Vysoce výkonné separační technologie

Komentáře

Transkript

Vysoce výkonné separační technologie
Vš e o b e c n é
informace
Vysoce výkonné separační technologie
O SPX
SPX je globální nadnárodní společnost
Globální účast a zkušenosti
s hlavním sídlem v Charlotte, Severní
Založen v roce 1983 v Santorso, Itálie. Seital se rychle stal světovým
Karolína, USA. Společnost poskytuje
dodavatelem velmi výkonných separátorů,čiřící technologie a dalších procesních
inovativní řešení pro zvýšení provozní
komponentů pro široký rozsah odvětví průmyslu zahrnujících mlékárenství,
efektivity a kvality v celé řadě procesů a
zpracování potravin, nápoje, farmacii a chemický průmysl.
spektrech průmyslu.
V roce 2012 byla firma převzata korporací SPX a stala se součástí segmentu
Společnost je zejména aktivní v
„Flow Technology”. V současnosti Seital působí a nabízí řešení SPX a nejnovější
oblasti potravinářského průmyslu ,
separační technologie v 80 zemích a to včetně výzkumu a vývoje, technické
kam zejména patří výroba nápojů,
podpory, servisu a sdílení vědomostí.
mlékárenství, zpracování olejů i tuků,
dále také farmacie a biotechnologie.
S E I TA L V E R T I K Á L N Í O D S T Ř E D I V K Y S D I S KO V Ý M I
TA L í Ř K Y
SPX dodává separátory a čiřící technologie pracující na principu diskových talířků
s vysokou mechanickou účinností.Zařízení Seital vykazuje velmi dobré výsledky v
celé řadě průmyslových aplikací, zejména v odvětví zpracování potravin a nápojů.
Typické aplikace zahrnují:
• Klarifikace kapalin,
• Separace kapalin,
• Odvodňování suspenzí a biomasy,
• Získávání pevných částic z kapalin,
• Extrakce produktů
Nádrž otevřena
Nádrž zavřena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vstup produktu
Distributor
Paket talířků
Lehká fáze dostředivého čerpadla,
Těžká fáze dostředivého čerpadla,
Výstup těžké fáze
Výstup lehké fáze
Pevné částice/nečistoty
Výstupní otvory
Otočný uzávěr
Vodní uzavírací komora
Ventil
Vstup operační vody pro otevření nádrže
Vstup operační vody pro uzavření nádrže
Prvotřídní výkon a účinnost
Pro mechanickou separaci a čištění kapalin je nutné dosažení účinného a efektivního odstranění částic suspenzí různých druhů a
současně šetrně zacházet s produktem , aby byla chráněna jeho konečná kvalita. Nejčastěji používanou metodou je odstřeďování
používající paket talířků- technologii , která reprezentuje dosahování významných výsledků v designu a to aby byla provedena optimální
separace s minimálním vlivem na produkt, zatímco je zachovaná energetická efektivita, operační spolehlivost a vysoká úroveň bezpečnosti.
Al ko h o l o v é n á p o j e - k l a r i f i f i ka c e
Oleje a tuky – separátory
d ž u s ů , v í n i p e r l i v ý ch v í n
p r o z í s ká v á n í k u k u ř i č n é h o o l e j e
M l é ká r e n s t v í - o d s t ř e d i v ka m l é ka s
a u t o m a t i ck ý m s t a n d a r d i z a č n í m
s y s t é m e m m l é ko / S m e t a n a
Možnost dodávek hermetických , hygienických , plynotěsných a nevýbušných provedení , nerezové materiály. Diskové odstředivky Seital
zaručují jemnou a cenově efektivní separaci kapalin a suspendovaných částic , zároveň při dodržení spolehlivosti a bezpečnosti.
SPX nabízí odstředivky a klarifikační technologie o hydraulických kapacitách od 500 do 10,000 l/h a samočistící separátory /
klarifikační technologie v rozsahu kapacit od 1,000 do 70,000 l/h. Zařízení jsou sanitovatelná (CIP) s minimálními nároky na prostoje.
S edm do b rýc h d ů vod ů p ro vý b ě r se parátor ů S P X
• Krátký čas montáže- namontováno na rámu, není třeba budovat betonový základ , elektrické a hydraulické práce.
• Vysoký výkon- inovativní design vyvinutý pomocí moderních SW modelovacích nástrojů umožňující přesné mechanické a
hydraulické analýzy.
• Vysoce kvalitní produkty- hermetický design s mechanickým těsněním pro zamezení oxidace a minimalizaci ztrát CO2.
