Scan - Augustin

Komentáře

Transkript

Scan - Augustin
§#a# #ffi&e**
Wwtr{_;Fp
wBKnffiovffinaďcekém
E
@E
25. čenrn a2o13
Ewopské prostředky podporují tvořivost
a oteťenost t]niverzity Hradec l<ráIové
S prorel<torl<ou Univerzity Hradec l(rálové Monil<ou Zumárovou o evropsl<ých dotacích
Yážená paní prorektorko, o využÉ
vání evropslqých prostředků na vaší
vysoké školejsme před dvěma roky
hovořili s rektorem profesorem Joseíem Hynkem. Z našídebatytehdy
qtplynulo uspokojivé zjištění,že
lhiverzita Hradec Králové umí přittést stamiliony korun nejen pro se.
be, nýbrž využítje i ve prospěch ce!ého kraje a jeho obyvatel. Mohli
bychom se společně ohlédnout za
daEími uplynulými roky a povědět
Řeruířům, kde jsou v případě vaší
mivezity evropské prostředky tak
řlojíc vidět?
pro univerzitu Hradec králové
sále platí, že jeji pracovníci rea-
gují na příležitosti k podání žádostí o ziskání evropské dotace s
velkou nápaditostí a entusiasmem. Ewopské projekty za dobu
wé existence prostoupily natolik
naším pracovním životem, že jejich užitek lze spatřit prakticky v
iakékoliv oblasti našich činnosti,
aťjižsejedná o stránkupedagogickou, vědeckou, zásadní zlepšování infrastruktury či podanou
ruku veřejnosti v podobě využíváni našeho know-how v nabídce
nejruznějších forem celoživotniho
vzděiávání. Abych se vyjádřila
zcela jednoduše: s pomocí evrops§ich peněz modernizujeme naše
sťudijni obory a jejich předměty s
oh]edem naměnicí se potřeby
praxe, sami se učime novým trendům v kontaktu s mezinárodnim
prostředím, rekonstruujeme naše
zÁzgrni, investujeme do mladých
perspektivních vědců a nabizíme
širokou paletu vzdělávacích a
osvětových aktivit občanům
Hradce Králové i celému regionu.
lhriverzita se tedy stala profesionálním přfiemcem evropských dotaď.
Doslova. Avšakneměloby se
zdát, že se tak děje automaticky.
Zádný projekt neni zdarma, bez
námahy a bez starostí. Mezi našimi kolegy jsou desitky pracovníhL kteří museli velmi důkladně
ovládnout značný objem pravidel
a pokynů, aby vůbec mohJ,i o peníze z Unie usilovat a aby je násled-
zužitkovali. S každým
projektem se pojí značnábyroně bezpečně
Monika Žumárová, prorektorka
pro strategii a rozvoj Univerzity
Hradec Králové.
W atická zátéž. b ezpočet šanonů
hlášení a zpráv a povinných ritualů, zdálky identifikovatelných
vlaječkami a hvězdičkami, bez
nichž se neobejde vůbec nic a které se kolem nás ve stozich úřednich dokladů jen rojí. Mnohdy tuhá slupka ale skrývá sladkýplod,
pro nějž se stoj i za to namáhat a
obrnit trpěIivostí a vytrvalostí.
Ale ještě kvašízmínceo profe-
sionalitě. Abychom zvládli bez
problémůsprávně naložit s evropskými stamiliony a projít zevrubnými kontrolami jejich využívání, zav
e ďli j
sme na un iverz
itě
systém hodnocení projektových,
žádosti. S velkou pozornosti také
vyhledáváme oblasti, kde by evropské peníze mohly posloužit
nejlépe. Dřive než se univerzita
obráti na stát s žádostío příspěvek
na uhrazení své potřeby či rozvojové příležitosti, vždy nejprve Nedíme ověřit, zda raději nemůžeme
dosáhnout na kryti zjinýchzdro-
jů, v tomto případě tedy z Evropské unie. A tento rozpočtově odpovědný přistup se nám vypláci,
Bezesporu přispěl k prosazení
dalšívýstavby v areálu Soutok,
která je před zahájením.
0 kolika penězích vlastně hovoříme?
Máte pravdu, čisla prozradí nej-
více. V tomto frrogramovacim období 2007 - 2014 j sme dosud obdrželi např. téměř pul miliardy korun v
rámci operačniho pro gramu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Uskutečňujeme také řadu
dalšich projektů zjiných operačních programů, jako jsou např.
