Nachtjäger

Komentáře

Transkript

Nachtjäger
Messerschmitt Bf 110
Nachtjäger
Bf 110 G-4 (G9+CC)
Radar aerials of FuG 220 SN-2d
Schräge Musik MG FF
(dipole angle 45°)
Angle is 80°
Messerschmitt Bf 110 D-3, 5./NJG 3, Fw. Hans Meisner
Lower cannons deleted
Messerschmitt Bf 110 E, Stab II./NJG 1, Hptm. Walter Ehle
Eberspächer exhausts for Bf 110 G-4
(accessories OWLR72015 & 48015)
Two ETC 50/VIIId racks under wings
Scale 1:72
Messerschmitt Bf 110 G-4/R3/R8/B2/M3, Stab II./NJG 1, Hptm. Adolf Breves
Messerchmitt Bf 110 D-3, W. Nr. 3712, D5+IN, 5./NJG 3, Fw. Hans Meisner
10
9
Obì strany
Both sides
5
RLM 76
over RLM 22
RLM 22
overall
RLM 70
6
3
7
4a
+
4b
8
Messerchmitt Bf 110 D-3, W. Nr. 3712, D5+IN, 5./ NJG 3. 12.04.1942 na tomto Bf 110 D havarovala posádka ve složení: pilot Fw. Hans Meisner (6./ NJG 3 ) a støelec radista Josef Krinner.
Z havárie vyvázla posádka bez zranìní, letoun byl však pøi pøistání na bøicho ze 60% poškozen. Vzhled letounu zobrazuje jakým smìrem se v roce 1942 ubíraly kamufláže noèních stíhaèek.
Pùvodní celoèerná kamuflហbyla na horních a èásteènì na boèních plochách zesvìtlena celistvým lehkým nástøikem svìtle šedomodré RLM 76. Místy však pùvodní èerná RLM 22 hodnì prosvítá
a vytváøí dojem flekù a polí. Výsostné znaky a kódová písmena zùstala pùvodním provedení a pøi lakování letounu byly tyto prvky zamaskovány.
Hans Meisner do konce války získal hodnost Leutnant a u NJG 3 dosáhl 20 sestøelù.
Messerchmitt Bf 110 D-3, W. Nr. 3712, D5+IN, 5./ NJG 3. This Bf 110 D crashed on April 12 1942 with the crew: Fw. Hans Meisner (6./ NJG 3) - pilot & Josef Krinner - gunner/radio operator.
The crew stayed unhurt but the plane was 60% damaged. The feature of this plane shows the tendencies of the night fighter camouflages in 1942.
The original overall black camouflage was lightened on top and partially on sides by applying of compact light bluegrey RLM 76 coating. Here and there the original RLM 22 black colour shines through
and induces the impress of patches. The insignias and code letters stayed original and were overcasted during the overspraying.
Hans Meisner reached the rank of Leutnant and 20 aerial victories to the armistice.
Die Deutsche Luftwaffe - Zerstörer und Nachtjagdverbande Teil 2, M.Mayer, P. Stipdonk, VDM 2007
Deutsche Nachtjagd - Personalverluste in Ausbildung und Einsatz - fliegendes Personal, Michael Balss, 1997
2
1
Created by OWL 2008 ©
Made in Czech Republic
Messerschmitt Bf 110 E, unknown W.Nr., <<, G9+AC, Stab II./NJG 1, Hptm. Walter Ehle
20
Obì strany
22
Both sides
19
15
13
16
17
18
21
14a + 14b
Druhá varianta
17a
Second variant
RLM 22
overall
RLM 70
RLM 21
Druhá varianta
Second variant
Messerschmitt Bf 110 E, neznámé W.Nr., <<, G9+AC, Stab II./ NJG 1 základna St.Trond, Belgie, 1942.
Pilot Hptm. Walter Ehle (Gruppenkommandeur II./NJG1), støelec radista Hans Weng. Letoun je ve standardní kamufláži noèních stíhaèek Luftwaffe v letech 1940 42,
to znamená celý stroj RLM 22 èerná. V létì 1942 používal Walter Ehle svùj Bf 110 ve dvou podobách. Na smìrovce letounu je celkem devìt symbolù vítìzství,
to znamená, že letoun je zachycen v podobì mezi koncem èervna a zaèátkem srpna 1942. Do své smrti (zahynul v noci ze 17/18. 11.1943) dosáhl tehdy již
Major Walter Ehle celkem 39 sestøelù, z toho 35 noèních. Dva a pùl mìsíce pøed smrtí Ehle obdržel Rytíøský køíž
Messerschmitt Bf 110 E, unknown W. Nr., <<G9+AC, Stab II./NJG 1, based in St. Trond, Belgium 1942.
The pilot - Hptm. Walter Ehle (Gruppenkommandeur II./NJG1), the gunner/radio operator - Hans Weng. The plane shows the standard Luftwaffe night fighter camouflage
in 1940-1942 - RLM 22 black overall. In the summer 1942 Walter Ehle used his Bf 110 in two various designs. The rudder wears nine victory bars so the drawing shows
the plane in the design between end of June and start August 1942. Major Walter Ehle scored 39 aerial victories to his death on Nov. 17/18 1943, including 35 night victories.
He was decorated with Knight Cross two and half months before his death.
Vinnige Valken - De Vliegbasis van Sint - Truiden 1941 - 45, Christiaan Vanhee, 1999
Die Deutsche Nachtjagd, W. Held, H. Nauroth, Motorbuch Verlag 1991
Die Deutsche Luftwaffe - Zerstörer und Nachtjagdverbande Teil 1, M.Mayer, P. Stipdonk, VDM 2006
23
11
12
Created by OWL 2008 ©
Made in Czech Republic
Messerschmitt Bf 110 G-4/R3/R8/B2/M3, unknown W.Nr., G9+CC, Stab II./NJG 1, Hptm. Adolf Breves
31
27a + 27b
28
RLM 76
overall
RLM 70
26
29 OR 29a
29
Messerschmitt Bf 110 G-4/R3/R8/B2/M3, neznámé W.Nr., G9+CC, Stab II./ NJG 1, základna Düsseldorf, prosinec 1944.
Posádku tohoto Bf 110 G-4 tvoøili : pilot Hptm. Adolf Breves, operátor radaru Ofhr. Walter Telsnig a radista støelec Fw. Alfred Ofers.
Letoun je zachycen v podobì, kdy mìl na smìrovce 13 symbolù sestøelù. Tøináctého sestøelu dosáhl Breves 18. prosince 1944,
kdy ve 22:39 hodin nedaleko letištì Düsseldorf sestøelil britské Mosquito Mk. XXX z 85 squadrony RAF. Zobrazený Messerschmitt byl
vybaven radarem FuG 220 Lichtenstein SN-2d, modernìjším typem tlumièù plamenù na výfucích, typu Eberspächer, výzbrojí typu Schrägemusik,
pumovými závìsníky pod køídlem . Z letounu byla odstranìna trupová výzbroj dvou kanonù MG 151/20.
U II./ NJG 1 zastával Hptm. Adolf Breves funkci Gruppenkomandeura. Do konce války získal 17 noèních sestøelù.
Messerschmitt Bf 110 G-4/R3/R8/B2/M3, unknown W.Nr., G9+CC, Stab II./ NJG 1, Düsseldorf airfield, December 1944.
The crew of this Bf 110 G-4 was composed from: Hptm. Adolf Breves - pilot, Ofhr. Walter Telsnig R/O & Fw. Alfred Ofers - gunner/radio operator.
The drawing shows the plane with 13 victory bars on the rudder. Brewes reached his 13th victory on Dec. 18 1944. In 10:39 p.m.
he shot down british Mosquito Mk. XXX from No. 85 Squadron RAF near Düsseldorf airfield. The Bf 110 was equiped with FuG 220 Lichtenstein SN-2d radar,
the newer Eberspächer exhaust flame dampers and armed with Schrägemusik and bomb brackets under the wing. Two MG 151/20 fuselage guns were removed.
Hptm. Adolf Breves was Gruppenkomandeur of II./NJG 1 and scored total of 17 night aerial victories.
The reconstruction of the G9+CC view is based on personal remembrances of Mr. Walter Telsnig
during the visit in Salzburg in 2005, Mr. the logbooks of Mr. Walter Telsnig & , Mr. Fred Ofers,
Petr Tomanèák & Aleš Kaplan photoarchives
and the book Messerschmitt Bf 110, Me 210, Me 410 by H. Mankay & P. Petrick, Aviatic Verlag 2001
24
25
30 OR 30a
Created by OWL 2008 ©
Made in Czech Republic

