Výroční zpráva SDA za rok 2009

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva SDA za rok 2009
01-08_rocenka10_uvod.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:23
Stránka 1
SDA
Svaz Dovozců Automobilů
Car Importers Association
ANN
U
A
L
PO
RT
VÝRO
RE
ČN
Í
ZP
VA
Á
R
C I A
2009
01-08_rocenka10_uvod.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:24
Stránka 2
ÚVODNÍ SLOVO
INTRODUCTION
Vážené dámy, vážení panové,
obdobně jako již v předcházejících patnácti výročních zprávách Svazu dovozců automobilů (SDA) Vás chceme seznámit s posláním našeho Svazu, jeho aktivitami, ale zejména s výsledky jeho činnosti za
rok 2009. Cílem této výroční zprávy je podání ucelených informací
z oblasti našeho působení, tedy především importu motorových vozidel a problematice s ním související. Zpráva je proto pojata jako faktografický doklad, jenž má umožnit, i přes jeho určitou modernizaci, aby informace v něm obsažené byly v maximální míře porovnatelné
s informacemi publikovanými v letech 1994 až 2008.
Součástí této zprávy jsou již tradičně věrohodné údaje o registracích motorových vozidel na území ČR, získávané z oficiálních zdrojů, tedy především statistická data o registracích, zatímco dříve uváděná data o prodejích zůstávají jen tam, kde je vhodné vyjádřit i vývojové trendy. Tato výroční zpráva je tak srovnatelná, co do významu
a charakteru statistických údajů, s obdobnými informačními dokumenty publikovanými v zahraničí. Zpráva, stejně jako v minulých letech, neobsahuje hodnocení činnosti jednotlivých členů Svazu, protože to přísluší především jim samotným či jejich partnerům. Děkujeme předem za Vaši pozornost, kterou věnujete následujícím stránkám této zprávy.
Ladies and gentlemen,
As in the preceding fifteen Annual Reports of the Car Importers Association (CIA), we wish to acquaint you with the mission of our Association, its activities and especially with the results of its activity for
2009. The aim of this Annual Report is to provide complete information
about our field of activity, which means in particular the importing
of motor vehicles and the problems related to this. The report is therefore conceived as a factual document, which should make it possible,
in spite of a certain degree of modernisation, for the information contained in it to be comparable to the maximum extent with the information published in the year 1994 to 2008.
By tradition part of this report consists of reliable data on the registration of motor vehicles on the territory of the Czech Republic, acquired from official sources, i.e. in particular the statistical data on
registrations, whereas the data on sales given formerly remain only
where it is suitable to express development trends also. This Annual Report can thus also be compared, as far as concerns the significance and nature of the statistical data, with similar informative documents published abroad. The report, as in past years, does not include the evaluation of the activity of the individual members of the
Association, because this is a matter chiefly for themselves and their
partners. We would like to thank you in advance for the attention you
devote to the following pages of this report.
Praha, březen 2010
Výkonný výbor a Rada ředitelů
Svazu dovozců automobilů
Prague, March 2010
The Executive Committee and Board of Directors
Car Importers Association
THE CAR IMPORTERS ASSOCIATION – CIA
SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ – SDA
Poslání svazu
Svaz dovozců automobilů je dobrovolné sdružení právnických subjektů
působících v České republice v oblasti dovozu silničních motorových
vozidel a obchodu s nimi, včetně jejich servisních služeb. Cílem SDA
je ve smyslu stanov především:
• vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tohoto druhu činnosti
• systematické zvyšování úrovně prodejů a poskytovaných služeb zákazníkům
• prosazování a hájení společných i individuálních zájmů členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu
• vzájemná informovanost a podpora v duchu korektní volné soutěže na trhu, jakož i koordinace prosazování a hájení společných zájmů s jinými podobnými zájmovými skupinami či sdruženími
a svazy
• udržování a případný rozvoj styků s obdobnými zahraničními
sdruženími a svazy
• podle svých možností podporovat technický, ekonomický, sociální a kulturní rozvoj celé české společnosti
• podporovat a ochraňovat obchodní činnost členů v oblastech kolektivního marketingu, propagace, inzerce, včetně pořádání odpovídajících akcí, které tyto cíle naplňují.
Orgány svazu
Rada ředitelů (RŘ) je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních
cílech Svazu a jeho strategii. Předseda Rady je současně předsedou
Výkonného výboru. Členem Rady je nejvyšší statutární zástupce každého z členů Svazu. Rada ředitelů koná pravidelná a podle potřeby i mimořádná zasedání.
Výkonný výbor (VV) je výkonným orgánem Svazu. Výkonný výbor je
šestičlenný. Rada ředitelů volí jeho pět členů na dobu 30-ti měsíců,
2
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
Mission of the Association
The Car Importers Association is a voluntary association of legal subjects active in the Czech Republic in the sphere of the import and sale
of road motor vehicles, including their servicing. The aim of the CIA
is, in the sense of the statutes, in particular:
• the creation of optimum conditions for the development of this type
of activity
• the systematic raising of the standard of sales and of services provided to customers
• the promotion and protection of the joint and individual interests
of members provided they are not mutually at variance
• mutual information and support in the spirit of correct free competition on the market, as well as coordination of the promotion and
protection of joint interests with similar groups or associations and
unions
• maintaining and possibly developing contacts with similar associations and unions abroad
• according to our possibilities to support the technical, economic, social and cultural development of Czech society as a whole
• to support and protect the commercial activity of members in the
fields of collective marketing, publicity and advertising, including
the organisation of appropriate events supporting these aims.
Bodies of the Association
The Board of Directors (BD) is the supreme body and decides on the
basic aims of the Association and its strategy. The Chairman of the
Board is simultaneously the Chairman of the Executive Committee.
The highest statutory representative of each member of the Association is a member of the Board. The Board of Directors holds regular meetings and also extraordinary meetings according to need.
The Executive Committee (Exec. Com.) is the executive body of the
Association. The Executive Committee has six members. The Board
of Directors elects five of its members for a period of 30 months; the
sixth member is always the Secretary of the Association. The elected members of the Executive Committee alternate for periods of 6
01-08_rocenka10_uvod.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:24
Stránka 3
šestým členem je vždy tajemník Svazu. Volení členové Výkonného výboru se v 6-ti měsíčním intervalu střídají ve funkci předsedy výboru
a současně tak i předsedy Rady ředitelů. Výkonný výbor jedná pravidelně měsíčně a podle potřeby zasedá i mimořádně.
Technická sekce (TS) je odborným orgánem Svazu, který pracuje trvale. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či
výjezdní.
Sekce nákladních automobilů (SNA) je stálým odborným orgánem
Svazu, který se orientuje na zvláštní problematiku segmentu klasických nákladních automobilů. Jednání částečně probíhají jako společná
výjezdní s Technickou sekcí.
Sekce motocyklů (SM) je také stálým odborným orgánem Svazu, který byl ustaven pro systematické řešení problematiky motocyklové branže. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní.
Sekce statistiky a Sekce PR jsou dalšími odbornými orgány Svazu,
které se scházejí v případě potřeby k řešení problematiky statistik a koordinace činnosti pracovníků PR.
Sekretariát svazu tvoří tajemník a jeho asistentka. Sekretariát vykonává
administrativně-technické a koordinační práce nezbytné pro spolehlivou
funkci Svazu a jeho orgánů. Tajemník se zúčastňuje všech zasedání
VV, RŘ a odborných orgánů. Sekretariát pravidelně zveřejňuje některé
vybrané informace, především statistiky, na vlastních webových
stránkách. Vzhledem ke stálým změnám v české legislativě sekretariát věnoval i v roce 2009 výraznou pozornost těmto změnám, protože se významně dotýkají činnosti Svazu i jeho členů.
Tiskové konference (TK) byly Svazem v roce 2009 pořádány jako pravidelné čtvrtletní konference, zaměřené především na aktuální témata
(výsledky registrací, výstavy apod.).
Stanovy a etický kodex byly trvale základními dokumenty, které spolu s rozpočtem i v roce 2009 zásadně určovaly rozsah a směry činnosti
Svazu.
Členská základna
Svaz dovozců automobilů má ke dni vydání této zprávy 45 členů zastupujících 68 světově známých značek osobních, lehkých užitkových
a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů.
V průběhu roku 2009 ukončily svou činnost společnosti AuTec
Group s.r.o., importér motocyklů zn. BMW, a AMT Group a.s. (Jaguar,
Land Rover). Za nové členy byly přijaty firmy DK auto-moto s.r.o., dovážející motocykly zn. Triumph, a dovozce nákladních automobilů Isuzu Trucks Czech Republic, s.r.o.
Servisní a dealerská síť členů SDA je provozována v souladu s nařízením EK č.1400/2002 ES. Zákazníci jsou přijímáni a obsluhováni v přehledném, kulturním i příjemném prostředí a na co nejsnáze
dostupných místech. I nadále vycházíme ze strategie trvalého zajištění perfektních prodejních a poprodejních služeb, tj. záručních i pozáručních oprav, prodeje náhradních dílů, příslušenství, výbavy i doplňků v témže místě, kde se rozhoduje o případné koupi nového vozidla. U většiny prodejců je standardně praktikován prodej a poskytování služeb pro několik značek vozidel. Zcela běžně jsou poskytovány i další související služby, jako např. leasingové, asistenční nebo
pojišťovací, zprostředkování registrací vozidel i jejich převodů apod.
Aktivity svazu
První velkou akcí Svazu v roce 2009 bylo slavnostní vyhlášení výsledků
15. ročníku ankety Auto roku v ČR. Na gala večeru byl novinářskou
porotou vyhlášen vítěz této prestižní ankety, kterým se stal ze 42 nominovaných automobil Škoda Superb, který také zvítězil v kategorii
vozů střední a vyšší střední třídy. V dalších kategoriích zvítězily vozy
– Ford Fiesta (vozy malé a nižší střední třídy), Citroën Berlingo (vozy
months in the function of Chairman of the Committee and simultaneously also the Chairman of the Board of Directors. The Executive
Committee meets regularly each month and also has extraordinary
meetings if necessary.
The Technical Section (TS) is a professional body of the Association
that works permanently. The meetings of the section take place regularly once a month either as ordinary or excursion meetings.
The Trucks Section (TrS) is a permanent professional body of the Association that concentrates on the special problems of the segment of
classical trucks (lorries). The meetings take place partly as joint excursion meetings with the Technical Section.
The Motorcycle Section (MS) is also a permanent professional body
of the Association, which was established for the systematic tackling
of the problems of the motorcycle branch. The meetings of the section take place regularly once a month either as ordinary or excursion
meetings..
The Statistics Section and The PR Section are further professional
bodies of the Association, which meet in case of need to resolve the problems of statistics and the coordination of the activity of PR workers.
The Secretariat of the Association consists of the Secretary and his
assistant. The Secretariat carries out the administrative-technical and
coordination work essential to the reliable functioning of the Association and its bodies. The Secretary attends all the meetings of the
Exec. Com., the Board and the professional bodies. The Secretariat
regularly publishes some selected information, especially statistics, on
its own website. With regard to the constant changes in Czech legislation the Secretariat also devoted marked attention in 2009 to these
changes because they significantly concern the activity of the Association and of its members.
Press Conferences (PC) were organised by the Association in 2009
as regular quarterly conferences aimed particularly at topical themes
(the results of registrations, exhibitions, etc.).
The Statutes and Code of Ethics were constantly the basic documents,
which, together with the budget, continued in 2009 to determine on
principle the extent and directions of the activity of the Association.
Membership Base
As of the date of publication of this Annual Report the Car Importers
Association has 45 member representing 68 world-famous makers of
passenger cars, light utility and trucks, buses and motorcycles.
In the course of 2009 the firms of AuTec Group s.r.o., importer of
BMW motorcycles, and AMT Group a.s. (Jaguar, Land Rover) terminated their activity. New members accepted were the firms of DK
auto-moto s.r.o., which imports Triumph motorcycles, and the truck
importer Isuzu Trucks Czech Republic, s.r.o.
The Service and Dealers Network of CIA members is operated in
keeping with the EC regulation No.1400/2002 EC. Customers are
served in an uncluttered, civilised and pleasant environment in a place
as easy to access as possible. Our basic strategy continues to be that
of ensuring permanently all the essential services, i.e. repairs both during and after the guarantee period, sales of replacement parts, accessories, equipment and additional items in the same place that a decision is made on the possible purchase of a new vehicle. For the majority of dealers it is also standard practice to sell and provide services for several makes of vehicle. It is also quite common to provide
further related services such as leasing, assistance or insurance, arranging for the registration of vehicles and their transfers, and so on.
Activities of the Association
The first big event of the Association in 2009 was the ceremonial announcement of the results of the 15th year of the opinion poll Car of
the Year in the Czech Republic. At the gala evening the winner of this
prestigious poll was announced by the journalists‘ jury – out of the 42
nominated cars the winner was the Škoda Superb, which also won in
the category of medium and upper medium class. In further categories
the winning cars were – Ford Fiesta (small and lower medium class
cars), Citroën Berlingo (MPV), Audi Q5 (SUV) and among the sports
cars the first place was taken by the VW Scirocco. This event was also
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
3
01-08_rocenka10_uvod.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:24
Stránka 4
MPV), Audi Q5 (vozy SUV) a mezi sportovními vozy získal prvenství
VW Scirocco. Tato akce byla úspěšná i mezi laickou veřejností, protože její tipovací části se zúčastnilo přes 70 tisíc respondentů, z nichž
byl vylosován výherce hlavní ceny – poukázky v hodnotě 600 tis. Kč
na zakoupení automobilu.
Druhou významnou společnou svazovou akcí, resp. naší sekce Moto,
byla březnová výstava Motocykl 2009, uspořádaná na výstavišti
v Praze Holešovicích, kterou shlédlo 41 tisíc návštěvníků. Na tuto výstavu pak navázal 13. ročník ankety Motocykl roku 2009. Stejně jako
v letech minulých bylo při ní vybíráno šest nejoblíbenějších strojů v různých kategoriích a jeden nejúspěšnější motocykl jako vítěz absolutní. Anketa byla ukončena slavnostním vyhlášením výsledků na společenském večeru a jejím absolutním vítězem se stal stroj BMW
1200 GS Adventure, který tak získal právo užívat titul Motocykl roku
2009 v ČR. To, že i tato anketa byla úspěšná, potvrzuje účast téměř
43 tisíc respondentů, z nichž byl vylosován vítěz hodnotné první ceny,
tj. motocyklu Hyosung GV 650 Aguila.
Naše svazové automobilové značky se zúčastnily také další významné
akce a to mezinárodního autosalonu Brno 2009. Během šesti dnů shlédlo expozice více než 130 tisíc návštěvníků. V rámci výstavy byla zorganizována i řada doprovodných programů pro odborníky i pro motoristickou veřejnost.
Z hlediska vnitrosvazové činnosti bylo nejvýznamnější jarní zasedání
Rady ředitelů SDA, na kterém byl zvolen nový výkonný výbor, schváleny základní dokumenty jako zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2008,
