Souhrn - Konopí je lék

Komentáře

Transkript

Souhrn - Konopí je lék
Souhrn
Konopí se v lidové medicínì mnoha národù a kontinentù používalo a dodnes používá nejen pro své psychotropní úèinky, ale pøedevším jako léèebný prostøedek pro øadu nemocí a patologických stavù od nespavosti pøes úlevu od bolesti až po zánìty
kùže i kloubù. Moderní „západní“ medicína experimentuje s použitím konopí, z nìj
èištìných výtažkù i syntetizovaným pøirozeným Ä9-tetrahydrokanabinolem coby tìmi látkami z konopí, jimž se pøièítá nejsilnìjší efekt na živé organizmy; pokusy se
provádìjí i s dalšími kanabinoidy, jejich deriváty a umìlými agonisty a antagonisty.
Obecnì uznáváno je použití nìkteré z forem konopí èi látek z nìj pro zvýšení chuti
k jídlu a potlaèení nutkání ke zvracení – pøedevším u chemoterapií léèených pacientù závažných onemocnìní typu rakoviny nebo HIV/AIDS. Další nemocí, kde je
ménì jasný mechanizmus pùsobení, ale pozitivní efekty konopí jsou považovány za
nezvratné, je roztroušená skleróza, respektive bolest a spastické stavy, ke kterým
u roztroušené sklerózy dochází. Tím ale zdaleka nekonèí spektrum chorobných stavù, u nichž se o nìjaké formì „konopné terapie“ uvažuje nebo se zkouší: zahrnují øadu nemocí, jež samy o sobì zpùsobují, nebo jejichž agresivní terapie mívá za nepøíjemný vedlejší následek nevolnosti a zvracení, glaukom (zelený zákal), stavy po
úrazech míchy, epilepsii, nejrùznìjší bolestivé stavy, artritidu, astma, Crohnovu nemoc, kromì roztroušené sklerózy i další neurodegenerativní onemocnìní. Existují
zprávy i o úspìšném využití pøi hojení poškození CNS, pøi zmírnìní nespavosti a úzkostných poruch. Téma terapeutického užití konopí a konopných látek je – tak jako
vše kolem „drog“ – znaènì nešťastnì zpolitizováno pøedevším v USA. Pøekvapivé
ale mùže být, že právì tam je medicínské užívání konopí nejvíce rozšíøeno a že je
explicitnì povoluje 21 z 50 amerických státù – a 11 z nich nádavkem chrání pacienty a lékaøe pøed sankcemi federální vlády a protidrogové policie DEA, které naopak medicínskému použití marihuany brání. Znaèný zlom v situaci kolem léèebného využití konopí a politické tenze, která je obklopuje, mùže znamenat ústní sprej
s výtažkem z konopí, jehož vynálezcem je britská farmaceutická firma GW Pharmaceutical a distribuci zajišťuje farmaceutická vìtev koncernu Bayer GmbH. Pøedevším úèast mamutího nadnárodního koncernu se sídlem v Nìmecku znamená jednak vysokou pravdìpodobnost zavedení tohoto produktu v zemích EU, v USA,
Austrálii a dalších, jednak dramaticky zvyšuje pravdìpodobnost dalšího výzkumu
terapeutického využití s použitím tohoto pøípravku, jež s jistou pravdìpodobností
bude možno do znaèné míry zobecnit na konopí.
Pøedevším v prùmyslovì rozvinutých zemích (EU, USA, Kanadì, Austrálii) roste v posledních dvaceti letech zájem o hospodáøské využití konopí setého. Lidé
s nejrùznìjšími motivy – zdravotními, ekonomickými èi spoleèensko-ekologickými
– znovu objevují vlastnosti této tisíciletí kultivované rostliny a možnosti jejího využití díky pevnosti, jemnosti i èistotì vlákna, savosti a lehkosti pazdeøí i výživné
hodnotì semen. Klíèovou výhodou podnìcující zájem prùmyslu je pøirozená rozložitelnost tìchto materiálù. Nové odrùdy s minimálním obsahem psychoaktivní látky
umožòují pìstovat a obchodovat konopí bez rizika jeho zneužití èi pøekroèení mezinárodních úmluv. Pìstování konopí se prosazuje také jako souèást Evropskou unií
podporované „obnovy venkova“ – rozvojové pomoci zamìøené na oživení kulturní
a hospodáøské èinnosti ve venkovských regionech. Konopí je jednou z tzv. náhradních plodin, alternativ tradièní potravináøské produkce s pøíznivým vlivem na kvalitu pùdy, malými nároky na práci a vysokými výnosy. Jeho hospodáøské využití znamená oživení nejen samotného zemìdìlství, ale i navazujících èinností – øemesel,
obchodu a v neposlední øadì místní šetrné energetiky. Spotøebitelé získávají nabídku zdravých, nealergenních výrobkù: potravin a potravinových doplòkù, textilií, papíru, stavebních materiálù, èisticích a hygienických prostøedkù, kosmetiky a dalších
pøedmìtù denní spotøeby i šetrných domácích spotøebièù a dopravních prostøedkù.
