platné od 1.3.2011

Komentáře

Transkript

platné od 1.3.2011
HSBC Bank Plc - pobočka Praha je účastníkem mezibankovního platebního systému České národní banky CERTIS a mezinárodního platebního systému SWIFT (Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). / HSBC Bank plc - Prague Branch participates in the interbank payment system of the Czech National Bank
CERTIS and the international payment system SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
Standardní lhůty pro zpracování odchozích plateb / Outgoing Payments Standard Cut-off Times
Typ Platby
Payment Type
Domácí platba
Domestic Payment
Domácí expresní platba
Domestic Express Payment
Zahraniční platba
Cross-border Payment
Zahraniční platba SEPA **)
Cross-border Payment SEPA
V rámci skupiny HSBC
Within HSBC Group
Mimo skupinu HSBC
Outside HSBC Group
Lhůty pro zpracování
Cut-off Times
Manuální převody (faxem, osobní
Elektronické převody
doručení atd.)
Electronic Transfers
Manual Transfers (fax, personally
delivered etc.)
Procesní lhůty
Process Flow
Peníze odečteny z Vašeho účtu u HSBC
Peníze připsány v bance příjemce nebo
Praha
bance zprostředkující
Funds debited from your account with
Funds credited to the beneficiary bank or
HSBC Prague
to the intermediary bank
D+0 elektronické, D+1 manuální
D+0 elektronické, D+1 manuální
D+0 electronic, D+1 manual
D+0 electronic, D+1 manual
10:30
11:00
10:30
10:30*)
D+0
D+0
14:00
14:00
D+0
D+2
Peníze připsány na účtě příjemce
Funds credited to the beneficiary account
13:00
-
D+0
D+0
11:00
-
D+0
Max D+2
Peníze připsány na Váš účet v HSBC
Praha
Funds credited to your account with
HSBC Prague
Interní platby
Internal Payments
v Kč
in CZK
v cizí měně
in foreign currency
s měnovou konverzí
with currency conversion
16:00
11:00
D+0
D+0
16:00
14:00
D+0
D+0
14:00
14:00
D+0
D+0
Standardní lhůty pro zpracování příchozích plateb / Incoming Payments Standard Cut-off Times
Typ platby
Platební příkaz přijat HSBC Praha
Payment Type
Payment order recieved by HSBC Prague
Domácí platba (CERTIS)
17:00
Domestic Payment (from clearing centre)
Domácí expresní platba (CERTIS)
17:00
Domestic Express Payment (from clearing centre)
Domácí platba s měnovou konverzí (CERTIS)
17:00
Domestic with currency conversion (from clearing centre)
Zahraniční platba (swiftová zpráva)
15:00
Foreign Currency Payment (swift message)
Zahraniční platba s měnovou konverzí (swiftová zpráva)
15:00
Foreign Currency Payment with currency conversion (swift message)
Zahraniční platba SEPA
Cross-border Payment SEPA
V rámci skupiny HSBC
14:00
Within HSBC Group
Mimo skupinu HSBC
14:00
Outside HSBC Group
SEPA s měnovou konverzí
13:30
SEPA with currency conversion
Poznámka/Notes:
„D“: Den převzetí platebního příkazu bankou / Day of the order acceptance by the Bank
Peníze připsány na Váš účet u HSBC Praha
Payment credited to your account with HSBC Prague
D+0
D+0
D+1
D+0
D+0
D+0
D+0
D+0
*) Po předchozí telefonické domluvě/ Based on the prior phone confirmation
**) Odchozí Zahraniční platba SEPA / Outgoing Cross-border Payment SEPA
Dostupné jen pro elektronické bankovnictví HSBC Net / Only for electronic banking HSBC Net
SEPA platba - platba v měně euro do zemí Evropského hospodářského prostoru se zadanými kódy BIC a IBAN příjemce, iniciovaná v systému HSBCnet jako platba EUROZONE
SEPA payment - payment in EUR within European Economic Area with entered BIC and IBAN of recipient, initiated in HSBCnet as EUROZONE payment
Důležité upozornění: V případě problémů technického či jiného charakteru na straně banky či jejího dodavatele při zpracování plateb, jsou za maximální dohodnuté lhůty pro zpracování plateb
považovány lhůty stanovené jako maximální Zákonem o platebním styku.
Important notice: Should the Bank or its service providers experience technical or any other operational issues in processing payments, the maximum value dates stipulated by the Payment Act are
considered as agreed.

Podobné dokumenty

platné od 1.8.2014

platné od 1.8.2014 SEPA platba - platba v měně euro do zemí Evropského hospodářského prostoru se zadanými kódy BIC a IBAN příjemce, iniciovaná v systému HSBCnet jako platba v Eurozóně SEPA payment - payment in EUR wi...

Více

Standardní platby a převody z běžných účtů

Standardní platby a převody z běžných účtů Banka a Klient se ve smyslu Zákona č. 284/2009 Sb., zákona o platebním styku (Zákona) § 75 odstavce (1) dohodli, že v případě platební služby, která je poskytovatelem příjemce poskytnuta v jiném ne...

Více

Oznámení pro banky na web - HSBC Czech Republic

Oznámení pro banky na web - HSBC Czech Republic OZNÁMENÍ PRO BANKY ANNOUNCEMENT FOR BANKS

Více

(PDF - 364.29 kB)

(PDF - 364.29 kB) nábytek, užitou keramiku. Navrhoval rovněž mince, plakety a pamětní medaile. Výstava v rodinné galerii manželů Tomáše a Marie Hejtmánkových potrvá do 30. ledna 2016, pro veřejnost je otevřena denně...

Více

platební příkaz payment order

platební příkaz payment order Signature(s), official Stamp of Ord. Customer

Více

Více

Více nevyplývá jednoznačně, zda např. transakce typu cash-advance nebo cash-back jsou, či nejsou předmětem regulace. 2. Článek 2 - Definice U Definic (4) a (5) - transakce debetní a kreditní kartou - ne...

Více

číslo 1, 2 - Strojírenská technologie

číslo 1, 2 - Strojírenská technologie The technical conditions of functional surfaces of engineering components are mostly determined by wear. Wear influences dependability and longevity of the component and subsequently, influences th...

Více

Vysoké učení technické v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90

Vysoké učení technické v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Payments for accommodation and services are made exclusively by their collection debiting from an account set up by the resident at any banking institution in the Czech Republic to which the reside...

Více