CLIL Chemie

Komentáře

Transkript

CLIL Chemie
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny
na ZŠ a pro učitele odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
CZ.1.07/1.3.04/04.0017
CLIL Chemie
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 1
Vyučovací předmět
Chemie (Chemistry)
Ročník
1.
Časová dotace
2 hod. týdně
Dělící metody směsí
Téma
Cíl vyučovací hodiny
Klíčová kompetence
Separation methods of mixtures
Získat přehled o základních dělících metodách.
Vysvětlit princip vybraných metod.
Uvádět konkrétní příklady dělení směsí, včetně
příkladů z domácnosti a praxe.
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Mediální výchova
Průřezová témata
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální výchova
Předpokládané jazykové znalosti
Předpokládané odborné znalosti
A2
Znalost pojmů chemická látka a směs.
Znalost pojmů homogenní a heterogenní
směs.
Znalost principů některých dělících metod ze
ZŠ – např. filtrace, sedimentace.
Zpracovala: Mgr. Jana Hlaváčková
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 1
Stránka 1
z 10
Očekávané výstupy
Expected outcomes / objectives:
Žák:
-
The learner is able to:
- list separation methods of mixtures,
- describe chosen separation methods,
- give examples of using of separations
methods in a household and in practice.
vyjmenuje dělící metody směsí,
popíše vybrané dělící metody,
uvede příklady využití dělících metod
v domácnosti a v praxi.
Slovní zásoba pro výuku v angličtině
Word list for teaching in English
Společenské fráze:
Social rituals:
Pozdravy
Dobrý den, posaďte se.
Dobré ráno/odpoledne, všem!
Na shledanou v pondělí/úterý/ atd.!
Brzy na shledanou!
Mějte se hezky!
Greetings
Hello, please sit down.
Good morning/afternoon, everybody!
See you on Monday/Tuesday/ etc.!
See you soon!
Have a nice day!
Omluvy a promíjení:
Velice se omlouvám.
Omlouvám se za zpoždění.
To byla moje chyba.
Promiňte, zapomněl jsem udělat domácí úkol.
Promiňte, zapomněl jsem doma knížku.
To je v pořádku.
Dobře, ale už to nedělej.
To nic. To nevadí.
To nic. (reakce na omluvu)
Nic si z toho nedělej (reakce na omluvu).
Promiňte, nerozuměl jsem.
Apologizing and forgiving:
I’m very sorry.
Sorry, I’m late.
It was my mistake.
Excuse me; I forgot to do my home work.
Excuse me; I left my book at home.
It’s OK. It’s all right.
OK. But don’t do it again!
It doesn’t matter.
Never mind.
Don’t worry (about it).
Sorry, I didn’t get that / catch that.
Děkování:
Děkuji.
Moc děkuji.
Díky moc.
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Děkuji za utření tabule (bílé/černé).
Thanking:
Thank you.
Thank you very much.
Thanks a lot
You’re welcome.
Not at all.
Don’t mention it.
Thank you for cleaning whiteboard / blackboard.
Fáze hodiny:
Unit stages:
Kontrola docházky
Kdo chybí?
Jsou tu všichni?
Proč jdete pozdě?
Kde je vaše třídní kniha?
Vezmi prosím třídnici do 6B/do druhé skupiny.
Checking attendance
Who is missing?
Is everybody here?
Why are you late?
Where is your register/register book/class book?
Take the register to 6B/to another group, please.
Zahájení hodiny
Přestávka skočila a můžeme hned začít.
Můžeme začít.
Naše dnešní téma je…
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Opening lesson
The break is over and we can start right now.
We can begin.
Our topic for today is...
Let’s check your homework.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 1
Stránka 2
z 10
Dnes budeme mluvit o…
Today we are going to speak about...
Závěr hodiny
Je čas skončit naši hodinu.
To je pro dnešek vše, díky.
Pracovali jste velmi dobře.
Za domácí úkol máte…
Nezapomeňte udělat domácí úkol.
Closing lesson
It’s time to finish our lesson.
That’s all for today, thank you.
You worked very well.
Your homework is...
Don’t forget to do your homework.
Dělení hodiny
Na začátku hodiny…
Dnes bych rád…
Dnes se budeme učit o…
Budeme se učit o…
Na konci hodiny budete umět/budete schopni…
Nejdříve…
Nejdříve několik slov o vašem domácím úkolu…
Začneme s…
Na začátek…/ Začneme s…
Teď je čas na…
Teď si prosím vezměte paír.
Dále (my)…/ Poté…/ Potom (my)…
Později uděláme nějaká cvičení / nějaké
cvičení…
Nakonec (my)…/ Na konci hodiny…
Sequencing lesson
At the beginning of the lesson...
Today I would like to...
Today we will learn about…
We are going to learn about…
At the end of the lesson you’ll be able to…
First of all we...
Firstly, a few words about your homework...
We start with...
To begin with.../ Let’s start with...
Now it’s time for...
Now please take a sheet of paper.
Next we.../After that.../ Then we...
Later (on) we are going to do some exercises /
an exercise.
Finally we.../ At the end of lesson..
Řízení třídy:
Class management:
Žádosti
Přečti ten text, prosím.
Můžeš odpovědět na mou otázku?
Můžeš to zopakovat?
Rozsviť, prosím.
Zhasni, prosím.
Requests
Can you read the text, please?
Can you answer my question?
Can you say that again?
Switch on / turn on the light, please.
Switch of /turn of the light, please.
Organizování třídy
Posaďte se do dvojic.
Sedněte si po jednom.
Kdo má službu?
Když znáte odpověď, zvedněte ruku.
Sedni si do první řady.
Organizing the class
Sit in pairs.
Sit one by one.
Who is on duty in class?
If you are ready to answer, put your hand up.
Sit in the first row.
Příkazy
Otevřete učebnice na str. 65.
Zavřete učebnice/sešity.
Ukončete práci.
Nakresli/zopakuj/odpověz.
Udělejte cvičení 10 na str. 25.
Za jednu minutu napište co nejvíce slov.
Napište to na tabuli.
Napiš…
Nedívej se na odpovědi.
Chci, abyste to dodělali doma.
Nebavte se!
Nedělejte hluk!
Commands
Open your book at page 65.
Close your books, exercise books.
Finish your work.
Draw/repeat/answer.
Do exercise 10 on page 25.
Write as many words as possible in one minute.
Write it on the board.
Write down...
Don’t look at the answers.
I want you to finish this off at home.
Don’t chat.
Don’t be noisy!
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 1
Stránka 3
z 10
Párová a skupinová práce
Budete pracovat ve dvojicích / ve skupinkách po
třech.
Pracuj s partnerem ve dvojici.
Teď pracujte ve dvojicích.
Utvořte (tři) skupiny.
Pracujte samostatně. (více možností pro pokyn
„pracujte samostatně – mn. č.)
Teď jste na řadě vy.
Počkej, až na tebe přijde řada.
Pair-work a and group-work
I want you to work in pairs / small groups of
three.
Work with your partner.
Now work in pairs.
Make (three) groups. /make up groups.
Work on your own. / Everybody work individually.
/Work by yourselves (pl.).
It’s your turn now.
Wait for your turn.
Rozdávání a vybírání materiálů
Dám vám nějaké handouty (podklady).
Dejte mi sešity / testy…
Můžete rozdat ty testy/podklady?
Rozdej ty testy.
Rozdejte to, prosím.
Dnes mám pro vás nějaké pracovní listy.
Bohužel nemám dost kopií. (obávám se, že
nemám dost kopií).
Můžeš se podělit s Petrem.
Pošli ty testy dozadu.
Vezmi si jeden a pošli je dál.
Má každý jeden?
Můžete si je nechat (materiály, testy, apod.)
Ten handout si nechte.
Vezměte si domácí úkol/sešity.
Chci ty písemky zpátky.
Seber testy, prosím.
Teď mi, prosím, dejte testy.
Odevzdejte sešity/testy.
Odevzdali všichni testy?
Distributing and collecting materials
I will give you some handouts.
Give me your exercise books / tests...
Could you give out/pass out the tests/handouts?
Hand out the papers.
Spread it around, please.
I have some worksheets to hand round today.
I’m afraid I haven’t got / there aren’t enough
copies.
Could you share with Peter, please?
Pass these papers back please.
Take one and pass them on.
Has everybody got one?
They’re for you to keep (handouts, tests, etc.)
Keep this handout.
Pick up your homework / exercise books.
I want the papers back.
Collect your test, please.
Now, give me your tests, please.
Hand in exercise books/tests.
Have you all handed your tests in?
Výklad a procvičování:
Presentation and practice:
Výklad
Dnes budeme mluvit o…
Dnes budeme opakovat…
Můžeme si rychle zopakovat …
Toto je velmi důležité si zapamatovat.
Tady jsou nějaká nová slovíčka.
Nyní vám řeknu nějaká nová fakta o …(dvě
možnosti, jak přeložit do aj)
Zapamatujte si to.
První příklad této metody/ použití/ atd. je …
Presentation
Today we are going to talk about ...
Today we will revise...
We can do some quick revision of ...
This is very important to know.
Here are some new words.
Now I am going to tell you / I will tell you some
new facts about ...
Remember it.
The first example of/for this method /usage / etc.
Is ...
The another example is ...
Let’s look at it in more detail.
Note that ...
Do not confused X and Y.
What is the difference between A and B?
What do these methods /procedures / etc in
common?
Let me sum this up.
Další příklad je …
Podíváme se na to podrobněji.
Všimněte si, že …
Nepleťte si X a X.
Jaký je rozdíl mezi A a B?
Co mají tyto metody / postupy / atd. společného?
Shrneme si to.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 1
Stránka 4
z 10
Uvedení nové aktivity
Teď si procvičíme …
Budeme procvičovat / budeme se učit …
Je nutné procvičit …
Naše nové téma je …
Podívejte se na handout / na stranu XY / na
cvičení A / atd.
Otočte na stranu XY a uděláme cvičení B.
Přesuneme se na cvičení C / úkol 2 / atd.
Pojďme na cvičení D / úkol 3 / atd.
Vyberte si jeden z nich.
Až to uděláte (budete mít hotovo), můžete
pokračovat s …
V neposlední řadě uděláme cvičení E.
Introducing a new activity
We are now going to practise ...
We will practise /learn ...
It is necessary to practise ...
Our new topic is ...
Look at the handout / at page XY / at exercise A /
etc.
Turn to page XY and we will do exercise B.
Let’s move to exercise C / task 2 / etc.
Let’s go on to exercise D / task 3 / etc.
Choose one of them.
When you have done that, you can continue with
...
Last but not least we will do exercise E.
Instruování
Přečtete si cvičení A / odstavec 1 / článek na
straně XY / první řádek / ten text / příklad / atd.
Podívejte se na …
Pozorně si prostudujte příklad v učebnici.
Přečtete, co máme za úkol.
Přečtete si instrukce k této úloze.
Přečtěte, co máme s tím cvičením dělat.
Zopakujte to.
Udělejte to podle zadání/instrukcí.
Doplňte vynechávky / mezery.
Doplňte chybějící slova / čísla-údaje / počty.
Použijte slova v závorkách.
Spojte slova z prvního sloupečku se slovy
z druhého sloupečku.
Popište tento graf / schéma / obrázek.
Odpovězte na mé otázky.
Odpovídejte celou větou.
Začněte tímto cvičením.
Dodělejte to doma.
Rychle! / Honem! /Udělejte to rychle!
Podtrhněte /zakroužkujte správnou odpověď.
Zatrhněte / zakřížkujte správnou odpověď.
Zkontrolujeme odpovědi / řešení.
Jeden po druhém.
Zkuste to někdo jiný.
Pracujte svým vlastním tempem.
Nespěchejte.
Giving instructions
Read exercise A / paragraph 1 / article on page
XY / line 1 / the text / the example / etc.
Look at ...
Study carefully the example in your textbook.
Read what the task is, please.
Read the instructions to the task.
Read what we are supposed to do with the task.
Say it once again.
Follow the instructions.
Fill in the blanks / gaps.
Supply the missing words / figures /numbers.
Use the words in brackets.
Match the words from the first column with the
words from the second column.
Describe this graph / diagram / picture.
Give answers to my questions.
Answer in whole sentences.
Star with this exercise.
Finish it at home.
Be quick! / Quickly! / Do it quickly!
Underline / circle the right answer.
Tick / cross the right answer.
Let’s check the answers / the solutions.
In turn. / Take it in turns. / One at one.
Someone else, try it.
Work at your own pace.
Take your time.
Domácí úkol:
Homework:
Kontrola domácího úkolu
Připravte si domácí úkoly.
Máte domácí úkol?
Byl (tam) nějaký problém? / byly nějaké (tam)
nějaké problémy?
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Ukažte mi svůj úkol.
Dejte mi svůj domácí úkol.
Checking homework
Prepare your homework.
Have you got your homework?
Was there a problem? / Were there any
problems?
Let’s check our homework.
We will check your homework.
Let me see your homework. / Show me your...
Give me your homework.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 1
Stránka 5
z 10
Podle tabule si opravte domácí úkol.
Vyberte domácí úkoly a položte mi je na stůl.
Did you do your homework all by yourself /
yourselves without help?
Now we will correct your homework.
Prepare your homework and check it with your
partner.
Exchange your homework with your neighbour
and correct the mistakes.
Correct your homework from the whiteboard.
Collect your homework and put it on my desk.
Zadání domácího úkolu
Váš domácí úkol na příští hodinu je …
Váš písemný domácí úkol je …
Toto cvičení / úkol / atd. je váš domácí úkol.
Vaším úkolem je nakreslit schéma / aparaturu…
Dneska vám nedám žádný domácí úkol.
Setting homework
Your homework for the next lesson is ...
Your written homework is ...
This exercise / task / etc. Is your homework.
Your task is to draw diagram / lab apparatus ...
I’m not going to set any homework this time.
Vyjadřování pocitů a postojů:
Expressing feelings and attitudes:
Zlost, překvapení, nespokojenost
Byl jsem s vašimi výsledky dost nespokojený.
Měl jsem z vašich výsledků radost.
Musíte pracovat pilněji.
To nebylo / bylo moc dobré.
Myslíš to vážně?
Zkus to udělat ještě jednou, bude to lepší.
Rozhodně se můžeš zlepšit.
Anger, surprise, disappointment
I was quite disappointed with / at your results.
I was delighted by / with your results.
You must work harder.
That wasn’t / was very good.
Are you serious?
Try to do it once more. It will be better.
There’s room for improvement.
Souhlas, nesouhlas
To je správně.
Souhlasím / nesouhlasím s tebou.
Velmi dobře! /Zcela správně.
Tak ne. / Bohužel ne.
To je v pořádku.
Agreement, disagreement
That’s right / correct.
I agree / don’t agree with you.
Very good! / Quite right!
Not really. / Unfortunately not.
That’s OK.
Radost, nespokojenost
Skvělé! (mnoho způsobů)
To je škoda!
Mám / nemá radost z vaší práce.
To je od tebe moc hezké.
Udělali jste velký pokrok.
To nebylo moc dobré.
Příště zkus pracovat lépe.
No, mohlo by to být lepší.
Jsem s tím spokojen / mám z toho radost.
To nemohu přijmout. Je to opsané z internetu.
Pleasure, displeasure
How nice. / Perfect! / Beautiful! / Fantastic! /
Great! / That’s very good. / Excellent! / A good
job! / Well done!
What a pity / a shame!
I am / am not pleased with your work.
Hats very kind of you.
You have made a lot of progress.
That wasn’t very good.
Try harder next time.
Well, it could be better.
I am happy with it.
I can’t accept it. It’s copied from the Internet.
TIP / RADA ke slovní zásobě pro výuku
v angličtině!
TIP on using of word list for teaching
in English!
Zvýrazněte si fráze, které používáte nebo byste
chtěli používat v hodinách chemie v angličtině.
Highlight phrases you use or would like to use
in Chemistry lessons in English.
Udělal jsi / udělali jste domácí úkol sám / sami
bez pomoci?
Teď opravíme domácí úkol.
Připravte si domácí úkol a zkontrolujte si ho
se sousedem.
Vyměňte si úkol se sousedem a opravte si chyby.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 1
Stránka 6
z 10
Specifická slovní zásoba pro tuto hodinu
Klíčová slova
Specific word list for this lesson
Key words
Metody dělení směsí
Separation methods of mixtures
Filtrace
Filtration
Sedimentace
Sedimentation
Extrakce
Extraction
Destilace
Distillation
Heterogenní
Homogenous
Homogenní
Heterogeneous
Částice
Particle
Tekutina
Fluid
Pevná (látka)
Solid (substance)
Kapalná (látka)
Liquid (substance)
Plynná (látka)
Gaseous (substance)
Suspenze
Suspension
Roztok
Solution
Filtr
Filter
Filtrát
Filtrate
Mřížovitá struktura
Lattice structure
Gravitace
Gravity
Gravitační síly
Gravitational forces
Odpadní voda/y
Waste water
Čištění odpadních vod
Waste water treatment
Rozpustnost
Solubility
Rozpouštědlo
Solvent
rozpustný
soluble
Louhování/vyluhování
Infusing
Bod varu
Boiling point
Odpařovat
Evaporate
Kondenzovat (ochlazovat páry)
Condensate
Ropa
(Crude) oil / petroleum
Dehet
Tar
Zkapalněný vzduch
Liquefied air
Ovocná pálenka
Fruit liquor
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 1
Stránka 7
z 10
Pomůcky a materiály
- Bílá tabule, barvené fixy
- Popř. interaktivní tabule s přístupem na Internet
(školní moodle kurzy atd.)
- Písemné / tištěné podklady: tento pracovní list
pro učitele včetně přílohy – pracovní list žáka
- Školní sešity, učebnice chemie (Blažek J.,
Fábini J.)
Teaching aids and materials
- Whiteboard, coloured markers
- Alternatively interactive board with Internet
access (school moodle courses, etc.)
- Written / printed handouts: this teachers’
worksheet incl. students’ worksheet (enclosed)
- Students’ exercise books, Chemistry text book
(Blažek J., Fábini J.)
Popis vyučovací hodiny
V této hodině se žáci seznámí s vybranými
separačními
metodami
homogenních
a
heterogenních směsí. Žáci budou schopni
vysvětlit principy těchto metod a budou schopni
uvádět příklady separačních metod v domácnosti
i v praxi.
Lesson description
In this lesson students learn about chosen
separation methods of homogenous and
heterogeneous mixtures. The students will be
able to explain principles of these methods and
to give examples of separating methods in a
household and in practice.
Osnova
• zahájení hodiny (5 min.)
• brainstorming „dělení směsí“ a jeho
vyhodnocení (5 min.)
• vysvětlení vybraných separačních metod:
filtrace, sedimentace, extrakce, destilace
(20 min.)
• Dělící metody směsí – pracovní list žáka
(5 min.)
• Vyhodnocení pracovních listů žáků (5
min.)
• Zadání domácího úkolu a shrnutí a
reflexe hodiny (5 min.)
Concepts /outlines
• Opening the lesson (5 min.)
• Brainstorming “separation of mixtures”
and its evaluation (5 min.)
• Explanation of
chosen separation
methods:
filtration,
sedimentation,
extraction, distillation (20 min.)
• Separation of mixtures – student’s
worksheets (5 min.)
• Evaluation of student’s worksheets (5
min.)
• Homework
setting
and
lesson
summarizing and reflection (5 min.)
Požadovaný čas
Time required
1 vyučovací hodina = 45 minut
1 lesson = 45 minutes
Aktivity po vyučovací hodině
Activities after the lesson
•
•
•
Zadání domácího úkolu do kurzu chemie
v moodle.
Vložení zápisu z interaktivní tabule z této
hodiny chemie do kurzu chemie
v moodle.
Pedagogický
(reflektivní)
deník
–
hodnocení hodiny: Hodnocení proveďte
co nejdříve po vyučovací hodině.
•
•
•
Homework setting in the chemistry
course on moodle
Putting of the lesson recording from the
interactive board on moodle Chemistry
course.
Pedagogical reflective journal (lesson
evaluation: Do the evaluation after the
lesson as soon as possible.
Postup vyučovací hodiny
Lesson procedure
1) Zahajte hodinu, zapište do třídní knihy,
zkontrolujte úkoly a oznamte téma dnešní
hodiny.
2) Napište „separation“ na tabuli a požádejte
studenty, aby odhadli český význam tohoto
slova (dělení, oddělování). Pak napište
„separation methods of mixtures“ na tabuli a
nechte
studenty
vymýšlet
synonyma
1) Open the lesson, write into the register book,
check last homework, and announce the
topic of today’s lesson.
2) Write “separation” on the whiteboard and ask
students to guess the Czech meaning of this
word. Then write “separation methods
of mixtures” on the whiteboard and let
students brainstorm synonyms and ask them
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 1
Stránka 8
z 10
k tomuto spojení formou brainstormingu a
to write synonyms on the white board (e.g.
nechte je zapisovat slova na tabuli (např.
filtration,
distillation,
sedimentation,
filtrace, destilace, sedimentace, extrakce,
extraction,
sublimation,
evaporation,
sublimace, vypařování, odstřeďování, třídění,
centrifugation, sorting, etc.). At the end
atd.). Na závěr opravte pravopisné chyby, jecorrect spelling mistakes if necessary. If the
li to zapotřebí. Pokud žáci nejsou schopni
students aren’t able to find the correct word
nalézt vhodné slovo pro nějakou metodu
for a method in English, encourage them to
v angličtině, povzbuďte je, aby ho řekli
say this word in Czech and translate it
v češtině a dle potřeby jej přeložte.
into English if necessary.
3) Zahajte výklad a vysvětlete principy 3) Start with the presentation and explain
vybraných separačních metod: filtrace,
principles of chosen separation methods:
sedimentace, extrakce a destilace. Uveďte
filtration,
sedimentation,
extraction
a
jednoduché příklady využití dělících metod
distillation.
Give
simple
examples
v praxi.
of separation methods in practice.
• Filtrace:
mechanická
separační
• Filtration: a mechanical separation
(dělící) metoda pro heterogenní
method of heterogeneous mixtures směsi - suspenze. Proces odstranění
suspensions. A process of removing
pevné složky z tekutiny (kapaliny
of solids from fluids (liquids or gases)
nebo
plynu)
pomocí
filtrační
by passing through a filter. Only
přepážky (filtru). Přes mřížovitou
fluids and small solid particles can
strukturu filtru projdou jen tekutiny a
pass through the lattice structure
malé pevné částice (filtrát). Velké
of the filter (filtrate). Big solid
částice zůstanou zadrženy na filtru /
particles remain on / in the filter.
ve filtru
Examples
of
using:
filtration
of drinking
water
(removing
Příklady použití: úprava pitné vody
(odstranění mechanických částic),
of mechanical particles), filtration
úprava
vzduchu
pro
ventilaci
of ventilation
air
(removing
(odstranění mechanických částic,
of mechanical particles, dust and
prachu a bakterií)
bacteria)
• Sedimentace:
Mechanická
• Sedimentation:
a
mechanical
separační metoda pro heterogenní
separation method of heterogeneous
směsi
–
suspenze.
Proces
mixtures – suspensions. A process
odstranění pevných částic z tekutiny
of removing
of
solid
particles
(kapaliny nebo plynu) pomocí
from fluids
(liquids
or
gases)
gravitačních sil (gravitace).
by gravitational forces (gravity).
Příklady použití: čištění odpadních
Examples of using: waste water
vod (odstranění hrubých nečistot)
treatment (removing of rough dirt)
• Extrakce: Dělící metoda založená
• Extraction: A separation method
na
rozpustnosti
určité
látky
based on the solubility of a specific
v kapalině. Někdy nazývána jako
substance in liquid. Sometimes
louhování. Dělení látek, z nichž
called infusing. A separation of two
jedna je rozpustná ve vhodném
substances where one of substances
rozpouštědle.
Extrakce
může
is soluble in a suitable solvent. The
probíhat z pevné fáze kapalinou
extraction can be done from solid
nebo z kapalné fáze jinou kapalinou.
into liquid or from liquid into liquid.
Příklady použití: výroba rostlinných
Examples of using: the production
olejů (z olejnatých semen a plodů),
of vegetable oils (from oil seeds and
zpracování parfémů, výroba bionafty
fruits), processing of perfumes,
(bio-paliva)
production of biodiesel
• Destilace: Dělící metoda kapalných
• Distillation: A separation method
homogenních
směsí
založená
of liquid
homogenous
mixtures
na rozdílném bodu varu jednotlivých
based on a different boiling point
složek (látek). Látka s nižším bodem
of particular
components
varu je při zahřívání odpařována a
(substances).
A
substance
dále kondenzována v chladiči.
with a lower
boiling
point
is
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 1
Stránka 9 z 10
Příklady použití: destilace ropy a
dehtu, výroba destilované vody,
destilace
ovocných
pálenek,
destilace zkapalněného vzduchu
evaporated during the heating and
condensed in a condenser.
Examples of using: distillation
of petroleum and of tar, production of
distillate water, distillation of fruit
liquors, distillation of liquefied air.
Distribute student’s worksheets (attachment
No. 1 to the chemistry worksheet No. 1). Let
them to go through the worksheets and ask
them if they understand the task. If not,
explain and let them do this task.
After 5 min limit check students’ solutions
together, if necessary check the false ones.
Use attachment No. 2 to this worksheet (you
can work with this attachment on an
interactive board, you can draw matching,
highlight etc.).
Set homework and summarize the most
important facts with students.
Homework:
Explain
which
separation
methods we use in a household when we
prepare Turkish coffee, tea from tea leaves
and when we do the vacuuming. Give at
least 2 other examples of mixture separation
in a household and explain. Do this
homework in written form on moodle.
Inform students they can read in Czech
about the topic of today’s lesson in the text
book (Blažek J., Fábini J.) on page 17 – 20
4) Rozdejte pracovní listy žáka (příloha č. 1 k
pracovnímu listu z chemie č. 1). Nechejte
žákům čas si pracovní listy prohlédnout a
zeptejte se, zda rozumí zadání. Pokud ne,
vysvětlete a nechejte je úkol provést.
5) Po
pětiminutovém
limitu
zkontrolujte
společně se žáky jejich řešení, dle potřeby
opravte. Použijte ke kontrole přílohu č. 2
k tomuto pracovnímu listu (můžete s ní
pracovat na interaktivní tabuli, kreslit spojení,
zvýrazňovat apod.).
6) Zadejte domácí úkol a spolu s žáky shrňte
nejdůležitější fakta.
Domácí úkol: Vysvětlete, jaké dělící metody
používáme v domácnosti při přípravě turecké
kávy, čaje ze sypaných lístků a při vysávání.
Uveďte alespoň další 2 příklady dělení směsí
z domácnosti a vysvětlete. Úkol proveďte
písemně v moodle kurzu.
4)
7) Sdělte žákům, že probranou látku si mohou
v českém jazyce přečíst v učebnici (Blažek
J., Fábini J.) na str. 17 – 20.
7)
Přílohy
Příloha 1: Pracovní list (PLŽ) žáka – Dělení
směsí
Příloha 2: Klíč k řešení k pracovnímu listu žáka –
Dělení směsí (soubor pro učitele)
Příloha 3: Pedagogický (reflektivní) deník
(hodnocení hodiny)
Attachments
Attachment 1: Student’s worksheet (SWS) –
Separation of mixtures
Attachment 2: Key to the student’s worksheet
(SWS) – Separation of mixtures (teacher’s file)
Attachment 3: Pedagogical (reflective) journal
(lesson evaluation)
5)
6)
Použitá literatura
•
BETÁKOVÁ, L. Angličtina učitele angličtiny. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-550-X.
•
BLAŽEK, J.; FABINI, J. CHEMIE PRO STUDIJNÍ OBORY SOŠ A SOU NECHEMICKÉHO
ZAMĚŘENÍ. 5. vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2005.
ISBN 80-7235-104-4.
•
FOX, G.; MAYOR, M.; RUNDELL, M., aj. MACMILLAN English DICTONARY FOR
ADVANCED LEARNERS. Oxford: Macmillan Education, 2002. ISBN 0-333-96482-9.
•
ŠMÍDOVÁ, T.; TEJKALOVÁ, L.; VOJTKOVÁ, N. CLIL ve výuce. Praha: Národní ústav pro
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, 2012. ISBN 978-80-87652-57-2.
•
UPLOADER, S. Separation of mixtures. Verze 1.1 [online]. 2009-03-12 [cit. 2012-12-21].
Dostupné na: < http://cnx.org/content/m20271/1.1/>.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 1
Stránka 10
z 10
Chemistry – Separation methods of mixtures
Attachment 1
Student’s worksheet
Name:
Class:
Date:
Task 1 (word list): Match the English equivalent from the second column with the Czech words
from the first column regarding the topic “separation methods of mixtures” (the first example is
done for you: 1l.). Than write correct words and solution in the table (the first example is done for
you in line 1).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
dělící metoda
homogenní směs
heterogenní směs
kapalina
pevná látka
plyn
roztok
rozpustný
nerozpustný
filtrace
sedimentace
teplota varu
gravitační síla
rozpustnost
filtrační papír
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Czech
l)
solubility
gravitational force
filter paper
soluble
heterogeneous mixture
dissoluble
liquid
gas
solid
sedimentation
filtration
separation method
homogenous mixture
boiling point
solution
English
Solution
separation method
1.
1.
dělící metoda
2.
homogenní směs
2.
3.
heterogenní směs
3.
4.
kapalina
4.
5.
pevná látka
5.
6.
plyn
6.
7.
roztok
7.
8.
rozpustný
8.
9.
nerozpustný
9.
10.
filtrace
10.
11.
sedimentace
11.
12.
teplota varu
12.
13.
gravitační síla
13.
14.
rozpustnost
14.
15.
filtrační papír
15.
l)
P
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 1
Stránka 1
z1
Chemistry – Separation methods of mixtures
Attachment 2
Key to the student’s worksheet (teacher’s file)
Task 1 (word list):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
dělící metoda
homogenní směs
heterogenní směs
kapalina
pevná látka
plyn
roztok
rozpustný
nerozpustný
filtrace
sedimentace
teplota varu
gravitační síla
rozpustnost
filtrační papír
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Czech
solubility
gravitational force
filter paper
soluble
heterogeneous mixture
dissoluble
liquid
gas
solid
sedimentation
filtration
separation method
homogenous mixture
boiling point
solution
English
Solution
1.
dělící metoda
l)
separation method
1.
l)
2.
homogenní směs
m)
homogenous mixture
2.
m)
3.
heterogenní směs
e)
heterogeneous mixture
3.
e)
4.
kapalina
g)
liquid
4.
g)
5.
pevná látka
i)
solid
5.
i)
6.
plyn
h)
gas
6.
h)
7.
roztok
o)
solution
7.
o)
8.
rozpustný
d)
soluble
8.
d)
9.
nerozpustný
f)
dissoluble
9.
f)
10.
filtrace
k)
filtration
10.
k)
11.
sedimentace
j)
sedimentation
11.
j)
12.
teplota varu
n)
boiling point
12.
n)
13.
gravitační síla
b)
gravitational force
13.
b)
14.
rozpustnost
a)
solubility
14.
a)
15.
filtrační papír
c)
filter paper
15.
c)
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 1
Stránka 1
z1
Chemistry – Separation methods of mixtures
Attachment 3
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Name:
Lesson in class:
Date:
Část 1
Plán a struktura hodiny
Podařilo se mi dodržet plán hodiny?
Splnili jsme cíle, které jsem pro hodinu stanovil / a?
Podařilo se mi vyvážit obsahovou a jazykovou složku?
Musel / a jsem někde zrychlovat / nastavovat?
Kde?
A
N
A
N
Dodržel / a jsem plánované pořadí aktivit?
Zařadil / a jsem závěrečnou reflexi?
Byla adekvátně dlouhá?
Kdybych plánoval / a tutéž hodinu znovu, měnil/a bych plán?
Jak?
Budu muset změnit plán navazující hodiny?
Průběh hodiny, úkoly, aktivity
Která aktivita vyšla přesně tak, jak jsem měl / a v plánu?
Která nevyšla podle plánu? Co k tomu vedlo? Jak jsem to řešil / a? Napadá mě teď jiné možné
řešení?
Se kterou aktivitou měli žáci problémy? Byly jejich problémy jazykové nebo se týkaly obsahu? Jak je
řešili?
Rozuměli instrukcím?
Jak řešili případné obtíže?
Potřebovali někde mou pomoc vice, než jsem čekal / a?
Kde?
Jak reagovali na různé způsoby prezentace? Který zafungoval nejlépe? Který byl nejhůře přijat?
Který zafungoval jinak, než jsem očekával / a?
Dařilo se mi monitorovat práci žáků?
Narušilo něco průběh hodiny tak, že bylo nutné přerušit aktivitu?
Co to bylo? Bylo to nevyhnutelné?
Jak se dařilo navázat?
Jaké bylo chování žáků? Ve kterých fázích pracovali podle očekávaní?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 1
Stránka 1
z2
Chemistry – Separation methods of mixtures
Attachment 3
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Část 2
Jazyk
Jak velký prostor pro komunikaci žáci dostali?
A
N
A
N
Se kterými výrazy/strukturami měli žáci problémy? Jak jim s tím mohu pomoci?
Které výrazy vnímali jako klíčově? Nevynechali některý?
Převažovala komunikace v mateřském nebo cizím jazyce?
Musel / a jsem se někdy uchýlit k mateřskému jazyku, i když jsem to původně neplánoval
/ a? Kdy?
Žákovské reflexe
Dokázali žáci formulovat klíčové body hodiny?
Jak jim v tom příště pomoci?
Jaké problémy popisovali? Jak jim předcházet?
Kterou aktivitu zmiňovali jako snadnou/složitou?
Odpovídá to mým původním očekáváním?
Jaká témata zmiňovali jako související – a jak tuto informaci mohu využit v plánování dalších hodin?
Já
Dělo se mimo výuku něco, co mohlo můj dnešní výkon ovlivnit?
Co?
A
N
Jaký pocit mam z celé hodiny?
Ostatní:
Datum, podpis:
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 1
Stránka 2
z2
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 2
Vyučovací předmět
Chemie (Chemistry)
Ročník
1.
Časová dotace
2 hod. týdně
Téma
Složení a struktura chemických látek –
atomy, molekuly, ionty
Composition and structure of chemical
substances – atoms, molecules, ions
Cíl vyučovací hodiny
Klíčová kompetence
Získat přehled o složení atomu, molekul a
iontůzákladních
stavebních
částic
chemických látek.
Vysvětlení Bohrova modelu atomu a pojmu
orbital.
Uvádět názvy elementárních částic atomu, a
jejich charakteristiky.
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální (práce ve
dvojicích)
Mediální výchova
Průřezová témata
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální výchova
Předpokládané jazykové znalosti
A2
Předpokládané odborné znalosti
Znalost pojmů chemická látka a směs.
Zpracovala: Mgr. Jana Hlaváčková
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 2
Stránka 1
z 11
Očekávané výstupy
Expected outcomes / objectives:
Žák:
-
The learner is able to:
- define the atom, molecule, ion and
isotope
- list elementary parts of the atom and
characterize particular elementary parts
of the atom (particles)
- describe the Bohr’s atomic structure
- give examples of existence of individual
(non-bonded) atoms, of molecules and
ions.
-
-
definuje atom, molekulu, ion a isotop
vyjmenuje základní části atomu a
charakterizuje jednotlivé elementární
částice atomu,
popíše strukturu atomu podle Bohrova
modelu,
uvede příklady výskytu volných atomů,
molekul a iontů.
Slovní zásoba pro výuku v angličtině
Word list for teaching in English
Společenské fráze:
Social rituals:
Pozdravy
Dobrý den, posaďte se.
Dobré ráno/odpoledne, všem!
Na shledanou v pondělí/úterý/ atd.!
Brzy na shledanou!
Mějte se hezky!
Greetings
Hello, please sit down.
Good morning/afternoon, everybody!
See you on Monday/Tuesday/ etc.!
See you soon!
Have a nice day!
Omluvy a promíjení:
Velice se omlouvám.
Omlouvám se za zpoždění.
To byla moje chyba.
Promiňte, zapomněl jsem udělat domácí úkol.
Promiňte, zapomněl jsem doma knížku.
To je v pořádku.
Dobře, ale už to nedělej.
To nic. To nevadí.
To nic. (reakce na omluvu)
Nic si z toho nedělej (reakce na omluvu).
Promiňte, nerozuměl jsem.
Apologizing and forgiving:
I’m very sorry.
Sorry, I’m late.
It was my mistake.
Excuse me; I forgot to do my home work.
Excuse me; I left my book at home.
It’s OK. It’s all right.
OK. But don’t do it again!
It doesn’t matter.
Never mind.
Don’t worry (about it).
Sorry, I didn’t get that / catch that.
Děkování:
Děkuji.
Moc děkuji.
Díky moc.
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Děkuji za utření tabule (bílé/černé).
Thanking:
Thank you.
Thank you very much.
Thanks a lot
You’re welcome.
Not at all.
Don’t mention it.
Thank you for cleaning whiteboard / blackboard.
Fáze hodiny:
Unit stages:
Kontrola docházky
Kdo chybí?
Jsou tu všichni?
Proč jdete pozdě?
Kde je vaše třídní kniha?
Checking attendance
Who is missing?
Is everybody here?
Why are you late?
Where is your register/register book/class book?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 2
Stránka 2
z 11
Vezmi prosím třídnici do 6B/do druhé skupiny.
Take the register to 6B/to another group, please.
Zahájení hodiny
Přestávka skočila a můžeme hned začít.
Můžeme začít.
Naše dnešní téma je…
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Dnes budeme mluvit o…
Opening lesson
The break is over and we can start right now.
We can begin.
Our topic for today is...
Let’s check your homework.
Today we are going to speak about...
Závěr hodiny
Je čas skončit naši hodinu.
To je pro dnešek vše, díky.
Pracovali jste velmi dobře.
Za domácí úkol máte…
Nezapomeňte udělat domácí úkol.
Closing lesson
It’s time to finish our lesson.
That’s all for today, thank you.
You worked very well.
Your homework is...
Don’t forget to do your homework.
Dělení hodiny
Na začátku hodiny…
Dnes bych rád…
Dnes se budeme učit o…
Budeme se učit o…
Na konci hodiny budete umět/budete schopni…
Nejdříve…
Nejdříve několik slov o vašem domácím úkolu…
Začneme s…
Na začátek…/ Začneme s…
Teď je čas na…
Teď si prosím vezměte paír.
Dále (my)…/ Poté…/ Potom (my)…
Později uděláme nějaká cvičení / nějaké
cvičení…
Nakonec (my)…/ Na konci hodiny…
Sequencing lesson
At the beginning of the lesson...
Today I would like to...
Today we will learn about…
We are going to learn about…
At the end of the lesson you’ll be able to…
First of all we...
Firstly, a few words about your homework...
We start with...
To begin with.../ Let’s start with...
Now it’s time for...
Now please take a sheet of paper.
Next we.../After that.../ Then we...
Later (on) we are going to do some exercises /
an exercise.
Finally we.../ At the end of lesson..
Řízení třídy:
Class management:
Žádosti
Přečti ten text, prosím.
Můžeš odpovědět na mou otázku?
Můžeš to zopakovat?
Rozsviť, prosím.
Zhasni, prosím.
Requests
Can you read the text, please?
Can you answer my question?
Can you say that again?
Switch on / turn on the light, please.
Switch of /turn of the light, please.
Organizování třídy
Posaďte se do dvojic.
Sedněte si po jednom.
Kdo má službu?
Když znáte odpověď, zvedněte ruku.
Sedni si do první řady.
Organizing the class
Sit in pairs.
Sit one by one.
Who is on duty in class?
If you are ready to answer, put your hand up.
Sit in the first row.
Příkazy
Otevřete učebnice na str. 65.
Zavřete učebnice/sešity.
Ukončete práci.
Nakresli/zopakuj/odpověz.
Udělejte cvičení 10 na str. 25.
Commands
Open your book at page 65.
Close your books, exercise books.
Finish your work.
Draw/repeat/answer.
Do exercise 10 on page 25.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 2
Stránka 3
z 11
Za jednu minutu napište co nejvíce slov.
Napište to na tabuli.
Napiš…
Nedívej se na odpovědi.
Chci, abyste to dodělali doma.
Nebavte se!
Nedělejte hluk!
Write as many words as possible in one minute.
Write it on the board.
Write down...
Don’t look at the answers.
I want you to finish this off at home.
Don’t chat.
Don’t be noisy!
Párová a skupinová práce
Budete pracovat ve dvojicích / ve skupinkách po
třech.
Pracuj s partnerem ve dvojici.
Teď pracujte ve dvojicích.
Utvořte (tři) skupiny.
Pracujte samostatně. (více možností pro pokyn
„pracujte samostatně – mn. č.)
Teď jste na řadě vy.
Počkej, až na tebe přijde řada.
Pair-work a and group-work
I want you to work in pairs / small groups of
three.
Work with your partner.
Now work in pairs.
Make (three) groups. /make up groups.
Work on your own. / Everybody work individually.
/Work by yourselves (pl.).
It’s your turn now.
Wait for your turn.
Rozdávání a vybírání materiálů
Dám vám nějaké handouty (podklady).
Dejte mi sešity / testy…
Můžete rozdat ty testy/podklady?
Rozdej ty testy.
Rozdejte to, prosím.
Dnes mám pro vás nějaké pracovní listy.
Bohužel nemám dost kopií. (obávám se, že
nemám dost kopií).
Můžeš se podělit s Petrem.
Pošli ty testy dozadu.
Vezmi si jeden a pošli je dál.
Má každý jeden?
Můžete si je nechat (materiály, testy, apod.)
Ten handout si nechte.
Vezměte si domácí úkol/sešity.
Chci ty písemky zpátky.
Seber testy, prosím.
Teď mi, prosím, dejte testy.
Odevzdejte sešity/testy.
Odevzdali všichni testy?
Distributing and collecting materials
I will give you some handouts.
Give me your exercise books / tests...
Could you give out/pass out the tests/handouts?
Hand out the papers.
Spread it around, please.
I have some worksheets to hand round today.
I’m afraid I haven’t got / there aren’t enough
copies.
Could you share with Peter, please?
Pass these papers back please.
Take one and pass them on.
Has everybody got one?
They’re for you to keep (handouts, tests, etc.)
Keep this handout.
Pick up your homework / exercise books.
I want the papers back.
Collect your test, please.
Now, give me your tests, please.
Hand in exercise books/tests.
Have you all handed your tests in?
Výklad a procvičování:
Presentation and practice:
Výklad
Dnes budeme mluvit o…
Dnes budeme opakovat…
Můžeme si rychle zopakovat …
Toto je velmi důležité si zapamatovat.
Tady jsou nějaká nová slovíčka.
Nyní vám řeknu nějaká nová fakta o …(dvě
možnosti, jak přeložit do aj)
Zapamatujte si to.
První příklad této metody/ použití/ atd. je …
Presentation
Today we are going to talk about ...
Today we will revise...
We can do some quick revision of ...
This is very important to know.
Here are some new words.
Now I am going to tell you / I will tell you some
new facts about ...
Remember it.
The first example of/for this method /usage / etc.
Is ...
The another example is ...
Let’s look at it in more detail.
Další příklad je …
Podíváme se na to podrobněji.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 2
Stránka 4
z 11
Shrneme si to.
Note that ...
Do not confused X and Y.
What is the difference between A and B?
What do these methods /procedures / etc in
common?
Let me sum this up.
Uvedení nové aktivity
Teď si procvičíme …
Budeme procvičovat / budeme se učit …
Je nutné procvičit …
Naše nové téma je …
Podívejte se na handout / na stranu XY / na
cvičení A / atd.
Otočte na stranu XY a uděláme cvičení B.
Přesuneme se na cvičení C / úkol 2 / atd.
Pojďme na cvičení D / úkol 3 / atd.
Vyberte si jeden z nich.
Až to uděláte (budete mít hotovo), můžete
pokračovat s …
V neposlední řadě uděláme cvičení E.
Introducing a new activity
We are now going to practise ...
We will practise /learn ...
It is necessary to practise ...
Our new topic is ...
Look at the handout / at page XY / at exercise A /
etc.
Turn to page XY and we will do exercise B.
Let’s move to exercise C / task 2 / etc.
Let’s go on to exercise D / task 3 / etc.
Choose one of them.
When you have done that, you can continue with
...
Last but not least we will do exercise E.
Instruování
Přečtete si cvičení A / odstavec 1 / článek na
straně XY / první řádek / ten text / příklad / atd.
Podívejte se na …
Pozorně si prostudujte příklad v učebnici.
Přečtete, co máme za úkol.
Přečtete si instrukce k této úloze.
Přečtěte, co máme s tím cvičením dělat.
Zopakujte to.
Udělejte to podle zadání/instrukcí.
Doplňte vynechávky / mezery.
Doplňte chybějící slova / čísla-údaje / počty.
Použijte slova v závorkách.
Spojte slova z prvního sloupečku se slovy
z druhého sloupečku.
Popište tento graf / schéma / obrázek.
Odpovězte na mé otázky.
Odpovídejte celou větou.
Začněte tímto cvičením.
Dodělejte to doma.
Rychle! / Honem! /Udělejte to rychle!
Podtrhněte /zakroužkujte správnou odpověď.
Zatrhněte / zakřížkujte správnou odpověď.
Zkontrolujeme odpovědi / řešení.
Jeden po druhém.
Zkuste to někdo jiný.
Pracujte svým vlastním tempem.
Nespěchejte.
Giving instructions
Read exercise A / paragraph 1 / article on page
XY / line 1 / the text / the example / etc.
Look at ...
Study carefully the example in your textbook.
Read what the task is, please.
Read the instructions to the task.
Read what we are supposed to do with the task.
Say it once again.
Follow the instructions.
Fill in the blanks / gaps.
Supply the missing words / figures /numbers.
Use the words in brackets.
Match the words from the first column with the
words from the second column.
Describe this graph / diagram / picture.
Give answers to my questions.
Answer in whole sentences.
Star with this exercise.
Finish it at home.
Be quick! / Quickly! / Do it quickly!
Underline / circle the right answer.
Tick / cross the right answer.
Let’s check the answers / the solutions.
In turn. / Take it in turns. / One at one.
Someone else, try it.
Work at your own pace.
Take your time.
Domácí úkol:
Homework:
Kontrola domácího úkolu
Připravte si domácí úkoly.
Checking homework
Prepare your homework.
Všimněte si, že …
Nepleťte si X a X.
Jaký je rozdíl mezi A a B?
Co mají tyto metody / postupy / atd. společného?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 2
Stránka 5
z 11
Podle tabule si opravte domácí úkol.
Vyberte domácí úkoly a položte mi je na stůl.
Have you got your homework?
Was there a problem? / Were there any
problems?
Let’s check our homework.
We will check your homework.
Let me see your homework. / Show me your...
Give me your homework.
Did you do your homework all by yourself /
yourselves without help?
Now we will correct your homework.
Prepare your homework and check it with your
partner.
Exchange your homework with your neighbour
and correct the mistakes.
Correct your homework from the whiteboard.
Collect your homework and put it on my desk.
Zadání domácího úkolu
Váš domácí úkol na příští hodinu je …
Váš písemný domácí úkol je …
Toto cvičení / úkol / atd. je váš domácí úkol.
Vaším úkolem je nakreslit schéma / aparaturu…
Dneska vám nedám žádný domácí úkol.
Setting homework
Your homework for the next lesson is ...
Your written homework is ...
This exercise / task / etc. Is your homework.
Your task is to draw diagram / lab apparatus ...
I’m not going to set any homework this time.
Vyjadřování pocitů a postojů:
Expressing feelings and attitudes:
Zlost, překvapení, nespokojenost
Byl jsem s vašimi výsledky dost nespokojený.
Měl jsem z vašich výsledků radost.
Musíte pracovat pilněji.
To nebylo / bylo moc dobré.
Myslíš to vážně?
Zkus to udělat ještě jednou, bude to lepší.
Rozhodně se můžeš zlepšit.
Anger, surprise, disappointment
I was quite disappointed with / at your results.
I was delighted by / with your results.
You must work harder.
That wasn’t / was very good.
Are you serious?
Try to do it once more. It will be better.
There’s room for improvement.
Souhlas, nesouhlas
To je správně.
Souhlasím / nesouhlasím s tebou.
Velmi dobře! /Zcela správně.
Tak ne. / Bohužel ne.
To je v pořádku.
Agreement, disagreement
That’s right / correct.
I agree / don’t agree with you.
Very good! / Quite right!
Not really. / Unfortunately not.
That’s OK.
Radost, nespokojenost
Skvělé! (mnoho způsobů)
Pleasure, displeasure
How nice. / Perfect! / Beautiful! / Fantastic! /
Great! / That’s very good. / Excellent! / A good
job! / Well done!
What a pity / a shame!
I am / am not pleased with your work.
Hats very kind of you.
You have made a lot of progress.
That wasn’t very good.
Try harder next time.
Well, it could be better.
I am happy with it.
Máte domácí úkol?
Byl (tam) nějaký problém? / byly nějaké (tam)
nějaké problémy?
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Ukažte mi svůj úkol.
Dejte mi svůj domácí úkol.
Udělal jsi / udělali jste domácí úkol sám / sami
bez pomoci?
Teď opravíme domácí úkol.
Připravte si domácí úkol a zkontrolujte si ho
se sousedem.
Vyměňte si úkol se sousedem a opravte si chyby.
To je škoda!
Mám / nemá radost z vaší práce.
To je od tebe moc hezké.
Udělali jste velký pokrok.
To nebylo moc dobré.
Příště zkus pracovat lépe.
No, mohlo by to být lepší.
Jsem s tím spokojen / mám z toho radost.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 2
Stránka 6
z 11
To nemohu přijmout. Je to opsané z internetu.
I can’t accept it. It’s copied from the Internet.
TIP / RADA ke slovní zásobě pro výuku
v angličtině!
TIP on using of word list for teaching
in English!
Zvýrazněte si fráze, které používáte nebo byste
chtěli používat v hodinách chemie v angličtině.
Highlight phrases you use or would like to use
in Chemistry lessons in English.
Ke stažení před touto hodinou chemie
Download before this Chemistry lesson
Požádejte žáky, aby si z internetu stáhli volně
dostupnou elektronickou verzi učebnice chemie
(Beier S. P., Hede P. D. Essentials of Chemistry
– viz dále Použitá literatura). Vložte jim URL
adresu do moodle kurzu chemie nebo pošlete
předem e-mailem.
Ask students to download free online textbook
for students (Beier S. P., Hede P. D. Essentials
of Chemistry – see next Literature list) from the
Internet. Put the URL address on moodle
Chemistry course or sent it them via e-mail
in advance.
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/chemistry
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/chemistry
Požádejte žáky (např. za domácí úkol), aby se
předem pokusili přečíst a porozumět textu na str.
8 a 12 – o atomu a Bohrově modelu atomu, popř.
aby si zvýraznili slova/fráze kterým řádně
nerozumí.
Ask students (e.g. as homework) to read and to
try to understand the text on page 8 and 12 –
about the atom and Bohr’s atomic structure,
optionally to highlight words/phrases they don’t
understand properly.
Specifická slovní zásoba pro tuto hodinu
Klíčová slova
Specific word list for this lesson
Key words
Atom, molekula, ion
Atom, molecule, ion
Kation, anion
Cation, anion
(Atomové) jádro / jádra (mn. č.)
(Atomic) nucleus / nuclei, nucleuses (pl.)
Elektronový obal/y / slupka/y
(Electron) shell/s
Slupka /energetická vrstva
Shell / energy level
Elektronový orbital/y
Electron orbital/s
Oběžná dráha/orbita
Orbit
Elementární částice
Elementary particles
Proton, neutron, elektron
Proton, neutron, electron
Částice
Particle
Elektrický náboj
Electric charge
Žádný (neutrální / nulový) náboj
No charge, neutral charge, charge of zero
Kladný náboj
Positive charge
Záporný náboj
Negative charge
Shodný počet
Equal numbers of ...
Chybějící elektrony
Missing electrons
Elektrony navíc
Extra electrons
Izotop
Isotope
Noble / inert gases
Vzácné / inertní plyny
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 2
Stránka 7
z 11
Pomůcky a materiály
- Bílá tabule, barvené fixy
- Popř. interaktivní tabule s přístupem na Internet
(školní moodle kurzy atd.)
- Písemné / tištěné podklady: tento pracovní list
pro učitele včetně přílohy – pracovní list žáka
- Školní sešity, učebnice chemie (Blažek J.,
Fábini J.)
On-line
učebnice
chemie
„Essentials
of Chemistry“
- Drobné předměty (kalendáře, tužky, periodické
tabulky prvků atd.) jako ceny do hry „Bingo“ – cca
15-20 ks
Teaching aids and materials
- Whiteboard, coloured markers
- Alternatively interactive board with Internet
access (school moodle courses, etc.)
- Written / printed handouts: this teachers’
worksheet incl. students’ worksheet (enclosed)
- Students’ exercise books, chemistry text book
(Blažek J., Fábini J.)
- On-line Chemistry text book “Essentials
of Chemistry”
- Small items (calendar, pencils, periodic tables
etc.) as prizes for winners of the game “Bingo” –
aprox. 15 – 20 prizes
Popis vyučovací hodiny
V této hodině se žáci seznámí se strukturou
chemických látek – se základními stavebními
částicemi chemických látek: atomy, molekulami a
ionty. Žáci budou schopni vysvětlit strukturu
atomu podle Bohra. Dále budou schopni
pojmenovat a definovat elementární částice
atomu: protony, neutrony, elektrony. Žáci budou
schopni vysvětlit pojem elektronová slupka,
orbital a isotop. Také budou schopni uvádět
příklady výskytu atomů, molekul a iontů.
Lesson description
In this lesson students learn about the structure
of chemical substances – about the fundamental
particles of chemical substances: atoms,
molecules and ions. The students will be able to
explain the Bohr’s atomic structure. Next they will
be able to call and define elementary particles
of the atom: protons, neutrons and electrons.
Students will be able to explain terms shells,
orbitals and isotopes. They will be also able to
give examples of existence of individual (nonbonded) atoms, of molecules and ions.
Osnova
• Zahájení hodiny (5 min.)
• Hra „Bingo“ na téma „atom“ (práce se
slovy) včetně vyhlášení vítězů hry (5
min.)
• Vysvětlení pojmů atom, molekula, ion,
anion, kation, proton, neutron, elektron,
isotop; vysvětlení struktury atomu podle
Bohra; vysvětlení elektronových slupek a
elektronových orbitalů včetně uvedení
příkladu výskytu volných atomů, molekul
a iontů (25 min.)
• Osmisměrka – pracovní list žáka,
zahájení práce ve dvojicích (5 min.)
• Zadání domácího úkolu a shrnutí a
reflexe hodiny (5 min.)
Concepts /outlines
• Opening the lesson (5 min.)
• Game “Bingo” – topic “atom” (words
understanding)
inclusive
the
announcement of winners (5 min.)
• Explanation of terms atom, molecule, ion,
cation, anion, proton, neutron, electron,
isotope; explanation of Bohr’s atomic
structure; explanation of shells and
orbitals inclusive giving examples of
existence of atoms, molecules and ions
(25 min.)
• Word puzzle – student’s worksheets,
beginning of pairs work (5 min.)
• Homework
setting
and
lesson
summarizing and reflection (5 min.)
Požadovaný čas
Time required
1 vyučovací hodina = 45 minut
1 lesson = 45 minutes
Aktivity po vyučovací hodině
Activities after the lesson
•
Zadání domácího úkolu do kurzu chemie
• Homework setting in the chemistry
v moodle
course on moodle
• Vložení zápisu z interaktivní tabule z této
• Putting of the lesson recording from the
hodiny chemie do kurzu chemie
interactive board on moodle Chemistry
v moodle.
course.
• Pedagogický
(reflektivní)
deník
–
• Pedagogical reflective journal (lesson