Konopáøství pøedstavuje komplexní hospodáøské odvìtví s velkým potenciálem
dalšího rozvoje.
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Abrahamov A, Abrahamov A, Mechoulam R. An efficient new cannabinoid antiemetic in pediatric oncology. Life Sciences 1995; 56(23/24): 2097–2102.
Adamec J. Stav pìstování konopí u nás druhdy a nyní. Praha: Ministerstvo zemìdìlství, 1923.
Baker D, Pryce G, Croxford JL, et al. Cannabinoids control spasticity and tremor in a multiple sclerosis model. Nature
2000; 404(6773): 84–87.
Baker D, Pryce G, Giovannoni G, Thompson AJ. The therapeutic potential of cannabis. Lancet Neurology 2003; 2(5):
291–298.
Begg M, Pacher P, Batkai S, et al. Evidence for novel cannabinoid receptors. Pharmacology and Therapeutics 2005;
106(2): 133–145.
Ben Amar M. Cannabinoids in medicine: A review of their therapeutic potential. Journal of Ethnopharmacoloyg 2006;
105(1–2): 1–25.
Benhaim P. Konopí – zdraví na dosah. Frýdek Místek: Alpress, 2001.
Berman JS, Symonds C, Birch R. Efficacy of two cannabis based medicinal extracts for relief of central neuropathic pain
from brachial plexus avulsion: results of a randomised controlled trial. Pain 2004; 112(3): 299–306.
Bifulco M, Di Marzo V. The endocannabinoid system as a target for the development of new drugs for cancer therapy. Recenti progressi in medicina 2003; 94(5): 194–198.
Blake DR, Robson P, Ho M, et al. Preliminary assessment of the efficacy, tolerability and safety of a cannabis-based medicine (Sativex) in the treatment of pain caused by rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford) 2006; 45(1): 50–52.
Booth M. Konopí – dìjiny. Praha: BB/art, 2004.
Brady KT, Sinha R. Co-occurring mental and substance use disorders: the neurobiological effects of chronic stress.
American Journal of Psychiatry 2005; 162(8): 1483–1493.
Burns TL, Ineck JR. Cannabinoid analgesia as a potential new therapeutic option in the treatment of chronic pain. Annals
of Pharmacotherapy 2006; 40(2): 251–260.
Callaway JC, Tennil T, Pate DW. Occurrence of „omega-3“ stearidonic acid (cis-6,9,12,15–octadecatetraenoic acid) in
hemp (Cannabis sativa L.) seed. Journal of the International Hemp Association [online] 1996; 3(2) [cit. 2006-10-16].
Dostupné z: http://www.hempfood.com/IHA/iha03208.html.
Calhoun PS, Sampson WS, Bosworth HB, et al. Drug use and validity of substance use self-reports in veterans seeking
help for posttraumatic stress disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2000; 68(5): 923–927.
Carroll CB, Bain PG, Teare L, et al. Cannabis for dyskinesia in Parkinson disease: a randomized double-blind crossover
study. Neurology 2004; 63(7): 1245–1250.
Conrad C. Konopí pro zdraví. Praha: Pragma, 2001.
Consroe P, Musty R, Rein J, et al. The perceived effects of smoked cannabis on patients with multiple sclerosis. European Neurollogy 1997; 38(1): 44–48.
Croci T, Landi M, Galzin AM, Marini P. Role of cannabinoid CB1 receptors and tumor necrosis factor-alpha in the gut and
systemic anti-inflammatory activity of SR 141716 (rimonabant) in rodents. British Journal of Pharmacology 2003;
140(1): 115–122.
Cunha JM, Carlini EA, Pereira AE, et al. Chronic administration of cannabidiol to healthy volunteers and epileptic patients.
Pharmacology 1980; 21(3): 175–185.
Darmani NA. Methods evaluating cannabinoid and endocannabinoid effects on gastrointestinal functions. In: Marijuana
and Cannabinoid Research. Humana Press Inc., 2006; s. 169–189. Methods in Molecular Medicine Publisher No. 123.
Deferne J-L, Pate DW. Hemp seed oil: A source of valuable essential fatty acids. Journal of the International Hemp Association [online] 1996; 3(1) [cit. 2006-10-16]. Dostupné z: http://www.hempfood.com/IHA/iha03101.html.
23. De Groot B. Hemp pulp and paper production: Paper from hemp woody core. Journal of the International Hemp Association [online] 1995; 2(1) [cit. 2006-10-16]. Dostupné z: http://mojo.calyx.net/~olsen/HEMP/IHA/iha02112.html.
24. Desai P, Riddlestone S. Bioregional solutions: For Living on One Planet. Devon: Green Books, 2002.
25. Dewey LH, Merrill JL. Hemp hurds as paper-making material. United States Department of Agriculture Bulletin [online]
1916; No. 404 [cit. 2006-10-27]. Dostupné z: http://www.gutenberg.org/etext/17855.
26. Dìdek J. Konopí jako olejnina. In: Konopí a jeho využití. Sborník referátù z pracovního semináøe poøádaného o.s. Konopa
ve spolupráci s Ústavem zemìdìlských a potravináøských informací. Praha: Konopa, UZPI, 2001.
