malá ukázka

Komentáře

Transkript

malá ukázka
PREVIEW
JEN V
- NEJLEP·Í HRY ZÍT¤KA
Í
N
V
I
Z
U
L
K
X
E
PRVNÍ
DOJMY!
VYDÁNÍ
25. ¤ÍJNA
VÍTEJTE V
INFO
TESTOVAN¯ KÓD
PAL (Evropa)
V¯ROBCE
Rockstar North
VYDAVATEL
Rockstar
TYP HRY
Simulátor zloãinu
ANGLIâTINA
Potfiebná
PODPORA
DualShock 2, pamûÈová
karta
„V·E VE VICE CITY SE
TVÁ¤Í JAKO VùT·Í, JASNùJ·Í,
RYCHLEJ·Í, HLASITùJ·Í A PROSTù LEP·Í“
20
No.1 PRO PLAYSTATION 2
DETAILY
Více neÏ 100 vozidel
40 zbraní
60 vnitfiních lokací
GTA: VICE CITY
„NE·LAPTE NA TEN TEPICH“
Krása. Korupce. Moc.
Plátûné kalhoty. Nejlep‰í hra pro PS2 se
vrací v novém obleku
a s jiskrou v oku.
UHLAZEN¯ ZLOâINEC: Joel Snape
K
aÏd˘ o té hfie chce sly‰et. Je to pokraãování k jasnû nejlep‰ímu titulu pro
PS2 a pfiesto o ní vlastnû nikdo nic neví - aÏ na to, Ïe její dûj bude zasazen
do fiktivního Miami 80. let. PSM2
v‰ak byl nav‰tívit skuteãnou verzi tohoto mûsta, protoÏe obdrÏel pozvání
ke zcela první prezentaci tohoto titulu. TakÏe kdyÏ jsme se koneãnû spojili s na‰í britskou
poboãkou PSM2, rozhodnû jsme se spolu nebavili
o poãasí. Zhluboka se nadechnûte. Zaãínáme.
Je o dvû hodiny dfiíve. âekáme pfied podkrovním
studiem Rockstaru, kde nám má b˘t hra ukázána.
V‰echny nezbytnosti spojené s na‰ím v˘letem jiÏ máme
za sebou. Stfiílení z pu‰ek? Skvûlé. V˘let na jachtû? Nádhera. Dívky, které jsme vãera v noci potkali v klubu
Mynt? Pomilováníhodné - i kdyÏ nebyly zrovna nejbystfiej‰í a kaÏdou doprovázel svalnat˘ pfiítel. Ale co, pfiijeli
jsme sem pfiece kvÛli hfie.
STATISTIKA NUDA JE
âísla? Ano, ãísla jsme sly‰eli. Rockstar nám jich bûhem
své tradiãnû úchvatné prezentace (bíle ‰tukovaná mafiánská rezidence na tiché pláÏi, soukromé promítání
snímkÛ, jimiÏ se nechali ‘inspirovat’, a ne‰lapte nám
na ten tepich) naservírovali tolik, kolik jsme si jen mohli pfiát. V GTA3 bylo zhruba 40 vozidel, Vice City jich má
více neÏ 100. V GTA3 bylo 11 zbraní - do Vice City se DJ JE MRTVOLA: Arnie vzal stíÏnost Sophie Ellis Bextorové
na nemoÏn˘ vkus d˘dÏeje kapku doslova.
JUKEBOX V RINGU
Ve Vice City vás rozhodnû neãekají Ïádné chabé napodobeniny oblíben˘ch písní - doãkáte se té nejvy‰‰í kvality. Rockstar
slíbil, Ïe ve hfie bude témûfi osm hodin licencované hudby,
takÏe soundtrack bude podle v˘vojáfiÛ „nejlep‰í, jak˘ kdy
herní ãi filmov˘ svût zaÏil“. Pfii pohledu na tûchto prvních devût potvrzen˘ch skladeb se nezdá ambiciózní plán Rockstaru
aÏ tak nemoÏn˘. Pfiedstavte si, jak se fiítíte po Ocean Boulevardu a z rádia na vás kvílí Michael Jackson... Nesnesitelná
lehkost bytí.
FLOCK OF SEAGULLS . . . . . . . . . . .I ran
Vhodné, kdyÏ: Zdrháte pfied dotûrn˘mi policajty.
LAURA BRANNIGAN . . . . . . Self Control
Vhodné, kdyÏ: Musíte odolat poku‰ení vrhnout se pfied zraky
policistÛ na ujeãenou blond˘nu a dát jí co proto.
JUDAS PRIEST . . . . . . . . . . . You’ve Got
Another Think Coming
Vhodné, kdyÏ: Chcete zmlátit do bezvûdomí drzouny, ktefií vám
chtûjí ukrást auto. Ano, vám. Sakra, to snad ani není moÏné.
HALL AND OATES . . . . . . Do It For Love
Vhodné, kdyÏ: Nastane okamÏik, kdy zabíjíte bandu pasákÛ.
BLONDIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atomic
Vhodné, kdyÏ: Ehm, odpalujete taktickou jadernou hlavici?
Ne, víme, co si myslíte - prosím, nepi‰te nám to.
GRANDMASTER FLASH . . . The Message
Vhodné, kdyÏ: Odpoãíváte pfii s ukazatelem pronásledování na
úrovni dvou hvûzdiãek. „Nestrkej do mû, stojím pfiímo na krajiiii.“
MICHAEL JACKSON . . . . . . . . Wanna Be
Starting Something
Vhodné, kdyÏ: Co tfieba kdyÏ se snaÏíte vyprovokovat nûjakou prvotfiídní bitku s miamsk˘mi pouliãními gangy?
CUTTING CREW . . . . . . . . . . . I Just Died
In Your Arms Tonight
Vhodné, kdyÏ: Bûhem v˘buchu vá‰nû rozpoutaném neznámou dámou na zadním sedadle va‰eho vozu vás nûkdo zastfielí. Krásn˘ zpÛsob, jak odejít.
KOOL AND THE GANG . . Summer Madness
