Výroční zpráva SDA za rok 2008

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva SDA za rok 2008
Sv az
D ovozc ů
Au t o m o b il ů
C ar
Imp o r t e r s
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
A N N U A L
R E P O R T
2008
A s s o c iat i o n
ÚVODNÍ SLOVO
INTRODUCTION
Vážená paní, vážený pane,
cestou této výroční zprávy bychom Vás rádi seznámili nejen
s posláním Svazu dovozců automobilů, ale zejména s výsledky jeho činnosti za rok 2008. Cílem této výroční zprávy je
podat ucelenou informaci z oboru. Je proto pojata jako doklad faktografický, jenž má umožnit, aby informace v něm
obsažené byly v maximální míře porovnatelné s informacemi
publikovanými v předchozích 14-ti výročních zprávách Svazu
za léta 1994 až 2007.
Vzhledem k tomu, že získáváme z oficiálních zdrojů věrohodné údaje o registracích motorových vozidel na území ČR,
jsou v této zprávě uváděna především statistická data o registracích; dříve uváděná data o prodejích zůstávají jen tam,
kde je vhodné vyjádřit i vývojové trendy. Tato výroční zpráva
je tak srovnatelná, co do významu a charakteru statistických
údajů, s obdobnými informačními dokumenty publikovanými
v zahraničí.
Zpráva, stejně jako v minulých letech, neobsahuje hodnocení činnosti jednotlivých členů Svazu, protože to přísluší především jim samotným či jejich partnerům.
Děkujeme předem za Vaši pozornost, kterou věnujete následujícím stránkám této zprávy.
Dear Sir, dear Madam,
We would like to acquaint you through this Annual Report with the
mission of the Car Importers Association and especially the results
of its activity in 2008. The aim of this Annual Report is to provide
overall information from the field. It is therefore conceived as a factographic document, which should enable the information contained in it
to be comparable to the utmost extent with the information published
in the preceding 14 annual reports of the Association for the years
1994 to 2007.
Because we receive credible data from official sources on the registration of motor vehicles on the territory of the Czech Republic this report contains chiefly statistical data on registrations; the data provided
formerly on sales remains only where there is appropriate also to express development trends. This annual report is therefore comparable
in significance and nature of statistical data with similar informative
documents published abroad.
The Report, as in past years, does not contain the evaluation of the activity of individual members of the Association, because this is a matter chiefly for them or their partners.
We thank you in advance for the attention you devote to the following
pages of this report.
Praha, březen 2009
Výkonný výbor a Rada ředitelů
Svazu dovozců automobilů
SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ – SDA
POSLÁNÍ SVAZU
Svaz, jako dobrovolné sdružení právnických subjektů působících v oblasti dovozu a obchodu se silničními motorovými
vozidly v ČR i servisních služeb k nim, má ve smyslu stanov
za cíl především
• vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tohoto druhu
činnosti
• systematické zvyšování úrovně prodejů a poskytovaných
služeb zákazníkům
• prosazování a hájení společných i individuálních zájmů členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu
• vzájemnou informovanost a podporu v duchu korektní volné soutěže na trhu i
koordinaci prosazování a hájení společných zájmů s jinými
podobnými zájmovými skupinami či sdruženími a svazy
• udržování a případný rozvoj styků s obdobnými zahraničními sdruženími a svazy
• podle svých možností podporovat technický, ekonomický,
sociální a kulturní rozvoj celé české společnosti
• podporovat a ochraňovat obchodní činnost členů v oblastech kolektivního marketingu, propagace, inzerce, včetně
pořádání odpovídajících akcí, které tyto cíle naplňují.
ORGÁNY SVAZU
2
RADA ŘEDITELŮ (RŘ) je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních cílech Svazu a jeho strategii. Předseda Rady je současně předsedou Výkonného výboru. Členem Rady je nejvyšší statutární zástupce každého z členů Svazu. Rada ředitelů koná pravidelná a podle potřeby i mimořádná zasedání.
VÝKONNÝ VÝBOR (VV) je výkonným orgánem Svazu. Výkonný výbor je šestičlenný. Rada ředitelů volí jeho pět členů
na dobu 30-ti měsíců, šestým členem je vždy tajemník Sva-
Prague, March 2009
Executive Committee and Board of Directors
Car Importers Association
CAR IMPORTERS ASSOCIATION - CIA
MISSION OF THE ASSOCIATION
The Association, as a voluntary association of legal subjects active
in the sphere of the import and sales of road motor vehicles in the
Czech Republic and services relating to these has, in the sense of the
statutes, chiefly the aim of
• The creation of optimum conditions for the development of this
type of activity
• The systematic raising of the standard of sales and the services
provided to customers
• The promotion and protection of the joint and individual interests
of members, providing these are not mutually at variance
• Mutual information and support in the spirit of correct free competition on the market and coordination of the promotion and protection
of joint interests with other similar special-interest groups or associations and unions
• Maintaining and possibly developing contacts with similar foreign
associations and unions
• To support according to its possibilities the technical, economic,
social and cultural development of the whole of Czech society
• To support and defend the commercial activity of members in the
spheres of collective marketing, publicity and advertising, including
the organising of appropriate events fulfilling these aims.
BODIES OF THE ASSOCIATION
The BOARD OF DIRECTORS (BD) is the supreme body and decides
on the basic aims of the Association and its strategy. The Chairman
of the Board is simultaneously the Chairman of the Executive Committee. The highest statutory representative of each member of the
Association is a member of the Board. The Board of Directors holds
regular meetings and extraordinary meetings according to need.
The EXECUTIVE COMMITTEE (EC) is the executive body of the Association. The Executive Committee has six members. The Board
of Directors elects five of its members for a period of 30 months; the
sixth member is always the Secretary of the Association. The elected
members of the Executive Committee alternate for periods of 6 months in the function of Chairman of the Committee and simultaneously
also the Chairman of the Board of Directors. The Executive Commit-
zu. Volení členové Výkonného výboru se v 6-ti měsíčním intervalu střídají ve funkci předsedy výboru a současně tak
i předsedy Rady ředitelů. Výkonný výbor jedná pravidelně
měsíčně a podle potřeby zasedá i mimořádně.
TECHNICKÁ SEKCE (TS) je odborným orgánem Svazu který
pracuje trvale. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně
a to jako řádná či výjezdní.
SEKCE NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ (SNA) je stálým odborným orgánem Svazu, který se orientuje na zvláštní problematiku segmentu klasických nákladních automobilů. Jednání částečně probíhají jako společná výjezdní s Technickou
sekcí.
SEKCE MOTOCYKLŮ (SM) je také stálým odborným orgánem
Svazu, který byl ustaven pro systematické řešení problematiky motocyklové branže. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní.
SEKCE STATISTIKY a SEKCE PR jsou dalšími odbornými orgány Svazu, který se scházejí v případě potřeby k řešení
problematiky statistik a koordinace činnosti pracovníků PR.
SEKRETARIÁT SVAZU tvoří tajemník a jeho asistentka. Sekretariát vykonává administrativně-technické a koordinační
práce nezbytné pro spolehlivou funkci Svazu a jeho orgánů.
Tajemník se zúčastňuje všech zasedání VV, RŘ a odborných
orgánů. Sekretariát pravidelně zveřejňuje některé vybrané informace, především statistiky, na vlastních webových
stránkách. Vzhledem ke stálým změnám v české legislativě
sekretariát věnoval i v roce 2008 výraznou pozornost těmto
změnám protože se významně dotýkají činnosti Svazu i jeho
členů.
TISKOVÉ KONFERENCE (TK), byly Svazem v roce 2008
pořádány jako pravidelné, čtvrtletní konference zaměřené
především na aktuální témata (výsledky registrací, výstavy
a pod.).
STANOVY A ETICKÝ KODEX byly trvale základními dokumenty, které spolu s rozpočtem, i v roce 2008 zásadně určovaly
rozsah a směry činnosti Svazu.
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Svaz dovozců automobilů k 1.1. 2009 měl 45 členů zastupujících 78 světově známých značek osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů. Členů
dovážejících osobní automobily (M1) a lehká užitková vozidla
(N1) bylo celkem 32 (zastupujících 44 značek), klasické nákladní automobily a jejich chassis (N2,3) 10 (11 značek), motocykly (L) 15 (32 značek) a autobusů (M2,3) 8 (10 značek).
V průběhu roku, resp. k 1.9.2008, byli přijati za členy – Hyundai Motor Czech s.r.o. a ASP Group s.r.o., dovozce čtyřkolek
zn. Access a TGB, a koncem roku pak BCE s.r.o. dovozce
značky Bombardier a LUM-ORIS spol. s r.o. dovozce čínské
automobilové značky Shuanghuan.
Ke dni vydání této zprávy má Svaz celkem 45 členů.
Servisní a dealerská síť členů SDA, je v souladu s nařízením EK č.1400/2002 ES. Zákazníci jsou obsluhováni v přehledném, kulturním i příjemném prostředí a na co nejsnáze
dostupném místě. I nadále se vychází ze strategie trvalého zajištění perfektních prodejních a poprodejních služeb,
tj.oprav záručních i pozáručních, prodeje náhradních dílů,
příslušenství, výbavy i doplňků v témž místě kde se rozhoduje o případné koupi nového vozidla. U většiny prodejců
je standardně praktikován prodej a poskytování služeb pro
několik značek vozidel. Zcela běžně jsou poskytovány i další
souvisejících služby, jako např. leasingové, asistenční nebo
pojišťovací, zprostředkování registrací vozidel i jejich převodů a pod.
tee meets regularly each month and also has extraordinary meetings
if necessary.
The TECHNICAL SECTION (TS) is a professional body of the Association that works permanently. The meetings of the section take place
regularly once a month either as ordinary or excursion meetings.
The TRUCKS SECTION (TrS) is a permanent professional body of the
Association that concentrates on the special problems of the segment
of classical trucks (lorries). The meetings take place partly as joint
excursion meetings with the Technical Section.
The MOTORCYCLE SECTION (MS) is also a permanent professional
body of the Association, which was established for the systematic
tackling of the problems of the motorcycle branch. The meetings
of the section take place regularly once a month either as ordinary
or excursion meetings.
The STATISTICS SECTION and the PR SECTION are further professional bodies of the Association that meet in case of need to resolve problems in statistics and the coordination of the activity of PR workers.
The SECRETARIAT OF THE ASSOCIATION consists of the Secretary
and his assistant. The Secretariat carries out the administrative-technical and coordination work essential to the reliable functioning of the
Association and its bodies. The Secretary attends all the meetings of
the EC, the BD and the professional bodies. The Secretariat regularly
publishes some selected information, especially statistics, on its own
website. With regard to the constant changes in Czech legislation the
Secretariat also devoted marked attention in 2008 to these changes
because they significantly concern the activity of the Association and
of its members.
PRESS CONFERENCES (PC) were organised by the Association in 2008
as regular quarterly conferences aimed particularly at topical themes
(the results of registrations, exhibitions, etc.).
The STATUTES and the CODE OF ETHICS were constantly the basic
documents, which together with the budget continued in 2008 to determine on principle the extent and directions of the activity of the
Association.
MEMBERSHIP BASE
As of 1 January 2009 the Association had 45 members representing
78 world-famous makes of passenger cars, light commercial vehicles
and trucks, buses and motorcycles. The number of members importing
passenger cars (M1) and light utility vehicles (N1) was in all 32 (representing 44 makes), for classical trucks and their undercarriages (N2,3)
there were 10 (11 makes), for motorcycles (L) 15 (32 makes) and
for buses (M2,3) 8 (10 makes). In the course of the year, or rather as
of 1.9.2008 Hyundai Motor Czech s.r.o. and ASP Group s.r.o., importer
of Access and TGB quad bikes, were accepted as members and at the
end of the year BCE s.r.o., importer of the Bombardier make, and LUM-ORIS spol. s r.o., importer of the Chinese Shuanghuan cars.
As of the date of the publication of this Report the association has
45 members.
The Service and Dealers Network of members of the CIA is in keeping with EC Decree No. 1400/2002 EC. Customers are served in an
uncluttered, civilised and pleasant environment in a place as easy
to access as possible. Our basic strategy continues to be that of ensuring permanently perfect sales and post-sales services, i.e. repairs
both during and after the guarantee period, sales of replacement
parts, accessories, equipment and additional items in the same place
that a decision is made on the possible purchase of a new vehicle. For
the majority of dealers standard practice is sale and provision of services for several makes of vehicle. Also quite commonly provided are
further related services such as leasing, assistance or insurance services, arranging for registration of vehicles and their transfers, etc.
ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION
The first big event of the Association in 2008 was the gala announcement of the results of the 14th year of the opinion poll Car of the
3
AKTIVITY SVAZU
4
První velkou akcí Svazu v roce 2008 bylo slavnostní vyhlášení
výsledků 14. ročníku ankety Auto roku v ČR. Na gala večeru
byl novinářskou porotou vyhlášen vítěz této prestižní ankety,
