Návod k soupravě

Komentáře

Transkript

Návod k soupravě
CZ NÁVOD: PYLORITOP Ag+
PYLORITOP Ag+®
Kat.č.: 5539
Pouze pro in vitro diagnostiku
1. Použití
®
PYLORITOP Ag+ je rychlý, imunochromatografický test pro kvalitativní detekci antigenu Helicobacter
pylori ve vzorcích lidské stolice. Tento test je určen jako pomůcka při diagnostice infekce Helicobacter
pylori. Test je doporučen pro profesionální použití.
2. Souhrn
Helicobacter pylori je gramnegativní bakterie, která infikuje sliznici žaludku. Infekce může vést
k chronické gastritidě a je predispozicí k žaludečním a duodenálním vředům. Infekce H. pylori je velmi
častá a výskyt v populaci se odhaduje na 40 – 50 % ve vyspělých zemích a 80 – 90 % populace
rozvojových oblastí.
K diagnostice infekce H. pylori se využívá několik technik, jak invazivních tak neinvazivních. V
neinvazivní diagnostice je používám dechový test s močovinou značenou uhlíkem. Princip testu je
založen na detekci značeného oxidu uhličitého, jenž vzniká štěpením substrátu enzymem ureázou,
která je jako povrchový protein produkována H. pylori. Sérologické testy jsou založeny na detekci
specifických anti-H. pylori protilátek, většinou třídy IgG v krvi pacienta.
Jednou s invazivních metod je endoskopická biopsie žaludku k detekci H. pylori speciálním barvením
jako je Giemsa, kultivací nebo rychlým ureázovým testem. Tyto metody vyžadují speciální laboratorní
vybavení a vyškolený personál. Také kultivační metoda trvá dlouhou dobu k dosažení výsledku.
Sérologický přístup zjistí imunitní odpověď pacienta na infekci, ale neumožňují lékaři odlišit aktuální
aktivní infekci od infekce již proběhnuté. Kromě toho se během léčby nemění titry protilátek.
Základem pro diagnostiku infekce H. pylori testem s fekálním antigenem je detekce všech izotypů
přítomných ve vzorku stolice.
3. Princip testu
®
PYLORITOP Ag+ test byl navržen k detekci antigenu ve vzorcích stolice vizuální interpretací
barevných proužků vzniklých v testovací kazetě. Testovací kazeta obsahuje membránový proužek, na
kterém jsou naneseny protilátky proti H. pylori v oblasti proužku testu (T) a kozí anti-myší protilátky
v oblasti kontrolního proužku (C). Anti-H. pylori protilátky konjugované s barevnými částicemi jsou
umístěny na konci membrány. Vzorek vzlíná membránou za pomoci nosného pufru a během migrace
roztoku membránou se na anti-H. pylori protilátky konjugované s koloidními částicemi zlata naváže
antigen H. pylori přítomen ve vzorku stolice. Při migraci této směsi přes oblast T proužku komplex
protilátek s antigenem vytvoří viditelnou linii. Pokud H. pylori není ve vzorku přítomen, barevný
proužek v testovací oblasti (T) nevznikne. Proto přítomnost barevné linie v oblasti testu (T) znamená
pozitivní výsledek. Zabarvení kontrolního bandu C prokazuje, že test funguje správně.
4. Obsah soupravy
•
•
•
10 kazet, zabalených jednotlivě
zkumavky na odběr vzorků: každá obsahuje 1,5 ml 0,02 M Tris-HCl a 0,9 % NaCl (s 0,02 % azidu
sodného)
návod na použití
5. Další potřebný materiál
•
•
čisté suché kontejnerky nebo nádoby na odběr vzorků stolice
kus buničiny k předejití rozstříknutí tekutiny
6. Skladování a stabilita
Skladovat v rozmezí 2 – 30 ° C. Nemrazit. Používat soupravu před uplynutím doby expirace
7. Bezpečnostní opatření
•
•
Test je pouze pro profesionální použití a pouze pro in vitro diagnostiku
Testovací kazeta musí zůstat v uzavřeném obalu až do doby použití. Nepoužívejte po uplynutí
doby expirace.
LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno, ZP
1/5
verze: 5; 27.2.2012
CZ NÁVOD: PYLORITOP Ag+
•
•
•
•
Nemíchejte zkumavky na odběr vzorků z různých šarží.