SKVùLÁ TECH-NIKA: Do va‰eho arzenálu pfiibyla kapesní verze Tech-9. Chybût nebude ani oblíbená bazuka nebo plamenomet.
Vhodné, kdyÏ: Procházíte letním Miami a se ‰ílenstvím
v oãích stfiílíte na v‰echno kolem sebe. Nádhera.
P¤EDE MNOU POKLEKNI: Nechcete-li b˘t vidût, mÛÏete se
skrãit. To se hodí jak v normálních misích, tak pfii útûku pfied zákonem.
No.1 PRO PLAYSTATION 2
21
PREVIEW
JEN V
- NEJLEP·Í HRY ZÍT¤KA
KDE SE VZALA INSPIRACE
Nûco jako uvûdomûlá spoleãnost neexistuje, Pac-Man je Ïhavá novinka a Coca-Cola, to je ono. Vítejte v 80. letech. Dfiíve neÏ Rockstar nechal PSM2 podívat se na jejich hru, pokusil se udefiit na nostalgickou strunu promítáním sestfiihu o kultufie 80. let, kter˘
byl tak úchvatn˘, Ïe jsme se báli byÈ jen mrknout, aby nám nûco neuniklo. Co v nûm stálo za zmínku? Skoro v‰echno. Zde najdete
to nejlep‰í. Jestli jste se je‰tû nepodívali na adresu www.concretetv.com, kterou jsme vám doporuãovali minule, udûlejte tak teì.
OBLEK LÁSKY: Po tomhle lnûném kvádru, které je v pofiadí druh˘m Tommyho oblekem, Ïeny ‰ílí. Hezk˘m módním doplÀkem k nûmu je pofiádná zbraÀ.
CARLITOVA CESTA
B˘val˘ portorikánsk˘ trestanec se snaÏí hodit svÛj star˘ Ïivot za hlavu, ale zkorumpovaní policisté, soupefiící gangy a Penelope
Ann Millerová jej svedou opût na ‰ikmou plochu.
Inspirace: Ken Rosenburg, právník Firelliova gangu, je polygonovou reinkarnací kudrnatého milovníka koksu Kleinfelda, kterého
ztvárnil Sean Penn. A purpurovû ladûn˘ Malibu Club ve Vice City nápadnû pfiipomíná ten, kter˘ jeden ãas spravuje Carlito.
„ZAâÍNÁTE JAKO OBYâEJN¯ POVALEâ A POSTUPNù SE PRODÍRÁTE ZLOâINECKOU HIERARCHIÍ“
VNIT¤NÍ ZÁLEÎITOST: Nûkteré interiéry budou opravdu
rozlehlé - a nejspí‰ plné lidí.
„DEVùT HODIN RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ, 8000 HLÁ·EK CHODCÒ, 80
CHODCÒ, OSM HODIN DIALOGÒ.“
PERLIâKA
ZJIZVENÁ TVÁ¤
Al Pacino, jeho ‘mal˘ pfiítel’, muãení motorovou pilou, závûje
bolívijského ‰Àupacího tabáku a nejlep‰í závûreãná pfiestfielka
v dûjinách kinematografie.
Inspirace: Tony Montana byl podle prohlá‰ení Rockstaru pro
GTA jiÏ od samého poãátku jednou z hlavních inspirací - zaãínáte jako pozérsk˘ povaleã a postupnû se prodíráte zloãineckou
hierarchií, aÏ se z vás stane jeden z nejvût‰ích hlavounÛ.
POD NULOU
V tomto pfiíbûhu o drogách, sexu a zkaÏené mládeÏi z Beverly
Hills jsme svûdky toho, jak se James Spader, Andrew McCarthy
a Robert Downey Jr ocitli na scestí.
Inspirace: TûÏko fiíct - moÏná fakt, Ïe kdyÏ se na tento film podíváte, budete mít sto chutí zmalovat baseballkou kaÏdého,
kdo se na nûm podílel.
Hlavní ‰éfík Rockstaru
Sam Houser dostal
v GTA3 roli prodavaãe
v Ammu-Nation - obliãej
i hlas jsou opravdu jeho.
Máma Dana a Sama
Houserov˘ch se objevila
v pÛvodní verzi filmu
Get Carter jako Glenda.
jich ve‰lo více neÏ 40. Devût hodin rádiového vysílání, 8000 hlá‰ek chodcÛ, 80 chodcÛ, osm hodin
skriptovan˘ch dialogÛ, pÛl druhé hodiny animovan˘ch sekvencí - v‰echno ve Vice City je po vzoru éry
yuppies vût‰í, jasnûj‰í, rychlej‰í, hlasitûj‰í a prostû lep‰í. Vice City je dvakrát rozlehlej‰í neÏ Liberty a mûlo by
b˘t propracovanûj‰í, osobitûj‰í a interaktivnûj‰í. Od
chvíle, kdy se na pulty obchodÛ dostala pÛvodní hra,
se pr˘ pracovalo jiÏ jen s kvalitnûj‰ími texturami a jen
pfii samotném streamování a animování bylo údajnû
nasbíráno dostatek materiálu, aby to vystaãilo na dal‰í zbrusu novou hru. Ale známe to, sliby - chyby. A v˘vojáfii slibují stra‰nû rádi. Radûji si tedy poãkejme na
samotn˘ v˘sledek. V˘voj pro PS2 se blíÏí ke konci.
Na neonov˘mi reklamami ozáfiené ulici stojí muÏ
v havajské ko‰ili. Kolem se producírují ‰lapky, on jim
VÁLEâNÍCI
Kultovní akãní film, ve kterém se skupina nejvût‰ích newyorsk˘ch rváãÛ - vãetnû Raidena z Mortal Kombat Annihilation - musí poté, co byla obvinûna z vraÏdy, kterou nespáchala, probojovat zpátky na Coney Island.
