Ceník 2015 - Honeywell CZ

Komentáře

Transkript

Ceník 2015 - Honeywell CZ
• Technické informace
• Návod na montáž a
obsluhu
• CAD-výkresy
• Texty specifikací
• Fotografie výrobků
• Výběrové program
sídlo firmy:
Honeywell s.r.o.
Environmental Controls
V Parku 2326/18
148 00, Praha 4, Česká Republika
Tel.: +420 242 442 111
Fax.:+420 242 442 282
Kancelář Morava:
Jiřího z Poděbrad 29, Šumperk 787 01
Tel./fax: +420 583 211 404 www.honeywell.cz
http://www.facebook.com/coalarm
Okladka cennik CZECHY 2015 A4 montaz.indd 1
Výběr z ceníku 2015
www. honeywell.cz
http://www.facebook.com/coalarm
Regulace
Vytápění
Voda
Výběr z ceníku 2015
Uvedené ceny jsou bez DPH.
29.01.2015 09:38
Novinky
Nová øada detektorù hoølavých plynù
Možnost individuálního øízení až 8 zón
• Vysoká spolehlivost
(podle EN50194-1:2009, BSI)
2
• Katalytické èidlo hoølavých plynù
• Snadná obsluha – jasnì viditelné
poruchové stavy
3
• Nízké provozní náklady
• Možnost pøímého pøipojení k
plynovému ventilu
4
5
6
7
8
Kombi QM a Kombi Auto – nové øady vyvažovacích a regulaèních ventilù
Kombi QM
9
• Tlakovì nezávislé regulaèní ventily (PICV)
• Široká škála použití : DN15-DN150
• Jednoduchá specifikace
10
• Rychlé uvedení do provozu
• Snadná údržba
11
12
Kombi Auto
• ventil pro dynamické vyvážení
• novì i v pøírubovém provedení
13
• svìtlost DN65 – DN100
14
0-1
Novinky
HR92EE - bezdrátová termostatická hlavice
Vlastnosti hlavice HR92EE:
• Nový prvek systému Evohome
2
• Výklopný displej pro pohodlné odeèítání
• Pøi manipulaci s hlavicí je displej podsvícený
• Komunikace s øídící jednotkou EvoTouch
3
• Ochrana proti zamrznutí
• Dìtský zámek
4
• Úsporný Eco režim
• Funkce „otevøené okno“
• Procvièení ventilu 1x týdnì
5
6
7
8
CBU 140 – potrubní oddìlovaè pro tekutiny tøídy 5 dle ÈSN EN 1717
9
• Certifikace na pitnou vodu DVGW / TÜV
• Spolehlivý provoz
10
• Kompaktní zaøízení vhodné k okamžité instalaci
• Zamezuje mikrobiální kontaminaci pitné vody díky
hygienické separaci pitné vody od kontaminované
11
• Velmi rychlá instalace – pøedmontované zaøízení
2
12
13
14
0-2
www.honeywell.cz/acs
Pøíloha:
Oddìlení "Malá regulace, vytápìní a voda"
Pozice / Jméno:
E-mail:
Telefon:
Øeditel divize
Environmental Controls
Ing. Ivan Androník
[email protected]
242 442 215
602 210 092
Obchodní manažer - Oblast I,
vedoucí sekce Velkoobchody
Mgr. Jacek Wawrzyn
[email protected]
583 211 404
602 572 340
Obchodní manažer - Oblast II
Miloš Hoff, PhD.
[email protected]
242 442 166
730 194 825
Obchodní manažer - Oblast III
Miroslav Blažek
[email protected]
242 442 274
777 888 310
Technická podpora I
Ing. Milan Vítovský
[email protected]
242 442 231
602 561 358
Technická podpora II
Ing. Michal Lom
[email protected]
242 442 257
730 587 138
Zpracování objednávek
Karla Farkašová
[email protected]
242 442 214
602 210 071
Zpracování objednávek a reklamací
Renata Tomášiková
[email protected]
242 442 213
602 210 071
Zpracování objednávek
Miroslava Hudeèková
[email protected]
242 442 301
602 210 072
Regulaèní systémy budov –
vedoucí sekce Velké regulace
Ing.Vladimír Žaludek
[email protected]
242 442 302
602 306 086
Výrobky Chlazení
Petr Kraus
[email protected]
242 442 243
602 541 946
Adresa:
Honeywell s.r.o.
V Parku 2326/18
148 00, Praha 4
Tel.: 242 442 111
Kanceláø Morava:
Jiøího z Podìbrad 29
787 01, Šumperk
Tel./Fax: 583 211 404
Fax: 242 442 282
www.honeywell.cz
0-3
Pøevody jednotek a základní informace
Prùtok
1 kg/min
1 l/s
1 l/s
1 m3/h
1 m3/s
1 kg/h
2
=
=
=
=
=
=
0,0166 l/s
0,001 m3/h
3,6 m3/h
0,278 l/s
1,000 l/s
0,001 m3/h
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0,00001 bar
100 kPa
100 Pa
0,1 kPa
0,01 mbar
10 bar
0,1 Mpa
0,01 bar
1 bar
Tlak
3
1 Pa
1 bar
1 mbar
1 mbar
1 Pa
1 MPa
1 bar
1 kPa
10 m H2O
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0-4
www.honeywell.cz/acs
Pøevody jednotek a základní informace
Prùtoèná kapacity ventilu
Pøepoèet kv na jiná média
V aplikacích, kde jsou použity smìsi glykolu s vodou, je nutný pøepoèet pro rozdíly
v hustotì. Tyto smìsi bývají používány pro zamezení zamrznutí systému pøi teplotách
pod nulou.
(kg/dm3)
a) Hustota smìsi propylenglykol / voda
teplota
-20°C
-10°C
0°C
10°C
20°C
30°C
16%
1.0184
1.0168
1.0149
1.0111
25%
1.0323
1.0302
1.0275
1.0241
1.0200
Obsah glykolu L v %
38%
1.0500
1.0472
1.0438
1.0400
1.0357
1.0305
47%
1.0618
1.0582
1.0538
1.0487
1.0431
1.0369
100%
1.0766
1.0710
1.0647
1.0576
1.0500
1.0421
Obsah glykolu L v %
39%
1.0820
1.0790
1.0755
1.0715
1.0670
1.0620
52%
1.1045
1.1010
1.0970
1.0920
1.0870
1.0815
100%
1.1695
1.1630
1.1560
1.1495
1.1425
1.1360
b) Hustota smìsi etylenglykol / voda
teplota
-20°C
-10°C
0°C
10°C
20°C
30°C
20%
1.0400
1.0385
1.0360
1.0330
1.0290
27%
1.0570
1.0545
1.0510
1.0475
1.0430
0-5
0-6
www.honeywell.cz/acs
1
Termostaty
2
Zónové regulaèní systémy evohome
3
Detektory a alarmy
4
Termostatické hlavice a pohony
5
Tìlesa termostatických ventilù
6
Regulaèní a uzavírací šroubení
7
Termostatické hlavice, ventily a šroubení DESIGN
8
Vyvažovací ventily a regulátory diferenèního tlaku
9
Zónové a rozdìlovací ventily
Napouštìcí, dopouštìcí a smìšovací armatury
pro vytápìní a TUV
Pojistné a speciální armatury
Vodní armatury
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Ekvitermní regulátory
10
11
12
13
14
0-8
www.honeywell.cz/acs
15
Rotaèní smìšovací ventily a pohony
16
Malé lineární ventily a pohony - zdvih 6,5 mm
17
Velké lineární ventily a pohony - zdvih 20/38 mm
18
Klapkové pohony
19
Snímaèe a spínaèe
20
Frekvenèní mìnièe
7
8
9
10
11
12
13
14
0-10
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
#
0903750
0903850
2102B0510
938
845
3 266
13-8, 13-9, 13-10, 13-11
12-50
3-2
2102B0511
2102B0514
4 404
4 404
3-2
3-2
A
ACH28
ACS90
AD300-1/2
Objednací èísla
Cena
Strana
BA295-11/4B
BA295-1B
BA295-2A
BA295-3/4A
BA295C-1/2A
14 566
10 642
22 049
8 481
8 104
12-32
12-32
12-32
12-32
12-34
BA295C-11/2A
BA295C-11/4B
BA295C-1B
BA295C-2A
BA295C-3/4A
21 139
14 688
10 765
22 171
8 603
12-34
12-34
12-34
12-34
12-34
BA295I-1/2A
BA295I-11/2A
BA295I-11/4A
BA295I-1A
BA295I-2A
41 035
71 183
57 782
48 572
80 394
12-33
12-33
12-33
12-33
12-33
144
430
921
2-7
2-7
10-6, 12-52
AF11DS-1/2A
AF11DS-1A
AF11S-1/2A
AF11S-11/2A
AF11S-11/2B
3 293
3 634
2 955
2 797
3 732
12-23, 12-25
12-23, 12-25
12-23, 12-25
12-23, 12-25
12-23, 12-25
BA295I-3/4A
BA295STN-3/4A
BA298I-100FA
BA298I-150FA
BA298I-65FA
45 221
4 624
215 151
339 338
207 208
12-33
12-35
12-37
12-37
12-37
AF11S-11/2C
AF11S-11/2D
AF11S-11/2E
AF11S-11/2F
AF11S-1A
2 797
3 245
4 052
4 052
2 091
12-23, 12-25
12-23, 12-25
12-23, 12-25
12-23, 12-25
12-23, 12-25
BA298I-80FA
BA300-100A
BA300-150A
BA300-200A
BA300-65A
209 143
126 331
170 375
290 890
67 319
12-37
12-36
12-36
12-36
12-36
AF20
AF20
AF76S-065A
AF76S-065C
AF76S-065D
720
768
25 363
25 363
25 363
14-5, 14-7
14-3
12-27
12-27
12-27
BA300-80A
BDR91A1000
70 643
2 212
BV300-100A
BV300-150A
60 407
118 616
12-36
1-10, 1-13, 1-15, 2-3, 2-4,
2-5, 2-8
13-2
13-2
AF76S-080A
AF76S-080C
AF76S-080D
AF76S-100A
AF76S-100C
27 991
27 991
27 991
32 540
32 524
12-27
12-27
12-27
12-27
12-27
BV300-200A
BV300-250A
BV300-300A
BV300-350A
BV300-400A
177 785
298 756
437 692
637 713
1 038 954
13-2
13-2
13-2
13-2
13-2
AF76S-100D
AFA90
AOV30
APS90
AS06-1/2A
32 524
537
519
478
1 009
12-27
2-7
2-7
2-7
12-17
BV300-450A
BV300-50A
BV300-65A
BV300-80A
1 540 202
38 849
44 838
56 215
13-2
13-2
13-2
13-2
AS06-1A
AS06-1C
ATC928G1026
ATF100
ATF300
1 078
1 360
6 050
1 788
1 111
12-17
12-17, 12-18
2-2
2-2
2-2
CA295-1/2A
CA295-3/4A
CBU140-25A-043
1 809
1 875
43 950
12-31
12-31
12-38
ATF400
ATP921G1052
ATP924G1018
AVS90
596
7 353
12 504
689
2-2
2-2
2-2
2-7
CMT507A1007/U
CMT707A1011
CMT727D1016
CMT907A1074
CMT927A1072
1 290
1 968
3 330
2 336
4 241
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
COMP230-1P1-20
COMP230-1P5-20
COMP230-2P2-20
COMP230-P37-20
COMP230-P75-20
8 344
9 347
11 041
6 139
7 432
20-2
20-2
20-2
20-2
20-2
B
BA195-3/8E
BA295-1/2A
BA295-11/2A
4 559
7 982
19 089
12-30
12-32
12-32
C
0-11
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
CR11006
Cena
3 681
Strana
1-16
2
D
Objednací èísla
Cena
Strana
D15S-80A
D16-15A
D16-20A
D16-25A
D16-32A
36 843
14 600
17 013
21 612
26 726
12-11, 12-27
12-14
12-14
12-14
12-14
28 594
21 225
24 045
31 230
39 741
12-14
12-15
12-15
12-15
12-15
3
D04FM-1/2A
D04FM-3/4A
D04FM-3/8A
912
1 173
882
12-2
12-2
12-2
D16-40A
D16N-15A
D16N-20A
D16N-25A
D16N-32A
4
D06F-1/2AM
D06F-1/2B
D06F-11/2AM
D06F-11/2B
D06F-11/4AM
2 156
2 404
6 721
7 153
3 922
12-3
12-3
12-3
12-3
12-3
D16N-40A
D17P-100B
D17P-150B
D17P-200B
D17P-50B
43 961
98 457
223 248
599 120
35 510
12-15
12-16
12-16
12-16
12-16
D06F-11/4B
D06F-1AM
D06F-1B
D06F-2AM
D06F-2B
4 267
2 946
3 291
7 649
8 087
12-3
12-3
12-3
12-3
12-3, 12-32
D17P-65B
D17P-80B
D22-1/2A
D22-1/4A
D22-11/2A
49 638
62 761
2 132
1 759
10 398
12-16
12-16
12-10
12-10
12-10
D06F-3/4AM
D06F-3/4B
D06FA-1/2
D06FA-11/2
D06FA-1A
2 221
2 472
592
1 218
882
12-3
12-3
10-5, 12-25
12-25
12-25
D22-11/4A
D22-1A
D22-2A
D22-3/4A
D22-3/8A
6 932
4 971
11 878
3 126
1 759
12-10
12-10
12-10
12-10
12-10
D06FH-1/2B
D06FH-11/2B
D06FH-11/4B
D06FH-1B
D06FH-2B
3 127
11 681
6 099
4 044
12 087
12-6
12-6
12-6
12-6
12-6
DA74C-11/4A
DA74C-1A
DA74C-3/4A
DA74CS-1/2A
DCM025
1 734
1 341
1 078
1 844
3 996
12-20, 12-21
12-20, 12-21
12-20, 12-21
12-20, 12-21
19-11
D06FH-3/4B
D06FI-1/2A
D06FI-1/2B
D06FI-11/2A
D06FI-11/2B
3 608
6 262
7 204
15 442
18 808
12-6
12-5
12-5
12-5
12-5
DCM06
DCM1
DCM10
DCM16
DCM25
4 016
4 360
4 114
4 345
4 849
19-11
19-11
19-11
19-11
19-11
D06FI-11/4A
D06FI-11/4B
D06FI-1A
D06FI-1B
D06FI-2A
13 297
13 297
8 922
10 724
20 160
12-5
12-5
12-5
12-5
12-5
DCM3
DCM40
DCM6
DCM625
DCM63
3 790
4 849
3 790
4 459
3 790
19-11
19-11
19-11
19-11
19-11
D06FI-2B
D06FI-3/4A
D06FI-3/4B
D06FN-1/2B
D06FN-11/2B
24 878
7 121
8 237
5 340
18 192
12-5
12-5
12-5
12-8
12-8
DCMV025
DCMV06
DCMV1
DCMV10
DCMV16
8 139
4 734
4 527
4 773
5 005
19-11
19-11
19-11
19-11
19-11
D06FN-11/4B
D06FN-1B
D06FN-2B
D06FN-3/4B
D15P-125A
11 636
7 179
21 298
5 976
84 940
12-8
12-8
12-8
12-8
12-13
DCMV25
DCMV3
DCMV40
DCMV6
DCMV63
5 509
4 449
8 276
4 449
8 701
19-11
19-11
19-11
19-11
19-11
119 236
426 983
23 039
55 850
28 297
12-13
12-13
12-13
12-11, 12-27
12-11, 12-27
14 261
14 261
14 261
73 427
135 397
12-23, 12-27, 12-29
12-23, 12-29
12-23, 12-29
13-3
13-3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
D15P-150A
D15P-200A
D15P-50A
D15S-100A
D15S-65A
0-12
www.honeywell.cz/acs
DDS76-1
DDS76-1/2
DDS76-11/2
DH300-100A
DH300-150A
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
DH300-200A
DH300-250A
DH300-300A
DH300-350A
DH300-400A
197 887
333 282
458 263
666 563
1 062 334
13-3
13-3
13-3
13-3
13-3
DR32GFLA
DR32GMLA
DR40GFLA
DR40GMLA
DR50GFLA
3 257
2 391
3 266
2 724
3 767
15-2
15-2
15-2
15-2
15-2
DH300-450A
DH300-50A
DH300-65A
DH300-80A
DNM025
1 572 673
51 556
58 325
67 697
5 866
13-3
13-3
13-3
13-3
19-11
DR65GFLA
DR80GFLA
DT90A1008
DT90E1012
DT92A1004
4 748
8 755
1 062
1 270
3 189
15-2
15-2
1-9
1-9
1-10, 2-5
DPSK
DPSL
DPTE100
DPTE1000
DPTE1000D
312
83
5 713
5 713
7 429
19-13
19-13
19-12
19-12
19-13
DT92E1000
DTS92A1011
DTS92E1020
3 316
1 380
1 602
1-10, 2-5
2-3, 2-5
2-3, 2-5
DPTE1000S
DPTE1000SD
DPTE1002
DPTE100D
DPTE100S
6 143
8 290
5 736
7 429
6 720
19-12
19-13
19-13
19-13
19-12
E
21 306
13 521
96
14-8
14-8
12-4, 12-5, 12-7, 12-9
DPTE100SD
DPTE102
DPTE102S
DPTE250
DPTE250D
8 290
5 736
6 767
5 713
7 429
19-13
19-13
19-13
19-12
19-13
ES06F-11/2A
ES06F-1A
ES76S-065A
ES76S-065C
ES76S-065D
232
175
9 373
9 373
9 373
12-4, 12-5, 12-7, 12-9
12-7, 12-9
12-27
12-27
12-27
DPTE500
DPTE5000
DPTE5000D
DPTE5002
DPTE500D
5 713
5 703
7 429
5 736
7 429
19-12
19-12
19-13
19-13
19-13
ES76S-065F
ES76S-080A
ES76S-080D
ES76S-080F
ES76S-100A
9 373
10 363
10 569
10 569
12 684
12-27
12-27
12-27
12-27
12-27
DPTE500S
DPTE500SD
DPTE502
DPTE50S
DPTE50SD
6 143
8 290
5 736
6 720
8 290
19-12
19-13
19-13
19-12
19-13
ES76S-100C
ES76S-100D
ES76S-100F
EVA1-DANFOSS
EVA1-Danfoss
12 684
10 983
10 983
270
270
12-27
12-27
12-27
2-7
4-15, 16-9
DPTE52S
DR100GFLA
DR125GFLA
DR150GFLA
DR15GMLA
6 758
10 249
20 814
27 723
2 438
19-13
15-2
15-2
15-2
15-2
F
F42010971 001
F42010972 001
F42010977 001
526
1 050
89
1-14
1-14
1-14
DR20GFLA
DR20GMLA
DR25GFLA
DR25GMLA
DR300-100A
2 791
2 259
3 022
2 304
76 073
15-2
15-2
15-2
15-2
13-4
F74CS-1/2AA
F74CS-1/2AC
F74CS-1/2AD
F74CS-11/4AA
F74CS-11/4AC
5 165
5 165
5 165
5 838
5 838
12-19
12-19
12-19
12-19
12-19
DR300-150A
DR300-200A
DR300-250A
DR300-300A
DR300-350A
126 827
187 470
312 452
468 677
666 563
13-4
13-4
13-4
13-4
13-4
F74CS-11/4AD
F74CS-1AA
F74CS-1AC
F74CS-1AD
F74CS-3/4AA
5 838
5 589
5 589
5 589
5 333
12-19
12-19
12-19
12-19
12-19
DR300-400A
DR300-450A
DR300-50A
DR300-65A
DR300-80A
1 051 921
1 551 841
50 865
57 493
68 564
13-4
13-4
13-4
13-4
13-4
F74CS-3/4AC
F74CS-3/4AD
F76S-1/2AA
F76S-1/2AAM
F76S-100FA
5 333
5 333
9 590
11 853
102 941
12-19
12-19
12-22
12-22
12-12, 12-26
E.Y5100HG-T_U1
E.Y5112ZN-T_U1
ES06F-1/2A
0-13
Rejstøík výrobkù
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Objednací èísla
Cena
Strana
F76S-100FB
F76S-100FC
F76S-100FD
F76S-100FF
F76S-11/2AA
128 451
102 941
102 941
102 941
17 512
12-12, 12-26
12-12, 12-26
12-12, 12-26
12-12, 12-26
12-22
F76S-11/2AAM
F76S-11/2EA
F76S-11/4AA
F76S-11/4AAM
F76S-11/4EA
21 954
16 841
11 060
13 968
10 731
F76S-1AA
F76S-1AAM
F76S-1EA
F76S-2AA
F76S-2AAM
Objednací èísla
Cena
Strana
FK06-1AA
FK06-1AAM
FK06-3/4AA
FK06-3/4AAM
FK74CS-1/2AA
3 393
5 690
3 087
4 454
5 564
12-18
12-18
12-18
12-18
12-21
12-22
12-22
12-22
12-22
12-22
FK74CS-1/2AC
FK74CS-1/2AD
FK74CS-11/4AA
FK74CS-11/4AC
FK74CS-11/4AD
5 564
5 564
6 838
6 838
6 838
12-21
12-21
12-21
12-21
12-21
10 797
13 707
10 603
19 358
23 802
12-22
12-22
12-22
12-22
12-22
FK74CS-1AA
FK74CS-1AC
FK74CS-1AD
FK74CS-3/4AA
FK74CS-3/4AC
6 354
6 354
6 354
5 790
5 790
12-21
12-21
12-21
12-21
12-21
F76S-2EA
F76S-3/4AA
F76S-3/4AAM
F76S-3/4EA
F76S-65FA
18 422
8 655
10 918
8 514
80 222
12-22
12-22
12-22
12-22
12-12, 12-26
FK74CS-3/4AD
FR124-3/4A
FT6960-18
FT6960-30
FT6960-60
5 790
1 259
1 760
1 799
1 817
12-21
11-5
19-3
19-3
19-3
F76S-65FB
F76S-65FC
F76S-65FD
F76S-65FF
F76S-80FA
91 109
80 222
80 222
80 222
88 547
12-12, 12-26
12-12, 12-26
12-12, 12-26
12-12, 12-26
12-12, 12-26
FT6961-18
FT6961-30
FT6961-60
FV300-100A
FV300-150A
1 689
1 707
1 730
66 578
129 496
19-3
19-3
19-3
13-6
13-6
F76S-80FB
F76S-80FC
F76S-80FD
F76S-80FF
FD300-100A
100 999
88 547
88 547
88 547
122 899
12-12, 12-26
12-12, 12-26
12-12, 12-26
12-12, 12-26
13-5
FV300-200A
FV300-250A
FV300-300A
FV300-350A
FV300-400A
183 956
304 927
446 987
647 008
1 048 248
13-6
13-6
13-6
13-6
13-6
FD300-150A
FD300-200A
FD300-250A
FD300-300A
FD300-350A
182 264
241 630
363 484
499 922
703 015
13-5
13-5
13-5
13-5
13-5
FV300-450A
FV300-50A
FV300-65A
FV300-80A
FY69P-100A
1 549 498
42 937
48 925
60 304
15 306
13-6
13-6
13-6
13-6
12-12
FD300-400A
FD300-450A
FD300-50A
FD300-65A
FD300-80A
1 103 995
1 614 332
102 067
108 318
114 566
13-5
13-5
13-5
13-5
13-5
FY69P-65A
FY69P-80A
7 204
10 579
12-12
12-12
FF06-1/2AA
FF06-1/2AAM
FF06-1/2EA
FF06-11/4AA
FF06-11/4AAM
1 596
3 015
1 498
2 758
4 161
12-17
12-17
12-17
12-17
12-17
H
H6045A1002
HCA1VEL
HCC80
5 378
172
8 282
19-7
2-7, 4-15, 16-9
2-3, 2-4
FF06-1AA
FF06-1AAM
FF06-1EA
FF06-3/4AA
FF06-3/4AAM
2 097
3 972
1 929
1 741
3 422
12-17
12-17
12-17
12-17
12-17
HCC80R
HCE80
HCE80R
HCF82
HCS80
8 787
6 969
7 474
1 980
2 424
2-3, 2-4
2-3, 2-4
2-3, 2-4
2-3, 2-6
2-3, 2-4
FF06-3/4EA
FK06-1/2AA
FK06-1/2AAM
FK06-11/4AA
FK06-11/4AAM
1 630
2 758
4 024
4 288
6 195
12-17
12-18
12-18
12-18
12-18
HCW82
HF500LPG-EN
HF500NG-EN
HM80
HR90EE
2 606
2 490
2 490
5 818
1 390
2-3, 2-6
3-3
3-3
2-3, 2-8
4-2
0-14
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
Objednací èísla
L6188A2085U
L6188A2093U
L641A1039
L641B1004
L641B1012
Cena
Strana
1 013
828
405
501
501
1-17
1-17
1-18
1-18
1-18
M07M-A10
228
M07M-A16
228
12-4, 12-5, 12-7, 12-9, 12-11, 12-13,
12-16, 12-18
12-4, 12-5, 12-7, 12-9, 12-18, 13-3
M07M-A25
M07M-A4
M38K-A10
M38K-A16
M38K-A25
228
228
264
264
264
12-4, 12-5, 12-7, 12-9
10-5, 12-4, 12-5, 12-7, 12-9, 12-18
12-2, 12-10, 12-14, 12-15, 12-25
12-10, 12-14, 12-15, 12-25
12-10, 12-14, 12-15, 12-25
M38K-A4
M39M-A10
M39M-A16
M5410C1001
M5410L1001
264
178
178
1 160
1 402
12-2, 12-10, 12-14, 12-15
12-13
12-11, 12-13
8-12, 16-10
8-12, 16-10
20-4
20-4
20-4
20-4
20-4
M6061A1013
M6061L1019
M6063A1003
M6063A4007
M6063L1009
6 298
5 865
2 910
3 161
2 910
8-12, 15-7
8-12, 15-7
15-7
15-7
15-7
74 219
18 569
22 098
74 508
82 896
20-4
20-4