kterým se stal automobil nižší střední třídy Kia cee’d. Tato akce
byla úspěšná i mezi laickou veřejností, protože její tipovací
části se zúčastnilo přes 110 tis. respondentů, z nichž byl vylosován výherce hlavní ceny – poukázky v hodnotě 600 tis. Kč
na zakoupení automobilu.
Druhou významnou společnou svazovou akcí, resp. sekce
Moto, byla březnová výstava Motocykl, která za účasti rekordních 65 tisíc návštěvníků úspěšně proběhla na výstavišti
v Praze – Holešovicích. Na tuto výstavu pak navázal stejně
úspěšný 12. ročník ankety Motocykl roku 2008. Stejně jako
v letech minulých bylo při ní vybíráno sexteto nejoblíbenějších strojů v různých kategoriích a jeden nejúspěšnější
motocykl jako vítěz absolutní. Anketa byla ukončena slavnostním vyhlášením výsledků na společenském večeru a jejím absolutním vítězem se stala Honda CB1000R, která tak
získala právo užívat titul Motocykl roku 2008 v ČR. Že anketa
byla úspěšná potvrzuje také účast cca 49 tisíc respondentů,
z nichž byl vylosován vítěz hodnotné první ceny, tj. motocyklu Aprilia Pegaso 650 Strada.
Naše svazové automobilové značky se, jako rozhodující partner, zúčastnily další významné akce a to mezinárodní výstavy užitkových automobilů Autotec 2008 v Brně. Během 5-ti
dnů expozice 18ti členů Svazu na ploše téměř 14,5 tisíce m2
shlédlo více než 65 tisíc návštěvníků. V rámci výstavy byla
zorganizována i řada doprovodných programů pro odborníky
i pro motoristickou veřejnost. Za aktivní účasti našich svazových značek byla jako novinka uspořádána i akce s názvem
„Svět kamionů zblízka“, v níž, ve spolupráci se sdružením
dopravců ČESMAD, bylo umožněno veřejnosti se blíže seznámit s povoláním řidiče či řidičky nákladních automobilů
a autobusů.
Na podzim byly zahájeny přípravy obdobných akcí, kterými
chce Svaz oslovit odbornou i laickou veřejnost v roce 2009.
Z hlediska vnitrosvazové činnosti bylo nejvýznamnější jarní
zasedání Rady ředitelů SDA na kterém byly schváleny základní dokumenty jako zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2007,
návrh rozpočtu na rok 2008, harmonogram zasedání orgánů
SDA, ale také projednány hlavní úkoly pro celý nastávající
funkční rok. Z nich je zde třeba zmínit alespoň některé jako
např. další zdokonalování informačního systému svazu, legislativní činnost a podpora státní správy ve věcech technických
informací, či podkladů k otázkám fiskálním či životního prostředí. Velmi oceňovanou další změnou prošel náš Svazový
informační systém. Od ledna 2008 jsou na veřejných stránkách našeho portálu uváděny i statistiky vyřazených vozidel dle krajů, významné zejména pro potřeby krajských
úřadů při posuzování počtu zpracovatelů autovraků v jejich
regionu. Počínaje podzimem byl systém rozšířen o registrace přípojných vozidel (kategorie O) a kolových traktorů (Tr).
Tím byly konečně završeny dlouholeté snahy o komplexnost
takového informačního systému, který v tuzemsku chyběl již
od roku 1939. Dnes jsou tedy k dispozici základní a aktuální informace o vozovém parku, resp. o silničních vozidlech
podléhajících povinné registraci. Na konci roku byl do provozu připraven veřejný kalendář akcí pořádaných Svazem
a též členy dalších svazů, sdružení a asociací, jejichž činnost
souvisí s prodejem a provozem vozidel (ČAPPO, ČLFA, ČAP,
SAČR, SISA a samozřejmě Sdružení AP) zejména pro novináře (TK, prezentace nových výrobků atd.). Význam tohoto
portálu potvrzují údaje o přístupech; v roce 2006 jich bylo
2,8 milionů a loni již přes 6 milionů.
V březnu byla vydána výroční zpráva SDA za rok 2007
a v dubnu, v úplném znění, byla zveřejněna též na našem
Year in the Czech Republic. At the gala evening the winner of this
prestigious poll was announced by the journalists’ jury – it was the
lower medium class car Kia cee’d. This event was also successful with
the general public as more than 110,000 respondents participated
in the public guess-the-winner competition from which the winner
of the main prize was drawn – a voucher worth 600,000 CZK for the
purchase of a car.
The second important joint event of the Association, or rather of the
Motorcycle Section, was the March exhibition Motorcycle, which took
place at the exhibition centre in Prague - Holešovice with the participation of a record 65,000 visitors. In connection with this exhibition there
was the equally successful 12th year of the opinion poll Motorcycle
of the Year 2008. As in past years, the six most popular machines
in various categories were selected during its course and then one
most successful motorcycle as the absolute winner. The opinion poll
ended with the gala announcement of the results at a social evening
and the absolute winner was the Honda CB1000R, which thus won the
right to use the title Motorcycle of the Year 2008 in the Czech Republic.
That the opinion poll was successful is shown also by the participation
of around 49,000 respondents from among which the valuable first
prize was drawn, i.e. the motorcycle Aprilia Pegaso 650 Strada.
The automobile companies of our Association, as a decisive partner, also
participated in a further important event, this being the international
exhibition of utility vehicles Autotec 2008 in Brno. In the course of the
5 days the exhibition of the 18 members of the Association on an area
of almost 14,500 m2 was seen by more than 65,000 visitors. Within the
framework of the exhibition a number of accompanying programmes
were also organised both for professionals and for the motoring public.
With the active participation of the makes in our Association a new
event was also organised entitled “Close-up on the World of Trucks”
in which, with the cooperation of the Transport Association ČESMAD,
the public was able to gain closer acquaintance with the profession
of male or female drivers of lorries and buses. In the autumn preparations began for similar events through which the Association wishes to
address both the professional and the general public in 2009.
From the point of view of activity within the Association the most
significant was the spring meeting of the CIA Board of Directors
at which fundamental documents were approved such as the report
on the budgetary expenditure for 2007, the draft budget for 2008 and
the timetable of meetings of CIA bodies, but there was also discussion
of the main tasks for the whole of the coming functional year. Of these
at least some should be mentioned, such as the further improvement
of the information system of the Association, legislative activity and
support of state administration in matters of technical information,
or basic material on fiscal matters or the environment. The Association’s information system underwent a much appreciated further
change. From January 2008 the public pages also show the statistics
of scrapped vehicles according to regions, important in particular for
the requirements of regional authorities in considering the number
of processors of scrapped vehicles in their region. Beginning in the
autumn the system was extended by the registration of attached vehicles (category O) and wheeled tractors (T). This finally complete the
long years of effort to achieve the comprehensive nature of such an
information system, lacking in this country since 1939. Today, then,
there is available basic and current information on the vehicle fleet,
or rather road vehicles subject to obligatory registration. At the end
of the year there was prepared for use a public calendar of the events
organised by the Association and also by members of other unions
and associations whose activity is linked to the sale and operation
of vehicles (ČAPPO - the Czech Association of the Petrol Industry and
Trade, ČLFA - the Czech Leasing and Finance Association, ČAP - the
Czech Association of Insurance Companies, SAČR - Union of Car Repair Shops of the CR, SISA - the Association of Importers of Car Parts,
Service and Garage Technology, and naturally also the association
of the automotive industry SAP) especially for journalists (press conferences, presentation of new products, etc.). The importance of this
website is confirmed by the data on visitors; in 2006 there were 2.8
million of them and last year already over 6 million.
portálu. Za naší podpory byl zveřejněn harmonogram náběhu platnosti evropského typového schválení u všech kategorií silničních vozidel. Přijetí této směrnice bylo dlouho
připravováno a postupně zavádí jednotné typové schválení
všech vozidel, tak jak je tomu doposud jen u OA – jedno
typové schválení platné pro všechny země EU.
Nadále byla, prakticky celoročně, věnována pozornost podmínkám, které mají přímý vliv na prodej a uvádění nových
vozidel do provozu. Jedním z rozhodujících vlivů je vývoj
a úroveň legislativních předpisů v ČR a kontroly jejich respektování všemi podnikatelskými i privátními subjekty.
Dlouhou dobu již také upozorňujeme na skutečnost, že vázne obnova vozového parku, že klesají registrace nových automobilů ve prospěch ojetých, které jsou ve značně míře
technicky a bezpečnostně dávno překonané a měly by být
spíše vyřazovány z provozu. V roce 2008, poprvé od roku
1994, přesáhl počet registrovaných LUV počet registrovaných firemních OA, přičemž podíl firemních OA klesl pod
40% z celkového počtu registrovaných nových OA (doposud
cca 50%). Tento vývoj je dán zákonem o DPH, který zatím
v ČR nepřipouští možnost ani částečného odpočtu DPH u OA.
S náběhem platnosti nové směrnice č. 2007/46 ES pro typové schvalování všech kategorií silničních vozidel očekáváme rovněž v průběhu příštího roku zásadní změnu zákona
č. 56/2001 Sb. a souvisejících předpisů – postupné omezování národního typového schválení. Pro zlepšení situace v dohledu nad činností dopravních úřadů pověřených obcí, a STK
a SME předpokládáme vznik „hlavního“ dopravního úřadu pro
silniční vozidla, který by měl převzít zejména prvoinstanční
rozhodování a provozní činnosti v této oblasti. Tím by ministerstvo dopravy, jak je tomu ostatně ve většině zemí, získalo
dostatek kapacity na tvorbu a provázanost nových právních
předpisů a tím též zajištění jednotného výkonu státní správy
v oblasti silniční dopravy.
Proto pro rok 2009 zůstává pro SDA i nadále prioritou problematika vybraných zákonů např. technického (tj. 56/2001 Sb.
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a pasáže o vzniku Hlavního dopravního úřadu a implementace směrnice č. 2007/46/ES, apod.), fiskálních (především
o DPH) a „environmentálních“ (obzvláště 185/2001 Sb. o odpadech a požadavků směrnice 2000/53/ES) i jejich prováděcích předpisů. Zejména mimořádnou pozornost bude muset
sekretariát a VV věnovat projednávání těchto problematik
s ohledem na zatím ne zcela standardní způsob implementace do národního právního řádu.
In March the Annual Report of the CIA for 2007 was issued and
in April it was published in full also on our website. With our support
a timetable was prepared of the start of the validity of type approvals
for all categories of road vehicles. The adoption of this directive was
prepared over a long period and gradually introduces the type approval of all vehicles, as is so far the case only for passenger vehicles
– one type approval valid for all EU countries.
In addition attention was paid practically all year long to conditions
that have a direct influence on the sale and putting into operation
of new vehicles. One of the decisive influences is the development
and level of legislative regulations in the Czech Republic and control
of the respecting of these by all enterprise and private subjects. We
have also long been warning of the fact that the renewal of the vehicle fleet is slow, that the registration of new vehicles is dropping in
favour of used vehicles, which are to a considerable extent out-dated technically and as regards safety and should rather be scrapped.
In 2008, for the first time since 1994, the number of registered LCV’s
exceeded the number of registered company passenger cars, with the
number of company cars dropping below 40% of the total number
of registered new passenger cars (hitherto around 50%). This development is caused by the VAT Law, which in the Czech Republic
so far does not allow even partial deduction of VAT on passenger cars.
With the onset of the validity of the new Directive No. 2007/46 EC for
the type approval of all categories of road vehicles we also expect
in the course of next year a fundamental change in Law No. 56/2001
Coll. and related regulations – the gradual restriction of national type
approval. To improve the situation in supervision of the activity of the
transport authorities of authorised communities and centres for technical control and emission control (STK and SME) we anticipate the
establishment of a “head” transport authority for road vehicles, which
should take over in particular the first instance decision-making and
operative activity in this sphere. Thus the Ministry of Transport, as is
anyhow the case in the majority of countries, would acquire sufficient
capacity for the creation and interconnection of legal regulations and
thus also ensuring the uniform execution of state administration in the
sphere of road transport. For the CIA in 2009, therefore, the priority
continues to be the problems of selected laws – technical (i.e. 56/2001
Coll. on the conditions of operation of vehicles on the roads and the
passages on the establishment of the Head Transport Office and the
implementation of Directive No. 2007/46/EC, etc.), fiscal (mainly concerning VAT) and “environmental” (especially 185/2001 Coll. on waste
and the requirements of Directive 2000/53/EC) and their executive regulations. The CIA Secretariat and Executive Committee must devote
exceptional attention in particular to the discussion of these problems
with regard to the still not completely standard method of implementation in the national legal code.
HOSPODAŘENÍ SDA
FINANCIAL MANAGEMENT OF THE CIA
Hospodaření SDA v účetním roce 2008 vycházelo z Radou
