Zpravodaj 2006 - Českomoravský klub chovatelů barvářů

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 2006 - Českomoravský klub chovatelů barvářů
BARVÁŘ
15/2006
Českomoravský klub chovatelů barvářů
CH
B
KL
M
K
UB
B
VÁŘŮ
R
Č
A
CZECH REPUBLIC
obsah
Obsah
Úvodník
3
Zpráva o chovu barvářů
4
Kalendář kynologických akcí na rok 2006
5
Přehledy
6
Kurz jelenář - vodič barváře
13
Mezinárodní soutěž ISHU v SRN
14
Výcvikový rok 2005
15
Finanční hospodaření klubu za 2005
20
Zpráva o činnosti výboru za rok 2005
21
Matrika
24
Jubilanti
29
Zpráva vedoucího aktivistů za rok 2005
30
Informace ze spádových oblastí
31
Názory členů
34
Lovecké vzpomínky
38
Zajímavosti
41
4
33
37
13
Barvář 15/2005
1
ZPRAVODAJ
Klubu
chovatelů barvářů
Motto:
„Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti
a má lidské ctnosti bez lidských chyb.“
15/2006
Zpravodaj vychází pro vnitřní potřebu Klubu, vydává ČMKCHB, počet výtisků: 1600
Redakční rada: Vl. Kumpa
Grafika: Bílý slon, Škroupova 9, Plzeň
Úvodník
Vážení přátelé, chovatelé a příznivci barvářů.
Rok s rokem se sešel a setkáváme se
opět na stránkách našeho zpravodaje.
Uvědomuji si, že je skutečně pojítkem
mezi námi všemi, kteří s barváři máme
něco společného. Nemáme mnoho příležitostí se během roku setkat a jsme roztroušeni po celém území naší republiky.
Proto je pro mne velmi příjemné, když se
na stránkách zpravodaje setkávám se známými tvářemi
ať již z Krkonoš, Krušných hor, Brd , Libavé nebo jiného
koutu naší republiky. Byl bych rád, aby podobné pocity
jste u zpravodaje prožívali i Vy. Vím, že některé články
čteme pozorněji, jiné jen přehlédnem očima a tak Vás chci
upozornit na některá témata u kterých se jistě zastavte.
Chci upozornit na zvláště vydařený kurz „Jelenář , vůdce
barváře“. Lektoři, jak se dočtete, jej hodnotí jako nejzdařilejší za poslední léta. Ne jen co se týká průběhu, ale hlavně
počtu zúčastněných frekventantů. Dále velmi početné korony na závěrečných PZb. To je pro mne velmi potěšující
zpráva. Význam účasti začínajících vůdců na tomto kurzu
je velmi velký. Kolegové rozhodčí z Vašich oblastí Vám
jistě potvrdí s jakou neznalostí triviálních věcí zkušebního řádu a pravidel výcviku se někdy na PZb setkávají.
To se nemůže stát u absolventa našeho kurzu. Jde hlavně
o specifika výcviků barvářů, která je nutno dodržovat.
Dočtete se , že je v přípravě další ročník naší soutěže.
Tentokrát nás „pohostí“ Krušné Hory. A zde opět apelace
na naše aktivisty. Již je třeba vytipovat z Vašich oblastí
ty správné kandidáty, vůdce se svými psy. Představení na
soutěži je pak nejen prezentace barvářů, ale i Vaší oblasti.
Podle svých možností pomozte pořadatelům se sponzory.
Každá maličkost je vítána. V ne poslední řadě udělejte
propagaci soutěže ve Vaší oblasti a společně svou účastí
také soutěž podpořte. A ještě jedno upozornění vážení.
Tentokrát nepopulární, ale i to je třeba. Pozorně i přečtěte
článek našeho pokladníka k pravidlům placení členských
příspěvků. S tím úzce souvisí i seznam členů ČMKCHB.
Seznam se nám „utěšeně“ rozrůstal, ale když jsme porovnali počet členů klubu a počet platících členů, nemohli
jsme se dopočítat. Zde jsme se chovali moc demokraticky.
To jsem ale nepoužil asi to správné slovo, lépe řečeno,
dopustili jsme nepořádek. S tím musíme skoncovat. Jsou
určeny termíny platby a další pravidla. Na druhé straně
bych byl rád , abychom zavedli i tok peněz, pokud na to
samozřejmě budeme mít, i obráceným směrem. To je do
oblastí. Mám na mysli podporu výcvikových dnů, případně
regionálních soutěží a pod. Pokud se nám podaří za slušné
ceny zajistit zpravodaj, soutěž a další provoz, je zbytečné
aby peníze ležely na účtu. Tolik stručně úvodem, přeji Vám
za sebe a všechny členy výboru jen vše dobré a hezké chvíle
nad zpravodajem. Chovatelům pak úspěch v chovu a pěkné
zážitky s barváři.
Ing. Soukup František
předseda ČMKCHB
Barvář 15/2006
3
4
Zpráva
Zpráva o chovu barvářů v ČR za rok 2005
Chtěl bych se v tomto příspěvku stručně zastavit u průběhu celého
roku, který nám přinesl následující výsledky. Především bych Vás rád
informoval o současné chovné základně obou našich plemen, kde v průběhu roku někteří majitele plní chovné podmínky a je pro nás výhodou, že
uznáváme IHB i na černé zvěři, která se loví po celý rok, kdežto kolegové
ve SR uznávají IHB pouze na zvěři vysoké, kde možnost odzkoušení je
časově omezené pouze na dobu lovu. Na druhé straně nám zase v průběhu roku končí chovnost u fen v den dosažení osmého roku. U psů končí
možnost krytí dovršením devátého kalendářního roku.
U plemene HB byla pro rok 2006 ukončena chovnost těmto jedincům:
CITA Poustevecké doliny a ITTA z Mědníku. U psů se jedná také o dva
jedince: CIRO z Modravského údolí a HIKS z Načrtána, který musel být
ze zdravotních důvodů v průběhu roku utracen. Ostatní vyřazení bylo
z důvodů stáří. U bavorských fen to jsou: BORA od Bílého kamene, která
musela být operována, přišla o vaječníky a tímto zákrokem musela být
předčasně její chovnost ukončena. Dále
AMANDA Zachelmianka, ATA Dravecká
dolina, BESSY od Břežanského potoka,
DONA Jasanový hřeben, ESTA Devana
a SANDRA od Tyrolské chaty. Mimo
první bavorskou fenu u ostatních z šesti
vyjmenovaných bylo dosaženo stáří osmi
let. U bavorských psů máme vyřazených
jedinců méně, celkem dva a oba z důvodů stáří. Jsou to: AGIN Roňva a JAR
z Przysiolka. Když však porovnáme tuto
skutečnost s počátečním stavem na rok
2006 kde je již zohledněn přírůst během
roku 2005, tak nám ke snížení chovných
jedinců nedošlo. Ten kdo si však pozorně
prohlédl zpracované tabulky chovných
psů a fen zjistí, že v příštím roce 2007
nás čeká velký úbytek u bavoráků a to
pro stáří bude vyřazení u 4 psů a 12 fen.
Nevím zdali se nám podaří v tomto roce
uchovnit takové množství fen které mají
vliv a návaznost na produkci štěňat.
Tento hodnocený rok 2005 v produkci
potomstva u obou plemen není nikterak
výjimečný, je to dobrý průměr posledních
let, celkem bylo u narozených štěňat
vystaven PP pro 93 barvářů. Naše
produkce štěňat v počtu do 100 kusů je
vzhledem k poptávce ideální a nesmíme
zapomenout, že stále celá řada našich
zájemců si kupuje štěně ve SR, kde cenově je nabídka příznivější. Stále však
platí již několikráte opakovaná rada, že
chovatel který se rozhodne v některém
roce krýt svojí fenu by měl mít zajištěné
zájemce alespoň na polovinu vrhu, každému se snažím pak ten zbytek
pomoci rozprodat.
Situace s výběrem chovných psů na naše feny je v současné době zažehnána i když nadále je vhodné mít u každého plemene co největší množství
výběru jedinců kteří nám chov zlepšují. Při výběru krycích psů se snažím
upřednostňovat aby především do třetího kolene nebyla při spojení příbuznost, dále minimálně jeden z rodičů by měl mít DKK 0/0. Samozřejmě
u druhořadých faktorů přihlížím k osrstění, výšce, barvě oka, závěsu,
zbarvení masky atd…
Vzpomínám si však, že několik roků zpět, při vystavení doporučení
ke krytí, některá fena měla možnost krýt pouze s jedním psem. Dnes u
obou plemen máme v chovu minimálně tři jedince, kteří jsou naprosto
nepříbuzní ke všem fenám. Dnes již ani nevyužíváme krytí u našich sousedů v SR, pouze jen v těch případech, kdy si to vyloženě přeje chovatel,
přestože tato možnost a dohoda s MVDr. Želtvayem – poradce chovu v
SR, stále platí. Pro Vaši informaci byl následující dovoz a vývoz barvářů
v roce 2005 takovýto:
Dovoz do ČR: Za rok 2005 byl dovoz do naší republiky pouze ze
Slovenska a u hannoverských barvářů bylo dovezeno pět psů a jedna
fena, u bavorských šest psů a tři feny. Celkem 15 jedinců. Vývoz z ČR:
Barvář 15/2006
Ten byl přibližně stejný jako dovoz, pouze byl do více států, i do těch , co
nejsou v ISHV. Celkem bylo vyvezeno u HB dva psi do SR, dvě feny do
SRN a jedna fena do Itálie.
U BB čtyři psi a tři feny do SRN, jeden pes do SR, jeden pes do
PR, jedna fena do Rakouska a dvě feny do USA. Celkem 17 jedinců.
V současné době je rozjednán vývoz tří dospělých psů do Francie, avšak
odběr ještě není zcela domluven. Pro náš chov je v současné době dohodnut ještě dovoz dvou štěňat HB ze spolku Hirschmann (jedno za loňské
štěně a druhé za úhradu), jinak přínosem by bylo ještě získat štěně z
některých ostatních států (Francie, Rakousko nebo Maďarsko). Vzhledem
k rozdílné ceně štěňat těchto států je výhodnější při vývozu domluvit výměnu za naše štěně.
Největší nápor o vystavení žádosti doporučení ke krytí je vždy na počátku roku, avšak u chovatelů HB jsem celkem vypsal za rok 2005 devět
doporučení, z toho dvě feny nezabřezly, avšak větší část, a to čtyři doporučení, byla zcela nevyužita, což je škoda,
jelikož vrh byl pouze u tří fen a poptávka
značná. Také z hlediska finančního – tiskopisy, obálky, papír a poštovné, což stojí
minimálně 10 kč u jednoho dopisu, a to
nemluvím již o zbytečně promarněném
čase, kterého se každému z nás neodstává. Proto by každý chovatel v otázce
krytí, měl být předem rozhodnut, s přihlédnutím k počtu zájemců, které mají
na svůj případný vrh, také přibližně ví,
kdy se mu začne fena hárat, jelikož jarní
vrhy jsou žádanější, než štěňata, která
přicházejí k odběru na podzim. Tolik asi
k otázce krytí chovných fen a produkci
štěňat. Snad bych ještě chtěl připomenout všem chovatelům, že si cením těch,
kteří se snaží štěňata přenechat těm
zájemcům, kteří si pořizují barváře pro
práci, mají k tomu příznivé podmínky,
případně možnost výcviku a následné
upotřebení. Co však mnohdy zjišťuji je
to, že nový majitel štěněte neví, jak zjistit
potřebné informace o klubu, jak barváře
připravovat na zkoušky, výstavy, že klub
každoročně organizuje kurz, a také, jak
se do klubu přihlásit. Proto bych chtěl
na chovatele apelovat, aby se štěnětem
zájemce získal i tyto informace, kdo je
aktivistou z jeho oblasti, jak získat členství v našem klubu, případně mu předat
přihlášku a adresu pokladníka a ostatní
potřebné informace.
V dalším období dospívání štěněte
bych Vám chtěl připomenout, že nesmíme
zapomenout, na jarní svod psů, který pořádá každoročně příslušný OMS a
pro některá lovecká plemena je povinný při získání chovnosti a jeho účast
se zaznamenává v originále PP do kolonky – zkoušky. Pro naše plemena
je to jedna z podmínek chovnosti. V roce 2005 tento svod absolvovalo celkem 76 barvářů, z toho 20 HB a 56 BB. Z vad které bylo možno na tomto
svodu zjistit u BB je : 1 x agresivita, 1 x chybějící P1, 1 x světlé oko a 1 x
podkus. U HB z 20 % chybí zuby, nejčastěji P1, 1x M3, kde sledují rodiče
těchto jedinců, kteří tyto vady přenášejí, nelze to však za jeden rok zjistit.
Od stáří jednoho roku lze ve vztahu k chovnosti se již zúčastnit výstavy,
Pb a DKK. Všem členům osobně doporučuji nejprve si zajistit vyšetření
na DKK, jelikož pakliže je výsledek horší než poškození 1/1, je zbytečné
jezdit po výstavách a hradit dnes již dosti vysoké výstavní poplatky, jelikož toto poškození vylučuje jedince k získání chovnosti.
To neznamená, že pes nemůže být dobrým psem pracovním, k čemuž
nepotřebujeme žádnou výstavu. Jelikož celá řada nových členů dnes neví,
jak pokračovat, velice stručně připomenu, že smlouvu s vyhodnocením
DKK má náš klub s MVDr. Jaromírem Ekrem z veterinární kliniky
v Hradci Králové, proto každý snímek od veterináře, který Vám bude
Vašeho barváře rentgenovat, musí být zaslán do Hradce Králové k vyhodnocení. Nejlépe je však dohodnout si i vlastní snímkování u pana
Akce
Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2006:
Jarní svody:
Praha 6 - 15. 04., Praha 7 - 25. 03., Praha 9 + Praha 10 - 09. 04., Benešov - 08. 04., Beroun - 08. 04.,
Kladno - 08. 04., Kolín - 15. 04., Kutná Hora - 08. 04., Mělník - 30. 04., Mladá Boleslav - 02. 04.,
Nymburk - 16. 04., Praha-východ - 08. 04., Praha-západ - 08. 04., Příbram - 08. 04., Rakovník - 29. 04.,
České Budějovice - 01. 04., Český Krumlov - 08. 04., Jindřichův Hradec - 15. 04., Pelhřimov - 29. 04.,
Písek - 08. 04., Prachatice - 15. 04., Strakonice - 22. 04., Tábor - 15. 04., Domažlice - 07. 04.,
Cheb - 30. 04., Karlovy Vary - 15. 04., Klatovy - 14. 04., Plzeň-jih - 08. 04., Plzeň-sever - 15. 04.,
Rokycany - 08. 04., Sokolov - 08. 04., Tachov - 01. 05., Česká Lípa - 22. 04., Děčín - 02. 04.,
Chomutov - 15. 04., Jablonec n/N. - 15. 04., Liberec - 22. 04., Litoměřice - 15. 04., Louny - 23. 04.,
Most - 22. 04., Teplice - 09. 04., Ústí n/L. - 16. 04., Havlíčkův Brod - 22. 04., Hradec Králové - 22. 04.,
Chrudim - 23. 04., Jičín - 22. 04., Náchod - 29. 04., Pardubice - 30. 04., Rychnov n/Kn. - 23. 04.,
Semily - 29. 04., Svitavy - 23. 04., Trutnov - 22. 04., Ústí n/O. - 01. 05., Blansko - 15. 04.,
Brno-město - 08. 04., Brno-venkov - 16. 04., Břeclav - 08. 04., Hodonín - 15. 04., Jihlava - 15. 04.,
Kroměříž - 29. 04., Prostějov - 15. 04., Třebíč - 07. 05., Uherské Hradiště - 09. 04., Vyškov - 22. 04.,
Zlín - 23. 04., Znojmo - 29. 04., Žďár n/S. - 30. 04., Bruntál - 22. 04., Frýdek-Místek - 15. 04.,
Karviná - 15. 04., Nový Jičín - 06. 05., Olomouc - 08. 05., Opava - 22. 04., Ostrava - 22. 04.,
Přerov - 30. 04., Šumperk - 15. 04., Vsetín - 23. 04.
Plán výstav na rok 2006
mezinárodní výstavy:
11. - 12. 02.
Brno
22. - 23. 04.
České Budějovice
29. - 30. 04.
Praha
20. - 21. 05.
Litoměřice
24. - 25. 06.
Brno
02. - 03. 09.
Mladá Boleslav
07. - 08. 10.
České Budějovice
18. - 19. 11.
Praha
národní výstavy:
14. -15. 01.
Olomouc
01. - 02. 04.
Ostrava
22. - 23. 07.
Mladá Boleslav
23. - 24. 09.
Brno
MVP, P.O.Box 67, 638 00 Brno ,tel.: 548 522 129,
www.vystavypsu.cz nebo www.intercanis.cz
MVP, Českobudějovický kynologický klub, Klostermannova 7,
370 04 České Budějovice, tel.: 387 330 454, www.intercanis.cz,
e-mail: [email protected]
MVP, Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7,
tel.: 266 722 235, e-mail: [email protected]
MVP, Nord Bohemia Canis, P.O.Box 178, 412 01 Litoměřice,
tel.: 416 734 059, e-mail:[email protected]
MVP, Intercanis, Všetičkova 5, 602 00 Brno, tel.: 543 211 558,
www .intercanis.cz, e-mail: [email protected]
MVP, Interdog Bohemia, Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav,
tel.: 326 327 220, www.interdogbohemia.com,
e-mail: [email protected]
MVP, Českobudějovický kynologický klub, Klostermannova 7,
370 04 České Budějovice, tel.: 387 330 454, www.intercanis.cz,
e-mail: [email protected]
MVP, Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7,
tel.: 266 722 235, e-mail: [email protected]
NVP, Moravskoslezský kynologický svaz, Třída kpt. Jaroše 35,
602 00 Brno
NVP, Kynologická organizace č. l, P.O.Box 130, 709 00 Ostrava,
tel.: 597 488 192 (9.00 -16.00 hod.)
e-mail: [email protected]
NVP, Interdog Bohemia, Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 327 220, www.interdogbohemia.com,
e-mail: [email protected]
NVP, ČMKJ-výstavní kancelář, Všetičkova 5, 602 00 Brno,
tel.: 543 211 558, www.intercanis.cz, e-mail: [email protected]
oblastní výstavy:
06. 05.
13. 05.
10. 06.
17. 06.
Výstava psů, výstavní výbor, U jelena 487, 284 80 Kutná Hora,
tel.: 327 512 543
Plzeň-sever
Výstava psů, výstavní výbor, Ruská 16, 307 05 Plzeň,
tel.: 377 247 823
Olomouc- Náměšť n.H. Výstava psů, výstavní výbor, Wellnerova 20, 779 00 Olomouc
klubová - barváři, tel.: 585 427 644
Praha 4 Kunratice
Výstava psů, výstavní výbor, Papírníkova 618/5, 142 00 Praha 4,
tel.: 261 710 894, 603 911 317
Ekra, který je uznáván jako fundovaný odborník při vyhodnocování DKK.
Výsledek vyhodnocení obdrží každý na dobírku poštou ve dvojím vyhotovení (pakliže si toto neuhradíte již při snímkování přímo na klinice), kde
jedenkrát výsledek přísluší majiteli a jedenkrát poradci chovu. Proto ještě
jednou uvádím kontakt:
MVDr. Jaromír Ekr, Pražská 68, Veterinární klinika Hradec Králové 4,
500 04, telefon: 495533261.
Převážně každý majitel barváře se alespoň jedenkrát zúčastní se svým
jedincem některé z uvedených výstav, pakliže výsledek DKK dopadl
dobře. V tabulce, která by nám měla přiblížit den výstavy, místo, případně
i posuzování delegovaného rozhodčího s výstavním posudkem, žel v tomto
zpravodaji není úplná. Tento problém nás již provází několik roků. Na setkání rozhodčích z exteriérů dne 19.2.2005 jsem ve svém příspěvku žádal,
aby do Výstavního řádu bylo doplněno tak, jak je to i u zkušebního řádu
z výkonu, kde tabulka na předběžných zkouškách se zasílá výcvikářům
příslušného plemene, byl i posudkový list z výstavy, který se dělá trojmo,
byl 1x zaslán na příslušný klub. Dodnes toto KU není schopna zařídit, a
já si musím pro případné doložení splnění chovných podmínek výstavní
posudek při zakládání chovné karty nechat okopírovat. To je však pouze
u těch jedinců, kteří získávají chovnost, ale u ostatních vystavovaných
psů výsledky a posudkové listy nemáme, a tak z přiložené tabulky výstav
například nemáme ani jedno ocenění barvářů z MVP, která se konala:
12.-13.2.05 Brno, 30.4.05 Praha, 21.5.05 Litoměřice, 2.7.05 Brno, 8.10.05
Č. Budějovice. Z národních výstav mám pouze výsledek z 24.9.05 Brno.
Proto bych chtěl požádat každého vystavovatele, aby si příležitostně
v tomto výstavní posudek okopíroval a zaslal mi jej k založení a zveřejnění v klubovém zpravodaji, než KU tento nedostatek vyřeší.
Ohledně prováděných bonitací bylo výborem klubu rozhodnuto, že od
roku 2006 bude povinná bonitace spojená s některou další akcí organizované naším klubem. Každým rokem se uskuteční při kursu „Jelenář
– vodič barváře“ a také při naší vrcholné soutěži o Putovní cenu ČMMJ.
V roce, kdy se soutěž nekoná, bude stanoven ještě jeden termín bonitace.
V roce 2005 proběhla bonitace ve dvou místech naší republiky, první termín byl 28. 5. 05 ve Špindlerově Mlýně a zúčastnilo se celkem 5 HB a 11
BB. Posuzoval poradce chovu a MVDr. Tadeáš Mašlanka. Druhý termín
byl 10. 09. 05 v Boršicích u Buchlovic a účast byla 3 HB a 6 BB. Posuzoval
poradce chovu a František Kasala.
Pb u nás probíhají dle plánu jednotlivých OMS, IHB, pak průběžně dle
možností odzkoušení na postřelené zvěři při plnění plánu lovu. Nechci
zde hodnotit výsledky, kterých bylo dosaženo na různých Pb, jistě na toto
téma rozbor provede výcvikář, pouze z tabulek, které zakládám, se mi
jeví, že celá řada přihlášených barvářů není Pb není dobře připravena,
velké procento předvedených psů neuspěje, což není dobrá reklama pro
naše plemena, obzvláště, když našich Pb se mohou zúčastnit i ostatní lovecká plemena, zapsaná v plemenné knize a měl by zde být značný rozdíl
v práci na studené umělé stopě u barváře a u ostatních plemen. Naopak
u hodnocení IHB, kde často chybí veřejnost, jsou výsledky převážně v I.
ceně a III. cena je udělena výjimečně. V letošním roce předpokládám,
že UKOZ se vyjádří k návrhu našeho nového zkušebního řádu, kde pak
chystáme opětovné setkání rozhodčích z výkonu pro upřesnění a jednotné
posuzován uvedených disciplín, jelikož i zde je třeba, aby nedocházelo
k chybám.
Na závěr bych k hodnocení chovatelského roku 2005 shrnul, že tento
rok byl velice dobrý, úspěšný, samozřejmě máme v naší činnosti co zlepšovat, ne vždy se nám vše na 100% podaří, nemůžeme se však spokojit
s rčením, že ten, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Dobrých výsledů dosáhneme
jen vzájemnou pomocí, dobrou spoluprací aktivistů jednotlivých oblastí a
všech členů celého klubu.
Já bych Vám chtěl za tuto dobrovolnou práci poděkovat, ve prospěch
plemene barvářů, která nás všechny spojuje. Přeji Vám mnoho zdraví,
pěkné zážitky s barváři a těším se na další spolupráci.
Kutná Hora - Kačina
poradce chovu
Milan Pavlík
Předběžné zkoušky barvářů:
Příbram - 21. 10., Prachatice, Roželov - 21. 10., Domažlice - 04. 11., Klatovy - 28. 10., Tachov - 09. 09., Česká Lípa - 07. 10.,
Chomutov - 28. 10., Liberec - 21. 10., Jičín - 18. 11., 19. 11., Náchod - 07. 10., Trutnov - 14. 10. Šumperk - 07. 10.
20. - 22. 10. VI. ročník soutěže o putovní cenu ČMMJ Praha, Krušné Hory – hotel LESNA
17. 9. 2006 Klíny - Česko - Německé setkání vůdců barvářů a chovatelů jelení zvěře zakončené předběžnými barvářskými
zkouškami.
Barvář 15/2006
5
6
Přehledy
Přehled chovu barvářů v ČR za rok 2005
HB
BB
poznámka
počet chovných fen pro rok 2005
12
27
pro rok 2006 12/27
počet chovných psů pro rok 2005
7
17
pro rok 2006 11/22
počet vystavených doporučení ke krytí
9
18
počet vystavených náhradních doporučení ke krytí
0
2
počet nevyužitých doporučení ke krytí
4
2
počet nezabřeznutých fen
2
4
počet nenahlášených výsledků krytí
0
0
počet narozených štěňat
- psů
16
42
- fen
13
52
Sa:
29
94
- psů
10
30
- fen
8
45
Sa:
18
75
počet ponechaných štěňat
Evidence vystavených doporučení ke krytí - 2005
Barvář 15/2006
plm
Jméno psa
Sa
číslo krycího listu …/04
HB
ASKAN vom CzygenBerg
1
15
HB
ASKAN vom Jungfernholz
6
1,5,7,13,24,25
HB
BREDAS v.d. Nordheide
1
25
HB
BRIT Habrov potok
4
15,24,25,17
HB
CIRO z Modravského údolí
4
7,18,24,25
HB
DON z Třítrubeckého polesí
3
5,13,18
HB
HIKS z Načetína
3
5,15,18
HB
ROLF Jezbiny
1
13
BB
AGIN Roňva
3
2,16,30
BB
AGIN z Rožnovských pasek
2
14,21
BB
ARES vom Rothenfels
1
3
BB
ARGO z Borovanských strání
4
4,16,21,30
BB
ASTOR od Starého Buku
1
26
BB
BAX od Břežanského potoka
1
4
BB
BLEK z Rožnovských pasek
6
2,9,11,14,19,28
BB
CESAR z Bílinské myslivny
3
16,19,26
BB
CESAR z Novodomských bažin
2
30,31
BB
CIRO od Pitinské Olšavy
1
6
BB
CIT Morské oko
8
2,4,6,9,10,19,27,31
BB
CITO od Pitinské Olšavy
4
8,10,11,12
BB
DAG z Levočsej doliny
1
29
BB
DON z Bernova
2
14,21
BB
DONAR Roňva
2
22,23
BB
DOR Říčka Bělá
4
8,10,20,31
BB
FINT Holendrovské louky
2
6,2
BB
FLOK Vatrová
1
23
BB
GERO Jasanový hřeben
4
26,27,28,29
BB
GERO Vandračka
1
12
BB
JAR z Przysiolka
1
23
BB
WICHT vom Wildsbacher hof
5
11,12,20,22,28
BB
WOTAN vom Wiesacker
5
8,9,22,27,29
SR
SRN
SR
SR
Přehledy
Využití plemeníku v chovném roce 2005
plm
Jméno psa
počet
krytí
z toho
počet štěňat ve vrhu
úspěš.
neúsp.
psů
prům. počet štěňat na
fen
vrh
krytí
HB
ASKAN vom Jungfernholz
2
2
-
10
10
10
10
HB
BRIT Habrov potok
3
1
2
6
3
9
3
BB
ARES vom Rothenfels
1
-
1
-
-
-
-
BB
ARGO z Borovanských strání
2
1
1
1
6
7
3,5
BB
ASTOR od Starého buku
1
1
-
4
5
9
9
BB
CIRO od Pitínské Olšavy
1
1
-
-
4
4
4
BB
CIT Morské oko
2
2
-
8
10
9
9
BB
CITO od Pitínské Olšavy
2
1
1
5
2
7
3,5
BB
DON z Bernova
2
2
-
5
7
6
6
BB
DONAR Roňva
1
1
-
-
2
2
2
BB
DOR Říčka Bělá
1
1
-
3
3
6
6
BB
FINT Holendrovské louky
1
1
5
4
9
9
BB
GERO Vandračka
1
1
2
5
7
7
BB
WOTAN vom Wiesacker
3
2
9
6
7,5
5
1
Výstavy v ČR - 2005
Místo a druh výstavy
Datum
Rozhodčí
plm
Výborný
Č. Budějovice MVP
23.04.2005
Tad. Mašlanka
BB
4
57
HB
4
100
Milovice - oblastní
Klubová 14.5.2005
M. Pavlík
BB
9
HB
Žďár n. Sázavou - oblastní
04.06.2005
Dag. Poláková
počet
Velmi Dobrý
%
počet
%
Dobrý
počet
Neoceněn
%
počet
Sa:
%
2
29
1
14
7
53
5
29
1
6
6
60
3
30
BB
2
50
2
50
4
Mladá Boleslav
03.09.2005
Jos. Němec
BB
5
83
1
17
6
Buchlovice - oblastní
10.09.2005
D. Poláková
BB
2
100
2
Brno NVP
24.09.2005
Ing. Jar. Dostál
BB
1
100
1
CELKEM
HB
BB
23
10
4
10
3
2
2
12
17
1
10
10
2
1
37
14
Barvář 15/2006
7
2006
PF
Přehledy
Chovní psi v ČR k 1. 1. 2006
Jméno psa
rok
nar.
výstav
ocenění
zkouška - cena
plm
poč
HB
1
ARAN na Horce
2001
CAC
II.
I.
HB
2
ASKAN vom Czygen Berg
2000
R. CAC
II.
I.
HB
3
ASKAN vom Jungfernholz
2000
V.D.
I.
ll.
HB
4
BOJAR od Zuzáků
1998
BOB
II.
HB
5
BREDAS von der Nordheide
2002
V.D.
I.
HB
6
CIRO z Heřmanovického polomu
2003
CAC
HB
7
DON z Třítrubeckého polesí
1999
V.D.
HB
8
HARRY z Mechova
2002
HB
9
HUBERT z Mechova
2002
HB
10
ROLF Jezbiny
HB
11
SEMEK vom Silberbach
BB
1
BB
2
BB
BB
Pb