Výzkum a vývoj pro inovace, Přeshraničníspolupráce 2007 - 2013
ČR - Polsko atd,A jelikož jsme v
projektech partnery, objem peněz,
které univerzita pomohla směrovat do regionu, seještě zvýší,a to
na vice než tŤi čtvrtě miliardy ko-
run!A zbývá-li nám k dokončení
některých projektůještě rok
a
půl,
budou pochopitelně konečná čisla
ještě vyšší.PŤímo pro Univerzitu
Hradec Králové se budejednat o
5B9 milionů a celkově projekty,
jichž se účastníme,vyšplhajíve
svých nákladech k téměř jedné
miliardě, přesně vyjádřeno na 961
milionů. Jistě si dokážete představit, jak dokonale musíme mít
zvládnutý systém řizení a kontroly, abychom takové sumy zvládli
sprármě a bez problémůvyužíta
projekty zúřadovat. A považte, že
zaměřují či kteři samipřimo pracují v řešitelských tj.rnech. Podil
těchto evropských zdrojů ve
skladbě výnosů univerzity roste,
např. v roce 2012 dosáttly cca 136
mil., což je téměř čtvrtina.
Jaká je tedy situace v oblasti investic, jejichž výsledky jsou patrně
nejkonkrétnější?
Zde se odehráIvelmi zajímarrý
příběh. Jak patrně širšíveřejnost
ví, dlouhodobě se univerzita soustředí na využití svého rozvojového areáIu v lukrativní oblasti širšiho centra Hradce Krá{ové. V
areálu Soutok nyní existují dva
objekty, z nichž jeden sloužívšem
součástem naši vysoké školy a
druhý Fakultě informatiky amanagementu. Našílogickou úvahou
bylo pokračovat v dalšim kroku
výstavbou PŤirodovědecké fakulty, a to právě z ewopských zdrojů.
Byli jsme kompletně připraveni,
jen žádost vážila neuvěřitelných
šestnáct kilogramů. Do zajištěni
výstavby j sme věnovali obrovské
množství energie a byt nakonec
univerzita začne příšti rok stavět
na ewopských projektech se podílí budovu ze státního rozpočtu a niaž tři čtvrtiny našich pracovníků,
koliv z peněz EU, byla pro nás fáze
tedy několik set osob, a samozřejmě také značný počet z g000 studentů, na které se mnohé projekty
přípravy projekťu velmi přísným
testem způsobilosti.
pokračovánína str. 2
2
EvrcPsKÉ DoTAGE
úterý 25. června
EVRoP§IG DoTAcE IINZERGE
terý 25. června 20}3
Europ§ké proiekty aktuálttě řešené
Utt§tlerz§tou Hradec Králoué
1.:
,'.;'.:::,,=::.1,:
ji:
=:.i::
:i:
llázeu pro!élrtu
Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního
školství
Z{šeníkvality výukyVýchovy k občanství na školách v souladu s
RVP
4xraoeny
j__:š ě,_ii-řn
.:;:,i::
:.:.ii:
i.--
:
:
nazeu Pozice
UHK
ZŠsNP HK, Gybon HK,
Gymnázium Chrudim,
Gymnázium Pardubice
12 236 1 40,00
KVAL|TAVkO
žadatel
bez partnera
7
žadatel
ZŠ,MŠlogopedická, HK,
MŠ,ZŠProintepo, s. r, 0,
4 074 465,21
žadatel
bez partnera
1 144 316,83
žadatel
Hradecký lT Klastr
-"'-'':"--"'
komunikační
;
Rozvoj ekonomické gramotnosti pedagogických pracovníků pro
lnovace studijních programů FlM UHK pro znalostníekonomiku
EGRAM
FlM-l[iO
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
lnterníuniverzita
žadatel
lnovace výuky matematiky v technickém a ekonomickém vzdělávání s cílem sníženístudijní neúspěšnosti
REF|MAT
žadatel
lnovace výuky bakalářského studia v regionech
Výuka v
lnovace doktorského studijního programl! lCT ve vzdělávání
lnovace studijních oborů na PdF UHK
lnterdisciplinární, informaticko-kogniiivní, lingvistický a modulární
rozvoj studia
lnovace a internacionalizace profesní přípravy pedagogů v 21.
století
Modernizace a inovace studijních oborů FFUHK
lnovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK
lnovace studijních programů sociální politika a sociální práce na
UHK s ohledem na potřeby trhu práce
lnovace studijního oboru Transkulturní komunikace a realizace
Uýše rozpočtu
žadatel
Podpora rozvoje komunikačníchkompetencí dětí a žákůmateř-
na Univerzitě HK
UHí žadatel
Littera
shjch a základních škol v Královehradeckém kraji
poťeby Rámcových vzdělávacích programů a mimoškolnípraxe
PaŘter proiektu,
v připadě paňnerďri
KOmpelenCe
Trutnově
lNDlCT
lnpdF
lKLlM
Učitel
ňio-ii..tor.ti
MOFFINO
přiFino
lNOsOc
partner
žadatel
žadatel
žadatel
Tk
lnovace
lnovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu
práce
lnovace Rektre0l0gle
VŠB Ostrava
čvut raxutta elektrotechnická
zČu ptzeň, ;Ču Česxé
Budějovice, 0U v Opavě
bez partnera
Hradecký lT Klastl VŠP
Jihlava
15 544740,94
9 654 639,15
10 514 677 ,82
131422a7,65
18 130 400,64
31 577 176,48
11927 582,24
Žadatel
bez partnera
28 599 811 ,00
žadatel
bez partnera
51 398 317,45
žadatel
bez partnera
54 064 598,70
žadateI
rjuky v anglickém jazyce
Centrum andragogiky,
s.r.0.