• Nezávadnost- tele-servis – vzdálený monitoring umožňující kontrolu funkčnosti z technické kanceláře.
• Efektivní řízení procesu- uživatelsky komfortní a automaticky regulované procesy.
• Nižší požadavky na údržbu- zvýšená spolehlivost mechanických částí.
• Nizší investiční náklady- řada modelů a alternativ umožňují přizpůsobení požadavkům zákazníka.
3
A p lika c e
I N D I V I D UÁ L N Í Ř E Š E N Í
Talířkové disky Seital jsou rychlé a
SPX se specializuje na dodávky zařízení
přesné, dosahují spolehlivých výkonů při
které je speciálně konfigurováno pro
vysokých koncentracích a čirosti.
speciální aplikace a požadavky vznesené
Krátké sanitační časy při CIP zvyšují
produktivitu při dosažení nejvyšších
nároků na sanitaci.
při anylýzách , které se provádějí
společně se zákazníkem. Separákory a
klarifikační zařízení Seital jsou dodávány
na rámu připravené pro rychlé napojení
Konstrukce jednotek umožňuje
do stávající technologie. Díky vysoké
snadnou regulaci a zaručuje přesné a
účinnosti ,kompaktnosti a snadnému
opakovatelné nastavení pro požadované
připojení ke stávajícímu výrobnímu
charakteristiky produktů.
zařízení umožňují výrobu o plné kapacitě
Díky partnerství s SPX můžete získat
M l é ká r e n s t v í - o d s t ř e d i v ka m l é ka s
a u t o m a t i ck ý m s t a n d a r d i z a č n í m
s y s t é m e m p r o m l é ko a s m e t a n u
okamžitě po spuštění.
zvýšení výkonů a účinnosti , vyjímečnou
Také nabízíme širokou řadu příslušenství
životnost zařízení ve vztahu k počáteční
k separačnímu procesu, které umožnují
investici, redukci údržby a dobrý servis.
plnit Vaše speciální požadavky.
Al ko h o l i cké n á p o j e - k l a r i f i ka c e
džusů , vína/perlivého vína
B i o t e ch n o l o g i e – k l a r i f i ka c e a
z i s ká b á n í b a k t e r i í z m l é č n é h o k v a s u
Pr ů m y s l – S e p a r á t o r p r o s e p a r a c i p o l y m e r ů a m o n o m e r ů
Aplikace
Mlékárenství
• Mlékárenství
• Odtučňování mléka a syrovátky
Oleje a tuky
• Automatická a ruční standardizace
• Rafinace oleje
• Baktofugace mléka a syrovátky
• Výroba biopaliv
• Studené odtučňování mléka
• Získávání kukuřičného oleje
• Koncentrace smetany
• Produkce mléčného tuku
Alkoholické Nápoje
• Klarifikace moštů, vín a
perlivých vín
• Klarifikace mladiny a piva
Nápoje Nealkoholické
• Klarifikace džusů- jablečných,
citrusových a exotických
Farmacie a Biotechnologie
• Klarifikace čajů
• Koncentrace biomasy
• Klarifikace kávy
• Klarifikace fermentační jíchy
• Klarifikace nápojů
• Koncentrace a čištění esenciálních
olejů
Chemický průmysl/Ostatní
• Separace polymerů a monomerů
• Znovuzískávání a čištění
katalyzátorů
• Čistění mazadel, odpadních olejů,
paliv, dieselu
• Ošetřovaní mycích lázní, chladících
emulzí
• Znovuzískávání hodnotných
substancí
5
Kvalita a bezpečnost
SPX vyrábí všechny kritické a hlavní
K valitativní normy
Ú č innost a b e z p e č nost
díly, včetně obrábění všech částí, které
Všechny odstředivky s vertikálními disky
SPX má zpracovaný výrobní a inspekční
jsou rozhodující pro efektivitu separace,
talířků jsou konstruovány a vyráběny dle
plán pro výrobní fáze. Testování zahrnuje
kvalitu a bezpečnost. Provoz je v
direktiv CE pro strojírenství 2006/42/
měření ve 3D, barevné detekční testy
Santorsu.
CE a příslušných doplňků. Zdrojem
s tekutinou, ultrasonické a hydraulické
hlavních materiálů a komponentů jsou
testy, Destruktivní testy, rentgenové
dodavatelé s certifikátem ISO 90001.
a metalografické testy. Pro provádění
Veškeré komponenty jsou vyráběny dle
interních norem. Mnoho z nich předčí
analýz jsou použity nejnovější metody
standardní požadavky na nedestruktivní
testy.
