prosinec 2012

Komentáře

Transkript

prosinec 2012
LEDVICKÝ
INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú¤ADU LEDVICE • ROâNÍK 2 • PROSINEC 2012 • ZDARMA
Slovo starostky
VáÏení spoluobãané,
ano, je tu opût ten krásn˘ vánoãní ãas. âas, kdy lidé víc
jako nikdy otevírají své srdce a jsou si opût alespoÀ na krátk˘ ãas o nûco bliωí. Mnozí z nás se uÏ tû‰í na krásné chvíle strávené v kruhu nejbliωích, jiní zase vzpomínají na léta
minulá a porovnávají, jak se oslavovaly svátky kdysi a jak
dnes. KdyÏ se tak zamyslím, tak v dne‰ní urychlené dobû,
i ty Vánoce jakoby trvaly jen mal˘ okamÏik. Hodnû pfiíprav
a nákupÛ, aby bylo v‰echno dokonalé a ani se nestaãíte otoãit a rázem je v‰echno pryã. Právû proto mi dovolte, milí
spoluobãané, popfiát Vám, aby byly tyto vánoãní svátky
u Vás naplnûné radostí, ‰tûstím, ‰tûdrostí a láskou v kruhu
Va‰ich nejbliωích. TaktéÏ si pfiipomeÀme, Ïe tyto svátky
jsou svátky lásky, pokoje, sounáleÏitosti. Proto buìme ales-
Foto: I. Soukup
poÀ na mal˘ okamÏik k sobû laskavûj‰í a vlídnûj‰í a v‰ichni
budeme mít potom pocit, jakoby tyto Vánoce trvaly o nûco
déle. TaktéÏ mi dovolte, abych Vám nejen sv˘m jménem, ale
i jménem celého zastupitelstva a jménem pracovníkÛ MÚ
popfiála ‰tûstí, zdraví, osobních i pracovních úspûchÛ
v novém roce. Krásné a veselé svátky a ‰Èastn˘ nov˘ rok!
ZdeÀka Fritscherová, starostka mûsta
Akce, které se uskuteãnily do konce roku
■ Dokonãení v˘stavby zádvefií a spíÏe v matefiské ‰kolce. Z dÛvodu ‰patného stavu nám bylo doporuãeno statikem zádvefií zbourat a vystavit nové. Pfii této pfiíleÏitosti
se de‰Èov˘ svod napojil do kanalizace.
■ Pokraãovalo se v obnovû zelenû v lesoparku a vysadily se okrasné kefie, dal‰í úpravy budou pokraãovat i v
následujícím roce.
■ U obecních domÛ v ulici Odboje se z havarijních dÛvodÛ zru‰ily oba septiky ve dvofie. Propojila se kanalizace a pfiipojila se na kanalizaci vefiejnou. Je to jeden z
krokÛ pfiipojení pfiípojky kanalizace k nové âOV.
■ V mûsíci listopadu byla zahájena stavba „Teplofikace
mûsta Ledvice“. V tomto roce stavba bude probíhat od
ELE Ledvice k patû mûsta. Jedná se hlavnû o nadzemní
ãást. Zaãínají se opût procházet objekty a domy a provádí se zakreslení, kde budou KPS stanice umístûny.
Usnesení Zastupitelstva mûsta
Ledvice konané dne 25. 6. 2012
Usnesení Zastupitelstva mûsta
Ledvice konané dne 10. 9. 2012
podporu rozvoje infrastruktury a revitalizace majetku mûsta.
■ rozdûlení hospodáfiského v˘sledku
Matefiské ‰koly Ledvice za rok 2011 v
celkové v˘‰i 43 515,57 Kã do rezervního fondu.
■ prodej p.p.ã. 645/6 o v˘mûfie 294 m2
v k.ú. Ledvice manÏelÛm Viletov˘m,
Ledvic, Fuãíkova 173/15.
■ cenu prodeje pozemkÛ, které tvofií
jednotn˘ celek se stavbou za cenu 24
Kã za 1 m2.
■ cenu prodeje pozemkÛ, u kter˘ch
není urãena bonitní tfiída za cenu 10 Kã
za 1 m2.
■ cenu prodeje pozemkÛ, u kter˘ch je
urãena bonitní tfiída BPEJ 10501 za
cenu 8 Kã za 1 m2.
■ cenu prodeje pozemkÛ, které jsou
urãeny jako ostatní plochy za cenu 9 Kã
za 1 m2.
■ pfii prodeji pozemkÛ - geodetické zamûfiení hradí mûsto, ostatní náklady s
prodejem pozemku hradí kupující.
■ pronájem nebytového prostoru v
Ledvicích, Mírová 422/42 p. A. âálkovi,
Ledvice, Mírová 307/70.