Podobné dokumenty

Nightfighter Experts

Nightfighter Experts Messerschmitt Bf 109 D-1, W.Nr.603, N+7, duben 1940, základna Aalborg. Pilot Oblt. Johannes Steinhoff, 11.(N)/JG 2. Letoun Oblt. Steinhoffa zbarven standardní kombinací barev pro období roku 1940. ...

Více

Die Nachtjäger

Die Nachtjäger Messerschmitt Bf 110 G-4/R3/R8/B2, << G9+DF, Stab. IV./NJG1, Gruppenkomandeur IV. Gruppe Oblt. Heinz - Wolfgang Schnaufer. Duben 1944, základna St. Trond, Belgie. Na tomto Bf 110 sestøelil Schnaufe...

Více

barmanů - Česká barmanská asociace

barmanů - Česká barmanská asociace 160 barových stoliček, 56 pivních píp a celkem se do tohohle podniku vejde 1200 lidí. Za rušných večerů, kdy je v  baru narváno, maká za barovým pultem dvacet barmanů a otevírají se ještě další dva...

Více

HLAVNÍ PROGRAM Aviatické pouťi 2014

HLAVNÍ PROGRAM Aviatické pouťi 2014 Pátek - přílety účastníků, veřejné tréninky (Flying Bulls Duo, Czech Air Force, skupina Trenérů a další) + Letecká burza. Vstupné 20 Kč. Vstup branou u Dostihového závodiště. Letiště je otevřeno od...

Více

Přehled vozu

Přehled vozu -Svorkovnice pro pøipojení diagnostiky T5b. do ledna 1995 (od ledna 1995 svorkovnice T16a vedle releové desky)

Více