Construction

Komentáře

Transkript

Construction
Technický list
Vydání 02/2009
Identifikační č.:
Verze č. 01
Sikafloor®-Level 25 N
Sikafloor®-Level 25 N
Samonivelační, rychle tvrdnoucí cementová vyrovnávka
Construction
Popis výrobku
Použití
Sikafloor®-Level 25 N je 1-komponentní, umělými hmotami modifikovaná,
čerpatelná samonivelační malta pro vyrovnávky podlah.
Sikafloor®-Level 25 N je víceúčelová, zátěžová cementová podkladní podlahová
vrstva pro ruční i strojní zpracování. Rychlá a ekonomická podlahová vyrovnávka
pro různá konečná povrstvení.
Sikafloor®-Level 25 N je vhodná pro novostavby a opravy podlah skladů,
výrobních závodů, nemocnic, veřejných a soukromých budov.
Výhody
„ snadná zpracovatelnost díky vysoké tekutosti
„ čerpatelná
„ rychleschnoucí
„ rychlé tvrdnutí (pochozí po cca 4 hodinách při +20º C)
„ zvláště vhodné pro následné podlahové vrstvy, jako dlažby a podlahové krytiny
„ bez zápachu
„ bez bílkovin
Zkušební zprávy
Všechny údaje vyhovují interním zkušebním protokolům podle EN 13892-2
a EN 13892-8.
Odpovídá požadavkům ČSN EN 13813 CT - C35 - F5 - AR2
Informace o
produktu
Vzhled
Světle šedý prášek.
Balení
pytel 25 kg
Trvanlivost /
Skladovatelnost cca 6 měsíců od data výroby.
Podmínky skladování
Materiál musí být uložen v originálních uzavřených obalech, v suchu, chladu a
chráněn před mrazem.
1-5
Sikafloor®-Level 25 N
Technická data
Síla vrstvy
Minimální tloušťka vrstvy:
5 mm
Maximální tloušťka vrstvy: 25 mm
Mechanické a fyzikální
vlastnosti
Pevnost v tlaku
24 hod > 20 N/mm2
EN 13892-2
2
EN 13892-2
8 N/mm2
EN 13892-2
Construction
28 dní
Pevnost v tahu za ohybu
28 dní
Přídržnost
28 dní
> 40 N/mm
> 1,5 N/mm2
EN 13892-4
Systémová data
Skladba systému
Penetrace na nepodsklepené podlahové plochy: Sikafloor®-156/-159/-161/-155 W
2
cca 0,3 – 0,5 kg/m se zásypem křemičitým pískem o zrnitosti 0,6 – 1,2 mm
Penetrace na podlahy v patrech: Sika® Level-01 Primer (spotřeba dle příslušného
Technického listu)
Návod a údaje pro
zpracování
Spotřeba
cca 1,8 kg/m2 na vrstvu 1 mm
Míchání
Na pytel 25 kg: 4,8 - 5,0 l vody
4,8 l před dalším povrstvením pryskyřicemi Sikafloor®
Zpracování
Tekutou vyrovnávku naneste na plochu a hned rozprostřete zubovou stěrkou na
požadovanou tloušťku vrstvy.
Povrch se odvzdušní pomocí jehličkového válečku s dlouhými ostny.
Nástroje se musejí pečlivě opláchnout vodou dřív než materiál zatvrdne.
Podklad
Podklad musí být únosný (pevnost v tlaku min. 25 N/mm2), rovný, mírně zdrsněný,
pevný, suchý, bez mastnoty a oleje, bez prachových a volných částic. Pevnost
povrchu v tahu min. 1,5 N/mm2.
Plochy se vsypem a nesavé podklady nelze stěrkou Sikafloor®-Level 25 N přímo
povrstvit, podklad je třeba zdrsnit např. frézováním.
Příprava podkladu /
Penetrace
Nedostatečně únosné a znečištěné podklady musí být připraveny mechanickými
metodami, např. tryskáním nebo frézováním. Prohlubně, vadná místa a trhliny
egalizujte pomocí vhodných produktů Sika. Vhodné penetrační nátěry jsou uvedeny
výše v odstavci „Skladba systému“.
2-5
Sikafloor®-Level 25 N
Aplikační podmínky /
Omezení
Teplota podkladu
minimální +10º C
maximální +30º C
Chraňte před přímým slunečním zářením a průvanem.
Teplota vzduchu
minimální +10º C
maximální +30º C
Construction
Chraňte před přímým slunečním zářením a průvanem.
Vlhkost podkladu
Žádná vzlínající vlhkost, podle ASTM D 4263 (test PE fólií)