návrh rozpočtu na rok 2009, harmonogram zasedání orgánů SDA, ale
také projednány hlavní úkoly pro celý nastávající rok. Z nich je zde třeba zmínit alespoň některé, jako např. další zdokonalování informačního systému svazu, legislativní činnost a podpora státní správy ve věcech technických informací, či podkladů k otázkám fiskálním či životního
prostředí. Velmi oceňovaný je náš neustále se rozšiřující informační
portál, jehož význam potvrzují stále vzrůstající počty návštěvníků.
V březnu byla vydána výroční zpráva SDA za rok 2008 a v dubnu,
v úplném znění, byla zveřejněna též na našem portálu. Nadále byla,
prakticky celoročně, věnována pozornost podmínkám, které mají přímý vliv na prodej a uvádění nových vozidel do provozu.
V důležité legislativní oblasti jsme se bohužel v roce 2009 zlepšení
podnikatelského prostředí v ČR nedočkali. Politická situace a časté
změny ve vedení rezortů neumožnily zásadní změny některých zastaralých nebo nepřesných právních předpisů. V oblasti silničních vozidel je rozhodující jejich uvádění do provozu – tedy zákon č. 56/2001
Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zásadní novela tohoto zákona je již dlouho připravována a zároveň neustále odkládána. Přitom je bezpodmínečně nutné řešit zlepšení práce STK a SME a dohledu nad jejich činností, zajistit plnou aplikaci
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/46 o evropském
schválení typu vozidla, a upřesnit některé úkony procesu registrace
vozidel v ČR.
Dále je nutné řešit bezprecedentní situaci ve výkonu státní správy,
jejíž některé nižší články (dopravní úřady pověřených obcí) umožňují
uvádění do provozu a registraci vozidel, která hrubě neplní platné předpisy pro provoz v ČR (a EU), přičemž nadřízený orgán nemůže, nebo
jen velmi obtížně, tato rozhodnutí změnit či zrušit. Neprovázanost a nevymahatelnost některých zákonných předpisů se projevuje i v oblastech
životního prostředí, financí atd. Dáváme proto opakovaně ke zvážení,
zda by neměla být na úrovni rezortů MD, MF, MPO a MŽP zpracována dlouhodobá koncepce rozvoje vozového parku a dopad jeho provozu na životní prostředí. Jedná se jak o výhled (zavádění nových technologií,
paliv a jejich případné zvýhodnění), tak o řešení stávající situace přestárlého vozového parku (dodržování technických podmínek, zvážení
daňového zatížení vozidel nadměrně zatěžujících ovzduší, atd.).
4
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
successful with the lay public as more than 70,000 respondents participated in the part tipping the winner. From these was drawn the
winner of the main prize – vouchers worth 600,000 CZK towards the
purchase of a car.
The second important Association event, actually the event of the
Motorcycle Section, was the March motorcycle show Motocykl
2009, held at the exhibition venue in Prague Holešovice, which was
visited by 41,000 visitors. Associated with this show was the 13th year
of the opinion poll Motorcycle of the Year 2009. As in past years, the
six most popular machines in various categories were selected there
and then the most successful motorcycle was announced as the absolute winner. The opinion poll ended with the gala announcement
of the results at a social evening and the absolute winner was the BMW
1200 GS Adventure, which thus won the right to use the title Motorcycle
of the Year 2009 in the Czech Republic. That this opinion poll was
also successful is confirmed by the participation of almost 43,000 respondents, one of whom was drawn as the winner of the valuable first
prize, a Hyosung GV 650 Aguila motorcycle.
Our Association’s car makes also participated in a further important event – the international Autosalon Brno 2009. In the course of
six days the exhibition was visited by over 130,000 visitors. During
the exhibition a number of accompanying programs were organised
also for both professionals and the motoring public.
From the point of view of activity within the Association the most
important event was the spring meeting of the CIA Board of Directors, at which the new Executive Committee was elected, basic documents were approved such as the Report on the Budget for 2008,
the draft Budget for 2009 and the timetable of meetings of CIA bodies, but there was also discussion of the main tasks for the whole of
the coming year. At least some of these must be mentioned, such as
the further improvement of the information system of the Association, legislative activity and support for state administration in matters of technical information, or the basic material on fiscal questions
or the environment. Our constantly expanding information portal is
highly appreciated, its importance confirmed by continuously increasing
numbers of visitors.
The Annual Report of the CIA for 2008 was issued in March and
was also published in full in April on our website. In addition attention was devoted, practically throughout the year, to conditions that
have a direct influence on sales and putting new vehicles into operation.
In the important legislative sphere we unfortunately did not achieve
an improvement of the business environment in the Czech Republic
in 2009. The political situation and frequent changes in departmental
leadership made it impossible to make basic changes to some of the
outdated or inaccurate legal regulations. In the sphere of road vehicles their putting into operation is decisive – in other words Law No.
56/2001 Coll. on the conditions of operation of vehicles on the roads.
The basic amendment to this Law has long been in the process of preparation and simultaneously constantly deferred. At the same time it is
essential to resolve the improvement of the work of Technical Control Stations (STK) and Emission Measurement Stations (SME) and
supervision of their activities, to ensure the full application of the Directive of the European Parliament and Council No. 2007/46 on the
European Approval of Vehicle Type, and to define some parts of the
process of vehicle registration in the Czech Republic.
It is also necessary to resolve the unprecedented situation in the
execution of state administration, some lower elements of which (the
transport authorities of authorised communities) permit the putting
into operation and registration of vehicles, which grossly fail to meet
the valid regulations for operation in the Czech Republic (and the EU),
when the superior body cannot, or only with great difficulty, change
or cancel this decision. The impossibility of executing and enforcing
some legislative regulations also appear in the spheres of environment,
finance, etc. We therefore repeated make the suggestion that a longterm concept of the development of the vehicle fleet and the impact
of its operation on the environment should perhaps be prepared at
the level of the departments of the Ministry of Transport, Ministry of
Finance, Ministry of Industry and Trade and Ministry for the Envi-
01-08_rocenka10_uvod.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:24
Stránka 5
Zcela samostatnou kapitolou je vydávání prováděcích právních předpisů (většinou vyhlášek) k přijatým zákonům. Často se stává, že zákon nabude účinnosti, ale prováděcí právní předpis není příslušným
rezortem vydán. Záleží na jeho vedení či libovůli úředníků, kdy bude
vůbec vydán – zda v řádech týdnů, měsíců nebo dokonce roků. Právní jistota je značně narušena – dotčené subjekty (občané, podnikatelé,
atd.) mají a musí zákon dodržovat, ale mnohdy bez prováděcího předpisu neví jak, přičemž příslušný rezort tentýž zákon „porušuje“ tím,
že požadovaný předpis nevydá. To se děje bez jakéhokoliv postihu a dopadu na odpovědné státní úředníky. Doporučujeme zvážit, zda by tato
velmi nepříznivá situace nešla obecně řešit tak, že pokud nebude do
účinnosti zákona vydán prováděcí právní předpis, pozbývá tak celý zákon platnosti. Předkladatelé návrhů zákonů by tak pravděpodobně důkladně zvažovali stanovení legisvaganční lhůty – to je doby od vydání zákona do jeho účinnosti.
Pro SDA tak i nadále zůstává prioritou problematika vybraných
zákonů např. technického (tj. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) a „environmentálních“ (obzvláště 185/2001 Sb. o odpadech a požadavků směrnice 2000/53/ES) i jejich prováděcích předpisů. Zejména mimořádnou pozornost bude muset sekretariát a VV věnovat projednávání těchto problematik s ohledem na zatím ne zcela standardní způsob implementace do národního právního řádu.
Hospodaření SDA
Hospodaření SDA v účetním roce 2009 vycházelo z rozpočtu schváleného Radou ředitelů. Příjmovou složkou rozpočtu byly členské příspěvky a úroky z účtu. Výdajovou složkou byly obvyklé náklady na provoz sekretariátu, jako mzdy, nájemné, cestovné a dopravné, náklady
na spojové služby, režijní spotřební kancelářský materiál, vyhotovení výroční zprávy za minulý rok, překladatelské a poradenské služby,
statistky registrací a další vývoj i údržba informačního systému
apod. Hospodaření SDA bylo průběžně sledováno Výkonným výborem Svazu. Závěrečnou zprávu o hospodaření za rok 2009 bude projednávat a schvalovat Rada ředitelů spolu s novým rozpočtem na rok
2010 v době distribuce této zprávy.
TRH NOVÝCH SILNIČNÍCH
MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČR
V ROCE 2009 A PODÍL SDA NA NĚM
Od roku 2004 používáme k hodnocení trhu silničních motorových vozidel jako zdroj věrohodných údajů registr motorových vozidel obdobně
jako v ostatních vyspělých zemích. Dříve, od roku 1993, používaná statistika prodejů, zpracovávaná na základě informací jednotlivých výrobců a dovozců i celních statistik, nebyla považována za dostatečně
objektivní, a proto ji nadále používáme jen k posouzení trendů.
V průběhu roku 2009 se na českém automobilovém trhu projevily nejen důsledky celosvětové hospodářské krize, ale také tuzemských
legislativních změn, zejména v oblasti odpočtu DPH. Došlo tak sice
k mírnému nárůstu registrací u osobních automobilů, ale k výraznému poklesu zejména u nákladních vozidel, ale i autobusů a motocyklů,
snížil se počet prvních registrací dovážených ojetých vozů, a velká část
automobilů dříve homologovaných a registrovaných v kategorii N1 se
formálně „vrátila“ mezi osobní vozy M1.
Registrace nových vozidel
V roce 2009 bylo v ČR registrováno celkem 161 659 ks nových osobních, 19 427 ks lehkých užitkových a 4 760 ks nákladních automobilů, 775 ks autobusů a 19 741 ks motocyklů včetně mopedů. Za srov-
ronment. This concerns both prospects (introduction of new technology,
fuels and their eventual preference), and also the resolving of the current situation of an outdated vehicle fleet (observance of technical conditions, considering the taxing of vehicles excessively burdening the
atmosphere, etc.).
A chapter on its own is the issuing of executive legal regulations
(usually decrees or orders) on laws that have been passed. It frequently
happens that a law comes into effect, but no executive regulation is
issued by the appropriate department. It depends on its leadership
or the discretion of officials when it will be issued – whether in a matter of weeks, months or even years. Legal security is considerable disrupted – the subjects concerned (citizens, businessmen, etc.) should
and must obey the law, but often they do not know how in the absence
of an executive regulation, and in fact the department concerned is
„breaking“ the same law by not issuing the required regulation. This
occurs without the slightest recourse or impact on the state officials
responsible. We recommend that it be considered whether this
highly unpleasant situation might not be generally resolved by the entire law concerned ceasing to be valid if no executive legal regulation
is issued by the time the law comes into effect. Those proposing draft
laws would thus probably thoroughly consider the setting of the period from the publication of the law to its coming into effect.
For the CIA the problem of selected laws that are technical (i.e. Law
No. 56/2001 Coll. on conditions of operation of vehicles on the roads)
and environmental (especially No. 185/2001 Coll. on waste and the
requirements of Directive 2000/53/EC) and their executive regulations thus continues to be a priority. In particular the Secretariat and
the Executive Committee will have to pay special attention to the discussion of these problems with regard to the hitherto not quite standard manner of implementation in the national legal code.
Financial Management of the CIA
The financial management of the CIA in the 2009 accounting year was
based on the budget approved by the Board of Directors. The revenues
component of the budget consisted of membership fees and interest
on the account. The expenditure component consisted of the usual expenses of the running of the Secretariat such as wages, rent, travel expenses, costs of communication services, consumer office material overheads, the preparation of the Annual Report for the past year, translation and consultancy services, statistics of registrations and further
development and maintenance of the information system, etc.
The financial management of the CIA was followed currently by
the Executive Committee of the Association. The final report on profits and losses for 2009 will be discussed and approved by the Board
of Directors together with the new budget for 2010 at the time this
report is being distributed.
THE MARKET FOR NEW MOTOR ROAD
VEHICLES IN THE CZECH REPUBLIC
IN 2009 AND THE CIA’S SHARE IN IT
Since 2004 we have been using the register of motor vehicles as a source
of trustworthy information in the same way as in other advanced countries. The sales statistics used earlier, from 1993, prepared on the basis of information from individual makers and importers and customs
statistics, was not considered to be sufficiently objective, and we therefore continue to use it only for the consideration of trends.
In the course of 2009 the Czech automobile market was affected
not only by the consequences of the global economic crisis, but also
by domestic legislative changes, especially in the field of VAT deduction.
Although this did cause a slight increase in the registrations of passenger cars, there was a marked decline in particular in trucks, but
also in buses and motorcycles; there was a drop in the number of first
registrations of imported used cars and a large proportion or cars formerly standardised and registered in category N1 (light commercial
vehicles) formally „returned“ to category M1 (passenger cars).
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
5
01-08_rocenka10_uvod.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:25
Stránka 6
natelné období roku 2008 to bylo 143 661 ks osobních, 59 986 ks lehkých užitkových a 10 581 ks nákladních automobilů, 1 191 ks autobusů
a 27 222 ks motocyklů, rovněž včetně mopedů.
Osobní automobily (M1)
Registrace nových osobních automobilů v roce 2009 vzrostly oproti
roku 2008 o 12,53%, tj. o 17 998 ks. Přitom podíl značek členů SDA
na celkovém počtu registrací vzrostl na 70,24% (tj. zvýšení o cca 2%),
u ostatních byl 29,76%.
Nejčastěji registrovanou značkou nadále zůstala Škoda se
47 620 registracemi (29,46%), dále následovaly značky Ford – 16 054
(9,93%), VW – 11 781 (7,29%), Renault – 10 604 (6,56%), Hyundai
– 8 416 (5,21%), Kia – 7 348 (4,55%), Citroën 7 209 (4,46%), Peugeot
– 6 684 (4,13%), atd.
Z hlediska segmentů zůstal zachován největší podíl malých vozidel (mini + malé) – (36,01%); v něm byla nejčastěji registrovaným automobilem Škoda Fabia – 17 175 ks (32,99%), dále Ford Fusion –
6 957 ks (13,36%), Peugeot 207 – 2 482 ks (4,77%), atd. Druhou příčku zaujaly vozy střední třídy s 19,39%, s pořadím Škoda Octavia –
21 923 ks (71,27%), VW Passat – 2 256 ks (7,33%), Ford Mondeo –
1 788 (5,81%) atd. Třetí příčku obsadily vozy nižší střední třídy s 17,70%)
s pořadím Kia Cee´d – 4 110 ks (14,44 %), Renault Megane – 3 644
(12,80%), Hyundai i30 – 3 274 ks (11,50%), atd. Dále následovaly třídy MPV (11,65%) s vedoucím typem Škoda Roomster (3 166 ks), terénní (8,21%) v čele se Škodou Yeti (1 635 ks), vyšší střední (2,95%)
se Škodou Superb (3 058 ks), sportovní (0,61%) s Audi A5 (167 ks)
a nakonec třída luxusních vozidel s 398 ks (0,22%) a vedoucím typem
Mercedes S se 133 ks.
Z hlediska druhu použitého paliva se podíl vozidel s naftovými motory oproti roku 2008 zvýšil o 7,67 % na 31,77% a snížil se naopak podíl vozidel s benzinovým motorem na 64,88%, také podíl CNG – se