422757,42
Občanské poradenské
středisko, Futurum
vzdělávací institut s,r.o,,
Oblastnícharita HK
36 769 344,40
žadatel
KTF UK, ZVS ]Ťebíč
17 043 332,86
Danner
UP 0lomouc
17 846 423,29
Danner
UP Olomouc
17 334 912,58
Latinskoamerická studia jako plaťorma mezioborové a meziuni-
Latinskoamerická
veziiní spolupráce
sTtIOla
Přestavba studia kinanřopoiogických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU
KinOb
partner
UP 0iomouc
19 827 766,35
lnovace a podpora dokiorského studijního programu
|NDOP
žadatel
univerzita pardubice,
Techniká univerzita
Liberec
26 796 511 ,32
AUGUsTlN
žadatel
bez paftnera
13 225 427,20
Expln
paílner
Masarykova univerzita
83 307 660,00
zkvalitněnía rozšířenímožnosti studia na univerzitě Hradec králové pro studeniy se specifickými vzdělávacími potřebami
Síťexpertních pracovišť k zajištění.inkluze v terciárním vzdělávání
:.1,
Evnop§rÉ porncE I INZERGE
úterý 25, června 2(
íxracenynazeuPozie
uHx
Partner pro|eltu,
u připarlě parlrrerstvi
Týše rozpořkl
llHl( žaúatel
lníormační,kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu
|NKOV
žadatel
bez partnera
14977 710,16
Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko výzkumného týmu
pro studium současnérodiny na UHK
RODINA-UHK
žadatel
bez partnera
22657 922,20
Rozvoj působení postdoktorandů na Univerzizě Hradec Králové
UHK-POSTDOK
žadatel
bez partnera
4 996 468,00
Rozvoj v,ýzkumu a uývoje na Univerzitě Hradec Králové za účasti
postdoktorandů
UHK-POSTDOKll. žadatel
bez partnera
4 885
Full Cost UHK
Full Cost
žadatel
bez partnera
7 334 335,92
Sportovní management blížepraxi
SMM
žadatel
Classic Outdoor s.r.o,,
Active Guide s.r.o.
6135 523,90
HK
,108,00
B&K TOUR, s.r.o,, BUS
TOURlSls.r,o,, Čes-
CESKLAPES
praxe a stáže se v klastru k cestování váže
žadatel
ké šnýcarsko, o,p,s.,
Geopark Česhý ráj,
8 429 638,57
o,p.s.,Jeseníky- Sdruženícestovního ruchu,
krkonoše - svazek měst
a obcí, SOŠCR,s.r.o. Pce
TransŤer znalostí a technologií- rozšření evropského vzdělávacího
modulu ,,Technology Transfer Manager"na další regiony ČR
Transferznalostí pafiner
SPolupráce, lNovace a NET working vědeckotechnických parků a
vysokých škol
SPlNNET
partner
Centrum pro inovace v biomedicíně
cEPlN
partner
Meziregionální partnerství pro konkurenceschopnost v lT
MEPK|T
partner
královéhradecká inovačnísíť
Kls
žadatel
RESAREAS
Síťspolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
NEFLT
Síťvzdělavatelů učitelůcizích jazyků NEFLT
Vzdělávání manažerů neziskových organizací v Královéhradeckém
kraji
Manaoement
NNO
univerzita karlova praha
13 038 789,01
Společnost vědeckotechnických parků ČR
26 680 705,60
LF UK HK
1
Technologické centrum
11372 558,40
HK
12671234,26
TC HK, KHK, ADR|D o,s.
UPOL, Metropolitní univerzita, Ústav mez, vzta-
žadatel
34 868 546,79
hů, Consulting Gompany
Novasoft, FoRS, Vyšší
odborná škola CR HK
partner
UJEP Ústí nad Labem
48 098 724,79
partner
NROS Praha
3 651 738,33
?47
:..:.::
:.] :j..: ::_
:,_
9 885 940,80
zffi
15.1"26
fi
.. , , _. .: -i]i ]ť-:!:: a::
-i:i: ťJ:i=.
