Pístní těsnění - přehled

Komentáře

Transkript

Pístní těsnění - přehled
STANDARDNÍ SORTIMENT
Profil
Typ
K 754
K 54
Materiál
TPE
+
O-kroužek
PTFE
+
O-kroužek
Max
tlak
[bar]
Rozsah
teplot
[°C]
Max
rychlost
[m/s]
400
+ 100
-40
1,0
Kompaktní těsnicí sada s ideální těsností a
nízkým třením. Velmi dobrá odolnost proti
opotřebení.
4.07
400
+ 100
-30
4,0
Kompaktní těsnicí sada s nejnižším třením. Pro
velmi rychlé nebo naopak velmi pomalé pohyby.
4.11
Číslo
stránky
Popis
K 764
polyuretan
+
O-kroužek
250
+ 100
-30
1,0
Kompaktní pístní těsnění s velice dobrou těsností i při nižších tlacích. Není nutná kalibrace po
montáži.
4.15
K 714
polyamid
+
NBR
500
+100
-40
2,0
Pístní těsnění pro stavební a zemní stroje.
Speciální konstrukce kluzného plastu umožňuje
jednoduchou montáž.
4.17
400
+100
-30
0,5
Robustní pístní těsnění s nízkým třením a
vysokou těsností při nízkých tlacích.
4.19
400
+ 100
-30
0,5
Robustní pístové těsnění s integrovanými
opěrnými a vodicími kroužky.
4.23
K 780
K 753
NBR
nylon
acetal
polyuretan
NBR
acetal
K 606
Hythane®
600
+ 100
-40
1,0
Pístní těsnění jednostranně působící. Velmi
dobrá těsnost.
4.25
601
Hythane®
600
+ 100
-40
0,5
Univerzální pístnicové i pístní provedení.
Nejčastěji jako náhradní díl pro aplikace.
2.27
K 51
K 730
K 735
NBR
tkanina
acetal
TPE
NBR
acetal
PTFE
NBR
nylon
700
+ 100
-30
0,5
Třídílná stříšková těsnicí sada pro těžká použití.
Nutný dělený píst.
4.27
1200
+ 100
-30
0,3
Pístní těsnění pro nejnáročnější aplikace. Vysoká
tlaková odolnost a schopnost utěsnit velké těsnicí
spáry. Zvlášť vhodné pro hornictví.
4.29
500
+ 100
-30
1,5
Pístní těsnění pro náročné aplikace. Ideální
kombinace nízkého tření a tlakové odolnosti
4.33
Materiál
Max
tlak
[bar]
Rozsah
teplot
[°C]
Max
rychlost
[m/s]
Popis
Číslo
stránky
350
+ 100
- 30
0,5
Obdoba K 53 pro méně náročné podmínky. Malý
zástavbový prostor.
4.35
500
+ 100
-30
0,5
Kompaktní pístová sada s integrovanými
opěrnými a vodícími kroužky.
4.37
400
+ 100
-30
0,5
Obdoba K 53, navíc s úhlovými vodicími kroužky.
4.39
500
+ 100
-30
1,0
Kompaktní pístová sada s integrovanými
opěrnými a vodicími kroužky.
4.41
ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT
Profil
Typ
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
K 50
K 53
K 64
K 68
NBR
nylon
acetal
NBR
nylon
acetal
NBR
nylon
acetal
NBR
nylon
acetal
K 355
PTFE
+
O-kroužek
400
+100
-30
4,0
Kompaktní těsnicí sada s nízkým třením pro jednočinné aplikace. Vhodné pro rychlé pohyby.
4.43
K 52
NBR
tkanina
600
+ 100
-30
0,5
Dvoudílná těsnicí sada pro náročné aplikace.
Nutný dělený píst.
4.45
K 56
NBR
tkanina
500
+ 100 30
0,5
Robustní textil pryžové těsnění. Nutný dělený
píst.
4.47
K 58
NBR
tkanina
acetal
700
+ 100
-30
0,5
Jako K 56, navíc úhlové vodicí kroužky.
4.49
číslo 4.3
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE
Pístní
Pístnítěsnění
těsnění-–všeobecně
všeobecně
Zásady, které je třeba dodržet při konstrukci a montáži:
Zásady, které je třeba dodržet při konstrukci a montáži:
1)
těsnění
1) Dynamická
Dynamickápístní
pístní
těsnění
3
1
2
V zásadě
zásadě jejenutno
mezi
hydraulickými
válci
** V
nutnorozlišovat
rozlišovat
mezi
hydraulickými
jednočinnými
a dvojčinnými
(oboustranně
tlakově zatěžovanými).
válci
jednočinnými
a dvojčinnými
(oboustranně
tlakově
zatěžovanými).
Jednočinné hydraulické válce
Jednočinné hydraulické válce
* Z hlediska techniky těsnění jsou posuzovány stejně jako pístnitěsnění,techniky
pouze dynamický
je na vnějšímstejně
průměru.
*cová
Z hlediska
těsnění pohyb
jsou posuzovány
jako
pístnicová těsnění, pouze dynamický pohyb je na vnějším
* V praxi by mělo být respektováno, že beztlaký prostor
průměru.
válce je připojen buď k cirkulaci oleje, nebo je bronzovým
maximálně
zamezen
průnik vlhkosti
a nečistot
*filtrem
V praxi
by mělo být
respektováno,
že beztlaký
prostor válce
(tvorba
náletové
je
připojen
buď k rzi).
cirkulaci oleje, nebo bronzovým filtrem
maximálně zamezen průnik vlhkosti a nečistot
(tvorba náletové rzi).
* Důležitá je volba co možná nejméně prosakujících těsnění,
např. pístních manžet K 606.
*Důležitá je volba co možná nejméně prosakující těsnění
např. pístních manžet K 606.
* U jednočinných válců je třeba obzvláště dbát na dobrou kvalitu
vnitřního povrchu trubky. Aby bylo dosaženo nízké úrovně
*průsaku,
U jednočinných
je třeba
obzvláště
dobrou
musí být válců
usilováno
o jakost
povrchudbát
jakona
u pístnic.
kvalitu vnitřního povrchu trubky. Aby bylo dosaženo nízké
úrovně průsaku, musí být usilováno o jakost povrchu jako u
pístnic.
Dvojčinné
Dvojčinnéhydraulické
hydraulickéválce
válce
* Zdejejenutno
nutnoz zhlediska
hlediskatechniky
technikytěsnění
těsněnínejdříve
nejdřívestanovit,
stanovit,zda
zdapíst
pístmusí
musíbýt
býttěsný
těsnýnanaprůsak
průsak(výdrž
(výdržv vpoloze
polozepřipři
* Zde
zatížení- též
- téžpřipřiuzavřeném
uzavřenémventilu),
ventilu),nebo
nebozda
zdajsou
jsoupovoleny
povolenyurčité
určitéminimální
minimální
průsaky
přes
Jako
standardní
typy
zatížení
průsaky
přes
píst.píst.
Jako
standardní
typy
těsnění
odolných
vůči
průsaku
jsou
k
dispozici
K
753
a
K
730
jakož
i
K
53,
K
50,
K
68,
K
64
a
podle
konkrétních
těsnění odolných vůči průsaku jsou k dispozici K 753 a K 730 jakož i K 53, K 50, K 68, K 64 a podle konkrétních
požadavkůa azatížení
zatíženítaké
takéKK754.
754.
požadavků
* Přivelmi
velmi
rychlých
pohybech,
je určitý
stupeň
průsaku
žádoucí
mazání
a zmenšení
(příp.
* Při
rychlých
pohybech,
kde kde
je určitý
stupeň
průsaku
žádoucí
pro pro
lepšílepší
mazání
a zmenšení
třenítření
(příp.
takétaké
při při
PTFE
těsnění
K 54.
vyskytujících
se
vysokých
frekvencích),
doporučujeme
standardní
PTFE
těsnění
K
54.
vyskytujících se vysokých frekvencích), doporučujeme standardní PTFE těsnění K 54.
* Pro vysoké tlakové špičky a velmi težké provozy (např. ocelárny, lisovny a provoz rypadel) jsou vhodné sady
* Pro vysoké tlakové špičky a velmi těžké provozy (např. ocelárny, lisovny a provoz rypadel) jsou vhodné sady
stříškových těsnění ( K 51, K 52, K 735) a TPE - pístové těsnění typ K 730 (dovoluje statický tlak až do 1200 bar).
stříškových těsnění (K 51, K 52, K 735) a TPE – pístové těsnění typ K 730 (dovoluje statický tlak až do 1200 bar).
Při pomalých pohybech nalezne uplatnění v této oblasti také typ K 58.
Při pomalých pohybech nalezne uplatnění v této oblasti také typ K 58.
číslo 4.4
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE
Všeobecně
Všeobecně
Z hlediska
hlediska nákladů
nákladů jsou upřednosňovány
upřednostňoványjednodílné
jednodílnépísty
pístypřed
předdvoudílnými
dvoudílnýmikonstrukcemi.
konstrukcemi.
Z
Dokončovací
obráběcí
operace
na
kluzné
ploše
trubky
mají
být
prováděny
teprve
po provedení svářecích prací
Dokončovací obráběcí
(připojovací
závit,
přivařené
dno
válce),
aby
se
eliminovaly
vzniklé
deformace.
(připojovací závit, přivařené
Nejvíce jsou
jsou používány
používány bezešvé nebo svařované trubky s honovaným
honovaným povrchem. U válečkovaných trubek s velmi
velmi
Nejvíce
hladkým
povrchem
nejsou
vhodná
pryžová
a
textilpryžová
těsnění.
Zde
musí
být
použita
těsnění
PTFE
nebo
TPE
hladkým povrchem nejsou vhodná pryžová a textilpryžová těsnění. Zde jsou vhodnější těsnění PTFE nebo TPE
(K
54,
K
754,
K
730).
Všeobecné
poznámky
ke
kvalitě
povrchu,
těsnosti
a
otěru
viz
kapitola
„Obecné
konstrukční
(K 54, K 754, K 730). Všeobecné poznámky ke kvalitě povrchu, těsnosti a otěru viz kapitola ,,Obecné konstrukční
údaje“. Důležité
Důležité pro
pro výběr
výběr těsnění
těsnění je,
je, zda
zda se
se jedná
jedná oo tlumený
tlumený či
či netlumený
netlumený válec.
válec. Rádi
Rádi Vám
Vám pomůžeme
pomůžeme ss volbou
volbou
údaje".
vhodného
typu
těsnění
–
vyplňte
proto
technický
dotazník
co
nejpřesněji.
vhodného typu těsnění - vyplňtě proto technický dotazník co nejpřesněji.
2) Statická těsnění (píst / pístnice)
2) Statická těsnění (píst / pístnice)
* U přivařených pístů je třeba si uvědomit, že při poškození pístnice musí být vyměněn také píst. Neodborným
*zhotovením
U přivařených
pístů
je třeba dochází
si uvědomit,
že při poškození
pístnice musí být
vyměněn
také píst. Neodborným
tohoto
svařence
k deformacím
a tím k nepřípustnému
zatížení
vedení.
zhotovením tohoto svařence dochází k deformacím a tím k nepřípustnému zatížení vedení.
* U šroubovaných pístů jsou dle prostorových poměrů použity na čepu pístnice nebo do drážky v pístu statické
*O-kroužky.
U šroubovaných
pístů
jsou dle
prostorových
poměrů použity
na čepu pístnice nebo drážky v pístu statické
Je třeba
počítat
se zajištěním
šroubovaného
spoje.
O-kroužky. Je třeba počítat se zajištěním šroubovaného spoje.
* U tlumených válců praxe ukazuje, že také statické O-kroužky uvnitř pístu podléhají opotřebení vlivem extruze.
vhodnáválců
instalace
oboustranných
opěrných
*JeU zde
tlumených
praxe
ukazuje. že také
statickékroužků.
O-kroužky uvnitř pístu podléhají opotřebením vlivem extruze.
Je zde vhodná instalace oboustranných opěrných kroužků.
* Pravoúhlé drážky pro O-kroužek mají přednost před drážkami s trojúhelníkovým průřezem.
* Pravoúhlé drážky pro O-kroužek mají přednost před drážkami s trojúhelníkovým průřezem.
3) Statická
Statická těsnění
těsnění -–dno
dno/ plášť
/ plášť(trubka)
(trubka)válce
válce
3)
* Platí stejná kritéria jako u těsnění víka válce (viz
str.1.0.2).
(viz str.
2.4 - kapitola Pístnicová těsnění)
* Platí stejná kritéria jako u těsnění víka válce (viz. str 2.4 - kapitola Pístnicová těsnění)
Doporučení pro montáž
Doporučení pro montáž
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
Kompaktní pístová
pístová těsnění
těsnění (typ
(typ KK780,
53, K 753,
K 50,
K 68, K
K 64,
Kompaktní
K 53,
K 753,
50,KK730)
68, K 64)
Nejprve přetáhnout
přetáhnout
Nejprve
pryžový profilový
profilový kroužek.
pryžový
kroužek.
Poté
Poté axiálně
axiálně natáhnout
natáhnout
postupně
postupně oba
oba opěrné
opěrné
kroužky
kroužky aa jedním
jedním koncem
usadit
dousadit
drážky.
koncem
do drážky.
Zatlačit
Zatlačit dokola
dokola až
až
zapadnou
zapadnou po
po celém
celém obvodě.
obvodě.
Nakonec lehce roztáhnout
oba
oba vodicí
vodicí kroužky
kroužky aa nechat
nechat
zaskočit.
číslo 4.5
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE
Ruční
Ručnímontáž
montáž
typů
5454
typůKK754,
754,K K
Seriová
Sériovámontáž
montáž
Montážní
pro
typtyp
Montážnípřípravky
přípravky
pro
K
K 54,
54,KK754
754
Montáž
K 754
754
Montáž typu
typu K
K 54
54 a
a obzvláště
obzvláště K
lze
pomocí
lze provést
provést snadno a rychle pomocí
pevné,
pevné, ploché
ploché plastové pásky. Nejprve
natahnout
natáhnout O-kroužek
O-kroužek a nechat
zapadnout do
do drážky (nepřekroutit).
(nepřekroutit).
zapadnout
1. O-kroužek vložit
vložit do
do drážky
drážky
(nepřekroutit)
(nepřekroutit)
2. Nasadit montážní
montážní kužel
kužel
3.
3. Nasunout
Nasunout na
na kužel
kužel těsnící
těsnicí
kroužek
K 54.
kroužek
K 54.
Těsnicíkroužek
kroužekpřetlačit
přetlačitco
co
4. Těnící
nejrychleji
tlačnou
objímkou
nejrychleji
tlačnou
objímkou
do
do drážky.
Kroužek
drážky.
Kroužek
K 754 Kz 754
TPEz TPE
ihned
zapadne.
ihned
zapadne
Poté
kroužekzasadit
zasadit
Poté těsnící
těsnicí kroužek
nana
jedné
jediné
straně
do
zástavbové
straně do zástavbové drážky a drážky
krouživým
apohybem
krouživým
pohybem
pomocí
plochépomocí
plastové pásky
ploché
plastové
pásky
do této drážky
do této drážky přetáhnout.
přetáhnout.
Kroužek K 54 z naší speciální směsi PTFE je sice nasunut, zůstává ale o
Kroužek K 54 z naší speciální směsi PTFE je sice nasunut, zůstává
něco
po Asi
10 minutách
získá sám
opět
téměř
rozměr.rozměr.
Zůstne
ale ovětší.
něcoAsi
větší.
po 10 minutách
získá
sám
opět původní
téměř původní
větší
pouze
o
rozměr
předpětí
O-kroužku.
Pokud
má
plášť
válce
dostatečný
Zůstane větší pouze o rozměr předpětí O-kroužku. Pokud má plášť válce
náběhový
kužel,
můžete
s naším
těsněním
K 54
upustit od
kalibrace
objímkou.
dostatečný
náběhový
kužel,
můžete
s naším
těsněním
K 54
upustit od
Ukalibrace
malých průměrů
zahřátí
kroužků
PTFE
v
horké
vodě
nebo
ve
vzduchu
objímkou. U malých průměrů zahřátí kroužků PTFE v horké vodě
horkém
130 °C horkém
značně asi
zlepšuje
průběh
montáže.
nebo veasi
vzduchu
130 °C
značně
zlepšuje průběh montáže.
Poté
je
ale
nutné
kalibrování
(stlačení)
objímkou.
Poté je ale nutné kalibrování (stlačení) objímkou.
Pístová
Pístová těsnění
těsnění mají
mají nezbytný
nezbytný radiální
radiální přesah.
přesah. Údaje
Údaje oo zástavbách
zástavbách aa úkosech
úkosech najdete
najdete vv katalogových
katalogových listech.
listech.
Zkontrolujte,
Zkontrolujte, zda
zda jsou
jsou odstraněny
odstraněny ostré
ostré hrany,
hrany, přechody
přechodyúkosů
úkosůdobře
dobřezaobleny
zaoblenyaavývrty
vývrtyaazávity
závityzakryty.
zakryty.Než
Nežbude
bude
válec
válec sestaven,
sestaven, měly
měly by
by být
být vodící
vodicí aa těsnící
těsnicí prvky
prvky dobře
dobře promazány.
promazány. Tuk
Tuk umožní
umožní těsnění
těsnění při
při montáži
montáži snáze
snáze vklouznout
vklouznout
do válce.
válce. Zároveň
Zároveň snižuje
snižuje vv záběhové
záběhové fázi
fázi tření
tření aa chrání
chrání těsnění
těsnění před
před ,,přilepením"
„přilepením“ při
do
při dlouhém
dlouhém prostoji
prostoji před
před
znovuuvedením do
do provozu.
provozu.
znovuuvedením
číslo 4.6
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 754
L1
F
2
C
20° — 30°
Ø d2
S
r1
C
ØD1
Ød1
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
POPIS
MAXIMÁLNÍ TLAK – TEPLOTA – RYCHLOST
v max.
TEPLOTNÍ ROZSAH
TEPLOTNÍ ROZSAH
m/s
-40 °C +80 °C
-40 °C +100 °C
1
250 bar
200 bar
0,5
350 bar
250 bar
MAXIMÁLNÍ TĚSNICÍ SPÁRA F
TLAK
bar
100
160
250
350
MAX. SPÁRA
(S > 7) mm
1,0
0,8
0,6
0,4
MAX. SPÁRA
(S < 7) mm
0,8
0,6
0,5
0,3
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
Ø D1
H9
f8
Ø d1
L1
+ 0,2
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
Rt μm
CLA μin
KLUZNÉ PLOCHY
Ø D1
0,1 -0,4
4 max
4 - 16
STATICKÉ PLOCHY
Ø d1
1,6 max
10 max
63 max
L1
3,2 max
16 max
125 max
ČELNÍ PLOCHY
Pístní těsnění z TPE typu K 754 nabízí následující
přednosti:
- jednoduchá montáž bez přípravků
- optimální těsnost
- dobrá výdrž v poloze pod zatížením
- vynikající přemostění spár
- výborná odolnost proti opotřebení při velmi jemných,
jakož i při velmi hrubých kluzných plochách
- nízké tření
- nízká citlivost vůči nečistotám
- nepatrný nárok na zástavbový prostor
- cenově výhodné konstrukce pístu
Standardní série je dimenzována pro zástavbové prostory
podle ISO 7425.
DRSNOSTI POVRCHU
Ra μm
Typ K 754 je kompaktní pístní těsnění pro jednočinné
i dvojčinné válce s nízkým třením a nepatrným nárokem na
prostor. Je vhodné pro lehká a středně těžká použití. Těsnicí
sada se skládá z O-kroužku jako předpínacího prvku
a z profilového kroužku z TPE, vysoce odolného proti
opotřebení. K 754 se používá především s vodicími pásy
z tvrzené tkaniny typu F 506 nebo s vodicími pásy F 87
z PTFE/bronz.
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍŘKA PROFILU
S
3,75
5,50
7,75
10,50
12,25
MIN. ZKOSENÍ
C
3
3,5
5
6
6
MAX. POLOMĚR
r1
0,5
0,7
1,2
1,5
1,5
K 754 je vhodný též pro výkyvné a otáčivé pohyby, rovněž i pro
spirálové pohyby. Prosíme o zpětný dotaz.
MÉDIA
Standardní verze s O-kroužkem z NBR je vhodná pro použití