27. Di Marzo V, Petrocellis LD. Plant, synthetic, and endogenous cannabinoids in medicine. Annual Review of Medicine
2006; 57: 553–574.
28. Di Monte DA, Lavasani M, Manning-Bog AB. Environmental factors in Parkinson’s disease. Neurotoxicology 2002;
23(4–5): 487–502.
29. Doblin RE, Kleiman MA. Marijuana as antiemetic medicine: a survey of oncologists’ experiences and attitudes. Journal of
Clinical Oncollogy 1991; 9(7): 1314–1319.
30. Doležal JX. Zakázaná medicína. Reflex 1998; 91(38): 9.
31. Medical Marijuana [online]. Drug Policy Alliance, 2006 [cit. 2006-09-01]. Dostupné z: http://www.drugpolicy.org/marijuana/medical/.
32. Dwaracannath SC. Use of opium and cannabis in the traditional systems of medicine in India. Bulletin on Narcotics 1965;
17(1): 4–7.
33. End of life vehicle and tyre recycling information sheet. Waste Online [online] 2004, poslední revize 15. 8. 2006 [cit.
2006-10-26]. Dostupné z: http://www.wasteonline.org.uk/resources/InformationSheets/vehicle.htm.
34. Eubanks LM, Rogers CJ, Beuscher AE, et al. A molecular link between the active component of marijuana and
Alzheimer’s disease pathology. Molecular Pharmacology 2006; 3(6): 773–777.
35. European Public Assessment Report – Acomplia [online]. European Medicines Agency, 2006 [cit. 2006-08-19]. Dostupné z: http://www.emea.eu.int/humandocs/PDFs/EPAR/acomplia/AcompliaEparSummary-cs.pdf#search=%22
ACOMPLIA%22.
36. Fox SH, Henry B, Hill M, et al. Stimulation of cannabinoid receptors reduces levodopa-induced dyskinesia in the
MPTP-lesioned nonhuman primate model of Parkinson’s disease. Movement Disorders 2002; 17(6): 1180–1187.
p
( )
37. Fride E. Endocannabinoids in the central nervous system – an overview. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty
Acids 2002; 66(2–3): 221–233.
38. Gallup Poll Social Series: Crime – Question qn25 [online]. The Gallup Oganisation, 2005 [cit. 2006- 09-02]. Dostupné z:
http://brain.gallup.com/documents/question.aspx?question=154704&Advanced=0&SearchConType=1&SearchTypeAll=marijuana.
39. Gabrielová H. Možnosti pìstování konopí setého pro papírenské využití. Èeské Budìjovice: ZFJU ÈB, 1999.
40. Gotlieb A. Vaøíme s konopím. Olomouc: Votobia, 1995.
41. Green B, Kavanagh DJ, Young RM. Reasons for cannabis use in men with and without psychosis. Drug and Alcohol Review 2004; 23(4): 445–453.
42. Green BE, Ritter C. Marijuana use and depression. Journal of Health and Social Behavior 2000; 41(1): 40–49.
43. Green K. The ocular effects of cannabinoids. Current Topics in Eye Research 1979; 1: 175–215.
44. Green K. Marijuana smoking vs cannabinoids for glaucoma therapy. Archives of Ophthalmollogy 1998; 116(11):
1433–1437.
45. Grinspoon L, Bakalar JB. Marihuana, the Forbidden Medicine. New Haven, CT: Yale University Press, 1997.
46. Gruber AJ, Pope HG jr, Oliva P. Very long-term users of marijuana in the United States: a pilot study. Substance Use and
Misuse 1997; 32(3): 249–264.
47. Hall W, Christie M, Currow D. Cannabinoids and cancer: causation, remediation, and palliation. Lancet Oncology 2005;
6(1): 35–42.
48. Hall W, Solowij N. Adverse Effects of Cannabis. Lancet 1998; 352: 1611–1616.
49. Hanuš L, Avraham Y, Ben-Shushan D, et al. Short-term fasting and prolonged semistarvation have opposite effects on
2-AG levels in mouse brain. Brain Research 2003; 983(1,2): 144–151.
50. Hawken P, Lovins A, Lovinsová LH. Pøírodní kapitalismus. Praha: Mladá fronta, 2003.
51. Hazekamp A, Ruhaak R, Zuurman L, et al. Evaluation of a vaporizing device (Volcano) for the pulmonary administration of
tetrahydrocannabinol. Journal of Pharmaceutical Science 2006; 95(6), 1308–1317.
52. Ileken HM, Theimer RR. Survey of minor fatty acids in Cannabis sativa L. fruits of various origins [online]. Journal of the
International Hemp Association 1997; 4(1) [cit. 2006-10-16]. Dostupné z: http://mojo.calyx.com/~olsen/HEMP
/IHA/jiha4107.html.
53. Hench PS, Slocumb CH, Polley HF, Kendal EC. Effect of cortisone and pituitary adrenocorticotropic hormone (ACTH) on
rheumatic diseases. JAMA 1950; 144(16): 1327–1335.