20-4
20-4
20-4
M6063L4003
M6410C2023
M6410C4029
M6410L2023
M6410L2031
3 161
2 224
3 213
2 521
3 116
15-7
8-12
8-12
8-12, 16-10
16-10
HVAC400-3P0-21A
HVAC400-3P0-54A
HVAC400-4P0-21A
HVAC400-4P0-54A
HVAC400-5P5-21A
20 651
24 817
24 354
27 651
25 800
20-4
20-4
20-4
20-4
20-4
M6410L4029
M6410L4037
M7061E1012
M7410A1001
M7410A1001-3M
3 509
4 104
8 659
1 887
1 981
8-12, 16-10
16-10
8-12, 15-7
4-16, 8-12
4-16, 8-12
HVAC400-5P5-54A
HVAC400-7P5-21A
HVAC400-7P5-54A
30 139
28 635
34 131
20-4
20-4
20-4
M7410C1007
M7410C1007-10M
M7410C1015
M7410E1002
M7410E1028
1 946
2 391
2 038
4 093
4 178
8-12, 16-10
8-12, 16-10
16-10
8-12, 16-11
16-11
M7410E2026
M7410E4022
M7410E4030
M76K-A16
MF126-A4
4 541
5 488
5 631
593
474
8-12
8-12, 16-11
16-11
12-23, 12-27
10-3, 10-4
ML6420A3015
ML6420A3031
ML6421A3013
ML6421B3012
ML6425A3014
7 490
7 783
12 223
12 223
12 386
17-20
17-20
17-22
17-22
17-20
ML6435B1008
ML6435B1016
ML7420A6009
ML7420A6017
ML7421A3004
4 679
4 679
9 833
10 208
14 163
16-12
16-12
17-21
17-21
17-22
HR92EE
HRA80
HS10S-1/2AA
HS10S-1/2AAM
HS10S-11/2AA
1 505
1 505
12 339
14 600
29 451
2-3, 2-7
2-3, 2-4
12-24
12-25
12-24
HS10S-11/2AAM
HS10S-11/4AA
HS10S-11/4AAM
HS10S-1AA
HS10S-1AAM
33 230
19 835
22 299
16 582
19 491
12-25
12-24
12-25
12-24
12-25
M
HS10S-2AA
HS10S-2AAM
HS10S-3/4AA
HS10S-3/4AAM
HVAC400-11P-21A
31 637
36 079
12 523
14 785
36 849
12-24
12-25
12-24
12-25
20-4
HVAC400-11P-54A
HVAC400-15P-21A
HVAC400-15P-54A
HVAC400-18P-21A
HVAC400-18P-54A
43 964
46 973
54 551
54 840
63 054
20-4
20-4
20-4
20-4
20-4
HVAC400-1P1-21A
HVAC400-1P1-54A
HVAC400-1P5-21A
HVAC400-1P5-54A
HVAC400-22P-21A
15 237
17 296
16 719
19 958
63 054
HVAC400-22P-54A
HVAC400-2P2-21A
HVAC400-2P2-54A
HVAC400-30P-21A
HVAC400-30P-54A
K
KB191-3/4
KF06-1/2A
KF06-1A
KF74CS-1A
KTF20
KTF20
680
847
907
10-7, 10-8, 10-9
12-17
12-17
4 538
431
460
12-20, 12-21
14-5, 14-7
14-3
L
L6188A2002U
L6188A2036U
L6188A2044U
1 191
1 245
1 443
1-17
1-17
1-17
0-15
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cena
Strana
15 773
14 938
5 147
6 017
2 512
17-22
17-21
16-11
16-11
4-16, 8-12
N1024
N1024-SW2
N20010
N20010-SW2
N20230
2 848
3 523
5 190
5 932
3 486
18-2
18-2
18-3
18-3
18-3
MT010-N
MT4-024-NC
MT4-024-NC-2.5M
MT4-024-NO
MT4-024-NO-2.5M
2 165
747
801
747
801
4-16, 8-12
4-15, 8-11
8-11
4-15, 8-11
8-11
N20230-SW2
N2024
N2024-SW2
N34010
N34230
4 183
3 440
3 898
7 550
6 174
18-3
18-3
18-3
18-3
18-3
MT4-024S-NC
MT4-024S-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NC-2.5M
MT4-230-NO
934
934
747
801
747
4-15, 8-11
4-15, 8-11
2-3, 2-4, 4-15, 8-12
8-12
2-3, 2-4, 4-15, 8-11
N3424
NK295C-1/2A
NK300-1/2A
NK300SOFT-1/2A
NK300T-1/2A
5 831
4 561
6 832
17 608
16 607
18-3
10-4
10-5
10-5
10-2
MT4-230-NO-2.5M
MT4-230S-NC
MT4-230S-NO
MT8-024-NC
MT8-024-NO
801
867
867
853
853
8-11
4-15, 8-12
4-15, 8-12
8-12
8-12, 16-9
NK300T-1/2ABA
NK300T-1/2ACA
17 748
17 032
10-2
10-2
MT8-024-NO-2.5M
MT8-024S-NC
MT8-024S-NO
MT8-230-NC
MT8-230-NO
876
1 043
1 043
853
853
8-12, 16-9
8-12
8-12
4-15, 8-12, 16-9
4-15, 8-12, 16-9
O
OT112M-3/4F
OT112M-3/4H
OT113M-3/4F
164
164
153
6-5
6-5
6-5
MT8-230-NO-2.5M
MT8-230S-NC
MT8-230S-NO
MT-ADAPT-HP
MT-ADAPT-HW
876
1 043
1 043
1 557
1 557
8-12
4-15, 8-12, 16-9
4-15, 8-12, 16-9
4-15, 16-9
4-15, 16-9
OT113M-3/4H
153
6-5
MT-CABLE-10M
MT-CABLE-2.5M
MT-CABLE-5M
MT-CLIP
MV300-100A
4 157
2 079
2 599
2 184
72 907
4-15, 16-9
4-15, 16-9
4-15, 16-9
4-15, 16-9
13-7
P300-L
P300-S
PC300-100A
5 139
2 215
142 479
10-6, 12-52
10-6, 12-52
13-7
MV300-150A
MV300-200A
MV300-250A
MV300-300A
MV300-350A
130 188
197 887
307 244
447 847
666 563
13-7
13-7
13-7
13-7
13-7
PC300-150A
PC300-200A
PC300-250A
PC300-300A
PC300-350A
204 448
263 607
384 629
526 689
726 657
13-7
13-7
13-7
13-7
13-7
MV300-400A
MV300-450A
MV300-50A
MV300-65A
MV300-80A
1 072 749
1 583 087
52 284
58 325
66 657
13-7
13-7
13-7
13-7
13-7
PC300-400A
PC300-450A
PC300-65A
PC300-80A
PS300-100A
1 127 949
1 629 225
128 626
136 958
118 732
13-7
13-7
13-7
13-7
13-8
180 181
239 546
374 943
510 338
708 223
13-8
13-8
13-8
13-8
13-8
1 114 410
1 614 332
90 612
101 026
109 359
13-8
13-8
13-8
13-8
13-8
ML7421B3003
ML7425A6008
ML7430E1005
ML7435E1004
MT010-3MN
N
Objednací èísla
N05010
N05010-SW2
N05230-2POS
3 424
4 127
2 350
18-2
18-2
18-2
N0524
N0524-SW2
N10010
N10010-SW2
N10230-2POS
2 350
2 834
4 394
5 200
2 920
18-2
18-2
18-2
18-2
18-2
PS300-400A
PS300-450A
PS300-50A
PS300-65A
PS300-80A
www.honeywell.cz/acs
Strana
P
PS300-150A
PS300-200A
PS300-250A
PS300-300A
PS300-350A
0-16
Cena
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
PTHRB0011A2
PTHRB0011V3
PTHRB0041A2
PTHRB0041V3
PTHRB0101A2
15 076
15 076
15 076
15 076
15 076
19-9
19-9
19-9
19-9
19-9
RV277-1A
RV277-2A
RV277-3/4A
RV280-1/2A
RV280-11/2A
1 315
4 094
1 194
1 591
3 793
12-39
12-39
12-39
12-40
12-40
PTHRB0101V3
PTHRB0161A2
PTHRB0161V3
PTHRB0251A2
PTHRB0251V3
15 076
15 076
15 076
15 076
15 076
19-9
19-9
19-9
19-9
19-9
RV280-11/4A
RV280-1A
RV280-2A
RV280-3/4A
RV281-1/2A
3 154
2 371
5 743
1 950
1 670
12-40
12-40
12-40
12-40
12-41
PTHRB0401A2
PTHRB0401V3
PTHRV1011A2
PTHRV1011V3
PTSRB0011A2
15 076
15 076
15 076
15 076
12 793
19-9
19-9
19-9
19-9
19-8
RV281-1/2B
RV281-11/2A
RV281-11/2B
RV281-11/4A
RV281-11/4B
1 670
3 981
3 981
3 310
3 310
12-41
12-41
12-41
12-41
12-41
PTSRB0011A3
PTSRB0011V3
PTSRB0041A2
PTSRB0041A3
PTSRB0041V3
12 793
12 793
12 793
12 793
12 793
19-9
19-8
19-8
19-9
19-8
RV281-1A
RV281-1B
RV281-2A
RV281-2B
RV281-3/4A
2 488
2 488
6 028
6 028
2 047
12-41
12-41
12-41
12-41
12-41
PTSRB0101A2
PTSRB0101A3
PTSRB0101V3
PTSRB0161A2
PTSRB0161A3
12 793
12 793
12 793
12 793
12 793
19-8
19-9
19-8
19-8
19-9
RV281-3/4B
RV283P-100A
RV283P-125A
RV283P-150A
RV283P-200A
2 047
34 021
46 351
57 021
109 097
12-41
12-12, 12-27, 12-42
12-42
12-42
12-42
PTSRB0161V3
PTSRB0251A2
PTSRB0251A3
PTSRB0251V3
PTSRB0401A2
12 793
12 793
12 793
12 793
12 793
19-8
19-8
19-9
19-8
19-8
RV283P-250A
RV283P-300A
RV283P-40A
RV283P-50A
RV283P-65A
169 408
255 694
14 402
17 616
19 164
12-42
12-42
12-42
12-42
12-12, 12-27, 12-42
PTSRB0401A3
PTSRB0401V3
PTSRV1011A2
PTSRV1011A3
PTSRV1011V3
12 793
12 793
12 793
12 793
12 793
19-9
19-8
19-8
19-9
19-8
RV283P-80A
RV284-1/2A
RV284-1A
RV284-3/4A
26 461
530
777
632
12-12, 12-27, 12-42
12-41
12-41
12-41
PW17-75BVP
PW60-A
PW60-B
20 099
41 340
44 118
12-50
12-51
12-51
S06K-1/4
S10010
S10010-SW2
110
5 481
6 431
10-5
18-4
18-4
5 115
5 810
4 531
5 262
7 900
18-4
18-4
18-4
18-4
18-4
8 754
6 835
7 577
5 884
6 707
18-4
18-4
18-4
18-4
18-4
2 959
3 153
16 309
9 566
9 566
14-5, 14-7
14-3
14-2
14-2
14-2
R
S
R1/MS
R1/Nst
R10/MS
1 068
2 173
1 068
19-6
19-6
19-5
S10230-2POS
S10230-2POS-SW2
S1024-2POS
S1024-2POS-SW2
S20010
R10/NST
R20/MS
R20/NST
R6
R6660D1009
2 685
1 174
3 103
1 028
2 685
19-5
19-5
19-5
19-5
2-3
S20010-SW2
S20230-2POS
S20230-2POS-SW2
S2024-2POS
S2024-2POS-SW2
R7
RF20
RV277-1/2A
RV277-11/2A
RV277-11/4A
1 069
916
1 152
2 450
1 551
19-5
14-3
12-39
12-39
12-39
SCS-12
SCS-12
SDC12-31N
SDC3-10N
SDC3-40N
0-17
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cena
Strana
Objednací èísla
12 938
13 198
14 063
3 764
4 011
14-2
14-5, 14-7
14-2
14-5, 14-7
14-3
SV300-450A
SV300-50A
SV300-65A
SV300-80A
SW2
SDW30N
SDW30N
SI06T-1
SM06T-1A
SM110-1/2A1.5
6 861
7 310
2 498
720
255
14-5, 14-7
14-3
12-5
12-14
11-2
SWS-12
SWS-12
SM110-1/2A2.0
SM110-1/2A2.5
SM110-1/2A3.0
SM110-1/2A4.0
SM110-1/2A6.0
255
255
255
255
255
11-2
11-2
11-2
11-2
11-2
T
SM110-1/2AA1.5
SM110-1/2ZA2.5
SM110-1/2ZA3.0
SM110-3/4A1.5
SM110-3/4A2.5
255
255
255
342
342
SM110-3/4A3.0
SM110-3/4A4.0
SM110-3/4ZA2.5
SM110-3/4ZA3.0
SM120-1/2A
Cena
Strana
1 566 867
62 387
68 375
76 759
954
13-9
13-9
13-9
13-9
18-3, 18-4
4 012
4 275
14-5, 14-7
14-3
T100M-364F
T100MZ-2512
T100MZ-2515
335
1 892
1 892
4-10
4-12
4-12
11-3
11-2
11-2
11-3
11-3
T100R-AA
T100R-AB
T100RS-DA
T100RS-DB
T100VM-101
2 261
2 261
2 981
3 621
747
4-10
4-10
4-10
4-10
4-11
342
342
342
342
512
11-3
11-3
11-2
11-2
11-3
T100VM-241
T2001
T2001W0
T2021
T2021W0
747
409
409
462
462
4-11
4-4
4-4
4-4
4-4
SM120-1/2B
SM120-11/4A
SM120-11/4B
SM120-1A
SM120-1B
512
2 677
2 677
1 335
1 335
11-3
11-3
11-3
11-3
11-3
T3001
T300120
T300120W0
T3001W0
T4021
292
872
872
373
585
4-3
4-3
4-3
4-3
4-7, 7-2
SM120-3/4A
SM120-3/4B
SM152-1/2AA
SM152-1/2AB
SM152-1/2AC
803
803
913
913
913
11-3
11-3
11-4
11-4
11-4
T4021V1
T4111
T4221
T4321
T4360A1009
776
758
879
649
637
4-7, 7-2
4-7, 7-2
4-7, 7-2
4-7, 7-2
1-2
SM152-11/4AA
SM152-11/4AB
SM152-11/4AC
SM152-1AA
SM152-1AB
2 434
2 434
2 434
1 727
1 727
11-4
11-4
11-4
11-4
11-4
T4360B1007
T4360B1031
T4360D1003
T4360D1011
T4NST
584
657
684
751
1 356
1-3
1-3
1-4
1-4
19-3
SM152-1AC
SM152-3/4AA
SM152-3/4AB
SM152-3/4AC
STB+TW
1 727
1 048
1 048
1 048
6 051
11-4
11-4
11-4
11-4
19-4
T4NSTF
T5NST
T600120
T600120DA
T600120W0
1 850
1 446
976
976
976
19-3
19-4
4-5
4-5
4-5
STB+TWF
STB1
STB1F
SV300-100A
SV300-150A
7 678
4 652
6 051
82 268
142 063
19-4
19-3
19-3
13-9
13-9
T6001C
T6102
T6102AUB15
T6102RUB15
T6120A1005
380
550
2 813
2 837
1 635
4-5
4-14
4-14
4-14
19-2
SV300-200A
SV300-250A
SV300-300A
SV300-350A
SV300-400A
201 324
315 004
453 940
664 376
1 065 615
13-9
13-9
13-9
13-9
13-9
T6120B1003
T6360A1012
T6360B1002
T6360B1010
T6370A1010
4 018
644
584
666
628
19-2
1-5
1-5
1-5
1-8
SDC7-21N
SDC9-21N
SDC9-21N
SDW10EE
SDW10EE
0-18
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
T6371A1019
T6371B1017
T6371C1015
T6590A1000
T6590B1000
975
1 120
975
1 890
2 114
1-8
1-8
1-8
1-7
1-7
TM3400.932
TM3400.934
TM3400.936
TM3400.942
TM3400.944
16 770
17 727
16 770
16 665
16 665
10-10
10-10
10-10
10-10
10-10
T7001
T700120
T7001W0
T7414C1012
T7425B1011
447
983
447
614
1 729
4-8
4-8
4-8
2-8, 14-3
14-7
TM3400.946
TM3400.952
TM3400.954
TM3400.956
TM3400.962
16 665
29 013
29 013
29 013
34 443
10-10
10-10
10-10
10-10
10-10
T750120
T8360A1000
T850V24
T9001
T900120
833
655
1 858
409
976
4-13, 8-12
1-6
4-9
4-6
4-6
TM3400.964
TM3400.966
TM3410.605
TM3410.606
TM3410.608
38 945
34 443
89 803
89 803
89 803
10-10
10-10
10-10
10-10
10-10
T900120W0
T9001W0
T950120W0
T950150W0
TA1000A001
976
409
2 525
3 195
99
4-6
4-6
4-9
4-9
4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-14
TM3410.805
TM3410.806
TM3410.808
TM50-1/2E
TRM022
100 557
100 557
130 299
1 722
9 421
10-10
10-10
10-10
10-7
19-2
TA1000B001
TA1010DA01
TA1010HZ01
TA2080A001
TA3000C002
195
213
241
88
37
4-5, 4-14
4-3, 4-4, 4-5, 4-8
4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8
4-8
4-3, 4-4
TRM150
TRM40
TRMV150
TRMV40
TS131-3/4A
4 594
4 592
4 951
4 949
1 712
19-2
19-2
19-2
19-2
11-5
TA6900A001
TAM022
TAM150
TAM490
TAM813
89
4 563
4 536
4 968
7 869
4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-14
19-6
19-6
19-6
19-6
TS131-3/4B
TS131-3/4ZA100
TS131-3/4ZA110
TS131-3/4ZA50
TS131IP-3/4A
3 175
4 067
4 135
3 408
1 129
11-5
11-5
11-5
11-5
11-5
689
120 309
182 278
241 447
367 209
14-3
13-9
13-9
13-9
13-9
TX023
TX150
TX490
TX813
TXB023
4 468
4 436
4 750
4 711
4 955
19-5
19-5
19-5
19-5
19-5
509 270
709 291
1 110 531
1 611 782
92 642
13-9
13-9
13-9
13-9
13-9
TXB150
TXB490
TXB813
4 783
4 802
4 917
19-5
19-5
19-5
98 631
107 016
310
153 839
57 914
13-9
13-9
12-43
10-5
10-5, 12-30, 12-32, 12-33, 12-34
V1810Y0015
V1810Y0020
V1810Y0025
1 767
1 945
2 488
12-43
12-43
12-43
TM200-3/4A
TM200-3/4B
TM300-3/4H
TM300SOLAR-3/4A
TM3400.912
2 755
2 755
4 204
4 024
10 907
10-8
10-8
10-9
10-9
10-10
V1810Y0032
V1810Y0040
V1840Y0015
V1850Y0015
V1860Y0015
3 642
3 991
1 947
2 009
2 050
12-43
12-43
12-44
12-44
12-44
TM3400.914
TM3400.916
TM3400.922
TM3400.924
TM3400.926
12 981
10 907
15 708
16 921
15 708
10-10
10-10
10-10
10-10
10-10
V2000ABB10
V2000ABB15
V2000AUB15
V2000AVS10
V2000AVS15
360
290
298
380
411
5-5
5-5
5-6
5-4
5-4
TBS-smile-1kit
TC300-100A
TC300-150A
TC300-200A
TC300-250A
TC300-300A
TC300-350A
TC300-400A
TC300-450A
TC300-50A
TC300-65A
TC300-80A
TH07K
TK295
TKA295
V
0-19
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
V2000BBB15
V2000DBB15
V2000DSL15
V2000DSL20
V2000DUB10
558
259
362
409
297
5-5
5-5
5-2
5-2
5-6
V2050DH020
V2050EH015
V2050EH020
V2050HH015
V2081DSL15
817
740
817
693
887
5-7
5-7
5-7
5-7
7-3
V2000DUB15
V2000DUB20
V2000DUB25
V2000DVS10
V2000DVS15
319
363
934
366
406
5-6
5-6
5-6
5-3
5-3
V2081ESL15
V2081LSL15
V2081RSL15
V2082DSL15
V2082ESL15
887
945
945
945
945
7-3
7-3
7-3
7-3
7-3
V2000DVS20
V2000EBB15
V2000ESL15
V2000ESL20
V2000EUB10
504
231
362
409
298
5-3
5-5
5-2
5-2
5-6
V2082LSL15
V2082RSL15
V2400D0010
V2400D0015
V2400D0020
1 087
1 087
274
295
376
7-3
7-3
6-2
6-2
6-2
V2000EUB15
V2000EUB20
V2000EUB25
V2000EVS10
V2000EVS15
266
330
934
366
406
5-6
5-6
5-6
5-3
5-3
V2400E0010
V2400E0015
V2400E0020
V2420D0010
V2420D0015
274
295
376
211
220
6-2
6-2
6-2
6-3
6-3
V2000EVS20
V2000HBB15
V2000IBB15
V2000LBB10
V2000LBB15
504
391
391
525
514
5-3
5-5
5-5
5-5
5-5
V2420D0020
V2420E0010
V2420E0015
V2420E0020
V2440D0015
281
211
220
281
871
6-3
6-3
6-3
6-3
6-4
V2000LUB15
V2000LVS10
V2000LVS15
V2000RBB10
V2000RBB15
377
523
523
525
514
5-6
5-4
5-4
5-5
5-5
V2440D0020
V2440E0015
V2440E0020
V2461DX20
V2461DY15
993
819
918
582
469
6-4
6-4
6-4
6-6
6-6
V2000RUB15
V2000RVS10
V2000RVS15
V2020DBB10
V2020DBB15
528
523
523
276
292
5-6
5-4
5-4
5-5
5-5
V2461EX20
V2461EY15
V2474DX020
V2474DY015
V2474EX020
529
469
977
1 027
977
6-6
6-6
5-8
5-8
5-8
V2020DSL10
V2020DSL15
V2020DSL20
V2020DUB15
V2020DVS10
305
334
380
319
366
5-2
5-2
5-2
5-6
5-3
V2474EY015
V2481D0015
V2481E0015
V2481L0015
V2481R0015
1 027
1 030
1 030
1 087
1 087
5-8
7-5
7-5
7-5
7-5
V2020DVS15
V2020DVS20
V2020EBB10
V2020EBB15
V2020EBB20
406
504
276
292
366
5-3
5-3
5-5
5-5
5-5
V2482D0015
V2482E0015
V2482L0015
V2482R0015
V2495DX020
1 058
1 058
1 201
1 201
277
7-5
7-5
7-5
7-5
6-5
V2020ESL10
V2020ESL15
V2020ESL20
V2020EUB10
V2020EUB15
305
334
380
298
319
5-2
5-2
5-2
5-6
5-6
V2495DY015
V2495EX020A
V2495EY015A
V2881DSL15
V2881LSL15
290
355
383
1 914
1 914
6-5
6-5
6-5
7-6
7-6
V2020EUB20
V2020EVS10
V2020EVS15
V2020EVS20
V2050DH015
368
366
406
504
740
5-6
5-3
5-3
5-3
5-7
V2881RSL15
V2882DSL15
V2882LSL15
V2882RSL15
V330D010
1 914
2 296
2 296
2 296
182
7-6
7-6
7-6
7-6
6-4
0-20
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
182
176
176
179
192
6-4
6-4
6-4
6-5
6-5
V4120YX015
V4120YX020
V4120YX025
V4120YX032
V4120YX040
1 209
1 343
1 606
2 288
2 543
12-47
12-47
12-47
12-47
12-47
V340E010
V340E015
V4019YX015
V4019YX020
V4020XX015
179
192
1 496
2 169
991
6-5
6-5
12-45
12-45
12-45
V4120YX050
V4120YY015
V4120YY020
V4120YY025
V4120YY032
3 590
1 421
1 454
1 980
2 332
12-47
12-46
12-46
12-46
12-46
V4020XX020
V4020XX025
V4020XX032
V4020XX040
V4020XX050
1 162
1 397
2 079
2 186
2 966
12-45
12-45
12-45
12-45
12-45
V4120YY040
V4120YY050
V4220FF015
V4220FF020
V4220FF025
2 778
3 396
4 254
4 615
5 063
12-46
12-46
12-48
12-48
12-48
V4020XX065
V4020XX080
V4020YY015
V4020YY020
V4020YY025
8 593
14 859
810
893
1 193
12-45
12-45
12-45
12-45
12-45
V4220FF032
V4220FF040
V4220FF050
V4220XX015
V4220XX020
6 749
7 633
13 904
785
845
12-48
12-48
12-48
12-48
12-48
V4020YY032
V4020YY040
V4020YY050
V4043C1255/U
V4043C1263/U
1 736
2 201
2 910
2 217
2 143
12-45
12-45
12-45
9-2
9-2
V4220XX025
V4220XX032
V4220XX040
V4220XX050
V4220YY015
1 018
1 576
2 062
2 793
1 328
12-48
12-48
12-48
12-48
12-48
V4043C1271/U
V4043H1114/U
V4043H1122/U
V4044F1000/U
V4044F1034/U
3 182
3 134
2 967
3 622
3 617
9-2
9-2
9-2
9-2
9-2
V4220YY020
V4220YY025
V4220YY032
V4220YY040
V4220YY050
1 391
1 433
1 625
2 040
3 296
12-48
12-48
12-48
12-48
12-48
V4119YX015
V4119YX020
V4120FF015
V4120FF020
V4120FF025
1 794
2 137
4 773
5 176
5 746
12-47
12-47
12-47
12-47
12-47
V4250A008H
V4250A010H
V5000Y0010
V5000Y0015
V5000Y0020
1 308
1 500
764
788
911
12-49
12-49
8-5
8-5
8-5
V4120FF032
V4120FF040
V4120FF050
V4120FF065
V4120FF080
7 555
8 281
13 242
14 407
22 308
12-47
12-47
12-47
12-47
12-47
V5000Y0025
V5000Y0032
V5000Y0040
V5000Y0050
V5000Y0065
955
1 930
2 100
4 051
6 803
8-5
8-5
8-5
8-5
8-5
V4120FF100
V4120KK015
V4120KK020
V4120KK025
V4120KK032
88 989
1 246
1 348
1 657
2 428
12-47
12-47
12-47
12-47
12-47
V5000Y0080
V5001PF1065
V5001PF1080
V5001PF1100
V5001PF2065
11 806
51 387
55 340
59 293
51 387
8-5
8-8
8-8
8-8
8-8
V4120KK040
V4120KK050
V4120XX015
V4120XX020
V4120XX025
2 658
3 521
1 206
1 315
1 651
12-47
12-47
12-46
12-46
12-46
V5001PF2080
V5001PF2100
V5001PY1015
V5001PY1020
V5001PY1025
55 340
59 293
2 048
2 168
2 271
8-8
8-8
8-8
8-8
8-8
V4120XX032
V4120XX040
V4120XX050
V4120XX065
V4120XX080
2 278
3 787
3 530
17 654
21 033
12-46
12-46
12-46
12-46
12-46
V5001PY1032
V5001PY1040
V5001PY1050
V5001PY2015
V5001PY2020
4 347
5 238
6 046
2 048
2 168
8-8
8-8
8-8
8-8
8-8
V330D015