i=::: ::.=:.ii
==-
puicaullí
t{ázal proielfir
Partpr proie*tt v
píipadě parberstvi
ailatel
Propagace výzkumu kva|ity životního prostředí přeshraniční polsko-českéoblasti partner
trlázev potektu
Centrum transferu biomedicínských technologií HK
zSccnÍ poziceunK
nazBY
CTBT
paÉner
Univerzita 0pole
Partner proicktu,
u připadě parkrerstri UllK žadalel
Fakuliní nemocnice Hradec králové
UHK
llýše ruzpoř.a
178670 EUR
liše rczpočů
24 666 900,_ i
EllRoPsKÉ DoTAGE |Il{zEnGE §
lterý 25. června 2013
Podpora předmětů pro studium informatiky a matematiky nově
entované na studenta, takjak to uve-
dené prosťedíumožňuje. Fakulta
věnuje velkou pozornost kompletnímu pokrytí výuky také studijními
oporami v elektronické formě; na
druhé straně studenti fakulty studium z elektronic\ich materiálů jedi*ulta informatiky a managementu
hiverzity Hradec, Králové
Studijní programy Aplikovaná
noznačně preferují.
Projekt reaguje na klesajícíhladinu znalostí a dovedností, které si
studujícípřinášejí z předchozích
nformatika a Systémové inženýrrswí etap studia; vede studujícítro k cíinformatika na Fakultě informatiky
lené podpůrné činnosti ke zrnýšení
, managementu univerzity Hradec
vstupní úrovně. Řešitelé přitom sdí,nálové byly v posledním období qi
leli myšlenku o tom, že matematice
mmně inovoviány jak po obsahové, je možné se naučit jen tak, že se s ní
ů po formální stránce. Umožnily to pravidelně pracuje. To znamená, že
lva projekty spolufinancované Evje žádoucí řešit značný počet úloh ops\im sociálním fondem astátním učení(matematickou) praxí, a tedy
oEločtem Českérepubliky - projekt student by měl mít k dispozici výklad
|EFIMAr a projekt FIM-INq řešené nabizi řešení úloh, si]nou motivaci
oMobí 2010 - 2013.
k učeníse a přiručky - sbírky riLloh
Absolventi informatických stu- nebo skripta, učebnice, monografie
EFích pro8ramů jsou vedeni k různéobtížnosti,Kromě zmíněných
mu, aby uměli řešit problémy, líeré e-předmětů je qistupem projektu
yžadují kombinaci znalosti principů také B tištěných publikací na bini
e schopnosti poznat, kte4i princip
výstupů z učení,dále byl zakoupen
n vylužít v konkrétrrí situaci a na- matematický software a byla zařífu aby získali praktické dovednosti.
zena učebna pro práci s tímto softloto metodika na tvorbu studijních warem.
mteriálů, aplikovaná v projektech,
cz.1.o7 I 2.2.oo/l 5.oo l 2
ychátzi zejména ze zásad, formulace
lnovace studiiních pnogftamů
Fakulty in o]anatih/
ýsmpů z učenía z modemí teorie
,
ňovárri kognitivní zátěže. Uistupy
učeníjsou objektivní popisy toho,
o by měli znát studenť, kteří
nčitou kvalifikaci, absolvovali
áskali
a mana§ementu UHK pro
znalostní ekonomiku (Flt-lNOl
Hlavní rnotivací pro inovaci inforstudijních programů bylo
poskytrrout vzdělání, které ulehčíabsolventům vstup na trh práce, Proto
je v projektu významným parúrerem
Hradechý IT klas6 jenž sdružuje 17
fuem zaměřených na informatiku se
určili matic\ich
rogram nebo ieho dílčírrzdělávací
ložku, čemu by měli rozumět a co by
rěIi být schopni vykonávat.
cz.l.a7 l 2,2.oo/í 5.oo l
6
lnovace výulry matematilql
v technickém a ekonomickém
uzdělávání s cílem snižení
ůrdijníneúspěšnosti (REF!ilAT}
Laboratoř na qiuku počítačovýchsítí
sídlem v Královéhradeckém kraji.
Příprava obsahové inovace probíhala ve vzájemné spolupráci pedagogů a zástupců jednotliqfch fuem
ve skupinách příbuzných předmětů
z oblasti softwarového inžeqfrswí,
komunikačních a bezpečnostních
technologí, datového inženýrswí,
znalosúíchtechnologí a podnikové
informaťky.
Hlavním qýstupem projektu je
komplerí eJeamingová podpora 50
odbomých předmětů informaťchých
studijních programů na bakalářské i
magisterské úrovni. Z prosťedků projektu byla také posílena infrastruktwa
fakulty- studenť mají k dispoáci modemí laboratoř na vr.firku počítačových
síd pokočilésoftwarové systémy na
podporu výuky různých odbomých
předmětů, v univerziíú krihorrrrě no-
vou studijní ]iteraírru a pedagogové
dostali pořebný software na v,.ývoj
elektronických studijních materiálů
a měli možnost absolvovat odbomá
školení dle vlastrrftro qiběru.