ředitelů schváleného rozpočtu. Příjmovou složkou rozpočtu
byly členské příspěvky a úroky z účtu. Výdajovou složkou byly
obvyklé náklady na provoz sekretariátu jako mzdy, nájemné, cestovné a dopravné, náklady na spojové služby, režijní
spotřební kancelářský materiál, vyhotovení výroční zprávy
za minulý rok, překladatelské a poradenské služby, statistky
registrací a další vývoj i údržba informačního systému a pod.
Hospodaření SDA bylo průběžně sledováno Výkonným výborem Svazu. Závěrečnou zprávu o hospodaření za rok 2008
bude projednávat a schvalovat Rada ředitelů spolu s novým
rozpočtem na rok 2009 v době distribuce této zprávy.
The financial management of the CIA in the 2008 accounting year
was based on the budget approved by the Board of Directors. The
revenues component of the budget consisted of membership fees and
interest on the account. The expenditure component consisted of the
usual expenses of the running of the Secretariat such as wages, rent,
travel expenses, costs of communication services, consumer office
material overheads, the preparation of the Annual Report for the past
year, translation and consultancy services, statistics of registrations
and further development and maintenance of the information, etc.
The financial management of the CIA was followed currently by the
Executive Committee of the Association. The final report on profits
and losses for 2008 will be discussed and approved by the Board
of Directors together with the new budget for 2009 at the time this
report is being distributed.
TRH NOVÝCH SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL
V ČR V ROCE 2008 A PODÍL SDA NA NĚM
Od roku 2004 jsme k hodnocení trhu silničními motorovými
vozidly začali používat, jako zdroj věrohodných údajů, registr
motorových vozidel obdobně jako v ostatních vyspělých ze-
THE MARKET FOR NEW ROAD VEHICLES IN THE CZECH
REPUBLIC IN 2008 AND CIA’S SHARE IN IT
Since 2004 we have begun to use the register of motor vehicles as
5
mích. Dříve, od roku 1993, používaná statistika prodejů, zpracovávaná na základě informací jednotlivých výrobců a dovozců i celních statistik, nebyla považována za dostatečně
objektivní a je proto nadále používána jen k posouzení trendů. Poněvadž již máme k dispozici víceleté informace o registracích vozidel, budeme k hodnocení trhu v této zprávě
používat data o prodejích asi naposledy.
Registrace nových vozidel
V roce 2008 bylo v ČR registrováno celkem 143 661 ks nových osobních, 59 986 ks lehkých užitkových a 10 583 ks
nákladních automobilů, 1 191 ks autobusů a 27 222 ks motocyklů včetně mopedů.
Za srovnatelné období minulého roku to bylo 132 542 ks
osobních, 62 038 ks lehkých užitkových a 11 587 ks nákladních automobilů, 949 ks autobusů a 24 947 ks motocyklů,
rovněž včetně mopedů.
Osobní automobily (M1)
Registrace nových osobních automobilů v roce 2008 vzrostly
oproti roku 2007 o 8,39%, tj. o 11 119 ks. Přitom podíl značek
členů SDA na celkovém počtu registrací vzrostl na 68,68%
(tj. zvýšení o cca 6%), u ostatních byl 31,32%.
Nejčastěji registrovanou značkou nadále zůstala Škoda se
44 530 registracemi (31,0%), dále následovaly značky Ford –
10 897 (7,59%), Renault – 9 189 (6,4%), VW – 8 956 (6,23%),
Hyundai – 7 377 (5,14%), Peugeot – 7 111 (4,95%), atd.
Z hlediska segmentů zůstal zachován největší podíl malých
vozidel (mini + malé) – 67 721 ks (47,14%); v něm byla nejčastěji registrovaným automobilem Škoda Fabia – 23 659 ks
(39,18%), dále Ford Fusion – 5 067 ks (8,39%), Peugeot 207
– 3 257 ks (5,39%), atd. Druhou příčku zaujala nižší střední třída s 23 141 ks (16,11%) vozidel s pořadím Kia Cee´d –
3 156 ks (13,51 %), VW Golf – 2 345 ks (10,13%), Ford Focus – 1 880 (8,12%), atd. Třetí příčku obsadila střední třída
s 19 397 ks (13,5%) a s pořadím Škoda Octavia – 12 711 ks
(65,53%), VW Passat – 1 403 ks (7,23%), Ford Mondeo
– 780 (4,02%) atd. Dále následovaly třídy MPV – 15 595 ks
(10,86%) s vedoucím typem Škoda Roomster (4 131 ks),
terénní – 5 324 ks (3,71%) s Hondou CR-V (578 ks), vyšší
střední – 3 842ks (2,67%) se Škodou Superb (2 453 ks),
sportovní – 965 ks (0,67%) s Audi A5 (165 ks) a nakonec
třída luxusních vozidel s 398 ks (0,28%) a vedoucím typem
Mercedes S se 167 ks.
Z hlediska druhu použitého paliva se podíl vozidel s naftovým motorem oproti roku 2007 snížil o 4,03 % na 24,10%
a zvýšil se naopak podíl vozidel s benzinovým motorem
na 70,78%, také podíl CNG – se zvýšil na 0,05%.
Lehké užitkové automobily (N1)
V této kategorii byl poprvé od roku 2003, kdy se meziroční
růst pohyboval v rozmezí od 30 až 60%, zaznamenán pokles
o 3,31%. V období do konce září 2008 byl sice ještě zaznamenán nárůst o 10,13%, avšak hluboký propad o 31% ve 4. čtvrtletí (říjen již o 18,59%, listopad o 33,76%, prosinec dokonce o 38,47%) byl příčinou celkového meziročního poklesu.
Důvody byly zřejmě dva a to jak počínající hospodářská recese (a z toho vyplývající odložení nákupu nového vozidla),
tak očekávání změn právních předpisů (v předu již zmíněná
a státní administrativou projednávaná možnost odpočtu DPH
u OA či změna požadavků na provedení vozidel N1 tj. zrušení
přepážky oddělující prostor nákladu od cestujících vpředu).
Nejčastěji registrovanou značkou této kategorie vozidel byla
Škoda – 23,97% (14 378 ks), dále Ford s 10,81% (6 483 ks),
VW – 10,76% (6 454 ks), Renault – 7,72% (4 628 ks), Citroën
– 5,35% (3 207 ks), Peugeot – 5,29% (3 173 ks), atd.
Obchodní třída do 2,0 t získala nejvyšší podíl a to 42,24%
(25 337 ks), třída do 3,0 t pak 41,21% (24 723 ks) a třída
do 3,5 t celkem 12,03% (7 219 ks). Podíl svazových značek
mírně vzrostl z celkových 74,09% na 75,4%.
Z hlediska použitého druhu paliva bylo 14 174 ks vozidel
6
a source of trustworthy data for the evaluation of the market in motorised road vehicles, as is the case in other advanced countries Formerly, from 1993, the sales statistics used, prepared on the basis of the
information from individual manufacturers and importers and customs
statistics, were not considered sufficiently objective and they continue
to be used only for the consideration of trends. Because we now have
available several years of information on vehicle registrations, we shall
probably be using the sales data for market evaluation in this report
for the last time.
Registration of new vehicles
In 2008 there were registered in the Czech Republic in all 143,661
new passenger cars, 59,986 light commercial vehicles and 10,583
trucks, 1,191 buses and 27,222 motorcycles including mopeds. In the
comparable period last year the figures were 132,542 passenger cars,
62,038 light commercial vehicles, 11,587 trucks, 949 buses and 24,947
motorcycles.
Passenger cars (M1)
The registration of new passenger cars in 2008 increased in comparison with 2007 by 8.39%, i.e. by 11,119 cars. At the same time the
share of the makes of CIA members in the total number of registrations increased to 68.68% (i.e. an increase of around 6%); the share
of the others was 31.32%.
The most frequently registered make was again Škoda with 44,530
registered cars (31.0%), followed by Ford – 10,897 cars (7.59%), Renault – 9,189 cars (6.4%), VW – 8,956 cars (6.23%), Hyundai – 7,377
cars (5.14%), Peugeot – 7,111 cars (4.95%), etc.
From the point of view of segments continued to be that of small cars
(mini + small) – 67,721 cars (47.14%); in this the most frequently registered car was the Škoda Fabia – 23,659 cars (39.18%), then the Ford
Fusion – 5,067 cars (8.39%), Peugeot 207 – 3,257 cars (5.39%), etc.
The second place was taken by the lower medium class with 23,141
cars (16.11%) in the order Kia Cee´d – 3,156 cars (13.51 %), VW Golf
– 2,345 cars (10.13%), Ford Focus – 1,880 (8.12%), etc. Third place
went to the medium class – 19,397 cars (13.5%) in the order Škoda
Octavia – 12,711 cars (65.53%), VW Passat – 1,403 cars (7.23%), Ford
Mondeo – 780 cars (4.02%), etc. Then came the following classes
– MPV – 15,595 vehicles (10.86%) with the leading type the Škoda
Roomster (4,131 cars), the off-road – 5,324 cars (3.71%) led by the
Honda CR-V (578 cars), the higher medium – 3,842 cars (2.67%) led
by the Škoda Superb (2,453 cars), sports – 965 cars (0.67%) with the
Audi A5 (165 cars) and finally the luxury vehicle class with 398 cars
(0.28%) and the leading type Mercedes S with 167 cars.
From the point of view of the type of fuel used the share of vehicles with a Diesel motor dropped in comparison with 2007 by 4.03%
to 24.10% and the share of vehicles with petrol engines rose, on the
contrary, to 70.78% and the share of CNG rose to 0.05%.
Light commercial vehicles (N1)
In this category there was a drop of 3.31% for the first time since
2003, when the inter-annual growth was in the range of 30 to 60%.
In the period up to the end of September 2008 there was still growth
of 10.13%, but a steep decline by 31% in the 4th quarter (October
already by 18.59%, November by 33.76% and December actually by
38.47%) was the cause of the entire inter-annual drop. There were
clearly two causes, these being both the start of economic recession
(and the postponement of the purchase of a new vehicle stemming
from this) and also the expectation of changes in legislation (especially
the possibility already mentioned and discussed by state administration of the deduction of VAT on passenger cars or a change in the requirements on versions of N1 vehicles, i.e. the abolition of the partition
separating the cargo area from the travellers in front).
The make most frequently registered in this category of vehicles was
Škoda – 23.97% (14,378 vehicles), then Ford with 10.81% (6,483 vehicles), VW – 10.76% (6,454 vans), Renault – 7.72% (4,628 vans),
Citroën – 5.35% (3,207 vehicles), Peugeot – 5.29% (3,173 vehicles),
etc.
The business class up to 2 tons gained the largest share of 42.24%
(25,337 vehicles), the class up to 3 tons had 41.21% (24,723 vehicles) and the class up to 3.5 tons had a total of 12.03% (7,219 vehic-
(23,58%) s benzinovým motorem, 42 995 ks vozidel (71,68%)
s naftovým motorem a 129 ks vozidel (0,22%) na CNG.
Automobily do 3,5 t (M1+N1)
Pokud bychom hodnotili kategorie vozidel M1+N1 společně,
pak bylo v roce 2008 registrováno celkem 203 647 ks osobních a lehkých užitkových vozidel, což je o 9 067 vozidel
(4,66 %) více než v roce 2007. Společný podíl členů SDA by
pak činil 70,66 %.
Nákladní automobily (N2,3)
Také tyto kategorie vozidel zaznamenaly, též poprvé od roku
2003, pokles a to o 8,68%. Celkem bylo registrováno 10 581 ks
nákladních vozidel, což je o 1 006 ks méně než v roce 2007.
Podíl značek členů SDA byl 94,09%. Celkově na prvním místě se umístila značka MB s 21,60%, tj. s 2 285 ks, následována MAN se 17,54% (1 856 ks), Iveco – 14,77% (1 563 ks),
DAF – 11,27% (1 193 ks), Scania – 10,01% (1 059 ks), Volvo
– 8,89% (941 ks), RVI – 8,28% (876 ks), atd.
Z hlediska provedení vozidel bylo registrováno nejvíce
podvozků a to 5 510 ks (52,07%), dále tahačů – 4 505 ks
(42,58%), skříní – 135 ks (1,28%), atd. Z hlediska celkové
hmotnosti bylo registrováno nejvíce vozidel ve třídách N3
a to celkem 7 413 ks (70,06%), ve třídách N2 to bylo 2 772 ks
(26,2%); nehodnocených bylo 396 ks vozidel, tj. 3,74%.
Autobusy (M2,3)
V roce 2008 bylo registrováno 1 191 ks autobusů, což je
nárůst o 242 ks (25,5%) a šlo o nejvyšší úroveň prodejů,
resp. i registrací, od roku 1995 (dosud bylo vykazováno nejvíce 969 ks v roce 2001). Z toho autobusů kategorie M2 bylo
52 ks (4,37%), kategorie M3 1 065 ks (89,42%), nezařazeno
a tak nehodnoceno bylo 74 ks (6,21%). Z hlediska provedení
byla nejvíce registrována provedení linková v počtu 764 ks
(64,15%), v městském 175 ks (14,69%) a dálkovém 119 ks
(9,99%), atd. V hodnocení podle značek byl nejčastěji registrován Mercedes s 32,75% (390 ks), Irisbus s 27,62% (329 ks),
SOR Libchavy s 18,64% (222 ks), atd. Podíl značek SDA činil
46,85 % (558 ks) a byl nejvyšší za dobu existence svazu.
Motocykly (L)
Registrace motocyklů proti roku 2007 opět vzrostly a to
o 2 275 ks (9,12%). Růst v této kategorii je zaznamenáván
od roku 2004 každoročně. Celkově se na prvním místě umístila značka Yamaha se 2 232 ks (8,2%), na druhém místě
Honda se 2 004 ks (7,36%) a třetí Suzuki 1 785 ks (6,56%).
Ve třídě se zdvihovým objemem motoru do 50 cm3 byla nejčastěji registrována značka TMEC se 736 ks a 11,74% podílu.
Motocyklům o objemu nad 50 cm3 vévodila nadále značka
Honda s 1 713 registracemi, Yamaha vykázala 1 580 registrací, Suzuki na třetím místě 1 215, atd. V kategorii čtyřkolek
jednoznačně vede nová svazová značka Acces se 708 ks.
Podíl SDA na kategorii vozidel „L“ činil 48,21% (v roce 2007
to bylo 47,15%).
Pokud jde o tento segment obecně, je nepříjemnou skutečností, že počet vozidel, která nelze standardně zařadit podle běžných kriterií, neboť nejsou k dispozici, překročil 26%
z celkových registrací nových motocyklů. Jedná se o individuálně dovážené stroje, schvalované do provozu regionálními dopravními úřady.
TRH OJETÝMI VOZIDLY V ČR V ROCE 2008
Aby obraz o trhu silničními vozidly byl co nejúplnější musíme
alespoň stručně zmínit i tento segment trhu. V roce 2008 byl
zaregistrován rekordní počet dovezených ojetých osobních
automobilů a to 230 974 ks (o 18 105 ks více než v roce
2007) a v doposud obvyklém složení tj. cca 29% vozidel stáří
do 5 let, 42% vozidel od 5 do 10 let, 29% vozidel starších
10 let. Růst vykázaly i ojeté autobusy a motocykly. Např.
ojeté lehké užitkové automobily byly zaevidovány v počtu
les). The share of the CIA makes rose slightly from a total of 74.09%
to 75.4%.
From the viewpoint of the type of fuel used there were 14,174 vehicles
(23.58%) with a petrol engine, 42,995 vehicles (71.68%) with Diesel
motors and 129 vehicles (0.22%) running on CNG.
Vehicles up to 3.5 tons of G.V.W. (M1+N1)
If we were to evaluate the categories of M1+N1 vehicles together, then
there were registered in 2008 altogether 203,647 passenger cars and
light commercial vehicles, which is 9,067 vehicles (4.66%) more than