■ pfiijmutí finanãního daru od Severoãesk˘ch dolÛ a.s. ve v˘‰i 3 000 000 Kã.
■ Smlouvu ã. 1007991269 o bezúplatném pfievodu pozemkÛ od Pozemkového fondu âR v k.ú. Ledvice - p.p.ã.
324/8-13, 347/16-17 a 335/19 a zároveÀ povûfiuje starostku jejím podpisem.
■ prodej st.p.ã. 347/73 v k.ú. Ledvice o
v˘mûfie 23 m2 pro stavbu garáÏe
■ schvaluje prodej st.p.ã. 347/72 v k.ú
■ prodej st.p.ã. 347/71
■ prodej st.p.ã. 347/74
■ prodej st.p.ã. 347/75
■ Smlouvu o spolupráci pfii zabezpeãování poÏární ochrany s Obcí Zabru‰any
- jednotkou sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ.
■ Smlouvu o nájmu nemovitostí objektu ã.p. 1211 v Ledvicích, Jiráskova ul. a
pozemku p.ã. 330/8 o v˘mûfie 3 671 m2
v k.ú. Ledvice spoleãnosti ALMARA 3
s.r.o.
zastoupené
p.
Martinem
Peschlem.
■ v˘zvu k podání nabídky na akci:
„Zmûna zpÛsobu vytápûní obecních
bytÛ Ledvice“.
■ pfiijetí finanãního daru od Severoãesk˘ch dolÛ a.s. ve v˘‰i 200 000 Kã na
podporu rozvoje kultury, udrÏování tradic, rozvoji cestovního ruchu a aktivit
pro vyuÏívání volného ãasu obyvatel
mûsta.
■ odstranûní havarijního stavu septiku
ve dvofie ul. Odboje 9 a napojení na vefiejnou kanalizaci dodavatelsky firmou
P. Bezold.
Zastupitelstvo mûsta Ledvice bere
na vûdomí:
■ vyjádfiení k Oznámení zámûru stavby
„Rekultivace odkali‰tû Fuãík vyplnûní
koridoru IV“.
■ ■ ■
■ pronájem nebytov˘ch prostor v ul.
Mírová 42 o v˘mûfie 17 m2 spoleãnosti
âeské uhlí, zároveÀ schvaluje uzavfiení
nájemní smlouvy a povûfiuje starostku
jejím podpisem.
■ pfiijetí finanãního daru od Severoãesk˘ch dolÛ a.s. ve v˘‰i 1 500 000 Kã na
Usnesení z mimofiádného zasedání Zastupitelstva mûsta dne 14. 11.
2012
Zastupitelstvo mûsta Ledvice
schvaluje:
■ na základû doporuãení Komise pro
hodnocení nabídek uzavfiít Smlouvu o
dílo s uchazeãem, kter˘ se umístil na
1. místû a to s p. Tomá‰em Hanzlíkem,
T.H.CENTRAL HEATING s nabídkovou
cenou 171 300 Kã vã. DPH zároveÀ
povûfiuje starostku jejím podpisem.
Zastupitelstvo mûsta Ledvice bere
na vûdomí:
■ informaci o v˘stavbû plynové kotelny, která bude zaji‰Èovat záloÏní v˘kon
pro napájení v Ledvicích.
Usnesení Zastupitelstva mûsta Ledvice konané dne 22. 10. 2012
PRO
CHYTRÉ HLAVY...
Zastupitelstvo mûsta Ledvice bere
na vûdomí:
■ informaci o prÛbûhu zadání vefiejné
zakázky „Zmûna vytápûní v obecních
bytech“
yyy
1) Peãeme to o Vánocích a neÏ to dáme do trouby, pfiidáme rozinky, pleteme tûsto jako copánek. 2) Jak fiíkáme hvûzdû, která letí po obloze a má za sebou ocas? 3) Jak se naz˘vá teplé víno vafiené s hfiebíãkem? 4) Zdobíme to pfied Vánocemi kouliãkami, nebo tfieba rÛzn˘mi su‰en˘mi ozdobami a na vrchu b˘vá ‰piãka nebo hvûzda. 5) Jak se fiíká písniãkám, které si zpíváme u vánoãního stromeãku? 6) Kde se podle povûsti narodil JeÏí‰ek? 7) Co rozsvûcíme kaÏdou
nedûli bûhem adventu? 8) Co najdeme pod stromeãkem na ·tûdr˘ veãer? 9) Co se koná v kostele na ·tûdr˘ veãer?
10) Jaká pfiíloha nesmí chybût u ‰tûdroveãerní veãefie spolu s kaprem? 11) Co peãeme pfied Vánocemi pomocí formiãek a vykrajovátek? 12) Kdo nosí vánoãní dárky a dává je pod stromeãek?
LEDVICK¯ ZPRAVODAJ
●
2 / 2012
Informace z kulturního a spoleãenského Ïivota
