který vystavil doporučení ke krytí.
2. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici, dle posouzení veterinárního lékaře.
Utrácení (regulace) počtu štěňat smí být
provedeno pouze veterinárním lékařem
v souladu s platnými právními předpisy.
3. Při velmi početných vrzích zaplatí
chovatel za sedmé a každé další odchované štěně poplatek stanovený výborem
klubu na účet KCHNKO.
4. Minimální věk pro odběr štěňat od
feny je 49 dnů. Štěňata musí být v dobrém zdravotním stavu, dobré kondici,
tetovaná a řádně odčervená. Očkování
proti vírovým onemocněním je ponecháno na domluvě mezi zájemcem a chovatelem. O prodeji se doporučuje sepsat
kupní smlouvu.
5. Vývoz štěňat do zahraničí je možný
podle platných směrnic.
6. Chovatel si vede záznam související
s odchovem a prodejem štěňat.
VIII. Chovatelská stanice
1. O registraci žádá chovatel ČMKU
v dostatečném předstihu, nejméně 3 měsíce před předpokládaným vrhem. Chovateli může být registrován pouze jeden
název chovatelské stanice bez ohledu na
počet chovaných plemen a držených fen.
Přidělení jména chovatelské stanice je
osobní a celoživotní. O chráněný název
chovatelské stanice žádá chovatel na předepsaném tiskopise.
2. Nárok na ochranu názvu chovatelské
stanice vzniká dnem její registrace FCI.
Tento název nelze měnit.
3. Majitelem chovatelské stanice může
být pouze fyzická osoba starší 18 let,
která je plně způsobilá k právním
úkonům.
4. Název chovatelské stanice je trvalou
a nedílnou součásti jména jedince. Lze
ho uvádět před i za jménem jedince a má
být v rozsahu nejvýše dvou slov.
5. Převod chráněného názvu chovatelské
stanice jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním postoupením.
6. Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení,
b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jejího dědice.
7. Změny jména nebo bydliště majitele
chovatelské stanice musí být do jednoho
měsíce po změně ohlášeny evidenci chovatelských stanic ČMKU.
byvateli tohoto jedince bez zbytečného
odkladu poté, co jej obdržel z Plemenné
knihy ČMKU, kterou byl průkaz původu
vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu
průkazu původu.
IX. Zápisy štěňat do plemenné knihy
4. Ztrátu průkazu původu je nutno hlásit
příslušné plemenné knize. Za poškozený
průkaz je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený průkaz lze po zveřejnění v kynologických časopisech vystavit
duplikát.
1. Podkladem pro zápis odchovu štěňat
do plemenné knihy je přihláška vrhu.
2. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy
a v případě zahraničního krytí i kopie
originálu průkazu původu včetně dokladu o chovnosti. Při prvním vrhu se přikládá průkaz původu chovné feny.
3. Vrh musí být nahlášen k zápisu celý
najednou nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Chovatel zašle doporučeným dopisem „Přihlášku k zápisu vrhu“ plemenné
knize. Plemenná kniha tuto přihlášku
doplní o čísla zápisu štěňat, která jsou
zároveň tetovacími čísly a vrátí ji zpět
chovateli. Tetování se provádí ve stáří
6 - 7 týdnů a provádí je osoba k tomu
oprávněna, která potvrdí tetování na přihlášce. Přihláška vrhu musí být odeslána
plemenné knize nejpozději do 3 měsíců
od data vrhu.
4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být
řazeny abecedně (vzestupně) za sebou.
5. Jména štěňat se v jedné chovatelské
stanici nesmí opakovat.
X. Zápis importovaných jedinců do
plemenné knihy
1. Jedincům dovezeným s průkazy původu, které jsou vystaveným zeměmi FCI
v majetku našich členů, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu.
5. Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze Plemenná kniha ČMKU.
6. Zápisy do přílohy provádí oprávněné osoby (plemenná kniha, rozhodčí,
výstavní kancelář, veterináři, poradci
chovu, pověření pracovníci sekretariátu
ČMKU).
7. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá svým podpisem
ten, kdo zápis provedl.
XII. Závěrečná ustanovení
1. Všichni chovatelé, majitelé a držitelé chovných jedinců NKO a členové
KCHNKO jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto „Chovatelského a zápisního řádu”.
2. Porušením výše uvedených ustanovení
tohoto „Chovatelského a zápisního řádu“
se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení.
3. Tento „Chovatelský a zápisní řád“ byl
schválen na konferenci KCHNKO dne
27. února 1999.
XI. Průkaz původu
4. Chovatelský a zápisní řád byl doplněn v souladu s úpravou „Chovatelského
a zápisního řádu“ ČMKU a z rozhodnutí
výboru KCHNKO Praha ze dne 14. ledna 2001.
1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném znakem
FCI a ČMKU.
5. Tento „Chovatelský a zápisní řád“ byl
doplněn a schválen v tomto znění konferenci KCHNKO dne 15. března 2003.
2. Průkaz původu musí obsahovat kromě
nutných identifikačních údajů nejméně
tři generace předků a část (přílohu) určenou k zápisu výsledků z výstav, zkoušek
a svodů.
6. Chovatelský a zápisní řád byl schválen rozhodnutím Ústřední komise pro
ochranu zvířat č.j. 10338/2004-11020,
dne 27.4.2004.
3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je
příslušenstvím tohoto jedince. Chovatel
je povinen předat průkaz původu na-
9 • Zpravodaj 1/2004
POZVÁNKA
27. - 29. srpna 2004
Pořadatel
OMS Opava
30. ročník
Memoriálu
Richarda
Knolla
Hlavním pořadatelem 30. ročníku MRK je OMS Opava. Slavnostní zahájení proběhne v obci
Bolatice dne 28. srpna 2004. Práci psů i vůdců posoudí rozhodčí v honitbách MS Bolatice, Bělá a Bohuslavice.
Podrobné informace o programu, ubytování a propozicích
podá p. Jílek, OMS Opava, tel.: 553 715 124.
Výběr psů
na MRK 2004:
Výběr psů na MRK 2004 byl schválen zasedáním KK ČMMJ dne
12.12.2003. Bylo vybráno 20 účastníků a 5 náhradníků. Pouze tento schválený seznam je platný.
1. FLIK od Velkého Besta - ČLP/KO/72883 - p - 26.08.2001
CHVALOVSKÝ František, Koutecká 29, 290 01 Poděbrady
2. ENA z Trubějovské hájenky - ČLP/KO/72796 - f - 17.07.2001
LELEK Jiří, Starkoč 11, 547 01 Náchod
3. BLESK z Andrašíkova mlýna - ČLP/KO/71820 - p - 01.06.2000
ŠVÁBEK Jan, Dlouhý Újezd 153, 347 01 Tachov
4. VAL Afoli - ČLP/KO/73346 - p - 24.04.2002
HANČ Petr, 277 04 Cítov 57
5. HART od Blatského potoka - ČLP/KO/72944 - p - 01.09.2001
DVOŘÁK Václav, Mažice 3, 391 91 Borkovice
6. KORD od Prokopova blesku - ČLP/KO/72618 - p - 30.05.2001
DRAHOKOUPIL František, U Jilmu 958, 514 01 Jilemnice
500b.
500b.
500b.
498b.
498b.
498b.
21. ročník
Memoriálu
Jindřicha
Steinitze
7. - 8. srpna 2004
Letošního ročníku Memoriálu Jindřicha Steinitze se jako
pořadatel zhostila Jihočeská pobočka KCHNKO. Centrem
soutěže bude Veselí nad Lužnicí.
Sraz účastníků je v pátek 6. srpna do 16.00 hodin v hotelu Trilobit ve Veselí n. Lužnicí. Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 7. srpna 2004 na náměstí od 8.00 hodin. Pak
se soutěžící se svými psi podle losu rozjedou do honiteb ke
splnění předepsaných disciplín.
Podrobné informace o programu i o ubytování získáte
u p. Stanislava Brožka, tel.: 605 441 435.
Přihlášky zasílejte na adresu výcvikáře klubu p. Josefa
Musila, Družstevní 1237, 396 01 Humpolec.
Zpravodaj 1/2004 • 10
7. KETY z Lučkovic - ČLP/KO/72562/03 - f - 20.04.2001
DUFEK Radek, Bojanovice 36, 252 05 Hvozdnice
8. MÍNA ze Záplav - ČLP/KO/73322 - f - 16.04.2002
JERMAN František, Ledce 160, 273 05 Smečno
9. REMO ze Štípek - ČLP/KO/72721/02 - p - 24.06.2001
SAJBOT Jaroslav, K Vyrubané 323, 735 61 Chotěbuz
10. BRITA od Mileho - ČLP/KO/71591/02 - f - 31.03.2000
Ing. VLASÁK Václav, Jizerní Vtelno 6, 294 31 Krnsko
11. MIJA z Jaroslavských polí - ČLP/KO/72852 - f - 31.07.2001
KOLÁŘ Vladislav, Kostelní 131, 561 12 Brandýs n/L.
12. GERA z Davle Vinic - ČLP/KO/72535 - f - 29.04.2001
DUFEK Vladimír, Na Vinicích 216, 252 06 Davle
13. MRAK ze Záplav - ČLP/KO/73317 - p - 16.04.2002
KALÍK Miroslav, Třebízského 104, 273 74 Klobuky
14. GLORIA z Mešinské hájovny - ČLP/POI/9538 - f - 24.01.2002
SEMERÁD Vladimír, Dolní Heřmanice 59, 594 01 Velké Meziříčí
15. FATY z Mohelského mlýna - ČLP/KO/72373/03 - f - 26.03.2001
NOVÁČEK Miloš, 675 75 Mohelno 486
16. LESAN Kořenice – ČLP/KO/72212/02 – p – 09.12. 2000
Ing.POLEDNE Josef, Jižní 503, 281 44 Zásmuky
17. MARK Buremi - ČLP/MMO/8202/01 - p - 17.03.2000
CIKÁN Jaroslav, Chanovice 123, 341 01 Horažďovice
18. HAS Juta z Bolatic - ČLP/KO/71552/03 - p - 12.03.2000
MICHALÍK Ermin, Družstevní 18, 747 23 Bolatice
19. GELA z Dolnic - ČLP/POI/9256/02 - f - 24.02.2000
RATHAUSKÝ Pavel, Jitkovská 2, 104 00 Praha 15-Královice
20. ŠAMAN z Chlápčeny - ČLP/CF/56518 - p - 23.04.2002
ZEIBERT David, Mikulovice 72, 675 22 Stařeč
Náhradníci:
21. AJAX z Knollovy školy - ČLP/POI/9550 - p - 30.03.2002
KNOTEK Miloš, Nová 466, 675 75 Mohelno
22. MAJKA z Prosečské Vysočiny - ČLP/KO/73240 - f - 20.03.2002
SKÁLA Jaroslav, Pod Sv.Kateřinou 355, 394 64 Počátky
23. BARON od Vojkovského hájku - ČLP/KO/72693 - p - 15.06.2001
LUKEŠ František, Šumická 796, 691 64 Nosislav
24. LUMP z Vrchánova - ČLP/CF/55233/01 - p - 01.08.1999
ŠVESTKA Karel, Starý Hroznatov 1068, 350 02 Cheb
25. OR ze Štípek - ČLP/KO/72085 - p - 26.07.2000
MUDr. PILAŘ Pavel, 763 17 Lukov u Zlína 302
497b.
497b.
496b.
496b.
496b.
495b.
495b.
493b.
492b.
492b.
492b.
492b.
492b.
492b.
492b.
492b.
492b
490b.
490b.
57. ročník
Memoriálu
18. – 19. 9. 2004 Františka
pořádá Jihomoravská pobočka
Vojtěcha
KCHNKO ve spolupráci s členy MS Pomoraví Vnorovy a OMS Hodonín. Soutěží se o titul „Všestranný
vítěz NKO ČR 2004 – MFV“. Slavnostní zahájení se uskuteční
v Lidovém domě ve Vnorovech dne 18. 9. 2004 v 8.00 hod.