Další specifické normy jakosti a
a software. Test účinnosti je prováděn
standardy
metodou CFD.
M AT E R I Á LY
• ATEX: Separátory v nevýbušném
provedení
Komponenty k odstředivkám jsou velmi
přesně vyráběny za použití nejvyšší
kvality nerezové oceli, speciálních
slitin, titanu dalších vysokostupňových
materiálů. Naši specializovaní inženýři
z výroby Santorso jsou vlastníky
kompletního designu, výrobních a
montážních expertýz.
• Sanitární normy 3-A, číslo 21-00 pro
separátory a klarifikační stroje
• NEC (NFPA 70): UL 50, UL 508, UL
508A, direktiva UL/CSA
Inovace a služby zákazníkovi
Naším cílem je pomoci našim
SPX kombinuje své rozsáhlé
Š KO L E N Í A S E R V I S
zákazníkům realizovat rychle veškeré
zkušenosti z průmyslu potravinářského,
SPX poskytuje služby zákazníkům po
možnosti aby byli schopni pokrýt měnící
nápojářského, výroby tuků a olejů,
celou dobu životnosti strojů a pomáhá
se potřeby konečných zíkazníků, zvýšit
chemického , biochemického a
zajistit maximální hodnotu zařízení co se
kvalitu a také efektivitu procesu v
farmaceutického s rozsáhlými znalostmi
týká výkonu a a provozních časů pomocí
náročném konkurenčním prostředí.
separačních a klarifikačních procesů
sledování plánované údrby a servisu.
aby byly zákazníkovi poskytnuty výhody
Zákazníci mohou kontaktovat a žádat
V Ý Z K U M A V Ý VO J
ve výkonnosti a celkových pořizovacích
o pomoc a podporu našich techniků
Stejně jako jiné firmy v korporaci
nákladech.
kdykoli je to třeba , i ohledně služeb
týkajících se zaškolování obsluhy.
SPX , firma SEITAL provádí intenzivní
výzkum a vývoj , má program pro vývoj
PI LOTN Í J E D N OTKA
nových produktů, úzce spolupracuje se
Aby bylo možné vyhodnotit výsledky
zákazníky na porozumnění veškerých
separačních procesů, poskytujeme
úkolů a výzev , které jsou na pořadu dne.
našim zákazníkům pilotní jednotky
Náš
výzkum a vývoj dělá vše pro
vyplnění tří typických požadavků:
pro provádění testů na místě nebo v
laboratořích SPX. Zkušení technici SPX
• Rozšíření výrobní řady o nové kapacity
poskytují plný servis s rychou a účinnou
• Vývoj nových procesních aplikací
založených na nových designech
talířků
úpravou separačních a klarifikačních
• Vývoj nových řešení mechanické části
k dosažení lepší účinnosti ve spotřebě
energie a nížších
SPX dodává sadu speciálních
náhradních dílů pro dobu životnosti
každého stroje. Naši technici poradí
, které díly by měly být na skladě u
zákazníka po ruce pro plánovaný servis
a údržbu.
strojů , aby splňovali každé individuální
procesní i místní požadavky.
• nákladů na údržbu
7
Vysoce výkonné
separační
technologie
Se sídlem v Charlotte , Severní Karolíně, SPX Corporation (NYSE:SPW) je globální výrobní lídr pro mnoho odvětví průmyslu. Pro vice informací navštivte prosím stránky www.spx.com
S P X F low T e c h nolo gy S antorso s . r . l .
S PX F low T e c h nolo gy s . r . o .
Seital Separation Technology
Holandská 10
Via delle Prese, 14
639 00 Brno
36014 Santorso (VI)
Czech Republic
Italy
T: +39 0445 540 232
Tel.: +420 516 800 800
F: +39 0445 540 214
Fax: +420 516 800 810
E: [email protected]
E-mail: [email protected]
www.spx.com / www.seital.com
www.spx.com
SPX si vyhrazuje právo na začlenění nejnovějších konstrukčních a materiálových změn bez předchozího nebo smluvního oznámení.
Konstrukční detaily, konstrukční materiály a údaje o rozměrech v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a bez písemného potvrzení nesmí být považovány za
závazné. Chcete-li informace o dostupnosti výrobků ve vašem regionu, obraťte se na místní prodejní zastoupení. Více informací najdete na stránkách www.spx.com.
„Zelený symbol “>” je ochranná známka společnosti SPX Corporation, Inc.“
SST-102-CZ Version: 03/2015 Issued: 01/2015
COPYRIGHT © 2013, 2015 SPX Corporation

Podobné dokumenty