IHB
So.
MFK
Majitel
DKK
Vozák Václ. MVDr
0/0
III.
Hennrich Petr
0/0
III.
Šafařík Josef
1/1
I.
Bébarová Jana
0/0
I.
Konecký Oldřch
0/0
II.
I.
Šesták Pavel
0/0
I.
I.
Vohradský Roman Ing.
0/0
CAC
II.
II
Baláž Gabriel Ing.
1/1
BOB
I.
I.
Kalous Martin Ing.
1/1
1997
CAC
I.
I.
Šefl Josef Ing.
0/0
2003
BOB
II.
I.
Zavaďák Václav
0/0
AGIN z Rožnovských pasek
2001
Výborný
II.
II.
Mrkvica Michal
1/1
ARGO z Borovanských strání
1999
CAC
I.
II.
Zvoníček Bohdan Ing.
1/1
3
ASTOR od Starého buku
2000
Výborný
II.
II.
Hradecká Alena
1/1
4
BAD z Bohdalecké skály
1999
R.CAC
I.
I.
Kopecký Miroslav Ing.
1/1
BB
5
BAX od Břežanského potoka
1997
Výborný
II.
II.
Peterka Miroslav Ing.
0/1
BB
6
BLEK z Rožnovských pasek
2002
CACIB
I.
I.
Jadrníček Jan Ing.
0/0
BB
7
CESAR z Bílinské myslivny
1997
Výborný
II.
II.
Svoboda Vítězslav
1/1
BB
8
CESAR z Novodomských bažin
2003
BOB
II.
I.
Hasenőhrl Radek
0/0
BB
9
CID Čajman
2003
Výborný
II.
I.
Veselý Jiří MUDr
1/1
BB
10
CIRO od Pitínské Olšavy
1997
CACIB
I.
I.
Hovád Zdeněk Ing.
1/1
BB
11
CIRO z Končistého
2002
Výborný
I.
I.
Koňařík Vlastimil Ing.
1/1
BB
12
CIT Morské oko
2000
Výborný
II.
I.
Havlíček Zdeněk Ing.
0/0
BB
13
CITO od Pitínské Olšavy
1997
BOB
II.
II.
Kaprál Miroslav
0/0
BB
14
DON z Bernova
1998
CACIB
I.
II.
Procházka Václav
0/0
BB
15
DONAR Roňva
1998
BOB
I.
I.
Kotnauer František
0/0
BB
16
DOR Říčka Bělá
1999
R.CAC
II.
II.
Kocour Jindřich
0/0
BB
17
FINT Holendrovské louky
2001
V.D.
II.
II.
Petrů Radek
0/0
BB
18
FLOK Vatrová
1998
CACIB
I.
l.
Rosůlek Otakar
0/0
BB
19
GERO Jasanový hřeben
2002
R.CAC
II.
I.
Venus Josef Ing.
1/0
BB
20
HUGO vom Diemanstein
2003
CACIB
I.
I.
Pavlík Milan
0/0
BB
21
WICHT vom Wildzbacher hof
1996
Výborný
ll
ll.
Bajer Antonín
0/0
BB
22
WOTAN vom Wiesacker
2002
Výborný
I.
I.
Kopecký Miroslav Ing.
0/0
II.
lll.
II.
Barvář 15/2006
9
10
Přehledy
Seznam chovných fen k 1. 1. 2006
Jméno feny
Majitel - adresa
Chovnost
do:
DKK
HB
1
ANKA ze Šutlova
Macoun Milan, Železná 140, Vrbno p. Pradědem
20.06.2009
0/0
2
ARIADNA z Malého Sněžníku
Ing. Jiří Bebar, Březinky 14
21.05.2011
1/1
3
ASIKA od Třípanského kamene
Varvařovská Jana, Lesní správa Chvalšiny
24.03.2008
0/0
4
AŠKA ze Šutlova
Hubík Hubert, Stříbrnice 21, Staré Město
20.06.2009
0/0
5
BELLA z kamennéha moře
Bauch David Ing., Hartmanice 41, Sušice
09.06.2008
0/0
6
BRITA od Zuzáků
Ryjáček Jiří MVDr., Voltuš 84
20.03.2006
1/1
7
HEDVIKA z Mechova
Ing. Jiří Kec, Srní 170, Kašperské hory
13.07.2010
1/1
8
IRA z Lopenických kopců
Kmínková Anna, Heřmanovice 474, Holčovice
28.06.2006
0/0
9
MAJKA z Mědníku
Bureš Josef, Komenského 548, Kryry
03.05.2008
0/0
10
MONI z Mědníku
Varvařovský Ladislav, Bohutín 24
03.05.2008
0/0
11
ŠEŇA Jezbiny
Burián Libor Ing., Třebešov 2, Rychnov n. Kněžnou
26.04.2010
0/0
12
ZERA z Javornické louky
Kasala Radek, Kladruby n. Labem 98
07.04.2007
1/0
1
ADA z Borbášovho dvora
Kopřiva Petr, Dolní Paseky 2523, Rožnov p. Rad.
06.10.2006
1/1
2
AIDA od Laka jezera
Seifrt Ivo, Vítkovice 369
12.05.2006
0/0
3
ASTRA od Starého buku
Bajer Antonín, Levínská Olešnice 153
14.04.2008
0/0
4
AXA Kormoš kút
Zuzáník Pavel Ing, Vlčková 157, Kašava
29.03.2006
1/1
5
BÁRA Hanzelov dvor
Hauerland František, Bystřice p. Lopeníkem 344
21.06.2006
0/0
6
BETY od Vysoké mýtě
Ing. Šimek Fr. Csc, Vodńanská 375, Prachatice
14.08.2009
1/1
7
BORA od Nového hradu
Báča františek Ing., Filipova 8, Loučná n. Desnou
30.04.2011
0/1
8
BRITA od Editky
Kváš Vladimír Ing., Svojsíková 554, Veselí n. Luž.
21.03.2008
1/1
9
CALMA ze Závorníků
Tipmann Lubomír, Na Hampuši 93, Košťany
28.09.2006
0/0
10
CEDRA z Bohdalecké skály
Plch Karel Ing., Dolní Lhota 156, Blansko
13.10.2008
0/0
11
CILKA z Bohdalecké skály
Liška Josef, Jungmannova 157, Roztoky u Prahy
13.10.2008
0/0
12
CORA z Novodomských bažin
Adam Miroslav, K. Marxe 1685, Jirkov
25.05.2011
0/0
13
DINA od Pitínské Olšavy
Kalinec Václav, Křtiny 194
24.01.2006
0/0
14
DOLY od Pitínské Olšavy
Šlapák Miroslav Ing., Všehrdy 47, Chomutov
24.01.2006
0/0
15
DONA od Pitínské Olšavy
Havránek Zdeněk, Hanušovice 271
24.01.2006
0/0
16
DYNA z Mihalikovho soliska
Hlava Miroslav, Polní 56, Vykýřovice - Rapotín
01.06.2008
1/1
17
ELA z Henčovej hůrky
Mrázek Petr Ing., Míru 397, Javorník
07.11.2006
1/1
18
ELLI Jasanový hřeben
Klement Aleš, Havlíčkova 405, Hlubočky
10.07.2006
0/0
19
ERNA Jasanový hřeben
Divín Václav, Nad Točnou 848, Zubří
10.07.2006
1/1
20
FANA Holendrovské louky
Ing. Hojgr Bořivoj, Vernířovice 215, Velké Losiny
01.01.2009
0/0
21
FATY Odkaz Diany
Lebeda Petr, Staré Heřmínovy 86
16.03.2012
1/1
22
CHANTAL ze Staré Vápenice
Lajgotová Jana, Zubří 582
24.05.2010
1/1
23
IXI vom Habichtsgrund
Školník Jan, Zdoňov 179, Teplice n. Metují
21.05.2007
1/0
24
LAURA Vatrová
Kouba Josef, Vápenná 277
26.12.2009
1/1
25
SENTA vom Rothaarkamm
Štěpánek Fr., Pod Klůčkem 280, Police n. Metují
13.04.2007
1/1
26
TINA od Tyrolské chaty
Keltner Miroslav, Arnoštov 46, Prachatice
09.08.2006
0/0
27
VEGA od Tyrolské chaty
Zámečník Václav Ing., O.Jeremiáše 1757, Písek
02.06.2008
1/1
BB
Barvář 15/2006
Přehledy
Seznam chovných fen s názvem chovné stanice
Jméno feny
Název chovné stanice
HB
Výstavní
ocenění
Zkouška Pb
Cena
IHB
Majitel
1
ANKA ze Šutlova
z Jánské chaty
CACIB
I.
III.
Macoun Milan
2
ARIADNA z Malého Sněžníku
z Plankenberka
R. CACIB
II.
II.
Bebar Jiří Ing.
3
ASIKA od Třípanského kamene
z Brdské Hájenky
CACIB
I.
4
AŠKA ze Šutlova
z Jelení louky
BOB
II.
I.
Hubík Hubert
5
BELLA z Kamenného moře
z Kamenného moře
V.D.
II.
I.
Bauch David Ing.
6
BRITA od Zuzáků
ze Šutlova
CACIB
I.
I.
Ryjáček Jiří MVDr.
7
HEDVIKA z Mechova
z Mechova
CACIB
II.
I.
Kec Jiří Ing.
8
IRA z Lopenických kopců
z Heřmanovického polomu
V.D.
I.
II.
Kmínková Anna
9
MAJKA z Mědníku
z Kázavé
CACIB
II.
I.
Bureš Josef
10
MONI z Mědníku
z Prokopské hájenky
CAC
II.
I.
Varvařovský Ladislav
11
ŠEŇA Jezbiny
z Plácku
BOB
I.
II.
Burián Libor Ing.
12
ZERA z Javornické louky
z Malého Sněžníku
Výborný
I.
I.
Kasala Radek
ll.
Kopřiva Petr
Varvařovská Jana
BB
1
ADA z Borbášovho dvora
z Rožnovských pasek
V.D.
ll.
2
AIDA od Laka jezera
z Vysokého břehu
Výborný
I.
3
ASTRA od Starého buku
od Starého buku
Výborný
II.
II.
Bajer Antonín
4
AXA Kormoš kút
Treskůnov
Výborný
I.
I.
Zuzáník Pavel Ing,
5
BÁRA Hanzelov dvor
z Lopenických kopců
Výborný
II.
II.
Hauerland František
6
BETTY od Vysoké mýtě
od Vysoké mýtě
V.D.
II.
II.
Ing. Šimek Fr. CSc
7
BORA od Nového hradu
z Rychlebu
Výborný
I.
II.
Báča František Ing.
8
BRITA od Editky
BRITA Bety
Výborný
II.
III.
Kváš Vladimír Ing.
9
CALMA ze Závorníků
z Hampuše
Výborný
I.
10
CEDRA z Bohdalecké skály
z Lifer
V.D.
II.
II.
Plch Karel Ing.
11
CILKA z Bohdalecké skály
Brennský Mlýn
R.CACIB
II.
I.
Liška Josef
12
CORA z Novodomských bažin
z Novodomských bažin
BOB
II.
I.
Adam Miroslav
13
DINA od Pitínské Olšavy
z Hanenského žlebu
CAJC
II.
I.
Kalinec Václav
14
DOLY od Pitínské Olšavy
z Novodomských bažin
CACIB
I.
15
DONA od Pitínské Olšavy
Vaškova horce
Výborný
I.
16
DYNA z Mihalikovho soliska
Trousnice
CAC
II.
17
ELA z Henčovej hůrky
z Bělovodského polesí
V.D.
I.
Mrázek Petr Ing.
18
ELLI Jasanový hřeben
Jasanový hřeben
Výborný
I.
Klement Aleš
19
ERNA Jasanový hřeben
Zubierská paseka
V.D.
I.
20
FANA Holendrovské louky
z Údolí Merty
V.D.
II.
I.
Ing. Hojgr Bořivoj
21
FATY Odkaz Diany
CAC
I.
I.
Lebeda Petr
22
CHANTAL ze Staré Vápenice
ze Starého sadu
BOB
II.
II.
Lajgotová Jana
23
IXI vom Habichtsgrund
od Třípanského kamene
R.CAC
II.
III.
Školník Jan
24
LAURA Vatrová
Jelení cesta
Výborný
I.
I.
Kouba Josef
25
SENTA vom Rothaarkamm
ze Studenických strání
CACIB
II.
II.
Štěpánek Fr.
26
TINA od Tyrolské chaty
od Tyrolské chaty
V.D.
I.
27
VEGA od Tyrolské chaty
ze Soubojiště
BOB
II.
Seifrt Ivo
Tipmann Lubomír
Šlapák Miroslav Ing.
Havránek Zdeněk
II.
Hlava Miroslav
Divín Václav
Keltner Miroslav
II.
Zámečník Václav Ing.
Barvář 15/2006
11
12
Přehledy
Plemenná kniha ČLP – 2005
Hannoverský barvář:
z Prokopské hájenky Varvařovský Ladislav, Bohumín 24,262 41 – vrh
11.3.05 O:ASKAN vom Jungfernholz ČLP 4016/02 , M:MONI z Mědníku
ČLP 4003/03
BRIT 4605, BRIX 4606, BARON 4607, BRITA 4608, BARA 4609, BETTY
4610
z Kamenného moře Ing.Bauch David, Hartmanice 141, Sušice 342
01 – vrh 12.04.05 O:ASKAN vom Jungfernholz ČLP 4016/02, M:BELL
z Kamenného moře ČLP 4005/05
CID 4612, CERO 4613, CINA 4614,CITA 4615, CORA 4616
z Heřmanovického polomu Kmínková Anna, Heřmanovice 474, 793 74
– vrh 29.07.05
O:BRIT Habrov potok SPKP 351/03, M:IRA z Lopenických kopců, ČLP
3785/00
DAG 4674, DYK 4675, DON 4676, DAN 4677, DYNA 4678 DONA 4679
Bavorský barvář:
ze Studnických strání Štěpánek František, Pod Klůčkem, Police nad
Metují , 549 54, - vrh 1.02 05 O:CIT Morské oko ČLP 4493/04, M:SENTA
vom Rothaarkamm ČLP 3916/03
AJAX 4593, ATR 4594, ARGO 4595, AZOR 4596, ASTA 4597, AJKA 4598
Treskunov Ing.Zuzáník Pavel, K Bezedníku 244, 763 17, -vrh 13.03.05,
O:ARGO z Borovanských strání, ČLP 3905/02, M:AXA Kormoš kút ČLP
3786/02
GASTON 4599, GABI 4600, GABRA 4601, GERA 4602, GITA 4603,
GRETA 4604
Jasanový hřeben Klement Aleš, Havlíčkova 405, Houbičky 783 61
– vrh 22.04.05 O: CIRO od Pitínské Olšavy ČLP 3655/99, M:ELLI Jasanový hřeben ČLP 3792/00
JELKA 4617, JERRA 4618, JISKRA 4619, JITA 4620
z Velcí Plaňanský Karel, Dobřív 45,338 44, - vrh 15.03.05, O:WOTAN
vom Wiesacker, ČLP 4335/04, M:ESTA Devana ČLP 3628/01
HAJTAN 4623, HAGAR 4624
z Hampuše Tipmann Lubomír, Na Hampuši 93, Střelná 417 23, - vrh
24.04.05, O:DON z Bernova ČLP 3734/01, M:CALMA ze Závorníku ČLP
3817/01
CLIF 4626, CIRO 4627, CIT 4628, CEDRA 4629, CITA 4630, CILKA
4631, CORA 4632, CALMA 4633, CIRA 4634
z Lifer Ing.Plch Karel, Dolní Lhota 156, Blansko 678 01, - vrh 24.04.05,
O:CITO od Pitínské Olšavy ČLP 3660/02, M:CEDRA z Bohdalecké skály
ČLP 4039/02
ARGO 4635, AIDA 4636
od Plánského splavu Ing.Mostecký Jiří, Ve vilách 278, Planá n.Lužnici
391 11, - vrh 06.06.05, O:DONAR Roňva ČLP 3805/02, M:SANDRA od
Tyrolské chaty ČLP 3672/01
CORA 4641, CARA 4642
Zuberská paseka Divín Václav, Nad Točnou 848, Zubří 756 54, - vrh
29.06.05, O:FINT Holendrovské louky ČLP 4051/04, M:ERNA Jasanový
hřeben ČLP 3793/00
BAD 4643, BEN 4644, BRIT 4645, BARA 4646, BETY 4647, BONA 4648
od Třipanského kamene Školník Jan, Jetřichov 57, 549 83, - vrh
24.06.05, O:ASTOR od Starého buku ČLP 3965/05, M:IXI vom Habichtsgrund ČLP 3931/03
CID 4649, CRIS 4650,CIRO 4651, COLLIN 4652, CINDY 4653, CARGA
4654
od Tyrolské chaty Keltner Miroslav, Arnoštov 46, Prachatice 383 01,
- vrh 17.06.05, O:DOR Říčka Bělá ČLP 3846/02, M:TINA od Tyrolské
chaty ČLP 3802/01
EMAN 4655, EROS 4656, EZOP 4657, ELIS 4658, ELSA 4659, ERMA
4660
Barvář 15/2006
Jelení cesta Kouba Josef, Vápenná 277, 79064, - vrh 19.06.05, O:GERO
Vandračka SPKP 6591/02, M:LAURA Vatrová ČLP 4334/04
AGAR 4661, ARON 4662, AKIRA 4663, ALEXIA 4664, ARISA 4665,
AURA 4666
z Údolí Merty Ing.Hojgr Bořivoj, Vernířovice 215, Velké Losiny 788 15,
- vrh 15.06.05, O:CIT Morské oko ČLP 4493/04, M:FANA Holendrovské
louky ČLP 4052/04
DEX 4667, DAR 4668, DAX 4669, DANA 4670, DENNY 4671, DIANA
4672
Odkaz Diany Polách Petr, Bílý Potok 67, Vrbno pod Pradědem 793 26,
- vrh 05.09.05, O:WOTAN vom Wiesacker ČLP 4335/04, M:ATA Dravecká
dolina ČLP 3739/00
GRON 4681, GASTON 4682, GORDON 4683, GASY 4684, GLORIA
4685, GERDA 4686
z Rychlebu Ing.Báča František, Filipova 8, Loučná nad Desnou 788
11, - vrh 02.09.05, O: DON z Bernova ČLP 3734/01, M:BORA od Nového
Hradu ČLP 4397/05
ALF 4687, AXA 4688
Kurz
Kurz „Jelenář – vodič barváře“
Tak jako v každém roce i letos ČMKCHB uspořádal kurz který by měl
napomoci hlavně začínajícím vodičům barvářů nejen při výcviku, ale již
od výběru štěněte, jeho zdravou výživu, ustájení, přípravu na výstavu a
hlavně jeho životní poslání obou našich plemen - dosled poraněné spárkaté zvěře.
Výbor klubu se snaží tento kurz umístit do oblasti s lovem spárkaté
zvěře, kde také je mnoho zapálených chovatelů s velkou barvářskou tradicí, dosti zájemců o tato plemena a v nemalé míře se snažíme místa kurzu
střídat po celé naší republice což se nám daří, aby účast frekventantů
byla vždy snadno dosažitelná.V každém případě se však snažíme kurz
uspořádat tam, která oblast našeho klubu o uspořádání projeví zájem.
V roce 2005 nám vhodné místo vybral dlouholetý člen a rozhodčí našeho
klubu p.Milan Janík z Velkých Karlovic v soukromém penzionu Tabačka
u majitele p.Josefa Petříka.Sraz zde byl 20. 10. 2005 kde se každý ubytoval, navečeřel a v příjemném prostředí se ještě debatovalo do pozdních
hodin. Ráno však v 7,00 hod. byla již připravena vydatná snídaně a v 8,00
byl zahájen vlastní kurz představením lektorů, frekventantů a probrány
další organizační záležitosti včetně celého programu kurzu.
Nechci se zde rozepisovat o jednotlivých tématech přednesené látky,
bylo to uvedeno také na internetu, avšak z reakce všech účastníků musím
uvést, že bylo nám všem vysloveno poděkování a spokojenost k úrovni
tohoto kurzu. Chtěl bych Vás ještě informovat o skutečnosti, která i na
nás přednášející udělala velký dojem a přispěla tak ke spokojenosti všech
zúčastněných. Především první večer byl obohacen přednáškou p. Janíka
o lovech v Jeseníkách s velice zajímavou ukázkou vábení jelenů , kde několikanásobný mistr republiky ve vábení nás zasvětil do tohoto umění.
Také i druhý večer byl zajímavý, to nás navštívil spisovatel a člen
našeho klubu p. Vladislav Krop s dalším spisovatelem p. Rostislavem
Šigutem jich nabídka myslivecké literatury uspokojila celou řadu
frekventantů. Na kurzu byla také zajištěna přednáška s veterinární
problematikou, kterou si pro nás připravil MVDr. Jiří Durmon, který
nám upřesnil postup při vakcinaci našich psů, seznámil nás se zdravou
výživou v různém věku psa, probral běžné nemoci a zodpověděl dle přání
posluchačů celou řadu otázek. Celá přednáška byla poučná a zajímavá.
V předvečer konání Pb byla oficielní část kurzu ukončena předáním
pamětních listů účastníkům kurzu. Také večer jsem s kolegou P.Bejčkem
provedl přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z výkonu u čekatelů:
Gora Miroslav, Hlistnikovský Josef a Kopřiva Petr.Všichni tři hospitanti
samostatně vypracovali test, který byl úspěšně zakončen ústním pohovorem. Všem gratuluji a přejí spravedlivé posuzování na zkouškách
barvářů. Na druhý den jako součást kurzu byla účast na Pb, kterou
zastřešoval OMS Vsetín. Zde se mohl každý účastník seznámit s hodnocením a celým průběhem Pb. Já bych chtěl také touto cestou vyzvednout
a mohu zodpovědně prohlásit, že podobné předběžné zkoušky jsem ještě
nikdy neviděl.
Když před zahájením na parkovišti bylo přibližně 50 osobních aut,
ukázkově připravený nástup, uvařený ohromný kotel zvěřinového guláše,
grilovalo se maso, napečené byly vdolky a koláče, tak jsem si připadal
jako na svatební hostině. Úroveň psů byla velice dobrá z osmi přihlášených loveckou upotřebitelnost získalo šest psů, pouze u dvou se projevila
nedocvičenost a musí zkoušku opakovat. Na závěrečném vyhlášení bylo
dle odhadu pořadatelů cca 420 lidí. Takovouto účast nedosáhneme ani na
naší vrcholné soutěži.
Na závěr bych chtěl všem poděkovat, zejména panu Janíkovi za vzorné
zajištění tohoto kurzu, za ukázněné chování a velký zájem všech frekventantů, kolegům kteří se mnou přednášeli a panu vedoucímu rekreačního
zařízení Tabačka za milé přijetí, výbornou stravu s ubytováním a lze si
jen přát mnoho dalších takovýchto zdařilých kynologických akcí.
Horrido!
ved.kurzu
M.Pavlík
Barvář 15/2006
13
14
Soutěž
Mezinárodní soutěž ISHV v SRN Schönau 9 -13. 11. 2005
Náš klub byl vyzván k účasti dvou barvářů na mezinárodní soutěž ,
kterou ISHV organizuje každý druhý rok, spojený s poradou předsedů
jednotlivých klubů a schůzí poradců chovu. Výbor našeho klubu rozhodl
o účasti těchto psů: HB MONI z Mědníku s vůdcem L.Varvařovským a
BB LAURA Vatrová s J.Koubou. Naše cestování započalo v Plzni, kde
nám byl zapůjčen sponzorský nový automobil PORSCHE a tak tento pohodlný transportér nám umožnil společnou jízdu jedním vozidlem včetně
soutěžních psů. Již první den večer proběhlo losování prací , kde naše
hannoverská fena měla druhý den být nasazena jako kontrolní pes a naše
bavorská fena měla opět losovat práci až druhý den v 11,00 hod. Soutěže se
celkem zúčastnilo 30 barvářů z různých států a rozsah jednotlivých prací
byl v okruhu až do 350 km. K jednotlivým pracím se nemohu spravedlivě
vyjádřit, jelikož jsem měl možnost vidět pouze nasazení u dvou psů, což je
velice malé procento vzhledem ke skutečnosti, že každý pes měl v průměru
okolo tří prací , kde výsledek často končil buď zhaslým kusem v krátké
vzdálenosti od nástřelu, což se nedalo hodnotit, nebo kus byl chybený, v
některých případech byl již také dohledán jiným psem, anebo se práce
prohlásila za nedohledatelnou.
Již po několikáté se nám potvrdilo, že na takovéto soutěži o vítězi rozhodne štěstí při vylosování si dobré práce a rozhodně to neznamená, že vítěz musí být vždy nejlepší pracovní pes ze zúčastněných. Z našich zástupců
přálo větší štěstí L.Varvařovskému, který se svojí fenou dohledal kus černé
zvěře ve vzdálenosti asi 1200 m., kus byl zhaslý a i když chybělo štvaní a
stavění, práce byla hodnocena ve III.C. s celkovým počtem 114 bodů.
Druhý náš vodič Josef Kouba měl smůlu na vylosování prací. První jeho
dohledávka byla úspěšná na kusu černé zvěře, avšak pro krátkou stopní
dráhu práce nebyla hodnocena. Další prací pro tuto bavorskou fenu byla
opět černá zvěř, kde cca po 300 m. stopa záhadně končila, ani několikero
předsledů nám neumožnilo pokračovat v dohledávce a nebylo nalezeno
žádných znaků o úniku postřeleného kusu. Místním doprovodem nám
byla dána možnost další dohledávky několik set metrů dále. V pozdější
odpolední době nám u minulé práce bylo sděleno, že v místě kde naše
fena dále nenalezla stopu byl kus dostřelen, naložen na auto
a odvezen. Ta další práce jak nám byla nabídnuta se zdála
nadějná, také se jednalo o černou zvěř, nástřel byl řádně
označen, byla zde barva a stříž, také fena po nasazení ihned
začala pracovat, několikráte vodič hlásil na stopě barvu, po
několika stech metrech jsme se měli vrátit na nástřel, kde
nám bylo oznámeno, že mezitím si střelec tento kus se svým
psem dohledal a dostřelil, což náš doprovod nevěděl.
Další možnost byla o 200 m. opodál, avšak zde bylo zjištěno, že kus černé byl minut. V tomto úseku se dohledávalo v
zanedbaných houštinách s velkým výskytem černé zvěře, kde
byl prováděn společný lov na kterém bylo uloveno asi 100 ks.
černé. Co bylo postřeleno, anebo na co se střílelo, bylo přiděleno soutěžním psům. Mohu říci, že v těchto lokalitách málo
který pes obstál, proto z třiceti psů bylo hodnoceno pouze 15.
Celkem po dobu soutěže bylo uloveno 736 kusů zvěře z toho
pouze 45 ks. Vysoké. Další den 10.11. v 9,30 začala porada poradců chovu, kde nám byl představen nový poradce ISHV pan
Ing.Vágner, který v této funkci vystřídal pana Udo Peterse.
Převážná část porady spočívala v informacích Dr. Šilerové z
VU, která se hlavně věnuje genetice a pracuje na získávání
podkladů do databanky jednotlivých plemen psů. Účel ukládání těchto informací má za význam procentické ohodnocení
jedince jak po stránce exteriérové ( výška, osrstění, zbarvení,
barva oka, entropium, ektropium DKK včet dědičných vad
atd..} U pracovních vloh zaznamenávají (hlasitost, chuť do
práce, odvahu, poslušnost, vytrvalost, atd..) taktéž známky
z různých zkoušek včetně udělených titulů z výstav. Vše je procenticky
ohodnoceno od 0 do 100% a při křížení se určuje pravděpodobnost jak exteriéru tak pracovních vloh včetně dalších generací do co nejvzdálenějšího
kolene. Veškeré informace zpracovávají početně a graficky, veškerá data
jsou chráněná a přístup k těmto informacím má pouze předseda a poradce
chovu. Tento VU nabízí ukládání republikových informací do databází a jejich zpracování všem státům na základě zasílání podkladů k průběžnému
doplňování za což vybírají poplatek za jednoho psa 4-8 Euro.
Odpolední přednáška byla na podobné téma se spoustou grafů o populační struktuře evropských ras včetně barvářů přednesená prof. Dr.
Ottmarem Distlem a paní Voges z institutu pro chov zvířat a výzkum
dědičnosti. Pro náš klub však vzhledem k cenové relaci těchto služeb
nebudeme využívat. Na poradě vedoucích klubů jednotlivých států bylo
provedeno seznámení s novým předsedou ISHV, žádost Rumunského
klubu o členství v ISHV, problém Francie se členstvím v FCI, Rakouský
klub podal informaci o černém chovu a postupu při přenechávání štěňat.
Dále Rakousko podává účelný návrh, že by bylo vhodné omezit počet přihlášených psů na soutěž ISHV z dvou na jednoho pro každý klub, jelikož
po organ. stránce je to již těžko zvládnutelné a velká část psů pak není
odzkoušena. Dále Norský klub žádá o úplné členstvo. Byl navázán kontakt
s klubem v Chorvatsku. Na závěr tohoto setkání bylo provedeno vyhodnocení soutěžních psů, předání odměn vodičům , krátká informace o dalším
setkání v roce 2006 při poradě poradců chovu, která by se měla uskutečnit
v italském Toskánsku první nebo druhý týden v září.
Po společenském večeru a krátkém odpočinku nás čekala opět cesta cca
800 km. do našich domovů na což se každý z nás již těšil.
M.Pavlík
poradce ČMKCHB
Rangfolge
Name des Hundes
Führer
Gesamt
punktzahl
1
2
3
4
5
6
7
8
Helge vom Helbetal
Santo von der Sauenhatz
Helge vom Helbetal
Merle von der Föhrenhaid
Kazan z Medniku
Quasimodo vom Pfälzer Bergland
Hasso vom Riederberg
Ola´Fatra
HS Werner Pietzsch
BGS Jörg Steffenhagen
HS Werner Pietzsch
HS Jens Barkmann
HS Wieslaw Brelińsky
BGS Roger Gerber
BGS Helmut Eder
BGS Branislav Porubcansky´
242
219
199
169
144
184
144
128
Barvář 15/2006
Preis
Riemen
arbeit
I.
I.
I.
II.
II.
III.
III.
III.
4,5
4,0
3,5
2,5
2,5
4,0
3,0
2,0
Hatz
Leistungsnoten
Standlaut und
Totverweisen
Stellen
Totverbellen
Verhalten am
Stück
4,0
3,5
3,5
3,5
2,5
x
x
2,0
4,0
4,0
3,5
3,5
2,0
4,0
3,0
3,0
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
x
x
x
x
x
x
x
x
Výcvikový rok 2005
Výcvikový rok 2005
Loňský rok byl na dění v klubu poměrně bohatý. Mezi první akce již
tradičně patří výcvikové dny. Považuji to za velmi záslužnou činnost i
proto, že mnozí vůdci mají problém samostatně odzkoušet chování u
kusu. A tak se mnohdy stává, že až na těchto akcích se mladí psi poprvé
dostanou do styku se zvěří. V naší oblasti již po několikáté toto zajišťuje
myslivecké sdružení Krásno u Týnu nad Bečvou. Hlavním organizátorem
je Jarda Panák, kterému patří vřelý dík za jeho příkladnou obětavost.
Moravskosleská spádová oblast uspořádala svou regionální soutěž za
účasti 8 psů. Zmíní se o ní ve své zprávě aktivista Petr Polách. Byl to
pokus o přípravu a výběr psů na celostátní soutěž barvářů, která se bude
konat v letošním roce. Kurz „Vodič barváře – jelenář“ proběhl ve Velkých
Karlovicích. O jeho zajištění se vydatnou měrou zasloužil náš dlouholetý
rozhodčí z výkonu pan Milan Janík. Podle ohlasu účastníků byli velmi
spokojeni jak s materiálním zajištěním, tak s jeho průběhem. Hodnocen
bude na jiném místě. V listopadu proběhla v NSR při příležitosti zasedání ISHV mezinárodní soutěž barvářů. Za náš klub byli vybráni pan
Ladislav Varvařovský s hannoverskou fenou Moni z Mědníku a pan Josef
Kouba s bavorskou fenou Laura Vatrová. O obtížnosti prací Vás může přesvědčit údaj, že na ploše 800 ha bylo za jediný den sloveno 152 kusů černé
zvěře! Více již o této akci pan Milan Pavlík. Předběžných barvářských