Se vzorky pacientů zacházejte jako s potenciálním infekčním materiálem.
Pufr obsahuje Azid sodný jako konzervační prostředek. Nepoužívejte kovové zkumavky pro
přenos reagencií. Tyto reagencie proto nevylévejte do odpadu s kovovým potrubím (nebo je
splachujte dostatečným proudem vody) – nebezpečí tvorby explozivních azidů kovů.
Pacienti by měli při odběru vzorku postupovat přesně podle instrukcí.
8. Odběr vzorků a jejich uchování
•
•
•
•
•
Odeberte náhodný vzorek stolice do čistého suchého kontejnerku nebo nádoby.
Odšroubujte a vyjměte tyčinku z odběrové zkumavky. Dávejte pozor, aby nedošlo k úniku nebo
rozstřiku roztoku ze zkumavky.
Tyčinkou odeberte vzorek z různých částí vzorku stolice.
Vložte tyčinku zpět do zkumavky a řádně zašroubujte víčko. Dejte si pozor, aby nedošlo k ulomení
špičky odběrové zkumavky.
Vzorek je nyní možné uchovávat 4 týdny při 2 – 8 °C. Vzorek stolice v pufru je stabilní po d obu 15
dnů při teplotě místnosti.
9. Pracovní postup
•
•
•
•
•
Testovací kazetu, vzorek od pacienta a kontroly by měly být před vlastním testováním
vytemperovány na teplotu místnosti (10 – 30°C). Neo tvírejte sáček dokud nejste nachystáni
k provedení testu.
Vyjměte kazetu z obalu a použijte, co nejdříve. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud je test
proveden do hodiny. Kazetu označte číslem či kódem pacienta.
Protřepte odběrovou zkumavku, aby došlo k řádnému rozmíchání vzorku stolice s extrakčním
roztokem.
Použijte kousek buničiny, otáčivým pohybem ulomte špičku odběrové zkumavky. Držte odběrovou
zkumavku vertikálně a naneste 3 kapky roztoku do vzorkovacího políčka testovací kazety.
Po 5 minutách odečtěte výsledek. Silně pozitivní výsledky mohou být pozorovány dříve. Déle jak
po 20 minutách již neodečítejte!
10. Interpretace výsledků
POZITIVNÍ
Kontrolní band C je viditelný.
Objeví se T band v testovací oblasti (červená barva).
Intenzita proužku může být menší než u kontrolního proužku; stále to značí pozitivní
výsledek.
NEGATIVNÍ
Kontrolní band C je viditelný.
Testovací proužek T není zbarven.
NEPLATNÝ
Test není platný, pokud není viditelný po pěti minutách kontrolní proužek. Test se
nezdařil nebo nebyl proveden správně pracovní postup. Ověřte pracovní postup a
zopakujte test s novou testovací kazetou.
LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno, ZP
2/5
verze: 5; 27.2.2012
CZ NÁVOD: PYLORITOP Ag+
11. Kontrola kvality
•
•
Kontrola procedury je součástí testu. Objevení barevného proužku v kontrolní oblasti (C) je
známkou správného provedení testu a funkčnosti kazety.
Jasné pozadí testovacího okénka je považováno za vnitřní negativní kontrolu. Nicméně, při
testování vzorků stolice se může pozadí zbarvit mírně nažloutle vzhledem k původní barvě stolice.
Toto je přijatelné, pokud to nenarušuje odečítání výsledků testu. Test je neplatný, pokud pozadí
není jasné a zakrývá čtení výsledku.
12. Limitace testu
•
•
•
Tato testovací souprava je používána pro kvalitativní detekci antigenu H. pylori ve vzorcích lidské
stolice. Pozitivní výsledek značí přítomnost antigenu H. pylori ve vzorcích stolice
Jestliže je získán negativní nebo sporný výsledek, test by měl být zopakován na nové kazetě
s jiným čerstvě získaným vzorkem stolice
Jako u všech diagnostických testů, konečná klinická diagnóza by neměla být dělána na základě
jednotlivého výsledku testu, ale měla by být provedena lékařem pouze po vyhodnocení všech
zřejmých klinických a laboratorních nálezů.
13. Funkčnost testu
1. Detekční limit
Kultura bakterií H. pylori byla sonikována, centrifugována a byla stanovena koncentrace proteinu.
