Geometrický plán Luka

Komentáře

Transkript

Geometrický plán Luka
VÝKAZ
Dosavadní
Způsob
parc číslem
I
na
,
,
,
,
,
,
,
108/4
75311
10,
,
,
,
12,
,
I
,
I
,,
I
využiti
Výměra parcely
Označeni
pozemku
STAVU ÚDAJŮ KATASTRU
Způsob využiti
ha
travní p.
95
Nr:MOVITOSTí
,
,
,
,
10 ; 17
I
vodní nl
lol pfin.1I.c..·llÝ
75311
9,
,
,
,
,
52
výměr
travní p.
travní p.
\Tldnlpl
luk umčlý
vodili )lI
lOI.umčlý
\'Odnl Ci
88
2' 01
, 23 I, 36
23 I' 36
využiti
se stavem evidence právnich
Čislo Irstu
vtastmctvi
I
ha
evidenci
O
108/4
1
,
O
108/4
I
I
O
75311
I
,
O
75311
I
,
tolumčl,'
O
75311
I
,
,
,
,
Oznai::eni
dilu
,
m
17
10:
,
78
,
88
9,
2'
,
I
,
vztahů
Výměra dílu
dfivéJši POl..
nemcvrtosf
78
I
,
75314
Způsob
Porovnán!
Oil přecnézl z pozemku
označeného v
I
,
753/3
,
m'
,
Způs
určeni
Typ stavby
katastru
I
,
108/4
108/6
41
Druh pozemku
parc. či slem
m'
I
I
A NOVÉHO
Nový stav
Druh pozemku
Výměra parcely
Označeni
pozemku
DOSAVADNíHO
stav
52
01
,
,
,
I
Výkaz údajů o bonitovaných půd ně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
Parcelní číslo podle
zjednodušené
evidence
katastru
nemovnostl
8PEJ
nT
ha
108/4
52811
,
108/6
52811
I
.Jezr:é.J: . .i0\..radnic
Č:'s10
8PEJ
na dilu
parcely
Výměra
Kód
10,
17
108/4
78
10814
Parcelní číslo podle
katastru
nemovitosti
So~tacnice pro záp~s do KN
bodu
831581. 76
831590.69
831587.16
831576.01
831579.10
931576.49
831574.62
831587.77
831583.13
8315E8.34
831578.96
831514.71
1022171. 96
3
1022154.93
3
1022163.44
3
1022187.63
3
1022179.21
3
1022:77.97
3
1022~77 .09
3
1022154.37
3
1022:53.44
3
1022138.96
6
:022i 71. 25
8
1022182.7~
e
Plast..mezník
Dřev.kůl
Doč. s t a o.i L,
m'
,
,
,
,
,
,
I
I
Plasr..meznik
Žel. t rucka
?last.meznik
Plast.::leznii<
Plast.
P2.ast.
ose. s
Doč.s
Bar. ::
rnez ní k
:ne:::r:i,
ab L.
ao.:..1...
.r.a vče::r._
í
Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí,
pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jíným rozhodnutím
Náležitostrm a přesností odpovidá právnim předpisům.
GEOMETRICKÝ PLÁN
pro
ha
8PEJ
na dílu
parcely
Sté' "'~~:l: úřad Měú ve Žlutrcich sou'uas: s rozdě· .nm (scelenlrn) pozemků dle qeornetrrcxe.«,
plár <J a nebude vydávat rozhodnutí o dAIHní
(scetenn pozemku ve smyslu
§ é2 Od51.3zák. Č. 183/2006 Sb.,
protože není důvodné pro děleni
( clilAnl) lO~novit podmlnky
{3-J:~K}
D=S~==_C~=======
____________
=__ C______________
~_________
y
Poznámka
Kód
kv ,
x
20-3
74-32
74-33
79-1
1
2
3
4
5
é
7
8
I
I
8PEJ
I
Výměra
Kód
zjednodušené
evidence
nebo opatřením.
Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí
s očíslováním parcel.
rozdělení pozemků
Vyhotovil: Ing. Karel Turčin
geod. kancelář, Na Kopečku 999/3
36005 K. Vary, te1.353561340
Číslo plánu:
80-18112012
Okres:
Karlovy Vary
Obec:
Verušičky
Katastrální území: Luka u Verušiček
Mapový list:
ZS X-14-19
Gecmetncký
Kód způsobu určeni vyměr Je určen podle §n odst 2 vyhlášky
Sb.
Ing Manin Raška
e, 2612007
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se
v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny
předepsaným způsobem
plán ověřil ůředné opravněný zeměméřteky Inženýr
Dne
25.09.2012
ČiSlo
24212012
uřecně oprávněný zeměměhcký inženýr odpovídá za odbornou úroveň
geometnckého plánu, za dosaženi předepsané přesnosti a za správnost
a úptnost nátezttosti podle práv nich přecprsů
Dne
02. 10, 2012
Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou
uloženy u katastrálnihc úřadu, katastrálního pracoviště
. 15
Q
56512
111
Q
101/6
.J
3/5

Podobné dokumenty

Smlouva c. CZ-1280xxxx - Mikrotech VOIP operátor

Smlouva c. CZ-1280xxxx - Mikrotech VOIP operátor 5.4 Uživatel svým podpisem stvrzuje souhlas se Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací operátora, potvrzuje že se s nimi seznámil a jsou pro něj z...

Více