Inovace výuky předmětů s ma-
Dnceptu výstupŮ ze studia. Tyto
yly v projektu podrobně definováy pro jednotlivé předměty, resp. až
ro jejich součásti - rnoduly nebo
závěru projektu studenti například
značnou mírou souhlasúl,, že zpttsob qiuky (volba vlastního rozvrhu
praktic\ich cvičení,dostupnost qýukoqich materiálů, jejich modulární
struktura, roz|oženi testů, stanove_
ní hodnotícístupnice, komunikace
s
vyučujícími)umožňovaly získat
nejlepší možnéohodnocení studia.
Potwzují také, že jejich schopnosti
chápat qiklad nebo odborný text na
na konci semestru. YFsledky student-
zrralosti, dovednosti a způsobiios, poskyhrjí rnýznamnou informaci
udoucímu zaměstnavateli o nabyich schopnostech absolventa. fsou
rvedeny, dokumentovány a použííny v zahraničí.Myšlenky inovace
r
rloženy na tomto konceptu byly
ředevším včleněny do přímé qiuky,
' eJearningovém prostředí Black-
oardl,earn 9.1 znamenaly, že jako
den z klíčov,ýchvýstupŮ projektu
ylo připraveno celkem 14 e-předrr,.y'stupy
v ECTS. V dotazníkovém šetření v
průběžně se vyjádřit k inovovan]írn
předmětům prosťednictvím dotazníkového šetření,které probftrá vždy
apitoly. Mýstupy z učeníve struktu-
učeníá s prvky vedení v,.fi.rky ori-
se k absolvování předmětů s matematich.ýrn obsahem zapsalo celkem
B09 studentů. Pro nastavení metodiky projektu byli studenti v projektu
REFIMAI v každémakademickém
roce dotazoviáni například na styl
vlastního studia, na jejich postoje ke
studiu a ke studiu matematikyvůbec,
na preferované studijní pomůcky, na
vlastní schopnosť manžmentu svého času, potřebného pro vynaložení
celkové studijní zátéže jako ekvivalentu kreditové dotace dle stupnice
bazi matematiky se nnýšily.
Ve studijních programech Aplikovaná informatika a SystémovéinženýrsM a informatika aktuálně studuje
1082 studentů, všichni měli možnost
matich.im obsahem vycházela z
rětŮ se zakomponovanýrni
studentské vnímaní inovací
V akademickém roce 20l2l2OI3
Software Maple slouží pro r4iuku a také pro samostatné studium matematiky
INVE TlcE Do Hoe/oJ§ \žDĚLÁVÁNí
ské průběžnéevaluace byly potom
reflektovány pň finalizaci studijních
materiá]ů. V pruběžné evaluaci 18
e-předmětů (906 respondentů) v zimním semestru akademického roku
2ol2ll3 se například k otázce k cel_
kové spokojenosť š umístěním studijních materiálů v e-leamingovém
systému 93 70 respondentu vyjádřilo,
že nemaji výhrady, či jsou spokojeni
ž velmi spokojení. Studenť podobně ocenili i přehlednost e-předmětů.
Toto modemí qfirkové prostředí bude
i nadiále sloužitvšem studentům FIM.
& EvRopsrÉ oorncE
III{ZERGE
úterý 25. června
IluovuJElUIE § §{vĚ ztrllěK&U!
í} lnovace studiiních oborů
na PdF UHK
Až do roku 2015 je na Peda-
gogické fakultě Univerzity
Hra-
dec Králové podpořen Evropským
strukturálním fondem a státním
rozpočtem ČR projekt ,,lnovace
studijních oborů na PdF UHK.
(reg. číslo:CZ.
'l
.07 /2.2.00128.0036)
v rámci něhož vznikají nové studijní materiály v českémi anglickém
jazyce, e-learningové formě a jsou
posilovány kontakty se zahraničními institucemi, praxí a odborníky.
V rámci projektu jsou
řešeny
oblasti
- pedagogiky a psychologie,
- praxí u potenciálních zaměstnavatelů,
- lCTzákladu pro učitele,
- českéhojazyka a literatury,
- textilní tvorby a uměleckoře-
meslných textilních disciplín,
- sociální patologie a prevence,
- pedagogiky volného času a
- vzdělávání akademických pracovníkůvčetně rozšířenímožností stážív zahraničí,
Knihovny jednotlivých odbor-
ných pracovišťjsou doplňovány
aktuální literaturou i novým vybavením a potřebným softwarem.
Na webových stránkách inpdf.
uhk.cz naleznete Metodický portál,
Databázi subjektů k absolvování
praxí v oblasti sociální patologie a
prevence i kontaktní osoby. V případě zájmu se na nás neváhejte
obrátit.
Studujte Pedagogickou fa-
kultu UHK! lnovujeme proVás!