Inspirace: Kromû skvûlého soundtracku evokujícího vzpomínky na 80. léta zde najdete styãné plochy v podobû gangÛ jako Turnbull ACs, Grammercy Riffs a Baseball Furies. Vidíte to také?
22
No.1 PRO PLAYSTATION 2
ZÁ¤IV¯ ÚSPùCH: Nûkteré zbranû mají
opravdu skvûlé svûtelné efekty. Bomba.
POB¤EÎNÍ HLÍDKA: I kdyÏ jsou nûkteré lokace
umístûny na exotické pláÏe, zaplavat si stejnû nemÛÏete.
GTA: VICE CITY
„KOLEM SE PRODUCÍRUJÍ ·LAPKY“
NA POâÁTKU BYLO SLOVO: NeÏ se do toho Tommy pustí a v‰echny postfiílí, mÛÏe si vyslechnout zajímav˘ rozhovor.
HNÍZDEâKO LÁSKY: Clevelander je skuteãn˘ hotel
v Miami, svou reálnou pfiedlohu má mimo jiné i News Cafe.
ST¤ÍBRN¯ SR·Á≈: Klasická limuzína se stfiíbrn˘m postfiikem. V‰imnûte si klubu Parsons v pozadí.
ale vûnuje sotva jedin˘ pohled. Rychl˘m krokem pfiejde ulici, hodí obscénní gesto za projíÏdûjícím policejním vozem a - je to tady - stáhne na zem ãlovûka sedícího na motorce. Takov˘ je Tommy Vercetti, nov˘
hlavní hrdina GTA. „Vûfite mi, bolí mû to víc neÏ vás.“
JeÏkovy voãi - to byl Ray pra‰ivec Liotta. MÛÏete si ho
pamatovat z jedné z nejlep‰ích gangsterek v‰ech dob. Stejnû jako Tommy je i on v nejlep‰í formû - pln˘ koksem vyvolané úzkosti a skryté agresivity a... poãkejte..., nemluví
náhodou právû s Tomem Sizemorem? Nebo to je Michael
Madsen? Zbytek obsazení nechce Rockstar prozradit.
Podafiilo se nám zjistit, Ïe Tommy je o nûco ostfiílenûj‰í kriminálník neÏ nበmlãenliv˘ antihrdina
z GTA3. Zaãátek hry jej zastihne ve chvíli, kdy opou‰tí brány vûzení v Liberty City, kam se dostal poté, co
se stfielba na jeden cíl zmûnila ve vût‰í pfiestfielku a na-
OB¤Í SKOK PRO LIDSTVO: VyÏeÀte motor
do otáãek a uÏijte si pofiádn˘ch skokÛ.
konec v hromadnou vraÏdu. Po propu‰tûní se zapletete s bratry Firelliov˘mi, a i kdyÏ je Sonny Firelli va‰ím
prvním kontaktem s místním podsvûtím, Tommyho
reputace vám brzy zajistí dal‰í. Hned od zaãátku také
budete moci ke sv˘m hrátkám pouÏívat celé mûsto
a pomûrnû záhy získáte kontakty na v‰echny, kdo
zde na poli zloãinu nûco znamenají.
Vice City pfiipomíná Miami mnohem více, neÏ se
podafiilo Liberty u New Yorku - a je také skoro dvakrát
vût‰í, neÏ bylo ono. Jeho rozmanitost je ohromující.
Centrum mûsta je rozlehlé a najdete v nûm známá
místa jako News Cafe, Starlite Hotel, Clevelander
a ãtvrÈ Little Havana. Herní mapu lemují vodní kanály,
baÏiny a pláÏe, z ãehoÏ jasnû vypl˘vá, Ïe v˘znam rÛzn˘ch typÛ lodí bude tentokrát o poznání vût‰í. Úvodní
mise jsou velice jednoduché - staãí dojet z místa A na
místo B, pfiípadnû se stavit
v baru C. Hra ale postupnû
nabírá na tempu a va‰e
úkoly se budou skládat
z nûkolika rÛzn˘ch ãástí, podobnû jako tomu bylo
u Bomb The Base v pÛvod-
„VICE CITY P¤IPOMÍNÁ MIAMI MNOHEM VÍCE,
NEÎ SE TO PODA¤ILO LIBERTY U NEW YORKU,
A JEHO ROZMANITOST JE OHROMUJÍCÍ“
ní hfie. Nûkolik mûsícÛ trvalo, neÏ se tvÛrcÛm podafiilo vytvofiit pfiíbûh, kter˘ by byl stejnû nelineární jako
v ostatních GTA a do nûjÏ byste se mohli zapojovat
v libovoln˘ okamÏik, ale zároveÀ by byl o poznání
komplexnûj‰í. Hlavním poÏadavkem kladen˘m na
scénáfi od designéra úrovní Jamese Warrella a zakladatele Rockstaru Dana Housera tedy bylo zaãlenit pfiíbûh do série nápadÛ, které tvofií podstatu samotné
hry. Teì si ale dejte pozor na úskoãného právníka Kena Rosenburga - seÏeÀte si tedy nûkde nûjaké nóbl
hadry a sbalte Plukovníkovu dceru.
Tommy si to na své nové motorce - kvÛli chybûjící licenci to není tak docela Harley - pfiifrãí do nej- PLOCHODRÁÎNÍK: V zatáãkách Tommy vyvaÏuje motorku nohama - a ko‰ile mu pleská ve vûtru. Skvûlé.
No.1 PRO PLAYSTATION 2
23
PREVIEW
JEN V
- NEJLEP·Í HRY ZÍT¤KA
HLEDÁM CHEVY: KdyÏ je tma, svûtla nádhernû záfií. ·koda, Ïe
není tma. Ehm.
POLONAHÉ NYMFY: Vy‰plhejte se ve zloãinecké hierarchii aÏ