v minerálních olejích mezi -40 °C až +100 °C. Pro vodu,
tlakové kapaliny HFA a HFB je při standardním
párování materiálu přípustný teplotní rozsah od -20 °C
do +60 °C.
číslo 4.7
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 754
Zástavbové
Zástavbové prostory
prostory standardních
standardních velikostí
velikostí
odpovídají
odpovídají normě
normČ ISO
ISO 7425-1.
7425-1.
MONTÁŽ
MONTÁŽ
Typ
TypKK754
754lze
lzena
najednodílný
jednodílnýpíst
pístnatáhnout.
natáhnout.
Nejprve
Nejprve nasadit
nasadit do
do drážky
drážky O-kroužek.
O-kroužek. Pro
Pro
profilový
kroužekTPE
TPEpoužijte
použijtenejlépe
nejlépepevný
pevný
profi
lový kroužek
plochý pásek
pásek zz umělé
umČlé hmoty.
hmoty.Nasaďte
Nasaćtekroužek
kroužek
plochý
TPEna
najednom
jednommístě
místČpomocí
pomocí pásku
pásku do
do drážky.
drážky.
zzTPE
Pak profi
profilový
kroužek pomocí
pomocí pásku
pásku přetáhněte
pĜetáhnČte
Pak
lový kroužek
dokola drážky.
drážky.Profi
Profilový
kroužekzapadne
zapadneaapo
po
dokola
lový kroužek
montáži nemusí
nemusí být
být kalibrován.
kalibrován.
montáži
PěÍKLAD OBJEDNÁVKY
OBJEDNÁVKY
PŘÍKLAD
Standardní velikosti:
velikosti:
Standardní
K
754
–
80
64,5xx6,3
6,3
K 754 – 80 xx64,5
Zvláštní velikosti:
Zvláštní velikosti:
K 754 - D1 x d1 x L1H
K 754 - D1 x d1 x L1H
napĜ.: K 754 - 400 x 375,5 x 8,1H
např.: K 754 - 400 x 375,5 x 8,1H
Těsnění
TČsnČní se
se standardně
standardnČ dodává
dodává
ss O-kroužkem
O-kroužkem zz NBR.
NBR. Pokud
Pokud potřebujete
potĜebujete jiný
jiný
materiál
materiál O-kroužku,
O-kroužku, prosíme,
prosíme, abyste
abyste na
na to
to
upozornili.
upozornili.
KK 754
754 možno
možno zhotovit
zhotovit do
do průměru
prĤmČru 1,5
1,5 m.
m.
Sortiment forem se neustále rozšiřuje. Pokud zde
nenajdete Vaše rozměry, zašlete prosím dotaz.
ØD1
15,0
‡
16,0
20,0
25,0
30,0
32,0
35,0
38,1
38,1
40,0
40,0
45,0
50,0
50,0
50,8
55,0
55,0
60,0
60,0
63,0
63,0
63,0
63,5
65,0
65,0
65,0
70,0
70,0
70,0
75,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
101,6
105,0
110,0
115,0
120,0
120,0
125,0
125,0
127,0
130,0
130,0
135,0
140,0
Ød1
7,5
‡
8,5
12,5
17,5
22,5
24,5
27,5
27,1
30,6
29,0
32,5
34,0
34,5
39,0
39,8
39,5
44,0
44,5
49,0
47,5
50,0
52,0
52,5
49,5
52,0
54,0
54,5
57,0
59,0
59,5
64,0
64,5
69,5
74,5
79,5
84,5
86,1
89,5
94,5
99,5
99,0
104,5
104,0
109,5
111,5
109,0
114,5
114,0
119,0
L1
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,2
3,2
4,2
3,2
4,2
6,3
4,2
4,2
6,3
4,2
6,3
4,2
6,3
6,3
4,2
4,2
6,3
6,3
4,2
6,3
6,3
4,2
6,3
4,2
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8,1
6,3
8,1
6,3
6,3
8,1
6,3
8,1
8,1
S
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
5,50
3,75
5,50
3,75
5,50
7,75
5,50
5,50
7,75
5,50
7,75
5,50
7,75
6,50
5,50
5,50
7,75
6,50
5,50
7,75
6,50
5,50
7,75
5,50
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
10,50
7,75
10,50
7,75
7,75
10,50
7,75
10,50
10,50
Velikost O-kroužku č. ARP
109
112
115
118
119
121
216
219
222
325
225
226
329
227
228
230
333
336
339
341
344
97 x 7
101 x 7
347
106 x 7
349
426
Číslo formy
4446410
4400610
4362310
4339610
4339710
4339810
4352410
4432310
4428710
4339210
4740010
4342310
4427410
4327110
4327110
4355610
4465510
4390710
4327010
4431110
4472310
4326910
4326910
4362010
4384910
4353010
4763410
4390810
4326810
4704910
4339910
4270910
4564010
4372710
4569510
4339310
4428910
4372510
4419310
4355810
4535010
4465410
4376510
4340010
4429010
4402410
4342210
4535110
4340110
Poznámka
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
SR
ISO
SR
ISO
ISO
SR
ISO
SR
číslo 4.8
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 754
Zástavbové
Zástavbové prostory
prostory standardních
standardních velikostí
velikostí
odpovídají
normě
ISO
odpovídají normě ISO 7425-1.
7425-1.
MONTÁŽ
MONTÁŽ
Typ
Typ KK 754
754 lze
lze na
na jednodílný
jednodílný píst
píst natáhnout.
natáhnout.
Nejprve
Nejprve nasadit
nasadit do
do drážky
drážky O-kroužek.
O-kroužek. Pro
Pro
profi
lový kroužek
profilový
kroužek TPE
TPE použijte
použijte nejlépe
nejlépe pevný
pevný
plochý
plochý pásek
pásek zz umělé
umělé hmoty.
hmoty.Nasaďte
Nasaďtekroužek
kroužek
zz TPE
TPE na
na jednom
jednom místě
místě pomocí
pomocí pásku
pásku do
do drážky.
drážky.
Pak profi
profilový
kroužek pomocí
pomocí pásku
pásku přetáhněte
přetáhněte
Pak
lový kroužek
dokola drážky.
drážky.Profi
Profilový
kroužekzapadne
zapadneaapo
po
dokola
lový kroužek
montáži nemusí
nemusí být
být kalibrován.
kalibrován.
montáži
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
OBJEDNÁVKY
PŘÍKLAD
Standardní velikosti:
velikosti:
Standardní
754––80
80xx64,5
64,5xx6,3
6,3
KK754
Zvláštní velikosti:
velikosti:
Zvláštní
d1 xx L1H
L1H
754 - -D1
D1xxd1
KK 754
např.: K 754 - 400 x 375,5 x 8,1H
např.: K 754 - 400 x 375,5 x 8,1H
Těsnění se standardně dodává
Těsnění se standardně dodává
ss O-kroužkem
O-kroužkem zz NBR.
NBR. Pokud
Pokud potřebujete
potřebujete jiný
jiný
materiál
O-kroužku,
prosíme,
abyste
materiál O-kroužku, prosíme, abyste na
na to
to
upozornili.
upozornili.
ØD1
Ød1
L1
S
Velikost O-kroužku č. ARP
Číslo formy
10,50
429
4396910
8,1
10,50
432
4340210
144,0
8,1
10,50
149,0
8,1
10,50
435
4340310
180,0
159,0
8,1
10,50
438
4340410
190,0
169,0
8,1
10,50
439
4342410
200,0
179,0
8,1
10,50
441
4340510
210,0
189,0
8,1
10,50
442
4351510
220,0
199,0
8,1
10,50
4735710
225,0
204,0
8,1
10,50
4512810
230,0
209,0
8,1
10,50
4764010
240,0
219,0
8,1
10,50
250,0
229,0
8,1
10,50
300,0
279,0
8,1
10,50
∅
140,0
∅
∅
124,5
∅
6,3
7,75
129,0
8,1
160,0
139,0
165,0
170,0
150,0
Poznámka
4499410
ISO
4452210
ISO
4553610
447
4393710
ISO
4572810
KK 754
754 možno
možno zhotovit
zhotovit do
do průměru
průměru 1,5
1,5 m.
m.
Sortiment forem se neustále rozšiřuje. Pokud zde
nenajdete Vaše rozměry, zašlete prosím dotaz.
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
POZNÁMKY:
číslo 4.9
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 754
Poznámky:
číslo 4.10
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 54
L1
F
2
C
20° — 30°
S
r1
Ø d2
C
Ød1
ØD1
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
MAXIMÁLNÍ TLAK - TEPLOTA - RYCHLOST
v max.
TEPLOTNÍ ROZSAH
TEPLOTNÍ ROZSAH
m/s
-30 C +80 C
-30 oC +100 oC
4
250 bar
200 bar
2
300 bar
280 bar
1
350 bar
300 bar
o
o
MAXIMÁLNÍ TĚSNICÍ SPÁRA F
TLAK
[bar]
100
160
250
350
MAX. SPÁRA (S > 7 mm)
[mm]
0,6
0,5
0,45
0,35
MAX. SPÁRA (S < 7 mm)
[mm]
0,4
0,3
0,25
0,15
Při vysokých tlacích (úzká těsnicí spára) by měl mít píst kovové vedení, nebo
opatřen opěrnými kroužky z tvrdé umělé hmoty. Prosíme o zpětný dotaz.
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
Ø D1
0 - 80 mm
přes 80 mm
Ø d1
f8
f8
Ø D1
L1
H9
H8
+ 0,2
+ 0,2
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
DRSNOSTI POVRCHU
Ra μm
Rt μm
CLA μin
KLUZNÉ PLOCHY
Ø D1
0,1 -0,4
4 max
4 -16
STATICKÉ PLOCHY
Ø d1
1,6 max
10 max
63 max
L1
3,2 max
16 max
125 max
ČELNÍ PLOCHY
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍŘKA PROFILU S
2,45
3,75
5,50
7,75
10,50
12,25
14,00
MIN. ZKOSENÍ
C
2,0
3,0
3,5
5,0
6,0
6,00
8,00
MAX. POLOMĚR r1
0,3
0,5
0,7
1,2
1,5
1,50
2,00
POPIS
Typ K 54 je vhodný pro lehká a střední těžká použití.
Těsnicí složku tvoří válcový kroužek z PTFE a pryžový
O-kroužek z NBR. Proti agresivním médiím se volí
O-kroužek z FPM. O-kroužek přebírá statické utěsnění
v prostoru drážky, zatímco válcový kroužek PTFE
utěsňuje v dynamickém rozsahu (stěna válce). Kromě
toho vzniká hydraulickým tlakem přes deformaci
O- kroužku přídavná složka síly směrem na stěnu
válce. Znamená to, že se stoupajícím tlakem se také
zvyšuje přítlačná síla. Přednosti tohoto těsnicího
systému jsou ve velmi nepatrném tření, které je jak ve
statickém, tak i v dynamickém rozsahu téměř identické.
Z této zkušenosti také vyplývá nerušený volný běh,
nevykazující stick-slip. I při nejpomalejších zdvizích
je zajištěn plynulý chod. Další předností jsou dobré
vlastnosti chodu i při špatně mazajících médiích, takže
je dokonce přípustný krátkodobý běh na sucho. K
54 umožňuje úsporné jednodílné konstrukce, neboť
těsnění může být navléknuto. Standardní velikosti
odpovídají zástavbovým prostorám podle ISO 7425 - 1.
MÉDIA
Tato těsnění, standardní dodávaná s O-kroužky z
NBR jsou vhodná pro kapaliny na bázi minerálních
olejů, vody a směsi vody a glykolu. Krátkodobě jsou
přípustné i teploty od -40 oC. Jiné materiály O-kroužků
pro teploty od -60 °C do +200 °C a pro použití v těžko
zápalných kapalinách na esterové nebo syntetické bázi
na požádání.
Materiály - PTFE / sklo
PTFE / bronz
PTFE / uhlík
číslo 4.11
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 54
MONTÁŽ
MONTÁŽ
Typ K 54 lze přetáhnout na jednodílný píst.
Typ K 54 lze přetáhnout na jednodílný píst.
Nejdříve
Nejdříve nasaďte
nasaďte do
do drážky
drážky O-kroužek.
O-kroužek. Těsnicí
Těsnicí
kroužek
kroužek zz naší
naší speciální
speciální směsi
směsi PTFE
PTFE pokud
pokud
možno
možno rychle
rychle přetáhněte.
přetáhněte. Nejlépe
Nejlépe kk tomu
tomu
použijte
použijte pásek
pásek zz umělé
umělé hmoty.
hmoty.Nasaďte
NasaďtePTFE
PTFE
kroužek
kroužek na
na určité
určité místo
místo na
na obvodu
obvodu do
do určité
určité
drážky.
drážky.Náš
Nášspeciální
speciálníPTFE
PTFEkroužek
kroužekse
sez pravidla
samočinně
samočinně asi
asi po
po 10
10 minutách
minutách smrští
smrští opět
opět na
na
původní
původní rozměr.
rozměr.Při
Přidostatečně
dostatečněvelkých
velkých
zástavbových
zástavbových zkoseních
zkoseních lze
lze ve
ve většině
většině případů
případů
upustit
upustit od
od dodatečného
dodatečného kalibrování.
kalibrování.
Při malých
malých průměrech
průměrech ulehčuje
ulehčuje montáž
montáž nahřátí
nahřátí
Při
PTFE kroužku
kroužku vv horké
horké vodě
vodě nebo
nebo vv horkém
horkém
PTFE
vzduchu (max.
(max. +130
+130 °C).
°C). Po
Po nahřátí
nahřátí by
by měl
měl být
být
vzduchu
54 na
na pístu
pístu pomocí
pomocí objímky
objímky dokalibrován.
dokalibrován.
KK 54
Sériovou montáž
montáž lze
lze pomocí
pomocíroztahovacího
roztahovacího
Sériovou
kužele aa rozpínacího
rozpínacího trnu
trnulehce
lehceautomatizovat
automatizovat.
trnu
lehce
automatizovat
kužele
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
OBJEDNÁVKY
PŘÍKLAD
54 –– 80
80 xx 64,5
64,5 xx 6,3
6,3
KK 54
nebo při zvláštních velikostech
nebo při zvláštních velikostech
K 54 - 55 x 45 x 5
K(vždy
54 - uvést
55 x 45
x5
zástavbový
prostor
(vždy uvést zástavbový prostor
∅ D1 x ∅ d1 x L1).
Ø D1 xØ d1 x L1).
Těsnění se standardně dodává s O-kroužkem
Těsnění
se standardně
dodává
s O-kroužkem
z NBR. Pokud
vyžadujete
jiný materiál
zO-kroužku,
NBR. Pokud
vyžadujete
materiál
prosíme
na to jiný
zvlášť
upozornit.
O-kroužku, prosíme na to zvlášť upozornit.
Standardní velikosti odpovídají zástavbovým
Standardní
velikosti
prostorům podle
ISOodpovídají
7425 -1. Kzástavbovým
dodání jsou
prostorům
podle ISO
7425 -1.rozměry
K dodání
zvláštní velikosti
a mezilehlé
do jsou
∅ 1,5 m.
zvláštní velikosti a mezilehlé rozměry do Ø 1,5 m.
Ød1
∅d
1
ØD
∅D1 1 hydrauhydraulika
lika
12
12
15
15
16
16
20
20
24
25
25
30
30
32
32
35
35
38
38
40
40
42
42
45
45
50
50
55
55
60
60
63
63
65
65
70
70
75
75
80
90
80
95
90
100
95
110
100
110
110
115
110
120
115
125
120
130
125
135
130
140
135
145
140
150
145
155
150
160
155
165
160
170
165
180
170
185
180
190
185
200
190
210
200
220
210
225
220
230
225
230
24
7,1
7,1
7,5
7,5
8,5
8,5
12,5
12,5
16,5
16,5
17,5
17,5
22,5
22,5
24,5
24,5
27,5
27,5
30,5
30,5
29,0
29,0
31,0
31,0
34,0
34,0
39,0
39,0
44,0
44,0
49,0
49,0
52,0
52,0
54,0
54,0
59,0
59,0
64,0
64,0
64,5
74,5
64,5
79,5
74,5
84,5
79,5
89,0
84,5
94,5
89,0
99,5
94,5
104,5
99,5
109,5
104,5
114,5
109,5
114,0
114,5
119,0
114,0
124,0
119,0
129,0
124,0
134,0
129,0
139,0
134,0
144,0
139,0
149,0
144,0
159,0
149,0
164,0
159,0
169,0
164,0
179,0
169,0
189,0
179,0
199,0
189,0
204,0
199,0
209,0
204,0
209,0
L1L1
2,2
2,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8,1
6,3
6,3
8,1
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8,1
6,3
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
Ød1
∅d
1
S S
Velikost
Velikost
pneu- hydrauhydrauO-kroužku č.
O-kroužku
pneumatika lika lika č. ARP
ARP
matika
7,07,0 2,452,45
3,753,75
8,0
8,0
3,753,75
12,0
12,0 3,753,75
16,0
3,75
16,0 3,75
17,0
3,75
17,0 3,75
22,0
3,75
22,0 3,75
24,0
3,75
24,0 3,75
27,0
3,75
27,0 3,75
30,0
3,75
30,0 3,75
28,5
5,5
28,5
5,5
30,5
5,5
30,5
5,5 5,5
33,5
33,5
38,5 5,5 5,5
38,5
43,5 5,5 5,5
43,5
48,5 5,5 5,5
48,5
51,5 5,5 5,5
51,5
53,5 5,5 5,5
53,5
58,5 5,5 5,5
58,5
63,5 5,5 5,5
63,5
63,5 5,5 7,75
73,5 7,757,75
63,5
78,5 7,757,75
73,5
83,5
78,5 7,757,75
87,7 7,7510,5
83,5
93,5 10,57,75
87,7
98,5 7,757,75
93,5
103,5
98,5 7,757,75
108,5
103,5 7,757,75
113,5
108,5
7,757,75
112,7
10,5
113,5 7,75
117,7
10,5
112,7 10,5
122,7
10,5
117,7 10,5
127,7
10,5
122,7 10,5
132,7
10,5
127,7 10,5
137,7
10,5
132,7 10,5
142,7
10,5
137,7 10,5
147,7
10,5
142,7
10,510,5
157,7
147,7
162,7 10,510,5
157,7
167,7 10,510,5
162,7
177,7 10,510,5
167,7
187,7 10,510,5
177,7
197,7 10,510,5
187,7
202,7 10,510,5
197,7
207,7 10,510,5
202,7 10,5
207,7 10,5
10 10
109 109
112 112
115
115
118
118
119
119
121
121
216
216
217
217 219
219 222
222 224
224 225
225 226
226 227
227 228
228 230
230 333
333 336
336 338
338 339
339
342
342 344
344 345
345 347
347 349
425
349
426
425
427
426
429
427
431
429
432
431
432
436
438
436 438
438 439
438 441
439 442
441 444
442 444
444 445
444
445
Číslo
Číslo formyPoznámka
Poznámka
formy
6623910
6623910
8616310
8616310
6624010
6624010
6624110
6624110
6615410
6615410
6624210
6624210
6596810
6596810
6596910
6596910
6597010
6597010
6647510
6647510
6597110
6597110
6597210
6597210
6597310
6597310
6597410
6597410
6597510
6597510
6597610
6597610
6624310
6624310
8611810
8611810
6597710
6597710
6624410
6624410
6597810
6597910
6597810
8608410
6597910
6598010
8608410
8637010
6598010
6598110
8637010
6598210
6598110
6636110
6598210
6598310
6636110
6647610
6598310
6647710
6647610
6598410
6647710
8608010
6598410
6598510
8608010
8617710
6598510
6598610
8617710
6649110
6598610
6598710
6649110
6598810
6598710
6647810
6598810
6598910
6647810
6599010
6598910
8614610
6599010
6624510
8614610
6624610
6624510
6624710
6624610
6624710
ISOISO
ISOISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
číslo 4.12
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 54
MONTÁŽ
MONTÁŽ
Typ
K 54 lze přetáhnout na jednodílný píst.
Typ K 54nasaďte
lze přetáhnout
na jednodílný
Nejdříve
do drážky
O-kroužek.píst.
Těsnicí
Nejdříveznasaďte
do drážky
O-kroužek.
Těsnicí
kroužek
naší speciální
směsi
PTFE pokud
kroužekrychle
z našípřetáhněte.
speciální směsi
PTFE
pokud
možno
Nejlépe
k tomu
možno rychle
Nejlépe
k tomu
použijte
pásekpřetáhněte.
z umělé hmoty.
Nasaďte
PTFE
použijte pásek
z umělé
Nasaďte
PTFE
kroužek
na určité
místo hmoty.
na obvodu
do určité
kroužek na příslušné místo na obvodu do určité
drážky. Náš speciální PTFE kroužek se
drážky. Náš speciální PTFE kroužek se
samočinně asi po 10 minutách smrští opět na
samočinně asi po 10 minutách smrští opět na
původní rozměr. Při dostatečně velkých
původní rozměr. Při dostatečně velkých
zástavbových
zástavbových zkoseních
zkoseních lze
lze ve
ve většině
většině případů
případů
upustit