Milí obãané, také v roce 2012 jsme se snaÏili, aby nበkulturní a spoleãensk˘ Ïivot v na‰em mûsteãku nezahálel.
Mûsto Ledvice ve spolupráci s kulturnû-sociální komisí pro
Vás pfiipravilo tyto akce:
■ Ples Mûsta Ledvice
■ Ma‰karní dûtsk˘ karneval
■ Pálení ãarodûjnic
■ Májové odpoledne nejen pro seniory
■ Vítání obãánkÛ
■ V˘let pro dûti s pfienocováním na Horním Hradû Hauen‰tûjnû
■ Víkendov˘ pobyt v Mladoticích pro dûti - se musel bohuÏel
zru‰it pro malou úãast
■ Dûtsk˘ den - balónková show divadla VeTfii
■ V˘let do Belantisu - zábavn˘ park v Nûmecku
■ IV. Ledvické slavnosti
■ Dvoudenní v˘let do âeského Ráje
■ Zájezd na v˘stavu - Zahrada âech v Litomûfiicích
■ Studijní cesta do DolnoluÏického revíru v Nûmecku - pofiádaná S.D. a.s. Chomutov
■ Podzimní radovánky - v˘tvarn˘ krouÏek L. Kováfiové
■ Zájezd na houby do Plachtína
■ Zájezd do Polska na pfiedvánoãní nákupy
■ Kouzelnická show
■ Sraz rodákÛ a pfiátel Ledvic
■ Rozsvûcení vánoãního stromeãku
■ Mikulá‰ská show - agentura Pi‰kot
Na‰e velké díky patfií sponzorÛm, díky kter˘m by se nûkteré akce nemohly uskuteãnit.
Jsou jimi: Skupina âEZ, âEZ Teplárenská, S.D. a.s. Chomutov, firma STAVO - p. Duda, kominictví - p. Studniãka, stavební firma - p. Bezold, elektro p. Ptáãek, p. Kuãera -Proton.
Na‰e podûkování také patfií dûvãatÛm z komise, zamûstnancÛm MÚ a v‰em lidiãkám, ktefií se nezi‰tnû na realizaci tûchto akcí spolupodíleli. Dovolte, váÏení obãané, abych
i já nejen za sebe, ale i za ãlenky kulturnû-sociální komise
popfiála klidné a spokojené proÏití vánoãních svátkÛ a
hodnû zdraví do roku 2013.
Ivana Procházková, místostarostka
Kouzelnická show P. KoÏí‰ka
Díky S.D. a.s. Chomutov, která tuto akci sponzorovala, pfiijel do Ledvic pfiedvést svou „kouzelnickou show“ - jak jinak
neÏ-li kouzelník P. KoÏí‰ek se svou asistentkou. Sál SK Viktorie byl zaplnûn do posledního místeãka a myslím, Ïe se nebavily pouze dûti, ale také dospûláci. Pan kouzelník dokázal
v‰echny skvûle vtáhnout do dûje. Na‰e podûkování také
patfií p. Ing. Rame‰ovi (agentura Arabela), kter˘ toto vystoupení zorganizoval.
V˘let do âeského Ráje se vydafiil
O víkendu 15. aÏ 16. 9. 2012 jsme se vydali na v˘let do âeského Ráje. Nav‰tívili jsme zámek v Mnichovo Hradi‰ti, naobûdvali se v pivovarské restauraci a pokraãovali jsme dále prohlídkou a ochutnávkou piv ve Svijanském pivovaru. Exkurze
trvala pfies hodinu a byla opravdu zajímavá. Z podnikové prodejny pivovaru si mnozí vezli domÛ své „suven˘ry“. Ubytovaní
jsme byli pfiímo, jak fiíkají místní, v srdci âeského Ráje, v autokempu Pfiíhrazy. Veãer byl tradiãní táborák a opékání, následovalo posezení v hospÛdce „Pod Ka‰tany“. Druh˘ den kaÏd˘ zvolil program podle své nálady a moÏností: jedni ‰li na procházku, jiní houbafiili a nûktefií se vydali po turistick˘ch znaãkách po vrcholech skal do Drábsk˘ch svûtniãek. Poãasí nám velice pfiálo, coÏ jen umocnilo celkovou atmosféru. A po v˘borném pozdním obûdû jsme se vydali zpût k domovu. Máte nûkdo
nápad, kam pojedeme pfií‰tí rok?
LEDVICK¯ ZPRAVODAJ
●
3 / 2012
Setkání rodákÛ a pfiátel Ledvic
Dne 17. 11. 2012 probûhlo v Domû kultury v Duchcovû setkání rodákÛ a pfiátel Ledvic, z této akce byli