zvýšil na 0,06%, přičemž palivo E85 používá 0,02% vozidel.
Registration of New Vehicles
In 2009 there were registered in the Czech Republic in all 161,659 new
passenger cars, 19,427 light vans and 4,760 trucks, 775 buses and 19,741
motorcycles, including mopeds.
In the comparable period in 2008 the figures were 143,661 passenger cars, 59,986 light vans and 10,581 trucks, 1,191 buses and 27,222
motorcycles, also including mopeds.
Passenger Cars (M1)
The registration of new passenger cars in 2009 rose in comparison
with 2008 by 12.53%, i.e. by 17,998. At the same time the share of the
makes of CIA members in the total number of registrations grew to
70.24% (i.e. an increase of about 2%); the share of the rest was 29.76%.
The most frequently registered make was again Škoda with 47,620
registrations (29.46%), then followed Ford – 16,054 (9.93%), VW – 11,781
(7.29%), Renault – 10,604 (6.56%), Hyundai – 8,416 (5.21%), Kia – 7,348
(4.55%), Citroën – 7,209 (4.46%), Peugeot – 6,684 (4.13%), etc.
From the point of view of segments the largest share continued to
be that of small cars (mini + small) – (36.01%), where the most frequently registered car was the Škoda Fabia – 17,175 cars (32.99%), followed by Ford Fusion – 6,957 cars (13.36%), Peugeot 207 – 2,482 cars
(4.77%), etc. The second most numerous segment was the medium class
with 19.39%, in the order Škoda Octavia – 21,923 cars (71.27%), VW
Passat – 2,256 cars (7.33%), Ford Mondeo – 1,788 (5.81%) etc. The third
place was taken by cars of the lower medium class with 17.70%, in the
order Kia Cee´d – 4,110 cars (14.44 %), Renault Megane – 3,644
(12.80%), Hyundai i30 – 3,274 cars (11.50%), etc. Then came the classes MPV (11.65%) where the leading type was the Škoda Roomster (3,166
cars), off-road (8.21%) led by the Škoda Yeti (1,635 cars), the higher
medium (2.95%) with the Škoda Superb (3,058 cars), sports (0.61%)
with the Audi A5 (167 cars) and finally the luxury cars with 398 vehicles (0.22%) where the leading type was the Mercedes S with 133 cars.
From the point of view of fuel type used the share of vehicles with
a Diesel motor rose in comparison with 2008 by 7.67 % to 31.77% and
there was a reduction in the proportion of vehicles with petrol engines
to 64.88%. The share of CNG also rose – to 0.06%, whereas E85 fuel
is used by 0.02% of vehicles.
Lehké užitkové automobily (N1)
V této kategorii klesl celkový počet registrovaných vozidel oproti roku
2008 o 40 559 vozidel (67,61 %). Tento dramatický pokles měl dvě příčiny – přesun mnoha vozidel v důsledku legislativní změny v odpočtu DPH do kategorie M1 a hospodářskou recesi.
Z celkem registrovaných 19 427 vozidel připadl největší podíl na
značku Škoda – 14,78% trhu (2 872 ks), druhý byl Ford s 12,67%
(2 462 ks), následují VW – 12,59% (2 445 ks), Renault – 8,30%
(1 612 ks), Peugeot – 8,22% (1 597 ks), Citroën - 6,79% (1 320 ks), Fiat
– 6,56% (1 274 ks), Mercedes-Benz – 5,91% (1 148 ks) atd.
Ke změnám došlo také v podílech jednotlivých obchodních tříd, kde
v kategorii do 2,0 t činil podíl – 30,96% (loni 42,24%), do 3,0 t – 44,40%
(41,2%), do 3,5 t – 20,51% (12,03%) a nezařazeno bylo – 4,13%. Podíl značek – členů SDA – vzrostl z 75,4% v roce 2009 na 85,2%.
Z hlediska použitého druhu paliva bylo 3 517 vozidel (18,10%) vybaveno benzinovými motory, 15 031 vozidel (77,37%) naftovými motory, 75 vozidel (0,39%) mělo pohon CNG, jedno vozidlo s palivem E85
a nezařazeno bylo – 803 vozidel (4,13%).
Light Utility Vehicles (N1)
In this category the total number of registered vehicles dropped in comparison with 2008 by 40,559 vehicles (67.61 %). This dramatic decline
had two causes – the shifting of many vehicles as a result of the legislative
change in VAT deduction to category M1 and the economic recession.
Of the total of 19,427 vehicles registered the greatest share was that
of Škoda – 14.78% of the market (2,872 vehicles), in second place was
Ford with 12.67% (2,462 vehicles), followed by VW – 12.59% (2,445
vehicles), Renault – 8.30% (1,612 vehicles), Peugeot – 8.22% (1,597
vehicles), Citroën – 6.79% (1,320 vehicles), Fiat – 6.56% (1,274 vehicles),
Mercedes-Benz – 5.91% (1,148 vehicles), etc.
Changes also occurred in the shares of the individual commercial
classes, where in the category up to 2 tons the share was 30.96% (last
year 42.24%), up to 3 tons was 44.40% (41.2%), up to 3.5 tons – 20.51%
(12.03%) and 4.13% were unclassified. The share of makers who are
CIA members rose from 75.4% in 2009 to 85.2%.
With regard to the type of fuel used there were 3,517 vehicles
(18.10%) equipped with petrol engines, 15,031 vehicles (77.37%) with
Diesel motors, 75 vehicles (0.39%) were driven by CNG, one vehicle
with E85 fuel and 803 vehicles (4.13%) were unclassified.
Automobily do 3,5 t (M1+N1)
Pokud bychom hodnotili kategorie vozidel M1+N1 společně, pak
bylo v roce 2009 registrováno celkem 181 086 ks osobních a lehkých
užitkových vozidel, což je o 22 561 vozidel (-11,08 %) méně, než v roce
2008. Společný podíl členů SDA by pak činil 72,016 %. U samostatného hodnocení firemních vozidel (pro objektivní posouzení dopadu
změny zákona o DPH a hospodářské recese) činí propad 16,9 %
(19 620ks). Toto snížení pak lze považovat za přímý důsledek hospodářské krize v oblasti firemních automobilů do 3,5 t.
Vehicles up to 3.5 tons (M1+N1)
If we were to evaluate the categories M1+N1 together, then in 2009
there were registered in all 181,086 passenger cars and light utility vehicles, which means 22,561 vehicles (-11.08 %) less than in 2008. The
joint share of the makes of CIA members would then be 72.016 %. With
the separate evaluation of company vehicles (for the objective consideration of the impact of the change in the VAT Law and the economic recession) the drop was 16.9 % (19,620 vehicles). This decline
can then be considered to be a direct result of the economic crisis in
the field of company vehicles under 3.5 tons.
6
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
01-08_rocenka10_uvod.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:26
Stránka 7
Nákladní automobily (N2,3)
Tato kategorie vozidel zaznamenala značný meziroční pokles a to
o 55%. Celkem bylo registrováno 4 760 nákladních vozidel, což je
o 5 821 ks méně než v roce 2008. Nejúspěšnějším prodejcem byla
značka Mercedes-Benz s 23,38% trhu (1 113 ks), následuje MAN
– 16,24% (773 ks), Iveco – 16,16% (769 ks), DAF – 12,10% (576 ks),
RVI – 8,87% (422 ks ), Scania – 6,74% (321 ks), Volvo – 5,92%
(282 ks), atd.
Z hlediska provedení vozidel bylo nejvíce podvozků – 2 810 ks
(59,03%), dále tahačů - 1 531 ks (32,16%), skříňových provedení – 107 ks
(2,25%), atd. Z pohledu kategorií tvoří 29,3% kat. N2 (do 12 t), 65,4%
kat. N3 (nad 12 t), nezařazeno bylo 5,3%.
Autobusy (M2,3)
Autobusů bylo registrováno 775, což je o 416 ks (34,93%) méně než
v roce 2008. Z hlediska provedení bylo 239 ks (30,32%) městských,
390 ks (50,32%) linkových, 61 ks (7,87%) dálkových, nezařazeno bylo
45 kusů (5,81%) atd. V hodnocení podle značek byly nejčastěji registrovány autobusy SOR – 253 kusů, Irisbus – 240 kusů, Mercedes
– 123 kusů atd.
Motocykly (L)
Oproti roku 2008 celkové registrace motocyklů poprvé po řadě let nárůstu klesly o 7 481 ks (27,5%). Podíl mopedů a motocyklů do 50 cm3
je 26,68%, nad 50 cm3 – 32,09%, jiné (čtyřkolky a sněžné skútry) –
11,66%, nezařazeno – 29,57%. Pořadí dle značek je: Honda –
1 485 ks, Yamaha – 1 438 ks, Suzuki – 1 026 ks, atd. Ve třídě se zdvihovým objemem motoru do 50 cm3 byla nejčastěji registrována značka TMEC s 563 ks. Motocyklům o objemu nad 50 cm3 vévodila nadále značka Honda s 1 340 registracemi, Yamaha vykázala 977 registrací,
Suzuki na třetím místě 699, atd. V kategorii čtyřkolek vede svazová
značka TGB se 435 ks. Podíl SDA na kategorii vozidel „L“ činil 50,57%
(v roce 2008 to bylo 48,21%).
Pokud jde o tento segment obecně, je nepříjemnou skutečností, že
počet vozidel, která nelze standardně zařadit podle běžných kriterií,
neboť nejsou k dispozici, překročil 29,57% z celkových registrací nových motocyklů. Jedná se o individuálně dovážené stroje, schvalované do provozu regionálními dopravními úřady.
Trucks (N2,3)
This vehicle category recorded a considerable inter-annual drop of 55%.
In total 4,760 trucks were registered, which is 5,821 less than in 2008.
The most successful seller was Mercedes-Benz with 23.38% of the market (1,113 vehicles), followed by MAN – 16.24% (773 vehicles), Iveco – 16.16% (769 vehicles), DAF – 12.10% (576 vehicles), RVI – 8.87%
(422 vehicles ), Scania – 6.74% (321 vehicles), Volvo – 5.92% (282 vehicles), etc.
From the viewpoint of versions of vehicle the most registered were
undercarriages – 2,810 vehicles (59.03%), then traction units – 1,531
vehicles (32.16%), vans – 107 vehicles (2.25%), etc. From the category
viewpoint 29.3% are in category N2 (up to 12 t), 65.4% category N3
(over 12 t) and 5.3% were unclassified.
Buses (M2,3)
775 buses were registered, which is 416 vehicles (34.93%) less than
in 2008. From the viewpoint of version there were 239 municipal buses (30.32%), 390 route buses (50.32%), 61 inter-city buses (7.87%)
and 45 (5.81%) were unclassified. In the evaluation according to make
the most frequently registered were SOR buses – 253 vehicles, Irisbus – 240 vehicles, Mercedes – 123 vehicles, etc.
Motorcycles (L)
In comparison with 2008 the total registration of motorcycles
dropped, for the first time after a number of years of growth, by 7 481
vehicles (27.5%). The share of mopeds and motorcycles up to 50 cc
was 26.68%, over 50 cc – 32.09%, others (quad bikes and snow scooters) – 11.66%, and unclassified – 29.57%. The order according to make
was: Honda – 1,485 bikes, Yamaha – 1,438, Suzuki – 1,026, etc. In the
class with motor capacity up to 50 cc the most frequently registered
make was TMEC with 563 bikes. Motorcycles with engine capacity
over 50 cc continued to be led by Honda with 1,340 registrations, Yamaha recorded 977 registrations, Suzuki was in third place with 699, etc.
In the quad bike category the leader was CIA member TGB with 435
bikes. The CIA share in the „L“ category of vehicles was 50.57% (in
2008 it was 48.21%).
As far as concerns this segment in general, it is an unpleasant fact
that the number of vehicles that cannot be classified in a standard manner according to normal criteria, because they are not available, exceeded 29.57% of the total registrations of new motorcycles. These are
individually imported machines approved for use by regional transport authorities.
TRH OJETÝMI VOZIDLY
V ČR V ROCE 2009
THE USED VEHICLE MARKET
IN THE CZECH REPUBLIC IN 2009
Aby obraz o trhu se silničními vozidly byl co nejúplnější, musíme alespoň stručně zmínit i tento segment. V roce 2009 byl zaznamenán po
mnoha letech nárůstu i v kategorii dovezených ojetých osobních automobilů pokles registrací, a to o 37,37% (86 372 kusů). Celkově bylo
registrováno 144 602 dovezených ojetých osobních automobilů,
oproti 230 974 ks za rok 2008. Z hlediska stáří dovážených ojetých
osobních automobilů bylo 20,8% starších 10 let, z toho 2% starších
15 let. Nejvíce dováženou kategorií byla ojetá auta stará 5 až 10 let –
41,24% (59 641 kusů, vozidel 3 až 5 let bylo 22,48%, 1 až 3 roky 12,42%
a ročních ojetin bylo dovezeno 4 438 (3,07%).
Ojetých lehkých užitkových automobilů bylo za rok 2009 dovezeno 8 337 kusů, což je o 33,6% (4 219 ks) méně než v roce předchozím, přičemž věková struktura je dost podobná osobním vozům.
Ojetých nákladních vozidel a autobusů z dovozu bylo registrováno
také méně – 2 611 kusů (za rok 2008 to bylo 3 367 ks), resp. 208 autobusů, oproti 285 v roce 2008. Stejně tak poklesly registrace dovezených ojetých motocyklů – 14 836 kusů ve srovnání s 22 671 za
rok 2008.
For the picture of the road vehicle market to be as complete as possible we must also touch, at least briefly, on this segment. In 2009,
after many years of growth, a drop in registrations was also recorded in the category of imported used passenger cars, by 37.37% (86,372
vehicles). In all 144,602 imported used passenger cars were registered,
compared with 230,974 vehicles in 2008. From the viewpoint of the
age of the imported used cars 20.8% were more than 10 years old, of
which 2% more than 15 years old. The most-imported category was
that of used cars between 5 and 10 years old – 41.24% (59,641 vehicles), vehicles between 3 and 5 years old accounted for 22.48%, 1 to
3 years old 12.42% and one-year-old used cars accounted for 4,438
imports (3.07%).
The number of used light utility vehicles imported in 2009 was 8,337
vehicles, which is 33.6% (4,219 vehicles) less than in the preceding
year. The age structure is fairly similar to that of passenger cars. There
were also less imported used trucks and buses registered – 2,611 vehicles (in 2008 the number was 3,367). In the case of buses there were
208 compared with 285 in 2008. There was a similar decline in the
number of imported used motorcycles – 14,836 in comparison with
22,671 in 2008.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
7
01-08_rocenka10_uvod.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:25
Stránka 8
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
SAFETY ON THE ROADS
Problematika bezpečnosti silničního provozu je trvale v popředí zájmu členů SDA, přičemž Svaz pokračoval intenzivně v jednáních s příslušnými ministerstvy i výbory parlamentu o přetrvávajících problémech ve schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich kontrole v provozu, až po návrhy na urychlení obnovy vozového parku v ČR. Členové
Svazu nadále pořádali své vlastní akce zaměřené na kontroly technického
stavu a seřízení motorů, brzd, odpružení a tlumení, světel i správného užívání vozidel. Někteří členové spolupracovali při produkci výukových a instruktážních audiovizuálních programů zaměřených právě na bezpečnost provozu vozidel.
The problem of road safety is continually at the forefront of the interests of CIA members. The Association continued intensively in the
talks with appropriate ministries and parliamentary committees on
the continuing problems in the approval of the technical fitness of vehicles, control of them in operation and proposals for hastening the
renewal of the vehicle fleet in the Czech Republic. The members of
the Association continued to hold their own events aimed at checking the technical condition, engine tuning, brakes, suspension and
springs, lights and the correct use of the vehicles. A number of members cooperated in the production of instructive and educational audio-visual programs aimed at the safety of vehicles on the roads.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
THE ENVIRONMENT
Podobně jako v předcházejících letech, také v průběhu roku 2009, předával Svaz a jeho orgány i jednotliví členové kvalifikované informace zákonodárcům a výkonné moci hlavně v souvislosti se studiemi o dopadech přestárlého vozového parku a jeho provozu na znečištění ovzduší, na hospodaření s odpady a jejich produkci, resp. likvidaci a recyklaci.
Státní správa ani parlament však dosud neakceptovaly žádný z návrhů či námětů, které by řešily tyto závažné problémy. Svaz nadále považuje za rozhodující především to, že na trh byla jeho členy uváděna nová technika výrazně šetrnější k životnímu prostředí i energetickým
zdrojům.
As in previous years, so also in 2009 the Association and its bodies
and also individual members passed on qualified information to legislators and executive power, mainly in connection with studies on the
impact of the out-dated vehicle fleet on pollution of the atmosphere,
on handling of waste and its production, or liquidation and re-cycling.
So far neither the state administration nor Parliament has accepted
any of the fundamental proposals or suggestions that would resolve
these serious problems. The Association continues to consider it decisive in particular that its members should introduce to the market
new technology markedly kinder both to the environment and power resources.
DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SVAZU
OTHER ACTIVITIES OF THE
ASSOCIATION AND ITS MEMBERS
Další aktivity jednotlivých členů SDA tradičně spočívaly především
ve sponzorské oblasti zacílené zejména do kultury a umění, vzdělávání, sportu, sociální oblasti a zdravotnictví, i do boje proti drogám
a alkoholismu.
Other activities of the Association and its members traditionally lay
mainly in the sponsorship field, aimed at culture and art, education,