Program:
Pátek 17. 9 2004 - do 16.00 hod. ubytování v autokempu Strážnice
(tel.: 518 332 037), od 17.30 hod. bude v Lidovém domě: veterinární prohlídka, porada rozhodčích, losování, organizační záležitosti,
společenské posezení. Sobota 18. 9. 2004 - v 8.00 hod. slavnostní
zahájení MFV u Lidového domu, odjezd do honitby, od 20.00 hod.
společenský večer s hudbou a tancem. Neděle 19. 9. 2004 - v 8.00
hod. zahájení druhého dne MFV, představení chovných jedinců
a kandidátů chovu, odjezd do honitby. V 17.00 hod.vyhlášení výsledků a ukončení soutěže.
Občerstvení po oba dva dny soutěže je zajištěno a na hojnou
účast příznivců NKO se těší pořadatelé.
36. ročník zkoušek
o pohár Dr. Kleemanna
Uspořádáním této akce Světového klubu NKO byli pověřeni členové klubu
NKO z Rakouska. Soutěž bude probíhat
ve dnech 23. – 26. září 2004 se zahájením
na zámku Haindorf v blízkosti města
Langenlois. Z ČR příjezd přes Znojmo,
přechod Hatě směr Hollabrun, Ziersdorf,
Haindorf (cca 45km).
Základní podmínky pro přijetí psů na
tyto zkoušky:
pes musí dosáhnout na uvedených třech
zkouškách dvakrát I. ceny, přičemž
u každé zkoušky je přípustné jen jedno
opakování.
- Derby (zkoušky vloh) - naše JZ
- Solms (polní a vodní práce) jako naše
PZ
- Všestranné zkoušky
Hodnocení exteriéru na výstavě nejméně VD, pes prokázal důkaz o tvrdosti
v lovecké praxi, pes prokázal přinášení
ztracené zvěře, nebo práci na barvě. Tyto
důkazy musí být podány při odevzdání
přihlášky. Psi, u nichž byla na zkouškách
zjištěna citlivost na střelbu (bázlivost),
Klubová výstava
Kačina u Kutné Hory
8. května 2004
Všichni myslivci a kynologové ještě
mají v živé paměti zahájení 65. ročníku
MKP, který se konal před sedmi měsíci
v zámeckém parku Kačina u Kutné Hory.
Po krátké době se opět sešlo velké množství kynologické veřejnosti na oblastní
výstavě loveckých psů.
KCHNKO Praha pořádal při této příležitosti svoji klubovou výstavu o titul
„klubový vítěz německého krátkosrstého
ohaře“. Když vzpomeneme na loňskou
klubovou výstavu, která byla pořádána
samostatně v Humpolci, kde jsme byli
spokojeni s velkou účastí německých
krátkosrstých ohařů, nikdo nečekal, že ta
letošní bude ještě překonána v počtu přihlášených ohařů tohoto plemene.
Myslím si, že umístění výstavy do zámeckého parku Kačina přitahuje veřejnost nejenom tím, že je ve středu Čech,
ale hlavně jarním termínem výstavy. Je
to doba, kdy v parku a okolí kvete velké
množství kaštanů, rozkvétá hojně zastoupený šeřík, což svým vzhledem a vůní
určitě zpříjemnilo návštěvníkům strávený den na výstavě. Tři kruhy k posuzová-
nebo jiné slabosti v charakteru,
nemohou být na zkoušky připuštěni. Psi ze zahraničí, kteří
jsou zapsáni do plemenné knihy,
mohou být ke zkouškám připuštěni rozhodnutím presidia, pokud splňují
výše uvedené požadované, resp. srovnatelné podmínky.
K přihlášce musí být připojeno:
- kopie rodokmenu přihlášeného psa
- kopie výsledků zkoušek (tabulky)
- kopie prohlídky displasie s potvrzením
kladného výsledku
- krátká zpráva poradce chovu z údaji
o linii, výkonech rodičů a sourozenců,
eventuelně potomků, případné chovné
chyby v rodině psa
- potvrzení o zaplacení startovného
- dvě fotografie psa ke zveřejnění v chovné knize a Kurzhaarblatt (Zpravodaji)
Nárok na připuštění neexistuje, rozhodnutí si vyhrazuje Svaz. Očkování a veterinární průkaz nutný. Výslovně se upozorňuje na to, že pro připuštění ke zkouškám
musí být předloženo podle veterinárních
předpisů platné očkování proti vzteklině,
nejpozději čtyři týdny a nejdříve dvanáct
týdnů před zkouškami.
Startovné je stanoveno ve výši 140,- EU
a bližší informace je možno získat u ve-
doucího zkoušek: Johann Ecker, Mitterstockstall 25, 3470 Kirchberg/Wagram.
Tel./fax: 043 022 792 440,
email:offi[email protected]
ní německých krátkosrstých ohařů byly
umístěny přímo před hlavní budovou
zámku.
Tak jako byl loni zajištěn MKP, byla
i výstava loveckých psů v letošním roce
výborně připravena a to zásluhou OMS
Kutná Hora v čele s předsedou panem
ing. Syrovým, který kynologii hodně
fandí, obětavou, ochotnou a zkušenou
jednatelkou OMS paní Procházkovou
a vyhlášeným organizátorem kynologických akcí, předsedou kynologické
komise panem Šemberou. Poděkování
patří i dalším spolupořadatelům, kteří se
podílejí na úspěšných akcích, které OMS
Kutná Hora pořádá.
Nyní k NKO, kterých se přihlásilo
celkem 80. Byli rozděleni k posouzení
do třech kruhů, jeden psů a dva fen. Na
návrh výboru KCHNKO Praha byli navrženi a delegováni rozhodčí ve složení:
Müller Luděk, Koldinský Václav a Novák
Bohumil.
Úroveň předvedených NKO byla slušná. Byl tam vidět průměrný exteriér,
ale i exteriér špičkový. Úsudek si mohl
udělat každý, kdo výstavu navštívil sám.
Jistým zpestřením byla účast jednoho
psa a jedné feny z Polska, kteří svým exteriérem ukázali, že i v Polsku je chov
NKO slušný, ale je třeba podotknout,
že u těchto předvedených jedinců bylo
v průkazu původu 60 % českých předků.
Pozoroval jsem mezi přítomnými spokojenost z předvedených jedinců a většina si pochvalovala i velmi dobrou úroveň
exteriéru. Nesmíme ale zapomínat ani na
výkon, který je součástí dobrého chovu.
Vždyť před 40 lety se zbytečně neříkalo
„výkonem ku kráse“. Určitě to platí i v
dnešní době a můžeme si jenom přát,
aby NKO byl stále na výsluní mezi ohaři.
Je na poradcích chovu, aby chov drželi na dobré úrovni, nenechali se otrávit
některými nespokojenými držiteli NKO,
kterým se stále něco nelíbí a kteří kritizují nejen toto plemeno, ale i ostatní
plemena ohařů.
Ten, kdo má lovecká plemena psů rád,
zejména NKO, určitě odjížděl z Kačiny
spokojen, jelikož mohl vidět velice kvalitní úroveň loveckých psů, předvedených v hezkém prostředí zámeckého parku a bude se těšit na další kynologické
akce, které tam bude OMS Kutná Hora
pořádat.
Program:
Čtvrtek
9.00 - 12.00 přihlášení a rozlosování
do skupin
13.00 výstava a hodnocení psů
17.00 porada rozhodčích
20.00 společenský večer
Pátek
7.00 odjezd na zkoušky do revíru
9.00 odjezd na program pro dámy
18.00 zasedání světového klubu
Sobota
7.00 odjezd na zkoušky do revírů
15.00 ukázkové hledání
16.00 předání podkladů ze zkoušek
19.30 Svatohubertská mše
20.00 společenský večer s tancem
Neděle
9.00 ukázkové hledání
12.00 oběd
13.00 vyhodnocení a předání výsledků
soutěžícím
Ivo Bébar
Titul klubový vítěz obdržel:
Pes - Mrak z Prosečské vysočiny, maj.
Melhuka Zbyněk
Fena - Abba Duma Kazana, maj.
Przewlocka Barbara
Bohumil Novák
11 • Zpravodaj 1/2004
Oblastní výstava psů - klubová výstava KCHNKO
Kutná Hora - Kačina, 8. května 2004
Posuzovali rozhodčí: Bohumil Novák, Luděk Muller a Václav Koldinský.
Psi - třída mladých:
Alf od Včelích úlů
Nar.: 26.05.2003
Velmi dobrý
o: Haky z Přerovska
m: Bora z Jasánků
Maj.: Václav Macura
Arny od Orlice Borohrádek
Nar.: 20.02.2003
Výborný 1, CAJC
o: Remo ze Štípek
m: Běta z Hamáče
Maj.: Petr Moravec
Ars ze Semického revíru
Nar.: 11.04.2003
Velmi dobrý 4
o: Ajax z Býchorska
m: Heda z Dvorského Sokoláku
Maj.: Ing. Vlastimil Hlavatý
Atos od Orlice Borohrádek
Nar.: 20.02.2003
Výborný 2
o: Remo ze Štípek
m: Běta z Hamáče
Maj.: Pavel Vyskočil
Axa z Dlouhých mezí
Nar.: 02.12.2002
Nepravidelný skus
o: Atos ze Štípek
m: Ama od Velkých smrků
Maj.: Milan Havelka
Dar z Moravcova dvora
Nar.: 31.05.2005
Velmi dobrý
o: Sir ze Seče
m: Bona z Moravcova dvora
Maj.: Ladislav Semerád
Nurmi ze Záplav
Nar.: 27.04.2003
Nedostavil se
o: Aris z Dlouhého
m: Maika z Kvítele
Maj.: Josef Stierand
Van Kořenice
Nar.: 07.05.2003
Velmi dobrý
o: Bor Agram Morávia
m: Illa Kořenice
Maj.: Stanislav Ludvík
Viro Kořenice
Nar.: 07.05.2003
Velmi dobrý 3
o: Bor Agram Morávia
m: Illa Kořenice
Maj.: Vlastimil Trtek
Zirr z Klokočky – Kubát
Nar.: 06.04.2003
Velmi dobrý
o: Kelly z Klokočky
m: Majka z Klokočky
Maj.: Libuše Kubátová
Psi – mezitřída:
Ar – Point Duma Kazana
Nar.: 28.09.2002
Výborný 2, Res. CAC
o: Nougad ze Štípek
m: Dumka z Czarnego Sworu
Maj.: Barbara Przewlocka, PR
Nero od Klapavce
Nar.: 08.07.2002
Velmi dobrý 4
o: Šery Šípová
m: Hedy z Houdkova dvora
Maj.: Karel Kinzel
Šan Kořenice
Nar.: 29.06.2002
Velmi dobrý 3
o: Gron Kořenice
m: Heda Kořenice
Maj.: Jiří Doubrava
Uron Kořenice
Nar.: 16.01.2003
Výborný 1, CAC
o: Ax z Jeklíku
m: Jeta Kořenice
Maj.: Josef Šon
Psi – třída otevřená:
Alan od Vítenečského rybníka o: Fat z Cidlinovy špičky
Nar.: 01.05.2002
m: Oska Lukovec Bohemia
Nedostavil se
Maj.: Vladimír Mráz
Dyk od Mileho
Nar.: 20.04.2002
Velmi dobrý
Zpravodaj 1/2004 • 12
o: Chary z Plentova dvora
m: Haidy z Kocmánku
Maj.: František Kerda
Flot z Nerošovské
Nar.: 24.03.2002
Výborný 3
o: Sam Šípová
m: Cita z Nerošovské
Maj.: Miroslav Otruba
Mrak z Prosečské vysočiny
Nar.: 20.03.2002
V, CAC, Klub. Vítěz, BOB
o: Or Afoli
m: Kety z Prosečské vysočiny
Maj.: Zbyněk Melhunka
Rap Kořenice
Nar.: 01.01.2002
Velmi dobrý 4
o: Grof od Skály Prosičky
m: Ila Kořenice
Maj.: Pavel Volejník
Uno Afoli
Nar.: 18.04.2002
Výborný 2, Res. CAC
o: Gron Kořenice
m: Rena Afoli
Maj.: Ing. Jiří Formánek
Velvet z Klokočky – Kubát
Nar.: 06.03.2002
Dobrý
o: Amor ze Želechovic
m: Majka z Klokočky
Maj.: Zdeněk Čebiš
Psi - třída pracovní:
Baron z Býchorska
Nar.: 28.12.2000
Dobrý
o: Chary z Plentova dvora
m: Ambra z Býchorska
Maj.: Miroslav Bock
Bojar z Černické obory
Nar.: 02.10.2000
Velmi dobrý
o: Salto vom Lingenauer Holz
m: Katy ze Žárského dvorce
Maj.: Pavel Ješina
Cir ze Žandovských vrchů
Nar.: 17.10.2002
Výborný 4
o: Jar z Bilinky
m: Katy z Očkovskej doliny
Maj.: Vladislav Habětín
Ciro z Moravcova dvora
Nar.: 18.07.2002
Velmi dobrý
o: Sir ze Seče
m: Asta z Hamáče
Maj.: Josef Moravec
Kir z Dvorského Sokoláku
Nar.: 02.01.2002
Výborný 3
o: Ajax z Býchorska
m: Asta z Hroudova dvora
Maj.: Pavel Vach
Lotr od Puchartu
Nar.: 11.05.2002
Výborný 2, Res. CAC
o: Irtis ze Záveské ovčárny
m: Blanka z Rapaťáku
Maj.: Ing. Lubomír Klement
Pery Tišnov na Moravě
Nar.: 11.05.2002
Velmi dobrý
o: Kim z Cenklova
m: Katka Tišnov
Maj.: Vladimír Pavel
Rozhodčí na klubové výstavě: Luděk Foto
Müller,
Novák,
ing.Bohumil
Ondřej Kozub
Václav Koldinský (foto Josef Novák).
