jak se od ledna změní daně

Komentáře

Transkript

jak se od ledna změní daně
Peníze
PENÍZE
18
úterý, 9. prosince 2014
JAK SE OD LEDNA ZMĚNÍ DANĚ
Původně to měla být jedna z největších změn v daních za poslední roky. Měla se zrušit
superhrubá mzda. Stát od tohoto kroku nakonec ustoupil. Odložilo se i zavedení jednotného
inkasního místa. Přesto ale od Nového roku začnou platit úpravy daňových zákonů, které
se významně dotknou všech firem, podnikatelů i zaměstnanců. Například se zavádí nová
sazba DPH, omezují se výdajové paušály. Daňoví úředníci se příští rok také více zaměří
na transakce mezi spřízněnými společnostmi i na stěhování firem, které se chtějí vyhnout
daňové kontrole. Hospodářské noviny ve spolupráci s poradenskou firmou KPMG Česká
republika přinášejí přehled těch nejdůležitějších.
Lenka Filipová, Milan Mikulka
[email protected]
ÚŘAD SNÁZ
PŘESUNE
SÍDLO FIRMY
TŘETÍ SAZBA DPH
NA LÉKY I ČÁST
POTRAVIN
U
rčitě nejviditelnější změnou v daních od příštího roku, která se dotkne všech, je zavedení třetí
sazby daně z přidané hodnoty. Od Nového roku
se totiž na základní potřeby, jako léky či kojenecká výživa, zavádí sazba 10 procent. Dosud většina
z těchto výrobků byla v sazbě 15 procent či 21 procent.
Vláda doufá ve zlevnění základních položek pro domácnosti a označuje tento krok za prorodinný. Mimo jiné se
ale nižší sazba DPH bude vztahovat i na antikoncepci.
Desetiprocentní sazba se bude týkat také knih či novin, nikoli internetových médií. Seznam však postupně
bobtná – přibyla veterinární léčiva, Senát bude řešit, zda
nepřibudou i potraviny určené pro celiaky a lidi s metabolickými poruchami. A také suroviny potřebné k výrobě těchto potravin. Ministerstvo financí odhaduje, že
zavedení třetí sazby DPH vyjde stát zhruba na tři miliardy korun ročně.
„Největší problém této změny je čas jejího schválení.
Dosud totiž není finálně schválen přehled zboží, na které se bude třetí sazba od ledna vztahovat,“ uvádí Pavel
Rochowanski, partner poradenské společnosti KPMG
Česká republika. Obdobně před dvěma lety poslanci
těsně před koncem roku schvalovali daňový balíček,
který mimo jiné měnil výši DPH. Firmy tak měly minimum času se připravit na změnu a upravit své systémy.
„Někteří naši klienti z řad prodejců říkají, že v prvních
dnech ledna budou raději přiznávat DPH ve vyšší sazbě,
také bude záležet, jakou sazbu budou na fakturách uvádět dodavatelé,“ dodává Rochowanski.
„Toto opatření by snad mělo přinést zlevnění v oblastech, kde je to potřeba. Ale zavedení třetí sazby je zkomplikování systému a přinese s sebou dodatečné administrativní náklady. Je zde také riziko, že se budou plátci
snažit deklarovat svoje produkty v nové, nižší sazbě,
a tím snižovat svou daňovou zátěž,“ komentuje Lukáš
Eisenwort ze společnosti NSG Morison.
D
aňová správa se příští rok bude mnohem víc soustřeďovat na to, zda firmy jsou přihlášeny u finančního úřadu tam, kde podnikají, a ne účelově v místě, kde je vyšší
pravděpodobnost, že na ně nepřijde kontrola. Obvykle se jedná o virtuální sídlo firmy v Praze. I proto finanční správa vyhlásila v září akci s názvem „Pomoc Praze“, kdy
stovka daňových úředníků z celé republiky přijela do hlavního města zkontrolovat na 1400
vytipovaných subjektů. Zatím tento tým doměřil daně ve výši 127 milionů korun.
Už několik let sice možnost přesunout z moci úřední firmu z jednoho finančního úřadu
na druhý existuje, daňová správa ji však příliš nevyužívala. Od ledna to pro ni bude snazší a rychlejší. Dosud se totiž firma nebo podnikatel mohli proti tomuto kroku odvolat, a to
přesun pod jiný finanční úřad zdrželo. Nově už odvolání nebude možné a přesunutí bude
okamžité. Firma však může podat proti rozhodnutí žalobu k soudu.
Daňová správa se tak snaží eliminovat stále populárnější trend posledních let, kdy společnosti přesídlují do hlavního města v domnění, že na ně pražské finanční úřady nebudou mít
čas. Podle statistik totiž například v Praze 2 vychází na jednu firmu kontrola jednou za 190
let, to se teď snaží úřady změnit. Na akci „Pomoc Praze“ hodlá finanční správa navázat dalšími opatřeními. Už nyní veřejně prohlašuje, že ještě na konci tohoto roku nebo v lednu příštího roku hodlá změnit sídlo tisícovkám „pražských“ společností, které přestěhuje do místa
jejich skutečné působnosti.
VĚTŠÍ KONTROLA
MEZINÁRODNÍCH
FIREM
F
inanční úředníci se rozhodli více zaměřit na obchody, které mezi sebou dělají firmy v rámci jedné vlastnické skupiny. A to jak v rámci Česka,
tak hlavně se svými zahraničními společnostmi.
Úřad proto zavádí novou přílohu daňového přiznání,
která bude obsahovat transakce, jež uskutečnila právnická osoba se svou mateřskou společností, případně
s jinými firmami ve skupině. Přílohu budou mít povinnost vyplnit firmy, které splní alespoň jedno z následujících kritérií: hodnota jejich celkových aktiv převyšuje 40 milionů korun, čistý obrat převyšuje částku
80 milionů korun ročně nebo má firma průměrně více
než 50 zaměstnanců.
„Dle našeho názoru jde o významný milník v metodických postupech finanční správy, jak identifikovat
transakce či subjekty, které jsou z pohledu převodních cen rizikové,“ uvádí Daniel Szmaragowski z poradenské společnosti KPMG.
Finanční úřady se firem už v průběhu letoška „dobrovolným“ dotazníkem na transakce ptaly. „Upozorňovali jsme, že kdo jej dobrovolně nevyplní, může
očekávat nedobrovolnou kontrolu. Znáte to ze školy.
Dnes vidíme, že kontroly opravdu začínají. Převodní
ceny vůbec budou velkým hitem příštího roku,“ dodává Szmaragowski.
Dotazník zafungoval, jak daňová správa zamýšlela, řadu firem vystrašil a přinutil je se transferovými
cenami zabývat či je upravit. Nyní se „dobrovolný“
dotazník přeměňuje v povinnou přílohu k daňovému
přiznání už za rok 2014.
Každá firma dosud uváděla jen ty údaje, které chtěla. A daňová správa se potýkala s problémem, že data
nebyla v jednotné podobě. Nově však finanční úřady
budou mít jasná data od největších firem. „Finanční úřad snadno zjistí, jak velký objem obratu či jaké
transakce byly uskutečněny se spojenými osobami.
Podle toho pak může vybrat tuto společnost pro kontrolu,“ říká Jana Skálová z TPA Horwath.
ROZŠÍŘENÍ
PLATEB DPH
ODBĚRATELEM
D
alší daňovou změnou, která bude mít dopad na
tisíce obchodníků a firem, je rozšíření seznamu
zboží, u kterého bude DPH odvádět odběratel.
Takzvaný reverse charge je považován za relativně účinný nástroj v boji s daňovými úniky. Od ledna bude
kromě stavebních prací platit i na dodání mobilů, tabletů,
notebooků, herních konzolí, kovů, obilovin, cukrové řepy,
řepky, máku či dodání plynu a elektřiny obchodníkovi.
Přiznání a odvedení DPH odběratelem namísto dodavatele se bude vztahovat jen na případy, kdy oba obchodní
partneři jsou plátci DPH a faktura je na vyšší částku než
100 tisíc korun.
Problém ale je, že stále není schválen zákon, který toto
rozšíření zavádí. Přitom obchodníci se jím budou muset
řídit už od 1. ledna. Zatím ani není definitivně schválen
seznam konkrétního zboží a služeb, kterých se tato významná změna bude týkat.
Obchodníky s elektronikou, kovy nebo i zemědělskými plodinami tak čekají krušné svátky a začátek nového
roku. Stejně jako obchodníci prodávající léky a dětskou
výživu budou muset provést změnu účetních systémů.
„Opatření vítáme, protože z trhu vytlačí podvodníky a poctiví obchodníci budou v lepší situaci. Ale omezení režimu jen nad 100 tisíc považuji za nesystematické. Povede
ke snaze toto opatření obcházet. Musíme také dostatečně dopředu vědět, na které konkrétní výrobky se to bude
uplatňovat,“ říká Lukáš Eisenwort z NSG Morison.
Dosud má v Česku povinnost přiznat a uhradit DPH odběratel jen v případě stavebních prací, šrotu a také emisních povolenek. Chystané změny reagují na to, s jakým
zbožím se nejvíce podvádí. „Ve všech navrhovaných případech se jedná o kategorie, u nichž byly zjištěny daňové
podvody,“ uvádí ministerstvo financí.
úterý, 9. prosince 2014
Peníze
ZPŘÍSNĚNÍ ÚLEV
ŽIVOTNÍHO
POJIŠTĚNÍ
PŘIZNÁNÍ
K DPH JEN
V JEDNÉ ZEMI
ÚSPORY
PRO RODINY
O
měnou, která má potenciál zlepšit podmínky firmám a podnikatelům, je novinka pojmenovaná
nesrozumitelným názvem „Mini one stop shop“.
Využít ji mohou poskytovatelé elektronických,
televizních, rozhlasových nebo telekomunikačních služeb koncovým uživatelům v zahraničí.
Typickým příkladem může být prodejce digitálních
klíčů na počítačové hry, který má zákazníky po celé Evropské unii. Jelikož se DPH zdaňuje v místě spotřeby,
musel se tento prodejce registrovat k dani ve všech zemích, do kterých digitální klíče prodává.
Nové opatření toto zbytečně náročné papírování
zjednodušuje. „Prodejce už se nebude muset registrovat
ve všech zemích, ale pouze v Česku. Firma finančnímu
úřadu předá seznam všech prodejů do zahraničí včetně
správných sazeb DPH. S jednotlivými finančními úřady
v zahraničí už komunikuje český úřad,“ vysvětluje Veronika Jašová z KPMG.
Problémem ale je, že toto zjednodušení mohou použít
jen firmy, které si ještě neprošly papírovacím martyriem registrace u finančních úřadů v zahraničí. „Podniky, které na trhu již působí, paradoxně nebudou moci
tento nový režim využít. Je opravdu jen pro společnosti, které tyto služby začnou poskytovat,“ dodává Jašová
s tím, že komora daňových poradců se snaží přesvědčit
ministerstvo financí, aby novinku mohly využít i „staré“ firmy.
Z
R
OMEZENÍ PAUŠÁLŮ
PRO ŽIVNOSTNÍKY
VELKÉ ZMĚNY
U PENZISTŮ
ÚROKY Z PRODLENÍ
BUDE PLATIT I STÁT
O
P
Ú
d Nového roku začnou platit významné změny
i u životního pojištění. Vedle stávající povinnosti vyplacení pojistného plnění až po dosažení 60 let věku a zároveň po pěti letech trvání
pojistné smlouvy přibude další podmínka – pojištěnci
nebudou smět v průběhu trvání smlouvy provádět průběžné výběry peněz. V praxi to znamená, že řada lidí tak
nebude moci sáhnout na své úspory i dvacet či třicet
let. Tím se instrument stává méně výhodným.
Aby si poplatník mohl i nadále odečíst od základu
daně až 12 tisíc korun ročně, musí souhlasit s novými
podmínkami smlouvy, ve kterých je uvedeno, že průběžný výběr peněz je zakázán. „Zaměstnanec by měl
svému zaměstnavateli doložit, že splňuje nové podmínky životního pojištění, aby mohl uplatňovat daňovou
úlevu i po 1. 1. 2015,“ říká Pavel Rochowanski z KPMG.
„Pokud zaměstnanec pojištění následně zruší, bude mít
povinnost sám podat přiznání a dodanit již uplatněná
zvýhodnění,“ uvádí Rochowanski.
Stát zpřísnil podmínky proto, že jeho původním záměrem bylo podpořit jistou formu spoření na stáří. Tento druh pojištění ale začala část firem využívat k tomu,
aby si snížila náklady na zaměstnance. „Část hrubé
mzdy totiž vyplácejí zaměstnancům formou příspěvků na životní pojištění, a tím snižují odvody na sociální a zdravotní pojištění. A právě tomu se vláda tímto
krokem snaží zabránit,“ vysvětluje Jana Skálová z TPA
Horwath.
d Nového roku stát přichystal také omezení
týkající se výdajových paušálů pro živnostníky. Doposud platilo omezení pro 30procentní
a 40procentní výdajové paušály, nově se bude
jednat o nejoblíbenější 60procentní a 80procentní paušály. Tyto paušály lze nově využít jen do příjmů dvou
milionů korun.
Podnikatelé, kteří budou uplatňovat výdajové paušály, budou nadále používat slevu pouze pro poplatníka,
ne však slevu pro manželku a děti. V případě manželky
se jedná o 24 840 korun, v případě dětí o 13 404 korun.
„Pro řadu živnostníků to bude znamenat významné
omezení, komplikace a vyšší daňové zatížení,“ komentuje Jana Skálová, partnerka poradenské společnosti
TPA Horwath.
České výdajové paušály jsou jedny z největších na světě. Nejrozšířenější šedesátiprocentní paušál znamená, že
na každou korunu příjmu podnikatel vynaložil 60 haléřů
nákladů, a daňovým základem je tedy 40 haléřů. Výdajové paušály se kromě švarcsystému využívaly i pro vyvádění velkých částek ze ziskových firem, nejčastěji skrze
poradenskou nebo zprostředkovatelskou činnost. Daňové zatížení u vysokých částek vycházelo na necelých
13 procent včetně sociálního a zdravotního pojištění, což
bylo ve srovnání se zdaněním zisku daní z příjmů právnických osob ve výši 19 procent a výplatou dividendy se
zdaněním 15 procent výrazně výhodnější.
racující důchodci si v příštím roce polepší, ty bohatší ale čeká i zdanění příjmů. Penzistům, kteří
během důchodu také vydělávají, se vrátí sleva na
poplatníka ve výši 24 840 korun. Týká se nejen
pracujících a podnikajících důchodců, ale také těch,
kteří mají příjmy z pronájmu. Slevu může uplatňovat
jakýkoli daňový poplatník, ale od roku 2013 ji nemohli
využívat pracující důchodci. Tehdejší vláda Petra Nečase to odůvodňovala tím, že se na úsporných opatřeních
musejí podílet všichni. Dalším cílem tohoto kroku bylo
zlepšení zaměstnanosti mladých lidí – předpoklad byl,
že ubude pracujících důchodců, a tím se uvolní pracovní místa mladším.
„Jde o odstranění daňové distorze, kterou mnoho
pracujících důchodců stejně obcházelo tím, že se 1. 1. odhlásili ze systému důchodů a o den později se přihlásili
zpět, a tím získali slevu na celý rok. Bylo to nesystémové opatření. Slevu mají všichni poplatníci včetně například nerezidentů, tak proč by ji neměli mít důchodci,“
říká Lukáš Eisenwort z NSG Morison.
Druhá změna týkající se důchodců platila již v minulosti, a to do roku 2012. Bude se týkat penzistů, kteří vydělávají ročně více než 840 tisíc korun. Nově budou ze
své penze odvádět 15procentní daň. Také platí, že daň
z příjmu musí odvést každý důchodce, jehož penze měsíčně přesáhne 25 000 korun.
odiny nově čekají hned dvě úspory pro jejich
rozpočet. Už za letošní výdaje v jeslích či mateřské školce mohou rodiče uplatňovat slevu na
dani. Takzvané „školkovné“ lze uplatňovat maximálně ve výši 8500 korun za rok 2014 a od příštího
roku by sleva na dani měla vzrůst až do výše 9200 korun. Sleva totiž kopíruje výši minimální mzdy. „Tato
změna by mohla také přiblížit využívání „firemních“
školek rodiči. Do jisté míry totiž dojde ke snížení rozdílu finančních nákladů mezi státními a firemními
školkami,“ předpokládá Pavel Rochowanski z KPMG.
Od nového roku se zvýší také daňové zvýhodnění
pro rodiny s více dětmi. Ačkoli daňová sleva na první
dítě zůstane na současných 1117 korunách měsíčně,
na druhé dítě dojde k navýšení slevy na 1317 korun
měsíčně, na třetí dokonce na 1417 korun měsíčně.
V obou případech může slevu uplatňovat vždy pouze
jeden z rodičů, pokud dítě vyživuje a žije s ním ve společné domácnosti. Slevy nadále nemohou uplatňovat
podnikatelé a živnostníci, kteří uplatní „paušálové“
náklady procentem z příjmu.
V případě školkovného se nejedná o daňový bonus.
Naproti tomu v případě slevy na dítě dostanou rodiče
nevyužitou část slevy ve formě bonusu od státu jako
peníze navíc. Horní hranice slevy činí 60 300 korun za
rok, dolní hranice sto korun.
roky z prodlení by měl nově platit také stát. A to
v případě, že budou firmy či fyzické osoby dlouho čekat na vrácení neoprávněně zadržovaných
daňových odpočtů, budou je proplácet finanční úřady. Úroky z prodlení musí státní správa zaplatit,
pokud řízení zvané „Postup k odstranění pochybností“
bude trvat déle než pět měsíců. Sazba je ale velmi nízká
– činí pouze jedno procento plus repo sazba ČNB, která
je dnes de facto nulová.
Tato změna přímo reaguje na nedávné průlomové
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které ale daňovému subjektu přisuzovalo výrazně vyšší kompenzaci, než jakou od příštího roku zavádí zákon. Podle soudu by měl daňovému subjektu náležet úrok z prodlení
ve výši 14 procent plus repo sazba ČNB, pokud správce
daně zadržuje nadměrný odpočet déle než tři měsíce.
Navíc daňová správa může využít kličku a postup
k odstranění pochybností „přetavit“ v daňovou kontrolu. Při ní už daňový subjekt nebude mít na úroky z prodlení nárok.
Negativní zprávou pro daňové subjekty je zavedení
nových pokut – za nesplnění jakékoli evidenční, registrační, ohlašovací či oznamovací povinnosti. Tato pokuta se může vyšplhat až do výše 500 tisíc korun. Také
neuposlechnutí výzvy správce daně nebo závažné ztěžování správy daní se plátci, který neuposlechne, může
až desetinásobně prodražit. Původních 50 tisíc bylo navýšeno na maximum 500 tisíc korun.
STARÉ ÚČTY
ÚŘADŮ SE RUŠÍ
OZNAMOVACÍ
POVINNOST
NIŽŠÍ LIMIT PRO
PLATBY I RUČENÍ
U
V
O
ž dva roky platí nová čísla bankovních účtů
jednotlivých finančních úřadů. Jestliže firma dosud platila daně na staré číslo účtu,
Česká národní banka převedla platbu automaticky na nový účet. Od 1. ledna 2015 budou ale
všechny původní účty zrušeny.
Jestliže pošlete daně na tyto staré účty, budou
vám vráceny. Tím pádem ale nesplníte svoji daňovou povinnost a hrozí sankce z důvodu prodlení.
„Doporučujeme si zkontrolovat, zda platíte své
daňové povinnosti a jiné platby na správný účet
místně příslušného finančního úřadu. Někteří podnikatelé mají zrušená čísla bankovních účtů zavedená v účetním softwaru a ze setrvačnosti stále posílají platby na zrušené účty. Dva roky ČNB převáděla tyto platby automaticky na správné účty, od
prvního ledna je bude vracet poplatníkům zpět,“
potvrzuje Radim Bláha, ředitel odboru přímých
daní na Generálním finančním ředitelství.
ýmluva na několikamilionový dar od příbuzného nebo třeba výhru v zahraničním kasinu už nebude tak jednoduchým
způsobem „legalizace“ peněz s nejasným
původem jako dosud. Tyto příjmy se od Nového
roku budou muset oznamovat, ačkoli jsou osvobozené od daně.
Finanční úřady chtějí vědět o příjmech z prodeje cenných papírů, darech a dědictvích přesahujících pět milionů korun. Tyto informace se
finančním úřadům budou hodit už za rok, kdy by
měly začít kontrolovat původ majetku. Ohlašovací povinnost se bude vztahovat jen na příjmy,
které poplatník obdržel po 1. lednu 2015.
d prvního ledna také dojde ke snížení limitů
pro platby provedené v hotovosti z 350 tisíc na 270 tisíc korun. Jakákoli částka, která
bude tento limit přesahovat, by měla být dle
zákona provedena bezhotovostně. V zahraničí jsou
tyto limity ještě nižší.
Tato změna má ale dopad i na ručení plátců za
DPH. Odběratel ručí v případě, že pošle peníze za zboží nebo službu na jiný než finančnímu úřadu nahlášený a zveřejněný dodavatelův účet.
Částka, od které se ručí, se také sníží – ze 700 tisíc
na 540 tisíc korun. „Firmy by si měly přenastavit limit
ve svém účetním softwaru,“ radí Pavel Rochowanski
z KPMG. Dodává, že tato změna výrazný dopad mít
nebude, protože většina systémů je nastavených tak,
že primárně kontrolují registr bankovních účtů a až
pak finanční limit.
19

Podobné dokumenty

seznamu chybných RČ

seznamu chybných RČ Nevosad Libor Global Žádník Lubomír Global Slater Andrew Mark Hema - Bosch Burešová Aneta Hexen A Duchoslav Jiří Hranatá koule Labuda Kamil Hranatá koule

Více

Standard pro výrobu potravin

Standard pro výrobu potravin zemi je platný. (Například viz. sekce 3.10 Kontrolované Přísady) ´Standard´ se může také odvolávat na dodatečné Sbírky zásad Tesco (COP). Tyto COP mohou být použity také jen pro výrobny dodávající ...

Více