sport, the social sphere and the health service, as well as the fight against
drugs and alcoholism.
ZÁVĚR
CONCLUSION
16. vydání výroční zprávy, které se Vám dostává do rukou, je nejen důkazem toho, že Svaz dovozců automobilů je již více než šestnáct let významnou a nesmírně životaschopnou, ale také uznávanou a respektovanou organizací doma i v zahraničí. Údaje uvedené v této zprávě
představují Svaz jako takový, jeho organizaci a členskou základnu, ale
poskytují rovněž obraz o stavu a vývoji tuzemského trhu motorových
vozidel.
SDA svojí činností potvrzuje nezastupitelnou funkci v hospodářské a tržní struktuře České republiky a trvalým úsilím přispívá k vytváření co nejvhodnějšího prostředí pro odpovědné, kompetentní a solidní podnikání v oblasti obchodu s dováženými motorovými vozidly. Na tomto místě stojí za připomenutí, že tuzemský trh motorových
vozidel se z pohledu SDA bohužel stále potýká s problémy vyplývajícími z chybějící dlouhodobé koncepce rozvoje silničních vozidel
s dopadem na bezpečnost silničního provozu a životní prostředí. Chybí rovněž odpovídající právní prostředí a efektivní kontrolní mechanizmy, které jsou nezbytné pro soustavné a cílevědomé působení na
řešení problémů, a to i těch, které jsou spojené s naším členstvím v EU.
POZNÁMKA:
Podrobnější přehledy registrací nových a ojetých vozidel v ČR
v roce 2009 a vyřazování vozidel jsou uvedeny dále v přílohách
této zprávy a především na našem portálu: http://portal.sda-cia.cz.
8
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
The 16th issue of the Annual Report, which you have now in your hands,
is proof of the fact that the Car Importers Association has been not
only an important and extremely viable, but also recognised and respected organisation both at home and abroad for over 16 years now.
The data given in this report presents the Association as such, its organisation and its membership base, but also provide a picture of the
state and development of the domestic market for motor vehicles.
Through its activity the CIA confirms its irreplaceable function in
the economic and market structure of the Czech Republic and
through its continual efforts it contributes to the creation of the most
favourable environment for responsible, competent and solid business
in the field of the sale of imported motor vehicles. At this point it is
worth mentioning that the domestic market for motor vehicles is still,
from the point of view of the CIA unfortunately, facing the problems
arising from the lack of a long-term concept for the development of
road vehicles with impact on road safety and the environment. Also
lacking are the appropriate legal environment and effective control
mechanisms, which are essential for the constant and purposeful tackling of problems, including those connected with our membership in
the EU.
NOTE:
More detailed overviews of the registrations of new and used
vehicles in the Czech Republic in 2009 and the scrapping
of vehicles are given in the appendixes to this Report and
especially on our portal: http://portal.sda-cia.cz.
09-14_rocenka10_adresy.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:27
Stránka 9
Adresář členů Members Directory
Automobily Cars
BMW
CITROËN
DAF
BMW Group Czech Republic
Citroën ČR s.r.o.
DAF Trucks CZ s.r.o.
(OA, Moto)
(OA, LUV)
(NA)
Office Park Centrum Nové Butovice
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Zděbradská 61, 251 01 Jažlovice-Říčany
Bucharova 6, 158 00 Praha 5
tel.: 224 835 600, fax: 224 835 656
tel.: 323 626 111, fax: 323 626 103
tel.: 225 990 000, fax: 225 990 099
[email protected]
[email protected]
gen. ředitel: Frédéric Passemard
ředitel: Roman Kubálek
[email protected]
gen. ředitel: Martin Saitz
obch. ředitel: František Neuman
obch. ředitel: Daniel Harant
komunikace, tisk: Monika Hrnčárová
komunikace, tisk: Kateřina Cmuntová
komunikace, tisk: Martina Bedrnová
tel.: 323 626 105, fax: 323 626 103
tel.: 225 990 052, fax. 225 990 099
tel.: 224 835 620, fax.: 224 835 656
[email protected]
[email protected]
[email protected]
FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, IVECO
FORD
HONDA
Fiat ČR, s.r.o.
Ford Motor Company s.r.o.
Honda Česká Rep., s.r.o.
(OA, LUV, NA)
(OA, LUV)
(OA, Moto)
Karolínská 1, 186 00 Praha 8
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
tel.: 224 806 111, fax: 224 806 228
tel.: 234 650 111, fax: 234 650 147
tel.: 257 100 111, fax: 257 100 112
[email protected]
[email protected]
[email protected]
gen. ředitelka: Lucyna Bogusz
gen. ředitel: Jan Laube
gen. ředitel: Jiří Miňovský
tel.: 224 806 215, fax: 224 806 207
obch. ředitel: Ota Sedláček
obch. ředitel: Petr Skála
komunikace, tisk: Janka Konečná
komunikace, tisk: Martin Linhart
komunikace, tisk: Aleš Indra
tel: 224 806 268, 733 160 179, fax: 224 806 207
tel.: 234 650 180, fax: 234 650 146
tel.: 257 100 219, fax: 257 100 112
[email protected]
[email protected]
[email protected]
HYUNDAI
CHEVROLET
Hyundai Motor Czech s.r.o.
Chevrolet Central and Eastern Europe LLC.
(OA, LUV)
(OA, LUV)
CHRYSLER, DODGE, JEEP
Bucharova 16, 155 00 Praha 5
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
Chrysler Czech Republic s.r.o. (OA, LUV)
tel.: 251 025 301, fax: 251 626 965
tel.: 239 004 111, fax: 239 004 100
Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4 - Chodov
[email protected]
tel.: 271 077 330, fax: 271 077 332
[email protected]
prezident: Kuen-Young Lee
gen. ředitel: Zdeněk Fořt
ředitel: Pavel Drábik
ředitel: Georg Kendlbacher
tel. +420 251 025 364, fax. +420 251 626 965
[email protected]
komunikace, tisk:
komunikace, tisk: Dalibor Klíma
tel.: 239 004 111, fax: 239 004 100
komunikace, tisk: Zuzana Schneyderová-Kubaniková
[email protected]
tel.: 271 077 737, 604 297 501, fax: 271 077 332
[email protected]
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
9
09-14_rocenka10_adresy.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:27
Stránka 10
Adresář členů Members Directory
Automobily Cars
ISUZU
AUDI, SEAT, VW
Isuzu Trucks Czech Republic, s.r.o.
Import Volkswagen Group s.r.o.
(LUV, NA)
(OA, LUV, NA)
Prague Office Park II
Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5
K Hájům 2606/2b, 155 00 Praha 5
[email protected],
[email protected],
[email protected]
tel.: 725 171 228, fax: 225 991 602
gen. ředitel: Rudolf Javurek, tel.: 251 033 111, 801, fax: 251 033 807
gen. ředitel: Jaroslav Šrol
ved. divize AUDI: Petr Neústupný, tel.: 251 033 831, fax: 251 033 837
[email protected]
ved. divize VW-osobní vozy: Vratislav Strašil, tel.: 251 033 810, fax: 251 033 905
ved. divize SEAT: Petr Táborský, tel.: 251 033 842, fax: 251 033 940
ved. divize VW-užitkové vozy: Patrik Fejtek, tel.: 251 033 821, fax: 251 033 825
komunikace, tisk: Jan Klíma (AC&C)
tel.: 220 513 680, fax: 220 518 209, [email protected]
KIA
LADA
MAN
Kia Motors Czech, s.r.o.
CS AutoLada, s.r.o.
MAN užitková vozidla Česká rep. s.r.o.
(OA, LUV)
(OA, LUV)
(NA)
V oblouku 128, 252 43 Čestlice
Koněvova 211, 130 00 Praha 3
Obchodní 120, 251 70 Čestlice
tel.: 267 188 401, fax: 267 912 260
tel.: 234 114 111, fax: 234 114 444
tel.: 272 111 511, fax: 272 111 590
[email protected]
[email protected]
[email protected]
prezident: Hyung-Ki Baik
gen. ředitel: Oleg Burmistrov
ředitel: Jochen Modl
gen. ředitel: Vít Pěkný
ved. odd. OA: Martin Loskot
komunikace, tisk: Kateřina Vokounová
tel.: 234 114 511, fax: 234 114 590
komunikace, tisk: Zdena Erbenová
[email protected]
tel.: 272 111 542, fax: 272 111 592
tel.: 267 188 434, fax: 267 912 260
[email protected]
[email protected]
MAZDA
MERCEDES-BENZ, SMART, MAYBACH, MITSUBISHI FUSO
Mazda Motor Logistics Europe NV
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
(OA, LUV)
(OA, LUV, NA)
Bucharova 8, 158 00 Praha 5
Daimlerova 2, 149 00 Praha 4
tel.: 233 029 301, fax: 233 029 300
tel.: 271 077 111, fax: 271 077 112
[email protected]
[email protected]
gen. ředitel: Alexej Kiriakovský
gen. ředitel: Till Oberwörder
obch. ředitel: Jan Toupal
vedoucí divize užitková vozidla: Steffen Lucas
tel.: 233 029 346
vedoucí divize OA: Jan Bubeník
vedoucí divize LUV: František Mühlfeit
komunikace, tisk: Markéta Kuklová
vedoucí divize NA: Karel Kňap
tel.: 233 029 320, fax: 233 029 399
[email protected]
10
komunikace, tisk: Jan Kuhn, tel.: 271 077 730, fax: 271 077 732, [email protected]
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
09-14_rocenka10_adresy.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:27
Stránka 11
Adresář členů Members Directory
Automobily Cars
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
M Motors CZ, s.r.o.
Nissan Sales Centr. & Eeast. Eur. Kft., o.s.
Opel Southeast Europe LLC.
(OA, LUV)
(OA, LUV, NA)
(OA, LUV)
Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4
Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel.: 296 574 111, fax: 296 574 269
tel.: 241 094 400, fax: 241 094 401
tel.: 239 004 510, fax: 239 004 709
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ředitel: Martin Krob
Country Manager: Dominik Slusarczyk
gen. ředitel: Stephane Chauville
komunikace, tisk: Ivana Zimová
komunikace, tisk: Martina Jirásková
komunikace, tisk: Martin Hejral
tel.: 267 286 313, fax: 272 761 122
tel.: +420 241 094 406, fax: +420 241 094 401
tel.: 239 004 202, fax: 239 004 100
[email protected]
[email protected]
[email protected]
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT - osobní automobily
Peugeot ČR, s.r.o.
Porsche Inter Auto CZ, spol. s.r.o.
Renault ČR, a.s.
(OA, LUV)
Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5
(OA, LUV)
Na strži 40, 140 00 Praha
tel.: 257 107 111, fax: 257 107 399
Pobřežní 3, IBC, 186 00 Praha 8
tel.: 244 118 800, fax: 244 118 801
[email protected]
tel.: 222 128 305, fax: 283 881 276
gen. ředitel: Christopher Palombo
ředitel: Josef Roider
[email protected]
obch. ředitel: Vladimír Vošický
gen. ředitel: Bernard Chretien
komunikace, tisk: Anna Gruberová
obch. ředitel: Zdeněk Grunt
komunikace, tisk: Radka Matthey
tel.: 257 107 312, fax: 257 107 399
tel.: 222 339 305
tel.: 244 118 882, 724 106 111, fax: 244 118 801
[email protected]
[email protected]
komunikace, tisk: Jitka Skaličková
tel.: 222 339 317, fax: 222 339 401
[email protected]
RENAULT - nákladní automobily
SCANIA
SHUANGHUAN
Renault Trucks ČR s.r.o.
Scania Czech rep., s.r.o.
Lum-Oris spol. s r.o.
(LUV, NA)
(NA)
(OA)
Křižíkova 36a, 186 00 Praha 8
Chrášťany 186, 252 19 Rudná u Prahy
Xaverovská 903, 197 00 Praha 9
tel.: 225 102 510, fax: 225 102 511
tel.: 251 095 111, fax: 257 951 224
tel.: 266 315 640, 644
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ředitel: Jean-Francois Gatineau
ředitel: Peter Hornig
ředitel: Gheorghe Cernusca
market. ředitel: Klára Straková
komunikace, tisk: Michaela Blštáková
komunikace, tisk: Petra Forasassiová
tel.: 251 095 188, fax: 257 951 224
tel.: 225 102 510, fax: 225 102 511
[email protected]
[email protected]ksl.cz
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
11
09-14_rocenka10_adresy.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:28
Stránka 12
Adresář členů Members Directory
Automobily Cars
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA, LEXUS
Subaru ČR, s.r.o.
Suzuki Motor Czech, s.r.o.
Toyota Motor Czech, s.r.o. (OA, LUV)
(OA)
(OA, LUV, Moto)
Bavorská 2662/1, 155 00 Praha 13
Pekařská 5, 155 00 Praha 5
U průhonu 40, 170 00 Praha 7
tel.: 222 992 111, Info: 800 600 800, fax: 222 992 190
tel.: 255 720 211, fax: 255 720 113
tel.: 220 800 957, fax: 266 710 089
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ředitel: Petr Neuman
prezident: Junichi Kato
prezident: Tsutomu Otsubo
viceprezident: Mika Elojärvi
ředitel: Václav Lula
komunikace, tisk: Zdeněk Zikmund
komunikace, TOYOTA & CA: Tomáš Vaněk
tel.: 255 720 231, 602 772 680, fax: 255 720 113
komunikace, tisk: Jiří Heiník
tel.: 222 992 261, fax: 222 992 190, [email protected]
[email protected]
tel.: 261 910 686, fax: 261 910 770
komunikace, LEXUS: David Valenta
[email protected]
tel.: 222 992 403, fax: 222 992 190, [email protected]
VOLVO - osobní automobily
VOLVO - nákladní automobily
Volvo Auto Czech, s.r.o.
Volvo Truck Czech s.r.o.
(OA)
(NA)
V oblouku 731, 252 43 Průhonice
Obchodní 109, Čestlice, 251 01 Říčany u Prahy
tel.: 296 787 111, fax: 296 787 222
tel.: 271 021 111, fax: 272 680 033
[email protected]
[email protected]
ředitel: Greg Maruszewski
ředitel: Sven-Ake Brink
obch. ředitel: Milan Koza
obch. ředitel: Petr Kotršál
komunikace, tisk: Petra Doležalová
komunikace, tisk: Markéta Slováčková
tel.: 602 453 813, fax: 296 787 222
tel.: 271 021 502, fax: 272 680 033
[email protected]
[email protected]
Adresář členů Members Directory
Motocykly Motorcycles
ACCES, TGB, ARCTIC CAT
APRILIA, MOTO GUZZI
BOMBARDIER
ASP Group s.r.o.
A Spirit, a.s.
BCE s.r.o.
Náměstí 13, 267 53 Žebrák
Vrbova 19, 147 00 Praha 4
Lahovská 8, 159 00 Praha 5
jednatel: Dušan Hřích
ředitel: Vladimír Přibyl
jednatelka: Hana Barnetová
tel.: 311 577 222-3, fax: 311 577 224
tel.: 225 110 111, fax: 225 110 199
[email protected]
[email protected]
komunikace, tisk: Monika Hrnčárová
tel.: 267 315 730, fax: 267 315 732
[email protected]
12
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
09-14_rocenka10_adresy.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:28
Stránka 13
Adresář členů Members Directory
Motocykly Motorcycles
DAELIM, HYOSUNG
Moto Cup s.r.o.
Staré náměstí 33, 619 00 Brno
CAGIVA, CBC, CPI, DERBI, DF, PIAGGIO, GILERA,
HUSQVARNA, MOTO MORINI, MV AGUSTA
ředitel: Rudolf Neumann
Moto Prestige, s.r.o.
tel.: 775 094 201, 775 094 203
Bělohorská 70, 169 00 Praha 6
[email protected]
ředitel: Drahomír Medveď, tel.: 220513578, fax: 220518380
[email protected]
TMEC
HARLEY DAVIDSON,
BUELL
CHUNLAN, TMEC
KAWASAKI
Motoscoot a.s.
Asko KC, s.r.o.
Impexta 3000 Ostrava, s.r.o.
Harley-Davidson Czech Republic s.r.o.
Nádražní 54, 150 00 Praha 5
Žarošická 18, 628 00 Brno
Rudná 3/1118
ředitel: Milan Večes
ředitel: Antonín Daniel
OPNB Building
Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5
MOTORRO, LINHAI
703 00 Ostrava - Vítkovice
tel./fax: 257 319 479 – Praha
tel.: 544 233 525, 544 213 935
jednatel: Roman Žurek
ředitel: Martin Heřmanský
tel.: 553 623 044 – Opava
fax: 544 217 336
tel.: 596 781 000, fax: 596 781 020
tel.: 245 001 181
[email protected]
[email protected]
[email protected]
KENTOYA
KTM
TRIUMPH
YAMAHA
Kentoya, a.s.
KTM Czech Republic s.r.o.
DK auto-moto s.r.o.
Yamaha Motor Middle Europe B.V.,
Topolová 2916/14, 110 00 Praha 10
B. Smetany 167/2, 301 00 Plzeň
Triumph Divize
organizační složka CZ
Šífařská 4, 147 00 Praha 4
Obchodní 132, 251 01 Čestlice
[email protected]
ředitel: Dalibor Rohan
kontakt: Peter Dužek
tel.: 605 717 117
tel.: 00421 232 132 503
ředitel: Radek Klimeš
ředitel: Václav Koucký
[email protected]
[email protected]
tel.: 241 021 440, fax: 241 021 441
tel.: 272 019 971, fax: 272 019 972
[email protected]
[email protected]
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
13
09-14_rocenka10_adresy.qxd:Sestava 1
8.4.2010
11:18
Stránka 14
Auto roku v ČR Car of the year in CR
2010
16. ročník 16th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
malé + mini Small + Mini
střední třída Medium
MPV
SUV + OffRoad
Lux + Sport + Cabrio
ŠKODA YETI
VW GOLF
MERCEDES-BENZ „E“
PEUGEOT 3008
ŠKODA YETI
PORSCHE PANAMERA
2009
15. ročník 15th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
malé + mini Small + Mini
střední třída Medium
MPV
SUV + OffRoad
Lux + Sport + Cabrio
ŠKODA SUPERB
FORD FIESTA
ŠKODA SUPERB
CITROËN BERLINGO
AUDI Q5
VW SCIRROCO
2008
14. ročník 14th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
KIA CEE'D
2007
13. ročník 13th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
OPEL CORSA
Přehled vítězů ankety Automobil roku v ČR
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
ŠKODA YETI
ŠKODA SUPERB
KIA CEE´D
OPEL CORSA
FORD FOCUS
ŠKODA OCTAVIA
MAZDA 3
MAZDA 6 – novinářská anketa Journalist
ŠKODA SUPERB – čtenářská Readers
PEUGEOT 307 – novinářská a čtenářská anketa společně
ŠKODA FABIA COMBI – novinářská a čtenářská anketa společně
2000
1999
1998
1997
1996
1994/1995
OPEL ZAFIRA – novinářská a čtenářská anketa společně
FORD FOCUS – novinářská anketa Journalist
PEUGEOT 206 – čtenářská Readers
ALFA ROMEO 156 – novinářská a čtenářská anketa společně
VW PASSAT – novinářská a čtenářská anketa společně
AUDI A4 – novinářská anketa Journalist
PEUGEOT 406 – čtenářská Readers
ŠKODA FELICIA – novinářská anketa Journalist
MAZDA 323 (do 0,5 mio.) – čtenářská Readers
RENAULT LAGUNA (nad 0,5 mio.) – čtenářská Readers