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 2
Stránka 8 z 11
hodnocení hodiny: Hodnocení proveďte
co nejdříve po vyučovací hodině.
evaluation: Do the evaluation after the
lesson as soon as possible.
Postup vyučovací hodiny
Lesson procedure
1) Zahajte hodinu, zapište do třídní knihy,
zkontrolujte úkoly a oznamte téma dnešní
hodiny. Zeptejte se na pocity ze čtení textů o
atomu a Bohrově modelu atomu z online
učebnice
chemie.
V případě
nutnosti
vysvětlete význam slov, na které se žáci
zeptají.
2) Pokračujte se hrou „Bingo“ a vysvětlete
žákům pravidla. Všechny pokyny a podklady
ke kopírování k této hře jsou k dispozici v
příloze č. 1.
3) Zahajte výklad a vysvětlete pojmy: atom,
molekula, ion, anion, kation, proton, neutron,
elektron a isotop. Vysvětlete strukturu atomu
podle Bohra, včetně vysvětlení elektronových
slupek a orbitalů. Uveďte příklady výskytu
volných atomů, dále molekul a iontů.
• Atom: Atom je jednou ze základních
stavebních částic chemických látek.
Je to jednojaderná elektroneutrální
částice. Skládá se z atomového jádra
s protony
a
neutrony
a
z elektronového obalu s elektrony.
Příklad výskytu volných atomů: jako
volné (nevázané) atomy se vyskytují
pouze atomy vzácných plynů.
• Molekula: Molekula také patří
k základním
stavebním částicím
chemických látek. Je to dvou- nebo
vícejaderná
elektroneutrální
částice, v níž jsou atomy spojeny
chemickou vazbou.
Příklady výskytu molekul: kyslík O2,
dusík N2, síra S8, atd.
1) Open the lesson, write into the register book,
check last homework, and announce the
topic of today’s lesson. Ask students about
their feelings after reading texts about the
atom and Bohrs atomic structure from online
Chemistry text book. If necessary explain
words which students ask for.
2) Continue with the game “Bingo” and explain
its rules to students. All instructions and
copyable handouts regarding this game –
see attachment No 1.
3) Start with the presentation and explain terms:
atom, molecule, ion, cation, anion, proton,
neutron, electron and isotope. Explain Bohr’s
atomic structure; inklusive explanation
of shells and orbitals. Give examples of
existence of atoms, molecules and ions.
• The atom: The atom is one of the
fundamental particles of chemical
substances. It’s an electro neutral
particle with one nucleus. It consists
of the nucleus with protons and
neutrons and of shells with electrons.
Examples of existence of free atoms:
only atoms of noble gases occur
in form of free (not bonded) atoms.
• The Molecule:
The
molecule
belongs also to the fundamental
particles of chemical substances. It’s
an electro neutral particle with two or
more nucleuses where the atoms
form chemical bonds.
Examples of existence of molecules:
oxygen O2, nitrogen N2, sulphur S8,
etc.
• Ions – cations and anions: Ions are
the last from fundamental particles
of chemical substances. They are
charged either positive or negative
and they have one nucleus or more
nucleuses. A cation is positively
charged. An anion is negatively
charged.
Examples of existence of ions: e.g.
NaCl – sodium chloride contains
in its crystalline structure sodium
+
cations Na and chloride anions Cl .
• The proton, neutron, electron:
Elementary particles of chemical
substances. One proton has a
•
•
Ionty – kationty a anionty: Ionty
jsou
poslední
ze
základních
stavebních částic chemických látek,
Jsou to jedno- nebo více- jaderné
částice nesoucí kladný nebo záporný
elektrický náboj. Kation nese kladný
elektrický náboj a anion nese
záporný elektrický náboj.
Příklady výskytu iontů: např. NaCl –
chlorid sodný v krystalové struktuře
+
obsahuje sodné kationty Na a
chloridové anionty Cl .
Proton,
neutron,
elektron:
Elementární částice chemických
látek. Jeden proton má kladný náboj
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 2
Stránka 9
z 11
•
1+ a nachází se v jádře. Každý
neutron má neutrální náboj a
nachází se v jádře. Jeden elektron
má záporný náboj 1- a nachází se
v elektronovém
obalu
vně
atomového jádra.
Izotop: Isotopy prvky se od sebe liší
počtem neutronů v atomovém jádře.
Počet protonů je vždy stejný, ale
počet neutronů se může lišit.
Příklady izotopů: izotopy vodíku –
1
protium H má 1 proton a žádný
neutron
v jádře
(lehká
voda),
2
deuterium H má 1 proton a 1
neutron v jádře (těžká voda), tritium
3
H má 1 proton a 2 neutrony v jádře
(super těžká voda); izotopy uhlíku
12
13
14
C, C, C
•
Struktura atomu podle Bohra:
Uprostřed
každého
atomu
se
nachází
kladně
nabité
jádro
s protony a neutrony a kolem tohoto
jádra
se
pohybují
elektrony
po oběžnicích.
Elektrony
kmitají
kolem jádra v určitých vzdálenostech
– na energetických hladinách, které
tvoří slupky kolem atomového jádra.
Elektrony se neustále pohybují a
prostor, ve kterém se vyskytují
s největší
pravděpodobností,
se
nazývá orbital. Orbitaly mají různá
uspořádání – např. tvar koule.
4) Rozdejte pracovní listy žáka (Osmisměrka:
příloha č. 2 k pracovnímu listu z chemie č. 2).
Nechejte žákům čas si pracovní listy
prohlédnout a zeptejte se, zda rozumí
zadání. Pokud ne, vysvětlete a nechejte je
provést první úkol ve dvojicích.
5) Po
pětiminutovém
limitu
zkontrolujte
společně se žáky jejich řešení, dle potřeby
opravte. Použijte ke kontrole přílohu č. 3
k tomuto pracovnímu listu (můžete s ní
pracovat na interaktivní tabuli).
6) Zadejte domácí úkol (úkol 2 z pracovního
listu žáka v příloze č. 2) a spolu s žáky shrňte
nejdůležitější fakta.
4)
5)
6)
positive charge 1+ and it occurs
in the nucleus. Each neutron has no
charge and it occurs in the nucleus.
One electron has a negative charge
1- and it occurs in shells outside the
nucleus.
• Isotope: Isotopes of an element
have different numbers of neutrons
in the nucleus. The number
of protons is always the same but the
number of neutrons can be different.
Examples of isotopes: isotopes
1
of hydrogen – protium H has 1
proton and no neutron in the
2
nucleus, deuterium H has 1 proton
and 1 neutron in the nucleus, tritium
3
H has 1 proton and 2 neutrons
in the nucleus; isotopes of carbon
12
13
14
C, C, C
• Bohr’s atomic structure: In the
centre of each atom there is the
positive
charged
nucleus
with protons and neutrons. Electrons
spin around this nucleus on orbits.
Electron spin in particular distances
from the nucleus – on different
energy levels which create shells
outside the atomic nucleus. Electrons
spin permanently and the space,
where they occur in all probability, is
called an orbital. Orbitals have
different space shapes – e.g.
spherical shape.
Distribute student’s worksheets (Word search
puzzle: attachment No. 2 to the chemistry
worksheet No. 2). Let them to go through the
worksheets and ask them if they understand
the tasks. If not, explain and let them do the
first task in pairs.
After 5 min limit check students’ solutions
together, if necessary check the false ones.
Use attachment No. 3 to this worksheet (you
can work with this attachment on an
interactive board).
Set homework (task 2 from the student’s
worksheet in the attachment No. 2) and
summarize the most important facts with
students.
Inform students they can read in Czech
about the topic of today’s lesson in the text
book (Blažek J., Fábini J.) on page 22 – 26.
7) Sdělte žákům, že probranou látku si mohou
v českém jazyce přečíst v učebnici (Blažek
J., Fábini J.) na str. 22 – 26.
7)
Přílohy
Attachments
Příloha 1: Hra „Bingo“ – podklady ke kopírování
Attachment 1: Game “Bingo” – handouts for
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 2
Stránka 10
z 11
a pokyny/instrukce pro učitele (soubor pro
učitele)
Příloha 2: Pracovní list (PLŽ) žáka –
Osmisměrka „Složení a struktura chemických
látek“
Příloha 3: Klíč k řešení k pracovnímu listu žáka –
„Složení a struktura chemických látek“ (soubor
pro učitele)
Příloha 4: Pedagogický (reflektivní) deník
(hodnocení hodiny)
copying and instructions for the teacher
(teacher’s file)
Attachment 2: Student’s worksheet (SWS) –
Word search - puzzle “Composition and structure
of chemical substances”
Attachment 3: Key to the student’s worksheet
(SWS) – “Composition and structure of chemical
substances” (teacher’s file)
Attachment 4: Pedagogical (reflective) journal
(lesson evaluation)
Použitá literatura a online free software
•
BEIER, S. P., HEDE, P. D. Essentials of Chemistry. 3. vydání [online]. Bookboon.com
(Ventus Publishing), 2013. ISBN 978-87-403-0322-3. Dostupné na
<http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistry-chemical-engineering/chemistry>.
•
BETÁKOVÁ, L. Angličtina učitele angličtiny. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-550-X.
•
BLAŽEK, J.; FABINI, J. CHEMIE PRO STUDIJNÍ OBORY SOŠ A SOU NECHEMICKÉHO
ZAMĚŘENÍ. 5. vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2005.
ISBN 80-7235-104-4.
•
FOX, G.; MAYOR, M.; RUNDELL, M., aj. MACMILLAN English DICTONARY FOR
ADVANCED LEARNERS. Oxford: Macmillan Education, 2002. ISBN 0-333-96482-9.
•
Free Online Puzzle Maker [online]. Verze 2011. Variety Games, 2000, Dostupné na WWW:
<http://www.puzzle-maker.com/>.
•
ŠMÍDOVÁ, T.; TEJKALOVÁ, L.; VOJTKOVÁ, N. CLIL ve výuce. Praha: Národní ústav pro
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, 2012. ISBN 978-80-87652-57-2.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 2
Stránka 11
z 11
Chemistry – Composition and structure of chemical compounds – atoms, ions, molecules
Attachment 1
Game “Bingo” text handouts and instructions (teacher’s file)
Instructions:
Copy (from page 2 of this attachment 1) and distribute handout - the list of words / phrases”
below to all students. It’s not a real text but the list of words / phrases which can be associated
with the word “the atom”. Let student read these words for 1 – 2 minutes and ask them to choose
and circle 10 words/phrases. The choice is fully up to them. Then ask them to listen to you
reading your list of words/phrases and ask them to cross out words if they have circled them. Ask
students to shout “Bingo” in case they have 5, 6, 7, 8, 9 and 10 same words / phrases as you
have. Don’t forget to prepare enough small items (calendar, pencils, periodic tables, etc.) for prize
winners. (You can use the prepared teacher’s list of words / phrases for reading or you can create
the new one.)
Pokyny:
Nakopírujte (ze strany 2 této přílohy 1) a rozdejte všem žákům podklady - seznam slov / frází
níže. Nejedná se o text, ale o seznam slov / frází, které mohou být asociovány se slovem „atom“.
Nechejte žáky přečíst si tato slova po dobu 1 – 2 minut a zároveň je požádejte, aby si
zakroužkovali 10 slov / frází. Volba slov / frází je zcela na nich. Poté žáky požádejte, aby
poslouchali, jak čtete Váš seznam slov / frází a řekněte jim, aby si přeškrtli slova, pokud je měli
zakroužkovaná. Požádejte žáky, aby vykřikli slovo „Bingo“ v případě, že budou mít 5, 6, 7, 8, 9 a
10 stejných slov / frází jaké máte Vy. Nezapomeňte si připravit dostatek drobných předmětů
(kalendáře, tužky, periodické tabulky apod.) pro vítěze. (Můžete použít připravený seznam slov /
frází pro učitele ke čtení, nebo si můžete připravit nový.)
Atom (teacher’s list of words / phrases):
Nuclear medicine, radioactivity, isotope, hydrogen, deuterium, tritium, Albert Einstein, nuclear
weapon, archaeology, carbon, carbon dating, atomic number, atomic physics, Amedeo Avogadro,
atomic mass, atomic structure, Niels Bohr, shells, Max Planck, energy levels, spinning, orbits,
photons, electromagnetic waves, quantum theory, orbitals, s-orbitals, electron clouds, negative
charge, electron, anion, positive charge, proton, cation, positively charged nucleus, nuclear
particles, neutron, elementary particles, noble gases, periodic table of elements, chemistry.
Atom (teacher’s list of words / phrases) – optional teacher’s own list to do:
…………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………….
….…………………………………………………………………………………………………………….
…...……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 2
Stránka 1
z2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atom (list of words / phrases for students):
Atomic structure, chemistry, deuterium, anion, carbon dating, positive charge, neutron,
radioactivity, Albert Einstein, proton, atomic physics, atomic number, electron clouds, tritium,
electron, nuclear weapon, Niels Bohr, Max Planck, elementary particles, isotope, photons,
periodic table of elements, positively charged nucleus, orbits, hydrogen, Amedeo Avogadro,
electromagnetic waves, energy levels, shells, orbitals, noble gases, negative charge, nuclear
particles, cation, carbon, atomic mass, spinning, quantum theory, s-orbitals, archaeology, nuclear
medicine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atom (list of words / phrases for students):
Atomic structure, chemistry, deuterium, anion, carbon dating, positive charge, neutron,
radioactivity, Albert Einstein, proton, atomic physics, atomic number, electron clouds, tritium,
electron, nuclear weapon, Niels Bohr, Max Planck, elementary particles, isotope, photons,
periodic table of elements, positively charged nucleus, orbits, hydrogen, Amedeo Avogadro,
electromagnetic waves, energy levels, shells, orbitals, noble gases, negative charge, nuclear
particles, cation, carbon, atomic mass, spinning, quantum theory, s-orbitals, archaeology, nuclear
medicine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atom (list of words / phrases for students):
Atomic structure, chemistry, deuterium, anion, carbon dating, positive charge, neutron,
radioactivity, Albert Einstein, proton, atomic physics, atomic number, electron clouds, tritium,
electron, nuclear weapon, Niels Bohr, Max Planck, elementary particles, isotope, photons,
periodic table of elements, positively charged nucleus, orbits, hydrogen, Amedeo Avogadro,
electromagnetic waves, energy levels, shells, orbitals, noble gases, negative charge, nuclear
particles, cation, carbon, atomic mass, spinning, quantum theory, s-orbitals, archaeology, nuclear
medicine.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 2
Stránka 2
z2
Chemistry – Composition and structure of chemical compounds – atoms, ions, molecules
Attachment 2
Student’s worksheet
Name:
Class:
Date:
Task 1: Search for words written below in the word bank a circle them in the grid of letters.
Task 2: Read the clues in the table under the grid of letters and write the correct words from the bank
of words in the second column of this table.
Composition and structure of chemical substances - atoms, molecules, ions
O
Q
V
E
G
R
A
H
C
Z
D
N
O
I
N
A
R
W
P
R
O
T
O
N
D
X
K
L
J
E
Z
R
B
Y
Y
P
G
R
M
J
T
Y
G
N
V
T
T
N
I
Z
M
E
L
U
C
E
L
O
M
I
S
M
J
Z
T
Q
D
P
M
Q
W
B
R
Z
T
H
D
D
P
D
A
N
L
G
A
G
D
V
L
I
E
Y
P
X
R
Y
L
G
E
J
J
R
L
Z
S
L
Y
E
Z
W
Z
Y
N
A
K
G
N
L
T
O
L
D
L
N
S
L
T
D
R
T
R
B
A
B
P
I
N
E
Y
U
Y
R
R
L
W
N
Y
T
D
T
B
E
C
O
E
D
R
W
B
P
J
G
O
P
U
D
I
T
P
L
I
M
G
N
B
Z
R
X
Y
R
R
E
R
V
C
O
E
T
B
R
J
R
W
W
B
K
T
O
N
U
E
D
T
A
A
B
R
D
N
T
Q
T
N
U
N
I
X
B
T
O
R
C
N
T
P
J
J
V
M
D
E
L
O
O
B
D
S
M
K
N
Y
M
N
L
T
R
N
N
M
N
L
Q
J
I
D
L
ion with negative charge
fundamental neutral particle with one nucleus
ion with positive charge
electrical plus or minus
elementary particle in shells or orbitals
fundamental particle with positive or negative charge
atoms with the same number of protons but different numbers of neutrons
fundamental neutral particle with two or more nucleus
opposite of positive
no charge (not positive, not negative)
elementary particle with neutral charge
the middle part of each atom
space with electrons
small part generally
opposite of negative
elementary particle with positive charge
orbit with electrons
Word bank: electron, shell, proton, anion, particle, orbital, neutral, negative, isotope molecule, ion,
charge, nucleus cation, atom, positive, neutron
P
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 2 k pracovnímu listu z chemie č. 2
Stránka 1
z1
Chemistry – Composition and structure of chemical compounds – atoms, ions, molecules
Attachment 3
Key to the student’s worksheet (teacher’s file)
Composition and structure of chemical substances - atoms, molecules, ions
O
Q
V
E
G
R
A
H
C
Z
D
N
O
I
N
A
R
W
P
R
O
T
O
N
D
X
K
L
J
E
Z
R
B
Y
Y
P
G
R
M
J
T
Y
G
N
V
T
T
N
I
Z
M
E
L
U
C
E
L
O
M
I
S
M
J
Z
T
Q
D
P
M
Q
W
B
R
Z
T
H
D
D
P
D
A
N
L
G
A
G
D
V
L
I
E
Y
P
X
R
Y
L
G
E
J
J
R
L
Z
S
L
Y
E
Z
W
Z
Y
N
A
K
G
N
L
T
O
L
D
L
N
S
L
T
D
R
T
R
B
A
B
P
I
N
E
Y
U
Y
R
R
L
W
N
Y
T
D
T
B
E
C
O
E
D
R
W
B
P
J
G
O
P
U
D
I
T
P
L
I
M
G
N
B
Z
R
X
Y
R
R
E
R
V
C
O
E
T
B
R
J
R
W
W
B
K
T
O
N
U
E
D
T
A
A
B
R
D
N
T
Q
T
N
U
N
I
X
B
T
O
R
C
N
T
P
J
J
V
M
D
E
L
O
O
B
D
S
M
K
N
Y
M
N
L
T
R
N
N
M
N
L
Q
J
I
D
L
ion with negative charge
fundamental neutral particle with one nucleus
ion with positive charge
electrical plus or minus
elementary particle in shells or orbitals
fundamental particle with positive or negative charge
atoms with the same number of protons but different numbers of neutrons
fundamental neutral particle with two or more nucleus
opposite of positive
no charge (not positive, not negative)
elementary particle with neutral charge
the middle part of each atom
space with electrons
small part generally
opposite of negative
elementary particle with positive charge
orbit with electrons
anion
atom
cation
charge
electron
ion
isotope
molecule
negative
neutral
neutron
nucleus
orbital
particle
positive
proton
shell
Word bank: electron, shell, proton, anion, particle, orbital, neutral, negative, isotope molecule, ion,
charge, nucleus cation, atom, positive, neutron
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 1
Stránka 1
z1
Chemistry – Composition and structure of chemical compounds – atoms, ions, molecules
Attachment 4
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Name:
Lesson in class:
Date:
Část 1
Plán a struktura hodiny
Podařilo se mi dodržet plán hodiny?
Splnili jsme cíle, které jsem pro hodinu stanovil / a?
Podařilo se mi vyvážit obsahovou a jazykovou složku?
Musel / a jsem někde zrychlovat / nastavovat?
Kde?
A
N
A
N
Dodržel / a jsem plánované pořadí aktivit?
Zařadil / a jsem závěrečnou reflexi?
Byla adekvátně dlouhá?
Kdybych plánoval / a tutéž hodinu znovu, měnil/a bych plán?
Jak?
Budu muset změnit plán navazující hodiny?
Průběh hodiny, úkoly, aktivity
Která aktivita vyšla přesně tak, jak jsem měl / a v plánu?
Která nevyšla podle plánu? Co k tomu vedlo? Jak jsem to řešil / a? Napadá mě teď jiné možné
řešení?
Se kterou aktivitou měli žáci problémy? Byly jejich problémy jazykové nebo se týkaly obsahu? Jak je
řešili?
Rozuměli instrukcím?
Jak řešili případné obtíže?
Potřebovali někde mou pomoc vice, než jsem čekal / a?
Kde?
Jak reagovali na různé způsoby prezentace? Který zafungoval nejlépe? Který byl nejhůře přijat?
Který zafungoval jinak, než jsem očekával / a?
Dařilo se mi monitorovat práci žáků?
Narušilo něco průběh hodiny tak, že bylo nutné přerušit aktivitu?
Co to bylo? Bylo to nevyhnutelné?
Jak se dařilo navázat?
Jaké bylo chování žáků? Ve kterých fázích pracovali podle očekávaní?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 4 k pracovnímu listu z chemie č. 2
Stránka 1
z2
Chemistry – Composition and structure of chemical compounds – atoms, ions, molecules
Attachment 4
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Část 2
Jazyk
Jak velký prostor pro komunikaci žáci dostali?
A
N
A
N
Se kterými výrazy/strukturami měli žáci problémy? Jak jim s tím mohu pomoci?
Které výrazy vnímali jako klíčově? Nevynechali některý?
Převažovala komunikace v mateřském nebo cizím jazyce?
Musel / a jsem se někdy uchýlit k mateřskému jazyku, i když jsem to původně neplánoval
/ a? Kdy?
Žákovské reflexe
Dokázali žáci formulovat klíčové body hodiny?
Jak jim v tom příště pomoci?
Jaké problémy popisovali? Jak jim předcházet?
Kterou aktivitu zmiňovali jako snadnou/složitou?
Odpovídá to mým původním očekáváním?
Jaká témata zmiňovali jako související – a jak tuto informaci mohu využit v plánování dalších hodin?
Já
Dělo se mimo výuku něco, co mohlo můj dnešní výkon ovlivnit?
Co?
A
N
Jaký pocit mam z celé hodiny?
Ostatní:
Datum, podpis:
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 4 k pracovnímu listu z chemie č. 2
Stránka 2
z2
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 3
Vyučovací předmět
Chemie (Chemistry)
Ročník
1.
Časová dotace
2 hod. týdně
Téma
Chemické prvky a sloučeniny
Chemical elements and compounds
Cíl vyučovací hodiny
Klíčová kompetence
Rozlišit pojem prvek a sloučenina jako
představitele chemických látek a uvádět jejich
konkrétní příklady.
Vysvětlit pojem protonové a nukleonové číslo.
Rozšířit si přehled o symbolech a názvech
prvků.
Rozumět chemickému vzorci, číselným a
stechiometrickým koeficientům.
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální (práce ve
skupinách)
Mediální výchova
Průřezová témata
Předpokládané jazykové znalosti
Osobnostní a sociální výchova
A2
Znalost složení a struktury chemických látek.
Předpokládané odborné znalosti
Základní znalosti o prvcích ze ZŠ.
Zpracovala: Mgr. Jana Hlaváčková
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 3
Stránka 1
z 11
Očekávané výstupy
Expected outcomes / objectives:
Žák:
-
The learner is able to:
- define the element and the compound,
- give examples of elements and
compounds,
- explain terms the atomic number and the
nucleon number,
- improve
knowledge
of
symbols
of elements and of Czech and English
names of elements,
- understand the formula, numerical and
stoichiometric coefficients
-
-
definuje prvek a sloučeninu
uvádí příklady prvků a sloučenin,
vysvětlí pojem protonové a nukleonové
číslo,
si rozšíří přehled o symbolech prvků a
jejich původu a o českých a anglických
názvech prvků,
rozumí chemickému vzorci, číselným a
stechiometrických koeficientům.
Slovní zásoba pro výuku v angličtině
Word list for teaching in English
Společenské fráze:
Social rituals:
Pozdravy
Dobrý den, posaďte se.
Dobré ráno/odpoledne, všem!
Na shledanou v pondělí/úterý/ atd.!
Brzy na shledanou!
Mějte se hezky!
Greetings
Hello, please sit down.
Good morning/afternoon, everybody!
See you on Monday/Tuesday/ etc.!
See you soon!
Have a nice day!
Omluvy a promíjení:
Velice se omlouvám.
Omlouvám se za zpoždění.
To byla moje chyba.
Promiňte, zapomněl jsem udělat domácí úkol.
Promiňte, zapomněl jsem doma knížku.
To je v pořádku.
Dobře, ale už to nedělej.
To nic. To nevadí.
To nic. (reakce na omluvu)
Nic si z toho nedělej (reakce na omluvu).
Promiňte, nerozuměl jsem.
Apologizing and forgiving:
I’m very sorry.
Sorry, I’m late.
It was my mistake.
Excuse me; I forgot to do my home work.
Excuse me; I left my book at home.
It’s OK. It’s all right.
OK. But don’t do it again!
It doesn’t matter.
Never mind.
Don’t worry (about it).
Sorry, I didn’t get that / catch that.
Děkování:
Děkuji.
Moc děkuji.
Díky moc.
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Děkuji za utření tabule (bílé/černé).
Thanking:
Thank you.
Thank you very much.
Thanks a lot
You’re welcome.
Not at all.
Don’t mention it.
Thank you for cleaning whiteboard / blackboard.
Fáze hodiny:
Unit stages:
Kontrola docházky
Kdo chybí?
Jsou tu všichni?
Proč jdete pozdě?
Checking attendance
Who is missing?
Is everybody here?
Why are you late?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 3
Stránka 2
z 11
Kde je vaše třídní kniha?
Vezmi prosím třídnici do 6B/do druhé skupiny.
Where is your register/register book/class book?
Take the register to 6B/to another group, please.
Zahájení hodiny
Přestávka skočila a můžeme hned začít.
Můžeme začít.
Naše dnešní téma je…
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Dnes budeme mluvit o…
Opening lesson
The break is over and we can start right now.
We can begin.
Our topic for today is...
Let’s check your homework.
Today we are going to speak about...
Závěr hodiny
Je čas skončit naši hodinu.
To je pro dnešek vše, díky.
Pracovali jste velmi dobře.
Za domácí úkol máte…
Nezapomeňte udělat domácí úkol.
Closing lesson
It’s time to finish our lesson.
That’s all for today, thank you.
You worked very well.
Your homework is...
Don’t forget to do your homework.
Dělení hodiny
Na začátku hodiny…
Dnes bych rád…
Dnes se budeme učit o…
Budeme se učit o…
Na konci hodiny budete umět/budete schopni…
Nejdříve…
Nejdříve několik slov o vašem domácím úkolu…
Začneme s…
Na začátek…/ Začneme s…
Teď je čas na…
Teď si prosím vezměte paír.
Dále (my)…/ Poté…/ Potom (my)…
Později uděláme nějaká cvičení / nějaké
cvičení…
Nakonec (my)…/ Na konci hodiny…
Sequencing lesson
At the beginning of the lesson...
Today I would like to...
Today we will learn about…
We are going to learn about…
At the end of the lesson you’ll be able to…
First of all we...
Firstly, a few words about your homework...
We start with...
To begin with.../ Let’s start with...
Now it’s time for...
Now please take a sheet of paper.
Next we.../After that.../ Then we...
Later (on) we are going to do some exercises /
an exercise.
Finally we.../ At the end of lesson..
Řízení třídy:
Class management:
Žádosti
Přečti ten text, prosím.
Můžeš odpovědět na mou otázku?
Můžeš to zopakovat?
Rozsviť, prosím.
Zhasni, prosím.
Requests
Can you read the text, please?
Can you answer my question?
Can you say that again?
Switch on / turn on the light, please.
Switch of /turn of the light, please.
Organizování třídy
Posaďte se do dvojic.
Sedněte si po jednom.
Kdo má službu?
Když znáte odpověď, zvedněte ruku.
Sedni si do první řady.
Organizing the class
Sit in pairs.
Sit one by one.
Who is on duty in class?
If you are ready to answer, put your hand up.
Sit in the first row.
Příkazy
Otevřete učebnice na str. 65.
Zavřete učebnice/sešity.
Ukončete práci.
Nakresli/zopakuj/odpověz.
Commands
Open your book at page 65.
Close your books, exercise books.
Finish your work.
Draw/repeat/answer.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 3
Stránka 3
z 11
Udělejte cvičení 10 na str. 25.
Za jednu minutu napište co nejvíce slov.
Napište to na tabuli.
Napiš…
Nedívej se na odpovědi.
Chci, abyste to dodělali doma.
Nebavte se!
Nedělejte hluk!
Do exercise 10 on page 25.
Write as many words as possible in one minute.
Write it on the board.
Write down...
Don’t look at the answers.
I want you to finish this off at home.
Don’t chat.
Don’t be noisy!
Párová a skupinová práce
Budete pracovat ve dvojicích / ve skupinkách po
třech.
Pracuj s partnerem ve dvojici.
Teď pracujte ve dvojicích.
Utvořte (tři) skupiny.
Pracujte samostatně. (více možností pro pokyn
„pracujte samostatně – mn. č.)
Teď jste na řadě vy.
Počkej, až na tebe přijde řada.
Pair-work a and group-work
I want you to work in pairs / small groups of
three.
Work with your partner.
Now work in pairs.
Make (three) groups. /make up groups.
Work on your own. / Everybody work individually.
/Work by yourselves (pl.).
It’s your turn now.
Wait for your turn.
Rozdávání a vybírání materiálů
Dám vám nějaké handouty (podklady).
Dejte mi sešity / testy…
Můžete rozdat ty testy/podklady?
Rozdej ty testy.
Rozdejte to, prosím.
Dnes mám pro vás nějaké pracovní listy.
Bohužel nemám dost kopií. (obávám se, že
nemám dost kopií).
Můžeš se podělit s Petrem.
Pošli ty testy dozadu.
Vezmi si jeden a pošli je dál.
Má každý jeden?
Můžete si je nechat (materiály, testy, apod.)
Ten handout si nechte.
Vezměte si domácí úkol/sešity.
Chci ty písemky zpátky.
Seber testy, prosím.
Teď mi, prosím, dejte testy.
Odevzdejte sešity/testy.
Odevzdali všichni testy?
Distributing and collecting materials
I will give you some handouts.
Give me your exercise books / tests...
Could you give out/pass out the tests/handouts?
Hand out the papers.
Spread it around, please.
I have some worksheets to hand round today.
I’m afraid I haven’t got / there aren’t enough
copies.
Could you share with Peter, please?
Pass these papers back please.
Take one and pass them on.
Has everybody got one?
They’re for you to keep (handouts, tests, etc.)
Keep this handout.
Pick up your homework / exercise books.
I want the papers back.
Collect your test, please.
Now, give me your tests, please.
Hand in exercise books/tests.
Have you all handed your tests in?
Výklad a procvičování:
Presentation and practice:
Výklad
Dnes budeme mluvit o…
Dnes budeme opakovat…
Můžeme si rychle zopakovat …
Toto je velmi důležité si zapamatovat.
Tady jsou nějaká nová slovíčka.
Nyní vám řeknu nějaká nová fakta o …(dvě
možnosti, jak přeložit do aj)
Zapamatujte si to.
První příklad této metody/ použití/ atd. je …
Presentation
Today we are going to talk about ...
Today we will revise...
We can do some quick revision of ...
This is very important to know.
Here are some new words.
Now I am going to tell you / I will tell you some
new facts about ...
Remember it.
The first example of/for this method /usage / etc.
Is ...
The another example is ...
Další příklad je …
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 3
Stránka 4
z 11
Shrneme si to.
Let’s look at it in more detail.
Note that ...
Do not confused X and Y.
What is the difference between A and B?
What do these methods /procedures / etc in
common?
Let me sum this up.
Uvedení nové aktivity
Teď si procvičíme …
Budeme procvičovat / budeme se učit …
Je nutné procvičit …
Naše nové téma je …
Podívejte se na handout / na stranu XY / na
cvičení A / atd.
Otočte na stranu XY a uděláme cvičení B.
Přesuneme se na cvičení C / úkol 2 / atd.
Pojďme na cvičení D / úkol 3 / atd.
Vyberte si jeden z nich.
Až to uděláte (budete mít hotovo), můžete
pokračovat s …
V neposlední řadě uděláme cvičení E.
Introducing a new activity
We are now going to practise ...
We will practise /learn ...
It is necessary to practise ...
Our new topic is ...
Look at the handout / at page XY / at exercise A /
etc.
Turn to page XY and we will do exercise B.
Let’s move to exercise C / task 2 / etc.
Let’s go on to exercise D / task 3 / etc.
Choose one of them.
When you have done that, you can continue with
...
Last but not least we will do exercise E.
Instruování
Přečtete si cvičení A / odstavec 1 / článek na
straně XY / první řádek / ten text / příklad / atd.
Podívejte se na …
Pozorně si prostudujte příklad v učebnici.
Přečtete, co máme za úkol.
Přečtete si instrukce k této úloze.
Přečtěte, co máme s tím cvičením dělat.
Zopakujte to.
Udělejte to podle zadání/instrukcí.
Doplňte vynechávky / mezery.
Doplňte chybějící slova / čísla-údaje / počty.
Použijte slova v závorkách.
Spojte slova z prvního sloupečku se slovy
z druhého sloupečku.
Popište tento graf / schéma / obrázek.
Odpovězte na mé otázky.
Odpovídejte celou větou.
Začněte tímto cvičením.
Dodělejte to doma.
Rychle! / Honem! /Udělejte to rychle!
Podtrhněte /zakroužkujte správnou odpověď.
Zatrhněte / zakřížkujte správnou odpověď.
Zkontrolujeme odpovědi / řešení.
Jeden po druhém.
Zkuste to někdo jiný.
Pracujte svým vlastním tempem.
Nespěchejte.
Giving instructions
Read exercise A / paragraph 1 / article on page
XY / line 1 / the text / the example / etc.
Look at ...
Study carefully the example in your textbook.
Read what the task is, please.
Read the instructions to the task.
Read what we are supposed to do with the task.
Say it once again.
Follow the instructions.
Fill in the blanks / gaps.
Supply the missing words / figures /numbers.
Use the words in brackets.
Match the words from the first column with the
words from the second column.
Describe this graph / diagram / picture.
Give answers to my questions.
Answer in whole sentences.
Star with this exercise.
Finish it at home.
Be quick! / Quickly! / Do it quickly!
Underline / circle the right answer.
Tick / cross the right answer.
Let’s check the answers / the solutions.
In turn. / Take it in turns. / One at one.
Someone else, try it.
Work at your own pace.
Take your time.
Domácí úkol:
Homework:
Kontrola domácího úkolu
Checking homework
Podíváme se na to podrobněji.
Všimněte si, že …
Nepleťte si X a X.
Jaký je rozdíl mezi A a B?
Co mají tyto metody / postupy / atd. společného?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 3
Stránka 5
z 11
Připravte si domácí úkoly.
Máte domácí úkol?
Byl (tam) nějaký problém? / byly nějaké (tam)
nějaké problémy?
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Ukažte mi svůj úkol.
Dejte mi svůj domácí úkol.
Udělal jsi / udělali jste domácí úkol sám / sami
bez pomoci?
Teď opravíme domácí úkol.
Připravte si domácí úkol a zkontrolujte si ho
se sousedem.
Vyměňte si úkol se sousedem a opravte si chyby.
Podle tabule si opravte domácí úkol.
Vyberte domácí úkoly a položte mi je na stůl.
Prepare your homework.
Have you got your homework?
Was there a problem? / Were there any
problems?
Let’s check our homework.
We will check your homework.
Let me see your homework. / Show me your...
Give me your homework.
Did you do your homework all by yourself /
yourselves without help?
Now we will correct your homework.
Prepare your homework and check it with your
partner.
Exchange your homework with your neighbour
and correct the mistakes.
Correct your homework from the whiteboard.
Collect your homework and put it on my desk.
Zadání domácího úkolu
Váš domácí úkol na příští hodinu je …
Váš písemný domácí úkol je …
Toto cvičení / úkol / atd. je váš domácí úkol.
Vaším úkolem je nakreslit schéma / aparaturu…
Dneska vám nedám žádný domácí úkol.
Setting homework
Your homework for the next lesson is ...
Your written homework is ...
This exercise / task / etc. Is your homework.
Your task is to draw diagram / lab apparatus ...
I’m not going to set any homework this time.
Vyjadřování pocitů a postojů:
Expressing feelings and attitudes:
Zlost, překvapení, nespokojenost
Byl jsem s vašimi výsledky dost nespokojený.
Měl jsem z vašich výsledků radost.
Musíte pracovat pilněji.
To nebylo / bylo moc dobré.
Myslíš to vážně?
Zkus to udělat ještě jednou, bude to lepší.
Rozhodně se můžeš zlepšit.
Anger, surprise, disappointment
I was quite disappointed with / at your results.
I was delighted by / with your results.
You must work harder.
That wasn’t / was very good.
Are you serious?
Try to do it once more. It will be better.
There’s room for improvement.
Souhlas, nesouhlas
To je správně.
Souhlasím / nesouhlasím s tebou.
Velmi dobře! /Zcela správně.
Tak ne. / Bohužel ne.
To je v pořádku.
Agreement, disagreement
That’s right / correct.
I agree / don’t agree with you.
Very good! / Quite right!
Not really. / Unfortunately not.
That’s OK.
Radost, nespokojenost
Skvělé! (mnoho způsobů)
Pleasure, displeasure
How nice. / Perfect! / Beautiful! / Fantastic! /
Great! / That’s very good. / Excellent! / A good
job! / Well done!
What a pity / a shame!
I am / am not pleased with your work.
Hats very kind of you.
You have made a lot of progress.
That wasn’t very good.
Try harder next time.
Well, it could be better.
I am happy with it.
To je škoda!
Mám / nemá radost z vaší práce.
To je od tebe moc hezké.
Udělali jste velký pokrok.
To nebylo moc dobré.
Příště zkus pracovat lépe.
No, mohlo by to být lepší.
Jsem s tím spokojen / mám z toho radost.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 3
Stránka 6
z 11
To nemohu přijmout. Je to opsané z internetu.
I can’t accept it. It’s copied from the Internet.
TIP / RADA ke slovní zásobě pro výuku
v angličtině!
TIP on using of word list for teaching
in English!
Zvýrazněte si fráze, které používáte nebo byste
chtěli používat v hodinách chemie v angličtině.
Highlight phrases you use or would like to use
in Chemistry lessons in English.
Ke stažení před touto hodinou chemie
Download before this Chemistry lesson
Požádejte žáky, aby si z internetu stáhli volně
dostupnou elektronickou verzi učebnice chemie
(Elsair R. Fundamentals of Chemistry – viz dále
Použitá literatura). Vložte jim URL adresu do
moodle kurzu chemie nebo pošlete předem emailem.
Ask students to download free online textbook
for students
(Elsair
R.
Fundamentals
of Chemistry – see next Literature list) from the
Internet. Put the URL address on moodle
Chemistry course or sent it them via e-mail
in advance.
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/fundamentals-ofchemistry
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/fundamentals-ofchemistry
Požádejte žáky (např. za domácí úkol), aby se
předem pokusili přečíst a porozumět textu na str.
14 – 18, kapitoly 1.4 Element, 1.6 Chemical
symbols, 1.7 Compounds, 1.13 Chemical
formulae, 1.12.2 Molecules (1.12.2.1 – 1.12.2.3).
Požádejte je, aby si zvýraznili slova/fráze kterým
řádně nerozumí.
Ask students (e.g. as homework) to read and to
try to understand the text on page 14 - 18,
chapters 1.4 Element, 1.6 Chemical symbols, 1.7
Compounds, 1.13 Chemical formulae, 1.12.2
Molecules (1.12.2.1 – 1.12.2.3). Ask them to
highlight words/phrases they don’t understand
properly.
Specifická slovní zásoba pro tuto hodinu
Klíčová slova
Specific word list for this lesson
Key words
Prvek
Element
Sloučenina
Compound
Atom, molekula
Atom, molecule
Krystal, krystalová struktura
Crystal, crystal structure
Protonové (atomové) číslo (Z)
Atomic (proton) number (Z)
Nukleonové číslo (A)
Mass (nucleon) number (A)
Vzorec / vzorce (mn. č.) (chemický/é)
Formula / formulae (pl.)
Symbol (značka) prvku
Symbol of an element
Název prvku
Name of an element
Číselný koeficient
Numerical coefficient
Stechiometrický koeficient
Stoichiometric coefficient
Periodická tabulka prvků
Periodic table of elements
Kov
Metal
Pomůcky a materiály
Teaching aids and materials
- Bílá tabule, barvené fixy
- Whiteboard, coloured markers
- Popř. interaktivní tabule s přístupem na Internet - Alternatively interactive board with Internet
(školní moodle kurzy atd.)
access (school moodle courses, etc.)
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 3
Stránka 7 z 11
- Písemné / tištěné podklady: tento pracovní list
pro učitele včetně přílohy – pracovní list žáka
- Školní sešity, učebnice chemie (Blažek J.,
Fábini J.)
- On-line učebnice chemie „Fundamentals
of Chemistry“
- Written / printed handouts: this teachers’
worksheet incl. students’ worksheet (enclosed)
- Students’ exercise books, chemistry text book
(Blažek J., Fábini J.)
- On-line Chemistry text book “Fundamentals
of Chemistry”
Popis vyučovací hodiny
Po této hodině žáci budou schopni definovat
chemický prvek a sloučeninu a budou schopni
uvádět jejich konkrétní příklady (u chemických
prvků budou schopni uvádět příklady výskytu
prvků ve formě atomů, molekul a krystalických
struktur). Žáci budou schopni vysvětlit pojmy
protonové číslo a nukleonové číslo a rozšíří si
přehled o symbolech a názvech chemických
prvků Rovněž se seznámí s některými anglickými
názvy chemických prvků. Žáci budou rozumět
pojmům chemický vzorec, číselný koeficient a
stechiometrický koeficient.
Lesson description
After this lesson students will be able to define
the element and the compound and they will be
able to give their examples (e.g. examples
of existence of elements in forms of atoms,
molecules and crystal structures). Students will
be able to explain terms atomic and mass
number and they will improve their knowledge
of symbols and names of elements. Students will
learn about some English names of elements.
They will be also able to understand terms: the
formula,
numerical
and
stoichiometric
coefficients.
Osnova
• Zahájení hodiny (5 min.)
• „Hra s písmeny“ ze slov „chemical
elements“ – vyhledávání symbolů prvků
v těchto slovech (5 min.)
• Vysvětlení pojmů chemický prvek a
sloučenina (včetně uvedení jejich
příkladů), symboly prvků, protonové
číslo, nukleonové číslo, chemický vzorec,
číselný a stechiometrický koeficient.
Seznámení s anglickými názvy některých
prvků. (20 min.)
• Domino – podklady viz pracovní list
učitele, zahájení práce ve skupinách (5
min.)
• Společné řešení úkolů z online eučebnice
• Zadání domácího úkolu (viz pracovní list
žáka v přílohách) a shrnutí a reflexe
hodiny (5 min.)
Concepts /outlines
• Opening the lesson (5 min.)
• “Game with letters” from words “chemical
elements” – searching for symbols of
elements in these words (5 min.)
• Explanation of terms an element, a
compound
(inclusive
giving
their
examples); symbols of elements, the
atomic number, the mass number, a
formula, numerical and stoichiometric
coefficients. Information about English
names of some elements (20 min.).
• Domino – handouts see teacher’s
worksheets, beginning of groups work (5
min.)
• Collective solutions of task from online
Chemistry e-textbook
• Homework
setting
(see
student’s
worksheet) and lesson summarizing and
reflection (5 min.)
Požadovaný čas
Time required
1 vyučovací hodina = 45 minut
1 lesson = 45 minutes
Aktivity po vyučovací hodině
Activities after the lesson
•
•
•
Zadání domácího úkolu do kurzu chemie
v moodle
Vložení zápisu z interaktivní tabule z této
hodiny chemie do kurzu chemie
v moodle.
Pedagogický
(reflektivní)
deník
–
hodnocení hodiny: Hodnocení proveďte
co nejdříve po vyučovací hodině.
•
•
•
Homework setting in the chemistry
course on moodle
Putting of the lesson recording from the
interactive board on moodle Chemistry
course.
Pedagogical reflective journal (lesson
evaluation: Do the evaluation after the
lesson as soon as possible.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 3
Stránka 8
z 11
Postup vyučovací hodiny
Lesson procedure
1) Zahajte hodinu, zapište do třídní knihy, 1) Open the lesson, write into the register book,
zkontrolujte úkoly a oznamte téma dnešní
check last homework, and announce the
hodiny. Zeptejte se na pocity ze čtení textů
topic of today’s lesson. Ask students
o chemickém prvku, sloučenině, symbolech a
about their feelings after reading texts
vzorcích z online učebnice chemie. V případě
about elements, compounds, symbols and
nutnosti vysvětlete význam slov, na které se
formulae from online Chemistry text book. If
žáci zeptají.
necessary explain words which students ask
2) Pokračujte se „hrou s písmeny“ ze slov
for.
„chemical elements“ a vysvětlete žákům 2) Continue with “the game with letters”
pravidla. Všechny pokyny a podklady ke
from words “chemical elements” and explain
kopírování k této hře jsou k dispozici v
its rules to students. All instructions and
příloze č. 1.
copyable handouts regarding this game –
3) Zahajte výklad a vysvětlete pojmy: chemický
see attachment No 1.
prvek, chemická sloučenina, protonové a 3) Start with the presentation and explain terms:
nukleonové číslo, symbol prvku, chemický
element, compound, atomic and mass
vzorec, číselný a stechiometrický koeficient.
number, symbol of an element, formula,
Uveďte příklady výskytu prvků a sloučenin a
numerical and stoichiometric coefficient. Give
uveďte příklady některých anglických názvů
examples of existence of elements and
prvků.
compound and give examples of English
names of some elements.
• (Chemický) Prvek: je chemická
látka složená z atomů se stejným
• An element: is a chemical substance
počtem protonů.
made up from atoms with the same
Příklad výskytu prvku:
number of protons.
a) Volné nesloučené atomy – např.
Examples of existence of elements:
He a další vzácné (inertní) plyny.
a) Free not bonded atoms - e.g. He
b) Molekuly
složené
z atomů
and other noble (inert) gases.
o stejném
počtu
protonů
b) Molecules made up from atoms
v atomovém jádře – např. H2, O2,
with the same number of protons
S8, Cl2 atd. (české názvy: vodík,
– e.g. H2, O2, S8, Cl2 etc.
kyslík, síra, chlor)
(hydrogen, oxygen, sulphur,
c) Atomy sloučené v krystalových
chlorine)
strukturách – diamant (C - uhlík),
c) Atoms
bonded
in
crystal
kovy (Au - zlato)
structures – diamond (C –
carbon), metals (Au – gold)
• Sloučenina: je chemická látka
složená z atomů dvou nebo více
• A compound: is a chemical
prvků vzájemně vázaných chemickou
substance made up from atoms
vazbou.
of two or more elements which are
Příklady sloučenin: H2O (voda), NaCl
bonded chemically.
Examples of compounds: H2O
(chlorid sodný) atd.
(water), NaCl (sodium chloride) etc.
• Protonové (atomové) číslo „Z“:
• Atomic (nucleon) number “Z”:
udává počet protonů v atomovém
jádře. Uvádí (v tabulce prvků) se
gives the number of protons in the
vlevo dole před symbolem prvku „X“ nucleus. It is written (in periodic
table) left down before the symbol
ZX, např. 1H.
of an element X – zX, e.g. 1H.
• Nukleonové číslo „A“: udává počet
• Mass (nucleon) number “A”: gives
nukleonů = protonů a neutronů
v atomovém
jádře.
Uvádí
se
the number of nucleons = protons
(v periodické tabulce prvků) vlevo
and neutrons in the nucleus of an
nahoře před symbolem prvku „X“ –
atom. It is written (in periodic table)
A
2
X, např. H.
left up before the symbol of an
A
2
element “X” – X, e.g. H.
• Symbol (značka) prvku: Každý
• Symbol of an element: Each
prvek má svůj symbol odvozený
element has own symbol related
z latinského názvu prvku. Jedná se
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 3
Stránka 9 z 11
•
•
•
o jednonebo
dvou-písmenný
symbol. První písmeno se vždy píše
velké, druhé malé – např. C, H, He,
Na, Cl (uhlík, vodík, helium, sodík,
chlor). Symbol prvku reprezentuje
také jeden atom daného prvku –
např. C = 1 atom uhlíku.
Chemický
vzorec:
je
zápis
chemické
sloučeniny
pomocí
symbolů prvků a koeficientů, které
udávají
poměr
atomů
prvků
v molekule.
Chemický
vzorec
reprezentuje také jednu molekulu
chemické sloučeniny – např. NaCl =
1 molekula chloridu sodného.
Číselný koeficient: uvádí počet
atomů prvku nebo molekul chemické
sloučeniny
a
zapisuje
se
před symbolem
prvku
nebo
před chemickým
vzorcem
sloučeniny. Koeficient „jedna“ se
nezapisuje. Např. H2 = 1 molekula
vodíku H2, 2H = 2 atomy vodíku H
Stechiometrický koeficient: uvádí
počet dílčích atomů v molekule a
udává
poměr
atomů
prvků
ve sloučenině.
Zapisuje
se
za symbolem prvku, koeficient 1 se
nezapisuje. Např. H2O = v jedné
molekule vody jsou obsaženy 2
atomy vodíku a jeden atom kyslíku;
vzájemný poměr H:O = 2:1.
4) Vyzvěte
žáky, aby vytvořili skupiny
po čtyřech. Rozdejte kartičky ke hře
„Domino“ (podklady a pokyny viz příloha č. 1
k pracovnímu listu z chemie č. 3). Vysvětlete
pravidla a nechejte je sestavit domino
ve skupinách.
Průběžně
kontrolujte
a
opravujte řešení v jednotlivých skupinách.
5) Po pětiminutovém limitu přerušte hru Domino
a začněte společně řešit úkoly z online
učebnice
chemie
(Fundamentas
of chemismy) str. 15 / 1.6.1 Chemical
symbols a str. 17 / 1.11 Element, mixtures
or compounds? Využijte interaktivní tabuli.
(Řešení k dispozici v příloze 1 tohoto
pracovního listu.)
6) Zadejte domácí úkol (příloha č. 2 tohoto
pracovního listu) a spolu s žáky shrňte
nejdůležitější fakta.
7) Sdělte žákům, že probranou látku si mohou
v českém jazyce přečíst v učebnici (Blažek
J., Fábini J.) na str. 26 – 30
4)
5)
6)
7)
to Latin name of an element. It is one
or two letters symbol. The first letter
is always capital one and the second
is always small one – e.g. C, H, He,
Na, Cl (carbon, hydrogen, sodium,
chlorine). The symbol represents
also one atom of an element – e.g. C
= 1 atom of carbon.
• (Chemical) formula: is a record of a
chemical compound with the help
of symbols of elements and with the
help of coefficients, which give us
proportions of atoms. The formula
represents also one molecule of a
compound – e.g. NaCl = 1 molecule
of sodium chloride.
• Numerical
coefficient:
gives
number of atoms or molecules and is
written before the symbol of an
element or before the formula of a
compound. Coefficient “one” isn’t
written: E.g. H2 = 1 molecule
of hydrogen H2, 2H = 2 atoms
of hydrogen H.
• Stoichiometric coefficient: gives
number of atoms in a molecule and
gives proportions of elements in a
compound. It is written after the
symbol of an element, coefficient 1
isn’t written. E.g. H2O = there are 2
atom of hydrogen and 1 atom
of oxygen in 1 molecule of water; H
and O are in a ration of 2:1.
Ask students to make groups of four.
Distribute cards for game “Domino”
(handouts and instructions see attachment
No. 1 to the chemistry worksheet No. 3).
Explain the rules and let them play Domino
in groups. Check and correct solutions
in each group continuously.
After 5 min limit interrupt game “Domino” and
stat with solution of tasks from the online
Chemistry
e-book
(Fundamentals
of Chemistry) p 15 / 1.6.1 Chemical symbols
and p 17 / 1.11 Element, mixture
or compounds? Use the interactive board.
(Key to task available in attachment 1 of this
works sheet.)
Set homework (attachment No. 2 of this
worksheet) and summarize the most
important facts with students.
Inform students they can read in Czech
about the topic of today’s lesson in the text
book (Blažek J., Fábini J.) on page 26 – 30.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 3
Stránka 10
z 11
Přílohy
Attachments
Příloha 1: Hra s písmeny, domino hra a úkoly
z online e-učebnice chemie – podklady ke
kopírování, pokyny, instrukce a řešení pro učitele
(soubor pro učitele)
Příloha 2: Pracovní list (PLŽ) žáka – Zadání
domácího úkolu – hra s písmeny
Příloha 3: Klíč k řešení k pracovnímu listu žáka –
(soubor pro učitele)
Příloha 4: Pedagogický (reflektivní) deník
(hodnocení hodiny)
Attachment 1: Game with letters, dominoes and
tasks from online e-textbook – handouts
for copying, instructions and key for the teacher
(teacher’s file)
Attachment 2: Student’s worksheet (SWS) –
Homework setting – the game with letters
Attachment 3: Key to the student’s worksheet
(SWS) – (teacher’s file)
Attachment 4: Pedagogical (reflective) journal
(lesson evaluation)
Použitá literatura
•
BETÁKOVÁ, L. Angličtina učitele angličtiny. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-550-X.
•
BLAŽEK, J.; FABINI, J. CHEMIE PRO STUDIJNÍ OBORY SOŠ A SOU NECHEMICKÉHO
ZAMĚŘENÍ. 5. vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2005.
ISBN 80-7235-104-4.
•
ELSAIR R. Fundamentals of Chemistry. [Online]. Ventus Publishing, 2012. ISBN 978-87-4030105-2. Dostupné na <http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistry-chemicalengineering/fundamentals-of-chemistry>.
•
FOX, G.; MAYOR, M.; RUNDELL, M., aj. MACMILLAN English DICTONARY FOR
ADVANCED LEARNERS. Oxford: Macmillan Education, 2002. ISBN 0-333-96482-9.
•
ŠMÍDOVÁ, T.; TEJKALOVÁ, L.; VOJTKOVÁ, N. CLIL ve výuce. Praha: Národní ústav pro
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, 2012. ISBN 978-80-87652-57-2.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 3
Stránka 11
z 11
Chemistry – Chemical elements and compounds
Attachment 1
Game with letters, Domino, work with on-line Chemistry textbook –
handouts, instructions and keys (teacher’s file)
Game with letters:
Instructions: Write words “Chemical elements” on the white (interactive) board. Ask students to find as
many symbols of elements as possible which can be found in these words. They can use any letters
from both words. Next they can use the periodic table of elements on page 4 – 5 from their Chemistry
textbooks (Blažek, J., Fabini, J., Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření).
Encourage them to say Czech names of elements for all found symbols.
Pokyny: Napište slova „Chemical elements“ na tabuli (interaktivní tabuli). Požádejte žáky, aby našli co
nejvíce symbolů prvků, které je možné v těchto slovech naleznout. Mohou použít jakákoli písmena
z těchto dvou slov. Dále mohou použít periodickou tabulku prvků ze str. 4 -5 z učebnice chemie
(Blažek, J., Fabini, J., Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření). Povzbuďte je,
aby řekli české názvy všech prvků, které našli.
Key / řešení:
C, Ca, Ce, Cs
H, He
Al, As, At
S, Sc, Se, Si, Sm
N, Na, Ne, Ni
Mn
I, In
Li, La
Eu, Es
Tc, Te, Ti, Tl
Domino:
Instructions: Photocopy (from page 2 of this attachment 1) and cut Domino cards along the bold lines.
Prepare appropriate number of sets according to the expected number of groups of four in the class.
Don’t forget to shuffle each set. Put the class into groups of four. Give each group a set of dominoes.
Let students put dominoes on the desk face-up in front of them. Let one student from each group
choose the first domino a let the others find following dominoes. At the end they should have a chain
where the first word corresponds to the last word. You can show the right solution on the interactive
whiteboard – page 2 of this attachment.
Pokyny: Nakopírujte (ze strany 2 této přílohy 1) a rozstříhejte Domino kartičky podél silných čar.
Připravte odpovídající množství sad podle očekávaného počtu skupin po čtyřech ve třídě.
