výroční zpráva - Základní škola Dohalice

Komentáře

Transkript

výroční zpráva - Základní škola Dohalice
VÝROČNÍ ZPRÁVA
školní rok 2013 / 2014
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE,
OKRES HRADEC KRÁLOVÉ
Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt
Obsah
1. Základní údaje o škole
2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
3 Přehled pracovníků školy
4. Zápis k povinné školní docházce
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků školy
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
9. Základní údaje o hospodaření školy
10. Prevence sociálně patologických jevů
11. Granty
12. Fotodokumentace
1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
Základní škola, Dohalice, okres Hradec Králové
adresa školy
Základní škola Dohalice, Dohalice 30, 503 13
právní forma
příspěvková organizace
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy
71006087
600088669
102066493
ředitel: Mgr. Miroslav Schmidt
zástupce ředitele: Mgr. Zuzana Schmidtová
kontakt
tel.: 498773960
fax:
e-mail: [email protected]
1.2 zřizovatel
název zřizovatele
OÚ Dohalice
adresa zřizovatele
OÚ Dohalice, Dohalice 17, 503 13
kontakt
tel.: 495447010
fax:
e-mail: [email protected]
1.3 součásti školy
Kapacita
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna ZŠ
50
25
50
1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd
Počet žáků
32
Počet žáků na
třídu
16
Počet žáků na
pedagoga
16
1. stupeň ZŠ
2
Školní družina
1
25
25
25
Školní výdejna
ZŠ
x
28
x
x
1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny
3
Odpočinkový areál,
zahrada, hřiště
Sportovní zařízení
ano
Dílny a pozemky
ano
Žákovský nábytek
ano
Vybavení učebními
pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
ano
ano
Vybavení žáků učebnicemi ano
a učebními texty
Vybavení kabinetů,
laboratoří a učeben
pomůckami
Vybavení školy
audiovizuální a výpočetní
technikou
Investiční rozvoj
ano
ano
ne
1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
1.1 2006
Počet členů školské rady
Kontakt
3
Komentář
Škola je malotřídní – 2 třídy
I. třída (1. a 2. postupný ročník)
II. třída (3. a 4. postupný ročník)
Žáci docházejí z obcí - Dohalic, Mokrovous a Třesovic
Výuka probíhala podle vzdělávacího programu Základní škola č. j. 11/2007
s výukou angličtiny od třetího ročníku.
V provozu je školní družina a výdejna obědů.
Ve škole pracovalo šest zájmových kroužků – dramatický, výtvarný, informatika,
výuka hry na zobcovou flétnu, sportovní hry pro žáky 1. a 2. ročníku a sportovní
hry pro žáky 3. a 4. ročníku.
Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 proběhlo za účasti představitelů
obou obcí, rodičů a přátel školy.
2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
a) nová soustava
Kód
Obor vzdělání
Zařazené třídy
79-01-C/01
1., 2., 3., 4. roč.
Základní
škola
Základní škola
č.j. 11/2007
2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
Zařazené třídy
ŠVPZV
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Č.J.
11/2007
1., 2. , 3., 4.roč.
3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
4
Počet učitelů ZŠ
2
Počet vychovatelů ŠD
1
Počet správních
zaměstnanců ZŠ
1
3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná
%
Aprobovanost ve
%
kvalifikace
výuce
Učitelé 1. stupně
Vychovatel ŠD
Učitelé 1. stupně
Vychovatel ŠD
100
100
3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let
35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let v důchod.
Celkem
do důch.
veku
muži ženy muži ženy muži ženy ženy
muži ženy
1
1
věku
muži
ženy
1
1
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
Funkce
1
školnice
Úvazek
0,9
2
0,1
výdej jídel
Komentář
Mgr. Schmidt Miroslav:
1. stupeň ZŠ/TV
učitel 31 let
úvazek 100%
Mgr. Schmidtová Zuzana:
Mgr. Tereza Šotolová:
Tichá Jana:
1. stupeň ZŠ/TV
učitelka 31 let
úvazek 100%
2. stupeň ZŠ/ informatika-dílny
praxe 5 rok
vychovatel ŠD – úvazek 66%
učitel – úvazek 36%
školnice – uklizečka
praxe 18et
úvazek 90%
výdej obědů 10%
2
Stupeň vzdělání
SOU
SOU
4. Zápis k povinné školní docházce
4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd počet dětí přijatých do
z toho počet dětí
prvních tříd
starších 6ti let (nástup
po odkladu)
1
11
1
počet odkladů pro
školní rok 2014/15
4
Komentář
Zápis dětí do prvního ročníku proběhl 4.2. 2014
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků na 1. stupni
Ročníky
Počet žáků
Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Nehodnoceno
1.
2.
3.
4.
Celkem
12
5
10
5
32
Přehled o chování
