Ceník péče Biodroga Systems

Komentáře

Transkript

Ceník péče Biodroga Systems
OŠETØENÍ RUKOU
• MANIKÚRA
kosmetické ošetøení rukou a nehtù
45 min
690 Kè
60 min
790 Kè
• MANIKÚRA + NALAKOVÁNÍ
kosmetické ošetøení rukou a nehtù plus nalakování
• MANIKÚRA „DE LUXE”
kosmetické ošetøení rukou a nehtù s následným intenzivním ošetøením suché
a popraskané pokožky na rukou
70 min
990 Kè
Rozmazlit se, uvolnit a cítit se pøíjemnì. Každý den si užít moment štìstí a pleti
darovat takovou péèi, jakou si zaslouží – s exkluzivními kosmetickými produkty
BIODROGA , od èištìní pøes péèi o oblièej až k aroma péèi o tìlo.
PRODUKTY BIODROGA MÙŽETE ZAKOUPIT V NAŠEM BEAUTY SHOPU
A VÌNOVAT JAKO KRÁSNÝ DÁREK.
Zavøete oèi a myslete na nìco hezkého. Vnímejte klid, sílu a harmonii. Užijte si
soukromý oddechový èas v odborných rukou své BIODROGA kosmetièky.
Zažijte exkluzivní ošetøení oblièeje a tìla – ostrov krásy v moøi všedního dne.
„Hýèkej své sny, jako hýèkáš sama sebe!“
Spa hotel Lanterna
Velké Karlovice - Léskové 659
telefon: 571 477 300
e-mail: [email protected]
www.valachy.cz
nabídka a ceník kosmetiky
KOSMETICKÉ OŠETØENÍ BIODROGA SYSTEMS
Ceny kosmetického ošetøení jsou vèetnì vstupu do L-Spa
• MEDIC SKIN SENSITIVE TREATMENT (péèe o citlivou ple•)
vìkovì neomezeno
zklidòující a ošetøující péèe o citlivou ple• s pøíjemnou masáží rukou
70 min
• ENERGIZING COFFEE CARE (energizující péèe s kávou)
pro pokožku od 20 do 50 let - ošetøení pro zcela novou energii s masáží zad
a aroma zábalem nohou
hydratace pokožky, podpora tvorby elastinu
90 min
1790 Kè
890 Kè
• RELAXING MOMENTS (okyslièující péèe)
vìkovì neomezeno
- podpora transportu kyslíku mezi buòkami pokožky, dodání oživující energie
55 min
790 Kè
• AGE PERFORMANCE TREATMENT (regenerace pro zralou pokožku)
pro pokožku od 50 let - s masáží rukou a zábalem na nohy
exkluzivní péèe pro zralou ple•, viditelná energie a dlouhodobá svìžest pro
pokožku
80 min
1190 Kè
• GOLDEN CAVIAR TREATMENT (exkluzivní protistresová péèe)
pro pokožku od 30 do 60 let
protistresové luxusní ošetøení
70 min
• VITALITY MEN TREATMENT (moderní péèe pro pánskou ple•)
vìkovì neomezeno - s masáží rukou
péèe s jemnou pánskou koøenìnou vùní
65 min
• ROYAL AQUAMARINE TREATMENT (královská péèe o pokožku)
vìkovì neomezeno
královské regeneraèní ošetøení s rozjasnìním pleti
65 min
• MEDVO-MLÉÈNÝ ZÁBAL
vìkovì neomezeno
hydratuje a oživuje pokožku, obzvláš• vhodný pro suchou pokožku
30 min
690 Kè
DODATEÈNÉ KOSMETICKÉ SLUŽBY (nutná rezervace pøedem)
nelze objednávat samostatnì
990 Kè
990 Kè
1290 Kè
• ROYAL AQUAMARINE MASSAGE (køiš•álová masáž)
vìkovì neomezeno - s aroma zábalem nohou použití thermofólií na zádech
královská masáž èistými køiš•ály
vyhlazení drobných linií a vrásek
75 min
1390 Kè
• LIFT YOUR SKIN (luxusní liftující péèe)
pro pokožku od 35 let
profesionální liftingové ošetøení
75 min
• PURE CASHMERE & SILK TREATMENT (kašmír a hedvábí - luxusní ošetøení)
vìkovì neomezeno
masáž celého tìla hedvábnými rukavièkami s kašmírovým zábalem
90 min
1990 Kè
2190 Kè
• OBLIÈEJOVÁ PROCEDURA TEENIE (ošetøení pro dìti a mladistvé)
pro mladou pokožku
masáž oblièeje + maska,ošetøení je speciálnì zamìøeno na neèistoty pokožky
45 min
690 Kè
• BARVENÍ OBOÈÍ
190 Kè
• TVAROVÁNÍ OBOÈÍ
190 Kè
• TVAROVÁNÍ A BARVENÍ OBOÈÍ
290 Kè
• DEPILACE BRADY NEBO HORNÍHO RTU
190 Kè
• DEPILACE BRADY A HORNÍHO RTU
290 Kè
• DEPILACE ZAD
390 Kè
• DEPILACE HRUDNÍKU
390 Kè
• DEPILACE KE KOLENÙM
390 Kè
• DEPILACE CELÝCH NOHOU (lze objednat samostatnì) 50 min
610 Kè
V CENÌ A ÈASU KOSMETICKÉ PROCEDURY JE ZAHRNUTO
Kosmetika exkluzivní kosmetikou BIODROGA, ruèníkový servis, èajový servis,
pitný režim, uložení na relaxaèní lehátko, konzultace + pobyt v L-Spa.
Vìnujte ošetøení èi kosmetický pøípravek jako dárek svým blízkým...
PARTNEREM L-SPA JE EXKLUZIVNÍ KOSMETICKÁ ZNAÈKA BIODROGA.