obãané nad‰eni. Na uvítanou byla kaÏdá Ïena obdarována kytiãkou, na v‰echny ãekal krásnû zrenovovan˘ sál, poho‰tûní na stolech a k tanci i poslechu vystoupila skvûlá skupina Stfiepy - pod vedením p. ·arocha.
V‰echny také urãitû pobavilo vystoupení Hudebního
divadla „M“. Obãané si vymûnili staré fotografie Ledvic
zavzpomínali a dobfie se pobavili.
Na závûr akce byl zaji‰tûn odvoz domÛ. Velké podûkování patfií p. KÀourkovi a p. Dá‰e za v˘bornou organizaci.
Úãastníci akce s sebou pfiivezli vzácné historické snímky na‰eho mûsta
LEDVICK¯ ZPRAVODAJ
●
4 / 2012
Dûti na Horním hradû Hauen‰tejnû
Víkend 18.-19.5. 2012 proÏily dûti
z Ledvic na Horním hradû - Hauen‰tejnû. Celou akci vãetnû dopravy i noclehu v hradním podkroví, stravy a nádherného VIP programu, hradily S.D.
a.s. Chomutov.
Dûti mûly moÏnost volnû se pohybovat po celém hradu a prozkoumat
v‰echna jeho zákoutí, zúãastnily se zajímavé besedy o sokolnictví, kaÏdé dítû
si mohlo vyzkou‰et, jaké to je chytit
a vypustit dravce.
Byli jsme se podívat v kovárnû, kde
„vládl“ charismatick˘ kováfi, kter˘ taktéÏ
nechal kaÏdé dítû vyzkou‰et si práci na
kovadlinû. Pfiipravené pro nás byly
nádherné pohádky Pouliãního divadla
pana Braunreitera.
Prohlédli jsme si téÏ arboretum, kapliãku,velice jsme si pochutnali na
v‰em, co nám paní kuchafiky na ohni
pfiipravily, obzvlá‰tû tekutá ãokoláda
s ovocem mûla velk˘ úspûch. V úplné
tmû jsme mûli moÏnost obdivovat umûní
dvou „ohniv˘ch Ïen“ pfii jejich show.
Dûti ale urãitû nezapomenou na nádhern˘ záÏitek pfii „noãní hfie o poklad“
se stra‰ideln˘m obrazem. Na‰e velké
díky patfií nejen S.D. a.s., majiteli hradu
panu Palackému a jeho Ïenû, pannû
klíãnici Eli‰ce, ale i v‰em lidiãkám
z hradu, ktefií se o nás po v‰ech stránkách tak bájeãnû postarali. Vûfiíme, Ïe
jsme se nevidûli naposledy.
Za ledvické dûti Ivana Procházková
Na akci Podzimní radovánky se pobavili v‰ichni, dospûlí i dûti
Na podzim v Ledvicích probûhla
akce Podzimní radovánky, kterou pofiádalo mûsto ve spolupráci s Lenkou Kováfiovou.
Na akci probûhla v˘stava podzimních skfiítkÛ, které vyrábûly dûti z v˘tvarné dílny. Dûti tak mohly vefiejnosti
ukázat, jak jsou ‰ikovné. V˘stava byla
soutûÏní. Hlasovat o vítûzi mohl kaÏd˘.
I kdyÏ bylo tûÏké vybrat toho nejkrásnûj‰ího skfiítka, nakonec vyhrála postaviãka Barãi Procházkové. V‰ichni soutûÏící obdrÏeli balíãek s v˘tvarn˘mi potfiebami.
Den nebyl jen o v˘stavû, ale také o
zábavû, a to té podzimní. Konaly se
ãtyfii soutûÏe: boj o jablko, závod s
bramborou, hra na fiemesla a vûdo-
mostní podzimní kvíz.
Vefiejnost se mohla obãerstvit kouskem domácího ‰trÛdlu, ‰ípkov˘m ãajem
a ochutnat mohli i kfiíÏaly.
Podzimní radovánky si dûti uÏily a
tak se moÏná pfií‰tí rok budou opakovat
v podobném duchu.
Za v˘tvarn˘ krouÏek
L. Kováfiová
LEDVICK¯ ZPRAVODAJ
●
5 / 2012
PoÏární cviãení v matefiince
Dne 5. listopadu probûhlo v prostorách na‰í matefiské
‰koly taktické cviãení na poÏár jednotkami HZS ÚO Teplice,
PS Bílina, HZSP Doly Bílina a SDH Zabru‰any.
Pfii této letos jiÏ druhé spoleãné akci byly dûti i dospûlé
osoby evakuovány mimo objekt. Dûti tuto v˘jimeãnou událost velice uvítaly a vyuÏily moÏnosti sledovat poÏárníky
v akci. Ti nám za bezchybnou spolupráci slíbili besedu
pfiímo u nás ve ‰kolce. A nám tedy nezb˘vá, neÏ se na