Auto
roku
V ČESKÉ REPUBLICE
Motocykl roku v ČR Motorcycle of the year in CR
2009
13. ročník 13th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
skútr a moped scooter and moped
enduro vč. cest. incl. Trav.
chopper
cest. silniční Road Traveling
naked bikes
sport
BMW R 1200 GS Adventure
HONDA SW – T 400
BMW R 1200 GS Adventure
HARLEY-DAVIDSON FLSTSB Cross Bones
BMW K 1300 GT
HONDA CB 1000 R
HONDA CBR 1000RR Fireblade ABS
2008
12. ročník 12th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
skútr a moped scooter and moped
enduro vč. cest. incl. Trav.
chopper
cest. silniční Road Traveling
naked bikes
sport
HONDA CB1000R
YAMAHA T-Max 500
BMW R 1200 GS
HARLEY-DAVIDSON Softail Rocker
KAWASAKI 1400 GTR
HONDA CB 1000 R
HONDA CBR 1000 RR Fireblade
2007
11. ročník 11th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
skútr a moped scooter and moped
enduro vč. cest. incl. Trav.
chopper
cest. silniční Road Traveling
naked bikes
sport
KTM 990 ADVENTURE
PEUGEOT Jet Force 125 Kompr.
KTM 990 Adventure
HARLEY-DAVIDSON FXSTC SC
BMW K 1200 R Sport
HONDA CB 600 F Hornet
DUCATI 1098
Přehled vítězů ankety Motocykl roku v ČR
2009
2008
2007
2006
2005
2004
14
BMW R 1200 GS Adventure
Honda CB1000R
KTM 990 Adventure
BMW R 1200 GS Adventure
BMW R 1200 GS
Honda CBR1000RR Fireblade
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Honda CBR600RR
Honda VFR 800
Suzuki GSX 1000R
Kawasaki ZX-12R Ninja
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa
Yamaha YZF-R1
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:29
Stránka 15
Celkové registrace vozidel v ČR Total Registration of Vehicles in CR
2009
Kategorie Category
Nová Brand New
Ks Units Podíl Share
M1
161 659
67,61 %
144 602
82,91 %
306 261
74,06 %
251 753
N1
19 427
8,12 %
8 337
4,78 %
27 764
6,71 %
11 290
775
0,32 %
208
0,12 %
983
0,24 %
2 500
15 282
M2,3
Ojetá Used
Ks Units Podíl Share
Celkem Total
Ks Units Podíl Share
Vyřazená
Ks Units
N2,3
4 760
1,99 %
2 611
1,50 %
7 371
1,78 %
L
19 741
8,26 %
14 836
8,51 %
34 577
8,36 %
17 669
O
27 569
11,53 %
2 836
1,63 %
30 405
7,35 %
10 654
T
2 483
1,04 %
462
0,26 %
2 945
0,71 %
75
Jiná Other
2 245
0,94 %
384
0,22 %
2 629
0,64 %
1 082
455
0,19 %
124
0,07 %
579
0,14 %
27
239 114
100 %
174 400
100 %
413 514
100 %
Nezařaditelná Noclassified
Celkem vozidel Total
Registrace nových osobních automobilů podle krajů
Registration of Brand New Passenger Cars by Regions
M1
2009
Kraj Region
Celkem Total
Ks Units Podíl Share
Praha
43 705
27,04 %
28 724
17,77 %
7 980
4,94 %
5 845
3,62 %
Jihomoravský
16 194
10,02 %
12 174
7,53 %
Karlovarský
3 909
2,42 %
3 193
1,98 %
Královéhradecký
6 282
3,89 %
4 589
2,84 %
2,42 %
Jihočeský
Liberecký
z toho SDA from this CIA
Ks Units Podíl Share
5 402
3,34 %
3 920
Moravskoslezský
15 798
9,77 %
11 761
7,28 %
Olomoucký
6 809
4,21 %
4 757
2,94 %
Pardubický
5 267
3,26 %
3 641
2,25 %
Plzeňský
7 536
4,66 %
5 359
3,32 %
21 807
13,49 %
13 726
8,49 %
9 678
5,99 %
7 315
4,52 %
Vysočina
5 233
3,24 %
3 729
2,31 %
Zlínský
6 059
3,75 %
4 820
2,98 %
161 659
100 %
113 553
70,24 %
Středočeský
Ústecký
Celkem Total
Registrace nových lehkých užitkových automobilů podle krajů
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Regions
Kraj Region
N1
Celkem Total
Ks Units Podíl Share
z toho SDA from this CIA
Ks Units Podíl Share
Praha
6 542
Jihočeský
1 016
5,23 %
934
4,81 %
Jihomoravský
2 112
10,87 %
1 835
9,45 %
362
1,86 %
322
1,66 %
3,44 %
Karlovarský
33,67 %
2009
4 985
25,66 %
Královéhradecký
771
3,97 %
668
Liberecký
639
3,29 %
577
2,97 %
1 426
7,34 %
1 262
6,50 %
Olomoucký
723
3,72 %
596
3,07 %
Pardubický
606
3,12 %
539
2,77 %
Plzeňský
766
3,94 %
693
3,57 %
Středočeský
2 017
10,38 %
1 761
9,06 %
Ústecký
1 106
5,69 %
925
4,76 %
Vysočina
534
2,75 %
480
2,47 %
Zlínský
807
4,15 %
724
3,73 %
19 427
100 %
16 301
83,91 %
Moravskoslezský
Celkem Total
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
15
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:29
Stránka 16
Registrace nových nákladních automobilů podle krajů
Registration on of Brand New Trucks by Regions
Krajj Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem Total
N2,3
Celkem Total
Ks Units Podíl Share
902
297
431
147
278
118
350
230
247
459
660
309
160
172
4 760
Kraj Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem Total
Celkem Total
Ks Units Podíl Share
182
42
74
15
22
19
103
12
78
27
74
29
72
26
775
2009
40
14
23
2
7
8
2
22
6
16
15
50
2
207
L
Celkem Total
Ks Units Podíl Share
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem Total
2 560
1 242
2 123
482
1 094
969
2 090
1 100
970
997
2 848
1 386
910
970
19 741
12,97 %
6,29 %
10,75 %
2,44 %
5,54 %
4,91 %
10,59 %
5,57 %
4,91 %
5,05 %
14,43 %
7,02 %
4,61 %
4,91 %
100 %
17,75 %
5,53 %
8,36 %
2,58 %
5,42 %
2,27 %
6,39 %
4,41 %
4,75 %
9,18 %
12,61 %
5,78 %
3,17 %
3,51 %
91,70 %
z toho SDA from this CIA
Ks Units Podíl Share
23,48 %
5,42 %
9,55 %
1,94 %
2,84 %
2,45 %
13,29 %
1,55 %
10,06 %
3,48 %
9,55 %
3,74 %
9,29 %
3,35 %
100 %
Kraj Region
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
845
263
398
123
258
108
304
210
226
437
600
275
151
167
4 365
M2,3
Registrace nových motocyklů podle krajů
Registration on of Brand New Motorcycles by Regions
16
z toho SDA from this CIA
Ks Units Podíl Share
18,95 %
6,24 %
9,05 %
3,09 %
5,84 %
2,48 %
7,35 %
4,83 %
5,19 %
9,64 %
13,87 %
6,49 %
3,36 %
3,61 %
100 %
Registrace nových autobusů podle krajů
Registration on of Brand New Buses by Regions
2009
5,16 %
1,81 %
2,97 %
0,26 %
0,90 %
0%
1,03 %
0,26 %
2,84 %
0,77 %
2,06 %
1,94 %
6,45 %
0,26 %
26,71 %
2009
z toho SDA from this CIA
Ks Units Podíl Share
1 674
572
1 173
188
468
502
1 074
565
431
426
1 438
627
396
449
9 983
8,48 %
2,90 %
5,94 %
0,95 %
2,37 %
2,54 %
5,44 %
2,86 %
2,18 %
2,16 %
7,28 %
3,18 %
2,01 %
2,27 %
50,57 %
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:30
Stránka 17
Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) a lehkých užitkových automobilů (LUV - N1)
Registration of Brand New Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1)
Značka Make
OA PC
Podíl
Share
Ks
Units
Pořadí
Position
Ks
Units
LUV LCV
Podíl
Share
Pořadí
Position
2009
Celkem Total
Podíl
Pořadí
Share
Position
Ks
Units
SDA CIA
Alfa Romeo
217
0,12 %
26.
4
0,00 %
37.–39.
221
0,12 %
Audi
2 894
1,60 %
14.
347
0,19 %
12.
3 241
1,79 %
15.
BMW
2 628
1,45 %
17.
310
0,17 %
15.
2 938
1,62 %
16.
Citroën
7 209
3,98 %
7.
1 320
0,73 %
6.
8 529
4,71 %
6.
Dacia
2 253
1,24 %
19.
463
0,26 %
10.
2 716
1,50 %
18.
Dodge
27.
89
0,05 %
33.
12
0,01 %
34.
101
0,06 %
34.
Fiat
4 287
2,37 %
10.
1 274
0,70 %
7.
5 561
3,07 %
9.
Ford
16 054
8,87 %
2.
2 462
1,36 %
2.
18 516
10,22 %
2.
2 637
1,46 %
16.
114
0,06 %
20.
2 751
1,52 %
17.
Honda
Hyundai
8 416
4,65 %
5.
266
0,15 %
16.
8 682
4,79 %
5.
Chevrolet
4 206
2,32 %
11.
40
0,02 %
28.
4 246
2,34 %
11.
37.–39.
Chrysler
90
0,05 %
32.
4
0,00 %
Infiniti
39
0,02 %
39.
0
-
3
0,00 %
48.
417
0,23 %
11.
420
0,23 %
25.
104
0,06 %
31.
4
0,00 %
37.–39.
108
0,06 %
33.
28.
Iveco
Jaguar
Jeep
94
0,05 %
36.
39
0,02 %
44.
176
0,10 %
28.
39
0,02 %
29.
215
0,12 %
7 348
4,06 %
6.
252
0,14 %
17.
7 600
4,20 %
8.
KTM
6
0,00 %
46.
0
-
6
0,00 %
68.–71.
Lada
166
0,09 %
29.
7
0,00 %
69
0,04 %
35.–36.
0
-
Land Rover
141
0,08 %
30.
44
0,02 %
Lexus
241
0,13 %
25.
16
0,01 %
1
0,00 %
49.–50.
0
-
Kia
Lancia
Martin Motors
35.–36.
173
0,10 %
30.
69
0,04 %
37.–39.
27.
185
0,10 %
30.
31.
257
0,14 %
26.
1
0,00 %
94.–106.
Mazda
2 043
1,13 %
21.
84
0,05 %
24.
2 127
1,17 %
21.
Mercedes-Benz
2 665
1,47 %
15.
1 148
0,63 %
8.
3 813
2,11 %
13.
83
0,05 %
34.
2
0,00 %
40.–41.
1 267
0,70 %
23.
245
0,14 %
18.
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi Fuso
85
0,05 %
37.
1 512
0,83 %
23.
0
-
48
0,03 %
26.
48
0,03 %
42.
Nissan
2 087
1,15 %
20.
550
0,30 %
9.
2 637
1,46 %
19.
Opel
3 815
2,11 %
12.
338
0,19 %
13.
4 153
2,29 %
12.
Peugeot
6 684
3,69 %
8.
1 597
0,88 %
5.
8 281
4,57 %
7.
Porsche
199
0,11 %
27.
7
0,00 %
35.–36.
206
0,11 %
29.
Renault
10 604
5,86 %
4.
1 612
0,89 %
4.
12 216
6,75 %
4.
7
0,00 %
45.
92
0,05 %
23.
99
0,05 %
35.
30.
2 307
1,27 %
20.
69
0,04 %
37.–39.
24.
Renault Trucks
Seat
2 273
1,26 %
18.
34
0,02 %
69
0,04 %
35.–36.
0
-
Subaru
1 038
0,57 %
24.
104
0,06 %
22.
1 142
0,63 %
Suzuki
3 446
1,90 %
13.
67
0,04 %
25.
3 513
1,94 %
14.
Toyota
4 716
2,60 %
9.
311
0,17 %
14.
5 027
2,78 %
10.
Volkswagen
11 781
6,51 %
3.
2 445
1,35 %
3.
14 226
7,86 %
3.
Volvo
1 502
0,83 %
22.
222
0,12 %
19.
1 724
0,95 %
22.
113 553
62,71 %
16 301
9,00 %
129 854
71,71 %
smart
Celkem SDA Total CIA
Ostatní Others
Škoda
47 620
26,30 %
Cadillac
11
0,01 %
Ferrari
40
0,02 %
38.
0
-
9
0,00 %
44.
14
0,01 %
Hummer
1.
42.–43.
2 872
1,59 %
1.
50 492
27,88 %
1.
1
0,00 %
42.
12
0,01 %
58.–59.
40
0,02 %
43.
23
0,01 %
50.–51.
32.–33.
Kaipan
11
0,01 %
42.–43.
0
-
11
0,01 %
60.
Maserati
28
0,02 %
41.
0
-
28
0,02 %
46.
Multicar
0
-
113
0,06 %
113
0,06 %
32.
Rover
1
0,00 %
49.–50.
0
-
1
0,00 %
95.–106.
52
0,03 %
37.
2
0,00 %
4
0,00 %
47.
0
-
40.
Saab
Santana
Ssangyong
Jiné značky Others
Celkem ostatní Total Others
Celkem Total
21.
40.–41.
32.–33.
54
0,03 %
40.
4
0,00 %
73.–77.
41.
37
0,02 %
14
0,01 %
51
0,03 %
293
0,16 %
110
0,06 %
403
0,22 %
48 106
26,57 %
3 126
1,73 %
51 232
28,29 %
161 659
89,27 %
19 427
10,73 %
181 086
100 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
17
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:30
Stránka 18
Registrace nových autobusů podle provedení Registration of Brand New Buses by Execution
Značka Make
Městský-I
City
Ks Units
Linkový-II
Inter-City
Ks Units
Dálkový-III
Coach
Ks Units
11
6
9
13
39
1
13
1
15
7
2
85
3
1
6
104
4
1
10
5
12
3
35
-
2
1
9
1
1
14
2
7
16
4
123
3
2
11
13
10
16
207
0,26 %
0,90 %
2,06 %
0,52 %
15,87 %
0,39 %
0,26 %
1,42 %
1,68 %
1,29 %
2,06 %
26,71 %
1
1
77
30
117
224
150
1
135
286
3
12
3
1
1
6
26
-
3
1
3
1
20
3
31
3
240
3
1
3
4
1
31
253
20
9
568
0,39 %
30,97 %
0,39 %
0,13 %
0,39 %
0,52 %
0,13 %
4,00 %
32,65 %
2,58 %
1,16 %
73,29 %
40
5,16 %
239
30,84 %
390
50,32 %
61
7,87 %
0%
45
5,81 %
775
100%
Ostatní Others
BMC
Irisbus
Isuzu Turquoise
Karosa
Mave
Neoplan
Otokar
Solaris
SOR
Tedom
Vdl Bova
Celkem ostatní Total Others
Celkem Total
Podíl Share
Nezařazeno
Noclassified
Ks Units
Celkem
Total
Ks Units
Podíl Share
Registrace nových autobusů podle kategorie Registration of Brand New Buses by Category
Značka Make
SDA CIA
Fiat
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Renault
Scania
Scania Irizar
Setra
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA Total CIA
Podíl Share
Ostatní Others
BMC
Irisbus
Isuzu Turquoise
Karosa
Mave
Neoplan
Otokar
Solaris
SOR
Tedom
Vdl Bova
Celkem ostatní Total Others
Celkem Total
Podíl Share
18
2009
Šasi
Chassis
Ks Units
SDA CIA
Fiat
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Renault
Scania
Scania Irizar
Setra
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA Total CIA
Ostatní
Others
Ks Units
M2,3
M2
M3
Ks Units
Ks Units
7
4
3
9
23
11,11 %
100 %
M2,3
2009
z toho M3 kloubový
from this M3 Articulated
Ks Units
Nezařazeno
Noclassified
Ks Units
Ks Units
Celkem
Total
Podíl Share
15
4
110
2
11
12
16
170
82,13 %
1
1
2
0,97 %
2
1
9
1
1
14
6,76 %
2
7
16
4
123
3
2
11
13
10
16
207
100 %
0,26 %
0,90 %
2,06 %
0,52 %
15,87 %
0,39 %
0,26 %
1,42 %
1,68 %
1,29 %
2,06 %
26,71 %
0,13 %
19.–20.
12.
6.
13.–14.
3.
15.–18.
19.–20.
9.
8.
10.
7.
0
3
240
3
1
31
253
6
537
11
14
32
57
3
1
3
1
20
3
31
3
240
3
1
3
4
1
31
253
20
9
568
0,39 %
30,97 %
0,39 %
0,13 %
0,39 %
0,52 %
0,13 %
4,00 %
32,65 %
2,58 %
1,16 %
73,29 %
15.–18.
2.
15.–18.
21.–22.
15.–18.
13.–14.
21.–22.
4.
1.
5.
11.
23
2,97 %
707
91,23 %
59
7,61 %
45
5,81 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
775
100 %
100 %
Pořadí Position
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:30
Stránka 19
Registrace nových nákladních automobilů podle provedení
Registration of Brand New Trucks by Execution
Značka Make
SDA CIA
DAF
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Mitsubishi Fuso
Nissan
Peugeot
Renault Trucks
Scania
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA Total CIA
Ostatní Others
Avia
Bremach
BSI
Demag
Dethleffs
Hobby
Hummer
Liaz
Multicar
Praga
Tatra
Tedom
Celkem ostatní Total Others
Celkem Total
Podíl Share
N2,3
Šasi
Chassis
Ks Units
Valník
Platform
Ks Units
Tahač
Tractor
Ks Units
Skříň
Box
Ks Units
Sklápěč
Tipper
Ks Units
Ostatní
Others
Ks Units
Nezařazeno
Noclassified
Ks Units
185
3
577
523
654
54
21
1
250
82
12
105
2 467
1
1
2
374
132
195
308
158
232
132
1 531
23
62
1
3
18
107
1
1
2
14
7
6
29
17
2
37
53
74
1
2
14
7
1
20
228
576
6
769
773
1113
55
23
2
422
321
23
282
4 365
12,10 %
0,13 %
16,16 %
16,24 %
23,38 %
1,16 %
0,48 %
0,04 %
8,87 %
6,74 %
0,48 %
5,92 %
91,70 %
224
120
343
-
-
-
27
27
-
3
1
3
1
1
1
1
2
5
1
5
1
25
226
1
3
1
1
1
1
2
5
1
152
1
395
4,75 %
0,02 %
0,06 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,04 %
0,11 %
0,02 %
3,19 %
0,02 %
8,30 %
2 810
59,03 %
2
0,04 %
107
2,25 %
28
0,59 %
29
0,61 %
253
5,32 %
4 760
100 %
100 %
1 531
32,16 %
Registrace nových nákladních automobilů podle kategorie
Registration of Brand New Trucks by Category
Značka Make
SDA CIA
DAF
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Mitsubishi Fuso
Nissan
Peugeot
Renault Trucks
Scania
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA Total CIA
Ostatní Others
Avia
Bremach
BSI
Demag
Dethleffs
Hobby
Hummer
Liaz
Multicar
Praga
Tatra
Tedom
Celkem ostatní Total Others
Celkem Total
Podíl Share
2009
do 6t
Up to 6T
Ks Units
Celkem
Total
Ks Units
Podíl Share
N2,3
pod 7,5t
pod 12t
pod 18t
pod 22t
Bellow 7,5T Bellow 12T Bellow 18T Bellow 22T
Ks Units
Ks Units
Ks Units
Ks Units
+22t
Nezařazeno
+22T Noclassified
Ks Units
Ks Units
2009
Ks Units
Celkem
Total
Podíl Share Pořadí Position
4
125
120
5
12
2
14
22
304
14
125
26
52
2
2
57
278
82
119
142
128
47
6
54
12
590
21
82
67
135
1
37
25
368
395
219
243
396
168
237
135
1 793
47
62
242
208
78
77
90
804
17
2
37
53
74
1
2
14
7
1
20
228
576
6
769
773
1 113
55
23
2
422
321
23
282
4 365
12,10 %
0,13 %
16,16 %
16,24 %
23,38 %
1,16 %
0,48 %
0,04 %
8,87 %
6,74 %
0,48 %
5,92 %
91,70 %
4.
13.
3.
2.
1.
10.
11.–12.
16.–17.
5.
6.
11.–12.
7.
0
44
44
179
179
0
48
48
99
99
3
1
3
1
1
1
1
2
5
1
5
1
25
226
1
3
1
1
1
1
2
5
1
152
1
395
4,75 %
0,02 %
0,06 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,04 %
0,11 %
0,02 %
3,19 %
0,02 %
8,30 %
8.
18.–24.
15.
18.–24.
18.–24..
18.–24
18.–24.
16.–17.
14.
18.–24.
9.
18.–24.
304
6,39 %
322
6,76 %
769
16,16 %
368
7,73 %
1841
38,68 %
903
18,97 %
253
5,32 %
4760
100 %
100 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
19
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:30
Stránka 20
Registrace nových motocyklů Registration of Brand New Motorcycles
Značka Make
SDA CIA
Access
Apollo
Aprilia
Arctic Cat
BMW
Bombardier
Buell
Cagiva
CPI
Daelim
Derbi
Dongfang
FMC
Fosti
Gamax
Generic
Generic Motor
Giantco
Gilera
Gsmoon
Harley Davidson
Honda
Husqvarna
Hyosung
Chunlan
Jianshe
Jincheng
Kawasaki
Keeway
Kentoya
KTM
Linhai
Loncin
Longjia
Lynx
Moto Guzzi
Moto Morini
MV Agusta
Piaggio
Qstrong
Rhon
Rich
Sachs
Ski-Doo
Suzuki
TGB
TMEC
Triumph
Yamaha
Zongshen
Celkem SDA Total CIA
Do 50 cm3
Up to 50 cm3
Podíl
Ks
Share
Units
Nad 50 cm
Over 50 cm3
Ks
Podíl
Units
Share
Jiné
Other
Ks
Podíl
Units
Share
2
140
59
10
2
19
5
46
11
22
29
71
16
3
39
316
120
1
7
162
154
124
125
71
45
563
257
2 419
0,01 %
0,71 %
0,30 %
0,05 %
0,01 %
0,10 %
0,03 %
0,23 %
0,06 %
0,11 %
0,15 %
0,36 %
0,08 %
0,02 %
0,20 %
1,60 %
0,61 %
0,01 %
0,04 %
0,82 %
0,78 %
0,63 %
0,63 %
0,36 %
0,23 %
2,85 %
1,30 %
12,25 %
13
194
96
1
7
5
4
1
9
4
2
54
259
1 340
39
5
1
10
239
28
32
270
1
2
64
4
3
82
27
699
15
43
49
977
5
4 584
0,07 %
0,98 %
0,49 %
0,01 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,05 %
0,02 %
0,01 %
0,27 %
1,31 %
6,79 %
0,20 %
0,03 %
0,01 %
0,05 %
1,21 %
0,14 %
0,16 %
1,37 %
0,01 %
0,01 %
0,32 %
0,02 %
0,02 %
0,42 %
0,14 %
3,54 %
0,08 %
0,22 %
0,25 %
4,95 %
0,03 %
23,22 %
257
1,30 %
30
0,15 %
-
-
1
0,01 %
Jmstar
538
2,73 %
164
0,83 %
Kymco
323
1,64 %
267
Shenke
250
1,27 %
Yuki
293
-
260
18
73
5
10
32
1
4
1
121
2
6
15
6
3
435
26
1 018
2009
Nezařazeno
Noclassified
Ks
Podíl
Units
Share
Ks
Units
Celkem
Total
Podíl
Share
1,39 %
0,11 %
1,87 %
0,12 %
0,95 %
0,76 %
0,04 %
0,02 %
0,36 %
0,07 %
0,07 %
0,18 %
0,08 %
0,26 %
0,23 %
0,17 %
0,15 %
0,02 %
0,67 %
0,10 %
1,56 %
7,52 %
0,26 %
0,05 %
0,01 %
0,08 %
0,30 %
1,66 %
1,79 %
0,78 %
1,57 %
1,46 %
0,10 %
1,00 %
0,06 %
0,42 %
0,02 %
0,03 %
1,38 %
0,03 %
2,90 %
0,64 %
0,69 %
0,03 %
5,20 %
2,51 %
3,19 %
0,42 %
7,28 %
0,03 %
50,57 %
Pořadí
Position
1,32 %
0,09 %
0,37 %
0,03 %
0,05 %