Takto připravený referenční antigen H. pylori byl rozředěn v PBS-BSA pufru a otestován dle návodu
k soupravě.
ng/ml
výsledek
256
+
128
+
64
+
32
+
16
+
8
+
4
+
2
0
0
0
Zjistili jsme, že za stanovených podmínek, s použitím referenčního antigenu Helicobacter pylori je
detekční limit 4 – 8 ng/ml.
2. Hodnocení specificity a sensitivity
®
Použití myších monoklonálních protilátek při vývoji soupravy PYLORITOP Ag+ zaručuje vysokou
míru specificity pro antigen Helicobacter pylori. Na klinické srovnání byly použity vzorky stolice
z nemocnic, diagnóza byla stanovena na základě klinického hodnocení. První malé hodnocení vyšlo
následovně:
PYLORITOP
®
Ag+
+
Celkem
+
11
0
11
Klinické hodnocení
Celkem
1
12
8
8
9
20
®
Výsledky testu PYLORITOP Ag+ u vzorků ověřených klinickým hodnocením:
Senzitivita
Specificita
Pozitivní prediktivní hodnota
Negativní prediktivní hodnota
Korelace
LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno, ZP
3/5
> 99 %
89 %
92 %
> 99 %
95 %
verze: 5; 27.2.2012
CZ NÁVOD: PYLORITOP Ag+
3. Srovnávací studie
Provedlo se srovnání testu PYLORITOP Ag+® (AllDiag) a jiných komerčních rychlých testů na detekci
antigenu H. pylori. Bylo paralelně vyšetřeno 12 vzorků stolice podle daných instrukcí k soupravám.
Pacienti měli gastrointestinální příznaky (like gastritis).
PYLORITOP
®
Ag+
+
Celkem
jiný rychlý
test
Klinické hodnocení
+
Celkem
7
1
8
0
4
4
7
5
+
Celkem
12
®
PYLORITOP Ag+
Senzitivita
Specificita
Pozitivní prediktivní hodnota
Negativní prediktivní hodnota
Korelace
100 % (> 99 %)
80 %
87,5 %
100 % (> 99 %)
91,67 %
Klinické hodnocení
+
Celkem
7
2
9
0
3
3
7
5
12
Jiný komerční rychlý
test na H.pylori Ag
100 % (> 99 %)
60 %
77,78 %
100 % (> 99 %)
83,33 %
Závěr:
Výsledky uvedené v obou tabulkách ukazují 100% sensitivitu (> 99 %) u testu PYLORITOP Ag+® a
jiného rychlého testu. Tyto výsledky dále ukazují, že specificita, PPV a korelace u testu PYLORITOP
Ag+® (AllDiag) je lepší než u jiného komerčního rychlého testu.
Při detekci Helicobacter pylori je udávána 95 % shoda s jiným komerčním testem.
Protilátky použité k vývoji testu PYLORITOP Ag+® rozpoznávají epitopy přítomné u antigenů
nalezených ve vzorcích stolice pacientů, stejně jako u antigenu přípraveného z kultury bakterií.
14. Literatura
1.Buck, G.E., Gourley, W.K., Lee, W.K., Subramanyam, K., Latimer, J.M. and DiNuzzo, A.R.: „Relation
of Campylobacter Pyloridis to Gastritis and Peptic Ulcers.“ J. infect. Dis., Vol. 153 (1996): 664 – 9.
2. Martin j. Blaser.: „Helicobacter pylori gastric diseases.“ BMJ, 316 (1998): 1507 – 10.
3. Tytgat, G.N.J., Axon, A.T.R., Dizon, M.F., Graham, D.Y., Lee, A. and Marshall, B.J.: „Helicobacter
Pylori: A Causal Agent in Peptic Ulcer Disease?“. J. Gastroenterol. Hepatol., Vol. 6 (1991): 103 – 140.
4. Bruce E. Dunn, Hartjey Cohen and Martin J.Blasser.: „Helicobacter pylori.“ Clin. Microbiol. Rev., 10
(4), Oct (1997): 720 – 741.
5. Pronovost, A.D., Rose, S.L., Pawlak, J.W., et al.: „Evaluation of a New Immunodiagnostic Assay for
Helicobacter Pylori Antibody Detection; Correlation with Histophatological and Microbiological
Results.“ J. Clin. Microbiol., Vol. 32 (1994): 46.
LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno, ZP
4/5
verze: 5; 27.2.2012
CZ NÁVOD: PYLORITOP Ag+
15. Kontakty
Výrobce:
ALL.DIAG
10, rue Ettore Bugatti – BP6
67038 Strasbourg Cedex 2
tel: 03 88 78 80 88, fax: 03 88 78 76 78
www.alldiag.com; [email protected]
Distributor:
LABOSERV s.r.o.
Hudcova 78 b, 612 00 Brno
Tel: +420 541 243 113, Fax: +420 541 243 114
email: [email protected]
http://www.laboserv.cz
LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno, ZP
5/5
verze: 5; 27.2.2012