Podobné dokumenty

Program Congress of beauty 2015 ()

Program Congress of beauty 2015 () 12:00 Ing. Alexandra Fričová, MBA: PHYRIS SKIN CARE CONCEPT – Viditelné omlazení pleti s AHA ovocnými kyselinami. 12:30 Vladimír Mazal: Rozdíl mezi klasickou a ájurvédskou dátá snéhan masáží. 12:55...

Více

CENÍK WELLNESS HORAL

CENÍK WELLNESS HORAL Vyzkoušejte Wellness den pro zdraví! Jednodenní pobyt ve Wellness Horal je urèen neubytovaným hostùm. Zahrnuje celodenní vstup do všech prostor Wellness Horal, vybranou masáž i fitness menu. Mùžete...

Více

Jednou z nejpůsobi- vějších raně by

Jednou z nejpůsobi- vějších raně by s široce otevøeným okem a plynule zaobleným oboèím, pravá èást je zcela jiná – daleko expresivnìjší, oboèí pozdvižené a ostøe prohnuté, oko hledí upøenì a naléhavì. Umìlec se snažil vyjádøit osobu ...

Více

Éterické oleje

Éterické oleje Sladká bylinná vùnì s jemnými podtóny ovoce a èaje. Má stejné úèinky jako heømánek modrý, je ménì protialergenní a více analgetický, používá se zejména na neuralgie, revmatismus, bolesti nejrùznìjš...

Více

PROSINEC 2003

PROSINEC 2003 pøekvapení, nebo jaké zajímavé akce se uskuteènily. Rok 2003 byl vzhledem k loòským povodním ještì pomìrnì smutným rokem a pro mnohé z našich spoluobèanù velikou zkouškou života, ale stalo se i mno...

Více

ARP662CAR

ARP662CAR ekvalizery, DSP atd.). Navíc dutiny pro tyto pøístroje jsou jen v nìkterých vozech a nebo jsou již využity. Nejvhodnìjší umístìní je zøejmì na tunel mezi øadící páku a støední díl pod autorádio. Ta...

Více