nové záÏitky opûtovnû tû‰it...
Vûra Ëupeková, fieditelka M·
SK VIKTORIE LEDVICE
Do první poloviny sezóny 2012/2013 vstoupila SK Viktorie velmi úspû‰nû.
„A“ muÏstvo: v letní pfiípravû odehrálo dva turnaje, na turnaji FK Hrob skonãilo na druhém místû a získalo cenu pro
nejlep‰ího brankáfie. Na domácím turnaji memoriálu Milana
Ry‰ky a Miroslava Vrány obsadilo rovnûÏ druhé místo a cenu
za nejlep‰ího hráãe pfiebral kapitán muÏstva TomበVlasák.
V jedenácti letních pfiípravn˘ch utkání sehrálo muÏstvo pfieváÏnû s muÏstvy z vy‰‰í soutûÏe coÏ se projevilo pozitivnû
v mistrovsk˘ch utkáních.
Kádr trenérÛ Kuzára a Haviára pro‰el obmûnou, ode‰li
hráãi, ktefií nemûli zájem reprezentovat Mûsto Ledvice a SK
Viktorii na jejich místo pfii‰li pro diváky zajímavé posily,
Ludûk Altman se zku‰enostmi z 2. ligy, kvalitní brankáfi FK
Bílina Pohl Klaus, útoãník Ladislav Pe‰ek, kter˘ pÛsobil v divizním Litvínovû, dále talentovaní mladíci z FK Most Rame‰,
Kofiínek a John Îák (syn trenéra FK Most, Dynama âeské
Budûjovice a Bohemians Praha Roberta Îáka). Zásluhou
kvalitní letní pfiípravy a posílení kádru v právû skonãené podzimní ãásti skonãilo „A“ muÏstvo SK Viktorie Ledvice na 4.
místû 1. A tfiídy se ziskem 24 bodÛ a skórem 20 : 18 ( 7x vyhrálo, 3x remizovalo a 3x prohrálo).
Nejproduktivnûj‰ím hráãem je Vladimír Pe‰ek - 13 utkání 7 branek + 6 asistencí. V‰ech 13 utkání (1170 min ) odehráli: Vlasák, Altman, Pohl a Horáãek.
umûjí bavit na hfii‰ti i mimo nûj. MuÏstvo startovalo tradiãnû
na letním turnaji v Málkovû pod hlaviãkou firmy. FARECLAY,
letní pfiípravu a tréninkové jednotky pfiizpÛsobovalo volnu trenéra, kter˘ pracuje na smûny, pfiípravná utkání sehrál „B“
team s rovnocenn˘mi soupefii okresního pfieboru. V první polovinû soutûÏe si muÏstvo o proti minulé sezónû v˘raznû polep‰ilo a patfií opût do ‰piãky okresního pfieboru Teplicka.
K nejvût‰ím tahounÛm muÏstva právem patfií kapitán Bauer,
Koláfi, Thank, v˘raznou postavou je také urãitû hráã a asistent trenéra Petr Hegenbart.
Velk˘m pfiáním klubu je obnovit nûkteré mládeÏnické muÏstvo, ale s tímto problémem bojují neúspû‰nû i vût‰í kluby
a mûsta.
Dlouhodob˘m cílem SK Viktorie je spolu s Mûstem
Ledvice do budoucna zpfiíjemÀovat a zkvalitÀovat
SPORTOVNÍ AREÁL MùSTA pro vyuÏití vefiejnosti.
20. roãník memoriálu Milana Ry‰ky a Miroslava Vrány
SK VIKTORIE LEDVICE : BANÍK OSEK 3 : 0
branky: Vlasák 2x, Altman.
SOKOL SRBICE : SOKOL MILE·OV 0 : 7
branky: Brabenec 3x, Menhart, Petrik, Hanzl, Kouba.
Utkání o 3.místo
BANÍK OSEK: SOKOL SRBICE 3 : 4
branky: ·tika, ·aur, Müller Martin. - Najman 2x, Klinkáãek,
Bártík.
Finále
SK VIKTORIE LEDVICE : SOKOL MILE·OV 1 : 2
branky: Bím - Hajn˘, Brabenec.
Nejlep‰ími hráãi vyhodnoceni: Nejlep‰í stfielec - Brabenec
(Mile‰ov) • Nejlep‰í brankáfi - Kouba (Srbice) • Nejlep‰í hráã:
Vlasák (Ledvice)
Partnery 20. roãníku memoriálu byli:
PETITA, SKUPINA âEZ, S.D. a.s. Chomutov
„B“ muÏstvo: trenér rezervního „B“ muÏstva Petr Machovec je obklopen vyjímeãnou partou mlad˘ch lidí, ktefií se
LEDVICK¯ ZPRAVODAJ
●
6 / 2012
VáÏení spoluobãané,
vánoãní svátky jsou pro mnohé z nás
nejkrásnûj‰ími dny roku. Pfieji Vám, abyste si
na‰li ãas vychutnat si jejich atmosféru a proÏili je