upustit od
od dodatečného
dodatečného kalibrování.
kalibrování.
Při
Při malých
malých průměrech
průměrech ulehčuje
ulehčuje montáž
montáž nahřátí
nahřátí
PTFE
PTFE kroužku
kroužku vv horké
horké vodě
vodě nebo
nebo vv horkém
horkém
vzduchu
vzduchu (max.
(max. +130
+130 °C).
°C). Po
Po nahřátí
nahřátí by
by měl
měl být
být
K
K 54
54 na
na pístu
pístu pomocí
pomocí objímky
objímky dokalibrován.
dokalibrován.
Sériovou
Sériovou montáž
montáž lze
lze pomocí
pomocíroztahovacího
roztahovacího
kužele
kužele a
a rozpínacího
rozpínacího trnu
trnulehce
lehceautomatizovat
automatizovat.
trnu
lehce
automatizovat
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
K 54 – 80 x 64,5 x 6,3
nebo při zvláštních velikostech
54--55
55xx45
45xx55
KK54
(vždy uvést
uvést zástavbový
zástavbový prostor
prostor
(vždy
∅D
D1xØ
x ∅d d1
L1).
Ø
x Lx ).
1
1
Ød
∅d1 1
ØD
hydrau∅D
hydrau1 1
lika
lika
LL11
pneu- hydrauhydrauO-kroužku č.
Číslo
formy
Číslo
formy
O-kroužku
pneumatika likalika
ARP
matika
č. ARP
Ød1
∅d
1
S S
Velikost
Velikost
240
240 219,0
219,0
8,1
8,1
217,7
217,7
10,5
10,5
446446
8615410
8615410
250
250 229,0
229,0
8,1
8,1
227,7
227,7
10,5
10,5
447447
6640110
6640110
260
260 239,0
239,0
8,1
8,1
237,7
237,7
10,5
10,5
280
280 259,0
259,0
8,1
8,1
257,7
257,7
10,5
10,5
449449
6640210
6640210
300
300 279,0
279,0
8,1
8,1
277,7
277,7
10,5
10,5
451451
6640310
6640310
310
310 289,0
289,0
8,1
8,1
287,7
287,7
10,5
10,5
320
320 299,0
299,0
8,1
8,1
297,7
297,7
10,5
10,5
330
330 305,5
305,5
8,1
8,1
304,2 12,25
12,25
304,2
340
340 315,5
315,5
8,1
8,1
314,2 12,25
12,25
314,2
350
350 325,5
325,5
8,1
8,1
360
360 335,5
335,5
8,1
8,1
324,2 12,25
12,25
324,2
334,2
12,25
334,2 12,25
370
370 345,5
345,5
8,1
8,1
344,2 12,25
12,25
344,2
8621910
8621910
6648010
6648010
452452
8608110
8608110
6648110
6648110
454454
8615510
8615510
8621810
8621810
8,1
8,1
354,2
12,25
354,2 12,25
8622010
8622010
390
365,5
8,1
364,2
12,25
400
375,5
374,2
12,25
8622110
8622110
390
400
365,5
8,1
364,2 12,25
375,5
8,1
374,2 12,25
8,1
ISO
ISO
8608610
8608610
355,5
355,5
ISO
ISO
6647910
6647910
380
380
Poznámka
Poznámka
458
458
ISO
8648210
ISO
8648210
1
Těsnění se
se standardně
standardně dodává
dodává ss O-kroužkem
O-kroužkem
Těsnění
NBR. Pokud
Pokud vyžadujete
vyžadujete jiný
jiný materiál
materiál
zz NBR.
O-kroužku, prosíme
prosíme na
na to
to zvlášť
zvlášť upozornit.
upozornit.
O-kroužku,
Standardní velikosti odpovídají zástavbovým
Standardní velikosti odpovídají zástavbovým
prostorům podle ISO 7425 -1. K dodání jsou
prostorům podle ISO 7425 -1. K dodání jsou
zvláštní velikosti a mezilehlé rozměry do ∅ 1,5 m.
zvláštní velikosti a mezilehlé rozměry do Ø 1,5 m.
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
POZNÁMKY:
číslo 4.13
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 54
Poznámky:
číslo 4.14
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 764
L1
F/2
C
20°
r1
30°
SS
C
Ød 2
Ød 1
ØD1
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
MAXIMÁLNÍ TLAK - TEPLOTA - RYCHLOST
v max.
TEPLOTNÍ ROZSAH
m/s
–30 °C +100 °C
1,0
200 bar
0,5
250 bar
MAXIMÁLNÍ TĚSNICÍ SPÁRA F
TLAK
bar
100
160
250
MAX. SPÁRA
(S>7) mm
0,8
0,6
0,4
MAX. SPÁRA
(S<7) mm
0,6
0,5
0,3
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY
ø d1
h9
ø D1
H9
L1
+0,2
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
DRSNOSTI POVRCHU
Ra μm
Rt μm
KLUZNÉ PLOCHY
ø d1
0,1 - 0,4
4 max.
STATICKÉ PLOCHY
ø D1
1,6 max.
10 max.
L1
3,2 max.
16 max.
ČELNÍ PLOCHY
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍŘKA PROFILU
≤S
3,75
5,5
7,75
10,5
MIN. ZKOSENÍ
C
2,0
2,5
5,0
5,0
MAX. POLOMĚR
r1
0,4
0,8
1,2
1,6
POPIS
Typ K 764 je kompaktní pístové těsnění
určené především pro použití ve válcích lehké
hydrauliky. Těsnicí sada je doporučována
pro dvojčinné aplikace, u kterých musí být
dosažen minimální dynamický průsak.
Kromě toho disponuje vylepšenými
vlastnostmi také při přechodném
jednostranném namáhání tlakem.
Těsnicí sada se skládá z profilovaného
kroužku vysoce odolného proti opotřebení
a O-kroužku jako předepínacího prvku.
Doporučuje se použití vodicích kroužků,
které se k těsnění přiřazují jednostranně
nebo oboustranně. Zástavbové prostory
a technické údaje pro vodicí pásky řady F 87
a F 506 najdete v příslušných katalogových
listech. Označené zástavbové prostory
odpovídají ISO-normě 7425 – část 1.
Výhody
• dvojčinné těsnění s vylepšenými
jednočinnými vlastnostmi
• vynikající odolnost vůči opotřebení
• vylepšená dynamická a statická
těsnost prostřednictvím nově vyvinuté
těsnicí geometrii
• necitlivé vůči částicím nečistot
• dobrá elasticita materiálu zaručuje
rychlou a bezproblémovou montáž
• odpadá dodatečná kalibrace.
Média
Standardní verze s O-kroužkem z NBR je
vhodná pro použití v minerálních olejích
mezi -40 °C až +100 °C. Pro vodu a kapaliny
HFA je pro standardní materiálové párování
přípustný teplotní rozah do +40 °C.
Odolnost vůči dalším médiím je třeba
přezkoušet pro jednotlivé případy.
číslo 4.15
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 764
Označené zástavbové prostory odpovídají
ISO-normě 7425 – část 1.
MONTÁŽ
Typ K 764 lze použít na jednodílné písty.
Nejprve nasaďte do drážky O-kroužek tak,
aby se nepřekroutil. Profilový kroužek je
nejlépe montovat pomocí pevné ploché
plastové pásky. Nasaďte na jednom místě
tento kroužek pomocí pásky do drážky.
Pak přetáhněte kroužek dokola pomocí
pásky až zaskočí do drážky celý. Po
montáži již nemusí být kalibrován.
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
K 764 - 80 x 64,5 x 6,3
ø d1
ø D1
L1
22
14,5
3,2
32
24,5
3,2
32
21,0
4,2
35
24,0
4,2
40
29,0
45
34,0
50
39,0
4,2
50
34,5
6,3
60
49,0
4,2
60
44,5
63
52,0
63
70
S
Velikost
O-kroužku
Číslo
formy
Poznámka
3,75
113
4763610
3,75
119
4741010
ISO
5,5
211
4751210
ISO
5,5
213
4764110
4,2
5,5
216
4741110
4,2
5,5
219
4744510
5,5
222
4741210
ISO
7,75
324
4775810
ISO
5,5
225
4741310
6,3
7,75
327
4739910
4,2
5,5
226
4740810
ISO
47,5
6,3
7,75
328
4766810
ISO
59,0
4,2
5,5
228
4741410
70
54,5
6,3
7,75
330
4759710
SR
80
64,5
6,3
7,75
333
4722210
ISO
100
84,5
6,3
7,75
339
4741610
ISO
115
99,5
6,3
7,75
344
4761610
125
109,5
6,3
7,75
347
4771710
SR
SR
ISO
SR
SR
SR
ISO
číslo 4.16
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 714
L1
F/2
C
20°
r1
30°
SS
C
Ød 2
Ød 1
ØD1
Vnější kroužek dělený
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
MAXIMÁLNÍ TLAK - TEPLOTA - RYCHLOST
v max.
TEPLOTNÍ ROZSAH
m/s
– 40 °C +100 °C
2,0 *
500 bar *
*Tyto hodnoty jsou maximální, nesmí nastat současně
MAXIMÁLNÍ TĚSNICÍ SPÁRA F
TLAK
bar
500
MAX. SPÁRA
ø D1≤ 125 mm
0,8
MAX. SPÁRA
ø D1> 125 mm
1,0
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY
ø D1
H9
ø d1
h9
ø d2
f8
L1
+ 0,2
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
DRSNOSTI POVRCHU
Ra μm
Rt μm
KLUZNÉ PLOCHY
ø d1
0,1 - 0,4
4 max.
STATICKÉ PLOCHY
ø D1
1,6 max.
10 max.
L1
3,2 max.
16 max.
ČELNÍ PLOCHY
POPIS
Těsnění K 714 je dvojčinné pístové těsnění
pro aplikace v těžké hydraulice obzvláště
ve stavebních a zemních strojích. Kluzný
kroužek s vlákny zesíleného a tepelně
stabilizovaného termoplastu umožňuje
montáž přes vývrty. Navzdory jeho pevnosti
je ho však možné jednoduše montovat na
jednodílné písty, protože je stupňovitě dělený.
Konstrukce těsnění připouští velké rozměry
spár a redukuje tím nebezpečí kontaktu pístu
se stěnou válce. Proto je možno i v oblastech
s vysokým tlakem pracovat s plastovými
vedeními jako Hallite 506. Hallite K 714 se
vyznačuje také vynikající statickou těsností.
Pravoúhlý předepínací prvek z NBR umožní
rychlou reakci těsnění na změny tlaku a
zajistí vynikající těsnicí vlastnosti za všech
provozních podmínek.
Výhody
• jednoduchá montáž na jednodílné
pístové konstrukce díky stupňovitě
dělenému kluznému kroužku
• vysoce pevný materiál kluzného
kroužku umožňuje montáž pístu přes
vývrty.
• vynikající odolnost proti opotřebení
• kompaktní zástavbový prostor
• vynikající statická těsnost
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
MIN. ZKOSENÍ
C
6,0
MAX. POLOMĚR
r1
0,4
Média
Těsnění K 714 je vhodné pro použití v
minerálních olejích mezi -40 °C až + 100 °C
číslo 4.17
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 714
MONTÁŽ
Typ K 714 lze použít na jednodílné písty.
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
K 714 - 80 x 64,5 x 6,3
ø D1
ø d1
L1
S
Číslo formy
40
29
4,2
5,5
7270510
50
39
4,2
5,5
7270810
50
34,5
6,3
7,75
7272310
60
49
4,2
5,5
7270910
63
47,5
6,3
7,75
7272410
70
59
4,2
5,5
7271310
70
54,5
6,3
7,75
7273710
75
59,5
6,3
7,75
7271410
72
54
8,1
10,5
7273010
80
64,5
6,3
7,75
7270010
80
59
8,1
10,5
7273310
85
64
8,1
10,5
7273110
90
74,5
6,3
7,75
7271610
90
69
8,1
10,5
7273210
95
74
8,1
10,5
7273510
100
84,5
6,3
7,75
7271810
100
79
8,1
10,5
7273810
105
84
8,1
10,5
7272910
110
89
8,1
10,5
7273410
115
94
8,1
10,5
7273910
120
99
8,1
10,5
7272010
125
109,5
6,3
7,75
7272810
125
104
8,1
10,5
7272110
130
109
8,1
10,5
7274010
140
119
8,1
10,5
7272210
150
129
8,1
10,5
7274110
160
139
8,1
10,5
7272510
180
159
8,1
10,5
7272610
200
179
8,1
10,5
7272710
250
229
8,1
10,5
7273610
280
255,5
8,1
12,25
7274410
Rozměrová řada je neustále rozšiřována.
Pokud zde nenaleznete Vaše rozměry,
poptejte je prosím.
číslo 4.18
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 780
L2
L1
L2
C
20°-30°
r2
r1
S
Ød2
Ød3
Ød1
ØD1
POPIS
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
MAXIMÁLNÍ TLAK – TEPLOTA – RYCHLOST
v max
TEPLOTNÍ ROZSAH
TEPLOTNÍ ROZSAH
m/s
-30 °C +80 °C
-30 °C +100 °C
0,5
250 bar
160 bar
0,15
400 bar
260 bar
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
Ø D1
H9
Ø d1
h9
Ø d2
h9
Ø d3
h 11
L1
+ 0,2
L2
+0,1
MONTÁŽ
Nejprve přetáhnout pryžový kroužek, poté nasadit kroužky a
nakonec namontovat vodící kroužky.
DRSNOSTI POVRCHU
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
Kompaktní pístní těsnění K 780 bylo navrženo jako robustní
vícedílný typ pro aplikaci do uzavřených drážek jednodílných
pístů, ale lze jej samozřejmě použít i pro dělené písty. Toto
dvojčinné těsnění používá pryžový těsnicí profil, který při
zkouškách prokázal velmi vysokou odolnost proti opotřebení
a schopnost pracovat velmi efektivně v širokém rozsahu
středně těžkých aplikací.
Těsnění je složeno z jednoho vícebřitého těsnicího kroužku
z NBR, dvou dělených opěrných, aktivně profilovaných
kroužků a dvou dělených vodicích kroužků profilu L.
Kombinace tvarů a materiálů přináší následující výhody:
● velmi dobrá životnost
● jednodílná pístní konstrukce
● nízké tření a vysoká dynamická těsnost v nízkotlakém
provozu
● při vysokém tlaku účinná odolnost proti extruzi díky
speciálně tvarovaným opěrným kroužkům
● jednoduchá montáž
Ra μm
Rt μm
MÉDIA
Těsnění je vhodné pro kapaliny na bázi minerálních olejů od
-40 °C do +100 °C, vody a HFA kapaliny do +60 °C.
Odolnost v dalších médiích na dotaz.
KLUZNÉ PLOCHY
Ø D1
0,1 -0,4
4 max
STATICKÉ PLOCHY
Ø d1, Ø d2
1,6 max
10 max
ČELNÍ PLOCHY
Ø d3, L1, L2
3,2 max
16 max
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍŘKA PROFILU
≤S
5
7,5
8
10
12,5
15
MIN. ZKOSENÍ
C
2,4
4
5
5
6,5
7,5
MAX. POLOMĚR
r1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
MAX. POLOMĚR
r2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
číslo 4.19
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 780
ØD1
Ød1
Ød2
Ød3
L1
L2
S
Číslo formy
25
15
21.00
24.0
12.0
4.00
5,0
5003710
25
16
22.00
24.0
13.5
2.10
4,5
5003810
30
21
27.00
29.0
13.5
2.10
4,5
5003910
32
22
28.00
31.0
15.5
2.60
5,0
5001420
32
22
28.50
30.5
16.4
6.35
5,0
5001410
35
25
31.00
34.0
15.5
2.60
5,0
5001520
35
25
31.40
33.5
16.4
6.35
5,0
5001510
40
24
35.40
38.5
18.4
6.35
8,0
5001310
40
30
35.40
38.5
16.4
6.35
5,0
5004010
45
29
40.40
43.5
18.4
6.35
8,0
5000710
45
31
41.00
44.0
15.5
2.60
7,0
5004110
45
35
40.40
43.5
16.4
6.35
5,0
5001610
50
34
45.40
48.5
18.4
6.35
8,0
5000810
50
34
46.00
49.0
20.5
3.10
8,0
5000820
55
39
50.36
53.5
18.4
6.35
8,0
5000910
55
39
51.00
54.0
20.5
3.10
8,0
5000920
60
44
55.40
58.5
18.4
6.35
8,0
5001010
60
44
56.00
59.0
20.5
3.10
8,0
5001020
63
47
58.40
61.5
18.4
6.35
8,0
5001110
63
47
58.40
61.5
19.4
6.35
8,0
5001120
63
47
59.00
62.0
20.5
3.10
8,0
5001130
65
50
60.40
63.5
18.4
6.35
7,5
5001210
70
50
64.20
68.3
22.40
6.35
10,0
5000210
70
54
66.00
69.0
20.50
3.10
8,0
5004210
75
55
69.20
73.3
22.40
6.35
10,0
5000310
75
59
71.00
74.0
20.50
3.10
8,0
5004310
80
60
74.15
78.3
22.40
6.35
10,0
5000110
80
62
76.00
79.0
22.50
3.60
9,0
5004410
85
65
79.15
83.3
22.40
6.35
10,0
5000410
90
70
84.15
88.3
22.40
6.35
10,0
5000510
95
75
89.15
93.3
22.40
6.35
10,0
5000610
100
75
93.15
98.0
22.40
6.35
12,5
5001710
100
82
96.00
99.0
22.50
3.60
9,0
5004510
105
80
98.10
103.0
22.40
6.35
12,5
5001810
110
85
103.10
108.0
22.40
6.35
12,5
5001910
115
90
108.10
113.0
22.40
6.35
12,5
5002010
120
95
113.10
118.0
22.40
6.35
12,5
5002110
125
100
118.10
123.0
25.40
6.35
12,5
5002310
130
105
123.10
128.0
25.40
6.35
12,5
5002420
130
105
122.60
128.0
25.40
9.50
12,5
5002410
135
110
127.60
133.0
25.40
9.50
12,5
5002510
140
115
133.00
138.0
25.40
6.35
12,5
5002220
140
115
132.60
138.0
25.40
9.50
12,5
5002210
145
120
137.60
143.0
25.40
9.50
12,5
5002610
150
125
142.60
148.0
25.40
9.50
12,5
5002710
155
130
147.60
153.0
25.40
9.50
12,5
5002810
Poznámka
číslo 4.20
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 780
Ød1
Ød2
Ød3
L1
L2
S
Číslo formy
160
130
152.60
158.0
25.40
9.50
15,0
5004610
165
140
157.60
163.0
25.40
9.50
12,5
5002910
170
145
161.70
168.0
25.40
12.70
12,5
5003010
175
150
166.70
173.0
25.40
12.70
12,5
5003110
180
155
171.70
178.0
25.40
12.70
12,5
5003210
185
160
176.70
183.0
25.40
12.70
12,5
5003310
190
165
181.70
188.0
25.40
12.70
12,5
5003410
195
170
186.70
193.0
25.40
12.70
12,5
5003510
200
175
191.60
198.0
25.40
12.70
12,5
5003610
Poznámka
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
ØD1
číslo 4.21
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 780
Poznámky:
číslo 4.22
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 753
C1 x 4,5°
DOPORUČENÉ
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ
TECHNICKÉ PODMÍNKY
PODMÍNKY
POPIS
SLOŽENÍ
Kompaktní
Kompaktní pístní
pístní těsnění
těsnění typu
typu KK 753
753 byla
byla vyvinuta
vyvinuta pro
pro
jednodílné
jednodílné pístní
pístní konstrukce.
konstrukce.
MAXIMÁLNÍ
TLAK–– TEPLOTA
TEPLOTA – RYCHLOST
MAXIMÁLNÍ
TLAK
– RYCHLOST
vv max.
max.
TEPLOTNÍ ROZSAH
TEPLOTNÍ
ROZSAH
m/s
m/s
TEPLOTNÍ ROZSAH
TEPLOTNÍ
ROZSAH
-30 °C
-30
C +80
+80°C C
o
-30 °C
-30
C +100
+100°C C
o
o
o
0,5
0,5
250 bar
250
bar
180 bar
180
bar
0,15
0,15
400 bar
400
bar
260 bar
260
bar
ØD
H 11
H 11
∅ d11
h 10
∅ d2
f9
Ød
dlouháživotnost
životnostvzhledem
vzhledemk kotěruvzdornému
otěruvzdornému
••dlouhá
kluznému
kroužku
kluznému
kroužku
jednoduchámontáž
montáž
••jednoduchá
zachycenívětší
většísmykové
smykovésíly
sílypomocí
pomocí
••zachycení
modifikovaných
úhlových
vodicích
kroužků
modifi
kovaných úhlových
vodicích
kroužků
profilovaný
polyuretanovýkluzný
kluznýkroužek
kroužek
••profi
lovaný polyuretanový
zabraňuje
prosakování
pístu
zabraňuje
prosakování
pístu
vynikajícípřemostění
přemostěníspár
spár
••vynikající
h 10
f9
Ø d2
Ød
h 11
∅ d33
L1
L1
h 11