Nezapomeňte každý set promíchat. Rozdělte třídu do skupin po čtyřech. Dejte každé skupině jednu
sadu domina. Nechejte žáky, aby si dominové kartičky položili před sebe na lavici nápisy nahoru.
Nechte jednoho žáka z každé skupiny vybrat první domino a nechte ostatní hledat následující domina.
Nakonec by měli mít řetěz, ve které první slovo odpovídá poslednímu. Můžete jim ukázat správné
řešení na interaktivní tabuli – str. 2 této přílohy.
Task from online Chemistry e-book:
Instructions: Do exercises in chapter 1.6.1 on page 15 (Chemical elements) and in chapter 1.11
on page 17 (Elements, mixtures or compounds) from online Chemistry e-book (ELSAIR R.
Fundamentals of Chemistry) together with students. Use white (interactive) board.
Pokyny: Spolu s žáky vypracujte na tabuli (interaktivní tabuli) cvičení z kapitoly 1.6.1 na str. 15 a
kapitoly 1.11 (Chemical elements) na str. 17 (Elements, mixtures or compounds) z online elektronické
učebnice chemie (ELSAIR R. Fundamentals of Chemistry).
Key / řešení: 1.6.1 – sulphur S, silver Ag, sodium Na, silicon Si
1.11 – C carbon, Ca calcium, Cl chlorine, Co cobalt, Cu copper
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 3
Stránka 1
z2
kyslík
sodium
sodík
potassium
draslík
carbon
uhlík
iron
železo
nitrogen
dusík
calcium
vápník
hydrogen
vodík
copper
měď
sulphur
síra
bromine
brom
chlorine
chlor
silver
stříbro
fluorine
fluor
tin
cín
magnesium
hořčík
tungsten
wolfram
silicon
křemík
radon
radon
gold
zlato
zinc
zinek
mercury
rtuť
arsenic
arsen
lead
olovo
boron
bor
aluminium
hliník
oxygen
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 3
Stránka 2
z2
Chemistry – Chemical elements and compounds
Attachment 2
Student’s worksheet (homework – Game with letters)
Name:
Class:
Date:
Task: Find as many symbols of elements as possible from letters in words “Chemical compounds”. Write these
symbols in the table below and with the help of the Internet find English names of elements and fill in also Czech
names. Put the table in the alphabetical order according to the first column (symbols). Then put your homework
in Chemistry course on moodle.
Symbol
English name
Czech name
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 2 k pracovnímu listu z chemie č. 3
Stránka 1
z1
Chemistry – Chemical elements and compounds
Attachment 3
Key to the student’s worksheet, homework – game with letters
(teacher’s file)
Key: to the task in student’s worksheet - in the attachment No 2.
Symbol
Al
Am
As
C
Ca
Cd
Ce
Cm
Co
Cs
Cu
Es
Eu
H
He
Ho
I
In
La
Li
Lu
Md
Mn
Mo
N
Na
Nd
Ne
Ni
No
Np
O
Os
P
Pa
Pm
Po
Pu
S
Sc
Se
Si
Sm
U
English name
aluminium
americium
arsenic
carbon
calcium
cadmium
cerium
curium
cobalt
caesium
copper
einsteinium
europium
hydrogen
helium
holmium
iodine
indium
lanthanum
lithium
lutetium
mendelevium
manganese
molybdenum
nitrogen
sodium
neodymium
neon
nickel
nobelium
neptunium
oxygen
osmium
phosphorus
protactinium
promethium
polonium
plutonium
sulphur
scandium
selenium
silicon
samarium
Uranium
“Chemical compounds”
Czech name
hliník
americium
arsen
uhlík
vápník
vápník
cer
curium
kobalt
cesium
měď
einsteinium
europium
vodík
helium
holmium
jod
indium
lanthan
lithium
lutecium
mendelevium
mangan
molybden
dusík
sodík
neodyme
neon
nikl
nobelium
neptunium
kyslík
osmium
fosfor
protaktinium
promethium
polonium
plutonium
síra
skandium
selen
křemík
samarium
uran
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 1
Stránka 1
z1
Chemistry – Chemical elements and compounds
Attachment 4
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Name:
Lesson in class:
Date:
Část 1
Plán a struktura hodiny
Podařilo se mi dodržet plán hodiny?
Splnili jsme cíle, které jsem pro hodinu stanovil / a?
Podařilo se mi vyvážit obsahovou a jazykovou složku?
Musel / a jsem někde zrychlovat / nastavovat?
Kde?
A
N
A
N
Dodržel / a jsem plánované pořadí aktivit?
Zařadil / a jsem závěrečnou reflexi?
Byla adekvátně dlouhá?
Kdybych plánoval / a tutéž hodinu znovu, měnil/a bych plán?
Jak?
Budu muset změnit plán navazující hodiny?
Průběh hodiny, úkoly, aktivity
Která aktivita vyšla přesně tak, jak jsem měl / a v plánu?
Která nevyšla podle plánu? Co k tomu vedlo? Jak jsem to řešil / a? Napadá mě teď jiné možné
řešení?
Se kterou aktivitou měli žáci problémy? Byly jejich problémy jazykové nebo se týkaly obsahu? Jak je
řešili?
Rozuměli instrukcím?
Jak řešili případné obtíže?
Potřebovali někde mou pomoc vice, než jsem čekal / a?
Kde?
Jak reagovali na různé způsoby prezentace? Který zafungoval nejlépe? Který byl nejhůře přijat?
Který zafungoval jinak, než jsem očekával / a?
Dařilo se mi monitorovat práci žáků?
Narušilo něco průběh hodiny tak, že bylo nutné přerušit aktivitu?
Co to bylo? Bylo to nevyhnutelné?
Jak se dařilo navázat?
Jaké bylo chování žáků? Ve kterých fázích pracovali podle očekávaní?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 4 k pracovnímu listu z chemie č. 3
Stránka 1
z2
Chemistry – Chemical elements and compounds
Attachment 4
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Část 2
Jazyk
Jak velký prostor pro komunikaci žáci dostali?
A
N
A
N
Se kterými výrazy/strukturami měli žáci problémy? Jak jim s tím mohu pomoci?
Které výrazy vnímali jako klíčově? Nevynechali některý?
Převažovala komunikace v mateřském nebo cizím jazyce?
Musel / a jsem se někdy uchýlit k mateřskému jazyku, i když jsem to původně neplánoval
/ a? Kdy?
Žákovské reflexe
Dokázali žáci formulovat klíčové body hodiny?
Jak jim v tom příště pomoci?
Jaké problémy popisovali? Jak jim předcházet?
Kterou aktivitu zmiňovali jako snadnou/složitou?
Odpovídá to mým původním očekáváním?
Jaká témata zmiňovali jako související – a jak tuto informaci mohu využit v plánování dalších hodin?
Já
Dělo se mimo výuku něco, co mohlo můj dnešní výkon ovlivnit?
Co?
A
N
Jaký pocit mam z celé hodiny?
Ostatní:
Datum, podpis:
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 4 k pracovnímu listu z chemie č. 3
Stránka 2
z2
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 4
Vyučovací předmět
Chemie (Chemistry)
Ročník
1.
Časová dotace
2 hod. týdně
Téma
Periodická tabulka prvků
Periodic table of elements
Cíl vyučovací hodiny
Klíčová kompetence
Popsat dlouhou formu periodické tabulky prvků
– sloupce (skupiny) a řady (periody). Rozlišit
hlavní a vedlejší skupiny, vžité názvy
některých skupin a částí period rozlišit kovy a
nekovy v periodické tabulce prvků.
Pojmenovat vybrané prvky anglickými názvy
podle symbolů prvků.
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Mediální výchova
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Předpokládané jazykové znalosti
A2
Předpokládané odborné znalosti
Základní informace o chemických prvcích,
jejich symbolech a názvech prvků vč. znalosti
protonového čísla.
Zpracovala: Mgr. Jana Hlaváčková
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 4
Stránka 1
z 11
Očekávané výstupy
Expected outcomes / objectives:
Žák:
-
The learner is able to:
- describe the long form of the periodic
table of elements (increasing of the
proton number, groups, periods),
- describe location of metals, non-metals
and metalloids in the periodic table
of elements,
- give examples of common names
of chosen groups and parts of periods,
- gain the basic orientation of the periodic
table of elements,
- revise names of chosen elements in
English.
-
-
popíše dlouhou formu periodické tabulky
prvků (růst protonového čísla, skupiny,
periody),
popíše umístění kovů, nekovů a polokovů
v periodické
tabulce
prvků,
uvede vžité názvy vybraných skupin a
částí period,
získá základní orientaci v periodické
tabulce prvků,
zopakuje si pojmenování vybraných
chemických prvků v angličtině.
Slovní zásoba pro výuku v angličtině
Word list for teaching in English
Společenské fráze:
Social rituals:
Pozdravy
Dobrý den, posaďte se.
Dobré ráno/odpoledne, všem!
Na shledanou v pondělí/úterý/ atd.!
Brzy na shledanou!
Mějte se hezky!
Greetings
Hello, please sit down.
Good morning/afternoon, everybody!
See you on Monday/Tuesday/ etc.!
See you soon!
Have a nice day!
Omluvy a promíjení:
Velice se omlouvám.
Omlouvám se za zpoždění.
To byla moje chyba.
Promiňte, zapomněl jsem udělat domácí úkol.
Promiňte, zapomněl jsem doma knížku.
To je v pořádku.
Dobře, ale už to nedělej.
To nic. To nevadí.
To nic. (reakce na omluvu)
Nic si z toho nedělej (reakce na omluvu).
Promiňte, nerozuměl jsem.
Apologizing and forgiving:
I’m very sorry.
Sorry, I’m late.
It was my mistake.
Excuse me; I forgot to do my home work.
Excuse me; I left my book at home.
It’s OK. It’s all right.
OK. But don’t do it again!
It doesn’t matter.
Never mind.
Don’t worry (about it).
Sorry, I didn’t get that / catch that.
Děkování:
Děkuji.
Moc děkuji.
Díky moc.
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Děkuji za utření tabule (bílé/černé).
Thanking:
Thank you.
Thank you very much.
Thanks a lot
You’re welcome.
Not at all.
Don’t mention it.
Thank you for cleaning whiteboard / blackboard.
Fáze hodiny:
Unit stages:
Kontrola docházky
Kdo chybí?
Checking attendance
Who is missing?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 4
Stránka 2
z 11
Jsou tu všichni?
Proč jdete pozdě?
Kde je vaše třídní kniha?
Vezmi prosím třídnici do 6B/do druhé skupiny.
Is everybody here?
Why are you late?
Where is your register/register book/class book?
Take the register to 6B/to another group, please.
Zahájení hodiny
Přestávka skočila a můžeme hned začít.
Můžeme začít.
Naše dnešní téma je…
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Dnes budeme mluvit o…
Opening lesson
The break is over and we can start right now.
We can begin.
Our topic for today is...
Let’s check your homework.
Today we are going to speak about...
Závěr hodiny
Je čas skončit naši hodinu.
To je pro dnešek vše, díky.
Pracovali jste velmi dobře.
Za domácí úkol máte…
Nezapomeňte udělat domácí úkol.
Closing lesson
It’s time to finish our lesson.
That’s all for today, thank you.
You worked very well.
Your homework is...
Don’t forget to do your homework.
Dělení hodiny
Na začátku hodiny…
Dnes bych rád…
Dnes se budeme učit o…
Budeme se učit o…
Na konci hodiny budete umět/budete schopni…
Nejdříve…
Nejdříve několik slov o vašem domácím úkolu…
Začneme s…
Na začátek…/ Začneme s…
Teď je čas na…
Teď si prosím vezměte paír.
Dále (my)…/ Poté…/ Potom (my)…
Později uděláme nějaká cvičení / nějaké
cvičení…
Nakonec (my)…/ Na konci hodiny…
Sequencing lesson
At the beginning of the lesson...
Today I would like to...
Today we will learn about…
We are going to learn about…
At the end of the lesson you’ll be able to…
First of all we...
Firstly, a few words about your homework...
We start with...
To begin with.../ Let’s start with...
Now it’s time for...
Now please take a sheet of paper.
Next we.../After that.../ Then we...
Later (on) we are going to do some exercises /
an exercise.
Finally we.../ At the end of lesson..
Řízení třídy:
Class management:
Žádosti
Přečti ten text, prosím.
Můžeš odpovědět na mou otázku?
Můžeš to zopakovat?
Rozsviť, prosím.
Zhasni, prosím.
Requests
Can you read the text, please?
Can you answer my question?
Can you say that again?
Switch on / turn on the light, please.
Switch of /turn of the light, please.
Organizování třídy
Posaďte se do dvojic.
Sedněte si po jednom.
Kdo má službu?
Když znáte odpověď, zvedněte ruku.
Sedni si do první řady.
Organizing the class
Sit in pairs.
Sit one by one.
Who is on duty in class?
If you are ready to answer, put your hand up.
Sit in the first row.
Příkazy
Otevřete učebnice na str. 65.
Zavřete učebnice/sešity.
Commands
Open your book at page 65.
Close your books, exercise books.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 4
Stránka 3
z 11
Ukončete práci.
Nakresli/zopakuj/odpověz.
Udělejte cvičení 10 na str. 25.
Za jednu minutu napište co nejvíce slov.
Napište to na tabuli.
Napiš…
Nedívej se na odpovědi.
Chci, abyste to dodělali doma.
Nebavte se!
Nedělejte hluk!
Finish your work.
Draw/repeat/answer.
Do exercise 10 on page 25.
Write as many words as possible in one minute.
Write it on the board.
Write down...
Don’t look at the answers.
I want you to finish this off at home.
Don’t chat.
Don’t be noisy!
Párová a skupinová práce
Budete pracovat ve dvojicích / ve skupinkách po
třech.
Pracuj s partnerem ve dvojici.
Teď pracujte ve dvojicích.
Utvořte (tři) skupiny.
Pracujte samostatně. (více možností pro pokyn
„pracujte samostatně – mn. č.)
Teď jste na řadě vy.
Počkej, až na tebe přijde řada.
Pair-work a and group-work
I want you to work in pairs / small groups of
three.
Work with your partner.
Now work in pairs.
Make (three) groups. /make up groups.
Work on your own. / Everybody work individually.
/Work by yourselves (pl.).
It’s your turn now.
Wait for your turn.
Rozdávání a vybírání materiálů
Dám vám nějaké handouty (podklady).
Dejte mi sešity / testy…
Můžete rozdat ty testy/podklady?
Rozdej ty testy.
Rozdejte to, prosím.
Dnes mám pro vás nějaké pracovní listy.
Bohužel nemám dost kopií. (obávám se, že
nemám dost kopií).
Můžeš se podělit s Petrem.
Pošli ty testy dozadu.
Vezmi si jeden a pošli je dál.
Má každý jeden?
Můžete si je nechat (materiály, testy, apod.)
Ten handout si nechte.
Vezměte si domácí úkol/sešity.
Chci ty písemky zpátky.
Seber testy, prosím.
Teď mi, prosím, dejte testy.
Odevzdejte sešity/testy.
Odevzdali všichni testy?
Distributing and collecting materials
I will give you some handouts.
Give me your exercise books / tests...
Could you give out/pass out the tests/handouts?
Hand out the papers.
Spread it around, please.
I have some worksheets to hand round today.
I’m afraid I haven’t got / there aren’t enough
copies.
Could you share with Peter, please?
Pass these papers back please.
Take one and pass them on.
Has everybody got one?
They’re for you to keep (handouts, tests, etc.)
Keep this handout.
Pick up your homework / exercise books.
I want the papers back.
Collect your test, please.
Now, give me your tests, please.
Hand in exercise books/tests.
Have you all handed your tests in?
Výklad a procvičování:
Presentation and practice:
Výklad
Dnes budeme mluvit o…
Dnes budeme opakovat…
Můžeme si rychle zopakovat …
Toto je velmi důležité si zapamatovat.
Tady jsou nějaká nová slovíčka.
Nyní vám řeknu nějaká nová fakta o …(dvě
možnosti, jak přeložit do aj)
Zapamatujte si to.
První příklad této metody/ použití/ atd. je …
Presentation
Today we are going to talk about ...
Today we will revise...
We can do some quick revision of ...
This is very important to know.
Here are some new words.
Now I am going to tell you / I will tell you some
new facts about ...
Remember it.
The first example of/for this method /usage / etc.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 4
Stránka 4
z 11
Shrneme si to.
Is ...
The another example is ...
Let’s look at it in more detail.
Note that ...
Do not confused X and Y.
What is the difference between A and B?
What do these methods /procedures / etc in
common?
Let me sum this up.
Uvedení nové aktivity
Teď si procvičíme …
Budeme procvičovat / budeme se učit …
Je nutné procvičit …
Naše nové téma je …
Podívejte se na handout / na stranu XY / na
cvičení A / atd.
Otočte na stranu XY a uděláme cvičení B.
Přesuneme se na cvičení C / úkol 2 / atd.
Pojďme na cvičení D / úkol 3 / atd.
Vyberte si jeden z nich.
Až to uděláte (budete mít hotovo), můžete
pokračovat s …
V neposlední řadě uděláme cvičení E.
Introducing a new activity
We are now going to practise ...
We will practise /learn ...
It is necessary to practise ...
Our new topic is ...
Look at the handout / at page XY / at exercise A /
etc.
Turn to page XY and we will do exercise B.
Let’s move to exercise C / task 2 / etc.
Let’s go on to exercise D / task 3 / etc.
Choose one of them.
When you have done that, you can continue with
...
Last but not least we will do exercise E.
Instruování
Přečtete si cvičení A / odstavec 1 / článek na
straně XY / první řádek / ten text / příklad / atd.
Podívejte se na …
Pozorně si prostudujte příklad v učebnici.
Přečtete, co máme za úkol.
Přečtete si instrukce k této úloze.
Přečtěte, co máme s tím cvičením dělat.
Zopakujte to.
Udělejte to podle zadání/instrukcí.
Doplňte vynechávky / mezery.
Doplňte chybějící slova / čísla-údaje / počty.
Použijte slova v závorkách.
Spojte slova z prvního sloupečku se slovy
z druhého sloupečku.
Popište tento graf / schéma / obrázek.
Odpovězte na mé otázky.
Odpovídejte celou větou.
Začněte tímto cvičením.
Dodělejte to doma.
Rychle! / Honem! /Udělejte to rychle!
Podtrhněte /zakroužkujte správnou odpověď.
Zatrhněte / zakřížkujte správnou odpověď.
Zkontrolujeme odpovědi / řešení.
Jeden po druhém.
Zkuste to někdo jiný.
Pracujte svým vlastním tempem.
Nespěchejte.
Giving instructions
Read exercise A / paragraph 1 / article on page
XY / line 1 / the text / the example / etc.
Look at ...
Study carefully the example in your textbook.
Read what the task is, please.
Read the instructions to the task.
Read what we are supposed to do with the task.
Say it once again.
Follow the instructions.
Fill in the blanks / gaps.
Supply the missing words / figures /numbers.
Use the words in brackets.
Match the words from the first column with the
words from the second column.
Describe this graph / diagram / picture.
Give answers to my questions.
Answer in whole sentences.
Star with this exercise.
Finish it at home.
Be quick! / Quickly! / Do it quickly!
Underline / circle the right answer.
Tick / cross the right answer.
Let’s check the answers / the solutions.
In turn. / Take it in turns. / One at one.
Someone else, try it.
Work at your own pace.
Take your time.
Další příklad je …
Podíváme se na to podrobněji.
Všimněte si, že …
Nepleťte si X a X.
Jaký je rozdíl mezi A a B?
Co mají tyto metody / postupy / atd. společného?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 4
Stránka 5
z 11
Domácí úkol:
Homework:
Kontrola domácího úkolu
Připravte si domácí úkoly.
Máte domácí úkol?
Byl (tam) nějaký problém? / byly nějaké (tam)
nějaké problémy?
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Ukažte mi svůj úkol.
Dejte mi svůj domácí úkol.
Udělal jsi / udělali jste domácí úkol sám / sami
bez pomoci?
Teď opravíme domácí úkol.
Připravte si domácí úkol a zkontrolujte si ho
se sousedem.
Vyměňte si úkol se sousedem a opravte si chyby.
Podle tabule si opravte domácí úkol.
Vyberte domácí úkoly a položte mi je na stůl.
Checking homework
Prepare your homework.
Have you got your homework?
Was there a problem? / Were there any
problems?
Let’s check our homework.
We will check your homework.
Let me see your homework. / Show me your...
Give me your homework.
Did you do your homework all by yourself /
yourselves without help?
Now we will correct your homework.
Prepare your homework and check it with your
partner.
Exchange your homework with your neighbour
and correct the mistakes.
Correct your homework from the whiteboard.
Collect your homework and put it on my desk.
Zadání domácího úkolu
Váš domácí úkol na příští hodinu je …
Váš písemný domácí úkol je …
Toto cvičení / úkol / atd. je váš domácí úkol.
Vaším úkolem je nakreslit schéma / aparaturu…
Dneska vám nedám žádný domácí úkol.
Setting homework
Your homework for the next lesson is ...
Your written homework is ...
This exercise / task / etc. Is your homework.
Your task is to draw diagram / lab apparatus ...
I’m not going to set any homework this time.
Vyjadřování pocitů a postojů:
Expressing feelings and attitudes:
Zlost, překvapení, nespokojenost
Byl jsem s vašimi výsledky dost nespokojený.
Měl jsem z vašich výsledků radost.
Musíte pracovat pilněji.
To nebylo / bylo moc dobré.
Myslíš to vážně?
Zkus to udělat ještě jednou, bude to lepší.
Rozhodně se můžeš zlepšit.
Anger, surprise, disappointment
I was quite disappointed with / at your results.
I was delighted by / with your results.
You must work harder.
That wasn’t / was very good.
Are you serious?
Try to do it once more. It will be better.
There’s room for improvement.
Souhlas, nesouhlas
To je správně.
Souhlasím / nesouhlasím s tebou.
Velmi dobře! /Zcela správně.
Tak ne. / Bohužel ne.
To je v pořádku.
Agreement, disagreement
That’s right / correct.
I agree / don’t agree with you.
Very good! / Quite right!
Not really. / Unfortunately not.
That’s OK.
Radost, nespokojenost
Skvělé! (mnoho způsobů)
Pleasure, displeasure
How nice. / Perfect! / Beautiful! / Fantastic! /
Great! / That’s very good. / Excellent! / A good
job! / Well done!
What a pity / a shame!
I am / am not pleased with your work.
Hats very kind of you.
You have made a lot of progress.
That wasn’t very good.
To je škoda!
Mám / nemá radost z vaší práce.
To je od tebe moc hezké.
Udělali jste velký pokrok.
To nebylo moc dobré.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 4
Stránka 6
z 11
Příště zkus pracovat lépe.
No, mohlo by to být lepší.
Jsem s tím spokojen / mám z toho radost.
To nemohu přijmout. Je to opsané z internetu.
Try harder next time.
Well, it could be better.
I am happy with it.
I can’t accept it. It’s copied from the Internet.
TIP / RADA ke slovní zásobě pro výuku
v angličtině!
TIP on using of word list for teaching
in English!
Zvýrazněte si fráze, které používáte nebo byste
chtěli používat v hodinách chemie v angličtině.
Highlight phrases you use or would like to use
in Chemistry lessons in English.
Ke stažení před touto hodinou chemie
Download before this Chemistry lesson
Požádejte žáky, aby si z internetu stáhli volně
dostupnou elektronickou verzi učebnice chemie
(Elsair R. Fundamentals of Chemistry – viz dále
Použitá literatura). Vložte jim URL adresu do
moodle kurzu chemie nebo pošlete předem emailem.
Ask students to download free online textbook
for students
(Elsair
R.
Fundamentals
of Chemistry – see next Literature list) from the
Internet. Put the URL address on moodle
Chemistry course or sent it them via e-mail
in advance.
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/fundamentals-ofchemistry
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/fundamentals-ofchemistry
Požádejte žáky (např. za domácí úkol), aby se
předem pokusili přečíst a porozumět textu na str.
105 - 107, kapitoly 9.2 Mendeleev’s table (1869),
9.3 Modern Periodic Table, 9.4 Metals / nonmetals. Požádejte je, aby si prohlédli obrázky a
zvýraznili si slova/fráze kterým řádně nerozumí.
Ask students (e.g. as homework) to read and to
try to understand the text on page 105 - 107,
chapters 9.2 Mendeleev’s table (1869), 9.3
Modern Periodic Table, 9.4 Metals / non-metals.
Ask them to look at pictures and to highlight
words/phrases they don’t understand properly.
Specifická slovní zásoba pro tuto hodinu
Klíčová slova
Specific word list for this lesson
Key words
Prvek
Element
Symbol (značka) prvku
Symbol of an element
Název prvku
Name of an element
Periodická tabulka prvků
Periodic table of elements
Kov
Metal
Nekov
Non-metal
Polokov
Metalloid (semimetal)
Sloučenina
Compound
Skupina (prvků)
Group (of elements)
Hlavní skupina
Main group
Vedlejší skupina
Secondary group (sub-group)
Sloupec
Column
Svislý sloupec
Vertical column
Řada (prvků)
Row (of elements)
Perioda (prvků)
Period (of elements)
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 4
Stránka 7
z 11
Vodorovná řada
Horizontal row
Krátká řada
Short period
Dlouhá řada
Long period
Velmi dlouhá řada
Very long period
Úhlopříčka
Diagonal
Vzácné (inertní – netečné) plyny
Noble (inert) gases
Alkalické kovy
Alkali metals
Kovy alkalických zemin
Alkali Earth metals
Halogeny
Halogens
Chalkogeny
Chalcogens
Lanthanoidy
Lanthanides
Aktinoidy
Actinides
Transurany
Trans-uranium elements
Vlastnosti (prvku)
Properties (of an elements)
Pomůcky a materiály
Teaching aids and materials
- Bílá tabule, barvené fixy
- Popř. interaktivní tabule s přístupem na Internet
(školní moodle kurzy atd.)
- Nástěnná periodická tabulka prvků
- Písemné / tištěné podklady: tento pracovní list
pro učitele včetně příloh pro žáky
- Školní sešity, učebnice chemie (Blažek J.,
Fábini J.)
- On-line učebnice chemie „Fundamentals
of Chemistry“
- Whiteboard, coloured markers
- Alternatively interactive board with Internet
access (school moodle courses, etc.)
- Wall Periodic table poster / charts
- Written / printed handouts: this teachers’
worksheet incl. students’ worksheets (enclosed)
- Students’ exercise books, chemistry text book
(Blažek J., Fábini J.)
- On-line Chemistry text book “Fundamentals
of Chemistry”
Popis vyučovací hodiny
Po této hodině žáci budou schopni popsat
dlouhou formu periodické tabulky prvků, rozlišit
umístění kovů, nekovů a polokovů v periodické
tabulce prvků a pojmenovat vžitými názvy
některé skupiny nebo části periodické tabulky
prvků. Získají základní představu o periodické
tabulce prvků. Žáci budou dále schopni
k vybraným symbolů prvků přiřadit anglické
názvy.
Lesson description
After this lesson students will be able to describe
the long form of periodic table of elements,
differentiate location of metals, non-metals and
metalloids and they will be able to call some
of groups or parts of periodic table of elements
by common names. They gain the basic
orientation of periodic system of element and
they will be able to match English names to the
chosen symbols.
Osnova
• Zahájení hodiny (5 min.)
• „Hra s abecedou“ (10 min.)
• Vysvětlení dlouhé formy periodické
tabulky prvků (skupiny - sloupce, periody
– řady, hlavní skupiny), vysvětlení
umístění kovů, nekovů a polokovů
v periodické tabulce, dále seznámení
s triviálními (vžitými) názvy některých
Concepts /outlines
• Opening the lesson (5 min.)
• “Game with the Alphabet (10 min.)
• Explanation of the long form of the
periodic table of elements (groups columns, rows - periods, main groups),
explanation of location of metals, nonmetals
and
metalloids,
next
familiarization
with common
names
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 4
Stránka 8
z 11
•
•
skupin prvků a částí řad periodické
tabulky prvků (15 min.)
Práce se slepou periodickou tabulkou
prvků – podklady a pokyny viz přílohy
tohoto pracovního listu (10 min.)
Zadání domácího úkolu (viz pracovní list
žáka v přílohách) a shrnutí a reflexe
hodiny (5 min.)
•
•
of some groups or parts of periodic
system (15 min.)
Work with the blank periodic table
of elements – handouts and instructions
see attachments (10 min.)
Homework
setting
(see
student’s
worksheet) and lesson summarizing and
reflection (5 min.)
Požadovaný čas
Time required
1 vyučovací hodina = 45 minut
1 lesson = 45 minutes
Aktivity po vyučovací hodině
Activities after the lesson
•
•
•
Zadání domácího úkolu do kurzu chemie
v moodle
Vložení zápisu z interaktivní tabule z této
hodiny chemie do kurzu chemie
v moodle.
Pedagogický
(reflektivní)
deník
–
hodnocení hodiny: Hodnocení proveďte
co nejdříve po vyučovací hodině.
•
•
•
Homework setting in the chemistry
course on moodle
Putting of the lesson recording from the
interactive board on moodle Chemistry
course.
Pedagogical reflective journal (lesson
evaluation: Do the evaluation after the
lesson as soon as possible.
Postup vyučovací hodiny
Lesson procedure
1) Zahajte hodinu, zapište do třídní knihy,
zkontrolujte úkoly a oznamte téma dnešní
hodiny. Zeptejte se na pocity ze čtení textů
o periodické tabulce prvků, kovech a
nekovech
z online
učebnice
chemie.
V případě nutnosti vysvětlete význam slov,
na které se žáci zeptají.
2) Hra s abecedou“: Nechte žáky vypsat
abecedu do jednoho nebo dvou sloupců
svisle na stránku v sešitě. Požádejte je, aby
ke každému písmenu napsali alespoň jedno
slovo (nejlépe podstatné jméno), které
charakterizuje cokoli, co má vztah k chemii.
Po cca 5 minutách nechejte žáky napsat na
tabuli jejich návrhy do jednoho nebo dvou
sloupců a dle potřeby opravte pravopis.
Možné řešení viz příloha č. 1.
3) Zahajte výklad a vysvětlete pojmy: periodická
tabulka prvků, sloupce, řady, hlavní skupiny,
kovy, nekovy a polokovy. Uveďte příklady
triviálních (vžitých) názvů pro některé
skupiny a části periodického systému prvků
v českém i anglickém jazyce.
• Periodická
tabulka
prvků:
V minulosti
před
rokem
1869
existovaly různé formy uspořádání
tehdy známých prvků. V roce 1869
uspořádal D. I. Mendělejev prvky do
tabulky podle rostoucí relativní
atomové
hmotnosti.
Prvky
1) Open the lesson, write into the register book,
check last homework, and announce the
topic of today’s lesson. Ask students
about their feelings after reading texts
about the periodic table of elements, etc.
from online Chemistry text book. If necessary
explain words which students ask for.
2) “Game with the Alphabet”. Let students write
down the alphabet in one or two columns
on one page in their exercise books. Ask
them to find at least one word (preferably
noun)
which
characterizes
anything
regarding
Chemistry.
After
5
min
(approximately) let students write down on
the board their suggestions in one or two
columns and correct spelling if necessary.
Possible solutions – see attachment No 1.
3) Start with the presentation and explain terms:
the periodic table of elements, groups,
periods, main groups, metals, non-metals
and metalloids. Give examples of common
names of some groups or part of the periodic
system in Czech and in English.
• The periodic table of elements:
In the past before 1869 there were
different forms of arrangement
of elements which were known
at that time. In 1869 D. I. Mendeleev
arranged elements in order of their
increasing relative atomic mass
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 4
Stránka 9
z 11
•
•
•
s podobnými vlastnostmi uspořádal
periodicky do skupin. Mendělejev
uspořádal tabulku v době, kdy bylo
známo pouze 63 prvků. Pro dosud
neobjevené prvky vynechal prázdná
místa a u některých dosud
neobjevených
prvků
přesně
předpověděl jejich vlastnosti (např.
Ga, Sc, Ge).
Z Mendělejevovy tabulky vznikla
moderní podoba periodické tabulky
prvků – tzv. dlouhá forma periodické
tabulky
prvků.
Dlouhá
forma
periodické tabulky prvků se skládá ze
7 řad a 18 sloupců (18 sloupců je
označení podle IUPAC). Část 6. a 7.
periody je pro lepší přehlednost
vyčleněna pod tabulku (lanthanoidy a
aktinoidy).
Řady a sloupce: Řady se nazývají
periodami a sloupce skupinami. Pro
popis sloupců se častěji používají
pojmy hlavní a vedlejší skupiny
(nebo A a B skupiny) a je jich pak 8
hlavních skupin a 8 vedlejších skupin
(8. vedlejší skupina je složena ze tří
sloupců).
Kovy, nekovy, polokovy: Přibližně
tři čtvrtiny všech známých prvků jsou
kovy. Kovy se nacházejí v levé části
periodické
tabulky
prvků
před úhlopříčkou mezi prvky borem a
astatem. Polokovy se pak nacházejí
na této úhlopříčce (např. křemík).
Za touto
úhlopříčkou
se
pak
nacházejí nekovy.
Triviální (vžité názvy) některých
skupin nebo částí periodické
tabulky prků:
Alkalické kovy – prvky první hlavní
skupiny (IA), kromě vodíku = nekov
Kovy alkalických zemin – prvky
druhé hlavní skupiny (IIA)
Vzácné (netečné, inertní) plyny –
prvky osmé hlavní skupiny (VIIIA)
Halogeny – prvky sedmé hlavní
skupiny (VIIA), kromě astatu
Chalkogeny – prvky šesté hlavní
skupiny (VIA)
Lanthanoidy – prvky ležící za
lanthanem (část 6. periody)
Aktinoidy – prvky ležící za aktiniem
(část 7. periody)
Transurany – uměle připravené
prvky ležící za uranem (protonové
•
•
•
in the periodic table. He arranged
elements with similar properties in
groups
(columns).
Mendeleev
arranged the table when only 63
elements were known. He was able
to predict for till that time not
discovered elements their location
and their properties precisely (e.g.
Ga, Sc, Ge).
The modern periodic table was
created from the Mendeleev periodic
table of elements – it is so called
long
form
of
periodic
table
of elements. The long form consists
of 7 rows a 18 columns (18 columns
th
is used by IUPAC). Parts of 6 and
th
7 periods are set aside under the
table for better overview (lanthanides
and actinides).
Rows and columns: Rows are
called periods and columns are
groups. Terms main groups and
secondary groups are more common
to describe columns (or A and B
groups) and there are 8 main and 8
th
secondary groups (the 8 secondary
group consists of 3 sub-columns).
Metals, non-metals, metalloids:
Metals represent approximately three
fourths of all known elements. Metals
are located in the left part of the
periodic table before the diagonal
between
boron
and
astatine.
Metalloids are located on this
diagonal (e.g. silicon). Non-metals
are located after this diagonal.
Common names of some groups
or parts of the periodic table of
elements:
st
Alkali metals – elements of 1 main
group (IA), except H = non-metal
Alkali earth metals – elements
nd
of 2 main group (IIA)
Noble (inert, rare) gases –
th
elements of 8 main group (VIIIA)
th
Halogens -.elements of 7 main
group (VIIA), except astatine
th
Chalcogens – elements of 6 main
group (VIA(
Lanthanides – elements located
th
after Lanthanum (a part of 6 period)
Actinides – elements located after
th
actinium (a part of 7 period)
Tarns-uranium elements – artificial
prepared elements located after
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 4
Stránka 10
z 11
číslo nad 92)
4) Rozdejte
všem
žákům
oboustranně
vytištěnou přílohu č. 2 se slepou periodickou
tabulkou prvků. Požádejte je, aby na první
straně této přílohy schematicky znázornili:
kovy, nekovy, polokovy a dále skupiny nebo
části period s triviálními názvy. Žáci mohou
vyznačovat barevně a přidávat poznámky
v angličtině. Požádejte je, aby se nedívali do
zápisu a ani do periodické tabulky prvků.
Průběžně kontrolujte, jak pracují a v závěru
časového limitu (cca 8 z 10 min) je nechte
zkontrolovat si řešení podle periodické
tabulky prvků a zápisu v sešitech.
5) Zadejte domácí úkol (příloha č. 2 tohoto
pracovního listu) a spolu s žáky shrňte
nejdůležitější fakta.
6) Sdělte žákům, že probranou látku si mohou
v českém jazyce přečíst v učebnici (Blažek
J., Fábini J.) na str. 68 – 71.
uranium.
4) Distribute two-sided printed attachment No 2
with a blank periodic table of elements to all
students. Ask students to draw schematically
metals, non-metals metalloids and next
groups or parts of periods which can be
called by common names. Students can
highlight and add notes in English. Ask them
not to look at their notes in exercise books or
at the periodic table of elements. Check them
continuously and at the end of the time limit
(approx. 8 from 10 min) let them to check
their solutions in the periodic table and in the
notes in exercise books.
5) Set homework (attachment No. 2 of this
worksheet) and summarize the most
important facts with students.
6) Inform students they can read in Czech
about the topic of today’s lesson in the text
book (Blažek J., Fábini J.) on page 68 – 71.
Přílohy
Attachments
Příloha 1: Hra s abecedou – řešení pro učitele
(soubor pro učitele)
Příloha 2: Pracovní list (PLŽ) žáka – první část:
zaznamenání poznatků z hodiny, druhá část:
Zadání domácího úkolu – hledání symbolů prvků
v periodické tabulce prvků
Příloha 3: Klíč k řešení k druhé části pracovního
listu žáka – (soubor pro učitele)
Příloha 4: Pedagogický (reflektivní) deník
(hodnocení hodiny)
Attachment 1: Game with the alphabet – key for
the teacher (teacher’s file)
Attachment 2: Student’s worksheet (SWS) –
part one: notes of knowledge from the lesson,
part two: homework setting - looking for symbols
of elements in the periodic table of elements.
Attachment 3: Key to the part two of the
student’s worksheet (SWS) – (teacher’s file)
Attachment 4: Pedagogical (reflective) journal
(lesson evaluation)
Použitá literatura
•
BETÁKOVÁ, L. Angličtina učitele angličtiny. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-550-X.
•
BLAŽEK, J.; FABINI, J. CHEMIE PRO STUDIJNÍ OBORY SOŠ A SOU NECHEMICKÉHO
ZAMĚŘENÍ. 5. vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2005.
ISBN 80-7235-104-4.
•
ELSAIR R. Fundamentals of Chemistry. [Online]. Ventus Publishing, 2012. ISBN 978-87-4030105-2. Dostupné na <http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistry-chemicalengineering/fundamentals-of-chemistry>.
•
FOX, G.; MAYOR, M.; RUNDELL, M., aj. MACMILLAN English DICTONARY FOR
ADVANCED LEARNERS. Oxford: Macmillan Education, 2002. ISBN 0-333-96482-9.
•
ŠMÍDOVÁ, T.; TEJKALOVÁ, L.; VOJTKOVÁ, N. CLIL ve výuce. Praha: Národní ústav pro
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, 2012. ISBN 978-80-87652-57-2.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 4
Stránka 11
z 11
Chemistry – Periodic table of elements
Attachment 1
Game with the Alphabet - key (teacher’s file)
Game with the Alphabet – key (not all possibilities mentioned inspiration only):
Hra s abecedou – řešení (ne všechna řešení uvedena, jen pro inspiraci):
A – atom, atomic number, acid, anion, actinides
B – base, buffer, Bohr’s atomic model
C – compound, condensate, cation, crystal, column, chalcogens
D – distillation, denaturation, detergent, dilution, DNA
E – element, electron, extraction, ethanol
F – filtration, filter, filtrate, fluid, formula
G – gas, gravity, group
H – homogenous, heterogeneous mixture, halogens, hydrocarbon, hydroxide
I – ion, isotope, indicator, inert gas, iodide
J - joule
K - ketone
L – liquid (substance), lanthanides, lipid, lattice structure
M – molecule, mixture, methanol, metal, mass, mole, monosaccharide
N – nucleus, nucleon, neutron, non/metal
O – orbital, orbit, oil, octane number, oxide, oxygen, oxidation
P – particle, petroleum, proton, periodic table, period, peptide, polymer, photon, product, purine
Q – quantum number
R – radioactivity, reaction, reactant, rare gases, RNA
S – sedimentation, solid (substance), substance, suspension, solution, solubility, solvent, shell, symbol
T – tar, titration, toxicity, temperature, thermometer,
U – unit, uranium (U)
V – volume, vitamin, valence, viscosity
W – water, weight,
X – X-ray, xenon (Xe)
Y – ytterbium (Yb), yttrium (Y)
Z – zero charge, zwitterions
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 4
Stránka 1
z1
Chemistry – Periodic table of elements
Attachment 2
Name:
Student’s worksheet, part one – handout for notes
Class:
Date:
Task:. Draw schematically and write notes where we can find metals, non-metals metalloids in the blank periodic table of elements. Then highlight groups or parts
of periods which can be called by common names. Write these common names as notes. Don’t look at your notes in exercise books or in text books and don’t
look at the periodic table of elements.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 2 k pracovnímu listu z chemie č. 4
Stránka 1 z 2
Chemistry – Periodic table of elements
Attachment 2
Name:
Student’s worksheet, part two – homework
Class:
Date:
Task: Think of symbols of elements and write all symbols of elements beginning with letters H, C, N, S and T in the blank periodic table of elements. Then write English names of
these symbols under each symbol (in each box with a symbol).
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 2 k pracovnímu listu z chemie č. 4
Stránka 2 z 2
Chemistry – Periodic table of elements
Attachment 3
Key (teacher’s file) to the student’s worksheet, part two – homework
Key to following task:
Think of symbols of elements and write all symbols of elements beginning with letters H, C, N, S and T in the blank periodic table of elements. Then find English names of these
symbols on the Internet.
H
He
C
Na
Si
Ca
Sc
Ti
Sr
Cs
N
Cr
Nb
Hf
Co
Ni
Cl
Se
Cd
Ta
Sn
Sb
Te
Tl
Ce
Th
S
Cu
Tc
Ne
Sm
Np
Tb
Cm
Ho
Cf
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 4
Tm
No
Stránka 1 z 1
Chemistry – Periodic table of elements
Attachment 4
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Name:
Lesson in class:
Date:
Část 1
Plán a struktura hodiny
Podařilo se mi dodržet plán hodiny?
Splnili jsme cíle, které jsem pro hodinu stanovil / a?
Podařilo se mi vyvážit obsahovou a jazykovou složku?
Musel / a jsem někde zrychlovat / nastavovat?
Kde?
A
N
A
N
Dodržel / a jsem plánované pořadí aktivit?
Zařadil / a jsem závěrečnou reflexi?
Byla adekvátně dlouhá?
Kdybych plánoval / a tutéž hodinu znovu, měnil/a bych plán?
Jak?
Budu muset změnit plán navazující hodiny?
Průběh hodiny, úkoly, aktivity
Která aktivita vyšla přesně tak, jak jsem měl / a v plánu?
Která nevyšla podle plánu? Co k tomu vedlo? Jak jsem to řešil / a? Napadá mě teď jiné možné
řešení?
Se kterou aktivitou měli žáci problémy? Byly jejich problémy jazykové nebo se týkaly obsahu? Jak je
řešili?
Rozuměli instrukcím?
Jak řešili případné obtíže?
Potřebovali někde mou pomoc vice, než jsem čekal / a?
Kde?
Jak reagovali na různé způsoby prezentace? Který zafungoval nejlépe? Který byl nejhůře přijat?
Který zafungoval jinak, než jsem očekával / a?
Dařilo se mi monitorovat práci žáků?
Narušilo něco průběh hodiny tak, že bylo nutné přerušit aktivitu?
Co to bylo? Bylo to nevyhnutelné?
Jak se dařilo navázat?
Jaké bylo chování žáků? Ve kterých fázích pracovali podle očekávaní?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 4 k pracovnímu listu z chemie č. 4
Stránka 1
z2
Chemistry – Periodic table of elements
Attachment 4
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Část 2
Jazyk
Jak velký prostor pro komunikaci žáci dostali?
A
N
A
N
Se kterými výrazy/strukturami měli žáci problémy? Jak jim s tím mohu pomoci?
Které výrazy vnímali jako klíčově? Nevynechali některý?
Převažovala komunikace v mateřském nebo cizím jazyce?
Musel / a jsem se někdy uchýlit k mateřskému jazyku, i když jsem to původně neplánoval
/ a? Kdy?
Žákovské reflexe
Dokázali žáci formulovat klíčové body hodiny?
Jak jim v tom příště pomoci?
Jaké problémy popisovali? Jak jim předcházet?
Kterou aktivitu zmiňovali jako snadnou/složitou?
Odpovídá to mým původním očekáváním?
Jaká témata zmiňovali jako související – a jak tuto informaci mohu využit v plánování dalších hodin?
Já
Dělo se mimo výuku něco, co mohlo můj dnešní výkon ovlivnit?
Co?
A
N
Jaký pocit mam z celé hodiny?
Ostatní:
Datum, podpis:
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 4 k pracovnímu listu z chemie č. 4
Stránka 2
z2
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 5
Vyučovací předmět
Chemie (Chemistry)
Ročník
1.
Časová dotace
2 hod. týdně
Téma
Chemické rovnice
Chemical equations
Cíl vyučovací hodiny
Klíčová kompetence
Vysvětlit pojem chemická rovnice, chemický
děj, reaktanty a produkty. Popsat jednoduchou
chemickou rovnici a vyčíslit ji pomocí
stechiometrických koeficientů.
Vysvětlit zápis reakčních schémat pro složitější
reakční děje.
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Mediální výchova
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Předpokládané jazykové znalosti
A2
Předpokládané odborné znalosti
Základní informace o chemických prvcích a
symbolech, o chemických sloučeninách a
vzorcích a dále znalost pojmu stechiometrický
koeficient. Základní znalost sčítání a násobení.
Zpracovala: Mgr. Jana Hlaváčková
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 5
Stránka 1
z 11
Očekávané výstupy
Expected outcomes / objectives:
Žák:
-
The learner is able to:
- explain terms chemical change and
equation, reactants, and products,
- describe a simple chemical equation and
balance it with the help of stoichiometric
coefficients,
- explain writing of a reaction equation
for more complicated chemical changes,
- practise balancing of simple chemical
equations.
-
-
vysvětlí pojmy chemický děj, chemická
rovnice, reaktanty a produkty,
popíše jednoduchou chemickou rovnici a
vyčíslí ji pomocí stechiometrických
koeficientů,
vysvětlí
zápis
reakčních
schémat
pro složitější reakční děje,
procvičí si vyčíslování jednoduchých
chemických rovnic.
Slovní zásoba pro výuku v angličtině
Word list for teaching in English
Společenské fráze:
Social rituals:
Pozdravy
Dobrý den, posaďte se.
Dobré ráno/odpoledne, všem!
Na shledanou v pondělí/úterý/ atd.!
Brzy na shledanou!
Mějte se hezky!
Greetings
Hello, please sit down.
Good morning/afternoon, everybody!
See you on Monday/Tuesday/ etc.!
See you soon!
Have a nice day!
Omluvy a promíjení:
Velice se omlouvám.
Omlouvám se za zpoždění.
To byla moje chyba.
Promiňte, zapomněl jsem udělat domácí úkol.
Promiňte, zapomněl jsem doma knížku.
To je v pořádku.
Dobře, ale už to nedělej.
To nic. To nevadí.
To nic. (reakce na omluvu)
Nic si z toho nedělej (reakce na omluvu).
Promiňte, nerozuměl jsem.
Apologizing and forgiving:
I’m very sorry.
Sorry, I’m late.
It was my mistake.
Excuse me; I forgot to do my home work.
Excuse me; I left my book at home.
It’s OK. It’s all right.
OK. But don’t do it again!
It doesn’t matter.
Never mind.
Don’t worry (about it).
Sorry, I didn’t get that / catch that.
Děkování:
Děkuji.
Moc děkuji.
Díky moc.
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Děkuji za utření tabule (bílé/černé).
Thanking:
Thank you.
Thank you very much.
Thanks a lot
You’re welcome.
Not at all.
Don’t mention it.
Thank you for cleaning whiteboard / blackboard.
Fáze hodiny:
Unit stages:
Kontrola docházky
Kdo chybí?
Jsou tu všichni?
Proč jdete pozdě?
Kde je vaše třídní kniha?
Checking attendance
Who is missing?
Is everybody here?
Why are you late?
Where is your register/register book/class book?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 5
Stránka 2
z 11
Vezmi prosím třídnici do 6B/do druhé skupiny.
Take the register to 6B/to another group, please.
Zahájení hodiny
Přestávka skočila a můžeme hned začít.
Můžeme začít.
Naše dnešní téma je…
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Dnes budeme mluvit o…
Opening lesson
The break is over and we can start right now.
We can begin.
Our topic for today is...
Let’s check your homework.
Today we are going to speak about...
Závěr hodiny
Je čas skončit naši hodinu.
To je pro dnešek vše, díky.
Pracovali jste velmi dobře.
Za domácí úkol máte…
Nezapomeňte udělat domácí úkol.
Closing lesson
It’s time to finish our lesson.
That’s all for today, thank you.
You worked very well.
Your homework is...
Don’t forget to do your homework.
Dělení hodiny
Na začátku hodiny…
Dnes bych rád…
Dnes se budeme učit o…
Budeme se učit o…
Na konci hodiny budete umět/budete schopni…
Nejdříve…
Nejdříve několik slov o vašem domácím úkolu…
Začneme s…
Na začátek…/ Začneme s…
Teď je čas na…
Teď si prosím vezměte paír.
Dále (my)…/ Poté…/ Potom (my)…
Později uděláme nějaká cvičení / nějaké
cvičení…
Nakonec (my)…/ Na konci hodiny…
Sequencing lesson
At the beginning of the lesson...
Today I would like to...
Today we will learn about…
We are going to learn about…
At the end of the lesson you’ll be able to…
First of all we...
Firstly, a few words about your homework...
We start with...
To begin with.../ Let’s start with...
Now it’s time for...
Now please take a sheet of paper.
Next we.../After that.../ Then we...
Later (on) we are going to do some exercises /
an exercise.
Finally we.../ At the end of lesson..
Řízení třídy:
Class management:
Žádosti
Přečti ten text, prosím.
Můžeš odpovědět na mou otázku?
Můžeš to zopakovat?
Rozsviť, prosím.
Zhasni, prosím.
Requests
Can you read the text, please?
Can you answer my question?
Can you say that again?
Switch on / turn on the light, please.
Switch of /turn of the light, please.
Organizování třídy
Posaďte se do dvojic.
Sedněte si po jednom.
Kdo má službu?
Když znáte odpověď, zvedněte ruku.
Sedni si do první řady.
Organizing the class
Sit in pairs.
Sit one by one.
Who is on duty in class?
If you are ready to answer, put your hand up.
Sit in the first row.
Příkazy
Otevřete učebnice na str. 65.
Zavřete učebnice/sešity.
Ukončete práci.
Nakresli/zopakuj/odpověz.
Udělejte cvičení 10 na str. 25.
Commands
Open your book at page 65.
Close your books, exercise books.
Finish your work.
Draw/repeat/answer.
Do exercise 10 on page 25.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 5
Stránka 3
z 11
Za jednu minutu napište co nejvíce slov.
Napište to na tabuli.
Napiš…
Nedívej se na odpovědi.
Chci, abyste to dodělali doma.
Nebavte se!
Nedělejte hluk!
Write as many words as possible in one minute.
Write it on the board.
Write down...
Don’t look at the answers.
I want you to finish this off at home.
Don’t chat.
Don’t be noisy!
Párová a skupinová práce
Budete pracovat ve dvojicích / ve skupinkách po
třech.
Pracuj s partnerem ve dvojici.
Teď pracujte ve dvojicích.
Utvořte (tři) skupiny.
Pracujte samostatně. (více možností pro pokyn
„pracujte samostatně – mn. č.)
Teď jste na řadě vy.
Počkej, až na tebe přijde řada.
Pair-work a and group-work
I want you to work in pairs / small groups of
three.
Work with your partner.
Now work in pairs.
Make (three) groups. /make up groups.
Work on your own. / Everybody work individually.
/Work by yourselves (pl.).
It’s your turn now.
Wait for your turn.
Rozdávání a vybírání materiálů
Dám vám nějaké handouty (podklady).
Dejte mi sešity / testy…
Můžete rozdat ty testy/podklady?
Rozdej ty testy.
Rozdejte to, prosím.
Dnes mám pro vás nějaké pracovní listy.
Bohužel nemám dost kopií. (obávám se, že
nemám dost kopií).
Můžeš se podělit s Petrem.
Pošli ty testy dozadu.
Vezmi si jeden a pošli je dál.
Má každý jeden?
Můžete si je nechat (materiály, testy, apod.)
Ten handout si nechte.
Vezměte si domácí úkol/sešity.
Chci ty písemky zpátky.
Seber testy, prosím.
Teď mi, prosím, dejte testy.
Odevzdejte sešity/testy.
Odevzdali všichni testy?
Distributing and collecting materials
I will give you some handouts.
Give me your exercise books / tests...
Could you give out/pass out the tests/handouts?
Hand out the papers.
Spread it around, please.
I have some worksheets to hand round today.
I’m afraid I haven’t got / there aren’t enough
copies.
Could you share with Peter, please?
Pass these papers back please.
Take one and pass them on.
Has everybody got one?
They’re for you to keep (handouts, tests, etc.)
Keep this handout.
Pick up your homework / exercise books.
I want the papers back.
Collect your test, please.
Now, give me your tests, please.
Hand in exercise books/tests.
Have you all handed your tests in?
Výklad a procvičování:
Presentation and practice:
Výklad
Dnes budeme mluvit o…
Dnes budeme opakovat…
Můžeme si rychle zopakovat …
Toto je velmi důležité si zapamatovat.
Tady jsou nějaká nová slovíčka.
Nyní vám řeknu nějaká nová fakta o …(dvě
možnosti, jak přeložit do aj)
Zapamatujte si to.
První příklad této metody/ použití/ atd. je …
Presentation
Today we are going to talk about ...
Today we will revise...
We can do some quick revision of ...
This is very important to know.
Here are some new words.
Now I am going to tell you / I will tell you some
new facts about ...
Remember it.
The first example of/for this method /usage / etc.
Is ...
The another example is ...
Let’s look at it in more detail.
Další příklad je …
Podíváme se na to podrobněji.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 5
Stránka 4
z 11
Shrneme si to.
Note that ...
Do not confused X and Y.
What is the difference between A and B?
What do these methods /procedures / etc in
common?
Let me sum this up.
Uvedení nové aktivity
Teď si procvičíme …
Budeme procvičovat / budeme se učit …
Je nutné procvičit …
Naše nové téma je …
Podívejte se na handout / na stranu XY / na
cvičení A / atd.
Otočte na stranu XY a uděláme cvičení B.
Přesuneme se na cvičení C / úkol 2 / atd.
Pojďme na cvičení D / úkol 3 / atd.
Vyberte si jeden z nich.
Až to uděláte (budete mít hotovo), můžete
pokračovat s …
V neposlední řadě uděláme cvičení E.
Introducing a new activity
We are now going to practise ...
We will practise /learn ...
It is necessary to practise ...
Our new topic is ...
Look at the handout / at page XY / at exercise A /
etc.
Turn to page XY and we will do exercise B.
Let’s move to exercise C / task 2 / etc.
Let’s go on to exercise D / task 3 / etc.
Choose one of them.
When you have done that, you can continue with
...
Last but not least we will do exercise E.
Instruování
Přečtete si cvičení A / odstavec 1 / článek na
straně XY / první řádek / ten text / příklad / atd.
Podívejte se na …
Pozorně si prostudujte příklad v učebnici.
Přečtete, co máme za úkol.
Přečtete si instrukce k této úloze.
Přečtěte, co máme s tím cvičením dělat.
Zopakujte to.
Udělejte to podle zadání/instrukcí.
Doplňte vynechávky / mezery.
Doplňte chybějící slova / čísla-údaje / počty.
Použijte slova v závorkách.
Spojte slova z prvního sloupečku se slovy
z druhého sloupečku.
Popište tento graf / schéma / obrázek.
Odpovězte na mé otázky.
Odpovídejte celou větou.