v pohodû a klidu se sv˘mi blízk˘mi.
Do roku 2013 Vám za vedení SK Viktorie Ledvice,
a také sv˘m jménem pfieji hlavnû zdraví, ‰tûstí
a spokojenost v osobním Ïivotû.
Standa Novotn˘ - sekretáfi SK Viktorie Ledvice
âERTÒ A MIKULÁ·Ò BYLO V LEDVICÍCH HODNù
LEDVICK¯ ZPRAVODAJ
●
7 / 2012
VÁNOâNÍ V·EVùD...
VÁNOCE...
v tradici indoevropsk˘ch národÛ byl
25. prosinec oslavován jako den renesance slunce. Teprve ve 4. století na‰eho letopoãtu jej církev urãila za jubilejní den Kristova narození. Podle starofiímského vzoru trvaly oslavy v˘znamn˘ch událostí nûkolik dnÛ a zaãínaly v
pfiedveãer prvního svátku. Proto i Vánoce byly oficiálnû datovány 24.–27.
prosince a v tomto rozsahu pfie‰ly do
kalendáfie kfiesÈanského.
·TùDR¯ DEN...
pro‰el nejen promûnn˘m v˘voje ceremoniálním, ale rovnûÏ jazykov˘m.
PfiipomeÀme alespoÀ slovansk˘ termín
"kraãún", pravdûpodobnû odvozen˘ od
slova "krátiti" (24. prosinec patfií k nejkrat‰ím dnÛm v roce!). Roz‰ífiené bylo
téÏ oznaãení "vilija", z latinského "vigilia" – znamenajícího "bdûní", "hlídání",
podle nûkter˘ch badatelÛ uvádûné do
souvislosti s kynutím tûsta na obfiadní
peãivo. ·patnû vykynuté tûsto znamenalo v lidové povûfie hospodáfisk˘ úpadek rodiny.
KOLEDY...
a koledování tvofií neodmyslitelnou
souãást vánoãní obfiadnosti. V rÛzn˘ch,
ãasto velmi podobn˘ch textov˘ch i hudebních variacích jich bylo zapsáno
okolo ãtyfi tisíc. Vût‰ina z tûch znám˘ch
a nejznámûj‰ích vznikla pfiibliÏnû pfied
dvûma sty lety, v dobû pozvolného pfiechodu baroka ke klasicismu, kdy u nás
vrcholil feudální útlak a germanizace.
Vánoce prostého lidu b˘valy v˘jimeãn˘mi chvílemi pohody a radosti – jedineãnou pfiíleÏitostí k zachycení vlastního národopisného obfiadu, v nûmÏ
vedle umínûné veselosti nechybûly ani
genrové scény plné v‰ední lopoty a
starosti o chléb.
BETLÉMY...
zachycují biblick˘ m˘tus Narození
pravdûpodobnû jiÏ od 10. aÏ 11. století
zpoãátku pouze na obrazech. Hlavní
aktér – JeÏí‰ek – se v‰ak na nich skvûl
coby "císafi" obklopen˘ zlatem, prost˘
lid spí‰e odrazující. Teprve roku 1223
Ïebrav˘ mnich Franti‰ek z Assisi, na
jedné ze sv˘ch poutí z ¤íma do Rieti,
vyhledal vhodnou sluj, v níÏ postavil
jesle naplnûné senem, obstaral do nich
Ïivého osla, volka, aby vytvofiil tak názorn˘ obraz pfiedpokládaného chléva
betlémského. Neobvyklá podívaná svádûla k reprízám ve v‰ech evropsk˘ch
zemích. Îivé aktéry postupnû nahrazovaly figuríny a vlastní biblickou scénu
stále vehementnûji doplÀovaly skuteã-
né pfiíbûhy prost˘ch lidí, nûkdy pÛvodní
náboÏensk˘ motiv aÏ potlaãující. Proto
musely b˘t betlémy (tfieba v dobách josefínsk˘ch reforem) odstranûny z kostelÛ. O to masovûji se jim pak otevíraly
dvefie lidsk˘ch pfiíbytkÛ.
STROMEâKY...
pfiedcházely zdobené haluzky a pruty
známé jako "dary past˘fiské" jiÏ pfii fiímsk˘ch saturnáliích pofiádan˘ch ve starovûku. Ve 3. století na‰eho letopoãtu
popsali âíÀané kefie ovû‰ené umûl˘mi
kvûty a lampiónky, o stromeãku s hofiícími svíãkami se pak ve 13. století zmiÀují trubadúrské ver‰e. Nejstar‰í popis
jeho vzhledu a v˘znamu (byÈ kritick˘) je
v‰ak uveden aÏ v díle kazatele Geilera
z Kaserssbergu. Do na‰ich zemí pfii‰la
"novinka" z Nûmecka poãátkem 19.
století. K tomu v‰ak, aby zev‰eobecnûla a nabyla lidové podoby potfiebovala