+ 0,4
+ 0,4
L2
+0,1
L2
+0,1 - 0
MONTÁŽ
MONTÁŽ
DRSNOSTI POVRCHU
DRSNOSTI RPOVRCHU
μm
Rt μm
a
KLUZNÉ PLOCHY
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
KLUZNÉ PLOCHY
STATICKÉ
PLOCHY
Ø D1
Ø d1,∅ØD
d12
STATICKÉ PLOCHY Ø
∅ dd1, ,L∅, Ld2
ČELNÍ PLOCHY
ČELNÍ PLOCHY
3
1
2
∅ d3, L1, L2
Ra -0,4
μm
0,1
0,1
- 0,4
1,6 max
1,6
max
3,2 max
3,2 max
CLA μin
Rt
μm
4 max
4 max
10 max
CLA
μin
4 - 16
4 - 16
63 max
16 max
125 max
10
max
16 max
63 max
125 max
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ZÁSTAVBOVÁ
ŠÍŘKA PROFILU
S
5
Těsnění
se skládásez skládá
polyuretanového
kluznéhokluzného
Těsnicí jednotka
z polyuretanového
kroužku, který
který je
je předpínán
předpínán kroužkem
kroužkem zz NBR
NBR (nitril
(nitril -- butadien
butadien
kroužku,
kaučuk). Na
Oboustranně
je opouzdřen
dělenými
-- kaučuk).
obou stranách
jsou použity
dělenévodicími
vodicí kroužky
z acetalové
pryskyřice.
zkroužky
materiálu
POM.
Pístní těsnění
těsnění typu
typu KK 753
753 má
má následující
následující přednosti:
přednosti:
Pístní
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
∅ D11
Těsnicí
Těsnicí sada
sada se
se dodává
dodává společně
společně ss vodicími
vodicími kroužky.
kroužky.
ZKOSENÍ
A8POLOMĚRY
7,5
10
12,5
Nejprve přetáhnout
přetáhnout kroužek
kroužek zz NBR.
NBR. Vložit
Vložit první
první vodicí
vodicí
Nejprve
kroužek. Přetáhnout polyuretanový těsnicí kroužek.
kroužek. Přetáhnout polyuretanový těsnicí kroužek.
Namontovat druhý vodicí kroužek.
Namontovat druhý vodicí kroužek.
MÉDIA
MÉDIA
Těsnění je vhodné pro kapaliny na bázi minerálních olejů.
Těsnění
je vhodné
proemulzích
kapaliny na
minerálních
olejů.
Ve vodních
olejových
jsoubázi
hranice
pro použití
Ve
olejových
od vodních
-20 °C do
+40 °C. emulzích (HFA a HFB) jsou hranice pro
použití od -20 °C do +40 °C.
15
ŠÍŘKA
PROFILU
MIN.
ZKOSENÍ
C
4 S
45
7,5
5
58
10
6,5
12,5
7,5
MIN. POLOMĚR
ZKOSENÍ
MAX.
r1
0,2 C
4
0,2
4
0,4
5
0,4
5
0,4
6,5
0,8
MAX.POLOMĚR
POLOMĚR
MAX.
r2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,4
0,2
0,4
0,4
MAX.ZKOSENÍ
POLOMĚR
MAX.
C1
0,2 r1
0,4 r2
0,2
0,4
0,2
0,4
0,2
0,4
0,2
0,8
0,2
0,8
číslo 4.23
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 753
ØD1
Ød1
Ød2
Ød3
L1
L2
S
Typ
Číslo formy
40
26
36,00
39,00
15,5
2,60
7,0
B
6916500
40
30
36,50
39,00
10,0
5,00
5,0
A
6915100*
45
∅
31
∅
41,00
∅
44,00
∅
15,5
2,60
7,0
B
6914500
48,50
18,4
6,35
8,0
A
6915200
50
34
46,00
49,00
20,5
3,10
8,0
B
6916600
55
39
51,00
54,00
20,5
3,10
8,0
B
6914600
60
44
55,40
58,50
18,4
6,35
8,0
A
8672110
60
44
56,00
58,50
20,5
3,10
8,0
A
6916300
63
47
58,40
61,50
18,4
6,35
8,0
A
6915300
63
47
59,00
62,00
20,5
3,10
8,0
A
6916100
65
49
61,00
64,00
20,5
3,10
8,0
B
6916700
70
50
64,20
68,30
22,4
6,35
10,0
A
6915400
50
34
45,40
70
54
66,00
69,00
20,5
3,10
8,0
B
6916800
75
59
71,00
74,00
20,5
3,10
8,0
B
6918650
80
60
74,15
78,30
22,4
6,35
10,0
A
6915500
80
62
76,00
79,00
22,4
3,60
9,0
B
6916400
90
70
84,15
88,30
22,4
6,35
10,0
A
6915600
90
72
86,00
89,00
22,5
3,60
9,0
B
6916900
100
75
93,15
98,00
22,4
6,35
12,5
A
6915700
100
82
96,00
99,00
22,5
3,60
9,0
B
6918660
110
85
103,10
108,00
22,4
6,35
12,5
A
6915800
110
92
106,00
109,00
22,5
3,60
9,0
B
6914700
125
100
118,10
123,00
25,4
6,35
12,5
A
6915900
125
103
121,00
124,00
26,5
5,10
11,0
B
6917000
140
118
136,00
139,00
26,5
5,10
11,0
A
2356010
150
128
146,00
149,00
26,5
5,10
11,0
A
2349910
160
138
156,00
159,00
26,5
5,10
11,0
A
2349810
165
143
161,00
164,00
26,5
5,10
11,0
A
2362310
180
158
176,00
179,00
26,5
5,10
11,0
A
2349510
200
175
196,00
199,00
31,5
6,60
12,5
A
2347010
250
220
242,90
247,85
35,4
6,35
15,0
A
2340710
*)
provedení
bez NBR kroužku
*) třídílné
třídílné
provedení
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
OBJEDNÁVKY:
PŘÍKLAD
K 753 – 63 x 47 x 18,4/6,35
K 753 - 63 x 47 x 18,4/6,35
POZNÁMKY:
POZNÁMKY:
číslo 4.24
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 606
DOPORUČENÉ
DOPORUČENÉTECHNICKÉ
TECHNICKÉPODMÍNKY
PODMÍNKY
MANŽETY
MANŽETY TYPU
TYPU K
K 606
606
MAXIMÁLNÍ
TLAK –
– TEPLOTA
– RYCHLOST
MAXIMÁLNÍ
TLAK
TEPLOTA
– RYCHLOST
v max.
TEPLOTNÍ
ROZSAH
TEPLOTNÍ
m/s
ROZSAH
-40 °C
+80 °C
v max.
o
m/s
1,0
TEPLOTNÍ
ROZSAH
TEPLOTNÍ
-40 ROZSAH
°C +100 °C
o
o
-45 250
C bar
+110 C
o
-30
+80 C
45
280Cbar
0,5
0,5
280
400
barbar
250bar
bar
350
0,15
400 bar
350 bar
MAXIMÁLNÍ TĚSNICÍ SPÁRA F
TLAK
bar TĚSNICÍ
160 SPÁRA
250
MAXIMÁLNÍ
F
MAX.
TLAKSPÁRA
MAX. SPÁRA
400
mm
bar
0,6
160
0,5
250
0,4
400
mm
0,6
0,5
0,4
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
Ø D1 ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
H9
TOLERANCE PRO
js 11
Ø d1
∅
D1
H9
Ø d2
jsf 811
∅ Ld1 2
+ 0,25
f8
∅ d1
+ 0,25 - 0
L1
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
DRSNOSTI POVRCHU
KLUZNÉ PLOCHY
STATICKÉ PLOCHY
Ø D1
Ø d1
KLUZNÉ PLOCHY
∅ D1
STATICKÉ PLOCHY
ČELNÍ PLOCHY
∅ d1
L1
ČELNÍ PLOCHY
R μm
Rt μm
0,1 -0,4
4 max
a
DRSNOSTI POVRCHU
L1
Ra μm
1,6 max
0,1 - 0,4
Rt μm
10 max
4 max
1,6 max
10 max
3,2 max
S
ŠÍŘKA PROFILU
MIN. ZKOSENÍ
MAX. POLOMĚR
MAX. POLOMĚR
S
C
r1
r1
TLAK **
do 600 bar
63 max
KLUZNÁ RYCHLOST
do 1 m/s
125 max
4
5
5
3,5
0,4
0,4
-45° C do +110 °C
-40° C do +100 °C
16 max
4
3
0,2
ROZSAH POUŽITÍ
ROZSAH
POUŽITÍ
TRVALÁ TEPLOTA
TLAK
3,2 max
0,2
HYTHANE® je
je speciální
speciální plast,
plast, vysoce
vysoce odolný
odolný proti
proti
HYTHANE
opotřebení, ohebný a tepelně vysoce zatížitelný.
opotřebení, ohebný a tepelně vysoce zatížitelný.
Vyznačuje se:
Vyznačuje se:
- extrémně dobrou odolností proti otěru
- extrémně dobrou odolností proti otěru
- velmi nízkou trvalou tlakovou deformací
- velmi-nízkou
trvalou
tlakovou
vysokou
ohebností
a deformací
- vysokou
ohebností
- velkou
pružností při značném teplotním rozsahu.
-Trvale
velkouvysoká
pružností
při značném
kvalita
manžet z teplotním
materiálu rozsahu.
HYTHANE®® je
Trvale
vysoká
kvalita
manžet z materiálu
HYTHANE
je
zajištěna
pečlivým
zpracováním
podle nejnovější
výrobní
zajištěna
pečlivým
technologie,
řízenézpracováním
počítačem. podle nejnovější výrobní
technologie, řízené počítačem.
TRVALÁ TEPLOTA *
125 max
ZÁSTAVBOVÁCZKOSENÍ
A POLOMĚRY
3
3,5
MIN. ZKOSENÍ
4 - 16
MATERIÁL
MATERIÁL
®
CLA μin
63 max
4 - 16
16 max
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍŘKA PROFILU
CLA μin
Doporučují
Doporučují se
se pro
pro lehká
lehká aa středně
středně těžká
těžká použití
použití jako
jako
jednostranně
jednostranně působící
působící pístní
pístní těsnění.
těsnění. Typ
Typ KK 606
606 má
má
asymetrický
asymetrický krátký
krátký aa silný
silný těsnicí
těsnicí břit
břit na
na vnějším
vnějším průměru.
průměru.
Menší
Menší rozměr
rozměr na
na vnitřním
vnitřním průměru
průměru aa zesílený
zesílený adhezní
adhezní břit
břit
zaručuje
zaručuje dobré
dobré usazení
usazení vv drážce.
drážce. Tímto
Tímto moderním
moderním
tvarováním se
se dalekosáhle
dalekosáhle zabraňuje
zabraňuje "překlopení"
"překlopení" manžety
manžety
tvarováním
při vzniku
vzniku tlaku
tlaku mezi
mezi dvěma
dvěma manžetami
manžetami ii při
při tlakem
tlakem
při
oboustranně namáhaném
namáhaném pístu.
pístu. Předpokladem
Předpokladem je,
je, aby
aby
oboustranně
nevznikaly žádné
žádné tlakové
tlakové rázy
rázy aa aby
aby rychlost
rychlost zdvihu
zdvihu byla
byla
nevznikaly
malá. U
U nových
nových konstrukcí
konstrukcí dvojčinných
dvojčinných válců
válců doporučujeme
doporučujeme
malá.
moderní pístové
pístové těsnění
těsnění kluzných
kluzných ploch,
ploch, jako
jako je
je typ
typ K
K 754
754
moderní
K 54
54 nebo
nebo kompaktní
kompaktní pístové
pístové těsnění
těsnění typu
typu K
K 780,
753, K
K 753
53 a
aa K
a 53.
K 64. Vyžádejte si naši konzultaci
K
8
5,5
8
5,5
0,8
0,8
KLUZNÁ RYCHLOST
do 600 bar
do 1 m/s
Tyto tři hodnoty spolu bezprostředně souvisí. Vzájemné
Tyto
tři hodnoty
spolu bezprostředně
souvisí. Vzájemné
závislosti
jsou uvedeny
ve vedlejší tabulce.
závislosti jsou uvedeny ve vedlejší tabulce.
* U vody, tlakových kapalin HFA a HFB do +60 °C, u kapalin
*HFC
U vody,
do +tlakových
40 °C. kapalin HFA a HFB do +60 °C, u kapalin
HFC
do +případech
40 °C. prosíme o váš zpětný dotaz.
V těchto
V
případech
prosíme požadavcích
o váš zpětnýjsou
dotaz.
V těchto
závislosti
na technických
též přípustné
®
V
závislosti
na technických
požadavcích
jsou
též přípustné
je při
klesající
teplotě
nejnižší
teploty
do -56 °C. HYTANE
nejnižší
teploty
do -56 °C.
stále tužší,
ale neláme
se.HYTANE® je při klesající teplotě
stále tužší, ale neláme se.
**
Nutná konzultace
MÉDIA
Manžety z materiálu HYTHANE® jsou vhodné pro vzduch,
vodu, jakož i tlakové kapaliny na bázi minerálních olejů,
MÉDIA
®
kapalin HFA,
HFB a HYTHANE
HFC.
Manžety
z materiálu
jsou vhodné pro vzduch,
vodu, jakož i tlakové kapaliny na bázi minerálních olejů,
kapalin HFA, HFB a HFC.
číslo 4.25
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 606
MONTÁŽ
MONTÁŽ
®
Manžety
Manžety typu
typu K
K 606
606 zz materiálu HYTHANE ®
s úzkým profi
lem se hodí k jednoduché
profilem
jednoduché montáži
montáži
navlečením
navlečením na
na jednodílný
jednodílný píst.
píst.
Sériová montáž na jednodílné písty se rychleji
Sériová pomocí
montáž přípravků,
na jednodílné
rychleji
provádí
jakopísty
jsou se
kužel
pomocí
přípravků, jako jsou kužel
aprovádí
rozpínací
pouzdro.
a rozpínací pouzdro.
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
PŘÍKLAD
OBJEDNÁVKY
K
606 – 50 x 40
x8
K 606 – 50 x 40 x 8
Sortiment forem se neustále rozšiřuje. Pokud zde
nenajdete vaše rozměry, zašlete prosím dotaz.
∅ ØD1 ∅ Ød1
∅ 25 ∅ 15
L1
H
S
Číslo formy
9,0
8,2
5,0
4390100
Poznámka
25
17
6,3
5,7
4,0
4418000
30
20
9,0
8,0
5,0
4354200
32
24
6,3
5,7
4,0
4351900
35
25
8,0
7,3
5,0
4365700
37
21
13,0
11,8
8,0
4354100
40
30
8,0
7,3
5,0
4299500
40
30
11,0
10,0
5,0
4400900
45
35
8,0
7,3
5,0
4315700
50
40
8,0
7,3
5,0
4319500
55
45
8,0
7,3
5,0
4380000
60
44,9
6,3
5,7
7,55
4739800
60
45
11,0
10,0
7,5
4407000
60
50
10,0
9,0
5,0
4762000
63
48
12,5
11,4
7,5
4383200
ISO
ISO
63
53
8,0
7,3
5,0
4341500
63
53
13,0
11,8
5,0
4318800
65
55
8,0
7,3
5,0
4424100
70
55
11,0
10,0
7,5
4448000
70
60
9,0
8,1
5,0
4709500
71
61
7,0
6,0
5,0
4492600
75
67
9,7
8,8
4,0
4322300
80
65
12,5
11,4
7,5
4363800
80
70
7,5
6,8
5,0
4370300
80
70
9,0
8,1
5,0
4709600
85
75
9,0
8,1
5,0
4709700
85,7
70,7
11,4
10,3
7,5
4493400
100
85
12,5
11,4
7,5
4363900
100
90
7,5
6,8
5,0
4375900
110
100
9,0
8,0
5,0
4533100
125
105
16,0
14,5
10,0
4364000
150
130
16,0
14,5
10,0
4390200
150
140
15,0
13,6
5,0
4390300
160
140
20,0
18,2
10,0
4364100
200
180
16,0
14,5
10,0
4392300
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
POZNÁMKY:
POZNÁMKY:
číslo 4.26
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 51
F
2
L1
C
20° — 30°
S
r2
Ød3
Ød1
ØD1
Ø d2
POPIS
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Těsnicí sady stříškových manžet typu K 51 se nejlépe
osvědčily za nejtěžších podmínek jako utěsnění pro
dvojčinné vícedílné písty. Složení sady, skládající se
z textilpryžové manžety, přítlačného kroužku z acetalu
a z opěrného kroužku, zaručuje bezvadnou a dlouhodobou
funkci i při extrémních podmínkách, jako jsou tlakové nárazy,
chvění, úchylka souososti a lehká znečištění.
MAXIMÁLNÍ TLAK – TEPLOTA – RYCHLOST
v max.
TEPLOTNÍ ROZSAH
m/s
-30 °C +100 °C
0,5
400 bar
0,15
700 bar
MONTÁŽ
Těsnění typu K 51 vyžadují dělené písty s axiálně
přístupnými zástavbovými prostory.
MAXIMÁLNÍ TĚSNICÍ SPÁRA F
TLAK
bar
160
250
400
700
MAX. SPÁRA
mm
0,4
0,3
0,2
0,1
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
Ø D1
H9
Ø d1
h 11
Ø d2
e8
Ø d3
0 - 0,3
L1
+ 0,25
MÉDIA
Tato těsnění jsou vhodná pro kapaliny na bázi minerálních
olejů, vody, směsi vody a glykolu. Krátkodobě lze připustiti
i provozní teploty -40 °C. Jiná složení materiálu pro teploty
od -60 °C do +200 °C a pro použití v těžko zápalných
kapalinách na esterové nebo syntetické bázi na požádání.
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
DRSNOSTI POVRCHU
Ra μm
KLUZNÉ PLOCHY
Ø D1
STATICKÉ PLOCHY
0,1 -0,4
Rt μm
CLA μin
4 max
4 - 16
Ø d1 , Ø d2
1,6 max
10 max
63 max
L1
3,2 max
16 max
125 max
ČELNÍ PLOCHY
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍŘKA PROFILU
S
5
7,5
MIN. ZKOSENÍ
C
4
4
MAX. POLOMĚR
r2
0,8
0,8
10
12,5
15
5
6,5
7,5
1,2
1,6
1,6
číslo 4.27
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 51
ØD1
∅
Ød
∅1
Ød
∅2
Ød
∅3
30
20
30
40
25
40
50
35
55
60
L1
S
29,0
9,3
5,0
Číslo formy
4208310
39,0
11,5
7,5
4208010
50
49,0
11,5
7,5
4207610
40
55
54,0
11,5
7,5
4207110
45
60
59,0
11,5
7,5
4207210
63
48
63
62,0
13,0
7,5
4207410
70
50
70
68,5
15,2
10,0
4208210
80
60
80
78,5
15,2
10,0
4208110
90
70
90
88,5
21,2
10,0
4207710
100
80
100
98,5
21,2
10,0
4207510
110
90
110
108,5
21,2
10,0
4207910
125
100
125
123,5
25,8
12,5
4207810
140
115
140
138,5
25,8
12,5
4208410
150
120
150
148,0
29,0
15,0
4208510
160
130
160
158,0
29,0
15,0
4208710
180
150
180
178,0
31,5
15,0
4208610
200
170
200
198,0
33,5
15,0
4209010
225
195
225
223,0
33,5
15,0
6582110
250
220
250
248,0
33,5
15,0
6582310
275
245
275
273,0
33,5
15,0
6582410
300
270
300
298,0
33,5
15,0
6582510
320
290
320
318,0
33,5
15,0
6582610
Poznámka
PŘÍKLAD
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
OBJEDNÁVKY:
K 51 – 90 x 70 x 21,2
POZNÁMKY:
POZNÁMKY:
číslo 4.28
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 730
F/2
L1
C
max. 20˚
r1
*
S
Ød 2
Ød 1 ØD 1
DOPORUČENÉ
DOPORUýENÉ TECHNICKÉ
TECHNICKÉ PODMÍNKY
PODMÍNKY
POPIS
SLOŽENÍ
MAXIMÁLNÍ TLAK – TEPLOTA – RYCHLOST
MAXIMÁLNÍ
TLAK – TEPLOTA – RYCHLOST
v max.
TEPLOTNÍ
ROZSAH
TEPLOTNÍ
TEPLOTNÍ
ROZSAH
TEPLOTNÍ
m/s
m/s
0,3
0 ROZSAH
°C +60 °C
o
0 o400
C +60
bar C
-40ROZSAH
°C +100 °C
o
-30 o315
C +100
C
bar
0,5
0,15
315
bar
700 bar
250
bar
500 bar
0,3
STATICKY
500 bar
1200
bar
315
bar
700 bar
0,15
700 bar
500 bar
v max.
STATICKY MAXIMÁLNÍ TĚSNICÍ
800 SPÁRA
bar
F
TLAK
bar
MAX. SPÁRA 1
mm
TLAKSPÁRA 2
MAX.
mm
160
250
400
500
600 bar
600
700
MAXIMÁLNÍ TċSNICÍ SPÁRA F
1,0
0,8
0,6
1,0 bar0,8 1600,6
1) MAX.
t = -40 °CSPÁRA
až +100 °C - všeobecná hydraulika
mm
2) t = 0 °C až +60 °C - hornická hydralika
1,0
0,4
0,3
0,25
250
0,6
400
0,6
600
0,6
0,8
0,7
0,6
1200
staticky
-
800
0,5
staticky
0,6
Uvedené hodnoty F jsou hodnotami maximálnimi! Je třeba dbát na dodržení souososti a vzít v úvahu také
zvětšení průměru válce vlivem tlaku (pružná deformace)!
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMċRY
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
Hh10
9
Ø
‡dd1 2
hh 98
Ø dL2 1
h8 -0
+ 0,20
L1
+ 0,20
DRSNOSTI POVRCHU
‡ D1
STATICKÉ PLOCHY
STATICKÉ PLOCHY
ýELNÍ PLOCHY
Ø d1
ČELNÍ PLOCHY
L1
KLUZNÉ PLOCHY
Ra Pm
R μm
0,1a - 0,4
Rt Pm
R μm
4 tmax
1,6 max
10 max
3,2 max
16 max
0,1 -0,4
Ø D1
‡d1
L1
Tato těsnění jsou koncipována hlavně jako těsnění stojek při
TČsnČní oznaþená „S“ jsou speciálnČ koncipována jako
hlubinné důlní těžbě.
tČsnČní stojek pĜi hlubinné dĤlní tČžbČ.
Těsnění jsou zhotovována se zvýšeným předpětím, a proto
Jsou zhotovována se zvýšeným pĜedpČtím, a proto jsou
jsou
vhodná
pro nízké
rychlosti.
vhodná
pro nízké
rychlosti.
Vyšších rychlostí je možno dosáhnout zmČnou pĜítlaþného
Tato těsnění jsou vhodná pro kapaliny na bázi minerálních
olejů
od -40 °C do +100 °C. Pro vodu a kapaliny HFA a HFB
MÉDIA
je
přípustný
rozsahpro
dokapaliny
+60 °C. na