Rys Kořenice
Nar.: 01.01.2002
Výborný 1, CAC
o: rof od Skály Prosičky
m: Ila Kořenice
Maj.: Michal Viniarský
Ajda z Tuchomských lesů
Nar.: 09.09.2001
Velmi dobrá
o: Grof od Skály Prosičky
m: Elza ze Seletic
Maj.: Vlastimil Kašík
Žeryk z Brníkovské stráně
Nar.: 09.04.2002
Výborný
o: Dan z Rohatecka
m: Uta z Brníkovské stráně
Maj.: Vladimír Schoval
Alma od Tesařovy stráně
Nar.: 14.04.2001
Velmi dobrá
o: Brit od Liščího pole
m: Jiskra z Klokočky
Maj.: Vladimír Brožíček
Feny – třída mladých:
Aida od Orlice Borohrádek
Nar.: 20.02.2003
Výborná 3
o: Remo ze Štípek
m: Běta z Hamáče
Maj.: Milan Souček
Any z Uherských strání
Nar.: 09.06.2002
Výborná 2, Res. CAC
o: Unkas z Bilice
m: Ira z Kocmánku
Maj.: Ludvík Vacek
Ajka z Jirsákova dvora
Nar.: 09.04.2003
Velmi dobrá
o: Brit od Liščího pole
m: Majka Tišnov
Maj.: Stanislav Bejšovec
Ari z Uherských strání
Nar.: 09.06.2002
Výborná 4
o: Unkas z Bilice
m: Ira z Kocmánku
Maj.: Ludvík Vacek
Alma od Orlice Borohrádek
Nar.: 20.02.2003
Výborná 1, CAJC
o: Remo ze Štípek
m: Běta z Hamáče
Maj.: Radek Loufek
Arka z Kocháneckých roklí
Nar.: 30.04.2000
Velmi dobrá
o: Nestor z Českého lesa
m: Halina z Dlouhého vrchu
Maj.: Antonín Křížek
Cita z Malé Hranické
Nar.: 17.02.2003
Velmi dobrá
o: Jarik ze Záveské ovčárny
m: Ajda z Fulvarku
Maj.: Stanislav Holáň
Bora ze Žernovských lesů
Nar.: 13.04.2002
Velmi dobrá
o: Or Afoli
m: Chita od Orla
Maj.: Martin Šperl
Dora z Býchorska
Nar.: 01.06.2003
Výborná 4
o: Ajax z Býchorska
m: Alma od Rosecké skály
Maj.: Petr Trávníček
Cita ze Žandovských vrchů
Nar.: 17.10.2002
Dobrá
o: Jar z Bilinky
m: Katy z Očkovskej doliny
Maj.: Václav Pipek
Erina od Mileho
Nar.: 04.05.2003
Velmi dobrá
o: Chary z Plentova dvora
m: Hajdy z Kocmánku
Maj.: Roman Moravec
Dora od Mlékovského dubu
Nar.: 30.06.2002
Dobrá
o: Charon z Dvor. Sokoláku
m: Cilka od Mlékovského dubu
Maj.: Miloslav Rejholec
Ironie z Chlumína
Nar.: 01.05.2003
Velmi dobrá
o: Lord Tergy
m: Cila z Českého lesa
Maj.: Josef Havel
Dyta z Oklikova
Nar.: 25.08.2001
Velmi dobrá
o: Unkas z Bilice
m: Grácie z Kocmánku
Maj.: Miloš Kubíček
Linda ze Sukova kraje
Nar.: 28.01.2003
Velmi dobrá
o: Charon z Dvor. Sokoláku
m: Kora ze Sukova kraje
Maj.: Josef Brabec
Rita z Bošovic
Nar.: 07.06.2003
Výborná 2
o: Remo ze Štípek
m: Jita Kořenice
Maj.: František Navrátil
Zora z Klokočky – Kubát
Nar.: 06.04.2003
Nedostavila se
o: Kelly z Klokočky
m: Majka z Klokočky
Maj.: Libuše Kubátová
Feny – mezitřída:
Abba Duma Kazana
Nar.: 28.09.2002
Výborná 1, CAC, Kl. vítěz
o: Nougad ze Štípek
m: Dumka z Czarnego Dworu
Maj.: Barbara Przewlocka
Alma z Chloumeckých samot o: Nord z Vtelenských polí
Nar.: 18.09.2002
m: Faty ze Seletic
Dobrá
Maj.: Alena Beranová
Gaja od Jezevčí hory
Nar.: 22.06.2002
Dobrá
o: Charik z Chotíkova
m: Diana od Jezevčí hory
Maj.: Miroslav Zadražil
Neli od Klapavce
Nar.: 08.07.2002
Výborná 2, Res. CAC
o: Šery Šípová
m: Hedy z Houdkova dvora
Maj.: Karel Kinzel
Feny – třída otevřená:
Abby z Kerhartic
Nar.: 09.12.2001
Dobrá
o: Dasty Tišnov
m: Era z Levíku
Maj.: Pavel Süsser
Adina Čertova ťápa
Nar.: 15.05.2002
Velmi dobrá
o: Charon z Dvor. Sokoláku
m: Kita ze Sukova kraje
Maj.: Petr Milota
Cherry od Benátského jezera o: Kim z Cenklova
Nar.: 04.07.2002
m: Centa z Křídelského závrší
Neposouzena, výška 56 cm
Maj.: Pavel Šulc
Lara ze Sokoláku
Nar.: 22.01.2002
Velmi dobrá
o: Dyk Kořenice
m: Hynka z Dvor. Sokoláku
Maj.: Jaromír Jansa
Liera z Vištuka
Nar.: 28.03.2002
Výborná 3
o: Feďo Sejal
m: Amanda z Tiborového dvora
Maj.: Miloš Dalešický
Mája z Jaroslavských polí
Nar.: 31.07.2001
Dobrá
o: Alan z Ptýrovských luk
m: Alma z Benetky
Maj.: Radek Loufek
Noly od Klapavce
Nar.: 08.07.2002
Velmi dobrá
o: Šery Šípová
m: Hedy z Houdkova dvora
Maj.: Jan Bouček
Unica z Klokočky – Kubát
Nar.: 01.03.2002
Výborná 1, CAC
o: Amor ze Želechovic
m: Ina z Klokočky
Maj.: Jakub Kodym
Urna z Klokočky – Kubát
Nar.: 01.03.2002
Velmi dobrá
o: Amor ze Želechovic
m: Ina z Klokočky
Maj.: Libuše Kubátová
Zera z Rohatecka
Nar.: 05.02.2001
Neposouzena, výška 55 cm
o: Lord Tergy
m: Xantipa z Vtelenských polí
Maj.: Petr Šulc
Feny – třída pracovní:
Ajda z Chabeřického mlýna
Nar.: 20.08.2000
Nedostavila se
o: Ort z Husína
m: Dita ze Salabky
Maj.: Miroslav Klčo
Alma ze Tchořovic
Nar.: 07.09.2001
Nedostavila se
o: Fery z Husína
m: Darja ze Švihovské skály
Maj.: Vladimír Slanec
13 • Zpravodaj 1/2004
Alpa z Trusnova
Nar.: 14.10.2002
Nedostavila se
o: Salto vom Lingenauer Holz
m: Erva z Čeradic
Maj.: Jaroslav Vít
Cira ze Žandovských vrchů
Nar.: 17.10.2002
Nedostavila se
o: Jar z Bilinky
m: Katy z Očkovskej doliny
Maj.: Petr Doležal
Asta z Čertova ťápa
Nar.: 15.05.2002
Výborná 2, Res. CAC
o: Charon z Dvor. Sokoláku
m: Kita ze Sukova kraje
Maj.: Miloslav Hrazánek
Cita z Býchorska
Nar.: 20.05.2002
Dobrá
o: Chary z Plentova dvora
m: Ambra z Býchorska
Maj.: Petr Březina
Bára ze Žernovských lesů
Nar.: 13.04.2002
Velmi dobrá
o: Or Afoli
m: Chita od Orla
Maj.: Zdeněk Tobiáš
Gita ze Smědé
Nar.: 06.07.2002
Velmi dobrá
o: Gron Kořenice
m: Jaxa Afoli
Maj.: Josef Kratochvíl
Bělka od Boleslavské písčiny o: Or Afoli
Nar.: 20.05.2002
m: Ela od Velkého Besta
Nedostavila se
Maj.: Milan Rotek
Chalka od Borovanské tůně
Nar.: 11.04.2002
Velmi dobrá
o: Jasan z Petrova kamene
m: Fina od Borovanské tůně
Maj.: Petr Hýbl
Bora ze Slatinské bažantnice o: Salto vom Lingenauer Holz
Nar.: 04.07.2000
m: Besi z Liščína
Nedostavila se
Maj.: Rostislav Řepík
Juli z Husína
Nar.: 08.06.2000
Výborná
o: Ort z Husína
m: Ceta z Husína jun.