Začněte tímto cvičením.
Dodělejte to doma.
Rychle! / Honem! /Udělejte to rychle!
Podtrhněte /zakroužkujte správnou odpověď.
Zatrhněte / zakřížkujte správnou odpověď.
Zkontrolujeme odpovědi / řešení.
Jeden po druhém.
Zkuste to někdo jiný.
Pracujte svým vlastním tempem.
Nespěchejte.
Giving instructions
Read exercise A / paragraph 1 / article on page
XY / line 1 / the text / the example / etc.
Look at ...
Study carefully the example in your textbook.
Read what the task is, please.
Read the instructions to the task.
Read what we are supposed to do with the task.
Say it once again.
Follow the instructions.
Fill in the blanks / gaps.
Supply the missing words / figures /numbers.
Use the words in brackets.
Match the words from the first column with the
words from the second column.
Describe this graph / diagram / picture.
Give answers to my questions.
Answer in whole sentences.
Star with this exercise.
Finish it at home.
Be quick! / Quickly! / Do it quickly!
Underline / circle the right answer.
Tick / cross the right answer.
Let’s check the answers / the solutions.
In turn. / Take it in turns. / One at one.
Someone else, try it.
Work at your own pace.
Take your time.
Domácí úkol:
Homework:
Kontrola domácího úkolu
Checking homework
Všimněte si, že …
Nepleťte si X a X.
Jaký je rozdíl mezi A a B?
Co mají tyto metody / postupy / atd. společného?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 5
Stránka 5
z 11
Připravte si domácí úkoly.
Máte domácí úkol?
Byl (tam) nějaký problém? / byly nějaké (tam)
nějaké problémy?
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Ukažte mi svůj úkol.
Dejte mi svůj domácí úkol.
Udělal jsi / udělali jste domácí úkol sám / sami
bez pomoci?
Teď opravíme domácí úkol.
Připravte si domácí úkol a zkontrolujte si ho
se sousedem.
Vyměňte si úkol se sousedem a opravte si chyby.
Podle tabule si opravte domácí úkol.
Vyberte domácí úkoly a položte mi je na stůl.
Prepare your homework.
Have you got your homework?
Was there a problem? / Were there any
problems?
Let’s check our homework.
We will check your homework.
Let me see your homework. / Show me your...
Give me your homework.
Did you do your homework all by yourself /
yourselves without help?
Now we will correct your homework.
Prepare your homework and check it with your
partner.
Exchange your homework with your neighbour
and correct the mistakes.
Correct your homework from the whiteboard.
Collect your homework and put it on my desk.
Zadání domácího úkolu
Váš domácí úkol na příští hodinu je …
Váš písemný domácí úkol je …
Toto cvičení / úkol / atd. je váš domácí úkol.
Vaším úkolem je nakreslit schéma / aparaturu…
Dneska vám nedám žádný domácí úkol.
Setting homework
Your homework for the next lesson is ...
Your written homework is ...
This exercise / task / etc. Is your homework.
Your task is to draw diagram / lab apparatus ...
I’m not going to set any homework this time.
Vyjadřování pocitů a postojů:
Expressing feelings and attitudes:
Zlost, překvapení, nespokojenost
Byl jsem s vašimi výsledky dost nespokojený.
Měl jsem z vašich výsledků radost.
Musíte pracovat pilněji.
To nebylo / bylo moc dobré.
Myslíš to vážně?
Zkus to udělat ještě jednou, bude to lepší.
Rozhodně se můžeš zlepšit.
Anger, surprise, disappointment
I was quite disappointed with / at your results.
I was delighted by / with your results.
You must work harder.
That wasn’t / was very good.
Are you serious?
Try to do it once more. It will be better.
There’s room for improvement.
Souhlas, nesouhlas
To je správně.
Souhlasím / nesouhlasím s tebou.
Velmi dobře! /Zcela správně.
Tak ne. / Bohužel ne.
To je v pořádku.
Agreement, disagreement
That’s right / correct.
I agree / don’t agree with you.
Very good! / Quite right!
Not really. / Unfortunately not.
That’s OK.
Radost, nespokojenost
Skvělé! (mnoho způsobů)
Pleasure, displeasure
How nice. / Perfect! / Beautiful! / Fantastic! /
Great! / That’s very good. / Excellent! / A good
job! / Well done!
What a pity / a shame!
I am / am not pleased with your work.
Hats very kind of you.
You have made a lot of progress.
That wasn’t very good.
Try harder next time.
Well, it could be better.
I am happy with it.
To je škoda!
Mám / nemá radost z vaší práce.
To je od tebe moc hezké.
Udělali jste velký pokrok.
To nebylo moc dobré.
Příště zkus pracovat lépe.
No, mohlo by to být lepší.
Jsem s tím spokojen / mám z toho radost.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 5
Stránka 6
z 11
To nemohu přijmout. Je to opsané z internetu.
I can’t accept it. It’s copied from the Internet.
TIP / RADA ke slovní zásobě pro výuku
v angličtině!
TIP on using of word list for teaching
in English!
Zvýrazněte si fráze, které používáte nebo byste
chtěli používat v hodinách chemie v angličtině.
Highlight phrases you use or would like to use
in Chemistry lessons in English.
Ke stažení před touto hodinou chemie
Download before this Chemistry lesson
Požádejte žáky, aby si z internetu stáhli volně
dostupnou elektronickou verzi učebnice chemie
(Beier S. P., Hede P. D. Essentials of Chemistry
– viz dále Použitá literatura). Vložte jim URL
adresu do moodle kurzu chemie nebo pošlete
předem e-mailem.
Ask students to download free online textbook
for students (Beier S. P., Hede P. D. Essentials
of Chemistry – see next Literature list) from the
Internet. Put the URL address on moodle
Chemistry course or sent it them via e-mail
in advance.
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/chemistry
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/chemistry
Požádejte žáky (např. za domácí úkol), aby se
předem pokusili přečíst a porozumět textu na str.
84 – 86, kapitola 3.1 Chemical reactions a
případně, aby zvýraznili si slova/fráze kterým
řádně nerozumí.
Ask students (e.g. as homework) to read and to
try to understand the text on page 84 -86,
chapter 3.1 Chemical reactions and optionally to
highlight words/phrases they don’t understand
properly..
Specifická slovní zásoba pro tuto hodinu
Klíčová slova
Specific word list for this lesson
Key words
Chemický děj
Chemical change
Chemická reakce
Chemical reaction
Chemická rovnice
Chemical equation
Vyčíslení
Balancing
Rovnováha
Balance
Reaktanty
Reactants
Produkty
Products
Šipka
Arrow
Závorka (kulatá)
Parenthesis (pl. parentheses)
Reakční podmínky
Reaction conditions
Katalyzátor
Catalytic converter / accelerator
Prvek
Element
Symbol (značka) prvku
Symbol of an element
Sloučenina
Compound
Vzorec
Formula (pl formulae)
Levá / pravá strana rovnice
Left /right side of an equation (s. on the left/right)
Strana reaktantů / produktů
Reactants / products side
Stechiometrický koeficient
Stoichiometric coefficient
Solid state (s)
Pevné skupenství (s)
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 5
Stránka 7
z 11
Kapalné skupenství (l)
Liquid state (l)
Plynné skupenství
Gaseous state (g)
Sčítání, sčítat
Addition, to add up
Součet
Sum
Násobení
Multiplication
Násobit
To multiply
Pomůcky a materiály
Teaching aids and materials
- Bílá tabule, barvené fixy
- Popř. interaktivní tabule s přístupem na Internet
(školní moodle kurzy atd.)
- Písemné / tištěné podklady: tento pracovní list
pro učitele včetně příloh pro žáky
- Školní sešity, učebnice chemie (Blažek J.,
Fábini J.)
On-line
učebnice
chemie
„Essentials
of Chemistry“
- Whiteboard, coloured markers
- Alternatively interactive board with Internet
access (school moodle courses, etc.)
- Written / printed handouts: this teachers’
worksheet incl. students’ worksheets (enclosed)
- Students’ exercise books, chemistry text book
(Blažek J., Fábini J.)
- On-line Chemistry text book “Essentials
of Chemistry”
Popis vyučovací hodiny
Po této hodině žáci budou schopni vysvětlit
pojem chemický děj, chemická reakce a
chemická rovnice. Budou schopni popsat
jednoduchou chemickou rovnici (reaktanty,
produkty, strany rovnice, šipka) a vyčíslit ji
pomocí stechiometrických koeficientů. Žáci
budou rozumět zápisu reakčních schémat
pro složitější chemické děje. V závěru hodiny si
procvičí vyčíslování jednoduchých chemických
rovnic.
Lesson description
After this lesson students will be able to explain
terms chemical change, reaction and chemical
equation. They will be able to describe a simple
chemical equation (reactants, products, sides
of an equation, arrow) and will be able to balance
it with the help of stoichiometric coefficients.
Students will understand the writing of reaction
schemas for more difficult chemical changes. At
the end of the lesson they will practise balancing
of simple chemical reactions.
Osnova
• Zahájení hodiny (5 min.)
• „Hra s rýmy“ (10 min.)
• Vysvětlení
pojmů:
chemický
děj,
chemická reakce a chemická rovnice.
Popis chemické rovnice – reaktanty,
produkty, strany rovnice (levá, pravá),
šipka. Vysvětlení principu vyčíslování u
jednoduchých chemických rovnic pomocí
stechiometrických koeficientů. Vysvětlení
zápisu reakčních schémat (složitější
chemické děje). (15 min.)
• Procvičování vyčíslování jednoduchých
chemických rovnic – podklady a pokyny
viz přílohy tohoto pracovního listu (10
min.)
• Zadání domácího úkolu (viz pracovní list
žáka v přílohách) a shrnutí a reflexe
hodiny (5 min.)
Concepts /outlines
• Opening the lesson (5 min.)
• “Game with rhymes (10 min.)
• Explanation of terms: chemical change,
chemical reaction and chemical equation.
Description of a chemical equation –
reactants, products, reaction sides,
arrow. Explanation of the balancing
principle of chemical equations with the
help of stoichiometric coefficients.
Explanation of writing of reaction
schemas. (15 min.)
• Practising of the balancing of simple
chemical equations - handouts and
instructions see attachments of this
worksheet. (10 min.)
• Homework
setting
(see
student’s
worksheet) and lesson summarizing and
reflection (5 min.)
Požadovaný čas
Time required
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 5
Stránka 8
z 11
1 vyučovací hodina = 45 minut
1 lesson = 45 minutes
Aktivity po vyučovací hodině
Activities after the lesson
•
•
•
Zadání domácího úkolu do kurzu chemie
v moodle
Vložení zápisu z interaktivní tabule z této
hodiny chemie do kurzu chemie
v moodle.
Pedagogický
(reflektivní)
deník
–
hodnocení hodiny: Hodnocení proveďte
co nejdříve po vyučovací hodině.
•
•
•
Homework setting in the chemistry
course on moodle
Putting of the lesson recording from the
interactive board on moodle Chemistry
course.
Pedagogical reflective journal (lesson
evaluation: Do the evaluation after the
lesson as soon as possible.
Postup vyučovací hodiny
Lesson procedure
1) Zahajte hodinu, zapište do třídní knihy,
zkontrolujte úkoly a oznamte téma dnešní
hodiny. Zeptejte se na pocity ze čtení textů
o chemických reakcích z online učebnice
chemie (Essentials of Chemistry). V případě
nutnosti vysvětlete význam slov, na které se
žáci zeptají.
2) „Hra s rýmy“: Pokyny a řešení k této hře viz
příloha č. 1.
3) Zahajte výklad a vysvětlete pojmy: chemický
děj, chemická reakce a chemická rovnice.
Popište chemickou rovnici – reaktanty,
produkty, strany rovnice (levá, pravá) a
šipka.
Vysvětlete
princip
vyčíslování
jednoduchých chemických rovnic pomocí
stechiometrických koeficientů. Vysvětlete
zápis reakčních schémat (složitější chemické
děje).
• Chemický děj a chemická reakce:
Chemický děj je chemická přeměna
jedné nebo více chemických látek
v jinou novou chemickou látku /
chemické
látky.
Jednoduché
chemické
děje
nazýváme
chemickými reakcemi.
• Chemická
rovnice:
Chemická
rovnice je zápisem chemické reakce.
Chemické látky, které se chemicky
přeměňují nebo při chemické reakci
vznikají, se zapisují pomocí symbolů
prvků nebo pomocí vzorců sloučenin.
Na levou stranu rovnice se zapisují
látky, které do rekce vstupují a mění
se (reaktanty) a na pravou stranu
rovnice se zapisují látky, které
z chemické reakce vystupují/vznikají
(produkty). Mezi levou a pravou
stanu chemické rovnice se píše
šipka, která označuje směr průběhu
chemické reakce.
1) Open the lesson, write into the register book,
check last homework, and announce the
topic of today’s lesson. Ask students
about their feelings after reading texts
about chemical
reactions
from
online
Chemistry text book. If necessary explain
words which students ask for.
2) “Game with rhymes”. Instructions and the key
to this game see attachment No 1.
3) Start with the presentation and explain terms:
chemical change, chemical reaction and
chemical equation. Describe a chemical
equation – reactants, products, reaction
sides and arrow. Explain the principle
of balancing of simple chemical reactions
with the help of stoichiometric coefficients.
Explain writing of chemical schemas (more
complicated chemical changes).
• Chemical change and chemical
reaction: A chemical change is a
chemical transformation of one or
more chemical substances into
different
chemical
substance/s.
Simple chemical changes are called
chemical reactions.
• Chemical equation: A chemical
equation is symbolic representation
of a chemical reaction. Chemical
substances, which are changed or
come into existence, are written
using symbols of elements or
formulae of compounds. Substances
which are present at the initiation
of a reaction (reactants) are written
on the left side of chemical reaction
and
substances
which
come
into existence (products) are on the
right. An arrow is located between
the left and right side and it indicates
a direction of reaction course.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 5
Stránka 9
z 11
•
•
Vyčíslování
jednoduchých
chemických rovnic: V nevyčíslené
chemické rovnici je vhodné nejprve
dát do rámečku každý reaktant a
produkt (symboly prvků nebo vzorce
sloučenin). Dovnitř rámečku se nic
nepíše
(číselné
koeficienty
ve vzorcích
se
nemění).
Stechiometrické koeficienty se budou
doplňovat jen před rámečky. Je
vhodné vytvořit jednoduchou tabulku
podle vzoru v příloze 1 a doplnit
údaje o počtu jednotlivých atomů
prvků na obou stranách rovnice.
Začne se s počítáním atomů na obou
stranách
chemické
rovnice
a
přidávají se koeficienty dle potřeby,
Vždy je nutné provést kontrolu (počet
atomů daného prvku musí být stejný
na levé a i na pravé straně chemické
rovnice). Zkontrolované počty atomů
jednotlivých prvků je možné pro lepší
orientaci
v chemické
rovnici
odškrtnout.
• Reakční
schémata:
Reakční
schémata se používají pro zápis
složitějších chemických dějů, často
se jedná o soubor několika rovnic
popisujících
chemický
děj.
V jednotlivých chemických rovnicích
jsou pak v závorkách za vzorci
uvedeny zkratky skupenských stavů
(s, l, g), nad a pod šipkou jsou
uvedeny reakční podmínky (T, p,
katalyzátor …), atd.
4) Rozdejte
všem
žákům
oboustranně
vytištěnou přílohu č. 2 a začněte pracovat
s první částí této přílohy. Procvičujte
společně
vyčíslování
jednoduchých
chemických rovnic. Řešení je uvedeno
v příloze č. 3.
5) Zadejte domácí úkol (příloha č. 2 tohoto
pracovního listu, část 2) a spolu s žáky
shrňte nejdůležitější fakta.
6) Sdělte žákům, že probranou látku si mohou
v českém jazyce přečíst v učebnici (Blažek
J., Fábini J.) na str. 30 – 33.
Balancing of simple chemical
equations: It is useful to put all
reactants and products in boxes
at first (symbols of elements or
formulae of products). In boxes
mustn’t be anything new written
(numeric coefficients after symbols or
in formulae mustn’t be changed).
Stoichiometric coefficients will be
written only before boxes. It is helpful
to draw a simple table according
to the example in attachment No 1
and to fill in figures of each atom
number on both – on the left and
on the right of an equation. Numbers
of all atom types are calculated
on both sides of equation and
stoichiometric coefficients are written
down as needed. It is necessary to
do a check (number of one element
atoms must be the same on the left
and on the right). It’s good to tick
of all checked atom for better
orientation.
• Reaction
schemas:
Reaction
schemas are used for a symbolic
presentation of more complicated
chemical changes, there is often a
set o chemical equations describing
chemical changes. Abbreviations of
states (s, l, g) are written after each
formula or symbol, there are showed
reaction conditions above and under
the arrow (T, p, catalytic converter),
etc.
4) Distribute two-sided printed attachment No 2
to all students and start with part one.
Practise together balancing of simple
chemical equations. The key to this
balancing work is available in attachment No
3.
5) Set homework (attachment No. 2 of this
worksheet, part two) and summarize the
most important facts with students.
6) Inform students they can read in Czech
about the topic of today’s lesson in the text
book (Blažek J., Fábini J.) on page 30 – 33.
Přílohy
Attachments
Příloha 1: Část A: Hra s rýmy – pokyny k zadání
a řešení pro učitele (soubor pro učitele), část B:
podklady k výkladu vyčíslování rovnic.
Attachment 1: Part A: Game with rhymes –
instructions and the key for the teacher (teacher’s
file), part B: handout for the presentation of
balancing of chemical equations.
Attachment 2: Student’s worksheet (SWS) –
part one: practising of balancing of simple
Příloha 2: Pracovní list (PLŽ) žáka – první část:
procvičování vyčíslování rovnic, druhá část:
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 5
Stránka 10
z 11
Zadání domácího úkolu – jednoduchá křížovka
s tajenkou.
Příloha 3: Klíč k řešení k první i druhé druhé
části pracovního listu žáka – (soubor pro učitele)
Příloha 4: Pedagogický (reflektivní) deník
(hodnocení hodiny)
chemical reaction, part two: homework settings –
easy crossword puzzle with a solution.
Attachment 3: Key to the parts one and two of
the student’s worksheet (SWS) – (teacher’s file)
Attachment 4: Pedagogical (reflective) journal
(lesson evaluation)
Použitá literatura
•
BEIER, S. P., HEDE, P. D. Essentials of Chemistry. 3. vydání [online]. Bookboon.com
(Ventus Publishing), 2013. ISBN 978-87-403-0322-3. Dostupné na
<http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistry-chemical-engineering/chemistry>.
•
BETÁKOVÁ, L. Angličtina učitele angličtiny. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-550-X.
•
BLAŽEK, J.; FABINI, J. CHEMIE PRO STUDIJNÍ OBORY SOŠ A SOU NECHEMICKÉHO
ZAMĚŘENÍ. 5. vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2005.
ISBN 80-7235-104-4.
•
FOX, G.; MAYOR, M.; RUNDELL, M., aj. MACMILLAN English DICTONARY FOR
ADVANCED LEARNERS. Oxford: Macmillan Education, 2002. ISBN 0-333-96482-9.
•
ŠMÍDOVÁ, T.; TEJKALOVÁ, L.; VOJTKOVÁ, N. CLIL ve výuce. Praha: Národní ústav pro
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, 2012. ISBN 978-80-87652-57-2.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 5
Stránka 11
z 11
Chemistry – Chemical equations
Attachment 1
A) Game with rhymes – instructions and key (teacher’s file)
B) Instructions to balancing of chemical equations
“Game with rhymes” (aaprox. 10 minutes) - Instructions:
Write on the white / interactive board following words in one column: reaction, condition, change,
equation, balance, arrow, compound, sum, side, right. Ask students if they know these words. If not,
translate these words and pronounce them correctly. Ask students to work in pairs and ask them to
find as many words in English as possible which rhyme with words on the board. Let students write
their solution in their exercise books. After 5 minutes summarize found words on the table (correct
spelling, if necessary).
“Hra s rýmy” (cca 10 minut) – zadání:
Napište na tabuli /interaktivní tabuli do jednoho sloupce následující slova: reaction, condition, change,
equation, balance, arrow, compound, sum, side, right. Zeptejte se žáků, zda tato slova znají. Pokud
ne, přeložte tato slova a vyslovte se správným způsobem. Požádejte žáky, aby pracovali ve dvojicích
a našli co nejvíce slov v angličtině, která se rýmují se slovy na tabuli. Nechte žáky napsat jejich řešení
do sešitů. Po 5 minutách proveďte shrnutí nalezených slov na tabuli (opravte pravopis, pokud je to
nezbytné).
„Game with rhymes” – key (not all possibilities, only for inspiration):
“Hra s rýmy” – řešení (ne všechny možnosti, pouze pro inspiraci):
Reaction – action, faction, fraction, abstraction, satisfaction, interaction, ...
Condition – addition, admission, edition, emission, magician, permission, optician, technician,
tradition, exhibition, electrician, ...
Change – range, strange, exchange, ...
Equation – occasion, condition, reaction, ...
Balance – imbalance, ...
Arrow – sparrow, sombrero, bolero, ...
Compound – found, sound, ground, around, surround, ...
Sum – come, drum, plum, rum, gum, thumb, become, ...
Side – bride, cried, died, fried, tide, hide, ride, tied, slide, wide, guide, beside, applied, divide, denied,
replied, worldwide, ...
Right – bite, bright, byte, fight, flight, might, light, site, white, write, quite, alright, fortnight, ...
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 5
Stránka 1
z2
Chemistry – Chemical equations
Attachment 1
B) Handout for a teacher - balancing of chemical equations
(teacher’s file)
1) Unbalanced equation – example:
NaOH
+
H2SO4
→
Na2SO4
+
H2O
2) Putting reactants and products into boxes (nothing to write into boxes!):
NaOH
+
H2SO4
→
Na2SO4
H2O
+
3) Inventory of all atoms on the left and on the right:
Element
On the left
On the rihgt
Na
1
2
O
5
5
H
3
5
S
1
1
„S“ balance is OK = nothing to do with H2SO4 and Na2SO4 = no stoichiometric coefficients.
In Na2SO4 on the right there are 2 atoms of Na but in NaOH on the left there is only 1 atom of
Na. It is necessary to put stoichiometric coefficient 2 before NaOH.
4) Putting of stoichiometric coefficient 2 before NaOH and inventory after the first part of
balancing:
2
NaOH
+
H2SO4
Element
On the left
On the rihgt
Na
2
2
O
6
5
H
4
2
S
1
1
→
Na2SO4
H2O
+
„S“ and „Na“ balance are OK = nothing to do with H2SO4 , Na2SO4 and NaOH= no
stoichiometric coefficients. The only change of stoichiometric coefficient can be done before
H2O. It is necessary to put stoichiometric coefficient 2 before H2O.
5) Putting of stoichiometric coefficient 2 before H2O and the final check:
2
NaOH
+
H2SO4
→
Na2SO4
+
2
H2O
„S“, „Na“ and „H“ balance are OK. Formal check of „O“ (on the left 6, on the right 6).
The equation is balanced.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 5
Stránka 2
z2
Chemistry – Chemical equations
Attachment 2
Student’s worksheet, part one – balancing
Name:
Class:
Date:
Task:. Balance following chemical equations (write correct stoichiometric coefficients before formulae
or symbols if necessary).
Fe
+
S
→
FeS
N2
+
H2
→
NH3
H2SO4 +
Zn
→
ZnSO4
H2
Cl2
→
HCl
+
CaCO3 →
CaO
+
+
H2
CO2
CO2
+
C
→
CO
N2
+
O2
→
NO
H2
+
I2
→
HI
KSCN +
FeCl3
→
Fe(SCN)3
+
KCl
BaCl2
+
H2SO4 →
BaSO4
+
HCl
Na
+
H2O
→
NaOH +
H2
Zn
+
HCl
→
ZnCl2
H2
NO
+
O2
→
NO2
NaOH +
CO2
→
Na2CO3
+
H2O
Ca
H2O
→
Ca(OH)2
+
H2
+
+
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 2 k pracovnímu listu z chemie č. 5
Stránka 1
z2
Chemistry – Chemical equations
Attachment 2
Student’s worksheet, part two – homework
Name:
Class:
Date:
Task: Translate terms written in Czech and fill in crossword puzzle with correct English words. Then complete
following sentence with the solution from the grey highlighted column:
One of the biggest fears of students in Chemistry lessons is fear of
_________ __ ________ _________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
orbital
reaktant
prvek
šipka
neutron
molekula
směs
sloučenina
plyn
produkt
vzorec
částice
náboj
usazenina
atom
gravitace
elektron
voda
rozpouštědlo
kov
rovnat se
rozpustný
reakce
tabulka
anion
sloupec
vodorovný
aktinoidy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 2 k pracovnímu listu z chemie č. 5
Stránka 2
z2
Chemistry – Chemical equations
Attachment 3
Key (teacher’s file) to the student’s worksheet, part one – balancing
Key to this task: Balance following chemical equations (write correct stoichiometric coefficients before
formulae or symbols if necessary).
Fe
+
S
→
FeS
N2
+
3 H2
→
2 NH3
H2SO4 +
Zn
→
ZnSO4
H2
Cl2
→
2 HCl
+
CaCO3 →
CaO
+
+
H2
CO2
CO2
+
C
→
2 CO
N2
+
O2
→
2 NO
H2
+
I2
→
2 HI
3 KSCN
+
FeCl3
→
BaCl2
+
H2SO4 →
BaSO4
+
2 HCl
2 Na
+
2 H2O →
2 NaOH
+
H2
Zn
+
2 HCl
→
ZnCl2
H2
2 NO
+
O2
→
2 NO2
2 NaOH
+
CO2
→
Ca
2 H2O →
+
Fe(SCN)3
+
Na2CO3
Ca(OH)2
+
+
+
3 KCl
H2O
H2
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 5
Stránka 1
z2
Chemistry – Chemical equations
Attachment 3
Key (teacher’s file) to the student’s worksheet, part two – homework
Key to this task:
Translate terms written in Czech and fill in crossword puzzle with correct English words. Then complete following
sentence with the solution from the grey highlighted column:
One of the biggest fears of students in Chemistry lessons is fear of
B A L A N C I N G OF C H E M I C A L E Q U A T I O N S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
orbital
reaktant
prvek
šipka
neutron
molekula
směs
sloučenina
plyn
produkt
vzorec
částice
náboj
usazenina
atom
gravitace
elektron
voda
rozpouštědlo
kov
rovnat se
rozpustný
reakce
tabulka
anion
sloupec
vodorovný
aktinoidy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 A C
R E
N E U
M
C O M
P A
S E
G
H O R
T I N
O R B
A C T A
E L
A
T R O N
O L E C
M I
P O U N
G
P R O
F
R T I C
C H
D I M E
A T O M
R A V I
E L E C
W A
S O L
M E
E Q
S O L U
R E A
T
A N I
C O
I Z O N
I D E S
I
N
E
R
T A L
T
M E N T
R O W
U
X
D
A
D
O
L
A
N
L E
T U R E
S
U C T
R M U L A
E
R G E
T
T
T
T
V
T
U
B
C
A
O
L
T
Y
R
E
E
A
A
L
T
B
N
U
A
O
R
N
L
L
E
I
L
N
T
O N
E
M N
L
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 5
Stránka 2
z2
Chemistry – Chemical equations
Attachment 4
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Name:
Lesson in class:
Date:
Část 1
Plán a struktura hodiny
Podařilo se mi dodržet plán hodiny?
Splnili jsme cíle, které jsem pro hodinu stanovil / a?
Podařilo se mi vyvážit obsahovou a jazykovou složku?
Musel / a jsem někde zrychlovat / nastavovat?
Kde?
A
N
A
N
Dodržel / a jsem plánované pořadí aktivit?
Zařadil / a jsem závěrečnou reflexi?
Byla adekvátně dlouhá?
Kdybych plánoval / a tutéž hodinu znovu, měnil/a bych plán?
Jak?
Budu muset změnit plán navazující hodiny?
Průběh hodiny, úkoly, aktivity
Která aktivita vyšla přesně tak, jak jsem měl / a v plánu?
Která nevyšla podle plánu? Co k tomu vedlo? Jak jsem to řešil / a? Napadá mě teď jiné možné
řešení?
Se kterou aktivitou měli žáci problémy? Byly jejich problémy jazykové nebo se týkaly obsahu? Jak je
řešili?
Rozuměli instrukcím?
Jak řešili případné obtíže?
Potřebovali někde mou pomoc vice, než jsem čekal / a?
Kde?
Jak reagovali na různé způsoby prezentace? Který zafungoval nejlépe? Který byl nejhůře přijat?
Který zafungoval jinak, než jsem očekával / a?
Dařilo se mi monitorovat práci žáků?
Narušilo něco průběh hodiny tak, že bylo nutné přerušit aktivitu?
Co to bylo? Bylo to nevyhnutelné?
Jak se dařilo navázat?
Jaké bylo chování žáků? Ve kterých fázích pracovali podle očekávaní?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 4 k pracovnímu listu z chemie č. 5
Stránka 1
z2
Chemistry – Chemical equations
Attachment 4
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Část 2
Jazyk
Jak velký prostor pro komunikaci žáci dostali?
A
N
A
N
Se kterými výrazy/strukturami měli žáci problémy? Jak jim s tím mohu pomoci?
Které výrazy vnímali jako klíčově? Nevynechali některý?
Převažovala komunikace v mateřském nebo cizím jazyce?
Musel / a jsem se někdy uchýlit k mateřskému jazyku, i když jsem to původně neplánoval
/ a? Kdy?
Žákovské reflexe
Dokázali žáci formulovat klíčové body hodiny?
Jak jim v tom příště pomoci?
Jaké problémy popisovali? Jak jim předcházet?
Kterou aktivitu zmiňovali jako snadnou/složitou?
Odpovídá to mým původním očekáváním?
Jaká témata zmiňovali jako související – a jak tuto informaci mohu využit v plánování dalších hodin?
Já
Dělo se mimo výuku něco, co mohlo můj dnešní výkon ovlivnit?
Co?
A
N
Jaký pocit mam z celé hodiny?
Ostatní:
Datum, podpis:
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 4 k pracovnímu listu z chemie č. 5
Stránka 2
z2
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 6
Vyučovací předmět
Chemie (Chemistry)
Ročník
1.
Časová dotace
2 hod. týdně
Téma
Elektronegativita a závislosti v periodické
tabulce prvků
Electronegativity and trends in the periodic
table of elements
Cíl vyučovací hodiny
Vysvětlit pojem elektronegativita, včetně
rozsahu jejích hodnot.
Popsat závislosti v periodické tabulce prvků
ve sloupcích i v řadách.
Procvičovat orientaci v periodické tabulce
prvků včetně anglických názvů prvků.
Klíčová kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Mediální výchova
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Předpokládané jazykové znalosti
A2
Předpokládané odborné znalosti
Základní informace o chemických prvcích,
struktuře atomu, protonovém číslu a relativní
atomové hmotnosti. Základní orientace
v periodické tabulce prvků a v anglických
názvech prvků.
Zpracovala: Mgr. Jana Hlaváčková
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 6
Stránka 1
z 11
Očekávané výstupy
Expected outcomes / objectives:
Žák:
-
The learner is able to:
- explain terms: valence electrons and
electronegativity,
- give examples of elements with lowest
and highest electronegativity; describe
electronegativity scale,
- explain basic trends in the periodic table
of elements in periods and in columns,
- gain a bigger orientation of the periodic
table of elements,
- revise names of chosen elements
in English.
-
-
vysvětlí pojmy valenční elektrony a
elektronegativita,
uvádí příklady prvků s nejvyšší a nejnižší
elektronegativitou;
popíše
stupnici
elektronegativity,
vysvětlí základní závislosti v periodické
tabulce prvků v periodách i ve sloupcích,
získá větší orientaci v periodické tabulce
prvků,
zopakuje si pojmenování vybraných
chemických prvků v angličtině.
Slovní zásoba pro výuku v angličtině
Word list for teaching in English
Společenské fráze:
Social rituals:
Pozdravy
Dobrý den, posaďte se.
Dobré ráno/odpoledne, všem!
Na shledanou v pondělí/úterý/ atd.!
Brzy na shledanou!
Mějte se hezky!
Greetings
Hello, please sit down.
Good morning/afternoon, everybody!
See you on Monday/Tuesday/ etc.!
See you soon!
Have a nice day!
Omluvy a promíjení:
Velice se omlouvám.
Omlouvám se za zpoždění.
To byla moje chyba.
Promiňte, zapomněl jsem udělat domácí úkol.
Promiňte, zapomněl jsem doma knížku.
To je v pořádku.
Dobře, ale už to nedělej.
To nic. To nevadí.
To nic. (reakce na omluvu)
Nic si z toho nedělej (reakce na omluvu).
Promiňte, nerozuměl jsem.
Apologizing and forgiving:
I’m very sorry.
Sorry, I’m late.
It was my mistake.
Excuse me; I forgot to do my home work.
Excuse me; I left my book at home.
It’s OK. It’s all right.
OK. But don’t do it again!
It doesn’t matter.
Never mind.
Don’t worry (about it).
Sorry, I didn’t get that / catch that.
Děkování:
Děkuji.
Moc děkuji.
Díky moc.
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Děkuji za utření tabule (bílé/černé).
Thanking:
Thank you.
Thank you very much.
Thanks a lot
You’re welcome.
Not at all.
Don’t mention it.
Thank you for cleaning whiteboard / blackboard.
Fáze hodiny:
Unit stages:
Kontrola docházky
Kdo chybí?
Checking attendance
Who is missing?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 6
Stránka 2
z 11
Jsou tu všichni?
Proč jdete pozdě?
Kde je vaše třídní kniha?
Vezmi prosím třídnici do 6B/do druhé skupiny.
Is everybody here?
Why are you late?
Where is your register/register book/class book?
Take the register to 6B/to another group, please.
Zahájení hodiny
Přestávka skočila a můžeme hned začít.
Můžeme začít.
Naše dnešní téma je…
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Dnes budeme mluvit o…
Opening lesson
The break is over and we can start right now.
We can begin.
Our topic for today is...
Let’s check your homework.
Today we are going to speak about...
Závěr hodiny
Je čas skončit naši hodinu.
To je pro dnešek vše, díky.
Pracovali jste velmi dobře.
Za domácí úkol máte…
Nezapomeňte udělat domácí úkol.
Closing lesson
It’s time to finish our lesson.
That’s all for today, thank you.
You worked very well.
Your homework is...
Don’t forget to do your homework.
Dělení hodiny
Na začátku hodiny…
Dnes bych rád…
Dnes se budeme učit o…
Budeme se učit o…
Na konci hodiny budete umět/budete schopni…
Nejdříve…
Nejdříve několik slov o vašem domácím úkolu…
Začneme s…
Na začátek…/ Začneme s…
Teď je čas na…
Teď si prosím vezměte paír.
Dále (my)…/ Poté…/ Potom (my)…
Později uděláme nějaká cvičení / nějaké
cvičení…
Nakonec (my)…/ Na konci hodiny…
Sequencing lesson
At the beginning of the lesson...
Today I would like to...
Today we will learn about…
We are going to learn about…
At the end of the lesson you’ll be able to…
First of all we...
Firstly, a few words about your homework...
We start with...
To begin with.../ Let’s start with...
Now it’s time for...
Now please take a sheet of paper.
Next we.../After that.../ Then we...
Later (on) we are going to do some exercises /
an exercise.
Finally we.../ At the end of lesson..
Řízení třídy:
Class management:
Žádosti
Přečti ten text, prosím.
Můžeš odpovědět na mou otázku?
Můžeš to zopakovat?
Rozsviť, prosím.
Zhasni, prosím.
Requests
Can you read the text, please?
Can you answer my question?
Can you say that again?
Switch on / turn on the light, please.
Switch of /turn of the light, please.
Organizování třídy
Posaďte se do dvojic.
Sedněte si po jednom.
Kdo má službu?
Když znáte odpověď, zvedněte ruku.
Sedni si do první řady.
Organizing the class
Sit in pairs.
Sit one by one.
Who is on duty in class?
If you are ready to answer, put your hand up.
Sit in the first row.
Příkazy
Otevřete učebnice na str. 65.
Zavřete učebnice/sešity.
Commands
Open your book at page 65.
Close your books, exercise books.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 6
Stránka 3
z 11
Ukončete práci.
Nakresli/zopakuj/odpověz.
Udělejte cvičení 10 na str. 25.
Za jednu minutu napište co nejvíce slov.
Napište to na tabuli.
Napiš…
Nedívej se na odpovědi.
Chci, abyste to dodělali doma.
Nebavte se!
Nedělejte hluk!
Finish your work.
Draw/repeat/answer.
Do exercise 10 on page 25.
Write as many words as possible in one minute.
Write it on the board.
Write down...
Don’t look at the answers.
I want you to finish this off at home.
Don’t chat.
Don’t be noisy!
Párová a skupinová práce
Budete pracovat ve dvojicích / ve skupinkách po
třech.
Pracuj s partnerem ve dvojici.
Teď pracujte ve dvojicích.
Utvořte (tři) skupiny.
Pracujte samostatně. (více možností pro pokyn
„pracujte samostatně – mn. č.)
Teď jste na řadě vy.
Počkej, až na tebe přijde řada.
Pair-work a and group-work
I want you to work in pairs / small groups of
three.
Work with your partner.
Now work in pairs.
Make (three) groups. /make up groups.
Work on your own. / Everybody work individually.
/Work by yourselves (pl.).
It’s your turn now.
Wait for your turn.
Rozdávání a vybírání materiálů
Dám vám nějaké handouty (podklady).
Dejte mi sešity / testy…
Můžete rozdat ty testy/podklady?
Rozdej ty testy.
Rozdejte to, prosím.
Dnes mám pro vás nějaké pracovní listy.
Bohužel nemám dost kopií. (obávám se, že
nemám dost kopií).
Můžeš se podělit s Petrem.
Pošli ty testy dozadu.
Vezmi si jeden a pošli je dál.
Má každý jeden?
Můžete si je nechat (materiály, testy, apod.)
Ten handout si nechte.
Vezměte si domácí úkol/sešity.
Chci ty písemky zpátky.
Seber testy, prosím.
Teď mi, prosím, dejte testy.
Odevzdejte sešity/testy.
Odevzdali všichni testy?
Distributing and collecting materials
I will give you some handouts.
Give me your exercise books / tests...
Could you give out/pass out the tests/handouts?
Hand out the papers.
Spread it around, please.
I have some worksheets to hand round today.
I’m afraid I haven’t got / there aren’t enough
copies.
Could you share with Peter, please?
Pass these papers back please.
Take one and pass them on.
Has everybody got one?
They’re for you to keep (handouts, tests, etc.)
Keep this handout.
Pick up your homework / exercise books.
I want the papers back.
Collect your test, please.
Now, give me your tests, please.
Hand in exercise books/tests.
Have you all handed your tests in?
Výklad a procvičování:
Presentation and practice:
Výklad
Dnes budeme mluvit o…
Dnes budeme opakovat…
Můžeme si rychle zopakovat …
Toto je velmi důležité si zapamatovat.
Tady jsou nějaká nová slovíčka.
Nyní vám řeknu nějaká nová fakta o …(dvě
možnosti, jak přeložit do aj)
Zapamatujte si to.
První příklad této metody/ použití/ atd. je …
Presentation
Today we are going to talk about ...
Today we will revise...
We can do some quick revision of ...
This is very important to know.
Here are some new words.
Now I am going to tell you / I will tell you some
new facts about ...
Remember it.
The first example of/for this method /usage / etc.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 6
Stránka 4
z 11
Shrneme si to.
Is ...
The another example is ...
Let’s look at it in more detail.
Note that ...
Do not confused X and Y.
What is the difference between A and B?
What do these methods /procedures / etc in
common?
Let me sum this up.
Uvedení nové aktivity
Teď si procvičíme …
Budeme procvičovat / budeme se učit …
Je nutné procvičit …
Naše nové téma je …
Podívejte se na handout / na stranu XY / na
cvičení A / atd.
Otočte na stranu XY a uděláme cvičení B.
Přesuneme se na cvičení C / úkol 2 / atd.
Pojďme na cvičení D / úkol 3 / atd.
Vyberte si jeden z nich.
Až to uděláte (budete mít hotovo), můžete
pokračovat s …
V neposlední řadě uděláme cvičení E.
Introducing a new activity
We are now going to practise ...
We will practise /learn ...
It is necessary to practise ...
Our new topic is ...
Look at the handout / at page XY / at exercise A /
etc.
Turn to page XY and we will do exercise B.
Let’s move to exercise C / task 2 / etc.
Let’s go on to exercise D / task 3 / etc.
Choose one of them.
When you have done that, you can continue with
...
Last but not least we will do exercise E.
Instruování
Přečtete si cvičení A / odstavec 1 / článek na
straně XY / první řádek / ten text / příklad / atd.
Podívejte se na …
Pozorně si prostudujte příklad v učebnici.
Přečtete, co máme za úkol.
Přečtete si instrukce k této úloze.
Přečtěte, co máme s tím cvičením dělat.
Zopakujte to.
Udělejte to podle zadání/instrukcí.
Doplňte vynechávky / mezery.
Doplňte chybějící slova / čísla-údaje / počty.
Použijte slova v závorkách.
Spojte slova z prvního sloupečku se slovy
z druhého sloupečku.
Popište tento graf / schéma / obrázek.
Odpovězte na mé otázky.
Odpovídejte celou větou.
Začněte tímto cvičením.
Dodělejte to doma.
Rychle! / Honem! /Udělejte to rychle!
Podtrhněte /zakroužkujte správnou odpověď.
Zatrhněte / zakřížkujte správnou odpověď.
Zkontrolujeme odpovědi / řešení.
Jeden po druhém.
Zkuste to někdo jiný.
Pracujte svým vlastním tempem.
Nespěchejte.
Giving instructions
Read exercise A / paragraph 1 / article on page
XY / line 1 / the text / the example / etc.
Look at ...
Study carefully the example in your textbook.
Read what the task is, please.
Read the instructions to the task.
Read what we are supposed to do with the task.
Say it once again.
Follow the instructions.
Fill in the blanks / gaps.
Supply the missing words / figures /numbers.
Use the words in brackets.
Match the words from the first column with the
words from the second column.
Describe this graph / diagram / picture.
Give answers to my questions.
Answer in whole sentences.
Star with this exercise.
Finish it at home.
Be quick! / Quickly! / Do it quickly!
Underline / circle the right answer.
Tick / cross the right answer.
Let’s check the answers / the solutions.
In turn. / Take it in turns. / One at one.
Someone else, try it.
Work at your own pace.
Take your time.
Další příklad je …
Podíváme se na to podrobněji.
Všimněte si, že …
Nepleťte si X a X.
Jaký je rozdíl mezi A a B?
Co mají tyto metody / postupy / atd. společného?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 6
Stránka 5
z 11
Domácí úkol:
Homework:
Kontrola domácího úkolu
Připravte si domácí úkoly.
Máte domácí úkol?
Byl (tam) nějaký problém? / byly nějaké (tam)
nějaké problémy?
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Ukažte mi svůj úkol.
Dejte mi svůj domácí úkol.
Udělal jsi / udělali jste domácí úkol sám / sami
bez pomoci?
Teď opravíme domácí úkol.
Připravte si domácí úkol a zkontrolujte si ho
se sousedem.
Vyměňte si úkol se sousedem a opravte si chyby.
Podle tabule si opravte domácí úkol.
Vyberte domácí úkoly a položte mi je na stůl.
Checking homework
Prepare your homework.
Have you got your homework?
Was there a problem? / Were there any
problems?
Let’s check our homework.
We will check your homework.
Let me see your homework. / Show me your...
Give me your homework.
Did you do your homework all by yourself /
yourselves without help?
Now we will correct your homework.
Prepare your homework and check it with your
partner.
Exchange your homework with your neighbour
and correct the mistakes.
Correct your homework from the whiteboard.
Collect your homework and put it on my desk.
Zadání domácího úkolu
Váš domácí úkol na příští hodinu je …
Váš písemný domácí úkol je …
Toto cvičení / úkol / atd. je váš domácí úkol.
Vaším úkolem je nakreslit schéma / aparaturu…
Dneska vám nedám žádný domácí úkol.
Setting homework
Your homework for the next lesson is ...
Your written homework is ...
This exercise / task / etc. Is your homework.
Your task is to draw diagram / lab apparatus ...
I’m not going to set any homework this time.
Vyjadřování pocitů a postojů:
Expressing feelings and attitudes:
Zlost, překvapení, nespokojenost
Byl jsem s vašimi výsledky dost nespokojený.
Měl jsem z vašich výsledků radost.
Musíte pracovat pilněji.
To nebylo / bylo moc dobré.
Myslíš to vážně?
Zkus to udělat ještě jednou, bude to lepší.
Rozhodně se můžeš zlepšit.
Anger, surprise, disappointment
I was quite disappointed with / at your results.
I was delighted by / with your results.
You must work harder.
That wasn’t / was very good.
Are you serious?
Try to do it once more. It will be better.
There’s room for improvement.
Souhlas, nesouhlas
To je správně.
Souhlasím / nesouhlasím s tebou.
Velmi dobře! /Zcela správně.
Tak ne. / Bohužel ne.
To je v pořádku.
Agreement, disagreement
That’s right / correct.
I agree / don’t agree with you.
Very good! / Quite right!
Not really. / Unfortunately not.
That’s OK.
Radost, nespokojenost
Skvělé! (mnoho způsobů)
Pleasure, displeasure
How nice. / Perfect! / Beautiful! / Fantastic! /
Great! / That’s very good. / Excellent! / A good
job! / Well done!
What a pity / a shame!
I am / am not pleased with your work.
Hats very kind of you.
You have made a lot of progress.
That wasn’t very good.
To je škoda!
Mám / nemá radost z vaší práce.
To je od tebe moc hezké.
Udělali jste velký pokrok.
To nebylo moc dobré.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 6
Stránka 6
z 11
Příště zkus pracovat lépe.
No, mohlo by to být lepší.
Jsem s tím spokojen / mám z toho radost.
To nemohu přijmout. Je to opsané z internetu.
Try harder next time.
Well, it could be better.
I am happy with it.
I can’t accept it. It’s copied from the Internet.
TIP / RADA ke slovní zásobě pro výuku
v angličtině!
TIP on using of word list for teaching
in English!
Zvýrazněte si fráze, které používáte nebo byste
chtěli používat v hodinách chemie v angličtině.
Highlight phrases you use or would like to use
in Chemistry lessons in English.
Ke stažení před touto hodinou chemie
Download before this Chemistry lesson
Požádejte žáky, aby si z internetu stáhli volně
dostupnou elektronickou verzi učebnice chemie
(Elsair R. Fundamentals of Chemistry – viz dále
Použitá literatura). Vložte jim URL adresu do
moodle kurzu chemie nebo pošlete předem emailem.
Ask students to download free online textbook
for students
(Elsair
R.
Fundamentals
of Chemistry – see next Literature list) from the
Internet. Put the URL address on moodle
Chemistry course or sent it them via e-mail
in advance.
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/fundamentals-ofchemistry
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/fundamentals-ofchemistry
Požádejte žáky (např. za domácí úkol), aby se
předem pokusili přečíst a porozumět textu na str.
119 - 121, kapitoly 9.6 Electronegativity, 9.7
Trends across a Period, 9.8 Trends down a
Group. Požádejte je, aby si zvýraznili slova/fráze
kterým řádně nerozumí.
Ask students (e.g. as homework) to read and to
try to understand the text on page 119 - 121,
chapters 9.6 Electronegativity, 9.7 Trends Gross
a Period and 9.8 Trends down a Group. Ask
them to highlight words/phrases they don’t
understand properly.
Specifická slovní zásoba pro tuto hodinu
Klíčová slova
Specific word list for this lesson
Key words
Prvek
Element
Symbol (značka) prvku
Symbol of an element
Název prvku
Name of an element
Periodická tabulka prvků
Periodic table of elements
Skupina (prvků)
Group (of elements)
Hlavní skupina
Main group
Vedlejší skupina
Secondary group (sub-group)
Sloupec
Column
Řada (prvků)
Row (of elements)
Perioda (prvků)
Period (of elements)
Vlastnosti (prvku)
Properties (of an elements)
Periodický zákon
Periodic law
Elektronegativita
Electronegativity
Stupnice (rozsah)
Scale
Valenční (vazebné) elektrony
Valence (binding) electrons
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 6
Stránka 7
z 11
Vaznost (atomu)
Protonové číslo
Elektronová slupka
Orbital
Relativní atomová hmotnost (Ar)
Přitahovat elektrony
Vazba (chemická)
Závislost (funkční)
Jednotka (např. „kg“)
Zvyšovat (se) / růst
Snižovat se / zmenšovat se
Poloměr atomu
Halogeny
Chalkogeny
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Valence (of an atom)
Atomic (proton) number
Electron shell
Orbital
Relative atomic mass (Ar)
Attract electrons
Bond (chemical)
Trend
Unit
Increase
Decrease
Atomic radius (pl. radii)
Halogens
Chalcogens
Alkali metals
Alkali Earth metals
Pomůcky a materiály
Teaching aids and materials
- Bílá tabule, barvené fixy
- Popř. interaktivní tabule s přístupem na Internet
(školní moodle kurzy atd.)
- Nástěnná periodická tabulka prvků
- Písemné / tištěné podklady: tento pracovní list
pro učitele včetně příloh pro žáky
- Školní sešity, učebnice chemie (Blažek J.,
Fábini J.)
- On-line učebnice chemie „Fundamentals
of Chemistry“
- Whiteboard, coloured markers
- Alternatively interactive board with Internet
access (school moodle courses, etc.)
- Wall Periodic table poster / charts
- Written / printed handouts: this teachers’
worksheet incl. students’ worksheets (enclosed)
- Students’ exercise books, chemistry text book
(Blažek J., Fábini J.)
- On-line Chemistry text book “Fundamentals
of Chemistry”
Popis vyučovací hodiny
Po této hodině žáci budou schopni vysvětlit
pojmy
valenční
(vazebné)
elektrony
a
elektronegativita. Uvedou příklady chemických
prvků s nejvyšší a nejnižší elektronegativitou a
tímto způsobem popíší rozsah / stupnici
elektronegativity. Žáci budou schopni vysvětlit
základní závislosti (trendy) v periodické tabulce
prvků v periodách i ve sloupcích. Rovněž získají
větší orientaci v periodické tabulce prvků a
zopakují si anglické názvy některých vybraných
prvků.
Lesson description
After this lesson students will be able to explain
terms valence electrons and electronegativity.
They will be able to give examples of elements
with the highest and lowest electronegativity and
they will describe the electronegativity scale
in this way. Student will be able to explain the
basic trends in the periodic table of elements
in periods and in columns. They will gain the
bigger orientation in the periodic table
of elements and they will revise English names
of some elements.
Osnova
• Zahájení hodiny (5 min.)
• Hra „Chemická abeceda“ (12 min.)
• Vysvětlení pojmů valenční (vazebné)
Concepts /outlines
• Opening the lesson (5 min.)
• Game “Chemical Alphabet” (12 min.)
• Explanation of terms: valence electrons,
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 6
Stránka 8
z 11
•
•
elektrony a elektronegativita včetně
uvedení
rozsahu
stupnice
elektronegativity a prvků s nejvyšší a
nejnižší elektronegativitou. Vysvětlení
základních závislostí v periodické tabulce
prvků v řadách i ve sloupcích. (13 min.)
Práce se slepou periodickou tabulkou
prvků – podklady a pokyny viz přílohy
tohoto pracovního listu (10 min.)
Zadání domácího úkolu (viz pracovní list
žáka v přílohách) a shrnutí a reflexe
hodiny (5 min.)
•
•
electronegativity and electronegativity
scale and giving examples of elements
with
the
highest
and
lowest
electronegativity. Explanation of basic
trends in the periodic table of elements
in periods and in columns. (13 min.)
Work with the blank periodic table
of elements – handouts and instructions
see attachments (10 min.)
Homework
setting
(see
student’s
worksheet) and lesson summarizing and
reflection (5 min.)
Požadovaný čas
Time required
1 vyučovací hodina = 45 minut
1 lesson = 45 minutes
Aktivity po vyučovací hodině
Activities after the lesson
•
•
•
Zadání domácího úkolu do kurzu chemie
v moodle
Vložení zápisu z interaktivní tabule z této
hodiny chemie do kurzu chemie
v moodle.
Pedagogický
(reflektivní)
deník
–
hodnocení hodiny: Hodnocení proveďte
co nejdříve po vyučovací hodině.
•
•
•
Homework setting in the chemistry
course on moodle
Putting of the lesson recording from the
interactive board on moodle Chemistry
course.
Pedagogical reflective journal (lesson
evaluation: Do the evaluation after the
lesson as soon as possible.
Postup vyučovací hodiny
Lesson procedure
1) Zahajte hodinu, zapište do třídní knihy,
zkontrolujte úkoly a oznamte téma dnešní
hodiny. Zeptejte se na pocity ze čtení textů
o elektronegativitě
a
o
základních
závislostech v periodické tabulce prvků
z online učebnice chemie. V případě nutnosti
vysvětlete význam slov, na které se žáci
zeptají.
2) Hra „Chemická abeceda“: Princip této hry
spočívá v použití písmenkových zkratek
vytvořených ze symbolů prvků k vytvoření
gramaticky smysluplných slov, frází a tvrzení
(např. pozdravy na pohlednice apod.).
Podklady pro učitele, instrukce a možná
řešení viz příloha č. 1.
3) Zahajte výklad a vysvětlete pojmy: valenční
elektrony,
elektronegativita,
stupnice
elektronegativity Uveďte příklady chemických
prvků s nejnižší a nejvyšší elektronegativitou.
Vysvětlete základní závislosti v periodické
tabulce prvků v periodách (řadách) i
ve sloupcích (skupinách).
• Valenční
elektrony:
Valenční
elektrony jsou elektrony vazebné a
nacházejí
se
v poslední
(nejvzdálenější od atomového jádra)
1) Open the lesson, write into the register book,
check last homework, and announce the
topic of today’s lesson. Ask students
about their feelings after reading texts
about the electronegativity and about the
basic trends in the periodic table of elements.
from online Chemistry text book. If necessary
explain words which students ask for.
2) Game “Chemical Alphabet”: The principle
of this game is using of letters abbreviations
of the elements to construct grammatically
meaningful words, phrases and statements
(e.g. for greeting cards and the like). Handout
for a teacher, instructions and possible
solutions – see attachment No 1.
3) Start with the presentation and explain terms:
valence electrons, electronegativity and
electronegativity scale. Give examples
of elements with the lowest and highest
electronegativity. Explain trends in the
periodic table of elements in periods and
in columns.
• Valence
electrons:
Valence
electrons are bonding electrons and
occur in the last (the farthest away
from the nucleus) electron shell.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 6
Stránka 9
z 11
•
•
elektronové slupce. Tyto elektrony se
podílejí na vzniku chemických vazeb.
Elektronegativita: Elektronegativita
udává, jakou měrou jsou přitahovány
vazebné
(valenční)
elektrony
k atomovému jádru – jedná se
o přitahování
elektronů
daného
atomu i o elektrony vázaného atomu.
Chemický
prvek
s nejvyšší
elektronegativitou je fluor (cca 4,0) a
prvek s nejnižší elektronegativitou je
francium (cca 0,7). Toto rozmezí
představuje
také
stupnici
elektronegativity.
Elektronegativita
všech ostatních prvků se nachází
v rozmezí mezi cca 0,7 – cca 4,0.
Elektronegativita je číslo a nemá
žádnou jednotku.
