Výroční zpráva Okna 2006

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva Okna 2006
Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita
Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny
MOTTO:
Člověk, který se bouří, je optimista; většinou žije a umírá
v sebevražedném úsilí přesvědčit ostatní, jak jsou dobří.
Gilbert Keith Chesterton
Poslání a program sdružení…………………………………………………3
Struktura sdružení a kontakty……………………………………………….4
Kalendárium…………………………………………………………………..
I.
Aktivity s delší tradicí
1. Program Pět P……………………………..……………………6
2. Setkání se řemeslem………………………............................7
3. Rodičovská skupina…………………………………………….7
4. Tábor……………………………………………………………..8
5. Potáborové setkání……………………………………………..8
6. Benefiční akce…………………………………………………..9
7. Kontrolní činnost……………………………............................9
II.
Nové aktivity
1. Zkušební provoz chráněné dílny…………………………….10
2. Program HELPP………………………………………………10
3. Klub dojíždějících maminek………………………………….10
4. Vzdělávání…………………………….…….…………………11
5. „Zanechej svoji stopu…………………….…………………...11
6. „Květiny pro Okna“………………………..…........................11
7. „Taška pro Okénko“………………………..…………………11
8. Komunitní centrum Okénko…………….……………………11
III. Zázemí sdružení…………………………….……………………13
IV. Dlouhodobě spolupracující organizace…………………….…..13
V.
Prezentace O. S. Okna………………….……………………….13
VI. Nežili jsme jenom pro sebe………………………………………13
Seznam dobrovolníků……………………………………………………....14
Seznam dárců – finanční dary a dotace…………………………………..15
Seznam dárců služeb a věcných darů…………………………………….16
Slovo závěrem……………………………………………………………….17
Zpráva o hospodaření sdružení……………………………………………18
2
Občanské sdružení, které podporuje osoby s handicapem a
jejich rodiny na cestě k plné integraci do všech sfér občanské
společnosti, zejména ve školství, kultuře, sportu a zaměstnání.
U MV ČR jsme byli registrováni dne 9. 6. 2003.
Našimi členy jsou osoby se zdravotním postižením,
jejich rodinní příslušníci, přátelé, odborníci….
Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle.
Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportovního a
kulturního vyžití v běžných typech institucí.
Pomoc při sociální integraci dospělých s handicapem
Pořádání osvětových akcí seznamujících širokou veřejnost
s problematikou integrace zdravotně postižených lidí.
Publikování článků s tematikou života lidí s handicapem.
Vyhledávání odborných kontaktů.
Spolupráce s organizacemi z oblasti školské a sociální.
Poradenství pro rodiny s handicapovanými dětmi.
Pořádání kulturních, sportovních, výtvarných a jiných akcí pro
rodiny s handicapovanými dětmi.
Pořádání benefičních akcí.
Vyhledávání dobrovolníků pro další spolupráci.
3
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO:
P. Václav Habart, PhDr. Jitka Čechová, Mgr. Jarmila Kulhavá
SPRÁVNÍ RADA:
PaeDr. Drahomíra Blažková – předsedkyně
Mobil: 723 733 556. e-mail: [email protected]
Má na starosti vedení práce sdružení, individuální a skupinové poradenství, supervizi
programu „5P“, vedení „Setkání se řemeslem“ fundraising a public relations.
Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D – místopředsedkyně
Tel: 384 417 233, 384 417253 (Kancelář Na FM VŠE v Jarošovské
ulici)
e-mail“[email protected]
Má na starosti odbornou garanci a koordinaci Programu „5P“, fundraising, public relation a
projektový management.
Jana Mitasová – místopředsedkyně
Mobil: 777 295 783, e-mail: [email protected]
Má na starosti fundraising a organizační práce spojené s rodičovskou skupinou.
VÝKONNÝ VÝBOR:
Mgr. Iva Benešová( 606 518 004), Ing. Vladimír Nosek(602 435 165),
Renata Čeloudová (724 512 807), Ing. Pavel Mottl(606 833 410),
Marie Mottlová(728 672 226), Michaela Jůnová(608 021 565), Marie
Málková(721 848 701).
Všichni členové výkonného výboru se podílejí na organizaci benefičních akcí i zajišťování
dalších aktivit.
OFFICE MANAGER
Hana Řimnáčová
Má na starosti koordinaci práce sdružení a vede provoz kanceláře
Mobil: 606 132 060 e- mail:[email protected]
IČO: 266 33 582
Číslo účtu: Sparkasse 5000025980/7940
Web: http://okna.czweb.org
e-mail:[email protected]
tel: 723 733 556, 384 364 358
Sídlo: Pod Hradem 124/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Kancelář Programu Pět P: Fakulta managementu, Jarošovská
1117/II, J. Hradec. Telefon: 384 417 233, 384 417 253.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM: Pravdova 837/II, J. Hradec.
4
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
Kontrolní a revizní činnost
Zpracování plánů rekonstrukce a přístavby KC OKÉNKO
Zaměstnána první pracovnice sdružení (Mzda hrazena
z prostředků Úřadu práce – společensky účelné místo)
Udělena cena Křesadlo pro dobrovolníky 2005 třem
spolupracovnicím sdružení - Elišce Něničkové, Lence Krátké a
Drahomíře Blažkové
Cirkusový karneval – akce Pět P
Benefiční ples „Pro Okénko“ podpořený Nadací Divoké husy
Podepsány smlouvy o partnerství s FM VŠE, ÚP a
MÚ J. Hradec pro účely Globálního grantu
Den otevřených oken – seznámení veřejnosti s darovaným
domem a záměry, které v něm sdružení chce realizovat
Zahájení sponzorské akce „ZANECHEJ SVOJI STOPU“
Dokončeno stavební řízení, uděleno stavební povolení
Desetidenní tábor „Z pohádky do pohádky“ v Lutové
Desetidenní zkušební provoz chráněné dílny
Návštěva Domova sv. Anežky v Týně nad Vltavou
Zakoupen notebook, účetní program a další vybavení pro
profesionalizaci kanceláře
Aktivity včetně mzdy pracovnice hrazeny z Globálního grantu
„Světlo pro Okna“
Benefice „Květiny pro OKNA“ v Třeboni
Realizace výměny oken a vchodových dveří v „OKÉNKU“
Zahájeno vzdělávání rodičů a pracovníků sdružení (Podpořeno
z Globálního grantu)
Výcvik nových dobrovolníků programu „PĚT P“ podpořený
dotací Ministerstva vnitra ČR
Vznik programu Helpp
Benefice „V. květinové odpoledne“ v Jindřichově Hradci
Rekonstrukce topení v „OKÉNKU“
Potáborové setkání „ZACHRAŇTE POHÁDKU“
Rekonstrukce hlavních rozvodů vody a bezbarierová úprava
koupelny v „OKÉNKU“
Benefice „Adventní stánek na zámku“
Adventní setkání na Základní škole praktické
Vánoční setkání na Gobelínce – akce „PĚT P“
Povolena veřejná sbírka „TAŠKA PRO OKÉNKO“ na
rekonstrukci střechy KC Okénko
5
1. PROGRAM PĚT P
Přátelství Prevence Pomoc Péče Podpora
Volnočasový sociálně - preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let.
Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 pod
záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět dětem
školního věku, které to mají složitější, než jejich vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se
starším kamarádem - dobrovolníkem.
Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se 2 - 3 hodiny týdně s mladším
kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik a účastní se pravidelných
supervizí.
Dvojice dobrovolník - dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen
na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho
sebedůvěru a emocionální zrání.
Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři subjekty - Fakulta managementu
VŠE, O.S. OKNA, Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. Zázemí
pro společné akce poskytují Speciální školy v J. Hradci.
Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D – odborná garantka a koordinátorka
programu, PaeDr. Drahomíra Blažková, supervizorka, PhDr. Jitka Balcarová – diagnostik
Během roku 2006 se pravidelně scházelo 11 dvojic, z toho 4 nové dvojice, 7 dvojic
pokračovalo z předchozího ročníku 5P. Schůzky se konaly na základě dohody mezi
dobrovolníkem a dítětem v klubovně nebo cukrárně, kině apod. a dle signálů rodičů i dětí
probíhaly ke spokojenosti všech zúčastněných. Dobrovolníci uspořádali řadu společných
akcí. (Viz kalendárium)
V únoru převzaly dobrovolnice z 5 P Lenka Krátká a Eliška Něničková z rukou hejtmana
Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka cenu KŘESADLO – ocenění pro „Nejlepší
dobrovolníky roku za Jihočeský kraj“. Tuto cenu získala také supervizorka programu
Drahomíra Blažková, kterou nominovali rodiče a kolegové za nezištnou práci pro sdružení a
obětavé úsilí při snaze pomoci lidem s handicapem.
Díky velké péči koordinátorky Jaroslavy Sedlákové dne 31. 8. 2005 MV ČR udělilo O.S.
OKNA AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 S. o dobrovolnické službě.
Podzimním výcvikem v Zahrádkách prošlo 7 nových dobrovolníků, z toho 4 pracují ve
dvojicích, tři jsou pomocnými členkami týmu. Finančně byl program zajištěn díky dotaci
Ministerstva vnitra ČR.
6
2. SETKÁNÍ SE ŘEMESLEM
Ve skupině tvořivých dětí a mladých lidí se v roce 2006 scházelo 6 žáků speciální školy,
čtyři středoškolačky, jedna žákyně základní školy a jedna mladá, zdravotně postižená,
nezaměstnaná dívka, která hledá naplnění svého života. Děti se zde učí malovat na sklo,
pracovat s keramikou, tkát, batikovat, malovat modrotisk a další techniky, na kterých se
skupina dohodne. Děti a mladí lidé jsou vedeni k vědomí toho, že jejich práce má smysl,
může někomu udělat radost, je užitečná. Vyrábějí dárky svým blízkým a drobnosti na
benefiční akce. Součástí tréninku je orientace v cenách materiálů, využívání a zhodnocení
použitých věcí, respekt k přírodě. Cílem této aktivity je povzbuzení sebevědomí dětí, radosti
z tvorby a aktivního způsobu života. Nezanedbatelným motivem je také to, že ve skupině
panují přátelské vztahy a děti se moc těší na své starší kamarádky. Skupina pracovala pod
vedením
Drahomíry
Blažkové, Lenky Krátké a
Kateřiny
Švejdíkové.
Všechny
pracovaly
dobrovolnicky. V závěru roku
tato
aktivita
přerostla
v setkávání lidí, kteří chtěli
prospět práci sdružení a
scházeli se ke společnému
tvoření
a
rozhovorům
v dobrovolnickém centru i
v soukromých
domácnostech. Svou péči a
zázemí
zde
věnovala
dobrovolnice
Michaela
Aktivita
byla
Lapková.
finančně podpořena dotací
Města Jindřichův Hradec.
3. RODIČOVSKÁ SKUPINA
Rodičovská skupina vznikla především ke vzájemné podpoře a sdílení radostí i starostí
spojených s výchovou dětí s handicapem. Postupem času se z ní stal aktivní a pracovitý tým,
který se podílí na benefičních akcích a zajištění zdárného průběhu dalších aktivit
sdružení. V roce 2006 skupina spolupracovala při zajišťování financí potřebných k realizaci
oprav „KOMUNITNÍHO CENTRA OKÉNKO“. Společnou snahou všech zúčastněných je
vytvořit centrum tak, aby bylo schopné naplňovat specifické potřeby klientů Oken. Zároveň
se skupina zamýšlela i nad odbornými tématy „Rodina jako sociální děloha“ a
„Sourozenecké konstelace“. Lektorkou a facilitátorkou těchto témat byla PaeDR. Drahomíra
Blažková. Někteří rodiče rovněž využili individuálního poradenství. Řada rodičů využila
možností vzdělávání, které sdružení začalo podporovat. Skupina se scházela zhruba jednou
měsíčně, svoláváním byla pověřena paní Hana Řimnáčová. Odborný program skupiny,
individuální poradenství a vzdělávání rodičů je hrazeno z Globálního grantu (prostředky EU a
státního rozpočtu), který je realizován pod vedením Mgr. Jaroslavy Sedlákové, PhD.
7
4. TÁBOR
Dnes již tradiční tábor pro děti s handicapem se uskutečnil již potřetí ve
vlídném prostředí bezbariérového penzionu „Vyhlídka“ v Lutové. Akci s názvem
„Z pohádky do pohádky“ zrealizovalo 16 dobrovolníků pro 26 dětí. Tentokrát jsme
kromě spousty her, divadla, vystoupení kapely Strain Glam zařadili i nový prvek –
výlet do sklepů třeboňského zámku, které ukrývají středověkou veterinářovu dílnu a
fantastické pohádkové bytosti.
Očima jedné z „čerstvých“ dobrovolnic: „Jsem překvapená, kolik práce a námahy dá
umožnit našim dětem srovnatelné zážitky s dětmi zdravými. Nikdy mne nenapadlo,
že je to tak náročné.“
Všichni zúčastnění měli možnost prožít deset dnů plných vstřícnosti a hluboké
lidskosti. Nikomu nebylo nic zatěžko, nikdo se ničemu nevyhýbal… A to je velmi
vzácná životní situace. Ten vzácný dar vstřícnosti a laskavé tvořivosti nadělili dětem
i sobě navzájem ochotní a pracovití dobrovolníci, materiálně byl zajištěn díky
finančním i věcným darům jednotlivců, firem, měst a obcí.
5. POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ
Setkání dětí, dobrovolníků končících i začínajících, rodičů, přátel z Jindřichova
Hradce, Tišnova, Strmilova, Lipna….proběhlo na podzim na Gobelínce. Režii tohoto
setkání měla na starosti především
Maruška Mottlová a Drahomíra
Blažková. Děti se vrátily do pohádek,
rodičům se dostalo přednášky a
diskuse na téma. „Rodina jako
sociální děloha“, všichni dohromady
shlédli premiéru dokumentárního filmu
Jaroslavy Sedlákové „Z POHÁDKY
DO POHÁDKY“. A všichni si
navzájem udělali radost hostinou
AGAPE.
8
6. BENEFIČNÍ AKCE
Ples „PRO OKÉNKO“ připravil tým složený z členů správní rady a výkonného
výboru. Město Jindřichův Hradec poskytlo bezplatně sál na Střelnici, bez nároku na
odměnu vystoupili všichni účinkující. Novinkou letošního plesu bylo výborné
moderování Adama Jůny, kterého podpořil a doprovázel Jan Blažek st. Předtančení
připravila s dětmi z OKEN a s gymnastkami Iva Benešová. Těsně před půlnocí
přítomné přivedl do pohádkového světa soubor historických tanců CALYCULUS.
Zajímavými výtvarnými a řemeslnými pracemi přispěly do tomboly a do dražby děti
ze Základní školy praktické, které pracovaly pod vedením p. uč. Jitky Hanušové,
Jiřiny Dovalilové, Kateřiny Hirschové a Drahomíry Blažkové.Radost udělaly i
paličkované drobnosti, které darovaly tvořivé a laskavé dámy z kurzů paličkování
paní Jany Krausové. Výtěžek (68 500,- Kč) navýšený grantem Nadace Divoké husy
(40 000,.) byl použit na rekonstrukci topení v KC OKĚNKO.
V. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE připravili Ing. Vladimír Nosek s dalšími floristy,
kteří předváděli květinové vazby. Materiálem a občerstvením přispělo 21 firem. Ke
zdaru akce přispěla módní přehlídka oděvního ateliéru Evy Ovečkové a Módy
MAGNIFICUS. Výtěžek ( 21 000,- Kč) Kč poslouží k dofinancování různých projektů.
„VÁNOČNÍ STÁNEK“ v rámci Adventu na zámku zorganizoval výkonný
výbor sdružení. Své výrobky zde nabídly členové aktivity „Setkání se řemeslem“, děti
z kroužků DDM, žáciPraktické školy, přátelé O.S. OKNA a firmy Květiny Ing.
Vladimír Nosek, Zahradnictví Mottlovi Otín a. Výtěžek (30 000,- Kč) poslouží
k rekonstrukci „Komunitního centra Okénko“.
„VÁNOČNÍ SETKÁNÍ“ proběhlo na Speciální škole v rámci vyučovacího
projektu „Advent 2006“. Děti zde měly možnost přesvědčit se o úspěšnosti svého
snažení v pracovním vyučování a výtvarné, literární a hudební výchově. Přípravě
akce se věnovaly p. uč. Jiřina Dovalilová, Kateřina Hirschová, Jitka Hanušová a
Vladimír Bartoš. Výtěžek (1 830,- Kč) poslouží rozvoji tvořivých činností na
Základní škole praktické.
7. KONTROLNÍ ČINNOST
V lednu 2006 provedla kontrolní komise ve složení p. Krejčová, Šmídová a
Šindlerová revizi účetnictví, p. Málková a Jůnová inventarizaci klubovny. Od léta
2006 pracuje kontrolní komise ve složení p. Havlová, Šindlerová a Krejčová.
Kontroluje jak hlavní účet sdružení, tak účet zřízený pro účely Globálního grantu.
9
1. ZKUŠEBNÍ PROVOZ CHRÁNĚNÉ DÍLNY
Desetidenní zkušební provoz chráněné dílny byl realizován v Komunitním centru
Okénko. Začátkem srpna jsme do domku nechali připojit elektrický proud a vodu a rodina
Řimnáčova dům i zahradu uklidila a připravila. Pod zkušeným vedením paní Evy Kutišové
zde pracovalo pět dospělých pracovníků (tři s mentálními handicapy, jedna s pohybovým
problémem, jedna s psychickým problémem). Paní Evě zde pomáhala řada dobrovolníků,
kteří se rádi naučili různé výtvarné
techniky. Každé ráno se zde začínalo
„arteterapeutickou
rozcvičkou“.
Z veselých
obrázků
se
mohl
návštěvník dozvědět, jakou barvu
mělo ranní vstávání, jak vypadá hlava,
když má „o kolečko víc, o kolečko
míň“…. a spoustu dalších zajímavých
věcí.
Pod
rukama
klientů
i
dobrovolníků
vznikaly
nádherné
obrázky technikou voskové batiky,
trička batikovaná i savovaná, košíky,
ptáčci, misky na voňavé bylinky,
romantické
pytlíčky
s bylinkovou
náplní, malované sklo... Domeček
ještě před rekonstrukcí „zavoněl“
tvořivou atmosférou a rozzářil se
spoustou
barev.
Aktivita
byla
financována
z Globálního
grantu
(Finance EU+ státního rozpočtu ČR)
2. PROGRAM HELPP
HELPP – Hledáme Empatii Laskavost Přijetí Podporu
Program určený mladým lidem s handicapem (věkový limit 15 – 30 let) a
dobrovolníkům všeho věku (dolní hranice je 18 let). Dobrovolníci mohou být z řad mladých
lidí, kteří hledají svou profesionální orientaci a chtějí si vyzkoušet své osobnostní směřování
a meze, nebo lidé zralejšího věku, kteří hledají smysluplné naplnění svého života.
Tento program je zcela nový, zatím obsahuje společné výtvarně – řemeslné aktivity,
zkoušíme jej a pracujeme na něm v našem sdružení. Vede nás k tomu skutečnost, že někteří
z našich členů již ukončili školní docházku a zatím nejsou zařazeni do žádné z forem
aktivního života. Dvěma dívkám se v rámci programu věnovala dobrovolnice MARGITA
PALOVÁ a to především v oblasti rozvoje řemeslných dovedností a udržení sociálních
návyků. Paní Palová se pravidelně účastní supervize a dalších aktivit sdružení. Další aktivity
je třeba dopracovat v rámci profesionalizace sdružení.
3. KLUB DOJÍŽDĚJÍCÍCH MAMINEK
I přesto, že nový školský zákon umožňuje integraci dětí do základních škol v místě
bydliště, odborně ani lidsky není situace taková, aby děti s handicapem mohly vždy tuto
integraci využít. Proto řada dětí dojíždí za vzděláním do Základní školy speciální školy
v Jindřichově Hradci. Maminky, které své děti doprovázejí, a mají obtížné spojení do místa
bydliště, rády přijaly možnost zázemí v klubovně Dobrovolnického centra, kde mají
k dispozici prostor ke sdílení, odbornou knihovnu i drobné možnosti seberealizace. Maminky
zase pomáhají při přípravě výrobků na benefiční akce. Klub organizačně zaštiťuje paní Hana
Řimnáčová a Šárka Skořepová.
10
4. VZDĚLÁVÁNÍ
V polovině roku jsme zahájili podporu vzdělávání rodičů, kteří pečují o dítě
s handicapem. Vzdělávání se týká jak zvýšení profesních dovedností a zlepšení uplatnění na
trhu práce, tak jazykové oblasti, v neposlední řadě i zkvalitnění a prohloubení znalostí
potřebných pro kvalitní péči o handicapovaného člena rodiny. Pracovníci sdružení využili
možnosti kurzů Agentury AGNES (Účetnictví, Supervize, Fundraising, Práce s cílovou
skupinou, Strategické plánování apod.), která poskytuje vzdělávání pracovníkům i
dobrovolníkům z neziskových organizací. Navázali jsme kontakt s Domovem Sv. Anžky
v Týně nad Vltavou a využili jejich vzdělávacího semináře a odborného poradenství.
Vzdělávání je hrazeno z Globálního grantu (ESF + Státní rozpočet ČR).
5. „ZANECHEJ SVOJI STOPU“
„Každý z nás zanechává v životě stopy po svých činnostech, koníčcích,
láskách… K těm, které by měly mít dlouhý život, patří stopy, které někomu prospěly.
Takové krásné stopy v životech našich dětí s handicapem zanechali dobrovolníci, kteří
jim věnovali pravidelně svůj čas. Ale i člověk, který zrovna nemůže darovat čas nebo
práci, může věnovat své peníze na zkvalitnění prostředí pro práci s handicapovanými
lidmi.“
S tímto mottem jsme počátkem roku zahájili akci pro sponzory, která byla zacílena na
výměnu oken v KC Okénko. Do akce přispělo celkem 19 dárců z řad soukromých osob i
firem a díky ní byla v „Okénku“ během září vyměněna okna a vchodové dveře. Svůj čas této
práci věnovala dobrovolnice Hana Plojharová.
6. „KVĚTINY PRO OKNA“
Benefiční akci pro naše sdružení uspořádala paní Věra Nalezená v Třeboni. Výtěžek
( 19 200,- Kč) byl využit při rekonstrukci KC Okénko.
7. „TAŠKA PRO OKÉNKO“
Veřejná sbírka konaná za účelem rekonstrukce střechy KC OKÉNKO.
Sbírka je povolena OSVĚDČENÍM KUJCK ze dne 21. 12. 2006 pod č.j. 31623/2006/3OLVV
podle §z.č. 117/2001Sb. O veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.
ÚČET SBÍRKY, ZALOŽENÝ u ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s.:710826309/0800
Sbírka potrvá od 21. 12. 2006 do 31. 12. 2007
SYMBOLICKÁ CENA JEDNÉ TAŠKY JE 30,- Kč
Přispět je možné vkladem na účet nebo darem do pokladniček, které budou
k dispozici při akcích konaných Občanským sdružením OKNA. Všem, kteří chtějí přispět,
předem děkujeme!
8. DLOUHODOBÝ PROJEKT
V domě č. 742 ve Větrné ulici
Hlavní cíle dlouhodobého projektu:
Vybudování chráněných dílen (textilní, keramické, výtvarné a prádelny), bezbariérového
počítačového centra a chráněného bydlení, poradenství pro osoby s handicapem a jejich
rodiny
11
Další možné
využívání
objektu:
Volnočasové aktivity
pro handicapované i
zdravé, kurzy
výtvarných a
řemeslných technik,
individuální a
skupinové
poradenství
v obtížných životních
situacích, interaktivní
besedy pro žáky MŠ
a ZŠ s praktickými
zkouškami řemesel.
Co je třeba vykonat:
Rekonstrukce střechy, elektrických rozvodů, podlah, úprava stěn, vnitřní vybavení místností,
bezbarierová úprava budovy, úprava zahrady, přístavba bezbariérových garsoniér, zajištění
finančních prostředků na úhradu mezd pracovníků sdružení a provozních nákladů domu
CO JSME JIŽ VYKONALI:
TERMÍN
ČINNOST
FINANCOVÁNÍ
Leden, únor 2006
Únor 2006
Zpracování plánů přestavby a přístavby objektu
Zaměstnána první pracovnice sdružení, 0,5
úvazku
Podepsány smlouvy o partnerství s MÚJH, ÚP a
FM VŠE pro účely Globálního grantu, realizován
benefiční ples s podporou Nadace Divoké husy
Zpracovány podklady pro stavební povolení,
realizováno řízení a uděleno stavební povolení
Realizován první Den otevřených dveří, veřejnost
seznámena se stavem objektu a plánovanými
záměry
Do domu připojena voda a el. energie, realizován
základní úklid
První pracovnice sdružení pokračuje, její plat je
nadále hrazen z Globálního grantu
Realizován desetidenní zkušební provoz
chráněné dílny pro 5 TZP
Zakoupen notebook, účetní program pro podvojné
účetnictví a další nezbytné vybavení kanceláře.
Zahájeno vzdělávání pracovníků sdružení a
rodičů, pečujících o handicapovaného člena
rodiny
Realizována výměna oken a vchodových dveří
objektu
Prostředky sdružení a sponz. darů
SÚPM, úřad práce
Březen, duben 2006
Květen, červen
2006
Červenec 2006
Srpen 2006
Září, říjen 2006
Listopad, prosinec
2006
Realizována kompletní rekonstrukce topení
včetně kotelny, hlavních rozvodů vody a
bezbarierová úprava koupelny v přízemí domku.
12
Prostředky sdružení
Sponzorské dary
Prostředky sdružení, sponzorské
dary
Globální grant – prostředky EU a
státního rozpočtu ČR
Globální grant, výtěžek benefiční
akce
„Zanechej svoji stopu“
Výtěžek benefičního plesu „Pro
Okénko“, grant Nadace Divoké
Husy, výtěžek benefiční akce „ IV.
Květinové odpoledne“, sponzorské
dary
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Provozujeme v Pravdově ulici. Prostory jsou využívány ke schůzkám dobrovolníků s dětmi,
pravidelným supervizím, scházení rodičovské skupiny, nově programu HELPP a Klubu dojíždějících
maminek. Funguje zde také odborná knihovna a půjčovna pomůcek pro děti s handicapem.
Zázemí pro práci kanceláře sdružení, kroužek Setkání se řemeslem a příležitostné akce do
září 2006 poskytovala Základní škola praktická. Od září je kancelář částečně profesionalizovaná a
funguje v prostorách Dobrovolnického centra, kde se také příležitostně realizují různé aktivity v rámci
„Setkání se řemeslem“. Sdružení nadále využívá prostory školy na „Gobelínce“ pro jednorázové akce.
Program 5P má kancelář a organizační zázemí na Fakultě managementu VŠE.
KNIHOVNA – obsahuje 80 titulů především z oblasti psychologie pro pomáhající profese,
psychoterapie a inspirativní knihy pro práci s dětinově i z oblasti managementu a účetnictví. Nákup
knih byl v uplynulém roce financován z dotace MÚJH a prostředků sdružení. Pravidelně odebíráme
periodikum „VOZÍČKÁŘ“ a „Účetnictví pro neziskové organizace“.
PŮJČOVNA POMŮCEK – obsahuje několik počítačů, které využívají děti s DMO k nácviku psaní a
procvičení jemné motoriky, dále notebook s mluvícím programem, který využívá dítě s DMO,
notebook a braillský řádek, který využívá nevidomé dítě jako školní pomůcku. V dobrovolnickém
centru jsou rehabilitační míče a hračky, které slouží především pro dvojice z Pět P.
Dlouhodobou spolupráci realizuje OS s Fakultou managementu VŠE Praha především při realizaci
programu Pět P Fakulta poskytuje sdružení odborné zázemí v oblasti managementu, řada studentů
pracuje v dobrovolnickém programu Pět P. Pracovníci sdružení poskytují studentům konzultace a
podklady pro jejich seminární, případně diplomové práce.
Dlouhodobá spolupráce funguje také s MÚ Jindřichův Hradec. Město poskytlo sdružení dotace
i bezplatné zápůjčky prostor pro benefiční akce, řada zaměstnanců poskytuje odborné konzultace,
sdružení poskytlo své prostory a konzultace při řešení obtížné situace klienta SP.
Dlouhodobá spolupráce funguje také mezi Základní školou praktickou a sdružením. Řada
žáků této školy využívá všech
služeb sdružení, sdružení občas využívá prostory školy
k jednorázovým aktivitám.
Nově vznikla spolupráce s ÚP v Jindřichově Hradci. UP financoval půl roku mzdu pracovnice,
dále poskytuje konzultace při tvorbě koncepce chráněné dílny. Okna zaměstnala uchazečku o
zaměstnání – klientku UP.
Na základě výše uvedených skutečností byly pro účely Globálního grantu uzavřeny partnerské
smlouvy mezi FM VŠE, UP , MUJH a O.S. OKNA. Během cesty k realizaci dlouhodobého projektu „KC
OKÉNKO“ jsou tato partnerství úspěšně naplňována.
Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou YMCA Jindřichův Hradec, Charita J.H., Domov sv.
Anežky Týn nad Vltavou.
Ucelené informace o práci sdružení poskytuje web: http://okna.czweb.org
Sdružení informuje o svých aktivitách prostřednictvím „Okének“ v měsíčníku Jindřichohradecký
zpravodaj, další zprávy vyšly v Jindřichohradeckých listech a v měsíčníku NEON. Drobná informace
se objevila rovněž v časopise Děti a my. Jindřichohradecká televize natočila 4 zprávy, které byly
vysílány v regionálním vysílání a v TV Prima. Při každé benefici prezentuje sdružení svou práci formou
aktuálních nástěnek. V průběhu roku jsme přijali několik praktikantek z různých škol a kurzů.
I v letošním roce se nám všem dostalo mnoha darů – darů lidskosti, darů věcných i
finančních. Vědomi si nesamozřejmosti této situace, rádi jsme se znovu zapojili do projektu
„ADOPTUJ PANENKU, ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ“, který v J. Hradci organizovala FM VŠE jako součást
celosvětového projektu UNICEF.
Členové OKEN vyrobili 7 panenek, 3 vznikly na pohádkovém táboře, 4 v Klubu dojíždějících maminek
a Helpu.
13
Eliška Něničková, Lenka Krátká, Marie Mottlová, Kateřina Jaroňová, Peter
Listiak, Tomáš Radonský, Romana Fittlová, Šárka Licehammerová, Pavla
Poláková, Kateřina Švejdíková, Michaela Říhová, Lenka Šindelířová, Lenka
Frčková, Romana Švejdíková, Leona Kučerová, Martina Veletová, Michaela
Lapková, Miroslava Janů, Drahomíra Holkupová a Margita Palová
Prošli výcvikem a pracovali v akreditovaném programu PĚT P
*
Jitka Čechová, Karolína Jarošová
Spolupracovaly při společných akcích PĚT P
*
Jaroslava Sedláková, Ludmila Plachá, Marie Veličková, Ilona Železová, Lenka
Vomastková, Eliška Něničková, Pavel Gřunděl, Marie Mottlová, Kateřina a
Romana Švejdíkovy, Vendula Rehartová, Martin Mottl, Romana Fittlová, Radka
Kašparů, Ladislava Stašková, Drahomíra, Jan a Kristýna Blažkovi
Realizovali tábor „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
*
Romana Švejdíková, Lenka Krátká, Kristýna a Ludmila Blažkovy, Michaela
Lapková, Martina Veletová, Drahomíra Holkupová a Mirka Janů.
Věnovaly se aktivitám spojeným se „Setkáváním se řemeslem“
*
Hana Plojharová, Vlaďka Kaštánková, Petra a Marie Kosteleckých, Ludmila,
Kateřina a Kristýna Blažkovy
Pomáhaly při zkušebním provozu chráněné dílny
*
Hana Plojharová
Věnovala se sponzorskému programu „Zanechej svoji stopu“
*
Margita Palová
Pracovala v programu HELPP
14
Nadace rozvoje občanské společnosti (Globální grant – financováno z ESF a
státního rozpočtu ČR)
Ministerstvo vnitra ČR
Nadace Divoké Husy
Město Jindřichův Hradec
Golf Exploitation s.r.o.
Ing. Josef Nejedlý
Ing. Tomáš Drnek
Zdeněk Kutiš
Česká mailingová společnost s.r.o., Praha
SOME Jindřichův Hradec s.r.o.
KaVo CZ s.r.o., Jindřichův Hradec
Hana Lukešová
Ing. Pavel Mottl
Obec Novosedly nad Nežárkou
Žáci a učitelé MŠ a ZŠ Jarošov nad Nežárkou
AGRO LEASING J.Hradec s.r.o.
Rodina Sedlákova
Rodina Blažkova
Rodina Řimnáčova
Waldviertler Sparkasse von 1842
KTW CZ s.r.o., Dolní Pěna
MUDr. Petr Vlček
FARNÍ CHARITA Jindřichův Hradec
Kanclíř s.r.o.
Miroslav Plojhar ml.
Miroslav Plojhar st.
Leopoldina Šimonová
AVZ logistik s.r.o., Jindřichův Hradec
Zoobutik Adriana Kocmánková
Obec Lipno nad Vltavou
Farní sbor ČCE
Město Dačice
PKD s.r.o. Dačice
MUDr. Libuše Mauleová
Obec Kamenný Malíkov
MUDr. Jan Kremlička
Václav Königsmark
Ing. Karel Matoušek
Mgr. Jaroslav Kozlovský
Alfred Němec
Mgr. Dana Stypová
Ludmila Hanzalová
Bike sport JOMA
Jana Mitasová
Město Počátky
Dea loci, s.r.o., Jindřichův Hradec
15
Taneční orchestr OLD STEAMBOAT
Hudební skupina STRAIN GLAM
Folková skupina JARMARK a Klára Šimková z Batelova
Magdalena Bartošková a Štěpán Štrupl
Marcela Kozlová
Soubor historických tanců CALYCULUS
Gymnastky TJ SLOVAN
LD Invest, a.s.
Isosklo Děbolín
Ing. Vladimír Procházka
Jednota SD, Jindřichův Hradec
Město Jindřichův Hradec
AGROLA, spol. s.r.o.
ÚP Jindřichův Hradec
Jan Ježek
Česká spořitelna, a.s.
Lékárna U nemocnice spol. s.r.o.
Truhlářství Josef Vyhlídka
Vladimíra Paulátová
Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D
PaeDr. Drahomíra Blažková
Ing. Vladimír Nosek
Květinářství U Václava
Květinářství U spořitelny
Agentura NEW STYLE Jany Holcové
Marie Kaštanová
Rodina Mottlova
Vadym Motsek
Jaroslav Řimnáč ml.
Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec
Jaroslava Bočková
Rodina Vlnova
Rodina Koppova
Miloš Pokorný
16
Motto:
„JEDNA VĚC DNES VYŽADUJE NEZMĚRNOU ODVAHU: HLÁSAT
SAMOZŘEJMOSTI.
Gilbert Keith Chesterton
Kdysi mezi lidmi platilo dvojpřikázání lásky: „Miluj bližního svého jako sám
sebe“. Ti, kteří měli možnost být láskou syceni, poslali tuto informaci dál. Někdy se
nám zdá, že žijeme v době, která toto poselství ubíjí. Alespoň se nás řada událostí o
tom denně snaží přesvědčit. Přesto – pokud člověk najde v sobě odvahu pustit
malou kuličku laskavosti z kopce, určitě se stane ten zázrak, který z ní učiní lavinu.
Nevím, ve které části kopce se právě nachází ona kulička, která byla spuštěna před
pár lety zakladateli Oken. Je v půlce? Čtvrtce? Hlavně doufám, že není u konce.
Ten uplynulý rok byl pro nás krásný a těžký zároveň. Přibylo práce a starosti
nám někdy přerůstaly přes hlavu. Přibylo ale i dobrých lidí, kteří chtěli pomoci. Přibylo
těch, kteří se divili bláznovství dobrovolnictví ve světě konzumu. Ale jiní byli osloveni
hlubokou lidskostí aktivních lidí, kteří přesáhli hranice svých profesí i rodin, aby svou
lidskost předali dál. Nebylo
to
jednoduché.
Dobrovolníkům
a
lidem
angažovaným při realizaci
myšlenek, které je přesahují,
se často netleská. Jistě, je
zde i uznání – jsou to střípky
ve srovnání s vynaloženým
úsilím.
Proto
vyžaduje
odvahu začínat stále znovu,
i když se nechce. Protože
láska začíná tam, kde končí
nadšení – láska vyžaduje
odvahu jít dál……
Všem, se kterými
jsme ušli kus cesty v roce
2006 přeji odvahu jít dál, sílu
dělat malé laskavosti a
někde v blízkosti náruč,
která je ochrání a nasytí….
PaeDr. Drahomíra Blažková
Předsedkyně O. S. OKNA
17
Příjmy :
Převod z roku 2005
Globální grant
Dotace MV ČR – Pět P
Dotace MV ČR - tábor
Dotace ÚP na SÚPM
Dotace MěÚ J. Hradec - činnost
Dotace MěÚ J. Hradec - tábor
Sponzorské dary finanční
Sponzorské dary věcné
Sponzorské dary - služby
Grant Nadace Divoké Husy
Benefiční akce celkem
Tržby za prodej vlastních výrobků
Členské příspěvky
Úroky na bankovních účtech
Tržby za služby
PŘÍJMY CELKEM
137 487,-- Kč
162 218,08 Kč
92 181,31Kč
20 000, --.Kč
49 938, -- Kč
18 030, -- Kč
20 000, -- Kč
264 046, -- Kč
22 361,10 Kč
22 500, -- Kč
40 000, -- Kč
140 573, -- Kč
24 444,80 Kč
8 900, --Kč
1879,46 Kč
48 500, -- Kč
935 571,75 Kč
Výdaje:
Rekonstrukce topení a kotelny
Výměna oken
Rekonstrukce koupelny v přízemí
Rekonstrukce rozvodů vody
Pronájem objektu - tábor
Pronájem klubovny
Mzda zaměstnance na HPP
Mzda zaměstnanců na DPP - OON
Zákonné odvody
Provozní náklady
Pojištění
Cestovné
Kapesné dobrovolníkům
Výtvarné materiály, knihy
VÝDAJE CELKEM
187 672,-- Kč
82 553,-- Kč
51 529,50 Kč
26 529,-- Kč
82 207,-- Kč
31 853,-- Kč
67 453,-- Kč
50 475,-- Kč
23 611,-- Kč
189 876,35 Kč
6 173, -- Kč
4 524,50 Kč
5 000,-- Kč
9 916,-- Kč
831 832,65 Kč
PŘEVOD DO ROKU 2007 : 458 500,74 Kč
18

Podobné dokumenty

Výroční zpráva Okna 2007

Výroční zpráva Okna 2007 jejich vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem - dobrovolníkem. Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se 2 - 3 hodiny týdně s mladším kamarádem, absolvuje orient...

Více