54. Hennink S. EU regulations on hemp cultivation. Journal of the International Hemp Association [online] 1997; 4(1) [cit.
2006-10-16]. Dostupné z: http://mojo.calyx.net/~olsen/HEMP/IHA/jiha4113.html.
55. Henquet C, Krabbendam L, de Graaf R, et al. Cannabis use and expression of mania in the general population. Journal of
Affective Disorders 2006; 95(1–3): 103-110.
56. Hepler RS, Frank IR. Marihuana smoking and intraocular pressure. JAMA 1971; 217(10): 1392.
57. Herer J. Spiknutí proti konopí aneb „Císaø nemá šaty“. Bystøice pod Hostýnem: Cannabis sativa s. r. o., 1994.
58. Holdcroft A, Maze M, Dore C, et al. A multicenter dose-escalation study of the analgesic and adverse effects of an oral
cannabis extract (Cannador) for postoperative pain management. Anesthesiology 2006; 104(5): 1040–1046.
59. Cheymol J. Discovery of insulin by Banting and Best, 50 years ago. Bulletin de l’Academie Nationale de Medecine 1971;
155(32): 836–852.
60. Jackson SJ, Pryce G, Diemel LT, et al. Cannabinoid-receptor 1 null mice are susceptible to neurofilament damage and
caspase 3 activation. Neuroscience 2005; 134(1): 261–268.
61. Jan TR, Farraj AK, Harkema JR, Kaminski NE. Attenuation of the ovalbumin-induced allergic airway response by cannabinoid treatment in A/J mice. Toxicollogy nad Applied Pharmacology 2003; 188(1): 24–35.
62. Jarvinen T, Pate D W, Laine K. Cannabinoids in the treatment of glaucoma. Pharmacollogy and Therapeutics 2002;
95(2): 203–220.
63. Jay WM, Green K. Multiple-drop study of topically applied 1% delta 9-tetrahydrocannabinol in human eyes. Archives of
Ophthalmology 1983; 101(4): 591–593.
64. Joy JE, Watson SJ jr, Benson JA jr, et al. Marijuana and Medicine – Assessing the Science Base. Washington, DC: National Academy Press, 1999.
65. Kabelik J. Rostlinná léèba rheumatismu v lidové medicínì. Èasopis lékaøù èeských 1951; 90(8): 246–249.
66. Kabelik J. Konopí – Cannabis. (Dìjinný pøehled léèebného úèinku konopí.) Acta Universitatis Palackiane Olomoucensis
1955; 6: 31–41.
67. Kabelik J. Konopí jako lék. Práce a diskuse pøednesené 10. prosince 1954 na I. vìdecké konferenci vysokých škol v Olomouci. Acta Universitatis Palackiane Olomoucensis 1955; 6, 27–113.
68. Kabelik J. [Hemp (Cannabis sativa); antibiotic drug. I. Hemp in the old & popular medicine.]. Pharmazie 1957; 12(7): 439–443.
69. Karus M. Evropský konopáøský prùmysl od roku 2001 do 2004: Pìstování, suroviny, výrobky a trendy. Konopa o. s., 2005.
70. Karus M, Leson G. Textiles from hemp fibers – New ways for German hemp. Journal of the International Hemp Association [online] 1995; 2(2) [cit. 2006-10-16]. Dostupné z: http://mojo.calyx.net/~olsen/HEMP/IHA/iha02218.html.
71. Katelaris A. Hemp in Australia. Journal of the International Hemp Association [online] 1994; 1(1) [cit. 2006-10-16]. Dostupné z: http://mojo.calyx.net/~olsen/HEMP/IHA/iha01109.html.
72. Kelley K, Theodore WH. Prognosis 30 years after temporal lobectomy. Neurology 2005; 64(11): 1974–1976.
73. Kindler S, Garzon A, Fink G. Non-psychotropic cannabinoids for prevention of cognitive impairment. PCT Int. Appl., 2004.
74. Kirkham TC, Williams CM, Fezza F, Di Marzo V. Endocannabinoid levels in rat limbic forebrain and hypothalamus in relation to fasting, feeding and satiation: stimulation of eating by 2-arachidonoyl glycerol. British Journal of Pharmacology
2002; 136(4): 550–557.
75. Kok CJ, Coenen GCM, de Heij A. The effect of fibre hemp (Cannabis sativa L.) on selected soil-borne pathogens. Journal
of the International Hemp Association [online] 1994; 1(1) [cit. 2006-10-16]. Dostupné z: http://mojo.calyx.net/~olsen/HEMP/IHA/iha01103.html.
76. Konopí ve svìtì v øíjnu roku 2000. Hanf 2000; 10.
77. Kuèera P. Marihuana zùstane mimo zákon – Léèba konopím – Vláda chce povolit využití THC v medicínì [online]. Lidové
noviny 12.12.2005 [cit. 2006-07-25]. Dostupné z: http://lidovky.zpravy.cz/ln_noviny.asp?r=ln_noviny&c=A2005
1212_000017_ln_noviny_sko&klic=210686&mes=20051212.