Třída
Počet žáků
I.
II.
III.
IV.
Celkem
12
5
10
5
32
1
2
2
5
12
4
8
3
27
Pochvaly Pochvaly ŘŠ
TU
3
3
2
2
10
Napomenutí Důtky ŘŠ
5.2 Údaje o zameškaných hodinách
Počet omluvených Počet omluvených Počet neomluvených
hodin
hodin na žáka
hodin
1. stupeň
2282
Počet neomluvených
hodin na žáka
71,31
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků školy
Naším záměrem je pokračovat a stále více pracovat na dalším
vzdělávání všech pedagogů naší školy. Všichni si každoročně zvyšují svou
odbornou kvalifikaci v různých oborech.
Mgr. Zuzana Schmidtová
 Pohádka nás naučí – Angličtina
 Herní činnosti v prvopočátečním čtení
 Pedagog 2014/ Výjezdní kurz pro učitele ZŠ
 Absolvování kurzu (40 hod) – Zdravotník zotavovacích akcí a škol
v přírodě
Mgr. Miroslav Schmidt
 Školní legislativa – Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a
školské legislativy v roce 2014
 Kolokvium ředitelů
 Exkurze v základní škole v Liberci
 Exkurze v základní škole v Ivančicích
 Absolvování kurzu (40 hod) – Zdravotník zotavovacích akcí a škol
v přírodě
Mgr. Tereza Šotolová
 Výtvarné inspirace na čtvero ročních dob
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
S vánočním pásmem koled a hrou na hudební nástroje se všichni žáci již
tradičně předvedli při rozsvěcení vánočních stromů v Dohalicích a
v Mokrovousích.
V Mokrovousích vystoupili s recitačním a pěveckým pásmem na vítání
občánků.
Všichni žáci nastudovali muzikál O Červené Karkulce, s kterým vystoupili
před rodiči a přáteli školy, dále ho zahráli pro děti z MŠ Třesavice a pro
mentálně a tělesně postižené z hořického Klokánku. Na konec školního roku se
s muzikálem ještě představili před širokou veřejností na dětském dnu
v Dohalicích a v Mokrovousích.
7.2 Účast žáků školy v soutěžích
Výtvarná soutěž včela
Soutěž v zájmové umělecké činnosti dětí
7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích
Turnaj ve vybíjené o pohár ředitele školy ZŠ Habrmanova
Vánoční turnaj malotřídních škol ve vybíjené
Velikonoční turnaj malotřídních škol ve vybíjené
O pohár Nechanicka – vybíjená
Okrskové kolo lehkoatletických přeborů malotřídních škol
Okresní kolo lehkoatletických přeborů malotřídních škol
Hradecký plaváček
7.4 Výlety a kulturní akce
listopad – Návštěva divadelního představení v Aldisu – Příhody včelích
medvídků
prosinec – Projektový den – čertí škola
- Vánoční koncert Pavla Nováka ml. – Adal HK
- Vánoční variace
- Vánoční besídka
leden – Vystoupení dramatického kroužku pro rodiče a
přátele školy
- Škola v přírodě – chata Borůvka, Velká Úpa
únor - Prevence patologických jevů – sociální sítě
- Pirátská pohádka v MŠ Třesovice
- Školní koncert – „Muzicírování na schodech“
březen - Preventivní program – Veselé zoubky
duben – Projektový den – Velikonoce
- Projektový den – Čarodějnická škola
květen - Loutková pohádka v MŠ Třesovice – Perníková chaloupka
červen - Školní výlet do Prachovských skal
- Beseda s dopravní policií ČR a ukázka techniky
- Hudební pořad – Písničky z pohádek
- Policie ČR – ukázka výcviku psů
- Vystoupení s muzikálem O Červené Karkulce pro rodiče a
přátele školy
- Vystoupení s muzikálem O Červené Karkulce pro tělesně a mentálně
Postižené z Klokánku z Hořic
- Vystoupení s muzikálem O Červené Karkulce pro MŠ Třesavice a
důchodce
- Chlum – cyklistický výlet
- Stanování na školní zahradě
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce nebyla na naší škole provedena žádná inspekční činnost.
9. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2013
9.1 Náklady
11 437
Učebnice, pomůcky
Nákup materiálu
Spotřeba energie
Voda
Ostatní náklady
Nákup služeb a opravy
Ostatní služby
Zpracování mezd
Celkem
33 584
105 708
5 816
17 388
32 795
17 865
14 043
238 636
9.2 Mzdy
Čerpání
1 723 600
Rozpočet
1 723 600
9.3 Neinvestiční výdaje - dotace
Čerpání
41 300
Rozpočet
41 300
9.4 Dotace EU
Čerpání
140 182
Rozpočet
140 182
10. Prevence sociálně patologických jevů
Škola má zpracovaný Minimální preventivní program jehož cílem je naučit žáky včas
rozlišovat rizikové způsoby chování, formovat jejich odmítavý postoj k sociálně
patologickým jevům a podporovat nerizikové formy chování. Vychovávat žáky ke zdravému
životnímu stylu. Ovlivňovat tvorbu jejich hodnotového žebříčku. Učit je vytvářet si zdravé
společenské vztahy. Preventivě výchovné působení učinit neoddělitelnou součástí výuky a
života školy
Oblasti programu :
Práce se žáky
Spolupráce s rodiči
Spolupráce mezi učiteli
Spolupráce s organizacemi a obcí
Práce se žáky


zařazení tématu protidrogové prevence do učebních a výchovných plánů v hodinách
prvouky, přírodovědy, informace o následcích užívání drog
zařazení etické výchovy a výchovy ke zdravému životnímu stylu do výuky ČJ a TV
řešení konfliktních situací
odmítání činností s negativními důsledky
posilování sebedůvěry


organizace volného času dětí – zájmové kroužky, výlety, besedy, sportovní soutěže
práce s třídním kolektivem
Podporou Minimálního preventivního programu je program Zdravá škola, na základě kterého
máme ve třídách relaxační koutky. Nepřetěžujeme žáky nadměrným množstvím a délkou
domácích úkolů. Každoročně připravujeme den zdraví, žáci mohou navštěvovat sportovní
kroužek a účastníme se přeborů v různých sportovních disciplínách
Využíváme v hodinách poznatky projektu Tvořivé učení. Poskytujeme pomoc žákům se
specifickými potřebami, střídáme různé formy výuky, podle možnosti zařazovat tělovýchovné
chvilky. Vedeme žáky ke vzájemné spolupráci, do výuky zařazujeme práci ve skupinách.
Využíváme motivující hodnocení, dáváme žákům možnost k nápravě neúspěchu.
Věnujeme pozornost a čas problémům žáků ve třídách formou diskusí, komunikativních her.
11. Granty
Ovoce do škol
V tomto školním roce jsme se zúčastnili Evropského projektu Ovoce do škol. Cílem projektu
je zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny a zlepšit stravovací návyky dětí.
Ovoce nebo zeleninu dostávali žáci jednou za čtrnáct dní, projekt se setkal s velkým
úspěchem
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,
n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
12. Fotodokumentace
Komentář
Z projektu EU peníze do škol jsme nakoupili nové žákovské počítače,
multifunkční zařízení, laminovačku a nový projektor k interaktivní tabuli.
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 a na
Školské radě.
Mgr. Miroslav Schmidt
ředitel školy

Podobné dokumenty

(1) (1).

(1) (1). pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do p...

Více