0,16 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,61 %
0,01 %
0,03 %
0,08 %
0,03 %
0,02 %
2,20 %
0,13 %
5,16 %
14
6
36
5
91
77
3
2
3
8
5
1
6
3
8
2
7
19
49
129
13
1
15
11
89
6
1
39
166
8
35
6
18
3
22
449
2
39
2
327
24
34
178
1 962
0,07 %
0,03 %
0,18 %
0,03 %
0,46 %
0,39 %
0,02 %
0,01 %
0,02 %
0,04 %
0,03 %
0,01 %
0,03 %
0,02 %
0,04 %
0,01 %
0,04 %
0,10 %
0,25 %
0,65 %
0,07 %
0,01 %
0,08 %
0,06 %
0,45 %
0,03 %
0,01 %
0,20 %
0,84 %
0,04 %
0,18 %
0,03 %
0,09 %
0,02 %
0,11 %
2,27 %
0,01 %
0,20 %
0,01 %
1,66 %
0,12 %
0,17 %
0,90 %
9,94 %
274
21
370
23
187
151
7
3
71
13
14
35
15
52
46
34
29
4
132
19
308
1 485
52
9
1
16
60
328
354
154
309
289
19
197
12
82
4
6
273
6
573
127
137
5
1 026
495
630
83
1 438
5
9 983
22.
102.–103.
14.
97.–99.
31.
35.
144.–148.
174.–184.
56.
122.–125.
119.–121.
78.
117.–118.
64.–65.
69.
79.–81.
87.–88.
162.–173.
38.
106.–109.
18.–19.
1.
64.–65.
133.–136.
200.–225.
112.–116.
60.
16.
15.
34.
17.
20.
106.–109.
30.
126.–129.
51.–53.
162.–173.
149.–157.
23.–24.
149.–157.
7.
40.
37.
158.–161.
3.
10.
6.
50.
2.
158.–161.
-
-
137
0,69 %
424
2,15 %
12.
402
2,04 %
58
0,29 %
461
2,34 %
11.
-
-
74
0,37 %
776
3,93 %
4.
1,35 %
108
0,55 %
51
0,26 %
749
3,79 %
5.
74
0,37 %
-
-
94
0,48 %
418
2,12 %
13.
1,48 %
249
1,26 %
-
-
6
0,03 %
548
2,78 %
8.
-
-
-
20
0,10%
486
2,46 %
506
2,56 %
9.
Ostatní Others
Baotian
CF Moto
Shineray
Jiné značky Others
20
437
2,21 %
420
2,13 %
748
3,79 %
3 009
15,24 %
4 614
23,37 %
Celkem ostatní Total Others 2 848
14,43 %
1 751
8,87 %
1 284
6,50 %
3 875
19,63 %
9 758
49,43 %
Celkem Total
26,68 %
6 335
32,09 %
2 302
11,66 %
5 837
29,57 %
19 741
100 %
5 267
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:31
Stránka 21
Registrace (2004–2009) nových osobních automobilů (OA - M1)
Registration (2004–2009) of Brand New Passenger Cars (PC - M1)
Značka Make
SDA CIA
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroën
Dacia
Dodge
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Chevrolet
Chrysler
Infinity
Iveco
Jaguar/Daimler
Jeep
Kia
KTM
Lada
Lancia
Land/Range Rover
Lexus
Martin Motors
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Renault Trucks
Seat
Smart
Subaru
Suzuki
Toyota (-Lexus)
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA
Total CIA
2004
Podíl
Ks
Share
Units
2005
Ks
Podíl
Units
Share
2006
Ks
Podíl
Units
Share
2007
Ks
Podíl
Units
Share
2008
Ks
Podíl
Units
Share
2009
Ks
Podíl
Units
Share
159 0,13 %
1647
1,31 %
908 0,72 %
3 578 2,84 %
610 0,49 %
0 0,00 %
2 925 2,33 %
6 226 4,95 %
1 602
1,27 %
4 562 3,63 %
2 548 2,03 %
95 0,08 %
0 0,00 %
1 0,00 %
52 0,04 %
58 0,05 %
1 207 0,96 %
0 0,00 %
199 0,16 %
5 0,00 %
60 0,05 %
27 0,02 %
0 0,00 %
2 231
1,77 %
1 210 0,96 %
79 0,06 %
425 0,34 %
1 910
1,52 %
4 598 3,66 %
6 650 5,29 %
30 0,02 %
6 328 5,03 %
1 0,00 %
2 834 2,25 %
173 0,14 %
266 0,21 %
859 0,68 %
3 829 3,04 %
6 614 5,26 %
772 0,61 %
65 278 51,90 %
341 0,27 %
1 905
1,50 %
1 254 0,98 %
3 972
3,12 %
2 584 2,03 %
3 0,00 %
2 822 2,22 %
5 763 4,52 %
1 571
1,23 %
6 378
5,01 %
2 354
1,85 %
134
0,11 %
0 0,00 %
0 0,00 %
47 0,04 %
61 0,05 %
2 051
1,61 %
0 0,00 %
169 0,13 %
7 0,01 %
88 0,07 %
62 0,05 %
0 0,00 %
1 559
1,22 %
1 307 1,03 %
76 0,06 %
573 0,45 %
1 398
1,10 %
3 500
2,75 %
5 661 4,44 %
56 0,04 %
9 123
7,16 %
3 0,00 %
2 236
1,76 %
136
0,11 %
373 0,29 %
1 722
1,35 %
3 728 2,93 %
6 926 5,44 %
513 0,40 %
70 467 55,32 %
269 0,22 %
1 650 1,33 %
1 105 0,89 %
5 348 4,31 %
1 535
1,24 %
60 0,05 %
3 048 2,46 %
5 414 4,37 %
2 225
1,79 %
6 028 4,86 %
2 334
1,88 %
137
0,11 %
0 0,00 %
1 0,00 %
83 0,07 %
70 0,06 %
2 711
2,19 %
0 0,00 %
127 0,10 %
6 0,00 %
93 0,08 %
194 0,16 %
0 0,00 %
1 386
1,12 %
1 415
1,14 %
68 0,05 %
787 0,63 %
1 170 0,94 %
3 238
2,61 %
5 772 4,66 %
78 0,06 %
8 156 6,58 %
23 0,02 %
2 073
1,67 %
112 0,09 %
476 0,38 %
2 364
1,91 %
4 506 3,63 %
7 116
5,74 %
601 0,48 %
71 779 57,89 %
246 0,19 %
1 621
1,22 %
1 355 1,02 %
6 092 4,60 %
1 658
1,25 %
114 0,09 %
3 434 2,59 %
8 474 6,39 %
2 581
1,95 %
6 528 4,93 %
2 756 2,08 %
90 0,07 %
0 0,00 %
1 0,00 %
131 0,10 %
121 0,09 %
4 526
3,41 %
0 0,00 %
170 0,13 %
21 0,02 %
138 0,10 %
186 0,14 %
0 0,00 %
1 460
1,10 %
1 789
1,35 %
91 0,07 %
875 0,66 %
1 416
1,07 %
4 165
3,14 %
6 532 4,93 %
89 0,07 %
7 477 5,64 %
7 0,01 %
2 009
1,52 %
91 0,07 %
452 0,34 %
3 562 2,69 %
4 997
3,77 %
7 044
5,31 %
813 0,61 %
83 112 62,71 %
165
0,11 %
2 181
1,52 %
1 575
1,10 %
6 817
4,75 %
2 562
1,78 %
93 0,06 %
3 979
2,77 %
10 897
7,59 %
2 682
1,87 %
7 377
5,14 %
3 786 2,64 %
124 0,09 %
0 0,00 %
2 0,00 %
147 0,10 %
124 0,09 %
5 479
3,81 %
0 0,00 %
150 0,10 %
27 0,02 %
147 0,10 %
176 0,12 %
0 0,00 %
2 557
1,78 %
2 019
1,41 %
94 0,07 %
1 148 0,80 %
1 585
1,10 %
4 030
2,81 %
7 111 4,95 %
126 0,09 %
9 189 6,40 %
10 0,01 %
2 312
1,61 %
96 0,07 %
716 0,50 %
3 873 2,70 %
5 528 3,85 %
8 956 6,23 %
791 0,55 %
98 631 68,66 %
217 0,13 %
2 894
1,79 %
2 628
1,63 %
7 209 4,46 %
2 253 1,39 %
89 0,06 %
4 287 2,65 %
16 054 9,93 %
2 637
1,63 %
8 416
5,21 %
4 206 2,60 %
90 0,06 %
39 0,02 %
3 0,00 %
104 0,06 %
176
0,11 %
7 348 4,55 %
6 0,00 %
166 0,10 %
69 0,04 %
141 0,09 %
241
0,15 %
1 0,00 %
2 043
1,26 %
2 665
1,65 %
83 0,05 %
1 267 0,78 %
2 087
1,29 %
3 815 2,36 %
6 684
4,13 %
199 0,12 %
10 604 6,56 %
7 0,00 %
2 273
1,41 %
69 0,04 %
1 038 0,64 %
3 446
2,13 %
4 716 2,92 %
11 781 7,29 %
1 502 0,93 %
113 553 70,24 %
60 333 47,97 %
56 743 44,55 %
49 094 37,04 %
44 530 31,00 %
47 620 29,46 %
Ostatní Others
Škoda
51 833
41,81 %
Aston Martin
3
0,00 %
5
0,00 %
4
0,00 %
4
0,00 %
10
0,01 %
15
0,01 %
Bentley
7
0,01 %
12
0,01 %
27
0,02 %
28
0,02 %
24
0,02 %
17
0,01 %
Cadillac
1
0,00 %
12
0,01 %
127
0,10 %
14
0,01 %
25
0,02 %
11
0,01 %
Caterham
0
0,00 %
0
0,00 %
3
0,00 %
0
0,00 %
2
0,00 %
23
0,01 %
Ferrari
12
0,01 %
21
0,02 %
16
0,01 %
23
0,02 %
26
0,02 %
40
0,02 %
Hummer
4
0,00 %
6
0,00 %
3
0,00 %
4
0,00 %
9
0,01 %
9
0,01 %
Kaipan
6
0,00 %
7
0,01 %
8
0,01 %
7
0,01 %
13
0,01 %
11
0,01 %
Lamborghini
6
0,00 %
10
0,01 %
9
0,01 %
9
0,01 %
9
0,01 %
10
0,01 %
18
0,01 %
9
0,01 %
10
0,01 %
18
0,01 %
36
0,03 %
28
0,02 %
Maybach
1
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
1
0,00 %
Rolls Royce
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
1
0,00 %
2
0,00 %
8
0,00 %
Rover
9
0,01 %
5
0,00 %
8
0,01 %
7
0,01 %
12
0,01 %
1
0,00 %
Saab
47
0,04 %
14
0,01 %
41
0,03 %
55
0,04 %
81
0,06 %
52
0,03 %
0
0,00 %
2
0,00 %
8
0,01 %
10
0,01 %
5
0,00 %
4
0,00 %
Maserati
Santana
Ssang Yong
Jiné značky Others
9
0,01 %
29
0,02 %
62
0,05 %
54
0,04 %
32
0,02 %
37
0,02 %
34
0,03 %
34
0,03 %
49
0,04 %
102
0,08 %
214
0,15 %
219
0,14 %
Celkem ostatní
Total Others
60 490 48,10 %
56 909 44,68 %
52 208 42,11 %
49 430 37,29 %
45 030 31,34 %
48 106 29,76 %
Celkem Total
125 768 100,0 %
127 376 100,0 %
123 987 100,0 %
132 542 100,0 %
143 661 100,0 %
161 659 100,0 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
21
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:31
Stránka 22
Registrace (2004–2009) nových lehkých užitkových automobilů (OA - N1)
Registration (2004–2009) of Brand New Light Commercial Vehicles (LCV - N1)
Značka Make
2004
Podíl
Ks
Share
Units
2005
Ks
Podíl
Units
Share
2006
Ks
Podíl
Units
Share
2007
Ks
Podíl
Units
Share
2008
Ks
Podíl
Units
Share
2009
Ks
Podíl
Units
Share
SDA CIA
Alfa Romeo
0
0,00 %
0
0,00 %
23
0,05 %
49
0,08 %
64
0,11 %
4
Audi
418
1,44 %
643
1,65 %
1154
2,33 %
1 719
2,77 %
1 603
2,67 %
347
1,79 %
BMW
394
1,36 %
555
1,42 %
807
1,63 %
1 323
2,13 %
1 562
2,60 %
310
1,60 %
2 004
6,93 %
2 090
5,35 %
3 353
6,77 %
3 831
6,18 %
3 207
5,35 %
1 320
6,79 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
254
0,41 %
342
0,57 %
463
2,38 %
0,06 %
Citroën
Dacia
0,02 %
0
0,00 %
0
0,00 %
2
0,00 %
40
0,06 %
41
0,07 %
12
Fiat
1 153
3,98 %
1 194
3,06 %
1 299
2,62 %
2 269
3,66 %
2 187
3,65 %
1 274
6,56 %
Ford
4 447
15,37 %
5 140
13,16 %
5 575
11,26 %
6 184
9,97 %
6 483
10,81 %
2 462
12,67 %
0,59 %
Dodge
Honda
Hyundai
Chevrolet
Chrysler
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land/Range Rover
Lexus
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi Fuso
Nissan
0
0,00 %
425
1,09 %
296
0,60 %
628
1,01 %
625
1,04 %
114
834
2,88 %
1 145
2,93 %
1 910
3,86 %
2 036
3,28 %
1 425
2,38 %
266
1,37 %
2
0,01 %
1
0,00 %
121
0,24 %
394
0,64 %
221
0,37 %
40
0,21 %
0,02 %
18
0,06 %
14
0,04 %
21
0,04 %
34
0,05 %
22
0,04 %
4
393
1,36 %
444
1,14 %
466
0,94 %
617
0,99 %
771
1,29 %
417
2,15 %
3
0,01 %
4
0,01 %
13
0,03 %
5
0,01 %
5
0,01 %
4
0,02 %
0,20 %
12
0,04 %
51
0,13 %
99
0,20 %
112
0,18 %
133
0,22 %
39
850
2,94 %
1 012
2,59 %
839
1,70 %
1 680
2,71 %
1 706
2,84 %
252
1,30 %
32
0,11 %
18
0,05 %
31
0,06 %
32
0,05 %
27
0,05 %
7
0,04 %
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
1
0,00 %
0
221
0,76 %
248
0,64 %
362
0,73 %
482
0,78 %
266
0,44 %
44
0,23 %
35
0,12 %
12
0,03 %
36
0,07 %
77
0,12 %
88
0,15 %
16
0,08 %
0,43 %
334
1,15 %
324
0,83 %
349
0,71 %
498
0,80 %
676
1,13 %
84
1 632
5,64 %
1 742
4,46 %
2 319
4,69 %
2 808
4,53 %
3 013
5,02 %
1 148
5,91 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
1
0,00 %
10
0,02 %
2
0,01 %
169
0,58 %
166
0,43 %
256
0,52 %
628
1,01 %
627
1,05 %
245
1,26 %
0
0,00 %
2
0,01 %
50
0,10 %
103
0,17 %
94
0,16 %
48
0,25 %
2,83 %
938
3,24 %
849
2,17 %
1 015
2,05 %
1 091
1,76 %
984
1,64 %
550
Opel
1 300
4,49 %
1 533
3,93 %
1 396
2,82 %
1 486
2,40 %
1 373
2,29 %
338
1,74 %
Peugeot
2 916 10,08 %
2 908
7,45 %
2 681
5,42 %
3 393
5,47 %
3 173
5,29 %
1 597
8,22 %
Porsche
66
0,23 %
68
0,17 %
39
0,08 %
81
0,13 %
83
0,14 %
7
0,04 %
Renault
2 800
9,68 %
3 035
7,77 %
3 674
7,42 %
4 242
6,84 %
4 628
7,72 %
1 612
8,30 %
105
0,36 %
78
0,20 %
111
0,22 %
140
0,23 %
197
0,33 %
92
0,47 %
Renault Trucks
Seat
218
0,75 %
377
0,97 %
366
0,74 %
367
0,59 %
240
0,40 %
34
0,18 %
Subaru
263
0,91 %
352
0,90 %
417
0,84 %
492
0,79 %
517
0,86 %
104
0,54 %
Suzuki
139
0,48 %
245
0,63 %
421
0,85 %
458
0,74 %
422
0,70 %
67
0,34 %
Toyota (-Lexus)
785
2,71 %
805
2,06 %
934
1,89 %
1195
1,93 %
1 133
1,89 %
311
1,60 %
4 779 12,24 %
6 018
12,16 %
567
1,15 %
Volkswagen
Volvo
4 613 15,94 %
288
Celkem SDA
Total CIA
1,00 %
27 382 94,63 %
525
1,34 %
6 640 10,70 %
827
1,33 %
6 454 10,76 %
755
1,26 %
30 784 78,84 %
37 020 74,80 %
46 216 74,50 %
45 158 75,28 %
7 818 20,02 %
11 835 23,91 %
15 212 24,52 %
14 378 23,97 %
2 445 12,59 %
222
1,14 %
16 301 83,91 %
Ostatní Others
Škoda
Cadillac
Dacia
3,36 %
0
0,00 %
3
0,01 %
7
0,01 %
14
0,02 %
11
0,02 %
2 872
1
14,78 %
0,01 %
163
0,56 %
28
0,07 %
16
0,03 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
Hummer
2
0,01 %
32
0,08 %
42
0,08 %
53
0,09 %
58
0,10 %
14
0,07 %
Multicar
81
0,28 %
79
0,20 %
100
0,20 %
105
0,17 %
94
0,16 %
113
0,58 %
Saab
0
0,00 %
0
0,00 %
12
0,02 %
27
0,04 %
35
0,06 %
2
0,01 %
Santana
37
0,13 %
30
0,08 %
63
0,13 %
36
0,06 %
18
0,03 %
0
0,00 %
Ssang Yong
16
0,06 %
46
0,12 %
126
0,25 %
118
0,19 %
47
0,08 %
14
0,07 %
283
0,98 %
227
0,58 %
270
0,55 %
257
0,41 %
187
0,31 %
110
0,57 %
1 553
5,37 %
8 263 21,16 %
12 471 25,20 %
15 822 25,50 %
14 828 24,72 %
3 126 16,09 %
28 935 100,0 %
39 047 100,0 %
49491 100,0 %
62038 100,0 %
59 986 100,0 %
19427 100,0 %
Jiné značky Others
Celkem ostatní
Total Others
Celkem Total
22
971
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:31
Stránka 23
Registrace nových osobních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Passenger Cars by Month and Year
Období Period
I
II
III
IV
V
VI
■ 2004
7 783
8 658
12 272
11 986
11 858
12 217
■ 2005
8 943
7 844
11 057
12 668
13 384
13 214
■ 2006
7 821
8 462
11 285
11 479
13 231
11 505
VII
2004–2009
VIII
IX
X
10 288
9 535
9 945
9 589
10 043
10 527
8 681
10 327
9 904
10 111
8 869
10 979
XI
XII
Celkem Total
10 490
11 147
125 768
10 347
10 341
127 376
10 775
9 566
123 987
■ 2007
9 147
9 192
11 766
11 974
12 829
12 652
11 552
10 420
9 177
12 120
11 162
10 551
132 542
■ 2008
10 082
10 646
12 298
14 782
11 852
13 795
12 941
10 470
12 134
12 973
11 384
10 304
143 661
■ 2009
8 842
9 823
12 410
17 592
14 277
16 284
14 150
12 174
12 196
14 121
14 975
14 815
161 659
15 000
10 000
5 000
leden
January
únor
February
březen
March
duben
April
květen
May
červen
June
červenec
July
srpen
August
září
September
říjen
October
listopad
November
Registrace nových lehkých užitkových automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Month and Year
Období Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
prosinec
December
2004–2009
VIII
IX
X
XI
XII
Celkem Total
■ 2004
1 634
1 610
2 339
2 274
2 411
2 805
2 455
2 249
2 285
2 279
2 957
3 637
28 935
■ 2005
2 192
2 016
2 815
3 144
3 447
3 680
2 882
3 292
2 831
3 681
4 115
4 952
39 047
■ 2006
3 371
3 082
3 992
3 668
4 488
4 713
3 672
4 078
3 455
4 716
4 878
5 378
49 491
■ 2007
4 369
3 800
4 655
4 764
5 145
5 309
4 688
4 593
4 421
6 149
6 467
7 678
62 038
■ 2008
5 778
4 532
4 898
5 821
4 993
5 649
5 203
4 073
5 025
5 006
4 284
4 724
59 986
■ 2009
3 634
2 946
2 629
1 565
961
1 137
1 037
955
965
1 070
1 332
1 196
19 427
6 000
4 000
2 000
0
leden
January
únor
February
březen
March
duben
April
květen
May
červen
June
červenec
July
srpen
August
září
September
říjen
October
listopad
November
Registrace nových autobusů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Buses by Month and Year
Období Period
I
II
III
IV
■ 2004
18
30
72
■ 2005
16
15
51
■ 2006
37
67
83
123
■ 2007
28
56
69
68
75
93
■ 2008
50
56
103
91
108
121
■ 2009
33
24
63
66
42
63
56
prosinec
December
2004–2009
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Celkem Total
75
75
101
64
69
92
108
56
90
93
43
61
85
132
155
95
954
111
63
34
55
71
61
111
816
116
132
54
944
51
87
107
66
60
90
140
132
949
98
112
111
168
1 191
70
104
61
116
77
775
150
100
50
0
leden
January
únor
February
březen
March
duben
April
květen
May
červen
June
červenec
July
srpen
August
září
September
říjen
October
listopad
November
prosinec
December
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
23
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:32
Stránka 24
Registrace nových nákladních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Trucks by Month and Year
Období Period
I
II
III
IV
■ 2004
370
■ 2005
537
■ 2006
■ 2007
V
330
653
648
520
703
834
671
509
840
2 112
235
662
596
928
1 069
1 149
2004–2009
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Celkem Total
687
761
637
604
753
739
743
1 005
7 930
833
757
557
659
706
836
854
833
8 629
476
582
585
1 283
800
976
858
9 927
973
930
915
1 142
1 174
959
1 090
11 587
■ 2008
866
767
910
1 090
974
993
965
724
993
931
750
618
10 581
■ 2009
490
348
496
480
360
370
353
328
390
406
385
354
4 760
2 000
1 500
1 000
500
0
leden
January
únor
February
březen
March
duben
April
květen
May
červen
June
červenec
July
srpen
August
září
September
říjen
October
listopad
November
Registrace nových motocyklů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Motocycles by Month and Year
Období Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
prosinec
December
2004–2009
VIII
IX
X
XI
XII
Celkem Total
■ 2004
253
372
892
1 444
1 495
1 502
1 228
1 316
806
521
306
383
10 518
■ 2005
463
262
782
2 010
2 590
2 365
1 979
1 863
1 142
922
750
497
15 625
■ 2006
518
414
1 224
2 696
3 379
2 489
2 682
2 626
1 337
885
594
773
19 617
■ 2007
739
788
1 901
3 276
3 554
3 572
3 157
3 101
1 668
1 400
724
1 067
24 947
■ 2008
860
1 307
1 830
3 406
3 521
4 176
3 760
2 872
2 117
1 388
841
1 144
27 222
■ 2009
746
850
1 815
3 248
2 464
2 645
2 255
2 119
1 597
878
608
516
19 741
4 000
3 000
2 000
1 000
0
leden
January
únor
February
březen
March
duben
April
květen
May
červen
June
červenec
July
srpen
August
září
September
Registrace nových osobních automobilů podle obchodních tříd
Registration of Brand New Passenger Cars by Business Classes
Kategorie Class
M1
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
prosinec
December
2009
Z toho SDA From this CIA
Ks Units
Podíl Share
5 1915
32,11 %
34 740
■ Mini Mini
6 303
3,90 %
6 303
3,90 %
28 607
17,70 %
28 607
17,70 %
31 351
19,39 %
9 400
5,81 %
4 773
2,95 %
1 699
1,05 %
■ Střední Medium
■ Vyšší střední Exclusive
■ Luxusní Luxury
■ MPV MPV
■ Sportovní Sport
■ Terénní SUV
❒ Nezařazeno Noclassificed
Celkem Total
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
listopad
November
■ Malé Small
■ Nižší střední Low Medium
24
říjen
October
21,49 %
361
0,22 %
360
0,22 %
18 838
11,65 %
15 670
9,69 %
991
0,61 %
989
0,61 %
13 269
8,21 %
11 587
7,17 %
5 251
3,25 %
4 198
2,60 %
161 659
100 %
113 553
70,24 %
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:33
Stránka 25
Registrace nových lehkých užitkových automobilů podle obchodních tříd
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Business Classes