< 4% hmotnostně, při použití Sikafloor®-156/-159/-161
®
< 6% hmotnostně, při použití Sikafloor -155 WN
(testovací metoda: Sika Tramex nebo CM-měření)
Další informace o penetračních nátěrech naleznete v příslušných aktuálních
Technických listech.
Způsoby zpracování
Míchání
Sikafloor®-Level 25 N smíchejte v čisté nádobě s předepsaným množstvím pitné
vody do homogenní směsi.
K míchání používejte pomaloběžných mísidel (elektrická ruční míchadla či
míchačky s nuceným oběhem s 300 – 400 ot./min.), nebo v případě strojního
nanášení používejte vhodné maltové pumpy a čerpadla. Při přerušení prací dbejte
na důkladné vyčištění pumpy a hadic.
Intenzivně míchejte alespoň 3 minuty!
Po odstátí cca 2 min. ještě jednou krátce promíchejte.
Metody zpracování /
Nástroje a přístroje
Namíchaný materiál se rozlévá na podklad a roztahuje zubovou stěrkou nebo
podlahářskou raklí v předepsané tloušťce.
Pro zpracování pomocí maltových pump a čerpadel používejte vhodná zařízení
(Putzmeister, MP 20/25 DuoMix nebo PFT G5 FE) a míchání nastavte tak, aby bylo
dosaženo stejnoměrného průtoku, výkon: rozliv 220 mm ± 5 mm za 45 vteřin na
skleněnou podložku (odměrný válec š. 45 mm do výšky 68 mm).
Následně odvzdušněte jehlovým válečkem, nebo od cca 15 mm spec. „koštětem“.
Při velkých tloušťkách vrstev a při aplikaci na plovoucí potěrové vrstvy a
konstrukční prvky s dilatačním pohybem vůči okolí, je nutné plochy oddělit
separační páskou (pruhem).
Chraňte povrch stěrky před rychlým vyschnutím.
Čištění nástrojů
Doba zpracování
Pracovní a míchací nástroje lze očistit od nevytvrzené hmoty vodou nebo směsí
vody s pískem. Vytvrzenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky nebo
prostředkem Sika® Betonlöser.
Teplota prostředí
3-5
+10° C
+20° C
+30° C
30 minut
25 minut
15 minut
Sikafloor®-Level 25 N
Vytvrzování
Teplota prostředí
+10° C
+20° C
+30° C
Pod epoxidové pryskyřice*
cca 3 dny
cca 2 dny
cca 2 dny
Pochozí za
cca 12 hod.
cca 4 hod.
cca 3 hod.
Lehké mechanické zatížení
cca 2 dny
cca 1 den
cca 1 den
Plné zatížení
8 dnů
7 dnů
6 dnů
* doba je závislá na místních klimatických podmínkách, např. vysoká vlhkost
vzduchu prodlužuje čekací dobu
Čekací doby mezi
pracovními kroky
Další pokyny
Pro přepracování epoxidovými pryskyřicemi musí být dosaženo vlhkosti (CM)
®
pod 4%. Čistý, nepovrstvený povrch Sikafloor -Level 25 N může být opatřen
epoxidovými pryskyřicemi i po delším čase.
Pro snížení možnosti znečištění doporučujeme povrch opatřit pečetící vrstvou.
Lze volit transparentní nebo barevné pečetící vrstvy (např. produkty řady Sikafloor®
ProSeal, Sikafloor®-2530 W, Sikafloor®261/ -264 atp.)
Předčasné vyschnutí způsobené průvanem, přímým osvitem slunce nebo nízkou
vzdušnou vlhkostí může vést ke tvorbě smršťovacích trhlin.
Před povrstvením barevnými epoxidovými pryskyřicemi (např. Sikafloor®-261,
Sikafloor®-2530 W) a polyuretany (např. Sikafloor®-300 N/-325/-400 Elastic) je
doporučeno uzavřít póry vhodnou tmelicí hmotou.
®
Při vadné izolaci podkladu proti vnikání zemní vlhkosti nesmí být Sikafloor -Level
25 N opatřen vrstvou zamezující difúzi vodních pár.
Dilatační spáry v podkladu je třeba zachovat i ve vrstvě vyrovnávací stěrky.
®
Sikafloor -Level 25 N nelze považovat za esteticky bezvadné povrstvení, protože
nelze vyloučit změny a kolísání barevnosti, popř. nelze vyloučit výskyt dalších pórů
a stop po odvzdušňovacím jehlovém válečku.