V330E010
V330E015
V340D010
V340D015
0-21
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
V5001PY2025
V5001PY2032
V5001PY2040
V5001PY2050
V5001SY2015
2 271
4 347
5 238
6 046
747
8-8
8-8
8-8
8-8
8-9
V5013R1057
V5013R1065
V5013R1073
V5013R1081
V5013R1099
3 018
3 222
3 835
4 653
6 034
17-12
17-12
17-12
17-12
17-12
V5001SY2020
V5001SY2025
V5001SY2032
V5001SY2040
V5001SY2050
825
957
1 713
2 058
3 209
8-9
8-9
8-9
8-9
8-9
V5015A1151
V5015A1169
V5015A1177
V5016A1010
V5016A1028
24 739
34 101
47 997
8 788
8 788
17-14
17-14
17-14
17-6
17-6
V5004TF1050
V5004TF1065
V5004TF1080
V5004TF1100
V5004TF1125
27 439
33 435
39 199
75 170
127 282
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
V5016A1036
V5016A1044
V5016A1051
V5016A1069
V5016A1077
8 788
8 788
8 788
8 788
8 788
17-6
17-6
17-6
17-6
17-6
V5004TF1150
V5004TY10150150
V5004TY10150600
V5004TY10150780
V5004TY10201000
145 114
2 507
2 507
2 667
2 900
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
V5016A1085
V5016A1093
V5016A1101
V5016A1119
V5016A1127
8 788
10 867
14 645
17 007
20 788
17-6
17-6
17-6
17-6
17-6
V5004TY10201500
V5004TY10202200
V5004TY10202700
V5004TY10251500
V5004TY10252200
3 044
4 704
5 091
3 459
4 787
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
V5016A1135
V5016A1143
V5016A1150
V5016A1168
V5025A1019
29 293
33 071
50 552
54 332
10 395
17-6
17-6
17-6
17-6
17-8
V5004TY10252700
V5004TY10322700
V5004TY10323000
V5004TY10409000
V5004TY10501200
5 091
5 279
5 279
14 886
16 159
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
V5025A1027
V5025A1035
V5025A1043
V5025A1050
V5025A1068
10 395
10 395
10 395
10 395
10 395
17-8
17-8
17-8
17-8
17-8
V5004TY10501700
V5004TY10651800
V5010Y0010
V5010Y0015
V5010Y0020
32 927
32 927
934
963
1 105
8-11
8-11
8-4
8-4
8-4
V5025A1076
V5025A1084
V5025A1092
V5025A1100
V5025A1118
11 339
12 285
13 229
17 007
17 954
17-8
17-8
17-8
17-8
17-8
V5010Y0025
V5010Y0032
V5010Y0040
V5010Y0050
V5010Y0065
1 157
2 317
2 508
4 199
7 642
8-4
8-4
8-4
8-4
8-4
V5025A1126
V5025A1134
V5025A1142
V5025A1159
V5025A1167
21 733
29 293
33 071
50 552
54 332
17-8
17-8
17-8
17-8
17-8
V5010Y0080
V5011R1000
V5011R1018
V5011R1026
V5011R1034
12 244
2 810
2 810
2 810
2 810
8-4
17-2
17-2
17-2
17-2
V5032Y0015A
V5032Y0020A
V5032Y0025A
V5032Y0032A
V5032Y0040A
1 302
1 352
1 421
2 387
2 553
8-2
8-2
8-2
8-2
8-2
V5011R1042
V5011R1059
V5011R1067
V5011R1075
V5011R1083
2 810
2 961
3 162
3 765
4 567
17-2
17-2
17-2
17-2
17-2
V5032Y0050A
V5032Y0065A
V5032Y0080A
V5049A1425
V5049A1433
3 771
6 541
11 324
18 776
18 776
8-2
8-2
8-2
17-10
17-10
V5011R1091
V5012C0103
V5012C0306
V5013R1032
V5013R1040
5 924
1 631
2 325
2 862
2 862
17-2
8-3, 8-4
8-3, 8-4
17-12
17-12
V5049A1441
V5049A1458
V5049A1508
V5049A1565
V5049A1573
18 776
18 776
19 416
20 597
23 901
17-10
17-10
17-10
17-10
17-10
0-22
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
V5049A1581
V5049A1599
V5049A1607
V5049A1615
V5049A1623
29 815
33 314
39 522
66 477
83 774
17-10
17-10
17-10
17-10
17-10
V5433A1049
V5433A1056
V5433A1064
V5433A1072
V5442A1022
1 303
1 473
1 576
2 586
1 092
15-4
15-4
15-4
15-4
15-6
V5050A1090
V5050A1108
V5050A1116
V5050A1124
V5050A1132
44 991
67 858
75 642
26 514
26 514
17-16
17-16
17-16
17-18
17-18
V5442A1030
V5442A1048
V5442A1055
V5825B1001
V5825B1019
1 092
1 156
1 379
3 308
3 308
15-6
15-6
15-6
16-5
16-5
V5050A1140
V5050A1157
V5050A1165
V5050A1173
V5050A1181
26 514
26 514
30 553
38 783
46 569
17-18
17-18
17-18
17-18
17-18
V5825B1027
V5825B1035
V5825B1043
V5825B1050
V5825B1068
3 308
3 308
3 308
3 780
3 780
16-5
16-5
16-5
16-5
16-5
V5050A1199
V5050A1207
V5050A1215
V5328A1005
V5328A1013
47 013
83 726
118 909
6 663
6 663
17-18
17-18
17-18
17-4
17-4
V5825B1076
V5825B1084
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
4 725
5 668
722
722
722
16-5
16-5
16-2
16-2
16-2
V5328A1021
V5328A1039
V5328A1047
V5328A1054
V5328A1062
6 663
6 663
6 663
6 663
6 663
17-4
17-4
17-4
17-4
17-4
V5832A1038
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
722
722
722
1 182
1 182
16-2
16-2
16-2
16-2
16-2
V5328A1070
V5328A1088
V5328A1096
V5328A1104
V5328A1112
8 181
10 003
12 368
14 537
21 485
17-4
17-4
17-4
17-4
17-4
V5832A4008
V5832A4016
V5832B2075
V5832B2083
V5832B2091
409
732
2 789
2 789
2 789
16-2
16-2
16-4
16-4
16-4
V5328A1138
V5328A1146
V5328A1153
V5328A1195
V5329A1004
6 663
6 663
6 663
28 678
8 132
17-4
17-4
17-4
17-4
17-16
V5832B2109
V5832B2117
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
3 704
4 908
1 141
1 141
1 141
16-4
16-4
16-6
16-6
16-6
V5329A1012
V5329A1020
V5329A1038
V5329A1046
V5329A1053
8 132
8 132
8 132
9 807
12 418
17-16
17-16
17-16
17-16
17-16
V5833A1037
V5833A1045
V5833A1052
V5833A1060
V5833A2076
1 141
1 141
1 570
1 838
2 645
16-6
16-6
16-6
16-6
16-8
V5329A1061
V5329A1079
V5329A1087
V5329C1000
V5329C1018
14 833
18 309
25 365
7 406
7 406
17-16
17-16
17-16
17-14
17-14
V5833A2084
V5833A2092
V5833A2100
V5833A2118
V5833A3009
2 645
2 645
3 209
4 399
1 570
16-8
16-8
16-8
16-8
16-6
V5329C1026
V5329C1034
V5329C1042
V5329C1059
V5329C1067
7 406
7 406
8 082
8 870
10 003
17-14
17-14
17-14
17-14
17-14
V5833A3017
V5833A4007
V5833A4015
V6000D0015A
V6000D0020A
1 838
773
1 059
4 280
4 688
16-6
16-6
16-6
8-6
8-6
V5329C1075
V5329C1083
V5433A1015
V5433A1023
V5433A1031
11 681
15 078
1 063
1 236
1 254
17-14
17-14
15-4
15-4
15-4
V6000D0025A
V6000D0032A
V6000D0040A
V6000D0050A
V6000D0065A
5 271
6 201
6 958
7 424
8 501
8-6
8-6
8-6
8-6
8-6
0-23
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
V6000D0080A
V6000D0100A
V6000D0125A
V6000D0150A
V6000D0200A
13 217
18 051
26 493
38 138
86 000
8-6
8-6
8-6
8-6
8-6
VA721C1820
VA722C1420
VA722C1620
VA722C1820
VA722C2020
168
192
192
192
192
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
V6000D0250A
V6000D0300A
V6000D0350A
V6000D0400A
V9406DX015
156 570
211 653
273 488
501 269
962
8-7
8-7
8-7
8-7
8-13
VA7401A015
VA7401A020
VA7401A025
VA7405A015
VA7405A020
136
174
310
305
367
12-49
12-49
12-49
12-49
12-49
VA2200C001
VA2200C002
VA2200D001
VA2201D012
VA2201D014
1 172
1 423
82
34
34
7-4, 7-7
7-4, 7-7
5-2, 5-4, 5-5, 5-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
VA8201FV02
VA8210A001
VA8300A001
VC4012ZZ00/U
VC51-A
134
219
386
2 086
1 361
5-4
4-3, 4-4, 4-5, 4-8, 5-2, 5-5, 5-7
5-8, 6-2, 6-3, 6-4
9-3
12-51
VA2201D015
VA2201D016
VA2201D018
VA2201D020
VA2201E012
34
34
34
34
65
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
VC6012ZZ00/U
VC8010ZZ00/U
VCZAF1000/U
VCZAH1000/U
VCZAJ1000/U
1 232
1 807
1 061
1 061
1 061
9-3
9-3
9-3
9-3
9-3
VA2201E014
VA2201E015
VA2201E016
VA2201E018
VA2201E020
65
65
65
65
65
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
VCZAP1000/U
VCZAQ1000/U
VCZME6000/U
VCZMF6000/U
VCZMG6000/U
1 136
1 061
1 168
1 157
1 136
9-3
9-3
9-3
9-3
9-3
VA2400A002
VA2500A001
VA2501A010
VA2501A032
VA2510C015
496
595
198
299
240
12-43
8-4
8-4, 8-5
8-4, 8-5
8-4, 8-5
VCZMH6000/U
VCZMM6000/U
VCZMP6000/U
VCZMQ6000/U
VCZZ1000/U
1 093
1 461
1 238
1 081
620
9-3
9-3
9-3
9-3
9-3
VA2510C020
VA2510C025
VA2510C032
VA2510C040
VA2510C050
267
363
422
483
602
8-4, 8-5
8-4, 8-5
8-4, 8-5
8-4, 8-5
8-4, 8-5
VCZZ6000/U
VE300-1/2A
VF04-1/2E
VF06-1/2A
VF06-1/2B
728
5 702
995
1 568
1 568
9-3
10-6, 12-52
10-3
10-4
10-4
VA3400A001
VA3401A008
VA3502A001
VA620A1012
VA620A1515
464
141
1 131
26
26
8-3, 12-43
8-8
8-5
5-8, 8-13
5-8, 8-13
VF20A
VF20A
VF20L
VF20L
VF20LN
779
830
1 294
1 379
1 547
14-5, 14-7
14-3
14-7
14-3
14-5, 14-7
VA620A2018
VA621A1012
VA621A1515
VA621A2018
VA622B1514
26
86
86
122
235
5-8, 8-13
5-8
5-8
5-8
5-8
VF20T
VF20T
VM242A0101
VMM20
VMM20-24
1 078
1 148
41 117
7 193
8 109
14-5, 14-7
14-3
8-3, 8-5, 8-8, 8-9
15-8
15-8
VA622B1516
VA7200A015
VA720C1200
VA720C1400
VA720C1500
235
188
163
163
163
5-8
6-5
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
VMM30
VMM30-24
VMM40
VMM40-24
VR170-1/2A
8 545
9 002
8 957
9 575
2 688
15-8
15-8
15-8
15-8
13-12
VA720C1600
VA721C1211
VA721C1420
VA721C1615
VA721C1620
163
168
168
168
168
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
VR170-11/2A
VR170-11/4A
VR170-1A
VR170-21/2A
VR170-2A
6 225
5 576
3 161
13 783
7 693
13-12
13-12
13-12
13-12
13-12
0-24
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
Objednací èísla
VR170-3/4A
VR300-100A
VR300-150A
VR300-200A
VR300-250A
2 877
95 820
157 269
218 717
338 489
13-12
13-10
13-10
13-10
13-10
W
VR300-300A
VR300-350A
VR300-400A
VR300-450A
VR300-50A
479 093
676 977
1 088 372
1 593 502
74 988
13-10
13-10
13-10
13-10
13-10
X
81 238
89 570
9 437
205
211
13-10
13-10
15-8
5-2
7-3, 7-7
Z
VS5001A001
VS5001A002
VS5001A004
VS5500A008
VST06-1/2A
415
553
345
34
190
VST06-1/2B
VST06-11/2A
VST06-11/2B
VST06-11/4A
VST06-11/4B
Strana
1 447
10-5
1 395
1 495
1 195
3-2
3-2
3-2
Z11AS-1/2A
Z11AS-1/2B
Z11AS-1A
9 103
9 103
9 103
12-28
12-28
12-27, 12-28
8-8
8-8
8-8
8-8
12-4, 12-7, 12-9
Z11AS-1B
Z11S-A
Z11S-B
Z171T-1/2A
Z171T-11/4A
9 103
8 135
8 135
1 546
2 533
12-27, 12-28
12-23, 12-25, 12-29
12-23, 12-25, 12-29
13-12
13-12
190
751
751
423
423
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9
Z74S-AN
ZN170-1/2A
ZN170-11/2A
ZN170-11/4A
ZN170-1A
4 459
2 338
3 954
2 911
2 713
12-20, 12-21, 12-28
13-12
13-12
13-12
13-12
VST06-1A
VST06-1B
VST06-2A
VST06-2B
VST06-3/4A
296
296
1 100
1 100
232
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9, 12-23
ZN170-21/2A
ZN170-2A
ZN170-3/4A
ZN170-3A
ZPFL1
6 444
5 501
2 395
7 220
1 105
13-12
13-12
13-12
13-12
3-3
VST06-3/4B
VST06I-1/2A
VST06I-11/2A
VST06I-11/4A
VST06I-1A
232
2 606
7 250
6 434
5 620
12-4, 12-7, 12-9
12-5
12-5
12-5
12-5
ZR06F
ZR06K
ZR100FA
ZR125FA
ZR150FA
230
230
12 149
25 232
26 523
12-17
10-5, 12-18
15-5
15-5
15-5
VST06I-2A
VST06I-3/4A
VV300-100A
VV300-150A
VV300-200A
15 882
3 175
92 695
145 811
206 219
12-5
12-5
13-11
13-11
13-11
ZR15MA
ZR200FA
ZR20MA
ZR25FA
ZR25MA
2 489
32 207
2 350
3 023
2 553
15-5
15-5
15-5
15-5
15-5
VV300-250A
VV300-300A
VV300-350A
VV300-400A
VV300-450A
322 867
467 635
666 563
1 070 666
1 583 087
13-11
13-11
13-11
13-11
13-11
ZR32FA
ZR32MA
ZR40FA
ZR40MA
ZR50FA
3 326
2 636
3 446
2 927
4 301
15-5
15-5
15-5
15-5
15-5
62 698
71 864
82 280
13-11
13-11
13-11
ZR65FA
ZR80FA
5 220
9 662
15-5
15-5
VR300-65A
VR300-80A
VRM20
VS1200SL11
VS1200SLGB11
VV300-50A
VV300-65A
VV300-80A
WS300NK
Cena
XC100-CS
XC100D-CS
XC70-CS
0-25
0-26
www.honeywell.cz/acs
Termostaty
Mechanické prostorové termostaty
Prostorové termostaty pro FCU
Digitální prostorové termostaty
Kapilárové a pøíložné termostaty
Strana
1-2
1-7
1-9
1-17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mechanické prostorové termostaty
Mechanické prostorové termostaty
1
T4360A - Mechanický prostorový termostat protimrazové ochrany se spínacími
kontakty
Mechanický prostorový termostat protimrazové ochrany.
Používá se pro protimrazovou ochranu budov, vnitøního vybavení a venkovního potrubí.
2
3
4
5
6
7
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Vhodné pro
protimrazovou ochranu
Rozsah teplotního nastavení
0 ... 20 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ne
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
10(3) A
Kryt proti nedovolené
manipulaci
ano
Jazyk specifikace
angliètina
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
Pro protimrazovou ochranu potrubí je nutné pøipojit pøíložný termostat
na potrubí L641B1004. T4360A reguluje vytápìní v závislosti na
snížené teplotì a L641B vypne vytápìní, když se potrubí ohøeje.
Objednací èísla
T4360A1009
8
9
10
11
12
13
14
1-2
www.honeywell.cz/acs
Cena
637
Mechanické prostorové termostaty
1
T4360BCEF - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní se spínacími kontakty
Mechanický prostorový termostat.
Pro regulaci prostorové teploty v otopných systémech s plynovým ventilem, zónovým ventilem,
obìhovým èerpadlem, ventilátorem, kotlem atd.
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Vhodné pro
elektrické vytápìní
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ne
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
16 A
2
3
4
5
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
Indikaèní LED lze zapojit pro zobrazení provozního stavu vytápìní.
Funkce indikátoru
–
vytápìní sepnuto
6
Objednací èísla
T4360B1007
T4360B1031
Cena
584
657
7
8
9
10
11
12
13
14
1-3
Mechanické prostorové termostaty
1
T4360D - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní/chlazení, 230Vac, spínací
SPST kontakty
Mechanický prostorový termostat.
Pro regulaci prostorové teploty v systémech s manuálním pøepínaèem vytápìní/chlazení.
2
3
4
5
6
7
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Vhodné pro
náhrady
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ne
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Režim ruèního ovládání
vytápìní/chlazení
vytápìní/chlazení
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
6(2) A
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
kontrolku lze zapojit pro zobrazení provozního stavu nebo jiných
funkcí.
Funkce indikátoru
–
závislé na pøipojení
8
9
10
11
12
13
14
1-4
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
T4360D1003
T4360D1011
Cena
684
751
Mechanické prostorové termostaty
T6360 - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní nebo chlazení s pøepínacími
kontakty
1
Mechanický prostorový termostat.
Pro regulaci prostorové teploty v otopných a chladících systémech s plynovým ventilem,
zónovým ventilem, obìhovým èerpadlem, ventilátorem, kotlem atd.
2
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
pøepínací SPDT kontakty, 230 Vac, vytápìní 10 A (odporová zátìž),
3 A (induktivní zátìž); chlazení 6 A (odporová zátìž), 2 A (induktiní
zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
3
4
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
5
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
Indikaèní LED lze zapojit pro zobrazení provozního stavu nebo jiných
funkcí.
Topné tìlísko
–
•
•
Funkce indikátoru
závislé na pøipojení
–
závislé na pøipojení
Objednací èísla
T6360A1012
T6360B1002
T6360B1010
Cena
644
584
666
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1-5
Mechanické prostorové termostaty
1
T8360 - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní se spínacími kontakty
Mechanický prostorový termostat s pozlacenými spínacími kontakty a vestavìným 18 ohmovým
odporem.
Pro nízkonapì¤ovou regulaci v otopných systémech se zónovým ventilem, obìhovým èerpadlem,
kotlem atd.
2
3
4
5
6
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Spínací SPST kontakty, 24Vac, 88..127 mA pøi zapojené odporové
zátìži
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ano
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
10..500 mA v pøípadì nepøipojené odporové zátìže v sérii na svorku
1.
7
Objednací èísla
T8360A1000
8
9
10
11
12
13
14
1-6
www.honeywell.cz/acs
Cena
655
Prostorové termostaty pro FCU
Prostorové termostaty pro FCU
1
T6590 - Digitální prostorové termostaty pro FCU
Digitální termostat s displejem pro øízení fan-coilových jednotek.
Digitální prostorové termostaty øady T6590 jsou vhodné pro dvoubodovou P+I regulaci ventilu
pøípadnì ventilu a ventilátoru ve fan-coilových a malých klimatizaèních jednotkách. Moderní, atraktivní
a komplexní nastavení modelu T6590 jsou vhodné pro široký okruh aplikací.
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací kontakty, 230 Vac, 3 A (odporová zátìž),
1 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
1,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 32 oC
Výstupní signál
Zap/Vyp P+I, 230Vac
Teplotní snímaè
NTC20k
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
98 mm; 147 mm; 30 mm
3
4
5
Napájení
230 Vac; 3 VA
Umístìní èidla
vestavìné
Další popis
Obsahuje následující funkce:
• Servisní režim pro detailní nastavení mnoha parametrù
• Energeticky úsporný režim aktivovatelný externím vstupem
• Nastavitelné mrtvé pásmo pro souèasné ovládání vytápìní i
chlazení
• Nastavitelné omezení min. a max. žádané teploty
• Nastavitelná minimální doba rozepnutí relé (vytápìní nebo
chlazení) napø. pro ochranu kompresoru proti èastému spínání
• V pøípadì ztráty napájení se nakonfigurované hodnoty trvale
uchovají v pamìti EEPROM
• Možnost pøipojení vzdáleného snímaèe referenèní teploty (nìkteré
modely)
Provedení
Pro 2-trubkové systémy
Pro 4-trubkové systémy
2
Objednací èísla
T6590A1000
T6590B1000
Cena
1 890
2 114
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1-7
Prostorové termostaty pro FCU
1
T6370/T6371 - Mechanický termostat pro FCU, 230Vac, 2-trubkové jednotky, pouze
ovládání rychlosti ventilátoru
2
Mechanický termostat pro FCU.