nahoru a i vy budete moci mít bazén pln˘ koupajících se krásek.
bliωího
krejãovství a jen o chvilku pozdûji z nûj vyjde ve zbrusu novém Don Johnson obleku.
A zatímco nechal svou motorku bez dozoru - to
byste nefiekli - se mu ji nûkdo pokusil ‰típnout. Dochází ke rvaãce. Tommy jde k zemi, pak vyskoãí a rozbûhne se - poãkat - do krámu s náfiadím.
PALEBNÁ SÍLA: Seznamte se s Rugerem - hlavním kandidátem
pro nov˘ zamûfiovací systém. Pod ko‰ili jej ale jen tak neschováte.
„V ROCKSTARU VZALI NA VùDOMÍ V·ECHNY
VA·E E-MAILY, TELEFONÁTY A DOPISY NEJâETNùJ·Í BYLY ÎÁDOSTI O MOTORKY“
POHLEDNICE Z WEBU
KdyÏ se podíváte na adresu www.kentpaul.com, získáte dojem, Ïe se jedná o soukromé amatérské stránky. KdyÏ se ale podíváte pofiádnû, zjistíte, Ïe se jedná o chytr˘ zpÛsob propagace GTA3. A kdyÏ ji podrobíte je‰tû bliωímu zkoumání, zjistíte spoustu informací.
■ Pod poloÏkou ‘characters’ (postavy) najdete jména jako Love Fist,
Candy Suxx, Avery Carrington, BJ Jones, Alex
Shrub, Pastor Richards
a Jack Howitzer. Víme,
Ïe Candy Suxx je striptérka, kterou by pr˘ mûla dabovat pornohvûzda
Jenna Jameson.
■ Kent Paul se zmiÀuje
o tom, Ïe byl ve Vice City vefiejn˘m nepfiítelem
UNIVERZÁLNÍ ¤IDIâÁK
Mise za pohfiební sluÏbu? Vyhlídkové jízdy na lodiãkách?
Nová vozidla pfiiná‰ejí do Vice
City fiadu zcela nov˘ch moÏností. Zleva doprava, odshora dolÛ: plachetnice, hasiãské auto,
pohfiební vÛz, Infernus, rybáfiská loì, Squalo 2, loì kubánského gangu a nezbytná motorka. Mrtvoly si budeme do
márnice holt odváÏet sami.
24
No.1 PRO PLAYSTATION 2
ãíslo jedna - jsme si jisti,
Ïe bude jedním z va‰ich
hlavních kontaktÛ s podsvûtím.
■ V sekci TV najdete
zmínku o filmu The Yuppie and the Alien, nepo-
dafiené policejní show
80. let a vtipném sitcomu Just The Five Of Us.
V‰echno to jsou jasní
kandidáti na reklamy na
stanici Chatterbox FM.
■ V sekci citací je zmín-
ka o kongresmanovi Vice City Alexovi Shrubovi
- v pfiíbûhu bude hrát
velkou roli.
■ Evidentnû narazíte
i na jídlo nazvané
Chechtací krém. Hmm.
Jak vidno, v Rockstaru vzali na vûdomí v‰echny va‰e e-maily, telefonáty a dopisy. Napfiíklad motorky se
málem staly souãástí uÏ pÛvodního GTA3, ale nakonec
na nû nedo‰lo, protoÏe by bylo zapotfiebí vytvofiit
spoustu nov˘ch animací postav. V nové kapitole pfiíbûhu se jich ale doãkáme, protoÏe Ïádosti o nû byly nejãetnûj‰í. Dále zde máme mnoÏství stylov˘ch interiérÛ,
jejich poãet se pohybuje kolem 60. Nûkteré jsou zpracovány jako Ammu-Nation - malé krámky, ve kter˘ch si
mÛÏete nakoupit nové zbranû, bomby nebo obleãení.
GTA: VICE CITY
„UF... HEZKÁ ANIMACE“
DùTI V OBCHODù: Pro nûkoho, kdo hrál State Of Emergency, budou eskalátory v obchodním stfiedisku star˘mi znám˘mi.
MIAMI DOPORUâUJE
Rockstar, my, pfiíjemn˘ hotel a hodinka volného ãasu - nelze si pfiedstavit vhodnûj‰í okamÏik na pfiedloÏení návrhÛ ãtenáfiÛ PSM2. Vzhledem k tomu, Ïe
nûkterá nejÏádanûj‰í vylep‰ení - napfiíklad motorky
a lep‰í systém zamûfiování - nám byla demonstrováná je‰tû dfiíve, neÏ jsme vÛbec staãili vytáhnout va‰e dopisy
z ta‰ky, pfiesunuli jsme se k ponûkud kontroverznûj‰ím nápadÛm.
GANGSTERSK¯ RÁJ: Toto je Little Haiti - a ti ‰a‰ci patfií
k jednomu z nov˘ch gangÛ, na které narazíte.
Jiné, jako napfiíklad noãní klub Malibu, jsou naprosto plnoprávné lokace s vlastními vizuálními efekty, moÏnostmi interakce a mnoÏstvím „nevinn˘ch obãanÛ“. Pochopitelnû, Ïe v takov˘chto místech si na
své pfiijdou va‰e peníze. A improvizované zbranû.
KdyÏ Tommy vybûhl z obchodu, jen tak tak chytil utíkajícího zlodûje. Pro PSM2 sice není pfiejíÏdûní lidí a mlácení baseballkou Ïádnou novinkou, ale i tak
jsme nebyli pfiipraveni na scénu, ve které Tommy zarazil do nebohého grázlíka ‰roubovák aÏ po drÏadlo.
Jakmile spadl ne‰Èastník z motorky, sáhl Tommy po