in 2007. The joint share of the CIA members was then 70.66%.
Trucks (N2,3)
This category of vehicles also recorded a drop, also for the first
time since 2003, of 8.68%. In all there were 10,581 trucks registered, which means 1,006 vehicles less than in 2007. The share
of the makes of CIA members was 94.09%. In first place overall is the
MB brand with a share of 21.60% (2,285 vehicles), followed by MAN
with 17.54% (1,856 vehicles), Iveco – 14.77% (1,563 vehicles), DAF
– 11.27% (1,193 vehicles), Scania – 10.01% (1,059 vehicles), Volvo
– 8.89% (941 vehicles), RVI – 8.28% (876 vehicles), etc.
From the viewpoint of version the most registered were chassis
– 5,510 units (52.07%), then road tractors– 4,505 vehicles (42.58%),
boxes – 135 vehicles (1.28%), etc. From the viewpoint of G.V.W. most
vehicles were registered in classes N3 with a total of 7,413 vehicles
(70.06%), in N2 classes there were 2,772 vehicles (26.2%); there were
396 unclassified vehicles, i.e. 3.74%.
Buses (M2,3)
In 2008 there were 1,191 buses registered, which is an increase
of 242 vehicles (25.5%) and this was the highest level of sales, and also
of registrations, since 1995 (so far the highest number was 969 vehicles in 2001). Of these there were 52 M2 buses (4.37%), in category M3
there were 1,065 vehicles (89.42%); unclassified and thus not evaluated were 74 vehicles (6.21%). From the point of view of versions the
most registered were city buses of which there were 764 (64.15%),
175 inter-city buses (14.69%) and 119 coaches (9.99%), etc. In the
evaluation according to makes the most frequently registered were
Mercedes with 32.75% (390 buses), Irisbus with 27.62% (329 buses),
SOR Libchavy with 18.64% (222 vehicles), etc. The share of the CIA
makes was 46.85% (558 vehicles), the highest in the period of existence of the Association.
Motorcycles (L)
Compared with 2007 the registration of motorcycles rose again, this
time by 2,275 vehicles (9.12%). Growth in this category has been recorded every year since 2004. In first place overall was Yamaha with
2,232 bikes (8.2%), in second place Honda with 2,004 bikes (7.35%)
and third was Suzuki with 1,785 bikes (6.56%). In the class with engine stroke capacity up to 50 cm3 the most frequently registered make
was TMEC with 736 bikes and a share of 11.74%. The leader of the
motorcycles with engine capacity over 50 cm3 continued to be Honda
with 1,713 registrations, Yamaha had 1,580 registrations, Suzuki was
in third place with 1,215, etc. The quad bike category is led unequivocally by a new make in the CIA, Acces with 708 machines. The
share of the CIA in the “L” vehicle category was 48.1% (in 2007 it was
47.15%).
As far as concerns this segment in general it is an unpleasant fact that
the number of vehicles that cannot be classified in a standard manner
according to usual criteria, as they are not available, exceeded 26%
of the total registrations of new motorcycles. These are individually
imported machines approved for operation by regional transport authorities.
THE MARKET FOR USED VEHICLES IN THE CZECH
REPUBLIC IN 2008
To give as complete as possible a picture of the market in road vehicles
we must mention also, at least in brief, this segment of the market.
In 2008 a record number of imported used passenger cars were registered, this being 230,974 vehicles (18,105 more than in 2007) in what
has hitherto been the usual composition, i.e. around 29% of the vehic-
7
12 556 ks a to ve stáří do 5 let 56%, od 5 do 10 let 28,5%
a starších 10 let bylo 15, 5%. Ojetých autobusů bylo 285 ks
a z toho téměř 31% starších 10 let! Použitých motocyklů bylo
zaregistrováno rovněž rekordní množství, celkem 22 671 ks
v rozložení 36,5% ve stáří do 5 let, 39% do 10 let a 24,5 %
nad 10 let. Pouze nákladní automobily vykázaly pokles a nejpřijatelnější věkové složení: z celkem 3 367 ks vozidel bylo
62,7% ve stáří do 5 let, 23,5% do 10 let a 13,8% starších
10 let.
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
V popředí zájmu členů SDA byla i problematika bezpečnosti
silničního provozu. Svaz pokračoval intenzivně v jednáních
s příslušnými ministerstvy i výbory parlamentu o přetrvávajících problémech ve schvalování technické způsobilosti
vozidel, jejich kontrole v provozu, až po návrhy na urychlení
obnovy vozového parku v ČR. Členové Svazu nadále pořádali
své akce zaměřené na kontroly technického stavu a seřízení
motorů, brzd, pérování a tlumení, světel i správného užívání
vozidel. Někteří členové spolupracovali při produkci výukových a instruktážních audiovizuálních programů zaměřených
právě na bezpečnost provozu vozidel.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Svaz, jeho orgány i jednotliví členové předávali kvalifikované
informace zákonodárcům a výkonné moci hlavně v souvislosti se studiemi o dopadech přestárlého vozového parku
a jeho provozu na znečištění ovzduší, na hospodaření s odpady
a jejich produkci, resp. likvidaci a recyklaci. Státní správa ani
parlament však dosud neakceptovaly žádný z návrhů či námětů, které by řešily tyto závažné problémy. Svaz i v současné době považuje za rozhodující především to, že na trh
byla jeho členy uváděna nová technika výrazně šetrnější
k životnímu prostředí i energetickým zdrojům.
DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SVAZU
Další aktivity jednotlivých členů SDA tradičně spočívaly především ve sponzorské oblasti zacílené zejména do kultury
a umění, vzdělávání, sportu, sociální oblasti a zdravotnictví,
i do boje proti drogám a alkoholismu.
ZÁVĚR
Toto již 15. vydání výroční zprávy potvrzuje správné směřování SDA, stejně tak jako nezbytnost trvalého úsilí o vytváření a ochranu vhodného prostředí pro odpovědné a solidní
podnikání i rozvoj občanské společnosti. Z údajů prezentovaných touto zprávou lze považovat za prokázané, že ani
v demokratické společnosti a tržním hospodářství, se nelze
obejít bez odpovídajícího právního prostředí a efektivních
kontrolních mechanizmů, ale také, že je nezbytné soustavně
a cílevědomě působit na řešení problémů, a to i těch, které
jsou spojené s naším členstvím EU.
POZNÁMKA: Podrobnější přehledy registrací nových a ojetých vozidel v ČR v roce 2008 a vyřazování vozidel, jsou
uvedeny dále v přílohách této zprávy.
8
les are less than 5 years old, 42% are between 5 and 10 years old and
29% are vehicles over 10 years old. There was also an increase in used
buses and motorcycles. The number of used light commercial vehicles
registered, for instance, was 12,556, of which 56% were less than
5 years old, 28.5% between 5 and 10 years old and 15.5% over
10 years old. There were 285 used buses registered and of these almost 31% were more than 10 years old! A record number of used motorcycles was also registered – a total of 22,671 bikes of which 36.5%
were under 5 years old, 39% under 10 years old and 24.5% over
10 years old. Only trucks showed a decline and also the most acceptable age composition: of the total of 3,367 vehicles 62.7% were
less than 5 years old, 23.5% less than 10 years old and 13.8% over
10 years old.
SAFETY ON THE ROADS
A further theme at the forefront of the interests of CIA members was
the problem of road safety. The Association continued intensively
in the talks with appropriate ministries and parliamentary committees
on the continuing problems in the approval of the technical fitness
of vehicles, control of them in operation and proposals for hastening
the renewal of the vehicle fleet in the Czech Republic. The members
of the Association continued to hold their events aimed at checking
the technical state and adjustment of engines, brakes, suspension
and springs, lights and the correct use of the vehicles. A number
of members cooperated in the production of instructive and educational audio-visual programs aimed at safety of vehicle operation
on the roads.
THE ENVIRONMENT
The Association and its bodies and individual members passed
on qualified information to legislators and executive power, mainly
in connection with studies on the influence of the out-dated vehicle
fleet and its operation on pollution of the atmosphere, on the handling of waste and its production, or liquidation and re-cycling. So far
neither state administration nor Parliament, however, has accepted
any of the suggestions or proposals that might deal with these serious
problems. The Association continues to consider it decisive in particular that its members should introduce to the market new technology
markedly kinder both to the environment and power resources.
FURTHER ACTIVITIES OF CIA MEMBERS
Further activities of the individual members of the CIA traditionally
lay mainly in the sponsorship field, aimed in particular at culture and
art, education, sport, the social sphere and the health service, as well
as the fight against drugs and alcoholism.
CONCLUSION
This 15th issue of the Annual Report confirms the correct direction
taken by the CIA and also the necessity of a constant effort to create
and protect a suitable environment for responsible and solid business
and the development of civil society. From the data presented by this
report it may be considered to have been demonstrated that even
in a democratic society and a market economy it is not possible to manage without the appropriate legal environment and effective control
mechanisms, but also that it is essential to work systematically and
purposefully on the tackling of problems, including those connected
with our membership of the EU.
NOTE: More detailed overviews of the registrations of new and used
vehicles in the Czech Republic in 2008 and of the scrapping of vehicles
are given in the appendices to this Report.
ADRESÁŘ ČLENŮ / MEMBERS DIRECTORY
A spirit, a.s. - APRILIA, MOTO GUZZI
Vrbova 19, 147 00 Praha 4
tel.: 225110111, fax: 225110199
www.aspirit.cz
L
A.M.T. Group a. s. - JAGUAR, LAND-ROVER
Kolbenova 37, 190 00 Praha 9
tel.: 255719111, fax: 255719999
www.jaguarcz.cz, www.amt-landrover.cz
M1+ N1
Asko KC, s.r.o. - KAWASAKI
Žarošická 18, 628 00 Brno
tel.: 544233525, 544213935, fax: 544217336
www.kawasaki.cz
L
ASP Group s.r.o. - ACCES MOTOR, TGB
Náměstí 13, 267 53 Žebrák
tel.: 311577222-3, fax: 311577224
www.aspgroup.cz
L
AuTec Group a.s. - BMW
Jeremiášova 5, 150 00 Praha 5
tel.: 257117111, fax: 251619232
www.bmw.cz
L
BCE s.r.o. - BOMBARDIER
Lahovská 8, 159 00 Praha 5
tel.: 267315730, fax: 267315732
www.ctyrkolky-bce.cz
L
BMW Group Česká Republika - BMW, MINI
Bucharova 6, 158 00 Praha 5
tel.: 225990011, fax: 225990099
www.bmw.cz
M1 + N1
CITROËN Česká Republika, s.r.o. - CITROËN
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: 224835600, fax: 224835656
www.citroen.cz
M1 + N1,2
CS AutoLada, spol. s r.o. - LADA
Koněvova 211, 130 00 Praha 3
tel.: 234114111, fax: 234114444
www.lada.cz
M1 + N1
9
ADRESÁŘ ČLENŮ / MEMBERS DIRECTORY
DAF Trucks CZ, s.r.o. - DAF
Zděbradská 61, 251 01 Jažlovice-Říčany
tel.: 323626101, fax: 323626103
www.daftrucks.cz
N2,3
FIAT ČR spol. s r.o. - FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, IVECO
Karolínská 1, 186 00 Praha 8
tel: 224806111, fax: 224806228
www.fiat.cz
M+N
FORD Motor Company, s.r.o. - FORD
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8
tel.: 234650111, fax: 234650147
www.ford.com, www.ford.cz
M1,2 + N1,2
General Motors
Southeast Europe Ltd. - CHEVROLET, OPEL
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel.: 239004111, fax: 239004100
www.chevrolet.cz, www.opel.cz
M1 + N1
HONDA Česká Republika, spol. s r.o. - HONDA
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
tel.: 257100111, fax: 257100112
www.honda.cz
M1 + N1 + L
Hyundai Motor Czech s.r.o. - HYUNDAI
Bucharova 1186/16, 155 00 Praha 5
tel.: 251025111, fax: 251626965
www.hyundai.cz
M1 + N1
Chrysler Czech Republic s.r.o. - CHRYSLER, DODGE, JEEP
Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4 - Chodov
tel.: 271077330, fax: 271077332
www.chrysler.cz, www.jeep.cz,
www.discoverdodge.cz
M1 + N1
10
Impexta 3000 Ostrava, s.r.o. - KEEWAY, LINHAI, MOTORRO
Rudná 3/1118, 703 00 Ostrava - Vítkovice
tel.: 596781000, fax: 596781020
www.impexta.cz
L
ADRESÁŘ ČLENŮ / MEMBERS DIRECTORY
Import Volkswagen Group s.r.o. - AUDI, SEAT, VW
Divize AUDI - tel.: 251033831, fax: 251033837
Divize SEAT - tel.: 251033842, fax: 251033940
Divize VW - tel.: 251033111, M1,2 - l. 811, N1,2 - l. 821, fax: l. 905
Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5, fax: 251033807
www.audi.cz, www.seat.cz, www.volkswagen.cz
M1,2 + N1,2
Kentoya, a.s. - KENTOYA
Topolová 2916/14, 106 00 Praha 10
prodejna: Korunní 67, 130 00 Praha 3
tel./fax: 222521699
www.kentoya.cz
L
Kia Motors Czech s.r.o. - KIA
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
tel.: 267188401, fax: 267912260
www.kiamotors.cz
M1 + N1
LUM-ORIS spol. s r.o. - SHUANGHUAN
Xaverovská 903, 197 00 Praha 9
tel./fax: 266315640
www.martinmotors.cz
M1
MAN užitková vozidla Česká republika s.r.o. - MAN
Obchodní 120, 251 70 Čestlice
tel.: 272111511, fax: 272111590
www.man-mn.cz
M2,3 + N2,3
Mazda Motor Logistic Europe NV - MAZDA
Bucharova 8, 158 00 Praha 5
tel.: 233029301, fax: 233029300
www.mazda.cz
M1 + N1
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
MERCEDES-BENZ, SMART, MAYBACH, SETRA, MITSUBISHI-FUSO
Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4 - Chodov
tel.: 271077111, fax: 271077112
www.mercedes-benz.cz
M+N
M MOTORS CZ, s.r.o. - MITSUBISHI
Na Chodovci 3268/2a, 141 00 Praha 4
tel.: 296574111, fax: 296574269
www.mitsubishi-motors.cz
M1 + N1
11
ADRESÁŘ ČLENŮ / MEMBERS DIRECTORY
MOTO CUP s.r.o. - DAELIM, HYOSUNG, SYM
Staré náměstí 33, 619 00 Brno
tel.: 775094201-3
www.motocup.org, www.motocup.eu
L
Moto prestige, s.r.o. - CAGIVA, CPI, DERBI, PIAGGIO, GILERA,
HUSQVARNA, MV AGUSTA, MOTO MORINI, VESPA, CBC, DF
Bělohorská 70/1676, 169 00 Praha 6
tel.: 220513578, fax: 220518380
www.motoprestige.cz
L
Motoscoot a.s. - CHUNLAN, TMEC
Nádražní 54, 150 00 Praha 5
tel./fax: 257319479 , Opava - 553623044
www.motoscoot.cz
L
Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft., o.s. - NISSAN
Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4
tel.: 241094400, fax: 241094401
www.nissan.cz
M1 + N
NSO s.r.o. - HARLEY DAVIDSON, BUELL
U Šalamounky 41/769, 158 00 Praha 5
tel.: 251565396, fax: 251563389
www.harley-davidson.cz
L
PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. - PEUGEOT
Na strži 40, 140 00 Praha 4
tel.: 244118800, fax: 244118801
www.peugeot.cz
M1 + N1
Porsche Inter Auto CZ, spol. s r.o. - PORSCHE
Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5
tel.: 257107311, fax: 257107399
www.porsche.cz
M1 + N1
12
Renault Česká republika, a.s. - RENAULT, DACIA
Pobřežní 3, IBC, 186 00 Praha 8
tel.: 222339305, -111, fax: 222339450
www.renault.c
M1 + N1
TMEC
ADRESÁŘ ČLENŮ / MEMBERS DIRECTORY
Renault Trucks ČR s.r.o. - RENAULT
Křižíkova 36a, 186 00 Praha 8
tel.: 225102510, fax: 225102511
www.renault-trucks.cz
M2,3 + N2,3
Scania Czech Republic, s.r.o. - SCANIA, IRIZAR
Chrášťany 186, 252 19 Rudná u Prahy
tel.: 251095111, fax: 257951224, www.scania.cz
M3 + N3
SETTE spol. s r.o. - KTM, SACHS
Vlasákova 844, 258 01 Vlašim
tel./fax: 317844711, e-mail: [email protected]
www.ktm.cz
L
Subaru ČR, s.r.o. - SUBARU
Pekařská 5, 155 00 Praha 5
tel.: 255720211, fax: 255720113
www.subaru.cz
M1 + N1
Suzuki Motor Czech, s.r.o. - SUZUKI
U Průhonu 40, 170 00 Praha 7
tel.: 220800957, fax: 266710089
www.suzuki-motor.cz
M1 + N1 + L
Toyota Motor Czech, s.r.o. - TOYOTA
Šafránkova 1, 150 00 Praha 5
tel.: 255706800, fax: 255706890
www.toyota.cz
M1 + N1
Volvo Auto Czech, s.r.o. - VOLVO
V Oblouku 731, 252 43 Průhonice
tel.: 296787111, fax: 296787222
www.volvocars.cz
M1 + N1
Volvo Truck Czech s.r.o. - VOLVO
Obchodní 109, Čestlice, 251 70 Čestlice-Říčany
tel.: 272124111, fax: 267751190
www.volvotrucks.cz
M2,3 + N2,3
YAMAHA MOTOR CZECH spol. s r.o. - YAMAHA
Obchodní 132, Čestlice, 251 01 Čestlice
tel.: 272019971, fax: 272019972
www.yamaha-motor.cz
L
13
AUTO ROKU v ČR / CAR of the year in CR
Auto roku
2005
11. ročník
11th year
1 anketa
1 poll
---
ŠKODA OCTAVIA
2006
12. ročník
12th year
1 anketa
1 poll
---
FORD FOCUS
2007
13. ročník
13th year
1 anketa
1 poll
---
OPEL CORSA
2008
14. ročník
14th year
1 anketa
1 poll
---
KIA cee'd
2009
15. ročník
15th year
1 anketa
1 poll
abs. vítěz / Absol. Winner
malé + mini / Small + Mini
střední třída / Medium
MPV
SUV + OffRoad
Lux + Sport + Cabrio
ŠKODA SUPERB
FORD FIESTA
ŠKODA SUPERB
CITROEN BERLINGO
AUDI Q5
VW SCIRROCO
MOTOCYKL ROKU v ČR
MOTORCYCLE of the year in CR
14
2004
8. ročník
8th year
1 anketa
1 poll
abs. vítěz / Absol. Winner
skútr a moped/scooter and moped
enduro vč. cest./incl.Trav.
chopper
cest. silniční/Road Traveling
naked bikes
sport
HONDA CBR1000RR Fireblade
Gilera Nexus 500
Honda XL1000V Varadero ABS
Kawasaki VN 2000
Yamaha FZ6 Fazer S
Ducati Monster S4R
Honda CBR1000RR Fireblade
2005
9. ročník
9th year
1 anketa
1 poll
abs. vítěz / Absol. Winner
skútr a moped/scooter and moped
enduro vč. cest./incl.Trav.
chopper
cest. silniční/Road Traveling
naked bikes
sport
BMW R 1200 GS
Piaggio X9 500 Evolution
BMW R 1200 GS
Harley-Davidson FLSTNI Softail
Honda GL 1800 Gold Wing
Yamaha MT- 01
BMW K 1200 GS
2006
10. ročník
10th year
1 anketa
1 poll
abs. vítěz / Absol. Winner
skútr a moped/scooter and moped
enduro vč. cest./incl.Trav.
chopper
cest. silniční/Road Traveling
naked bikes
sport
BMW R 1200 GS Adventure
Yamaha X-max 250
BMW R 1200 GS Adventure
Harley-Davidson FXDBI DSB
Kawasaki ZZR 140
Yamaha FZ1
Honda CBR 1000 RR Fireblade
2007
11. ročník
11th year
1 anketa
1 poll
abs. vítěz / Absol. Winner
skútr a moped/scooter and moped
enduro vč. cest./incl.Trav.
chopper
cest. silniční/Road Traveling
naked bikes
sport
KTM 990 Adventure
Peugeot Jet Force 125 Kompr.
KTM 990 Adventure
Harley-Davidson FXSTC SC
BMW K 1200 R Sport
Honda CB 600 F Hornet
Ducati 1098
2008
12. ročník
12th year
1 anketa
1 poll
abs. vítěz / Absol. Winner
skútr a moped/scooter and moped
enduro vč. cest./incl.Trav.
chopper
cest. silniční/Road Traveling
naked bikes
sport
Honda CB1000R
Yamaha T-Max 500
BMW R 1200 GS
Harley-Davidson Softail Rocker
Kawasaki 1400 GTR
Honda CB 1000 R
Honda CBR 1000 RR Fireblade
Celkové registrace vozidel v ČR
Total Registration of Vehicles in CR
2008
Nová/Brand New
Ojetá/Used
Celkem/Total
Kategorie
Ks
Podíl
Ks
Podíl
Ks
Podíl
Category
Units
Share
Units
Share
Units
Share
M1
143 661
50,06%
230 974
84,12%
374 635
66,71%
N1
59 986
20,90%
12 557
4,57%
72 543
12,92%
M2,3
1 191
0,41%
285
0,10%
1 476
0,26%
N2,3
10 581
3,69%
3 667
1,34%
14 248
2,54%
L
27 222
9,49%
22 671
8,26%
49 893
8,88%
O
36 950
12,88%
3 040
1,11%
39 990
7,12%
T
3 400
1,18%
624
0,23%
4 024
0,72%
Jiná/Other
3 120
1,09%
482
0,18%
3 602
0,64%
878
0,31%
267
0,10%
1 145
0,20%
286 989
100%
274 567
100%
561 556
100%
Nezařazená/Noclassified
Celkem/Total
Registrace nových osobních automobilů podle krajů
Registration of Brand New Passenger Cars by Regions
Celkem/Total
Kraj
Ks
M1
2008
Z toho SDA/From this CIA
Podíl
Ks
Podíl
Region
Units
Share
Units
Share
Praha
38 524
26,82%
23 570
16,41%
Jihočeský
6 842
4,76%
5 096
3,55%
Jihomoravský
13 099
9,12%
9 483
6,60%
Karlovarský
3 416
2,38%
2 699
1,88%
Královéhradecký
5 364
3,73%
4 090
2,85%
2,61%
Liberecký
5 132
3,57%
3 746
Moravskoslezský
14 629
10,18%
11 053
7,69%
Olomoucký
5 808
4,04%
4 144
2,88%
Pardubický
4 692
3,27%
3 289
2,29%
Plzeňský
6 894
4,8%
4 863
3,39%
Středočeský
19 941
13,88%
12 306
8,57%
Ústecký
9 039
6,29%
6 617
4,61%
Vysočina
4 755
3,31%
3 432
2,39%
Zlínský
5 526
3,85%
4 277
2,98%
143 661
100%
98 665
68,68%
Celkem/Total
Registrace nových lehkých užitkových automobilů podle krajů
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Regions
Kraj
Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem/Total
Celkem/Total
Ks
Units
22 247
2 648
6 281
1 039
2 060
1 530
4 750
2 172
1 658
2 271
5 939
3 011
1 730
2 650
59 986
Podíl
Share
37,09%
4,41%
10,47%
1,73%
3,43%
2,55%
7,92%
3,62%
2,76%
3,79%
9,90%
5,02%
2,88%
4,42%
100%
N1
2008
Z toho SDA/From this CIA
Ks
Podíl
Units
Share
14 569
24,29%
2 191
3,65%
5 061
8,44%
905
1,51%
1 699
2,83%
1 273
2,12%
3 829
6,38%
1 746
2,91%
1 354
2,26%
1 846
3,08%
4 719
7,87%
2 424
4,04%
1 438
2,40%
2 173
3,62%
45 227
75,40%
15
Registrace nových nákladních automobilů podle krajů
Registration of Brand New Trucks by Regions
Kraj
Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem/Total
Celkem/Total
Ks
Units
1 692
793
1 045
324
794
296
1 012
509
449
685
1 314
649
419
600
10 581
Podíl
Share
15,99%
7,49%
9,88%
3,06%
7,50%
2,80%
9,56%
4,81%
4,24%
6,47%
12,42%
6,13%
3,96%
5,67%
100%
Registrace nových autobusů podle krajů
Registration of Brand New Buses by Regions
Kraj
Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem/Total
Celkem/Total
Ks
Units
128
80
124
32
39
46
111
9
140
53
195
70
124
40
1 191
Podíl
Share
10,75%
6,72%
10,41%
2,69%
3,27%
3,86%
9,32%
0,76%
11,75%
4,45%
16,37%
5,88%
10,41%
3,36%
100%
Registrace nových motocyklů podle krajů
Registration of Brand New Motorcycles by Regions
Celkem/Total
Kraj
Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem/Total
16
Ks
Units
3 693
1 686
2 825
749
1 527
1 354
2 643
1 506
1 252
1 460
4 006
1 851
1 375
1 295
27 222
Podíl
Share
13,57%
6,19%
10,38%
2,75%
5,61%
4,97%
9,71%
5,53%
4,60%
5,36%
14,72%
6,80%
5,05%
4,76%
100%
N2,3
2008
Z toho SDA/From this CIA
Ks
Podíl
Units
Share
1 611
15,23%
754
7,13%
983
9,29%
305
2,88%
762
7,20%
280
2,65%
950
8,98%
477
4,51%
433
4,09%
638
6,03%
1 218
11,51%
581
5,49%
389
3,68%
575
5,43%
9 956
94,09%
M2,3
2008
Z toho SDA/From this CIA
Ks
Podíl
Units
Share
76
6,38%
46
3,86%
42
3,53%
18
1,51%
13
1,09%
6
0,50%
6vv
0,50%
2
0,17%
84
7,05%
9
0,76%
114
9,57%
21
1,76%
110
9,24%
11
0,92%
558
46,85%
L
2008
Z toho SDA/From this CIA
Ks
Podíl
Units
Share
2 304
8,46%
717
2,63%
1 460
5,36%
243
0,89%
695
2,55%
639
2,35%
1 210
4,44%
734
2,70%
526
1,93%
544
2,00%
1 997
7,34%
872
3,20%
584
2,15%
598
2,20%
13 123
48,21%
Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) a lehkých užitkových automobilů (LUV - N1)
Registration of Brand New Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1 )
Značka
Make
Ks
OA/PC
Podíl
Share
Pořadí
Ks
Units
64
LUV/LCV
Podíl
Share
2008
Celkem/Total
Pořadí
Ks
Podíl
Pořadí
Units
229
Share
0,11%
Position
29.
15.
SDA
Alfa Romeo
Units
165
0,11%
Position
26.
0,11%
Position
33.
Audi
2 181
1,52%
18.
1 603
2,67%
10.
3 784
1,86%
BMW
1 575
1,10%
21.
1 562
2,60%
11.
3 137
1,54%
18.
Cadillac
25
0,02%
43.
11
0,02%
44.
36
0,02%
46. - 47.
Citroën
6 817
4,75%
7.
3 207
5,35%
5.
10 024
4,92%
6.
Dacia
2 562
1,78%
15.
342
0,57%
23.
2 904
1,43%
19.
Dodge
93
0,06%
35.
41
0,07%
37.
134
0,07%
35.
Fiat
3 979
2,77%
11.
2 187
3,65%
8.
6 166
3,03%
10.
Ford
10 897
7,59%
2.
6 483
10,81%
2.
17 380
8,53%
2.
Honda
2 682
1,87%
14.
625
1,04%
20.
3 307
1,62%
16.
42.
Hummer
9
0,01%
55. - 56.
58
0,10%
35.
67
0,03%
Hyundai
7 377
5,14%
5.
1 425
2,38%
12.
8 802
4,32%
7.
Chevrolet
3 786
2,64%
13.
221
0,37%
26.
4 007
1,97%
14.
Chrysler
124
0,09%
31. - 32.
22
0,04%
41.
146
0,07%
34.
25.
Iveco
2
0,00%
67. - 78.
771
1,29%
16.
773
0,38%
Jaguar
147
0,10%
28. - 29.
5
0,01%
51. - 54.
152
0,07%
33.
Jeep
124
0,09%
31. - 32.
133
0,22%
28.
257
0,13%
28.
Kia
5 479
3,81%
9.
1 706
2,84%
9.
7 185
3,53%
8.
150
0,10%
27.
27
0,05%
40.
177
0,09%
32.
Lancia
27
0,02%
41.
1
0,00%
59. - 74.
28
0,01%
49.
Land Rover
147
0,10%
28. - 29.
266
0,44%
24.
413
0,20%
26.
Lexus
176
0,12%
25.
88
0,15%
31.
264
0,13%
27.
Mazda
2 557
1,78%
16.
676
1,13%
18.
3 233
1,59%
17.
Mercedes-Benz
2 019
1,41%
19.
3 013
5,02%
7.
5 032
2,47%
12.
94
0,07%
34.
10
0,02%
45.
104
0,05%
37.
1 148
0,80%
22.
627
1,05%
19.
1 775
0,87%
22.
Lada
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi Fuso
94
0,16%
29. - 30.
94
0,05%
39. - 40.
Nissan
1 585
1,10%
20.
984
1,64%
15.
2 569
1,26%
20.
Opel
4 030
2,81%
10.
1 373
2,29%
13.
5 403
2,65%
11.
Peugeot
7 111
4,95%
6.
3 173
5,29%
6.
10 284
5,05%
5.
Porsche
126
0,09%
30.
83
0,14%
32.
209
0,10%
30.
Renault
9 189
6,40%
3.
4 628
7,72%
4.
13 817
6,78%
4.
31.
Renault Trucks
0
10
0,01%
52. - 54.
197
0,33%
27.
207
0,10%
2 312
1,61%
17.
240
0,40%
25.
2 552
1,25%
21.
96
0,07%
33.
0
96
0,05%
38.
Subaru
716
0,50%
24.
517
0,86%
21.
1 233
0,61%
24.
Suzuki
3 873
2,70%
12.
422
0,70%
22.
4 295
2,11%
13.
Toyota
5 528
3,85%
8.
1 133
1,89%
14.
6 661
3,27%
9.
Volkswagen
8 956
6,23%
4.
6 454
10,76%
3.
15 410
7,57%
3.
791
0,55%
23.
755
1,26%
17.
1 546
0,76%
23.
98665
68,68%
45 227
75,40%
143 892
70,66%
Škoda
44 530
31,00%
1.
14 378
23,97%
58 908
28,93%
1.
Ferrari
26
0,02%
42.
26
0,01%
50.
Kaipan
13
0,01%
47. - 48.
13
0,01%
58.
Maserati
36
0,03%
38.
36
0,02%
46. - 47.
Rover
12
0,01%
49.
Saab
81
0,06%
36.
35
0,06%
Santana
5
0,00%
58. - 60.
18
0,03%
Ssangyong
32
0,02%
39.
47
0,08%
36.
Jiné/Other
261
0,18%
187
0,31%
Seat
Smart
Volvo
Celkem SDA/Total CIA
Ostatní/Others
Multicar
94
0,16%
1.
29. - 30.
94
0,05%
39. - 40.
12
0,01%
59. - 60.
38.
116
0,06%
36.
42. - 43.
23
0,01%
52. - 53.
41.
79
0,04%
448
0,22%
Celkem ostatní/Total Others
44 996
31,32%
14 759
24,60%
59 755
29,34%
Celkem/Total
143 661
100,00%
59 986
100,00%
203 647
100%
17
Registrace nových autobusů podle provedení
Registration of Brand New Buses by Execution
Značka
Make
SDA/CIA
Fiat
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Opel
Renault
Scania
Scania Irizar
Setra
Toyota
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA/Total CIA
Ostatní/Others
Berkhof
Bova
Irisbus
Neoplan
Otokar
Solaris
SOR
Jiná/Other
Celkem ostatní/Total Others
Celkem/Total
Podíl/Share
Šasi
Chassis
Ks
Units
Městský-I
City
Ks
Units
21
1
1
22
2
M2,3
Linkový-II Dálkový-III
Inter-City
Coach
Ks
Ks
Units
Units
1
20
5
15
8
317
25
Ostatní
Others
Ks
Units
18
Nezařazeno
Noclassified
Ks
Units
32
Podíl
Share
0,08%
1,85%
2,27%
2,02%
32,75%
0,08%
1,18%
0,34%
2,02%
1,34%
0,08%
1,51%
1,34%
46,85%
42
42
74
6,21%
1
12
329
5
2
20
222
42
633
1 191
100%
0,08%
1,01%
27,62%
0,42%
0,17%
1,68%
18,64%
3,52%
53,15%
100%
24
1
1
13
4
5
16
13
56
2
2
58
4,87%
24
19
15
1
1
2
3
75
371
1
12
22
5
2
90
214
17
44
3
176
2
151
175
14,69%
393
764
64,15%
44
119
9,99%
1
1
1
0,08%
M2
M3
Ks
Units
1
20
Ks
Units
2
M2,3
z toho/from this
M3 kloubový
M3 Articulated
Ks
Units
1
1
52
9,32%
4
24
15
0
0
16
474
84,95%
1
12
329
5
2
20
222
52
4,37%
32
5,73%
42
42
74
6,21%
1
12
329
5
2
20
222
42
633
1 191
100%
591
1 065
89,42%
24
1
1
1
1
2
2
0,36%
22
8
1
31
33
2,77%
2008
Ks
Units
1
22
27
24
390
1
14
4
24
16
1
18
16
558
100%
2
27
24
364
13
16
Nezařazeno
Noclassified
Ks
Units
Celkem
Total
Ks
Units
1
22
27
24
390
1
14
4
24
16
1
18
16
558
2
Registrace nových autobusů podle kategorie
Registration of Brand New Buses by Category
Značka
Make
SDA/CIA
Fiat
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Opel
Renault
Scania
Scania Irizar
Setra
Toyota
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA/Total CIA
Podíl/Share
Ostatní/Others
Berkhof
Bova
Irisbus
Neoplan
Otokar
Solaris
SOR
Jiná/Other
Celkem ostatní/Total Others
Celkem/Total
Podíl/Share
2008
Celkem/Total
Podíl
Share
0,08%
1,85%
2,27%
2,02%
32,75%
0,08%
1,18%
0,34%
2,02%
1,34%
0,08%
1,51%
1,34%
46,85%
0,08%
1,01%
27,62%
0,42%
0,17%
1,68%
18,64%
3,53%
53,15%
100%
Pořadí
Position
21. - 26.
8.
4.
5. - 7.
1.
21. - 26.
13.
17.
5. - 7.
11. - 12.
21. - 26.
10.
11. - 12.
21.-26.
14.
2.
16.
19.-20.
9.
3.
Registrace nových nákladních automobilů podle provedení
Registration of Brand New Trucks by Executions
Značka
Make
SDA/CIA
Citroën
DAF
Fiat
Ford
Hummer
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Mitsubishi Fuso
Nissan
Peugeot
Renault Trucks
Scania
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA/Total CIA
Podíl/Share
Ostatní/Others
Avia
MB Unimog
Tatra
Tedom
Jiná/Other
Celkem ostatní/Total Others
Celkem/Total
Podíl/Share
Šasi
Chassis
Valník
Platform
Tahač
Tractor
1
481
Skříň
Box
Sklápěč
Tipper
N2,3
Ostatní
Other
Nezařazeno
Noclassified
681
7
31
5
4
1
97
89
68
3
1
1
1 082
939
1 264
105
34
357
827
850
27
507
266
9
255
4 950
49,72%
360
780
0
648
4 503
45,23%
1
5
98
1
2
2
0,02%
6
2
135
1,36%
3
5
14
0,14%
31
352
3,54%
5
324
1
235
560
5 510
52,07%
9
13
2
2
0,02%
19
2
4 505
42,58%
135
1,28%