Pouze pro regulaci rychlosti ventilátoru v soustavách s fan-coilovými jednotkami a malými VZT
jednotkami.
3
4
5
6
7
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
pøepínací kontakty, 230Vac, 4 A (odporová zátìž),
2 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
1,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ano
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
130 mm; 85 mm; 40 mm
Další popis
Pro automatické pøepínání mezi vytápìním a chlazením v závislosti
na teplotì pøívodní topné vody do FCU je nutné k T6371C pøipojit
pøíložný termostat L641B1004.
Vytápìní /
chlazení
vytápìní nebo
chlazení
vytápìní nebo
chlazení
vytápìní a
chlazení
vytápìní a
chlazení
8
9
Funkce
ruèního
ovládání
–
Pøepínaè
ventilátoru
pøepínaè
zap/vyp
pøepínaè
zap/vyp
pøepínaè
zap/vyp
10
11
12
13
14
1-8
www.honeywell.cz/acs
–
Režim ruèního
ovládání
vytápìní/chlazení
–
Automatické
pøepínání
vytápìní/chlazení
–
1/2/3
–
1/2/3
1/2/3
Objednací èísla
Cena
T6370A1010
628
–
T6371A1019
975
vytápìní/chlazení
–
T6371B1017
1 120
–
externí termostat
T6371C1015
975
Digitální prostorové termostaty
Digitální prostorové termostaty
1
Digitální prostorový termostat DT90
Digitální prostorový termostat vybavený velkým LCD displejem umožòuje jednoduché a pøehledné
ovládání.
Pro regulaci prostorové teploty ve vytápìcích systémech s kotlem, zónovým ventilem, obìhovým
èerpadlem atd.
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 8 A (odporová zátìž),
2 A (induktivní zátìž)
Pevná hystereze
0,6 K
Zdroj napájení
bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie
Životnost baterií
minimálnì 1 rok
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35
2
3
4
oC
Výstupní signál
zap/vyp
Teplotní snímaè
NTC10k
Umístìní èidla
vestavìné
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
5
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
88 mm; 83 mm; 32 mm
Další popis
Další vlastnosti:
• atraktivní moderní design, který neruší v žádném interiéru
• jednoduchá obsluha
• nastavování požadované teploty eliminuje nechtìné zadání teploty
a její nechtìnou zmìnu
• v pøípadì vypnutí termostatu se aktivuje funkce protimrazové
ochrany
Provedení
Digitální termostat
Digitální termostat s ECO módem
6
Objednací èísla
DT90A1008
DT90E1012
Cena
1 062
1 270
7
8
9
10
11
12
13
14
1-9
Digitální prostorové termostaty
1
Bezdrátový prostorový termostat DT92
Termostat DT92 se skládá z termostatu a reléové jednotky, které mezi sebou obousmìrnì bezdrátovì
komunikují. Tento termostat není programovatelný, obsahuje velký LCD displej a je možno ho ovládat
pomocí tøí tlaèítek.
Pro ovládání kotlù, zónových ventilù, èerpadel, termoelektrických pohonù
a FCU jednotek.
• termostat obsahuje samouèící se TPI Fuzzy logiku
• nastavitelné pásmo proporcionality
• nastavitelný èas sepnutí/vypnutí
• protimrazová ochrana
• teplotní omezení
• instalaèní mód
• kontrola síly signálu
2
3
4
5
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
jednotka relé s SPDT-kontaktem 24..230 Vac, zátìž 5 A odporová, 3
A induktivní; bezpotenciálový kontakt
Zdroj napájení
6
• jednotka relé: 230 V, 1 VA
• napájení termostatu: baterie 2 x 1,5 V AA alkalické
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Výstupní signál
zap/vyp
Funkce ruèního ovládání
-vyp/standby, -nastavení, -ECO
7
Zobrazované funkce
8
termostat:
• prostorový termostat, nastavení, mód vyp/standby, stav relé,
RF komunikace, mód ECO a èasovaè
• protimrazová ochrana, vnitøní chyba, indikace baterií, indikace
ztráty komunikace
Indikace LED
jednotka relé:
• zelená LED pro zobrazení stavu relé zap/vyp, test pøenosu
• èervená LED pro indikaci stavu pøi párování s jednotkou relé, ztráta
komunikace
9
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
Termostat s reléovou jednotkou
10
Provedení
základní
s tlaèítkem ECO
11
Objednací èísla
DT92A1004
DT92E1000
Cena
3 189
3 316
BDR91A1000
2 212
Náhradní díly
Reléová jednotka bezdrátovì ovládaná, 5(3)A 230V AC (pro systém
EvoHome, bezdrátové termostaty)
12
13
14
1-10
www.honeywell.cz/acs
Digitální prostorové termostaty
Sedmidenní konfigurovatelný prostorový termostat CM507
1
Termostat CM507 je urèen k èasovì a teplotnì øízené regulaci otopných systémù domù a bytù. Lze jej
využít ve spojení s plynovými, olejovými a kombinovanými kotli. Termostat CM507 má velký LCD
displej a jednoduché rozmístìní ovládacích prvkù umožòující snadnou instalaci a obsluhu. Zaøízení je
vhodné pro uživatele, kteøí touží po pøesné a spolehlivé regulaci teploty s možností programování a
jednoduchého ovládání.
Používá se k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles v otopných systémech.
2
Zdroj napájení
Bateriové napájìní, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie - souèástí dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Spínací SPST kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..5 A (odporová
zátìž), 0,5..2 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
Øídící funkce
Proporcionálnì integraèní (PI)
4
5
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
88,5 mm; 133 mm; 26 mm
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Dovolená
ano
6
7
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Provedení
7-denní programovatelný termostat CM507
Další popis
3
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Servisní režim pro nastavení
8
Sedmidenní program
Objednací èísla
CMT507A1007/U
Cena
1 290
9
10
11
12
13
14
1-11
Digitální prostorové termostaty
1
7-denní konfigurovatelný prostorový termostat CM707
Termostat CM707 je konfigurovatelný prostorový termostat s týdenním programem. Termostat se
vyznaèuje snadnou instalací, pøehledným LCD displejem a jednoduchou obsluhou. Nastavení
termostatu umožòuje 4 teplotní zmìny bìhem jednoho dne.
Termostat se používá k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových
èerpadel, termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles v otopných
systémech.
2
3
4
5
6
7
Zdroj napájení
Bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie - souèástí dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..5 A (odporová
zátìž), 0,5..2 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
Øídící funkce
Proporcionálnì integraèní (PI)
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
88,5 mm; 133 mm; 26 mm
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Dovolená
ano
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Další popis
8
• Èasový program je uložen v pamìti EEPROM
• Servisní režim pro detailní nastavení
Sedmidenní program
Objednací èísla
CMT707A1011
9
10
11
12
13
14
1-12
www.honeywell.cz/acs
Cena
1 968
Digitální prostorové termostaty
1
Bezdrátový 7-denní konfigurovatelný prostorový termostat CM727RF
Termostat CM727 je bezdrátový konfigurovatelný prostorový termostat s týdenním programem.
Termostat se vyznaèuje snadnou instalací, pøehledným LCD displejem a jednoduchou obsluhou.
Nastavení termostatu umožòuje 4 teplotní zmìny bìhem jednoho dne. Provedení regulátoru umožòuje
bezdrátovou komunikaci mezi termostatem a reléovou jednotkou, která je souèástí balení.
Používá se k ovládání kombinovaných plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles (<10A).
Zdroj napájení
Pokojová jednotka CM727: bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA Alkalické
baterie jsou souèástí dodávky; reléová jednotka: sí¤ové napájení 230
V, 50 Hz
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 10 A odporovì, 3 A induktivnì
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30 (pokojová i reléová jednotka)
Frekvence rádiové
komunikace
868 ... 868,6 MHz
Odolnost proti blokování
Tøída pøijímaèe 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
0 ... 35 oC
Øídící funkce
Fuzzy logika
Teplotní nastavení pro den
6
3
4
5
6
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Dovolená
ano
Optimalizace
ne
Standardní èasový formát
displeje
24 h
7
8
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk na ovládacím panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Provedení
Bezdrátový 7-denní programovatelný termostat se spec. módy
CM727
Další popis
Možnost nastavení až 4 nezávislých teplotních zmìn bìhem jednoho
dne
• Každá pokojová jednotka mùže být navázána na nìkolik reléových
jednotek (napø. pro regulaci nìkolik a topných panelù)
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Pøednastavená bezdrátová RF komunikace mezi pokojovou
jednotkou a reléovou jednotkou
• Servisní režim pro detailní nastavení
9
Sedmidenní program
Objednací èísla
CMT727D1016
Cena
3 330
BDR91A1000
2 212
Reléová jednotka BDR91
Reléová jednotka s možností manuálního vypnutí
2
10
11
12
13
14
1-13
Digitální prostorové termostaty
1
Sedmidenní konfigurovatelný prostorový termostat CM907
CM907 je moderní programovatelný prostorový termostat založený na osvìdèené jednoduché filozofii
použité u CM67. Extrémnì velký dynamický LCD displej s podsvícením, rozmístìní tlaèítek a novì
instalované tlaèítko ‘OK’ usnadòují instalaci a následnou obsluhu.
Termostat se používá k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových
èerpadel, termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles nebo pro
vzduchotechnické jednotky.
2
3
4
5
6
7
8
9
Zdroj napájení
Bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA, alkalické baterie jsou souèástí
dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..8 A
(odporová zátìž), 0,5..3 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
Øídící funkce
Proporcionálnì integraèní (PI)
Teplotní nastavení pro den
6 nezávislých teplotních nastavení
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
89 mm; 133 mm; 26 mm
Dovolená
ano
Optimalizace
ano
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk na ovládacím panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Popis výrobku
Programovatelný prostorový termostat CM907
Provedení
7-denní programovatelný termostat se spec. módy s podsvíceným
displejem CM907
Další popis
10
11
• Podsvícený LCD displej
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Èasový program je uložen v EEPROM
• Vstup pro pøipojení oddìleného teplotního èidla nebo èidla
venkovní teploty
• Vstup pro pøipojení telefonního terminálu
• Servisní režim pro detailní nastavení
Sedmidenní program
12
Objednací èísla
CMT907A1074
Cena
2 336
Oddìlené teplotní èidlo pro CM907
F42010972 001
1 050
Èidlo venkovní teploty pro CM907
F42010971 001
526
Svorkovnice pro pøipojení telefonního terminálu k CM907
F42010977 001
89
Pøíslušenství
13
14
1-14
www.honeywell.cz/acs
Digitální prostorové termostaty
Bezdrátový 7-denní konfigurovatelný prostorový termostat CM927RF
1
Termostat CM927 je bezdrátový konfigurovatelný prostorový termostat s týdenním programem.
Termostat se vyznaèuje snadnou instalací, pøehledným a podsvíceným LCD displejem a jednoduchou
obsluhou. Nastavení termostatu umožòuje 6 teplotních zmìn bìhem jednoho dne. Provedení
regulátoru umožòuje bezdrátovou komunikaci mezi termostatem a reléovou jednotkou, která je
souèástí balení.
Používá se k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles nebo pro
vzduchotechnické jednotky.
2
Zdroj napájení
Pokojová jednotka CMT927B: bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA
Alkalické baterie jsou souèástí dodávky; Reléová jednotka: sí¤ové
napájení 230 V, 50 Hz
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 10 A odporovì, 3 A induktivnì
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30 (pokojová i reléová jednotka)
Frekvence rádiové
komunikace
868 ... 868,6 MHz
Odolnost proti blokování
Tøída pøijímaèe 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
0 ... 35 oC
Øídící funkce
Fuzzy logika
Teplotní nastavení pro den
6
6
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
ano
Optimalizace
ano
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Displej
Èesky/Slovensky/Polsky
Další popis
4
5
Rozlišení nastavení èasu
Dovolená
3
7
8
9
10
• Podsvícený LCD displej
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Pøednastavená bezdrátová RF komunikace mezi pokojovou
jednotkou a reléovou jednotkou
• Servisní režim pro detailní nastavení
11
Sedmidenní program
Objednací èísla
CMT927A1072
Cena
4 241
12
BDR91A1000
2 212
13
Reléová jednotka BDR91
Reléová jednotka s možností manuálního sepnutí
14
1-15
Digitální prostorové termostaty
1
Digitální konfigurovatelný OpenTherm regulátor CR04
Pokojové jednotky série CR04 pøedstavují novou generaci digitálních pokojových jednotek s
konfigurovatelným pokojovým regulátorem teploty využívající komunikaèní protokol OpenTherm. Tyto
jednotky mohou být použity jako hlavní souèást systému a nebo jako pøíslušenství k systémùm,
vybavených odpovídajícím rozhraním pro komunikaci s tímto typem jednotek.
Používá se k ovládání kotlù využívající komunikaèní protokol OpenTherm.
2
3
4
5
Zdroj napájení
Regulátor je napájen z kotle.
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Provedení
Digitální programovatelný openTherm regulator CR04
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Dovolená
ano
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk na ovládacím panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Další popis
7-denní vytápìcí program, 7-denní program pro ohøev TUV
• zobrazení provozních stavù kotle
• 3 nastavitelné teplotní úrovnì, diagnostika poruch
• 5 základních topných programù pøednastavených z výroby
• možnost okamžité zmìny teploty
• automatický a ruèní provoz a režim vypnutí s protimrazovou
ochranou
• dálková kontrola a programování parametrù kotle, napájení
regulátoru z kotle
• dvouvodièové propojení s kotlem bez polarity
• ekvitermní funkce, optimalizace startu kotle
6
7
8
Sedmidenní program
Objednací èísla
CR11006
9
10
11
12
13
14
1-16
www.honeywell.cz/acs
Cena
3 681
Kapilárové a pøíložné termostaty
Kapilárové a pøíložné termostaty
1
Universální termostat s kapilárou a SPDT kontaktem, L6188
Termostat pro omezení a øízení teploty topné vody v hydronických systémech pro vytápìní.
Elektrické nastavení
• 10A pøi 250Vac, odporová zátìž
• 2,5A pøi 250Vac, induktivní zátìž
• 15A pøi 250Vac, rotor
• 2A pøi 24Vac, induinduktivní zátìž
2
Teplota prostøedí
0..70 oC
Svorky
6.3 mm rychlé pøipojení, vhodné pro 1/4"
Kontakt
SPDT
Montáž
imersní
Rozdílová teplota
4..10 oC
3
4
Kryt
ano
Znaèka na koleèku
ano
Druh svorkovnice
rychlé pøipojení + šrouby
5
Nastavení koleèkem
Teplotní
rozsah
25..95 oC
70..140 oC
40..110 oC
25..95 oC
25..95 oC
Délka
kapiláry
mm
22
22
22
22
1500
Montážní
konzola
Omezení
Kapilára
Zatlaèit
konektor
–
–
–
–
•
–
–
nízké + vysoké
–
–
•
•
–
•
–
–
–
•
–
–
Objednací èísla
Cena
L6188A2002U
L6188A2036U
L6188A2044U
L6188A2085U
L6188A2093U
1 191
1 245
1 443
1 013
828
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1-17
Kapilárové a pøíložné termostaty
1
Pøíložný termostat s pøepínacími kontakty, L641
Termostat L641 je urèen pro povrchovou montáž na zásobnících TUV nebo na potrubí.
Termostat L641B je možné instalovat pøímo na potrubí pro sledování maximální teploty, minimální
teploty nebo jako protimrazová ochrana otopného systému. Možné použití pro automatické pøepínání
vytápìní/chlazení v kombinaci s mechanickými termostaty.
2
3
4
5
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 230Vac, 4 A (odporová zátìž), 2 A
(induktivní zátìž)
Pøipojení vodièù
Svorky (x3)
Maximální tlouš¤ka vodièù
1,5 mm2
Pevná hystereze
10 oC
Teplota média
0 ... 95 oC
Okolní teplota
0 ... 70 oC
Teplotní snímaè
bimetal
Rozmìry (VxŠxH)
79 mm; 44 mm; 54 mm
Další popis
Termostaty jsou dodávány vèetnì montážního lanka (L641A) nebo
montážních spon na potrubí (L641B).
• Nastavení teploty šroubovákem s možností použití dodávaného
nastavovacího knoflíku (L641A).
• Krytka stupnice (L641B).
6
Vhodné pro
7
Pøíložný termostat
Pøíložný termostat
pro nízké teploty
Pøíložný termostat
pro vyšší teploty
8
9
10
11
12
13
14
1-18
www.honeywell.cz/acs
Rozsah
teplotního
nastavení
oC
40 ... 80
2 ... 40
50 ... 95
Montáž
zaøízení
Kryt proti
nedovolené
manipulaci
Objednací èísla
Cena
na nádrž
pøipáskování
k trubce
pøipáskování
k trubce
–
podporován
L641A1039
L641B1004
405
501
podporován
L641B1012
501
Zónové regulaèní systémy evohome
Strana
Bezdrátový zónový regulaèní systém Evohome
2-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bezdrátový zónový regulaèní systém Evohome
Bezdrátový zónový regulaèní systém Evohome
Bezdrátový zónový systém EvoHome
Centrální øídící jednotka evotouch je navržena pro centrální zónovou regulaci domù, bytù, penzionù,
kanceláøí apod. Jednotka evotouch bezdrátovì komunikuje ve frekvenèním pásmu 868MHz. Tím je
zajištìna komunikace se všemi prvky pro regulaci vytápìní (napø. HR92 a HCE80) a dále se všemi
ostatními komponenty systému evohome. Øídící jednotka evotouch ovládá i èeský jazyk. Díky
modernímu designu a modulové architektuøe mùže být evotouch konfigurovatelný a aktualizovatelný
pro individuální požadavky zákazníka. V jednotce je možné nastavení nezávislých èasových programù
pro vytápìní až 8 zón (místností). Veškerá nastavení jsou možná prostøednictvím bezdotykového
displeje. Centrální jednotka umožòuje i vytvoøení speciálních nestandardních èasových programù. Je
možná instalace na stùl i na zeï.
Možnost využití jednotky pro vytápìní otopnými tìlesy, pro podlahové vytápìní, pøímotopná tìlesa,
ovládání smìšovacího ventilu, kotle a tepelného èerpadla.
• Regulace teploty každé místnosti (až 8 místností) podle individuálního èasového programu
• Lokalizace do èeského jazyka, intuitivní ovládání a pøehledná struktura uživatelských menu
• Velký dotykový displej, snadno èitelný - nastavitelný kontrast a úroveò podsvícení
• Moderní design, vymìnitelné rámeèky (lesklý bílý, broušená ocel nebo leštìná èerná barva)
• Snadné párování prvkù - rychlá instalace pøi minimálních nákladech
• Osvìdèená bezdrátová komunikace (žádné zásahy do interiéru, ideální pro stávající domy)
• USB port pro aktualizaci firmware
• Optimální regulace vytápìní, úspora nákladù
• Øídící jednotka EvoTouch je napájená 230 VAC, v dodávce jsou 2 záložní dobíjecí baterie AA
1,2V NiMH
2
3
4
5
Více informací
6
http://www.evohome.info
Provedení pro ÈR
Popis výrobku
sada evohome (øídící jednotka, bílý rámeèek, sada pro umístìní na stùl + spínací
jednotka BDR91 + 4x hlavice HR92EE)
sada evohome (øídící jednotka, bílý rámeèek, sada pro umístìní na stùl + spínací
jednotka BDR91)
øídící jednotka evotouch - bílý rámeèek
7
8
Objednací èísla
ATP924G1018
Cena
12 504
ATP921G1052
7 353
ATC928G1026
6 050
evotouch - pøíslušenství
9
Stojánek na stùl vèetnì napájecího adaptéru
ATF100
1 788
Sada pro montáž na zeï vèetnì napájecího adaptéru
ATF300
1 111
Sada 3 plastových rámeèkù (lesklý bílý, broušená ocel, leštìná èerná)
ATF400
596
10
11
12
13
14
2-2
www.honeywell.cz/acs
Bezdrátový zónový regulaèní systém Evohome
evohome - prvky systému
Regulátor podlahového vytápìní pro 5 zón, analogové ovládání
kotle(nutná anténa HRA80)
HCE80
6 969
Regulátor podlahového vytápìní pro 5 zón, reléové ovládání
kotle(nutná anténa HRA80)
HCE80R
7 474
Regulátor podlahového vytápìní pro 5 zón, analogové ovládání
kotle(integrovaná anténa)
HCC80
8 282
Regulátor podlahového vytápìní pro 5 zón, reléové ovládání
kotle(integrovaná anténa)
HCC80R
8 787
Anténa pro HCE80/HCE80R
HRA80
1 505
Rozšiøující modul pro HCC/HCE - pøidání dalších 3 zón
HCS80
2 424
Pokojový snímaè teploty
HCF82
1 980
Pokojový snímaè teploty s ovládacím koleèkem
HCW82
2 606
Digitální prostorový termostat
DTS92A1011
1 380
Digitální prostorový termostat s ECO tlaèítkem
DTS92E1020
1 602
Regulátor smìšovacího ventilu
HM80
5 818
Hlavice pro otopná tìlesa (bezdrátová)
HR92EE
1 505
Reléová spínací jednotka 5A
BDR91A1000
2 212
Reléová spínací jednotka 10A
R6660D1009
2 685
Termopohon 230VAC, bez napìtí otevírá
MT4-230-NO
747
Termopohon 230VAC, bez napìtí zavírá
MT4-230-NC
747
Termopohony
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2-3
Bezdrátový zónový regulaèní systém Evohome
Zónový regulátor pro systém evohome HCE80, HCC80, HCE80R, HCC80R
Zónové regulátory jsou použitelné pro individuální zónovou regulaci prostorové teploty. Komunikace s
ostatními bezdrátovými komponenty ve frekvenèním pásmu 868 MHz. Aplikacemi jsou podlahové
vytápìní/chlazení a regulace otopných tìles. Každá zóna mùže být regulovatelná bezdrátovým
prostorovým èidlem s korekcí nebo bez korekce. Díky použitým komponentùm systému HCW82/
HCF82 je namìøená pokojová teplota pøenášena do zónového regulátoru. Základní konfigurace
každého regulátoru HCE80/HCC80/HCE80R a HCC80R je pro 5 zón, použitím rozšiøujícího modulu
HCS80 je možné rozšíøení na 8 zón.
• Dvoutlaèítkové ovládání
• Pøepínaè pro pohony bez napìtí otevøené/uzavøené
• Kontrolní LED stavu jednotlivých zón
• Kontrolní LED stavu otevøení ventilu
• Stálá kontrola bezdrátové RF komunikace
• Možné sbìrnicové propojení až 3 zónových regulátorù, pro tento systém staèí pouze jedna
integrovaná nebo externí anténa
2
3
4
Nastavení
5
• Pøipojení externí antény HRA80
• Vstup pro pøepínaè vytápìní/chlazení
Fyzické výstupy
• 15 konektorù pro pøipojení pohonù MT4-230
(jinak do max. proudové zátìže)
• Výstup pro èerpadlové relé
• Analogová zpìtná vazba na zdroj tepla u zónových regulátorù
HCE80, HCC80, pøipojení do MCR, Panther, Tiger, Smile, Excel
• Reléová zpìtná vazba u zónových regulátorù HCE80R,
HCC80R(beznapì¤ový kontakt max. 42 V)
6
7
8
Algoritmus regulace založený na fuzzy logice
Fyzické vstupy
Montáž
Na DIN lištu nebo na zeï
Svorkovnice
Konektory s klipem
Napájení
230 Vac, 50Hz, 1750 VA s možností pøipojení èerpadla (max. 6 A)
Více informací
http://ufh.ecc.emea.honeywell.com
Analogová zpìtná vazba
Popis výrobku
Regulátor pro podlahové vytápìní (nutná externí anténa HRA80)
Regulátor pro podlahové vytápìní s externí anténou
9
Objednací èísla
HCE80
HCC80
Cena
6 969
8 282
Objednací èísla
HCE80R
Cena
7 474
HCC80R
8 787
Objednací èísla
HCS80
HRA80
Cena
2 424
1 505
BDR91A1000
2 212
Termoelektrický pohon SmartT, 230V/50Hz, bez proudu otevøen,
zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 2,5 min.
MT4-230-NO
747
Termoelektrický pohon SmartT, 230V/50Hz, bez proudu uzavøen,
zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 2,5 min.