Maj.: Josef Hejda
Borka z Valských lesů
Nar.: 19.04.2002
Výborná 1, CAC
o: Rigo Afoli
m: Aša z Valských lesů
Maj.: Jaroslav Veverka
Tyra Kořenice
Nar.: 10.08.2002
Nedostavila se
o: Faust z Husína
m: Ira Kořenice
Maj.: František Touš
Brita ze Žernovských lesů
Nar.: 13.04.2002
Výborná
o: Or Afoli
m: Chita od Orla
Maj.: Karel Klobouček
Zora z Brníkovské stráně
Nar.: 27.03.2001
Výborná
o: Brit ze Svibice
m: Uta z Brníkovské stráně
Maj.: Václav František Jelínek
Cira z Hamáče
Nar.: 15.04.2002
Velmi dobrá
o: Don z Krausova dvora
m: Asta z Moravcova dvora
Maj.: Jan Brynych
Ami Černá Olza
Nar.: 25.05.2002
Výborná 2, Res. CAC
o: Edy z Polanského revíru
m: Arina Akcezal
Maj.: Pavel Bogacz
Hera z Polánského revíru
Nar.: 19.02.2002
Výborná 1, CAC, CACIB
o: Dan z Miloslavského dvora
m: Elza z Polánského revíru
Maj.: Jiří Fukal
Feny - třída otevřená:
Ambra ze Staré hory
Nar.: 28.07.2001
Velmi dobrá 4
o: Dasty Tišnov
m: Astra z Leškovek
Maj.: František Vinterlík
Gira z Řeznovského hájku
Nar.: 27.07.2002
Velmi dobrá 3
o: Sam Šípová
m: Era z Řeznovského hájku
Maj.: Karel Šrámek
Nela z Jaroslavských polí
Nar.: 25.03.2002
Výborná 1, CAC
o: Alan z Ptýrovských luk
m: Alma z Benetky
Maj.: Josef Ouřetský
Mezinárodní výstava psů
Brno, 7. února 2004
Posuzoval rozhodčí: Jiří Hlouch.
Psi - třída mladých:
Astor z Dlouhých mezí
Nar.: 09.12.2002
Výborný
o: Atos ze Štípek
m: Ama od Velkých smrků
Maj.: Petr Beránek
Psi - třída otevřená:
Alan ze Staré hory
Nar.: 28.07.2001
Velmi dobrý
o: Dasty Tišnov
m: Astra z Leškovek
Maj.: Jan Škopík
Ben z Okřešic
Nar.: 13.04.2001
Výborný 3
o: Kim z Cenklova
m: Ita z Okřešic
Maj.: Radim Pospíšil
Remo ze Štípek
Nar.: 24.06.2001
V 1, CAC, CACIB, BOB
o: Atos ze Štípek
m: Evy ze Štípek
Maj.: Jaroslav Sajbot
Trix ze Štípek
Nar.: 24.12.2001
Výborný 2
o: Nord z Vtelenských polí
m: Hera ze Štípek
Maj.: Martina Rymerová
Psi - třída pracovní:
Cidor od Věžeckého potoka
Nar.: 13.05.2001
Výborný 1, CAC
o: Kim z Cenklova
m: Gerta z Hetmanská
Maj.: Jiří Malík
Diamant v. Lindgraben
Nar.: 23.02.2000
Výborný 2, Res. CAC
o: Remo v. Wiedental
m: Liz v. Innviertel
Maj.: Hubert Angelis
Feny - mezitřída:
Agáta z Trutnova
Nar.: 13.10.2002
Velmi dobrá 3
o: Salto vom Lingenauer Holz
m: Erva z Čeradic
Maj.: Jaroslav Jílek
Zpravodaj 1/2004 • 14
Tara ze Zítkovského rybníka o: Gron Kořenice
Nar.: 29.01.2002
m: Sendy ze Zítkov. rybníka
Velmi dobrá 2
Maj.: Josef Šídlo
Feny - třída pracovní:
Darscha od Věžeckého potoka o: Sok Javořice
Nar.: 28.06.2002
m: Gerta z Hetmanská
Výborná 1, CAC, Res. CACIB Maj.: Roman Jelínek
Juli z Husína
Nar.: 08.06.2000
Výborná 2, Res. CAC
o: Ort z Husína
m: Ceta z Husína
Maj.: Josef Hejda
Pegy Tišnov
Nar.: 11.05.2002
Výborná 3
o: Kim z Cenklova
m: Katka Tišnov
Maj.: František Škorpil
Pet ze Štípek
Nar.: 19.06.2001
Výborná 4
o: Aris Akcezal
m: Cira ze Štípek
Maj.: Martina Rymerová
Národní výstava psů
Psi - třída otevřená:
Cval ze Soldátovy hvězdy
Nar.: 10.05.2002
Výborný 3
o: Kazan ze Zlatkovské nivy
m: Mery z Klobouk u Brna
Maj.: Jaroslav Hrabal
Posuzoval rozhodčí: František Kaplan.
Erik Akcezal
Nar.: 25.03.2002
Velmi dobrý
o: Lord Tergy
m: Dita Aruzam
Maj.: Vlastislav Polášek
Tor ze Štípek
Nar.: 24.12.2001
Výborný 1, CAC
o: Nord z Vtelenských polí
m: Hera ze Štípek
Maj.: Luděk Miller
Ostrava, 20. března 2004
Psi – třída dorostu:
Vil ze Štípek
Nar.: 21.06.2003
Velmi nadějný
o: Nougad ze Štípek
m: Inka z Czarnego Dworu
Maj.: Luděk Müller
Psi – třída mladých:
Uron Kořenice
Nar.: 16.01.2003
Výborný 2
o: Ax z Jeklíku
m: Jeta Kořenice
Maj.: Josef Šon
Trix ze Štípek
Nar.: 24.12.2001
Výborný 2, Res. CAC
o: Nord z Vtelenských polí
m: Hera ze Štípek
Maj.: Martina Rymerová
Utah ze Štípek
Nar.: 07.11.2002
Vývorný 1, CAJC
o: Atos ze Štípek
m: Evy ze Štípek
Maj.: Luděk Müller
Psi - mezitřída:
Ataman Duma Kazana
Nar.: 28.09.2002
Výborný 1, CAC
Psi - třída pracovní:
Remo ze Štípek
Nar.: 24.06.2001
Výborný 1, CAC, BOB
o: Atos ze Štípek
m: Evy ze Štípek
Maj.: Jaroslav Sajbot
o: Nougad ze Štípek
m: Dumka z Czarnego Dworu
Maj.: Luděk Miller
Tom z Klokočky – Kubát
Nar.: 04.02.2001
Výborný 2
o: Mrak z Klokočky
m: Ajda z Klokočky
Maj.: Břetislav Kubík
Gip z Cidlinova špičky
Nar.: 08.07.2002
Velmi dobrý
o: Toro z Vtelenských polí
m: Erika z Cidlinovy špičky
Maj.: Rudolf Kalíšek
Feny – třída mladých:
Cira z Entlova dvora
Nar.: 04.03.2002
Velmi dobrá
o: Geron Kořenice
m: Astra od Jakubského potoka
Maj.: MUDr. František Střída
Una ze Štípek
Nar.: 07.11.2002
Výborná 1
o: Atos ze Štípek
m: Evy ze Štípek
Maj.: Jaroslav Sajbot
Feny - mezitřída:
Alma z Únanovského lomu
Nar.: 07.08.2002
Velmi dobrá
o: Chvat Vrbova bažantnice
m: Chyra z Ficáku
Maj.: Libor Valenta
Feny - třída otevřená:
Nela z Otkovice
Nar.: 05.07.2002
Výborná 3
o: Atos ze Štípek
m: Bora Akcezal
Maj.: Petr a Vladimíra Kociánovi
Trixie ze Štípek
Nar.: 24.12.2001
Výborná 1, CAC
o: Nord z Vtelenských polí
m: Hera ze Štípek
Maj.: Martina Rymerová
Uma Lukovec Bohemia
Nar.: 25.05.2001
Výborná 2
o: Lord Tergy
m: Ina z Klokočky
Maj.: Radan Adlaf
Feny - třída pracovní:
Ami Černá Olza
Nar.: 25.05.2002
Výborná 2, Res. CAC
o: Edy z Polánského revíru
m: Arina Akcezal
Maj.: Pavel Bogacz
Cheri z Hanáckých polí
Nar.: 28.04.2002
Velmi dobrá
o: Iris ze Záveské ovčárny
m: Alka z Koroptvárny
Maj.: Ing. Jan Ryška
Pet ze Štípek
Nar.: 19.06.2001
Výborná 1, CAC
o: Aris Akcezal
m: Cira ze Štípek
Maj.: Martina Rymerová
Rayen ze Štípek
Nar.: 24.06.2001
Velmi dobrá
o: Atos ze Štípek
m: Evy ze Štípek
Maj.: Pavel Gurecký
Foto ing. David Vaca, Ph.D.
Feny - třída vítězů:
Poly ze Štípek
o: Aris Akcezal
Nar.: 19.06.2001
m: Cira ze Štípek
Výborná, CAC Národní vítěz Maj.: Luděk Miller
15 • Zpravodaj 1/2004
Mezinárodní výstava psů
České Budějovice, 24. dubna 2004
Posuzoval rozhodčí: MVDr. Jaroslav Trpák.
Psi - třída mladých:
Arak ze Selských lesů
Nar.: 13.12.2002
Velmi dobrý
o: Foro od Borovanské tůně
m: Bora z Barunčiny zahrádky
Maj.: Miroslav Dobenčák
Psi - mezitřída:
Tatran Kořenice
Nar.: 10.08.2002
Velmi dobrý
o: Faust z Husína
m: Ira Kořenice
Maj.: Jaroslav Šefl
Psi - třída otevřená:
Max ze Záplav
Nar.: 16.04.2002
Velmi dobrý
o: Or Afoli
m: Majka z Kvítele
Maj.: Václav Dlouhý
Mrak z Prosečské vysočiny
o: Or Afoli
Nar.: 20.03.2002
m: Kety z Prosečské vysočiny
Výborný 1, CAC, CACIB, BOB Maj.: Zbyněk Melmuka
Rolf Kořenice
Nar.: 01.01.2002
Výborný 3
o: Grof od Skály Prosičky
m: Ila Kořenice
Maj.: Jiří Hejda
Sid Kořenice
Nar.: 01.02.2002
Nedostavil se
o: Gero Kořenice
m: Jeta Kořenice
Maj.: Jan Kodad
Trix ze Štípek
Nar.: 24.12.2001
Výborný 2, Res. CAC
o: Nord z Vtelenských polí
m: Hera ze Štípek
Maj.: Martina Rymerová
Tul z Husína
Nar.: 21.09.2002
Velmi dobrý
o: Edy z Husína
m: Jita z Husína
Maj.: Karel Voráček
Psi - třída pracovní:
Ajax od Luženské lípy
Nar.: 01.07.2001
Výborný 1, CAC, Res. CACIB
o: Charik z Chotíkova
m: Ambra Příbram-Drkolnov
Maj.: JUDr. Miloslav Klesa
Ben od Borové skalky
Nar.: 30.04.1999
Výborný 3
o: York v. Thayaholz
m: Bela od Roketnice
Maj.: Hubert Angelis
Kantus vom Rhönblick
Nar.: 25.03.2001
Výborný 4
o: Don KS von Sittenbach
m: Fränzi vom Rhönblick
Maj.: Josef Plzák
Kord z Chotíkova
Nar.: 17.03.2001
Výborný 2, Res. CAC
o: Koran Kořenice
m: Chrpa z Chotíkova
Maj.: Jaroslav Krystl
Tom z Klokočky – Kubát
Nar.: 04.02.2001
Výborný
o: Mrak z Klokočky
m: Ajda z Klokočky
Maj.: Břetislav Kubík
Psi – třída veteránů:
ICH. Lord Tergy
Nar.: 04.04.1996
Výborný 1
o: Karlos vom Österberg
m: Flér z Kaplanek
Anna Krejzková
Feny – třída mladých:
Cira od Rytíře Malovce
Nar.: 26.12.2002
Velmi dobrá
o: Or Afoli
m: Bereta od Rytíře Malovce
Maj.: Novákovi
Feny - třída otevřená:
Akra z Tálína
Nar.: 06.03.2002
Výborná
o: Tom z Českého lesa
m: Bessy z Sokratického údolí
Maj.: Ladislav Malec
Annet z Tálína
Nar.: 06.03.2002
Výborná
o: Tom z Českého lesa
m: Bessy z Sokratického údolí
Maj.: Vladimír Gotfrid
Cora z Černické obory
Nar.: 18.04.2002
Výborná 3
o: Tom z Českého lesa
m: Katy z Žárského dvorce
Maj.: Zdeněk Macek
Hanny od Řeky Lomnice
Nar.: 20.04.2002
Výborná 1, CAC, CACIB
o: Charik z Chotíkova
m: Gera z Husína
Maj.: Milan Blatský
Kala z Lavičné
Nar.: 20.01.2001
Výborná
o: Chiron z Chotíkova
m: Iva z Lavičné
Maj.: Daniel Kovařík
Kely z Chotíkova
Nar.: 17.03.2001
Výborný 2, Res. CAC
o: Koran Kořenice
m: Chrpa z Chotíkova
Maj.: Jaroslav Krystl
Kiss z Chotíkova
Nar.: 17.03.2001
Velmi dobrá
o: Koran Kořenice
m: Chrpa z Chotíkova
Maj.: Josef Šalanda
Mina ze Záplav
Nar.: 16.04.2002
Výborná 4
o: Or Afoli
m: Majka z Květele
Maj.: František Jerman
Tara z Husína
Nar.: 21.09.2002
Výborná
o: Edy z Husína
m: Jita z Husína
Maj.: Luboš Procházka
Feny - třída pracovní:
Ira z Českého lesa
Nar.: 12.06.2001
Výborná 1, CAC, Res. CACIB
o: Lord Tergy
m: Xilla z Českého lesa
Maj.: Daniel Jiroušek
Pet ze Štípek
Nar.: 19.06.2001
Výborná 2, Res. CAC
o: Aris Akcezal
m: Cira ze Štípek
Maj.: Martina Rymerová
Foto ing. Ondřej Kozub
Zpravodaj 1/2003 • 16
Oblastní výstava psů
Náměšť na Hané, 15. května 2004
Posuzoval rozhodčí: Přemysl Malý.