Podobné dokumenty

konsensuální stanovisko črr k české terminologii

konsensuální stanovisko črr k české terminologii přestože byly v minulosti používány. Český výraz „srdeční masáž“ však bude používán nadále, protože je v odborné literatuře rozšířený a zcela srozumitelný laické i odborné veřejnosti. Vždy je však ...

Více

ONE STEP FOB TEST - Exbio Olomouc sro

ONE STEP FOB TEST - Exbio Olomouc sro Výsledek testu je pozitivní, pokud se v jak testovací oblasti (T), tak v kontrolní oblasti (C) objeví barevný proužek.

Více

AllDiag_DRUGCHECK

AllDiag_DRUGCHECK hodin. Při delším uchovávání by měly být vzorky zamrazeny a skladovány při teplotě - 20°C. Obsah soupravy • Testovací kazety • Kapátka Další potřebný materiál, který není součástí soupravy • Kontej...

Více

Návod k soupravě

Návod k soupravě Před provedením testu by měly být vzorky a reagencie vytemperovány na laboratorní teplotu. Nepoužívejte test po uplynutí doby expirace. Použití testu po uplynutí doby expirace může vést k nesprávný...

Více

Informační leták A5 - Česká resuscitační rada

Informační leták A5 - Česká resuscitační rada Výbor České resuscitační rady MUDr. Anatolij Truhlář – předseda, člen ERC Mgr. Marek Uhlíř – místopředseda doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. – člen ERC MUDr. Roman Gřegoř – člen ERC MUDr. Jose Dizon – ...

Více

Návod k soupravě E21G-120

Návod k soupravě E21G-120 8. Unver, A., Rikihisa, Y., Ohashi, N., Cullman, L., Buller, R., and Storch, G.A. Western and Dot Blotting Analyses of Ehrlichia chaffeensis Indirect Fluorescent-Antibody Assay-Positive and Negativ...

Více

Rychlé a trvalé snížení hladin růstového hormonu a IGF-1

Rychlé a trvalé snížení hladin růstového hormonu a IGF-1 dostávají stabilní dávku, může být podán buď pacientem, nebo poučenou osobou.V případě samoinjekce by měla být injekce podána do horní zevní části stehna. KONTRAINDIKACE: Přecitlivělost na lanreoti...

Více