zkoušek se zúčastnilo 70 BB, 19 HB a dva BLV první ceně to bylo 23
psů, ve druhé 30 a ve třetí 13 startujících. Z celkového počtu byli vedeni
pouze tři hlásiči a byli hodnoceni známkami 0,1 a 2. Na volné odložení si
trouflo s úspěchem jen 12 vodičů a na volné voděni jen 10. Bohužel vysoké
procento zkoušku nedokončilo tj. 25 psů. Kamenem
úrazu byla v 15 případech stopa, 6 psů nedošlo po
vypuštění ke zvěři a 4 nezvládli chování u kusu. Z
těchto neúspěšných jedinců bylo narozeno 17 v roce
2004! I když to zkušební řád dovoluje, snad by stálo
za úvahu, zda jsou psi v tomto věku připraveni na
zkoušky konané v září nebo dokonce v srpnu.
Nastává prakticky jejich první lovecká sezona.
František Kasala
Předběžné zkoušky, Pb - I. cena
Počet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Majitel
Vůdce
Petr Konvička
Petr Konvička
Jan Šimon
Petr Polách
Josef Košárek
Josef Košárek
Josef Kouba
Josef Kouba
Petr Lebeda
Petr Lebeda
František Kasala
František Kasala
Pavel Novák
Pavel Novák
Vladimír Hrůzek
Vladimír Hrůzek
Miroslav Hédl
Miroslav Hédl
Josef Shejbal
Josef Shejbal
VLS Velichov
Tomáš Rytíř
Milan Pavlík
Milan Pavlík
Zdeněk Tůma
Zdeněk Tůma
Jindřich Jindřich
Jindřich Jindřich
Ing.Josef Kopačka
Ing.Josef Kopačka
Jiří Fof
Jiří Fof
Zdeněk Poruba
Zdeněk Poruba
Pavel Jurek
Pavel Jurek
Miroslav Hlava
Zdeněk Veleba
Jan Dvořák
Jan Dvořák
LČR - LS Bučovice
Václav Kalinec
Ing.Pavel Míšek
Ing.Pavel Míšek
Václav Procházka
Adéla Procházková
Jméno psa
Plemeno
Pořadí
Body
OMS
Ikar
Jasanový hřeben
Fida
Odkaz Diany
Baron
z Hanenského žlebu
Gaja
z Podbrezovej
Faty
Odkaz Diany
Cedra
z Javornické louky
Cezar
z Rožnovských pasek
Cita
Kamenité
Goral
z Podbrezovej
Gery
z Podbrezovej
Dino
z Horákova dvora
Hugo
vom Diemantstein
Brit
z Hampuše
Cid
z Heřmanovického polomu
Dora
od Tyrolské chaty
Zany
Jasenovské vodopády
Geri
Jasanový hřeben
Fany
Odkaz Diany
Amina
Trousnice
Petra
Devana
Bona
z Hanenského žlebu
Ajda
Na Horce
Frena
z Velcí
BB
1
208
Frydek Místek
BB
2
204
Frydek Místek
BB
3
194
Frydek Místek
BB
1
212
Šumperk
BB
2
208
Šumperk
HB
3
194
Šumperk
BB
1
206
Nový Jičín
HB
2
206
Nový Jičín
BB
3
204
Nový Jičín
BB
1
164
Česká Lípa
BB
2
164
Česká Lípa
BB
1
206
Rychnov n.Kněžnou
BB
1
204
Chomutov
HB
1
212
Klatovy
BB
2
204
Klatovy
BB
1
208
Vsetín
BB
2
202
Vsetín
BB
1
212
Třebíč
BB
2
184
Třebíč
HB
3
184
Třebíč
BB
1
212
Vyškov
HB
2
198
Vyškov
BB
1
194
Domažlice
Barvář 15/2006
15
16
Výcvikový rok 2005
Individuální hlavní barvářské zkoušky 2005.
IHB v roce 2005 složilo 22 barvářů, 7 hannoverských a 15 bavorských.
Psů bylo 15 a fen 7. V I. ceně absolvovalo zkoušku 17 psů a ve II. ceně 5
psů. V devíti případech se dohledávala zvěř jelení, pětkrát černá, třikrát
dančí a dvakrát mufloní. Když nedostanu postřelový list, tak nevím, na
jaké zvěři se pracovalo a to bylo ve třech případech.
František Kasala
IHB za rok 2005
Číslo
Datum
zkoušky
Majitel
Vůdce
Plemeno
Jméno psa
Zvěř
Práce na
řemenu
Cena
Body
Rozhodčí
1.
9. 1. 05
Jaroslav Adam
Jaroslav Adam
BB
Eros
Odkaz Diany
Laň
3-90
II.
204
Petr
Polách
2.
15. 1. 05
Radek Hasenöhrl
Radek Hasenöhrl
BB
Cezar
Sika
z Novodomských bažin
4-120
I.
254
Alexandr
Riedl
3.
6. 2. 05
Jiří Veselý
Jiří Veselý
BB
Cit
Čajmar
Daněla
4-120
I.
254
Hubert
Tomášek
4.
23. 2. 05
Alena Levínská
Alena Levínská
BB
Astor
od Starého buku
Černá
4-120
II.
184
Milan
Pavlík
5.
22. 3. 05
Oldřich Konecký
Oldřich Konecký
HB
Bredas
von der Nordheide
Černá
4-120
I.
264
Jiří
Švarc
6.
13. 8. 05
Oldřich Konecký
Oldřich Konecký
BB
Dodi
Odkaz Diany
Laň
4-120
I.
264
Jiří
Švarc
7.
13. 8. 05
Pavel Šesták
Pavel Šesták
HB
Ciro
Muflonka
z Heřmanovického polomu
4-120
I.
184
Jiří
Švarc
8.
23. 8. 05
Ing.Jiří Bebar
Ing.Jiří Bebar
HB
Ariadna
z Malého Sněžníku
-
4-120
II.
224
Milan
Pavlík
9.
25. 8. 05
Jan Šimon
Petr Polách
BB
Dag
z Levočskej doliny
Kolouch
4-120
I.
244
Jiří
Švarc
10.
9. 10. 05
Ing.Jiří Kec
Ing.Jiří Kec
HB
Hedvika
z Mechova
Jelen
4-120
I.
254
Mojmír
Kabát
11.
22. 10. 05
Ing.Vlast.Koňařík
Ing.Vlast.Koňařík
BB
Ciro
z Končistého
Laň
4-120
I.
258
Rudolf
Vrba
12.
29. 10. 05
Vlad.Hrůzek
Vlad.Hrůzek
HB
Cita
Kamenité
-
4-120
I.
248
Milan
Janík
13.
30. 10. 05
Petr Lebeda
Petr Lebeda
BB
Faty
Odkaz Diany
Daněla
4-120
I.
258
Rudolf
Vrba
14.
11. 11. 05
Antonín Bajer
Jaroslav Hudlík
BB
Astra
od Starého buku
Kolouch
4-120
II.
184
Rudolf
Vrba
15.
17. 11. 05
MUDr Jan Šimon
Zdeněk Veleba
BB
Cedra
z Lubčanskej doliny
Černá
4-120
I.
254
Hubert
Tomášek
16.
22. 11. 05
Milan Pavlík
Milan Pavlík
BB
Hugo
vom Diemanstein
Černá
4-120
I.
254
Antonín
Bajer
17.
25. 11. 05
Pavel Novák
Pavel Novák
BB
Cezar
z Rožnovských pasek
Daněla
4-120
I.
254
Petr
Kopřiva
18.
2. 12. 05
Jarmil Bohníček
Jarmil Bohníček
BB
Car
z Rožnovských pasek
Muflonka
4-120
II.
184
Petr
Kopřiva
19.
5. 12. 05
Miroslav Adam
Miroslav Adam
BB
Cora
Kolouch
z Novodomských bažin
4-120
I.
244
Milan
Pavlík
20.
6. 12. 05
Václav Zavaďák
Václav Zavaďák
HB
Semek
vom Silberbech
Laň
4-120
I.
184
Milan
Pavlík
21.
8. 12. 05
Martin Kalous
Martin Kalous
HB
Hubert
z Mechova
Laň
4-120
I.
254
František
Soukup
22.
21. 12. 05
Josef Jakeš
Josef Jakeš
BB
Fred
z Bohdalecké skály
Černá
4-120
I.
244
František
Soukup
Barvář 15/2006
Výcvikový rok 2005
Komentář k dohledávkám 2005.
Vyhodnocení dohledávek jsem udělal podle celkového počtu, bez ohledu
na to, kolik bylo úspěšných a kolik neúspěšných. Jistě se to nemusí každému jevit jako správné. Mohl bych brát v úvahu, kolik kdo zachránil
zvěřiny, v jaké hodnotě, v jaké hodnotě byly trofeje a podobně. Bylo by to
objektivnější, ale také náročnější. Seznam jsem několikrát měnil tak, jak
docházely opožděné dohledávky. Poslední v pátek večer, před odjezdem
na předání do zpravodaje. Ani pozdější dohledávky neházím do koše, budou uvedeny v příštím čísle. Vzorných členů, kteří mi údaje zaslali bylo
celkem 64, kteří provedli celkem 572 dohledávek. Všem patří dík za to,
že si našli čas k vyplnění a odeslání tiskopisu. Někteří to udělali velmi
podrobně, byla oceněna zvěřina i trofeje. Když tak nebylo, použil jsem
ceny běžné v naší oblasti a ceník trofejí VLS Lipník nad Bečvou. Kolik a
jaké zvěře bylo dohledáno je zřejmé z přiložené tabulky. Také čísla uvádějící zachráněnou zvěřinu a trofeje jsou jistě pozoruhodná. Jaká by byla,
kdyby se o své úspěchy s námi podělili všichni.
František Kasala
Dohledávky za rok 2004.
V této části jsou uvedeny dohledávky za rok 2004, které přišly po uzávěrce zpravodaje. Jednu dohledávku jsem zapomněl uvést v loňském přehledu,
proto je zařazena letos.
František Kasala
Dohledávky 2004
Číslo
Plemeno
Jméno psa
Jméno psovoda
Dosledy
Úspěšně
Černá
Ostatní
celkem
Zachr.
Hodnota
Bod. hodn.
Celkem
zv. v kg
zv. v Kč
trofejí v Kč
v Kč
74 800 Kč
Štvaní
Prům. délka
stopy
1
BB
Wicky v. Wildsbacher Hof
Torsten Dammann
30
30
15
8
7
1 623
92 085
166 885
0
422
2
BB
Darka říčka Bělá
Rozínek Zdeněk
13
8
0
7
1
293
13 725
13 725
2x
600
3
BB
Cira z Borovanských strání
Bílý Jaroslav
8
8
2
6
0
274
13 230
13 230
0
525
4
HB
Borek z Ranče Hereford
Fekl Vlastimil
9
8
2
4
2
254
15 510
15 510
2x
1 600
5
HB
Dona z Modravského údolí
Němec Stanislav
4
4
2
1
1
137
8 175
8 175
1x
750
6
HB
Bask od Třípanského kamene
Fríd Jan
3
3
2
1
0
169
9 390
7
BB
Atos od Vysoké Mýtě
Valeš Pavel Ing.
5
3
1
2
0
245
13 050
8
BB
Zane od Tyrolské chaty
Kůs Václav Ing.
Celkem
4
4
1
1
2
129
6 550
76
68
25
30
13
3 124
171 715
9 390
1x
650
24 200
37 250
3x
1 120
6 550
1x
183
99 000
270 715
10x
5 850
Barvář 15/2006
17
18
Výcvikový rok 2005
Dohledávky 2005
Číslo Plemeno
Jméno psa
Jméno psovoda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Cita z Borovanských strání
Blesk z Grónera
Askan vom Czygenberg
Flok Jasanový Hřeben
JAR z Przisiolka
Cezar z Novodomských bažin
Ballantines z Novodom.bažin
Cit Morské Oko
Cit od Editky
Moni z Mědníku
Cero od Pitínské Olšavy
Peo z Mlýnských Domků
Laura Vatrová
Eros Odkaz Diany
Cid z Novodomských bažin
Calma ze Závorníku
Ajda
Bak z Heřmanovitého Polomu
Ira z Lopenických Kopců
Ajka z Hannenského Žlebu
Unika z Javornické louky
Dita Treskunov
Aška ze Šutlova
Azor z Malého Sněžníku
Nela z Mědníku
Šeňa Jezbiny
Senta vom Rothaarkamm
Bessy z Novodomských bažin
Fint Holendrovské louky
Brita od Editky
Bára od Břežanského potoka
Ajax od Tyrolské chaty
Atma z Javornické louky
Zera z Javornické louky
Cira od Dlouhé louky
Fox Dravecká dolina
Cezar z Bíl.myslivny
Darka Říčka Bělá
Ajka od Třípanského kamene
Morfeus Vatrová
Igor z Polesí Adršpach
Chantal zeStaré V.
Mona z Lopenických kopců
Faty Odkaz Diany
Agin z Rožnovských pasek
Brita ze Žlebské
Dáda Kladsko
Don z Breznova
Harry z Mechova
Jak
Cilka z Novodomských bažin
Gaja z Podbrezovej
Geri
Bessy ze Závorníku
Sisi z Lopenických kopců
Arad od Plánského splavu
Ata Dravecká dolina
Aida od Jaka jezera
Cora z Novodomských bažin
Dan Polominy
Cita z Novodomských bažin
Frýda Odkaz Diany
Arra z Malého Tenberku
Dita od Editky
Celkem
Solar Vladimír
Ing.Brychta Lubomír
Hennrich Petr
Volodan Luboš
Mazal Jaroslav
Hasenöhrl Radek
Herzán Antonín
ing.Havlíček Zdeněk
Ing.Musil František
Varvařovský Ladislav
Ing.Flasar František
Hebík Marek
Kouba Josef
Adam Jaroslav
Budák Pavel
Tipmann Lubomír
Walach Josef
Konopásek František
Kmínek Kamil
Novotný Jan
Kasala František
Vodolan Luděk
Hubík Hubert
Houf Josef
Šafařík Josef
Ing.Burian-Macek Jan
Štěpánek František
Kolář Jiří
Petrů Radek
Ing. Kváš Vladimír
Vávra petr
Romach Aleš
Gora Miroslav
Kasala Radek
Schubert Pavel
Slivka Dušan
Svoboda Vítěslav
Rozínek Zdeněk
Malý Ladislav
Gerlich Radomír
Štěpánek František
Lajgot Ladislav
Ing.Okřina Pavel
Lebeda Petr
Mrkvica Michal
Čeřovský Vladimír
Wojtowicz Karel
Procházka Václav
Ing.Baláž Gabriel
Krejčík Václav
Volodan Luboš
Kouba Josef
Shejbal Josef
Zumr Josef
Kouba Radek
Maier Jaroslav
Polách Petr
Seifert Ivo
Adam Miroslav
Švanda Pavel
Hochmann Ladislav
Polách Petr
MUDr Mašlanka Tad.
JUDr Lišková Zdeňka
BB
BB
HB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
HB
BB
HB
BB
BB
BB
BB
BB
HB
HB
BB
HB
BB
HB
HB
HB
HB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
HB
HB
HB
BB
BB
BB
HB
BB
BB
BB
HB
BB
BB
BB
HB
BB
HB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
HB
BB
BB
HB
BB
Dosledy
celkem
Úspěšně
Jelení
Černá
Ostatní
Zachr.
zv.v kg
Hodnota
zv.v Kč
Bod.hodn.
trofejí
Celkem
v Kč
Štvaní
Prům.délka
stopy v m.
30
30
28
28
27
27
25
23
23
16
15
12
11
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
572
22
20
17
20
27
27
17
18
17
12
10
10
5
8
6
9
5
8
9
7
5
6
8
7
6
5
5
7
6
5
6
4
4
4
4
6
5
3
4
4
3
5
4
4
5
5
3
3
3
4
3
3
3
2
3
3
1
2
2
1
1
1
1
1
444
25
21
7
17
0
17
23
10
2
9
4
8
4
6
0
9
3
2
6
2
0
0
8
7
6
1
0
7
0
0
6
6
0
0
4
1
6
1
0
1
0
4
3
0
1
3
2
2
4
0
0
1
0
3
2
0
1
2
2
1
0
1
0
1
262
5
5
8
7
0
8
2
11
16
5
6
3
2
2
10
0
2
6
2
6
6
3
0
0
0
4
7
3
3
2
1
0
2
3
2
3
0
4
5
3
3
1
2
4
3
0
2
1
0
3
1
0
0
0
1
3
1
0
0
0
1
0
1
0
184
0
4
2
4
12
2
0
2
5
2
5
1
5
2
0
1
4
1
1
1
2
3
0
0
1
0
0
0
4
5
0
0
4
3
0
2
0
1
1
2
3
0
0
1
1
2
0
1
0
1
2
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
1422
774
1880
1134
474
1301
1091
947
571
655
348
288
115
0
380
642
325
605
545
295
170
131
464
334
283
145
218
350
205
203
421
318
128
96
145
403
229
100
141
215
57
322
160
175
129
180
130
124
211
88
55
85
60
136
144
115
40
157
100
78
30
30
35
52
21184
81 295
44 385
41 036
62 020
22 370
72 210
67 642
32 685
34 300
26 750
16 215
16 785
6 045
0
17 100
38 715
10 050
31 575
34 950
15 785
8 010
6 405
27 840
15 030
16 980
7 155
9 810
19 200
10 560
11 925
25 470
19 080
6 780
5 100
7 920
67 740
13 740
5 100
6 825
5 715
2 565
18 870
8 505
7 875
6 750
9 675
7 060
10 170
12 660
4 410
2 925
5 100
3 900
8 160
8 010
5 175
1 800
9 420
6 000
4 680
1 350
1 800
1 575
3 120
1119853
117 100
56 800
130 183
167 750
299 500
45 300
186 040
3 800
63 600
27 800
12 220
247 000
0
0
0
88 500
16 600
0
14 400
0
0
10 800
38 000
0
148 200
0
0
6 400
1 300
0
6 400
49 000
0
0
0
0
0
34 900
0
25 000
0
0
0
0
0
0
11 700
31 500
8 300
0
0
9 100
0
0
0
0
0
31 500
0
0
0
0
0
35 000
1923693
198 395
101 185
171 219
229 770
321 870
117 510
253 682
36 485
97 905
54 550
28 435
263 785
6 045
0
17 100
127 215
26 650
31 575
49 350
15 785
8 010
17 205
65 840
15 030
165 180
7 155
9 810
25 600
11 860
11 925
31 870
68 080
6 780
5 100
7 920
67 740
13 740
40 000
6 825
30 715
2 565
18 870
8 505
7 875
6 750
9 675
18 760
41 670
20 960
4 410
2 925
14 200
3 900
8 160
8 010
5 175
1 800
40 920
6 000
4 680
1 350
1 800
1 575
38 120
3043551
11x
12x
5x
10x
8x
12x
12x
4x
9x
9x
1x
2x
3x
2x
0x
4x
1x
1x
4x
1x
1x
1x
0x
3x
0x
0x
3x
2x
5x
4x
3x
2x
1x
2x
2x
4x
0x
2x
2x
2x
2x
3x
2x
1x
1x
2x
0x
0x
2x
0x
2x
3x
3x
1x
0x
0x
0x
0x
1x
0x
1x
1x
0x
0x
756
595
646
1 578
101
674
857
1 947
1 052
1 608
833
604
1 460
1 388
1 085
1 565
236
950
1 566
905
420
416
2 193
775
594
440
821
214
678
1 350
842
1 608
683
640
900
933
200
350
2 033
725
150
390
172
280
416
420
233
650
316
650
533
216
533
1 466
400
760
1 100
325
1 100
1 400
700
900
130
650
Poznámka: Řada dohledávek přichází pozdě, po uzávěrce časopisu. Žádám členy, aby korespondenci vyřizovali co možná nejdříve, nejpozději do uzávěrky. Další dohledávky zveřejníme v příštím Zpravodaji.
Barvář 15/2006
Výcvikový rok 2005
Kurz „Vodič barváře – jelenář“ 2006
Ve snaze postupně obsáhnout více oblastí naší republiky,umístili jsme
letos kurz do oblasti jižních Čech. Bude probíhat v Chlumu u Třeboně
v penzionu Nová huť ve dnech 10. a 11. 11. 2006. V neděli 12. 11. jako již
tradičně bude zakončen předběžnými barvářskými zkouškami. Podrobné
informace Vám poskytne pan Daniel Dvořák, Ponědrážka 48, Lomnice
nad Lužnicí 378 16. Tel.: 602 110 728. Fax: 384 721 110. Kurz je bez-
platný, ale uvítáme dobrovolný příspěvek do klubové pokladny. Srdečně
zveme nejen začínající vůdce, ale všechny příznivce barvářů, aby se přišli
podělit při večerních debatách o své zkušenosti.
František Kasala
naše internetová adresa:
http://cmkchb-barvari.wz.cz
Barvář 15/2006
19
20
Finance
Finanční hospodaření ČMKCHB v roce 2005
Příjmy v Kč
Výdaje v Kč
členské příspěvky
dary sponzorů
prodej materiálu
daněný úrok
průkazy původu
export štěňat
bonitace
nadpočetná štěňata
135 200,00
24 100,00
760,00
318,72
7 050,00
16 000,00
2 700,00
4 500,00
administrativa
poštovné
cestovní výdaje
výr. klubového znaku
zpravodaj
internet
inzerát „Myslivost“
příspěvky ČMMJ
příspěvky ČMKJ
dary a ceny
kurz „Jelenář“
věstníky ČMKJ
soutěž v SRN
příspěvky ISHV 04,05
celkové příjmy:
190 628,62
celkové výdaje:
Stav pokladny k 1. 1. 2005
Celkové příjmy v roce 2005
Celkové výdaje v roce 2005
Hospodaření ČMKCHB bylo
v roce 2005 pasivní částkou
196 317,66 Kč
190 628,62 Kč
190 786,00 Kč
Stav pokladny k 31.12. 2005
v hotovosti
Česká spořitelna v Hojnicích
196 160,28 Kč
5 927,50 Kč
190 232,78 Kč
6 783,00
13 819,50
16 429,00
2 098,00
71 088,50
1 080,00
301,00
5 390,00
500,00
3 253,00
7 256,00
49,00
39 299,00
23 440,00
190 768,00
- 157,38 Kč
Vážení, stav pokladny i přes upozornění ve zpravodaji 14/2005 zůstává neuspokojivý a ve výhledu na další období špatný. Chci tímto požádat
členy klubu o větší disciplínu v placení členských příspěvků, které musí být uhrazeny vždy do 31. 12. na další rok. Znovu opakuji a prosím o
čitelné vyplnění jména odesílatele! Členské příspěvky zasílejte:
ČMKCHB – Česká spořitelna, a. s., Klášterní 525, 463 62 Hejnice
číslo účtu: 0988146359/0800
Ti, kteří nevyrovnali nedoplatky, jsou vyřazeni z členské základny,a budou-li mít zájem být členy Klubu, musí poslat novou přihlášku.
Přihlášky nových členů zasílejte na adresu ekonoma:
Jan Novotný
Přebytek 133, 463 65 Nové Město p. Sm, tel.: 602 964 111
Zápisné nového člena činí: 100,00 Kč, Členský příspěvek 250,00 Kč/rok
Jménem klubu děkuji sponzorům za jejich dary, kterými výrazně přispěli k minimální ztrátě v roce 2005.
fa LIKOD s. r. o.
fa Rembrandt s. r. o.
fa Jaroslav Zahrádka
fa Auto Štádler s. r. o.
p. Jiří Skácil
p. Tomáš Rait
celkem
12 000,00 Kč
3 000,00 Kč
4 500,00 Kč
4 500,00 Kč
100,00 Kč
materiální pomoc
24 100,00 Kč
na soutěž v SRN
reklama ve zpravodaji
reklama ve zpravodaji
reklama ve zpravodaji
Proto ještě jednou děkuji za celý ČMKCHB.
Horidóó!
Jan Novotný
pokladník KCHB
Barvář 15/2006
Zpráva
AR
VÁŘŮ
Č
M
K
B
KL
CH
UB
B
Českomoravský klub chovatelů barvářů při ČMMJ, Jungmannova 25, 115 25 PRAHA 1
CZECH REPUBLIC
Zpráva o činnosti výboru ČMKCHB za rok 2005
VÁŘŮ
R
Č
A
Účast členů výboru na těchto schůzích:
Ing.František Soukup
Milan Pavlík
František Kasala
Pavel Bejček
Hubert Hubík
Jan Novotný
Vladimír Kumpa
B
KL
V roce 2005 pracoval výbor ve stejném složení jako v roce 2004.
Předseda
Místopředseda a poradce chovu
Výcvikář
Vedoucí aktivistů
Jednatel
Ekonom
Matrikář a ved. red. rady
M
CH
UB
B
K
V roce 2005 se konaly 3 schůze výboru ČMKCHB:
• 12. 2. 2005 v Kladrubech nad Labem
• 14. 5. 2005 v Milovicích u Hořic
• 9. 9. 2005 v Boršicích u Buchlova
100%
100%
100%
100%
100%
66%
66%
Obě absence byly řádně omluveny.
Dozorčí rada:
Předseda
1.člen
2.člen
Zuzana Gottvaldová
Aleš Klement
Jan Macek
Za dozorčí radu se schůzí výboru zúčastnili jedenkrát paní Gottvaldová a jedenkrát pan Macek
Na výborových schůzích se projednávala tato témata:
• zpracování a vydání klubového zpravodaje, rozšíření internetových stránek klubu
• zajištění míst a termínů konání klubových akcí ( klubová výstava, bonitace mladých psů, kurz „Jelenář“,
přezkoušení čekatelů na rozhodčí z výkonu
• nominace našich rozhodčích na výstavy a zkoušky
• výběr nejvhodnějšího pořadatele Celostátní soutěže barvářů pro rok 2006
• výběr a zajištění účasti dvou psů na mezinárodní soutěž barvářů konanou v Německu
• zlepšení spolupráce výboru s aktivisty
• řešení problémů se členskými příspěvky
• zlepšování chovné základny barvářů
• řešení stížností a připomínek podaných revizní komisí
CZECH REPUBLIC
Výbor se snažil řešit všechny záležitosti nestraně a objektivně ve prospěch našich barvářů
a všech členů klubu.
Hubert Hubík
jednatel ČMKCHB
Barvář 15/2006
21
PORSCHE
PLZEŇ
Podnikatelská 1, 301 00 Plzeň - Borská pole
Tel.: +420 377 432 611 • www.porsche-plzen.cz
Porsche Plzeň - partner Českomoravského klubu chovatelů
na mezinárodní soutěži barvářů v Německu.
ů barvářů
24
Matrika
Matrikář členům
Vážení, už třetím rokem se prostřednictvím Zpravodaje opět setkáváme. Mojí snahou je udělat tento časopis zajímavým nejen
pro vás - členy klubu, ale i pro všechny ostatní čtenáře, kteří se s ním náhodně setkávají. Zároveň na stránkách ukazujeme
ušlechtilá plemena bavorského a hanoverského barváře. Pokud se vám náš Zpravodaj zdá zajímavým a splňuje vaše očekávání,
jsem spokojen a potěšen.
Upozorňujeme, že pokladník klubu, pan Jan Novotný má několik naprosto nečitelných peněžních poukázek, takže se někdo v
členské základně nemusí najít. Dále upozorňujeme, že členové, kteří se dožijí požehnaných 70 let se stávají váženými a čestnými
členy našeho klubu a neplatí členské příspěvky.
S pozdravem
Mgr. Vladimír Kumpa
Členská základna 2006
1
Adam Miroslav, Karla Marxe 1685, Jirkov, 431 11
2008
40
Čupka Josef, Nová Seninka 1, 788 32
2005
Alexa Július, Leskovická 2670, Tábor, 390 01
2006
41
Dammann Torsten, Bergsiedlung 20, Seifen SRN
2011
Anýž Vlastimil, Strašice 94, 338 45
2005
42
Dány Jaroslav, Andělská Hora 192, 793 32
2007
Báča František, Filipová 8, Loučná n. Desnou, 788 11
2005
43
Divín Václav, Zubří 848, 756 54
2007
5
Baláž Gabriel, Polská 620, Kovářská, 431 86
2005
Divišová Alena, Šestidomí 2, Praha 6, 160 00
2005
6
Balín Michal, Dobříč 115, 330 05
2006
45
Dubčák Josef, Nedašov 132, 763 32
2005
7
Bariak Miroslav, Dolná 537/41, Modrý Kaneň 992 01 SR
2007
46
Dvořák Daniel, Ponědrážka 48, Lomnice n. Lužnicí, 378 16
2009
8
Bárta Jiří, Nezvalova 1350, Mnichovo Hradiště, 295 01
2006
47
Dvořák Jan, Ul.28.října 30, Plzeň, 301 62
2006
9
Bártl Kamil, Novovesská 61,Jablonec n. Nisou, 466 01
2006
48
Dvořák Pavel, Rejvíz 19, Zlaté hory, 793 76
2006
Bauch David , Hartmanice 141, 341 81
2006
49
Eliáš Jan, Bělá pod Pradědem 50, 790 85
2007
Bauch Jindřich, Nová Pec, Dlouhý Bor 11, 384 62
2005
50
Fekl Vlastimil, Robčice 29, Štěnovice, 332 09
2005
Bebar Jiří, Němčice u Boskovic 78, 679 51
2005
150
51
Fencl Vlastimil, Na Rypličce 482, Horní Bříza, 330 12
2006
13
Bebarová Jana, Němčice u Boskovic 78, 679 51
2005
50
52
Fiala Zdeněk, Bělá pod Bezdězem, Česká 102, 294 21
2005
14
Bednář Dušan, Bílá Voda 2, 790 69
2005
53
Fiala Zdeněk, Bělá pod Bezdězem, Ukoupaliště 513, 294 21
2005
Beharová Zuzana, Dvorská 90, Blansko, 678 01
2007
54
Figura Josef, U rybníků 89, Loštice, 789 83
2007
16
Bechyňský Vlastimil, Kostelní Bříza 59, Březová, 357 61
2005
55
Fišnar Jiří, Kouty nad Dešnou 49, Loučná nad Dešnou, 788 11
2007
17
Bejček Pavel, Bílý Potok 31, Hejnice 463 63
2006
56
Flasar František, Bouzov-Kozov 12, 783 25
2007
2
Ing.
3
4
10
Ing.
Ing.
11
12
15
Ing.
JUDr.
150
150
44
Ing.
Ing.
18
Ing.
Beneš Josef, Moldava 161, 417 81
2006
57
Fot Jiří, Pod Hůrkou 10, Město Albrechtice, 793 95
2005
19
Ing.
Beran Jiří, Ledkujská 400, Police n. Metují, 549 54
2005
58
Fox Josef, Am Kop 2, 537 97 Lohmar, SRN
2011
20
Beránek Jiří, Nový Jáchymov 91, Hudlice, 267 03
2005
59
Fríd Jan, Česká 677, Prachatice, 383 01
2006
21
Berge Peter,Glasshuttes str. 11, Liebstadt, BRD
2006
50
60
Frydrych František, Kozlov 1001, Velký Újezd, 783 55
2007
22
Berndt Josef Wolfgang, Aufland 1, Bergen BRD, 293 03
2008
50
61
Fryzelka Pavel, Rudimov 99, 763 21
2005
Bíca Vojtěch, Zavadilka 2095, Č. Budějovice, 370 05
2006
62
Garbulinski L., Dobrotice 22, Holešov, 769 01
2006
Bittner Jan, Třebivlice 173, 411 15
2006
63
Gerlich Radomír, Loštice, Palackého 173, 789 83
2007
25
Blažek Zdeněk, Vrkoslavická 15, Jablonec n. Nisou, 466 01
2006
64
Gora Miroslav, Hřbitovní 1552, Český Těšín, 737 01
2007
26
Boháč Vladimír, Kmochova 2420-15, Chomutov, 430 03
2005
65
Gottvaldová Zuzana, Konrádova 9, Brno, 628 00
2006
Bořil Zdeněk, Jaselská 79, Libavá, Domašov n. Bystř 783 06
2005
66
Hájek Ivo, Pozořice 623, Brno - venkov, 664 07
2005
Brychta Lubomír, Kladská 12, Mariánské Lázně, 353 01
2006
67
Hanousek Tomáš, Tisa 225, 403 36
2005
29
Budák Pavel, Radonice 75, 431 55
2006
68
Hanykýř Aleš, Svobody 126/34, Cheb, 350 02
2005
30
Bureš Josef, Komenského 548, Kryry, 439 81
2007
69
Hanzlík Libor, Prášily 104, Sušice, 342 01
2005
Burián Libor, Třebešov 2, Rychnov nad/ Kněž.,
2007
70
Hartmann Zbyněk, CSc, Tyršova 250, Studená, 378 56
2005
32
Buřil Stanislav, Stříbrná 630, 357 21
2005
71
Hasenohrl Radek, Hradiště, Obrance 2, Kadaň 432 01
2006
33
Czernizchowski Z., ul.Rodzimna10015, Kladsko, 573 00 Polsko
2006
72
Hauerland František, Bystřice p. Lop. 344, 687 55
2007
34
Čámský Radislav, Petříkova 76, Praha 9 - Čákovice, 196 00
2006
73
Havel Petr, Drahotín 1, Poběžovice, 345 22
2005
35
Čech Bedřich, Vysoké n. Jiz. č. 100, 512 11
2008
36
Čechotovský Alois, Dolní Dvůr 108, 543 42
2005
37
Čermák Vojtěch, Rudolec 68, Březová u Sokolova, 357 61
38
39
23
24
Ing.
27
28
31
Ing.
Ing.
200
Ing.
Ing.
Ing.
Havlíček Zdeněk, Stavařská 676, Uherské Hradiště, 686 01
2012
75
Hebík Marek, Krsov 29, Pernarec
2005
2006
76
Hejral Jaroslav, Nadvojovice 1416, Turnov,511 01
2005
Červinka Josef, Lesná 110, Tachov, 347 01
2005
77
Helus Martin, Kaznějov, Drahotínská 304, 331 51
2006
Čevela Josef, Tupesy 401, Uh.Hradistě, 687 07
2005
78
Hennrich Petr, Klíny 1, Litvínov, 436 01
2006
Barvář 15/2006
74
Ing.
200
100
Ing.
100
100
200
100
Členská základna
79
Herzán Antonín, Červený Hrádek, Jirkov, 431 11
2006
135
Kolář Jiří, Kozlov 1041, Velký Újezd, 783 55
2007
80
Hlaváč Jiří , Palachova 22 , Litoměřice, 412 01
2007
136
