Manětínský zpravodaj 8/2013

Komentáře

Transkript

Manětínský zpravodaj 8/2013
XXXIV. ročník
srpen 2013 (2. 8. 2013)
MK ČR E 12287
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás uprostřed léta a přeji Vám, abyste dobře prožili chvíle volna a dovolených se svými
nejbližšími. Dnes bych se s Vámi rád podělil o následující:
Probíhající dotační akce
Vrt na Rabštejně - Vrt byl dokončen. Byla schválena smlouva o dotaci a její podmínky.
Dotace z Programu regenerace MPZ MKČR – Byla podána žádost o částku 400.000,- Kč z rezervního
fondu tohoto programu na kostel v Manětíně a byla nám schválena v plné výši. Znamená to, že se bude
moci dokončit všechno, co je pod lešením.
Obdrželi jsme dotaci z PZAD – 900 tisíc na střední škarpu. Akce byla zahájena v červnu. Peníze byly již
připsány na účet města u ČNB.
Podali jsme žádost o dotaci z PK – na projektovou dokumentaci k územnímu řízení na kanalizaci. Byla
nám schválena částka 70.000,- Kč.
Dotace z Plzeňského kraje – na okna do čp. 88. Schválili nám částku 150.000,- Kč. Byla podepsána
smlouva s Plzeňským krajem.
Projekt kanalizace v Manětíně a vybudování čistírny odpadních vod (ČOV)
Na posledním loňském zasedání zastupitelstva města byl schválen záměr vybudovat kanalizaci s ČOV
v Manětíně. Bylo vypracováno geodetické zaměření a byla schválena smlouva s projektantem, který
začíná pracovat na projektové dokumentaci k územnímu řízení. Zastupitelstvo města v květnu schválilo
pracovní skupinu, která se zúčastnila jednání se zástupcem odboru Životního prostředí MěÚ Kralovice a
s projektantem. Na základě těchto diskusí zastupitelstvo města rozhodlo na červnovém zasedání pro
řešení odkanalizování města tlakovou kanalizací.
Víte sami, že stávající situace způsobu odkanalizování je neudržitelná. Jsme nuceni tuto situaci řešit a
dotčené instituce chtějí ze strany města vidět konkrétní kroky směřující k realizaci trvalého řešení. Musí
se však jednat o realizovatelný projekt a to je také jeden z důvodů, proč se zastupitelstvo města
rozhodlo pro kanalizaci tlakovou.
V těchto dnech navštěvuje jednotlivé vlastníky nemovitostí pan projektant Roman Hladík (tel.
603 533 108), aby je seznámil s postupem a také vysvětlil detaily a případné dotazy. Zároveň bude
hledat řešení pro odvod splašků z jednotlivých nemovitostí. Rád bych Vás tímto požádal o spolupráci a
vstřícnost. V případě dotazů kontaktujte mě nebo pana Petra Severu (tel. 724 147 642).
Astronomové v Manětíně
Rád bych poděkoval zvláště Václavu Sidorjakovi za zorganizování této akce. Myslím, že to bylo vydařené
a mohli jsme se dozvědět a vidět věci, které běžně vidět nelze. Pevně věřím, že o tématu Tmavé oblohy
na Manětínsku ještě uslyšíme.
Auto pro JSDH Manětín od HZS PK
V nejbližších dnech dojde k předání cisternového automobilu Mercedes Benz Attego – r. v. 2007 na
město Manětín. Toto vozidlo bude sloužit jednotce sboru dobrovolných hasičů města.
Péče o vzhled obcí - Lipí – brigáda
Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili brigády na úklid v Lipí. Dále bych chtěl poděkovat i
obyvatelům dalších částí města, kde se sami starají o úklid obce. Velice si toho vážím. Není v silách
pracovníků města uklízet a udržovat všechny plochy ve všech 15 katastrech.
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města
Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva města Manětín – 31. 7. 2013
EVA VAŇKOVÁ
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
76/13 - zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení
77/13 - Protokol o posouzení kvalifikace a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na
dodávky dle žádosti města o dotaci z OPŽP na akci Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Manětín,
který je přílohou č. 11 tohoto usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje:
78/13 - program 30. zasedání ZM
79/13 - zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou
80/13 - ověřovateli zápisu pana Jiřího Barchanski a pana Miloslava Brože
81/13 - rozpočtové opatření č. 7, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení
82/13 - změnu katastrální a obecní hranice mezi k. ú. Nečtiny (obec Nečtiny) a k. ú. Mezí (obec Manětín)
dle žádosti Státního pozemkového úřadu sp. značky SPU 266058/2013, která je přílohou č. 3 tohoto