je‰tû málem dal‰ích sto let. Mal˘ vá-
noãní stromeãek, pfied první svûtovou
válkou, prodávan˘ napfiíklad v Praze,
stával od ãtyfi do deseti krejcarÛ, velk˘
(obzvlá‰È soumûrn˘) dvacet krejcarÛ a
rozloÏit˘ (nad tfii metry) aÏ jednou tolik.
Zbylé stromky nechávali prodavaãi na
místû. Po poledni ·tûdrého dne si je
smûla zdarma rozebrat praÏská chudina.
UMùLÉ OZDOBY...
vánoãních stromeãkÛ âe‰i dlouho
neznali. Ke zdobení spí‰e pouÏívaly
pfiírodní materiály, ofiechy, jablíãka.
Teprve pozdûji na‰li oblibu v cukroví –
vût‰inou medovém. PraÏáci mûli speciální figurální peãivo snûhové, bílé i barevné bretonem, pocházející z cukráfiské dílny Josefa Reimanna na Linhartském plácku. PouÏívání ozdob papírov˘ch bylo omezeno toliko na regiony
nûkteré, napfiíklad Podkrkono‰í. Tam
také vznikly na‰e první ozdoby sklenûné, koncem ‰edesát˘ch let minulého
století navrhované Královehradeck˘m
skláfisk˘m ústavem. Záhy se jejich v˘roba stala zamûstnáním ãetn˘ch domácích skláfiÛ – tfieba v Doubravici,
Zdobínû a pod. Koncem osmdesát˘ch
let století na‰eho jsme je dodávali
témûfi stovce zahraniãních firem. Dnes
nûkteré naopak dováÏíme.
SVÍâKY...
jsou o mnoho star‰í neÏ ozdoby. Lojové znali jiÏ Féniãané a od 2. století
na‰eho letopoãtu se pouÏívaly k bûÏnému svícení. Roku 1818 objevili Francouzi M.E. Chevreul a H. Braconnot
stearin. Proto není divu, Ïe právû vánoãní stromky krá‰lené ve Francii zaãaly poprvé osvûtlovat stearinové svíãky. Hojnûji v‰ak aÏ po roce 1834, kdy
byla v˘roba stearinu podstatnû zlevnûna. Z té doby také pochází moudrá
rada do dnes pouÏitelná: Nechcete-li,
aby svíãky po zapálení kapaly, ponofite
je na 24 hodin do silného solného roztoku.
JMELÍ...
povaÏovali jiÏ kelt‰tí druidové za bylinu seslanou bohy a pod duby jím vûnãen˘mi konali kultovní knûÏské obfiady.
¤ekynû Persefoné jeho vûtévkou odemykala brány podsvûtí a také Aeneas
pr˘ bez nûj neudûlal ani krok. Pozdûji
vánoãní obliba jmelí v‰ak zfiejmû souvisí s m˘tem jin˘m: o svátcích slunovratu
byl pfii bohat˘rsk˘ch hrách zasaÏen
‰ípem z jmelí syn severské bohynû
Friggy. Maminka plakala, slzy dopadaly na ‰íp, obalovaly ho bíl˘mi bobulkami, ranûn˘ hoch nûkolik bobulek pozfiel, uzdravil se a Frigga rostlinu prohlásila za "symbol lásky".
POKRMY...
mûly svou symboliku. – kolik chodÛ
na ‰tûdroveãerním stole – tolik pfií‰tí
rok mandelÛ na poli, tvrdili stafií hospodáfii. ProtoÏe stolu bohatému pfiedcházel stÛl chud˘ (postní), bylo hlavním úkolem vánoãní gastronomie vyhladovûlé strávníky nasytit. O Ïádné
kulináfiské extravagance v‰ak ne‰lo,
sváteãní "menu" sestávalo hlavnû z
krajov˘ch rostlinn˘ch produktÛ. Nejlépe to dokládá "‰tûdrovaãka" - hustá
polévka vafiená snad ze v‰eho, co stavení dalo. Ryby – kupodivu – moc roz‰ífiené neb˘valy. Na ·tûdr˘ den je jedli
pouze ve vyloÏenû rybníkáfisk˘ch regionech. Teprve od druhé poloviny 19.
století, kdy do‰lo k renesanci ãeského
rybníkáfiství, pfiicházely ryby (líni, candáti, kapfii a dal‰í) na vánoãní stÛl jiÏ
ãastûji.
Ledvick˘ zpravodaj vydává Zastupitelstvo obce Ledvice v nákladu 250 ks • V˘tisk pro obãany mûsta zdarma.
Pfiíspûvky zasílejte na adresu: [email protected], nebo osobnû na Mûstsk˘ úfiad Ledvice.