Koňařík Martin, 5.května1013, Rožnov p. Radhoštěm, 756 61
2007
81
Hlisnikovský Josef, Vyšní Lhoty 85, okr. Frýdek Místek, 739 06
2008
137
Koňařík Vlastimil, Nádražní 226, Javorník u Jes., 790 70
2007
82
Hockman Ladislav, Hroznětínská 340, Ostrov, 363 01
2006
138
Koňařík Vlastimil, Račí údolí 112, Javorník u Jes., 790 70
2005
83
Hofman Karel, Vítkovice 306, 512 38
2007
139
Konečný Oldřich, Moravský Krumlov, U Nádraží 899, 672 01
2006
50
Hojgr Bořivoj, Vernířovice 215, Velké Losiny, 788 15
2006
140
Konečný Tomáš, Mohelno 225, 675 75
2006
50
Holas Josef, Mohelno 484, 675 75
2005
141
Konopásek František, Legionářů 345, Příbram, 261 02
2005
84
Ing.
85
86
Ing.
50
Homola Stanislav, Dalovice 190, Karlovy Vary, 362 63
2006
142
RNDr.
Konvička Petr, Kabelíkova 2, Přerov, 750 00
2005
87
Ing.
Horáček Jiří, Malinova 8/491, Brno, 644 00
2006
143
Ing.
Kopecký Miroslav, Rejvízská 429, Jeseník, 790 01
2007
88
Ing.
Horyna Jan, Kozojedy 100, Vysoké Veselí, 507 03
2005
144
Kopřiva Petr, Dolní Paseky 252, Rožnov p. Radhoštěm, 756 61
2005
150
Houf Josef, Křímov 23, 430 01
2006
145
Koster Dirk, Junghaus str. 13, Dresden, BRD 012 77
2005
200
89
90
Ing.
50
Hovad Zdeněk, Hybešova 5, Šumperk, 787 01
2006
146
Kostka Karel, Mnichov 367, Vrbno pod Pradědem, 793 26
2007
91
Hrstka Radim, Šebrov 161, Lipůvka 679 22
2006
147
Košárek Josef, Stará silnice 57, Opava 747 07
2006
92
Hrůzová Marcela, Branice 10, Bernartice, 398 43
2006
Kotačka Petr, Horní Ujezd 113, Stařeč, 675 22
2006
93
Hubík Hubert, Stříbrnice 21, Staré Město p. Sn., 788 32
2007
149
Kotrla Pavel, Vršek 35, Abertamy, 362 35
2008
94
Hůrka František, Strašice 485, 338 45
2007
150
Kouba Josef, Vápenná 277, 790 64
2007
95
Hůrka Radek, Podluhy 185, Hořovice, 268 01
2007
151
Kouba Radek, B.Němcové 9, Cheb, 350 02
2005
96
Hýbner Stanislav, Malá Morávka 26, 793 36
2005
152
Koulová Radka, Mšecké Žehrovice č. 126, Mšec, 270 64
2005
97
Chvála Petr, Černý Potok 46, Vejprty, 431 91
2005
153
Kramář Pavel, Petrovičky 51 - Mladkov, Jablonné n. Orl. 561 64
2005
98
Iršová Barbora, Rejhotice 5, Loučná n. Des., 788 11
2006
154
Krátký Zdeněk, Kamenka 27, Odry, Nový Jičín 742 35
2006
99
Izák Aleš, Jedlova 190, Deštné v Or. h., 517 91
2005
155
Kratochvíl Petr, Nám. J.Hrubého 69, Kardašova Řečice, 378 21
2005
100
Izák Josef, Zdobnice v Orl. h. 21, 516 01
2005
156
Krautvor Ladislav, Žerčice 50, Semčice, 294 46
2007
157
Krejčík Václav ml., Tovární 295, Hrádek n.N., 463 34
2005
158
Krejčík Václav st., Donín 322, 463 34
2005
150
200
148
MUDr.
101
Ing.
Jadrníček Jan, Střítěž nad. B 148, 756 52
2005
102
JUDr.
Jager Josef, Brno-Tuřany, Šípkova 6, 620 00
2005
103
Jakeš Josef, Lomená 384, Křemže, 382 03
2005
159
Kreps Hubert, Skryje 28, Golčův Jeníkov, 582 83
2006
104
Janášek Libor, Smilovská 174, Libava, 783 07
2007
160
Krop Vladislav, Bystřice n. Olší 12, 739 95
2006
105
Janík Milan, Velké Karlovice 655, 756 06
2005
161
Kropík Vladimír, Hranice 26, Trhové Sviny, 374 01
2006
100
50
106
Ing.
Janota Jiří, Komenského 122, Mimoň, 471 24
2006
162
Kubernát Jiří, Závodu míru 799, Karlovy Vary, 360 12
2005
107
Ing.
Jeřábek Josef, Horská 883, Ostrov, 363 01
2005
163
Kubica Dušan, Jindřichov ve Slez. 426, 793 83
2005
108
Jirák Petr, Úročnice 53, Benešov, 236 01
2005
164
Kučera František, Moravské Knínice Mezihoří 242, 664 34
2006
109
Jiřička Pavel, Špindlerův Mlýn 42/b, 543 51
2007
165
Ing.
Kuchta Jaroslav, Říčky v Orl. Horách 235, Rokytnice 517 61
2006
110
Josat Wolfgang B., Amtland 1, 293 03 Bergen, SRN
2008
50
166
Mgr.
Kumpa Vladimír, Krokova 12, Plzeň, 326 00
2006
111
Jurajda Luděk, Karlova Studánka 29, 793 24
2005
100
167
Ing.
Kůs Václav, Čejetice 103, Starakonice 386 01
2005
112
Kabát Mojmír, Prášily 130, 341 95
2006
168
Ing.
Kváš V., Svojsíkova 554, Veselí n.L., 391 81
2007
113
Kacerovský Miroslav, Dělnická 481, Kdyně, 345 06
2006
169
Kvíčala David, Aloisina Výšina 640, Liberec, 460 15
2006
Kahánek Zdeněk, Trojanovice 861, Frenštát p. R., 744 01
2007
170
Kyliš Pavel, U Koupaliště 1066, Ostrov, 363 01
2005
Kaiser Josef, Místo 95, Málkov, 431 58
2006
171
Lajgot Ladislav, Zubří 582, 756 54
2006
116
Kalinec Václav, Bukovinka 39, 679 05
2006
172
Lebeda Petr, Staré Heřmínovy 86, 793 12
2005
117
Kalous Martin, Mírová 423, Vimperk, 385 01
2005
173
Libal Josef, Orlické Záhoří 59, 517 64
2007
118
Kalser Jan, Diana 11, Tachov, 348 07
2005
174
Lipowský František, Jablůnkov 900, 739 91
2005
Kalus Josef, Podlesí 411, Valašské Meziříčí, 757 01
2006
175
Liskovský Milan, Hroznov-Velký Dřevíč 89, 549 34
2006
120
Kamp Miloš, Stříbrnice 9, Staré Město p. S., 788 32
2006
176
Liška Josef, Brenná 40E, Zákupy, 471 23
2006
121
Kaprál Miroslav, Melantrichova 3, Prostějov, 796 01
2006
Lišková Zdeňka, Mládežníků 780/II, Rokycany 337 01
2006
122
Kasala František, Osíčko 125, Bystřice p. Hostýnem, 768 61
2007
178
Lomnická Zdena, Slepá II/485, Praha 4, 142 00
2006
123
Kasala Radek, Kladruby n. Labem 98, 533 24
2007
179
Loskot Jiří, Strašice 171/III, 338 45
2005
124
Keltner Martin, Arnoštov 35, Prachatice 383 01
2005
180
LS Broumov, Komenského 256, Broumov, 550 01
2006
125
Keltner Miroslav, Arnoštov 46, Zbytiny, 383 01
2005
181
Macek Jan, Rokytnice v Or. h. 308, 517 61
2007
126
Kilb Aleš, Klíny 41, Litvínov 436 01
2005
182
Maco Ivan, Bystřec 61, 561 54
2006
127
Klapetek Jan, Uhlířov 74, 747 82
2006
183
Máčalík Michal, K vodojemu 423, Nivice, 687 51
2005
128
Klement Aleš, Havlíčkova 405, Hlubočky, 783 61
2007
184
Mader Josef, Zdobnice 10, Rychnov n. Kněžnou, 516 01
2007
100
Klement Lubomír, Hranická 1118/c, Lipník n. Bečvou, 751 31
2005
185
Mader Tomáš, Souvlastní 38, Rychnov n. Kněžnou, 516 01
2007
150
130
Klemsa Jaroslav, Nábřežní 345, Staré město pod. Sn. 788 32
2006
186
Máchal Karel, Ke Kopaninám 169, Sázava, 285 06
2006
131
Klevan Antonín, Spalov 102, 742 37
2005
187
Majer Ivan, Strážný 82, 384 43
2006
132
Kmínkovi Anna a Kamil, Heřmanovice 474, 793 71
2006
188
Majer Jaroslav, Radonice 246, 431 55
2007
133
Kohler Walter, Malá Morava 93, Hanušovice, 788 33
2005
189
Maroušek Vladislav, Mžížovice 5, Chocerady, 257 24
2006
134
Koláček František, Milonice 37, Lipůvka, 679 22
2006
190
Martin Zdeněk, Dolní Dvůr 142, 543 42
2005
114
115
119
129
Ing.
Ing.
Ing.
100
177
Ing.
50
Ing.
Ing.
JUDr.
Ing.
Barvář 15/2006
100
210
25
26
Členská základna
191
Marvánek Jiří, Ješovice 4, Liběchov, 277 21
2006
Mašlanka Tadeáš, Okružní 554, Klášterec n. O., 431 51
2007
Ramach Aleš, Bedřichov 42, Špindlerův Mlýn, 543 51
2014
Rambousek Radomír, Vižňov 313, Meziměstí, 549 81
193
Matras Miloš, Libišská 1746, Kobylisy - Praha 8, 182 00
2007
2007
249
Rath František, Chotyně 218, Liberec, 463 34
2005
194
Maun František, Horní Vltavice 2, 384 91
2005
195
Mazal Jaroslav st., Hartinkov 71, Chornice, 569 43
2006
250
Rathouský Pavel, Jitkovská 2, Kralovice, 104 00
2006
251
Riedl Alexandr, Jáchymovská 92, Abertamy, 362 35
Mejsnar Jan, Horní Polubny 339, 468 50
2006
2007
252
Riedl Alexandr, Valeč v Čechách 94, 364 53
197
2006
Mihálik Josef, Hrušov 122, 991 42, SR
2007
253
Rienmüller Gert, Štětkova 5, Praha 4, 142 00
2007
198
Mihulka Václav, Prorubky 12, Rychnov n. Kněžnou, 516 01
2006
254
Ronza Lubomír, Zadveřice 270, Vizovice, 763 12
2005
199
Modlík Jiří, Žandov 70, Chlumec, 403 39
2005
255
Rozínek Zdeněk, Školní 460, Rokytnice v Orl. h., 517 61
2008
Moulis Ctirad, České Žleby 6, Stožec, 384 44
2005
256
Rydrych Marek, Nepomuk 35, Rožmitál p. Třemšínem, 262 42
2005
201
Mráček Petr, Lbín 52, Litoměřice, 412 01
2008
257
MVDr.
Ryjáček Jiří, Voltuš 84, Rožmitál p. Tř., 262 42
2005
202
Mrkvica Michal, Valašská Bystřice 217, 756 27
2005
258
Ing.
Ryvola Čestmír, Jiráskova 271, Horní Blatná, 362 37
2005
203
Muller Horst, Kladská 12, Mariánské Lázně, 353 61
2006
259
Ing.
Řádek Miroslav ml., Stursova 18, Žďár n. S., 591 01
2005
Musil František, Ráječko 162, Rájec - Jestřebí, 679 02
2007
260
Řádek Miroslav, Dvorská 38, Žďár n. S., 591 01
2006
205
Mutina Stanislav, Olšany 153, Olšany u Šumperka, 789 62
2006
261
Řepa Jan, Frymburk 115, 382 79
2006
206
Myslivec Josef, Nová Ves 165, Přimda, 348 06
2005
262
Říhová Lucie, Okružní 554, Klášterec n. O., 431 51
2007
100
207
Navrátil Josef, Na Chmelnici 2138, Uherský Brod, 688 01
2006
263
Seifert Ivo, Vítkovice v Krk., čp. 369, 512 38
2006
50
208
Navrátil Radim, Bezručova čtvrť 860, Bojkovice, 687 71
2005
264
Seniow Jacek, Wejherowska 41/31, Wroclaw, 542 39, POLSKO
2006
209
Nechanický Josef, Černý Důl 157, 543 44
2005
265
Schejbal Josef, Kostelní 45, Čelákovice, 250 88
2006
Němec Edvard, Lesovna 122, Hřensko, 407 17
2006
266
Schubert Pavel, Dvouletky 41, Březová u Sokolova, 357 61
2006
Nemec Stanislav, Ke Zbrojnici 93, Mikulov, 419 01
2006
267
Schwarz Leoš, Kytlice 66, 407 45
2008
Němeček Zdeněk, SNP 567, Prachatice, 383 01
2006
268
Skácil Jiří ml., Šanov 185, Slavičín, 763 21
2007
192
196
200
204
MUDr.
Ing.
Ing.
Ing.
210
211
Ing.
212
213
Ing.
247
50
50
100
150
248
Ing.
Dr.
Nerad Jaroslav, Nádražní 5, Mimoň, 471 24
2005
269
Skácil Jiří, Šanov 185, Slavičín, 763 21
2007
214
Nitsche Günter, Bílá Voda - Ves 121, 790 69
2006
270
Skála Jaroslav, Myslivna p. Sv. Kateřinou 355, Počátky, 394 64
2005
215
Novotný Jan, Přebytek 133, N. Město p. Smrkem, 463 65
2006
271
Skočil Jan, Hořehledy 75, Poříčí 335 61
2007
272
Skrbek Petr, Pec p. Sněžkou 43, 542 22
2006
273
Slánský Miloslav, Na Slovance 279, Nový Bor, 473 01
2007
216
Ing.
Novotný Ladislav, Velké Popovice 339, 251 69
2005
217
Ing.
Nuslauer Evžen, Horská 62, Nové Zvolání, Vejprty, 431 91
2005
218
Ing.
150
100
150
150
50
Okřina Pavel, Plešný 73, Nová Pec, 384 62
2006
274
Slivka Dušan, Novomeského 32, Pezinok, 902 01
219
Ostádal František, Klášterecký Mlýn 4, Rejštejn, 341 92
2005
275
Sloup Miroslav, Husova 740, Nýrsko 340 22
2005
220
Packan Ivan, Požární 565, Bor u Tachova, 348 02
2006
276
Sochor Jan, Cínovec 217, 417 32
2007
221
Pavlík Milan, Labská 30, Špindlerův Mlýn, 543 51
2006
277
Sojka Jiří, Lipník 125, Čachovice u M. B., 294 43
2005
222
Pelikán Pavel, 5. května 337, Ledenice 373 11
2006
278
Solar Kamil, Zajčov 171, 267 63
2007
223
Pelikán Václav, Strašice 575/II, Rokycany, 338 45
2005
279
Solar Vladimír, Husova 937/89, Vejprty,431 91
2005
Peterka Miroslav, Botanická 14, Brno, 602 00
2006
280
Soukup František, Obecnice 286, 262 21
2007
225
Petr Jaroslav, Pěčín 177, 517 57
2008
281
Soukup Jaromír, Ovocná 3867, Kroměříž, 767 01
2007
226
Petráš Zbyněk, Nové Spolí 100, Český Krumlov, 381 01
2005
282
Soukup Viktor, Obecnice 285, 262 21
2007
227
Petrů Radek, Rozhraní 86, 569 03
2007
283
Správa NP a CHKO Šumava, Prášily, Lesní správa, 341 95
2006
Petřík Libor, Heřmanovice 470, 793 74
2005
284
Staněk Miroslav, Sepekov 305, 398 51
2006
229
Pilát Martin, Palackého 4275, Chomutov, 430 01
2005
285
Staník Martin, Rýmařov, Opavská 13, 795 01
2005
230
Pivoňka Karel, Mohelno 503, 675 75
2005
286
Stodola Jaroslav, Slavný 18, Police n. Metují, 549 54
2006
231
Plaňanský Karel, Dobřív 45, 338 44
2006
287
Stoiber Adalbert, Přední Vytoň, 382 79
2003
Plch Karel, Dolní Lhota 156, Blansko, 678 01
2007
288
Strnad Jiří, Křinice 131, Broumov, 550 01
2006
233
Plíšek Josef, Tovární 737, Nové Město p. Sm., 463 65
2006
289
Struž Miroslav, pošt. schránka 10, Praha 9-Prosek, 190 00
2006
234
Pokora Jaroslav, Bílý Potok 242, Hejnice, 463 62
2006
290
Stýblo Jindřich, Hoření 1108, Lomnice n. P., 512 51
2005
100
235
Poláček Josef, Velké Hamry 590, 468 45
2005
291
Sukdol Luboš, Radenov 16, Chomutov, 430 01
2005
100
236
Polách Petr, Bílý Potok 67, Vrbno p. Pradědem, 793 26
2006
292
Sůva Bohumil, Liběšice 48, Jičín, 506 01
2008
237
Poruba Zdeněk, Bořkova 585, Zubří 756 54
2005
293
Svačina Josef, Zdounky - Zákostelí 242, 768 02
2005
238
Pretsch Mojmír, Vetrkovice 30, Opava, 747 43
2006
294
Svoboda Marek, Domažlická 112, Koloveč, 345 43
2006
Pročka Robert, Prachatická 395, Volary, 348 51
2006
295
Svoboda Vítězslav, Harrachov 632, 512 46
2006
240
Procházka Josef, Ludíkov 79, 680 01
2006
296
Šafařík Josef, Přimda 161, 348 06
2006
241
Procházka Roman, Nebovidy 132, Kolín, 280 02
2006
297
MVDr.
Šašek Jan, Sokolská 50, Ústí n. O., 562 04
2006
242
Procházka Václav, Tyršova 30, Koloveč, 345 43
2006
298
Ing.
Šefl Josef, Voltuš 79, Rožmitál p. Tr., 262 42
2005
243
Prošek Jindřich, Liberec, Horská 206, 460 10
2006
299
Šesták Pavel, Gagarinova 12, Lanžhot, 691 51
2005
244
Průšovič Jiří, Nová Ves v Horách 145, Most, 435 45
2006
300
Šimek Vítězslav, Sadová 849, Moravská Nová Ves, 691 55
2007
Rait Karel, Harrachov 126, 512 46
2005
301
Šír Miloš, Žirečská Podstráň 4, Dvůr Králové, 544 01
2005
Rait Tomáš, Harrachov 347, 512 46
2007
302
Šírlo Miroslav, Sokolská 293, Česká Lípa, 470 01
2006
224
228
232
239
245
246
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Barvář 15/2006
150
150
Ing.
MVDr.
SR
100
2006
100
100
200
Členská základna
303
Školník Jan, Zdoňov 179, Teplice n. Metují, 549 57
2007
304
Ing.
Šlapák Miroslav , Všehrdy 47 , 430 01
2008
305
Ing.
Šlechta Martin, Havlíčkova 1030, Jaroměřice n. R., 675 51
2006
306
Ing.
Šlechta Svatopluk, K Pazderně 2015, Benešov 256 01
2006
Šolc Ivan, Čím 95, Nový Knín 262 03
2008
Španihel Jindřich, Morávka 470, 739 05
2005
309
Štěpánek František, Police n. Met., Pod Kloučkem 280, 549 54
2007
310
Štrobl Richard, Malšín 42, Rožmberk 382 18
2006
311
Štrunc Jiří, Zahradní 390, Planá 348 15
2005
312
Šusta Jan, Plzeňská 284, Toužim, 364 01
2005
313
Švanda Pavel, Otovice u Broumova 199, 549 72
2006
314
Švarc Jiří, Bratrská 40, Přerov, 750 02
2006
315
Švorc Zdeněk, Oertzenweg 54, Berlín, 141 63, BRD
2005
316
Ticháček Jan, Ferdinandov 24, Hejnice, 463 62
2006
317
Tipmann Lubomír, Střelná 93, Košťany, 417 23
2008
318
Toman Miroslav, Strojetice 74, Čechtice 257 65
2007
319
Tomíček Jaroslav, Čistá v Krkonoších 152, 543 44
2007
320
Trávníčková Eliška, Tetčická 65, Střelice u Brna, 664 47
2006
321
Ťulpík Jan, Adolfovice 54, Jeseník, 790 01
2008
307
308
322
Ing.
Ťulpík Oldřich, Filipovice 18, Bělá pod Pradědem, 790 85
2007
323
Tůma Jiří, Pyšná 35, Jirkov, 431 11
2006
324
Tůma Martin, Kamenice 70, Štiřín, 251 68
2005
325
Tůma Zdeněk, Žin 29, Želany, 417 63
2006
326
Tureček Jiří, Horní Maršov 28, 542 26
2007
327
Valeš Jaroslav, Hlína 116, Ivančice, 664 91
2005
Valeš Pavel, Malonty 36, 382 91
2006
329
Varvařovská Jana, Jiráskova 150, Horní Planá, 382 26
2007
330
Varvařovský Ladislav, Bohutín 24, 262 41
2005
331
Varvařovský Tomáš, Kozičín 35, Příbram, 261 01
2005
332
Vávra Petr, Dolní Lysečiny 6, Horní Maršov, 542 26
2007
333
Včelák Jan, Zdobnice 8, 516 01
2005
334
Venus Josef, 8. května 373, Velká Bystřice, 783 53
2007
328
Ing.
Ing.
335
MVDr.
Vernerová Eva, U ZOO 17, Brno-Bystrc, 638 00
2005
336
MUDr.
Veselý Jiří Csc., Černohorská 13, Brno, 621 00
2005
337
Vetrák Miroslav, Dolné Plachtince č. 13, SLOVENSKO, 991 24
2005
338
Viktorin Pavel, Olešná 8, Blansko, 678 01
2005
339
Vodolan Luboš , Dolní Krupá 142 , Mnichovo Hradiště , 295 01
2006
340
Vodolen Luděk, Josefodolská 3, Mladá Boleslav, 293 07
2006
341
Vohradský Václav, Obecnice 274, 262 21
2006
342
Vondráková Lucie, Harantova 1501, Písek, 39701
2006
343
Vozák Václav, Zbiroh 473, Bezručova ul., 338 08
2005
344
MVDr.
Vrána Vlastimil, Dubnice 93, 471 26
2006
345
Vrba Rudolf, Rapotín 291, 788 14
2005
346
Vrbel Milan, Vižina 57, Osov, 267 25
2006
347
Walach Josef, Hnojník 352, 739 53
2007
348
Walczysko Milan,Třinec, Svornosti 1008, 739 61
2007
349
Walter Karel, Mánesova 938, Nové Město p. Smrkem, 463 65
2006
350
Wolf Bronislav, Akátová 68, Hr. Králové, 500 09
2007
351
Zadražil Miroslav, S. K. Neumanna 7, Jihlava, 586 00
2005
352
Zahrádka Václav, Klášterský Mlýn 4, Rejštejn, 341 93
2007
353
Zapletal Josef, Lázně Libverda 129, 463 64
2005
354
Zavaďák Václav, Svahova 4959, Chomutov, 430 03
2007
Zelenka Jaroslav, Otakara Jahna 1698, Mělník , 276 01
2007
Ziegnosser Petr, Lesní 140, Lány, 270 61
2006
357
Zikmund Miloslav, Skelná Huť 94, Mimoň, 471 24
2006
358
Ziob Joachim, Fostersstrase 4, Wipfenberg, BRD
2005
355
356
Ing.
200
359
Zmeškal Jiří, Na Vyhlídce 306, Křemže, 382 03
2005
360
Zumr Josef, Josefův Důl 200, 468 44
2007
Zuzaník Pavel, K Bezedníku 244, Lukov, 763 17
2007
Zvardoň Václav, Štipoklasy 15, Úněsov 330 38
2007
Zvoníček Bohdan, Sidonie, Svatý Štěpán 63, 763 34
2007
Žilka Jiří, Svat. Čecha 346, Javorník, 790 70
2006
361
Ing.
362
100
363
364
Ing.
Odlišné označení znamená vyřazení z členské základny
100
Chovné podmínky
bavorských a hannoverských barvářů
200
150
50
1. Povinná účast na jarním svodu (pořádají OMS)
2. Výstavní ocenění od minimálního stáří jednoho roku
s ohodnocením výborný nebo velmi dobrý
Přičemž platí poslední zapsané výstavní ocenění v naší
republice rozhodčím ČMKJ.
3. Psi -PzB I. nebo II. cena + IHB I. nebo II. cena
feny -PzB I. nebo II. cena + IHB I. až III. cena
4. U jedinců kde nebyla možnost na IHB odzkoušení
hlasitého štvaní,bude dodatečně hlasitost odzkoušena
a zapsána rozhodčím do PP.
5. Rentgenové vyšetření DKK od minimálního stáří
12 měsíců s maximálním poškozením 1/1 (B/B).
6. Plnochrupost u obou plemen.
7. Bonitace provedena poradcem chovu + rozhodčím
z exterieru od minimálního stáří 1 roku zapsaná do PP.
(Měla by být jako poslední akt uchovnění jedince).
8. Poradce chovu může
a) prodloužit pracovně vynikajícím jedincům,
kteří jsou v dobré kondici působení v chovu
o jeden rok.
b) vyřadit z chovu jedince charakterově slabé,
nervózní, bázlivé, agresivní nebo
s nevýraznou chutí do práce.
200
200
INZERCE
150
Prodám štěňata BB, otec Astor od Starého buku, matka
Laura Vatrová. Předpokládaný odběr koncem května,
Josef Kouba, 790 64 Vápenná 277, tel.: 584 439 141,
po 17:00 hodině tel.: 736 627 684.
100
Barvář 15/2006
27
28
Zpráva
Seznam členů výboru ČMKCHB
Funkce
Jméno - adresa
Předseda
Ing. Soukup Frant.
Jiráskova č. 150
382 26 Horní Planá
Pavlík Milan
Labská 30
543 51 Špind. Mlýn
Hubík Hubert
788 32 Staré Město p. Sn.
Kasala František
Osíčko 125
768 61 Bystř. p. Hostýnem
Bejček Pavel
Bílý Potok 31
463 62 Hejnice
Novotný Jan
Přebytek 133
463 65 N. Město p. Sm.
Kumpa Vladimír
Krokova 12
326 00 Plzeň
Poradce chovu
Jednatel
Výcvikář
Ved. aktivistů
Ekonom
Matrikář - Kronikář
Tel. privat
Tel. zam.
Mobil
Fax.
E-mail
380 739 113
605 206 780
380 738 106
[email protected]
603 900 792
499 523 697
[email protected]
499 523 697
583 239 370
583 239 140
606 744 012
573 390 222
573 381 122
732 870 195
482 323 043
482 312 711
723 460 108
[email protected]
573 378 302
602 964 111
377 446 695
724 114 550
[email protected]
544 215 532
603 882 215
[email protected]
Seznam členů dozorčí rady:
Předseda
1. člen
2. člen
Gottvaldová Zuzana
Konrádova 9
628 00 Brno
Klement Aleš
Havlíčkova 405
783 61 Hlubočky
Macek Jan
Rokytnice v Orl.
h. 308
s. č. 517 61
605 206 881
494 595 660
732 208 678
Adresář aktivistů ČMKCHB
Spádová oblast číslo
Jméno a adresa
Tel. privát
1.
Ing. Šefl Josef, Voltuš 79,
262 42 Rožmitál p. Třemšínem
318 665 940
2.
Keltner Miroslav, Arnoštov 46,
384 41 Zbytiny
388 337 208
3.
Schubert Pavel, Dvouletky 41,
357 61 Březová u Sokolova
352 661 382
4.
Ing. Brychta Lubomír, Kladská 12
353 01 Mariánské Lázně
354 691 296
5.
Kabát Mojmír, Prášily 130,
342 01 Sušice
376 589 056
6.
Adam Miroslav, Karla Marxe 1685,
431 11 Jirkov
7.
Ing. Beneš Josef, Moldava 161,
417 81 Moldava
417 878 030
8.
Bejček Pavel, Bílý Potok 31,
463 62 Hejnice
482 323 043
9.
Vávra Petr, Dolní Lysečiny 6,
542 26 Horní Maršov
737 225 406
10.
Izák Aleš, Deštné v Orl. Hor. 190,
517 91
606 614 987
11.
Ing. Gottvaldová Zuzana, Konrádova 9,
628 00 Brno
12.
Polách Petr, Bílý Potok 152,
793 26 Vrbno pod Pradědem
13.
Vrba Rudolf, Rapotín 291,
788 14 Rapotín
583 242 085
14.
Řepa Jan, Frymburk 115,
382 79 Frymburk
380 735 504
15.
Plaňanský Karel, Dobřív 45,
338 44 Dobřív
371 783 093
16.
Zvardoň Václav, Štípoklasy 15,
330 38 Úněšov
Barvář 15/2006
Tel. zam.
Mobil
Fax
E-mail
724 524 690
388 337 233
605 206 775
606 604 455
417 531 601
[email protected]
376 589 021
602 161 316
417 531 601
737 615 151
723 460 108
544 215 532
603 882 215
724 523 520
583 389 235
728 755 449
724 524 598
371 783 153
605 206 734
723 329 553
[email protected]
Jubilanti
Jubilanti 2006
75
Staněk Miroslav, Sepekov 305, 398 51
Anýž Vlastimil, Strašice 94, 338 45
Macek Jan, Rokytnice v Orlických horách 308, 517 61
Čechotovský Alois, Dolní Dvůr 108, 543 42
Čestní členové nad 70 let
09. 02. 1931
16. 03. 1931
26. 10. 1931
09. 11. 1931
70
Fencl Vlastimil, Na Rypličce 482, Horní Bříza, 330 12
Sojka Jiří, Lipník 125, Čachovice u Mladé Boleslavě, 294 43
Myslivec Josef, Nová Ves 165, Přimda, 348 06
02. 03. 1936
09. 04. 1936
12. 12. 1936
65
Petr Jaroslav, Pěčín 177, 517 57
Nitsche Gunter, Bílá Voda - Ves 121
Zapletal Josef, Lázně Libverda 129, Hejnice, 463 62
Pelikán Václav, Strašice 575/II, Rokycany, 338 45
Kučera František, Mezihoří 242, Moravské Knínice, Kuřim, 664 34
MVDr. Vozák Václav, Bezručova 357, Zbiroh, 338 08
14. 01. 1941
02. 07. 1941
12. 08. 1941
19. 08. 1941
01. 09. 1941
27. 10. 1941
60
Ing. Ziegnosser Petr, Lesní 140, Lány, 270 61
Sochor Jan, Cínovec 217, 417 32
Ing. Kaiser Josef, Místo 95, 431 58
Dvořák Jan, Ul. 28. Října 30, Plzeň
4. 2. 1946
27. 06. 1946
14. 08. 1946
25. 11. 1946
Anýž Vlastimil, Strašice 94, 338 45
Bajer Antonín, Levínská Olešnice 153, Jílemnice, 514 01
Blažek Zdeněk, Vrkoslavická 15, Jablonec nad Nisou, 466 01
Buřil Stanislav, Stříbrná 630, Kraslice, 358 01
Čechotovský Alois, Dolní Dvůr 108, 543 42
Čermák Vojtěch, Rudolec 68, Březová u Sokolova, 357 61
Fencl Vlastimil, Na Rypličce 482, Horní Bříza, 330 12
Mgr Foltýn Otakar, Zámecká 191, Střílky, 768 04
Haltmar Leoš, Kunčice 100, Staré Město p. Sněžníkem, 788 32
Ing. Hartmann Zbyněk, CSc., Tyršova 250, Studená, 378 56
Macek Jan, Rokytnice v Orlických horách 308, 517 61
Macoun Milan, Železná 140, Vrbno pod Pradědem, 793 26
Myslivec Josef, Nová Ves 165, Přimda, 348 06
Rath František, Chotyně 218, Hrádek nad Nisou, 463 34
Ing. Ryvola Čestmír, Jiráskova 271, Horní Blatná, Abertamy, 362 35
Schestauber Jiří, Jaronín 14, Kremže , 382 03
Sojka Jiří, Lipník 125, Čachovice u Mladé Boleslavě, 294 43
Staněk Miroslav, Sepekov 305, 398 51
Šalát Jiří, Komenského 295, Vrchlabí 1, 543 01
Štěpánek František, Pod Klůčkem 280, Police nad Metují, 549 54
Švarc Jiří, Bratrská 40, Přerov, 750 02
Tomášek Hubert, Horákov 150, Mokrá, 664 04
Uhlík Jaroslav, Borek 136, Rokycany 1, 337 01
Zlámalová Marie, Vančurova 37, Šumperk 1, 787 01
16. 03. 1931
07. 04. 1936
09. 03. 1934
13. 05. 1934
09. 11. 1931
25. 01. 1928
02. 03. 1936
19. 07. 1934
12. 12. 1936
02. 11. 1929
26. 10. 1931
06. 02. 1932
12. 12. 1936
28. 07. 1932
02. 01. 1927
28. 02. 1932
09. 04. 1936
09. 02. 1931
23. 11. 1936
01. 08. 1929
25. 04. 1933
02. 07. 1935
10. 07. 1929
17. 05. 1935
Všem, kteří se v letošním roce dožívají významného jubilea, přejeme štěstí, pevné zdraví
a mnoho zajímavých kynologických a loveckých zážitků.
Přeje výbor a členové ČMKCHB
Ing. Zuzana Gottvaldová
55
JUDr. Bebarová Zuzka, Dvorská 90, Blansko
Ing. Hanousek Tomáš, Tisá 225, 403 36
Ing. Bittner Jan, Třebívlice 173, 411 15
Bořil Zdeněk, Jeselská 79, Libavá, Domašov n. Bystřicí, 783 06
Ing. Kosina Ivan, Diváky 101, Klobouky u Brna, 691 72
Bureš Josef, Komenského 548, Kryry, 439 81
Walach Josef, Hnojník 352, 739 53
Ťulpík Jan, Adolfovice 54, Jeseník 1, 790 01
Čupka Josef, Nová Seninka 1, Staré Město p. Sněž., 788 32
MUDr. Mašlanka Tadeáš, Okružní 554, Klášterec nad Ohří 1, 431 51
Eliáš Jan, Bělá 50, Domašov u Jeseníku, 790 85