MT4-230-NC
747
Reléová zpìtná vazba
Popis výrobku
Zónový regulátor pro 5 zón, bez antény, bezdrátová komunikace s CM67z,
HCM200D, evotouch, HCW82 a HCF82, reléový výstup
Zónový regulátor pro 5 zón, integrovaná anténa, bezdrátová komunikace s CM67z,
HCM200D, evotouch, HCW82 a HCF82, reléový výstup
10
11
Pøíslušenství
Popis výrobku
Rozšiøující modul - zvýší u HCC80 a HCE80 poèet zón na 8
Externí anténa - pro zónový regulátor HCE80
12
Další komponenty systému
Reléová jednotka pro spínání zdrojù tepla
13
Pohony
14
2-4
www.honeywell.cz/acs
Bezdrátový zónový regulaèní systém Evohome
Bezdrátový prostorový termostat DT92
Termostat DT92 se skládá z termostatu a reléové jednotky, které mezi sebou obousmìrnì bezdrátovì
komunikují. Tento termostat není programovatelný, obsahuje velký LCD displej a je možno ho ovládat
pomocí tøí tlaèítek.
Pro ovládání kotlù, zónových ventilù, èerpadel, termoelektrických pohonù a FCU jednotek.
• termostat obsahuje samouèící se TPI Fuzzy logiku
• nastavitelné pásmo proporcionality
• nastavitelný èas sepnutí/vypnutí
• protimrazová ochrana
• teplotní omezení
• instalaèní mód
• kontrola síly signálu
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
jednotka relé s SPDT-kontaktem 24..230 Vac, zátìž 5 A odporová,
3 A induktivní; bezpotenciálový kontakt
Zdroj napájení
2
3
4
• jednotka relé: 230 V, 1 VA
• napájení termostatu: baterie 2 x 1,5 V AA alkalické
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Výstupní signál
zap/vyp
Funkce ruèního ovládání
-vyp/standby, -nastavení, -ECO
Zobrazované funkce
termostat:
• prostorový termostat, nastavení, mód vyp/standby, stav relé,
RF komunikace, mód ECO a èasovaè
• protimrazová ochrana, vnitøní chyba, indikace baterií, indikace
ztráty komunikace
5
6
Indikace LED
jednotka relé:
• zelená LED pro zobrazení stavu relé zap/vyp, test pøenosu
• èervená LED pro indikaci stavu pøi párování s jednotkou relé,
ztráta komunikace
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
7
8
9
Termostat s reléovou jednotkou
Provedení
základní
s tlaèítkem ECO
Objednací èísla
DT92A1004
DT92E1000
Cena
3 189
3 316
Bezdrátový digitální pokojový termostat, bez releové jednotky,
komunikace se systémem EvoHome
DTS92A1011
1 380
Bezdrátový digitální pokojový termostat, bez releové jednotky,
EKO tlaèítko, komunikace se systémem EvoHome
DTS92E1020
1 602
Reléová jednotka bezdrátovì ovládaná, 5(3)A 230V AC
(pro systém EvoHome, bezdrátové termostaty)
BDR91A1000
2 212
Náhradní díly
10
11
12
13
14
2-5
Bezdrátový zónový regulaèní systém Evohome
Bezdrátový prostorový snímaè HCF82
Prostorový snímaè HCF82 je urèen pro mìøení prostorové teploty, která je bezdrátovì pøenášena do
nadøazeného øídicího systému (Hometronic nebo evotouch).
Pro snímání prostorové teploty
• Montáž na zeï
2
3
4
5
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Zdroj napájení
Alkalické baterie 2x AAA
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Indikace LED
Požadavek vytápìní
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
Provedení
standard
Prostorový snímaè
Objednací èísla
HCF82
6
Cena
1 980
Bezdrátový prostorový snímaè s korekcí HCW82
7
Prostorový snímaè HCW82 je urèen pro mìøení prostorové teploty, která je bezdrátovì pøenášena do
nadøazeného øídicího systému (evotouch). Prostorový snímaè obsahuje koleèko pro nastavení
požadované teploty.
Pro snímání prostorové teploty a nastavení korekce
• Montáž na zeï
8
9
10
11
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Zdroj napájení
Alkalické baterie 2x AAA
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Indikace LED
Požadavek vytápìní
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
Provedení
standard
Prostorový snímaè s korekcí
Objednací èísla
HCW82
12
13
14
2-6
www.honeywell.cz/acs
Cena
2 606
Bezdrátový zónový regulaèní systém Evohome
Elektronická termostatická hlavice HR92
HR92 je elektronická termostatická hlavice s moderním designem. Vzhledem k bezdrátové komunikaci
po frekvenci 868 MHz lze hlavici snadno integrovat v topných systémech, jako je EvoHome pro
regulaci prostorové teploty.
Snadno ovladatelná
• Velký nastavitelný displej s podsvícením.
• Zobrazení informací na displeji pomocí symbolù a textu.
• Parametry lze nastavit individuálnì.
• Manuální zmìna teploty (platná do dalšího spínacího bodu) je možná kdykoliv.
Montáž
• Hlavice je kompatibilní s nejèastìjšími termostatickými ventily typu M30x1,5.
• Další adaptéry jsou k dispozici jako pøíslušenství.
• Externí okenní kontakt lze volitelnì pøipojit.
Úsporné funkce
• Funkce otevøeného okna - uzavøení ventilu pøi otevøeném oknì.
• Použije-li se vnìjší okenní kontakt, ventil je uzavøen, když je okno otevøené.
Certifikace výrobku
CE, RoHS
Frekvence rádiové
komunikace
868 ... 870 MHz
Vzdálenost pro radiovou
komunikaci
30 m
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
3
4
5
6
Teplota protimrazové ochrany 5 oC
Napájení
2
2 baterie 1,5V: LR6, AA, AM3, Lithium nebo 2 nabíjecí baterie
1,2 V NiMH
7
Rozmìry (VxŠxH)
60 mm; 54 mm; 96 mm
Materiály
Polykarbonát
Krytí
IP30
Okolní teplota
0 ... 50 oC
Relativní vlhkost
10 ... 90 %rh
Zahrnuje
Adaptéry: Danfoss RA, Comap/Herz M28x1,5mm
Ovládací panel - jazyk
Èesky Maïarsky Bulharsky Polsky Rumunsky Slovensky
Další popis
8
9
• Vestavìný teplotní snímaè NTC
• Pøipojení M30x1,5
Sada obsahuje: Elektronická hlavice, podložku displeje, baterie, šrouby, adaptéry
Objednací èísla
HR92EE
Cena
1 505
10
11
Pøíslušenství
Ochrana proti odcizení
AVS90
689
Modul pro pøipojení externího napájení
APS90
478
Chromová krytka(balení 3 kusù)
AFA90
537
Kabel pro okenní kontakt HCA30
ACS90
430
12
Ventilové adaptéry
Vaillant
HCA1VEL
172
M30x1,0
AOV30
519
Comap/Herz M28x1,5
ACH28
144
Danfoss RAV/RAVL/RA
EVA1-DANFOSS
270
13
14
2-7
Bezdrátový zónový regulaèní systém Evohome
Regulátor pro ovládání smìšovacích ventilù HM80
Bezdrátový regulátor urèený pro ovládání smìšovacích ventilù instalovaných v systémech pro chlazení
nebo vytápìní. Regulátor pøijímá øídicí signály požadavku vytápìní bezdrátovì (RF 868,3 MHz) ze
systému evohome.
2
Výstupní signál
3
Øídící funkce
4
5
6
• 2x 230 V (3 A) ne kontaktech relé pro otevøení nebo uzavøení
smìšovacího ventilu (ne bezpotenciálový kontakt!)
• 230 V (3 A) na kontaktech relé pro sepnutí nebo vypnutí èerpadla
(ne bezpotenciálový kontakt!)
øízení prostorové teploty; øízení teploty vody (volitelné)
Funkce ruèního ovládání
tlaèítko pro zapnutí/vypnutí pohonu
Indikace LED
funkce smìšování zap./vyp.: èervená/zelená; sepnutí èerpadla:
zelená; a nìkolik chybných hlášení: èervená
Napájení
230 V;50Hz; max. 1380 VA
Vzdálenost pro radiovou
komunikaci
30 m
Odolnost proti blokování
Pøijímaè tøídy 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Krytí
IP54
Montáž
na DIN lištu nebo na zeï
Rozmìry (VxŠxH)
161,5 mm; 121 mm; 46 mm
Popis výrobku
Regulátor pro smìšovací ventily
Regulátor
Objednací èísla
HM80
7
Cena
5 818
Dodateèné výrobky pro HM80
T7414C1012
Teplotní snímaè (volitelný)
614
8
Reléová jednotka bezdrátovì ovládaná BDR91
Reléová jednotka BDR91 je urèená pro spínání zdrojù tepla. V pøípadì, že systém evotouch vyšle
požadavek na sepnutí zdroje tepla, je signál bezdrátovì pøenesen do reléové jednotky, která zdroj tepla
sepne.
• Úspora èasu: Jednoduchá instalace díky bezdrátové RF komunikaci
9
Informace
10
11
Napájení 230 Vac, 50 Hz
• Pøepínací kontakt, 24...230 Vac, 5 A odporovì, 3 A induktivnì
Jazyk specifikace
Èesky
Zahrnuje
1x BDR91
Další popis
Certifikace CE. Dosah bezdrátové RF komunikace 30 m v obytné
budovì, frekvence RF komunikace je 868 MHz.
Objednací èísla
BDR91A1000
12
13
14
2-8
www.honeywell.cz/acs
Cena
2 212
Detektory a alarmy
Detektory a alarmy
Strana
3-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Detektory a alarmy
Detektory a alarmy
Detektor oxidu uhelnatého XC
Hlásièe výskytu CO øady X byly optimalizovány tak, aby byly vhodné pro použití v oblasti ochrany
obytných objektù pøed CO. Jsou konstruovány tak, aby splòovaly potøeby majitelù domù i jednotlivých
uživatelù.
Detektor zjiš¤uje obsah oxidu uhelnatého ve vzduchu. Pøístroj se instaluje v místnostech, které obsahují
spotøebiè paliva. Pøístroj musí být ve vzdálenosti 1 - 3 m od možného zdroje CO.
2
3
Certifikace výrobku
Nezávislá certifikace zkušebnou podle evropských norem EN502911:2010 a EN50291-2:2010
Další popis
Princip detekce: Elektrochemický èlánek Ecosure (XC70) Ecosure X®
(XC100, XC100D)
• Úrovnì alarmu: 43 ppm po dobu 19 až 75 minut, 100 ppm po dobu
6 až 25 minut, 300 ppm ménì než 1,5 minuty
• Napájení bateriemi
• Pamì¤ vyhlášených poplachù
• Volitelná pøedbìžná poplašná signalizace
• Signalizace dosažení konce životnosti
• 10letá (XC100, XC100D) nebo 7letá (XC70) životnost a záruka
• Bezúdržbové provedení, bez vymìnitelných dílù
• Zvýraznìné zobrazení poplašného hlášení (XC100, XC100D)
• LCD displej (XC100D)
4
5
Záruka
7 let
10 let
10 let
6
Displej
NE
NE
ANO
Objednací èísla
XC70-CS
XC100-CS
XC100D-CS
Cena
1 195
1 395
1 495
7
Detektor oxidu uhelnatého s kontaktem SF340
Detektor úniku oxidu uhelnatého umožòuje zjistit pøítomnost oxidu uhelnatého ve vzduchu. Detektor
umožòuje zjistit obsah oxidu uhelnatého od hodnoty 50 ppm.
Detektor zjiš¤uje obsah oxidu uhelnatého ve vzduchu. Pøístroj se instaluje v místnostech, které obsahují
spotøebiè paliva. Pøístroj musí být ve vzdálenosti 1 - 3 m od možného zdroje CO. Detektor obsahuje
zvukovou i vizuální indikaci obsahu CO.
8
9
Certifikace výrobku
CE certifikát
Další popis
Princip detekce: Elektrochemnická komùrka
• Úrovnì alarmu: 50 ppm po dobu 60 až 90 minut, 100 ppm po dobu
10 až 40 minut, 300 ppm ménì než 3 minuty
• Napájení bateriemi
• Životnost 6,5 roku
10
Popis výrobku
CO ALARM SF340E - napájení 230VAC, záložní baterie, výmìnný snímací element
CO ALARM SF340F - napájení 230VAC, záložní baterie, výstupní relé, možnost
vzájemného propojení nìkolika detektorù, výmìnný snímací element
CO ALARM SF340F - napájení 12/24VAC, záložní baterie, výstupní relé, možnost
vzájemného propojení nìkolika detektorù, výmìnný snímací element
11
12
13
14
3-2
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
2102B0510
2102B0511
Cena
3 266
4 404
2102B0514
4 404
Detektory a alarmy
Detektor hoølavých plynù ZPFL
Detektor úniku hoølavých plynù umožòuje urèit rozsah a místo hoølavých plynù: zemního plynu,
metanu, propanu, butanu, LPG a LNG. Detektor je vybaven optickou a akustickou signalizací.
Alarm je urèen k použití v samostatných bytových jednotkách. Mùže být použit v bytech, domech,
ale nesmí být instalován ve venkovních prostorách.
Certifikace výrobku
CE certifikát
Další popis
Provedení do ruky
• Lehký, skladný, cenovì dostupný
• Jednoduché ovìøení provozuschopnosti
Objednací èísla
ZPFL1
2
3
Cena
1 105
4
Detektory úniku hoølavých plynù HF500
5
Detektory HF500 jsou navrženy jako kompletní øešení pro detekci zemního plynu/metanu a LPG
(propan-butan) pro domácnosti. K dispozici jsou dvì varianty: HF500NG pro detekci zemního plynu a
HF500LPG pro detekci LPG. Detektory se vyznaèují vysokou spolehlivostí, jednoduchou instalací a
snadným ovládáním. Detektory jsou vybaveny viditelnými stavovými LED diodami a hlasitým
poplachem indikují únik hoølavých plynù.
Detektory HF500 lze použít buï jako samostatná zaøízení, nebo mohou být využity jejich výstupní relé
pro ovládání elektromagnetického ventilu nebo k signalizaci na ovládacím panelu/poplašném systému.
6
Další popis
7
Provedení
Detektor úniku zemního plynu
Detektor úniku LPG
• Detektor obsahuje katalytický senzor hoølavých plynù
• Obsahuje hlasitný i vizuální indikátor
• Integrované poplašné relé s pøepínacím kontaktem
• Implementovaná funkce vlastní kontroly
• Napájení 110 - 230 V stø., 50/60 Hz
• Životnost 5 let
Objednací èísla
HF500NG-EN
HF500LPG-EN
8
Cena
2 490
2 490
9
10
11
12
13
14
3-3
3-4
www.honeywell.cz/acs
Termostatické hlavice a pohony
Programovatelné termostatické hlavice
Termostatické hlavice
Termostatické hlavice pro veøejné prostory
Speciální termostatické hlavice
Omezovaèe teploty vratné vody
Termoelektrické pohony, servopohony
Strana
4-2
4-3
4-8
4-9
4-14
4-15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Programovatelné termostatické hlavice
Programovatelné termostatické hlavice
Elektronická termostatická hlavice TheraPro HR90
Termostatická hlavice Honeywell TheraPro HR90 je elektronický regulátor vynikající moderním
provedením a funkcemi, které pøispívají k energetickým úsporám. Tato elektronická hlavice se používá
jako samostatné zaøízení, která se nasazuje na termostatické ventily a slouží pro lokální regulaci
vytápìní prostøednictvím otopných tìles. Hlavice se vyznaèuje velikým výklopným podsvíceným
displejem a jednoduchým ovládáním.
Díky jednoduchému uzamykajícímu mechanismu je možné hlavici jednoduše a rychle nainstalovat na
termostatický ventil. Implementovaný princip regulace umožòuje nastavení až 3 èasových programù.
Ihned po instalaci hlavice HR90 je aktivován pøednastavený program.
Na hlavici mohou být nastaveny rùzné provozní režimy a funkce:
• Režim automatický, ECO a manuální
• Prázdniny, párty a den volna (speciální program pro jeden volný den)
Úsporné funkce:
• Funkce otevøeného okna - uzavøení ventilu pøi otevøeném oknì.
• V ECO režimu dochází k poklesu prostorové teploty o 3oC
• Optimalizované øízení prostorové teploty - hlavice vypoèítává kdy má být ventil otevøen a uzavøen tak,
aby bylo dosaženo požadované prostorové teploty.
2
3
4
5
6
Funkce hodin
Èasový program mùže být individuálnì zmìnìn pro každý den.
Celkem mùže být nastaveno až 6 teplotní zmìn (dle èasu) se 3
rùznými teplotami. Èasový program a teploty jsou volnì nastavitelné.
Certifikace výrobku
Splòuje CE certifikaci
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 30 oC
Teplota protimrazové ochrany 5 oC
7
8
Napájení
2 baterie 1,5V: LR6, AA, AM3, Litium nebo 2 nabíjecí baterie 1,2V
NiMH
Rozmìry (VxŠxH)
60 mm; 54 mm; 96 mm
Materiály
Polykarbonát
Krytí
IP30
Okolní teplota
0 ... 50 oC
Relativní vlhkost
10 ... 90 %rh
Zahrnuje
Adaptéry: Danfoss RA, Comap/Herz M28x1,5mm
Ovládací panel - jazyk
Polsky, Èesky, Maïarsky, Rumunsky, Slovensky
Další popis
9
• Vestavìný teplotní snímaè NTC
• Pøipojení M30x1,5
Odkazy:
10
11
Video (Anglicky)
http://hr90.ecc.emea.honeywell.com/env/video.avi
Video (Nìmecky)
http://hr90.ecc.emea.honeywell.com/gev/video.avi
Animace (Nìmecky)
http://hr90.ecc.emea.honeywell.com/gea/INSTALLATION.mp4
Animace (Nìmecky)
http://hr90.ecc.emea.honeywell.com/gea/
COMFORTFUNCTION.mp4
Animace (Nìmecky)
http://hr90.ecc.emea.honeywell.com/gea/PROGRAMMING.mp4
Sada obsahuje: Elektronická hlavice, podložku displeje, baterie, šrouby, adaptéry
Objednací èísla
HR90EE
12
13
14
4-2
www.honeywell.cz/acs
Cena
1 390
Termostatické hlavice
Termostatické hlavice
Thera-4 (T3000 ) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Honeywell Thera-4 Classic jsou teplotnì øízené proporcionální regulátory bez
pomocné energie. Termostatická hlavice v kombinaci s termostatickým ventilem (TRV) regulují
pokojovou teplotu prostøednictvím regulace vtoku vytápìcí vody do otopného zaøízení.
• TRV jsou instalovány do vodních otopných soustav na vstupní nebo (ménì èasto) na výstupní
pøipojení u otopných tìles nebo jiných otopných zaøízení.
• Pokud jsou hlavice použity s urèitými typy tìl Honeywell TRV, odpovídají evropským standardùm
EN215.
• Termostatické hlavice Thera-4 Classic jsou vhodné pro všechna tìla TRV a vstupy otopných tìles s
pøipojovacím závitem M30 × 1,5 a 11,5 mm.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìla TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
Certifikace výrobku
• Hlavice odpovídají evropským standardùm EN215
Blokování nastavené hodnoty
2
3
4
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
Barva
bílá
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Teplotní snímaè
kapalinové
Certifikace dle EN215
ano
Další popis
5
6
• Moderní ergonomický design
• Kompaktní provedení
• Jednoduché omezení rozsahu
7
Thera-4 s pøipojením M30 x 1,5
Snímací Délka kapiláry
element
vnitøní
vnitøní
m
–
–
Rozsah
teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
1 ... 28
Nulová
poloha
Certifikace
dle TELL "A"
Objednací èísla
Cena
8
–
•
•
•
T3001
T3001W0
292
373
Thera-4 s pøipojením M30 x 1,5 a oddìleným kapalinovým èidlem
Snímací Délka kapiláry
element
oddìlený
oddìlený
m
2
2
Rozsah
teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
1 ... 28
Nulová
poloha
Certifikace
dle TELL "A"
–
•
–
–
Objednací èísla
Cena
T300120
T300120W0
872
872
Kolíèky k blokování rozsahu (bílé 20 kusù)
TA3000C002
37
Ochranný kryt proti krádeži, bílý (RAL9016)
TA6900A001
89
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 pair, 20 pieces
TA1000A001
99
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz
TA1010HZ01
241
DA-adaptér pro pøipojení Danfoss RA k závitovému pøipojení M30 x 1,5
TA1010DA01
213
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
219
9
10
Pøíslušenství
11
12
13
14
4-3
Termostatické hlavice
Thera-4 Design (T2000) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Thera-4 Design se instalují na tìla ventilù (TRV). Termostatická hlavice v
kombinaci s TRV regulují pokojovou teplotu prostøednictvím regulace toku otopné vody do otopného
zaøízení.
• TRV jsou instalovány do vodních otopných soustav na vstupní nebo (ménì èasto) na výstupní
pøipojení u otopných tìles nebo jiných otopných zaøízení.
• Termostatické hlavice tohoto typu s pøipojovacím závitem M30 × 1,5 jsou vhodné pro všechna tìla
TRV a vstupy otopného tìlesa s pøipojovacím závitem M30 × 1,5 a 11,5 mm ovládacím trnem.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìla TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
2
3
Certifikace výrobku
• Hlavice odpovídají evropským standardùm EN215
Blokování nastavené hodnoty
4
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
Snímací element
5
6
vnitøní
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Teplotní snímaè
kapalinové
Provedení
ano
Certifikace dle EN215
ano
Certifikace dle TELL "A"
ano
Další popis
• Dodáváno s vestavìným kapalinovým èidlem
• Moderní design
• Kompaktní provedení
• Jednoduché omezení rozsahu
7
Thera-4 Design s pøipojením M30 x 1,5
Barva
8
bílá
bílá
bílá / chrom
bílá / chrom
9
Rozsah teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
1 ... 28
6 ... 28
1 ... 28
Nulová poloha
–
•
–
•
Objednací èísla
T2001
T2001W0
T2021
T2021W0
Cena
409
409
462
462
Pøíslušenství
10
11
Kolíèky k blokování (20 kusù, bílý, RAL9016)
TA3000C002
37
Ochranný kryt proti krádeži, bílý (RAL9016)
TA6900A001
89
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
99
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz
TA1010HZ01
241
DA-adaptér pro pøipojení Danfoss RA k závitovému pøipojení M30 x 1,5
TA1010DA01
213
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
219
12
13
14
4-4
www.honeywell.cz/acs
Termostatické hlavice
Thera-3 (T6000) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Thera-3 se instalují na tìlesa ventilù (TRV). Termostatická hlavice v kombinaci s
TRV regulují pokojovou teplotu prostøednictvím regulace toku otopné vody do otopného zaøízení.
• TRV jsou instalovány do vodních otopných soustav na vstupní nebo (ménì èasto) na výstupní
pøipojení u otopných tìles nebo jiných otopných systémù.
• Termostatické hlavice tohoto typu s pøipojovacím závitem M30 × 1,5 jsou vhodné pro všechna tìla
TRV a radiátorové vstupy s pøipojovacím závitem M30 × 1,5 a 11,5 mm ovládacím trnem.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìlesa TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
• Termostatické hlavice s pøipojením Herz (Hz) jsou vhodná pro tìla TRV s pøipojením M28 × 1,5 a 9,5
mm ovládacím trnem.
Certifikace výrobku
• Hlavice odpovídají evropským standardùm EN215
Blokování nastavené hodnoty
2
3
4
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
Barva
bílá
Velikost uzavøení
11,5 mm
Teplotní snímaè
kapalinové
5
6
7
Thera-3 s pøipojením M30 x 1,5
Typ
pøipojení
Snímací
element
M30 x 1,5
vnitøní
Délka Rozsah teplotního
kapiláry
nastavení
oC
m
–
6 ... 28
Nulová
poloha
Krytka
Certifikace
dle EN215
Certifikace
dle TELL "A"
–
žádný
•
•
Objednací èísla
T6001C
Cena
380
8
Thera-3 s pøipojením M30 x 1,5 a oddìleným kapalinovým èidlem
Typ
pøipojení
Snímací
element
M30 x 1,5
M30 x 1,5
oddìlený
oddìlený
Délka Rozsah teplotního
kapiláry
nastavení
oC
m
2
6 ... 28
2
1 ... 28
Nulová
poloha
Krytka
Certifikace
dle EN215
Certifikace
dle TELL "A"
–
•
Honeywell
Honeywell
•
•
–
–
Certifikace
dle EN215
Certifikace
dle TELL "A"
–
–
Objednací èísla
T600120
T600120W0
Cena
976
976
9
10
Thera-3-DA s pøipojením Danfoss RA s oddìleným teplotním snímaèem
Typ
pøipojení
Snímací
element
typ RA
oddìlený
Délka Rozsah teplotního
kapiláry
nastavení
oC
m
2
6 ... 28
Nulová
poloha
Krytka
–
Honeywell
Objednací èísla
Cena
11
T600120DA
976
Dekoraèní kroužek pro pøevleèné matice, bílý (RAL9016);
10 párù, 20 kusù
TA1000A001
99
Pøíslušenství
Dekoraèní kroužek, bílý
TA1000B001
195
Ochranný kryt proti krádeži, bílý (RAL9016)
TA6900A001
89
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
219
DA-adaptér pro pøipojení Danfoss RA k závitovému pøipojení M30 x 1,5
TA1010DA01
213
HZ-adaptér pro závitová pøipojení M28 x 1,5 a vzdáleností dosedací
plochy ventilu od ovládacího trnu hlavice 9.5 mm k závitovému
pøipojení M30 x 1.5
TA1010HZ01
241
4-5
12
13
14
Termostatické hlavice
Thera-2 (T9000) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Honeywell Thera-2 je vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (TRV).