kladivu, aby dokonãil dílo zkázy. Nebyl to pûkn˘ pohled, ale vydrÏeli jsme. Uf. Hezká animace. A ve chvíli, kdy u chodníku zabrzdilo policejní auto, vytáhl Tommy svou Uzi.
PLAVÁNÍ
Ne. „V zásadû se jedná o vûc, jejíÏ naprogramování by stálo spoustu ãasu a pfiitom by to hfie prakticky nic nepfiineslo“, fiekli v Rockstaru. „Museli bychom vytvofiit speciální mise s plaváním a to by
moc ‘gangsterské’ asi nebylo.“ Pfiesto do hry zaãlenili alespoÀ
moÏnost vyskoãit z jedoucího vozu, takÏe pokud va‰e auto sjíÏdí
do fieky, mÛÏete jej bez problémÛ opustit.
INTELIGENTNùJ·Í POLICIE
To ano. „Obãas usly‰íte kvílení sirén a fieknete si nûco ve stylu:
‘Sakra, co jsem zase provedl?’ A pak si uvûdomíte, Ïe pronásledují
nûkoho jiného.“ Budou se také více snaÏit, aby vás dostali, a ke
slovu se dostanou napfiíklad zátarasy s bodci na propíchnutí pneumatik.
„TOMMY PROFRâÍ PODÉL PLÁÎE CHLADNOKREVN¯ ZABIJÁK
V PASTELOV¯CH KALHOTÁCH“
LETADLA A VRTULNÍKY
„Pokud se vám líbil Dodo, mile vás potû‰í, co jsme pro vás nachystali tentokrát,“ fiekli v Rockstaru, a tajuplnû dodali: „Pokud si budete v této hfie myslet, Ïe je nûco moÏné, tak to moÏné rozhodnû
je.“ A ano, nûkde ve Vice City by mûlo b˘t pofiádné leti‰tû. Juj.
PO¤ÁDNÉ BUDOVY
Spousty. Zatím nejhlub‰í dojem v nás zanechal klub Malibu se
sv˘m diskotékov˘m osvûtlením a obrovsk˘m parketem, pfiiãemÏ
Rockstar pfiislíbil „cokoliv do velikosti supermarketu.“ BohuÏel ale
nepadla ani zmínka o staromládeneckém bytû vyzdobeném naloupen˘mi pfiedmûty nebo o interaktivních stript˘zov˘ch klubech.
MEâE
Hezké. Seberte katanu a Tommy s ní bude náhodnû máchat kolem
hlavy. V jeden okamÏik u sebe mÛÏete mít jednu zbraÀ pro boj na
blízko, pfiiãemÏ na v˘bûr máte tfieba sekáãek na maso, maãetu nebo náfiadí z obchodu pro kutily. BohuÏel jsme nevidûli Ïádné poletující hlavy.
ZABÍJENÍ DùTÍ A PSÒ
Ne. AlespoÀ nám o Ïádn˘ch nefiekli - i kdyÏ 80 typÛ chodcÛ nabízí
spoustu bezbrann˘ch obûtí. Stejnû jste padlí na hlavu.
BAZÉN PRO KOâKU: Hmm. voda vypadá lákavû, co? Ale skoãte do nûj ve snaze zapÛsobit na dámy a je z vás mrtvola.
BOMBARëÁK TOMMY: To nejlep‰í z GTA se nezmûnilo - hoìte
do tmy granát a vychutnejte si ohÀostroj.
MOâENÍ NA LIDI
„Co vás to proboha ãte za lidi?“
No.1 PRO PLAYSTATION 2
25
PREVIEW
JEN V
- NEJLEP·Í HRY ZÍT¤KA
PùKNù JEDEN
NA JEDNOHO
Pro ty, kdo dávají pfiednost fiezniãinû pfied
profesionálním pfiístupem, je pfiipravena
‰iroká ‰kála zbraní - jako tfieba tyto...
STÒJ, NEBO ST¤ELÍM: Policisté jsou tentokrát agresivnûj‰í, ale
také si v‰ímají i jin˘ch kriminálních aktivit, neÏ jen tûch va‰ich. DÛstojníku?
JACHTA, LÁSKA NEBESKÁ: Tahle jachta patfií Plukovníkovi - jedné z nejtajemnûj‰ích postav ve Vice City.
Vylep‰ení se doãkalo zpracování pfiestfielek, ve kter˘ch jste aÏ dosud stfiíleli naslepo a doufali, Ïe se trefíte.
Nyní se u vût‰iny zbraní objeví nitkov˘ kfiíÏ a pohled se
pfiesune za va‰e rameno, coÏ mífiení v˘raznû usnadní.
U vût‰ích zbraní získá Tommy vût‰í stabilitu stisknutím L3. Obdobnû vylep‰en byl i systém boje ve vozidle, takÏe nyní mÛÏete na motorkách a lodích stfiílet
na nepfiátele pfied sebou. S tím jde ruku v ruce - a opût
na základû pfiání hráãÛ - vylep‰en˘ model po‰kození
aut. Bouchnûte do nûjakého baseballkou a kapota se
promáãkne. Stfielte skrz ãelní sklo a kolem díry po kulce se vytvofií praskliny jako pavuãina. Nyní mÛÏete do-
MAâETA
JAKO POUÎÍVAL: JASON VOORHEES
VHODNÉ PRO: PROSEKÁVÁNÍ CESTY VINNOU RÉVOU,
ROZâTVRCOVÁNÍ P¤IHLOUPL¯CH POLONAH¯CH TEENAGERÒ V LETNÍCH TÁBORECH A NA LUXUSNÍCH LODÍCH.
„TOHLE MùSTO SE STARÁ O SVÉ VLASTNÍ
·PINAVÉ ZÁLEÎITOSTI A VY JSTE JEHO
SOUâÁSTÍ. P¤IZPÒSOBTE SE MU.“
konce fiidiãe nebo spolujezdce vytáhnout z auta ok˘nkem - není pfiece nutné po‰krábat ten nádhern˘ lak
na Diablu Stallion. Dobfie mífienou ranou lze také prostfielit pneumatiku, coÏ je‰tû vystupÀuje va‰i uÏ tak nebetyãnou zoufalost, kdyÏ unikáte policii v uhrkané staré kraksnû. Je‰tû toho trochu.
Tommy profrãí podél pláÏe, chladnokrevn˘ zabiják
v pastelov˘ch kalhotách. Je podveãer - herního ãasu a scénu zalévá mûkké oranÏové svûtlo, které se odráÏí
od zrcátek zaparkovan˘ch aut. Ve víru zpÛsobeném
prolétávající helikoptérou povlává Tommyho lnûné OBRAËME LIST: Palmy vypadají o poznání reálnûji neÏ jejich protûj‰ky v GTA3, mírnû se k˘vají ve vûtru.
26
No.1 PRO PLAYSTATION 2
BASEBALLOVÁ PÁLKA
JAKO POUÎÍVAL: FRANK VINCENT V CASINU
VHODNÉ PRO: ODPALOVÁNÍ HOMERUNÒ, VYKONÁVÁNÍ SPRAVEDLNOSTI
NA JOEOVI PESCIM V NEVADSKÉ POU·TI. A PAK HO JEN POH¤BÍT ZAÎIVA.
·ROUBOVÁK
JAKO POUÎÍVAL: STEVE V DAWN
OF THE DEAD
VHODNÉ PRO: OPRAVOVÁNÍ POJISTEK, ODESÍLÁNÍ ZOMBÍKÒ ZPÁTKY DO ZÁHROBÍ.
GTA: VICE CITY
„RYCHLE ZBOHATNùTE, POBERTE CO MÒÎETE“
SEKÁâEK NA MASO
JAKO POUÎÍVAL: CLAPET Z DELICATESSEN
VHODNÉ PRO: âTVRCENÍ MASA, âTVRCENÍ VYKRMEN¯CH NÁJEMNÍKÒ, KTE¤Í POSLOUÎÍ K NASYCENÍ JIN¯CH, TENTOKRÁT HLADOV¯CH NÁJEMNÍKÒ.
V POSTAPOKALYPTICKÉM SVùTù.
KLADIVO
JAKO POUÎÍVAL: DùDA LEATHERFACE
VHODNÉ PRO: POSLEDNÍ ARTRITICK¯ POKUS O ROZMLÁCENÍ NùâÍ HLAVY
A JEHO NÁSLEDNÉ PROPU·TùNÍ.
KATANA
JAKO POUÎÍVAL: BRUCE WILLIS
VHODNÉ PRO: DOSAÎENÍ TVRëÁCKÉHO VZHLEDU, ZÁCHRANU MAFIÁNSKÉHO BOSSE P¤ED
NEÎÁDOUCÍ ‘POZORNOSTÍ’ ZVRHL¯CH BURANÒ.
NÒÎ
JAKO POUÎÍVAL: NORMAN BATES
VHODNÉ PRO: KRÁJENÍ S¯RA, UMLâENÍ MATKY
OHLEDNù TÉ DÍVKY ODVEDLE.
…A ST¤ELNÉ
ZBRANù. SPOUSTA
ZBRANÍ…
NA SNÍMKU VIDÍTE COLT PYTHON, ALE MÒÎETE SE Tù·IT NA
V·ECHNY STARÉ ZNÁMÉ A NA VYLEP·EN¯ ZAMù¤OVACÍ SYSTÉM,
KTER¯ MIMO JINÉ USNAD≈UJE ROZEZNAT OD SEBE PO ZUBY
OZBROJENÉ PASÁKY, POMSTYCHTIVÉ CHLÁPKY Z FBI A VYDù·ENÉ CHODCE. SKVùLÉ.
No.1 PRO PLAYSTATION 2
27
PREVIEW
JEN V
- NEJLEP·Í HRY ZÍT¤KA
V NOCI TO TU OÎIJE: Tohle je klub Malibu - jedno z mála míst,
které jsme si mohli prohlédnout i zevnitfi.
KOLO KOLO ML¯NSK¯: Prostfielte pneumatiku a vÛz se bude fiídit o poznání obtíÏnûji. To se hodí pfiedev‰ím ve chvílích, kdy chcete na silnici zpÛsobit pofiádn˘ zmatek.
K¤I·ËÁLOVÉ âISTÁ: Rockstar je‰tû stále
pracuje na dolaìování efektÛ vodní hladiny.
MILIÓNOV¯ HOTEL: Ne, cel˘ tenhle hotel si zevnitfi prohlédnout
nemÛÏete, ale nûkteré jeho ãásti budou pfiístupné.
„PSM2 ZADÁVÁ CHEAT A PAK
SLEDUJE, JAK TOMMY VYTAHUJE
BAZUKU A ODPALUJE RAKETU“
KOKTEJLOV¯ VEâÍREK: Efekty v˘buchÛ byly peãlivû vyladûny a v˘raznû vylep‰eny.
DOMOVE, SLADK¯ DOMOVE: Bar Mansion’s Tiki. Tady tak bydlet...
SPLÁCHNOUT A JÍT: Jsou zde dokonce jiskfiivé fontánky. ·koda, Ïe si v nich nemÛÏete zaplavat.
LAKOVAN¯ CADILLAC: Tohle je haitské mûstské vozítko Voodoo - obzvlá‰tû oblíbené mezi pouliãními gangy v Little Haiti.
P¤EPYCH SE NENOSÍ: Tohle je hotel Colony, kter˘ je znám˘
svou ‘klidnou atmosférou a levn˘mi nápoji’. Evidentnû.
PORU·OVALI JSME ZÁKON
Pokud by byl zloãin nemocí, byli bychom
zralí na léãení. Od chvíle, kdy jsme hráli
GTA3, si neustále pohráváme s my‰lenkou,
Ïe se na chvíli staneme taxikáfiem, zmlátíme
pasáka a pak hodíme po nûjakém psovi zápalnou láhev. Co si asi tak v Rockstaru mysleli, Ïe se stane, kdyÏ nás vypustí do nic netu‰ícího Miami? Tohle v‰echno se stalo,
kdyÏ PSM2 hodil za hlavu v‰echny starosti
a ocitl se v ulicích zalit˘ch sluncem.
28
No.1 PRO PLAYSTATION 2
BEZOHLEDNÉ P¤ECHÁZENÍ ‘VZTYâENÍ PTÁâKA’
Ne, nikdo ne‰ponoval racka. Jde o provádûní
SILNICE
Zdá se, Ïe v Miami tento nejabsurdnûj‰í americk˘ zákon - tedy kdyÏ pomineme zákaz pití
alkoholu u mládeÏe - pfiíli‰ neplatí. To se hodí, zvlá‰È kdyÏ se druhou noc svého zdej‰ího
pobytu potácíte opilí pfied policejním autem.
obscénních gest na adresu policie. Bûhem nesnesitelného jednání na celnici jsme si na nic
netroufli - mûli zbranû a gumové rukavice
a podobnû - takÏe jsme se museli spokojit
s ukazováním „véãek“ na newyorské policisty.
RYCHLÁ JÍZDA
DRÎENÍ ST¤ELNÉ ZBRANù
Jo. Nበtaxikáfi s nezastíran˘m potû‰ením
pfiekroãil naprosto smû‰nou maximální povolenou rychlost 55 mil/hodinu, coÏ z nás
dûlá spoluviníky nebo nûco na ten zpÛsob.
Jo. I kdyÏ to bylo na oficiální stfielnici a byli
jsme pod dozorem místní policie. Ozkou‰eli
jsme si Mach 10 a odstfielovací pu‰ku. Bouchaãky byly prima.
KONZUMACE PCP
Po spolknutí lákavû vypadající ãervené pilulky se u hlavní postavy GTA3 dostavují
v‰echny pfiíznaky konzumace „andûlského
prachu“ - vût‰í síla, dezorientace a sklony
k násilí. Na ztuhlé svaly a paranoiu jsme
ale nebyli pfiipravení, a tak jsme se radûji
drÏeli na‰ich oblíben˘ch drog - energetick˘ch nápojÛ a nízkokalorick˘ch tyãinek.
BALENÍ ·LAPEK
Podívejte, jednou v noci nám nûkdo navrhl,
Ïe nás vezme do stript˘zového klubu, ale
byli jsme unavení. Jasné? Navíc to je vykofiisÈování Ïen. Kapi‰to?
VELKÁ AUTOMOBILOVÁ
LOUPEÎ
No. Ehm. Abychom byli upfiímní, tak taková ta
skuteãnû velká se nám nepodafiila - v Miami to je
samé humvee, buick nebo limuzína, a zkuste to
v‰echno nûkde zaparkovat. Ale aspoÀ jsme ‰típli
v hotelu nûjak˘ ten ‰ampón. Drah˘ ‰ampón.
UKOPÁNÍ TULÁKA K SMRTI
Ehhh.
GTA: VICE CITY
„THATCHEROVÉ BY SE TO LÍBILO“
OBLOHA NÁS NEZASTAVÍ: BoÏe! Tenhle obrázek
jsme v‰ichni chtûli vidût - Tommy sedí v helikoptéfie. Je to
Sparrow, pro pfiesnost. Máte radost?
O KOLEâKO MÍ≈: NeÏ abyste se sami prohánûli na bruslích - jak nûktefií z vás chtûli - budete moci pár okoleãkovan˘ch ‰ílencÛ sejmout svou MP5.
sako, staré noviny poletují vzduchem a palmy se mír-
nû k˘vají. Prostû pohoda. NeÏ se rozezní sirény.
GTA3 chvílemi pfiipomínalo Truman Show, ve kterém bylo mûsto plné komparsistÛ a ti se zaãátkem svého pfiedstavení ãekali na vበpfiíchod. Rozdíl oproti souãasnému stavu je zkrátka obrovsk˘. Místo aby se chod-
KAPITÁNE, KAM S TOU LODÍ: Klidnû mÛÏete ukrást policejní ãlun, ale zatím jsme je‰tû nevidûli Ïádnou misi v roli fiíãní správy.
JDEME NAKUPOVAT: Ammu-Nation je zpût - Rockstar fiíká, Ïe tentokrát v nûm toho budete moci ‘dûlat’ víc. Vzpomínáte si na Terminátora?
ci jen tak promenovali kolem, tak pobíhají, ãtou si noviny, opalují se, sedí na laviãkách nebo se projíÏdûjí na koleãkov˘ch bruslích. Povídají si, Ïebrají, hádají se, flirtují,
perou se a nadávají jako dlaÏdiãi. Po ulicích se potulují
lupiãi, gangstefii, pasáci a zlodûji aut a tentokrát si jich
ostfiíÏí zrak zákona v‰ímá stejnû jako vás. Tohle mûsto
se stará o své vlastní ‰pinavé záleÏitosti a vy jste jeho
souãástí. PfiizpÛsobte se mu, rychle zbohatnûte, poberte co mÛÏete a pfii‰lápnûte prsty kaÏdému, kdo se chce
vytáhnout na va‰i úroveÀ - nebo to za chvíli udûlá on
vám. Taková byla 80. léta. Thatcherové by se to líbilo.
Jak se ukázalo, poldové ‰li po jednom z mal˘ch
gangÛ, kter˘ch jsou ve mûstû stovky - jeho ãlenové si
pfied chvílí podali na ulici nûjakého uboÏáka
a nyní mezi nimi a zákonem probíhá pûkná
pfiestfielka. Násilí se stupÀuje, ãumilové utíkají do bezpeãí - a PSM2 zadává ‰ikovn˘ cheat
a sleduje, jak Tommy vytahuje bazuku a odpaluje do skrumáÏe raketu. Stfiih na honiãku.
Zhluboka se nadechnûme. „TakÏe.“ Co
se snaÏíme tím v‰ím plkáním o motorkách
a ‰roubovácích a v‰em podobném nazna-
ãit, co nemohly zastínit ani v‰echny ty zbranû, ani v˘lety lodí, ani skvûlé veãírky, je toto: Vice City je pfiesnû to,
jak by mûlo pofiádné pokraãování - pfiesnûji fieãeno jak
by mûla kaÏdá pofiádná hra - vypadat. Je jiné, snaÏí se o vûci, které zatím nikdo neozkou‰el, fiídí se
pfiáním hráãÛ a je‰tû pfiidává kupu vûcí, které nás ani nenapadly. Je velice ambiciózní - moÏná
aÏ pfiíli‰ - ale zdá se, Ïe to s ním
Rockstar myslí opravdu váÏnû.
Vítejte zpût v bratrstvu star˘ch
kriminálníkÛ.
„VICE CITY JE P¤ESNù TO, JAK BY
MùLO PO¤ÁDNÉ POKRAâOVÁNÍ P¤ESNùJI ¤EâENO JAK BY MùLA
KAÎDÁ PO¤ÁDNÁ HRA - VYPADAT.“
VÍCE O GTA
P¤Í·TÍ MùSÍC!
ZBRANù! RVAâKY! VRAÎDY! TO V·E V DAL·ÍM DÍLE NA·ICH EXKLUZIVNÍCH ZPRÁV.
No.1 PRO PLAYSTATION 2
29