Psi - mladých:
Car z Entlova dvora
Nar.: 04.03.2003
Výborný 1
o: Geron Kořenice
m: Astra od Jalubského potoka
Maj.: Jaroslav Dlabal
Egon z Přerovska
Nar.: 09.05.2003
Velmi dobrý
o: Bojar z Rapaťáku
m: Rina z Jeklíku
Maj.: Milan Chmelař
Gero z Mezižlebí
Nar.: 29.01.2003
Velmi dobrý
o: Výr z Krutého lesa
m: Faty z Mezižlebí
Maj.: Ing. Josef Bartoněk
Psi - mezitřída:
Nestor z Otkovice
Nar.: 05.07.2002
Velmi dobrý
o: Atos ze Štípek
m: Bora Akcezal
Maj.: Petr Lebeda
Psi - třída otevřená:
Argo z Třebětské honitby
Nar.: 18.03.2002
Velmi dobrý 4
o: Kyr z Hajské
m: Ema z Pilavy
Maj.: Jiří Pospíšil
Bar z Entlova dvora
Nar.: 07.08.2002
Dobrý
o: Geron Kořenice
m: Astra od Jalubského potoka
Maj.: Karel Hruda
Ben z Entlova dvora
Nar.: 07.08.2002
Výborný 3
o: Geron Kořenice
m: Astra od Jalubského potoka
Maj.: Zdeněk Stodola
Ben z Gliwitzkého chovu
Nar.: 30.04.2002
Výborný 2
o: Charit z Chotíkova
m: Ajda z Lazeckých výhonů
Maj.: Jiří Kelar
Trix ze Štípek
Nar.: 24.12.2001
Výborný 1, Oblastní vítěz
Foto ing. Ondřej Kozub
Feny - mezitřída:
Aga Moravský Šternberg
Nar.: 12.08.2002
Odstoupila
o: Uran Šternberg
m: Axa od Lesa Dolku
Maj.: Vladimír Blaha
o: Nord z Vtelenských polí
m: Hera ze Štípek
Maj.: Martina Rymerová
Feny – třída mladých:
Cedra z Černých blat
Nar.: 17.01.2003
Odstoupila
Feny - třída otevřená:
Arina ze Skoků
Nar.: 19.03.2002
Velmi dobrá
o: Drak z Jochových remízků
m: Noka z Klobouk u Brna
Maj.: Martin Konečný
o: Had od Puchartu
m: Heda z Pilavy
Maj.: Jiří Pospíšil
Bessi od Lesa Dolku
Nar.: 31.10.2001
Dobrá
o: Rambo z Vápenek
m: Gábi z Nemilánských hájů
Maj.: Drahomír Mráček
Cilka z Entlova dvora
Nar.: 04.03.2003
Velmi dobrá
o: Geron Kořenice
m: Astra od Jalubského potoka
Maj.: František Miler
Bora z Entlova dvora
Nar.: 07.08.2002
Výborná 2
o: Geron Kořenice
m: Astra od Jalubského potoka
Maj.: Martin Kunc
Cita z Entlova dvora
Nar.: 04.03.2003
Velmi dobrá 4
o: Geron Kořenice
m: Astra od Jalubského potoka
Maj.: Jaroslav Dlabal
Brita z Entlova dvora
Nar.: 07.08.2002
Velmi dobrá 4
o: Geron Kořenice
m: Astra od Jalubského potoka
Maj.: Ing. Vladimír Procházka CSc.
Cyra z Malé Hranické
Nar.: 17.02.2003
Výborná 2
o: Jarik ze Záveské ovčárny
m: Aida z Rutvarku
Maj.: Petr Kráčmar
Bára z Gliwitzkého chovu
Nar.: 30.04.2002
Velmi dobrá 3
o: Charik z Chrtíkova
m: Ajda z Lazeckých výhonů
Maj.: Petr Gliwitzký
Gima z Mezižlebí
Nar.: 29.01.2003
Výborná 1
o: Výr z Krutého lesa
m: Faty z Mezižlebí
Maj.: Josef Režný
Charlota z Hanáckých polí
Nar.: 28.04.2002
Odstoupil
o: Iris ze Záveské ovčárny
m: Alka z Koroptvárny
Maj.: František Kytlica
Rona z Bošovic
Nar.: 07.06.2003
Velmi dobrá
o: Remo ze Štípek
m: Jita Kořenice
Maj.: František Lezocha
Gina od Dlouhého rybníka
Nar.: 15.07.2002
Velmi dobrá
o: Aris z Dlouhého
m: Fina ze Smědé
Maj.: Pavel Matoušek
Xandra Afoli
Nar.: 11.05.2003
Velmi dobrá 3
o: Jarik ze Záveské ovčárny
m: Rena Afoli
Maj.: Ladislav Čeladník
Usta z Klokočky – Kubát
Nar.: 01.03.2002
Výborná 1, Oblastní vítěz
o: Amor ze Želechovic
m: Ina z Klokočky
Maj.: Naděžda Válková
17 • Zpravodaj 1/2003
Mezinárodní výstava psů
Litoměřice, 22. května 2004
Posuzoval rozhodčí: Miloslav Helcl.
Psi - třída mladých:
Cit z Liščína
Nar.: 18.04.2003
Výborný 3
o: Mars z Kvítele
m: Vanda z Brníkovské stráně
Maj.: Lubomír Malý
Cit z Chotěšova
Nar.: 04.03.2003
Výborný 4
o: Mars z Kvítele
m: Ajda z Chotěšova
Maj.: Zdenek Kunert
Import z Chlumína
Nar.: 01.05.2003
Výborný 1, CAJC
o: Lord Tergy
m: Cila z Českého lesa
Maj.: Martina Seifertová
Queen of Swords Rapa-Nui
Nar.: 09.07.2003
Bázlivost, neposouzena
o: Lord Tergy
m: Rena z Vtelenských polí
Maj.: Petra Wallnerová
Feny - třída otevřená:
Ajda z Ročovské vsi
Nar.: 10.05.1998
Velmi dobrá
o: Pol Kořenice
m: Cedra z Nemilánských hájů
Maj.: Miloslav Štípek
Alma z Chloumeckých samot o: Nord z Vtelenských polí
Nar.: 18.09.2002
m: Faty ze Seletic
Bázlivost, neposouzena
Maj.: Alena Beranová
Drina ze Žernovských lesů
Nar.: 13.04.2002
Výborná 3
o: Or Afoli
m: Chita od Orla
Maj.: Miloslav Konečný
Eimy z Ranského letiště
Nar.: 30.10.2001
Velmi dobrá
o: Brit ze Svibice
m: Suze vom Lingenauer Holz
Maj.: Ivan Imbr
Enny z Ranského letiště
Nar.: 30.10.2001
Výborná 1, CAC, CACIB
o: Brit ze Svibice
m: Suze vom Lingenauer Holz
Maj.: Václav Kratochvíl
Terry ze Štípek
Nar.: 24.12.2001
Výborná 2
o: Nord z Vtelenských polí
m: Hera ze Štípek
Maj.: RNDr. Petr Dvořák
Žofka z Brníkovské stráně
Nar.: 09.04.2002
Výborná 4
o: Dan z Rohatecka
m: Uta z Brníkovské stráně
Maj.: Rudolf Krpeš
Feny - třída pracovní:
Bria z Mšených lázní
Nar.: 12.04.2000
Velmi dobrá 3
o: Nord z Vtelenských polí
m: Kety z Keblouky
Maj.: Miloš Brádka
Val Afoli
o: Kar z Hájské
Nar.: 24.04.2002
m: Rona Afoli
Výborný 1, CAC, Res. CACIB Maj. Petr Hanč
Cila z Českého lesa
Nar.: 06.09.1998
Výborná 1, CAC
o: ICH Nord z Vtelenských polí
m: Nika z Českého lesa
Maj.: Kristýna Klíčová
Feny – třída mladých:
Cikorka od rytíře Malovce
Nar.: 26.12.2002
Výborná 1, CAJC
o: Or Afoli
m: Bereta od rytíře Malovce
Maj.: Lucie Pletichová
Etta z Ranského letiště
Nar.: 30.10.2001
Velmi dobrá 4
o: Brit ze Svibice
m: Suze vom Lingenauer Holz
Maj.: Josef Hauf
Inspirace z Chlumína
Nar.: 01.05.2003
Velmi dobrá 3
o: Lord Tergy
m: Cila z Českého lesa
Maj.: Miroslav Tomeš
Zora z Brníkovské stráně
Nar.: 27.03.2001
Velmi dobrá 2
o: Brit ze Svibince
m: Uta z Brníkovské stráně
Maj.: Ing. František V. Jelínek
Ironie z Chlumína
Nar.: 01.05.2003
Výborný 2
o: Lord Tergy
m: Cila z Českého lesa
Maj.: Josef Havel
Psi - třída mladých:
Quality Whimper Rapa-nui
Nar.: 09.07.2003
Velmi dobrý 1
o: Lord Tergy
m: Rena z Vtelenských polí
Maj.: Lenka Vlčková
Quality Whimper Rapa-Nui o: Lord Tergy
Nar.: 09.07.2003
m: Rena z Vtelenských polí
Výborný 2
Maj.: Lenka Vlčková
Psi - třída otevřená:
Uno Afoli
o: Gron Kořenice
Nar.: 18.04.2002
m: Rena Afoli
Výborný 1, CAC, CACIB, BOB Maj.: Ing. Jiří Formánek
Psi - třída pracovní:
Aran z Dlouhého luhu
Nar.: 29.10.2001
Nadměrná výška 68 cm
o: Lord Tergy
m: Bára z Cítovských polí
Maj.: Roman Babulík
Echo z Ranského letiště
Nar.: 30.10.2001
Velmi dobrá 2
o: Brit ze Svibice
m: Suze vom Lingenauer Holz
Maj.: Josef Hauf
Psi - třída otevřená:
Trix ze Štípek
o: Nord z Vtelenských polí
Nar.: 24.12.2001
m: Hera ze Štípek
Výborný 1, CAC, Res. CACIB Maj.: Martina Rymerová
Psi - třída pracovní:
Dan z Mrákovské skály
Nar.: 30.03.2001
Dobrý
o: Ar z Jeklíku
m: Aida z Ferdinandova údolí
Maj.: Milan Píša
Remo ze Štípek
o: Atos ze Štípek
Nar.: 24.06.2001
m: Envy ze Štípek
Výborný 1, CAC, CACIB, BOB Maj.: Joroslav Sajbot
Zpravodaj 1/2004 • 18
Mezinárodní výstava psů
Praha, 12. června 2004
Posuzoval rozhodčí: Josef Novák.