78. Lenka Kácov zvedla tržby Lnáø 2003; 3(1): 1.
79. Lichtman AH, Martin BR. Spinal and supraspinal components of cannabinoid-induced antinociception. Journal of Pharmacology and Experimental Therapy 1991; 258(2): 517–523.
80. Ligresti A, Cascio MG, Pryce G, et al. New potent and selective inhibitors of anandamide reuptake with antispastic activity
in a mouse model of multiple sclerosis. British Journal of Pharmacology 2006; 147(1): 83–91.
81. Lloyd E. Hemp in biocomposites. Journal of the International Hemp Association [online] 1997; 4(1) [cit. 2006-10-16].
Dostupné z: http://mojo.calyx.net/~olsen/HEMP/IHA/jiha4112.html.
82. Lu D, Vemuri VK, Duclos RI jr, Makriyannis A. The cannabinergic system as a target for anti-inflammatory therapies. Current Topics in Medicinal Chemistry 2006; 6(13): 1401–1426.
83. Lyman WD, Abrams GA, Raine CS. Experimental autoimmune encephalomyelitis: isolation and characterization of inflammatory cells from the central nervous system. Journal of Neuroimmunology 1989; 25(2–3): 195–201.
84. Lyman WD, Sonett JR, Brosnan CF, et al. Delta 9-tetrahydrocannabinol: a novel treatment for experimental autoimmune
encephalomyelitis. Journal of Neuroimmunology 1989; 23(1): 73–81.
85. Maccarrone M. Involvement of the endocannabinoid system in cancer. In: Endocannabinoids: The Brain and Body’s Marijuana and Beyond. Onaivi ES, Sugiura T, di Marzo V, eds. Boca Raton: Taylor & Francis, 2006; s. 451–466.
86. Marrie RA. Environmental risk factors in multiple sclerosis aetiology. Lancet Neurology 2004; 3(12): 709–718.
87. Marsicano G, Goodenough S, Monory K, et al. CB1 cannabinoid receptors and on- demand defense against excitotoxicity. Science 2003; 302(5642): 84–88.
88. Martin BR. Role of endocannabinoid system in brain reward. In: Abstracts of Papers, 229th ACS National Meeting, San
Diego, CA, United States, March 13–17, 2005.
89. Massa F, Marsicano G, Hermann H, et al. The endogenous cannabinoid system protects against colonic inflammation.
Journal of Clinical Investigation 2004; 113(8): 1202–1209.
90. Matsuda S, Kanemitsu N, Nakamura A, et al. Metabolism of anandamide, an endogenous cannabinoid receptor ligand, in
porcine ocular tissues. Experimantal Eye Research 1997; 64(5): 707–711.
91. Mechoulam R. The pharmacohistory of Cannabis sativa. In: Mechoulam R, ed. Cannabinoids as Therapeutic Agents. Boca Raton: CRC Press, 1986; s.1–19.
92. Mechoulam R, Hanuš L. The cannabinoids: an overview. Therapeutic implications in vomiting and nausea after cancer
chemotherapy, in appetite promotion, in multiple sclerosis and in neuroprotection. Pain Research and Management
2001; 6(2): 67–73.
93. Mechoulam R, Hanuš L. Cannabidiol: an overview of some chemical and pharmacological aspects. Part I: chemical aspects. Chemistry and Physics of Lipids 2002; 121(1–2): 35–43.
94. Mechoulam R, Spatz M, Shohami E. Endocannabinoids and neuroprotection. Science’s STKE [online]: signal transduction knowledge environment 2002(129), RE5 [cit. 2006-10-16]. Dostupné z: http://stke.sciencemag.org/cgi/content/full/
sigtrans;2002/129/re5.
95. Melamede R. Cannabis and tobacco smoke are not equally carcinogenic. Harm Reduction 2005; J 2: 21.
96. Meng ID, Johansen JP. Antinociception and modulation of rostral ventromedial medulla neuronal activity by local microinfusion of a cannabinoid receptor agonist. Neuroscience 2004; 124(3): 685–693.
97. Meng ID, Manning BH, Martin WJ, Fields HL. An analgesia circuit activated by cannabinoids. Nature 1998; 395(6700): 381–383.
98. Michka. Building with hemp. Journal of the International Hemp Association [online] 1994; 1(2) [cit. 2006-10-16]. Dostupné z: http://mojo.calyx.net/~olsen/HEMP/IHA/iha01209.html.
99. Milman Y, Maor S, Abu-Lafi M, et al. N-arachidonoyl L-serine, an endocannabinoid-like brain constituent with vasodilatory properties. National Academy of Sciences. Proceedings (PNAS) 2006; 103: 2428.
100. Moldan B. (Ne)udržitelný rozvoj: ekologie, hrozba i nadìje. Praha: Karolinum, 2001.
101. Muller-Vahl KR, Koblenz A, Jobges M, et al. Influence of treatment of Tourette syndrome with delta9
-tetrahydrocannabinol (delta9-THC) on neuropsychological performance. Pharmacopsychiatry 2001; 34(1): 19–24.