Kategorie Class
N1
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
2009
Z toho SDA From this CIA
Ks Units
Podíl Share
■ Do 2,0t Up to 2.0T
6 014
30,96 %
3 729
19,19 %
■ Do 3,0t Up to 3.0T
8 625
44,40 %
8 054
41,46 %
■ Do 3,5t Up to 3.5T
3 985
20,51 %
3 985
20,51 %
803
4,13 %
533
2,74 %
19 427
100 %
16 301
83,91 %
❒ Nezařazeno Noclassificed
Celkem Total
Registrace nových motocyklů podle zdvihového objemu
Registration of Brand New Motorcycles by Stroke Capacity
L
Kategorie Class
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
■ Do 50 cm3 Up to 50 cm3
3
3
■ Do 125 cm Up to 125 cm
■ Do 350 cm3 Up to 350 cm3
2009
Z toho SDA From this CIA
Ks Units
Podíl Share
5 267
26,68 %
2 419
2 338
11,84 %
1 173
5,94 %
955
4,84 %
589
2,98 %
0,86 %
■ Do 500 cm3 Up to 500 cm3
254
1,29 %
169
■ Do 800 cm3 Up to 800 cm3
1 442
7,30 %
1 392
7,05 %
■ Nad 800 cm3 Over 800 cm3
1 346
6,82 %
1 261
6,39 %
■ Jiné Others
2 302
11,66 %
1 018
5,16 %
❒ Nezařazeno Noclassificed
5 837
29,57 %
1 962
9,94 %
1 9741
100 %
9 983
50,57 %
Celkem Total
Registrace nových osobních automobilů podle paliva
Registration of Brand New Passenger Cars by Fuel
M1
Kategorie Class
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
Nezařazeno Noclassificed
Benzin Petrol
104 885
64,88 %
76 373
47,24 %
Nafta Diesel
51 364
31,77 %
32 848
20,32 %
103
0,06 %
103
0,06 %
0,02 %
CNG CNG
E85 E85
Nezařazeno Noclassificed
Celkem Total
Z toho SDA From this CIA
Ks Units
Podíl Share
32
0,02 %
25
5 275
3,26 %
4 204
2,60 %
161 659
100 %
113 553
70,24 %
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
Benzin Petrol
3 517
18,10 %
2 490
12,82 %
Nafta Diesel
15 031
77,37 %
13 202
67,96 %
75
0,39 %
75
0,39 %
1
0,01 %
1
0,01 %
803
4,13 %
533
2,74 %
19 427
100 %
16 301
83,91 %
CNG CNG
E85 E85
Nezařazeno Noclassificed
Celkem Total
N1
Z toho SDA From this CIA
Ks Units
Podíl Share
Benzin Petrol
2009
Nafta Diesel
Registrace nových lehkých užitkovýchch automobilů podle paliva
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Fuel
Kategorie Class
12,25 %
2009
Nezařazeno Noclassificed
Benzin Petrol
Nafta Diesel
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
25
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:33
Stránka 26
První registrace (dovezených) ojetých osobních automobilů podle stáří (v letech)
Registration of Used Passenger Cars by Age (in Years)
Značka Make
Alfa Romeo
Do 3
Up to 3
Ks Units
Do 5
Up to 5
Ks Units
Do 10
Up to 10
Ks Units
Do 15
Up to 15
Ks Units
Nad 15
Over 15
Ks Units
Ks Units
2009
Celkem Total
Podíl Share Pořadí Position
11
58
177
758
337
17
1 358
0,94 %
19.
Audi
383
934
1 466
1 476
954
81
5 294
3,66 %
10.
BMW
328
781
1 291
1 671
975
337
5 383
3,72 %
9.
Citroën
105
617
1 646
4 811
1 335
66
8 580
5,93 %
6.
6
15
23
54
80
23
201
0,14 %
33.
Dodge
18
58
31
14
-
-
121
0,08 %
37.
Fiat
52
294
702
3 194
2 552
156
6 950
4,81 %
7.
620
3 494
5 707
7 406
3 344
183
20 754
14,35 %
1.
Honda
72
131
146
340
199
62
950
0,66 %
22.
Hyundai
25
168
286
677
241
4
1 401
0,97 %
18.
Chevrolet
26
93
94
303
151
5
672
0,46 %
26.
Chrysler
25
82
156
282
170
8
723
0,50 %
24.
Jaguar
18
12
31
50
19
13
143
0,10 %
34.
Jeep
28
91
100
245
90
26
580
0,40 %
27.
Kia
40
157
226
439
108
2
972
0,67 %
21.
2
10
32
235
133
15
427
0,30 %
28.
Land Rover
36
51
72
346
187
13
705
0,49 %
25.
Lexus
29
44
36
29
4
-
142
0,10 %
35.
Mazda
81
233
342
547
324
68
1 595
1,10 %
17.
Mercedes-Benz
378
717
636
1 270
663
222
3 886
2,69 %
11.
Mitsubishi
106
105
105
364
279
72
1 031
0,71 %
20.
Nissan
108
212
344
808
374
85
1 931
1,34 %
15.
69
590
1 415
2 943
1 592
142
6 751
4,67 %
8.
Peugeot
195
1 644
2 876
5 483
2 521
213
12 932
8,94 %
4.
Porsche
37
63
38
36
16
25
215
0,15 %
32.
-
-
-
7
7
-
14
0,01 %
52.–53.
117
1 160
2 277
6 538
2 493
135
12 720
8,80 %
5.
Rover
-
-
9
110
100
8
227
0,16 %
31.
Saab
11
36
74
152
87
20
380
0,26 %
29.
Seat
49
260
409
1 118
412
21
2 269
1,57 %
14.
smart
7
17
42
217
28
-
311
0,22 %
30.
Ssangyong
1
6
12
9
15
1
44
0,03 %
41.
Subaru
83
100
135
247
264
40
869
0,60 %
23.
Suzuki
33
176
229
592
394
225
1 649
1,14 %
16.
Škoda
448
2 315
5 056
9 143
2 486
17
19 465
13,46 %
2.
Toyota
102
369
584
995
221
29
2 300
1,59 %
13.
Volkswagen
339
2 147
4 812
5 887
3 624
467
17 276
11,95 %
3.
Volvo
352
491
748
673
337
27
2 628
1,82 %
12.
2
5
3
-
3
2
15
0,01 %
4 438
17 953
32 507
59 641
27 191
2 872
144 602
100 %
Daihatsu
Ford
Lancia
Opel
Proton
Renault
Jiné Others
Celkem Total
Podíl Share
26
Do 1
Up to 1
Ks Units
M1
3,07 %
12,42 %
22,48 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
41,24 %
18,80 %
1,99 %
100 %
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:34
Stránka 27
První registrace (dovezených) ojetých lehkých užitkových automobilů podle stáří (v letech)
Registration of Used Light Commercial Vehicles by Age (in Years)
Značka Make
Do 1
Up to 1
Ks Units
Do 3
Up to 3
Ks Units
Do 5
Up to 5
Ks Units
Do 10
Up to 10
Ks Units
Do 15
Up to 15
Ks Units
Nad 15
Over 15
Ks Units
N1
2009
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share Pořadí Position
Audi
12
14
7
-
-
-
33
0,40 %
19.
BMW
22
34
22
2
-
-
80
0,96 %
14.
-
-
-
1
1
5
7
0,08 %
29.–33.
12
116
185
258
55
3
629
7,54 %
6.
Daihatsu
1
-
-
2
1
3
7
0,08 %
29.–33.
Dodge
3
10
14
24
2
1
54
0,65 %
16.
Fiat
28
214
187
335
152
34
950
11,39 %
2.
Ford
123
560
517
525
83
18
1 826
21,90 %
1.
Honda
5
4
4
-
-
-
13
0,16 %
27.
Hyundai
-
6
13
44
7
1
71
0,85 %
15.
Chevrolet
2
-
1
4
-
-
7
0,08 %
29.–33.
Chrysler
2
3
2
3
-
-
10
0,12 %
28.
Iveco
13
179
145
114
10
3
464
5,57 %
8.
Jeep
3
8
3
4
1
2
21
0,25 %
25.
Kia
1
4
7
13
3
-
28
0,34 %
22.
Land Rover
4
9
6
17
5
2
43
0,52 %
17.–18.
LDV
-
-
-
2
2
-
4
0,05 %
36.–39.
Lexus
1
-
2
-
-
-
3
0,04 %
40.–42.
Lublin
-
-
2
1
-
-
3
0,04 %
40.–42.
Mazda
12
11
2
13
5
-
43
0,52 %
17.–18.
Mercedes-Benz
77
161
156
197
55
24
670
8,04 %
5.
Mitsubishi
17
18
20
53
43
7
158
1,90 %
11.
-
-
1
8
17
6
32
0,38 %
20.–21.
25
58
75
115
20
4
297
3,56 %
10.
5
28
118
168
11
2
332
3,98 %
9.
Peugeot
14
144
128
180
59
7
532
6,38 %
7.
Porsche
1
3
3
-
-
-
7
0,08 %
29.–33.
Renault
16
132
216
282
48
5
699
8,38 %
4.
Seat
-
1
2
11
13
-
27
0,32 %
23.
Subaru
1
2
-
2
2
-
7
0,08 %
29.–33.
Suzuki
-
1
4
7
2
4
18
0,22 %
26.
Škoda
25
34
38
13
24
-
134
1,61 %
13.
Toyota
79
30
20
14
3
3
149
1,79 %
12.
Volkswagen
27
109
237
299
142
58
872
10,46 %
3.
Volvo
12
16
4
-
-
-
32
0,38 %
20.–21.
-
-
1
1
1
1
4
0,05 %
Celkem Total
547
1 930
2 165
2 726
773
196
8 337
100 %
Podíl Share
6,56 %
23,15 %
25,97 %
32,70 %
Caravelair
Citroën
Multicar
Nissan
Opel
Jiné Others
9,27 %
2,35 %
100 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
27
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:34
Stránka 28
Registrace ojetých osobních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Passenger Cars by Month and Year
Období Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
M1
X
XI
XII
Celkem Total
2006
8 692
9 730
13 604
13 671
16 584
15 249
14 945
19 317
18 393
20 447
18 208
14 303
183 143
2007
15 604
15 854
18 916
19 370
20 584
19 107
18 486
19 110
15 948
20 187
16 536
13 167
212 869
2008
16 168
18 349
18 945
23 589
21 313
21 941
23 095
19 486
19 547
18 835
14 893
14 813
230 974
2009
8 554
9 095
12 067
14 062
13 197
14 436
14 140
13 025
12 553
12 073
11 618
9 782
144 602
Registrace ojetých lehkých užitkových automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Light Commercial Vehicles by Month and Year
Období Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
N1
2006–2009
XI
XII
Celkem Total
2006
515
515
639
600
686
736
544
678
675
848
848
732
8 016
2007
781
690
895
879
920
874
801
922
837
1 032
1 031
957
10 619
2008
994
989
1 022
1 203
946
1 029
1 155
949
1 103
1 170
968
1 029
12 557
2009
681
544
736
728
642
768
638
664
795
746
776
619
8 337
Registrace ojetých motocyklů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Motorcycles by Month and Year
Období Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
L
VIII
IX
X
XI
2006–2009
XII
Celkem Total
2006
226
312
894
1 901
1 854
1 745
1 559
1 573
1 134
930
548
437
13 113
2007
648
889
2 038
2 800
2 673
2 445
2 266
2 107
1 274
1 146
543
438
19 267
2008
695
1 567
2 079
3 303
3 094
3 019
2 854
2 207
1 630
1 011
705
507
22 671
2009
424
554
1 535
2 858
2 008
1 902
1 660
1 424
1 036
654
448
333
14 836
Registrace ojetých autobusů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Buses by Month and Year
Období Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
M2,3
VIII
IX
X
XI
2006–2009
XII
Celkem Total
2006
14
7
11
18
9
9
10
7
23
10
50
17
185
2007
36
30
23
19
22
20
6
10
12
12
16
16
222
2008
25
39
35
32
34
13
10
21
24
14
18
20
285
2009
10
15
22
35
19
14
9
19
18
11
9
27
208
Registrace ojetých nákladních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Trucks by Month and Year
Období Period
28
2006–2009
I
II
III
2006
243
298
318
2007
334
289
413
2008
289
345
405
2009
227
122
166
IV
V
VI
268
265
286
405
349
301
428
331
306
212
214
274
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
VII
VIII
IX
207
311
309
307
371
386
289
227
324
200
218
255
N2,3
X
2006–2009
XI
XII
Celkem Total
349
424
354
442
396
325
4 318
291
219
213
3 667
262
260
201
2 611
3 632
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:34
Stránka 29
Vyřazené osobní automobily (OA - M1) a lehké užitkové automobily (LUV - N1) podle značek
Excluded Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1) by Make
Značka Make
Exportovaná Exported
OA PC
Ks Units
Alfa Romeo
Zrušená Canceled
LUV LCV Celkem Total
Ks Units
Ks Units
OA PC
Ks Units
2009
Celkem Total
LUV LCV Celkem Total
Ks Units
Ks Units
Ks Units
56
-
56
720
1
721
777
Audi
419
48
467
1 692
1
1 693
2 160
BMW
408
58
466
1 584
1
1 585
2 051
Cadillac
4
2
6
1
-
1
7
Citroën
194
57
251
5 028
529
5 557
5 808
Dacia
8
5
13
734
44
778
791
Daewoo
45
-
45
1 242
-
1 242
1 287
Dodge
15
10
25
45
1
46
71
Ferrari
8
-
8
-
-
-
8
Fiat
354
61
415
15 365
461
15 826
16 241
Ford
1 777
153
1 930
16 825
1110
17 935
19 865
197
30
227
1 011
1
1 012
1 239
Hummer
4
7
11
-
-
-
11
Hyundai
137
50
187
1 544
220
1 764
1 951
Chevrolet
22
3
25
58
-
58
83
Chrysler
41
2
43
158
3
161
204
1
87
88
10
76
86
174
Honda
Iveco
Jaguar
13
-
13
12
-
12
25
Jeep
66
11
77
47
1
48
125
Kia
606
156
27
183
283
140
423
Lada
4
-
4
1
-
1
5
Lamborghini
2
-
2
-
-
-
2
Lancia
19
-
19
705
-
705
724
Land Rover
44
21
65
17
-
17
82
Lexus
27
2
29
-
-
-
29
9
-
9
2
-
2
11
Mazda
176
59
235
2 876
218
3 094
3 329
Mercedes-Benz
366
246
612
1 395
175
1 570
2 182
7
1
8
-
-
-
8
134
56
190
1 904
74
1 978
2 168
Maserati
Mini
Mitsubishi
Multicar
1
17
18
1
380
381
399
349
60
409
2 556
161
2 717
3 126
Opel
658
60
718
11 304
277
11 581
12 299
Peugeot
380
68
448
10 367
355
10 722
11 170
Porsche
40
7
47
10
-
10
57
Renault
597
109
706
11 605
570
12 175
12 881
Nissan
Rover
24
-
24
155
-
155
179
Saab
10
-
10
159
1
160
170
-
1
1
-
-
-
1
166
12
178
2 930
60
2 990
3 168
27
-
27
3
-
3
30
6
2
8
17
2
19
27
50
17
67
628
1
629
696
Santana
Seat
smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
252
14
266
934
9
943
1 209
Škoda
2 349
120
2 469
116 240
3570
119 810
122 279
Toyota
583
81
664
1 488
46
1 534
2 198
4 507
Trabant
6
-
6
4 501
-
4 501
89
4
93
8 613
11
8 624
8 717
1 542
213
1 755
7 490
221
7 711
9 466
Volvo
86
34
120
439
3
442
562
Wartburg
11
-
11
2 773
-
2 773
2 784
VAZ
Volkswagen
Ostatní Others
Celkem Total
102
36
138
240
716
4 956
5 094
12 041
1 851
13 892
239 712
9439
249 151
263 043
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
29
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:35
Stránka 30
Vozidla vyřazená z registru Vehicles Excluded From Register
2009
Kategorie Category
Exportovaná Exported
Ks Units
Podíl Share
Zrušená Canceled
Ks Units
Podíl Share
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
OA - M1
12 041
48,74 %
239 712
83,92 %
251 753
81,12 %
LUV - N1
1 851
7,49 %
9 439
3,30 %
11 290
3,64 %
BUS - M2,3
1 311
5,31 %
1 189
0,42 %
2 500
0,81 %
5 065
20,50 %
10 217
3,58 %
15 282
4,92 %
L - Motocykly
709
2,87 %
16 960
5,94 %
17 669
5,69 %
Ostatní Other
374
1,51 %
708
0,25 %
1 082
0,35 %
12
0,05 %
15
0,01 %
27
0,01 %
24 703
100 %
285 629
100 %
310 332
100 %
NA - N2,3
Nezařaditelná Noclassified
Celkem Total
Vyřazené osobní automobily (OA - M1) a lehké užitkové automobily (LUV - N1)
Excluded Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1)
Značka Make
Exportovaná Exported
OA PC
LUV LCV Celkem Total
Ks Units
Ks Units
Ks Units
Jihočeský
2009
Zrušená Canceled
OA PC
LUV LCV Celkem Total
Ks Units
Ks Units
Ks Units
Celkem Total
Ks Units
523
112
635
18 310
709
19 019
19 654
1 465
244
1 709
24 557
968
25 525
27 234
326
32
358
9 064
361
9 425
9 783
Královéhradecký
283
42
325
15 201
560
15 761
16 086
Liberecký
222
48
270
10 170
372
10 542
10 812
1 240
228
1 468
22 090
824
22 914
24 382
Olomoucký
282
56
338
14 025
503
14 528
14 866
Pardubický
397
35
432
14 433
490
14 923
15 355
Plzeňský
418
58
476
15 991
574
16 565
17 041
Praha
3 784
539
4 323
20 511
1 183
21 694
26 017
Středočeský
1 571
217
1 788
32 047
1 339
33 386
35 174
Ústecký
693
80
773
19 025
698
19 723
20 496
Vysočina
286
41
327
13 176
416
13 592
13 919
Jihomoravský
Karlovarský
Moravskoslezský
Zlínský
Celkem Total
551
119
670
11 112
442
11 554
12 224
12 041
1 851
13 892
239 712
9 439
249 151
263 043
Prodeje a registrace nových osobních automobilů
Sale and Registration of Brand New Passenger Cars
2009
■
■
■
■
Ostatní - prodeje Others - Sale
SDA - prodeje CIA - Sale
Ostatní - registrace Others - Registration
SDA - registrace CIA - Registration
180 000
95 643
48 106
82 824
72 879
78 608
80 272
74 405
160 000
71 771
44 996
77 465
140 000
49 430
65 256
56 909
52 268
120 000
67 893
113 553
100 000
98 665
58 949
65 316
80 000
83 112
71 138
75 907
73 338
70 097
71 885
73 413
77 837
67 717
63 689
69 953
71 118
60 000
40 000
44 211
31 816
20 000
19 107
0
1993
30
1994
1995
1996
1997
1998
1999
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:35
Stránka 31
Prodeje a registrace nových lehkých užitkových automobilů
Sale and Registration of Brand New Light Commercial Vehicles
2009
15 822
■
■
■
■
Ostatní - prodeje Others - Sale
SDA - prodeje CIA - Sale
Ostatní - registrace Others - Registration
SDA - registrace CIA - Registration
60 000
14 759
50 000
12 473
46 216
8 263
45 227
40 000
37 018
30 000
849
5 663
25 885
6 520
5 789
15 331
4 097
3 382
3 082
10 295
10 855
10 677
10 887
1998
1999
2000
2001
784
14 101
10 808
3 126
638
5 351
6 408
6 444
30 785
17 474
20 000
16 301
10 000
13 105
7 205
0
3 808
1993
1994
1995
1996
1997
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Prodeje a registrace nových motocyklů
Sale and Registration of Brand New Motorcycles
■
■
■
■
2009
30 000
Ostatní - prodeje Others - Sale
SDA - prodeje CIA - Sale
Ostatní - registrace Others - Registration
SDA - registrace CIA - Registration
14 099
13 151
25 000
9 758
8 054
5 563
5 045
9 270
4 842
4 116
9 388
10 097
15 000
9 300
6 658
3 851
4 627
13 123
2 216
3 109
11 563
7 772
8 017
2001
2002
10 000
11 796
10 062
9 983
5 000
5 744
862
275
460
733
1 199
1993
1994
1995
4 506
2 231
1 989
2 674
1996
1997
1998
0
1999
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Prodeje a registrace nových autobusů
Sale and Registration of Brand New Buses
2009
633
■
■
■
■
Ostatní - prodeje Others - Sale
SDA - prodeje CIA - Sale
Ostatní - registrace Others - Registration
SDA - registrace CIA - Registration
776
839
717
737
738
715
695
639
20 000
663
1 200
1 000
641
573
568
800
669
635
600
558
400
307
201
13
1995
1996
1997
26
18
54
130
1998
1999
2000
2001
231
243
2004
2005
200
207
207
98
0
2002
2003
2006
2007
2008
2009
Prodeje a registrace nových nákladních automobilů
Sale and Registration of Brand New Trucks
■
■
■
■
2009
625
618
616
4 276
3 734
4 473
12 000
504
Ostatní - prodeje Others - Sale
SDA - prodeje CIA - Sale
Ostatní - registrace Others - Registration
SDA - registrace CIA - Registration
1 616
656
1 140
823
9 309
8 000
7 111
1 777
6 477
6 172
5 608
3 552
10 000
9 956
8 013
735
2 651
11 083
6 000
5 812
395
4 000
3 150
3 558
3 834
4 365
4 174
2 000
2 261
1 040
1994
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 9
31
15-32_rocenka10.qxd:Sestava 1
17.3.2010
17:35
Stránka 32
SDA
C I A
SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ
CA R I M P O RT E RS ASSO C I AT I O N
Tajemník Secretary
Dipl. ing. Pavel Tunkl
Asistentka Assiastant
Dipl. Ing. Jana Kinčlová
Adresa Address
Na strži 65
140 00 Praha 4
tel.: +420 261 142 018, 261 142 011
fax: +420 241 400 476
e-mail: [email protected]
portal.sda-cia.cz
16. vydání 16th edition
Pro SDA zpracoval It has been worked out by
Automakers
www.automakers.cz
Design
Pavel Svatoš