Podobné dokumenty

Zahrádkáři na zájezdě Lampionov˘ prŰvod

Zahrádkáři na zájezdě Lampionov˘ prŰvod Zemi. Vrací se do svûta, ve kterém nebyla Hvûzdná brána. Mocn˘ nepfiátelsk˘ vetfielec naru‰il plynul˘ chod ãasu a touÏí ovládnout Zemi… ZLOâINEC. STEPHEN DORFF, VAL KILMER. Po obvinûní z neúmyslného ...

Více

zlom na net

zlom na net pfiedpovídá konec svûta. V této atmosféfie je ve mûstû spáchána série stra‰liv˘ch, do posledního detailu naplánovan˘ch vraÏd. U kaÏdé z obûtí je nalezen list z trhacího kalendáfie. Vy‰etfiováním je pov...

Více

2.část - syrkovi.cz

2.část - syrkovi.cz “Nejjednodušší způsob jak dodat svému líčení podzimní nádech? Vyberte si svůj oblíbený odstín rtěnky, ale v extra třpytivé verzi - jako je rtěnka The ONE Power Shine!"

Více

BLÁZNŮ SVÁTEK (Spirituál kvintet)

BLÁZNŮ SVÁTEK (Spirituál kvintet) la fa -la la fa -la la la la la la. Jen po - še - ti - lý bloud by mo - hl

Více

SuPREman

SuPREman jadern˘ch elektráren, posléze ve v˘znamn˘ch tepeln˘ch elektrárnách, následovalo by hlavní mûsto Praha, pak dal‰í velká mûsta a tak dále. Podle pfiedpokladu by jaderné elektrárny mûly obnovit práci a...

Více

Homolský občasník č. 74

Homolský občasník č. 74 lahve a jiné vymoÏenosti této moderní doby. Já se jí tedy snaÏila po tom poli honit, ale... zase asi ne aÏ moc, protoÏe moje tenisky zÛstaly stále stejnû bílé. (Pr˘ podle obuvi se ãlovûk pozná??? C...

Více

Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Tel.: (02) 57 27 11 11 Fax: (02) 57

Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Tel.: (02) 57 27 11 11 Fax: (02) 57 ãinnosti, kter˘mi jsou programy neuroonkologick˘, neurovaskulární, epileptochirurgick˘ a spinální. Vedle komplexní diagnostiky, terapie a následné péãe v tûchto profilov˘ch oblastech pokraãoval na ...

Více

mastr_05_12Ka.qxd - Zprávy památkové péče

mastr_05_12Ka.qxd - Zprávy památkové péče Jak je patrné, nûktefií umûlci mûli obtíÏnûj‰í ce-

Více