Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na

Komentáře

Transkript

Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na
Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe
CZ.1.07/2.2.00/28.0029
Stanovení benzodiazepinů pomocí kapalinové chromatografie
Teoretická část:
Benzodiazepiny jsou řazeny do skupiny léčiv s psychotropními účinky, které jsou
v současné době velmi často využívány v terapii celé řady onemocnění. V mnoha
případech však dochází k zneužití těchto látek. Zneužití může být náhodné (např.
předávkováníu starších pacientů, kteří si nepamatují, zda si lék vzali a vezmou si ho
opakovaně) nebo úmyslně v suicidálním (sebevražedném) úmyslu.
Z bohaté skupiny benzodiazepinů jsou v ČR často předepisovány, užívány
a zneužívány benzodiazepiny, které jsou uvedeny v tabulce č.1.
Tab. 1 Často využívané benzodiazepiny
Doba působení léčiv
Krátce působící
Středně dlouho působící
Dlouho působící
Velmi dlouho působící
Název
Flurazepam
Midazolam
Triazolam
Aplrazolam
Chlordiazepoxid
Lorazepam
Oxazepam
Diazepam
Klonazepam
Clorazepat
Prazepam
Biologický poločas
1-4 hod.
2-5 hod.
2-6 hod.
6-20 hod.
5-20 hod.
10-20 hod.
5-15 hod.
20-70 hod.
20-30 hod.
30-200 hod.
30-200 hod.
Dnes jsou benzodiazepiny považovány za nejlepší léky používané k řešení problémů
centrálního nervového systému. Vysoce tolerované a bezpečné benzodiazepiny se
také projevily jako úspěšný hypnotický přípravek, a to na uvolnění svalů a léčbu
epilepsie. Množství, které se užívá v terapiích, je poměrně velmi nízké, a proto jsou
výsledné plazmatické koncentrace rovněž velmi nízké – na úrovni nmol/l. Pro
rozlišení, zda se jedná o koncentrace terapeutické či toxické, nebo dokonce smrtelné
je nutné provést citlivou a selektivní analýzu se spolehlivou identifikací jednotlivých
benzodiazepinů a jejich metabolitů. Pro „skríning“ benzodiazepinů je často využívána
tenkovrstevná chromatografie (TLC), která je nenáročná, rychlá a umožňuje podat
informace o přítomnosti noxy v biologickém materiálu.
Dále je možno pro stanovení, identifikaci a kvantitativní analýzu použít kapalinovou
chromatografii s DAD detekcí či hmotnostní spektrometrií.
Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe
CZ.1.07/2.2.00/28.0029
Benzodiazepiny jsou strukturně podobné sloučeniny. Jejich základem je azepinový
kruh (viz Obr. 1), který je společný pro většinu benzodiazepinů.
Obr. 1 Azepinový kruh
Ze struktury benzodiazepinů (viz Obr. 2) plyne, že budou (po úpravě podmínek, např.
deproteinaci biologického vzorku) poměrně dobře extrahovány do nepolárního
rozpouštědla, což lze využít pro jejich zakoncentrování.
Obr. 2 Struktury často užívaných benzodiazepinů
Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe
CZ.1.07/2.2.00/28.0029
Pracovní postup:
Příprava mobilní fáze
1.
 Do odměrné baňky připravte 20 mM roztok kyseliny mravenčí (V = 100 ml) –
používejte deionizovanou vodu
 Pomocí pH metru upravte pH na hodnotu 9.0 (titrace amoniakem)
 Připravte mobilní fázi o složení 20 mM formiát amonný : methanol (30:70 v/v),
V = 200 ml
 Mobilní fázi přefiltrujte pomocí filtrační aparatury a následně ji umístěte do
ultrazvukové lázně
Příprava roztoků
2.

Připravte roztoky bromazepamu a ibuprofenu o koncentraci 0,005 mg/ml; V = 0,5 ml

Připravte sadu kalibračních roztoků (směs ibuprofen a bromazepam, koncentrace
zásobních roztoků 1 mg/ml) v koncentračním rozmezí 1,00 až 10,0 µg/ml pro
bromazepam a 2,00 až 20,0 µg/ml pro ibuprofen (5 kalibračních bodů), V = 0,5 ml
HPLC-UV analýza
3.

Podle pokynů proveďte nastavení podmínek měření
Podmínky měření
Kolona:
Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C8, 150 × 4.6 mm, 5 μm
Detektor:
230 nm
Průtoková rychlost: 0.6 ml/min

Proveďte analýzu bromazepamu a ibuprofenu

Proveďte analýzu kalibračních roztoků a analýzu neznámého vzorku (5x)
Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe
CZ.1.07/2.2.00/28.0029
Vyhodnocení výsledků

Podle retenčních časů určete pořadí studovaných léčiv

Sestrojte kalibrační křivku, vypočtete množství léčiv v neznámém vzorku

Vypočtěte relativní směrodatné odchylky času a ploch píků – analýza neznámého
vzorku

Podobné dokumenty

6. Nanokompozity na bázi polymer/jíl

6. Nanokompozity na bázi polymer/jíl Nanoplniva můžeme rozdělit na organická a anorganická, podle výskytu na přírodní a syntetická a podle tvaru částic na vláknitá a nevláknitá. V praxi se v současné době nejvíc používá jako nanoplniv...

Více

Novinky databáze Oracle 12c

Novinky databáze Oracle 12c Oracle Database 11g - Hotová řešení (cpress) Oracle DBA – examples from practice (ebook) - Spravuji databáze a OFM klientům, kteří to chtějí. - Školím lidi, které to zajímá. - Pracuji na projektech...

Více

1 Analýza aniontových tenzidů v čisticích prostředcích kapilární

1 Analýza aniontových tenzidů v čisticích prostředcích kapilární - 15 mM naftalensulfonová kyselina, 15 mM triethylamin v ACN/MeOH 75/25 (v/v) - v odměrném válci připravte 50 mL směsi acetonitrilu a methanolu v poměru 75:25 - odpovídající množství naftalensulfon...

Více

Identifikace drog - imunochemické testy

Identifikace drog - imunochemické testy z vazby na protilátku. Jedná se o technicky nenáročné metody, které jsou však často nedostatečně specifické, a proto je nutné potvrdit pozitivní výsledek jinou objektivní analytickou metodou. V sou...

Více

Ebook Oracle DBA - Tomas Solar Consulting

Ebook Oracle DBA - Tomas Solar Consulting Přesun dat – datová pumpa ............................................................................................. 89 Datová pumpa - Export .......................................................

Více

2. Stanovení obsahu vitaminu C metodou vysoce účinné kapalinové

2. Stanovení obsahu vitaminu C metodou vysoce účinné kapalinové • Filtrační zařízení pro vakuovou filtraci Millipore, Fischer Scientific, ČR

Více

Pracovní list č. 2 Charakteristiky polohy -1

Pracovní list č. 2 Charakteristiky polohy -1 1. Při zjišťování počtu nezletilých dětí ve třiceti vybraných rodinách byly získány tyto výsledky: 1, 1, 0, 2, 3,

Více