Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Komentáře

Transkript

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Strana:
1/2
Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
Datum zadání:
Knapová Alena, Bc.
Plánované datum odevzdání:
Sociální pedagogika (nMgr. KS)
Datum odevzdání:
Pracovní spokojenost zaměstnanců v domově pro seniory
Dokončená práce, ale neúspěšná obhajoba
01.12.2015
15.04.2016
13.04.2016
Údaje o kvalifikační práci
1. Hlavní téma:
Pracovní spokojenost zaměstnanců v domově pro seniory
2. Hlavní téma v angličtině:
Job Satisfaction in Employees of the Home for the Elderly
3. Název dle studenta:
Pracovní spokojenost zaměstnanců v domově pro seniory
4. Název dle studenta v angličtině:
Job Satisfaction in Employees of the Home for the Elderly
5. Souběžný název:
6. Podnázev:
7. Anotace (krátký popis práce):
Diplomová práce si klade za cíl přispět k teoretickému a empirickému rozpracování problematiky pracovní spokojenosti. V
teoretické části diplomové práce jsou vymezeny pojmy týkající se sociálních služeb a pracovní spokojenosti. Dále je zde i kapitola
ohledně faktorů ovlivňujících pracovní spokojenost. Cílem empirické části diplomové práce je zjistit pracovní spokojenost
zaměstnanců v domově pro seniory v jednom vybraném zařízení. Dalšími cíli empirické části diplomové práce je zjistit, zda se liší
pracovní spokojenost zaměstnanců v závislosti na jejich věku, délce praxe, pracovním oddělení a dosaženém vzdělání. Empirická
část je zaměřena na kvantitativní výzkum pracovní spokojenosti zaměstnanců v domově pro seniory. K tomuto šetření je zvolen
standardizovaný dotazník Job Satisfaction Survey.
8. Klíčová slova (oddělujte čárkou):
pracovní spokojenost, psychologie práce, sociální služby, domov pro seniory, syndrom vyhoření
9. Anotace v angličtině (krátký popis práce):
This dissertation aims to contribute to the theoretical and empirical development issue of a job satisfaction. A theoretic part of the
dissertation is focused on definitions relating to social services and job satisfaction. This part also includes a chapter regarding the
factors influencing job satisfaction. A goal of this dissertation is to explore a job satisfaction of employees at one chosen home for
the elderly. Other dissertation goals are to find out if their job satisfaction depends on their age, experience, working department or
attained education. An empirical part is focused on quantitative research of job satisfaction of the retirement home employees. A
standardized questionnaire called Job Satisfaction Survey was used here to get the results.
10. Anglická klíčová slova (oddělujte čárkou):
job satisfaction, psychology of work, welfare services, home for the elderly, burnout effect
11. Přílohy volně vložené:
1 CD ROM
12. Přílohy vázané v práci:
grafy, tabulky
13. Rozsah práce:
71 s. (95 758 znaků)
14. Jazyk práce:
CZ
15. Záznam průběhu obhajoby:
16. Zásady pro vypracování:
Zpracování rešerše a studium odborné literatury.\nl{}
Vymezení pojmů a teoretických východisek vztahujících se ke kompetencím sociálního pedagoga, pracovní spokojenosti a
sociálním službám.\nl{}
Příprava metodiky výzkumné části.\nl{}
Realizace kvantitativního výzkumu formou dotazníku JSS.\nl{}
Zpracování a vyhodnocení získaných dat, včetně jejich interpretace.\nl{}
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 12.10.2016 18:00
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Strana:
2/2
Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
Datum zadání:
Knapová Alena, Bc.
Plánované datum odevzdání:
Sociální pedagogika (nMgr. KS)
Datum odevzdání:
Pracovní spokojenost zaměstnanců v domově pro seniory
Dokončená práce, ale neúspěšná obhajoba
01.12.2015
15.04.2016
13.04.2016
Prezentace výsledků výzkumu, jejich shrnutí a doporučení pro praxi.
17. Seznam doporučené literatury:
HLADKÝ, Aleš a ŽIDKOVÁ, Zdeňka. Metody hodnocení psychosociální pracovní zátěže: metodická příručka. Praha:
Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-890-5.
\nl{}
CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80247-1369-4.
\nl{}
MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových socíálních zařízeních. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3148-3.
\nl{}
MAROON, Istifan. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků: teorie, praxe, kazuistiky. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-2620180-9.
\nl{}
SPECTOR, Paul E. Psychologie du travail et des organisations. Bruxelles: De Boeck, 2011. ISBN 978-2-8041-0803-8.
18. Osoby VŠKP:
Vedoucí: Kočvarová Ilona, Mgr. Ph.D.
Oponent: Hrbáčková Karla, Mgr. Ph.D.
Elektronická forma kvalifikační práce
Název souboru Knapová_DP_2016.pdf (3345 KB)
Zveřejnění souboru ANO - zpřístupnit veřejnosti (Ihned po uzavření této smlouvy a absolvování na UTB tj. od 13.04.2016)
Posudky kvalifikační práce
Posudek(y) oponenta Knapová_O.dot (49 KB)
Hodnocení vedoucího Knapová_V.docx (17 KB)
Soubor s průběhem obhajoby Žádný není vložen
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 12.10.2016 18:00

Podobné dokumenty

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o This bachelor thesis deals with always topical issue of new trends in chronic wound healing. The thesis is divided into two parts. The theoretical part explains the concept of the wound itself and ...

Více

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o 11. Přílohy volně vložené: 12. Přílohy vázané v práci:

Více

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2007, 147 s. ISBN 978-80-213-1817-5. \item{} ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orient...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o Údaje o kvalifikační práci 1. Hlavní téma: Kritika překladu vybraných jevů v televizní show "Charmed" 2. Hlavní téma v angličtině: TV show "Charmed": A Critical Review of Specific Features in Trans...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o 7. Anotace (krátký popis práce): Bakalářská práce je zaměřena na taoismus a možnosti vlivu jeho učení na výchovu člověka. V obecné části se věnuje historickému vývoji čínské společnosti z aspektu d...

Více