19
19
0,18%
6
7
26
44
396
3,74%
14
0,13%
Registrace nových nákladních automobilů podle kategorie
Registration of Brand New Trucks by Category
Značka
Make
SDA/CIA
Citroën
DAF
Fiat
Ford
Hummer
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Mitsubishi Fuso
Nissan
Peugeot
Renault Trucks
Scania
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA/Total CIA
Podíl/Share
Ostatní/Others
Avia
MB Unimog
Tatra
Tedom
Jiná/Other
Celkem ostatní/Total Others
Celkem/Total
Podíl/Share
2008
Celkem
Total
Podíl
Share
1
1 193
5
12
1
1 563
1 856
2 285
108
35
1
876
1 059
20
941
9 956
100%
0,01%
11,27%
0,05%
0,11%
0,01%
14,77%
17,54%
21,60%
1,02%
0,33%
0,01%
8,28%
10,01%
0,19%
8,89%
94,09%
329
1
262
7
26
625
10 581
100%
3,11%
0,01%
2,48%
0,07%
N2,3
2008
N2
N3
do 6 t
pod 7,5 t
pod 12 t
pod 18 t
pod 22 t
22 t a + Nezařazeno
Celkem
Up to 6 T Below 7,5 T Below 12 T Below 18 T Below 22 T 22 T and + Noclassified
Total
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Podíl
Units
Units
Units
Units
Units
Units
Units
Units
Share
1
0
1
0,01%
65
194
26
739
138
31
1 193 11,27%
5
5
0,05%
8
4
12
0,11%
1
1
0,01%
213
282
291
53
444
183
97
1 563 14,77%
92
337
72
888
378
89
1 856 17,54%
191
70
267
123
975
591
68
2 285 21,60%
3
17
85
3
108
1,02%
3
9
3
1
35
0,33%
19
1
1
0,01%
9
876
8,28%
24
81
147
86
386
143
761
285
13
1 059 10,01%
20
20
0,19%
9
666
208
31
941
8,89%
27
480
610
1 357
372
4 859
1 926
352
9 956 94,09%
4,82%
6,13% 13,63% 3,74% 48,80% 19,35%
3,54%
100%
67
480
4,54%
67
677
6,40%
5
257
1
258
1 615
15,26%
1
69
186
1
373
3,53%
69
4 928
46,57%
186
2 112
19,96%
5,91%
100%
6
7
26
44
396
3,74%
329
1
262
7
26
625
10 581
100%
3,11%
0,01%
2,48%
0,07%
0,25%
5,91%
100%
Pořadí
Position
21. - 32.
4.
15.
13.
21. - 32.
3.
2.
1.
10.
11.
21. - 32.
7.
5.
12.
6.
8.
21. - 32.
9.
14.
19
Registrace nových motocyklů
Registration of Brand New Motorcycles
Do 50 cm3
Značka
Up to 50 cm
3
L
2008
Nad 50 cm3
Jiné
Nezařazeno
Over 50 cm3
Other
Noclassified
Celkem
Total
Make
Ks
Podíl
Ks
Podíl
Ks
Podíl
Ks
Podíl
Ks
Podíl
Pořadí
SDA
Units
Share
Units
Share
Units
Share
Units
Share
Units
Share
Position
708
2,60%
51
0,19%
759
2,79%
9.
145
0,53%
226
0,83%
55
0,20%
426
1,56%
19.
Access
Aprilia
BMW
230
0,84%
120
0,44%
350
1,29%
21.
Buell
12
0,04%
2
0,01%
14
0,05%
124. - 125.
Cagiva
3
0,01%
6
0,02%
9
0,03%
134. - 137.
CBC
6
0,02%
6
0,02%
146. - 148.
CPI
Daelim
246
0,90%
54
0,20%
6
0,02%
4
0,01%
Derbi
6
0,02%
17
0,06%
Dongfang
11
0,04%
7
0,03%
FMC
63
0,23%
30
0,11%
Fosti
12
0,04%
Gamax
25
0,09%
Generic
35
0,13%
Generic Motor
39
0,14%
Giantco
Gilera
75
0,28%
10
7
16
16
0,06%
9
0,03%
77
0,28%
0,04%
0,03%
0,06%
Gsmoon
Harley Davidson
Honda
4
0,01%
Husqvarna
Hyosung
1
0,00%
Chunlan
0,01%
312
1,15%
25.
3
0,01%
13
0,05%
126. - 129.
2
0,01%
25
0,09%
98. - 99.
2
0,01%
27
0,10%
96. - 97.
93
0,34%
58.
12
0,04%
130.
6
0,02%
47
0,17%
79.
6
0,02%
57
0,21%
71. - 75.
1
0,00%
40
0,15%
84. - 86.
1
0,00%
10
0,04%
132. - 133.
15
0,06%
167
0,61%
39.
46
0,17%
46
0,17%
80.
14.
453
1,66%
35
0,13%
488
1,79%
1 713
6,29%
287
1,05%
2 004
7,36%
2.
73
0,27%
12
0,04%
85
0,31%
59.
17
0,06%
4
0,01%
22
0,08%
105.
1
0,00%
1
0,00%
-
11
0,04%
131.
Jianshe
Jincheng
2
11
33
0,12%
Kawasaki
0,04%
131
0,48%
11
0,04%
175
0,64%
38.
416
1,53%
89
0,33%
505
1,86%
12.
Keeway
334
1,23%
115
0,42%
9
0,03%
467
1,72%
17.
Kentoya
388
1,43%
81
0,30%
5
0,02%
474
1,74%
15.
KTM
282
1,04%
Linhai
5
0,02%
Loncin
46
Moto Guzzi
94
Moto Morini
2
0,01%
MV Agusta
4
0,01%
59
0,22%
Piaggio
183
0,67%
51
0,19%
333
1,22%
24.
96
0,35%
215
0,79%
35.
0,17%
9
0,03%
55
0,20%
76.
0,35%
65
0,24%
159
0,58%
43.
2
0,01%
171. - 179.
6
0,02%
10
0,04%
132. - 133.
Qstrong
Rich
23
0,08%
Sachs
40
0,15%
Siamoto
1
0,00%
Suzuki
1
0,00%
66
1 215
114
13
0,05%
48
0,18%
303
1,11%
26.
1
0,00%
2
0,01%
3
0,01%
160. - 170.
23
0,08%
102. - 104.
54
0,20%
160
0,59%
42.
1
0,00%
-
2,09%
1 785
6,56%
3.
0,24%
4,46%
569
TGB
15
0,06%
19
0,07%
TMEC
736
2,70%
14
0,05%
Yamaha
299
1,10%
1 581
5,81%
6
0,02%
60
0,22%
2 727
10,02%
7 138
26,22%
1 170
79
0,29%
401
Jmstar
724
2,66%
177
0,65%
Kymco
565
2,08%
296
1,09%
127
Qingqi
598
2,20%
344
1,26%
Shenke
531
1,95%
60
0,22%
Zongshen
Celkem SDA/Total CIA
0,42%
262
46
0,17%
342
1,26%
22.
36
0,13%
786
2,89%
8.
322
1,18%
2 232
8,20%
1.
3
0,01%
69
0,25%
67.
4,30%
2 088
7,67%
1,47%
176
0,65%
656
2,41%
10.
42
0,15%
943
3,46%
6.
0,47%
52
0,19%
1 040
3,82%
4.
3
0,01%
14
0,05%
959
3,52%
5.
19
0,07%
610
2,24%
11.
8
0,00%
929
3,41%
937
3,44%
7.
8 954
32,89%
30
0,96%
0,11%
13 123 48,21%
Ostatní/Others
CF Moto
Shineray
20
Jiná/Other
2 384
8,76%
1 993
7,32%
813
2,99%
3 764
13,83%
Celkem ostatní/Total Others
4 802
17,64%
2 949
10,83%
1 352
4,97%
4 996
18,35% 14 099 51,79%
Celkem/Total
7 529
27,66% 10 087 37,05%
2 522
9,26%
7 084
26,02% 27 222
100%
Registrace nových osobních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Passenger Cars by Month and Year
2004 - 8
Celkem/Total
Období/Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Rok/Year
2004
7 783
8 658 12 272 11 986 11 858 12 217 10 288 9 535
9 589 10 490 11 147
125 768
2005
8 943
7 844 11 057 12 668 13 384 13 214 10 043 10 527 8 681 10 327 10 347 10 341
127 376
9 945
2006
7 821
8 462 11 285 11 479 13 231 11 505 9 904 10 111 8 869 10 979 10 775 9 566
123 987
2007
9 147
9 192 11 766 11 974 12 829 12 652 11 552 10 420 9 177 12 120 11 162 10 551
132 542
2008
10 082 10 646 12 298 14 782 11 852 13 795 12 941 10 470 12 134 12 973 11 384 10 304
143 661
ks/Units
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2004
I
II
III
IV
V
VI
2005
VII
2006
VIII
IX
2007
X
XI
Registrace nových lehkých užitkových automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Month and Year
2008
XII
2004 - 8
Celkem/Total
Období/Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Rok/Year
2004
1 634
1 610
2 339
2 274
2 411
2 805
2 455
2 249
2 285
2 279
2 957
3 637
28 935
2005
2 192
2 016
2 815
3 144
3 447
3 680
2 882
3 292
2 831
3 681
4 115
4 952
39 047
2006
3 371
3 082
3 992
3 668
4 488
4 713
3 672
4 078
3 455
4 716
4 878
5 378
49 491
2007
4 369
3 800
4 655
4 764
5 145
5 309
4 688
4 593
4 421
6 149
6 467
7 678
62 038
2008
5 778
4 532
4 898
5 821
4 993
5 649
5 203
4 073
5 025
5 006
4 284
4 724
59 986
ks/Units
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2004
I
II
III
IV
V
VI
2005
VII
2006
VIII
IX
2007
X
XI
Registrace nových autobusů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Buses by Month and Year
2008
XII
2004 - 8
Celkem/Total
Období/Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
18
30
72
75
75
101
64
69
92
108
155
95
954
2005
16
15
51
56
90
93
43
61
85
132
111
63
816
2006
37
67
83
123
34
55
71
61
111
116
132
54
944
Rok/Year
2007
28
56
69
68
75
93
51
87
60
90
140
132
949
2008
50
56
103
91
108
121
107
66
98
112
111
168
1 191
ks/Units
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2004
I
II
III
IV
V
VI
2005
VII
VIII
2006
IX
2007
X
XI
2008
XII
21
Registrace nových nákladních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Trucks by Month and Year
2004 - 8
Celkem/Total
Období/Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
370
330
653
648
687
761
637
604
753
739
743
1 005
Rok/Year
7 930
2005
537
520
703
834
833
757
557
659
706
836
854
833
8 629
2006
671
509
840
2 112
235
476
582
585
1 283
800
976
858
9 927
2007
662
596
928
1 069
1 149
973
930
915
1 142
1 174
959
1 090
11 587
2008
866
767
910
1 090
974
993
965
724
993
931
750
618
10 581
ks/Units
2 500
2004
2005
2006
2007
2008
2 000
1 500
1 000
500
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Registrace nových motocyklů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Motorcycles by Month and Year
XII
2004 - 8
Celkem/Total
Období/Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Rok/Year
2004
253
372
892
1 444
1 495
1 502
1 228
1 316
806
521
306
383
10 518
2005
463
262
782
2 010
2 590
2 365
1 979
1 863
1 142
922
750
497
15 625
2006
518
414
1 224
2 696
3 379
2 489
2 682
2 626
1 337
885
594
773
19 617
2007
739
788
1 901
3 276
3 554
3 572
3 157
3 101
1 668
1 400
724
1 067
24 947
2008
860
1 307
1 830
3 406
3 521
4 176
3 760
2 872
2 117
1 388
841
1 144
27 222
ks/Units
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2004
I
II
III
IV
SDA - prodeje / CIA - Sale
Ostatní - prodeje / Others - Sale
ks/Units
V
VI
2005
VII
2006
VIII
IX
2007
X
XI
2008
XII
Prodeje a registrace nových OA
Sale and Registration of Brand New PC
SDA - registrace / CIA - Registration
Ostatní - registrace / Others - Registration
180 000
160 000
140 000
120 000
44 996
100 000
80 000
82 824
95 643
22
80 272
74 405
71 771
49 430
65 256
56 909
52 268
67 893
40 000
0
78 608
77 465
60 000
20 000
72 879
58 949
65 316
19 107
31 816
44 211
71 138
75 907
63 689
73 338
70 097
71 885
73 413
77837
67 717
69 953
71 118
83 112
98 665
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
SDA - prodeje / CIA - Sale
Ostatní - prodeje / Others - Sale
ks/Units
70 000
Prodeje a registrace nových LUV
Sale and Registration of Brand New LCV
SDA - registrace / CIA - Registration
Ostatní - registrace / Others - Registration
60 000
50 000
40 000
8 263
849
20 000
0
14 759
12 473
30 000
10 000
15 822
638
5 663
6 408
6 520
5 789
6 444
3 808
7 205
10 808
15 331
1993
1994
1995
1996
3 082
784
5 351
4 097
14 101
10 295
10 855
10 677
10 887
13 105
17 474
25 885
30 785
37 018
46 216
45 227
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
SDA - prodeje / CIA - Sale
Ostatní - prodeje / Others - Sale
ks/Units
3 382
Prodeje a registrace nových L
Sale and Registration of Brand New L
SDA - registrace / CIA - Registration
Ostatní - registrace / Others - Registration
30 000
25 000
20 000
15 000
9 270
1 199
10 000
5 000
0
2 216
862
275
460
733
1993
1994
1995
8 054
13 151
14 099
9 300
2 231
6 658
1 989
2 674
4 506
5 744
7 772
8 017
9 388
10 097
10 062
11 563
11 796
13 123
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
SDA - prodeje / CIA - Sale
Ostatní - prodeje / Others - Sale
ks/Units
4 842
5 563
3 109
3 851
4 627
5 045
4 116
Prodeje a registrace nových AB
Sale and Registration of Brand New BUS
SDA - registrace / CIA - Registration
Ostatní - registrace / Others - Registration
1 200
1 000
800
695
13
635
26
715
18
669
54
600
633
400
200
0
839
1995
639
663
1996
1997
1998
1999
SDA - prodeje / CIA - Sale
Ostatní - prodeje / Others - Sale
ks/Units
2000
641
573
717
776
737
738
130
98
201
231
243
207
307
558
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Prodeje a registrace nových NA
Sale and Registration of Brand New Trucks
SDA - registrace / CIA - Registration
Ostatní - registrace / Others - Registration
12 000
504
8 000
656
6 000
0
1 140
823
735
1 616
4 000
2 000
625
618
10 000
4 276
3 734
2 651
616
1 777
4 473
3 552
1 040
2 261
3 150
3 558
3 834
4 174
5 608
6 477
6 172
5 812
7 111
8 013
9 309
11 083
9 956
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
23
Registrace nových osobních automobilů podle obchodních tříd
Registration of Brand New Passenger Cars by Business Classes
Celkem/Total
Třída/Class
Mini
Malé Small
Nižší střední/Low Medium
Střední/Medium
Vyšší střední/Exucutive
Luxusní/Luxury
MPV
Sportovní/Sport
Terénní/SUV
Nezařazeno/Noclassified
Celkem/Total
Ks
Units
7 328
60 393
23 141
19 397
3 842
398
15 595
965
5 324
7 278
143 661
2008
M1
Z toho SDA/From this CIA
Ks
Podíl
Units
Share
7 328
5,10%
36 734
25,57%
23 141
16,11%
6 617
4,61%
1 386
0,96%
398
0,28%
11 458
7,98%
963
0,67%
5 296
3,69%
5 344
3,72%
98 665
68,68%
Podíl
Share
5,10%
42,04%
16,11%
13,50%
2,67%
0,28%
10,86%
0,67%
3,71%
5,07%
100%
0%
100 %
Třída / Class
Mini
Malé / Small
Nižší střední / Low Medium
Střední / Medium
Vyšší střední / Exucutive
Třída / Class
Luxusní / Luxury
MPV
Sportovní / Sport
Terénní / SUV
Nezařazeno / Noclassified
Registrace nových lehkých užitkovýchch automobilů podle obchodních tříd
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Business Classes
Celkem/Total
Třída/Class
Do/Up to 2 T
Do/Up to 3 T
Do/Up to 3,5 T
Nezařazeno/Noclassified
Celkem/Total
Ks
Units
25 337
24 723
7 219
2 707
57 279
N1
M1
2008
2008
Z toho SDA/From this CIA
Ks
Podíl
Units
Share
13 579
22,64%
22 414
37,37%
7 219
12,03%
2 015
3,36%
43 212
68,68%
Podíl
Share
42,24%
41,21%
12,03%
4,51%
100%
0%
100 %
Třída / Class
Do / Up to 2 T
Do / Up to 3 T
Třída / Class
Do / Up to 3,5 T
Nezařazeno / Noclassified
Registrace nových motocyklů podle zdvihového objemu
Registration of Brand New Motorcycles by Stroke Capacity
Celkem/Total
Třída/Class
Do/Up to 50 cm3
Do/Up to 125 cm3
Do/Up to 350 cm3
Do/Up to 500 cm3
Do/Up to 800 cm3
Nad/Over 800 cm3
Jiné/Other
Nezařazeno/Noclassified
Celkem/Total
Ks
Units
7 529
3 190
1 732
569
2 471
2 125
2 522
7 084
27 222
Podíl
Share
27,66%
11,72%
6,36%
2,09%
9,08%
7,81%
9,26%
26,02%
100%
N1
2008
2008
L
Z toho SDA/From this CIA
Ks
Podíl
Units
Share
1 951
7,17%
1 305
4,79%
874
3,21%
481
1,77%
2 329
8,56%
1 988
7,30%
366
1,34%
3 829
14,07%
13 123
48,21%
0%
100 %
Třída / Class
Do / Up to 50 cm3
Do / Up to 125 cm3
Do / Up to 350 cm3
Do / Up to 500 cm3
24
Třída / Class
Do / Up to 800 cm3
Nad / Over 800 cm3
Jiné / Other
Nezařazeno / Noclassified
L
2008
Registrace nových osobních automobilů podle paliva
Registration of Brand New Passenger Cars by Fuel
Celkem/Total
Třída/Class
Benzin/Petrol
Diesel
CNG
E85
Nezařazeno/Noclassified
Celkem/Total
Ks
Units
101 686
34 618
67
12
7 278
136 383
2008
M1
Z toho SDA/From this CIA
Ks
Podíl
Units
Share
71 573
49,82%
21 669
15,08%
67
0,05%
12
0,01%
5 344
3,72%
93 321
64,96%
Podíl
Share
70,78%
24,10%
0,05%
0,01%
5,07%
100%
0%
100 %
Třída / Class
Benzin / Petrol
Diesel
CNG
Třída / Class
E 85
Nezařazeno / Noclassified
Registrace nových lehkých užitkovýchch automobilů podle paliva
N1
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Fuel
Celkem/Total
Třída/Class
Benzin/Petrol
Diesel
CNG
E85
Nezařazeno/Noclassified
Celkem/Total
Ks
Units
14 147
42 995
129
8
2 707
57 279
M1
2008
2008
Z toho SDA/From this CIA
Ks
Podíl
Units
Share
9 262
15,44%
33 813
56,37%
129
0,22%
8
0,01%
2 015
3,36%
43 212
72,04%
Podíl
Share
23,58%
71,68%
0,22%
0,01%
4,51%
100%
0%
100 %
Třída / Class
Benzin / Petrol
Diesel