Sikafloor®-Level 25 N není vhodný pro spádované plochy (> 0,5%).
Odstraňování odpadu
Odpad dle zákona č. 314/2005 Sb. o odpadech
Odpad katalogové č.: 17 01 01.
Po vytvrzení odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné
firmě k likvidaci.
Bezpečnostní předpisy
Ochranná opatření,první pomoc
- při kontaktu s kůží může vzniknout nebezpečí podráždění působením
cementových částic. Částice cementu mohou při kontaktu s kůží způsobit
odmaštění pokožky a to může vést k podráždění. Postižené části pokožky důkladně
omýt vodou, použít mast na ochranu pokožky, případně konzultovat s lékařem.
- při zasažení očí okamžitě opláchnout oči při otevřeném víčku 10-15 minut pod
tekoucí vodou a konzultovat s lékařem .
4-5
Sikafloor®-Level 25 N
- po vdechnutí postiženého dopravit okamžitě z nebezpečné zóny na čerstvý
vzduch. Případně okamžitě volat lékaře.
- po spolknutí nevyvolávat zvracení. Uložit postiženého do klidu a okamžitě zavolat
lékaře.
- při míchání a zpracování noste ochranné brýle, rukavice a oděv.
- nenechejte vniknout do vody, půdy. Nesmí se dostat do rukou dětí.
Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního
prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.
Upozornění
Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích
laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo
naši kontrolu.
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s
bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými
daty) uvedeny v bezpečnostním listu.
Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na
internetové adrese www.sika.cz.
CE značení - Odpovídá požadavkům ČSN EN 13813 CT - C35 - F5 - AR2
Sika Österreich GmBH
Dorfstrasse 23
6700 Bludenz
05
EN 13813 CT - C35 - F5 - AR2
Cementové potěrové materiály
(viz technický list)
Reakce na oheň:
A1
Cementové potěrové materiály
CT
Vodotěsnost:
NPD
Odolnost proti obrusu
AR 2
Pevnost v tlaku
C 35
Pevnost v tahu:
F5
Zvuková izolace:
NPD
Zvuková pohltivost
NPD
Tepelný odpor:
NPD
odolnost proti chemickému vlivu: NPD
NPD – nedeklarováno
Právní dodatek
Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou
založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a
dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách
a řádném skladování a používání. Vzhledem k četnosti výrobků, různému
charakteru a úpravě podkladů, rozdílným podmínkám při zpracování a dalším
vnějším vlivům, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných
psaných či ústních doporučení, zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Za
uvedené informace firma Sika CZ, s.r.o. neručí a veškerá její doporučení jsou
nezávazná. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany.
Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným
obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete
podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími
informacemi k dispozici na našem technickém oddělení.
Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ – 624 00 Brno
Tel: +420 546 422 464
e-mail: [email protected]
Fax: +420 546 422 400
http://www.sika.cz
5-5
Sikafloor®-Level 25 N

Podobné dokumenty

Sikafloor®-358

Sikafloor®-358 Namíchaný materiál se rozlévá na podklad a roztahuje zubovou stěrkou nebo podlahářskou raklí v předepsané tloušťce. Pro zpracování pomocí maltových pump a čerpadel používejte vhodná zařízení (Putzm...

Více