102. Muller-Vahl KR, Kolbe H, Schneider U, Emrich HM. Cannabis in movement disorders. Forschende Komplementaermedizin: Wissenschaft - Praxis – Perspektiven 1999; 6 (Suppl 3), 23–27.
103. Muller-Vahl KR, Prevedel H, Theloe K, et al. Treatment of Tourette syndrome with delta-9-tetrahydrocannabinol (delta
9-THC): no influence on neuropsychological performance. Neuropsychopharmacology 2003; 28(2): 384–388.
104. Muller-Vahl KR, Schneider U, Koblenz A, et al. Treatment of Tourette’s syndrome with Delta 9-tetrahydrocannabinol
(THC): a randomized crossover trial. Pharmacopsychiatry 2002; 35(2): 57–61.
105. Muller-Vahl KR, Schneider U, Prevedel H, et al. Delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) is effective in the treatment of tics in
Tourette syndrome: a 6-week randomized trial. Journal of Clinical Psychiatry 2003; 64(4): 459–465.
106. Musto DF. The American Disease: Origins of Narcotic Control. New York; Oxford: Oxford University Press, 1987.
107. Nahas GG, Pace NA. Marijuana as Chemtherapy Aid Poses Hazards (letter to the editor). New York Times, 10.12.1993, s. 20.
108. Nelson RA. Hemp Husbandry [online]. 2000, poslední revize 4. 3. 2008 [cit. 2008-3-4]. Dostupné z: http://www.rexresearch.com/hhusb/hh4bot.htm.
109. Nìmecko – Spoleènost TreuHanf AG stále prodìlává. Hanf 2000;12.
110. Notcutt W, Price M, Miller R, et al. Initial experiences with medicinal extracts of cannabis for chronic pain: results from 34
‘N of 1’ studies. Anaesthesia 2004; 59(5): 440–452.
111. Karus M, et al. Hanfsamen und Hanföl als Lebens- und Heilmittel, Die Werkstatt. Hürth: Nova-institut, 2003.
112. Offertaler L, Mo FM, Batkai S, et al. Selective ligands and cellular effectors of a G protein-coupled endothelial cannabinoid
receptor. Molecular Pharmacology 2003; 63(3), 699–705.
113. Ohlídal V. Využití konopného vlákna v textilním prùmyslu. Nepublikovaná pøednáška ze semináøe Hledání nových cest
pro možnosti využití konopí setého v ÈR Kono-business 2001 poøádaného o.s. Konopa 30. 3. 2001 na Výstavisti Èeské
Budìjovice.
114. Panikashvili D, Simeonidou C, Ben-Shabat S, et al. An endogenous cannabinoid (2-AG) is neuroprotective after brain injury. Nature 2001; 413: 527–531.
115. Paroulková V. Marihuana. [TV]. L. Sehnalová (Producer) TV Prima, Praha : TV Prima, 14. 4. 2004.
116. Pate DW. Guide to the scientific literature on potential medical uses of Cannabis and the cannabinoids [online]. Journal of
the International Hemp Association 1995; 2(2) [cit. 2006-10-16].
Dostupné z: http://mojo.calyx.net/~olsen/HEMP/IHA/iha02209.html.
117. Perlín C. Konopí jako potravina. In: Konopí a jeho využití. Sborník referátù z pracovního semináøe poøádaného o.s. Konopa ve spolupráci s Ústavem zemìdìlských a potravináøských informací. Praha: Konopa, UZPI, 2001.
118. Pertwee RG. Cannabinoids and multiple sclerosis. Pharmacology and Therapeutics 2002; 95(2): 165–174.
119. Petøíková V. Produkce energetických rostlin v pánevních oblastech. Sborník z èesko-rakouského semináøe Biomasa pro
energii [online]. Praha: Èeské sdružení pro biomasu – CZ Biom, 1996 [cit. 2006-10-25]. Dostupné z: http://stary.biom.cz/sborniky/sb96petrikova/petrikova.html.
120. Petøíková V. Spalování biopaliv. Úroda 1997; (9): 7–12.
121. Petøíková V, Sladký V, Strašil Z, et al. Energetické plodiny. Praha: Profi Press, 2006.
122. Porcella A, Casellas P, Gessa GL, Pani L.. Cannabinoid receptor CB1 mRNA is highly expressed in the rat ciliary body:
implications for the antiglaucoma properties of marihuana. Molecular Brain Research 1998; 58(1–2): 240–245.
123. Pryce G, Ahmed Z, Hankey DJ, et al. Cannabinoids inhibit neurodegeneration in models of multiple sclerosis. Brain 2003;
126(Pt 10): 2191–2202.
124. Pryce G, Baker D. Emerging properties of cannabinoid medicines in management of multiple sclerosis. Trends in Neurosciences 2005; 28(5): 272–276.
125. Raft D, Gregg J, Ghia J, Harris,L. Effects of intravenous tetrahydrocannabinol on experimental and surgical pain. Psychological correlates of the analgesic response. Clinical Pharmacolology and Therapeutics 1977; 21(1): 26–33.
126. Ribauerová M. Konopí mùže pomoci, pøipouštìjí lékaøi [online]. MF Dnes, 2001 [cit. 2006-08-30]. Dostupné z:
http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A010730_212810_domaci_was&t=A010730_212810_domaci_was&r2=domaci.