Prince Ruffain Rapa-nui
Nar.: 05.07.2000
Výborný 2, Res. CAC
o: Lord Tergy
m: Rena z Vtelenských polí
Maj.: Michaela Frantová
Ajax od Luženské lípy
Nar.: 01.07.2001
Výborný 3
o: Charik z Chotíkova
m: Ambra Příbram-Drkolnov
Maj.: JUDr. Miloslav Klesa
Feny – třída mladých:
Cikorka od Rytíře Malovce
Nar.: 26.12.2002
Výborná 1, CAJC
o: Or Afoli
m: Bereta od Rytíře Malovce
Maj.: Lucie Pletichová
Cira od Rytíře Malovce
Nar.: 26.12.2002
Velmi dobrá 2
o: Or Afoli
m: Bereta od Rytíře Malovce
Maj.: Iveta Nováková
Feny -mezitřída:
Una ze Štípek
Nar.: 07.11.2002
Výborná 1, CAC
o: Atos ze Štípek
m: Envy ze Štípek
Maj.: Jaroslav Sajbot
Feny – třída otevřená:
Terry ze Štípek
o: Nord z Vtelenských polí
Nar.: 24.01.2001
m: Hera ze Štípek
Výborná 1, CAC, Res. CACIB Maj.: RNDr. Petr Dvořák
Arika z údolí podkovy
Nar.: 25.03.2001
Dobrá
Trixie ze Štípek
Nar.: 24.01.2001
Nedostavila se
o: Nord z Vtelenských polí
m: Hera ze Štípek
Maj.: Martina Rymerová
Feny - třída pracovní:
Pet ze Štípek
Nar.: 19.06.2001
Výborná 2, Res. CAC
o: Aris Akcezal
m: Cira ze Štípek
Maj.: Martina Rymerová
Arka Chov z Kožlí
Nar.: 20.07.2000
Velmi dobrá 3
o: Chod z Prosečské vysočiny
m: Hera z Bilinky
Miroslav Vrňák
Brita ze Tchořovic
Nar.: 01.06.2002
Výborná 1, CAC, CACIB
o: Fery z Husína
m: Darja ze Švihovské skály
Maj.: Vratislav Sýkora
o: Lord Tergy
m: Asta z Českého lesa
Maj.: Ludvík Najman
Výstavy zpracoval
Bohumil Tašek
hlavní poradce chovu
Foto ing. Ondřej Kozub
Klub chovateľov NKS na Slovensku
- história a súčasnosť
Vážení priatelia NKS, bol som požiadaný zástupcami Klubu chovateľov KO
v Prahe o napísanie krátkej informácie
o Klube chovateľov NKS na Slovensku
do Vášho spravodaja. Táto požiadavka ma veľmi potešila pretože si stále
myslím, že napriek rozdeleniu Československa chov NKS na Slovensku i v
Českej republike je natoľko previazaný,
že ho nemožno rozdeliť jednoduchým
vyznačením hraníc medzi republikami. Mnohí z Vás pravdepodobne
stratili prehľad o tom, čo sa na Slovensku v chove NKS deje a preto by som
chcel týmto príspevkom povedať niečo
o histórii chovu NKS na Slovensku ale
i o súčasnej situácii v chove a priblížiť
Vám tak dianie u nás.
V roku 2003 sme si v Klube chovateľov nemeckého krátkosrstého stava-
ča na Slovensku pripomínuli desiate
výročie založenia klubu. Desať rokov
nie je z pohľadu histórie dlhá doba.
Z pohľadu ľudského života je to však
už obdobie kedy môže človek bilancovať svoje úspechy i neúspechy, splnenie
či nesplnenie cieľov ktoré si vytýčil.
Podobne je to i v histórii klubu. Desať
rokov je výbornou príležitosťou obzrieť
sa dozadu a zhodnotiť čo sme za toto
obdobie vykonali, v čom sme splnili
naše očakávania a kde sme neuspeli tak
ako sme si predstavovali.
Pri hodnotení desaťročnej existencie klubu si však musíme uvedomiť, že
chov NKS na Slovensku resp. klubová
činnosť nezačala na zelenej lúke, ale
bola iba pokračovaním úsilia a práce
našich predchodcov, pretože chov NKS
u nás má podstatne dlhšiu históriu
a historické udalosti pred desiatimi rokmi nás iba prinútili podstatne zmeniť
zabehnuté cesty a viacej sa spoliehať
na vlastné sily.
Pred desiatimi rokmi sme boli všetci
prekvapení rýchlym sledom udalostí
pri rozdelení Československa a mnohých z nás zastihol nepripravených
i postoj našich kolegov v klube z Českej
republiky, ktorí na Konferencii Klubu
chovateľov KO v ČR konanej dňa 27.
2. 1993 dali jasne najavo, že naše cesty
sa rozdelili a je nutné aby sme si každý
hľadali uplatnenie v tej časti republiky
v ktorej sa nachádzame. Dnes keď hodnotíme ich postoj vidíme, že vychádzal
z tvrdej reality, ktorá nastala a v ktorej
nebolo miesto pre sentimentálne hodnotenie histórie a vzájomných vzťahov.
Dodnes si spomínam, ako prišli za
19 • Zpravodaj 1/2004
Nástup vodičov na vodnú prácu - Skúšky k 10. vyročiu KCH NKS, Dolná Krupá
(foto archiv autora).
mnou, ako za poradcom chovu páni
Korič a Šebo, ktorí zastupovali Slovenskú pobočku na Konferencii a informovali ma o záveroch konferencie.
Chov NKS na Slovensku bol od počiatku založenia Československa závislý
na chove NKS v Čechách. Kynológia
v Čechách bola na vyššej úrovni a chov
čistokrvných psov bol vďaka vysokej
úrovni poľovníctva pomerne rozšírený. Na Slovensku v tomto období bolo
iba málo čistokrvných psov a medzi
priekopníkov poľovníckej kynológie na
Slovensku patrili hlavne Češi, ktorí prišli na Slovensko počas prvej republiky.
Prvý Klub chovateľov NKS v Československu bol založený v Pardubiciach
r. 1931. Klub mal názov “Krátkosrstý
ohař“. Podpredsedom klubu bol i Jozef
Kadlec, vrchný inšpektor ČSD, ktorý
pôsobil v Nových Zámkoch a bol významným priekopníkom chovu stavačov na Slovensku. Sústreďoval okolo
seba mladých záujemcov o chov a výcvik stavačova, snažil sa šíriť osvetu vo
výcviku i čistokrvnom chove hlavne
NKS. Počet zápisov nielen NKS ale
všetkých poľovníckych plemien v plemennej knihe na Slovensku bol však
minimálny a čistokrvné odchovy malo
iba zopár chovateľov.
Zvyšovaniu úrovne chovu prispelo organizovanie skúšok a rôznych
inštruktážii o výcviku. Na Slovensko
chodili robiť tieto inštruktáže i významný český resp. moravský cvičitelia - František Vojtěch, Richard Knoll.
Pomaly narastal aj počet zápisov psov
v plemennej knihe. Po druhej svetovej vojne sa obnovila úzka spolupráca v rozvoji chovu NKS na Slovensku
s Českými krajmi. V roku 1946 bol na
Zpravodaj 1/2004 • 20
uctenie pamiatky Jozefa Kadleca, ktorý bol cez vojnu nútený odísť zo Slovenska a návratu naspäť sa už nedožil,
usporiadaný prvý ročník Memoriálu
Jozefa Kadleca. Hlavným rozhodcom
na tomto memoriáli bol František Vojtěch. V roku 2003 sa uskutočnil už 38.
ročník tejto najvyššej súťaže stavačov
v ktorej sa súťaží o titul“Všestranný
víťaz SR“.
Klub „ Krátkosrstý ohař“ prešiel viacerými zmenami a v roku 1955 bol pričlenený k ČMJ v Prahe pod názvom“
Klub chovateľov krátkosrstých stavačov
v Prahe“.Na Slovensku neustále rástol
podiel NKS na stave stavačov. V Novom meste nad Váhom sa vytvorila
skupina výborných chovateľov a cvičiteľov na čele s Kolomanom Slimákom,
ktorí dosahovali s NKS na naše pomery veľké úspechy. Úroveň kynológia na
Slovensku rýchlo rástla, vznikli viaceré
kluby chovateľov poľovníckych plemien psov pri SPZ.
Klub chovateľov NKS bol však pri
ČMS v Prahe. Neskôr pri vnútorných
zmenách v klube vznikla na Slovensku
pobočka Klubu na čele ktorej stál dlhé
roky p. Bartovič z Piešťan.
V roku 1961 boli pre Slovensko vytvorené dve funkcie poradcu chovu.
V roku 1970 boli tieto dve funkcie zlúčené a pre Slovensko bol iba jeden poradca chovu.
Od toho roku bol poradcom chovu
až do roku 1981 Vladimír Pačes, keď
funkciu poradcu chovu prevzal Ing. Jozef Jursa CSc. Ten bol poradcom chovu
až do rozdelenia Československa v r.
1993. Postupne sa vybudovala na Slovensku pomerne silná pobočka, ktorá
mala v sedemdesiatich rokoch viac ako
200 členov.
Významne sa tiež zvýšil počet chovných jedincov, chovných staníc a počet
zapisovaných šteniat. Počet chovných
psov na Slovensku bol malý a stále
sa pohyboval pod hranicou desiatich
psov. Počet chovných súk však v 70
tich rokoch presiahol 100 a v roku
1980 bolo na Slovensku 128 chovných
súk. Najviac šteniat NKS do plemennej
knihy bolo zapísaných v roku 1974 356 jedincov.
Po tomto rozmachu chovu stavačov
v 70 tich rokoch, ktorý bol vyvolaný aj
výrazným nárastom lovu drobnej zveri,
nastal pokles. V roku 1993 bolo na Slovensku iba 67 chovných súk a počet zapisovaných šteniat koncom 80 tich ro-
Skúšky k 10. výročiu KCH NKS - Ing, Jursa CSc. a Bella z Dubovských luhov,
rozhodcovie Miroslav Rigo a František Nezhoda (foto archiv autora).
kov poklesol pod 100. Celkom bolo na
Slovensku do SPKP do roku 1993 zapísaných 3934 jedincov plemena NKS.
Medzi najvýznamnejšie chovné stanice v tom období na Slovensku ale i v
rámci Československa patrila chovná
stanica z Očkovskej doliny p. Jána Liška. V mnohých rodokmeňoch psov na
Slovensku i v ČR i dnes nájdeme psa
Foro z Očkovskej doliny, ktorí významne ovplyvnil hlavne I. líniu.
V osemdesiatich rokoch sa upravila
činnosť pobočiek tak, že sa vytvorili
aktivisti pre jednotlivé okresy a títo
mali na starosti presadzovať aktivity
klubu v jednotlivých okresoch. Na Slovensku bola stále iba jedna pobočka
na rozdiel od Čiech kde boli pobočky
v každom kraji. Všetky akcie a aktivity klubu sa konali v Čechách. Či už sa
jednalo o klubové skúšky alebo klubové výstavy. Činnosť klubu na Slovensku
sa obmedzovala prakticky na vykonávanie rôznych inštruktážii o výcviku
a poriadanie členských schôdzí pobočky na ktorých sa podávala informácia
o činnosti klubu.
V takomto stave nás zastihlo rozdelenie Československa. Po uvedenom
stretnutí s p. Koričom a Šebom som
ako poradca chovu zvolal dňa 9. 3.