13. 01. 1951
18. 01. 1951
01. 02. 1951
23. 02. 1951
27. 02. 1951
21. 03. 1951
27. 03. 1951
30. 03. 1951
07. 09. 1951
10. 09. 1951
21. 11. 1951
50
Ronza Lubomír, Zádveřice 270, Vizovice, 763 12
Kopřiva Petr, Dolní Paseky 252, Rožnov p. Radhoštěm, 756 61
Divín Václav, Zubří 848, 756 54
Ing. Kyliš Pavel, U koupaliště 1066, Ostrov
Zadražil Miroslav, S. K. Neumanna 7, Jihlava 1, 586 01
Ing. Kubernát Jiří, Závodu míru 799, Karlovy Vary
Svoboda Vítězslav, Harrachov v Krkonoších 632, 512 46
Ing. Havlíček Zdeněk, Stavařská 676, Uherské Hradiště
Gora Miroslav, Hřbitovní 1552, Český Těšín 1, 737 01
Krátký Zdeněk, Kamenka 27, Odry, 742 35
Klapetek Jan, Uhlířov 74, Melč, 747 84
Jakeš Josef, Lomenská 384, Křemže
Ing. Šimek František CSc, Vodňanská 375, Prachatice, 383 01
Ing. Horáček Jiří, Malinová 8, Brno
15. 01. 1956
25. 02. 1956
23. 03. 1956
03. 04. 1956
10. 04. 1956
11. 04. 1956
08. 05. 1956
20. 05. 1956
02. 06. 1956
10. 06. 1956
18. 06. 1956
10. 07. 1956
13. 08. 1956
26. 12. 1956
Barvář 15/2006
29
Zpráva vedoucího
aktivistů
za rok 2005
V roce 2005 se situace v klubu již konečně
uklidnila. Výbor pracuje stále s 16ti aktivisty, kteří jsou pravidelně informováni o
činnosti výboru.
Aktivisty jsem požádal o zaslání tabulky
přehledu o stavu barvářů v oblastech, ale
zpět jsem dostal řádně vyplněnou tabulku
pouze od Zuzany Gottvaldové – oblast č. 11,
Václava Zvardoně – oblast č. 16 a za oblast č. 8 /aktivista P.
Bejček/. V zápisu ze schůze oblast č. 6, je v bodě 6 uvedeno,
že je v oblasti členy klubu drženo 15 bavorských a 15 hannoverských barvářů. V těchto čtyřech oblastech je drženo celkem
109 barvářů, z toho 45 HB a 64 BB. Věřím, že v příštím roce,
tedy za rok 2006, dostanu přehled o stavu barvářů ze všech
oblastí a budeme konečně vědět, kolik barvářů náš klub má a
v jakém věkovém rozvrstvení. Tato evidence by měla výboru
klubu posloužit k získání přehledu a dát informaci, jak postupovat v chovu a ve výcviku.
V roce 2005 jsem téměř od všech aktivistů obdržel zápisy
z jejich schůzí. Z těchto zápisů je patrné, že oblasti pracují a
starají se hlavně o výcvik mladých barvářů. Ve dvou oblastech došlo ke změně aktivisty, a to v oblasti č. 6. Místo pana
Hennricha byl zvolen pan M. Adam a v oblast č. 10, místo pana
Školníka byl zvolen pan A. Izák. Odstupujícím aktivistům děkuji za jejich dosavadní činnost, neboť právě tito dva patřili
k těm velmi aktivním a nově zvoleným aktivistům přeji, ať se
jim ve funkci daří a těším se na spolupráci s nimi.
Na závěr mého příspěvku ještě připomínám, jak by měla
vypadat tabulka evidence psů: Příjmení a jméno majitele, HB
nebo BB, do 1 roku, 1 – 10 let, 10 let a výše, lovecky upotřebitelní. Znovu bych chtěl upozornit, že dohledávky se posílají
výcvikáři a veškeré příspěvky do Zpravodaje panu Kumpovi.
Příspěvky musí být na disketě nebo na CDčku.
Děkuji všem za spolupráci a do dalšího roku přeji samé
pěkné zážitky při práci s barvářem.
Horidóóó !
Vedoucí aktivistů – Pavel Bejček
Ze spádových oblastí
Ze spádových oblastí...
OBLAST č. 2 a 14, JIŽNÍ ČECHY
Chtěl bych tímto krátkým příspěvkem seznámit ostatní členy ČMKCHB
s činností naší oblasti, která působí v Jižních Čechách. Již tradičně jsme
se sešli v měsíci lednu 2005 na spádové schůzi celé naší oblasti v zařízení VZ Křišťanov. Zúčastnilo se 32 členů z naší oblasti, která celkem má
47 členů. Na schůzce jsme probírali různé aktuální otázky z naší oblasti
z práce KCHB, které nám vždy aktuálně přináší a předává náš člen předseda klubu F. Soukup. Dalším bodem bylo zhodnocení průběhu celostátní
soutěže, která proběhla v naší oblasti v roce 2004. Dále jsme se zabývali
přípravou PZb, které již tradičně pořádáme u LS Arnoštov ve spolupráci
OMS Prachatice a ostatními lesními správami VLS – divize Horní Planá.
Zkoušky proběhly 22. a 23. října 2005. Organizovali jsme je na dva dny
z důvodu, že se nám přihlásilo 8 psů. Tímto jsme ušetřili na nákladech
na rozhodčí a cestovném. Zkoušky posuzovali pánové: vrchní rozhodčí F.
Soukup, rozhodčí M. Kabát a M. Keltner. První den byli posuzováni 4 psi
a druhý den 3 psi. Celkově se v I. ceně umístili 2 psi, ve II. ceně 3 psi a
jeden pejsek neobstál. Jeden se nám na zkoušky nedostavil. Zkoušky probíhaly za velmi pěkného počasí za účasti početné korony a velkého zájmu
myslivecké a kynologické veřejnosti.
Keltner Miroslav
Vzpomínka, ne poslední na kamaráda.
Dovolte mi, abych v krátkosti vzpomněl našeho člena
spádové oblasti „Jižní Čechy“
p. Františka Mauna
Navždy nás opustil v loňském roce po dlouhé a těžké nemoci ve věku svých
nedožitých 55 let. Celý svůj život zasvětil své rodině, práci v lese, pracoval jako lesník u LZ Vimperk, polesí Zátoň na úpatí šumavského Boubína,
kde také bydlel. Dále myslivosti a kynologii a zde zejména držení a výcviku
barváře. Ztrácíme v něm dlouholetého člena KCHB, přítele a kamaráda a
především poctivého a dobrého člověka, čest jeho památce. Navždy zůstane
s námi v našich vzpomínkách.
Miroslav Keltner
OBLAST č. 6, KRUŠNÉ HORY - STŘED
Vážení přátelé plemen barvářů, v naší oblasti
se opět mnoho událo. Kolegové Hasenohr, Adam
a další byli se svými svěřenci velmi úspěšní na
klubové výstavě i za hranicemi České republiky.
Připravené Pb v srpnu na mostecku byly odvolány
pro malý počet přihlášených psů (asi málo času
na výcvik). Letos posunuty o měsíc na 17. 9. 2006
– Klíny. Pb na chomutovsku se zúčastnilo 8 psů
a 6 uspělo.
IHB uspěšně zvládla fena BB kolegy Adama
a pes HB kolegi Zavaďáka. Se zástupci našeho
klubu jsem se zúčastnil 9. - 13. 11. 2005 v Schonau
(D+F) 29. ročhíku ISHV soutěže v dohledávání.
V loňském roce jsme se třikrát sešly a dvakrát
mimořádně kvůly rozdílným názorům na pořádání XVI. ročníku celostátní soutěže barvářů „O putovní cenu ÚV ČMMJ v roce 2006“ v naší
oblasti. Na výborovou schůzi klubu 9. 9. 2005 do Boršic byl za naší oblast zaslán jediný návrh „Klíny“, který byl nakonec schválen(viz zápis
výboru). Bohužel místo vzájemné spolupráce nastaly v naší oblasti velké
problémy a další tři skupiny usilovaly o konání soutěže. Na schůzi oblasti
4. 12. 2005 v Radonicích, kterou svolal kolega Mašlanka jsem se proto po
deseti letech činnosti rozhodl ukončit funkci aktivisty oblasti a pro malou podporu kolegů ruším návrh uspořádat soutěž na „Klínech.“ Novým
aktivistou oblasti byl většinou členů zvolen kolega Miroslav Adam. Přeji
mu, aby se mu dařilo ještě více pozvednout a ztmelit naší oblast, což jistě
potvrdí při pořádání letošní celostátní soutěže.
S pozdravem HOORIDOO
Petr Hennrich
Naše spádová oblast v současné době čítá 33
členů, kteří mají v držení 15 BB a 15 HB. Je
škoda, že ne všichni psi jsou využíváni tak, jak by
měli a že někteří kolegové berou členství v klubu
spíše za symbolické než aktivní. V loňském roce
byli v naší oblasti naplánovány dvoje Pzb. První
v termínu 21. 8. se nakonec neuskutečnily pro nedostatek přihlášených psů. Druhý termín 22.10.
byl však zcela naplněn. Těchto zkoušek, které se
již tradičně konaly v honitbě MS-Horní Blatno,
se zúčastnilo 8 psů 5 BB,3 HB, 1 Rhodeský
Ridgeback. Zkoušky byly dobře připraveny a za
to patří dík hlavně p. Luboši Sukdolovi a jeho pomocníkům. Výsledek zkoušek byl též uspokojivý, 1
pes obstál v I. ceně, 3 psi ve II. ceně, 2 psi ve III. ceně a 2 psi neobstáli.
Tomuto výsledku napomohlo také velice korektní, ale objektivní posuzování pánů rozhodčích v čele s hlavním p. Ing. Kaisrem. Dále se také
povedlo 3 naším kolegům absolvovat IHB a to vše v I. ceně. Panu Radkovi
Hasenohrlovi z Cesarem z Novodomských bažin, p. Miroslavu Adamovi
s Corou z Novodomských bažin P. Václavu Zavaďákovi s Semkem von
Silberbach.
V naší oblasti došlo ke změně na postu aktivisty. Po 10-letech abdikoval kolega Henrich a novým aktivistou byl zvolen kolega Adam. Panu
Henrichovi byl vysloven dík za jeho práci nejen pro oblast ale celý klub
a věříme, že v této práci bude i nadále pokračovat. V příštím roce je
v naší spádové oblasti naplánovaná celostátní soutěž barvářů. Věřím, že
příprava a průběh dopadne ke všeobecné spokojenosti a že bude přihlášen
plný počet dobře připravených našich čtyřnohých kamarádů.
Miroslav Adam
Barvář 15/2006
31
32
Ze spádových oblastí
OBLAST č. 9, KRKONOŠE A OKOLÍ
V naší oblasti jsme se konečně začali scházet častěji došlo k omlazení a
tak snad nová košťata dobře pometou a doufejme, že jim to dlouho vydrží.
Uspořádali jsme dvě schůzky spádové oblasti. První se uskutečnila 2. 9.
2005 u pana Bajera v Levínské Olešnici s následnými závěry. Oblast podporuje návrh poradce chovu pana Pavlíka stanovit povinnou účast na klubové výstavě a tím nahradit bonitaci. Uspořádání
další schůzky a výcvikového dne 27 - 28. 10. na
LS Horní Maršov (KRNAP). Samozřejmě došlo i
na povídání kolem neplacení členských příspěvků
s následným dopadem pro neplatiče. Podali jsme
po dohodě s majiteli a uživateli honitby žádost o
uspořádání Pbz na rok 2006. OMS Trutnov nás
tímto zařadil do plánu kynologických akcí. V roce
2008 to bude již 50 let od doby kdy se konal první
chovný svod a to přímo v Krkonoších na Kolínské
boudě asi by to stálo za nějaké jubilejní oslavení
této akce. Členové oblasti, se zúčastnili pořádání
soutěže správ národních parků. I když nešlo o
typickou soutěž pro barváře, nenechali se naši
čtyřnozí kamarádi zahanbit a umístili se na čelních místech. Výcvikový
den se nám myslím také vydařil a pěkně jsme si ho užili se vším co k této
přátelské společenské akci patří. Jenom bychom si měli zvyknout brát
s sebou i čtyřnohé přátele. Dík patří LS Horní Maršov a správě KRNAP
za poskytnutý azyl. Doufám, že se nám podaří pozvednout práci naší
oblasti a chtěl bych tímto poděkovat všem kolegům a to zejména pánům Bajerovi, Skrbkovi,
Pavlíkovi a neposlední řadě panu Nechanickému,
kteří svou radou a zkušenostmi pomáhají nám
mladším, kteří teprve s chovem barvářů začínají.
Co říci závěrem přeji všem kolegům do roku
2006 mnoho úspěchů, zdraví a mnoho krásných
zážitků při práci s barváři.
Za oblast č. 9 Petr Vávra
OBLAST č. 10, NÁCHOD – RYCHNOV N. KNĚŽNOU
Naše oblast má 24 členů. Letošním rokem se nám
zlepšila účast členů na schůzkách oblasti, což je potěšitelné. Celkem jsme se sešli třikrát. První schůzka byla
13. 5. na Hlásce u Rychnova. Naplánovaly se Pzb na 15.
10. 2005 ve Zdobnici. Druhá schůzka byla 14. 10., den
před zkouškami. Navečer se našlapaly stopy a potom
pokračovala schůze. Zkoušek se zúčastnilo 8 psů. Jeden
pes byl v I. ceně, jeden ve III. ceně a šest psů neobstálo.
Vítězem se stal BB Hugo s vůdcem M. Pavlíkem. Bylo
vidět, že psi nebyli na zkoušky připraveni. Zkoušky by
měly být maturitou a ne nácvikem. Před koronou to není
dobrý pohled na práci barváře.
V roce 2005 byly v naší oblasti tři vrhy barvářů. Třetí
schůzka byla na Borové 25. 11., kde se zvolil nový aktivista. Za odstupujícího p. Školníka je novým pan Aleš
Izák, Jedlová 190, Deštné v Orl. Horách. V roce 2006 se
konají Pzb 16. 9. ve Zdoňově. Byl ukončen a zhodnocen
r. 2005. To je vše z naší oblasti.
Horidó!
Pavel Švanda
OBLAST č. 11, JIŽNÍ MORAVA
Letošní příspěvek z jižní Moravy bych ráda uvedla poněkud jinak – a sice
pochvalou kolegů z oblasti jiné – kolegů ze severní Moravy (oblasti Petra
Polácha) – za dobrý nápad a nejen za nápad, ale i za jeho realizaci – za uspořádání kvalifikační soutěže na celostátní soutěž – Moravského kvalifikačního
poháru. Pozváni byli majitelé barvářů z moravských oblastí, kteří měli zájem
si vyzkoušet práci svých psíků v rozsahu disciplín celostátní soutěže a to bez
ohledu na dosud absolvované zkoušky – a tak si mohli spolu zasoutěžit zkušení
psí mazáci vedle mladíčků, kteří si vyzkoušeli atmosféru jako přípravu na PZB.
A tak jsme mohli vedle sebe shlédnout soutěžící, kteří se nějakou dobu připravovali na umělých stopách i ty, kteří si „odskočili z pracovního procesu“ – a na
stopách byli bez výjimky úspěšní jak jedni, tak druzí. Pořadatelé se rozhodli
zvládnout všechny disciplíny za jeden den – což sice pro ně znamenalo určitě
větší zápřah při šlapání stop a bylo třeba i souběhu při posuzování, ale všechno
bez problémů klapalo a tak se všech 7 psovodů sešlo brzo odpoledne u slavnostního vyhlášení výsledků. Předpokládám, že o těch nejlepších napíše někdo
z organizující oblasti, a tak zakončím jako jeden z účastníků poděkováním za
prima den a za možnost setkání s psovody, rozhodčími i dalšími „barvářskými“
nadšenci, z nichž některé jsem dosud znala jen z podle jména, ale i těmi, se
kterými se vídám dlouhé roky. No a pro nás pro všechny je to určitě počin hodný
následování. No a teď co se loni dělo u „nás“? Na jaře tradiční schůze oblasti,
kde jsme se domluvili na dalších akcích, pak několik společných výcviků za
účasti menšího a jeden za účasti většího počtu lidí, no a na závěr roku největší
akce – PZB – a to hned dvoje během jednoho víkendu 5. a 6. 11. 2005 – první
uspořádané OMS Vyškov a druhé OMS Třebíč. Já bych ráda napsala pár slov
o těch prvních, kterých jsem se zúčastnila jako divák i jeden z organizátorů.
Nejprve bych ráda poděkovala LČR Lesní správě Bučovice a to především
jejímu „zástupci“ Vaškovi Kalincovi, bez jejichž pomoci by tyto zkoušky těžko
mohly být uspořádány. Hlavním rozhodčím zkoušek byl pan Hubert Tomášek,
Barvář 15/2006
který „velel“ rozhodcovskému sboru ve složení: Jiří Švarc, Aleš Klement, Karel
Plch a Jan Novotný. Na ranním nástupu se sešlo 5 hanoverských a 2 bavorští
barváři. Pole startujících rozřadila již první disciplína – dohledávka. Stopy byly
nejméně 21 hodin staré a vedly velmi náročným a silně zazvěřeným terénem.
Tato kombinace důkladně prověřila připravenost obzvláště mladých psíků. Ale
k všeobecnému překvapení všichni barváři zvládli stopy zcela bez problémů!
Obzvláště zazářily 2 fenky - bavoračka Bona a hanoveračka Ajda, které nakonec
obsadily první dvě místa. Po příjemném občerstvení na lesní chatě Kamence
zkoušky pokračovaly poslušnostními disciplínami. Dobře připravení barváři
absolvovali opět bez problému a tak jsme byli svědky výsledku, který nebývá
k vidění moc často – zkouškami úspěšně prošli všichni účastníci. A tak při
velmi působivém zakončení v podzimním přítmí u výřadu osvětleném jen hořícími ohni mohli být spokojení všichni – psovodi, rozhodčí, diváci a v neposlední
řadě i organizátoři. No a kdo byl nejlepší – domácí Bona z Hanenského žlebu
se svým pánem Václavem Kalincem. Úspěch jim upřímně přáli všichni – Bona
byla výborná a Vašek si výsledek jednoznačně vydřel – nejen při výcviku Bony,
ale i desítkami hodin při přípravě zkoušek.
Jméno psa
Plemeno
Vůdce
Body
CENA
Bona z Hanenského Žlebu
Ajda na Horce
Dan z Hrdzavej
Hermína z Mechova
Diana z Javornické Louky
Amor Starý Handel
Hagar Dravecká dolina
BB
HB
HB
HB
HB
HB
BB
Kalinec Václav
Míšek Pavel
Konečný Pavel
Vernerová Eva
Kasala František
Viktorin Pavel
Hlaváček Ladislav
212
198
182
178
158
142
134
1
1
2
2
2
3
3
Ze spádových oblastí
OBLAST č. 12, BRUNTÁL, VSETÍN
Bilance roku 2005 ze spádové oblasti č. 12 „Moravskoslezské“
Vždy když mi připadne za úkol zhodnotit rok uplynulý, zdá se mi,
že se neustále opakuji. Ve své podstatě totiž jsou aktivní neustále titíž
lidé. Již tradičně se podařilo uspořádat dva výcvikové dny. Ten první dne
6. 8. 2005 v režijní honitbě LČR, s. p. LS Karlovice ve Slezsku, děkujeme
za poskytnutí honitby, materiální pomoc, pomocníky z řad zaměstnanců,
zázemí na lovecké chatě i poskytnutí kusu jelení zvěře. Druhý výcvikový
den uspořádalo opět M. S. Krásnice se sídlem v Týně nad Bečvou dne 27. 8.
2005 pod vedením Jardy Panáka. Po výcvikovém dni zde proběhla schůze
spádové oblasti. Hlavními body diskuze byly otázky kolem způsobů bonitace a vyhodnocování dysplazie kyčelního kloubu. Je potěšitelné, že v oblasti proběhly troje PzB na OMS Frýdek - Místek, Nový Jičín a Vsetín.
Ty poslední předcházel kurz Jelenář-vůdce barváře za nemalého přičinění
pana Milana Janíka ve Velkých Karlovicích. V minulém zpravodaji jsem s
zmínil o možnosti výběru vhodných psů pro soutěže prostřednictvím menších regionálních soutěží. Zásluhou majitele honitby Kelčský Javorník
ing. Antonína Stojana za přispění Jaroslava Panáka a Františka Kasaly
proběhl v této honitbě dne 16. 10. 2005 první ročník Moravské kvalifikační soutěže. Zúčastnili se jej psovodi ze tří moravských spádových oblastí - Moravskoslezské, Jihomoravské a Šumperskojesenické. Myšlenka
je taková, aby se vždy jeden nejlépe umístěný pes z každé oblasti přihlásil
do celostátní soutěže. Je dána možnost každému vůdci i psovi ověřit si
svoje schopnosti bez ohledu na absolvované zkoušky, samozřejmě musí
pak splnit požadovaná kriteria pro celostátní soutěž, pokud se jí bude
chtít zúčastnit. Zhodnocení soutěže a jejich aktérů by mělo zaznít v jiném
článku. Ještě několik myšlenek ohledně očekávaného nového zkušebního
řádu pro PzB. Myslím že pokud se oznamování stane nepovinným a pouze
doplňkovým předmětem ve zkušebním řádu, a do chovu se dostanou tem-
peramentní jedinci neradi opouštějící dosledovaný kus, ubude psů, kterým chybí při IHB tzv. „koncovka“. Ti po perném výcviku v oznamování
po nějakých 10 minutách opouštěli stavěný kus, a nechci být špatným
prorokem,když si myslím ,že jsme v dobré víře tuto vlastnost zbytečně
nějakou dobu fixovali v chovu. Zmiňovaná úprava určitě přispěje k jeho
zkvalitnění.
Petr Polách
OBLAST č. 13, ŠUMPERK, JESENÍK
V roce 2005 jsme se sešli na 2 schůzkách a projednávaly se připomínky
a požadavky výboru. Na zasedání výboru aktivistů jsme byli vyzváni
k podání podnětů, které by zlepšily činnost a finanční stav klubu. Z naší
oblasti vyšel návrh a zároveň požadavek založení pobočky klubu. Jedna
z podmínek založení pobočky byla, aby každý člen musel být členem
ČMKCHB. Činnost pobočky by se zaměřila na úhradu člen. příspěvků
a distribuci zpravodaje. Příspěvky by náš zástupce předal pokladníkovi
klubu s tím, že asi čtvrtina by zůstala pro potřebu pobočky. Distribuce
zpravodaje by byla bez poštovného a byla by rozdána členům, buď na
schůzce nebo jiným členem pobočky v blízkosti bydliště. Toto byl náš
záměr ušetřit finance. Výbor náš návrh projednal a zamítl s tím, že je
podezření z osamotnění Moravy od klubu. Musím být upřímný, že v žádném zápise se neobjevilo, že Morava se chce odtrhnout od klubu, ale na
druhé straně je třeba přiznat, že takové názory mezi členy jiných oblastí
proběhly. Proto se o tom zmiňuji a uvádím na správnou míru. Prohlašuji
za sebe a ostatní členy oblasti Šumperk Jeseník, že úvaha nebo osamostatnění naší oblasti se nezakládá na pravdě. Dále se chci zmínit o činnosti oblasti za rok 2005. Byl uspořádán výcvikový den, který se konal
již tradičně v oboře Desná a. s. Loučná nad Desnou, kterého se zúčastnili
členové i z jiných oblastí a mohli si své svěřence vyzkoušet a bylo jim
doporučeno, co ještě vylepšit. Poté se konaly PBZ v honitbě LČR správa
Jeseník pod vedením Ing. Jaromíra Latnera CSc. Zkoušky byly profesionálně připraveny s vynikajícím triem trubačů, doplněné vystoupením
mistra a vicemistra ve vábení jelenů pánů Janíka Milana a Novobilského
Oldřicha. Ceny pro účastníky věnovala Správa LČR Jeseník a pan Vrba.
Každý účastník dostal upomínkový předmět, včetně sboru rozhodčích.
Pan Kouba Josef z naší oblasti nás reprezentoval na mezinárodní soutěži
v Německu.
Na závěr chci poděkovat všem, co pro naši oblast něco udělali, zejména
vedoucímu obory p. Hojgrovi a Ing. Latnerovi CSc.
Za spádovou oblast Vrba Rudolf, aktivista
OBLAST č. 16, PLZEŇ - SEVER
Roční zpráva z plzeňské oblasti pro rok 2005
V roce 2005 jsme jako každoročně připravovali mladé psy – máme tři
hannoverské barváře do dvou let věku, na předběžné zkoušky. Těch se
po uvážení zúčastnil jen pan Dvořák se svojí fenou Petra Devana dovezenou ze Slovenska. Zkoušky se konaly v Třebíči, odkud přivezl 1. cenu
– 184 bodů. Posuzoval pan Jaroslav Skála. Dále pan Dvořák provedl
jako první IHB zkoušky na okrese Plzeň – sever ve 3. ceně. Na MVP
v Českých Budějovicích ve třídě otevřené, získala tato fena ocenění CAC,
CACIB, BOB.
S ostatními psy pracujeme průběžně a připravujeme se na zkoušky
v letošním roce.
Za oblast Zvardoň Václav
Barvář 15/2006
33
VÁŘŮ
Č
M
CH
B
KL
AR
K
UB
B
CZECH REPUBLIC
Návrhy,
připomínky...
Návrhy,názory,
názory,
připomínky...
Úvaha amatérského genetika o chovu bavorského barváře.
Vždy jsem zastával názor, že slovenský chov bavoráků patří k nejlepším
na světě. Vychoval a vycvičil jsem šest bavoráků, každý z nich byl v podstatě původem ze Slovenska. Mezinárodní rozhodčí z Německa a Rakouska
se na výstavách většinou o našich (tehdy ještě Československých) psech
vyjadřovali v superlativech. Český chov byl vždy s tím slovenským svázán
pupeční šňůrou, a po vyřazení potomků importovaného chovného psa pro
epilepsii až do třetí generace se dovoz, z tehdy už samostatné Slovenské
republiky, stal záchranou českého chovu. Slovenská chovatelská základna
byla a je fenomenální,někdo kdysi řekl, že na Slovensku je bavorák
v každé dědině.
Po zavedení kontroly poškození kyčelního kloubu jsem byl přesvědčen, že bavorák se svým subtilnějším tělem a temperamentní povahou
nebude mít žádné větší potíže. Mýlil jsem se však převelice. Počet vyřazených psů překvapil nemile! Jako aktivista spádové oblasti jsem už vyslechl nespočet nářků a nadávek od majitelů bavoráků, kteří splnili všechny
podmínky pro chovnost, což je stálo jistě nemalé úsilí, ale neprošli sítem
vyhodnocení DKK. Tak jsem začal pátrat v dostupné literatuře a mimoděk
jsem se stal amatérským genetikem, lépe řečeno člověkem snažícím se
genetice porozumět. Je skutečností, že všichni bavoráci v bývalé ČSSR pocházejí z jediné feny Afry von Trebicz. V podstatě každé plemeno vzniklo
z několika málo jedinců, požadované výkonnostní a exteriérové znaky byly
upevňovány příbuzenskou plemenitbou která zaručovala rychlý úspěch.
Pokud jsem se dopátral v kronice německého klubu Bavorského Barváře,
pramatka bavoráků Diana I se objevuje v rodokmenu u každého psa do
roku 1925 nejméně čtyřikrát. A na tomto příkladu chci ukázat v čem tkví
jádro problému. Když jsem si sestavil z vlastních zdrojů(rodokmenů psů i
fen které mi v kopiích nějakým způsobem přišly do rukou) rodokmen psa,
který se mi velmi líbil a chtěl jsem ho jako nepříbuzného použít ke krytí
své feny, zjistil jsem s hrůzou tyto skutečnosti! Na obou stranách se do
osmé generace vykytovalo šest krycích psů!! Jeden čtyřikrát, dva třikrát,
a zbylí tři dvakrát!!!! A to se mi nepodařilo sestavit rodokmen kompletní,
ani ne z padesáti procent!!!!
Už slyším mnohé starší chovatele, jak se ježí, že liniová plemenitba
vždy přinášela skvělé výsledky, a já jeliman jim nebudu vymlouvat po
generace osvědčené způsoby chovu psů. Jistě, přinášela, ale po čase pohár
přeteče a ztráta genetické variability se musí projevit. Němci po druhé
světové válce přistoupili na přikřížení Tyrolským Honičem a odchovy
byly údajně skvělé, dodnes si zbytků tohoto genetického potenciálu řada
německých chovatelů nesmírně váží. Staří chovatelé z předminulého století vždy do chovu pustili i psy bez čistokrevných předků když byli dobří!
Najednou přicházíme na to, že Hannoveráci jsou co do DKK zdravější i
když teoreticky těžší psi by dysplazií měli trpět více. Proč tomu tak je? Inu
situace pro hannoveráka nevypadala příznivě. Málopočetné plemeno se
všemi riziky s tím spojenými. Povedlo se a daří se však dovézt nepříbuzné
jedince, dostat je do chovu a ejhle, najednou je na tom hannoverák daleko