127. Robinson R. Velká kniha o konopí. Praha: Volvox Globator, 1997.
128. Robson P. Therapeutic aspects of cannabis and cannabinoids. British Journal of Psychiatry 2001; 178, 107–115.
129. Rodriguez de Fonseca F, Del Arco I, Bermudez-Silva FJ, et al. The endocannabinoid system: physiology and pharmacology. Alcohol and Alcoholism 2005; 40(1): 2–14.
130. Rose R. Hempseed Foods [online]. 1999, poslední revize 30. 1. 2008 [cit. 2008-3-4]. Dostupné z: http://www.hempfood.com/hempfoods.html#NutritionalComparison.
131. Segal M. Cannabinoids and anelgesia. In: Mechoulam R, ed. Cannabinoids as Therapeutic Agents. Boca Raton, Fla: CRC
Press, 1986; s. 105–120.
132. Scheer H. Sluneèní strategie. Politika bez alternativy. Praha: Nová Zemì, 1999.
133. Scheer H. Svìtové sluneèní hospodáøství. Praha: Eurosolar.cz, 2004.
134. Sieradzan KA, Fox SH, Hill M, et al. Cannabinoids reduce levodopa-induced dyskinesia in Parkinson’s disease: a pilot
study. Neurology 2001; 57(11): 2108–2111.
135. Situaèní a výhledová zpráva MZe – Len a konopí. Praha: MZE, 2003.
136. Sladký V a kol. Konopí, šance pro zemìdìlství a prùmysl. Praha: UZPI, 2004.
137. Smith PF. GW-1000. GW Pharmaceuticals. Current Opiniion in Investigational Drugs 2004; 5(7): 748–754.
138. Sparling PB, Giuffrida A, Piomelli D, et al. Exercise activates the endocannabinoid system. Neuroreport 2003; 14(17):
2209–2211.
139. Strašil Z. Netradièní alternativní plodiny pro prùmyslové využití – ozdobnice èínská a konopí seté. In: Obnovitelné zdroje
energie. Konference s mezinárodní úèastí. Kromìøíž, 8. 7. 1998. Kromìøíž: Ekosolaris, 1998; s. 71–75.
140. Sumach A. Canada grows North America’s first modern hemp crop [online]. 1995 [cit. 2006-10-16].
Dostupné z: http://www.druglibrary.org/olsen/hemp/iha/iha02216.html.
141. Šmirous P. Vhodnost pìstování konopí pro prùmyslové využití v Èeské republice. Závìreèná zpráva úkolu MZe è. EP
0960996298: Agritec Šumperk, 1999.
142. Špaldon E. Rostlinná výroba. Praha: SZN Praha, 1986.
143. Šurovský J. Mikroturbína – energetická revoluce pro 21. století. Praha: Instalace, 2003.
144. Tashkin D. No Link between Marijuana and Lung Cancer. In: American Thoracic Society 102nd International Conference.
San Diego: American Thoracic Society, 2006.
145. Tomida I, Pertwee RG, Azuara-Blanco A. (2004). Cannabinoids and glaucoma. British Journal of Ophthalmology 2004;
88(5): 708–713.
146. Ullrich O, Schneider-Stock R. Endogenous cannabinoids – a local message in and between the nervous and immune
system. Signal Transduction 2005; 5(1–2): 19–27.
147. Ullrich O, Schneider-Stock R, Zipp, F. Cell-cell communication by endocannabinoids during immune surveillance of the
central nervous system. Results and Problems in Cell Differentiation 2006; 43: 281–305.
148. Single Convention on Narcotic Drugs. United Nations, 1961. Treaty Series, vol. 976, 14152.
149. Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol amending the Single Convention on Narcotic drugs, 1961, including schedules, final acts and resolutions as agreed by the 1961 United Nations Conference for
the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs and by the 1972 United Nations Conference to Consider Amendents to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, respectively. New York: United Nations, 1977.
150. United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Adopted by the Conference at its 6th Plenary Meeting, on 19 December 1988. Vienna: United Nations, Economic and Social Council, 1988.
151. Van Roekel G jr. Hemp pulp and paper production. Journal of the International Hemp Association 1994; 1(1) [cit.
2006-10-16]. Dostupné z: http://www.hempfood.com/IHA/iha01105.html.
152. van der Werf HMG, Hayo MG. Hemp facts and hemp fiction, Journal of the International Hemp Association [online] 1994;
1(2) [cit. 2006-10-16]. Dostupné z: http://www.hempfood.com/IHA/iha01213.html.
153. van der Werfl HMG, van Geel WCA, Wijlhuizen M. Agronomic research on hemp (Cannabis sativa L.) in The Netherlands,
1987–1993. Journal of the International Hemp Association [online] 1995; 2(1) [cit. 2006-10-16].
Dostupné z: http://mojo.calyx.net/~olsen/HEMP/IHA/iha02107.html.
154. Valverde O. Participation of the cannabinoid system in the regulation of emotional -like behaviour. Current Pharmaceutical Design 2005; 11(26): 3421–3429.