CNG
Třída / Class
E 85
Nezařazeno / Noclassified
Registrace nových nákladních automobilů podle provedení
Registration of Brand New Trucks by Executions
Celkem/Total
Provedení/Execution
Šasi/Chassis
Valník/Platform
Tahač/Tractor
Skříň/Box
Sklápěč/Tipper
Ostatní/Other
Nezařazeno/Noclassified
Celkem/Total
Ks
Units
5 510
2
4 505
135
19
14
396
10 581
Podíl
Share
52,07%
0,02%
42,58%
1,28%
0,18%
0,13%
3,74%
100%
N2,3
N1
2008
2008
Z toho SDA/From this CIA
Ks
Podíl
Units
Share
4 950
2
0,02%
4 503
135
1,36%
14
352
9 956
0,14%
3,54%
94,09%
0%
100 %
Provedení / Execution
Šasi / Chassis
Valník / Platform
Tahač / Tractor
Skříň / Box
Provedení / Execution
Sklápěč / Tipper
Ostatní / Other
Nezařazeno / Noclassified
N2,3
2008
25
Registrace nových nákladních automobilů podle kategorie
Registration of Brand New Trucks by Category
Celkem/Total
Kategorie/Category
Do/Up to 6T
Pod/Below 7,5 T
Pod/Below 12 T
Pod/Below 18 T
Pod/Below 22 T
22 T a +/and +
Nezařazeno/Noclassified
Celkem/Total
Ks
Units
480
677
1 615
373
4 928
2 112
396
10 581
Podíl
Share
4,54%
6,40%
15,26%
3,53%
46,57%
19,96%
3,74%
100%
N2,3
2008
Z toho SDA/From this CIA
Ks
Podíl
Units
Share
480
4,82%
610
6,13%
1 357
13,63%
372
3,74%
4 859
48,80%
1 926
19,35%
352
3,54%
9 956
94,09%
0%
100 %
Celk. hmotnost/G.V.W.
do / up to 6 T
pod / below 7,5T
pod / below 12T
pod / below 18T
Celk. hmotnost/G.V.W.
pod / Below 22T
22T a +/and +
Nezařazeno / Noclassified
Registrace nových autobusů podle provedení
Registration of Brand New Buses by Execution
Celkem/Total
Provedení/Execution
Šasi/Chassis
Městský-I/City
Linkový-II/Intercity
Dálkový-III/Coach
Ostatní/Other
Nezařazeno/Noclassified
Celkem/Total
Ks
Units
58
175
764
119
1
74
1 191
Podíl
Share
4,87%
14,69%
64,15%
9,99%
0,08%
6,21%
100%
M2,3
N2,3
2008
2008
Z toho SDA/From this CIA
Ks
Podíl
Units
Share
56
4,70%
24
2,02%
371
31,15%
75
6,30%
32
558
2,69%
46,85%
0%
100 %
Provedení / Execution
Šasi / Chasis
Městský-I / City
Linkový-II / Intercity
Provedení / Execution
Dálkový-III / Coach
Ostatní / Other
Nezařazeno / Noclassified
Registrace nových autobusů podle kategorie
Registration of Brand New Buses by Category
Celkem/Total
Kategorie/Category
M2
M3
M3 kloubový/Articulated
Nezařazeno/Noclassified
Celkem/Total
Ks
Units
52
1 032
33
74
1 191
Podíl
Share
4,37%
86,65%
2,77%
6,21%
100%
M2,3
M2,3
2008
2008
Z toho SDA/From this CIA
Ks
Podíl
Units
Share
52
4,37%
472
39,63%
2
0,17%
32
2,69%
558
46,85%
0%
100 %
Kategorie / Category
M2
M3
26
Kategorie / Category
M3 kloubový / Articulated
Nezařazeno / Noclassified
M2,3
2008
Registrace ojetých osobních automobilů podle stáří
Registration of Used Passenger Cars by Age
2008
M1
Stáří v letech/Age in Years
Do/Up to 1
Do/Up to 3
Do/Up to 5
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Podíl
Pořadí
Units
Units
Units
Units
Units
Units
Units
Share
Position
Alfa Romeo
28
88
225
1 133
553
45
2 072
0,90%
19.
Audi
552
918
1 310
2 280
1 300
275
6 635
2,87%
10.
BMW
317
825
1 489
2 347
2 167
919
8 064
3,49%
9.
Citroën
159
970
2 494
7 686
2 802
272
14 383
6,23%
7.
Daihatsu
18
23
16
152
164
117
490
0,21%
31.
Dodge
42
51
36
25
2
1
157
0,07%
36.
Fiat
103
451
1 122
6 428
6 190
408
14 702
6,37%
6.
Ford
1 244
4 182
5 864
11 740
8 049
750
31 829
13,78%
1.
Honda
123
152
152
536
419
242
1 624
0,70%
21.
Hyundai
73
243
371
1 010
566
25
2 288
0,99%
18.
Chevrolet
38
106
154
573
214
10
1 095
0,47%
24.
Chrysler
58
120
177
417
303
17
1 092
0,47%
25.
Jaguar
21
14
31
70
18
23
177
0,08%
34.
Jeep
63
115
120
330
156
43
827
0,36%
28.
Kia
82
219
281
544
174
0
1 300
0,56%
22.
Lancia
7
9
74
377
374
34
875
0,38%
27.
Land Rover
39
43
83
547
176
41
929
0,40%
26.
Lexus
63
37
18
31
1
150
0,06%
37.
Mazda
220
293
505
821
868
416
3 123
1,35%
14.
Mercedes-Benz
542
767
724
1 877
824
600
5 334
2,31%
11.
Mitsubishi
118
86
112
709
585
224
1 834
0,79%
20.
Nissan
145
236
422
1 080
843
261
2 987
1,29%
15.
Opel
228
1 001
1 631
6 110
3 661
555
13 186
5,71%
8.
Peugeot
402
2 125
3 358
9 055
6 142
1 060
22 142
9,59%
5.
Porsche
40
72
53
70
18
86
339
0,15%
33.
20
38
58
0,03%
40.
Značka
Make
Proton
Renault
208
Rover
Do/Up to 10 Do/Up to 15 Nad/Over 15
Total
1 742
3 592
12 097
5 272
733
23 644
10,24%
4.
1
34
281
268
35
619
0,27%
29.
Saab
27
29
119
229
145
38
587
0,25%
30.
Seat
91
274
518
1 677
803
94
3 457
1,50%
12.
Smart
13
29
76
284
2
404
0,17%
32.
Ssangyong
1
8
12
26
28
1
76
0,03%
39.
Subaru
69
105
128
372
480
125
1 279
0,55%
23.
Suzuki
93
202
193
895
975
858
3 216
1,39%
13.
Škoda
1 138
3 602
5 189
12 598
3 869
114
26 510
11,48%
3.
Toyota
230
394
576
1162
433
105
2 900
1,26%
16.
Volkswagen
976
2 634
4 774
9 994
6 560
2 053
26 991
11,69%
2.
Volvo
336
326
661
819
521
82
2 745
1,19%
17.
Jiná/Other
126
174
130
191
75
158
854
0,37%
Celkem/Total
8 033
22 666
36 824
96 593
56 038
10 820
230 974
100%
Podíl/Share
3,48%
9,81%
15,94%
41,82%
24,26%
4,68%
100%
27
Registrace ojetých lehkých užitkových automobilů podle stáří
Registration of Used Light Commercial Vehicles by Age
Stáří v letech/Age in Years
2008
N1
Do/Up to 1 Do/Up to 3 Do/Up to 5 Do/Up to 10 Do/Up to 15 Nad/Over 15
Značka
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Podíl
Pořadí
Units
Units
Units
Units
Units
Units
Units
Share
Position
Audi
116
81
10
1
208
1,66%
14.
BMW
98
60
38
199
1,58%
15.
Cadillac
4
2
6
0,05%
37.
Make
Caravelair
Citroën
32
163
269
1
Daihatsu
3
2
2
10
14
0,11%
33.
305
83
15
867
6,91%
6.
1
2
4
8
0,06%
35.
67
0,53%
21.
Dodge
14
24
15
14
Fiat
127
260
232
568
246
106
1 539
12,26%
3.
Ford
285
593
566
566
180
57
2 247
17,90%
1.
Honda
14
4
2
1
21
0,17%
29. - 30.
Hummer
5
37
11
10
63
0,50%
22.
Hyundai
1
7
27
72
111
0,88%
16.
Chevrolet
4
2
4
6
18
0,14%
31. - 32.
Chrysler
6
5
3
5
2
21
0,17%
29. - 30.
Iveco
22
230
125
150
18
7
552
4,40%
8.
Jeep
35
31
10
6
2
1
85
0,68%
19.
Kia
8
7
13
24
1
53
0,42%
23.
Land Rover
16
15
13
16
7
70
0,56%
20.
4
0,03%
40. - 45.
18
0,14%
31. - 32.
4
2
3
4
LDV
Lexus
11
4
3
Mazda
48
19
4
17
4
1
93
0,74%
18.
Mercedes-Benz
139
244
163
249
100
49
944
7,52%
5.
Mitsubishi
41
14
21
76
52
10
214
1,70%
13.
3
10
14
3
30
0,24%
26.
Multicar
Nissan
73
86
75
114
48
19
415
3,31%
10.
Opel
15
70
138
144
52
4
423
3,37%
9.
Peugeot
33
138
221
265
127
37
821
6,54%
7.
Porsche
14
4
3
1
22
0,18%
27. - 28.
Renault
45
192
350
410
84
19
1 100
8,76%
4.
Seat
3
7
23
14
5
52
0,41%
24.
Subaru
13
7
1
22
0,18%
27. - 28.
Suzuki
3
2
5
14
7
9
40
0,32%
25.
Škoda
73
58
14
37
46
4
232
1,85%
11.
Toyota
164
23
10
14
6
7
224
1,78%
12.
Volkswagen
205
204
276
439
279
164
1 567
12,48%
2.
Volvo
65
22
18
2
107
0,85%
17.
Jiná/Other
17
14
14
15
8
11
79
0,63%
1 749
2 623
2 664
3 579
1 393
548
12 556
100%
13,93%
20,89%
21,22%
28,50%
11,09%
4,36%
100%
Celkem/Total
Podíl/Share
28
Total
1
Registrace ojetých osobních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Passenger Cars by Month and Year
M1
2006-8
Celkem/Total
Období/Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Rok/Year
2006
8 692
9 730 13 604 13 671 16 584 15 249 14 945 19 317 18 393 20 447 18 208 14 303
183 143
2007
15 604 15 854 18 916 19 370 20 584 19 107 18 486 19 110 15 948 20 187 16 536 13 167
212 869
2008
16 168 18 349 18 945 23 589 21 313 21 941 23 095 19 486 19 547 18 835 14 893 14 813
230 974
Registrace ojetých lehkých užitkových automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Light Commercial Vehicles by Month and Year
N1
2006-8
Celkem/Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
rok/Year
2006
515
515
639
600
686
736
544
678
675
848
848
732
8 016
2007
781
690
895
879
920
874
801
922
837
1 032
1 031
957
10 619
2008
994
989
1 022
1 203
946
1 029
1 155
949
1 103
1 170
968
1 029
12 557
Období/Period
Registrace ojetých motocyklů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Motorcycles by Month and Year
L
2006 - 8
Celkem/Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Rok/Year
2006
226
312
894
1 901
1 854
1 745
1 559
1 573
1 134
930
548
437
13 113
2007
648
889
2 038
2 800
2 673
2 445
2 266
2 107
1 274
1 146
543
438
19 267
2008
695
1 567
2 079
3 303
3 094
3 019
2 854
2 207
1 630
1 011
705
507
22 671
Období/Period
Registrace ojetých autobusů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Buses by Month and Year
M2,3
2006 - 8
Celkem/Total
Období/Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
rok/Year
2006
14
7
11
18
9
9
10
7
23
10
50
17
185
2007
36
30
23
19
22
20
6
10
12
12
16
16
222
2008
25
39
35
32
34
13
10
21
24
14
18
20
285
Registrace ojetých nákladních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Buses by Month and Year
N2,3
2006 - 8
Celkem/Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Rok/Year
2006
243
298
318
268
265
286
207
311
309
349
424
354
3 632
2007
334
289
413
405
349
301
307
371
386
442
396
325
4 318
2008
289
345
405
428
331
306
289
227
324
291
219
213
3 667
Období/Period
29
Vozidla vyřazená z registru
Vehicles Excluded From Register
2008
Exportovaná/Exported
Celkem/Total
Ks
Podíl
Ks
Podíl
Ks
Podíl
Category
Units
Share
Units
Share
Units
Share
M1
8 151
40,94%
160 686
86,75%
168 837
82,30%
N1
1 089
5,47%
4 967
2,68%
6 056
2,95%
M2,3
1 371
6,89%
973
0,53%
2 344
1,14%
N2,3
4 509
22,64%
7 038
3,80%
11 547
5,63%
361
1,81%
6 350
3,43%
6 711
3,27%
3 224
16,19%
2 348
1,27%
5 572
2,72%
41
0,21%
5
0,00%
46
0,02%
19 912
100%
185 229
100%
205 141
100%
L
Ostatní/Other
Nezařazená/Noclassified
Celkem/Total
Vyřazené osobní automobily
Excluded Passenger Cars
Region
Jihočeský
2008
M1
Exportovaná/Exported
Kraj
Zrušená/Canceled
Celkem/Total
Ks
Podíl
Ks
Podíl
Ks
Podíl
Units
Share
Units
Share
Units
Share
336
0,20%
12 496
7,40%
12 832
7,60%
Jihomoravský
715
0,42%
20 221
11,98%
20 936
12,40%
Karlovarský
168
0,10%
4 969
2,94%
5 137
3,04%
Královéhradecký
204
0,12%
11 180
6,62%
11 384
6,74%
Liberecký
178
0,11%
5 492
3,25%
5 670
3,36%
Moravskoslezský
720
0,43%
15 365
9,10%
16 085
9,53%
Olomoucký
251
0,15%
10 076
5,97%
10 327
6,12%
Pardubický
183
0,11%
10 733
6,36%
10 916
6,47%
Plzeňský
432
0,26%
10 944
6,48%
11 376
6,74%
3 209
1,90%
8 951
5,30%
12 160
7,20%
12,77%
Praha
Středočeský
829
0,49%
20 732
12,28%
21 561
Ústecký
403
0,24%
8 325
4,93%
8 728
5,17%
Vysočina
175
0,10%
11 541
6,84%
11 716
6,94%
Zlínský
348
0,21%
9 661
5,72%
10 009
5,93%
8 151
4,83%
160 686
95,17%
168 837
100%
Celkem/Total
Vyřazené lehké užitkové automobily
Excluded Light Commercial Vehicles
Exportovaná/Exported
Kraj
Region
Ks
2008
N1
Zrušená/Canceled
Podíl
Ks
Celkem/Total
Podíl
Ks
Podíl
Share
Units
Share
Units
Share
Units
Jihočeský
53
0,88%
376
6,21%
429
7,08%
Jihomoravský
162
2,68%
623
10,29%
785
12,96%
Karlovarský
24
0,40%
162
2,68%
186
3,07%
6,31%
Královéhradecký
38
0,63%
344
5,68%
382
Liberecký
40
0,66%
189
3,12%
229
3,78%
Moravskoslezský
104
1,72%
457
7,55%
561
9,26%
Olomoucký
43
0,71%
286
4,72%
329
5,43%
Pardubický
24
0,40%
257
4,24%
281
4,64%
Plzeňský
47
0,78%
271
4,47%
318
5,25%
Praha
293
4,84%
490
8,09%
783
12,93%
Středočeský
147
2,43%
715
11,81%
862
14,23%
Ústecký
40
0,66%
253
4,18%
293
4,84%
Vysočina
23
0,38%
276
4,56%
299
4,94%
Zlínský
51
0,84%
268
4,43%
319
5,27%
1 089
17,98%
4 967
82,02%
6 056
100%
Celkem/Total
30
Zrušená/Canceled
Kategorie
Vyřazené osobní a lehké užitkové automobily podle značek
Excluded Passenger Cars and Light Commercial Vehicles by Make
Exportovaná/Exported
M1+ N1
2008
Zrušená/Canceled
OA/PC
LUV/LCV
Celkem
OA/PC
LUV/LCV
Celkem
Celkem
Celkem
Značka
M1
N1
Total
M1
N1
Total
Total
Total
Make
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Podíl
SDA
Units
Units
Units
Units
Units
Units
Units
Share
Alfa Romeo
46
0
46
510
1
511
557
0,32%
Audi
296
16
312
880
0
880
1 192
0,68%
BMW
232
14
246
747
0
747
993
0,57%
Cadillac
3
1
4
0
0
0
4
0,00%
Citroën
119
44
163
2 631
269
2 900
3 063
1,75%
9
23
32
491
13
504
536
0,31%
Dacia
Dodge
3
1
4
18
2
20
24
0,01%
Fiat
201
45
246
9 793
235
10 028
10 274
5,87%
Ford
415
128
543
8 978
559
9 537
10 080
5,76%
Honda
124
11
135
582
0
582
717
0,41%
Hummer
1
3
4
0
0
0
4
0,00%
Hyundai
50
18
68
862
124
986
1 054
0,60%
Chevrolet
6
1
7
51
0
51
58
0,03%
Chrysler
22
1
23
85
0
85
108
0,06%
Iveco
0
41
41
8
24
32
73
0,04%
Jaguar
15
1
16
2
0
2
18
0,01%
Jeep
29
4
33
18
1
19
52
0,03%
Kia
28
7
35
139
84
223
258
0,15%
Lada
3
0
3
1
0
1
4
0,00%
Lancia
17
0
17
475
0
475
492
0,28%
Land Rover
23
6
29
3
2
5
34
0,02%
Lexus
5
3
8
1
0
1
9
0,01%
Mazda
104
30
134
1 670
141
1 811
1 945
1,11%
Mercedes-Benz
302
155
457
761
78
839
1 296
0,74%
5
0
5
0
0
0
5
0,00%
Mitsubishi
88
28
116
1 176
40
1 216
1 332
0,76%
Nissan
110
33
143
1 448
79
1 527
1 670
0,95%
Opel
525
39
564
6 532
109
6 641
7 205
4,12%
Peugeot
293
33
326
5 228
160
5 388
5 714
3,27%
Mini
Porsche
18
4
22
5
0
5
27
0,02%
Renault
378
68
446
6 230
274
6 504
6 950
3,97%
Seat
150
6
156
1 539
39
1 578
1 734
0,99%
smart
8
0
8
4
0
4
12
0,01%
Subaru
27
13
40
431
1
432
472
0,27%
Suzuki
47
10
57
480
4
484
541
0,31%
Toyota
385
48
433
1 000
36
1 036
1 469
0,84%
Volkswagen
770
124
894
3 749
116
3 865
4 759
2,72%
Volvo
64
10
74
314
0
314
388
0,22%
126
3
129
7 543
54
7 597
7 726
4,42%
5 047
972
6 019
64 385
2 445
66 830
72 849
41,65%
Škoda
3 009
86
3 095
88 412
1 941
90 353
93 448
53,43%
Ferrari
5
0
5
0
0
0
5
0,00%
Maserati
3
0
3
0
0
0
3
0,00%
Multicar
0
10
10
1
207
208
218
0,12%
Rover
21
0
21
88
0
88
109
0,06%
Saab
6
0
6
75
0
75
81
0,05%
Santana
0
1
1
0
0
0
1
0,00%
0,01%
ostatní/Other *
Celkem SDA/Total CIA
Ostatní/Others
Ssangyong
2
0
2
16
1
17
19
Jiná/Other
58
20
78
7 709
373
8 082
8 160
4,67%
Celkem Ostatní/Total Others
3 104
117
3 221
96 301
2 522
98 823
102 044
58,35%
Celkem/Total
8 151
1 089
9 240
160 686
4 967
165 653
174 893
100%
*) bývalé členské značky /previous members mark
31
SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ
CAR IMPORTERS ASSOCIATION
Tajemník / Secretary
Dipl. ing. Pavel Tunkl
Asistent / Assistent
Dipl. ing. Jana Kinčlová
Adresa / Address
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 142 011, 261 142 018
fax: +420 241 400 476
E-mail: [email protected]
www.sda-cia.cz
15. vydání / 15th edition
Pro SDA zpracoval MP Trading /
It has been worked out by MP Trading
tel./fax: +420 257 323 629
www.mp-trading.cz
Design: Hana a Miroslav Prokopovi