Podobné dokumenty

Výroční zpráva SDA za rok 2010

Výroční zpráva SDA za rok 2010 Zásadní novela tohoto zákona je již dlouho připravována a zároveň neustále odkládána. Přitom je bezpodmínečně nutné řešit zlepšení práce STK a SME a dohledu nad jejich činností, zajistit plnou apli...

Více

Prodej (2003 - 4)

Prodej (2003 - 4) Podíl/Share Podíl SDA/Share CIA

Více

Výroční zpráva SDA za rok 2011

Výroční zpráva SDA za rok 2011 The Motorcycle of the Year opinion poll was preceded by a further important event of the association, or rather of our Motorcycle Section – this being the March exhibition Motorcycle 2011, held at ...

Více

výroční zpráva - SDA - Svaz dovozců automobilů

výroční zpráva - SDA - Svaz dovozců automobilů As to the activity within the Car Importers Association, the most important event was the spring meeting of the CIA Board of Directors that approved basic documents, such as 2011 budget spending re...

Více

Adresar_SDA.z20130318

Adresar_SDA.z20130318 IVECO Czech Republic a.s. divize Trucks Karolínská 650/1 186 00 Praha 8 tel.: 224 806 111 fax: 224 806 244 [email protected] gen. fieditel: Sergio Biancheri Komunikace, tisk Zuzana Îitná tel.: +421...

Více

kraniosakrální balancing - Craniosacrální biodynamika

kraniosakrální balancing - Craniosacrální biodynamika Jakákoliv událost v určité části těla má tedy okamžitý vliv na celek a každý „problém“ nebo nerovnováhu je třeba řešit v rámci celku jako funkční jednotky. Proto se v biodynamickém přístupu klade t...

Více