155. Váòa J. Energetické využití biomasy jako zpùsob omezování nárùstu antropogenního skleníkového efektu [online]. In:
Sborník pøednášek z konference Technologie pro spalování biomasy, Praga Agro ‘99, Praha, letòany, 26.4 1999 [cit.
2006-16-10]. Dostupné z: http://stary.biom.cz/sborniky/99kara/02.html.
156. Varvel SA, Lichtman AH. Role of the endocannabinoid system in learning and memory. In: Cannabinoids as Therapeutics. Mechoulam R, ed. Basel, Boston: Birkhäuser, 2005; s. 111–140.
157. Venderova K, Ruzicka E, Vorisek V, Visnovsky P. Survey on cannabis use in Parkinson’s disease: subjective improvement of motor symptoms. Movement Disorders 2004; 19(9): 1102–1106.
158. Virovets VG. Selection for Non-Psychoactive Hemp Varieties (Cannabis sativa L.) in the CIS (former USSR). Journal of
the International Hemp Association [online] 1996; 3(1) [cit. 2006-10-16]. Dostupné z: http://mojo.calyx.net/~olsen/HEMP/IHA/iha03109.html.
159. Vokurka M, Hugo J, et al. Velký lékaøský slovník. 5. vyd. Praha: Maxdorf, 2005.
160. Hemp Food Sales Grow 47% Since Last Year’s Federal Court Victory Over DEA [online]. 2005, [cit. 2006-10-25]. Dostupné z: http://www.globalhemp.com/News/2005/September/hemp-food-sales-grow.html.
161. Waaye N. Hemp and organic textile production. Journal of the International Hemp Association [online] 1995; 2(1) [cit.
2006-10-16]. Dostupné z: http://mojo.calyx.net/~olsen/HEMP/IHA/iha02109.html.
162. Walker JM, Hohmann AG, Martin WJ, et al. The neurobiology of cannabinoid analgesia. Life Sciences 1999; 65(6–7):
665–673.
163. Walker JM, Huang SM, Strangman NM, et al. Pain modulation by release of the endogenous cannabinoid anandamide.
Proceedings of National Acadademy of Sciences USA 1999; 96(21): 12198–12203.
164. Williamson EM, Evans FJ. Cannabinoids in clinical practice. Drugs 2000; 60(6), 1303–1314.
165. Wirguin I, Mechoulam R, Breuer A, et al. Suppression of experimental autoimmune encephalomyelitis by cannabinoids.
Immunopharmacology 1994; 28(3): 209–214.
166. Wright K, Rooney N, Feeney M, et al. Differential expression of cannabinoid receptors in the human colon: cannabinoids
promote epithelial wound healing. Gastroenterology 2995; 129(2): 437–453.
167. Yaksh TL. The antinociceptive effects of intrathecally administered levonantradol and desacetyllevonantradol in the rat.
Journal of Clinical Pharmacology 1981; 21(8–9 Suppl.): 334S–340S.
168. Základní rozdìlení podpùrných prémií pro len a konopí v zemích EU. Vlas Berichten 2001; 45(1).
169. Zhan GL, Camras CB, Palmberg PF, Toris CB. Effects of marijuana on aqueous humor dynamics in a glaucoma patient.
Journal of Glaucoma 2005; 14(2): 175–177.
170. Zimmer L, Morgan JP. Marijuana Myths. Marijuana Facts a Review of the Scientific Evidence. New York: Lindesmith Center, 1997.
171. Zimmerman B, Crumpacker N, Bayer R. Is Marijuana the Right Medicine for You? A Factual Guide to Medical Uses of Marijuana. New Canaan, CT: Keats Publishing, 1998.
172. M-lleken H, Theimer RR. Survey of minor fatty acids in Cannabis sativa L. fruits of various origins. Journal of the International Hemp Association [online] 1997; 4(1) [cit. 2006-10-16].
Dostupné z: http://mojo.calyx.com/~olsen/HEMP/IHA/jiha4107.html.
173. Svìtová komise pro životní prostøedí a rozvoj. Naše spoleèná budoucnost. Praha: Academia, MŽP, 1991.
174. Gross E. Hemp: Historic fiber remains controversial. Textile World 1997; 147(11): 42–48 [online]. Global Hemp, 1997
[cit. 2008-04-30]. Dostupné z: http://www.globalhemp.com/Archives/Magazines/historic_fiber_remains.shtml.
175. Töszeér M. Konopársky priemysel ako príležitosť pre rozvoj malých a stredných podnikov. Banská Bystrica: Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulty, 2001.
176. Svìtová komise pro životní prostøedí a rozvoj. Naše spoleèná budoucnost. praha: Academia, MŽP, 1991.

Podobné dokumenty

Zábranský a Miovský_prezentace_Léčba konopím a deriváty z

Zábranský a Miovský_prezentace_Léčba konopím a deriváty z Berman, J. S., Symonds, C., & Birch, R. (2004). Efficacy of two cannabis based medicinal extracts for relief of central neuropathic pain from brachial plexus avulsion: results of a randomised contr...

Více