2) lnovace doktorského stu-
diiního programu,,lCT
ve vzdělávání"
Projekt lND|CT - lnovace doktorského studijního programu,,lCT
ve vzdělávání" (reg,č, CZ.l.07/2.2
.00/18.0005) je určen pro studenty
doktorského studia v kombinované
formě. Projekt je realizován v období leden 2011 ažprosinec 20'l 3,
Cílem projektu je i dosáhnout
úrovně vybraných kvalitních dok-
torských studií v zahraničía zpř!
stupnit současným doktorandům
realizaci vědy a výzkumu v rámci
jejich studia, zvýšit jejich konkurenceschopnost na poli vědy a vý-
zkumu v ČR a zahraničía čerpat poznatky dobré praxe ze zahraničních
vědeckých institucí a VŠ.
Hlavním výstupem projektu je
a bude zvýšení konkurenceschopnosti studentů doktorského studia
v mezinárodním srovnání.
Projektje rozložen do tří klíčových aktivit.
V rámci první klíčovéaktivity
proběhly a probíhajístáže doktorandů na zahraničních univerzitách
a vědeckých pracovištích a zároveň
zahraniční odborníci předávají své
zkušenosti doktorandům v rámci
zvaných přednášek a seminářů. Od
počátku projektu již vycestovalo 1 0
studentů do zahraničí a zároveň 8
zahraničních odborníků uskutečnilo přednášku nebo seminář. Byly
uspořádány i dvě doktorandské
konference,
Druhá klíčováaktivita je zaměřena na zkvalitnění studia, lnovuje
se 22 pro doktorandy klíčových
předmětů a to tak, že přednášející
vytvářejí skripta a e-learningové
opory, Některé ze skript budou vydány i v anglické verzi, čímžse zvýšíjazyková vybavenost studentů.
V rámci třetí klíčovéaktivity
vznikají dva zcela nové předměty,
Didaktika informatiky a Statistické
vyhodnocení pedagogického vý-
zkumu, které jsou pro dokorandy
ve studiu nepostradatelné,
Realizace projektu umožnila
i
sociálního fondu,,lnovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK'i re9. č. CZJ.07/2.2
.00/28.0118, jsou v současnosti na
přírodovědecké fakultě univerlzity
Hradec Králové (PřF UHK) inovovány mimo jiné i učitelskéstudijní
obory matematiky, fyziky a informatiky.
lnovace rniše zmíněných učitelských oborů jsou směřovány
tak, aby výuka odpovídala sou-
fyzikya informatiky
na přírodovědecké fakultě
matiky na základních a střec
školách.
4} Úspěchem končí
vzdělávacíkurz
pro 19 manažerů nezisko
Královéhradeckého kraje
na didaktické předměty. Jedním
1. června
z hlavních cílůprojektu je modernizace prostředků a metod výuky. Jsou vytvářeny nové studijní
opory, z velké části elektronické,
včetně e-learningových, Fyzikál
ní laboratoře budou dovybaveny
moderními zařízeními mimo jiné i
experimenty z jaderné fyziky. Stu-
denti mají v rámci projektu možnosti absolvovat stáž v průmyslo-
vých subjektech nebo i vycestovat
na stáž na akademickou instituci
do zahraničí.
Negativním trendem současné
doby je, že naše obory trpí nedostatkem kvalitních studentů v souladu s obecným poklesem zájmu o
přírodovědné předměty. Součas-
ný systém vzdělávání budoucích
pedagogů bohužel neodpovídá
dnešnímpotřebám, Budoucí pedagogové nejsou cíleně připravováni na svoji praxi, a to zejména v
oblasti nových metod výuky, mo-
derních didaktických prostředků a
pomůcek, především při využívání
vycházejících z
původníakreditace
a
studijním
materiálům, nedařila, jak vyplývá
mimo jiné i z dotazníkorných prů-
Univerzity Hradec Králové
zkumů,
Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského
nezapomněli ani na vyučujícíPřF UHK, l oni
dostávají možnost dalšího odbor-
V rámci projektu
vzdělávání či možnosti vyces
do zahraničína odbornou stáj
Projekt by měl studium n
UHK zatraktivnit a přilákat tak
litnější studenty, V důsledku
věříme iv postupný růst kvalit
učovánímatematiky, fyziky a i
časným vysokým nárokům na učitelskou profesi a potřebám trhu
práce. Důraz je kladen především
vznik webového portálu určeného q?početní
techniky ve výuce, Nádoktorandům pro snadné získává- prava
tohoto stavu se doposud,
ní informací o studiu.
vzhledem k vybavení a zastaralým
3) |novovaná příprava bu_
učóním planům
doucích učitelůmatematiky,
ného růstu ve svých obore
to zejména formou kursů de
V projektu jsme
2013 skončil d
pilotní vzdělávací kurz mana
neziskon/ch organizací Král
hradeckého kraje, který ve sp
práci realizovaly od září 2012
dace rozvoje občanskéspolečr
a univerzita Hradec králové.