usnesení
83/13 - podmínky poskytnutí dotace na akci Manětín – vrt HV 02 – Rabštejn nad Střelou akceptační č.
11095596, které jsou přílohou č. 4 tohoto usnesení
84/13 - Smlouvu č. 11095596 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci
Manětín – vrt HV 02 – Rabštejn nad Střelou, která je přílohou č. 5 tohoto usnesení, a pověřuje starostu
města jejím podpisem
85/13 - Souhlasné prohlášení k parcele KN p. č. 81/1 v k. ú. Zhořec u Manětína, které je přílohou č. 6
tohoto usnesení, a pověřuje starostu města jeho podpisem
86/13 - Souhlasné prohlášení k parcelám KN p. č. 24/6, p. č. 24/7 a p. č. 33/6, vše v k. ú. Kotaneč, které
je přílohou č. 7 tohoto usnesení, a pověřuje starostu města jeho podpisem
87/13 - Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. CES-125/2013, která je přílohou č. 8 tohoto
usnesení, a pověřuje starostu města jejím podpisem
88/13 - Pokyny k územnímu plánu, které jsou přílohou č. 9 tohoto usnesení
89/13 - cenovou nabídku od Vodárny Plzeň a. s. na vybudování Kanalizace na Vomastce – kanalizační
stoka „A“ u sedmi stavebních pozemků v lokalitě „Na Vomastce“, která je přílohou č. 10 tohoto usnesení
90/13 - Kupní smlouvu na dodávku zametacího stroje dle žádosti města o dotaci z OPŽP na akci Snížení
imisní zátěže z dopravy ve městě Manětín, která je přílohou č. 11 tohoto usnesení, a pověřuje starostu
jejím podpisem
91/13 - bezúplatný převod pozemku p. č. KN 596/42 v k. ú. Manětín do majetku města
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 28. srpna 2013 v 19.00 hod. v KD
v Manětíně.
srpen 2013
Manětínský zpravodaj
2
Peněžní ústavy v Manětíně 2
VÁCLAV JIRSA
V letošním březnovém ZPRAVODAJI jsme se seznámili se starou historií hospodářské záložny v Manětíně.
Kronikář J. Nacházel v městské kronice také připomíná historii druhého peněžního ústavu v Manětíně –
peněžní (občanské) záložny.
Roku 1857 začal v Praze vydávat český spisovatel
a knihkupec František Šimáček časopis „Posel
z Prahy“, ve kterém vybízel Čechy ke spořivosti a
podnikavosti. Články opravdu působily a
v Čechách a na Moravě se začaly zakládat
peněžní záložny. Šimáček je tak považován za
jejich prvního zakladatele a organizátora.
Myšlenka založit peněžní záložnu tenkrát vznikla
také v Manětíně. Stalo se tak v roce 1867. Utvořil
se prozatímní výbor, jehož předsedou byl
František
Stehlík,
měšťan
a
purkmistr
manětínský. Dne 22. srpna 1867 požádal F.
Stehlík české místodržitelství v Praze o schválení
stanov a už 19. září 1867 byly stanovy potvrzeny.
V památné valné hromadě 13. října 1867 v městské radní síni v Manětíně byli zvoleni, za přítomnosti c.
k. aktuára Josefa Hejdy (aktuár = dříve nižší, středoškolsky vzdělaný správní úředník, např. soudní, berní
aj.), první členové výboru záložny: P. Jiří Bier, děkan; P. Jan Brichta, Josef Karásek, František Stehlík, Karel
Fortner, Josef Fischer, lékař; František Lorenz, Jiří Karásek, Jan Maxa, Hynek Liška a Gustav Sauer. Za
předsedu byl zvolen Gustav Sauer, pokladníkem František Stehlík a zapisovatelem Jan Maxa.
Podle tehdejších stanov se stal členem záložny ten, kdo složil do rezervního fondu 1 zlatý (zl.) a na svůj
účet uložil nějakou peněžní částku, kterou měl ručit. Při založení ústavu se přihlásilo 53 členů, ale během
následujících dvou let se přihlásilo jen dalších 16 členů. Z celkového počtu 69 členů však pouze 21 členů
uložilo něco peněz, kterými se zaručilo za tento nový peněžní ústav. Ostatních 48 neuložilo žádné peníze,
takže lze pokládat pouze oněch 21 členů za zakládající členy. To ukazuje na těžké začátky a nepochopení
místních občanů. Z jakých nepatrných začátků záložna vzrůstala je vidět z těchto údajů: Roku 1867 bylo
53 členů, rezervních fondů 50 zl. a svěřeno jí asi 400 zl., za 10 let – r. 1877 měla již 4.550 zl. rezervních
fondů, závazkových podílů 5.303,75 zl. a vkladů bylo 137.357 zl.
O valné hromadě roku 1896 bylo sděleno: „Uplynulý rok jest považovati za neblahý, neboť v tomto roce
povstal záložně nepřítel, konkurenční ústav – záložna německá.“ Národnostní třenice byly zaneseny
cizími a některými domácími nespokojenci i do našeho města a ti zde založili ústav čistě německý a
„naše“ záložna byla jimi označována za pouze českou.
V roce 1907 měla záložna již 875 členů a
opatrovala přes 600.000 K jmění cizího a