lépe než lehčí bavorák. Vynikající genetický potenciál slovenských psů již
začali využívat chovatelé z Německa. Nemají moc hezké psy, ale s podílem
slovenské krve si s našimi nezadají. Barvář však byl vždy psem výkonu,
vítězství v kruzích mezinárodních výstav přenechme druhým!
Abych vše na závěr shrnul, naši a slovenští psi mají vynikající genofond,
avšak jsou si už navzájem tolik příbuzní, že se už téměř u každého psa
vyskytuje ve třetí generaci minimálně jeden předek nejméně dvakrát.Pak
dochází ke kumulaci dědičných vad. Pokud si někdo dá práci s vyhledáním předků do více generací, musí se dopídit ke stejnému výsledku jako
já. Poradce chovu rozhodně činí nejlépe jak může, když se snaží spojovat
jedince co nejméně příbuzné, má však do značné míry svázané ruce, musí
pracovat s tím co projde náročným sítem do chovu. Základem všeho jsou
však chovatelé. Je třeba využívat více finanční podpory klubu pro krytí
do zahraničí, a snažit se o krytí nepříbuzným psem, byť třeba nedosahuje
kvalit feny. V budoucnu se nám to určitě vrátí ve zdraví našich barvářů.
Na závěr doporučuji chovatelům ke čtení knížku Dr. Hellmuta Wachtela
„Chov psů v roce 2000“, kdo si ji přečte a odhodí staré předsudky, musí mi
dát za pravdu.
Petr Polách
Bílý Potok 67
793 26 Vrbno p. P.
Zkoušky barvářů ”O pohár SPZ 2005 XXVII. ročník„.
Vrcholné zkoušky barvářů na Slovensku se v tomto roce konaly v Klenovci, v okrese Rimavská Sobota, ve dnech 21. – 23. 10. 2005. Ředitelem
zkoušek byl ing. Vojtech Kovalčík, výrobně technický náměstek Lesy SR,
š. p. OZ Rimavská Sobota, který s kolektivem zaměstnanců příslušné
lesní správy zabezpečil přípravu první části zkoušek na umělých stopách
na profesionální úrovni. Sbor rozhodcích pracoval ve složení: Ing. Peter
Grellneth jako vrchní rozhodčí, dále Ing. Stanislav Kubanda, Miroslav
Fako, Branislav Porubčanský, Milan Iláš, Jozef Figula, Ing. Karol Chvála
a Rajmund Rapaič. Dne 20. 10. 2005 nastoupili na večerní prezentaci
Vladimír Húšťa s BB Esta spod Viechy, Jaroslav Mendel s BB Betty
Jelenia obora Orava, Lukáš Jančovič s BB Ambra Čajmar, Ladislav
Kardhordó s BB Ela z Podbrezovej, Miroslav Duďák s BB Borko Čajmar,
Juraj Strnad s BB Eda z Podbrezovej, Peter Pavlík s HB Ella z Horárovho
dvora, Martin Lipták s HB Kauz von der Walze a Josef Kouba s BB Laura
Vatrová. V pátek ráno 21. 10. 2005 po slavnostním zahájení, přivítání
čestných hostů a losování nastoupili na umělé stopy Esta spod Viechy,
Ambra Čajmar, Ela z Podbrezovej, Borko Čajmar a Betty Jelenia obora
Orava. Zde se nejlépe dařilo Jaroslavu Mendelovi, jehož Betty vypracovala
umělou stopu nejrychleji ze všech startujících. Na přirozenou práci č. 1
postřelené daňče nastoupil HB Ella z Horárovo dvora a kontrolní HB Kauz
v.r. Walze. Po ověření oběma psy byl nalezen kousek stříže, dráha střely
končící v zemi a bylo zjištěné, že kus unikal stále ve skupině. Dvojice rozhodčích B. Porubčanský a J. Figula po ověření nástřelu prohlásila zvěř za
nedohledatelnou. Další práce nebyla hlášena a proto Laura Vatrová a Eda
Barvář 15/2006
z Podbrezovej zůstali v ten den bez práce. V sobotu 22. 10. 2005 byla ohlášena práce na dohledání laně na LS Muráň, kterou si vylosoval BB Borko
Čajmar a jako kontrolní BB Esta spod Viechy. Posuzovali B. Porubčanský
a R. Rapaič. Po vypracování těžké večerní stopy, víc jak kilometr dlouhé,
pes po vypuštění a nevýrazném hlášení opustil poraněnou zvěř a vrátil
se k vůdci. Kontrolní pes byl nasazen asi v polovině stopní dráhy a po
vypracování stopy až po čerstvou stopu unikající laně byl na žádost vůdce
vypuštěn. Po výrazném štvaní a hlasitém stavění byla zvěř dostřelena.
Laň byla poraněna na zadní běh, se zásahem stehenní kosti. Další práci si
vylosoval J. Mendel s Betty Jelenia obora Orava a jako kontrolní nastoupila BB Ambra Čajmar. Dvojice rozhodčích M. Iláš a M. Fako nasadila
Betty na postřel koloucha, který se podle střelce pohyboval ve skupině asi
20 kusů. Kus odbíhal spolu s tlupou holé. Po vypracování stopní dráhy cca
400 metrů a staré 4 hodiny byl potvrzený předpokládaný zásah na měkko
a zvěř se našla zhaslá. Kontrolní pes nasazen nebyl.
Další práce nebyla hlášena, takže BB Ela z Podbrezovej neměla možnost pracovat na přirozené stopě. Zbývající čtyři barváři BB Eda z Podbrezovej, HB Ella z Horárovo dvora, HB Kauz v. d. Walze a BB Laura
Vatrová si v sobotu vylosovali práce na umělých stopách, které posuzovali
Ing. S. Kubanda a J. Figula. Hodnocení všech soutěžních psů je uvedené
v přiložené tabulce. Zde se ale musím podrobněji zmínit o práci BB Laura
Vatrová, zástupce našeho ČMKCHB, vzhledem k tomu, že výsledná tabulka poněkud neodpovídá skutečnosti. Podle zkušebního řádu pro tyto
zkoušky vůdce vypracovává se psem umělou stopu zcela sám, vybaven
AR
VÁŘŮ
Č
CH
B
KL
M
K
UB
B
CZECH REPUBLIC
pouze vysílačkou pro případ zabloudění. Na stopě jsou položeny 3 znaky
označené tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Za jejich nalezení získává
pes pomocné body a zároveň slouží jako kontrola přesnosti vypracování
stopy (např. vypracování vratistopy). Celkově je pak práce na stopě hodnocena podle dosaženého času, kdy dojde vůdce – nikoliv pes ke kusu. Při
práci Laury její vůdce jako jediný ze všech zúčastněných našel všechny
3 znaky, čímž potvrdil i vypracování vratistopy. Bohužel při nalezení 3.
znaku, který byl na loži, takže zbýval už jen malý kousek k úspěšnému dokončení práce, vůdce zjistil, že ztratil přidělenou vysílačku. Zazmatkoval a
místo aby práci nejprve dokončil, začal vysílačku hledat. Přitom se vůdce
se psem v neznámém členitém terénu ztratili, takže nakonec se po delší
době ocitli přibližně na začátku stopní dráhy, kde předali přítomnému rozhodčímu nalezené 3 znaky. Podle zkušebního řádu samozřejmě tato práce
nemohla být hodnocena, pouze oproti výsledkům uvedeným v tabulce mělo
být o 30 bodů více za nalezené znaky. Z uvedeného výsledku totiž neinformovaný čtenář usoudí, že pes o stopu vůbec neměl zájem. Rozhodčím byl
vůdce informován, že vysílačka stojí cca 17.000,-- Sk a že by bylo vhodné,
aby asi za hodinu po vyzkoušení dalšího psa se pokusil stopu znovu vypracovat a vysílačku najít. Toto jsme s fenou udělali, tentokrát jsme došli až
na konec stopy, což se mi potvrdilo nalezením stop po přenášení kusu a i
„zálehy“ po nosičích a rozhodčích s cigaretovými nedopalky. Vysílačku jsme
však nenašli. Už jsem se smířil s tím, že tuto budu muset zaplatit. (Akorát
jsem nevěděl jak, tolik peněz jsem u sebe neměl.) A zde musím poděkovat
jednomu z přítomných čekatelů, který se mi sám nabídl, že pokud mám zájem, stopu se mnou znovu absolvuje a pokusí se mi pomoci vysílačku najít.
Laura tedy byla nasazena na stoupu potřetí. Protože postupovala poměrně
rychle, domluvili jsme se s kolegou, že on bude pečlivě hledat a já vždy asi
po 100 m na něj počkám. Při jedné z těchto zastávek, asi v polovině stopní
dráhy, která procházela zrovna bukovým zmlazením se podívám na zem
a černě zbarvená vysílačka mi ležela doslova pod nohami. Navíc to bylo
přesně v místě, kde jsem si při první práci uvázal na stromek papírový
fáborek z důvodu značení si postupu.
Konec dobrý – všechno dobré. I když jsme nedopadli tak, jak jsem si
představoval, přesto jsem spokojen a hlavně jsem získal cenné zkušenosti.
Závěrem mi zbývá poděkovat pracovníkům štátných lesov za vykonanou
práci při organizování zkoušek a přátelům ze slovenského KCHF za umožnění účasti na této vrcholné akci.
„Barvářům zdar!“
Josef Kouba
Náměty pro jednání
V souvislostí s programem soutěže byl vysloven a posléze přijat návrh
pro zajištění plné účasti psů na soutěži. Po výběru delegovaných psů a
náhradníků může nastat situace (jak již se v minulosti stalo), že k prezentaci nepřijeli všichni delegovaní psi. Oblast navrhuje možnost doplnit
počet soutěžících psů psy přítomnými, pokud budou mít splněny podmínky
účasti na soutěži (např. psy navrženými některou oblasti, kteří se nevešli
do navrženého počtu vybraných psů). Zajistí se tímto plné obsazení sou-
těže. Přítomní odsouhlasili návrh a požádali Mgr. Kumpu o tlumočení
nespokojenosti v oblasti platební morálky v klubu. Klub tímto přichází o
značné finanční prostředky a je plně v pravomoci výboru vymáhat dodržování stanov klubu.
Oblast č. 6
Návrh činnosti ze spádové oblasti č. 13 Šumperk a Jeseník klubu ČMKCHB
Činnost Českomoravského klubu chovatelů barvářů je v rámci republiky řízena výborem klubu. Jsme velice rádi, že se klub dočkal opět
akceschopného výboru, který dokáže řešit problémy racionálním způsobem. Domníváme se, že výbor klubu je v současné době ovšem jediným
článkem našeho řetězu, který pracuje tak, jak by měl. Po přečtení našeho
posledního zpravodaje č. 14/2005 jsme zaznamenali, že přístup a disciplína našich členů naznaly velkého úpadku. Poměrně velké procento
členů nemá dosud zaplacené roční příspěvky, aniž by poslali oznámení
o ukončení členství v klubu. Tyto chybějící finanční prostředky (asi
110 000,- Kč) nemůže klub plně využívat pro vlastní potřebu.Další nekázeň je možné vidět na odeslaném množství výkazů dosledů. Z 540 členů
výkaz odeslalo pouze 70 členů, což představuje asi 13 %. O toto číslo se
mohou chovatelé jiných plemen loveckých psů opřít při rozvíjení různých
negativních myšlenek, které mohou význam a poslání barváře značně
oslabit, a tím i snížit zájem nadšenců pro toto plemeno. Domníváme se,
že činnost jednotlivých „oblastí“ nemůže odpovídat zdravým představám
našeho klubu. Spousta členů žije neustále v jakési anonymitě, s nikým
nekomunikují a dění v klubu je vůbec nezajímá. Zde si musíme položit
otázku – proč tomu tak je? Nejedná se mimo jiné i o systémovou chybu?
Každá spádová oblast má svého aktivistu. Tento aktivista svolává „oblastní schůze“, na kterých by se měly projednávat úkoly a problémy klubu.
Položme si další otázky. Má klub přehled, jakým způsobem se tyto schůze
svolávají, z jakých finančních zdrojů jsou zabezpečeny náklady na poštovní
obsílky a telefony, zda jsou včas všichni členové seznámeni s termínem
schůze? Další otázkou zůstává, zda vůbec existují nějaké zápisy z jednotlivých schůzí a zda dochází k vyhodnocování činnosti po skončení daného
roku. Otázkou zůstává i zajišťování finančních prostředků do klubové
pokladny – na klubový účet. Určitě se mnozí z nás setkali i s takovými
sponzory, kteří při rozhovoru odmítli přispět materiálními nebo finančními
prostředky do „vzdálené“ klubové pokladny nebo na různé akce, které se
neodehrávaly v jejich regionu.
Po zvážení všech těchto dlouhotrvajících a tíživých problémů jsme
dospěli k názoru, že by bylo dobré zkušebně zavést v naší oblasti číslo
13 nový model, který se svou činností pokusí pozvednout úroveň naší
členské základny. Princip tohoto modelu spočívá v tom, že by naše oblast
měla být zaevidována u Ministerstva vnitra v Praze jako sdružení občanů,
stejným způsobem, jako jsou evidována myslivecká sdružení, která podléhají okresním mysliveckým spolkům a Českomoravské myslivecké jednotě.
Budou zde existovat stanovy a provozní řád, které budou efektivně řídit a
koordinovat činnost členů celé spádové oblasti. Tato spádová oblast bude
svými stanovami a provozním řádem plně podřízena Českomoravskému
klubu chovatelů barvářů. Tím, že členové spádové oblasti budou mít
stanovená pravidla, která budou průběžně kontrolována a především
vyhodnocována u každého jednotlivce, odpadne již zmíněná anonymita.
Tím dojde ke zkvalitnění činnosti celé spádové oblasti. Nedokážeme si
dost dobře představit, že by člen po ústním upozornění na schůzi neměl
uhrazený členský příspěvek nebo nepředal výkaz z dosledů za minulý rok.
Máme představu, že hrazení členského příspěvku bude nejdříve realizováno do pokladny spádové oblasti a teprve z ní budou příspěvky odeslány
hromadně se seznamem členů do klubové pokladny. Stejným způsobem by
mělo proběhnout odeslání výkazu dosledů.
Tím, že každá schůze bude zabezpečena odesláním písemné pozvánky
poštou, odpadnou výmluvy na špatnou komunikaci. Očekáváme, že častější a pravidelné scházení členů naší oblasti na schůzích, výcvikových
dnech, případných soutěžích atd. dokáže kolektiv více stmelit a díky tomu
i zvýšit úroveň našich výsledků. Pokud se podaří vytvořit „zdravé jádro“,
které bude vykazovat velmi dobré výsledky, kdy veškerá činnost bude mít
svá pravidla, určitě tím přilákáme další zájemce o chov hanoverských a
bavorských barvářů.
Mezi další pozitiva tohoto způsobu hospodaření by se měl zařadit i
očekávaný nárůst sponzorských příspěvků pro potřeby naší oblasti. Z těch
budeme moci lépe zabezpečovat výcvikové dny pro mladé psy, regionální
soutěže nebo jiné akce. Rádi bychom zkusili novou cestu, jak dosáhnout
lepších výsledků, neboť stávající přístup jednotlivých oblastí nevykazuje žádné náznaky ke zlepšení. V žádném případě nechceme jít proti
zájmům našeho klubu, právě naopak. Proto se obracíme na náš výbor
Českomoravského klubu chovatelů barvářů, aby náš návrh zvážil a sdělil
nám své stanovisko, které budeme akceptovat v plném rozsahu. Možná, že
už se ve velice krátké době takto staneme kladným příkladem a vzorem i
pro ostatní oblasti a poslouží to k prospěchu celého našeho klubu.
Barvář 15/2006
VÁŘŮ
Č
M
CH
B
KL
AR
K
UB
B
CZECH REPUBLIC
Tímto předkládáme výboru klubu návrh stanov a provozní řád k seznámení a zvážení. Nový název naší oblasti by měl znít: „Spolek chovatelů
barvářů jesenické oblasti při ČMKCHB“. Součástí tohoto návrhu je příloha
s výsledky referenda.
S pozdravem Horidóóó
Oblast č. 13, Šumperk, Jeseník
Zkoušky barvářů na Moravě
Vážení přátelé barvářů, chtěl bych se s Vámi podělit o své dojmy z předběžných zkoušek barvářů, které se v uplynulém roce 2005 uskutečnily
v oblasti Moravy. Všech zkoušek jsem se zúčastnil ať už jako rozhodčí
– čekatel a nebo jako pouhý čumil.
Zkoušková sezóna barvářů začala PZB 20. srpna v Dolní Lomné. Tyto
zkoušky byly po dlouhých pěti letech opět v Beskydech shodou okolností
na stejném místě, kde se před pěti lety začínalo zkoušet na stopě starší
dvanácti hodin. Zkoušky byly dobře připravené ing. Tadeášem Hečkem.
Stopy byly poměrně náročné v kopcovitém terénu, z osmi přihlášených psů
nastoupilo sedm bavorských barvářů. Tři psi udělali zkoušky v první ceně,
dva v druhé, jeden ve třetí. Jedna fenka neobstála a to při práci na umělé
stopě. Nezvládla poslední úsek a samostatně nedošla ke kusu, což si myslím, že je disciplína zcela nekorespondující s praktickým využitím barváře
a v novém zkušebním řádu už toto nebude, jako součást práce na stopě, ale
jako samostatná disciplína – vyhledávání zvěře. Shodou okolností se tato
vózní a rovněž vrchní rozhodčí pan Macoun, který šel po stopě s námi, už
začínal ztrácet víru. Fenka se v poslední vteřině časového limitu od kusu
vrátila, perfektně provedla oznamování a k našemu velkému překvapení,
když jsme došli ke kusu, na něm nebyly žádné známky načínaní ani v okolí
žádná srst. I zde se v plné míře projevilo jedno známé pořekadlo: „co udělá
pes na zkouškách a žena, když muž není doma, nikdo s jistotou neví“.
Zpestřením těchto zkoušek bylo vystoupení pana Novobilského s ukázkou
vábení jelenů.
fenka Faty, odkaz Diany, na zkouškách v Šumperku umístila v první ceně
a v druhém pořadí. Vůdce pan Petr Lebeda si netroufl fenku odložit volně
a pár bodíku scházelo k celkovému vítězství. Vítězem zkoušek v Dolní
Lomné se stal pes BB Ikar Jasanový Hřeben s vůdcem Petrem Konvičkou.
Jediným stinným místem na těchto zkouškách byl účastnický poplatek.
Nevím jestli OMS ve Frýdku-Místku se snažil na barvářích zahojit, ale
1500 Kč je opravdu hodně.
8. října se konaly PZB v okrese Šumperk a sice v obci Domašov.
Z dvanácti přihlá-šených nastoupilo jedenáct, devět bavoráků a dva hanoveráci. Tři uspěli v první ceně, čtyři ve druhé a čtyři neobstáli. Dva z důvodu, že opět nedošli v poslední fázi na stopě ke kusu a dva byli prohlášeni
jako načínači. Zde vidím zase jeden problém, který by se mohl v novém
zkušebním řádu změnit. Osobně si myslím, že psi, kteří s tím mají problém na zkouškách, jsou špičkoví při praktických dohledávkách. Protože
pes, jako šelma, se při dohledávce řídí pudy a to: najít, zabít a sežrat.
Proto jsem přesvědčen o tom, že raději ztratit tři kilo masa, než kdyby sto
kilo masa někde shnilo při nedohledání kusu. Na těchto zkouškách jsem
šel jako rozhodčí – čekatel po stopě pozdější celkovou vítězkou BB Gajou
z Podbrezovej, vůdce pan Josef Kouba. Fenka po vypuštění, když došla ke
kusu, začala škubat a z našeho pohledu i z pohledu korony, která byla na
cestě, se zdálo, že kus bude snad sežrán úplně. Vůdce už byl velmi ner-
Barvář 15/2006
Další zkoušky byly 15. října v okrese Nový Jičín, v obci Veřovice.
V honitbě Palůc se zúčastnilo osm psů z toho sedm bavoráků a jeden
hanoverák. Tři psi byli v první ceně, tři ve druhé a dva ve třetí. U těchto
zkoušek ale nemůžu říct, že zkoušky byly ze strany za OMS Nový Jičín
dobře připraveny. Zástupcům OMSu jsme nestáli ani za to, aby vyslali
svého zástupce na zkoušky, a tak veškerá příprava a zdařilý průběh ležel
jen na bedrech pana Petra Kopřivy, který vše zvládl na jedničku. Vítězem
těchto zkoušek se stal BB Cézar z Rožnovských Pasek s vůdcem Pavlem
Novákem. Tento vůdce měl,podle mínění některých rozhodčích, delší vlasy
což bylo námětem na nemístnou kritiku. Když si vzpomenu, že před pár
lety jsem sám měl vlasy do poloviny zad, a při tom dělám lektora a zku-
AR
VÁŘŮ
Č
CH
B
KL
M
K
UB
B
CZECH REPUBLIC
šebního komisaře u zkoušek adeptů o první lovecký lístek, a nikomu to
nevadilo??? Náš pes nás přece neposuzuje podle toho jak vypadáme, ale
jací jsme uvnitř a tak by nás mělo brát i okolí.
V okrese Vsetín proběhly zkoušky 23. října a byly jako zakončení kurzu
Jelenář - vodič barváře. O tomto kurzu se zmíní určitě někdo jiný, ale za
dva dny, co jsem na něm pobyl, můžu říct,že kurz byl na špičkové úrovni.
Co se týče zkoušek, tradičně
zásluhou pana Milana Janíka a
členů MS Gigula Velké Karlovice,
rovněž super. Překvapivá byla
účast místních lidí, tak početná
korona nebývá ani na národní
soutěži. Zkoušek se zúčastnilo
osm BB. Dva byli v první ceně,
čtyři ve druhé a dva neobstáli.
Jeden z neúspěšných psů, měl
z pohledu vůdce úžasnou smůlu.
A to když byl vypuštěn na posledních sto metrů stopy, kde byl
ve stopě zalehlý kus srnčího, což
bylo příliš velké lákadlo pro psa
než aby dokončil práci. Pes měl
radost, že se proběhl a vůdce byl
smutný, že neudělal zkoušky. U
těchto zkoušek bych měl jednu
připomínku k práci rozhodčích. Je
to můj osobní názor, ale myslím si,
že není na místě, aby rozhodčí už
tak roztřesenému vůdci řekl, že
každé ohlédnutí za značkami při práci na stopě, snižuje známku o stupeň, nebo při disciplíně vodění, rozhodčí po vypuštění psa určoval do jaké
vzdálenosti se pes musí od vůdce vzdálit, ale toto je můj názor, každý ať
si ho přebere sám. Vítězem těchto zkoušek se stal pes BB Zany Janovské
Vodopády s vůdcem panem Jiřím Fofem.
Další ze série moravských zkoušek barvářů se konaly 5. listopadu
v okrese Vyškov v honitbě Bukovinka. Toto byly zkoušky, které se jen tak
běžně nevidí. Co se týče organizace a pohoštění, prostě špičková úroveň.
Velký dík za to patří panu Václavu Kalincovi a paní Zuzce Gottvaldové,
kteří spolu se svými přáteli dokázali, co je jinde nemožné. Jako příklad
bych uvedl, že za 100 Kč paušálního poplatku bylo jídlo co kdo snědl po
celý den v neomezeném množství. Aby byl efekt ještě větší, čekalo se na
s převahou hanoveráků, kterých bylo pět. Vítězem zkoušek se stala drobounká fenečka BB Bona z Hanenského Žlebu, vůdce pan Václav Kalinec.
Den na to, tedy 6. listopadu byly poslední moravské zkoušky a to
v okrese Třebíč. Zkoušky probíhaly v honitbě Kosova. Zúčastnilo se osm
barvářů, tři v první ceně a pět ve druhé ceně. Zkoušky byly dobře zorganizované a velkou zásluhu na pohodovém průběhu zkoušek měl vrchní
rozhodčí pan Jarda Skála. Vítězem těchto zkoušek se stála bavoračka
Fany odkaz Diany vůdce pan Pavel Jurek.
Na závěr bych ještě zmínil soutěž, kterou jsme si sami vymysleli na
schůzi spádové oblasti. Pozvali jsme na ni zástupce všech okolních moravských oblastí. Soutěž se uskutečnila 16. října v honitbě Kelčský Javorník
v Hostýnských vrších. Soutěže se zúčastnilo osm barvářů, posuzovalo se
podle zkušebního řádu pro národní soutěž, s tím rozdílem, že pes když
v některé disciplíně neobstál přesto nevypadl, celkové pořadí bylo určeno
počtem bodů a nikoli umístěním v ceně. Rozhodčí posuzovali bez nároků
na odměnu. Vítězem se stala hanoveračka Aška ze Šutlova, vůdce pan
Hubert Hubík. Druhé místo obsadila bavoračka Faty odkaz Diany z vůdcem Petrem Lebedou a třetí v pořadí byl bavorák Ikar Jasanový hřeben,vůdce pan Petr Konvička. Velké uznání patří všem, kteří se o zdařilý
průběh této soutěže zasloužili. Namátkou uvádím Frantu Kasalu, Petra
Polácha a Jardu Panáka a pár dalších. Škoda, že jenom pár. Kdyby se
na přípravě podílelo více lidí, pro těch pár to nemuselo být tak náročné.
Sám jsem ráno šlapal čtyři krátké stopy, protože když nejsou lidi, někdo
to prostě udělat musí. Přesto věřím, že všichni zúčastnění byli s průběhem soutěže spokojeni a drobné nedostatky se budou v budoucnu jenom
zlepšovat.
Své poznatky ze zkoušek zapsal Miroslav Gora
(nyní už čerstvý rozhodčí)
vyhlášení výsledků až na šero, kdy při plápolajících ohních a zvuků borlic, bylo vše velice působivé. Jako třešnička na dortu byl závěrečný zpěv
Halali, vítězem zkoušek panem Kalincem, kdy všichni přítomní zírali
v němém úžasu, protože takto zazpívat sám před početným publikem, je
jistě věc hodná obdivu. Těchto zkoušek se zúčastnilo sedm psů, tentokrát
Barvář 15/2006
38
Povídky
Lovecké vzpomínky
Novoroční
Z
e spaní mě vytrhlo neodbytné klepání na dveře. Podvědomě jsem se
bránil, po probdělé silvestrovské noci, bolestnému pocitu úplného
procitnutí, ale další zaklepání bylo ještě důraznější. „Proboha, co to
je za blba? Vždyť je Nový rok,“ láteřil jsem v duchu, když jsem lezl z postele
a šel otevřít. „Zdar strýcu! Ty teda vypadáš,“ konstatoval za dveřmi stojící
soused. Luba je přítel a mladý myslivec. Stojí rozpačitě na dvorku a při
pohledu na mě se pousměje. „Čau strýcu,“ vítám jej nevrle: „Ty nevíš, že je
Nový rok? Dolézl jsem ve 3 hodiny z kulturáku a ty zde tlučeš, jak trefený
na játra. Co šílíš? Kolik je vůbec hodin?“ „Bude sedum a ty máš práci pro
Cita. Včera navečer jsem postřelil šmoulu,“ sděluje mi. Zatím, co se mi
mozek vzpírá vstřebávat informace, kterými mě Luba zahrnuje, začínám si
uvědomovat realitu. Včera, než jsme vyrazili na silvestrovské oslavy, jsem
ještě odpoledně zaskočil na Lubou. Mají malé děti a tak se s ženou nikam
nechystali. Že zůstanou doma. Seděli jsme v kuchyni, vykládali a při štamprlce dobré slovácké slivovice jsme hodnotili situaci. Vzpomněl jsem, že nemáme splněný plán lovu holé zvěře, jak srnčí, tak i vysoké. Luba se chystal
ještě na vycházku, jen se tak projít před večerem. „No nic strýcu, kdyby
si náhodou něco …, tak víš. Dělej jak umíš.“ Loučil jsem se s ním. „Tož na
zdraví a na ten nový rok!“ Štrngli jsme si, dopili nalété pohárky, vstali a
vyšli na dvorek do zamračeného silvestrovského odpoledne. Bylo nezvyklé
teplo. Luba si zapálil, podali jsme si ruce: „Je to moje poslední cigáro, tak
si ho musím užít,“ mrkl na mě a já se usmál. To bylo včera. Teď tam stál
na dvoře a chrlil na mě, ještě křídlovaného, informaci na informací. Proslov