1993 stretnutie aktivistov klubu z jednotlivých okresov. Po zvážení situácie
sme založili prípravný výbor pre založenie klubu chovateľov NKS na Slovensku pri ÚR SPZ. Pripravili sme Stanovy
klubu a zaregistrovali ho na Ministerstve vnútra SR a zvolali zakladajúcu
členskú schôdzu na ktorú sme pozvali
všetkých členov bývalého československého klubu podľa zoznamu z minulého roku. Zakladajúca členská schôza sa
uskutočnila v Trnave dňa 28. 3. 1993.
Zúčastnilo sa jej 31 účastníkov. Ako
hostia prišli Ing. Štefík za ÚR SPZ a p.
Tašek Bohumil, predseda Klubu KO
v ČR., ktorý sa však medzitým rozdelil
na tri kluby.
Na členskej schôdzi bol zvolený výbor klubu a prijatý plán činnosti na rok
2003 v ktorom hlavným cieľom bolo
rozšíriť členskú základňu a rozvinúť
aktivity klubu pretože bolo potrebné
rozbehnúť rôzne akcie ktoré by boli
atraktívne pre členov ale zároveň by
i boli prospešné rozvoju chovu NKS
na Slovensku. Výbor rozbehol činnosť
klubu a v prvej polovici roku vydal
spravodaj, ktorý obsahoval základné
dokumenty klubu tj. stanovy a zápisnicu z členskej schôdze. Spravodaj
odvtedy vychádza pravidelne jedenkrát
v roku v marci a je zasielaný všetkým
členom klubu.
Predseda KCH NKS ing. Jursa CSc. oceňuje najlepších vodičov NKS na Slovensku v rokoch
1995 - 2002 na slávnostnej čl. schôdzi k 10. výročiu klubu. (foto archiv autora).
Výrazne nerástli len aktivity klubu,
ale aj členská základňa. V roku 1998 ku
koncu volebného obdobia mal už klub
153 členov. Prvé chovné skúšky NKS
sme zorganizovali 20. 8. 1994 v Mojmírovciach. Tu sme zorganizovali aj prvú
klubovú výstavu v r. 1997.
Od roku 1994 organizujeme pravidelne jarné zvody NKS. Po prvých
úspešných akciách sme v roku 1994
požiadali Svetový klub NKS o prijatie
za člena. Naše úsilie o medzinárodné
uznanie nášho Klubu vyvrcholilo 22.
9. 1995 keď sme boli na zasadnutí Svetového klubu NKS v Riede (Rakúsko)
prijatý za člena klubu.
Po ukončení volebného obdobia v roku 1998 sa uskutočnili voľby nového
výboru. Na členskej schôdzi, ktorá sa
konala v Budmericiach V tomto období
sme stabilizovali členskú základňu. Počet členov klubu sa pravidelne pohybuje
okolo 200 (k 1. 1. 2004 – 221). Výrazne
sa zlepšila aj ekonomická situácia klubu.
Založili sme tradíciu vyhodnocovania
najlepšieho NKS vo výkone v danom
roku. Jednotlivé skúšky a súťaže sú bodované a psi sa umiestňujú podľa bodov
ktoré v danom roku získali. So sponzorskou pomocou sme vyhotovili Putovný
pohár na ktorom sú každý rok vyznačené mená najlepšieho psa a vodiča.
V roku 2003 sme pri príležitosti 10.
výročia založenia klubu zorganizovali
výstavu NKS i klubové skúšky. Na výstave sa zúčastnilo 53 jedincov z toho
12 zo zahraničia a na skúškach 28 jedincov z toho 5 zo zahraničia. Veľmi
nás mrzelo, že z Českej republiky sa
nezúčastnil skúšok ani výstavy ani jeden jedinec.
Počet chovných psov sa pohybuje
okolo 15 ks. Pred piatimi rokmi sa ako
podmienka chovnosti u chovných psov
zaviedlo vyšetrenie na dysplaziu bedrových kĺbov. Chovné skúšky sú povinné
pre psov i pre suky (nahradiť ich môžu
VSS v I. cene, musí však byť na nich
skúšaná i disciplína sliedenie za živou
kačicou). Chovné skúšky sa uskutočnili doteraz vždy v mesiaci august.
Vzhľadom na extrémne horúčavy v posledných rokoch presunuli sme v roku
2004 ich termín na október. Klubovú
výstavu organizujeme každý druhý rok.
Preto v roku 2004 klubovú výstavu neorganizujeme.
Ing. Jozef Jursa CSc.
Predseda KCHNKS
Prehľad stavov chovných súk a psov za r. 1993 – 2004.
Rok
Suky
Psi
93
67
5
94
50
4
95
38
5
96
45
8
97
50
8
98
55
10
99
55
8
00
56
11
01
54
14
02
49
18
03
44
19
04
54
15
98
30
163
99
27
147
00
20
115
01
21
115
02
24
142
03
18
126
Prehľad počtu vrhov a zápisov za r. 1993 – 2003.
Rok
Vrhy
Záp.
92
14
79
93
15
82
94
24
138
95
20
110
96
26
154
97
23
122
21 • Zpravodaj 1/2003
Společenské události
v našem klubu v roce 2004
95 let - Jírovec František, Horní Nouzov, PO
90 let - Hufeisl Vladimír, Plzeň, ZČ
85 let - Svoboda Evžen, Klatovy, ZČ, Klusal Václav, Holubice,
JM, Folta Vladimír, Krásno n. B., SM, Dudek Josef, Lubenice,
SM
80 let - Sobín Josef, Lány, PO, Petrman Vladimír, Kladno, PO,
Krystl Jan, Plzeň, ZČ, Zeman Miroslav, Dolní Roveň, VČ, Metelka Václav, Sklenařice, VČ,
75 let - Čapek Josef, Pěčice, PO, Košťál Jaroslav, Dobrá Voda,
VČ, Ing. Kupka Vladimír, Háj u Opavy, SM, Galásek Václav,
Radvanice, SM, Chmelař František, Podolí, SM, Ing. Klement
Lubomír, Lipník n. B., SM, Koplas Vlastimil, Přerov, SM
70 let - Kopecký Slavoj, Čáslav, PO, Palata Miroslav, Libochovice, SČ, Mášl Jiří, Ráveň, JČ, MVDr. Trpák Jaroslav, České Budějovice, JČ, Doskočil František, Čeradice, VČ, Zapletal Josef,
Litomyšl, VČ, Líkař Václav, Prasek, VČ, Votava Ladislav, Havlíčkův Brod, VČ, Steklý Čeněk, Podmoky, VČ, MVDr. Pecha Jiří,
Havlíčkův Brod, VČ, Matoušek Jan, Dobrá, VČ, Brodil František, Ledeč nad Sázavou, VČ, Malý Václav, Rožnov, VČ, Sedlák
Vladislav, Butovice, SM, Kusala Josef, Ostrava, SM, Obrtel Emanuel, Citov, SM, Kalvas Jindřich, Horní Pěna, JČ
Dne 5. května 2004
oslavil výročí
80. let
Jan Krystl
65 let - Mojžíš Jaroslav, Srbce, PO, Chvalovský František, Poděbrady, PO, Borovička Rudolf, Zvěřinek, PO, Němec Václav,
Hraběšín, PO, Kaboň Josef, Stříbro, ZČ, Vídršperk Václav, Starý
Plzenec, ZČ, Mokříž Jiří, Staré Čivice, VČ, Mile Julius, Trusnov,
VČ, Malík Bohumil, Vápno, VČ, Bednář Vlastimil, Polička,VČ,
Schejbal Oldřich, Dobříkov, VČ, Michalík Ervín, Bolatice, SM,
Herzán Josef, Rakvice, JM, Jakeš Jaromír, Slavič, SM, Način Rudolf, Rokytnice, SM
60 let - Krátký Lubomír, Kolín, PO, Bártl Zdeněk, Kosmonosy, PO, Kraus Jiří, Semice, PO, Blažek Jan, Nymburk, PO,
Šplíchal Miroslav, Vitice, PO, Pospíšil Jaroslav, Nové Dvory, PO,
Ing. Poledne Josef, Zásmuky, PO, Matějka Vojtěch, Mohelnice,
ZČ, MVDr. Šíma Václav, Hořovice, ZČ, Svoboda Jiří, Václavice,
SČ, Mareš Jiří, Straškov, SČ, Vaněk Jaroslav, Trnov u Dobrušky,
VČ, Tomiška Václav, Vilémov, VČ, Jiráček Václav, Oucmanice,
VČ, Stierand Josef, Trubějov, VČ, Slavík Josef, Synčany, VČ, Navrátil Pavel, Nové Heřmínovy, SM, Ječmínek Alois, Žešov, JM,
Bořecký Vítězslav, Žerůvky, JM, Konečný Jaroslav, Ustin, SM,
Pajunčík Jan, Břuchotín, SM, Ing. Skříčil Jaroslav, Hrabůvka, SM
55 let - Lukeš Jiří, Třebovle, PO, Kroužil Jaroslav, Veselíčko,
PO, Šmíd Vladimír, Budiměřice, PO, Kubíček Bohumil, Dymokury, PO, Bultman Alois, Sadská, PO, Hopp Emil, Bezdružice,
ZČ, Mlynařík Václav, Buková, ZČ, Baumrukr Jan, Oplot, ZČ,
Koldinský Václav, Kaznějov, ZČ, Ing. Formánek Jiří st., Bílý
Kostel, SČ, Strachota Jiří, Panenský Týnec, SČ, Polívka Karol,
Varnsdorf, SČ, Vacek Jaroslav, Nová Cerkev, JČ, Kotlíková Jana,
Strakonice, JČ, Adamczak Jan, Kolibrow, Polsko, MVDr. Průša
Jan, Kosičky, VČ, Bartoš Jaroslav, Třebechovice pod Or., VČ,
Schoval Vladimír, Dolní Černůtky, VČ, Palán Karel, Havlíčkův
Dne 12. listopadu 2004
oslaví výročí
90. let
Vladimír Hufeisl
z Plzně, člen ZČ pobočky KCHNKO Praha. S myslivostí začal v roce 1946, kdy si
pořídil prvního loveckého psa - fenu NKO
Strevnses Borbl z Berlína. O rok později založil významnou chovnou stanici „Z Chotíkova“. V této chovné stanici odchoval 5 vrhů, z toho i prvního chovného psa Boje z Chotíkova, kterého předvedl na PZ, LZ, VZ v I.
ceně a kvalifikoval se na MKP. Radosti z této vrcholné kynologické
akce mu nebylo dopřáno, neboť mu tehdejší režim v roce 1951
odebral lovecký lístek z politických důvodů a vyloučil jej z ČMJ.
Proto na MKP musel Boje předvést jeho bratr Jaroslav, kterému
v roce 1953 předal tuto chovnou stanici. Po bratrově smrti v roce 1966 převzal chovnou stanici jeho syn Jaroslav Krystl z Plzně
– Radčic, který pokračuje v chovu NKO úspěšně doposud.
V roce 1959 se panu Krystlovi dostalo odvolání, získal opět
členství v ČMJ a lovecký lístek. V kynologii zastával řadu funkcí,
včetně předsedy ZČ pobočky KCHNKO. Vycvičil celkem 7 NKO,
které předvedl na různých zkouškách, nejvýše pak z druhým chovným psem Bojarem z Malé hvězdy na MFV.
Jan Krystl je všestranným rozhodčím z výkonu pro ohaře. Posuzoval na mnoha zkouškách, včetně memoriálů a na zkouškách
z výkonu posuzuje i v současné době. V roce 1973 se stal rozhodčím z exteriéru pro plemeno NKO. Jeho dlouholetých zkušeností
využívá i kynologická komise OMS Plzeň – sever, jejímž je členem.
z Plzně, člen ZČ pobočky KCHNKO Praha. Jubilant začal s myslivostí v roce 1946 po
složení zkoušek a o rok později se stal členem
mysliveckého svazu. V roce 1949 si pořizuje
prvního NKO fenku Aranku z Vyhlídky. V roce 1955 vstupuje do KCHNKO a nechává si zaregistrovat vlastní
chovnou stanici „Z Vladykova“. Odchoval celkem 18 vrhů loveckých
psů, převážně NKO. Největší úspěch z této chovné stanice dosáhla
fena NKO Herta z Vladykova, která získala titul Champion ČSSR.