Podobné dokumenty

Výroční zpráva SDA za rok 2007

Výroční zpráva SDA za rok 2007 • vzájemnou informovanost a podporu v duchu korektní volné soutěže na trhu i koordinaci prosazování a hájení společných zájmů s jinými podobnými zájmovými skupinami či sdruženími a svazy • udržován...

Více

Životní prostředí Ostatní aktivity Svazu a jeho členů Závěr

Životní prostředí Ostatní aktivity Svazu a jeho členů Závěr životní prostředí, boje proti drogám a alkoholismu, bezpečnosti silničního provozu, sportu a pod. Svaz bezúplatně dále předával vládním a nevládním subjektům i fyzickým osobám, vybrané soubory info...

Více

Výroční zpráva SDA za rok 2009

Výroční zpráva SDA za rok 2009 z oblasti našeho působení, tedy především importu motorových vozidel a problematice s ním související. Zpráva je proto pojata jako faktografický doklad, jenž má umožnit, i přes jeho určitou moderni...

Více

Výroční zpráva SDA za rok 2005

Výroční zpráva SDA za rok 2005 prosazování a hájení společných i individuálních zájmů členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu • vzájemnou informovanost a podporu v duchu korektní volné soutěže na trhu i koordinaci prosazování a h...

Více

Výroční zpráva SDA za rok 2011

Výroční zpráva SDA za rok 2011 the ecretariat devoted considerable attention to the constant changes in zech legislation as they signi cantly concern the activity of the ssociation and its members

Více

Výroční zpráva SDA za rok 2010

Výroční zpráva SDA za rok 2010 TECHNICKÁ SEKCE (TS) je odborným orgánem Svazu, který pracuje trvale. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní. SEKCE MOTOCYKLŮ (SM) je také stálým odborným orgánem S...

Více

Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association

Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association the Association. The Executive Committee has six members. The Board of Directors elects its five members for a period of 30 months, the sixth member is always the Secretary of the Association. The ...

Více