Dokument ke stažení

Komentáře

Transkript

Dokument ke stažení
USNESENÍ
15. schůze Rady města Vítkova konané dne 31. července 2015 v kanceláři starosty
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 515/15 do č. 518/15)
Rada města:
515/15
1. Schvaluje vyřazení knih z městské knihovny dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje prodej vyřazených knih za cenu 5,- Kč/ks s termínem prodeje do
9.9.2015.
3. Ukládá neprodané knihy zlikvidovat odvozem do sběrných surovin.
516/15
517/15
518/15
1. Schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti –
Region č. 1549291597 uzavřený mezi Generali Pojišťovnou a. s., se sídlem
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 61859869, zastoupená
Bc. Milanem Hromadou, inspektorem pojištění majetku a Městem Vítkov, se
sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 1, IČ 00300870, zastoupeným
Ing. Pavlem Smolkou, starostou města.
2. Ukládá podepsat Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a
odpovědnosti – Region č. 1549291597 uzavřený mezi Generali Pojišťovnou a.
s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 61859869,
zastoupená Bc. Milanem Hromadou, inspektorem pojištění majetku a Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 1, IČ 00300870,
zastoupeným Ing. Pavlem Smolkou, starostou města.
1. Bere na vědomí žádost Základní školy a Gymnázia Vítkov, p.o. o poskytnutí
investičního příspěvku na pořízení nového elektrického varného kotle ALBA150 litrů pro školní jídelnu v ceně 112 636,-Kč včetně DPH.
2. Ukládá finančnímu odboru předložit zastupitelstvu města rozpočtové opatření
pro Základní školu a Gymnázium Vítkov, p.o. a to poskytnutí investičního
příspěvku na pořízení nového elektrického varného kotle ALBA- 150 litrů pro
školní jídelnu v ceně 112 636,-Kč včetně DPH.
Z: VOK
T: 12/2015
Z: S,VFO
T: 31.7.2015
Z: VFO
T: 2.9.2015
1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je snížení ceny
díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.1.2015 mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Stavební společností NAVRÁTIL,
s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ 46972021 u akce „Energetické
úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově“.
2. Ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je snížení
Z: VOS
T: 8/2015
ceny díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.1.2015 mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 300870 a Stavební společností
NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ 46972021 u akce
„Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově“.
__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
Usnesení 15. schůze Rady města Vítkova ze dne 31.07.2015
__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
Strana 1 (celkem 1)

Podobné dokumenty