ROGER dodat pov stavby - výzva a přerušení Jeneč

Komentáře

Transkript

ROGER dodat pov stavby - výzva a přerušení Jeneč
MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE
Stavební úřad
Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice
Oprávněná úřední osoba: ing. arch. Pavel Štamberg
Tel: 220 397 129
E-mail: [email protected]
Adresát:
dle rozdělovníku
Spis. zn.: S-SÚ-10065/13-Stg
Č.j.: SÚ-11670/2/13-Stg
Datum: 20.09.2013
VÝZVA a USNESENÍ
Městský úřad v Hostivici, Stavební úřad obdržel dne 17.12.2013 návrh, který podala firma ROGER s.r.o.,
Baškirská 1465/14, 101 00 Praha 10, zastoupená Ing. Slavomírem Slámou, K Cestičce 67, 273 51 Červený
Újezd, na vydání dodatečného povolení stavby kanceláře firmy ROGER, Jeneč, na pozemku parc.č.
520/164 kat.území Jeneč.
Vzhledem k tomu, že podaná žádost spolu s přílohami není kompletní a nestačí k řádnému posouzení
stavby v územním a stavebním řízení, Městský úřad v Hostivici, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. d zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
Vás vyzývá v souladu s § 88 a § 111 odst. 3 stavebního zákona, abyste do 60 dnů od převzetí této výzvy
doplnili podanou žádost o projektovou dokumentaci 3 x vyhotovení podle přílohy č.5 k vyhl. č. 499/2006 Sb
smlouvu o provedení stavby na cizím pozemku, výpis obchodního rejstříku přejmenovaného vlastníka
pozemku, vyjádření a stanoviska:
- HZS SČ, Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno,
- KHS SČ, Dittrichova 17, 120 00 Praha 2
- Orgán ochrany ovzduší OŽP Městského úřadu Černošice
- Městský úřad Hostivice OŽP, Husovo nám. č.p. 13, 253 01 Hostivice – vynětí ZPF
- Úřad pro civilní letectví ČR, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
- Obec Jeneč, Jeneč, Lidická č.p. 82, 252 61 Jeneč
Vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury s napojením stavby:
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín
- ČEZ ICT Services a.s., Fügnerovo nám. č.p. 1866/5, 120 00 Praha 2
- RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
- Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
- Středočeská vodárna a.s., U vodojemu č.p. 3085, 272 00 Kladno
- Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., Černoleská č.p. 1600, Benešov u Prahy
- Řízení letového provozu ČR s.p., Navigační č.p. 787, 252 61 Jeneč
Městský úřad v Hostivici, Stavební úřad, jako věcně a místně příslušný orgán, v souladu s ustanovením §
64 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), rozhodl takto:
řízení ve věci návrhu, který podala firma ROGER s.r.o., Baškirská 1465/14, 101 00 Praha 10, zastoupená
Ing. Slavomírem Slámou, K Cestičce 67, 273 51 Červený Újezd, na vydání dodatečného povolení stavby
kanceláře firmy ROGER, Jeneč, na pozemku parc.č. 520/164 kat.území Jeneč se
přerušuje,
a to na dobu 60 dnů, ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení.
Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou:
ROGER s.r.o., Baškirská 1465/14, 101 00 Praha 10
IČO
002 41 237
telefon
220 397 121
fax
220 982 168
mail
[email protected]
internet
www.hostivice-mesto.cz
Odůvodnění
Městský úřad v Hostivici, Stavební úřad obdržel dne 17.12.2013 návrh, který podala firma ROGER s.r.o.,
Baškirská 1465/14, 101 00 Praha 10, zastoupená Ing. Slavomírem Slámou, K Cestičce 67, 273 51 Červený
Újezd, na vydání dodatečného povolení stavby kanceláře firmy ROGER, Jeneč, na pozemku společnosti
Gigliato a.s. parc.č. 520/164 kat.území Jeneč.
Městský úřad v Hostivici, Stavební úřad vzhledem k tomu, že podaná žádost spolu s přílohami nebyla
kompletní a nestačila k řádnému posouzení stavby v územním a stavebním řízení vyzval stavebníka
k doplnění podané žádosti a rozhodl o přerušení řízení.
Stavební úřad bude podle § 65 odst. 2 správního řádu v řízení pokračovat, jakmile odpadne překážka, pro
niž bylo řízení přerušeno nebo uplyne lhůta určená správním orgánem.
Účastníci řízení:
ROGER s.r.o., Baškirská 1465/14, 101 00 Praha 10
Gigliato a.s., Jednořadá 1051/53, Bubeneč, 16000 Praha 6
Mgr. Kopčák Bohdan, Západní 406, 25261 Jeneč
Mgr. Kopčáková Lucia, Nad Kajetánkou 1426/12, 16900 Praha 6 - Břevnov,
Wertheim Bohumil, Řepská 438/10, Ruzyně, 16100 Praha 6
Wertheimová Milada, Řepská 438/10, Ruzyně, 16100 Praha 6
Gründl Antonín, Pod stadiony 2665/39, Smíchov, 15000 Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Poučení
Po dobu přerušení řízení lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 65 odst. 1 správního řádu neběží.
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u
zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského
kraje, Zborovská č.p.11, 150 00 Praha 5, k rozhodnutí.
Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
Stavební úřad bude v řízení pokračovat, jakmile pominou překážky, pro které bylo řízení přerušeno.
Pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě odstraněny, stavební řízení bude zastaveno. Po dobu
přerušení řízení lhůta k vyřízení neběží.
Ing.arch.Pavel Štamberg v.r.
referent stavebního úřadu
otisk úředního razítka
Doručí se:
Účastníci řízení: (doporučeně na doručenku)
- navrhovatel:
ROGER s.r.o., Baškirská 1465/14, 101 00 Praha 10
zastoupená Ing. Slavomírem Slámou, K Cestičce 67, 273 51 Červený Újezd
- ostatní: (doporučeně na doručenku)
Gigliato a.s., Jednořadá 1051/53, Bubeneč, 16000 Praha 6
Mgr. Kopčák Bohdan, Západní 406, 25261 Jeneč
Mgr. Kopčáková Lucia, Nad Kajetánkou 1426/12, 16900 Praha 6 - Břevnov,
Wertheim Bohumil, Řepská 438/10, Ruzyně, 16100 Praha 6
Wertheimová Milada, Řepská 438/10, Ruzyně, 16100 Praha 6
Gründl Antonín, Pod stadiony 2665/39, Smíchov, 15000 Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Na vědomí: (doporučeně na doručenku)
Obecní úřad Jeneč, Lidická č.p. 82, 252 61 Jeneč
2

Podobné dokumenty

ČEZ - ÚŘ - zahájení řízení - Chýně

ČEZ - ÚŘ - zahájení řízení - Chýně MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Stavební úřad Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice

Více

Kovács - ÚR - studna

Kovács - ÚR - studna MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Stavební úřad Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice

Více