K dodání
jsou zvláštní
Tato
tČsnČníteplotní
jsou vhodná
bázi minerálních
materiály
pro°C
těžko
zápalné
olejĤ od -40
do +100
°C. kapaliny
Pro HFA je pĜípustný teplotní
rozsah od -20 °C do +70 °C. K dodání jsou zvláštní materiály
pro tČžko zápalné kapaliny.
POZNÁMKA
U některých velikostí mají opěrné kroužky průřez tvaru L.
DRSNOSTI POVRCHU
KLUZNÉ PLOCHY
Kombinací tvaru
tvaru aa materiálu
materiálu je
je dosaženo
dosaženo následujících
následujících
Kombinací
pozitivních vlastností:
vlastností:
pozitivních
dlouhá
životnost
-- dlouhá
životnost
jednodílná
pístní
konstrukce
-- jednodílná
pístní
konstrukce
tlakem
je bez
lekáže
-- píst píst
pod pod
tlakem
je bez
lekáže
dobré
pĜemostČní
-- dobré
přemostění
spárspár
vynikající
odolnost
otČru pĜi velmi jemných, jakož
-- vynikající
odolnost
protiproti
otěru
i hrubých
plochách
- necitlivost
vůčipovrchových
částicím nečistot
necitlivost
vĤþi þásticím neþistot
-- jednoduchá
montáž
jednoduchá montáž
MÉDIA
kroužku.
TOLERANCE‡
PRO
H 10
D1 ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
؇Dd1 1
Typ
Typ K
K 730
730 byl
byl zkonstruován
zkonstruován pro
pro nejtěžší
nejtČžší namáhání
namáhání jako
jako
pístní
pístní těsnění
tČsnČní pro
pro jednodílné
jednodílné písty.
písty. Těsnění
TČsnČní lze
lze použít
použít pro
pro
dvojčinné
jednoþinnéi jednočinné
i dvojþinné válce.
válce. Typ
Typ KK 730
730 je
je složen
složen zz kluzného
kluzného
kroužku
kroužku zz TPE,
TPE, vysoce
vysoce odolného
odolného proti
proti opotřebení
opotĜebení
aa zz válcovitého
jsou
válcovitého přítlačného
pĜítlaþného kroužku.
kroužku zOboustranně
NBR. OboustrannČ
připojeny
acetalové
kroužky.
jsou pevnČ
pĜipojenyopěrné
acetalové
boþní kroužky.
4 max
1,6 max
10 max
3,2 max
16 max
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMċRY
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍěKA PROFILU
S
7,5
ŠÍŘKA PROFILU ≤
S
7,5
MIN. ZKOSENÍ 20° *
C
4
MIN. ZKOSENÍ 10° *
C
8
MAX. POLOMĚR
r1
0,4
MIN. ZKOSENÍ
MAX. POLOMċR
C
r1
4
0,4
10
5
10
0,4
10
5
0,4
12,5
6,5
13
0,8
12,5
15
6,5
8
0,8
15
0,8
* Pro montáž je doporučen přípravek s úkosem 7° - 10° viz následující strana - MONTÁŽ! Protože průměr
těsnění značně přesahuje průměr pístu, je žádoucí, aby montážní úkos ve válci byl pokud možno co nejdelší
a nejmírnější.
číslo 4.29
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 730
MONTÁŽ
Před montáží těsnění se ujistěte, že na pístu a
v drážce nejsou nečistoty a ostré hrany! K montáži
nesmí být používáno nářadí s ostrými hranami,
které by mohly těsnění při montáži poškodit!
Nejprve namontujte pryžový předpínací kroužek
a usaďte v drážce tak, aby po obou stranách
zůstala stejná vůle. Jako další namontujte opěrný
kroužek, který je ve směru montáže za těsnicím
TPE kroužkem. Pak namontujte TPE kroužek a
poté druhý opěrný kroužek. Jednotlivé díly musí
být usazeny ve správné poloze.
Protože průměr těsnění značně přesahuje průměr
pístu, je potřebné, aby montážní úkos v trubce (ve
válci) byl pokud možno co nejdelší a nejmírnější.
Zkontrolujte, zda všechny hrany ve válci jsou
odjehleny a přechody mezi montážními úkosy a
válcovými plochami hladce zaobleny.
Před montáží do válce naneste na vnější průměr
těsnění a vedení silnou vrstvu montážního tuku
(HZ103 nebo HZ103W). U válců delších než 500
mm je třeba namazat také vnitřní plochu válce.
Upozornění!
Plochy mezi předpínacím pryžovým kroužkem
a vnějším těsnicím TPE kroužkem, musí zůstat
suché, bez montážního tuku!
Pro montáž osazeného pístu do válce je třeba
od šířky drážky L1 = 16 mm a více použít
montážní pouzdro s úhlem úkosu mezi 7° až 10°
(doporučujeme i pro menší šířky). Tím se zabrání
nežádoucímu překrytí a případnému následnému
poškození opěrného a těsnicího kroužku při
montáži.
Montážní pouzdro by mělo být vyrobeno
z vhodného plastu (jako POM nebo PA). Může být
jednodílné nebo dělené.
V případě mechanizované nebo automatizované
montáže při které dochází k otáčení pístu, nesmí
být překročena obvodová rychlost 0,1 m/s.
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
K 730 – 80 x 66 x 17
Sortiment forem se stále rozšiřuje. Pokud zde
nenajdete vaše rozměry, zašlete prosím dotaz.
ØD1
Ød1
L1
S
Číslo formy
50
38
11,5
6,0
2335410
60
44
20,5
8,0
2356710
63
50
14,5
6,5
2231210
75
55
23,0
10,0
2346420
80
66
17,0
7,0
2330310
90
75
13,5
7,5
2331310
90
76
16,0
7,0
2364810
100
82
22,5
9,0
2331410
100
85
13,5
7,5
2335010
105
80
22,5
12,5
2346710
105
91
16,5
7,0
2348210
110
95
16,0
7,5
2331610
110
95
18,0
7,5
2331640
115
90
21,0
12,5
2329110
115
97
22,5
9,0
2356110
115
97
30,0
9,0
2328910
115
100
16,0
7,5
2329210
120
105
16,0
10,0
2337410
125
110
15,8
7,5
2331510
130
105
30,0
12,5
2356610
135
110
30,0
12,5
2346610
135
118
20,5
8,5
2348110
135
120
16,0
7,5
2334010
140
123
16,0
8,5
2357910
140
125
16,0
7,5
2329410
150
130
16,0
10,0
2339010
150
133
20,0
8,5
2360510
150
135
16,0
7,5
2338210
155
135
20,0
10,0
2356210
160
145
16,0
7,5
2331910
165
145
20,0
10,0
2348910
165
145
25,4
10,0
2329010
165
150
16,0
7,5
2332010
170
145
25,0
12,5
2345510
170
150
16,0
10,0
2331110
175
155
16,0
10,0
2335110
175
155
20,0
10,0
2335130
180
160
16,0
10,0
2328510
180
160
18,0
10,0
2328520
185
165
16,0
10,0
2328410
185
165
20,0
10,0
2364010
190
160
30,0
15,0
2338610
190
170
16,0
10,0
2332210
195
175
16,0
10,0
2334710
200
175
28,0
12,5
2334320
200
180
16,0
10,0
2329310
200
180
20,0
10,0
2348810
200
183
20,0
8,5
2365010
210
190
16,0
10,0
2332410
210
190
20,0
10,0
2364710
215
195
16,0
10,0
2332510
215
195
20,0
10,0
2345110
220
195
16,0
12,5
2345810
220
195
22,0
12,5
2333920
220
195
25,0
12,5
2333910
220
200
20,5
10,0
2356510
Poznámka
číslo 4.30
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 730
Ød1
L1
S
Číslo formy
224
204
20,5
10,0
2348510
225
205
16,0
10,0
2332610
225
205
20,0
10,0
2346810
225
205
25,0
10,0
2332620
230
205
25,0
12,5
2360720
230
210
16,0
10,0
2332710
230
210
20,0
10,0
2344510
235
210
30,0
12,5
2338710
240
215
25,0
12,5
2333010
240
220
25,0
10,0
2364310
245
220
25,0
12,5
2328810
250
225
25,0
12,5
2348310
260
230
30,0
15,0
2347810
260
235
25,0
12,5
2347910
270
245
24,0
12,5
2363210
275
250
25,0
12,5
2362210
280
255
25,0
12,5
2333510
280
255
33,0
12,5
2333520
285
260
25,0
12,5
2362410
290
265
27,0
12,5
2364410
300
275
25,0
12,5
2333610
305
280
25,0
12,5
2333630
310
285
25,0
12,5
2333710
320
290
30,0
15,0
2348010
330
305
25,0
12,5
2341610
345
315
30,0
15,0
2363610
350
320
30,0
15,0
2345410
370
340
30,0
15,0
2362710
380
350
32,0
15,0
2362110
400
370
32,0
15,0
2359810
Poznámka
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
ØD1
číslo 4.31
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 730
Poznámky:
číslo 4.32
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 735
POPIS
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
MAXIMÁLNÍ TLAK – TEPLOTA – RYCHLOST
v max.
TEPLOTNÍ ROZSAH
TEPLOTNÍ ROZSAH
m/s
-40 °C +80 °C
-40 °C +100 °C
1,5
250 bar
180 bar
0,8
500 bar
260 bar
Typ K 735 je kompaktní pístní těsnicí sada pro jednodílné
pístní konstrukce. Těsnění je vhodné pro středně těžké
a těžké provozní podmínky. Skládá se z kluzného kroužku ze
směsi PTFE – bronz, který je předpínán profilovým kroužkem
z NBR. Tyto kroužky jsou oboustranně chráněny opěrnými
kroužky proti poškození a znečištění.
Těsnění typu K 735 je možno použít pro různé aplikace
a zvlášť vhodné je pro těžké aplikace jako např. stavební stroje.
MÉDIA
MAXIMÁLNÍ TĚSNICÍ SPÁRA F
TLAK
bar
bar
mm
mm
MAX. VŮLE
160
250
450
500
1,0
0,8
0,6
0,5
Tato těsnění jsou vhodná pro kapaliny na bázi minerálních
olejů a kapaliny HFB a HFC. Jiný materiál kluzného
kroužku např. PTFE – sklo je možno dodat na požádání.
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
Ø d1
h 10
Ø D1
H9
Ø D2
f8
d
L12
+ 0,2
DRSNOSTI POVRCHU
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
Ra μm
Rt μm
CLA μin
KLUZNÉ PLOCHY
Ø D1
0,1 - 0,4
4 max
4 - 16
STATICKÉ PLOCHY
Ø d1
1,6 max
10 max
63 max
L1
3,2 max
16 max
125 max
ČELNÍ PLOCHY
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍŘKA PROFILU
S
7,0
7,5
11,5
14,0
MIN. ZKOSENÍ
C
4,0
5,0
7,0
8,0
MAX. POLOMĚR
r1
0,8
0,8
0,8
0,8
číslo 4.33
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 735
MONTÁŽ
Těsnění typu K 735 je možno montovat bez
problémů na jednodílné písty. Nejprve
přetáhnout profilový kroužek z NBR. Poté nasadit
spodní opěrný kroužek a po něm kroužek
z PTFE. Nakonec usadit druhý opěrný kroužek.
SPRÁVNÁ MONTÁŽ
∅1
ØD
∅1
Ød
L1
S
Číslo formy
50
36,0
9,0
7,0
7151000
60
46,0
9,0
7,0
7151500
63
48,0
11,0
7,5
7152000
65
50,0
11,0
7,5
7152500
70
55,0
11,0
7,5
7153000
75
60,0
11,0
7,5
7153500
80
65,0
11,0
7,5
7154000
85
70,0
11,0
7,5
7154500
90
75,0
11,0
7,5
7155000
95
80,0
11,0
7,5
7155500
100
85,0
12,5
7,5
7156000
105
90,0
12,5
7,5
7156500
110
95,0
12,5
7,5
7157000
115
100,0
12,5
7,5
7157500
120
105,0
12,5
7,5
7158000
125
102,0
16,0
11,5
7158500
130
107,0
16,0
11,5
7159000
135
112,0
16,0
11,5
7159500
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
140
117,0
16,0
11,5
7160000
K 735 – 100 x 85 x 12,5
145
122,0
16,0
11,5
7160500
150
127,0
16,0
11,5
7161000
160
137,0
16,0
11,5
7161500
165
142,0
16,0
11,5
7162000
170
147,0
16,0
11,5
7162500
175
152,0
16,0
11,5
7162800
180
157,0
16,0
11,5
7163000
185
162,0
16,0
11,5
7163500
190
167,0
16,0
11,5
7164000
200
177,0
16,0
11,5
7164500
210
187,0
16,0
11,5
7165000
215
192,0
16,0
11,5
7165300
220
197,0
16,0
11,5
7165500
225
202,0
16,0
11,5
7166000
230
207,0
16,0
11,5
7166500
240
217,0
16,0
11,5
7167000
250
222,0
17,5
14,0
7167500
260
232,0
17,5
14,0
7168000
350
322,0
17,5
14,0
7169500
Poznámka
číslo 4.34
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 50
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
POPIS
MAXIMÁLNÍ TLAK – TEPLOTA – RYCHLOST
v max.
TEPLOTNÍ ROZSAH
TEPLOTNÍ ROZSAH
m/s
-30 °C +80 °C
-30 °C +100 °C
0,5
200 bar
100 bar
0,15
350 bar
200 bar
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
Ø D1
H 10
Ø d1
h9
Ø d2
h9
Ø d3
h 11
L1
+ 0,35
L2
+ 0,1
MONTÁŽ
DRSNOSTI POVRCHU
KLUZNÉ PLOCHY
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
STATICKÉ PLOCHY
ČELNÍ PLOCHY
Ra μm
Rt μm
CLA μin
Ø D1
0,1 -0,4
4 max
4 - 16
Ø d1, Ø d2
1,6 max
10 max
63 max
L1 , L2
3,2 max
16 max
125 max
S
4
5
Těsnicí sady lze díky zvolenému materiálu, jakož i vzhledem
k děleným opěrným a vodicím kroužkům namontovat bez
problémů. Montáž, prosíme, provádějte v tomto pořadí: nejprve
přetáhnout pryžový kroužek, poté připevnit opěrné kroužky.
Nakonec namontovat vodicí kroužky.
Těsnicí sada se dodává společně s vodicími kroužky.
MÉDIA
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍŘKA PROFILU
Kompaktní pístní těsnění typu K 50 jsou určena pro lehčí
provozní podmínky u jednodílných nebo vícedílných pístních
konstrukcí podle normy ISO.
Typ K 50 je složen z pryžového profilového kroužku na bázi
NBR, odolného proti opotřebení. Tento kroužek těsní díky
svému profilu současně na válci i na pístu. Profilový kroužek
je po obou stranách opouzdřen dělenými opěrnými kroužky
z houževnatého nylonu.
K tomu pak jsou po každé straně umístěny vodicí kroužky,
rovněž dělené, z modifikovaného nylonu. Toto párování
materiálu, tj. velmi dobrý těsnicí účinek působením
elastického profilovaného kroužku (NBR), dobré přemostění
spár vysoce pevnými a v pozitivním smyslu nepatrně
plastickými opěrnými kroužky, jakož i značně zatížitelné
vedení se zanedbatelným pohlcováním vlhkosti, jsou
rozhodujícími pro dobrou funkci standardní řady typu K 50.
Pro dlouhou životnost je rovněž důležité, že u tohoto typu
těsnění nejsou vodicí kroužky při těsnění vystaveny radiálním
složkám síly. Výsledkem je poměrně nepatrné tření, což
současně příznivě působí na trvanlivost.
7,5
10
MIN. ZKOSENÍ
C
2
2,5
4
5
MAX. POLOMĚR
r1
0,4
0,4
0,4
0,4
MAX. POLOMĚR
r2
0,4
0,4
0,4
0,4
Tato těsnění jsou vhodná pro kapaliny na bázi minerálních
olejů a pro kapaliny HFA, HFB. Krátkodobě lze připustit
provozní teploty -40 °C.
číslo 4.35
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 50
ØD
∅1
25
32
Ød
∅1
17
24
Ød
∅2
22
29
Ød
∅3
24,0
31,0
S
4,0
4,0
L1
10,0
10,0
L2
4,0
4,0
Číslo formy
6607810
6607910
Poznámka
K 50-025 ISO
K 50-032 ISO
40
32
37
39,0
4,0
10,0
4,0
6608010
K 50-040 ISO
50
40
47
49,0
5,0
12,5
4,0
6608110
K 50-050 ISO
63
53
60
62,0
5,0
12,5
4,0
2199513
K 50-063 ISO
80
100
125
65
85
105
76
96
120
78,5
98,5
123,0
7,5
7,5
10,0
20,0
20,0
25,0
5,0
5,0
6,3
6608210
6608310
6608410
K 50-080 ISO
140
160
120
140
135,0
155
138,0
158,0
10,0
10,0
25,0
25,0
6,3
6,3
2317030
6608510
K 50-100 ISO
K 50-125 ISO
K 50-160 ISO
Jiné rozměry těchto kompaktních pístních těsnění najdete pod typem K 53 a typem K 68.
Typ K 68 je určen pro větší radiální profilové šířky podle normy ISO 6547.
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
K 50 – 50 x 40 x 12,5/4
POZNÁMKY:
číslo 4.36
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 53
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
POPIS
MAXIMÁLNÍ TLAK – TEPLOTA – RYCHLOST
v max
TEPLOTNÍ ROZSAH
TEPLOTNÍ ROZSAH
m/s
-30 °C +80 °C
-30 °C +100 °C
0,5
400 bar
250 bar
0,15
500 bar
400 bar
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
Ø D1
H 11
Ø d1
h 10
Ø d2
f9
Ø d3
h 11
L1
+ 0,4
L2
+0,1
MONTÁŽ
DRSNOSTI POVRCHU
Ra μm
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
KLUZNÉ PLOCHY
STATICKÉ PLOCHY
ČELNÍ PLOCHY
Rt μm
CLA μin
Ø D1
0,1 -0,4
4 max
4 - 16
Ø d1, Ø d2
1,6 max
10 max
63 max
Ø d3, L1, L2
3,2 max
16 max
125 max
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍŘKA PROFILU
≤S
Kompaktní pístní těsnění typu K 53 byla vyvinuta pro
jednodílné pístní konstrukce.
Typ K 53 je složen z pryžového profilového kroužku na bázi
NBR. Tento kroužek těsní díky svému profilu současně na
válci i na pístu. Profilový kroužek je oboustranně doplněn
dělenými opěrnými kroužky z houževnatého nylonu. Toto
párování materiálu, tj. velmi dobrý účinek působením
elastického profilového kroužku (NBR), dobré přemostění
spár vysoce pevnými a v pozitivním smyslu nepatrně
plastickými opěrnými kroužky, jakož i značně zatížitelné
vedení se zanedbatelným pohlcováním vlhkosti, jsou
rozhodujícími pro dobrou funkci standardní řady typu K 53.
Pro dlouhou životnost je rovněž důležité, že u tohoto typu
nejsou vodicí kroužky při těsnění vystaveny radiálním
složkám síly. Výsledkem je poměrně nepatrné tření,
což současně příznivě působí na trvanlivost.
5
7,5
8
10
12,5
15
MIN. ZKOSENÍ
C
2,4
4
5
5
6,5
7,5
MAX. POLOMĚR
r1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
MAX. POLOMĚR
r2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
Těsnicí sady lze díky zvolenému materiálu, jakož
i vzhledem k děleným opěrným a vodicím kroužkům
namontovat bez problémů. Montáž, prosíme, provádějte
v tomto pořadí: nejprve přetáhnout pryžový kroužek, poté
připevnit opěrné kroužky. Nakonec namontovat vodicí
kroužky.
MÉDIA
Tato těsnění jsou vhodná pro kapaliny na bázi minerálních
olejů a pro kapaliny HFA, HFB. Krátkodobě lze připustit
provozní teploty -40°C. Jiná složení materiálu pro teploty
od -60 °C do +135 °C a pro použití v těžko zápalných
kapalinách na syntetické nebo esterové bázi na požádání
číslo 4.37