V kombinaci s tìlesy TRV regulují prostorovou teplotu pomocí nastavení prùtoku otopné vody do
otopných systémù.
• TRV se montují do otopných vodních soustav na vstup nebo (ménì èasto) na výstup u otopných tìles
nebo jiných otopných systémù.
• Regulátory tohoto typu odpovídají evropské normì ÈSN EN215, pokud jsou použity s urèitými druhy
tìl TRV.
• Termostatické hlavice tohoto typu s pøípojným šroubením M30 × 1,5 jsou vhodné pro všechna tìla
Honeywell TRV a vstupy otopných tìles, všechny ventily Honeywell øady M a také pro všechna
ostatní tìla TRV a vstupy otopných tìles s pøípojným šroubením M30 × 1,5 a stoupáním 11,5 mm.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìla TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
Pro otopné systémy
• Thera-2 je vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss,
Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-2 je vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Odpovídá evropské normì ÈSN EN215
Blokování nastavené hodnoty
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
6
Barva
7
bílá
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Teplotní snímaè
kapalinové
Krytka
Honeywell
Certifikace dle EN215
ano
Další popis
• Vybaveno èidlem s kapalinovou nebo voskovou náplní
• Zasunutím dvou kovových kolíkù do otvorù v otoèné èásti hlavice
mùže být blokován, omezen nebo zúžen regulaèní rozsah
• Ergonomický design
8
Thera-2 s pøipojením M30 x 1,5
9
Snímací
element
vnitøní
vnitøní
10
Délka
kapiláry
mm
–
–
Rozsah teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
1 ... 26
Nulová
poloha
Certifikace
dle TELL "A"
–
•
•
•
Objednací èísla
T9001
T9001W0
Cena
409
409
Thera-2 s pøipojením M30 x 1,5 a oddìleným kapalinovým èidlem
Snímací
element
11
oddìlený
oddìlený
12
Délka
kapiláry
mm
2000
2000
Rozsah teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
1 ... 26
Nulová
poloha
Certifikace
dle TELL "A"
–
•
–
–
Objednací èísla
T900120
T900120W0
Cena
976
976
Pøíslušenství
13
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
99
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz z pøipojení M28
x 1.5 se zdvihem 9.5 mm na pøipojení M30 x 1.5 se zdvihem 11.5 mm
TA1010HZ01
241
Kroužek k zajištìní proti krádeži (bílý)
TA6900A001
89
14
4-6
www.honeywell.cz/acs
Termostatické hlavice
T4000 Design Termostatická hlavice
Termostatická hlavice Honeywell Thera-chrom Design jsou proporcionálnì teplotnì øízené regulátory
bez pomocné energie. Termostatická hlavice Thera-chrom Design nabízí významné úspory ze dvou
dùvodù: a) jednotlivé místnosti mohou být vytápìny na rùznou teplotu dle zpùsobu svého užívání, b)
termostatická hlavice Thera-chrom Design reaguje na další zdroje tepla, napø. sluneèní svit, pøítomnost
osob v místnosti, vyzaøování domácími spotøebièi, osvìtlením atd. pøivíráním termostatického ventilu.
• Termostatická hlavice Thera-chrom Design je dodávána s vestavìným kapalinovým èidlem teploty.
Thera-chrom Design standartnì s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 s délkou ovládacího trnu 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• Thera-chrom Design vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier,
Danfoss, Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-chrom Design vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria,
Buderus, Korado, Kermi, Vogel-Not, Purmo)
Certifikace výrobku
Thera-chrom Design s regulaèní charakteristikou odpovídající normì
ÈSN EN 215.
Blokování nastavené hodnoty
ne
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Umístìní èidla
vestavìné
Rozsah teplotního nastavení
11 ... 27 oC
Stupnice
1 až 6
Nulová poloha
ne
Barva
bílá / chrom
antracit
chrom / chrom
matná / matná
chrom / chrom
3
4
5
Omezení regulaèního rozsahu ne
Velikost uzavøení
2
6
Objednací èísla
T4021
T4321
T4221
T4111
T4021V1
Cena
585
649
879
758
776
7
8
9
10
11
12
13
14
4-7
Termostatické hlavice pro veøejné prostory
Termostatické hlavice pro veøejné prostory
2080 (T7000) Termostatická hlavice
Termostatická hlavice se instaluje na termostatický ventil TRV. Kombinací termostatického ventilu a
termostatické hlavice dochází k úèinné regulaci teploty v prostoru. Teplota v prostoru je regulována
výmìnnou tepla pøes otopné tìleso.
• Termostatické ventily jsou instalovány v otopných systémech nejèastìji s otopnými tìlesy.
• Termostatická hlavice tohoto typu splòuje všechny evropské požadavky dle standardu EN 215.
• Termostatické hlavice 2080 jsou standartnì dodávány s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 s délkou
ovládacího trnu 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• 2080 vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss, Siemens,
Comap, Ivar, Herz)
• 2080 vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Splòuje požadavky na pøipojení se závitem M30 x 1.5 dle evropského
standardu EN 215
Blokování nastavené hodnoty
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
Velikost uzavøení
6
7
11,5 mm
Barva
bílá
Robustní provedení
ano
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Teplotní snímaè
kapalinové
Certifikace dle EN215
ano
2080 s vestavìným teplotním èidlem
Snímací
element
8
vnitøní
vnitøní
Délka Rozsah teplotního
kapiláry
nastavení
oC
m
–
6 ... 28
–
1 ... 28
Nulová
poloha
–
•
Objednací èísla
T7001
T7001W0
Cena
447
447
2080 s oddìleným teplotním èidlem
9
Snímací
element
oddìlený
Délka Rozsah teplotního
kapiláry
nastavení
oC
m
2
6 ... 28
Nulová
poloha
–
Objednací èísla
T700120
Cena
983
10
Pøíslušenství
11
12
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
99
DA-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Danfoss RA
TA1010DA01
213
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz
TA1010HZ01
241
Kroužek k zajištìní proti krádeži, šrouby pro imbusový klíè SW3
TA2080A001
88
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
219
13
14
4-8
www.honeywell.cz/acs
Speciální termostatické hlavice
Speciální termostatické hlavice
T9500 - Termostatická hlavice s oddìleným ovládáním
Termostatická hlavice s oddìleným ovládáním. Možnost omezení a blokování rozsahu. Vhodné pro
• všechny termostatické ventily a vložky ventilù Honeywell a
• všechny Honeywell ventily série M, a
• všechny termostatické ventily a kompaktní vložky ventilù s pøipojením M30 x 1,5 a zdvihem 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• na termostatické ventily
• na kompaktní vložky ventilù.
2
Blokování nastavené hodnoty
3
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
Velikost uzavøení
11,5 mm
Snímací element
oddìlená jednotka
Barva
bílá
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Teplotní snímaè
kapalinové
Rozsah teplotního nastavení
8 ... 28 oC
Nulová poloha
ano
4
5
Délka kapiláry
m
2
5
Objednací èísla
Cena
T950120W0
T950150W0
2 525
3 195
6
7
Termostatická hlavice Thera-EL (T850) s vestavìným topným tìlískem,
s možností dálkového snížení teploty v místnosti
Termostatická hlavice Honeywell-MNG Thera-EL je proporcionálnì teplotnì øízený regulátor.
Termostatická hlavice Thera-EL nabízí významné úspory. Díky vestavìnému topnému tìlísku lze
pøipojením napìtí 8 až 24 V dálkovì snížit teplotu v místnosti o 2 až 13 °C pod nastavenou hodnotu.
Žádaná teplota v místnosti mùže být nastavena v rozsahu 6 až 28 °C. Zasunutím dvou kovových kolíkù
do otvorù v otoèné èásti hlavice mùže být blokován, omezen nebo zúžen regulaèní rozsah.
• Možná montáž na všechny termostatické ventily Honeywell a
• Všechny Honeywell ventily typu M, a
• S pøipojovacím závitem M30 x 1,5 a vzdáleností dosedací plochy ventilu od ovládacího trnu hlavice
11,5 mm2
Pro otopné systémy a
• Pro tìlesa termostatických ventilù, nebo
• Pro ventilové vložky otopných tìles.
Blokování nastavené hodnoty
9
10
ano
11
Omezení regulaèního rozsahu ano
Velikost uzavøení
8
11,5 mm
Vstupní napìtí
8-24 V AC/DC, pro teplotní pokles o 2-13 °C
Délka kabelu
1,5 m
Snímací element
vnitøní
Barva
bílá
24V topný element
ano
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Teplotní snímaè
voskové
Rozsah teplotního nastavení
6 ... 28 oC
Nulová poloha
ne
12
13
14
Objednací èísla
T850V24
Cena
1 858
4-9
Speciální termostatické hlavice
T100 M - Termostatická hlavice s ekonomickým tlaèítkem
Termostatická hlavice se instaluje na termostatické ventily (TRV). Kombinací termostatického ventilu a
termostatické hlavice dochází k úèinné regulaci teploty v prostoru. Teplota v prostoru je regulována
výmìnnou tepla pøes otopné tìleso.
• Termostatické ventily jsou instalovány v otopných systémech nejèastìji s otopnými tìlesy.
• Termostatické hlavice T100 jsou standartnì dodávány s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 s délkou
ovládacího trnu 11,5 mm.
2
Blokování nastavené hodnoty
3
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
4
5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Snímací element
vnitøní
Barva
bílá
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Teplotní snímaè
kapalinové
Rozsah teplotního nastavení
1 ... 27 oC
Nulová poloha
ano
Krytka
Honeywell
T100M
6
Objednací èísla
T100M-364F
Cena
335
7
T100R / T100RS Termostatický regulátor s oddìleným èidlem pro vodu
8
Termostatické hlavice T100R Design se instalují na tìla ventilù (TRV). Termostatická hlavice v
kombinaci s TRV regulují pokojovou teplotu prostøednictvím regulace toku otopné vody do otopného
zaøízení.
• TRV jsou instalovány do vodních otopných soustav na vstupní nebo (ménì èasto) na výstupní
pøipojení u otopných tìles nebo jiných otopných zaøízení.
• Termostatické hlavice tohoto typu s pøipojovacím závitem M30 × 1,5 jsou vhodné pro všechna tìla
TRV a vstupy otopného tìlesa s pøipojovacím závitem M30 × 1,5 a 11,5 mm ovládacím trnem.
9
Blokování nastavené hodnoty
ne
Omezení regulaèního rozsahu ne
10
11
Velikost uzavøení
11,5 mm
Barva
bílá
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Délka kapiláry
2m
Teplotní snímaè
kapalinové
T100 R s oddìleným èidlem v ponorné jímce
Rozsah teplotního nastavení
oC
10 ... 50
30 ... 70
12
Snímací element
oddìlené, imersní provedení
oddìlené, imersní provedení
Objednací èísla
Cena
T100R-AA
T100R-AB
2 261
2 261
T100 RS s oddìleným èidlem pro pøímé zabudování do potrubí nebo výmìníku
Rozsah teplotního nastavení
oC
10 ... 50
30 ... 70
13
14
4-10
www.honeywell.cz/acs
Snímací element
oddìlené, sensor se závitem
oddìlené, sensor se závitem
Objednací èísla
Cena
T100RS-DA
T100RS-DB
2 981
3 621
Speciální termostatické hlavice
T100V/T100VM - Termostatická hlavice se zajištìním proti sejmutí
Termostatická hlavice tohoto typu je vyrobena z odolného materiálu a svým provedením je vhodná pro
instalace do veøejných prostor.
• Termostatická hlavice se instaluje na termostatický ventil TRV. Kombinací termostatického ventilu a
termostatické hlavice dochází k úèinné regulaci teploty v prostoru. Teplota v prostoru je regulována
výmìnnou tepla pøes otopné tìleso.
• Termostatické hlavice 2080 jsou standartnì dodávány s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 s délkou
ovládacího trnu 11,5 mm.
Termostatická hlavice s extrémní odolností
• Termostatická hlavice mùže být odejmuta pouze pomocí speciálního nástroje
• Nastavení pomocí nastavovacích pozic
• Nastavení pomocí klíèe (T100V-101 a T100VM-101)
• Uzamykací kroužek proti zmìnì nastavení (T100V-101 a T100VM-101)
• Spolehlivý voskový snímací element
Blokování nastavené hodnoty
ne
Velikost uzavøení
11,5 mm
Snímací element
vnitøní
Barva
bílá
Robustní provedení
ano
Ochrana proti krádeži
ano
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Teplotní snímaè
voskové
Nulová poloha
ne
Vhodné pro
V2000
Další popis
Termostatická hlavice mùže být odejmuta pouze za použití
speciálního klíèe (WT100V).
4
6
7
Omezení regulaèního rozsahu
•
Objednací èísla
T100VM-101
Cena
8
747
9
Volitelný teplotní rozsah
Rozsah teplotního nastavení
oC
6 ... 20
3
5
Pevnì nastavený teplotní rozsah
Rozsah teplotního nastavení
oC
6 ... 26
2
Omezení regulaèního rozsahu
–
Objednací èísla
T100VM-241
Cena
747
10
11
12
13
14
4-11
Speciální termostatické hlavice
T100 MZ termostatická hlavice s dálkovým ovládáním
Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním jsou proporcionálnì teplotnì øízené regulátory bez
pomocné energie. Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním nabízí významné úspory ze dvou
dùvodù: - Jednotlivé místnosti mohou být vytápìny na rùznou teplotu dle zpùsobu svého užívání. Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním reaguje na další zdroje tepla, napø. sluneèní svit,
pøítomnost osob v místnosti, vyzaøování domácími spotøebièi, osvìtlením atd. pøivíráním
termostatického ventilu.
• Teplotnì øízené proporcionální regulátory bez pomocné energie pro ventilová tìlesa. Jsou použitelné
také pro otopná tìlesa typu ventil kompakt.
• Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním standartnì s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 mm s
délkou ovládacího trnu 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• T100MZ vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss,
Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• T100MZ vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
2
3
4
Blokování nastavené hodnoty
5
ne
Omezení regulaèního rozsahu ne
Velikost uzavøení
6
7
11,5 mm
Snímací element
oddìlená jednotka
Barva
bílá
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Teplotní snímaè
kapalinové
Rozsah teplotního nastavení
16 ... 24 oC
Nulová poloha
ne
Krytka
Honeywell
8
Délka kapiláry
m
2
5
9
10
11
12
13
14
4-12
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Cena
T100MZ-2512
T100MZ-2515
1 892
1 892
Speciální termostatické hlavice
2080 WL (T7500) Termostatický regulátor s oddìleným èidlem pro vodu nebo vzduch
Termostatický regulátor 2080WL pro vodu nebo vzduch je proporcionální regulátor bez pomocné
energie, urèený pro regulaci teploty ohøívaèù vzduchu, ohøívaèù teplé vody, tepelných výmìníkù atd.
Jímka èidla z mìdi je v pøímém kontaktu s médiem. Alternativnì je možno dodat jako pøíslušenství i
ponornou jímku.
• Termostatický regulátor 2080 wl je dodáván s vestavìným kapalinovým èidlem teploty
• Vhodný pro všechny termostatické ventily s pøipojením M30 x 1,5 a zdvihem 11,5 mm
Pro otopné systémy, ohøívaèe a tepelné výmìníky
• Pro regulaci podlahového vytápìní
• Pro ohøívaèe vzduchu
• Pro pøípravu teplé vody, pro výmìníky tepla a plavecké bazény
Blokování nastavené hodnoty
2
3
ano
4
Omezení regulaèního rozsahu ano
Velikost uzavøení
11,5 mm
Barva
bílá
Snímací element
oddìlený, voda/vzduch
Robustní provedení
ano
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Délka kapiláry
2m
5
6
Teplotní snímaè
kapalinové
Rozsah teplotního nastavení
20 ... 70 oC
Nulová poloha
ne
Další popis
P-pásma jsou specifikována v dokumentaci k ventilùm.
Objednací èísla
T750120
7
Cena
833
8
9
10
11
12
13
14
4-13
Omezovaèe teploty vratné vody
Omezovaèe teploty vratné vody
Thera-RTL (T6102) Omezovaè teploty vratné vody
Thera-RTL omezuje teplotu vratné vody z otopných tìles nebo v pøípadì kombinace otopných tìles a
podlahového vytápìní omezuje teplotu vratné vody okruhu podlahového vytápìní.
Regulátor Thera-RTL je vhodný pro tìlesa termostatických ventilù Honeywell s regulaèní kuželkou BB,
KV nebo UBG. Nelze jej použít pro tìlesa ventilù SL nebo V, protože pøednastavitelná regulaèní kuželka
zabraòuje pøenosu tepla do teplotního èidla regulátoru.
2
Blokování nastavené hodnoty
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
3
4
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Umístìní èidla
vestavìné
Teplotní snímaè
voskové
Barva
bílá dle RAL9016
Rozsah teplotního nastavení
20 ... 50 oC
5
Objednací èísla
T6102
Cena
550
Pøíslušenství
6
7
Dekoraèní kroužek k zakrytí matice
TA1000A001
99
Dekoraèní kroužek
TA1000B001
195
Kroužek k zajištìní proti krádeži
TA6900A001
89
Omezovaè teploty vratné vody (set) pro ovládání podlahového vytápìní (T6101, T6102)
Thera - RTL (set) omezuje teplotu vratné vody z otopných tìles nebo v pøípadì kombinace otopných
tìles a podlahového vytápìní omezuje teplotu vratné vody okruhu podlahového topení. Thera RTL (set)
omezovací sada teploty vratné vody pro podlahové topení, pøipojené k radiátoru/otopné soustavì.
Omezovací sada je nastavitelná v rozsahu 20°C až 50°C. K dispozici jsou dva druhy omezovacích sad.
Jedna sada má odkryté ovládání a druhá zakryté ovládání. Thera RTL (set) se zakrytým ovládáním je
pøi montáži skøínky nastaven a zakryt dvíøky. Pro pøenastavení se musí dvíøka sejmout povolením dvou
šroubù a po otoèení ovládací hlavice zmìníme teplotu. Thera RTL (set) s odkrytým ovládáním
umožòuje mìnit teplotu podlahy jednoduše, protože hlavice vystupuje z dvíøek ven. Øízení teploty
podlahy probíhá pøes regulaèní ventil, který je ovládán RTL-hlavicí která omezuje prùtok skrz podlahu.
Thera - RTL (Set) se instaluje na zpìtné potrubí otopného tìlesa nebo smyèky podlahového vytápìní.
Pokud teplota vratné vody stoupne nad nastavenou hodnotu, termostatický ventil se uzavøe a prùtok
daným otopným okruhem se pøeruší. Jakmile teplota vratné vody poklesne, otevøe se termostatický
ventil a dojde ke zvýšení prùtoku otopné vody.
8
9
10
Blokování nastavené hodnoty
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
11
12
Médium
voda nebo voda-glykol
Maximální pracovní tlak
10 bar
Max. delta P
1 bar
Barva
bílá dle RAL9016
Rozsah teplotního nastavení
20 ... 50 oC
Další popis
Provedení se zakrytým i odkrytým ovládáním
Popis výrobku
Nastavení 1 - Omezovaè teploty s viditelným termostatem
Nastavení 2 - Omezovaè teploty se zakrytým termostatem
13
14
4-14
www.honeywell.cz/acs
Hodnoty Kvs
1
1,7
Objednací èísla
T6102RUB15
T6102AUB15
Cena
2 837
2 813
Termoelektrické pohony, servopohony
Termoelektrické pohony, servopohony
Termoelektrický pohon pro 2-polohovou regulaci, Smart-T
Termoelektrický pohon otevøeno/zavøeno a ovládání PWM.
Krytí
IP44
Indikace polohy
Èervený indikátor
Funkce spínaèe polohy
Spínací SPST kontakty, 5(3) A; pøi napájení sepnutý kontakt
Síla na døíku
90 N
2
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Délka kabelu
1m
3
Další popis
Pohon je dodávan vèetnì montážního klipu (MT-CLIP) a montážního
adaptéru M30 x 1,5 (MT-ADAPT-HW).
• Další adaptéry na vyžádání.
• Speciální délka kabelù nebo speciální konektory na vyžádání.
• Efektivní zdvih pro ventily je 2,5/6,5 mm; maximální zdvih 4/8 mm.
4
2,5 mm; 90 N
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
Zdvih
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
min
4
4
4
4
4
4
4
4
Poèáteèní
proud
A
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
Objednací èísla
Doba
chodu
min
6,5
6,5
6,5
6,5
Poèáteèní
proud
A
0,4
0,4
0,4
0,4
Objednací èísla
Cena
MT8-230-NO
MT8-230S-NO
MT8-230-NC
MT8-230S-NC
853
1 043
853
1 043
MT-CLIP
2 184
Kabel 2,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-2.5M
2 079
Kabel 5 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-5M
2 599
Kabel 10 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-10M
4 157
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
–
1
–
1
–
1
–
1
MT4-024-NO
MT4-024S-NO
MT4-024-NC
MT4-024S-NC
MT4-230-NO
MT4-230S-NO
MT4-230-NC
MT4-230S-NC
Cena
747
934
747
934
747
867
747
867
6,5 mm; 90 N
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
Zdvih
Koncové
spínaèe
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
–
1
–
1
6
7
8
9
10
Pøíslušenství
Extra montážní klip; 10 kusù
5
Pøipojovací kabely (ne pro modely s koncový spínaèi)
11
12
Montážní adaptéry
Extra montážní adaptér M30 x 1,5; 10 kusù
MT-ADAPT-HW
1 557
Montážní adaptér pro ventily Herz; 10 kusù
MT-ADAPT-HP
1 557
Montážní adaptér pro ventily Danfoss-RA
EVA1-Danfoss
270
Montážní adaptér pro ventily Velta -Compact Manifold
HCA1VEL
172
13
14
4-15
Termoelektrické pohony, servopohony
Termoelektrický pohon pro plynulou regulaci, MT010
Termoelektrický pohon urèený pro ventily øady: V58xxA/C (DN15-20), V90, V100, V300, V2000, V2464,
V2474, VSO.
Pro termostatické ventily s pøipojením: M30 x 1,5
2
3
Krytí
IP54
Napájecí napìtí
24 Vac
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
0 až 10 V DC
Zdvih
2,5 mm
Výpadek napájení
prodloužení
Doba chodu
75 s
4
Poèáteèní proud
0,25 A
Další popis
Optimální zdvih pro ventily Honeywell 2,5 mm;
maximální zdvih 3,5 mm.
5
2,5 mm; 90 N
Délka kabelu
m
1
3
6
Objednací èísla
Cena
MT010-N
MT010-3MN
2 165
2 512
Malý servopohon, 3-polohová regulace, zdvih 2,5 mm 90 N, M7410A
7
Elektrický servopohon s 3-polohovou regulací pro ventily øady: V135, V136, V58..A4, V58..C4, VSO.
8
9
Krytí
IP43
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Napájecí napìtí
24 Vac
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
2,5 mm
Doba chodu
57 s
Další popis
IRVA1 mechanicky odolné provedení pro veøejné prostory
2,5 mm; 90 N
10
Délka kabelu
m
0,9
3
11
12
13
14
4-16
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Cena
M7410A1001
M7410A1001-3M
1 887
1 981
Tìlesa termostatických ventilù
Termostatické ventily
Strana
5-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Termostatické ventily
Termostatické ventily
SL - Termostatický ventil s pøednastavením (V2000SL)
Termostatický ventil s nastavením zdvihu regulaèní kuželky s širokým rozsahem použití, max. 10 bar,
max. diferenèní tlak 1 bar, pro horkou vodu do 130 °C, hodnota pH 8 až 9,5. Výmìnu regulaèní kuželky
lze provést i za provozu, bez vypouštìní otopné soustavy. Bílá ochranná krytka. Ventil je vhodný pro
všechny termostatické hlavice a termoelektrické pohony Honeywell.
Pro dvoutrubkové otopné soustavy
2
3
4
5
6
Materiály
Tìlo ventilu z poniklované mosazi. Vložka ventilu z mosazi s EPDM Okroužky a mìkkých tìsnìní a vøeteno z nerezové oceli. Uzávìr z bílého
plastu.