Podobné dokumenty

Ledvický zpravodaj

Ledvický zpravodaj Bíliny nám velice ochotnû pfiivezly a zapÛjãily laviãky. SK Viktorie Ledvice s postarala o tekuté poho‰tûní. Cel˘m veãerem nám k tanci a poslechu nádhernû hrála country kapela Kacífii. Máme spoleãné ...

Více

9/2003

9/2003 Woman“. Zpûvaãka, která se narodila v roce 1969 pod jménem Michelle Johnson a ztrávila své dûtství pfieváÏnû v Nûmecku, své fanou‰ky sv˘m nov˘m albem opût pfiíjemnû pfiekvapí.

Více

Štýrsko a Korutany v barvách podzimu

Štýrsko a Korutany v barvách podzimu průmyslovým střediskem. A to dalších osm set dělníků tavilo v místních vysokých pecích železo a ocel. Nyní tu narazíte tak maximálně na ukázkový důl, kov byl vytlačen z trhu levnějším dovozem ze za...

Více

Zajímavé dokumenty

Zajímavé dokumenty Po maturitû téhoÏ roku odjíÏdí do Ostravy, odkud se chce dostat za hranice. Hranice do Polska pfie‰li za Radvanicemi a dostali se do Polska, kde prodali v‰echno, co mûli. Pokraãovali do Krakova a po...

Více

Sestava 1 - Sánchez Romate

Sestava 1 - Sánchez Romate postupy, produkci a obchod. Consejo Regulador rovnûÏ spravuje ãtvrt˘ slavn˘ nápoj regionu – Brandy de Jerez, kter˘ má rovnûÏ svoji vlastní chránûnou oblast pÛvodu Denominación Específica (D.E.). Kv...

Více

1/2012

1/2012 V pondûlí 28. 11. 2011 se tfiídy 1.A i B, 2.A a tfiída DYS se sv˘mi vyuãujícími vypravily na prohlídku planetária v Hole‰ovicích. V‰echny dûti se tû‰ily na skfiítka z planetária, kter˘ je mûl seznámit...

Více

Půl na půl č. 10/2008

Půl na půl č. 10/2008 dvakrát v t˘dnu. Pro dûti a maminky máme vÏdy pfiipraven˘ program. Nejoblíbenûj‰í je cviãení a zpívaní a bubnování. Podafiilo se nám také uskuteãnit venkovní akce; jednou to byl v˘let do ZOO v Jihlav...

Více

Obsah - Austin Detonator sro

Obsah - Austin Detonator sro Nûmeck˘ svaz trhací techniky pofiádá kaÏdoroãnû v Siegenu odbornou konferenci. Na této konferenci se setkávají pracovníci firem z oborÛ spojen˘ch s povrchov˘m a podzemním dob˘váním, tj. v˘robci rozb...

Více

koruna 03-02.qxd - Pioneer Investments

koruna 03-02.qxd - Pioneer Investments i ãinÏe. V centru se zaãalo stavût. Stoupla poSkupina cítí, Ïe právû nové trhy sk˘tají dovan˘ch autorÛ, na‰ich i zahraniãních. Mezi problémy, jeÏ autofii rubriky prÛ- ptávka po pracovních silách. Z...

Více