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 53
ØD1
Ød1
Ød2
Ød3
S
L1
L2
Číslo formy
25
17
22,1
24,0
4,0
8,0
4,00
2249212
32
22
28,5
31,0
5,0
10,0
5,00
2249312
40
30
36,5
39,0
5,0
10,0
5,00
2249412
45
35
40,4
44,0
5,0
16,4
6,35
2199411
50
34
45,4
49,0
8,0
18,0
6,35
0209912
50
35
46,0
49,0
7,5
15,0
7,50
0074012
55
39
50,4
54,0
8,0
18,0
6,35
1352212
60
44
55,4
58,5
8,0
18,0
6,35
1361412
63
47
58,4
61,5
8,0
19,0
6,35
0209712
65
50
60,4
63,5
7,5
18,0
6,35
1350512
70
50
64,0
68,0
10,0
22,0
10,00
0075112
70
50
64,2
68,0
10,0
22,0
6,35
0075122
75
55
69,0
73,0
10,0
22,0
10,00
0075612
75
55
69,2
73,0
10,0
22,0
6,35
0075622
80
60
74,0
78,0
10,0
22,0
10,00
0073812
80
60
74,2
78,0
10,0
22,0
6,35
0073822
85
65
79,2
83,0
10,0
22,0
6,35
0075722
90
70
84,0
88,0
10,0
22,0
10,00
0075812
90
70
84,2
88,0
10,0
22,0
6,35
0075822
95
75
89,2
93,0
10,0
22,0
6,35
1352512
100
75
93,2
98,0
12,5
22,0
6,35
0073712
100
105
110
80
80
85
94,0
98,1
103,1
98,0
103,0
108,0
10,0
12,5
12,5
22,0
22,0
22,0
10,00
6,35
6,35
0083612
1352812
0091113
115
90
108,1
113,0
12,5
22,0
6,35
0084222
120
95
113,1
118,0
12,5
22,0
6,35
0090012
125
100
118,1
123,0
12,5
25,0
6,35
0087522
130
105
122,6
128,0
12,5
25,0
9,52
0089622
135
110
127,6
133,0
12,5
25,0
9,52
0091222
135
110
128,0
133,0
12,5
25,0
12,70
0091212
140
115
132,6
138,0
12,5
25,0
6,35
0091032
140
115
132,6
138,0
12,5
25,0
9,52
0091022
145
120
137,6
143,0
12,5
25,0
9,52
0091422
150
125
142,6
148,0
12,5
25,0
9,52
0091522
150
125
143,0
148,0
12,5
25,0
12,70
0091512
155
130
147,6
153,0
12,5
25,0
9,52
0091622
160
135
152,6
158,0
12,5
25,0
9,52
0089922
165
140
158,0
163,0
12,5
25,0
12,70
1257612
170
145
161,7
168,0
12,5
25,0
12,70
0088012
175
150
166,7
173,0
12,5
25,0
12,70
1260712
180
155
171,7
178,0
12,5
25,0
12,70
0091712
185
160
176,7
183,0
12,5
25,0
12,70
1261212
190
165
181,7
188,0
12,5
25,0
12,70
1270012
195
170
186,7
193,0
12,5
25,0
12,70
1265412
200
170
192,0
197,0
15,0
30,0
15,00
1270112
200
175
191,6
198,0
12,5
25,0
12,70
0089712
220
190
212,0
217,0
15,0
30,0
15,00
1714810
250
220
242,0
247,0
15,0
30,0
15,00
1264312
280
250
272,0
277,0
15,0
30,0
15,00
1261712
Poznámka
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY: K 53 - 140 X 115 X 25/9,52
číslo 4.16
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 64
C1 x 4,5°
DOPORUČENÉ
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ
TECHNICKÉ PODMÍNKY
PODMÍNKY
POPIS
SLOŽENÍ
Kompaktní
Kompaktní pístní
pístní těsnění
těsnění typu
typu KK 64
64 byla
byla vyvinuta
vyvinuta pro
pro středně
středně
těžké
těžké podmínky
podmínky pro
pro jednodílné
jednodílné pístní
pístní konstrukce.
konstrukce.
MAXIMÁLNÍ
TLAK–– TEPLOTA
TEPLOTA – RYCHLOST
MAXIMÁLNÍ
TLAK
– RYCHLOST
v max.
TEPLOTNÍ
ROZSAH
TEPLOTNÍ
m/s
0,5
TEPLOTNÍ
ROZSAH
-30
°C +60 °C
o
o
-30 250
C +60
bar C
ROZSAH
-30
°C +80 °C
o
o
-30 160
C +80
bar C
TEPLOTNÍ
-30ROZSAH
°C +100 °C
o
o
-30 100
C +100
bar C
0,5
0,15
250
bar
400 bar
160
bar
250 bar
100
bar
160 bar
0,15
400 bar
250 bar
160 bar
v max.
m/s
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
Ø D1ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
TOLERANCE PRO
H 10
∅
Ø dD1 1
Hh 10
9
∅dd2 1
Ø
h 99
∅dd3 2
Ø
9
hh11
∅Ld1 3
h 0,2
11
+
LL2 1
+ +0,2
0,1- 0
L2
+ 0,1 - 0
μm
Rt μm
DRSNOSTI R
POVRCHU
a
CLA μin
0,1 -0,4
Ra
μm
4 max
Rt
μm
Ø d1,∅
ØD
d2
1
1,6-max
0,1
0,4
10
max
4 max
4 - 16
CLA
μin
63
4 -max
16
L22
ČELNÍ
PLOCHY
Ød
STATICKÉ
PLOCHY ∅
d31,, L∅1, d
3,2 max
max
1,6
16 max
max
10
125
max
63 max
∅ d3, L1, L2
3,2 max
16 max
125 max
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
STATICKÉ
PLOCHY
KLUZNÉ PLOCHY
ČELNÍ PLOCHY
Ø D1
Těsnicí složku
složkutvoří
tvořípryžový
pryžovýprofi
profilový
kroužekna
nabázi
báziNBR.
NBR.
Těsnicí
lový kroužek
Tentokroužek
kroužektěsní
těsnídíky
díkysvému
svémutvaru
tvarusoučasně
současněna
naválci
válcii ina
na
Tento
pístu. Profi
Profilový
kroužekje
jeoboustranně
oboustrannědoplněn
obložen děleným
děleným
pístu.
lový kroužek
opěrným kroužkem
kroužkem zz houževnatého
houževnatého nylonu.
nylonu. Poté
Poté následují
následují
opěrným
na každé
každé straně
straně přiléhající
přiléhající vodicí
vodicí kroužky
kroužky zz umělé
umělé hmoty,
hmoty,
na
rovněž dělené.
dělené.Toto
Totopárování
párovánímateriálu
materiálussrůznými
různými
rovněž
vlastnostmi, tj.
tj. velmi
velmi dobrý
dobrý těsnicí
těsnicí účinek
účinekprostřednictvím
prostřednictvím
vlastnostmi,
elastického profi
profilového
kroužku (NBR),
(NBR), dobré
dobré přemostění
přemostění
elastického
lového kroužku
spár vysoce
vysocepevnými
pevnýmiaavvpozitivním
pozitivnímsmyslu
smyslumálo
málopoddajnými
poddajnými
spár
plastickými
opěrnými
kroužky,
jakož
i
zvlášť
zatížitelné
vodicí
plastickými opěrnými kroužky, jakož i zvlášť zatížitelné vodicí
kroužky se zanedbatelnou nasáklivostí, je rozhodující pro
kroužky je rozhodující pro dobrou funkci standardní řady typu
dobrou funkci standardní řady typu K 64.
K 64.
MONTÁŽ
MONTÁŽ
Těsnicí sady lze díky volbě materiálů, jakož i děleným
DRSNOSTI POVRCHU
KLUZNÉ PLOCHY
Těsnicí
Těsnicí sada
sada se
se dodává
dodává společně
společně ss vodicími
vodicími L-kroužky.
L-kroužky.
Těsnicí
sady
lze díkykroužkům,
volbě materiálů,
jakož bez
i děleným
opěrným
a vodicím
namontovat
problémů.
opěrným
a vodicímproveďte
kroužkům,
namontovat
problémů.
Montáž, prosíme,
v tomto
pořadí:bez
nejprve
Montáž,
prosíme,
proveďte
v tomto
pořadí: nejprve
navlékněte
pryžový
kroužek,
pak připevněte
opěrné kroužky.
navlékněte
pryžový kroužek,
pak připevněte opěrné kroužky.
Nakonec namontujte
vodicí kroužky.
Nakonec namontujte vodicí kroužky.
MÉDIA
MÉDIA
Tato těsnění jsou vhodná pro kapaliny na bázi minerálních
Tato
vhodná
kapaliny
bázi minerálních
olejů,těsnění
vody ajsou
směsi
vody pro
a směsi
vodyna
s glykolem.
Krátkodobě
lze HFA,
připustit
provozní teploty -40 °C.
olejů
a kapaliny
HFB.
Krátkodobě lze připustit provozní teploty -40 °C.
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍŘKA PROFILU
S
5
7
8
9
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY
MIN. ZKOSENÍ
C
2,5
5
5
6,5
r1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
r2
-
-
-
0,2
0,4
0,8
S
MIN. ZKOSENÍ
C
MAX. POLOMĚR
r1
0,4
0,4
0,4
r2
-
-
-
MAX. POLOMĚR
MAX. ZKOSENÍ
MAX. POLOMĚR
C1
5
4
ŠÍŘKA PROFILU
MAX. POLOMĚR
11
2,5
0,4
7
4
0,4
8
5
9
12,5
6,5
11
12,5
5
6,5
6,5
0,4
0,4
0,4
0,2
0,4
0,4
0,4
0,8
0,4
0,4
0,8
číslo 4.39
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 64
ØD
∅1
Ød
∅1
Ød
∅2
Ød
∅3
S
L1
L2
Číslo formy
32
22
28
31
5,0
15,5
2,6
6600100
40
26
36
39
7,0
15,5
2,6
6600200
50
34
46
49
8,0
20,5
3,1
6600300
55
39
51
54
8,0
20,5
3,1
6600400
60
44
56
59
8,0
20,5
3,1
6600500
63
47
59
62
8,0
20,5
3,1
6600600
65
49
61
64
8,0
20,5
3,1
1705210
70
54
66
69
8,0
20,5
3,1
6600700
80
62
76
79
9,0
22,5
3,6
1705110
90
72
86
89
9,0
22,5
3,6
6600800
100
82
96
99
9,0
22,5
3,6
6600900
110
92
106
109
9,0
22,5
3,6
6601000
125
103
121
124
11,0
26,5
5,1
6601100
140
118
136
139
11,0
26,5
5,1
6601200
160
138
156
159
11,0
26,5
5,1
6601300
250
225
246
249
12,5
31,5
6,6
6601400
Poznámka
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
K 64 - 250 x 225 x 31,5/6,6
POZNÁMKY:
číslo 4.40
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 68
POPIS
SLOŽENÍ
DOPORUČENÉ
DOPORUČENÉTECHNICKÉ
TECHNICKÉPODMÍNKY
PODMÍNKY
Kompaktní
typuKK68
68byla
bylavyvinuta
vyvinuta
pro
jednodílné
Kompaktnípístní
pístní těsnění
těsnění typu
pro
jednodílné
písty.
lehká aastředně
střednětěžká
těžkápoužití.
použití.
písty.Jsou
Jsouvhodná
vhodná pro
pro lehká
MAXIMÁLNÍ
TLAK
TEPLOTA – –
RYCHLOST
MAXIMÁLNÍ
TLAK
– –TEPLOTA
RYCHLOST
max.
v vmax.
TEPLOTNÍROZSAH
ROZSAH
TEPLOTNÍ
o
TEPLOTNÍROZSAH
ROZSAH
TEPLOTNÍ
o
o
o
m/s
m/s
-30 C
°C +80
-30
+80 °CC
-30 C
°C +100
+100 °CC
-30
0,5
0,5
400bar
bar
250
250bar
bar
160
0,15
0,15
500bar
bar
400
400bar
bar
260
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
TOLERANCE
PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
∅ D11
ØD
H10
∅ d11
Ød
h9
Ø d2
h9
h9
H10
h9
∅ d2
Ød
h11
h11
∅ d33
LL11
+ 0,35 + 0,1
+ 0,4
MONTÁŽ
MONTÁŽ
Těsnicí sady lze díky zvolenému materiálu, jakož
+ 0,1
+0,1
-0
LL2
2
DRSNOSTI POVRCHU
DRSNOSTI POVRCHU
Ra μm
CLA μin
∅ D1
Rt μm
4 max
4 max
CLA μin
4 - 16
4 - 16
STATICKÉ PLOCHY
∅ d1, ∅ d2
1,6 max
10 max
63 max
ČELNÍ PLOCHY
∅ d3, L1, L2
3,2 max
16 max
125 max
KLUZNÉ PLOCHY
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
Rt μm
Ra μm
0,1 -0,4
0,1 - 0,4
KLUZNÉ PLOCHY
STATICKÉ PLOCHY
ČELNÍ PLOCHY
Ø D1
Ø d1, Ø d2
Ø d3, L1, L2
1,6 max
3,2 max
10 max
16 max
63 max
125 max
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ZÁSTAVBOVÁ S
ZKOSENÍ
ŠÍŘKA PROFILU
5
ŠÍŘKA
PROFILU
MIN. ZKOSENÍ
CS
MIN.
MAX.ZKOSENÍ
POLOMĚR
r1 C
MAX.
MAX. POLOMĚR
POLOMĚR
MAX. POLOMĚR
r2 r1
r2
5
2,5
A POLOMĚRY
7,5
10
12,5
7,5
4
85
Typ
lový kroužek
TypKK68
68tvoří
tvořípryžový
pryžovýprofi
profilový
kroužekna
nabázi
báziNBR.
NBR.Tento
Tento
kroužek
lu současně
kroužekna
nazákladě
základědaného
danéhoprofi
profilu
současnětěsní
těsníjak
jakna
na
válci,
lový kroužek
válci,tak
taki ina
napístu.
pístu.Profi
Profilový
kroužekjejeoboustranně
oboustranně
doplněn
dělenými
opěrnými
kroužky
z houževnatého
opouzdřen
děleným
opěrným
kroužkem
z houževnatého
nylonu.Poté
Poténásledují
následujína
nakaždé
každéstraně
straněpřiléhající,
přiléhající,rovněž
rovněž
nylonu.
dělenévodicí
vodicíkroužky
kroužkyzztvrdého
tvrdéhopolyacetalu.
polyacetalu.
dělené
Prodlouhou
dlouhouživotnost
životnostjejedůležité,
důležité,že
žeuutohoto
tohototěsnicího
těsnicíhotypu
typu
Pro
vodicíkroužky
kroužkynejsou
nejsouze
zestrany
stranytěsnění
těsněnínamáhány
namáhányradiálními
radiálními
vodicí
složkamisil.
sil.Výsledkem
Výsledkemjejepoměrně
poměrněnepatrné
nepatrnétření,
tření,což
což
složkami
příznivěpůsobí
působína
naodolnost
odolnostproti
protiopotřebení.
opotřebení.
příznivě
Rozměryodpovídají
odpovídajímenším
menším––radiálním
radiálnímprofi
profilovým
šířkám
Rozměry
lovým šířkám
ISO6547.
6547.
ISO
Těsnicísada
sadase
sedodává
dodávásoučasně
současněssvodicími
vodicímikroužky.
kroužky.
Těsnicí
Jinérozměry
rozměrytohoto
tohotokompaktního
kompaktníhopístního
pístníhotěsnění
těsněnínaleznete
naleznete
Jiné
u typu K 50 a K 53.
u typu K 50,K 53 a K 64.
10
6,5
Těsnicí
sadyklze
díky zvolenému
jakož
i vzhledem
děleným
opěrným amateriálu,
vodicím kroužkům
i namontovat
vzhledem k děleným
opěrným
a vodicím
kroužkům
bez problémů.
Montáž,
prosíme,
provádějte
namontovat
bez problémů.
Montáž, prosíme,
provádějte
v tomto pořadí:
nejprve přetáhnout
pryžový kroužek,
poté
vpřipevnit
tomto pořadí:
nejprve
přetáhnout
kroužek,
poté
opěrné
kroužky.
Nakonecpryžový
namontovat
vodicí
připevnit
kroužky.opěrné kroužky. Nakonec namontovat vodicí
kroužky.
MÉDIA
MÉDIA
Tato těsnění jsou vhodná pro kapaliny na bázi minerálních
Tato
těsnění
vhodná
kapaliny
na bázi minerálních
olejů,
vody ajsou
směsi
vodypro
a glykolu.
Krátkodobě
jsou
přípustné
provozní
-40 °C.
olejů
a kapaliny
HFA,teploty
HFB. Krátkodobě
jsou
přípustné provozní teploty -40 °C.
15
12,5
7,5
2,4
0,4
4
0,4
50,4
5
0,8
6,5
0,8
0,2
0,4
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,4
0,8
0,2
0,4
0,8
0,8
1,2
číslo 4.41
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 68
ØD
∅1
Ød
∅1
Ød
∅2
Ød∅
3
S
L1
L2
Číslo formy
Poznámka
25
15
22
24,0
5,0
12,5
4,0
6594610
ISO
32
22
29
31,0
5,0
12,5
4,0
2249320
ISO
40
30
37
39,0
5,0
12,5
4,0
2249420
ISO
50
35
46
48,5
7,5
20,0
5,0
0074020
ISO
63
48
59
61,5
7,5
20,0
5,0
6594710
ISO
80
60
75
78,0
10,0
25,0
6,3
0073830
ISO
100
80
95
98,0
10,0
25,0
6,3
0083620
ISO
125
100
119
123,0
12,5
32,0
10,0
0087540
ISO
160
135
154
158,0
12,5
32,0
10,0
0089930
ISO
200
170
192
197,0
15,0
36,0
12,5
1270120
ISO
250
220
242
247,0
15,0
36,0
12,5
1264320
ISO
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
K 68 - 100 X 80 X 25 / 6,3
POZNÁMKY:
číslo 4.42
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 355
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
POPIS
MAXIMÁLNÍ TLAK – TEPLOTA – RYCHLOST
v max.
4 m/s
ROZSAH TEPLOT
-30 °C +100 °C
- 30 °C + 100 °C
400 bar
MAX. PROVOZNÍ TLAK
MAXIMÁLNÍ TĚSNICÍ SPÁRA F
TLAK
bar
100
160
250
350
MAX. VŮLE PRO L1 3,2 / 4,2
mm
0,4
0,3
0,25
0,2
MAX. VŮLE PRO L1 6,3
mm
0,5
0,4
0,3
0,25
MAX. VŮLE PRO L1 8,1
mm
0,6
0,5
0,35
0,3
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
Ø d1
h9
H9
Ø D1
L1
MÉDIA
+ 0,2
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
DRSNOSTI POVRCHU
Ra μm
Rt μm
KLUZNÉ PLOCHY
Ø D1
0,05 -0,2
2,5 max
STATICKÉ PLOCHY
Ø d1
1,6 max
10 max
L1
3,2 max
16 max
ČELNÍ PLOCHY
Pístní těsnicí sada pro jednočinné válce K 355 se skládá
z profilového kroužku ze směsi PTFE – bronz a O-kroužku
z NBR. Pro agresívní média nebo pro aplikace, kde se
očekává překročení povolených teplot média je možno dodat
O-kroužek z jiného materiálu.
O-kroužek přebírá statické utěsnění v drážce a zároveň
vytváří díky vlastnímu stlačení od tlaku média přítlačnou sílu
celé těsnicí sady. Profilový kroužek zajišťuje utěsnění
směrem na stěnu válce v dynamickém rozsahu (stěna válce).
Výhodou tohoto těsnicího systému je velmi nízké tření, které
je v oblasti statického a dynamického utěsnění téměř shodné.
Díky této skutečnosti se u těchto těsnění neprojevuje
tzv. „stick–slip“ efekt.
Další výhodou jsou velmi dobré kluzné vlastnosti i ve velmi
špatně mazajících médiích, dokonce je přípustný krátkodobý
běh na sucho. Typ K 355 umožňuje úsporné jednodílné
konstrukce pístu, neboť těsnění může být navléknuto.
Rozměry označené v tabulce poznámkou ISO odpovídají
zástavbovým rozměrům podle ISO 7425-1.
Všechny těsnicí sady, standardně dodávané s O-kroužky
z NBR jsou vhodné pro kapaliny na bázi minerálních olejů,
vody a směsi vody a glykolu. Maximální teplota je omezena
materiálem O-kroužku, u kapalin HFA, HFB a HFC je pro NBR
maximálně +60 °C. Krátkodobě jsou přípustné i teploty -40
°C. Pro použití v jiných médiích nebo pro zvláštní provozní
podmínky je možno dodat těsnicí sady z jiných materiálů (např.
profilový kroužek ze směsi PTFE – sklo, O-kroužek z vitonu
apod.).
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍŘKA PROFILU
S
3,75
5,50
7,75
10,50
MIN. ZKOSENÍ
C
2,0
3,0
5,0
7,0
MAX. POLOMĚR
r1
0,4
0,8
1,2
1,6
číslo 4.43
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 355
MONTÁŽ
MONTÁŽ
Typ
Typ KK 355
355 lze
lze přetáhnout
přetáhnout na
na jednodílný
jednodílný píst.
píst.
Nejdříve
Nejdříve nasaďte
nasaďte do
do drážky
drážky O-kroužek.
O-kroužek. Těsnicí
Těsnicí
kroužek
kroužek ze
ze směsi
směsi PTFE
PTFE pokud
pokud možno
možno rychle
rychle
přetáhněte.
přetáhněte. Nejlépe
Nejlépe kk tomu
tomu použijte
použijte pásek
pásek
zz umělé
umělé hmoty.
hmoty. Nasaďte
Nasaďte PTFE
PTFEkroužek
kroužekna
naurčité
určité
místo
místo na
na obvodu
obvodu do
do určité
určité drážky.
drážky.PTFE
PTFEkroužek
kroužek
se samočinně
samočinně asi
asi po
po 10
10 minutách
minutách smrští
smrští opět
opět na
na
se
původní rozměr.
rozměr. Při
Při dostatečně
dostatečně velkých
velkých
původní
zástavbových zkoseních
zkoseních lze
lze ve
ve většině
většině případů
případů
zástavbových
upustit od
od dodatečného
dodatečného kalibrování.
kalibrování.
upustit
Při malých
malých průměrech
průměrech ulehčuje