Ve Vile Čerych v ČeskéSl
ci obhájilo ve dnech 31. 5. -
20l3 devatenáct účastníků
]
zu svoje závěrečnépráce a ab
venti obdržíosvědčení podte
kona č. 11111998 Sb., o vysol
školách.
,,kurz mi umožnil získat n
vědomosti,
z
sociální
MIN;Sl-ERSTVO ŠKoLSTV
fond v ČR EVROPSKÁ UN|E
r,l l An r.že A t ř:.,..t3v Ý C u c:,t y
lidmi, kteří mají podobné záj
Beránková, Centrum rozvoje Če
5kalice
Uzavřením druhého pilotn
vzdělávacího kurzu úspěšně kc
také dvouletý pilotní projekt,Vz
lávání manažerů v královéhrac
kém kraji'i podpořený z OP Vz
lávání pro konJ<urenceschopn
v rámci podpory nabídky dalš
vzdělávání
v
INVEST|CE DO ROZVOJE VZDĚLAVÁNÍ
královéhradeck
kraji, jehož cílem bylo zvýšeníp
fesionality neziskových organiz
v kraji a prohloubení spolupri
odborníkůz akademického p
středí a neziskového sektoru.
§.
&é1
&**.
l
,1
Děkuju za tuto možnostJi llj
[email protected]?ffi
ffi.
*ffi
evropslcý
nichž některé
použitelné nejen v práci v nezi:
vém sektoru, ale i v osobním ž
tě, Dozvěděla jsem se také o p
a zkušenostech jiných neziskov
seznámila se s novými zajímav
\/
op vzděláyání
konkurenceschopnost
EvRoPíiKÉDoTAGE II]{ZERGE
úterý 25.června2Ol3
ffi
;HŤt
F
ť iffi;p,§{$§-
W
ť*"*-* iííů?xuJ|,ť§ou,
Centrum SASanka podporuje rodiny ve Vysokém Veselí
Nová Sociálně aktivizační služba nabízí pomoc rodinám s ďětmia patří ke síužbám, které nabízí centrum SASanka
rodinám z Jičínska.Gentrurn SASanka sídtÍve VYsokém Veselí Y budově základní školy, v prostoníc-h bývalé tělocvičny. Rodiny molrou *ry přijít
řešit své každodenni ,t"*"rti
i"
pracovnice navštívíu nich doma či na domluveném místě. Na Gentru-m se mnohdy
""Ú"
Ór"."iiioJinr;Řil
Ý't!rt'E 'vr'r
ir"iĚlrliůiii
Fr
-jedná o dluhy, hledání zaměstnání, problémy v obIasti uyoleni ei poEi" oÉii'Ši"itÍ,
í*íyi;p;illilil;i;"ráJv.
jňilli.ffiil;;;Ó;#.
Oblastní charita Jičínlytvořila
dalšímísto pomoci rodinám s dětmi, Centrum SASanka ve Vysokém
Veselí funguje od ledna 2013 a navazuje na činnost volnočasového
klubu Daimon, kte{í byl určen
pouze dětem. Nl.rrí mohou o pomoc a podporu žádat celé rodiny.
Nejčastěji přichánejí rodiny, které
současně řeší celou řadu problémů. Mají dluhy, hledají zaměstnání a dalšípříjmy pro rodinu, potřebují pomoc při jednání na úřadech
nebo s péčío děti ajejich přípravou
do školy. Službyjsou poskytovány
zdarma a v důvěrném režimu. "To,
co si tady s rodinami řekneme, se
nedostane nikam dál" říká socirilní
pracomice Pavlína Divoká.
Pomoc je nabízena celým rodinám, které mohou přijít v dopoledních i odpoledních hodinách a
,",yužítcelou
řadu aktivit. Jedná se
například o klub pro rodiče s dět-
problémy, můžujim věřit a říct jim
bez problémůs čímpoťebuji po-
mi, kde mohou společně trávit vol-
moct." udává maminka čtJř dětí,
která již pomo ci lrylživá.
připravovat do školy. Centrum dále
nabízíporadenství pro dospělé,
kam se rodiče mají možnost přijít
poradit se srafini problémy. Mimo
jiné je pro rodiny pořádána celá
řada vzděIávacích, volnočasových
a sporto,,,rrích akcí. Mezi akcemi,
které jž proběhly, můžeme zmínit
například,,Valenqfirské woření,
Povídání o velikonočníchzlycích s
panem farářem, Povídání s policisty či Pálení čarodějnic".
V neposlední řadě dochazejí
venti\Tlího působení úzce spolupracuje s praco,"nfty Městského
ný čas, nebo se poradit s pracovnicemi, jak se mají se svými dětmi
pracor,nice i přímo za rodinami
domů a pomáhají jim řešit jejich
problémy v domácím prosťedí.