Základní závislosti v periodické
tabulce prvků:
A) Růst
protonového
čísla:
Chemické prvky jsou v periodách
seřazeny
podle
rostoucího
protonového čísla, a to zleva
doprava.
B) Růst relativní atomové hmotnosti:
Relativní atomová hmotnost
roste
v periodách
spolu
s protonovým
číslem
zleva
doprava.
C) Poloměr atomu: Poloměr atomu
klesá v řadách zleva doprava a
naopak
roste
shora
dolů
ve skupinách. Prvky s největšími
poloměry atomu se nacházejí
v první hlavní skupině (alkalické
kovy) a vespod každé skupiny.
D) Vlastnosti prvků: Vlastnosti prvků
se periodicky opakují. Prvky
s podobnými vlastnostmi jsou
uspořádány
ve
skupinách
(sloupcích).
Tzv.
periodický
zákon.
E) Počet
elektronových
vrstev:
Atomy prvků v jedné periodě
mají stejný počet elektronových
vrstev. Počet je dán číslem
periody.
F) Elektronegativita:
Elektronegativita se v periodách
zvyšuje
zleva
doprava
a
ve sloupcích shora dolů klesá.
G) Počet valenčních elektronů u
atomů
chemických
prvků
hlavních skupin je dán číslem
•
•
These electrons form chemical
bounds.
Electronegativity:
The
electronegativity is a measure of the
tendency to attract bonding (valence)
electrons towards nucleus – it
concerns own electrons of the atom
and electrons of the bound atom.
The element with the highest
electronegativity is fluorine (approx.
4,0) and the element with the lowest
electronegativity is francium (approx.
0,7). This range represents also the
electronegativity
scale.
The
electronegativity of all other elements
range from approx. 0,7 to 4,0- The
electronegativity is a number and it
doesn’t have any unit.
Basic trends in the periodic table
of elements:
A) Increasing of the atomic (proton)
number: Elements in periods are
arranged in accordance with
increasing of the atomic number
from the left to the right side.
B) Increasing of the relative atomic
mass: The relative atomic mass
increases in periods together
with atomic (proton) number from
the left to the right side.
C) Atomic radius: The atomic radius
decreases across a period from
left to right and increases down a
group. Elements with the largest
atomic radii are located in the
first main group (Alkali metals)
and at the bottom of each group.
D) Properties
of
elements:
Properties of elements recur
periodically.
Elements
with
similar properties are located in
the same groups (columns). So
called Periodic law.
E) Number of electron shells: The
number of electron shells of
atoms in one period is the same
and corresponds to the number
of a period.
F) Electronegativity:
The
electronegativity
increases
across periods from left to right
and decreases down groups.
G) Number of valence electrons of
atoms of elements from main
groups corresponds to the
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 6
Stránka 10
z 11
hlavní skupiny.
4) Rozdejte
všem
žákům
oboustranně
vytištěnou přílohu č. 2 se slepou periodickou
tabulkou prvků. Požádejte je, aby na první
straně této přílohy schematicky znázornili:
základní závislosti v periodické tabulce
prvků. Žáci mohou vyznačovat závislosti
pomocí šipek
a přidávat poznámky
v angličtině. Dále je požádej, aby vyznačili
prvky fluor a francium a případně další prvky,
které budou schopni zpaměti zaznamenat.
Požádejte je, aby se nedívali do zápisu a ani
do periodické tabulky prvků. Průběžně
kontrolujte, jak pracují a v závěru časového
limitu (cca 8 z 10 min) je nechte zkontrolovat
si řešení podle periodické tabulky prvků a
zápisu v sešitech.
5) Zadejte domácí úkol (příloha č. 2 tohoto
pracovního listu, strana 2) a spolu s žáky
shrňte nejdůležitější fakta.
6) Sdělte žákům, že probranou látku si mohou
v českém jazyce přečíst v učebnici (Blažek
J., Fábini J.) na str. 73 – 75.
number of a main group.
4) Distribute two-sided printed attachment No 2
with a blank periodic table of elements to all
students. Ask students to draw schematically
basic trends in the periodic table of elements
on the first page. Students can mark trends
wits arrows and add notes in English. Next
ask them to write down element fluorine and
francium on the correct place and possibly
other elements if students will be able to
write down them by heart. Ask them not to
look at their notes in exercise books or at the
periodic table of elements. Check them
continuously and at the end of the time limit
(approx. 8 from 10 min) let them to check
their solutions in the periodic table and in the
notes in exercise books.
5) Set homework (attachment No. 2 of this
worksheet, page 2) and summarize the most
important facts with students.
6) Inform students they can read in Czech
about the topic of today’s lesson in the text
book (Blažek J., Fábini J.) on page 73 – 75.
Přílohy
Attachments
Příloha 1: Hra „Chemická abeceda“ – podklady,
instrukce, pokyny a řešení pro učitele (soubor pro
učitele)
Příloha 2: Pracovní list (PLŽ) žáka – první část:
zaznamenání poznatků z hodiny, druhá část:
Zadání domácího úkolu – hledání symbolů prvků
v periodické tabulce prvků
Příloha 3: Klíč k řešení k druhé části pracovního
listu žáka – (soubor pro učitele)
Příloha 4: Pedagogický (reflektivní) deník
(hodnocení hodiny)
Attachment 1: Game “Chemical Alphabet” –
handouts, instructions and the key for the teacher
(teacher’s file)
Attachment 2: Student’s worksheet (SWS) –
part one: notes of knowledge from the lesson,
part two: homework setting - looking for symbols
of elements in the periodic table of elements.
Attachment 3: Key to the part two of the
student’s worksheet (SWS) – (teacher’s file)
Attachment 4: Pedagogical (reflective) journal
(lesson evaluation)
Použitá literatura
•
BETÁKOVÁ, L. Angličtina učitele angličtiny. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-550-X.
•
BLAŽEK, J.; FABINI, J. CHEMIE PRO STUDIJNÍ OBORY SOŠ A SOU NECHEMICKÉHO
ZAMĚŘENÍ. 5. vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2005.
ISBN 80-7235-104-4.
•
ELSAIR R. Fundamentals of Chemistry. [Online]. Ventus Publishing, 2012. ISBN 978-87-4030105-2. Dostupné na <http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistry-chemicalengineering/fundamentals-of-chemistry>.
•
FOX, G.; MAYOR, M.; RUNDELL, M., aj. MACMILLAN English DICTONARY FOR
ADVANCED LEARNERS. Oxford: Macmillan Education, 2002. ISBN 0-333-96482-9.
•
ŠMÍDOVÁ, T.; TEJKALOVÁ, L.; VOJTKOVÁ, N. CLIL ve výuce. Praha: Národní ústav pro
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, 2012. ISBN 978-80-87652-57-2.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 6
Stránka 11
z 11
Chemistry – Electronegativity and trends in the periodic table of elements
Attachment 1
Game “Chemical Alphabet” - teacher’s file
Game “Chemical Alphabet” – handouts, instruction and the key (not all possibilities mentioned
inspiration only):
The principle of this game is using of letters abbreviations of the elements to construct grammatically
meaningful words, phrases and statements (e.g. for greeting cards and the like).
Hra „Chemická abeceda“ – podklady, instrukce a řešení (ne všechna řešení uvedena, jen
pro inspiraci):
Princip této hry spočívá v použití písmenkových zkratek vytvořených ze symbolů prvků k vytvoření
gramaticky smysluplných slov, frází a tvrzení (např. pozdravy na pohlednice apod.)
Instructions: Explain the expression „Chemical alphabet“ (see above the definition). Write on the
table the first examples of greetings, messages or abbreviations, explain their meaning and encourage
students to find similar words, phrases or statement created of the symbols of elements. Let them a
few minutes to think about this task and let them work in pairs. Then write their suggestions on the
table and correct them if necessary.
Pokyny: Vysvětlete výraz „Chemická abeceda“ (viz definice výše). Napište na tabuli první příklady
pozdravů, zpráv nebo zkratek, vysvětlete jejich význam a povzbuďte studenty, aby našli podobná
slova, fráze nebo tvrzení vytvořená ze symbolů prvků. Nechte pár minut přemýšlet a nechte je
pracovat ve dvojicích. Pak napište jejich návrhy na tabuli a opravte je, pokud to bude třeba.
Examples / Příklady:
I Lu YOU = I love you. (iodine, lutetium, yttrium, oxygen, uranum)
Fr = friendship (francium)
Pa = parents (protactinium)
Se = sex / dating (selenium)
Key – other possible solutions (possibly you can add English names of elements):
Be = (to) be (beryllium)
VIP ONLi = V.I.P. only (vanadium, iodine, phosphorus, oxygen, nitrogen, lithium)
SON = son
BOY = boy
Se+e YOU S2ON = See you soon!
STaY HeAlThY = Stay healthy!
Be NiCe = Be nice!
I Am BO2S = I am boss!
WI2N MoNeY = Winn money!
KI2S YOU = Kiss you!
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 6
Stránka 1
z1
Chemistry – Electronegativity and trends in the periodic table of elements
Attachment 2
Student’s worksheet, part one – handout for notes
Name:
Date:
Class:
Task:. Draw schematically and write notes about trend in the periodic table of elements. Use arrows to mark trends. Write down symbols of elements fluorine and
francium on the correct place. Write any other symbols of elements you know on the correct place. Don’t look at your notes in exercise books or in text books
and don’t look at the periodic table of elements.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 2 k pracovnímu listu z chemie č. 6
Stránka 1 z 2
Chemistry – Electronegativity and trends in the periodic table of elements
Attachment 2
Student’s worksheet, part two – homework
Name:
Date:
Class:
Task: Think of symbols of elements and write all symbols of elements beginning with letters B, P, R, M and K in the blank periodic table of elements. Then write English names of
these symbols under each symbol (in each box with a symbol).
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 2 k pracovnímu listu z chemie č. 6
Stránka 2 z 2
Chemistry – Electronegativity and trends in the periodic table of elements
Attachment 3
Key (teacher’s file) to the student’s worksheet, part two – homework
Key to following task:
Think of symbols of elements and write all symbols of elements beginning with letters B, P, R, M and K in the blank periodic table of elements. Then find English names of these
symbols on the Internet.
Be
B
Mg
P
K
Mn
Rb
Mo
Ba
Ra
Br
Ru
Rh
Re
Kr
Pd
Pt
Pb
Po
Ku
Pr
Pa
Pm
Pu
Bk
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 6
Md
Stránka 1 z 1
Chemistry – Electronegativity and trends in the periodic table of elements
Attachment 4
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Name:
Lesson in class:
Date:
Část 1
Plán a struktura hodiny
Podařilo se mi dodržet plán hodiny?
Splnili jsme cíle, které jsem pro hodinu stanovil / a?
Podařilo se mi vyvážit obsahovou a jazykovou složku?
Musel / a jsem někde zrychlovat / nastavovat?
Kde?
A
N
A
N
Dodržel / a jsem plánované pořadí aktivit?
Zařadil / a jsem závěrečnou reflexi?
Byla adekvátně dlouhá?
Kdybych plánoval / a tutéž hodinu znovu, měnil/a bych plán?
Jak?
Budu muset změnit plán navazující hodiny?
Průběh hodiny, úkoly, aktivity
Která aktivita vyšla přesně tak, jak jsem měl / a v plánu?
Která nevyšla podle plánu? Co k tomu vedlo? Jak jsem to řešil / a? Napadá mě teď jiné možné
řešení?
Se kterou aktivitou měli žáci problémy? Byly jejich problémy jazykové nebo se týkaly obsahu? Jak je
řešili?
Rozuměli instrukcím?
Jak řešili případné obtíže?
Potřebovali někde mou pomoc vice, než jsem čekal / a?
Kde?
Jak reagovali na různé způsoby prezentace? Který zafungoval nejlépe? Který byl nejhůře přijat?
Který zafungoval jinak, než jsem očekával / a?
Dařilo se mi monitorovat práci žáků?
Narušilo něco průběh hodiny tak, že bylo nutné přerušit aktivitu?
Co to bylo? Bylo to nevyhnutelné?
Jak se dařilo navázat?
Jaké bylo chování žáků? Ve kterých fázích pracovali podle očekávaní?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 4 k pracovnímu listu z chemie č. 6
Stránka 1
z2
Chemistry – Electronegativity and trends in the periodic table of elements
Attachment 4
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Část 2
Jazyk
Jak velký prostor pro komunikaci žáci dostali?
A
N
A
N
Se kterými výrazy/strukturami měli žáci problémy? Jak jim s tím mohu pomoci?
Které výrazy vnímali jako klíčově? Nevynechali některý?
Převažovala komunikace v mateřském nebo cizím jazyce?
Musel / a jsem se někdy uchýlit k mateřskému jazyku, i když jsem to původně neplánoval
/ a? Kdy?
Žákovské reflexe
Dokázali žáci formulovat klíčové body hodiny?
Jak jim v tom příště pomoci?
Jaké problémy popisovali? Jak jim předcházet?
Kterou aktivitu zmiňovali jako snadnou/složitou?
Odpovídá to mým původním očekáváním?
Jaká témata zmiňovali jako související – a jak tuto informaci mohu využit v plánování dalších hodin?
Já
Dělo se mimo výuku něco, co mohlo můj dnešní výkon ovlivnit?
Co?
A
N
Jaký pocit mam z celé hodiny?
Ostatní:
Datum, podpis:
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 4 k pracovnímu listu z chemie č. 6
Stránka 2
z2
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 7
Vyučovací předmět
Chemie (Chemistry)
Ročník
1.
Časová dotace
2 hod. týdně
Téma
Chemické vazby
Chemical bonds
Cíl vyučovací hodiny
Klíčová kompetence
Vysvětlit pojem chemická vazba a základní
podmínky k jejímu vzniku. Popsat základní
typy chemických vazeb (kovalentní – nepolární
polární; iontová vazba; kovová vazba).
Procvičit určení typu vazby podle hodnot
elektronegativit vázaných atomů.
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Mediální výchova
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Předpokládané jazykové znalosti
A2
Předpokládané odborné znalosti
Znalost struktury atomu, atomového obalu a
valenčních elektronů.
Znalost pojmu elektronegativita.
Základní matematická znalost odečítání a
počítání s absolutní hodnotou.
Zpracovala: Mgr. Jana Hlaváčková
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 7
Stránka 1
z 11
Očekávané výstupy
Expected outcomes / objectives:
Žák:
-
The learner is able to:
- explain the term chemical bond,
- explain conditions necessary to form
chemical bonds,
- describe basic types of chemical bounds
(covalent; ionic, metallic),
- describe the type of chemical covalent
bond according to electronegativity
values of bound atoms (non-polar, polar,
ionic),
- practise the determination of bond type
according to electronegativity values
of bound atoms.
-
-
vysvětlí pojem chemická vazba,
vysvětlí podmínky vzniku chemické
vazby,
popíše základní typy chemických vazeb
(kovalentní, iontová, kovová),
popíše typ kovalentní chemické vazby
podle hodnot elektronegativity atomů
vázaných chemickou vazbou (nepolární,
polární, iontová),
procvičí si určení typu vazby podle
hodnot
elektronegativity
vázaných
atomů.
Slovní zásoba pro výuku v angličtině
Word list for teaching in English
Společenské fráze:
Social rituals:
Pozdravy
Dobrý den, posaďte se.
Dobré ráno/odpoledne, všem!
Na shledanou v pondělí/úterý/ atd.!
Brzy na shledanou!
Mějte se hezky!
Greetings
Hello, please sit down.
Good morning/afternoon, everybody!
See you on Monday/Tuesday/ etc.!
See you soon!
Have a nice day!
Omluvy a promíjení:
Velice se omlouvám.
Omlouvám se za zpoždění.
To byla moje chyba.
Promiňte, zapomněl jsem udělat domácí úkol.
Promiňte, zapomněl jsem doma knížku.
To je v pořádku.
Dobře, ale už to nedělej.
To nic. To nevadí.
To nic. (reakce na omluvu)
Nic si z toho nedělej (reakce na omluvu).
Promiňte, nerozuměl jsem.
Apologizing and forgiving:
I’m very sorry.
Sorry, I’m late.
It was my mistake.
Excuse me; I forgot to do my home work.
Excuse me; I left my book at home.
It’s OK. It’s all right.
OK. But don’t do it again!
It doesn’t matter.
Never mind.
Don’t worry (about it).
Sorry, I didn’t get that / catch that.
Děkování:
Děkuji.
Moc děkuji.
Díky moc.
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Děkuji za utření tabule (bílé/černé).
Thanking:
Thank you.
Thank you very much.
Thanks a lot
You’re welcome.
Not at all.
Don’t mention it.
Thank you for cleaning whiteboard / blackboard.
Fáze hodiny:
Unit stages:
Kontrola docházky
Kdo chybí?
Checking attendance
Who is missing?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 7
Stránka 2
z 11
Jsou tu všichni?
Proč jdete pozdě?
Kde je vaše třídní kniha?
Vezmi prosím třídnici do 6B/do druhé skupiny.
Is everybody here?
Why are you late?
Where is your register/register book/class book?
Take the register to 6B/to another group, please.
Zahájení hodiny
Přestávka skočila a můžeme hned začít.
Můžeme začít.
Naše dnešní téma je…
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Dnes budeme mluvit o…
Opening lesson
The break is over and we can start right now.
We can begin.
Our topic for today is...
Let’s check your homework.
Today we are going to speak about...
Závěr hodiny
Je čas skončit naši hodinu.
To je pro dnešek vše, díky.
Pracovali jste velmi dobře.
Za domácí úkol máte…
Nezapomeňte udělat domácí úkol.
Closing lesson
It’s time to finish our lesson.
That’s all for today, thank you.
You worked very well.
Your homework is...
Don’t forget to do your homework.
Dělení hodiny
Na začátku hodiny…
Dnes bych rád…
Dnes se budeme učit o…
Budeme se učit o…
Na konci hodiny budete umět/budete schopni…
Nejdříve…
Nejdříve několik slov o vašem domácím úkolu…
Začneme s…
Na začátek…/ Začneme s…
Teď je čas na…
Teď si prosím vezměte paír.
Dále (my)…/ Poté…/ Potom (my)…
Později uděláme nějaká cvičení / nějaké
cvičení…
Nakonec (my)…/ Na konci hodiny…
Sequencing lesson
At the beginning of the lesson...
Today I would like to...
Today we will learn about…
We are going to learn about…
At the end of the lesson you’ll be able to…
First of all we...
Firstly, a few words about your homework...
We start with...
To begin with.../ Let’s start with...
Now it’s time for...
Now please take a sheet of paper.
Next we.../After that.../ Then we...
Later (on) we are going to do some exercises /
an exercise.
Finally we.../ At the end of lesson..
Řízení třídy:
Class management:
Žádosti
Přečti ten text, prosím.
Můžeš odpovědět na mou otázku?
Můžeš to zopakovat?
Rozsviť, prosím.
Zhasni, prosím.
Requests
Can you read the text, please?
Can you answer my question?
Can you say that again?
Switch on / turn on the light, please.
Switch of /turn of the light, please.
Organizování třídy
Posaďte se do dvojic.
Sedněte si po jednom.
Kdo má službu?
Když znáte odpověď, zvedněte ruku.
Sedni si do první řady.
Organizing the class
Sit in pairs.
Sit one by one.
Who is on duty in class?
If you are ready to answer, put your hand up.
Sit in the first row.
Příkazy
Otevřete učebnice na str. 65.
Zavřete učebnice/sešity.
Commands
Open your book at page 65.
Close your books, exercise books.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 7
Stránka 3
z 11
Ukončete práci.
Nakresli/zopakuj/odpověz.
Udělejte cvičení 10 na str. 25.
Za jednu minutu napište co nejvíce slov.
Napište to na tabuli.
Napiš…
Nedívej se na odpovědi.
Chci, abyste to dodělali doma.
Nebavte se!
Nedělejte hluk!
Finish your work.
Draw/repeat/answer.
Do exercise 10 on page 25.
Write as many words as possible in one minute.
Write it on the board.
Write down...
Don’t look at the answers.
I want you to finish this off at home.
Don’t chat.
Don’t be noisy!
Párová a skupinová práce
Budete pracovat ve dvojicích / ve skupinkách po
třech.
Pracuj s partnerem ve dvojici.
Teď pracujte ve dvojicích.
Utvořte (tři) skupiny.
Pracujte samostatně. (více možností pro pokyn
„pracujte samostatně – mn. č.)
Teď jste na řadě vy.
Počkej, až na tebe přijde řada.
Pair-work a and group-work
I want you to work in pairs / small groups of
three.
Work with your partner.
Now work in pairs.
Make (three) groups. /make up groups.
Work on your own. / Everybody work individually.
/Work by yourselves (pl.).
It’s your turn now.
Wait for your turn.
Rozdávání a vybírání materiálů
Dám vám nějaké handouty (podklady).
Dejte mi sešity / testy…
Můžete rozdat ty testy/podklady?
Rozdej ty testy.
Rozdejte to, prosím.
Dnes mám pro vás nějaké pracovní listy.
Bohužel nemám dost kopií. (obávám se, že
nemám dost kopií).
Můžeš se podělit s Petrem.
Pošli ty testy dozadu.
Vezmi si jeden a pošli je dál.
Má každý jeden?
Můžete si je nechat (materiály, testy, apod.)
Ten handout si nechte.
Vezměte si domácí úkol/sešity.
Chci ty písemky zpátky.
Seber testy, prosím.
Teď mi, prosím, dejte testy.
Odevzdejte sešity/testy.
Odevzdali všichni testy?
Distributing and collecting materials
I will give you some handouts.
Give me your exercise books / tests...
Could you give out/pass out the tests/handouts?
Hand out the papers.
Spread it around, please.
I have some worksheets to hand round today.
I’m afraid I haven’t got / there aren’t enough
copies.
Could you share with Peter, please?
Pass these papers back please.
Take one and pass them on.
Has everybody got one?
They’re for you to keep (handouts, tests, etc.)
Keep this handout.
Pick up your homework / exercise books.
I want the papers back.
Collect your test, please.
Now, give me your tests, please.
Hand in exercise books/tests.
Have you all handed your tests in?
Výklad a procvičování:
Presentation and practice:
Výklad
Dnes budeme mluvit o…
Dnes budeme opakovat…
Můžeme si rychle zopakovat …
Toto je velmi důležité si zapamatovat.
Tady jsou nějaká nová slovíčka.
Nyní vám řeknu nějaká nová fakta o …(dvě
možnosti, jak přeložit do aj)
Zapamatujte si to.
První příklad této metody/ použití/ atd. je …
Presentation
Today we are going to talk about ...
Today we will revise...
We can do some quick revision of ...
This is very important to know.
Here are some new words.
Now I am going to tell you / I will tell you some
new facts about ...
Remember it.
The first example of/for this method /usage / etc.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 7
Stránka 4
z 11
Shrneme si to.
Is ...
The another example is ...
Let’s look at it in more detail.
Note that ...
Do not confused X and Y.
What is the difference between A and B?
What do these methods /procedures / etc in
common?
Let me sum this up.
Uvedení nové aktivity
Teď si procvičíme …
Budeme procvičovat / budeme se učit …
Je nutné procvičit …
Naše nové téma je …
Podívejte se na handout / na stranu XY / na
cvičení A / atd.
Otočte na stranu XY a uděláme cvičení B.
Přesuneme se na cvičení C / úkol 2 / atd.
Pojďme na cvičení D / úkol 3 / atd.
Vyberte si jeden z nich.
Až to uděláte (budete mít hotovo), můžete
pokračovat s …
V neposlední řadě uděláme cvičení E.
Introducing a new activity
We are now going to practise ...
We will practise /learn ...
It is necessary to practise ...
Our new topic is ...
Look at the handout / at page XY / at exercise A /
etc.
Turn to page XY and we will do exercise B.
Let’s move to exercise C / task 2 / etc.
Let’s go on to exercise D / task 3 / etc.
Choose one of them.
When you have done that, you can continue with
...
Last but not least we will do exercise E.
Instruování
Přečtete si cvičení A / odstavec 1 / článek na
straně XY / první řádek / ten text / příklad / atd.
Podívejte se na …
Pozorně si prostudujte příklad v učebnici.
Přečtete, co máme za úkol.
Přečtete si instrukce k této úloze.
Přečtěte, co máme s tím cvičením dělat.
Zopakujte to.
Udělejte to podle zadání/instrukcí.
Doplňte vynechávky / mezery.
Doplňte chybějící slova / čísla-údaje / počty.
Použijte slova v závorkách.
Spojte slova z prvního sloupečku se slovy
z druhého sloupečku.
Popište tento graf / schéma / obrázek.
Odpovězte na mé otázky.
Odpovídejte celou větou.
Začněte tímto cvičením.
Dodělejte to doma.
Rychle! / Honem! /Udělejte to rychle!
Podtrhněte /zakroužkujte správnou odpověď.
Zatrhněte / zakřížkujte správnou odpověď.
Zkontrolujeme odpovědi / řešení.
Jeden po druhém.
Zkuste to někdo jiný.
Pracujte svým vlastním tempem.
Nespěchejte.
Giving instructions
Read exercise A / paragraph 1 / article on page
XY / line 1 / the text / the example / etc.
Look at ...
Study carefully the example in your textbook.
Read what the task is, please.
Read the instructions to the task.
Read what we are supposed to do with the task.
Say it once again.
Follow the instructions.
Fill in the blanks / gaps.
Supply the missing words / figures /numbers.
Use the words in brackets.
Match the words from the first column with the
words from the second column.
Describe this graph / diagram / picture.
Give answers to my questions.
Answer in whole sentences.
Star with this exercise.
Finish it at home.
Be quick! / Quickly! / Do it quickly!
Underline / circle the right answer.
Tick / cross the right answer.
Let’s check the answers / the solutions.
In turn. / Take it in turns. / One at one.
Someone else, try it.
Work at your own pace.
Take your time.
Další příklad je …
Podíváme se na to podrobněji.
Všimněte si, že …
Nepleťte si X a X.
Jaký je rozdíl mezi A a B?
Co mají tyto metody / postupy / atd. společného?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 7
Stránka 5
z 11
Domácí úkol:
Homework:
Kontrola domácího úkolu
Připravte si domácí úkoly.
Máte domácí úkol?
Byl (tam) nějaký problém? / byly nějaké (tam)
nějaké problémy?
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Ukažte mi svůj úkol.
Dejte mi svůj domácí úkol.
Udělal jsi / udělali jste domácí úkol sám / sami
bez pomoci?
Teď opravíme domácí úkol.
Připravte si domácí úkol a zkontrolujte si ho
se sousedem.
Vyměňte si úkol se sousedem a opravte si chyby.
Podle tabule si opravte domácí úkol.
Vyberte domácí úkoly a položte mi je na stůl.
Checking homework
Prepare your homework.
Have you got your homework?
Was there a problem? / Were there any
problems?
Let’s check our homework.
We will check your homework.
Let me see your homework. / Show me your...
Give me your homework.
Did you do your homework all by yourself /
yourselves without help?
Now we will correct your homework.
Prepare your homework and check it with your
partner.
Exchange your homework with your neighbour
and correct the mistakes.
Correct your homework from the whiteboard.
Collect your homework and put it on my desk.
Zadání domácího úkolu
Váš domácí úkol na příští hodinu je …
Váš písemný domácí úkol je …
Toto cvičení / úkol / atd. je váš domácí úkol.
Vaším úkolem je nakreslit schéma / aparaturu…
Dneska vám nedám žádný domácí úkol.
Setting homework
Your homework for the next lesson is ...
Your written homework is ...
This exercise / task / etc. Is your homework.
Your task is to draw diagram / lab apparatus ...
I’m not going to set any homework this time.
Vyjadřování pocitů a postojů:
Expressing feelings and attitudes:
Zlost, překvapení, nespokojenost
Byl jsem s vašimi výsledky dost nespokojený.
Měl jsem z vašich výsledků radost.
Musíte pracovat pilněji.
To nebylo / bylo moc dobré.
Myslíš to vážně?
Zkus to udělat ještě jednou, bude to lepší.
Rozhodně se můžeš zlepšit.
Anger, surprise, disappointment
I was quite disappointed with / at your results.
I was delighted by / with your results.
You must work harder.
That wasn’t / was very good.
Are you serious?
Try to do it once more. It will be better.
There’s room for improvement.
Souhlas, nesouhlas
To je správně.
Souhlasím / nesouhlasím s tebou.
Velmi dobře! /Zcela správně.
Tak ne. / Bohužel ne.
To je v pořádku.
Agreement, disagreement
That’s right / correct.
I agree / don’t agree with you.
Very good! / Quite right!
Not really. / Unfortunately not.
That’s OK.
Radost, nespokojenost
Skvělé! (mnoho způsobů)
Pleasure, displeasure
How nice. / Perfect! / Beautiful! / Fantastic! /
Great! / That’s very good. / Excellent! / A good
job! / Well done!
What a pity / a shame!
I am / am not pleased with your work.
Hats very kind of you.
You have made a lot of progress.
That wasn’t very good.
To je škoda!
Mám / nemá radost z vaší práce.
To je od tebe moc hezké.
Udělali jste velký pokrok.
To nebylo moc dobré.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 7
Stránka 6
z 11
Příště zkus pracovat lépe.
No, mohlo by to být lepší.
Jsem s tím spokojen / mám z toho radost.
To nemohu přijmout. Je to opsané z internetu.
Try harder next time.
Well, it could be better.
I am happy with it.
I can’t accept it. It’s copied from the Internet.
TIP / RADA ke slovní zásobě pro výuku
v angličtině!
TIP on using of word list for teaching
in English!
Zvýrazněte si fráze, které používáte nebo byste
chtěli používat v hodinách chemie v angličtině.
Highlight phrases you use or would like to use
in Chemistry lessons in English.
Ke stažení před touto hodinou chemie
Download before this Chemistry lesson
Požádejte žáky, aby si z internetu stáhli volně
dostupnou elektronickou verzi učebnice chemie
(Elsair R. Fundamentals of Chemistry – viz dále
Použitá literatura). Vložte jim URL adresu do
moodle kurzu chemie nebo pošlete předem emailem.
Ask students to download free online textbook
for students
(Elsair
R.
Fundamentals
of Chemistry – see next Literature list) from the
Internet. Put the URL address on moodle
Chemistry course or sent it them via e-mail
in advance.
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/fundamentals-ofchemistry
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/fundamentals-ofchemistry
Požádejte žáky (např. za domácí úkol), aby se
předem pokusili přečíst a porozumět textu na str.
119 - 120, kapitoly 9.6.1 Electronegativity &
Bonding, 9.6.2 Range of bonding a 9.6.3
Electronegativity & Bonding. Požádejte je, aby si
zvýraznili slova/fráze kterým řádně nerozumí.
Ask students (e.g. as homework) to read and to
try to understand the text on page 119 - 120,
chapters 9.6.1 Electronegativity & Bonding, 9.6.2
Range of bonding and 9.6.3 Electronegativity &
Bonding. Ask them to highlight words/phrases
they don’t understand properly.
Specifická slovní zásoba pro tuto hodinu
Klíčová slova
Specific word list for this lesson
Key words
Chemická sloučenina
Chemical compound
Atom
Atom
Valenční elektrony
Valence electrons
Vazebný elektronový pár
Bonding electron pair
Extrémně delokalizovaný (elektron)
Extremely de-located
Vázané atomy
Bond atoms
Uspořádání elektronů
Electron configuration
Elektronegativita
Electronegativity
Chemická vazba
Chemical bond / bonding
Rozdíl elektronegativit
Electronegativity difference
Absolutní hodnota |X|
Absolute value (modulus) |X|
Kovalentní vazba
Covalent bond / bonding
Jednoduchá kovalentní vazba
Single covalent bond
Dvojná kovalentní vazba
Double covalent bond
Trojná kovalentní vazba
Triple covalent bond
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 7
Stránka 7
z 11
Polarita vazby
Bond polarity
Nepolární kovalentní vazba
Non-polar covalent bond
Polární kovalentní vazba
Polar covalent bond
Iontová vazba
Ionic bond
Kovová vazba
Metallic bond
Rovnat se (matematicky)
Equal
Sdílet (např. elektrony)
Share (e.g. electrons)
Přitahovat (např. elektrony)
Attract (e.g. electrons)
Překrývat se (např. orbitaly)
Overlap (e.g. orbitals)
Pomůcky a materiály
Teaching aids and materials
- Bílá tabule, barvené fixy
- Popř. interaktivní tabule s přístupem na Internet
(školní moodle kurzy atd.)
- Písemné / tištěné podklady: tento pracovní list
pro učitele včetně příloh pro žáky
- Školní sešity, učebnice chemie (Blažek J.,
Fábini J.)
- On-line učebnice chemie „Fundamentals
of Chemistry“
- Whiteboard, coloured markers
- Alternatively interactive board with Internet
access (school moodle courses, etc.)
- Written / printed handouts: this teachers’
worksheet incl. students’ worksheets (enclosed)
- Students’ exercise books, chemistry text book
(Blažek J., Fábini J.)
- On-line Chemistry text book “Fundamentals
of Chemistry”
Popis vyučovací hodiny
Po této hodině žáci budou schopni vysvětlit
pojem chemická vazba a také budou schopni
vysvětlit podmínky vzniku chemické vazby. Dále
uvedou
základní
typy
chemické
vazby
(kovalentní, iontová, kovová) a jejich definice.
U kovalentních
chemických
vazeb
budou
rozlišovat vazbu polární a nepolární, a to
na základě rozdílu hodnot elektronegativity
vázaných atomů. V závěru hodiny si žáci procvičí
určení polarity chemické vazby na základě
rozdílu elektronegativit vázaných atomů.
Lesson description
After this lesson students will be able to explain
the term a chemical bond and they will be able to
explain conditions of creating of a chemical bond.
Next they will present basic types of chemical
bonds (covalent, ionic and metallic) and their
definitions. Students will be able to recognize the
type of covalent bond (non-polar, polar)
according to the electronegativity difference.
At the end of the lesson they will practise the
determination of bonding polarity based on the
electronegativity difference of bond atoms.
Osnova
• Zahájení hodiny (5 min.)
• Hra „Slovní fotbal“ (10 min.)
• Vysvětlení podmínek pro vznik chemické
vazby, vysvětlení pojmu chemická vazba
(kovalentní, iontová, kovová). Popis
základních typů chemické kovalentní
vazby (nepolární, polární) pomocí rozdílu
elektronegativit vázaných atomů. (15
min)
• Procvičování určení typů chemické vazby
podle rozdílu elektronegativit vázaných
atomů – podklady a pokyny viz přílohy
tohoto pracovního listu (10 min.)
Concepts /outlines
• Opening the lesson (5 min.)
• Endings game (10 min.)
• Explanation of conditions for creation of a
chemical bond, explanation of the term
chemical bond (covalent, ionic, metallic).
Description of basic types of a covalent
bond (non-polar, polar) based on the
electronegativity difference between
bond atoms. (15 min.)
• Practising of the determination of the
type of chemical bond based on the
electronegativity difference - handouts
and instructions see attachments of this
worksheet. (10 min.)
• Homework
setting
(see
student’s
•
Zadání domácího úkolu (viz pracovní list
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 7
Stránka 8
z 11
žáka v přílohách) a shrnutí a reflexe
hodiny (5 min.)
worksheet) and lesson summarizing and
reflection (5 min.)
Požadovaný čas
Time required
1 vyučovací hodina = 45 minut
1 lesson = 45 minutes
Aktivity po vyučovací hodině
Activities after the lesson
•
•
•
Zadání domácího úkolu do kurzu chemie
v moodle
Vložení zápisu z interaktivní tabule z této
hodiny chemie do kurzu chemie
v moodle.
Pedagogický
(reflektivní)
deník
–
hodnocení hodiny: Hodnocení proveďte
co nejdříve po vyučovací hodině.
•
•
•
Homework setting in the chemistry
course on moodle
Putting of the lesson recording from the
interactive board on moodle Chemistry
course.
Pedagogical reflective journal (lesson
evaluation: Do the evaluation after the
lesson as soon as possible.
Postup vyučovací hodiny
Lesson procedure
1) Zahajte hodinu, zapište do třídní knihy,
zkontrolujte úkoly a oznamte téma dnešní
hodiny. Zeptejte se na pocity ze čtení textů
o elektronegativitě a chemických vazbách
z online učebnice chemie (Fundamentals of
Chemistry). V případě nutnosti vysvětlete
význam slov, na které se žáci zeptají.
2) Hra „Slovní fotbal“: Pokyny a možné
nápovědy k této hře viz příloha č. 1.
3) Zahajte výklad a vysvětlete pojem chemická
vazba a podmínky jejího vzniku. Dále popište
základní typy chemických vazeb (kovalentní,
iontová a kovová) a vysvětlete je. Popište
nepolární a polární kovalentní vazbu a
vysvětlete způsob jejího určení na základě
rozdílu elektronegativit vázaných atomů
(totéž učiňte pro vazbu iontovou).
• Chemická vazba: Atomy prvků (s
výjimkou atomů prvků vzácných
plynů)
nejsou
schopně
trvalé
existence v nesloučeném stavu.
Proto se atomy slučují do složitějších
struktur:
molekul
a
krystalů.
Chemickou
vazbu
reprezentují
soudržné síly mezi atomy nebo ionty
v molekulách
a
krystalech.
Chemickou vazbu tvoří valenční
elektrony.
• Podmínky vzniku chemické vazby:
Valenčních orbitaly vázaných atomů
se musí překrývat. Počet, energie a
uspořádání valenčních elektronů
musí umožňovat vznik vazebných
elektronových párů.
• Kovalentní
vazba:
Jedna
ze
základních typů chemických vazeb
1) Open the lesson, write into the register book,
check last homework, and announce the
topic of today’s lesson. Ask students
about their feelings after reading texts
about electronegativity and chemical bonding
from online Chemistry text book. If necessary
explain words which students ask for.
2) “Endings game”. Instructions and possible
prompts to this game see attachment No 1.
3) Start with the presentation and explain the
term the chemical bond and conditions of its
creation. Next describe basic types
of chemical bonds (covalent, ionic and
metallic) and explain them. Describe nonpolar and polar covalent bond and explain
their
determination
based
on
the
electronegativity difference of bond atoms.
• Chemical
bonding:
Atoms
of elements (with an exception
of noble / inert gases) aren’t able to
exist in non-bond state. Therefore
atoms join to form more complicated
structures of molecules or crystals. A
chemical bond is an attraction
between atoms or ions in molecules
or crystal structures. The valence
electrons form a chemical bond ina
molecule or in crystals.
• Conditions of forming of a
chemical bond: Valence orbitals of
bond atoms have to overlap. The
number, energy and configuration of
valence electrons have to enable
forming of bonding electron pairs.
• Covalent bond: It is one of basic
types of chemical bonds based on
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 7
Stránka 9
z 11
založená na sdílení elektronových
párů mezi dvěma vázanými atomy.
Pokud je sdílen jeden elektronový
pár, jedná se o jednoduchou vazbu,
pokud dva, pak je to dvojná vazba a
pokud se sdílejí tři elektronové páry,
jedná se o trojnou vazbu.
• Nepolární
kovalentní
vazba:
Nepolární kovalentní vazba je vazba,
kdy rozdíl elektronegativit vázaných
atomů (v absolutní hodnotě) je menší
než 0,4. Tzn. |∆X| < 0,4.
• Polární kovalentní vazba: Polární
kovalentní vazba je vazba, kdy rozdíl
elektronegativit vázaných atomů
(v absolutní hodnotě) je menší než
1,7 a zároveň větší než 0,4. Tzn.
0,4 ≤ |∆X| ≤ 1,7.
• Iontová vazba: Iontová vazba je
vazba, kdy rozdíl elektronegativit
vázaných
atomů
(v absolutní
hodnotě) je větší než 1,7. Tzn.
|∆X| > 1,7. Vazebný elektronový pár
je
přitažen
k atomu
s
větší
elektronegativitou.
• Kovová vazba: Kovová vazba se
vyskytuje
u
kovů
v pevném
skupenství. Atomy kovů mají menší
počet valenčních elektronů a toto
neumožňuje
vytvářet
vazebné
elektronové páry. V kovové vazbě je
např. 1 elektron sdílen všemi atomy
kovu v krystalové struktuře. Jde o
tzv. extrémní delokalizaci valenčních
elektronů.
4) Rozdejte
všem
žákům
oboustranně
vytištěnou přílohu č. 2 a začněte pracovat
s první částí této přílohy. Procvičujte
společně určení typu chemické vazby na
základě výpočtu rozdílu elektronegativit
vázaných atomů. Řešení je uvedeno
v příloze č. 3.
5) Zadejte domácí úkol (příloha č. 2 tohoto
pracovního listu, část 2) a spolu s žáky
shrňte nejdůležitější fakta.
6) Sdělte žákům, že probranou látku si mohou
v českém jazyce přečíst v učebnici (Blažek
J., Fábini J.) na str. 77 – 89.
sharing of electron pairs between two
bond atoms. If there is shared one
electron pair, then it represents a
single bond. If two electron pairs are
shared, then it is a double bond. In
case three electron pairs are shared,
it represents a triple bond.
• Non-polar covalent bond: The nonpolar covalent bond is a bond, when
the electronegativity difference of two
bond atoms (its absolute value) is
less than 0,4. It means |∆X| < 0,4.
• Polar covalent bond: The polar
covalent bond is a bond, when the
electronegativity difference of two
bond atoms (its absolute value) is
less than 1,7 as well more than 0,4. It
means 0,4 ≤ |∆X| ≤ 1,7.
• Ionic bond: The ionic bond is a
bond, when the electronegativity
difference of two bond atoms (its
absolute value) is more than 1,7. It
means |∆X| > 1,7. The bonding
electron pair is attracted to the atom
with the higher electronegativity.
• Metallic bond: The metallic bond
occurs only in metals in solid state
(s). Metallic atoms have fewer
valence electrons in generally and
this is the reason why the bonding
electron pairs aren’t created. There is
e.g. only 1 electron shared by all
atoms in a crystal structure. The
point is that this electron is extremely
de-located.
4) Distribute two-sided printed attachment No 2
to all students and start with part one.
Practise together the determination of the
type of a chemical bond based on the
calculation of the electronegativity difference
of bond atoms. The key to this calculating
work is available in attachment No 3.
5) Set homework (attachment No. 2 of this
worksheet, part two) and summarize the
most important facts with students.
6) Inform students they can read in Czech
about the topic of today’s lesson in the text
book (Blažek J., Fábini J.) on page 77 – 89.
Přílohy
Attachments
Příloha 1: Hra „Slovní fotbal“ – pokyny k zadání Attachment 1: Endings game – instructions and
a řešení pro učitele (soubor pro učitele), přehled the key for the teacher (teacher’s file), the
slov v abecedním pořadí
overview of the word list in alphabetical order.
Příloha 2: Pracovní list (PLŽ) žáka – první část: Attachment 2: Student’s worksheet (SWS) –
procvičování určení typu chemické vazby, druhá part one: practising of the determination of bond
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 7
Stránka 10 z 11
část: Zadání domácího úkolu – jednoduchý test.
Příloha 3: Klíč k řešení k první i druhé části
pracovního listu žáka – (soubor pro učitele)
Příloha 4: Pedagogický (reflektivní) deník
(hodnocení hodiny)
types, part two: HW settings – an easy test.
Attachment 3: Key to the parts 1 and 2 of the
student’s worksheet (SWS) – (teacher’s file)
Attachment 4: Pedagogical (reflective) journal
(lesson evaluation)
Použitá literatura
•
BETÁKOVÁ, L. Angličtina učitele angličtiny. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-550-X.
•
BLAŽEK, J.; FABINI, J. CHEMIE PRO STUDIJNÍ OBORY SOŠ A SOU NECHEMICKÉHO
ZAMĚŘENÍ. 5. vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2005.
ISBN 80-7235-104-4.
•
ELSAIR R. Fundamentals of Chemistry. [Online]. Ventus Publishing, 2012. ISBN 978-87-4030105-2. Dostupné na <http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistry-chemicalengineering/fundamentals-of-chemistry>.
•
FOX, G.; MAYOR, M.; RUNDELL, M., aj. MACMILLAN English DICTONARY FOR
ADVANCED LEARNERS. Oxford: Macmillan Education, 2002. ISBN 0-333-96482-9.
•
ŠMÍDOVÁ, T.; TEJKALOVÁ, L.; VOJTKOVÁ, N. CLIL ve výuce. Praha: Národní ústav pro
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, 2012. ISBN 978-80-87652-57-2.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 7
Stránka 11
z 11
Chemistry – Chemical bonds
Attachment 1
Endings game – instructions, possible key, word list (teacher’s file)
“Endings game” (approx. 10 minutes) - Instructions:
The Endings game is a type of a word game. At first choose a theme for the game (e.g. Chemistry).
Say one relevant word at the beginning, e.g. “atom”. Then ask student to say next word which has to
start with the last letter of the previous word. Ask students to turn in their answers. Let one student to
write all words on the white board /interactive board. If necessary correct the spelling.
Hra „Slovní fotbal“ (cca 10 minut) – zadání:
Slovní fotbal je typem hry se slovy. Nejdříve vyberte téma této hry (např. chemie). Na začátku řekněte
jedno odpovídající slovo – např. „atom“. Pak požádejte studenty, aby řekli další slovo, které začíná
posledním písmenem předchozího slova. Požádejte studenty, aby v odpovědích střídali. Nechte
jednoho ze studentů zapisovat všechna slova na tabuli. Opravte pravopis v těchto slovech, pokud je to
nezbytné.
„Endings game” – key (possible prompts, only for inspiration):
“Slovní fotbal” – řešení (možné nápovědy, pouze pro inspiraci):
Theme: Chemistry
The first word: atom
Atom
Molecule
Electron
Neutron
Nucleus
State
Element
Temperature
Extraction
Non-metal
Lanthanides
Symbol
Lipid
Detergent, ...
Possible prompts – see back side of this attachment (alphabetical word list).
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 7
Stránka 1
z2
Possible prompts to “Endings game”
(Theme: Chemistry, alphabetical word list)
A – atom, atomic number, acid, anion, actinides
B – base, buffer, Bohr’s atomic model
C – compound, condensate, cation, crystal, column, chalcogens
D – distillation, denaturation, detergent, dilution, DNA
E – element, electron, extraction, ethanol
F – filtration, filter, filtrate, fluid, formula
G – gas, gravity, group
H – homogenous, heterogeneous mixture, halogens, hydrocarbon, hydroxide
I – ion, isotope, indicator, inert gas, iodide
J - joule
K - ketone
L – liquid (substance), lanthanides, lipid, lattice structure
M – molecule, mixture, methanol, metal, mass, mole, monosaccharide
N – nucleus, nucleon, neutron, non/metal
O – orbital, orbit, oil, octane number, oxide, oxygen, oxidation
P – particle, petroleum, proton, periodic table, period, peptide, polymer, photon, product, purine
Q – quantum number
R – radioactivity, reaction, reactant, rare gases, RNA
S – sedimentation, solid (substance), substance, suspension, solution, solubility, solvent, shell, symbol
T – tar, titration, toxicity, temperature, thermometer,
U – unit, uranium (U)
V – volume, vitamin, valence, viscosity
W – water, weight,
X – X-ray, xenon (Xe)
Y – ytterbium (Yb), yttrium (Y)
Z – zero charge, zwitterions
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 7
Stránka 2
z2
Chemistry – Chemical bonds
Attachment 2
Name:
Student’s worksheet, part one – bond polarity
Class:
Date:
Task:. Determine the polarity of bonds and the type of the bond in following molecules. There is one
example done for you. Do similar calculation for other elements / compounds.
CO, H2, NaCl, H2O, HCl, NH3, Cl2, ZnS, CaO, CO2, HI, N2, KCl, NO, SO2, Ag2O, FeCl3, NaF, CuO
Example 1:
CO.....1 bond between 1 atom of C and 1 atom of O
Electronegativity Values are listed in the periodic table od elements:
X (C) = 2,5
X (O) = 3,5
|∆X| = | X(C) – X(O)| = | 2,5 – 3,5| = | -1| = 1
0,4 ≤ ∆X ≤ 1,7 …..This bond is polar covalent one.
Continue with determination of polarity of bond/s in other molecules:
H2
NaCl
H2O
HCl
NH3
Cl2
ZnS
CaO
CO2
HI
H2
KCl
NO
SO2
Ag2O
FeCl3
NaF
CuO
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 2 k pracovnímu listu z chemie č. 7
Stránka 1
z2
Chemistry – Chemical bonds
Attachment 2
Student’s worksheet, part two – homework
Name:
Class:
Date:
Task: Do the following test. Only one answer is always correct – circle it.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Valence electrons are:
a)
the nearest electrons to the atom nucleus.
b)
c)
able to create a shared an electron pair.
are in the atom nucleus.
The non-polar bond is if:
a)
two atoms of the same elements are bond.
b)
c)
the electronegativity difference is more than 0,4.
the electronegativity difference is more than 1,7.
Protons occur:
a)
b)
in atomic shells only.
In atomic shells or in the nucleus.
c)
In the nucleus only.
Chemical equation represents:
a)
a chemical reaction written down.
b)
c)
a chemical bonding.
a chemical properties of elements.
Glass is:
a)
b)
a liquid heterogeneous mixture
a solid heterogeneous mixture
c)
a solid homogeneous mixture
The distillation is a separation method based on:
a)
the solubility of a substance
b)
c)
the boiling point of a substance
the melting point of a substance
The element with the highest value of the electronegativity is:
d)
e)
Chlorine
Fluorine
f)
Bromine
The method that cannot be used for the separation of dust from air is:
a)
b)
sedimentation
filtration
c)
extraction
The colour of pure copper is:
a)
reddish metallic
b)
c)
greenish gold
yellow
10) The element which contains sixteen nucleons in the nucleus is called:
a)
b)
Sulphur
Oxygen
c)
Neodymium
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 2 k pracovnímu listu z chemie č. 7
Stránka 2
z2
Chemistry – Chemical bonds
Attachment 3
Key (teacher’s file) to the student’s worksheet, part one – bond polarity
Key to this task:
Determine the polarity of bonds and the type of the bond in following molecules. There is one example done
for you. Do similar calculation for other elements / compounds.
CO, H2, NaCl, H2O, HCl, NH3, Cl2, ZnS, CaO, CO2, HI, N2, KCl, NO, SO2, Ag2O, FeCl3, NaF, CuO
Example 1:
CO.....1 bond between 1 atom of C and 1 atom of O
Electronegativity Values are listed in the periodic table od elements:
X (C) = 2,5
X (O) = 3,5
|∆X| = | X(C) – X(O)| = | 2,5 – 3,5| = | -1| = 1
0,4 ≤ ∆X ≤ 1,7 …..This bond is polar covalent.
Continue with determination of polarity of bond/s in other molecules:
H2
NaCl
|∆X| = 0; non-polar covalent
|∆X| = 1,8; ionic
H2O
HCl
|∆X| = 1,3; polar covalent
|∆X| = 0,6; polar covalent
NH3
Cl2
|∆X| = 0,9; polar covalent
|∆X| = 0; non-polar covalent
ZnS
CaO
|∆X| = 0,7; polar covalent
|∆X| = 2,5; ionic
CO2
HI
|∆X| = 1,0; polar covalent
|∆X| = 0; non-polar covalent
H2
KCl
|∆X| = 0; non-polar covalent
|∆X| = 1,89; ionic
NO
SO2
|∆X| = 0,4; polar covalent
|∆X| = 1,1; polar covalent
Ag2O
FeCl3
|∆X| = 2,1; ionic
|∆X| = 1,2; polar covalent
NaF
CuO
|∆X| = 3,1; ionic
|∆X| = 1,8; ionic
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 7
Stránka 1
z2
Chemistry – Chemical bonds
Attachment 3
Key (teacher’s file) to the student’s worksheet, part two – homework
Key to this task:
Do the following test. Only one answer is always correct – circle it.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Valence electrons are:
d)
the nearest electrons to the atom nucleus.
e)
f)
able to create a shared an electron pair.
are in the atom nucleus.
The non-polar bond is if:
d)
e)
two atoms of the same elements are bond.
the electronegativity difference is more than 0,4.
f)
the electronegativity difference is more than 1,7.
Protons occur:
d)
in atomic shells only.
e)
f)
In atomic shells or in the nucleus.
In the nucleus only.
Chemical equation represents:
d)
e)
a chemical reaction written down.
a chemical bonding.
f)
a chemical properties of elements.
Glass is:
d)
a liquid heterogeneous mixture
e)
f)
a solid heterogeneous mixture
a solid homogeneous mixture
The distillation is a separation method based on:
g)
the solubility of a substance
h)
i)
the boiling point of a substance
the melting point of a substance
The element with the highest value of the electronegativity is:
j)
k)
Chlorine
Fluorine
l)
Bromine
The method that cannot be used for the separation of dust from air is:
d)
sedimentation
e)
f)
filtration
extraction
The colour of pure copper is:
d)
e)
reddish metallic
greenish gold
f)
yellow
10) The element which contains sixteen nucleons in the nucleus is called:
d)
Sulphur
e)
f)
Oxygen
Neodymium
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 3 k pracovnímu listu z chemie č. 7
Stránka 2
z2
Chemistry – Chemical bonds
Attachment 4
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Name:
Lesson in class:
Date:
Část 1
Plán a struktura hodiny
Podařilo se mi dodržet plán hodiny?
Splnili jsme cíle, které jsem pro hodinu stanovil / a?
Podařilo se mi vyvážit obsahovou a jazykovou složku?
Musel / a jsem někde zrychlovat / nastavovat?
Kde?
A
N
A
N
Dodržel / a jsem plánované pořadí aktivit?
Zařadil / a jsem závěrečnou reflexi?
Byla adekvátně dlouhá?
Kdybych plánoval / a tutéž hodinu znovu, měnil/a bych plán?
Jak?
Budu muset změnit plán navazující hodiny?
Průběh hodiny, úkoly, aktivity
Která aktivita vyšla přesně tak, jak jsem měl / a v plánu?
Která nevyšla podle plánu? Co k tomu vedlo? Jak jsem to řešil / a? Napadá mě teď jiné možné
řešení?
Se kterou aktivitou měli žáci problémy? Byly jejich problémy jazykové nebo se týkaly obsahu? Jak je
řešili?
Rozuměli instrukcím?
Jak řešili případné obtíže?
Potřebovali někde mou pomoc vice, než jsem čekal / a?
Kde?
Jak reagovali na různé způsoby prezentace? Který zafungoval nejlépe? Který byl nejhůře přijat?
Který zafungoval jinak, než jsem očekával / a?
Dařilo se mi monitorovat práci žáků?
Narušilo něco průběh hodiny tak, že bylo nutné přerušit aktivitu?
Co to bylo? Bylo to nevyhnutelné?
Jak se dařilo navázat?
Jaké bylo chování žáků? Ve kterých fázích pracovali podle očekávaní?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 4 k pracovnímu listu z chemie č. 7
Stránka 1
z2
Chemistry – Chemical bonds
Attachment 4
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Část 2
Jazyk
Jak velký prostor pro komunikaci žáci dostali?
A
N
A
N
Se kterými výrazy/strukturami měli žáci problémy? Jak jim s tím mohu pomoci?
Které výrazy vnímali jako klíčově? Nevynechali některý?
Převažovala komunikace v mateřském nebo cizím jazyce?