ulehčuje montáž
montáž nahřátí
nahřátí
Při
PTFE kroužku
kroužku vv horké
horké vodě
vodě nebo
nebo vv horkém
horkém
PTFE
vzduchu (max.
(max. +130
+130 °C).
°C). Po
Po nahřátí
nahřátí by
by měl
měl být
být
vzduchu
355 na
na pístu
pístu pomocí
pomocí objímky
objímky dokalibrován.
dokalibrován.
KK 355
Sériovou montáž
montáž lze
lze pomocí
pomocíroztahovacího
roztahovacího
Sériovou
trnu
lehce
automatizovat
kužele aa rozpínacího
rozpínacího trnu
trnulehce
lehceautomatizovat.
automatizovat.
kužele
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
OBJEDNÁVKY
PŘÍKLAD
K 355 – 63 x 52 x 4,2
K 355 – 63 x 52 x 4,2
Těsnění se standardně dodává s O-kroužkem
Těsnění
se standardně
dodává
s O-kroužkem
z NBR. Pokud
vyžadujete
jiný materiál
O-kroužku,
zprosíme
NBR. Pokud
vyžadujete
jiný materiál O-kroužku,
na to zvlášť
upozornit.
prosíme na to zvlášť upozornit.
∅ 1
ØD
∅1
Ød
L1
S
Číslo formy
20
25
30
32
35
40
45
50
55
60
63
65
70
75
80
85
90
95
100
110
115
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
225
230
240
250
260
265
270
280
300
310
320
330
340
350
360
380
400
12,5
17,5
22,5
24,5
27,5
29,0
34,0
39,0
44,0
49,0
52,0
54,0
59,0
64,0
64,5
69,5
74,5
79,5
84,5
94,5
99,5
104,5
109,5
114,5
119,5
129,0
139,0
149,0
159,0
169,0
179,0
189,0
199,0
204,0
209,0
219,0
229,0
239,0
244,0
249,0
259,0
279,0
289,0
299,0
305,5
315,5
325,5
335,5
355,5
375,5
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
10,25
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
12,25
12,25
12,25
12,25
12,25
12,25
8674720
8674820
8674920
8675020
8675120
8675220
8675320
8675420
8675520
8675620
8675720
8675820
8675920
8676020
8676120
8676220
8676320
8676420
8676520
8676620
8676720
8676820
8676920
8677020
8677120
8677220
8677320
8677420
8677520
8677620
8677720
8677820
8677920
8678020
8678120
8678220
8678320
8678420
8678520
8678620
8678720
8678820
8678920
8679020
8679120
8679220
8679320
8679420
8679520
8679620
Poznámka
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
číslo 4.44
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 52
F
2
L1
C
20° — 30°
S
r2
Ød3
Ød1
ØD1
Ø d2
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
POPIS
Těsnicí soubory manžet K 52 jsou dvojdílná pístní těsnění
pro nejtěžší podmínky. Každá těsnicí sada je složena z jedné
textilní manžety se střední výztuží a jednoho opěrného
kroužku z tvrzeného textilu. Je dodržena nízká zástavbová
výška, která dovoluje u dvojčinných pístů krátkou, vícedílnou
konstrukci. Těsnicí soubor typu K 52 se nejlépe osvědčil
i v nejtěžších podmínkách.
MAXIMÁLNÍ TLAK – TEPLOTA – RYCHLOST
v max.
TEPLOTNÍ ROZSAH
m/s
-40 °C +100 °C
0,8
400 bar
0,15
600 bar
MONTÁŽ
Těsnění typu K 52 vyžadují dělené písty s axiálně
přístupnými zástavbovými prostory.
MAXIMÁLNÍ TĚSNICÍ SPÁRA F
TLAK
bar
160
250
400
600
MAX. SPÁRA
mm
0,35
0,3
0,2
0,1
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
Ø D1
H9
Ø d1
h 11
Ø d2
e8
Ø d3
- 0,3
L1
+ 0,3
MÉDIA
Tato těsnění jsou vhodná pro kapaliny na bázi minerálních
olejů, vody, směsi vody a glykolu. Krátkodobě lze připustiti
i provozní teploty -40 °C. Jiná složení materiálu pro teploty
od -60 °C do +200 °C a pro použití v těžko zápalných
kapalinách na esterové nebo syntetické bázi na požádání.
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
DRSNOSTI POVRCHU
KLUZNÉ PLOCHY
STATICKÉ PLOCHY
ČELNÍ PLOCHY
Ra μm
Rt μm
Ø D1
0,1 -0,4
4 max
CLA μin
4 - 16
Ø d1 , Ø d2
1,6 max
10 max
63 max
L1
3,2 max
16 max
125 max
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍŘKA PROFILU
S
5
MIN. ZKOSENÍ
C
2,5
MAX. POLOMĚR
r2
0,8
7,5
10
12,5
15
4
5
6,5
7,5
0,8
0,8
1,2
1,6
číslo 4.45
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 52
ØD1 / ∅
Ød2
∅
25
32
Ød
∅1
15
20
Ød∅3
24,0
31,0
L1
6,3
7,8
S
5
6
Číslo formy
6619810
1791610
32
22
31,0
6,3
6
6619910
40
25
39,0
10,0
7,5
2149810
40
30
39,0
6,3
5
6620010
45
50
55
30
35
40
44,0
49,0
54,0
10,0
9,5
10,0
7,5
7,5
7,5
2150010
2150210
2150410
60
45
59,0
10,0
7,5
2150610
63
48
62,0
9,5
7,5
2150810
70
50
68,5
13,0
10
2151010
80
90
100
60
70
80
78,5
88,5
98,5
12,5
13,0
12,5
10
10
10
2151210
2151410
2151610
110
90
108,5
13,0
10
2151810
125
100
123,5
16,0
12,5
2152010
140
115
138,5
16,2
12,5
2152210
160
160
180
130
135
150
158,0
158,0
178,0
19,8
16,0
19,8
15
12,5
15
2152410
6620110
2152610
200
170
198,0
20,0
15
2152810
225
195
223,0
19,8
15
2197010
250
220
248,0
20,0
15
2197210
275
300
245
270
273,0
298,0
19,8
19,8
15
15
2197410
2188310
Poznámka
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
PŘÍKLAD
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
OBJEDNÁVKY:
52––100
100xx80
80xx12,5
12,5
KK52
POZNÁMKY:
číslo 4.46
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 56
F
2
L1
C
20° — 30°
r1
S
Ø d2
Ød1
ØD1
DOPORUČENÉ
DOPORUýENÉ TECHNICKÉ
TECHNICKÉ PODMÍNKY
PODMÍNKY
POPIS
SLOŽENÍ
Typ K 56 byl vyvinut jako robustní pístní těsnění pro středně
MAXIMÁLNÍ TLAK – TEPLOTA – RYCHLOST
MAXIMÁLNÍ TLAK – TEPLOTA – RYCHLOST
v max.
TEPLOTNÍ ROZSAH
v max.
TEPLOTNÍ ROZSAH
TEPLOTNÍ ROZSAH
m/s
TEPLOTNÍ ROZSAH
-30 °C +80 °C
-30 °C +100 °C
m/s
-30 °C +80 °C
-30 °C +100 °C
0,5
300 bar
300 bar
0,15
500 bar
500 bar
0,5
300 bar
0,15
250 bar
500 bar
400 bar
MAXIMÁLNÍ TĚSNICÍ SPÁRA
MAXIMÁLNÍ
TċSNICÍ SPÁRA F
TLAK
TLAK
bar
160
160
250
250
400
400
500
500
MAX. SPÁRA
MAX.
SPÁRA
mm
0,35
0,35
0,30
0,30
0,20
0,20
0,10
0,10
bar
mm
TOLERANCE
PROZÁSTAVBOVÉ
ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
TOLERANCE
PRO
ROZMċRY
Ø D11
‡D
H11
H11
Ø d11
‡d
js11
js11
Ø dd22
‡
Typ K 56 byl vyvinut jako robustní pístní tČsnČní pro stĜednČ
těžké až těžké provozní podmínky pro širokou škálu aplikací.
tČžké až tČžké provozní podmínky pro širokou škálu aplikací.
Těsnění
TČsnČní je
je složeno
složeno ze
ze dvou
dvou textilních
textilních dílů,
dílĤ, které
které jsou
jsou
zvulkanizovány
zvulkanizovány do
do centrálního
centrálního pryžového
pryžového dílu,
dílu, pryžový
pryžový díl
díl
nalézá
nalézá svůj
svĤj význam
význam především
pĜedevším vv nízkotlaké
nízkotlaké oblasti
oblasti aa se
se
zvyšujícím
zvyšujícím se
se tlakem
tlakem přebírají
pĜebírají těsnicí
tČsnicí funkci
funkci oba
oba textilní
textilní díly.
díly.
Textilní
část zároveĖ
zároveňdíky
díkysvé
svépevnosti
pevnostichrání
chrání
pryžový
Textilní þást
pryžový
díl díl
a a
zadržuje
mazivo.Tím
Tímse
sepodstatnČ
podstatněsnižuje
snižuje
tření
a otěr.
zadržuje mazivo.
tĜení
a otČr.
ProPro
případ
nejnáročnějšíchprovozních
provozníchpodmínek,
podmínek,
např.
zvětšení
pĜípad nejnároþnČjších
napĜ.
zvČtšení
těsnicí
spárypo
porepasi
repasiválce,
válce,nebo
nebopoužití
použití
vyšší
tlaky
tČsnicí spáry
propro
vyšší
tlaky
nežnež
je je
povoleno,
nás prosím
prosímkontaktujte.
kontaktujte.MĤžeme vám nabídnout
povoleno, nás
zvláštní provedení K 57 s pĜídavnými opČrnými kroužky v rozích
na vnČjším prĤmČru, zabraĖujícím extruzi do tČsnicí spáry.
MÉDIA
Tato těsnění jsou vhodná pro kapaliny na bázi minerálních
MÉDIA
olejů,
vody, směsi vody a glykoku. Krátkodobě lze připustit
Tato tČsnČní
teploty
do -40jsou
°C. vhodná pro kapaliny na bázi minerálních
olejĤ, vody, smČsi vody a glykoku. KrátkodobČ lze pĜipustit
o
teploty do -40 C.
h9
h9
L11
L
+ 0,25- 0
+ 0,25
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
DRSNOSTI
POVRCHU
DRSNOSTI POVRCHU
‡
D1
ØD
Ra
Pm
R μm
Rt
Pm
R μm
1
0,1
0,4
0,1 –
– 0,4
44 max
max
STATICKÉ
PLOCHY ‡d
STATICKÉ
PLOCHY
Ø d1,1,‡
Ød
d22
1,6
1,6 max
max
10
10 max
max
LL11
3,2
3,2 max
max
16
16 max
max
KLUZNÉPLOCHY
PLOCHY
KLUZNÉ
ýELNÍPLOCHY
PLOCHY
ČELNÍ
a
t
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMċRY
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍěKA PROFILU
S
5
7,5
10
12,5
15
C
2,5
4
5
6,5
7,5
r2
0,4
1,2
1,6
ŠÍŘKA PROFILU
S
MIN. ZKOSENÍ
C
MAX. POLOMĚR
r2
MIN. ZKOSENÍ
MAX. POLOMċR
5
2,5
0,4
7,5
4
0,8
0,8
10
5
0,8
0,8
12,5
6,5
1,2
15
7,5
1,6
číslo 4.47
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 56
MONTÁŽ
MONTÁŽ
Těsnění
Těsněnítypu
typuKK56
56vyžadují
vyžadujídělené
dělenépísty
písty
ssaxiálně
axiálněpřístupnými
přístupnýmizástavbovými
zástavbovýmiprostory.
prostory.
PŘÍKLAD
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
OBJEDNÁVKY
KK56
56––90
90xx70
70xx25
25
ØD
∅1
Ød
∅1
L1
Číslo formy
30
20
12,5
0200540
40
25
19,0
0472840
50
35
19,0
0474640
55
40
19,0
0475040
60
40
25,0
0282040
60
45
19,0
0979440
63
43
25,0
0646740
65
50
19,0
0383840
70
50
25,0
0294640
75
55
25,0
0818640
80
60
25,0
0294940
85
65
25,0
0388640
90
70
25,0
0296040
100
80
25,0
0295140
110
90
25,0
0712440
120
100
25,0
0296140
125
100
19,0
1007440
125
100
32,0
0418640
135
110
32,0
0304340
140
120
25,0
0250540
150
120
38,0
1289540
160
135
32,0
0080440
170
150
25,0
0303340
180
160
25,0
1283140
190
160
38,0
0838440
200
170
38,0
0087140
220
190
38,0
0087340
230
200
38,0
2010040
240
210
38,0
0094340
250
220
38,0
1056340
260
230
38,0
0094540
300
270
38,0
0094840
310
280
38,0
0094940
330
300
38,0
0095040
360
320
45,0
1054040
400
360
45,0
1054340
420
380
45,0
0095140
460
420
45,0
0095340
480
440
45,0
0095440
500
460
45,0
0134740
540
500
45,0
2018240
580
540
50,0
2020940
Poznámka
číslo 4.48
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 58
DOPORUČENÉ
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ
TECHNICKÉ PODMÍNKY
PODMÍNKY
POPIS
SLOŽENÍ
Oboustranné
Oboustrannépístní
pístnítěsnění
těsněnítypu
typuKK58
58se
sejiž
jižřadu
řadu let
let dobře
dobře
osvědčuje
osvědčujejako
jakorobustní
robustnípístní
pístnítěsnění
těsněníssdlouhou
dlouhouživotností
životností
vvmnoha
mnohapřípadech
případechpoužití.
použití.
MAXIMÁLNÍ
TLAK –– TEPLOTA
TEPLOTA – RYCHLOST
MAXIMÁLNÍ
TLAK
– RYCHLOST
v max.
m/s
m/s
TEPLOTNÍ
TEPLOTNÍ
ROZSAH
ROZSAH
o
-30
-30 o°C
C +80
+80°C
C
TEPLOTNÍ
TEPLOTNÍ
ROZSAH
ROZSAH
-30
-30 o°C
C +100
+100°CoC
0,5
0,5
400 bar
400
bar
260 bar
260
bar
0,15
0,15
700 bar
700
bar
450 bar
450
bar
v max.
Typ
TypKK58
58jejesložen
složenzztěsnění
těsněnítypu
typuKK56
56sspřídavnými
přídavnými
oboustrannýmiúhlovými
úhlovýmivodicími
vodicímikroužky.
kroužky.Střední
Střednídíl
díljeje
oboustrannými
tvořendvěma
dvěmatextilními
textilnímidíly
dílytvaru
tvaruU,
U,které
kteréjsou
jsouvulkanizovány
vulkanizovány
tvořen
nacentrální
centrálnípryžový
pryžovýdíl.
díl.Pryžový
Pryžovýdíl
dílsvým
svýmtvarem
tvaremobstarává
obstarává
na
připrovozu
provozuutěsnění
utěsněnívvnižších
nižšíchtlakových
tlakovýchrozsazích.
rozsazích.
při
Přibývajícímprovozním
provoznímtlakem
tlakemse
setextilní
textilníkroužky
kroužkytvaru
tvaruUU
Přibývajícím
natlačína
nastěnu
stěnutělesa
tělesai iválce,
válce,aatak
takzvýší
zvýšítěsnicí
těsnicíšířku
šířkuaatím
tím
natlačí
těsnicíúčinek.
účinek.Textilní
Textilnídíly
dílyna
nazákladě
základěsvé
svépevnosti
pevnostichrání
chrání
i itěsnicí
pryžovýdíl
dílaaudržují
udržujímazivo.
mazivo.Tím
Tímjejesníženo
sníženotření
třeníaaotěr.
otěr.
pryžový
Oboustrannévodicí
vodicíkroužky
kroužkyzzpolyacetalu
polyacetalupůsobí
působípři
při
Oboustranné
zvýšenýchtlacích
tlacíchjako
jakoochrana
kroužky proti
proti extruzi
extruzi aa přebírají
přebírají
zvýšených
radiální síly, působící na píst.
radiální síly, působící na píst.
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
Ø D1
H 11
Ø d1
js 11
Ø d2
h9
∅ D1
H 11
∅ d1
js 11
∅ d2
h9
Ø d3
js 11
∅ d3
js 11
L1
+ 0,25
L1
+ 0,25 - 0
L2
0 + 0,15
L2
MÉDIA
MÉDIA
Tato těsnění jsou vhodná pro kapaliny na bázi minerálních
+ 0,15
DRSNOSTI POVRCHU
DRSNOSTI POVRCHU
Ra μm
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
Rt μm
∅ D1
Ra μm
0,1 - 0,4
STATICKÉ PLOCHY ∅ d1, ∅ d2
1,6 max
10 max
∅ d1, L1, L2
3,2 max
16 max
KLUZNÉ PLOCHY
KLUZNÉ PLOCHY
STATICKÉ PLOCHY
ČELNÍ PLOCHY
ČELNÍ PLOCHY
Ø D1
Ø d1, Ø d2
Ø d1, L1, L2
0,1 -0,4
1,6 max
3,2 max
CLA μin
Rt μm
4 max
4 max
CLA μin
4 - 16
4 - 16
63 max
10 max
16 max
Polem
Polempůsobnosti
působnostijsou
jsoudělené
dělenépísty
pístyssvysokými
vysokýminároky.
nároky.Jsou
Jsou
přípustny
přípustnyhrubší
hrubšítolerance.
tolerance.
63 max
Tato
jsou vhodná
kapaliny
na bázi minerálních
olejů,těsnění
vody, směsi
vody apro
glykolu.
Krátkodobě
lze připustiti
olejů,
vody,teploty
směsi -40
vody°C.
a glykolu. Krátkodobě lze připustit
i provozní
i provozní teploty -40 °C.
MONTÁŽ
MONTÁŽ
Těsnění typu K 58 vyžadují dělené písty s axiálně
Těsnění
typuzástavbovými
K 58 vyžadujíprostory.
dělené písty s axiálně
přístupnými
přístupnými zástavbovými prostory.
125 max
125 max
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ZÁSTAVBOVÁ SZKOSENÍ
A7,5POLOMĚRY
ŠÍŘKA PROFILU
5
10
12,5
15
S
C
ŠÍŘKA
PROFILU
MIN.
ZKOSENÍ
MIN. ZKOSENÍ
ZKOSENÍ
ZKOSENÍ
MAX.
POLOMĚR
MAX.POLOMĚR
POLOMĚR
MAX.
MAX. POLOMĚR
CC1
5
2,5
7,5
4
10
5
12,5
6,5
15
7,5
2,5
1,0
4
1,0
5
1,0
6,5
1,5
7,5
1,5
Cr1
1
1,0
0,2
1,0
0,2
1,0
0,2
1,5
0,4
1,5
0,4
rr21
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
r2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
číslo 4.49
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNÍ TÌSNÌNÍ
K 58
∅
ØD1
40
50
55
60
63
63
65
70
75
80
85
90
95
100
100
100
105
110
110
110
110
115
120
125
125
130
130
135
140
140
145
150
160
160
160
170
170
180
180
190
200
200
210
220
250
280
∅
Ød1
25
35
40
40
43
48
50
50
55
60
65
70
75
75
75
80
80
85
85
85
90
95
100
100
100
104
105
110
115
120
125
120
130
135
140
140
150
160
150
160
170
175
180
200
220
250
∅
Ød2
34,85
44,85
49,85
53,85
56,85
57,85
59,85
63,85
68,85
73,85
78,85
83,85
88,85
93,24
93,85
93,85
98,85
101,85
103,50
103,50
103,85
108,85
113,85
118,50
118,85
123,85
123,50
128,35
133,50
133,85
138,85
143,85
153,50
153,85
153,85
162,54
163,85
173,85
173,00
183,85
193,35
193,85
203,13
213,85
243,85
273,85
,
∅
Ød3
39,0
48,5
53,5
58,5
61,5
61,5
63,5
68,0
73,0
78,0
83,0
88,0
93,0
98,0
98,0
98,0
103,0
108,0
108,0
108,0
108,0
113,0
118,0
123,0
123,0
128,0
128,0
133,0
138,0
138,0
143,0
148,0
158,0
158,0
158,0
168,0
168,0
178,0
178,0
188,0
198,0
198,0
208,0
218,0
248,0
278,0
,
L1
24,0
24,0
24,0
31,0
31,0
24,0
24,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
22,0
26,0
31,0
38,0
45,0
22,0
25,0
31,0
31,0
31,0
25,0
38,0
38,0
25,0
38,0
25,0
31,0
31,0
44,0
25,0
38,0
31,0
31,0
31,0
31,0
35,0
44,0
44,0
38,0
31,7
31,0
44,0
44,0
,
L2
6,00
6,00
6,00
7,00
7,00
6,00
6,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,45
9,50
7,00
9,50
12,80
6,45
6,45
7,00
7,00
7,00
6,45
9,50
9,50
6,45
9,50
6,45
7,00
7,00
9,50
6,45
9,50
7,00
7,00
7,00
7,00
6,45
9,50
12,00
9,50
6,45
7,00
12,00
12,00
,
Číslo formy
0472850
0474650
0475050
0282050
0646750
0205250
0383850
0294650
0818650
0294950
0388650
0296050
0412750
0034950
0891650
0295150
0413150
2181350
1188250
0820650
0712450
0796450
0296150
1007450
0418650
0244350
0044850
0304350
1008450
0250550
0640150
1289550
1008250
0080450
0304650
1222250
0303350
1283150
0679850
0838450
0087150
0838850
1198450
1056450
1056350
1055550
Poznámka
Další
Další formy
formy pro
pro cca
cca 120
120 metrických
metrických aa palcových
palcových rozměrů
rozměrů jsou
jsou kk dispozici.
dispozici.
případě potřeby
potřeby sisi vyžádejte
vyžádejte seznamy
seznamyrozměrů.
rozměrů.
VV případě
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
OBJEDNÁVKY: K 58K –58120
– 120
x 100
x 31/7
PŘÍKLAD
x 100
x 31/7
číslo 4.50
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz

Podobné dokumenty

obsah oddílu hydraulická těsnění

obsah oddílu hydraulická těsnění Těsnění by se měla skladovat tak, aby nedocházelo v průběhu skladování k pnutí, deformacím, změnám délky a podobně. Zvláště těsnění velkých rozměrů je vhodné skladovat na rovné ploše vodorovně.

Více

Katalogový list ICP 936

Katalogový list ICP 936 Tlak [bar] Rychlost [m/s] pH Teplota [°C]

Více

TYP ICP 916

TYP ICP 916 právě prováděn výrobcem pouze u tohoto typu ucpávkové šňůry.

Více

Katalogový list K 714

Katalogový list K 714 • vysoce pevný materiál kluzného kroužku umožňuje montáž pístu přes vývrty. • vynikající odolnost proti opotřebení • kompaktní zástavbový prostor • vynikající statická těsnost

Více

Vodíkové hospodářství a možnosti využití vodíku k regulaci

Vodíkové hospodářství a možnosti využití vodíku k regulaci dosahuje pouze 35 - 50 % dle zatížení a typu palivového článku. Vysoká účinnost je dána zejména tím, že přeměna energie je přímá, nikoliv přes mezistupně (tepelnou a mechanickou), jako je tomu např...

Více

8 Inch - Tyco Fire Products

8 Inch - Tyco Fire Products use at a maximum service provozní pressuretlak of dimenzovány pro maximální 250 psi (17,2 bar). 17 bar (250 psi). The take-out are Celkové rozměrydimensions jsou uvedeny nashown obrázkuin3 Figure 3...

Více

Katalogový list ICP 910

Katalogový list ICP 910 expandovanými PTFE vlákny a impregnací = 100% Gore-Tex® vlákno. Tato ucpávka splňuje všechny standardy pro kyslík a potravinářský průmysl, vč. FDA atestu.

Více