"Pracor,,rrice mi pomohly řešit naše
Centrum SASanka v rámci pre-
Centrum SASanka poskyruje
své služby na dÝou pracovištích ve
Vysokém Veselí a v Jičíně.Pracovnice z Iičínavl/,iždéjido terénu a
působí v celém jičínskémregionu.
Služby poskytuje tfm odborníků
složený ze sociálních pracormic,
úřadu ve vysokém veselí a v Jičíně, psycholožky, terapeuta a prámičprobačnía mediačníslužbou ČR, ky,která je zároveň i
mediátorkou.
místnízákladní školou a dalšími
zřizovatelem centra sAsanka
institucemi, Ve spolupráci s Policií je Oblastní charita Jičín.Oblastní
Čn UYa uspořádána zajímavá be- chalita Jičínje největšíneziskovou
seda na téma "Bezpečnost silniční- organizací na Jičínsku, která poskyho provozu a prrní pomoc".
tuje své služby lidem od narození
Aktivita je součástíprojektu az do stáří. Oblastní charita Jičínje
,,Podpora sociá]ní integrace obyvazřizovatelem dvou n2koprahoqich
tel lyloučených lokalit v Krá]ové- k]ubů, služeb pro rodiny s dětmi,
hradeckém kraji III". Díky podpoře z pečovatelskéslužby a zajišťuje
ewops\ich zdrojů můžeblit tato po- dobrovolnic\i Program "Pět P".
moc v dalšíchdvou letech nabízená
všem rodinám, které jsou vyloučené
nebo jim takové vyloučení brozí.
evíopský
sociání
|NVEST|CE DO ROZVOJE VZDĚLAVÁNÍ
Univerzita Hradec KriáIové zkvalitňuje záaemí pro studenty se §pecifichimi potřebami
Středisko Augustin zajištujicí na univerzitě Hradec krátové
podporu uchazečům a studentům, se specific\ýrni potřebami
se v současné době podílína
projektu financovaném Ewop:
sk}ím sociálním fondem s názvem ,,zkvalitnění a rozšíření
možnostístudia na univerzitě
Hradec Králové pro studenty
se specificlgími vzdělávacírni
potřebami". Realizace projektu
probíhá v různých rovinách. Pro
studenty se zrakoqím postiže,
ním se tyťvářejí digitální verze
studijních textů a ve spolupráci
s profesionálními tlumočníkyse
pro sluchově postiženéstudenty vybrané materiály přektádají
do českéhoznakového jazyka.
Příslušnípracovníci se podílejí
osvětor.ých a zážítkowých akcí. fráze do orientačníchmajáčků a
V dubnu 2013 se konal napří- vzniká soubor hmatoqých plánti
klad Filmo,,r,ý festival o živoiě s
postiženíma přednáška spojená s besedou s názvem ,,život
je takovej..:", kde nejen o svém
handicapu hovořili Lou Faná-
nek Hagen z kapely Tři sestry a
také na manuálech, podle nichž
se studenti
i
pedagogové mo-
hou řídit ve styku se studenty se
specific§rni potřebami. Došlo
ror,rrěž k nastavení koncepce
podpory uchazečům a studentům se speciflc\foni potřebami
na půdě univerzity prostřednictvím rektorského qínosu a metodického polgmu. Vznikl také
studentslgí klub GUSTA, který pořádá mnoho zajimavých
cyklista Iiří ležek. V květnu 2013
byl p1o členy klubu ztealizován
zážitkový sebepoznávací kurz
v Deštnémv Orlic\ich horách.
v souvislosti s odstraňováním
bariér probíhá i qýstavb a výrtahů ve dvou v tuto chvíli barié-
roqich budovách univerzity a
pro zlepšeníorientace studentů se zrakor,".frn postižením se
pracuje na označeníqýrrkoqých
i administrativních místnostív
Braillově písmu, jsou vytvořeny
r,ybraných budov.

Podobné dokumenty

Éť:r`.` 9 - Okrádaná Praha 1

Éť:r`.` 9 - Okrádaná Praha 1 patřila movitým zájemcům o byt v centru, kteří skládali do rukou Správce miliónové kauce. Tyto slouŽily k financování zmíněnérekonstrukce domu 36 a byly postupně ,,odbydlovány". DalŠítvrzení jsou o...

Více

Návod Linc Feed 24M

Návod Linc Feed 24M Udržujte je v suchu jak je to jen možné a neumisťujte je na mokrou zem nebo do louží.

Více

zde. - FoRS

zde. - FoRS Cílem této stáže bylo seznámení se s realizovanými projekty zahraniční rozvojové spolupráce, které jsou v současné době realizovány českými a zahraničními subjekty napříč sektory (ve smyslu sektoru...

Více