Za dobu své kynologické praxe předvedl mnoho psů různých plemen na zkouškách od ZV až po VZ. V roce 1955 se stal rozhodčím
z výkonu postupně pro všechny typy zkoušek pro ohaře a ZV, PZ,
LZ, BZ malých plemen. Posuzoval na všech druzích zkoušek, včetně
memoriálů. Na některých druzích zkoušek posuzuje dodnes. Mnoho let aktivně pracuje jako člen kynologické komise OMS Plzeň
– sever. Svoje bohaté kynologické zkušenosti předává začínajícím
kynologům v ZČ pobočce klubu i všem v Západních Čechách.
Je držitelem nejvyššího mysliveckého vyznamenání „Za zásluhy
o myslivost“. Přes svůj vysoký věk se pravidelně zúčastňuje většiny
kynologických akcí v ZČ kraji, ale často navštěvuje MRK či MKP
nebo řady výstav. Jednomu z nejstarších členů klubu a nejstaršímu členu ZČ pobočky přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví
a ještě mnoho krásných chvil se svými přáteli i se svými čtyřnohými kamarády.
Výbor KCHNKO Praha a členové ZČ pobočky klubu
Výbor KCHNKO Praha a členové ZČ pobočky klubu
Zpravodaj 1/2004 • 22
Brod, VČ, Novotný Miroslav, Přibyslav, VČ, Brož Václav, Hněvkovice, VČ, Zerzáň Petr, Lanškroun, VČ, Mgr. Jireš Jaroslav,
Hnátnice, VČ, Kadlčík Jindřich, Prostějov, JM, Hruda Jaroslav,
Hrubčice, JM, Navrátil František, Bošovice, JM, Stará Ladislava,
Nové Město na M., JM, Ing. Herman Miroslav, Brno, JM, Zerzán Petr, Lubník, VČ, Nastoupil Jan, Břuchotín, SM, Pospíšilová
Stanislava, Věrovany, SM, Malinda Otakar, Oploceny, SM, Peluha Jaroslav, Henčlov, SM, Ing. Vinkléř Milan, Klokočí, SM, Basalyga Vladimír, Velký Třebešov, VČ
50 let - Moravec Josef, Vrátkov, PO, Kraus Zdeněk, Malotice, PO, Taraba Jaroslav, Rožďalovice, PO, Smrčina František,
Nučice, PO, Johánek Tomáš, Mrákov, ZČ, Krauz Václav, Petrovičky, ZČ, Čapek Jaroslav, Mirotice, JČ, Cvach Jiří, Blatná, JČ,
Pils Zdeněk, Zubčice, JČ, Šaliga Mikuláš, Velké Túrovce, Slovensko, Kaplan Ivan, Slepotice, VČ, Hrdý Miroslav, Kopidlno,
VČ, Moravec Ladislav, Újezd u Chocně, VČ, Knytl Lubomír,
Slatina, VČ, Matěna Jaroslav, Střehošice, VČ, Havlíček Miroslav,
Chroustovice, VČ, Ing. Rafaj Stanislav, Břidličná, SM, Pilát Stanislav, Klobouky u Brna, JM, Gajoš Jaroslav, Vnorovy, JM, Ing.
Umýsa Miroslav, Oldřichovice, JM, Holík Jiří, Ctidružice, JM,
Dlouhý Václav, Jaroslavice, JM, Říha Stanislav, Olomouc, SM,
Smrčka Jaroslav, Zvole, SM, Stodola Zdeněk, Biskupice, SM
Všem jmenovaným jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví a hodně úspěchů v chovu a výcviku NKO.
Výbor KCHNKO Praha
Dne 22. února 2004 zemřel ve věku
nedožitých 65. let
Ladislav Tikovský
z Velběh, okres Příbram
Celý svůj život se věnoval myslivosti, myslivecké kynologii, chovu a výcviku německého krátkosrstého ohaře. Členem ČMMJ byl od r. 1960 a od r. 1969
byl členem našeho chovatelského klubu a středočeské pobočky,
následně pobočky Poděbrady. Myslivosti a kynologii se věnoval
v okrese Příbram, kde zastával funkci mysliveckého hospodáře
a byl dlouholetým členem kynologické komise OMS Příbram. Kynologická veřejnost ho znala jako všestranného rozhodčího, dobrého chovatele a drezéra.
Za svoji dlouholetou práci v myslivosti a kynologii obdržel vyznamenání „Za zásluhy o myslivost II. stupně“ a byl držitelem
zlatého vůdcovského odznaku. Měl zaregistrovanou chovatelskou
stanici „ ze Sukova kraje“.
Za dobu své kynologické činnosti předvedl úspěšně na zkouškách z výkonu a memoriálech několik NKO. Na MFV to byli psi
Alan z Prosečské vysočiny a Ajax z Malsínů, na MRK a MKP v roce 1990 pes Cara ze Sukova kraje.
Ztrácíme v něm zkušeného rozhodčího, chovatele, drezéra, ale
především výborného člověka a kamaráda.
Čest jeho památce
Výbor KCHNKO Praha a přátelé z pobočky Poděbrady
Adresy předsedů poboček
KCHNKO
Poděbrady
Kašík Vlastimil
Jihočeská
Brožek Stanislav
Západočeská
Fiala Josef
Severočeská
Bláha Karel
Východočeská
Stierand Josef
Jihomoravská
Bébar Ivo
Severomoravská
Tašek Bohumil
Kundratice 23
281 26 Týnec n. L.
Na potoce 277/I.
391 81 Veselí n. Luž.
Kozolupy 206
330 32 Kozolupy
Školní 334
471 23 Zákupy
Kramolna 131
547 01 Náchod
Křižanovice u Buč. 32 683 57 Křižanovice
Mírová 1017
735 81 Bohumín
Adresář poradců chovu
a jejich zástupců
Hlavní poradce
Tašek Bohumil
Novák Bohumil
Poděbrady
Novák Josef
Novák Bohumil
Jihočeská
MVDr. Trpák Jar.
Dvořák Václav
Západočeská
Krystl Jaroslav
Koldinský Václav
Mírová 1017 735 81
Tel.: 603 769 559
Bečváry 173
281 43
Tel.: 321 796 383
Bohumín
Křičkova 1368 280 00
Tel.: 321 720 503
Bečváry 173
281 43
Tel.: 321 796 383
Kolín 5
Hálkova 16
Mažice 3
Č. Budějovice
Borkovice
370 04
391 91
Radčice 133
322 00
Tel.: 377 822 586
V úvoze 343 331 51
Tel.: 373 332 859
Bečváry
Bečváry
Plzeň
Kaznějov
Severočeská
Malý Přemysl
Na Hágu 235 464 01
Frýdlant v Č.
Tel.: 606 469 089, 482 311 591
Ing. Formánek J. ml. Bílý Kostel 249 463 32
Bílý Kostel
Tel.: 607 121 825, 485 143 008
Východočeská
Knytl Lubomír
Slatina 88
566 01
Vysoké Mýto
Tel.: 724 264 755, 465 424 015
Kaplan František
Lipec 23
530 02
Pardubice
Tel.: 777 672 634, 466 950 493
Jihomoravská
MVDr. Šrámek Č., CSc. Údolní 1 691 72
Klobouky
Tel.: 777 944 933, 519 419 824
Ing. Oliva Pavel
Větrná 79
671 72
Miroslav
Tel.: 603 117 573, 515 333 916
Severomoravská
Ing. Klement L.
Za parkem 1009 751 31 Lipník n. B.
Tel.: 581 773 027
Müller Luděk
Šilheřovice 11 747 15
Šilheřovice
Tel.: 595 051 115
23 • Zpravodaj 1/2004
Zpravodaj 1/2004 • 24
34. Holub Vladislav
Stonava
Krhová
Černčice
Tři Dvory
Hradec Králové
SM
SM
VČ
SM
VČ
Ostrava
SM
Nárůst členské základny KCHNKO PRAHA
podle poboček:
Poděbradská 3 členové
Severomoravská
Západočeská 1 člen
Jihomoravská
Jihočeská
6 členů
Východočeská
Severočeská 3 členové
Celkem
6 členů
8 členů
7 členů
34 členů
Stav členské základny KCHNKO k 1. 5. 2004
Poděbradská
Západočeská
Jihočeská
Severočeská
168 členů
85 členů
127 členů
60 členů
Severomoravská
Jihomoravská
Východočeská
Celkem
174 členů
156 členů
269 členů
1039 členů
Vítáme všechny v našem chovatelském klubu. Přejeme Vám
mnoho krásných chvil s NKO a přáteli v KCHNKO Praha.
Mastný Karel
matrikář klubu
POZOR!
POZOR! Změna telefonního čísla
matrikáře klubu! Nové telefonní
číslo je 721 042 510.
POZOR!
Přihlášku zasílejte matrikáři
klubu:
Karel Mastný, Na Čachně 816,
332 02 Starý Plzenec
Podpis žadatele.................................
V .............................dne ...................
Místo pro nalepení
kopie o zaplacení
členského příspěvku.
JČ
JM
SČ
SČ
JČ
JČ
VČ
SČ
JM
VČ
VČ
ZČ
VČ
VČ
JČ
SM
JČ
JČ
PO
PO
JM
JM
JM
JM
JM
JM
SM
PO
Jsem držitelem plemene: .....................................................................................
Od roku: .................................................................................................................
Mám chráněný název chovné stanice: ...............................................................
Jméno a příjmení: ......................................................................
Narozen/a dne: ..........................................................................
Rodné číslo: ................................................................................
Bydliště: ......................................................................................
PSČ: ........................................ Kraj: ..........................................
Nová Buková
Břeclav
Radonice
Kadaň
Jindřichův Hradec
Vimperk
Vysoké nad Jizerou
Stebno
Petrov u Hodonína
Ústí nad Orlicí
Chotěboř
Žerovice
Lesná
Náchod
Malovice
Skoky
Ioannina - Řecko
Bácovice
Činěves
Sedlec - Prčice
Biskupice
Rybníček
Tvorovice
Čehovice
Ivaň
Velké Němčice
Křelov
Nehvizdy
Žádám o přijetí za člena a prohlašuji, že budu zachovávat všechna ustanovení
Stanov a ostatních norem KCHNKO i všechna usnesení orgánů klubu.
do Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů
KCHNKO
Kos Václav
Mach Jiří
Ing. Salač Jiří
Pletichová Lucie
Klaška Jan
Marousek Jiří
Patočka Petr
Ing. Fr. V. Jelínek
Opavský Petr
Süsser Pavel
Nedbal Radek
Voráček Karel
Půža Jan
Bouček Jan
Nováková Iveta
Žůr Daniel
Tsiaras Christos
Kos Milan
Šantrůček Václav
Milota Petr
Stodola Zdeněk
Adámek Jiří
Hutera Vladimír
Dlabal Jaroslav
Miler František
Vintrlík František
Dostál Martin
Brodský Přemysl
Členská přihláška
Českomoravská kynologická jednota
115 25 Praha - Staré Město, Jungmannova 25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Feber Vojtěch
Holáň Stanislav
Laštůvka Milan
Balatka Božetěch
Ing. Hypš Jiří
Pište strojem nebo hůlkovým písmem.
Složenku na uhrazení členských příspěvků
vyplňte čitelně.
Svým podpisem rovněž souhlasím, aby
KCHNKO pro své potřeby zpracovával a
uchovával mé osobní údaje.
od 1. 11. 2003 do 31. 3. 2004
29.
30.
31.
32.
33.
Jsem - nejsem členem ČMMJ, registrován
u OMS: ...................................................
Noví členové KCHNKO

Podobné dokumenty