Certifikace výrobku
SL - Termostatický ventil s pøednastavením dle normy ÈSN EN 215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
1 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
omezením zdvihu
Barva ochranné krytky
bílá
Umístìní ventilu
na pøívodu
Pøipojení
vnitøní a vnìjší závit
Další popis
Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
7
TRV tìlo, typ SL dle EN215 (D)
8
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
Tvar tìla
9
Svìtlost
DN
mm
15
20
15
20
Hodnoty
Kvs
1,85
1,95
1,85
1,95
Pøipojení potrubí
"
1/2
3/4
1/2
3/4
Pøipojení tìleso
"
1/2
3/4
1/2
3/4
Certifikace
dle EN215
Pøipojení tìleso
"
3/8
Certifikace
dle EN215
•
V2020ESL10
305
•
•
•
•
Objednací èísla
V2000ESL15
V2000ESL20
V2000DSL15
V2000DSL20
Cena
362
409
362
409
TRV tìlo, typ SL dle EN215 (F)
Tvar tìla
10
Svìtlost
DN
mm
10
Hodnoty
Kvs
1,7
Pøipojení potrubí
"
3/8
15
1,85
1/2
1/2
•
V2020ESL15
334
20
1,95
3/4
3/4
–
V2020ESL20
380
10
15
20
1,7
1,85
1,95
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
•
•
–
V2020DSL10
V2020DSL15
V2020DSL20
305
334
380
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
82
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
219
VS1200SL11
205
krátké rohové
dle NF
krátké rohové
dle NF
krátké rohové
dle NF
pøímé k NF
pøímé k NF
pøímé k NF
11
12
Objednací èísla
Cena
Pøíslušenství
13
Náhradní díly
14
SL - Náhradní kuželka ventilu
5-2
www.honeywell.cz/acs
Termostatické ventily
VS - Termostatický ventil s pøednastavením (V2000VS)
Plynule pøednastavitelný termostatický ventil, max 10 bar, max. diferenèní tlak 2 bar, pro horkou vodu
do 130 °C, hodnota pH 8 až 9,5. Výmìnu regulaèní kuželky a O-kroužku lze provést i za provozu, bez
vypouštìní otopné soustavy. Krémová ochranná krytka.Ventil je vhodný pro všechny termostatické
hlavice a termoelektrické pohony Honeywell
Pro dvoutrubkové otopné soustavy
Materiály
Tìlo ventilu z poniklované matné mosazi. Vložka ventilu z mosazi s
O-kroužky z EPDM a jemným tìsnìním, vøeteno z nerezové oceli a
nastavovacího èíselníku z plastu. Ochranná krytka z šedého plastu.
Spojovací matice a koncový díl z poniklované mosazi
3
Certifikace výrobku
VS - Termostatický ventil s pøednastavením dle normy ÈSN EN 215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
2 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
ano
Barva ochranné krytky
béžová
Umístìní ventilu
na pøívodu
Hodnoty Kvs
0,72
Pøipojení
vnitøní závit
4
5
6
7
VS - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN
Tvar tìla
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
Svìtlost
DN
mm
10
15
20
10
15
20
Pøipojení potrubí
"
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Pøipojení tìleso
"
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Certifikace
dle EN215
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
V2000EVS10
V2000EVS15
V2000EVS20
V2000DVS10
V2000DVS15
V2000DVS20
Cena
366
406
504
366
406
504
VS - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN - poniklované šroubení
Tvar tìla
krátké rohové dle NF
krátké rohové dle NF
krátké rohové dle NF
pøímé k NF
pøímé k NF
pøímé k NF
Svìtlost
DN
mm
10
15
20
10
15
20
Pøipojení potrubí
"
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
2
Pøipojení tìleso
"
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Certifikace
dle EN215
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
V2020EVS10
V2020EVS15
V2020EVS20
V2020DVS10
V2020DVS15
V2020DVS20
Cena
366
406
504
366
406
504
8
9
10
11
12
13
14
5-3
Termostatické ventily
VS - Termostatický ventil - axiální a úhlový
Tvar tìla
axiální
axiální
úhlové levé
úhlové levé
úhlové pravé
úhlové pravé
2
3
Svìtlost
DN
mm
10
15
10
15
10
15
Pøipojení potrubí
"
3/8
1/2
3/8
1/2
3/8
1/2
Pøipojení tìleso
"
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Certifikace
dle EN215
–
–
–
–
–
–
Objednací èísla
V2000AVS10
V2000AVS15
V2000LVS10
V2000LVS15
V2000RVS10
V2000RVS15
Cena
380
411
523
523
523
523
Pøíslušenství
4
5
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
82
Jednoduchý klíè k pøednastavení termostatických ventilù VS, V, FS a k
nastavení prùtoku pøípravkem Verafix-Mess
VA8201FV02
134
BB - Termostatický ventil s pevnou hodnotou kv (V2000BB)
Termostatický ventil s kuželkou BB s širokým rozsahem použití, max. 10 bar, max. diferenèní tlak 1 bar,
pro horkou vodu do 130°C, hodnota pH 8 až 9,5.Výmìnu regulaèní kuželky a O-kroužku lze provést i
za provozu, bez vypouštìní otopné soustavy. Èerná ochranná krytka. Ventil je vhodný pro všechny
termostatické hlavice a termoelektrické pohony Honeywell.
Pro dvoutrubkové otopné soustavy
6
7
8
9
10
11
Materiály
Tìlo ventilu z poniklované matné mosazi. Vložka ventilu z mosazi s
O-kroužky z EPDM a jemným tìsnìním, vøeteno z nerezové oceli.
Ochranná krytka z èerného plastu. Spojovací matice a koncový díl z
poniklované mosazi
Certifikace výrobku
BB - Termostatický ventil s pevnou hodnotou kv dle normy ÈSN
EN 215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
1 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Barva ochranné krytky
èerná
Hodnoty Kvs
0,62
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
12
13
14
5-4
www.honeywell.cz/acs
Termostatické ventily
BB - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN
Tvar tìla
Umístìní
ventilu
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
na pøívodu
na pøívodu
Svìtlost
DN
mm
15
15
Pøipojení potrubí
"
1/2
1/2
Pøipojení tìleso
"
1/2
1/2
Certifikace
dle EN215
•
•
Objednací èísla
V2000EBB15
V2000DBB15
Cena
231
259
2
Cena
3
BB - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN - poniklované šroubení
Tvar tìla
Umístìní
ventilu
Pøipojení potrubí
"
3/8
Pøipojení tìleso
"
3/8
Certifikace
dle EN215
na pøívodu
Svìtlost
DN
mm
10
krátké rohové
dle NF
krátké rohové
dle NF
krátké rohové
dle NF
pøímé k NF
pøímé k NF
Objednací èísla
•
V2020EBB10
276
na pøívodu
15
1/2
1/2
•
V2020EBB15
292
na pøívodu
20
3/4
3/4
–
V2020EBB20
366
na pøívodu
na pøívodu
10
15
3/8
1/2
3/8
1/2
•
•
V2020DBB10
V2020DBB15
276
292
4
5
BB - Termostatický ventil - axiální, úhlový a s obloukovým nátrubkem
Tvar tìla
Umístìní
ventilu
axiální
axiální
úhlové levé
úhlové levé
úhlové pravé
úhlové pravé
obloukový
nátrubek
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
Svìtlost
DN
mm
10
15
10
15
10
15
15
Pøipojení potrubí
"
3/8
1/2
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
Pøipojení tìleso
"
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Certifikace
dle EN215
–
–
–
–
–
–
–
Objednací èísla
V2000ABB10
V2000ABB15
V2000LBB10
V2000LBB15
V2000RBB10
V2000RBB15
V2000BBB15
Cena
360
290
525
514
525
514
558
BB - Termostatický ventil s obráceným smìrem prùtoku
Tvar tìla
Umístìní
ventilu
Svìtlost
DN
mm
15
Pøipojení potrubí
"
1/2
Pøipojení tìleso
"
1/2
Certifikace
dle EN215
–
V2000HBB15
391
15
1/2
1/2
–
V2000IBB15
391
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
82
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
219
axiální na vratném
potrubí
pøímé na vratném
potrubí
Objednací èísla
Cena
Pøíslušenství
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5-5
Termostatické ventily
UBG - Termostatický ventil s pevnou hodnotou kv (V2000UB)
Termostatický ventil s plochou kuželkou UBG, max. 10 bar, max. diferenèní tlak 1 bar, pro horkou vodu
do 130 °C, hodnota pH 8 až 9,5. Výmìnu regulaèní kuželky a O-kroužku lze provést i za provozu, bez
vypouštìní otopné soustavy. Bílá ochranná krytka. Ventil je vhodný pro všechny termostatické hlavice
a termoelektrické pohony Honeywell
Pro dvoutrubkové otopné soustavy
2
Materiály
Tìlo ventilu z poniklované matné mosazi. Vložka ventilu z mosazi s
O-kroužky z EPDM a jemným tìsnìním, vøeteno z nerezové oceli.
Ochranná krytka z bílého plastu. Spojovací matice a koncový díl z
poniklované mosazi
Certifikace výrobku
UBG - Termostatický ventil s pevnou hodnotou kv dle normy ÈSN EN
215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
1 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
3
4
5
6
7
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Barva ochranné krytky
bílá
Umístìní ventilu
na pøívodu
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
Vhodné pro pøipojení termostatických ventilù.
UBG - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN
Tvar tìla
8
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
9
10
Svìtlost Hodnoty
DN
Kvs
mm
10
1,7
15
1,85
20
1,95
25
2,2
10
1,45
15
1,85
20
1,95
25
2,2
Pøipojení potrubí
"
3/8
1/2
3/4
1
3/8
1/2
3/4
1
Pøipojení tìleso
"
3/8
1/2
3/4
1
3/8
1/2
3/4
1
Certifikace
dle EN215
•
•
•
–
•
•
•
–
Objednací èísla
V2000EUB10
V2000EUB15
V2000EUB20
V2000EUB25
V2000DUB10
V2000DUB15
V2000DUB20
V2000DUB25
Cena
298
266
330
934
297
319
363
934
UBG - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN - poniklované šroubení
Tvar tìla
11
krátké rohové
dle NF
krátké rohové
dle NF
krátké rohové
dle NF
pøímé k NF
12
13
Svìtlost Hodnoty
DN
Kvs
mm
10
1,8
Pøipojení potrubí
"
3/8
Pøipojení tìleso
"
3/8
Certifikace
dle EN215
Objednací èísla
Cena
•
V2020EUB10
298
15
1,8
1/2
1/2
•
V2020EUB15
319
20
1,95
3/4
3/4
–
V2020EUB20
368
15
1,1
1/2
1/2
•
V2020DUB15
319
UBG - Termostatický ventil - axiální, úhlový a s obloukovým nátrubkem
Tvar tìla
14
axiální
úhlové levé
úhlové pravé
5-6
Svìtlost Hodnoty
DN
Kvs
mm
15
1,2
15
1
15
1
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení potrubí
"
1/2
1/2
1/2
Pøipojení tìleso
"
1/2
1/2
1/2
Certifikace
dle EN215
–
–
–
Objednací èísla
V2000AUB15
V2000LUB15
V2000RUB15
Cena
298
377
528
Termostatické ventily
H - Termostatický ventil pro vysoké prùtoky (V2050)
Termostatický ventil s plochou kuželkou, max. 10 bar, max. diferenèní tlak 0,3 bar (axiální ventil na
pøívodu 0,01 bar), DN25 s odlehèenou kuželkou. Pro horkou vodu do 130°C, hodnota pH 8 až 9,5.
Výmìnu regulaèní kuželky a O-kroužku lze provést i za provozu, bez vypouštìní otopné soustavy. Bílá
ochranná krytka. Ventil je vhodný pro všechny termostatické hlavice a termoelektrické pohony
Honeywell
Pro otopné soustavy
Materiály
Bronz Rg 5 dle normy DIN 1705, matnì niklovaný. Univerzální
pøipojení DN 15 až DN 25 s vnitøním závitem dle normy ÈSN
Certifikace výrobku
H - Termostatický ventil pro vysoké prùtoky dle normy ÈSN EN 215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
0,3 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,9 mm
2
3
4
5
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Barva ochranné krytky
bílá
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
6
H - Termostatický ventil
Tvar
tìla
Umístìní
ventilu
rohové
rohové
pøímé
pøímé
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
Svìtlost Hodnoty
DN
Kvs
mm
15
5
20
7
15
3,5
20
5
Pøipojení potrubí
"
1/2
3/4
1/2
3/4
Pøipojení tìleso
"
1/2
3/4
1/2
3/4
Objednací èísla
Pøipojení potrubí
"
1/2
Pøipojení tìleso
"
1/2
Objednací èísla
Cena
7
V2050EH015
V2050EH020
V2050DH015
V2050DH020
740
817
740
817
8
H - Termostatický ventil - axiální
Tvar
tìla
Umístìní
ventilu
axiální
na pøívodu nebo na
vratném potrubí
Svìtlost Hodnoty
DN
Kvs
mm
15
5
V2050HH015
Cena
9
693
10
Pøíslušenství
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
82
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
219
11
12
13
14
5-7
Termostatické ventily
Therafix (V2464, V2474) H-Blok s TRV vložkou
Therafix se užívá k pøipojení bìžných, kompaktních èi univerzálních (6 - bodových) otopných tìles s 50
mm rozteèí pøipojovacího potrubí, které lze použít jak pro jednotrubkové, tak pro dvoutrubkové otopné
systémy. Radiátory pøipojené pomocí systému Therafix mohou být vypouštìny nebo plnìny za chodu.
Systém Therafix je vybaven TRV vložkou na vstupu, vložkou šroubení na výstupu a pøipojením na
termostatickou hlavici M30 x 1,5. Systém therafix je kompatibilní se všemi termostatickými hlavicemi
Honeywell s pøipojením M30 x 1,5.
Pro otopné soustavy
2
3
4
5
6
7
Materiály
Tìleso ventilu z matnì poniklované mosazi. Vložka ventilu z mosazi,
O-kroužky a mìkké tìsnìníz EPDM. Matice pro pøipojení k otopnému
tìlesu z mosazi. Ochranná krytka z poniklované mosazi
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na pøívodu a vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Rozteè mezi pøívodním a
zpìtným potrubím
50 mm
Svìtlost DN
15 mm
Hodnoty Kvs
0,6
Pøipojení - potrubí
3/4 "
Pøipojení
vnìjší závit
Další popis
Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
Pro dvoutrubkový systém (V2474)
8
Tvar tìla
rohové
rohové
pøímé
pøímé
9
Pøipojení - tìleso (")
3/4
1/2
3/4
1/2
Objednací èísla
V2474EX020
V2474EY015
V2474DX020
V2474DY015
Cena
977
1 027
977
1 027
Pøíslušenství
10
Speciální klíè
VA8300A001
386
Pøipojovací šroubení pro otopná tìlesa
11
Šroubení, pøevleèné matice, tìsnìní pro
• ventily s vnitøním závitem: všechny V2000 a V2050 termostatické ventily, V26xx
(Mira-3 a Optimal-plus), V24xx (Therafix, Verafix a Veramax);
• ventily s vnìjším závitem: všechny V2000 Series termostatické ventily, V22xx, V24xx;
• ventily s vnìjším závitem, ploché tìsnìní: V2075, 77 a 78.
Potrubní šroubení pro vnitøní závit
12
Pøíslušenství
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 12 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 15 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 18 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 12 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 15 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 18 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 14 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 16 mm
13
14
5-8
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
VA620A1012
VA620A1515
VA620A2018
VA621A1012
VA621A1515
VA621A2018
VA622B1514
VA622B1516
Cena
26
26
26
86
86
122
235
235
Regulaèní a uzavírací šroubení
Regulaèní a uzavírací šroubení
Strana
6-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Regulaèní a uzavírací šroubení
Regulaèní a uzavírací šroubení
Verafix (V2400) Plynule pøednastavitelná šroubení pro otopná tìlesa
Verafix jsou regulaèní a uzavírací šroubení s dìlenou regulaèní kuželkou pro otopná tìlesa typu klasik.
Používají se pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání prùtoku topné
vody otopnými tìlesy. Jednotlivá tìlesa mohou být pomocí speciálního adaptéru (viz. pøíslušenství)
vypouštìna nebo napouštìna za provozu soustavy.
Pro otopné soustavy
2
Materiály
Tìlo šroubení z matnì niklované mosazi. Regulaèní kuželka z mosazi.
Tìsnicí O-kroužky z EPDM a NBR. Matice pro pøipojení k otopnému
tìlesu z poniklované mosazi. Ochranná krytka z poniklované mosazi
s NBR tìsnìním.
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
3
4
5
6
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
• Instalace na pøívodní potrubí je také možná. Funkce napouštìní a
vypouštìní systému nejsou podporovány!
Verafix s poniklovaným šroubením
7
Tvar tìla
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
8
9
Svìtlost DN
mm
10
15
20
10
15
20
Hodnoty Kvs Pøipojení - potrubí
"
1,7
3/8
1,7
1/2
1,7
3/4
1,4
3/8
1,45
1/2
1,5
3/4
Objednací èísla
Cena
V2400E0010
V2400E0015
V2400E0020
V2400D0010
V2400D0015
V2400D0020
274
295
376
274
295
376
VA8300A001
386
Pøíslušenství
Speciální klíè
10
11
12
13
14
6-2
www.honeywell.cz/acs
Regulaèní a uzavírací šroubení
Verafix-E (V2420) Plynule pøednastavitelná šroubení pro otopná tìlesa
Verafix-E jsou regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu klasik. Používají se pro
dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání prùtoku topné vody otopnými
tìlesy. Jednotlivá tìlesa mohou být pomocí speciálního adaptéru (viz. pøíslušenství) vypouštìna nebo
napouštìna za provozu soustavy.
Pro otopné soustavy
Materiály
Tìlo šroubení z matnì niklované mosazi. Regulaèní kuželka z mosazi.
Tìsnicí O-kroužky z EPDM a NBR. Matice pro pøipojení k otopnému
tìlesu z poniklované mosazi. Ochranná krytka z poniklované mosazi
s NBR tìsnìním.
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
3
4
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
2
5
• Instalace na pøívodním potrubí je také možná, funkce vypouštìní a
napouštìní není podporována.
6
Verafix-E s poniklovaným šroubením
Tvar tìla
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
Svìtlost DN
mm
10
15
20
10
15
20
Hodnoty Kvs Pøipojení - potrubí
"
1,7
3/8
1,7
1/2
1,7
3/4
1,4
3/8
1,45
1/2
1,5
3/4
Objednací èísla
Cena
V2420E0010
V2420E0015
V2420E0020
V2420D0010
V2420D0015
V2420D0020
211
220
281
211
220
281
VA8300A001
386
Pøíslušenství
Speciální klíè
7
8
9
10
11
12
13
14
6-3
Regulaèní a uzavírací šroubení
Veramax (V2430, V2440) Regulaèní šroubení
Regulaèní šroubení Veramax byla vyvinuta speciálnì pro jednotrubkové nebo samotížné dvoutrubkové
soustavy s vysokým prùtokem topné vody. Díky pøíznivému tvaru prùtoèného prùøezu a tìsnicích ploch
sedla byla významnì snížena hluènost šroubení.
Pro otopné soustavy
2
3
4
5
6
Materiály
Robustní konstrukce, vyjímeènì tichý provoz, velmi dobré prùtokové
charakteristiky, tìleso z bronzu Rg5.
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ne
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
Instalace na pøívodní potrubí je také možná, ovšem funkce
vypouštìní/napouštìní není podporována!
Veramax s poniklovaným šroubením
Tvar tìla
rohové
rohové
pøímé
pøímé
7
8
Svìtlost DN
mm
15
20
15
20
Hodnoty Kvs Pøipojení - potrubí
"
7
1/2
7
3/4
5
1/2
5
3/4
Objednací èísla
Cena
V2440E0015
V2440E0020
V2440D0015
V2440D0020
819
918
871
993
VA8300A001
386
Pøíslušenství
Speciální klíè
9
MARS SerieV330 - Uzavírací šroubení
Uzavírací šroubení.
Pro otopné systémy.
10
Materiály
11
Možnost vypínání
ano
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN10
12
Tìleso ventilu vyrobeno z poniklované mosazi. Vložka ventilu
vyrobeny z mosazi s tìsnícími O-kroužky vyrobenými z EPDM.
Ochranný kryt vyroben z šedého plastu. Krycí matice vyrobena z
poniklované mosazi s O-kroužky vyrobenými z EPDM.
Objednací èísla
Tvar tìla
13
rohové
rohové
pøímé
pøímé
14
6-4
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
10
15
10
15
Pøipojení - potrubí
"
3/8
1/2
3/8
1/2
Objednací èísla
V330E010
V330E015
V330D010
V330D015
Cena
176
176
182
182
Regulaèní a uzavírací šroubení
VENUS Serie V340 - Uzavírací šroubení
Uzavírací šroubení
Pro otopné systémy.
Materiály
Tìleso ventilu vyrobeno z poniklované mosazi. Vložka ventilu
vyrobeny z mosazi s tìsnícími O-kroužky vyrobenými z EPDM.
Ochranný kryt vyroben z šedého plastu. Krycí matice vyrobena z
poniklované mosazi s O-kroužky vyrobenými z EPDM.
Možnost vypínání
ano
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN10
2
3
4
Objednací èísla
Tvar tìla
rohové
rohové
pøímé
pøímé
Svìtlost DN (mm)
10
15
10
15
Pøipojení - potrubí (")
3/8
1/2
3/8
1/2
Objednací èísla
V340E010
V340E015
V340D010
V340D015
Cena
179
192
179
192
5
6
Verafix-V Uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil-kompakt
Uzavírací šroubení Verafix-V je šroubení pro tìlesa typu ventil-kompakt s pøipojením 50 mm. Šroubení
se používá pro dvoutrubkové systémy, které mají integrované ventily s možností uzavírání otopných
tìles.
Pro otopné soustavy
Materiály
Tìlo ventilu vyrobené z kované mosazi, vložka ventilu z mosazi s
tìsnìním z EPDM nebo PTFE.
Možnost vypínání
ano
Umístìní ventilu
na pøívodu a vratném potrubí
Médium
voda
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozteè mezi pøívodním a
zpìtným potrubím
50 mm
8
9
10
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení - potrubí
3/4 "
Další popis
Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
Verafix-V Uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil-kompakt
Tvar tìla
rohové
rohové
pøímé
pøímé
Hodnoty Kvs
1,8
1,8
3,5
3,5
Pøipojení
vnìjší závit
vnitøní závit
vnìjší závit
vnitøní závit
7
Pøipojení - tìleso (")
G3/4A
G1/2
G3/4A
G1/2
Objednací èísla
V2495EX020A
V2495EY015A
V2495DX020
V2495DY015
Cena
355
383
277
290
11
12
Pøíslušenství
Pøipojení pro mìdìnou a mìkkou ocelovou trubku (2 kusy);
3/4" x 15 mm
VA7200A015
188
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2 mm
OT112M-3/4F
164
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 18 x 2 mm
OT112M-3/4H
164
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2 mm
OT113M-3/4F
153
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 18 x 2 mm
OT113M-3/4H
153
6-5
13
14
Regulaèní a uzavírací šroubení
V2461 Verafix-VK Regulaèní a uzavírací šroubení s možností vypouštìní pro otopná
tìlesa
Verafix-VK jsou regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil-kompakt s rozteèí
pøipojovacího potrubí 50 mm. Používají se pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci
nebo uzavírání prùtoku topné vody otopnými tìlesy. Jednotlivá tìlesa mohou být pomocí speciálního
adaptéru (viz. pøíslušenství) vypouštìna nebo napouštìna za provozu soustavy.
Pro otopné soustavy
2
Materiály
Tìlo ventilu z matnì niklované mosazi. Regulaèní kuželka z mosazi.
Tìsnicí O-kroužky z EPDM a NBR. Matice pro pøipojení k otopnému
tìlesu z poniklované mosazi. Ochranná krytka z poniklované mosazi
s NBR tìsnìním
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
3
4
5
6
7
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na pøívodu a vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozteè mezi pøívodním a
zpìtným potrubím
50 mm
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení - potrubí
3/4 "
Pøipojení
vnìjší závit
Další popis
Poznámka:
• hodnoty kvs pro jednotrubkový systém odpovídají 50% z hodnot
u vložek ventilù s kv=0,87.
• Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
8
Verafix-VK pro jednotrubkové soustavy
9
10
Tvar tìla
Hodnoty Kvs
rohové
rohové
pøímé
pøímé
1,23
1,23
1,15
1,15
11
12
13
14
6-6
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení - tìleso
"
G3/4A
G1/2
G3/4A
G1/2
Objednací èísla
V2461EX20
V2461EY15
V2461DX20
V2461DY15
Cena
529
469
582
469
Termostatické hlavice,
ventily a šroubení DESIGN
Design
Strana
7-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Design
Design
T4000 Design Termostatická hlavice
Termostatická hlavice Honeywell Thera-chrom Design jsou proporcionálnì teplotnì øízené regulátory
bez pomocné energie. Termostatická hlavice Thera-chrom Design nabízí významné úspory ze dvou
dùvodù: a) jednotlivé místnosti mohou být vytápìny na rùznou teplotu dle zpùsobu svého užívání, b)
termostatická hlavice Thera-chrom Design reaguje na další zdroje tepla, napø. sluneèní svit, pøítomnost
osob v místnosti, vyzaøování domácími spotøebièi, osvìtlením atd. pøivíráním termostatického ventilu.
• Termostatická hlavice Thera-chrom Design je dodávána s vestavìným kapalinovým èidlem teploty.
Thera-chrom Design standartnì s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 s délkou ovládacího trnu 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• Thera-chrom Design vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier,
Danfoss, Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-chrom Design vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt
(Neria, Buderus, Korado, Kermi, Vogel-Not, Purmo)
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Thera-chrom Design s regulaèní charakteristikou odpovídající normì
ÈSN EN 215.
Blokování nastavené hodnoty
ne
Omezení regulaèního rozsahu ne
6
7
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Umístìní èidla
vestavìné
Rozsah teplotního nastavení
11 ... 27 oC
Stupnice
1 až 6
Nulová poloha
ne
Barva
bílá / chrom
antracit
chrom / chrom
matná / matná
chrom / chrom
8
9
10
11
12
13
14
7-2
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
T4021
T4321
T4221
T4111
T4021V1
Cena
585
649
879
758
776
Design
Termostatické ventily edice Thera Design
Nové termostatické ventily Thera Design Edition jsou ventily speciálnì urèené pro montáž na otopná
tìlesa. Díky prvotøídnímu vzhledu a konstrukci jsou vhodné pro všechny typy prostøedí.
• Termostatické ventily jsou urèeny k distribuci otopného média do otopných tìles. Termostatické
ventily se mohou instalovat na pøívodním nebo na zpìtném pøipojení do potrubí. Spoleènì s
termostatickou hlavicí, napøíklad Thera-4, kontrolují prostorovou teplotu a regulují prùtok teplé vody
otopným tìlesem. K úspoøe energie dochází díky individuální regulaci rozdílných teplot v
místnostech.
• TRV tìla tohoto typu mají tichý chod a jsou urèeny k distribuci otopného média do otopných tìles
prostøednictvím dvoutrubkových systémù se støedním prùtokem.
Voda nebo smìs voda glykol, kvalita dle VDI2035
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobené z mosazi s pochromovaným nebo bílým
povrchem (RAL9016), vložka ventilu je vyrobena z mosazi s Okroužky z EPDM a uzávìru a šroubu z korozivzdorné oceli, ochranná
krytka je vyrobena z plastu, spojovací matice a koncový díl z
pochromované mosazi s O-kroužkem z EPDM
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
ano
Provedení
ano
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení - tìleso
1/2 "
2
3
4
5
6
7
Design v bílé
Tvar tìla
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
Barva
bílá
bílá
bílá
bílá
Objednací èísla
V2081ESL15
V2081DSL15
V2081RSL15
V2081LSL15
Cena
887
887
945
945
Tvar tìla
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
Barva
chrom
chrom
chrom
chrom
Objednací èísla
V2082ESL15
V2082DSL15
V2082RSL15
V2082LSL15
Cena
945
945
1 087
1 087
8
9
Design chromové
11
Náhradní díly
Kuželka ventilu
10
VS1200SLGB11
211
12
13
14
7-3
Design
Pøíslušenství
2
3
4
5
Ruèní koleèko, bílé (RAL9016)
VA2200C001
1 172
Ruèní koleèko, chromové
VA2200C002
1 423
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 12mm
VA2201D012
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 14mm
VA2201D014
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 15mm
VA2201D015
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 16mm
VA2201D016
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 18mm
VA2201D018
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 20mm
VA2201D020
34
Rùžice na stìnu, chromová ; 40 x 12mm
VA2201E012
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 14mm
VA2201E014
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 15mm
VA2201E015
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 16mm
VA2201E016
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 18mm
VA2201E018
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 20mm
VA2201E020
65
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12mm
VA720C1200
163
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14mm
VA720C1400
163
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 15mm
VA720C1500
163
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16mm
VA720C1600
163
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12 x 1,1mm
VA721C1211
168
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA721C1420
168
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 1,5mm
VA721C1615
168
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA721C1620
168
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA721C1820
168
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA722C1420
192
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA722C1620
192
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA722C1820
192
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 20 x 2mm
VA722C2020
192
Pøíslušenství - pøipojení
6
7
8
9
Thera Design Edition - regulaèní a uzavírací šroubení
Nové regulaèní a uzavírací šroubení Verafix Design jsou ventily speciálnì urèené pro montáž na otopná
tìlesa. Díky prvotøídnímu vzhledu a konstrukci jsou vhodné pro všechny typy prostøedí.
• Uzavírací šroubení Verafix Design se používají pro pøipojení otopných tìles k otopným systémùm.
Instalují se na vratné potrubí a umožòují uzavøení prùtoku média pøes otopné tìleso.
Pro vodovodní otopné systémy.
10
11
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobené z mosazi s pochromovaným nebo bílým
povrchem (RAL9016), vložka ventilu je vyrobena z mosazi s Okroužky z EPDM a uzávìru a šroubu z korozivzdorné oceli, ochranná
krytka je vyrobená z mosazi s pochromovaným nebo bílým povrchem
(RAL9016), spojovací matice a koncový díl z pochromované mosazi s
O-kroužkem z EPDM
Možnost vypínání
ano
12
13
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
14
7-4
www.honeywell.cz/acs
Design
2 ... 130 oC
Teplota média
Jmenovitý tlak
PN10
Provedení
ano
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení
vnìjší závit
Pøipojení - tìleso
1/2 "
2
Design v bílé
Tvar tìla
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
Barva
bílá
bílá
bílá
bílá
Objednací èísla
V2481E0015
V2481D0015
V2481R0015
V2481L0015
Cena
1 030
1 030
1 087
1 087
Tvar tìla
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
Barva
chrom
chrom
chrom
chrom
Objednací èísla
V2482E0015
V2482D0015
V2482R0015
V2482L0015
Cena
1 058
1 058
1 201
1 201
3
4
Design chromové
Pøíslušenství
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 12mm
VA2201D012
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 14mm
VA2201D014
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 15mm
VA2201D015
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 16mm
VA2201D016
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 18mm
VA2201D018
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 20mm
VA2201D020
34
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 12mm
VA2201E012
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 14mm
VA2201E014
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 15mm
VA2201E015
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 16mm
VA2201E016
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 18mm
VA2201E018
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 20mm
VA2201E020
65
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12mm
VA720C1200
163
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14mm
VA720C1400
163
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 15mm
VA720C1500
163
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16mm
VA720C1600
163
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12 x 1,1mm
VA721C1211
168
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA721C1420
168
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 1,5mm
VA721C1615
168
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA721C1620
168
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA721C1820
168
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA722C1420
192
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA722C1620
192
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA722C1820
192
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 20 x 2mm
VA722C2020
192
Pøíslušenství - pøipojení
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7-5
Design
Therafix Design - H-blok s termostatickým ventilem
Nové termostatické ventily Thera Design Edition jsou ventily speciálnì urèené pro montáž na otopná
tìlesa se støedovým pøipojením. Díky prvotøídnímu vzhledu a konstrukci jsou vhodné pro všechny typy
prostøedí.
• Termostatický ventil Therafix Design je urèený pro montáž na otopná tìlesa se støedovým pøipojením
s pøipojovací vzdáleností 50 mm. Termostatické ventily Therafix Design jsou dodávány vèetnì
pøednastavitelné TRV kuželky na pøívodu a vestavìným regulaèním a uzavíracím šroubením na
výstupu. Termostatické ventily Therafix Design jsou dodávány s pøipojením M30 × 1,5. Tyto ventily
jsou kompatibilní se všemi ventily vyrábìné spoleèností Honeywell.
Pro vodovodní otopné systémy.
2
3
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobené z mosazi s pochromovaným nebo bílým
povrchem (RAL9016), vložka ventilu je vyrobena z mosazi s
O-kroužky z EPDM a uzávìru a šroubu z korozivzdorné oceli,
ochranná krytka je vyrobena z plastu, spojovací matice a koncový
díl z pochromované mosazi s O-kroužkem z EPDM
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
4
5
6
7
Umístìní ventilu
na pøívodu
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení
vnìjší závit
Pøipojení - tìleso
1/2 "
Design v bílé
8
Tvar tìla
pravý rohový
levý rohový
pøímý
9
Objednací èísla
V2881RSL15
V2881LSL15
V2881DSL15
Cena
1 914
1 914
1 914
Objednací èísla
V2882RSL15
V2882LSL15
V2882DSL15
Cena
2 296
2 296
2 296
Design chromový
Tvar tìla
pravý rohový
levý rohový
pøímý
10
11
12
13
14
7-6
www.honeywell.cz/acs
Design
Pøíslušenství
Ruèní koleèko, bílé (RAL9016)
VA2200C001
1 172
Ruèní koleèko, chromové
VA2200C002
1 423
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 12mm
VA2201D012
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 14mm
VA2201D014
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 15mm
VA2201D015
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 16mm
VA2201D016
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 18mm
VA2201D018
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 20mm
VA2201D020
34
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 12mm
VA2201E012
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 14mm
VA2201E014
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 15mm
VA2201E015
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 16mm
VA2201E016
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 18mm
VA2201E018
65
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 20mm
VA2201E020
65
3
4
5
Pøíslušenství - pøipojení
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12mm
VA720C1200
163
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14mm
VA720C1400
163
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 15mm
VA720C1500
163
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16mm
VA720C1600
163
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12 x 1,1mm
VA721C1211
168
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA721C1420
168
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 1,5mm
VA721C1615
168
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA721C1620
168
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA721C1820
168
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA722C1420
192
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA722C1620
192
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA722C1820
192
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 20 x 2mm
VA722C2020
192
6
7
8
9
Náhradní díly
Kuželka ventilu
2
VS1200SLGB11
211
10
11
12
13
14
7-7
7-8
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily a
regulátory diferenèního tlaku
Vyvažovací ventily
Strana
8-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vyvažovací ventily
Vyvažovací ventily
V5032A Dvouregulaèní vyvažovací ventily Kombi-2-plus s mìøicími
konektory SafeCon
Hydraulické vyvážení je základním požadavkem pro spolehlivou funkci teplovodní otopné nebo
chladicí soustavy. U nevyvážené soustavy mùže docházet k pøetápìní/nedotápìní jednotlivých
otopných tìles nebo topných okruhù. Nezávisle na výbìru otopných tìles je v nìkterých pøípadech
vyžadována (napø. dle DIN 18 380, VOB èást C) individuální regulace jednotlivých topných okruhù.
• Toho lze dosáhnout napøíklad dvouregulaèními vyvažovacími a uzavíracími ventily Kombi-2-Plus.
• Ventily Kombi-2-Plus s variabilní aperturou nabízí tyto doplòkové funkce: uzavírání, napouštìní,
vypouštìní.
• Dodateènou instalací membránového regulátoru V5012 Kombi-DP lze ventil rozšíøit na automatický
vyvažovací ventil, a to i za provozu, v natlakovaném systému.
Pro teplovodní otopné a chladicí systémy.
2
3
4
Materiály
Tìlesa ventilu z èerveného bronzu RG5 dle DIN 1705 s mosaznými
konektory pro mìøení tlaku, vložka ventilu z mosazi s EPDM
O-kroužky a PTFE tìsnìním sedla ventilu, ovládací koleèko z
modrého odolného plastu.
5
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Zobrazení hodnot pøednastavení.
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje mìøení
ano
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
6
7
8
Pøipojení pøíslušenství
vøetenem / boèním pøipojením
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
9
• Lze použít i jako regulátor diferenèního tlaku po pøipojení
membránového regulátoru V5012 Kombi-DP.
Typ regulace
statický tlak
Více informací
http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html
Typy a dimenze
10
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
11
12
13
14
8-2
www.honeywell.cz/acs
Hodnoty Kvs
2,8
5,8
6,9
20,1
20,2
45,3
45,3
73
Velikost pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3
Objednací èísla
V5032Y0015A
V5032Y0020A
V5032Y0025A
V5032Y0032A
V5032Y0040A
V5032Y0050A
V5032Y0065A
V5032Y0080A
Cena
1 302
1 352
1 421
2 387
2 553
3 771
6 541
11 324
Vyvažovací ventily
Pøíslušenství
V5012 Kombi-DP membránový regulátor pro ventily DN15...DN40.
Rozsah nastavení: diferenèní tlak 0.1...0.3 bar
V5012C0103
1 631
V5012 Kombi-DP membránový regulátor pro ventily DN15...DN40.
Rozsah nastavení: diferenèní tlak 0.3...0.6 bar
V5012C0306
2 325
Vypouštìcí adaptér
VA3400A001
464
Elektronický mìøicí poèítaè pro vyvažování "BasicMes-2" vèetnì
pøíslušenství (kuføík)
VM242A0101
41 117
2
3
Kombi-3-plus MODRÝ Univerzální stoupaèkový ventil
Uzavírací a regulaèní ventily Kombi-3-Plus slouží v otopných, ventilaèních a chladicích soustavách na
vratném potrubí k hydraulickému vyvážení. Ventily mají bezúdržbové utìsnìní vøetene dvojitým
O-kroužkem. Ventil mùže být bez pøerušení provozu otopné soustavy rozšíøen o další funkce:
napouštìní a vypouštìní nebo automatická regulace diferenèního tlaku (pro DN15 až DN40) pomocí
membránového regulátoru. Vzorek tlakového signálu pro membránový regulátor lze získat buï pomocí
ventilu Kombi-3-Plus s èervenou nebo prostým pøipojením na pøívodní potrubí.
• Kombi-3-Plus s modrou krytkou v kombinaci s Kombi- 3-Plus s èervenou krytkou umožòuje mìøení
na pøivodním potrubí a pøednastavování na vratném potrubí zároveò
Pro otopné nebo chladící soustavy
Certifikace výrobku
Ano
Materiály
Stoupaèkové ventily pro pøívodní potrubí, vyrobeny z bronzu Rg 5,
vhodné pro horkou vodu do 130°C, pro pH hodnoty 8 až 9,5,
maximální provozní tlak 16 bar.
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
5
6
7
oC
Teplota média
2 ... 130
Jmenovitý tlak
PN16
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Zobrazení pøednastavené hodnoty.
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Pøipojení pøíslušenství
vøetenem
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
4
8
9
10
• Mùže být upraven na automatický vyvažovací ventil doplnìním
membrány V5012 Kombi-DP (viz 'Pøíslušenství').
• Pøipojení viz 'Pøipojení pro vyvažovací a potrubní ventily'.
Typ regulace
statický tlak
Více informací
http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html
11
12
13
14
8-3
Vyvažovací ventily
Kombi-3-plus MODRÝ s vnitøními pøipojovacími závity
Svìtlost DN
mm
10
15
20
25
32
40
50
65
80
Objednací èísla
Cena
934
963
1 105
1 157
2 317
2 508
4 199
7 642
12 244
Adaptér pro montáž termoelektrického pohonu s pøipojením M30 x 1,5
VA2500A001
595
Kryt proti nedovolené manipulaci, pro ventily DN15...DN25
VA2501A010
198
Kryt proti nedovolené manipulaci, pro ventily DN32...DN50
VA2501A032
299
Izolaèní kryt pro ventil DN 10 a DN 15
VA2510C015
240
Izolaèní kryt pro ventil DN 20
VA2510C020
267
Izolaèní kryt pro ventil DN 25
VA2510C025
363
Izolaèní kryt pro ventil DN 32
VA2510C032
422
Izolaèní kryt pro ventil DN 40
VA2510C040
483
Izolaèní kryt pro ventil DN 50
VA2510C050
602
V5012C Kombi-membránová jednotka; Rozsah nastavení 10...30
kPa(1.45...4.35 psi) diferenèní tlak; pro ventily V5010 Kombi-3-plus
BLUE DN10...DN40
V5012C0103
1 631
V5012C Kombi-membránová jednotka; Rozsah nastavení 30...60 kPa
(4.35...8.7 psi) diferenèní tlak; pro ventily V5010 Kombi-3-plus BLUE
DN10...DN40
V5012C0306
2 325
3
2,4
2,7
6,4
6,8
21
22
38
47,7
71
Velikost pøipojení
"
Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3
V5010Y0010
V5010Y0015
V5010Y0020
V5010Y0025
V5010Y0032
V5010Y0040
V5010Y0050
V5010Y0065
V5010Y0080
2
4
Hodnoty Kvs
Pøíslušenství
5
6
7
8
Kombi-3-plus ÈERVENÝ - Univerzální stoupaèkový ventil
9
Uzavírací ventil s možností mìøení. Ventil se používá v kombinaci s ventilem V5010 Kombi-3-plus, který
se instaluje na vratné potrubí.
• Hydraulické vyvážení je základním požadavkem pro spolehlivou funkci otopné soustavy. U
nevyvážené soustavy mùže docházet k pøetápìní jednotlivých otopných tìles nebo topných okruhù.
Nezávisle na výbìru otopných tìles je v nìkterých pøípadech vyžadována (napø. dle DIN 18 380, VOB
èást C) individuální regulace jednotlivých topných okruhù. Toho lze dosáhnout napøíklad
vyvažovacími a uzavíracími ventily Kombi-3-Plus.
• Kombi-3-Plus s modrou krytkou v kombinaci s Kombi- 3-Plus s èervenou krytkou umožòuje mìøení
na pøivodním potrubí a pøednastavování na vratném potrubí zároveò. Uzavírání, mìøení prùtoku,
napouštìní a vypouštìní, pøipojení tlakového signálu pro membránový regulátor.
Pro otopné nebo chladící soustavy
10
11
12
13
Certifikace výrobku
Ano
Materiály
Stoupaèkové ventily pro pøívodní potrubí, vyrobeny z bronzu Rg 5,
vhodné pro horkou vodu do 130°C, pro pH hodnoty 8 až 9,5,
maximální provzní tlak 16 bar.
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
14
8-4
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily
Jmenovitý tlak
PN16
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje mìøení
ano
Pøipojení pøíslušenství
vøetenem
Umístìní ventilu
na pøívodu
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
2
• Metoda správného mìøení a zaregulování je popsána v pøíruèce:
"Vždy v rovnováze aneb vyvažování armaturami Honeywell"
Typ regulace
statický tlak
Více informací
http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html
Kombi-3-plus ÈERVENÝ s vnitøními pøipojovacími závity
Svìtlost DN
mm
10
15
20
25
32
40
50
65
80
Hodnoty Kvs
1,5
2,5
4,5
6,5
13
20
35
42
68
Velikost pøipojení
"
Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3
Objednací èísla
Cena
V5000Y0010
V5000Y0015
V5000Y0020
V5000Y0025
V5000Y0032
V5000Y0040
V5000Y0050
V5000Y0065
V5000Y0080
764
788
911
955
1 930
2 100
4 051
6 803
11 806
Izolaèní kryt pro ventil DN 10 a DN 15
VA2510C015
240
Izolaèní kryt pro ventil DN 20
VA2510C020
267
Izolaèní kryt pro ventil DN 25
VA2510C025
363
Izolaèní kryt pro ventil DN 32
VA2510C032
422
Izolaèní kryt pro ventil DN 40
VA2510C040
483
Izolaèní kryt pro ventil DN 50
VA2510C050
602
Kryt proti nedovolené manipulaci, pro ventily DN15...DN25
VA2501A010
198
Kryt proti nedovolené manipulaci, pro ventily DN32...DN50
VA2501A032
299
VA3502A Sada pro mìøení tlaku
VA3502A001
1 131
Elektronický mìøící poèítaè VM242A BasicMes-2
VM242A0101
41 117
Pøíslušenství
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-5
Vyvažovací ventily
V6000 Kombi-F, Pøírubový vyvažovací ventil s mìøicími konektory SafeCon
Hydraulické vyvážení je základním pøedpokladem pro spolehlivou funkci otopné nebo chladicí
soustavy. U nevyvážené soustavy mùže docházet k pøetápìní èi nedotápìní jednotlivých tìles
nebo celých o topných okruhù. Nezávisle na výbìru termostatických ventilù je v nìkterých
pøípadech vyžadována (napø. dle DIN 18 380, VOB èást C) individuální regulace jednotlivých
topných okruhù. Toho lze dosáhnout napøíklad regulaèními a uzavíracími ventily Kombi-F-II.
Ventily Kombi-F-II nabízejí tyto funkce: uzavírání, pøed-nastavení prùtoku, mìøení prùtoku.
Pro vodovodní systémy s topnou nebo chladicí kapalinou.
• Pøednastavení prùtoku omezením zdvihu regulaèní kuželky s èíselným zobrazením
• Dvì hrdla pro mìøení diferenèního tlaku
• Vøeteno dvojitì tìsnìno systémem EDD
• Hodnota pøednastavení se neztrácí pøi otáèení ovládacího koleèka
• Šroub pøednastavení chránìn plastovou krytkou
• Tìsnìní sedla z PTFE
• Regulaèní kuželka a vøeteno z nerezové oceli
• Tìleso ventilu z litiny GG25, opatøeno modrým nátìrem
• Dostupné v dimenzích až do DN400
2
3
4
5
Materiály
Tìleso ventilu z litiny GG25, opatøeno modrým nátìrem; Regulaèní
kuželka a vøeteno z nerezové oceli s tìsnìním vyrobeným z PTFE;
Mosazná mìøicí hrdla pro mìøení tlaku; DN15-50: ruèní koleèko z
èerného plastu, DN65 a vyšší: ruèní koleèko vyrobené z oceli, èernì
natøené
6
Tvar tìla
pøímé
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
-10 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Èíselné zobrazení pøednastavení. Hodnota se zmìní pøi otoèení
koleèka.
Umožòuje mìøení
ano
Pøipojení pøíslušenství
boèním pøipojením
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Pøipojení
pøíruby
Typ regulace
statický tlak
Více informací
http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html
7
8
9
Kombi-F-II
10
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
11
12
13
14
8-6
www.honeywell.cz/acs
Hodnoty Kvs
4,5
6,6
9,8
15,1
24,9
48,5
74,4
111
165
242
372
704
Objednací èísla
V6000D0015A
V6000D0020A
V6000D0025A
V6000D0032A
V6000D0040A
V6000D0050A
V6000D0065A
V6000D0080A
V6000D0100A
V6000D0125A
V6000D0150A
V6000D0200A
Cena
4 280
4 688
5 271
6 201
6 958
7 424
8 501
13 217
18 051
26 493
38 138
86 000
Vyvažovací ventily
Kombi-F
Svìtlost DN
mm
250
300
350
400
Hodnoty Kvs
812
1380
1651
2389
Objednací èísla
V6000D0250A
V6000D0300A
V6000D0350A
V6000D0400A
Cena
156 570
211 653
273 488
501 269
3
V5001P Automatický vyvažovací ventil Kombi-Auto
Automatický vyvažovací ventil V5001P Kombi-Auto se používá pro zajištìní hydraulické
vyváženosti v otopných i chladicích soustavách v komerèních a obytných budovách. Je
konstruován pro montáž do zpáteèky. Používá se v systémech s promìnným prùtokem, napøíklad
ve dvoutrubkových soustavách. Princip vyvažování je založen na udržování tlakové diference na
konstantní, pøedem nastavené hodnotì, a to i v pøípadì mìnících se prùtoèných množství,
napøíklad ve stavech èásteèného zatížení soustavy. Hydraulické vyvážení je dùležitým
požadavkem pro efektivní provoz otopných a chladicích soustav. V nevyvážených systémech
mùže docházet k nadmìrné nebo nedostateèné dodávce media do jednotlivých okruhù nebo
spotøebièù. Kromì výbìru vhodných termostatických ventilù je nutná regulace jednotlivých
okruhù, která je v nìkterých zemích vyžadována národními normami nebo pøedpisy.
• Automatické vyvážení diferenèního tlaku
• Nejvyšší potenciální úspora energie vzhledem k efektivnímu pøenosu energie a minimalizaci poètu
otáèek
• Nižší emise hluku na regulaèních ventilech
• Vysoká autorita pøes regulaèní ventily
• Rozdìlení systémù do tlakovì nezávislých zón
• Pro výbìr nejsou nutné žádné složité výpoèty
• K uvedení do provozu není potøeba žádná vyvažovací metoda
• Široký rozsah aplikací
• Svìtlosti od DN15 až po DN100
• