listopad 14. - Farnost Vizovice

Komentáře

Transkript

listopad 14. - Farnost Vizovice
11
listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11
www.farnostvizovice.cz
úvodník
PĚT TÝDNŮ PRO RODINU
Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové
pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan
vybízel k jednotlivým krokům, které měly vést
k znovuobjevení velikosti povolání, úkolu i poslání být dítětem, manželem či manželkou
a rodičem. A nejen to. Čas, který nám byl nabídnut, měl rovněž posloužit k inventuře
vztahů a případně k novému nastartování
toho, co by k rodinnému životu mělo patřit,
ale často nepatří.
Možná jste jeho pobídku využili a dnes můžete
druhým svědčit, že čas a úsilí investované do ro-
diny se vyplatily. Ne u každé rodiny tak tomu je.
A právě proto vám společně s paní katechetkou
chceme nabídnout aktivitu, která může prohloubit a posílit vaše rodinné vztahy. Aktivitu
jsme nazvali „Pět týdnů pro rodinu“. Upřímně
musím přiznat, že nápad na tento projekt není
z naší hlavy, ale nechali jsme se inspirovat farností sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, kde už řadu
týdnů běží v časově delší verzi pod názvem
„Dvanáct týdnů pro rodinu“. Na každý týden
je oznámen nějaký tip, námět a podnět, jak ho
můžou rodiny prožívat. Pro naši farnost jsme ze
Zlína vybrali jen některé podněty - pro potřeby
našeho menšího farního společenství jsme je
však někdy i částečně poupravili.
Naši nabídku můžete přijmout nebo si ji můžete i dle své vůle pozměnit. Záleží na vaší vynalézavosti. Podstata však zůstává stále stejná.
Na každém z vás záleží, co uděláte a kolik
své energie a vynalézavosti vložíte do vytváření své vlastní rodiny. Někdy bude třeba ztratit pro svou rodinu nějakou svou osobní akci,
svůj koníček a hlavně čas. Samozřejmě nejvíce
k vytváření dobré rodiny mají přispívat oba rodiče, ale také každé dítě. Čím je dítě starší, tím
má větší zodpovědnost za svou rodinu a je
třeba jej vtahovat do přípravy.
Jednotlivá témata budou vyhlašována vždy
při nedělní mši svaté. Nebojte se „ztratit“ něco
z toho, co je důležité jen pro vás samotné. Nabídněte to Bohu a svým bližním jako dar a oběť.
Pak Bůh vaší společné snaze jistě rád požehná
a stane se ve vašem domově trvalým hostem.
P. Jindřich Peřina
oznámení
LISTOPAD
 V sobotu 1. listopadu na slavnost Všech
svatých bude mše svatá v 17:30. Tato slavnost
je zařazena mezi doporučené zasvěcené svátky.
Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Pokud je to jen trochu možné, předpokládá se účast na mši svaté
stejně jako v neděli.
 V neděli 2. listopadu bude Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé. Mše svatá bude
v 9 hodin.
 V neděli 2. listopadu bude v kostele v 15
hodin pobožnost za zemřelé, kterou zakončíme
průvodem na hřbitov.
 Na neděli 2. listopadu vyhlásili biskupové
sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům.
Čtvrtek 6. listopadu je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
Na první pátek 7. listopadu bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
 Pátek 7. listopadu je výročním dnem převzetí olomoucké arcidiecéze arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem (1992).
V sobotu 8. listopadu se uskuteční na Velehradě pouť děkanátů Vizovice a Zlín za obnovu
rodin a za duchovní povolání. Večerní mše svatá
v 17:30 je z důvodu společné pouti zrušena.
V neděli 9. listopadu bude v kostele od 17
do 18 hodin příležitost k soukromé adoraci.
 V neděli 16. listopadu se koná sbírka
na Charitu.
 Ve čtvrtek 20. listopadu se koná na faře
v 18:15 setkání pastorační rady farnosti.
V pátek 21. listopadu proběhne při mši svaté pro děti a mládež předání Kancionálů dětem, které příští rok přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
V sobotu 22. listopadu bude v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích tradiční Setkání schol vizovického děkanátu.
farní zpravodaj / listopad 2014
V neděli 23. listopadu se na závěr slavnosti Ježíše Krista Krále koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 V neděli 23. listopadu bude sbírka na potřeby farnosti.
 V sobotu 29. listopadu pořádají animátoři
mládeže v Želechovicích nad Dřevnicí Církevní
Silvestr. Čas začátku a přesný program naleznete na plakátku.
 Zápis úmyslů mší svatých na rok 2015
se bude konat v sobotu 29. listopadu od 13
hodin do začátku mše svaté a v neděli 30. listopadu po mši svaté v sakristii kostela.
PRODEJ KALENDÁŘÚ
V sakristii máte stejně jako v předchozích letech možnost zakoupit si kalendáře na příští
rok. V nabídce jsou kalendáře stolní, nástěnné
i ke čtení. Kalendáře budou v nabídce do 7. prosince.
CENTRUM PRO RODINU
Každý čtvrtek zveme maminky a děti do Klubu. Začínáme 9:30 katechezí pro nejmenší.
Od 10:00 pak probíhá další program až
do 11:30.
V listopadu je připraven tento program:
6. 11. Ochutnávání ovoce a zeleniny s ježečkem
13. 11. Vycházka do parku (v případě deště jsme
na orlovně)
14. 11. Přednáška v knihovně na faře o přirozeném plánování rodičovství
20. 11. Cvičení s Hankou
27. 11. Adventně laděné setkání
Vždy v pátek od 9:30 do 11:00 zveme maminky s dětmi na faru do kanceláře CPR
(knihovna v přízemí fary). Děti si můžou pohrát
v hracím koutku a maminky mají možnost si
u kávy nebo čaje popovídat o svých starostech,
radostech, ale také o životě s vírou.
/2
Všechny děti zveme na dílničku s názvem
„Přijď si vyrobit adventní věnec“.
Akce se koná ve čtvrtek 27. 11. od 15:30
do 17:30 na faře v učebně. Ozdoby na věnec
a zelené větvičky si přineste s sebou.
Všechny další informace jsou na nástěnce
CPR pod věží kostela.
Těším se na setkání s vámi i s vašimi dětmi.
Hana Radoňová
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY
PRO DUŠE V OČISTCI
Odpoledne o slavnosti Všech svatých (1. 11.)
a celý den na Dušičky (2. 11.) je možné při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří
obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání,
modlitba na úmysl papeže) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče
náš a Věřím v Boha.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, navštíví-li věřící hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Svátost
smíření není nutno vykonat každý den. Je však
třeba trvalé odmítnutí jakékoliv náklonnosti
ke hříchu. Svaté přijímání a modlitba na úmysl
papeže jsou nutné každý den.
DĚKANÁTNÍ POUŤ NA VELEHRAD
V sobotu 8. listopadu se uskuteční na Velehradě pouť za obnovu rodin a duchovní povolání.
Na tuto pouť nás zve otec arcibiskup. Na pouť
je zajištěn autobus. Autobus bude odjíždět
ve 14 hodin z náměstí. Cena je 100 Kč. Děti
a studenti mají pouť zdarma. Zapisujte se
na papír pod věží. Z tohoto důvodu nebude
v tento den ve Vizovicích večerní mše svatá. Pro
děti bude v průběhu pouti od 15:00 do 16:45
připraven na Velehradě v domě sv. Cyrila a Metoděje zvláštní program. Zakončen bude tak,
aby se stihla mše svatá v bazilice. Děti se mohou těšit na katechezi, zpívání, tvořivé aktivity,
různé hry apod. Jejich rodiče se mohou v tomto
/3
čase zúčastnit růžence a adorace v bazilice. Nejmenší děti s rodiči zde rovněž naleznou zázemí
(např. k nakrmení nebo přebalení) - k dispozici
bude i kuchyňka.
MALÁ POUŤ ZA VELKÉ VĚCI
Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru
v našich rodinách, která se uskuteční v neděli 9. listopadu. Povede od katedrály sv. Václava
v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie
na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete
k pouti přidat: ve 12:45 - 13:00 před katedrálou sv. Václava nebo cca ve 14:30 pod kopcem
v Samotiškách (zde je také možné sednout
na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15:00 na mši
sv. v bazilice na Svatém Kopečku. V prosinci
bude tato pouť v neděli 14. 12. Bližší informace jsou na www.rodinnyzivot.cz nebo na tel.
587 405 251 či mailu: [email protected]
DUCHOVNÍ SETKÁNÍ VE ZLÍNĚ
Nadační fond CREDO CZ ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně pořádá pod záštitou Mons. Jana Graubnera setkání s misionářem Petrem Krenickým: UKRAJINA - SVĚDECTVÍ
Z PRVNÍ LINIE. Setkání se uskuteční v sobotu 15.
listopadu v Kongresovém centru ve Zlíně. Peter Krenický je slovenský kněz - misionář, který
už dvacet let žije na Ukrajině bez platu, nároku
na důchod, léta bez zdravotního pojištění. Vydává nám svědectví o tom, jak velké divy koná
Bůh v této době na Ukrajině. Také nám objektivně přiblíží, jak tamní lidé prožívají současný
konflikt. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je
potřebná registrace předem. Účastnický poplatek činí 50 Kč. Registraci je možné provést prostřednictvím registračního formuláře na webu
www.duchovniobnova.cz nebo osobně v prodejně knih VENI ve Zlíně na Sadové ulici. Program začne v 8:30 a bude zakončen mší svatou
v 15:30, při které bude sbírka na misijní činnost
P. Krenického na Ukrajině.
www.farnostvizovice.cz
KDYŽ POMŮŽEME, NEZMRZNOU
Až do 15. listopadu organizuje Charita ČR materiální sbírku pro lidi na Ukrajině. Přinést můžete jak pro dospělé, tak i pro děti: teplé zimní
oblečení, rukavice, teplé spodní prádlo, termoprádlo, ponožky, lůžkoviny, deky, spacáky, zimní obuv, ručníky, osušky. Noste jen čisté a kvalitní věci. Sbírka se koná každé pracovní úterý
od 8 do 10 hodin a každý pracovní čtvrtek
od 15 do 17 hodin na Burešově 4886 ve Zlíně charitní šatník.
Další informace na tel. 603 163 397.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC LISTOPAD
Aby ti, kdo jsou bez práce, bez domova
nebo v jinak tíživé situaci, nacházeli
porozumění, přijetí i konkrétní pomoc
v překonávání svých obtíží.
SEZNAMOVACÍ KAFE PRO NEZADANÉ
Jsi katolík, katolička a rád bys poznal(a) další svobodné, případně ovdovělé lidi? Tak přijď!
Zveme všechny svobodné a ovdovělé katolíky
a katoličky na seznamovací akci, určenou pro
věkovou skupinu 33 - 45 let. Bude to rychlé několikanásobné rande, kde potkáte zhruba 5 až 10 potenciálních partnerů a s každým
z nich si asi 10 minut budete povídat o sobě
navzájem. Bude zaručena částečná anonymita
(ostatní účastníci budou znát pouze vaše křestní jméno), a přesto se budete moci dobře bavit a cítit se příjemně. Na akci je třeba se předem přihlásit (plánujeme ji pro stejný počet
mužů a žen). Setkání se bude konat 15. listopadu v klášterní kavárně ÕDE v Olomouci. Začneme v 9:30 společnou modlitbou v místní kapli, pokračujeme v kavárničce u stolků
s kávou či jinou dobrotou dle vlastního výběru.
Předpokládaný konec bude ve 12 hodin.
Informace a přihlášky: [email protected],
farní zpravodaj / listopad 2014
tel. 587 405 250 (zašlete: křestní jméno, příjmení, věk, obec a kontakt /telefon a e-mail/). Akce
není určena pro rozvedené.
MŠE SVATÁ VE ZLÍNĚ
Ve čtvrtek 20. listopadu bude ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba v 9 hodin mše svatá, která
bude obětována za zemřelé kněze děkanátu Vizovice a Zlín. Mši svatou bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner.
VÍKEND PRO OSAMĚLÉ MATKY
Ve dnech 21. až 23. listopadu pořádáme v exercičním domě v Českém Těšíně víkend pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Cena víkendu je 650 Kč.
Program je určen pouze pro maminky (děti
je třeba nechat doma). Víkend povede MUDr.
J. Krausová.
Čas bude rozdělen mezi přednášky, možnost
soukromého rozhovoru s přednášející, společné modlitby, setkání se s ostatními osamělými
matkami a příležitost ke svátosti smíření.
Bližší informace a přihlášky najdete na www.
rodinnyzivot.cz
Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587
405 251, e-mail: [email protected]
DUCHOVNÍ OBNOVA
PRO VDOVY A VDOVCE
Centrum pro rodinu Vizovice pořádá ve dnech
21. až 23. listopadu v poutním domě Stojanov
na Velehradě duchovní obnovu pro vdovy,
vdovce a všechny osamělé. Obnova je pořádána
u příležitosti ukončení církevního roku a vstupu
do doby adventní. Možnost ubytování je
v pátek od 15 hodin. Oficiální zahájení je mší
svatou v 18 hodin. Přihlásit se můžete až do 13.
listopadu.
Přihlášky a bližší informace u Marie Máčalové,
mobil: 739 202 770, email: [email protected]
seznam.cz
/4
DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO PODNIKATELE
Duchovní cvičení pro křesťanské obchodníky,
manažery, podnikatele a samostatně výdělečné činné osoby (KOMPAS) i pro jejich rodinné
příslušníky pořádá ve dnech 27. až 30. listopadu
na Velehradě sdružení Kompas. Na téma „Podnikat s Josefem z Nazareta“ při nich bude hovořit P. Josef Čunek, SJ.
Podrobnější informace o programu i možnostech přihlášení naleznete v Aktualitách na webu www.ado.cz (vloženo 23. 10. 2014).
POSTAVME SE ZA DOBROU VĚC
Na kopci nad Přílukem stojí kaplička. Je zastíněna památnou lípou a přes pasoucí se koně
na pastvině za kapličkou můžete dohlédnout
až na Vizovické vrchy. Když se otočíte zády a tro-
chu popojdete, rozevře se překrásné panorama
Zlína, při dobré viditelnosti uvidíte až Buchlovský hrad.
Tato krásně udržovaná kaplička byla vysvěcena v roce 1934 a je zasvěcena Panně Marii Ustavičné pomoci. Nechal ji postavit přílucký rodák pan František Krumpolc na poděkování
za uzdravení po zranění v I. světové válce. Vedle kaple se krčí podstavec. V minulém století
/5
na něm stála socha svatého Antonína, ochránce
milujících, manželství, těhotných žen, dětí, pomocníka při hledání ztracených věcí. Tato socha
však nepřežila totalitní režim, zůstal jen podstavec s nápisem a malým kovovým emblémem
světce. A tady začíná můj příběh. Příběh kolemjdoucího, jehož nápis a emblém na podstavci
osloví, a on pochopí, že tam ta socha moc chybí.
Začala jsem hledat cestu, jak získat sochu novou. Hledání „volné“ sochy v církevních depozitářích bylo neúspěšné. Posléze jsem oslovila
Římskokatolickou farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně s prosbou o zaštítění sbírky na vytvoření sochy nové.
S laskavým přístupem faráře P. Pavla Glogara
se nám podařilo po vyřízení všech náležitostí
uspořádat veřejnou sbírku. P. Glogar zkontaktoval kamenosochaře pana Jiřího Rejdu z Brumova-Bylnice, autora soch před salesiánským kostelem na Jižních Svazích (mimochodem je také
autorem nového oltáře v kostele v Jasenné).
Ten to nádherné místo navštívil a dílo vyměřil. Celkové náklady na zhotovení sochy z umělých pryskyřic a opravu podstavce se odhadují
na sto tisíc korun. Podařilo se nám smluvně vyřešit pronájem pozemku i podstavce, na kterém
bude socha stát. Vždy, když jdu kolem podstavce, pohladím kovový emblém a slibuji: „Antonínku, budeš tady znovu stát.“
Oslovuji přátele, sousedy, známé, přílucké občany, věřící i nevěřící. A taky Vás, kteří toto místo
znáte či ho teprve navštívíte. Zajděte se na toto místo podívat (obzvlášť na podzim je výhled
úchvatný) a pomozte nám s naší snahou. Květ
lilie, kterou socha Antonína drží v ruce, důlek
ve tváři dítěte, které drží v náručí, a laskavý pohled světce bude i Váš - pro všechny poutníky.
Číslo účtu naší sbírky je 266314736/0300 - můžete přispět jakoukoliv částkou. Odměnou Vám
bude nejen vědomí z vykonaného dobra, ale
i přímluva tohoto velikého světce.
Ivana Bogarová, Zlín
Kontakt: [email protected]
www.farnostvizovice.cz
3. listopadu slaví 55. narozeniny P. Petr Vaculík SDB
(11. 5. 1990 - 22. 7. 1990)
13. listopadu slaví svátek P. ThDr. Stanislav Glűck
Přejeme jim hojnost Božího požehnání, milostí, darů Ducha
svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.
dopis
PRŮBĚH A VÝSLEDKY SYNODY O RODINĚ
Ve dnech 5. až 19. října se v Římě uskutečnilo
třetí mimořádné zasedání biskupské synody
na téma „Pastorační výzvy pro rodinu v podmínkách evangelizace“. Naši zemi na něm zastupoval
místopředseda České biskupské konference a olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který se v násle-
dujícím textu svěřuje se svými postřehy ze zasedání a vyjmenovává také některé úkoly v oblasti
pastorace rodin.
Úvodem chci poděkovat všem, kteří provázeli synodu svým zájmem a modlitbou, mnozí
i obětí a postem. Na zasedání jsem mluvil o duchovním doprovázení manželů. Více či méně
úspěšně se snažíme lidi připravovat na svatbu,
ale tou to často končí. Svátost manželství přifarní zpravodaj / listopad 2014
tom není jen záležitostí svatebního dne, ale celého společného života. Je třeba rozvinout mystagogii této svátosti. Manželé potřebují jak
doprovázení knězem či zkušeným manželským
párem, tak společenství rodin, kde si vyměňují
zkušenosti a vzájemně se podpírají.
Hned v sobotu 4. října večer jsem se na Svatopetrském náměstí účastnil vigilie. Kromě tisíců
přítomných bylo v té chvíli modlitbou spojeno
70 % italských farností, v nichž se současně konaly modlitby za synodu. Opakovaně jsem si
uvědomoval, že u nás chybí síť laických sdružení rodin, s níž by biskupové mohli počítat.
V prvním týdnu promluvilo v plénu více než
180 delegátů s limitem čtyři minuty a ve volné
diskusi, kde byl limit tři minuty, 80 účastníků.
Své zkušenosti a příspěvky přednesli taky pozvaní laici a účastníky pozdravili hosté z různých církví. V druhém týdnu se diskutovalo
v jazykových skupinách nad textem, který vypracovala skupina odborníků z přednesených
příspěvků. Tento text nebyl dobře připraven
a vyvolal zbytečné diskuse a kritiky. V pracovních skupinách byl pak přepracován. I když
v diskusi nechybělo napětí, viděl jsem krásná
srdce horlivých pastýřů. Šlo o společné setkání
pastýřů s Bohem, naslouchání Bohu i sobě
navzájem, společnou modlitbu a hledání Boží
vůle.
Mimořádnou pozornost věnovala synoda těm,
/6
kteří jsou vyloučeni z plného společenství života církve, z přijímání svátostí, a také prevenci,
přípravě a doprovázení. Prezentace problémů
i návrhů na řešení byla opravdu pestrá. Jiná je
situace v Evropě, kde rodinu oslabuje podlehnutí ekonomickému způsobu života, vyžadujícímu např. flexibilitu v zaměstnání a častý pobyt mimo domov. Jiná je situace tam, kde chudí
jdou nuceně za prací do světa. To nemluvím
budovat hezké rodiny. Biskupové poukazovali
na mnohé krásné rodiny, kterým je třeba děkovat a podpořit je. Je za co Bohu vzdávat chválu.
Materiál, který je výsledkem letošní synody,
bude základem pro jednání příští synody. Jistě
se budou hledat konkrétní kroky pomoci rodinám, které například nemohou ke svátostem. Mnohé ale můžeme začít hned. Myslím, že
u nás děláme řadu dobrých věcí např. v rodin-
o četných místech, kde je válka, nespočet dětských bezdomovců, právo šaría nebo tlak světových organizací na nejchudší země, kdy se finanční pomoc podmiňuje přijetím umělého
omezení porodnosti.
Vedle extrémních sociálních podmínek je podle většiny biskupů hlavním kořenem rodinných problémů nedostatek víry. Nejde jen o náboženskou vzdělanost, která je v celosvětovém
měřítku velmi malá, nebo o zbožnost, která je
někde i tradičně velmi silná, ale o skutečný život s Bohem. Tady je velký prostor pro evangelizaci. Chybí-li v životě člověka nebo v jeho rodinných vztazích Bůh, který je Láska, pak chybí
to podstatné, na čem stojí šťastná rodina. Zazněla i krásná svědectví. Máme se učit i od misijních zemí, v nichž církev roste, a dokonce lidé
z jiných náboženství se chodí od křesťanů učit
ných centrech, poradnách a přípravách snoubenců či školách partnerství pro mládež nebo
ve společenství vdov. Mnoho věcí bychom ale
měli teprve rozvinout.
Nemůžeme například jen pracovat pro rodiny,
ale musíme je zapojovat, nechat je pracovat
pro jiné, rozvinout misijního ducha. V mnoha
zemích je naprosto běžné, že věřící rodiny jsou
zapojené do různých hnutí a společenství,
kde pracují nejen pro sebe navzájem, ale i pro
okolní svět.
Lidé by měli více zvát kněze do rodin, ne
na oslavy, ale ke společné modlitbě a povídání
o Bohu, o předávání víry dětem atd. Rodiny by
měly aktivněji vytvářet farní společenství jako
velkou rodinu, protože to zpětně pomůže i jim
a jejich dětem. Farní společenství by mělo nabízet větší prostor pro ty, jejichž rodiny jsou
/7
www.farnostvizovice.cz
zraněné, neúplné či neodpovídají křesťanským
představám. Právě jejich přijetí a zapojení do živého společenství církve jim může pomoci objevit křesťanské hodnoty, nebo pomoci uzdravit stará zranění.
Měli bychom podpořit vznik rodinných sdružení a budovat jejich členské základny. Dělat
formační kurzy animátorů rodin, jako máme
animátory mládeže. Bylo by dobré propojit stávající hnutí a společenství zabývající se rodinou. Upřednostnit ty, které mají zdravou a sil-
nou rodinnou spiritualitu.
Měli bychom vytvořit asociaci sdružení s velkou členskou základnou, aby měla větší vliv
na prosazování rodinných hodnot ve společnosti a politice. Nesmíme mlčet, když jsou např.
rodiny znevýhodňovány, ba trestány za jejich
službu společnosti, když jsou ekonomicky zvýhodňováni ti, kteří odmítají svatbu a neposkytují dětem dostatečnou stabilitu rodinného zázemí. Práce bude dost. Jen s chutí do toho.
arcibiskup Jan Graubner
list biskupuů
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ
O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM
Drazí bratři a sestry,
celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky (především v Nigérii, Středoafrické republice a Jižním Súdánu)
i na Ukrajině. Na těchto místech trpí lidé ve válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními
lidmi. Dnes je na celém světě pronásledováno až
200 milionů křesťanů a více než 100 tisíc z nich je
každoročně umučeno nebo zabito. Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování
v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli jsou režimy založené na komunistické ideologii či náboženském fundamentalismu, zvláště
pak islámském.
Jako křesťané silně vnímáme, že trpí naše sestry a bratři, členové naší rodiny. Nemůžeme být
lhostejní, ani nestačí náš soucit nebo nářek, protože by nebyl upřímný, kdybychom nevyužili prostředky pomoci, které máme. Proto vás upřímně
prosíme o intenzivní modlitby za mír a ukončení
utrpení křesťanů. Mají-li být ovšem naše modlitby
účinné, je třeba, abychom k nim dodali naše křesťanské svědectví života a úsilí proměnit naši společnost evangeliem. Nebudeme-li jako národ žít
podle Božích přikázání, ani my nemáme jistý současný mír a blahobyt.
Také vás prosíme: Obracejte se na naše politiky
farní zpravodaj / listopad 2014
s výzvami, aby se více angažovali pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím. Ať nemají strach připojit se k sankcím vůči
agresorům, ani když to bude znamenat omezení
našich obchodů a od každého z nás to bude vyžadovat nějakou oběť. Pro naši zemi od nich požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích přikázání.
Každoročně prožíváme šestou neděli velikonoční
jako den modliteb za pronásledované křesťany,
ale v této situaci se od nás čeká víc. Proto prosíme,
abyste se zapojili do dne postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině, který vyhlašujeme na pátek 31. října.
V prvním listopadovém týdnu se účastněte dle
svých možností také prosebných adoračních pobožností a každý den v poledne se spojme v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou.
Těm, kteří přišli o domov, všechen majetek a trpí
hlady, je nutné pomoci i našimi dary. Proto ve
spolupráci s Charitou ČR vyhlašujeme celonárodní sbírku na pomoc lidem v těchto zemích.
Prosíme, abyste ukázali svou velkorysost. U nás
bude sbírka v neděli 2. 11. 2014.
Věříme, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že vyslyší ty, kdo budou v jeho jménu společně prosit
za jednu věc, na které se shodli podle Boží vůle.
Děkujeme všem, kteří se zapojí, a všem žehnáme.
Biskupové českých a moravských diecézí
/8
ohlédnutí
POUŤ DO OLOMOUCE
KE SV. JANU SARKANDEROVI
V sobotu 27. září se vypravilo 66 farníků z Vizovic, Bratřejova a Jasenné na pouť do Olomouce.
V osm hodin jsme vyjeli autobusem z Vizovic,
kde se k nám připojil mikrobus s farníky z Bratřejova. Cestou do Olomouce jsme se společně
pomodlili růženec - opravdu společně, protože
autobusy byly spojeny pomocí bezdrátového
rozhlasu.
Po příjezdu do Olomouce jsme se přesunuli
do kostela sv. Michala, kde nás hned u vstupu
přivítal P. Mgr. Antonín Basler, kancléř AO a farář farnosti sv. Michala, který v letech 19901999 měl naše farnosti na starosti. V deset hodin začala mše svatá, kterou sloužil P. Antonín
Basler spolu s P. Jindřichem Peřinou a trvalým
jáhnem Josefem Zádrapou. Po krásné mši svaté
nás otec Antonín seznámil s historií a nádhernými uměleckými památkami svého kostela.
Jeho výklad byl obdivuhodný. Otec arcibiskup
Jan Graubner v úvodu knížky Chrám svatého
Michala v Olomouci (Kavička K.) píše: „Jeden
z našich nejkrásnějších chrámů zve k modlitbě
a setkání s Bohem, který je krása sama. Kéž návštěvníci přijmou jeho nabídku tak, aby s Bo/9
hem do jejich srdcí vstoupila krása ráje, Boží
pokoj a dobro.“ Je tomu opravdu tak. Tři kopule kostela nás vítají už zdálky, když přijíždíme do Olomouce, a jsou připomínkou Svaté
Trojice. Pokaždé, když tento kostel navštívím,
obdivuji jeho nádherný interiér, nakonec vždy
tiše a s pokorou stojím před sochami po obou
stranách vítězného oblouku - Radost a Bolest
Panny Marie. Otec Antonín nás také doprovodil na ochoz pod kupolí kostela, odkud jsme si
mohli prohlédnout kostel z dech beroucí výšky
(od podlahy lodi po vrchol kopule je to 37 m!).
Potom jsme byli u zvonů, které byly vyrobeny
v letech 2007-2009 (sv. Jan Sarkander, sv. Zdislava, sv. Michael a Panna Maria). Při jejich zvonění se nám tajil dech. Zvuk zvonů prochází
celým tělem, vzbuzuje úctu; srdce zvonů rozechvívá srdce naše.
Po prohlídce kostela jsme byli na výborném
obědě v kněžském semináři (oběd nám roznášeli bohoslovci, moc jim za tuto službu děkujeme). Při občerstvení jsme se od bohoslovců
také dozvěděli něco o jejich každodenním životě v semináři. Po obědě nás otec Antonín doprovodil do kaple sv. Jana Sarkandera,
do místa pod zemí, kde byl sv. Jan Sarkander
www.farnostvizovice.cz
vyslýchán a po trojím nemilosrdném mučení
zemřel. Ve sklepení kaple, na jednom z nejvyšších míst historické Olomouce, vyvěrá pramen čerstvé vody, z něhož pil před svou smrtí
Jan Sarkander. Tato voda byla vyvedena na povrch a před kaplí můžeme obdivovat fontánu
Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera, dílo so-
chaře Otmara Olivy. Při pohledu na ni se mi vybavují slova básně Karla Schulze: „ O, svatý Jene,
hradbo Moravy nerozborná, z tohoto pramene
vody, který zázračně vytryskl z kamenů žalářních stěn v Tvé nesmírné žízni, i nám popřej,
svatý Jene …“
Po kapli sv. Jana Sarkandera jsme si prohlédli
Arcibiskupský palác. Otec arcibiskup zrovna
„nebyl doma“, ale i tak prohlídka za doprovodu
profesionálního průvodce stála za to. Dalším
bodem programu pouti byla návštěva kostela
sv. Mořice spojená s velmi zajímavým výkladem
o historii i technických parametrech varhan
(největší ve střední Evropě). Varhaník zdejšího
kostela na závěr nechal zaznít nádherné tóny
těchto varhan. Poslední zastávkou v Olomouci
byl barokní sloup Nejsvětější Trojice na Horním
náměstí, který je na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO (opět jsme vyslechli výklad a prohlédli si i kapli uvnitř sloupu).
Na zpáteční cestě nás ještě čekalo překvapení,
které nám otec Jindřich sliboval a opravdu až
do poslední chvíle tajil. Nevelký lesík mezi
Majetínem, Krčmaní, Čelechovicemi a obcí Kofarní zpravodaj / listopad 2014
kory skrývá kapličku Panny Marie Lurdské, která
je poutním místem už od nejstarších historických dob Moravy. Sice se už hodně stmívalo,
ale o to krásnější bylo zažít společnou modlitbu, zpěv mariánské písně a závěrečné požehnání, které otec Jindřich udělil všem poutníkům
a jejich rodinám.
Děkujeme otci Antonínovi za čas, který nám
věnoval, za předání a zprostředkování mnoha
zajímavých informací; otci Jindřichovi děkujeme za organizaci krásné pouti a těšíme se
na další.
Ing. Miriam Jandlová
KONFERENCE HOSPITALITY 2014
V úterý 14. října proběhl ve Vizovicích první ročník Konference Hospitality, který ve spolupráci
zorganizovaly Nemocnice Milosrdných bratří
ve Vizovicích a Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice.
Konference byla koncipovaná jako úvodní
do série setkání během následujících až 10 let.
Každý rok by měla proběhnout konference ve
Vizovicích a Brně. Letošní úvodní ročník měl
téma Tělem k duši: Péče o člověka ve zdravotnických službách. Konference měla cha-
rakter vzdělávacího programu akreditovaného
u České asociace sester. Účast na konferenci
zdravotníkům přinesla 4 kreditní body.
Odborné přednášky si připravily 4 výrazné
osobnosti pracující ve zdravotnictví, které se
/ 10
do něj snaží vnášet křesťanskou spiritualitu přijetí nemocného či potřebného člověka – hospitalitu. Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc., zakladatelka Ústavu lékařské etiky Masarykovy
univerzity v Brně, autorka mnoha publikací za-
bývajících se problematikou zdravotnické etiky
a mimo jiné členka etické komise Ministerstva
zdravotnictví ČR, přednášela o celostním pojetí
člověka a základních principech zdravotnické
etiky. Dalším přednášejícím byla S. Mgr. Bc. Miroslava Tobia Matějková, všeobecná zdravotní
sestra ve Fakultní nemocnici v Olomouci a nemocniční kaplan, která se věnovala duchovním
potřebám nemocných v ošetřovatelském procesu. Následoval Br. Martin Richard Macek, OH,
DiS., provinční delegát řádu Milosrdných bratří v České republice a na Slovensku, s přednáškou o hodnotách přístupu k člověku. Odborný
blok zakončil P. Mgr. Ing. Jan Zachoval, CSc., katolický kněz a nemocniční kaplan pro brněnské
nemocnice a hospic v Rajhradu, s přednáškou
„Může duchovní služba přinést opravdu něco
důležitého?“.
Odborné části konference předcházelo představení řádu Milosrdných bratří a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice.
Součástí byla i mše svatá, kterou celebroval generální vikář arcidiecéze olomoucké Mons. Josef Nuzík. Účast přibližně 100 zdravotníků byla
příjemnou výzvou a pobídkou pro pokračování
v příštích letech.
Ing. Zdeňka Vlčková - ředitelka Nemocnice MB
/ 11
ZÚČASTNILI JSME SE KURZU
MANŽELSKÉ VEČERY
Začátkem letošního roku bylo ohlášeno, že se
v naší farnosti bude konat kurz „Manželské večery“. Nic jsme o tom programu nevěděli, a tak
jsme se ptali lidí kolem sebe. Často jsme slyšeli „my to nepotřebujeme“, „my nemáme problémy“ apod., až jedni manželé nám řekli, že se
zúčastnili posledního setkání v jiné farnosti a že
se jim to líbilo.
Vědomi si toho, že máme co zlepšovat, na čem
pracovat, jsme se tedy přihlásili. Po pravdě, řekli
jsme si, že když nic víc, tak po 8 večerů si spolu
v klidu „zajdeme na večeři“. No, přiznejte si, kolikrát si pro sebe najdete čas v dnešní uspěchané
době, náročném zaměstnání a ještě mnoha dalších povinnostech.
Kurzy začaly koncem ledna. K firmě Ellux Glück,
v jejíchž společenských prostorách se akce ko-
nala, je to od nás pěkná procházka. V 18:30
nás čekala slíbená večeře (dovezená z restaurace U Tonka), při svíčkách, u stolů po dvou
(každý manželský pár měl „svůj“ samostatně
www.farnostvizovice.cz
stojící stůl). Po večeři, asi v 19 hodin, nás paní
Mgr. Marta Řeháková (pracovnice CPR Vsetín)
přivítala a pustila video se záznamem kurzu
z Anglie. Sympatičtí angličtí manželé probírali
různá témata, která jsme slyšeli samozřejmě
s českým překladem. V asi 90 minutovém výkladu jsme se dovídali jejich vlastní zkušenosti
i zkušenosti jiných absolventů kurzu. Video bylo
v průběhu večera několikrát krátce zastaveno.
To abychom si o probraném tématu povídali
ve dvou, v soukromí, abychom si dali kávu, čaj
nebo třeba i víno či pivo a odpověděli na některé otázky k tématu. Jako osnova nám sloužila malá modrá knížka „Manželské večery“,
kterou jsme na úvod prvního večera každý dostali jako učební pomůcku. Kromě otázek jsme
v knížce měli i domácí úkoly, které se ovšem,
alespoň nám, ne vždy podařilo probrat. Naštěstí to nikdo nekontroloval, jak je zvykem
ve škole.
Nyní by se dala vyjmenovat témata pro jednotlivé večery, ale to nemá smysl. Pokud jde o název, tak si téměř každý může říct „však to znám,
to vím“. Jak se ale zaposloucháte, zamyslíte,
začínáte si uvědomovat, co Vašeho partnera
ovlivnilo v jeho rodině, proč se chová právě tak,
jak ho znáte, čím jste se navzájem zranili, aniž
byste si to uvědomili, nebo přiznali si to, co jste
si neodpustili, o čem raději nemluvíte, aby byl
farní zpravodaj / listopad 2014
klid, co druhého těší a vy to nevnímáte, nebo na
co se těší a vy to nevíte, naopak mu vnucujete,
co vy si myslíte, že by mu mělo udělat radost, co
těžkého prožil třeba ještě dřív a nikdy o tom nemluvil a tíží to uvnitř, že si pro sebe musíte udělat více času atd. atd. Témat i otázek byla prostě spousta.
Večerů se zúčastnilo 8 manželských párů různého věku, některé žijí v manželství 15, 20 nebo
i více než 30 let. Na účast v kurzu není nikdy
pozdě! Ale čím dřív, tím lépe! Tím máte větší
šanci na delší a kvalitnější vztah, který je obohacením nejen pro Vás, ale i pro Vaše nejbližší
okolí. I někteří Angličané si mysleli, že kurz nepotřebují a pak přišli říct své zkušenosti, v čem
je kurz obohatil a jak změnil jejich život.
Ani pro nás to nakonec nebyla jen ta „společná
večeře“. Manželé jsme více než čtvrt století,
a přesto pro nás byl kurz obohacením, užitečným zamyšlením a povzbuzením. Rozhodně
nelitujeme, že jsme si udělali čas. Myslím, že nelituje ani žádný ze zúčastněných párů.
Jak je zvykem, každý manželský pár si může
na poslední večer pozvat další manželský pár.
A tak symbolicky, 19. března, na slavnost svatého Josefa, po večerní mši svaté, mohlo atmosféru manželských setkání okusit dalších osm
manželských párů. Nadšený byl i otec Jindřich,
který některé večery navštívil a podporoval je
svými modlitbami. Má v plánu, bude-li zájem,
/ 12
udělat kurz i v příštím roce.
Na závěr, jménem všech zúčastněných, bychom
ještě jednou chtěli poděkovat hlavním organizátorkám, které vše kolem zajišťovaly a staraly
se o klidný průběh večerů, paní Mgr. Martě Řehákové a Mgr. Mirce Šonové. Poděkování patří
také manželům Glűckovým, kteří poskytli pro
tyto kurzy příjemné zázemí.
Manželé Kořenkovi
PRODEJ DUŠIČKOVÝCH VĚNCŮ
Je mi velkým potěšením a milou povinností
poděkovat jménem svým i jménem Dobročinného obchůdku Dotek všem, kteří podpořili
naši snahu a zakoupili dušičkové věnečky, které
jsme vyrobili za pomoci dobrovolníků. Podařilo
se nám vyrobit 42 kusů a prodat je přímo u kostela sv. Vavřince ve Vizovicích.
Myslím, že se věnečky líbily - svědčí o tom i krásná
částka 8 400 Kč, kterou se
nám povedlo získat jejich prodejem. Z těchto
peněz bude zakoupena
elektrická polohovací postel, která bude sloužit k zapůjčení rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí.
Náš velký dík patří panu faráři Jindřichu Peřinovi za podporu i možnost prodeje u kostela
a dále našim ochotným dobrovolnicím, sponzorům a dárcům materiálu na výrobu a dekoraci. Děkujeme také všem, kteří si věneček
od nás koupili či jinak přispěli na náš úmysl.
Jarmila Zatloukalová, vedoucí Dobročinného
obchůdku
POLOVÍKENDOVKA DĚTÍ
Ze soboty 18. na neděli 19. října prožilo 13 dětí, které se připravují na první svaté přijímání, netradiční Dobrodružství s modlitbou. Kromě společného jídla a přenocování děti plnily nejrůznější úkoly, které směřovaly k prohloubení modlitby.
/ 13
www.farnostvizovice.cz
PEČENÍ ŠTRŮDLŮ
Na čtvrtek 16. října připravilo Centrum pro rodinu Vizovice dílničku pro děti na téma „Pečení je radost.“
Přestože bývá pečení výsadou děvčat, výsledek přítomných kluků ukázal, že ani mnohým z nich není pekařské umění cizí.
VEČER CHVAL
V pátek 17. října se v kostele sv. Vavřince uskutečnil
po roční pauze další Večer chval. Toto netradiční modlitební setkání si pro nás opět připravila „Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba“ ze Zlína. Pokud se vám
jejich oslava Boha líbila, můžete každý měsíc navštívit
Večer chval ve Zlíně.
OPRAVA SPADANÉ FASÁDY
Ve středu 27. října byla provedena nad vstupem na
kůr oprava části fasády kostela. Poděkování patří nejen Petru Ševčíkovi za kvalitně odvedenou práci, ale
i Technickým službám za zapůjčení vysokozdvižné
plošiny.
PODZIMNÍ PRÁZDNINOVÝ DEN
Ve středu 29. října proběhl na orlovně tradiční prázdninový den, kterého se zúčastnilo 27 dětí a 4 mládežníci. Tentokrát jsme mezi sebe pozvali papeže Františka. Během dne se děti mohly o něm dovědět řadu
zajímavých informací.
farní zpravodaj / listopad 2014
/ 14
POUŤ DO MEDŽUGORJE
Začátkem září se vypravila
společně s otcem Radkem Maláčem na cestu do Medžugorje
také skupinka poutníků z naší
farnosti. Dohromady se pouti
zúčastnily dva autobusy poutníků. Příští rok budete mít další příležitost k návštěvě tohoto
úžasného místa.
predstavujeme DVD
LEKÁR ZÁZRAKOV
– SVÄTÝ GIUSEPPE MOSCATI
Dvoudílný italský film Lekár zázrakov je životopisným příběhem slavného lékaře, profesora
a vědce sv. Giuseppe Moscatiho (1880 – 1927),
který je známý svým mimořádným přístupem k
chudým. V roce 1906 při evakuaci nemocnice
po výbuchu sopky Vesuv se Moscatimu podařilo zachránit všechny pacienty těsně před zřícením budovy. Během první světové války vedl
nemocnici pro raněné vojáky. Už během jeho
života se o něm říkalo, že je zázračným lékařem, který umí vždy určit diagnózu na základě
příznaků.
Film podává fascinující příběh lékaře, který své
poslání pomáhat bližním naplňuje nejen lékařskými prostředky, ale především láskou, a to
i za cenu obětování svých hmotných i nehmotných dober. Giuseppe Moscati na rozdíl od většiny kolegů vynikal hlubokou vírou, kterou
spojoval s praktickým životem a nezištnou obětavostí. V roce 1987 byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen za svatého. Film je vhodný pro
starší děti přibližně od 14 let a dospělé. Můžete
si jej promítnout doma nebo ve společenství.
Film vydalo slovenské nakladatelství Don
Bosco, je ve slovenském znění a trvá 200 minut.
DVD je ve farní knihovně.
Převzato z časopisu Oldin 7 - 8 / 2012
Farní zpravodaj, ročník XIII, číslo 11, listopad 2014. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně
Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431, email:
[email protected], internet: www.farnostvizovice.cz. Redakční rada: P. Jindřich Peřina, Mgr. Eliška
Kořenková. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka prosincového čísla - 19. listopadu 2014. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.
intence listopad
Slavnost VŠECH SVATÝCH
1.
So
17.30
Za živé a + členy společenství živého růžence
Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
2.
Ne
9.00
Za všechny + kněze a za farníky
3.
Po
17.30
Za + Marii a Františka Hlavenkovy, děti, dar zdraví, Boží požehnání
pro živou rodinu a za duše v očistci
6.
Čt
17.30
Za živou a + rodinu Adamuškovu, Zavadilovu a za duše v očistci
7.
Pá
17.30
Za + rodiče Antonínovy, Rakovy, Fraitovy a za duše v očistci
8.
So
17.30
Ve farním kostele mše svatá nebude - na Velehradě je děkanátní pouť
za obnovu rodin
Svátek POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
9.
Ne
9.00
Za + Miloslava Gráce, syna Oldřicha, Josefa Horňáka,
rodiče z obou stran a za živou rodinu
10.
Po
17.30
Za + Hedviku a Františka Lednické, jejich rodiče a za živou rodinu
13.
Čt
17.30
Za + syna Václava Křižku, jeho otce Josefa a za živou rodinu Křižkovu
14.
Pá
17.30
Za + Aloise Smolku, syna Milana a za živou rodinu
15.
So
17.30
Za + rodiče Esterkovy, dar zdraví a za Boží požehnání pro živou rodinu
16.
Ne
9.00
Na poděkování Pánu Bohu za 30 let společného života s prosbou
o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu a za duše v očistci
17.
Po
17.30
Za + Ladislava Lednického, dvoje rodiče, sourozence,
živou rodinu a za duše v očistci
20.
Čt
17.30
Za + rodiče Persunovy a Beňkovy a za Boží požehnání pro živou rodinu
21.
Pá
17.30
Za živou i + rodinu Fojtíkovu, Kozubíkovu a za duše v očistci
22.
So
17.30
Za naše scholy, sbor a všechny muzikanty
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
23.
Ne
9.00
Za farníky
24.
Po
17.30
Za + Jana Meluzína, živou rodinu a za pomoc Boží v těžkostech života
27.
Čt
17.30
Za rodinu Ševčíkovu a Vyoralovu
28.
Pá
17.30
Za + rodiče, bratra Františka, sestru Zdeňku a za ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
29.
So
17.30
Za + Františku a Josefa Hábovy, Ernu a Františka Klímovy,
rodiče z obou stran a za živou rodinu
30.
Ne
9.00
Za farníky

Podobné dokumenty