přes 100.000 K vlastního jmění. V tomto
roce koupila záložna v Manětíně dům č.
p. 108, také věnovala městu 15.000
korun na stavbu chudobince a svému
zakladateli
Františku
Stehlíkovi,
starostovi
manětínskému,
zřídila
pamětní desku na domě č. p. 107. Než
záložna koupila dům č. p. 108,
úřadovalo se v pronajatých místnostech
v přízemí č. p. 92, v domě se
zajímavou historií.
Když už kancelář v domě č. p. 108
srpen 2013
Manětínský zpravodaj
3
potřebám záložny nevyhovovala, dům byl prodán a v roce 1935 byla postavena nová budova, číslo
popisné 110, která později patřila ministerstvu financí. Při stavbě nové budovy byl zbourán starý dům č.
p. 110 a v jeho dvoře č. p. 111. Starý dům č. p. 110 patřil rodině Grünů – podle soupisu osob 1862-1866
byli majitelé zámečník Karel Grün (*1810) a Barbora Grünová – Karásková (*1831). Podle popisu
nemovitosti se zde říkalo „U Karlíka“. Domek č. p. 111 patřil potomkům rodiny Hessovy.
Manětínská občanská záložna přečkala protektorát, aby v padesátých letech 20. století, podobně jako
ostatní spořitelny a záložny v Čechách a na Moravě, přešla pod Českou státní spořitelnu a stala se místní
pobočkou okresní spořitelny. V roce 2000 byla v Manětíně i
tato pobočka zrušena.
Jaká je současnost peněžních ústavů v Manětíně?
Máme zde pouze jedinou spořitelnu, a to poštovní. Její
přepážka „funguje“ oběma směry – máme zde možnost svoje
peníze ukládat (pravděpodobně méně často nebo vůbec ne),
ale zejména platit za naše různé peněžní závazky.
Když peníze potřebujeme a pošta je zavřená, můžeme si je
vybrat z bankomatu, který funguje nepřetržitě. Ale i tam platí
omezení – můžeme vybírat, máme-li na účtu ještě nějaký
zůstatek.
Obrázky: kresba č.p.110 z kroniky, autor J. Nacházel, foto Manětín ulice k náměstí od špitálu po r. 1935 archiv muzeum Mariánská Týnice, současný stav čp. 110 – foto V.J.
Výprava za Hejkalem
ŠÁRKA POPPOVÁ
Dne 6. července 2013 se v Brdě konala „Výprava za Hejkalem“. Děti si nejdříve vyslechly příběh o
Hejkalovi, poté jsme slavnostně otevřeli dětskou hernu v Brdě, kde si děti na památku otiskly svoji dlaň
na zeď a pak již nic nebránilo tomu, vydat se vzhůru k jeskyni „Na dolech“ za Hejkalem. Doprovázelo nás
krásné počasí, dětičky pochod zvládly na jedničku. Každé z dětí se pak vypravilo do jeskyně za Hejkalem a
vymýšlelo jméno, které by se k Hejkalovi více hodilo. Po návštěvě dětí vylezl Hejkal z jeskyně rozdat
dětem sladkosti
a také je trochu
postrašit ☺. Po
pochodu jsme
si v Brdě na
návsi
opekli
buřtíky, dětičky
skákaly
na
trampolíně
a
celé odpoledne
si moc užily.
Celého
pochodu
se
zúčastnilo 28
dětí.
Tímto
bych
chtěla
poděkovat
hlavním organizátorům této nádherné akce, manželům Jakubovi a Kateřině Milým z Brda, kteří celý
pochod vymysleli, naplánovali a nakonec i skvěle zrealizovali. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se
na této akci jakýmkoli způsobem podíleli.
srpen 2013
Manětínský zpravodaj
4
Brigáda v horním Lipí
LADISLAV DOBRÝ
V červenci se
uskutečnila
brigáda na
odstranění trnin
a trávy okolo
cesty v horním
Lipí. Zúčastnili
se všichni
obyvatelé i
chataři a
vykonali velký
kus práce.
Všichni měli
radost z pěkně
uklizeného
veřejného
prostranství.
Dotace pro Římskokatolickou farnost Manětín
JOSEF GILBERT MATUŠKA, P. MARTIN SEDLOŇ, OMI
Protože se na to často ptáte, rád bych Vás seznámil s dotacemi na obnovu kostelů.
Kostel sv. Barbory v Manětíně.
Farnost obdržela dotaci na kostel sv. Barbory z Programu Záchrany architektonického dědictví
Ministerstva kultury (stejný program jako na obnovu střední škarpy) ve výši 400.000 Kč. Podíl farnosti je
ve výši 50.000 Kč.
Kostel Sedmibolestné Panny Marie na Rabštejně nad Střelou.
Z Programu Regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury Město s farností Manětín
požádalo o dotaci na tento kostel, kde se již léta opravuje fasáda. Byla nám schválena dotace ve výši
135.000 Kč. V tomto programu se musí podílet také obec min. 20 %, což činí 38.600 Kč a podíl farnosti je
min. 10 %, což je 19.300 Kč. Za tyto peníze byla opět provedena další část fasády severní strany
rabštejnského kostela.
Kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně.
Ze stejného programu jako na kostel na Rabštejně nad Střelou město a farnost požádaly také na kostel