Musel / a jsem se někdy uchýlit k mateřskému jazyku, i když jsem to původně neplánoval
/ a? Kdy?
Žákovské reflexe
Dokázali žáci formulovat klíčové body hodiny?
Jak jim v tom příště pomoci?
Jaké problémy popisovali? Jak jim předcházet?
Kterou aktivitu zmiňovali jako snadnou/složitou?
Odpovídá to mým původním očekáváním?
Jaká témata zmiňovali jako související – a jak tuto informaci mohu využit v plánování dalších hodin?
Já
Dělo se mimo výuku něco, co mohlo můj dnešní výkon ovlivnit?
Co?
A
N
Jaký pocit mam z celé hodiny?
Ostatní:
Datum, podpis:
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 4 k pracovnímu listu z chemie č. 7
Stránka 2
z2
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 8
Vyučovací předmět
Chemie (Chemistry)
Ročník
1.
Časová dotace
2 hod. týdně
Téma
Roztoky
Solutions
Cíl vyučovací hodiny
Klíčová kompetence
Vysvětlit pojem roztok a rozpustnost chemické
látky. Popsat skupenské stavy roztoků včetně
příkladů.
Vysvětlit pojem kapalné roztoky a typy
kapalných rozpouštědel. Zdůraznit význam
vodných roztoků pro živé organismy.
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Mediální výchova
Průřezová témata
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální výchova
Předpokládané jazykové znalosti
A2
Předpokládané odborné znalosti
Znalost pojmů homogenní směs, atomy,
molekuly a ionty.
Znalost pojmů fáze a skupenský stav.
Základní orientace v dvourozměrných grafech.
Zpracovala: Mgr. Jana Hlaváčková
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 8
Stránka 1
z 11
Očekávané výstupy
Expected outcomes / objectives:
Žák:
-
The learner is able to:
- explain terms solution, solvent and solute
(dissolved substance),
- describe solutions with respect of their
states, including giving examples,
- explain the term solubility of a chemical
substance,
- describe and explain the solubility
diagram,
- explain terms: saturated, unsaturated
and supersaturated solution,
- give examples of solutions important for
live organisms.
-
vysvětlí
pojmy
(pravý)
roztok
rozpouštědlo a rozpuštěná látka,
popíše roztoky podle jejich skupenství
včetně uvedení příkladů,
vysvětlí pojem rozpustnost chemické
látky,
popíše a vysvětlí grafické znázornění
křivek rozpustnosti,
vysvětlí pojmy nasycený, nenasycený a
přesycený roztok,
uvede příklady roztoků důležitých
pro živé organismy.
Slovní zásoba pro výuku v angličtině
Word list for teaching in English
Společenské fráze:
Social rituals:
Pozdravy
Dobrý den, posaďte se.
Dobré ráno/odpoledne, všem!
Na shledanou v pondělí/úterý/ atd.!
Brzy na shledanou!
Mějte se hezky!
Greetings
Hello, please sit down.
Good morning/afternoon, everybody!
See you on Monday/Tuesday/ etc.!
See you soon!
Have a nice day!
Omluvy a promíjení:
Velice se omlouvám.
Omlouvám se za zpoždění.
To byla moje chyba.
Promiňte, zapomněl jsem udělat domácí úkol.
Promiňte, zapomněl jsem doma knížku.
To je v pořádku.
Dobře, ale už to nedělej.
To nic. To nevadí.
To nic. (reakce na omluvu)
Nic si z toho nedělej (reakce na omluvu).
Promiňte, nerozuměl jsem.
Apologizing and forgiving:
I’m very sorry.
Sorry, I’m late.
It was my mistake.
Excuse me; I forgot to do my home work.
Excuse me; I left my book at home.
It’s OK. It’s all right.
OK. But don’t do it again!
It doesn’t matter.
Never mind.
Don’t worry (about it).
Sorry, I didn’t get that / catch that.
Děkování:
Děkuji.
Moc děkuji.
Díky moc.
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Děkuji za utření tabule (bílé/černé).
Thanking:
Thank you.
Thank you very much.
Thanks a lot
You’re welcome.
Not at all.
Don’t mention it.
Thank you for cleaning whiteboard / blackboard.
Fáze hodiny:
Unit stages:
Kontrola docházky
Kdo chybí?
Checking attendance
Who is missing?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 8
Stránka 2
z 11
Jsou tu všichni?
Proč jdete pozdě?
Kde je vaše třídní kniha?
Vezmi prosím třídnici do 6B/do druhé skupiny.
Is everybody here?
Why are you late?
Where is your register/register book/class book?
Take the register to 6B/to another group, please.
Zahájení hodiny
Přestávka skočila a můžeme hned začít.
Můžeme začít.
Naše dnešní téma je…
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Dnes budeme mluvit o…
Opening lesson
The break is over and we can start right now.
We can begin.
Our topic for today is...
Let’s check your homework.
Today we are going to speak about...
Závěr hodiny
Je čas skončit naši hodinu.
To je pro dnešek vše, díky.
Pracovali jste velmi dobře.
Za domácí úkol máte…
Nezapomeňte udělat domácí úkol.
Closing lesson
It’s time to finish our lesson.
That’s all for today, thank you.
You worked very well.
Your homework is...
Don’t forget to do your homework.
Dělení hodiny
Na začátku hodiny…
Dnes bych rád…
Dnes se budeme učit o…
Budeme se učit o…
Na konci hodiny budete umět/budete schopni…
Nejdříve…
Nejdříve několik slov o vašem domácím úkolu…
Začneme s…
Na začátek…/ Začneme s…
Teď je čas na…
Teď si prosím vezměte paír.
Dále (my)…/ Poté…/ Potom (my)…
Později uděláme nějaká cvičení / nějaké
cvičení…
Nakonec (my)…/ Na konci hodiny…
Sequencing lesson
At the beginning of the lesson...
Today I would like to...
Today we will learn about…
We are going to learn about…
At the end of the lesson you’ll be able to…
First of all we...
Firstly, a few words about your homework...
We start with...
To begin with.../ Let’s start with...
Now it’s time for...
Now please take a sheet of paper.
Next we.../After that.../ Then we...
Later (on) we are going to do some exercises /
an exercise.
Finally we.../ At the end of lesson..
Řízení třídy:
Class management:
Žádosti
Přečti ten text, prosím.
Můžeš odpovědět na mou otázku?
Můžeš to zopakovat?
Rozsviť, prosím.
Zhasni, prosím.
Requests
Can you read the text, please?
Can you answer my question?
Can you say that again?
Switch on / turn on the light, please.
Switch of /turn of the light, please.
Organizování třídy
Posaďte se do dvojic.
Sedněte si po jednom.
Kdo má službu?
Když znáte odpověď, zvedněte ruku.
Sedni si do první řady.
Organizing the class
Sit in pairs.
Sit one by one.
Who is on duty in class?
If you are ready to answer, put your hand up.
Sit in the first row.
Příkazy
Otevřete učebnice na str. 65.
Zavřete učebnice/sešity.
Commands
Open your book at page 65.
Close your books, exercise books.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 8
Stránka 3
z 11
Ukončete práci.
Nakresli/zopakuj/odpověz.
Udělejte cvičení 10 na str. 25.
Za jednu minutu napište co nejvíce slov.
Napište to na tabuli.
Napiš…
Nedívej se na odpovědi.
Chci, abyste to dodělali doma.
Nebavte se!
Nedělejte hluk!
Finish your work.
Draw/repeat/answer.
Do exercise 10 on page 25.
Write as many words as possible in one minute.
Write it on the board.
Write down...
Don’t look at the answers.
I want you to finish this off at home.
Don’t chat.
Don’t be noisy!
Párová a skupinová práce
Budete pracovat ve dvojicích / ve skupinkách po
třech.
Pracuj s partnerem ve dvojici.
Teď pracujte ve dvojicích.
Utvořte (tři) skupiny.
Pracujte samostatně. (více možností pro pokyn
„pracujte samostatně – mn. č.)
Teď jste na řadě vy.
Počkej, až na tebe přijde řada.
Pair-work a and group-work
I want you to work in pairs / small groups of
three.
Work with your partner.
Now work in pairs.
Make (three) groups. /make up groups.
Work on your own. / Everybody work individually.
/Work by yourselves (pl.).
It’s your turn now.
Wait for your turn.
Rozdávání a vybírání materiálů
Dám vám nějaké handouty (podklady).
Dejte mi sešity / testy…
Můžete rozdat ty testy/podklady?
Rozdej ty testy.
Rozdejte to, prosím.
Dnes mám pro vás nějaké pracovní listy.
Bohužel nemám dost kopií. (obávám se, že
nemám dost kopií).
Můžeš se podělit s Petrem.
Pošli ty testy dozadu.
Vezmi si jeden a pošli je dál.
Má každý jeden?
Můžete si je nechat (materiály, testy, apod.)
Ten handout si nechte.
Vezměte si domácí úkol/sešity.
Chci ty písemky zpátky.
Seber testy, prosím.
Teď mi, prosím, dejte testy.
Odevzdejte sešity/testy.
Odevzdali všichni testy?
Distributing and collecting materials
I will give you some handouts.
Give me your exercise books / tests...
Could you give out/pass out the tests/handouts?
Hand out the papers.
Spread it around, please.
I have some worksheets to hand round today.
I’m afraid I haven’t got / there aren’t enough
copies.
Could you share with Peter, please?
Pass these papers back please.
Take one and pass them on.
Has everybody got one?
They’re for you to keep (handouts, tests, etc.)
Keep this handout.
Pick up your homework / exercise books.
I want the papers back.
Collect your test, please.
Now, give me your tests, please.
Hand in exercise books/tests.
Have you all handed your tests in?
Výklad a procvičování:
Presentation and practice:
Výklad
Dnes budeme mluvit o…
Dnes budeme opakovat…
Můžeme si rychle zopakovat …
Toto je velmi důležité si zapamatovat.
Tady jsou nějaká nová slovíčka.
Nyní vám řeknu nějaká nová fakta o …(dvě
možnosti, jak přeložit do aj)
Zapamatujte si to.
První příklad této metody/ použití/ atd. je …
Presentation
Today we are going to talk about ...
Today we will revise...
We can do some quick revision of ...
This is very important to know.
Here are some new words.
Now I am going to tell you / I will tell you some
new facts about ...
Remember it.
The first example of/for this method /usage / etc.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 8
Stránka 4
z 11
Shrneme si to.
Is ...
The another example is ...
Let’s look at it in more detail.
Note that ...
Do not confused X and Y.
What is the difference between A and B?
What do these methods /procedures / etc in
common?
Let me sum this up.
Uvedení nové aktivity
Teď si procvičíme …
Budeme procvičovat / budeme se učit …
Je nutné procvičit …
Naše nové téma je …
Podívejte se na handout / na stranu XY / na
cvičení A / atd.
Otočte na stranu XY a uděláme cvičení B.
Přesuneme se na cvičení C / úkol 2 / atd.
Pojďme na cvičení D / úkol 3 / atd.
Vyberte si jeden z nich.
Až to uděláte (budete mít hotovo), můžete
pokračovat s …
V neposlední řadě uděláme cvičení E.
Introducing a new activity
We are now going to practise ...
We will practise /learn ...
It is necessary to practise ...
Our new topic is ...
Look at the handout / at page XY / at exercise A /
etc.
Turn to page XY and we will do exercise B.
Let’s move to exercise C / task 2 / etc.
Let’s go on to exercise D / task 3 / etc.
Choose one of them.
When you have done that, you can continue with
...
Last but not least we will do exercise E.
Instruování
Přečtete si cvičení A / odstavec 1 / článek na
straně XY / první řádek / ten text / příklad / atd.
Podívejte se na …
Pozorně si prostudujte příklad v učebnici.
Přečtete, co máme za úkol.
Přečtete si instrukce k této úloze.
Přečtěte, co máme s tím cvičením dělat.
Zopakujte to.
Udělejte to podle zadání/instrukcí.
Doplňte vynechávky / mezery.
Doplňte chybějící slova / čísla-údaje / počty.
Použijte slova v závorkách.
Spojte slova z prvního sloupečku se slovy
z druhého sloupečku.
Popište tento graf / schéma / obrázek.
Odpovězte na mé otázky.
Odpovídejte celou větou.
Začněte tímto cvičením.
Dodělejte to doma.
Rychle! / Honem! /Udělejte to rychle!
Podtrhněte /zakroužkujte správnou odpověď.
Zatrhněte / zakřížkujte správnou odpověď.
Zkontrolujeme odpovědi / řešení.
Jeden po druhém.
Zkuste to někdo jiný.
Pracujte svým vlastním tempem.
Nespěchejte.
Giving instructions
Read exercise A / paragraph 1 / article on page
XY / line 1 / the text / the example / etc.
Look at ...
Study carefully the example in your textbook.
Read what the task is, please.
Read the instructions to the task.
Read what we are supposed to do with the task.
Say it once again.
Follow the instructions.
Fill in the blanks / gaps.
Supply the missing words / figures /numbers.
Use the words in brackets.
Match the words from the first column with the
words from the second column.
Describe this graph / diagram / picture.
Give answers to my questions.
Answer in whole sentences.
Star with this exercise.
Finish it at home.
Be quick! / Quickly! / Do it quickly!
Underline / circle the right answer.
Tick / cross the right answer.
Let’s check the answers / the solutions.
In turn. / Take it in turns. / One at one.
Someone else, try it.
Work at your own pace.
Take your time.
Další příklad je …
Podíváme se na to podrobněji.
Všimněte si, že …
Nepleťte si X a X.
Jaký je rozdíl mezi A a B?
Co mají tyto metody / postupy / atd. společného?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 8
Stránka 5
z 11
Domácí úkol:
Homework:
Kontrola domácího úkolu
Připravte si domácí úkoly.
Máte domácí úkol?
Byl (tam) nějaký problém? / byly nějaké (tam)
nějaké problémy?
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Ukažte mi svůj úkol.
Dejte mi svůj domácí úkol.
Udělal jsi / udělali jste domácí úkol sám / sami
bez pomoci?
Teď opravíme domácí úkol.
Připravte si domácí úkol a zkontrolujte si ho
se sousedem.
Vyměňte si úkol se sousedem a opravte si chyby.
Podle tabule si opravte domácí úkol.
Vyberte domácí úkoly a položte mi je na stůl.
Checking homework
Prepare your homework.
Have you got your homework?
Was there a problem? / Were there any
problems?
Let’s check our homework.
We will check your homework.
Let me see your homework. / Show me your...
Give me your homework.
Did you do your homework all by yourself /
yourselves without help?
Now we will correct your homework.
Prepare your homework and check it with your
partner.
Exchange your homework with your neighbour
and correct the mistakes.
Correct your homework from the whiteboard.
Collect your homework and put it on my desk.
Zadání domácího úkolu
Váš domácí úkol na příští hodinu je …
Váš písemný domácí úkol je …
Toto cvičení / úkol / atd. je váš domácí úkol.
Vaším úkolem je nakreslit schéma / aparaturu…
Dneska vám nedám žádný domácí úkol.
Setting homework
Your homework for the next lesson is ...
Your written homework is ...
This exercise / task / etc. Is your homework.
Your task is to draw diagram / lab apparatus ...
I’m not going to set any homework this time.
Vyjadřování pocitů a postojů:
Expressing feelings and attitudes:
Zlost, překvapení, nespokojenost
Byl jsem s vašimi výsledky dost nespokojený.
Měl jsem z vašich výsledků radost.
Musíte pracovat pilněji.
To nebylo / bylo moc dobré.
Myslíš to vážně?
Zkus to udělat ještě jednou, bude to lepší.
Rozhodně se můžeš zlepšit.
Anger, surprise, disappointment
I was quite disappointed with / at your results.
I was delighted by / with your results.
You must work harder.
That wasn’t / was very good.
Are you serious?
Try to do it once more. It will be better.
There’s room for improvement.
Souhlas, nesouhlas
To je správně.
Souhlasím / nesouhlasím s tebou.
Velmi dobře! /Zcela správně.
Tak ne. / Bohužel ne.
To je v pořádku.
Agreement, disagreement
That’s right / correct.
I agree / don’t agree with you.
Very good! / Quite right!
Not really. / Unfortunately not.
That’s OK.
Radost, nespokojenost
Skvělé! (mnoho způsobů)
Pleasure, displeasure
How nice. / Perfect! / Beautiful! / Fantastic! /
Great! / That’s very good. / Excellent! / A good
job! / Well done!
What a pity / a shame!
I am / am not pleased with your work.
Hats very kind of you.
You have made a lot of progress.
To je škoda!
Mám / nemá radost z vaší práce.
To je od tebe moc hezké.
Udělali jste velký pokrok.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 8
Stránka 6
z 11
To nebylo moc dobré.
Příště zkus pracovat lépe.
No, mohlo by to být lepší.
Jsem s tím spokojen / mám z toho radost.
To nemohu přijmout. Je to opsané z internetu.
That wasn’t very good.
Try harder next time.
Well, it could be better.
I am happy with it.
I can’t accept it. It’s copied from the Internet.
TIP / RADA ke slovní zásobě pro výuku
v angličtině!
TIP on using of word list for teaching
in English!
Zvýrazněte si fráze, které používáte nebo byste
chtěli používat v hodinách chemie v angličtině.
Highlight phrases you use or would like to use
in Chemistry lessons in English.
Ke stažení před touto hodinou chemie
Download before this Chemistry lesson
Požádejte žáky, aby si z internetu stáhli volně
dostupnou elektronickou verzi učebnice chemie
(Elsair R. Fundamentals of Chemistry – viz dále
Použitá literatura). Vložte jim URL adresu do
moodle kurzu chemie nebo pošlete předem emailem.
Ask students to download free online textbook
for students
(Elsair
R.
Fundamentals
of Chemistry – see next Literature list) from the
Internet. Put the URL address on moodle
Chemistry course or sent it them via e-mail
in advance.
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/fundamentals-ofchemistry
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/fundamentals-ofchemistry
Požádejte žáky (např. za domácí úkol), aby se
předem pokusili přečíst a porozumět textu na str.
41, kapitoly 4 Solutions and Concentrations a 4.1
Dissolving. Požádejte je, aby si zvýraznili
slova/fráze kterým řádně nerozumí.
Ask students (e.g. as homework) to read and to
try to understand the text on page 41, chapters 4
Solutions and Concentrations and 4.1 Dissolving.
Ask them to highlight words/phrases they don’t
understand properly.
Specifická slovní zásoba pro tuto hodinu
Klíčová slova
Specific word list for this lesson
Key words
Atom, molekula, ion
Atom, molecule, ion
Homogenní směs
Homogenous mixture
Roztok
Solution
Skupenství
State / phase of matter
Plynný roztok
Gaseous solution
Kapalný roztok
Liquid solution
Pevný roztok
Solid solution
Slitina (kovů)
Alloy (of metals)
Rozpouštědlo /rozpouštěcí činidlo
Solvent / dissolving agent
Rozpuštěná látka
Dissolved substance = the solute
Rozpustnost
Solubility
Křivky rozpustnosti
Solubility diagram
Stupeň nasycení roztoku
Saturation degree of a solution
Nasycený roztok
Saturated solution
Nenasycený roztok
Unsaturated solution
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 8
Stránka 7
z 11
Přesycený roztok
Supersaturated solution
Vodné roztoky
Aqueous solutions
Živé organismy
Live organisms
Fyziologický roztok
Physiological saline
Cukerný (sacharózový) roztok
Sucrose solution
Infuzní roztok
Infusion solution
Kapalné hnojivo
Liquid fertilizer
Pomůcky a materiály
Teaching aids and materials
- Bílá tabule, barvené fixy
- Popř. interaktivní tabule s přístupem na Internet
(školní moodle kurzy atd.)
- Písemné / tištěné podklady: tento pracovní list
pro učitele včetně příloh pro žáky
- Školní sešity, učebnice chemie (Blažek J.,
Fábini J.)
- On-line učebnice chemie „Fundamentals
of Chemistry“
- Whiteboard, coloured markers
- Alternatively interactive board with Internet
access (school moodle courses, etc.)
- Written / printed handouts: this teachers’
worksheet incl. students’ worksheets (enclosed)
- Students’ exercise books, chemistry text book
(Blažek J., Fábini J.)
- On-line Chemistry text book “Fundamentals
of Chemistry”
Popis vyučovací hodiny
Po této hodině žáci budou schopni vysvětlit
pojem (pravý) roztok a jeho tři základní typy
podle skupenského stavu. K těmto typům
(pravých) roztoků uvedou konkrétní příklady.
Dále žáci vysvětlí pojem rozpustnost chemické
látky a popíší a vysvětlí grafické znázornění
křivek rozpustnosti. Žáci vysvětlí pojmy:
nasycený, nenasyceny a přesycený roztok
a budou schopni uvádět konkrétní příklady
roztoků, které jsou důležité / nezbytné pro živé
organismy. Dále uvedou příklady z praxe
nejčastěji používaných rozpouštědel v kapalných
roztocích.
Lesson description
After this lesson students will be able to explain
the term a solution and its 3 basic types
according to states. They will be able to give
examples to each of these solution types. Next
students will be able to explain the term solubility
of a chemical substance and they will be able to
describe a solubility diagram. Student will be able
to explain terms: saturated, unsaturated and
supersaturated solution and they will be able to
give examples of solutions which are essential
for live organisms. Next they will be able to give
examples of most used solvents of liquid
solutions.
Osnova
• Zahájení hodiny (5 min.)
• Hra „Skrytá slova (názvy prvků) ve
větách“ (10 min.)
• Vysvětlení pojmu roztok a jeho 3
základních typů podle skupenství včetně
uvedení konkrétních příkladů. Vysvětlení
pojmů rozpouštědlo a rozpuštěná látka,
dále pojmu rozpustnost a rozdělení
roztoků podle stupně rozpustnosti na
nasycené, nenasycené a přesycené.
Vysvětlení křivky rozpustnosti. Uvedení
příkladů
rozpouštědel
používaných
v praxi u kapalných roztoků. Uvedení
příkladů roztoků nepostradatelných pro
živé organismy. (15 min)
• Procvičování probraného učiva: aktivita -
Concepts /outlines
• Opening the lesson (5 min.)
• Game
“Hidden
words
(names
of elements) in sentences” (10 min.)
• Explanation of the term solution and its 3
basic types according to the state
including giving examples of them.
Explanation of terms: solvent, solute and
next
solubility
and
classification
of solutions according to the grade
of solubility: saturated, unsaturated and
supersaturated solutions. Explanation
of a solubility diagram. Giving examples
of solvents used for preparing of liquid
solutions. Giving examples of essentials
solutions for live organisms. (15 min.)
• Practising of presented knowledge: the
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 8
Stránka 8
z 11
•
přiřazování pojmů do správných skupin –
podklady a pokyny viz přílohy tohoto
pracovního listu (10 min.)
Zadání domácího úkolu a shrnutí a
reflexe hodiny (5 min.)
•
activity – matching of terms with proper
group - handouts and instructions see
attachments of this worksheet. (10 min.)
Homework
setting
and
lesson
summarizing and reflection (5 min.)
Požadovaný čas
Time required
1 vyučovací hodina = 45 minut
1 lesson = 45 minutes
Aktivity po vyučovací hodině
Activities after the lesson
•
•
•
Zadání domácího úkolu do kurzu chemie
v moodle
Vložení zápisu z interaktivní tabule z této
hodiny chemie do kurzu chemie
v moodle.
Pedagogický
(reflektivní)
deník
–
hodnocení hodiny: Hodnocení proveďte
co nejdříve po vyučovací hodině.
•
•
•
Homework setting in the chemistry
course on moodle
Putting of the lesson recording from the
interactive board on moodle Chemistry
course.
Pedagogical reflective journal (lesson
evaluation: Do the evaluation after the
lesson as soon as possible.
Postup vyučovací hodiny
Lesson procedure
1) Zahajte hodinu, zapište do třídní knihy,
zkontrolujte úkoly a oznamte téma dnešní
hodiny. Zeptejte se na pocity ze čtení textů
o roztocích
z online
učebnice
chemie
(Fundamentals of Chemistry). V případě
nutnosti vysvětlete význam slov, na které se
žáci zeptají.
2) Hra „Skrytá slova (názvy prvků) ve větách“:
Pokyny, podklady a klíč k této hře viz příloha
č. 1.
3) Zahajte výklad a vysvětlete pojmy roztok,
rozpouštědlo a rozpuštěná látka. Popište 3
základní typy roztoků podle jejich skupenství
a uveďte jejich příklady. Vysvětlete pojem
rozpustnost chemické látky, popište a
vysvětlete
grafické
znázornění
křivek
rozpustnosti. Vysvětlete pojmy nasycený,
nenasycený a přesycený roztok. Uveďte
příklady rozpouštědel používaných pro
přípravu kapalných roztoků. Uveďte několik
příkladů roztoků nezbytných pro živé
organismy.
• Roztok,
rozpuštěná
látka,
rozpouštědlo:
Roztok
je
homogenní směs dvou nebo více
chemických
látek.
Velikost
rozptýlených
částic
odpovídá
velikosti atomů, molekul a iontů.
Rozpuštěná látka/y a rozpouštědlo
jsou dvě základní složky každého
roztoku. Množství rozpouštědla je
větší než množství rozpuštěné látky.
• Základní typy roztoků + příklady:
1) Open the lesson, write into the register book,
check last homework, and announce the
topic of today’s lesson. Ask students
about their feelings after reading texts
about solutions from online Chemistry text
book. If necessary explain words which
students ask for.
2) Game “Hidden words (name of elements)
in sentences”. Instructions, handouts key
to this game see attachment No 1.
3) Start with the presentation and explain the
terms solution, solvent and solute. Describe
3 basic types of solutions according to their
states and give their examples. Explain the
term solubility of a chemical substance,
describe and explain a solubility diagram.
Explain terms saturated, unsaturated and
supersaturated solution. Give examples
of solvents which are used for preparing
of liquid solutions. Give some examples
of solutions which are essential for live
organisms.
• Solution,
solute
(dissolved
substance) and solvent: The
solution is a homogenous mixture
of 2 or more chemical substances.
Particle size in solutions is approx.
The same as size of atoms,
molecules and ions. The dissolved
substance/s and solvent are 2 main
parts of each solution. The solvent
amount is bigger than solute amount.
• Basic types of solutions +
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 8
Stránka 9
z 11
examples: There are 3 basic types
Podle skupenského stavu se roztoky
rozdělují na pevné, plynné a kapalné
of solutions according to their states:
roztoky. V chemii a odvětvích chemie
solid, gaseous and liquid. The liquid
mají největší význam kapalné
ones are the most important
roztoky.
in Chemistry.
Příklady pevných roztoků: sklo, slitiny
Examples of solid solutions: glass,
alloys of metals...
kovů…
Examples of gaseous solutions:
Příklady plynných roztoků: čistý
vzduch bez prachových částic a
unpolluted air without dust and
mikroorganismů;
propan-butanová
microorganisms,
propane-butane
směs…
mixture...
Příklady
kapalných
roztoků:
Examples
of
liquid
solutions:
fyziologický
roztok,
cukerný
/
physiological
saline,
sucrose
(sacharózový) roztok…
solution...
• Rozpustnost
chemické
látky:
• Solubility
of
a
chemical
substance: Solubility of a chemical
Rozpustnost dané látky odpovídá
maximálnímu množství této látky,
substance is its maximal amount
které se za daných podmínek
which can be dissolved at given
(zejména T) rozpustí ve 100 g
conditions (mainly T) in 100 g of a
rozpouštědla.
solvent.
• Křivka rozpustnosti: Dvourozměrné
• Solubility diagram: Two dimensions
grafické
zobrazení
závislosti
projection
of
solubility
trends
rozpustnosti určité chemické látky na
depending on temperature. (Se e.g.
teplotě. (Viz např. str. 47 učebnice
p 47 of the textbook Chemie pro
Chemie pro studijní obory SOŠ a
studijní
obory
SOŠ
a
SOU
SOU
nechemického
zaměření,
nechemického zaměření, Blažek J.,
Blažek J., Fabini J.).
Fabini J.).
• Nasycený,
nenasycený
a
• Saturated,
unsaturated
and
přesycený roztok: Nasycený roztok
supersaturated
solution:
The
je roztok, který při dané teplotě
saturated solution is the solution,
dosáhl
maximální
hodnoty
where the solubility of a substance is
rozpustnosti chemické látky (už se
maximal at given temperature (it isn’t
v něm nerozpustí žádné další
possible to dissolve an additional
množství dané látky). Nenasycený
amount of a substance). The
roztok je roztok, kde hodnota
unsaturated solution is the solution
rozpustnosti
chemické
látky
where the solubility value is lower
nedosahuje
maximální
hodnoty
than maximal and on the contrary the
rozpustnosti a naopak přesycený
supersaturated solution is the
roztok je roztok, kde se další přidané
solution where it isn’t possible to
množství
chemické
látky
již
dissolve an additional amount of a
nerozpustí.
substance
• Příklady rozpouštědel pro přípravu
• Examples
of
solvents
used
kapalných
roztoků:
Mezi
for preparing of liquid solutions:
nejvýznamnější rozpouštědla patří
Water, alcohol, petrol, oil, acetone,
voda, alkohol, benzin, olej, aceton,
tetra chloromethane etc. belong
tetrachlormetan atd.
to the most important solvents.
• Příklady roztoků nezbytných pro
• Examples of essential solutions
živé organismy: pitná voda, voda
for live organisms: drinking water,
s rozpuštěnými hnojivy, kapalná
water with dissolved fertilizer, liquid
hnojiva, slzy, pot atd.
fertilizer, teardrops, sweat etc
4) Rozdejte všem žákům přílohu č. 2, krátce 4) Distribute the printed attachment No 2 to all
vysvětlete zadání a nechejte je pracovat
students, explain instructions briefly and let
samostatně nebo ve dvojicích. Řešení je
them work on their own or in pairs. The key is
uvedeno v příloze č. 3.
available in attachment No 3.
5) Zadejte domácí úkol (učebnice str. 48 / cv. 2 5) Set homework (textbook p 48 /e 2 and 3 Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 8
Stránka 10 z 11
a 3 - učebnice Chemie pro studijní obory
SOŠ a SOU nechemického zaměření, Blažek
J., Fabini J) a spolu s žáky shrňte
nejdůležitější fakta z hodiny.
6) Sdělte žákům, že probranou látku si mohou
v českém jazyce přečíst v učebnici (Blažek
J., Fábini J.) na str. 45 – 48.
txtbook Chemie pro studijní obory SOŠ a
SOU nechemického zaměření, Blažek J.,
Fabini J) and summarize the most important
facts with students.
6) Inform students they can read in Czech
about the topic of today’s lesson in the text
book (Blažek J., Fábini J.) on page 45 – 48.
Přílohy
Attachments
Příloha 1: Hra „Skrytá slova (názvy chemických
prvků) ve větách“ – pokyny k zadání, podklady a
řešení pro učitele (soubor pro učitele).
Příloha 2: Pracovní list (PLŽ) žáka – přiřazování
slov do správných skupin.
Příloha 3: Klíč k řešení k pracovnímu listu žáka
– (soubor pro učitele)
Příloha 4: Pedagogický (reflektivní) deník
(hodnocení hodiny)
Attachment 1: Game “Hidden words (names of
elements) in sentences” – instructions, handouts
and the key for the teacher (teacher’s file).
Attachment 2: Student’s worksheet (SWS) –
matching words with the proper group.
Attachment 3: Key to the student’s worksheet
(SWS) – (teacher’s file)
Attachment 4: Pedagogical (reflective) journal
(lesson evaluation)
Použitá literatura
•
BETÁKOVÁ, L. Angličtina učitele angličtiny. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-550-X.
•
BLAŽEK, J.; FABINI, J. CHEMIE PRO STUDIJNÍ OBORY SOŠ A SOU NECHEMICKÉHO
ZAMĚŘENÍ. 5. vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2005.
ISBN 80-7235-104-4.
•
ELSAIR R. Fundamentals of Chemistry. [Online]. Ventus Publishing, 2012. ISBN 978-87-4030105-2. Dostupné na <http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistry-chemicalengineering/fundamentals-of-chemistry>.
•
FOX, G.; MAYOR, M.; RUNDELL, M., aj. MACMILLAN English DICTONARY FOR
ADVANCED LEARNERS. Oxford: Macmillan Education, 2002. ISBN 0-333-96482-9.
•
ŠMÍDOVÁ, T.; TEJKALOVÁ, L.; VOJTKOVÁ, N. CLIL ve výuce. Praha: Národní ústav pro
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, 2012. ISBN 978-80-87652-57-2.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 8
Stránka 11
z 11
Chemistry – Solutions
Attachment 1
Game “Hidden words (names of chemical elements) in sentences” –
instructions, handouts, key (teacher’s file)
Game “Hidden words (names of chemical elements) in sentences” (approx. 10 minutes) Instructions:
The game “Hidden words” is a type of a word game. Spread to all students 5 sentences (available
in enclosed printable form on the back side of this page) and ask them to find one name of a chemical
element in each sentence. Let them work on their own at first. If they will be not able to find anything,
show them one name of chemical element in one sentence and let them to finish their work. If they
finish earlier as assumed, ask them to write down other sentences with hidden names of elements.
Hra „Skrytá slova (názvy chemických prvků) ve větách“ (cca 10 minut) – zadání:
Hra „Skrytá slova (názvy chemických prvků) ve větách“ je typem hry se slovy. Rozdejte studentům 5
vět (k dispozici v přiložené kopírovatelné podobě na zadní straně tohoto listu) a požádejte je, aby našli
jeden název chemického prvku v každé větě. Nechte je nejprve pracovat samostatně. Pokud nebudou
schopni nic najít, ukažte jim jeden název prvku v jedné z rozdaných vět a nechejte je dokončit jejich
práci. Pokud skončí dříve, než je plánovaný čas na tuto aktivitu, požádejte je, aby vymysleli a napsali
další věty se skrytými názvy chemických prvků.
Game “Hidden words (names of chemical elements) in sentences” – key:
“Hra „Skrytá slova (názvy chemických prvků) ve větách“– řešení:
ARGON:
The car gone down Prague Street! (spoken Engl.)
NEON:
There is one cup in the cupboard and one on the table.
TIN:
My mother was dusting for nearly two hours.
GOLD:
There was a big, old cat on the sofa.
IRON:
Waste water treatment is important for our environment.
Printable handout with sentences for students – see back side of this attachment.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 8
Stránka 1
z2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------The car gone down the Prague Street! (spoken Engl.)
There is one cup in the cupboard and one on the table.
My mother was dusting for nearly two hours.
There was a big, old cat on the sofa.
W aste water treatment is important for our environment.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------The car gone down the Prague Street! (spoken Engl.)
There is one cup in the cupboard and one on the table.
My mother was dusting for nearly two hours.
There was a big, old cat on the sofa.
W aste water treatment is important for our environment.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------The car gone down the Prague Street! (spoken Engl.)
There is one cup in the cupboard and one on the table.
My mother was dusting for nearly two hours.
There was a big, old cat on the sofa.
W aste water treatment is important for our environment.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------The car gone down the Prague Street! (spoken Engl.)
There is one cup in the cupboard and one on the table.
My mother was dusting for nearly two hours.
There was a big, old cat on the sofa.
W aste water treatment is important for our environment.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------The car gone down the Prague Street! (spoken Engl.)
There is one cup in the cupboard and one on the table.
My mother was dusting for nearly two hours.
There was a big, old cat on the sofa.
W aste water treatment is important for our environment.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 8
Stránka 2
z2
Chemistry – Solutions
Attachment 2
Student’s worksheet – matching of words with a
proper group
Name:
Class:
Date:
Task 1:. Match following words with the proper group in the table below.
Drinking water, glucose infusion, tea (drink), acetone, sugar, tap water, salt, smoke, vinegar, bronze,
polluted air, waste water, petrol, physiological saline, sucrose dissolved in water, glass, brass,
glycerin, milk, juice (made from fresh fruit), toluene, biogas, sweat, blood, teardrops, urine, liquid
laundry detergent, toothpaste, mouthwash, oil, distillated water, calcium chloride, liquid plaster colour,
natural gas, coca-cola, fog, soluble minerals, filtrated air, steel, perfume.
Solvent
Solute
Liquid
solution
Gaseous
solution
Solid
solution
Heterogeneous
mixture
If you finish earlier than supposed, write down (on the back side of this sheet) solutes and solvents
of all solutions from the table above.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 2 k pracovnímu listu z chemie č. 8
Stránka 1
z1
Chemistry – Solutions
Attachment 3
Key (teacher’s file) to the student’s worksheet matching of words with a proper group
Key to this task:
Match following words with the proper group in the table below.
Drinking water, glucose infusion, tea (drink), acetone, sugar, tap water, salt, smoke, vinegar, bronze,
polluted air, waste water, petrol, physiological saline, sucrose dissolved in water, glass, brass,
glycerin, milk, juice (made from fresh fruit), toluene, biogas, sweat, blood, teardrops, urine, liquid
laundry detergent, toothpaste, mouthwash, oil, distillated water, calcium chloride, liquid plaster colour,
natural gas, coca-cola, fog, soluble minerals, filtrated air, steel, perfume.
Solvent
Solute
Liquid
solution
Gaseous
solution
Solid
solution
Heterogeneous
mixture
acetone
sugar
Drinking water
biogas
bronze
smoke
petrol
salt
Glucose
infusion
Natural gas
glass
Polluted air
Tea
Filtrated air
brass
Waste water
steel
milk
glycerin
toluene
oil
Distillated
water
Calcium
chloride
Soluble
minerals
Tap water
Physiological
saline
Sucrose
dissolved in
water
juice
blood
sweat
toothpaste
teardrops
Liquid plaster
colour
urine
fog
Liquid laundry
detergent
mouthwash
Cola-cola
perfume
If you finish earlier than supposed, write down (on the back side of this sheet) solutes and solvents
of all solutions from the table above.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 4 k pracovnímu listu z chemie č. 8
Stránka 1
z1
Chemistry – Solutions
Attachment 4
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Name:
Lesson in class:
Date:
Část 1
Plán a struktura hodiny
Podařilo se mi dodržet plán hodiny?
Splnili jsme cíle, které jsem pro hodinu stanovil / a?
Podařilo se mi vyvážit obsahovou a jazykovou složku?
Musel / a jsem někde zrychlovat / nastavovat?
Kde?
A
N
A
N
Dodržel / a jsem plánované pořadí aktivit?
Zařadil / a jsem závěrečnou reflexi?
Byla adekvátně dlouhá?
Kdybych plánoval / a tutéž hodinu znovu, měnil/a bych plán?
Jak?
Budu muset změnit plán navazující hodiny?
Průběh hodiny, úkoly, aktivity
Která aktivita vyšla přesně tak, jak jsem měl / a v plánu?
Která nevyšla podle plánu? Co k tomu vedlo? Jak jsem to řešil / a? Napadá mě teď jiné možné
řešení?
Se kterou aktivitou měli žáci problémy? Byly jejich problémy jazykové nebo se týkaly obsahu? Jak je
řešili?
Rozuměli instrukcím?
Jak řešili případné obtíže?
Potřebovali někde mou pomoc vice, než jsem čekal / a?
Kde?
Jak reagovali na různé způsoby prezentace? Který zafungoval nejlépe? Který byl nejhůře přijat?
Který zafungoval jinak, než jsem očekával / a?
Dařilo se mi monitorovat práci žáků?
Narušilo něco průběh hodiny tak, že bylo nutné přerušit aktivitu?
Co to bylo? Bylo to nevyhnutelné?
Jak se dařilo navázat?
Jaké bylo chování žáků? Ve kterých fázích pracovali podle očekávaní?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 4 k pracovnímu listu z chemie č. 8
Stránka 1
z2
Chemistry – Solutions
Attachment 4
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Část 2
Jazyk
Jak velký prostor pro komunikaci žáci dostali?
A
N
A
N
Se kterými výrazy/strukturami měli žáci problémy? Jak jim s tím mohu pomoci?
Které výrazy vnímali jako klíčově? Nevynechali některý?
Převažovala komunikace v mateřském nebo cizím jazyce?
Musel / a jsem se někdy uchýlit k mateřskému jazyku, i když jsem to původně neplánoval
/ a? Kdy?
Žákovské reflexe
Dokázali žáci formulovat klíčové body hodiny?
Jak jim v tom příště pomoci?
Jaké problémy popisovali? Jak jim předcházet?
Kterou aktivitu zmiňovali jako snadnou/složitou?
Odpovídá to mým původním očekáváním?
Jaká témata zmiňovali jako související – a jak tuto informaci mohu využit v plánování dalších hodin?
Já
Dělo se mimo výuku něco, co mohlo můj dnešní výkon ovlivnit?
Co?
A
N
Jaký pocit mam z celé hodiny?
Ostatní:
Datum, podpis:
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 4 k pracovnímu listu z chemie č. 8
Stránka 2
z2
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 9
Vyučovací předmět
Chemie (Chemistry)
Ročník
2.
Časová dotace
1 hod. týdně
Téma
Vaznost atomů a typy řetězců (org. chemie)
Valency of atoms, types of chains (org. Ch.)
Cíl vyučovací hodiny
Klíčová kompetence
Vysvětlit pojem vaznost atomů v molekulách
organických sloučenin (pro prvky C, H, O, N,
S, halogeny).
Vysvětlit a uvést příklady základních typů
uhlíkových řetězců v molekulách organických
sloučenin.
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Mediální výchova
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Předpokládané jazykové znalosti
A2
Předpokládané odborné znalosti
Znalost pojmů atom, molekula, kovalentní
vazba a vazebný elektronový pár.
Základní znalost předmětu studia organické
chemie.
Zpracovala: Mgr. Jana Hlaváčková
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 9
Stránka 1
z 10
Očekávané výstupy
Expected outcomes / objectives:
Žák:
-
The learner is able to:
- explain the term valency,
- give valence number of basic atoms in
organic molecules (C, H, N, O, S,
halogens),
- explain basic types of carbon chains in
organic chemistry (open – branched,
linear; cyclic),
- give examples of basic carbon chains in
organic chemistry,
- check mistakes in written form of chains
based on knowledge of atom valency of
an element.
-
-
vysvětlí pojem vaznost,
uvede hodnotu vaznosti pro základní
atomy molekul organických sloučenin (C,
H, N, O, S, halogeny),
vysvětlí základní typy uhlíkových řetězců
v organické
chemii
(otevřené
–
rozvětvené, nerozvětvené, uzavřené)
uvede
příklady
základních
typů
uhlíkatých řetězců v organické chemii
opraví
chybně
zapsané
řetězce
na základě znalosti vaznosti jednotlivých
atomů prvků
Slovní zásoba pro výuku v angličtině
Word list for teaching in English
Společenské fráze:
Social rituals:
Pozdravy
Dobrý den, posaďte se.
Dobré ráno/odpoledne, všem!
Na shledanou v pondělí/úterý/ atd.!
Brzy na shledanou!
Mějte se hezky!
Greetings
Hello, please sit down.
Good morning/afternoon, everybody!
See you on Monday/Tuesday/ etc.!
See you soon!
Have a nice day!
Omluvy a promíjení:
Velice se omlouvám.
Omlouvám se za zpoždění.
To byla moje chyba.
Promiňte, zapomněl jsem udělat domácí úkol.
Promiňte, zapomněl jsem doma knížku.
To je v pořádku.
Dobře, ale už to nedělej.
To nic. To nevadí.
To nic. (reakce na omluvu)
Nic si z toho nedělej (reakce na omluvu).
Promiňte, nerozuměl jsem.
Apologizing and forgiving:
I’m very sorry.
Sorry, I’m late.
It was my mistake.
Excuse me; I forgot to do my home work.
Excuse me; I left my book at home.
It’s OK. It’s all right.
OK. But don’t do it again!
It doesn’t matter.
Never mind.
Don’t worry (about it).
Sorry, I didn’t get that / catch that.
Děkování:
Děkuji.
Moc děkuji.
Díky moc.
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Děkuji za utření tabule (bílé/černé).
Thanking:
Thank you.
Thank you very much.
Thanks a lot
You’re welcome.
Not at all.
Don’t mention it.
Thank you for cleaning whiteboard / blackboard.
Fáze hodiny:
Unit stages:
Kontrola docházky
Kdo chybí?
Checking attendance
Who is missing?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 9
Stránka 2
z 10
Jsou tu všichni?
Proč jdete pozdě?
Kde je vaše třídní kniha?
Vezmi prosím třídnici do 6B/do druhé skupiny.
Is everybody here?
Why are you late?
Where is your register/register book/class book?
Take the register to 6B/to another group, please.
Zahájení hodiny
Přestávka skočila a můžeme hned začít.
Můžeme začít.
Naše dnešní téma je…
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Dnes budeme mluvit o…
Opening lesson
The break is over and we can start right now.
We can begin.
Our topic for today is...
Let’s check your homework.
Today we are going to speak about...
Závěr hodiny
Je čas skončit naši hodinu.
To je pro dnešek vše, díky.
Pracovali jste velmi dobře.
Za domácí úkol máte…
Nezapomeňte udělat domácí úkol.
Closing lesson
It’s time to finish our lesson.
That’s all for today, thank you.
You worked very well.
Your homework is...
Don’t forget to do your homework.
Dělení hodiny
Na začátku hodiny…
Dnes bych rád…
Dnes se budeme učit o…
Budeme se učit o…
Na konci hodiny budete umět/budete schopni…
Nejdříve…
Nejdříve několik slov o vašem domácím úkolu…
Začneme s…
Na začátek…/ Začneme s…
Teď je čas na…
Teď si prosím vezměte paír.
Dále (my)…/ Poté…/ Potom (my)…
Později uděláme nějaká cvičení / nějaké
cvičení…
Nakonec (my)…/ Na konci hodiny…
Sequencing lesson
At the beginning of the lesson...
Today I would like to...
Today we will learn about…
We are going to learn about…
At the end of the lesson you’ll be able to…
First of all we...
Firstly, a few words about your homework...
We start with...
To begin with.../ Let’s start with...
Now it’s time for...
Now please take a sheet of paper.
Next we.../After that.../ Then we...
Later (on) we are going to do some exercises /
an exercise.
Finally we.../ At the end of lesson..
Řízení třídy:
Class management:
Žádosti
Přečti ten text, prosím.
Můžeš odpovědět na mou otázku?
Můžeš to zopakovat?
Rozsviť, prosím.
Zhasni, prosím.
Requests
Can you read the text, please?
Can you answer my question?
Can you say that again?
Switch on / turn on the light, please.
Switch of /turn of the light, please.
Organizování třídy
Posaďte se do dvojic.
Sedněte si po jednom.
Kdo má službu?
Když znáte odpověď, zvedněte ruku.
Sedni si do první řady.
Organizing the class
Sit in pairs.
Sit one by one.
Who is on duty in class?
If you are ready to answer, put your hand up.
Sit in the first row.
Příkazy
Otevřete učebnice na str. 65.
Zavřete učebnice/sešity.
Commands
Open your book at page 65.
Close your books, exercise books.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 9
Stránka 3
z 10
Ukončete práci.
Nakresli/zopakuj/odpověz.
Udělejte cvičení 10 na str. 25.
Za jednu minutu napište co nejvíce slov.
Napište to na tabuli.
Napiš…
Nedívej se na odpovědi.
Chci, abyste to dodělali doma.
Nebavte se!
Nedělejte hluk!
Finish your work.
Draw/repeat/answer.
Do exercise 10 on page 25.
Write as many words as possible in one minute.
Write it on the board.
Write down...
Don’t look at the answers.
I want you to finish this off at home.
Don’t chat.
Don’t be noisy!
Párová a skupinová práce
Budete pracovat ve dvojicích / ve skupinkách po
třech.
Pracuj s partnerem ve dvojici.
Teď pracujte ve dvojicích.
Utvořte (tři) skupiny.
Pracujte samostatně. (více možností pro pokyn
„pracujte samostatně – mn. č.)
Teď jste na řadě vy.
Počkej, až na tebe přijde řada.
Pair-work a and group-work
I want you to work in pairs / small groups of
three.
Work with your partner.
Now work in pairs.
Make (three) groups. /make up groups.
Work on your own. / Everybody work individually.
/Work by yourselves (pl.).
It’s your turn now.
Wait for your turn.
Rozdávání a vybírání materiálů
Dám vám nějaké handouty (podklady).
Dejte mi sešity / testy…
Můžete rozdat ty testy/podklady?
Rozdej ty testy.
Rozdejte to, prosím.
Dnes mám pro vás nějaké pracovní listy.
Bohužel nemám dost kopií. (obávám se, že
nemám dost kopií).
Můžeš se podělit s Petrem.
Pošli ty testy dozadu.
Vezmi si jeden a pošli je dál.
Má každý jeden?
Můžete si je nechat (materiály, testy, apod.)
Ten handout si nechte.
Vezměte si domácí úkol/sešity.
Chci ty písemky zpátky.
Seber testy, prosím.
Teď mi, prosím, dejte testy.
Odevzdejte sešity/testy.
Odevzdali všichni testy?
Distributing and collecting materials
I will give you some handouts.
Give me your exercise books / tests...
Could you give out/pass out the tests/handouts?
Hand out the papers.
Spread it around, please.
I have some worksheets to hand round today.
I’m afraid I haven’t got / there aren’t enough
copies.
Could you share with Peter, please?
Pass these papers back please.
Take one and pass them on.
Has everybody got one?
They’re for you to keep (handouts, tests, etc.)
Keep this handout.
Pick up your homework / exercise books.
I want the papers back.
Collect your test, please.
Now, give me your tests, please.
Hand in exercise books/tests.
Have you all handed your tests in?
Výklad a procvičování:
Presentation and practice:
Výklad
Dnes budeme mluvit o…
Dnes budeme opakovat…
Můžeme si rychle zopakovat …
Toto je velmi důležité si zapamatovat.
Tady jsou nějaká nová slovíčka.
Nyní vám řeknu nějaká nová fakta o …(dvě
možnosti, jak přeložit do aj)
Zapamatujte si to.
První příklad této metody/ použití/ atd. je …
Presentation
Today we are going to talk about ...
Today we will revise...
We can do some quick revision of ...
This is very important to know.
Here are some new words.
Now I am going to tell you / I will tell you some
new facts about ...
Remember it.
The first example of/for this method /usage / etc.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 9
Stránka 4
z 10
Shrneme si to.
Is ...
The another example is ...
Let’s look at it in more detail.
Note that ...
Do not confused X and Y.
What is the difference between A and B?
What do these methods /procedures / etc in
common?
Let me sum this up.
Uvedení nové aktivity
Teď si procvičíme …
Budeme procvičovat / budeme se učit …
Je nutné procvičit …
Naše nové téma je …
Podívejte se na handout / na stranu XY / na
cvičení A / atd.
Otočte na stranu XY a uděláme cvičení B.
Přesuneme se na cvičení C / úkol 2 / atd.
Pojďme na cvičení D / úkol 3 / atd.
Vyberte si jeden z nich.
Až to uděláte (budete mít hotovo), můžete
pokračovat s …
V neposlední řadě uděláme cvičení E.
Introducing a new activity
We are now going to practise ...
We will practise /learn ...
It is necessary to practise ...
Our new topic is ...
Look at the handout / at page XY / at exercise A /
etc.
Turn to page XY and we will do exercise B.
Let’s move to exercise C / task 2 / etc.
Let’s go on to exercise D / task 3 / etc.
Choose one of them.
When you have done that, you can continue with
...
Last but not least we will do exercise E.
Instruování
Přečtete si cvičení A / odstavec 1 / článek na
straně XY / první řádek / ten text / příklad / atd.
Podívejte se na …
Pozorně si prostudujte příklad v učebnici.
Přečtete, co máme za úkol.
Přečtete si instrukce k této úloze.
Přečtěte, co máme s tím cvičením dělat.
Zopakujte to.
Udělejte to podle zadání/instrukcí.
Doplňte vynechávky / mezery.
Doplňte chybějící slova / čísla-údaje / počty.
Použijte slova v závorkách.
Spojte slova z prvního sloupečku se slovy
z druhého sloupečku.
Popište tento graf / schéma / obrázek.
Odpovězte na mé otázky.
Odpovídejte celou větou.
Začněte tímto cvičením.
Dodělejte to doma.
Rychle! / Honem! /Udělejte to rychle!
Podtrhněte /zakroužkujte správnou odpověď.
Zatrhněte / zakřížkujte správnou odpověď.
Zkontrolujeme odpovědi / řešení.
Jeden po druhém.
Zkuste to někdo jiný.
Pracujte svým vlastním tempem.
Nespěchejte.
Giving instructions
Read exercise A / paragraph 1 / article on page
XY / line 1 / the text / the example / etc.
Look at ...
Study carefully the example in your textbook.
Read what the task is, please.
Read the instructions to the task.
Read what we are supposed to do with the task.
Say it once again.
Follow the instructions.
Fill in the blanks / gaps.
Supply the missing words / figures /numbers.
Use the words in brackets.
Match the words from the first column with the
words from the second column.
Describe this graph / diagram / picture.
Give answers to my questions.
Answer in whole sentences.
Star with this exercise.
Finish it at home.
Be quick! / Quickly! / Do it quickly!
Underline / circle the right answer.
Tick / cross the right answer.
Let’s check the answers / the solutions.
In turn. / Take it in turns. / One at one.
Someone else, try it.
Work at your own pace.
Take your time.
Další příklad je …
Podíváme se na to podrobněji.
Všimněte si, že …
Nepleťte si X a X.
Jaký je rozdíl mezi A a B?
Co mají tyto metody / postupy / atd. společného?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 9
Stránka 5
z 10
Domácí úkol:
Homework:
Kontrola domácího úkolu
Připravte si domácí úkoly.
Máte domácí úkol?
Byl (tam) nějaký problém? / byly nějaké (tam)
nějaké problémy?
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Ukažte mi svůj úkol.
Dejte mi svůj domácí úkol.
Udělal jsi / udělali jste domácí úkol sám / sami
bez pomoci?
Teď opravíme domácí úkol.
Připravte si domácí úkol a zkontrolujte si ho
se sousedem.
Vyměňte si úkol se sousedem a opravte si chyby.
Podle tabule si opravte domácí úkol.
Vyberte domácí úkoly a položte mi je na stůl.
Checking homework
Prepare your homework.
Have you got your homework?
Was there a problem? / Were there any
problems?
Let’s check our homework.
We will check your homework.
Let me see your homework. / Show me your...
Give me your homework.
Did you do your homework all by yourself /
yourselves without help?
Now we will correct your homework.
Prepare your homework and check it with your
partner.
Exchange your homework with your neighbour
and correct the mistakes.
Correct your homework from the whiteboard.
Collect your homework and put it on my desk.
Zadání domácího úkolu
Váš domácí úkol na příští hodinu je …
Váš písemný domácí úkol je …
Toto cvičení / úkol / atd. je váš domácí úkol.
Vaším úkolem je nakreslit schéma / aparaturu…
Dneska vám nedám žádný domácí úkol.
Setting homework
Your homework for the next lesson is ...
Your written homework is ...
This exercise / task / etc. Is your homework.
Your task is to draw diagram / lab apparatus ...
I’m not going to set any homework this time.
Vyjadřování pocitů a postojů:
Expressing feelings and attitudes:
Zlost, překvapení, nespokojenost
Byl jsem s vašimi výsledky dost nespokojený.
Měl jsem z vašich výsledků radost.
Musíte pracovat pilněji.
To nebylo / bylo moc dobré.
Myslíš to vážně?
Zkus to udělat ještě jednou, bude to lepší.
Rozhodně se můžeš zlepšit.
Anger, surprise, disappointment
I was quite disappointed with / at your results.
I was delighted by / with your results.
You must work harder.
That wasn’t / was very good.
Are you serious?
Try to do it once more. It will be better.
There’s room for improvement.
Souhlas, nesouhlas
To je správně.
Souhlasím / nesouhlasím s tebou.
Velmi dobře! /Zcela správně.
Tak ne. / Bohužel ne.
To je v pořádku.
Agreement, disagreement
That’s right / correct.
I agree / don’t agree with you.
Very good! / Quite right!
Not really. / Unfortunately not.
That’s OK.
Radost, nespokojenost
Skvělé! (mnoho způsobů)
Pleasure, displeasure
How nice. / Perfect! / Beautiful! / Fantastic! /
Great! / That’s very good. / Excellent! / A good
job! / Well done!
What a pity / a shame!
I am / am not pleased with your work.
Hats very kind of you.
You have made a lot of progress.
To je škoda!
Mám / nemá radost z vaší práce.
To je od tebe moc hezké.
Udělali jste velký pokrok.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 9
Stránka 6
z 10
To nebylo moc dobré.
Příště zkus pracovat lépe.
No, mohlo by to být lepší.
Jsem s tím spokojen / mám z toho radost.
To nemohu přijmout. Je to opsané z internetu.
That wasn’t very good.
Try harder next time.
Well, it could be better.
I am happy with it.
I can’t accept it. It’s copied from the Internet.
TIP / RADA ke slovní zásobě pro výuku
v angličtině!
TIP on using of word list for teaching
in English!
Zvýrazněte si fráze, které používáte nebo byste
chtěli používat v hodinách chemie v angličtině.
Highlight phrases you use or would like to use
in Chemistry lessons in English.
Ke stažení před touto hodinou chemie
Download before this Chemistry lesson
Požádejte žáky, aby si z internetu stáhli volně
dostupnou elektronickou verzi učebnice chemie
(Nelson P. G. Introduction to Inorganic Chemistry
– viz dále Použitá literatura). Vložte jim URL
adresu do moodle kurzu chemie nebo pošlete
předem e-mailem.
Ask students to download free online textbook
for students (Nelson P. G. Introduction to
Inorganic Chemistry – see next Literature list)
from the Internet. Put the URL address on
moodle Chemistry course or sent it them via email in advance.
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/introduction-toinorganic-chemistry
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/introduction-toinorganic-chemistry
Požádejte žáky (např. za domácí úkol), aby se
předem pokusili přečíst a porozumět textu na str.
68, kapitola 8.3 Covalency, a aby si prohlédli
tabulku na str. 73 Principal valencies of some
important elements. Požádejte je, aby si
zvýraznili slova/fráze kterým řádně nerozumí.
Ask students (e.g. as homework) to read and to
try to understand the text on page 68, chapter 8.3
Covalency and to look at the table on page 73
Principal valencies of some important elements.
Ask them to highlight words/phrases they don’t
understand properly.
Specifická slovní zásoba pro tuto hodinu
Klíčová slova
Specific word list for this lesson
Key words
Atom, molekula
Atom, molecule
Kovalentní vazba
Covalent bond
Vaznost
Valency / valence / valency number
Řetězec
Chain
Hlavní řetězec
Main chain
Vedlejší řetězec
Side chain
Otevřený / acyklický / alifatický řetězec
Open / acyclic / aliphatic chain
Rozvětvený řetězec
Branched chain
Nerozvětvený řetězec
Linear chain
Uzavřený / cyklický řetězec
Cyclic chain
Aromatický řetězec
Aromatic chain
Karbocyklický řetězec
Carbocyclic chain
Heterocyklický řetězec
Heterocyclic chain
Čárka (vazebná)
Line
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 9
Stránka 7
z 10
Jednoduchá vazba
Single bond
Dojná vazba
Double bond
Trojná vazba
Triple bond
Strukturní vzorec
Structural formula
Pomůcky a materiály
Teaching aids and materials
- Bílá tabule, barvené fixy
- Popř. interaktivní tabule s přístupem na Internet
(školní moodle kurzy atd.)
- Písemné / tištěné podklady: tento pracovní list
pro učitele včetně příloh pro žáky
- Školní sešity, učebnice chemie (Blažek J.,
Fábini J.)
- On-line učebnice chemie „Introduction
to Inorganic Chemistry: Key ideas and their
experimental basis“
- Whiteboard, coloured markers
- Alternatively interactive board with Internet
access (school moodle courses, etc.)
- Written / printed handouts: this teachers’
worksheet incl. students’ worksheets (enclosed)
- Students’ exercise books, chemistry text book
(Blažek J., Fábini J.)
- On-line Chemistry text book “Introduction
to Inorganic Chemistry: Key ideas and their
experimental basis”
Popis vyučovací hodiny
Po této hodině žáci budou schopni vysvětlit
pojem vaznost a uvedou hodnotu vaznosti
pro základní
atomy
molekul
organických
sloučenin (C, H, N, O, S a halogeny). Dále žáci
budou schopni vysvětlit základní typy uhlíkových
řetězců v organické chemii (otevřené –
rozvětvené, nerozvětvené, uzavřené). K těmto
typům řetězců uvedou jednoduché příklady a
budou schopni opravit chybně zapsané řetězce
na základě znalosti vaznosti jednotlivých atomů
prvků.
Lesson description
After this lesson students will be able to explain
the term valency and they will give valency
number of basic atoms of molecules in organic
chemistry (C, H, N, O, S and halogens). Next
students will be able to explain basic carbon
chains in organic chemistry (open – branched,
linear; cyclic). They will give simple examples
of each type of chains and they will be able to
find mistakes in wrong written formulae of chains
– based on knowledge of valency of element
atoms.
Osnova
• Zahájení hodiny (5 min.)
• Brainstorming a myšlenkové mapy
„Organické sloučeniny v kuchyni a v
domácnosti“ (10 min.)
• Vysvětlení vaznost atomu a uvedení
vaznosti základních atomů v molekulách
organických
sloučenin.
Vysvětlení
základních typů uhlíkových řetězců
v organické chemii včetně uvedení
jednoduchých příkladů. (15 min)
• Hledání chyb ve strukturních vzorcích
uhlíkových řetězců – práce na tabuli (10
min.)
• Zadání domácího úkolu a shrnutí a
reflexe hodiny (5 min.)
Concepts /outlines
• Opening the lesson (5 min.)
• Brainstorming and Mind maps “Organic
compounds
in the
kitchen
and
household” (10 min.)
• Explanation of the term valency and
giving valency numbers of basic atoms
in molecules in organic compounds.
Explanation of basic types of carbon
chains in organic chemistry including
giving simple examples. (15 min.)
• Looking for mistakes in structural
formulae of chains – work on the table
(10 min.)
• Homework
setting
and
lesson
summarizing and reflection (5 min.)
Požadovaný čas
Time required
1 vyučovací hodina = 45 minut
1 lesson = 45 minutes
Aktivity po vyučovací hodině
Activities after the lesson
•
Zadání domácího úkolu do kurzu chemie
•
Homework
setting
in
the
chemistry
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 9
Stránka 8
z 10
•
•
v moodle
Vložení zápisu z interaktivní tabule z této
hodiny chemie do kurzu chemie
v moodle.
Pedagogický
(reflektivní)
deník
–
hodnocení hodiny: Hodnocení proveďte
co nejdříve po vyučovací hodině.
•
•
course on moodle
Putting of the lesson recording from the
interactive board on moodle Chemistry
course.
Pedagogical reflective journal (lesson
evaluation: Do the evaluation after the
lesson as soon as possible.
Postup vyučovací hodiny
Lesson procedure
1) Zahajte hodinu, zapište do třídní knihy,
zkontrolujte úkoly a oznamte téma dnešní
hodiny. Zeptejte se na pocity ze čtení textů
o vaznosti
z online
učebnice
chemie
(Introduction
to
Inorganic
Chemistry).
V případě nutnosti vysvětlete význam slov,
na které se žáci zeptají.
2) Brainstorming
a
myšlenkové
mapy
„Organické sloučeniny v kuchyni a v
domácnosti“: Pokyny, podklady a možné
řešení k této aktivitě viz příloha č. 1.
3) Zahajte výklad a vysvětlete pojem vaznost.
Uveďte hodnotu vaznosti pro základní atomy
v molekulách organických sloučenin (C, H, N,
O, S a halogeny). Vysvětlete základní typy
uhlíkových řetězců v organické chemii
(otevřené – rozvětvené, nerozvětvené;
uzavřené – heterocyklické a karbocyklické) a
uveďte jejich příklady.
• Vaznost: Vaznost je číslo, které
udává, kolik kovalentních vazeb je
daný atom schopen vytvořit s jinými
atomy.
C – čtyřvazný
H – jednovazný
N – trojvazný
O – dvojvazný
S – dvojvazná
Halogeny – jednovazné
Schematicky se vaznost znázorňuje
vazebnou čárkou ve strukturním
vzorci mezi symboly prvků.
Jedna čárka – jednoduchá vazba
Dvě čárky = dvojná vazba
Tři čárky ≡ trojná vazba |
= C = nebo – C ≡ nebo – C –
|
H–
O = nebo – O –
S = nebo – S –
|
N ≡ nebo – N = nebo – N –
Halogeny X • Základní typy uhlíkových řetězců:
Otevřené / alifatické / acyklické
řetězce: nejsou uzavřeny do kruhu
1) Open the lesson, write into the register book,
check last homework, and announce the
topic of today’s lesson. Ask students
about their feelings after reading texts
about the valency from online Chemistry text
book. If necessary explain words which
students ask for.
2) Brainstorming and Mind maps “Organic
compounds in the kitchen and household”.
Instructions, handouts and possible solution
to this activity see attachment No 1.
3) Start with the presentation and explain the
term the valency. Give the valency number of
basic atoms in molecules of organic
compounds (C, H, N, O, S, and halogens).
Explain basic types of carbon chains in
organic chemistry (open – branched, linear;
cyclic – heterocyclic, carbocyclic) and give
their examples.
• Valency: The valency (number)
gives the number of covalent bonds
which an atom can form with other
atoms.
C – four bonds
H – one bond
N – three bonds
O – two bonds
S – two bonds
Halogens – one bond
Schematic presentation is done as a
line in a structural formula between
symbols of elements
one line – single bond
two lines = double bond
three lines ≡ triple bonds..|
= C = or – C ≡ or – C –
|
H–
O = or – O –
S = or – S –
|
N ≡ or – N = or – N –
Halogens X • Basic types of carbon chains:
Open / aliphatic /acyclic chains: they
are not closed into a circle.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 9
Stránka 9
z 10
CH2=CH − CH3
CH3 – CH2 − OH
Uzavřené
/
cyklické
řetězce:
Uzavřené do kruhu, pokud v řetězci
jen C atomy, pak jsou to
karbocyklické řetězce. Pokud se
vyskytují i jiné atomy v kruhu, pak se
jedná o heterocyklické řetězce.
Nejmenší kruh (cyklu) – trojúhelník
∆ (cyklopropan)
4) Zapisujte na tabuli nejrůznější strukturní
vzorce organických sloučenin a učiňte
v těchto vzorcích náhodně chyby. Nechejte
studenty, aby chyby ve vzorcích vyhledali a
opravili.
5) Zadejte domácí úkol (viz příloha č. 1) a spolu
s žáky shrňte nejdůležitější fakta z hodiny.
6) Sdělte žákům, že probranou látku si mohou
v českém jazyce přečíst v učebnici chemie
(Blažek J., Fábini J.) na str. 181 – 183.
CH2=CH − CH3
CH3 – CH2 − OH
Cyclic chains: closed into a circle. If
only C (carbon) atoms are closed in
a chain, then they are celled
carbocyclic chains. If other atoms
occur in a circle, then they are called
heterocyclic chains.
The smallest “circle” – triangle
∆ (cyklopropane)
4) Write on the white / interactive board different
structural formulae of organic compounds
and make some mistakes in these formulae.
Let student find these mistakes and correct
them.
5) Set homework (see attachment No 1) and
summarize the most important facts.
6) Inform students they can read in Czech
about the topic of today’s lesson in the text
book (Blažek J., Fábini J.) p 181 – 183.
Přílohy
Attachments
Příloha 1: Aktivita: Brainstorming a myšlenkové
mapy „Organické sloučeniny v kuchyni a v
domácnosti“ – pokyny k zadání, podklady a
možné řešení pro učitele (soubor pro učitele).
Příloha 2: Pracovní list (PLŽ) žáka –
Brainstorming a Myšlenkové mapy – podklady a
zadání domácího úkolu.
Příloha 3: Pedagogický (reflektivní) deník
(hodnocení hodiny)
Attachment 1: Activity: Brainstorming and Mind
maps “Organic compounds in the kitchen and
household” – instructions, handouts and possible
solution for the teacher (teacher’s file).
Attachment 2: Student’s worksheet (SWS) –
Brainstorming and Mind maps – handouts and
homework setting.
Attachment 3: Pedagogical (reflective) journal
(lesson evaluation)
Použitá literatura
•
BETÁKOVÁ, L. Angličtina učitele angličtiny. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-550-X.
•
BLAŽEK, J.; FABINI, J. CHEMIE PRO STUDIJNÍ OBORY SOŠ A SOU NECHEMICKÉHO
ZAMĚŘENÍ. 5. vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2005.
ISBN 80-7235-104-4.
•
FOX, G.; MAYOR, M.; RUNDELL, M., aj. MACMILLAN English DICTONARY FOR
ADVANCED LEARNERS. Oxford: Macmillan Education, 2002. ISBN 0-333-96482-9.
•
NELSON P. G. Introduction to Inorganic Chemistry: Key ideas and their experimental basis.
[Online]. Ventus Publishing, 2011. ISBN 978-87-7681-732-9. Dostupné
na <http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistry-chemical-engineering/introduction-toinorganic-chemistry>.
•
ŠMÍDOVÁ, T.; TEJKALOVÁ, L.; VOJTKOVÁ, N. CLIL ve výuce. Praha: Národní ústav pro
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, 2012. ISBN 978-80-87652-57-2.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 9
Stránka 10
z 10
Chemistry – Valency of atoms, types of chains (in Organic chemistry)
Attachment 1
Activity: Brainstorming and Mind maps “Organic compounds in the
kitchen and household” – instructions, handouts, possible solution and
homework setting (teacher’s file)
Activity: Brainstorming and Mind maps “Organic compounds in the kitchen and household”
(approx. 10 minutes) - Instructions:
Students learn how to sort out information after the activity Brain storming with the using of Mind
maps. First ask students to write down (use printable handouts – in attachment 2) all organic
compounds or substances in words they can find in their households and kitchens. Let one student
write these words on one half of the white/interactive board and correct spelling if necessary. Then
show students how it is possible to sort out all terms they wrote. Use a diagram structure of Mind
maps to obtain better and structured overview of all words.
Homework setting: Ask students to find out (e.g. on the Internet) and write down formulae of 8
compounds you wrote or formulae of main part of a substance.
Aktivita: Brainstorming and Mind maps “Organic compounds in the kitchen and household” (cca 10
minut) – zadání:
Žáci se díky Myšlenkovým mapám naučí roztřídit informace získané v Brainstormingu. Rozdejte
žákům okopírované podklady (příloha č. 2) a požádejte je, aby si nejprve vypsali slovy všechny
organické sloučeniny, které je možné najít u nich v kuchyni a v domácnosti. Nechejte jednoho žáka
psát tato slova na polovinu tabule a opravte pravopis, pokud je to nutné. Pak žákům ukažte, jak je
možné si roztřídit všechny pojmy, které vypsali. Použijte k tomu diagramy (množiny) z myšlenkových
map tak, abyste jste získali lepší a strukturovaný přehled všech pojmů.
Zadání domácího úkolu: Požádejte žáky, aby si vyhledali (např. na internetu) a vypsali vzorce 8
sloučenin nebo vzorce hlavních součástí látek, které vypsali.
Possible procedure/solutions:
Vinegar, sugar, caffeine, fat, citric acid, acetylsalicylic acid, lactic acid, enzymatic detergents, tartaric
acid, benzoic acid, detergents in shampoos, alcohol in wine, alcohol in nasal drops, window cleaner,
plastic containers, cleaners, toothpaste, mouthwash, etc.
Mind maps “Household”:
Kitchen – cleaners
Bathroom – cleaners
Kitchen – food
Bathroom - cosmetics
First aid kit
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 9
Stránka 1
z1
Chemistry – Valency of atoms, types of chains (in Organic chemistry)
Attachment 2:
Student’s worksheet
Brainstorming and Mind maps “Organic compounds in the kitchen and household” –
handout and homework setting
Name:
Class:
Date:
Task :. First brainstorm all substances in your household and in the kitchen which obtain organic
compounds and then sort out words into groups with the help of Main maps diagram.
Homework setting: Choose 8 compounds you wrote and find out their formulae (e.g. on the Internet).
Write names and formulae on the back side of this page.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Kitchen – food
Bathroom – cosmetics and cleaners
Kitchen - cleaners
First aid kit
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 2 k pracovnímu listu z chemie č. 9
Stránka 1
z1
Chemistry – Valency of atoms, types of chains (in Organic chemistry)
Attachment 3
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Name:
Lesson in class:
Date:
Část 1
Plán a struktura hodiny
Podařilo se mi dodržet plán hodiny?
Splnili jsme cíle, které jsem pro hodinu stanovil / a?
Podařilo se mi vyvážit obsahovou a jazykovou složku?
Musel / a jsem někde zrychlovat / nastavovat?
Kde?
A
N
A
N
Dodržel / a jsem plánované pořadí aktivit?
Zařadil / a jsem závěrečnou reflexi?
Byla adekvátně dlouhá?
Kdybych plánoval / a tutéž hodinu znovu, měnil/a bych plán?
Jak?
Budu muset změnit plán navazující hodiny?
Průběh hodiny, úkoly, aktivity
Která aktivita vyšla přesně tak, jak jsem měl / a v plánu?
Která nevyšla podle plánu? Co k tomu vedlo? Jak jsem to řešil / a? Napadá mě teď jiné možné
řešení?
Se kterou aktivitou měli žáci problémy? Byly jejich problémy jazykové nebo se týkaly obsahu? Jak je
řešili?
Rozuměli instrukcím?
Jak řešili případné obtíže?
Potřebovali někde mou pomoc vice, než jsem čekal / a?
Kde?
Jak reagovali na různé způsoby prezentace? Který zafungoval nejlépe? Který byl nejhůře přijat?
Který zafungoval jinak, než jsem očekával / a?
Dařilo se mi monitorovat práci žáků?
Narušilo něco průběh hodiny tak, že bylo nutné přerušit aktivitu?
Co to bylo? Bylo to nevyhnutelné?
Jak se dařilo navázat?
Jaké bylo chování žáků? Ve kterých fázích pracovali podle očekávaní?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 3 k pracovnímu listu z chemie č. 9
Stránka 1
z2
Chemistry – Valency of atoms, types of chains (in Organic chemistry)
Attachment 3
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Část 2
Jazyk
Jak velký prostor pro komunikaci žáci dostali?
A
N
A
N
Se kterými výrazy/strukturami měli žáci problémy? Jak jim s tím mohu pomoci?
Které výrazy vnímali jako klíčově? Nevynechali některý?
Převažovala komunikace v mateřském nebo cizím jazyce?
Musel / a jsem se někdy uchýlit k mateřskému jazyku, i když jsem to původně neplánoval
/ a? Kdy?
Žákovské reflexe
Dokázali žáci formulovat klíčové body hodiny?
Jak jim v tom příště pomoci?
Jaké problémy popisovali? Jak jim předcházet?
Kterou aktivitu zmiňovali jako snadnou/složitou?
Odpovídá to mým původním očekáváním?
Jaká témata zmiňovali jako související – a jak tuto informaci mohu využit v plánování dalších hodin?
Já
Dělo se mimo výuku něco, co mohlo můj dnešní výkon ovlivnit?
Co?
A
N
Jaký pocit mam z celé hodiny?
Ostatní:
Datum, podpis:
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 3 k pracovnímu listu z chemie č. 9
Stránka 2
z2
Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele
odborných předmětů
na OSŠP Kolín s.r.o.
Pracovní list č. 10
Vyučovací předmět
Chemie (Chemistry)
Ročník
2.
Časová dotace
1 hod. týdně
Téma
Typy vzorců org. sloučenin, izomery
Formulae of org. compounds, isomers
Cíl vyučovací hodiny
Vysvětlit a uvést příklady nejpoužívanějších
typů vzorců v organické chemii (sumární,
strukturní, racionální).
Vysvětlit a uvést příklady isomerů (polohové a
geometrické isomery).
Klíčová kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Mediální výchova
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Předpokládané jazykové znalosti
A2
Předpokládané odborné znalosti
Znalost pojmů uhlíkové řetězce v organické
chemii.
Základní znalost předmětu studia organické
chemie.
Zpracovala: Mgr. Jana Hlaváčková
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 10
Stránka 1
z 10
Očekávané výstupy
Expected outcomes / objectives:
Žák:
-
The learner is able to:
- explain and give examples of basic types
of formulae of compounds in organic
chemistry (structural, condensed and
empirical formula),
- explain the term isomers,
- explain basic types of isomers –
structural (chain) and geometric isomers,
- give examples of basic types of structural
and geometric isomers.
-
vysvětlí a uvede příklady základních typů
vzorců
sloučenin
používaných
v organické chemii (strukturní, racionální
a sumární vzorec),
vysvětlí pojem isomery,
vysvětlí
základní
typy
isomerů
polohových a geometrických
uvede
příklady
základních
typů
polohových a geometrických isomerů.
Slovní zásoba pro výuku v angličtině
Word list for teaching in English
Společenské fráze:
Social rituals:
Pozdravy
Dobrý den, posaďte se.
Dobré ráno/odpoledne, všem!
Na shledanou v pondělí/úterý/ atd.!
Brzy na shledanou!
Mějte se hezky!
Greetings
Hello, please sit down.
Good morning/afternoon, everybody!
See you on Monday/Tuesday/ etc.!
See you soon!
Have a nice day!
Omluvy a promíjení:
Velice se omlouvám.
Omlouvám se za zpoždění.
To byla moje chyba.
Promiňte, zapomněl jsem udělat domácí úkol.
Promiňte, zapomněl jsem doma knížku.
To je v pořádku.
Dobře, ale už to nedělej.
To nic. To nevadí.
To nic. (reakce na omluvu)
Nic si z toho nedělej (reakce na omluvu).
Promiňte, nerozuměl jsem.
Apologizing and forgiving:
I’m very sorry.
Sorry, I’m late.
It was my mistake.
Excuse me; I forgot to do my home work.
Excuse me; I left my book at home.
It’s OK. It’s all right.
OK. But don’t do it again!
It doesn’t matter.
Never mind.
Don’t worry (about it).
Sorry, I didn’t get that / catch that.
Děkování:
Děkuji.
Moc děkuji.
Díky moc.
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Není zač (odpověď na poděkování).
Děkuji za utření tabule (bílé/černé).
Thanking:
Thank you.
Thank you very much.
Thanks a lot
You’re welcome.
Not at all.
Don’t mention it.
Thank you for cleaning whiteboard / blackboard.
Fáze hodiny:
Unit stages:
Kontrola docházky
Kdo chybí?
Jsou tu všichni?
Proč jdete pozdě?
Kde je vaše třídní kniha?
Checking attendance
Who is missing?
Is everybody here?
Why are you late?
Where is your register/register book/class book?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 10
Stránka 2
z 10
Vezmi prosím třídnici do 6B/do druhé skupiny.
Take the register to 6B/to another group, please.
Zahájení hodiny
Přestávka skočila a můžeme hned začít.
Můžeme začít.
Naše dnešní téma je…
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Dnes budeme mluvit o…
Opening lesson
The break is over and we can start right now.
We can begin.
Our topic for today is...
Let’s check your homework.
Today we are going to speak about...
Závěr hodiny
Je čas skončit naši hodinu.
To je pro dnešek vše, díky.
Pracovali jste velmi dobře.
Za domácí úkol máte…
Nezapomeňte udělat domácí úkol.
Closing lesson
It’s time to finish our lesson.
That’s all for today, thank you.
You worked very well.
Your homework is...
Don’t forget to do your homework.
Dělení hodiny
Na začátku hodiny…
Dnes bych rád…
Dnes se budeme učit o…
Budeme se učit o…
Na konci hodiny budete umět/budete schopni…
Nejdříve…
Nejdříve několik slov o vašem domácím úkolu…
Začneme s…
Na začátek…/ Začneme s…
Teď je čas na…
Teď si prosím vezměte paír.
Dále (my)…/ Poté…/ Potom (my)…
Později uděláme nějaká cvičení / nějaké
cvičení…
Nakonec (my)…/ Na konci hodiny…
Sequencing lesson
At the beginning of the lesson...
Today I would like to...
Today we will learn about…
We are going to learn about…
At the end of the lesson you’ll be able to…
First of all we...
Firstly, a few words about your homework...
We start with...
To begin with.../ Let’s start with...
Now it’s time for...
Now please take a sheet of paper.
Next we.../After that.../ Then we...
Later (on) we are going to do some exercises /
an exercise.
Finally we.../ At the end of lesson..
Řízení třídy:
Class management:
Žádosti
Přečti ten text, prosím.
Můžeš odpovědět na mou otázku?
Můžeš to zopakovat?
Rozsviť, prosím.
Zhasni, prosím.
Requests
Can you read the text, please?
Can you answer my question?
Can you say that again?
Switch on / turn on the light, please.
Switch of /turn of the light, please.
Organizování třídy
Posaďte se do dvojic.
Sedněte si po jednom.
Kdo má službu?
Když znáte odpověď, zvedněte ruku.
Sedni si do první řady.
Organizing the class
Sit in pairs.
Sit one by one.
Who is on duty in class?
If you are ready to answer, put your hand up.
Sit in the first row.
Příkazy
Otevřete učebnice na str. 65.
Zavřete učebnice/sešity.
Ukončete práci.
Nakresli/zopakuj/odpověz.
Udělejte cvičení 10 na str. 25.
Commands
Open your book at page 65.
Close your books, exercise books.
Finish your work.
Draw/repeat/answer.
Do exercise 10 on page 25.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 10
Stránka 3
z 10
Za jednu minutu napište co nejvíce slov.
Napište to na tabuli.
Napiš…
Nedívej se na odpovědi.
Chci, abyste to dodělali doma.
Nebavte se!
Nedělejte hluk!
Write as many words as possible in one minute.
Write it on the board.
Write down...
Don’t look at the answers.
I want you to finish this off at home.
Don’t chat.
Don’t be noisy!
Párová a skupinová práce
Budete pracovat ve dvojicích / ve skupinkách po
třech.
Pracuj s partnerem ve dvojici.
Teď pracujte ve dvojicích.
Utvořte (tři) skupiny.
Pracujte samostatně. (více možností pro pokyn
„pracujte samostatně – mn. č.)
Teď jste na řadě vy.
Počkej, až na tebe přijde řada.
Pair-work a and group-work
I want you to work in pairs / small groups of
three.
Work with your partner.
Now work in pairs.
Make (three) groups. /make up groups.
Work on your own. / Everybody work individually.
/Work by yourselves (pl.).
It’s your turn now.
Wait for your turn.
Rozdávání a vybírání materiálů
Dám vám nějaké handouty (podklady).
Dejte mi sešity / testy…
Můžete rozdat ty testy/podklady?
Rozdej ty testy.
Rozdejte to, prosím.
Dnes mám pro vás nějaké pracovní listy.
Bohužel nemám dost kopií. (obávám se, že
nemám dost kopií).
Můžeš se podělit s Petrem.
Pošli ty testy dozadu.
Vezmi si jeden a pošli je dál.
Má každý jeden?
Můžete si je nechat (materiály, testy, apod.)
Ten handout si nechte.
Vezměte si domácí úkol/sešity.
Chci ty písemky zpátky.
Seber testy, prosím.
Teď mi, prosím, dejte testy.
Odevzdejte sešity/testy.
Odevzdali všichni testy?
Distributing and collecting materials
I will give you some handouts.
Give me your exercise books / tests...
Could you give out/pass out the tests/handouts?
Hand out the papers.
Spread it around, please.
I have some worksheets to hand round today.
I’m afraid I haven’t got / there aren’t enough
copies.
Could you share with Peter, please?
Pass these papers back please.
Take one and pass them on.
Has everybody got one?
They’re for you to keep (handouts, tests, etc.)
Keep this handout.
Pick up your homework / exercise books.
I want the papers back.
Collect your test, please.
Now, give me your tests, please.
Hand in exercise books/tests.
Have you all handed your tests in?
Výklad a procvičování:
Presentation and practice:
Výklad
Dnes budeme mluvit o…
Dnes budeme opakovat…
Můžeme si rychle zopakovat …
Toto je velmi důležité si zapamatovat.
Tady jsou nějaká nová slovíčka.
Nyní vám řeknu nějaká nová fakta o …(dvě
možnosti, jak přeložit do aj)
Zapamatujte si to.
První příklad této metody/ použití/ atd. je …
Presentation
Today we are going to talk about ...
Today we will revise...
We can do some quick revision of ...
This is very important to know.
Here are some new words.
Now I am going to tell you / I will tell you some
new facts about ...
Remember it.
The first example of/for this method /usage / etc.
Is ...
The another example is ...
Let’s look at it in more detail.
Další příklad je …
Podíváme se na to podrobněji.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 10
Stránka 4
z 10
Shrneme si to.
Note that ...
Do not confused X and Y.
What is the difference between A and B?
What do these methods /procedures / etc in
common?
Let me sum this up.
Uvedení nové aktivity
Teď si procvičíme …
Budeme procvičovat / budeme se učit …
Je nutné procvičit …
Naše nové téma je …
Podívejte se na handout / na stranu XY / na
cvičení A / atd.
Otočte na stranu XY a uděláme cvičení B.
Přesuneme se na cvičení C / úkol 2 / atd.
Pojďme na cvičení D / úkol 3 / atd.
Vyberte si jeden z nich.
Až to uděláte (budete mít hotovo), můžete
pokračovat s …
V neposlední řadě uděláme cvičení E.
Introducing a new activity
We are now going to practise ...
We will practise /learn ...
It is necessary to practise ...
Our new topic is ...
Look at the handout / at page XY / at exercise A /
etc.
Turn to page XY and we will do exercise B.
Let’s move to exercise C / task 2 / etc.
Let’s go on to exercise D / task 3 / etc.
Choose one of them.
When you have done that, you can continue with
...
Last but not least we will do exercise E.
Instruování
Přečtete si cvičení A / odstavec 1 / článek na
straně XY / první řádek / ten text / příklad / atd.
Podívejte se na …
Pozorně si prostudujte příklad v učebnici.
Přečtete, co máme za úkol.
Přečtete si instrukce k této úloze.
Přečtěte, co máme s tím cvičením dělat.
Zopakujte to.
Udělejte to podle zadání/instrukcí.
Doplňte vynechávky / mezery.
Doplňte chybějící slova / čísla-údaje / počty.
Použijte slova v závorkách.
Spojte slova z prvního sloupečku se slovy
z druhého sloupečku.
Popište tento graf / schéma / obrázek.
Odpovězte na mé otázky.
Odpovídejte celou větou.
Začněte tímto cvičením.
Dodělejte to doma.
Rychle! / Honem! /Udělejte to rychle!
Podtrhněte /zakroužkujte správnou odpověď.
Zatrhněte / zakřížkujte správnou odpověď.
Zkontrolujeme odpovědi / řešení.
Jeden po druhém.
Zkuste to někdo jiný.
Pracujte svým vlastním tempem.
Nespěchejte.
Giving instructions
Read exercise A / paragraph 1 / article on page
XY / line 1 / the text / the example / etc.
Look at ...
Study carefully the example in your textbook.
Read what the task is, please.
Read the instructions to the task.
Read what we are supposed to do with the task.
Say it once again.
Follow the instructions.
Fill in the blanks / gaps.
Supply the missing words / figures /numbers.
Use the words in brackets.
Match the words from the first column with the
words from the second column.
Describe this graph / diagram / picture.
Give answers to my questions.
Answer in whole sentences.
Star with this exercise.
Finish it at home.
Be quick! / Quickly! / Do it quickly!
Underline / circle the right answer.
Tick / cross the right answer.
Let’s check the answers / the solutions.
In turn. / Take it in turns. / One at one.
Someone else, try it.
Work at your own pace.
Take your time.
Domácí úkol:
Homework:
Všimněte si, že …
Nepleťte si X a X.
Jaký je rozdíl mezi A a B?
Co mají tyto metody / postupy / atd. společného?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 10
Stránka 5
z 10
Kontrola domácího úkolu
Připravte si domácí úkoly.
Máte domácí úkol?
Byl (tam) nějaký problém? / byly nějaké (tam)
nějaké problémy?
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Zkontrolujeme si domácí úkol.
Ukažte mi svůj úkol.
Dejte mi svůj domácí úkol.
Udělal jsi / udělali jste domácí úkol sám / sami
bez pomoci?
Teď opravíme domácí úkol.
Připravte si domácí úkol a zkontrolujte si ho
se sousedem.
Vyměňte si úkol se sousedem a opravte si chyby.
Podle tabule si opravte domácí úkol.
Vyberte domácí úkoly a položte mi je na stůl.
Checking homework
Prepare your homework.
Have you got your homework?
Was there a problem? / Were there any
problems?
Let’s check our homework.
We will check your homework.
Let me see your homework. / Show me your...
Give me your homework.
Did you do your homework all by yourself /
yourselves without help?
Now we will correct your homework.
Prepare your homework and check it with your
partner.
Exchange your homework with your neighbour
and correct the mistakes.
Correct your homework from the whiteboard.
Collect your homework and put it on my desk.
Zadání domácího úkolu
Váš domácí úkol na příští hodinu je …
Váš písemný domácí úkol je …
Toto cvičení / úkol / atd. je váš domácí úkol.
Vaším úkolem je nakreslit schéma / aparaturu…
Dneska vám nedám žádný domácí úkol.
Setting homework
Your homework for the next lesson is ...
Your written homework is ...
This exercise / task / etc. Is your homework.
Your task is to draw diagram / lab apparatus ...
I’m not going to set any homework this time.
Vyjadřování pocitů a postojů:
Expressing feelings and attitudes:
Zlost, překvapení, nespokojenost
Byl jsem s vašimi výsledky dost nespokojený.
Měl jsem z vašich výsledků radost.
Musíte pracovat pilněji.
To nebylo / bylo moc dobré.
Myslíš to vážně?
Zkus to udělat ještě jednou, bude to lepší.
Rozhodně se můžeš zlepšit.
Anger, surprise, disappointment
I was quite disappointed with / at your results.
I was delighted by / with your results.
You must work harder.
That wasn’t / was very good.
Are you serious?
Try to do it once more. It will be better.
There’s room for improvement.
Souhlas, nesouhlas
To je správně.
Souhlasím / nesouhlasím s tebou.
Velmi dobře! /Zcela správně.
Tak ne. / Bohužel ne.
To je v pořádku.
Agreement, disagreement
That’s right / correct.
I agree / don’t agree with you.
Very good! / Quite right!
Not really. / Unfortunately not.
That’s OK.
Radost, nespokojenost
Skvělé! (mnoho způsobů)
Pleasure, displeasure
How nice. / Perfect! / Beautiful! / Fantastic! /
Great! / That’s very good. / Excellent! / A good
job! / Well done!
What a pity / a shame!
I am / am not pleased with your work.
Hats very kind of you.
You have made a lot of progress.
That wasn’t very good.
Try harder next time.
Well, it could be better.
To je škoda!
Mám / nemá radost z vaší práce.
To je od tebe moc hezké.
Udělali jste velký pokrok.
To nebylo moc dobré.
Příště zkus pracovat lépe.
No, mohlo by to být lepší.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 10
Stránka 6
z 10
Jsem s tím spokojen / mám z toho radost.
To nemohu přijmout. Je to opsané z internetu.
I am happy with it.
I can’t accept it. It’s copied from the Internet.
TIP / RADA ke slovní zásobě pro výuku
v angličtině!
TIP on using of word list for teaching
in English!
Zvýrazněte si fráze, které používáte nebo byste
chtěli používat v hodinách chemie v angličtině.
Highlight phrases you use or would like to use
in Chemistry lessons in English.
Ke stažení před touto hodinou chemie
Download before this Chemistry lesson
Požádejte žáky, aby si z internetu stáhli volně
dostupnou elektronickou verzi učebnice chemie
(Nelson P. G. Introduction to Inorganic Chemistry
– viz dále Použitá literatura). Vložte jim URL
adresu do moodle kurzu chemie nebo pošlete
předem e-mailem.
Ask students to download free online textbook
for students (Nelson P. G. Introduction to
Inorganic Chemistry – see next Literature list)
from the Internet. Put the URL address on
moodle Chemistry course or sent it them via email in advance.
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/introduction-toinorganic-chemistry
http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistrychemical-engineering/introduction-toinorganic-chemistry
Požádejte žáky (např. za domácí úkol), aby se
předem pokusili přečíst a porozumět textu na str.
47 - 48, kapitola 6 Types of formula, 6.1
Empirical formulae, a 6.3 Structural formulae.
Požádejte je, aby si zvýraznili slova/fráze kterým
řádně nerozumí.
Ask students (e.g. as homework) to read and to
try to understand the text on page 47 - 48,
chapter 6 Types of formula, 6.1 Empirical
formulae and 6.3 Structural formulae. Ask them
to highlight words/phrases they don’t understand
properly.
Specifická slovní zásoba pro tuto hodinu
Klíčová slova
Specific word list for this lesson
Key words
Molekula
Molecule
Sloučenina
Compound
Kovalentní vazba
Covalent bond
Vaznost
Valency / valence / valency number
Řetězec
Chain
Čárka (vazebná)
Line
Jednoduchá vazba
Single bond
Dojná vazba
Double bond
Trojná vazba
Triple bond
Vzorec / vzorce
Formula / formulae
Strukturní vzorec
Structural formula
Sumární vzorec
Empirical formula
Racionální vzorec
Condensed formula
Izomerie
Isomerism
Polohový (řetězový) izomer
Structural (chain) isomer
Geometrický izomer
Geometric isomer
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 10
Stránka 7
z 10
Pomůcky a materiály
Teaching aids and materials
- Bílá tabule, barvené fixy
- Popř. interaktivní tabule s přístupem na Internet
(školní moodle kurzy atd.)
- Písemné / tištěné podklady: tento pracovní list
pro učitele včetně příloh pro žáky
- Školní sešity, učebnice chemie (Blažek J.,
Fábini J.)
- On-line učebnice chemie „Introduction
to Inorganic Chemistry: Key ideas and their
experimental basis“
- Whiteboard, coloured markers
- Alternatively interactive board with Internet
access (school moodle courses, etc.)
- Written / printed handouts: this teachers’
worksheet incl. students’ worksheets (enclosed)
- Students’ exercise books, chemistry text book
(Blažek J., Fábini J.)
- On-line Chemistry text book “Introduction
to Inorganic Chemistry: Key ideas and their
experimental basis”
Popis vyučovací hodiny
Po této hodině žáci budou schopni vysvětlit
základní typy vzorců sloučenin používaných
v organické chemii (sumární, strukturní a
racionální). Žáci budou schopni vysvětlit pojem
izomerie a vysvětlit pojmy polohová (řetězová) a
geometrická izomerie včetně uvedení příkladů
takových izomerů.
Lesson description
After this lesson students will be able to explain
basic types of compounds formulae used in
organic chemistry (empirical, structural and
condensed). Students will be able to explain the
term isomerism and explain terms structural
(chain) isomers and geometrical isomers
including giving examples of such as isomers.
Osnova
• Zahájení hodiny (5 min.)
• Hra „Čísla v chemii“ (15 min.)
• Vysvětlení základních typů vzorců
používaných
v organické
chemii,
vysvětlení pojmů polohová a geometrická
izomerie včetně uvedení příkladů. (15
min)
• Zadání domácího úkolu a shrnutí a
reflexe hodiny (10 min.)
Concepts /outlines
• Opening the lesson (5 min.)
• Game “Numbers in Chemistry” (15 min.)
• Explanation of basic types of formulae in
organic chemistry, explanation of terms
structural (chain) and geometrical
isomerism including giving examples (15
min.)
• Homework
setting
and
lesson
summarizing and reflection (10 min.)
Požadovaný čas
Time required
1 vyučovací hodina = 45 minut
1 lesson = 45 minutes
Aktivity po vyučovací hodině
Activities after the lesson
•
•
•
Zadání domácího úkolu do kurzu chemie
v moodle
Vložení zápisu z interaktivní tabule z této
hodiny chemie do kurzu chemie
v moodle.
Pedagogický
(reflektivní)
deník
–
hodnocení hodiny: Hodnocení proveďte
co nejdříve po vyučovací hodině.
Postup vyučovací hodiny
•
•
•
Homework setting in the chemistry
course on moodle
Putting of the lesson recording from the
interactive board on moodle Chemistry
course.
Pedagogical reflective journal (lesson
evaluation: Do the evaluation after the
lesson as soon as possible.
Lesson procedure
1) Zahajte hodinu, zapište do třídní knihy, 1) Open the lesson, write into the register book,
zkontrolujte úkoly a oznamte téma dnešní
check last homework, and announce the
hodiny. Zeptejte se na pocity ze čtení textů
topic of today’s lesson. Ask students
o typech vzorců organických sloučenin
about their feelings after reading texts
z online učebnice chemie (Introduction to
about formulae types of organic compounds
Inorganic Chemistry). V případě nutnosti
from online Chemistry text book (Introduction
vysvětlete význam slov, na které se žáci
to Inorganic Chemistry). If necessary explain
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 10
Stránka 8 z 10
zeptají.
2) Hra „Čísla v chemii“: Pokyny, podklady a
možná řešení k této hře jsou uvedeny
v příloze č. 1.
3) Zahajte výklad a vysvětlete základní typy
vzorců
v organické
chemii
(sumární,
strukturní a racionální vzorec). Vysvětlete
pojmy polohová a geometrická izomerie
včetně uvedení konkrétních příkladů.
• Vzorec je zápis chemické sloučeniny
pomocí symbolů prvků
• Sumární (souhrnný) vzorec: dává
jen kvalitativní (co) a kvantitativní
informaci (kolik atomů) o zastoupení
jednotlivých atomů. Používá se jen
pro
nejjednodušší
organické
sloučeniny. Pro složitější molekuly
není vhodný (více chemických
sloučenin může mít stejný sumární
vzorec).
Metan CH4
Etan C2H6
• Strukturní
vzorec:
Vzorec
s vyznačením
všech
vazebných
čárek mezi jednotlivými atomy. Je
z něj patrná vaznost jednotlivých
atomů.
Metan … H
|
H–C–H
|
H
Etan
H H
| |
H–C -C–H
| |
H H
•
words which students ask for.
2) Game “Numbers in Chemistry”. Instructions,
handouts and possible solution to this game
see attachment No 1.
3) Start with the presentation and explain basic
types of formulae in Organic chemistry
(empiric, structural and condensed). Explain
terms structural (chain) and geometric
isomerism including giving examples.
• Formula is a record of a chemical
compound using symbols.
• Empiric
formula:
gives
only
quantitative (what) and qualitative
(how many atoms) information about
presence of atoms. It’s used for the
simplest organic compounds only. It
isn’t suitable for more complicated
molecules (more compounds can be
represented by the same empiric
formula).
Methane CH4
Ethane C2H6
• Structural formula: The formula
with marked valency lines between
all atoms. It’s possible to see the
valency of each atom in an organic
molecule
Methane H
|
H–C–H
|
H
Ethane H H
| |
H–C -C–H
| |
H H
Racionální vzorec: je to tzv.
• Condensed formula: It is a
kondenzovaný strukturní vzorec.
condensed form of the structural
Souhrnně jsou uvedeny skupiny
formula. There are given atom
atomů
a
zůstávají
zobrazeny
groups and there are showed
kovalentní vazby v hlavním řetězci.
valency lines in the main chain. This
Tento typ vzorce se v organické
type of formula is used most
chemii používá nejčastěji.
frequently in organic chemistry.
Metan CH4
Methane CH4
Etan CH3 – CH3
Ethane CH3 – CH3
• Izomerie: Jev, kdy min. 2 různé
• Isomerism: Two different chemical
chemické sloučeniny mají stejné
compounds have the same chemical
chemické složení.
compositions.
• Polohová izomerie: Isomery se liší
• Structural
isomerism:
Isomers
polohou určitého atomu nebo
differ in location of an atom or of a
skupiny atomů v řetězci. Isomery
group of atoms. Isomers have the
mají stejné sumární, ale rozdílné
same empiric formulae but different
strukturní i racionální vzorce.
structural and condensed formulae.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 10
Stránka 9 z 10
Např. Etanol X dimethylether, C2H6O
Etanol CH3 – CH2 – OH
Dimethylether CH3 – O – CH3
• Geometrická izomerie: Izomery se
liší rozdílným uspořádáním atomů
v prostoru. Např. cis-/trans- izomerie
2-butenu (viz 4.13 str. 207 učebnice
chemie – J. Blažek, J. Fabini).
4) Zadejte domácí úkol (viz přílohy č. 1 a 2) a
spolu s žáky shrňte nejdůležitější fakta z
hodiny.
5) Sdělte žákům, že probranou látku si mohou
v českém jazyce přečíst v učebnici chemie
(Blažek J., Fábini J.) na str. 190 – 193.
e.g. Ethanol X dimethylether, C2H6O
Ethanol CH3 – CH2 – OH
Dimethylether CH3 – O – CH3
• Geometric isomerism: Isomers
differ in different 3-D arrangement.
E.g. cis- and trans- isomerism of 2butane (see 4.13 p 207 in Chemistry
textbook – J. Blažek, J. Fabini).
4) Set homework (see attachments No 1 and
No 2) and summarize the most important
facts.
5) Inform students they can read in Czech
about the topic of today’s lesson in the text
book (Blažek J., Fábini J.) p 190 – 193.
Přílohy
Attachments
Příloha 1: Hra „Čísla v chemii“ – pokyny
k zadání, podklady a možná řešení pro učitele
(soubor pro učitele).
Příloha 2: Pracovní list (PLŽ) žáka – část 1:
podklady ke hře „Čísla v chemii“; část 2: zadání
domácího úkolu.
Příloha 3: Pedagogický (reflektivní) deník
(hodnocení hodiny)
Attachment 1: Game “Numbers in Chemistry” –
instructions, handouts and possible solutions for
the teacher (teacher’s file).
Attachment 2: Student’s worksheet (SWS) –
part 1: handouts to the game “Numbers in
Chemistry”, part 2: homework setting.
Attachment 3: Pedagogical (reflective) journal
(lesson evaluation)
Použitá literatura a software
•
BETÁKOVÁ, L. Angličtina učitele angličtiny. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-550-X.
•
BLAŽEK, J.; FABINI, J. CHEMIE PRO STUDIJNÍ OBORY SOŠ A SOU NECHEMICKÉHO
ZAMĚŘENÍ. 5. vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2005.
ISBN 80-7235-104-4.
•
FOX, G.; MAYOR, M.; RUNDELL, M., aj. MACMILLAN English DICTONARY FOR
ADVANCED LEARNERS. Oxford: Macmillan Education, 2002. ISBN 0-333-96482-9.
•
Free Online Puzzle Maker [online]. Verze 2011. Variety Games, 2000, Dostupné na WWW:
<http://www.puzzle-maker.com/>.
•
NELSON P. G. Introduction to Inorganic Chemistry: Key ideas and their experimental basis.
[Online]. Ventus Publishing, 2011. ISBN 978-87-7681-732-9. Dostupné
na <http://bookboon.com/cs/ucebnice/chemistry-chemical-engineering/introduction-toinorganic-chemistry>.
•
ŠMÍDOVÁ, T.; TEJKALOVÁ, L.; VOJTKOVÁ, N. CLIL ve výuce. Praha: Národní ústav pro
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, 2012. ISBN 978-80-87652-57-2.
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Pracovní list z chemie č. 10
Stránka 10
z 10
Chemistry – Formulae of organic compounds, isomers
Attachment 1
Part one: Game “Numbers in Chemistry” – instructions, handouts and
possible solutions for the teacher (teacher’s file)
Game: “Numbers in Chemistry” (approx. 15 minutes) - Instructions:
Spread handouts (attachment No 2, part one) to all student. Ask them to think about given numbers
and figures and ask them to find out the meaning of these figures in chemistry (sometimes there is
more than one solution possible, ignore atomic number). Ask them to write down their suggestions in
the table and encourage them to find other examples of figures and their meaning in Chemistry. Let
them work in pairs. At the end check and discuss their suggestions with the whole class.
Hra: „Čísla v chemii” (cca 15 minut) – zadání:
Rozdejte žákům podklady (příloha č. 2, část 1). Požádejte je, aby přemýšleli o uvedených číslech a
požádejte je, aby zjistili význam těchto čísel v chemii (někdy je možných více významů pro jedno číslo;
ignorujte protonová čísla). Požádejte je, aby si vypsali své návrhy do tabulky a povzbuďte je, aby našli
další příklady čísel a jejich význam v chemii. Nechte je pracovat ve dvojicích. Na závěr aktivity
zkontrolujte a prodiskutujte návrhy s celou třídou.
Possible solutions / možná řešení:
Number
Meaning in Chemistry
0
Absolute Zero (0K, - 273°C); normal Temperatur (0°C )
1
Single bond
2
Double bond; an electron pair
3
Triple bond
4
Valency number of carbon
7
Neutral pH value; periods number in the periodic table
12
Definition of Avogadro’s number
14
pH scale, hydroxide
16
Sum of main and sub-groups in the periodic table
21, 23
21% volume of oxygen in the air; 23% weight of oxygen in the air
22,4
Molar volume of a gas at normal conditions
100
Boiling point of water;
101,325
Normal pressure (101,325 kPa)
23
6,02 . 10
Avogadro’s number
1869
D.I. Mendeleev created the periodic table of elements
1/12
Definition of Relative Atomic Mass
...
...
...
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 10
Stránka 1
z2
Homework setting – Crossword - Key:
Organic Chemistry
Introduction to Organic Chemistry
10
A
11 G L Y C
I
15 P E T
H
A
T 16 P
I
C
18 N
7
C
8
A
E R O L
B
R O C H
N
E
T
R
O
17
I
T
R
O
1
2
V
B
3
I
4
R
V
N
S
6
A 5 M E T H A N E
T
M
N
L
G
A
S A C C H A R I D E 9 A S P I R I N
C
H
N
R
C
R
C
14
12 C H A I N
O
13 C Y C L I C
E M I S T R Y
I
O
P
L
I
L E U M
D
C
S
S U C R O S E
L
G E N
ACROSS
5
the main compound of natural gas
8
carbohydrate
9
acetylsalicylic acid
11 the solvent used in nasal drops
12 interconnected C-C bonds
13 closed
15 a branch of chemistry that studies transformation of crude oil
16 crude oil
17 saccharose
18 an element with valency number 3
DOWN
1
acetic acid
2
side chain
3
number of covalent bonds which an atom can form
4
amylum
6
a very large molecule (e. g. product of polymerization)
7
the main element in organic chemistry
10 acyclic
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č 1 k pracovnímu listu z chemie č. 10
Stránka 2
z2
Chemistry – Formulae of organic compounds, isomers
Attachment 2:
Student’s worksheet
Part one: Game “Numbers in Chemistry” – instructions and handouts
Name:
Class:
Date:
Task :
Look at the table a try to write down the meaning of given numbers in Chemistry. Work in pairs.
Sometimes there is more than one possible solution. Ignore atomic number of elements. Try to find
other examples of numbers and their meaning in chemistry.
Number
Meaning in Chemistry
0
1
2
3
4
7
12
14
16
21, 23
22,4
100
101,325
23
6,02 . 10
1869
1/12
...
...
...
...
...
...
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 3 k pracovnímu listu z chemie č. 10
Stránka 1
z2
Homework setting – Crossword:
Organic Chemistry
Introduction to Organic Chemistry
1
2
3
6
4
5
7
10
8
9
11
14
12
13
15
16
17
18
ACROSS
5
the main compound of natural gas
8
carbohydrate
9
acetylsalicylic acid
11 the solvent used in nasal drops
12 interconnected C-C bonds
13 closed
15 a branch of chemistry that studies transformation of crude oil
16 crude oil
17 saccharose
18 an element with valency number 3
DOWN
1
acetic acid
2
side chain
3
number of covalent bonds which an atom can form
4
amylum
6
a very large molecule (e. g. product of polymerization)
7
the main element in organic chemistry
10 acyclic
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 3 k pracovnímu listu z chemie č. 10
Stránka 2
z2
Chemistry – Formulae of organic compounds, isomers
Attachment 3
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Name:
Lesson in class:
Date:
Část 1
Plán a struktura hodiny
Podařilo se mi dodržet plán hodiny?
Splnili jsme cíle, které jsem pro hodinu stanovil / a?
Podařilo se mi vyvážit obsahovou a jazykovou složku?
Musel / a jsem někde zrychlovat / nastavovat?
Kde?
A
N
A
N
Dodržel / a jsem plánované pořadí aktivit?
Zařadil / a jsem závěrečnou reflexi?
Byla adekvátně dlouhá?
Kdybych plánoval / a tutéž hodinu znovu, měnil/a bych plán?
Jak?
Budu muset změnit plán navazující hodiny?
Průběh hodiny, úkoly, aktivity
Která aktivita vyšla přesně tak, jak jsem měl / a v plánu?
Která nevyšla podle plánu? Co k tomu vedlo? Jak jsem to řešil / a? Napadá mě teď jiné možné
řešení?
Se kterou aktivitou měli žáci problémy? Byly jejich problémy jazykové nebo se týkaly obsahu? Jak je
řešili?
Rozuměli instrukcím?
Jak řešili případné obtíže?
Potřebovali někde mou pomoc vice, než jsem čekal / a?
Kde?
Jak reagovali na různé způsoby prezentace? Který zafungoval nejlépe? Který byl nejhůře přijat?
Který zafungoval jinak, než jsem očekával / a?
Dařilo se mi monitorovat práci žáků?
Narušilo něco průběh hodiny tak, že bylo nutné přerušit aktivitu?
Co to bylo? Bylo to nevyhnutelné?
Jak se dařilo navázat?
Jaké bylo chování žáků? Ve kterých fázích pracovali podle očekávaní?
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 3 k pracovnímu listu z chemie č. 10
Stránka 1
z2
Chemistry – Formulae of organic compounds, isomers
Attachment 3
Pedagogical (reflective) journal (lesson evaluation)
Část 2
Jazyk
Jak velký prostor pro komunikaci žáci dostali?
A
N
A
N
Se kterými výrazy/strukturami měli žáci problémy? Jak jim s tím mohu pomoci?
Které výrazy vnímali jako klíčově? Nevynechali některý?
Převažovala komunikace v mateřském nebo cizím jazyce?
Musel / a jsem se někdy uchýlit k mateřskému jazyku, i když jsem to původně neplánoval
/ a? Kdy?
Žákovské reflexe
Dokázali žáci formulovat klíčové body hodiny?
Jak jim v tom příště pomoci?
Jaké problémy popisovali? Jak jim předcházet?
Kterou aktivitu zmiňovali jako snadnou/složitou?
Odpovídá to mým původním očekáváním?
Jaká témata zmiňovali jako související – a jak tuto informaci mohu využit v plánování dalších hodin?
Já
Dělo se mimo výuku něco, co mohlo můj dnešní výkon ovlivnit?
Co?
A
N
Jaký pocit mam z celé hodiny?
Ostatní:
Datum, podpis:
Projekt CZ.1.07/1.3.04/04.0017 je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR.
Příloha č. 3 k pracovnímu listu z chemie č. 10
Stránka 2
z2

Podobné dokumenty

Výroční zpráva ÚDMP za rok 2014 - Ústav dědičných metabolických

Výroční zpráva ÚDMP za rok 2014 - Ústav dědičných metabolických Patterson, Denver, USA; S. Mole, London, UK; Prof. K.Meek a Prof. A. Quantock: School of Optometry and Vision Sciences, Cardiff University, UK; Prof. A. Hardcastle: UCL Institute of Ophthalmology, ...

Více

CLIL Nauka o materiálu

CLIL Nauka o materiálu I’m not going to set any homework this time.

Více

Fyzika biopolymerů

Fyzika biopolymerů arise from their solvation or hydration shells (discussed in Chapter 4), although it has also been argued that the lower cutoff (Born) radius a in Eq. (3.13) should naturally be closer to the radiu...

Více

Heterocyklické sloučeniny

Heterocyklické sloučeniny převážně o nasycené cyklické sloučeniny, ale při uvádění jejich vlastností nebylo zdůrazněno jejich zařazení také mezi heterocyklické sloučeniny. Jedná se např. o cyklické oxidy (oxiran a jeho deri...

Více

Manuál - Dictionary System DWS

Manuál - Dictionary System DWS Krok č. 3 – instalační průvodce zkontroluje oprávnění k adresářům a souboru connection.php. Pokud není oprávnění v pořádku, nastavte ho pomocí ftp programu na hodnotu chmod 666. Pokračujte, jakmile...

Více

překladu (Čj)

překladu (Čj) 4/GCSE of the UK National Curriculum and highlights ways in which LogIT can be used to meet the requirements of exam syllabuses. Roger Frost - IT in Science •Datalogging and Kontrol The book sets o...

Více

Kettnerová Karolina - Fyziologický ústav AV ČR

Kettnerová Karolina - Fyziologický ústav AV ČR The effect of EE on [3H]ouabain binding was studied first under in vitro conditions

Více