ukončil s tím, že mi vše zopakuje v autě, že o půl osmé čeká před vraty a
nečekaje na můj souhlas, odešel se připravit. Po krutém probuzení, když
jsem se oblékal, jsem si připadal jak hadrový panák. Vyšel jsem ven. Bylo
ještě přítmí. Bavorský barvář Cit měl z mého příchodu na dvůr evidentní
radost. Otevřel jsem cvingr. Kovový zvuk západky ostře rozřízl okolní ticho
ve vsi schoulení do přítmí doznívající silvestrovské noci. Na zvuk okamžitě
reagovala štěkotem sousedova fouska Barča a Luba, který před zídku, dělící
dvory, houkl: „Flintu beru. Vidím, že si rád, že šmatleš.“
P
uštěný Cit radostně poskakoval a když jsem z háčku sundával
barvářský obojek s řemenem, jeho štěstí se na rozdíl od mého násobilo. Vzal jsem ušanku a šel před vránu, kde již čekal Luba v autě.
Vsoukal jsem se vedle něj, psa mezi nohy a můžeme jet. Při jízdě se uvědomuji, že jsem zapomněl na pracovní rukavice. Snad je nebudu potřebovat.
Luba mi při pomalé jízdě po zpevněné cestě, vedoucí nad dědinu do hor,
opět přibližuje situaci. Vyjel před čtvrtou. Auto nechal u křížku a pomalu
šel po cestě k posedu „na Kržlích“. Bylo už přítmí, když dalekohledem obeznával louku před sebou, sám krytý křovinami okolo cesty. Neviděl nic a
tak pomalu šoulal k lesu, kde pod posedem zastavil. Na kraji louky je malé
polní hnojiště. Ráda sem chodívají prasata. Zadíval se přes něj a zdálo se
mu, že dole vidí pohyb. Podíval se přes dalekohled. Z lesa na kraj louky vytahovala vysoká. Zřetelně viděl vedoucí laň a za ní pět, šest kusů. A vycházeli další. Celkem napočítal dvanáct kusů holé. Vedoucí laň popošla dále od
kraje lesa a růdl za ní. Začalo se hodně smrákat. Rychle vyhodnotil situaci
a rozhodl se, že bude střílet na některý ze slabších kusů. Opatrně se potáhl
ke kmenu staré jabloně u cesty, opřel si flintu a zamířil na telko uprostřed
tlupy. Výstřel zazněl tmou. Okamžitě zvedl jednou rukou dalekohled a díval se na reakci zvěře. Tlupa byla výstřelem, který se odrazil od okolních
kopců, zmatena, ale po několika vteřinách vyrazila vedoucí laň podél okraje
lesa přes louku k místu zvanému „u Janáčky“. Nemohl rozeznat, zda kus,
na který střílel, jde s nimi, ale zdálo se mu, že z tlupy se nic neoddělilo. Zvěř
mezitím zmizela za horizontem terénního zlomu na louce, asi 250 metrů od
něj. Čekal. Pak vybral z batohu baterku a scházel po louce dolů. Na domnělém místě, kam si myslel, že střílel, nic nebylo. Začal tedy hledat nástřel.
Byl přesvědčený, že kus trefil. Po chvíli se mu výš na louce podařilo nástřel
najít. Popsal mi, že našel úlomek duté kosti, světlou stříž, další kostní drť a
pár kapek barvy. Dál již nic nenašel. Neví, zda se tele, nebo šmolka od růdlu
později oddělila, ale odbíhala s ostatními kusy. Mezitím jsme minuli loveckou chatu se svatohubertským křížem a zastavili jsme u posedu. Loukou
jsme širokým obloukem scházeli k nástřelu, který Luba označil suchou bukovou halůzkou. Napůl cesty jsem přivolal Cita a připoutal na řemen. Před
označením jsme psa odložili a šli ověřit nástřel. Po chvilce zkoumání jsem
souhlasil s Lubošovým názorem, že i když zvěř byla v pohybu, mohl trefit
Barvář 15/2006
přes přední běh hrudní kost. Vrátil jsem se pro psa a povelem ho vyzval
k dohledávce. Cit ověřil nástřel, napadl stopu a zalehl do řemenu. Udělal
několik desítek kroků směrem včerejšího pohybu tlupy, pak však prudce
odbočil po louce dolů, ke kraji lesa a járku Dlouhé řeky.
A
si po dvě stě krocích jsme došli k hranici honitby a kraji lesa, tvořeného hustým mlázím a smrčky, které jsou prorostlé neproniknutelnou spletí maliní a ostružiní. Říkáme tomu s nadsázkou „buchlovská
specialita“. Psa jsme odložili do stopy a protože jsme nikde neviděli ani
kapku barvy, šli jsme toho nedokonalého živočicha, my předokonalí pánové
tvorstva, zkontrolovat. Revize nedopadla pro našeho čtyřnohého pomocníka
dobře a navíc Luba tvrdil, že zvěř šla spolu přes louku jiným směrem. Psa
jsem stáhl a vrátili jsme se na nástřel k poradě. Jak se mi jen chtělo věřit,
že zvěř odbíhala po louce. Hrůza jen pomyslet, že bych musel do járku a
odtud do mlazin na druhé straně potoka. Zazdálo se mně, že i ten pes nás
nějak ironicky pozoruje. Bohužel, nic jsme nevykoumali, ani nového neobjevili. „Citečku, pojď a vzchop se. Ať jen nemusím zbytečně do toho pekla
na druhé straně za tebou,“ prosil jsem psa v duchu, když jsem se pro něj
vracel. Ten zůstal chvíli na nástřelu, jako by mě chtěl opravdu ušetřit, pak
však zalehl do řemene a zkratkou to vzal rovnou k místu, kde jsme dohledávku přerušili. „Tož teda pojďme!“ povzbudil jsem v duchu. Na dně koryta
potoku jsem zrovna zahučel v holinkách do blata až nad kolena a hned po
čtyřech do protějšího břehu. Proboha, za co! A opět na čtyři a tunelem po
prasatech do seče, trní netrní. Marně jsem zavzpomínal na rukavice. A když
jsem chtěl začít řvát, že se tady na to mohu na Nový rok, ale hodně zvysoka
……, uviděl jsem, spuštěn na čtyři, přímo před sebou, na zlomeném stvolu
ostružiní, kousek jasně červené svalové tkáně s pobarvenou srstí. „Barva!“
můj výkřik se zaryl do seče a vrátil mě do života. Byl to ten zlom, to nakopnutí, co člověk někdy, až zoufale nutně potřebuje. Cit mě však odmítl
nechat odpočívat. Neúprosně mě táhl do dalšího tunelu. Po chvíli mě bylo
jasné, že takto nemůžeme pokračovat a rozhodl jsem se psa vypustit. Luba
mě nedůvěřivě, trochu lepšími podmínkami následoval. Netrvalo dlouho
a psa jsme vypustili. Nastalo to, čemu Slováci říkají trma-vrma. My na
Moravě velký bordel.
T
lupa vysoké byla zalehlá před námi a pes je zvedl. Teď již vestoje,
přes mladé smrčky, jsem zaznamenal, že zvěř za velkého lomozu
přesadila vlevo, do vyššího smrkového porostu podél koryta Dlouhé
řeky. Na bližší zkoumání již nebyl čas, neboť Cit, kterého jsme v nízkém
porostu nemohli vidět, začal hlásit a já uviděl hlavu mladšího kusu, jak
odbíhá sečí rovně před nás, ke zmolce, za kterou je bukový stoják. Luba
mi podal kulovnici. Počkal jsem, až se kus protlačí údolíčkem na druhou
stranu. Pečlivě jsem zamířil. Psa jsem vnímal za kusem v dostatečné vzdálenosti. Cvak! Výstřel se neozval. Nechápavě jsem se otočil na Lubu. Ten
pochopil ihned. „Promiň. Zapomněl jsem ji nabít.“ Zůstali jsme v doznívajícím štěkotu psa sami, pánové tvorstva, Homo sapiensi, “člověci“ myslící.
Nevyčítal jsem. Nebylo ani co. Flintu jsem měl mít svoji. Stačil jsem si však
kus dobře prohlédnout. Bylo to telko a bylo střelené na zadní běh, který
mělo v hleznu přestřelený. Bolestivé, těžké zranění, ale jelo jako blesk!
Emeritní fořt Karásek vždy říkával: „U telka tři, jak čtyři,“ blesklo mě hlavou. „Co fčíl?“ Lubka teď správně nabil kulovnici a informoval mě, že mu
zbyly od včerejška dva náboje. Super. Mezitím jsme vylezli z mlází do bukového stojáku. Bylo naprosté ticho, zamračené novoroční ráno a na leden
opravdu teplo. Mokrý bukový list byl ve stopní dráze odbíhající kusu a psa
otočený. Šel sledovat očima. Luba je perlovka. Podle přístroje GPS, který
vzal s sebou z auta, jsme byli od nástřelu něco přes kilometr. Má i mobilní
telefon. Zavolal jsem hospodáři sousední honitby. Telefon vzal okamžitě.
Nenadával a s dohledávkou souhlasil. Popřál nám pěkné novoroční „Lovu
zdar!“ My jsme byli bez psa, bez dostřelu, bez nálady. Stopu jsme s obtížemi
sledovali, ale křižovali ji postupně jiné a po chvíli jsme jistotu ztratili. Při
přelézání vymleté stružky jsem si všiml, o kousek vyš než jsme šli, v protibřehu výrazných záporů a v nich otisků psa. A co bylo podstatné, při bližším
ohledání tam byla malinká kapka čerstvé barvy. Byli jsme na stopě, zpět ve
hře. Korunami buků bylo daleko vidět a tak jsme stáli na místě, nemluvili,
dívali se skrze staleté stromy na Holý kopec a naslouchali do ticha lesa.
Táhlo nás to dál, ale něco nám vnuklo zůstat na místě, na barvě. Nevím,
Povídky
kolik uplynulo času, ale téměř zároveň jsme postřehli vracejícího se psa.
Přehoupl se přes horizont a mokrým listím starých stromů běžel ve stopě
k nám. Pochválili jsme jej, dali na řemen a vydali se, tentokráte v plné režii
Cita, za poraněným kusem. Cestou po stopě se nám dařilo nacházet barvu.
Rána se asi otevřela a začala více barvit. Stopa se přes horizont stáčela a
v širokém půloblouku se začala vracet ke stejné seči, odkud jsme po nepodařeném dostřelu vyšli. Když bylo zřejmé, že nás postřelený kolouch dovede
zpět k místu, kde jsme jej zvedli, nechtěl jsem již nic ponechat náhodě.
Lubu jsem vybídl, ať se postaví na lesní cestu křižující seč a sám jsem vnikl
do houštin. Psa jsem vtlačil přede mnou a zmizel v chabaždí.
P
rotláčeje si cestu zarostlou mladinou, dělal jsem poměrně veliký
hluk. Po chvíli jsem zjistil, že mě pes nenásleduje a proto jsem na
něj začal volat. „Proč ne něho hulákáš?“ Slyším volat z cesty Lubu.
„Vždyť před chvílí vyběhl, jak urvaný a teď štěká ve stojáku za potokem,
kam odběhl před tím ten růdl.“ dokončuje Luba. Byl jsem uprostřed seče,
omotaný šlahouny všeho možného. Přítel stál výše na cestě, odkud dobře
slyšel a byl blíže smrkovému stojáku, kam před tím zaběhla tlupa vysoké.
„Utíkej tam. On ho drží. Kdybys střílel, dej pozor!“ Zavelel jsem a dal se
do vyprošťování z houštin bučků, smrčků, maliní a ostružiní na cestu. Po
ní jsem utíkal dolů k járku potoka. Předpokládal jsem, že pes stlačí zvěř
postupně do ostře zařezaného koryta Dlouhé řeky a ta bude mít snahu
pokračovat v něm. Klopýtal jsem korytem až k prvnímu soutoku u starého,
již spadlého dřevěného mostku, když v tom třeskne zleva výstřel. Stojím
v předklonu, ruky opřené o kolena, zmordovaný, popadám po dechu a
poslouchám. V odeznívajícím výstřelu slyším psa. Vyrážím. Chytaje se
všeho možného, drápu se do prudkého svahu z potoka. Jsem asi v polovině,
když lesem třeskne druhý výstřel. Mám strach o Cita, ale slyším jej hlásit.
Konečně vylézám do levé stráně. Vidím Lubku asi 50 mterů od sebe, jak
kráčí směrem ode mě ke psu. Ten doráží na padlý kus a řve jak na lesy. Jdu
k nim, uštvaný, špinavý, ale nesmírně šťastný. Oba opět a opět chválíme
psa a prohlížíme uloveného koloucha. Vzdáváme mu poctu a já předávám
svému příteli úlomek. Nenápadně jej poučuji, že kousek z něj patří Citovi.
Vidím, jak se Lubovi třesou ruce, když se mu nedaří zastrčit úlomek Citovi
za obojek, neboť ten opět doráží na kus. Znovu pejska chválím a odkládám
jej, zatímco Luba shazuje batoh. Vytahuje a dívá se na přístroj. Ukazuje
1. 1., 11 hodin, uražená vzdálenost 5.600 metrů. Nesouvislými větami,
plni dojmů, hodnotíme dohledávku. „Co furt hledáš?“ Ptám se, neboť Luba
znovu začíná přehazovat obsah batohu. „Ále…“, vrčí a hrabe dál. Najednou
vstává a narovnává se. Rukou si vkládá do pusy cigaretu a vypadá klidněji.
Dívám se na něj a pak se začínám smát. „To je ta poslední?“ Rozpačitě se
rozhlíží a pak mu to dojde. „Jé,…promiňte, já…“ Nedokončuje a já vím, že
se nepřeřekl. Omlouvá se všem, Citovi, tiše ležícímu kusu vysoké zvěře,
horám a lesu kolem nás a já vidím, jak mezi ještě se třesoucími prsty drtí
cigaretu, aby splnil novoroční slib.
Ing. Zdeněk Havlíček
Riskantní dohledávka
R
áno 14. ledna 2005 jsem šel do krmelce založit srnčí zvěři. Zároveň
jsem obeznámil malé vnadící krmeliště u kazatelny pro černou. Bylo
čerstvě rozryté z předchozí noci. Zasypal jsem tam belík ječmene.
Večer jsem se vypravil na čekanou na kazatelnu, kde jsme říkali „Pod hradem“. Vzal jsem pro jistotu do auta mojí chovnou fenku B B Sentu. Auto
jsem musel nechat na silnici u „Skal“ a dále jít pěšky asi 2 km v hlubokém
sněhu. Na kazatelnu jsem dorazil v 19 hod. Byl mírný mráz a tak jsem raději nechal fenku v autě. V 21 hod přišlo na kupu 5 kusů srnčího. Potulovali
se kolem a částečně brali z připraveného ječmene pro černou. Asi za 20
minut se srnčí zvedlo a běželo k lesu. To bylo znamení, že navětřili černou.
Za pár vteřin asi na 200 m vidím černé siluety. Bachyně se třemi selaty. Vítr
jsem měl celkem dobrý, ale bachyně byla opatrná. Na 100 m od kazatelny
odložila selata a šla pomalu na vítr. Na sněhu bylo celkem dobře vidět i
když měsíc nesvítil, ale bylo jasno a hvězdy. Bachyně byla od kazatelny asi
50 m, zastavila se, odfoukla a když k ní selata přiběhla, šla se zdviženým
rýjem na kupu. Okénko u kazatelny jsem měl otevřené, pomalu jsem se
připravil na střílení. Najednou bachyně zvedla hlavu, odfoukla a to již jsem
nemohl déle čekat. Selata začala být nervózní a pobíhala kolem bachny.
Na jedno sele které stálo zdánlivě nejlépe jsem odmačkl. Sele zakvičelo a
všechny včetně bachyně běželi přes pole k lesu. Pomalu jsem slezl z kazatelny a jdu na nástřel. Na nástřelu byla barva, světlá a při dobré baterce
jsem našel i kousek kosti. Tím jsem moc nadšený nebyl, neb dle zkušenosti
jsem věděl, že sele je střeleno na běh. Šel jsem asi 100 m po barvě, kde se
sele oddělilo od ostatních a po dalších asi 50 m již přestávalo barvit. I když
směr selete byl šikmo přes pole a do lesa asi 500 m, usoudil jsem, že raději
vezmu na pomoc Sentu. Nebude též na škodu, když se dohledávka zpozdí.
Na „Skály“, k autu a zpět s fenkou to na nástřel trvalo hodinu. Kouknu na
hodinky a bylo 22.30. Ještě štěstí pro fenku, že hluboký sníh, do kterého
jsem já zapadl po kolena, byl navrchu zmrzlý a Senta šla napovrchu.Teprve
teď jsem si uvědomil obtížnost dohledávky. Já starý blázen jsem měl fenku
víc jak v polovině březosti a jdu s ní na dohledávku. Vedl jsem jí na krátkém
řemeni a doufal jsem, že to nebude jen běh a že sele bude někde na kraji
lesa zhaslé. Asi po 500 m jsme se dostali do hluboké zarostlé cesty, která
vedla k lesu. Asi po dalších 100 m byl u této cesty velký keř. Když jsme se
blížili ke keři, Senta začala štěkat. Najednou z keře sele vyrazilo. Senta
prudce zatáhla za řemen, já po nose letěl do sněhu, ale co bylo nejhorší,
řemen se mně vytrhl z ruky a Senta i se řemenem hurá za seletem.
N
ejdříve jsem se vyhrabal ze sněhu a potom mě polil pot. Uvědomil
jsem si, co se může stát s tak vysoce březí fenkou. Slyším její vydávání, které se vzdalovalo a blížilo k lesu. Les byla též hranice naší
a teplické honitby. Ještě tohle mně chybělo, jsem si uvědomil. Fenka březí,
vleče za sebou krátký řemen a sousední honitba – hranice. Najednou se
hlášení Senty změnilo a dále již bylo na jednou místě. Pokud to jenom ve
vysokém sněhu šlo, přidal jsem do kroku a v duchu se modlil, abych Sentu
stihl co nejrychleji. Stále hlásila a již z dálky jsem viděl, jak obíhá asi 20 m
před lesem kolem selete a stále na něho doráží. Konečně jsem se dostal na
krátký dostřel a sele jsem dostřelil. Sentu, která stále hlásila, jsem vzal kolem krku, hladil jí a prosil za odpuštění. Svlékl jsem si kabát a svetr, položil
jsem Sentu na kabát a přikryl svetrem. Teprve potom jsem se podíval, kde
bylo sele postřelené. Mělo přestřelený zadní běh v koleně. Sele jsem vyvrhl,
naložil na „pekač“ (ten tahám při dohledávkách stále sebou) a cestoval jsem
k autu na „Skály“. Potom jsem odvezl do naší myslivecké stodůlky, kde jsem
sele vyvěsil. Doma v teplé posteli jsem skončil ve tři hodiny ráno. Senta
tuto noc spala se mnou u postele. Druhý den jsem pozoroval fenku, zda si
neublížila při štvaní a stavění selete. Byla klidná, žrala jako obvykle a tak
snad to bude dobré. Za další tři dny mně to nedalo a jel jsem k veterináři na
ultrazvuk. Když jsem mu nejdříve celou noční příhodu vypravoval, myslím,
že mě měl za starého blázna (bylo mně tehdy pouze 75 a půl roku). Fenka
měla rodit za 17 dní. Na ultrazvuku bylo pouze na jedné straně tmavší
místo se štěňaty. Doktor mě ujistil, že je vše v pořádku a že mohu čekat 3
štěňata. 1. února se narodilo 9 štěňátek, nádherný vyrovnaný vrh. Nechal
jsem si jich 6 a byl to třetí vrh Senty, nejhezčí jaký kdy měla.
František Štěpánek
Noční dohledávka
T
ato dohledávka se uskutečnila 12. srpna 2005. Není výjimečná
délkou stopy, ani jejím stářím, ale tím, že proběhla v noci. Tento
večer jsem se vracel z lovu srnce, spolu s loveckým hostem, kterého
jsem doprovázel. Najednou se mi v kapse začal vrtět telefon. Mobil mám,
po špatných zkušenostech s jeho vyzváněním, zapnutý jen na vibrace.
Volal mi kolega, že už za šera střílel po srnci. Tento po ráně zůstal v ohni.
Šťastný střelec nečekal a když k srnci přicházel, ten se zvedl a odběhl. I
když jsem večerní dobou moc nebyl nadšen, hosta jsem poprosil, zdali by
mě zavezl domů pro psa. Ten si samozřejmě takovou příležitost, zúčastnit
se dohledávky, nenechal ujít. Je až s podivem, jak barvář dokáže vycítil, že
se něco děje. Když jsme přijeli domů, fenka HB ATI byla nadšením bez sebe.
Okamžitě věděla o co jde a než jsem našel řemen a obojek, to bylo nějakého
skákání a kňučení. Po příjezdu na udané místo, kde nás čekal nešťastný
střelec, jsme zkontrolovali nástřel. Bylo tma jak v pekle a při baterce nám
to delší dobu trvalo. Barva se mi zdála tmavá, ale to možná tou tmou. Svůj
doprovod, hosta a střelce, jsem nechal na nástřelu a na krátkém řemeni,
Barvář 15/2006
39
40
Povídky
abych měl se psem neustálý kontakt, jsem za světla baterky postupoval po
stopě. Dobře se o tom nyní píše, ale tehdy to nebyla legrace. Asi po sto metrech mě fenka vedla do houští. Teprve teď nastaly problémy. Bylo to hodně
zarostlé obrovskými listy devětsilu, kopřivami a osetem. V úzkém pruhu
světla baterky jsem se snažil sledovat fenku. Jenomže ta určitě viděla lépe
než já, protože jsem si nevšimnul betonového vyústění drenážního svodu.
Tam jsem samozřejmě skončil. Kolenem jsem praštil o betonovou hranu
a v tom momentě jsem viděl většinu svatých, které znám. Byla to úžasná
bolest. Fenu jsem přesto nepustil a když jsem se s bolestí vyškrábal, pokračovali jsme dál. Po přebrodění potoka jsem nevěděl, jestli mi v botě čvachtá
má krev z rozbitého kolena nebo voda z potoka. Najednou před námi v křoví
něco zašustilo a fenka se mi vyškubla. Po chvíli se z kopřiv ozval srdce-
rvoucí nářek srnčího. Když jsem se k místu, kde fenka srnčí držela, byl to
pohled pro silné nervy. Srnec měl vytrhnuté od psa snad všechny střeva a
úžasně naříkal. Když mě fenka uviděla, zespodu prokousla srnci hrudník a
tím dohledávka skončila. Teď jsem si prohlédl, jak byl srnec střelený. Byla
to hodně zadní komora šikmo, takže mu trčelo kousek střev, které mu fena
vytrhla. Na tuto noční dohledávku mi zůstala, jako vzpomínka, na koleně
velká jizva. Ta mi bude vždy připomínat srdcervoucí nářek srnčího, když
ho pes vyvrhoval.
Miroslav Gora
Naháňka
3
. 12. sobota ráno je s lehkým popraškem čerstvého krupicového sněhu.
Je těsně nad nulou a přes den se očekávají dešťové přeháňky. Kolem
půl deváté se začínají sjíždět první hosté. Krátké přivítání a jedeme
na sraz, který je asi tři kilometry vzdálen. Nepřijíždíme ani první ani
poslední. Pozdravy, zahájení, seznámení s průběhem a pořadím lečí, a už
se jde na první leč. Není nás moc. Jedenáct střelců a pět honců. Zavádím
levou stranu. Stavím střelce ve staré cestě k bývalému lomu. Odtroubení
zahajuje leč. Stojím na místě za březovým náletem, před sebou laťák a vedle
mne klidně sedí rok a půl stará hanoverka Ara. Je v dálce slyšet klepání
honců, když se pes nepatrně opře hlavou o mé koleno, a dívá se směrem na
rozhraní laťáku a březiny, kde registruji pohyb. Čtyři kusy srnčí pomalu
procházejí lečí a neustále se otáčejí za zvuky klepajících honců. Kolem
projde zajíc, ne dál pěti kroků, pes je neustále ve střehu, ale v klidu. Po
dvaceti minutách projdou honci a troubí se konec leče. Sraz je u rybníka,
kde je připravená svačina.Opékáme buřty, sdělují se zážitky z uplynulé
sezony a upřesňuje další postup. Opět se nastupuje další leč, vše se odehrává v tichosti. Scházíme se u starého krmelce, opět nepadl výstřel, ale
napětí stoupá, protože v následující leči se očekává černá. Je půl jedné, když
honci vstupují do třetí leče. Jezevčík, který je na tom ve smrkové houštině
poměrně lépe než honci, se najednou ozve svým vysokým hlasem. Jednou
hlubokým, podruhé fistulí a opět hlubokým hrdelním hlasem a první výstřely prošlehnou uplakaný den. Díváme se po sobě s kolegou, oba víme,
že všech sedm ran padlo na divočáky.Čekáme na odtroubení a jdeme za
ostatními, kde se již diskutuje a vyhodnocují se nástřely. Dovídáme se, že v
leči byli tři divočáci. Na jednom nástřelu je barva. Jdeme asi dvacet kroků,
a zjišťujeme, že je to levý přední běh, kterým divočák asi po pěti metrech
píše do stopy čárku. Začíná sněžit, drobně, ale hustě. Rozhodujeme se pro
okamžitý dosled. Nechce se mi, jde o první dosled divočáka. Odhad padesát
kilo. Zbraň na záda, batoh přes, aby nejezdila a nepřekážela. Rozvinuji
barvářský řemen a nasazuji hanoverku k nástřelu.
P
es si ověřuje nástřel, bere stopu a pomalu se vydáváme po stopě,
ještě s přiděleným kamarádem, střelcem. Před námi je zezačátku
dobře kontrolovatelná pobarvená stopa, do které sněží. Postupujeme
pomalu dál. Máme za sebou asi sedm set metrů, přecházíme na kukuřičniště sběhané jelení a černou těsně nad ránem. S lehkým povzbuzováním
pokračujeme dalších asi čtyři sta metrů, míjíme smeťák, kde je již souvislá
zapadaná vrstva sněhové pokrývky ne vysoké, ale mokré. Asi po dalších
dvě stě metrech narážíme na první záleh, dobré znamení.Po dalším asi
kilometru, na kterém jsme našli ještě dva lehké zálehy, se před námi zvedlo
dvanáct kusů srnčí zvěře, která ležela přímo v dráze stopy, kterou jsme
sledovali. Ara se po nich jen podívala, překontrolovala jejich čerstvé stopy a
Barvář 15/2006
vrátila se - pokračovala ve sledování stopy divočáka. Ještě asi sedm set metrů zbývá k lesíku. Lesík není velké rozlohy, ale přiléhá k silnici ve směru
na Karlovy Vary, v této době dosti frekventované. Po domluvě představuji
střelce před silnici a pokračujeme ve sledování stopy. Vstupujeme do lesíka,
kde je nad námi elektrovod, pod ním stařina vysoká k pasu. Mám obavu,
aby na psa nevyrazil náš sledovaný divočák. Pes není ostrý, spíše měkčí a
proto mám obavu. Ale vše vyřešil sledovaný divočák, když se před námi asi
na třicet kroků postavil. Posuňky s kolegou, batoh dolů ze zad, odložení
psa, kulovnici do ruky - chvilka a divočák se snaží běžet po poli. První
rána, kotrmelec, ale snaží se zvednout, druhá rána a první dosled končí.
Zvedám psa a vypouštím za již zhaslým divočákem, čekám co bude následovat. Pes dobíhá po stopě, asi tři metry před divočákem zastaví, jistí co je
to za hromadu a je vyhráno “HLÁSÍ,,. Hlásí vytrvale do doby než kamarád
přijel autem. Trvalo to asi patnáct minut. Odnesl jsem psa stranou a chválil
a chválil. Dosled trval jeden a půl hodiny a vzdálenost nástřel - dostřelení
asi tři tisíce sto metrů. A radost obrovská, nejen moje a kolegy, ale všech,
kteří již seděli v teple u krbu, kde byl samozřejmě vyhlášen král honu a
pochvala za úspěšný dosled, v který málokdo věřil.
Vašek Zvardoň
Převzato - zajímavosti
Barvář 15/2006
41
��������
�����������
������������
���������������������
��������������������
���������������
�������������
�����������������
�����������
���������
�����������������������
�������������������������������
������������
���������
�����������
������������
������������
� � � � � � ��
�����������
�� ��� ��� � ��� ����� �� ����
����������
� � � � � � � � � � � � ��
�� � � ��� �� � ���� �� �
�������������
����������������������������������
��������������������
� � � � � � � ��
� � � � �
�����������
���������
�������������������������
���������������
����������������������������������
������������
��������
�����������
�����������
����������������������
��������������������������

Podobné dokumenty

Zpravodaj 2015 - Českomoravský klub chovatelů barvářů

Zpravodaj 2015 - Českomoravský klub chovatelů barvářů se zde o nich více rozepisovat. Jen ještě na chvilinku se zastavím u 20. ročníku naší hlavní klubové soutěže barvářů, kdy především VLS s.p. ČR, divize Karlovy Vary, se postaraly o vynikající celok...

Více

zde - Skaut.cz

zde - Skaut.cz Vztahy jsou něco, s čím se potká každý. Jsou běžné, obvyklé. Ale mít vztahy dobré, rozhodně není jen tak. Na vztazích je třeba pracovat, starat se o ně. A hlavně před mini nezavírat oči. Letošní se...

Více

Bakalářská práce

Bakalářská práce očičkama. Byla to fenka jezevčíka. Kdo by tenkrát tušil, ţe právě díky této malinké fence začne celá moje ţivotní etapa – láska k jezevčíkům. Nikoho by nenapadlo, ţe do 5 let od této chvíle předved...

Více

Sborník abstraktů - Česká pedologická společnost

Sborník abstraktů - Česká pedologická společnost Zájmové území mikroregionu není významné pouze z přírodovědného hlediska. Je i intenzivně zemědělsky a lesnicky obhospodařováno. Od středověkého osídlení postupně docházelo k trvalému odlesňování a...

Více

Chovné feny BB

Chovné feny BB JESSY z Ľubochnianskej doliny od Buchlov kamene LESA z Ľubochnianskej doliny od Buchlov kamene LORA Jasanový hřeben Jasanový hřeben THINCKA Rhana v.Trutbekerveld z Rudolfova dolu TRIXI z Jedlové st...

Více