sv. Jana Křtitele v Manětíně. Byla nám schválena dotace ve výši 400.000 Kč. Podíl obce je 114.400 Kč a
podíl farnosti je 57.200 Kč. Z těchto peněz je prováděna oprava fasády lodi kostela. V květnu letošního
roku jsme ještě zkusili požádat o další příspěvek z rezervního fondu tohoto programu, a to o 400.000 Kč,
aby mohla být dokončena oprava fasády na celé části kostela, která je dnes pod lešením. Podíl města k
této dotaci je stejný jako u první části 114.400 Kč a podíl farnosti je 57.200 Kč. Tuto žádost jsme podali,
aby se dodělala celá loď kostela a nemuselo se příští rok opět za velké peníze stavět lešení u lodi kostela.
Tento příspěvek z rezervního fondu nám byl schválen na konci července 2013. Celkem tedy budou
v letošním roce provedeny práce za 1.143.200,- Kč. Na příští rok zůstane opravit poslední část fasády
kostela – presbytář.
Podíly Římskokatolické farnosti Manětín k dotacím
Rád bych zde vysvětlil, že podíly, které farnost Manětín má přidat k poskytnutým dotacím, jdou z příjmů
farnosti, kterými jsou pouze sbírky v manětínském kostele při bohoslužbách. Vzhledem k tomu, že se
srpen 2013
Manětínský zpravodaj
5
jedná celkem o 183.700 Kč, je nemožné pokrýt tuto částku pouze z prostředků farnosti. Farnost již
pravidelně žádá město o mimořádný finanční příspěvek. Z rozhovoru s mnohými z Vás jsem pochopil, že
je toto financování málo prezentováno a že byste na obnovu kostela i rádi přispěli. Pokud by chtěl
kdokoli z Vás přispět jakoukoli, byť i malou částkou na tyto akce, kontaktujte prosím P. Martina Sedloně,
který je statutárním zástupcem farnosti Manětín na telefonním čísle 731 621 241 nebo svůj příspěvek
zašlete bezhotovostně na účet farnosti č. 123983297/0300. Je možné uplatnit tuto částku jako dar a
odečíst si ji od základu daně v daňovém přiznání. Potvrzení o daru Vám na požádání vydá farnost.
Farnost se zavazuje, že tyto příspěvky budou použity na výše uvedený účel. Při bohoslužbách v kostele se
pravidelně koná sbírka na opravu kostela, a sice každou 2. neděli v měsíci.
Dále bychom na tom chtěli poděkovat všem, kteří již přispěli. Zvláštní poděkování patří SDH Brdo-Hrádek
a MS Manětín za jejich příspěvky na opravu kostela v Manětíně. Děkujeme i všem dalším dárcům, kteří
zaslali peníze na účet nebo přispěli do sbírky v kostele.
Výzva uživatelům hrobových míst
PETRA SEVEROVÁ
V souvislosti s uplatňováním zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, a také
s přihlédnutím k platnému Výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami, bylo nutné provést ve stávající evidenci hrobových míst taková opatření, která
současný nevyhovující stav uvedou do souladu s touto legislativou.
Zastupitelstvo města Manětín na svém zasedání dne 26. 6. 2013 schválilo Řád veřejného pohřebiště
(dále jen Řád). Ustanovení tohoto Řádu upravuje provoz veřejných pohřebišť v Manětíně, ve Stvolnech,
v Rabštejně nad Střelou a v Lukové. Řád je závazný pro provozovatele (Město Manětín), dále pro
subjekty zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a
urnových míst, objednavatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebišť, včetně osob, které zde
s prokazatelným souhlasem provozovatele pohřebiště nebo nájemce provádějí práce, jakož i pro ostatní
veřejnost.
Na základě tohoto Řádu bude Město Manětín postupně se všemi uživateli hrobových míst uzavírat
smlouvu o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících, která musí mít písemnou formu.
Dosavadní praxe byla taková, že bylo vybíráno nájemné za hrobová místa dle platného Výměru MF ČR, a
to dle toho, zda se jednalo o jednohrob, dvojhrob, urnové místo nebo hrobku. Prováděcími pokyny
k výše uvedeným zákonným předpisům je obcím nařízeno, aby upustily od stanovování nájmu
z hrobového místa tzv. paušálem, ale že je nutné přesně změřit plochu hrobového místa s přesností na
desetinu metru čtverečního. Z toho vyplývá, že je třeba zjistit přesně rozměry všech hrobů a na základě
těchto údajů teprve následně uzavírat nájemní smlouvy. Spolu s nájemným bude na všech hřbitovech
vybírán od nájemců hrobových míst také poplatek za poskytnuté služby. Cena služeb spojených s
nájmem zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady související s provozem, údržbou a správou pohřebiště.
Jedná se o: likvidaci odpadů, odvoz a uložení, vodné, údržbu zeleně, zimní údržbu, opravy a náklady
související s administrativním zajištěním pronájmů hrobových míst.
Nájemní smlouvy budou uzavírány od r. 2014 na dobu 10 let s tím, že poplatek za nájem a služby budou
splatné předem. Pokud nájemce bude chtít platbu rozložit, bude mu to umožněno splátkovým
kalendářem. V případě, že dosavadní uživatel hrobového místa odmítne uzavřít nájemní smlouvu nebo
pokud k uzavření nájemní smlouvy nedojde z důvodu jeho nečinnosti, jeho dosavadní právo k užívání
hrobového místa zanikne po uplynutí 6 měsíců ode dne odmítnutí uzavřít nájemní smlouvu nebo po
uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy mu byl doručen návrh smlouvy o nájmu hrobového místa.
Z důvodu neúplné či neaktuální evidence o uživatelích hrobových míst a jejich adresách bude však
obtížné všechny uživatele oslovit. Ve snaze tento nedostatek napravit žádáme uživatele hrobových
míst, aby nahlásili provozovateli veřejného pohřebiště své aktuální adresy za účelem uzavření
smlouvy o nájmu hrobového místa.
srpen 2013
Manětínský zpravodaj
6
Dále žádáme ty uživatele, kteří nemají zaplacený poplatek z hrobového místa do konce r. 2013, aby tak
učinili.
Adresy je možno nahlásit osobně na Městském úřadu v Manětíně, v kanceláři č. 2, telefonicky na čísle
373 392 258 nebo 724 147 641, e-mailem: [email protected]
Pozor na podvodníky!
NPRAP. IVANA TELEKEŠOVÁ DIS.
Policisté z Územního odboru Plzeň-venkov opět upozorňují občany a především seniory, aby dbali
zvýšené opatrnosti a obezřetnosti a vždy zvážili, komu otevírají dveře a koho si pozvou do svého
bydliště. Nezvané, neznámé návštěvy jsou vždy podezřelé a nevěstí to nic dobrého. V současné době
veškeré přeplatky firmy zasílají přes účet nebo složenkou a jejich zaměstnanci nechodí osobně. Pokud se
jedná o odečet plynu, elektřiny, či vody, vždy určitá společnost dopředu nájemníky upozorňuje a jejich
zaměstnanci vlastní služební průkazy a je vždy možnost ze svého telefonu si tuto danou situaci, týkající
se pohybu zaměstnanců určitých firem v místě vašeho obydlí, ověřit u jejich společnosti. Z těchto
důvodů je dobré mít zapsaná čísla telefonu nejen na policii, rychlou záchrannou službu, hasičský
záchranný sbor, městskou policii, ale i na firmy, které se v průběhu roku mohou v místě vašeho bydliště
vyskytnout. Jedná se například o zástupce vodáren, plynáren nebo elektráren. Vyskytují se ale i případy
podvodníků, kteří zazvoní u vašich dveří a snaží se do vašeho bytu vniknout pod nějakou záminkou, ať už
se jedná o nevolnost, žízeň a nebo, že vám přináší nějaké důležité zprávy o vaší rodině. Další skupinu
tvoří podomní prodejci, kteří vám zaručují stoprocentní kvalitu zboží, což se ve většině případů
nezakládá na pravdě a jejich jedinou záminkou je vetřít se do vaší přízně a obydlí a v nestřeženém
okamžiku odcizit finance a cennosti. Těmto podvodníkům jde o jediné, a to dostat se k vašim penězům.
Převážně se podvodníci zaměřují na krádeže u seniorů, kteří jsou opuštěni a vděčni za každé vlídné slovo
a popovídání a tímto se pro podvodníky stávají snazší kořistí. Podvodníci i podvodnice bývají velmi pěkně
oděni a mají příjemné vystupování, čímž se snaží svou oběť oklamat. Nepouštějte si tyto nebezpečné
návštěvy do svých domovů a chraňte si tak svůj majetek. Předejdete tak zbytečným nepříjemnostem
oloupení.
Policisté z Územního odboru Plzeň-venkov prošetřují za poslední dva týdny tři takové případy
okradení seniorů. Poslední takový případ se stal v Kozojedech. Okolo desáté hodiny dopolední přišli na
pozemek šestaosmdesátileté ženy muž se ženou. Seniorce řekli, že jdou zkontrolovat elektroměr. Muž
nakonec staré paní řekl, že jí nese přeplatek za elektřinu ve výši jednoho tisíc korun a že potřebuje
rozměnit bankovku v nominální hodnotě pěti tisíc korun. Seniorka tedy odešla do obytné části domu,
čehož využil povedený pár a vnikl za ženou do domu. Seniorka z peněženky vyndala čtyři tisíce, které
předala muži, a ten následně odešel do chodby. Podvodnice však zůstala se starou paní a chtěla po ní
také rozměnit pětitisícovou bankovku. Tentokrát seniorce vracela přeplatek za vodu. Ta tentokrát
z peněženky vyndala tři tisíce a pro zbytek odešla do obývacího pokoje. Po návratu podvodnice
penzistku zabavila podepsáním fiktivní smlouvy a muž této situace využil. V nestřeženém okamžiku vešel
do obývacího pokoje, odkud z baru odcizil peněženku s finanční hotovostí ve výši 58 tisíc korun.
Následně pár podvodníků odešel. U takovýchto případů se částky pohybují okolo desítek i statisíc korun,
neboť se jedná o celoživotní úspory seniorů. Aktuální případ seniorky policisté kvalifikovali jako přečin
krádež, za který pachatelům po dopadení hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Po pachatelích
policisté intenzivně pátrají.
Blahopřejeme
MARIE KLEINOVÁ, JOSEF GILBERT MATUŠKA
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v tomto měsíci životního jubilea. Přejeme všechno
dobré, hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let!
Jubilanti v měsíci srpnu:
Dana Chlupsová z Manětína (70 let), Josef Kirinovič ze Stvolen (86 let), Helena Bláhová z Manětína (89
let) a Milena Suková ze Zhořce (82 let).
srpen 2013
Manětínský zpravodaj
7
Koncert v manětínském zámku
JANA BLÁHOVÁ
Kruh přátel hudby při Městu Manětín spolu s nadací Českého
hudebního fondu a Národním památkovým ústavem v Plzni
pořádá v sobotu 3. srpna od 20.00 hodin koncert, na kterém
vystoupí soubor Ensemble Fiorello ve složení: Lucie Rozsnyó –
soprán, Michala Roubalová – zobcová flétna, Magdalena Malá –
barokní housle, Jana Vavřínková – barokní tanec a viola, Helena
Matyášová – barokní violoncello a Markéta Čechová – cembalo,
s programem „Hudba a tanec za doby Ludvíka XIV“.
Na programu budou skladby od těchto autorů: Jean-Baptiste
Lully, Michel Pignolet de Montéclair, Georg Philipp Teleman, Josef Antonín Plánický, Michel Lambert a
Jean Féry Rebel.
Skladby jsou proloženy tanečními vstupy s autentickou choreografií barokního tance.
Vstupné 100 Kč, děti 20 Kč, důchodci 60 Kč.
Poděkování
VLADISLAV MARŠÁN ZA SDH A SAP STVOLNY
Sbor dobrovolných hasičů a Stvolenská amatérská parta Stvolny touto cestou děkuje všem svým členům
a i nečlenům, kteří neváhali a přiložili ruku k dílu a podíleli se tak na uspořádání a hladkém průběhu 20.
ročníku turnaje v malé kopané, konaném dne 13. 7. 2013 ve Stvolnech. Veliký dík patří všem
jmenovaným sponzorům: Město Manětín, Obec Nečtiny, MS Střela Stvolny, Biomoštárna Stvolny, Milan
Smutný - těžba a přibližování dřeva, firma Karel Hart - balkon system, Lovecký klub U Huberta v
Rabštejně nad Střelou, Hostinec U Eretů Manětín, Pizzerie Manětín, Zámecká restaurace Manětín,
Václav Herold z Manětína, Manětínské uzeniny - Vladislav Jirgl, ZDV Štichovice, JIMIRO Kralovice,
Žihelský statek a.s., Odborový svaz při ŽS, Penzion U Kaprů Nečtiny, Aku Bech Power Kozojedy, Zámecký
pivovar Chyše, Pivovar Krušovice, Gastro Vaizová, Labeta, Tomáš Vorel.
V neposlední řadě pořadatelé děkují všem aktivním účastníkům - fotbalistům, divákům a ostatním
návštěvníkům akce, kteří svou přítomností pomohli k pěkné atmosféře oslav 20. ročníku turnaje v malé
kopané s kapelami Eroplan, KABÁT revival a DJ Mára.
Z kultury, obchodu a jiné informace
Plzeňští heligonkáři
v sobotu 10. 8. 2013 od 15.00 hod. pořádá ČRS
MO Manětín na přírodním parketu u KD (hřiště)
v Manětíně hudební odpoledne s kapelou
"Plzeňští heligonkáři".
Výstavu je možné navštívit i v ostatních dnech
během otevírací doby info-kavárny (st, čt: 10.0017.00 hod.;pá, so: 10.00-18.00 hod., ne: 10.0017.00 hod.)
O.Fábera, I.Fáberová, T. Pražáková, H.Šimonová
Výstava obrazů v Rabštejně nad Střelou
Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů Lucie
Kolmanové v nově otevřeném výstavním
prostoru v info-kavárně Četnická stanice v
Rabštejně nad Střelou.
Lucie Kolmanová zde představí cyklus
olejomaleb fiktivních stylizovaných krajin.
Vernisáž se uskuteční v pátek 16. 8. v 18.00
hodin. Přijďte, jste zváni!
Koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Manětíně
V rámci festivalu „Procházky uměním“ se 6. září
od 18.00 hodin koná koncert, na kterém
Vystoupí Jitka Hosprová - viola, Kateřina
Englichová – harfa a Martina Kociánová –
mezzosoprán. Dobrovolné vstupné bude
věnováno na opravu kulturních památek
poškozených povodněmi.
srpen 2013
Manětínský zpravodaj
8
Tenisový turnaj
(vzpomínka na Jana Koutníka)
se koná v sobotu 10. srpna od 8.00 hodin /sraz
v 7.30 hod./ v Manětíně na víceúčelovém hřišti.
Startovné 100 Kč/osoba, jídlo a pití zajištěno.
Pravidla hry – na místě
Přihlášky na tel. č. 602 418 251.
V případě nepříznivého počasí se turnaj
přesouvá na pozdější termín, který bude včas
oznámen.
Prodám byt 1+1 v Manětíně
Bližší informace na tel. č. 606 810 003.
Dolní Bělá
373 394 258
Diakonie Broumov
děkuje občanům našeho města za účast na
mimořádné sbírce použitého ošacení pro
postižené letošní povodní.
Výkup kožek
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 3. srpna od 14.00 hod. Příští se
koná 7. 9. 2013 tamtéž.
Králičiny 25 Kč, koziny 30 až 80 Kč, zvěřiny atd.
Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová. Tel. 415
749 562, mob. 723 763 418.
Víceúčelové hřiště v Manětíně
Objednávky na tel. č. 728 678 889.
Městská knihovna Manětín oznamuje,
že ve dnech 8. a 9. srpna a ve dnech 2. – 13. září
bude z důvodu čerpání dovolené zavřeno.
Ing. Dana Krepindlová /roz. Holotová/
finanční a pojišťovací poradce
777 023 423, asistentka: 723 335 615
Město Manětín pronajme byt
Jedná se o byt č. 5 v č. p. 30 v Manětíně o
velikosti 32 m2 v 1. poschodí, tento byt je
v domě s pečovatelskou službou a je určen pro
osoby vyžadující pečovatelskou službu.
Bližší informace na tel. č. 373 392 258
Kancelář:
Manětín 89, Manětín 33162 / v budově MÚ
1. patro /
Veterina pro malá zvířata Pláně
MVDr. Halka Vlčáková
Pláně 17
722 790 954
[email protected]
www.veterinaplane.wbs.cz
DŮCHODOVÁ REFORMA – II. pilíř
-možnost uzavření či informace zdarma!
Změna ordinační doby praktického lékaře
Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka
oznamuje změnu ordinační doby.
Po dobu dovolené MUDr. Křiklána a zastupování
v Dolní Bělé od 29. 8. do 18. 9. bude ordinace
Po 7.30 – 12.00
Manětín
St 7.30 - 11.30
Nečtiny
Pá 7.30 – 12.00
Manětín
V úterý a ve čtvrtek je ordinace v Dolní Bělé
8.00 – 12.00 hod.
Návštěvy lze nahlásit na tel. č. ordinací:
Manětín
373 392 246
Nečtiny
373 313 128
srpen 2013
Otevírací doba:
Pondělí:
10.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
Středa:
10.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
Ostatní dny dle tel. domluvy. Možná je i osobní
návštěva u klienta.
POMOC PŘI HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ!
Nabídka a servis klientům:
-životní a úrazové pojištění
-dětské pojištění
-povinné a havarijní pojištění
-pojištění domácnosti, staveb a odpovědnosti
-cestovní pojištění
-penzijní připojištění, stavební spoření, investice
-hypotéky, úvěry a jejich pojištění
-kompletní poradenství a servis v této oblasti
Manětínský zpravodaj
9
Rozšiřte si vědomosti – uspějete v současnosti
Reg.č. CZ.1.04/2.1.01/74.00109
Patříte do skupiny nezaměstnaných déle než 5 měsíců?
Jste evidováni na některém z Úřadů práce ČR – okresů Plzeň sever nebo Plzeň jih?
Zúčastněte se projektu připraveného společností S-COMP Centre CZ, s.r.o.
Jaké aktivity projekt nabízí?
● Motivační kurz jak hledat zaměstnání, jakým způsobem se prezentovat u zaměstnavatelů (tvorba
životopisu, příprava na pohovor).
● Kurz obsluhy osobního počítače základní ovládání počítače, práce s operačním systémem a
kancelářskými aplikacemi.
● Odborné (profesní) rekvalifikační kury – obsluha vysokozdvižného vozíku, pracovník v sociálních
službách, kuchařské práce, svářečský kurz, masérské služby, manikúra a pedikúra a další.
● Individuální podpora a poradenství při hledání zaměstnání.
● Přímá podpora příspěvek na dopravu, stravu a zdravotní prohlídku
Jak se do projektu zapojit?
Informujte se na Úřadu práce nebo u realizátora projektu
Právě nyní startují turnusy v Manětíně a další jsou v přípravě
Kontakt
S-COMP CENTRE CZ s.r.o., Rychtaříkova 1, Plzeň
telefon: 377 222 959; mobil: 739 487 714
e-mail: [email protected]; www.scomp.cz
PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ
ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.
Redakce
Toto číslo Manětínského zpravodaje pro Vás připravili Jiří Pešík a Jana Bláhová. Do tohoto čísla přispěli:
Josef Gilbert Matuška, Eva Vaňková, Václav Jirsa, Šárka Poppová, Ladislav Dobrý, P. Martin Sedloň, OMI,
Petra Severová, Ivana Telekešová, Marie Kleinová, Jana Bláhová, Vladislav Maršán. Všem děkujeme!
Příspěvky do zářijového čísla nám prosím zasílejte do 31. 8. 2013 na emailovou adresu
[email protected]
srpen 2013
Manětínský zpravodaj
10

Podobné dokumenty

číslo 4 / 2012 - Muzeum Mariánská Týnice

číslo 4 / 2012 - Muzeum Mariánská Týnice český spisovatel a knihkupec František Šimáček časopis „Posel z Prahy“, ve kterém vybízel Čechy ke spořivosti a podnikavosti. Články opravdu působily a v Čechách a na Moravě se začaly zakládat peně...

Více

všechny příspěvky - Česká hudební rada

všechny příspěvky - Česká hudební rada Zřetelně jsem si to uvědomil, když jsem na akademii pozval předního světového hráče na dechové nástroje, sólistu a bývalého člena Boulezova Ensemble InterContemporain Jeana Marca Foltze, který je j...

Více

Číslo 3 - Červenec (Ke stažení)

Číslo 3 - Červenec (Ke stažení) sbormistrovského semináře v Hustopečích, kde se "řešil termín Sborování, případně jiná forma setkávání. Myslím, že to bylo vyvoláno takovým zklamáním, že tolik sborů nepřijelo. Ale to může být, a j...

Více

Manětínský zpravodaj 2015-5

Manětínský zpravodaj 2015-5 Byla zveřejněna vyhláška oznamující konání II. opakovaného veřejného projednání územního plánu Manětín dne 14. května 2015 od 16.00 hodin v Kulturním domě v Manětíně. Zastupitelstvo na posledním za...

Více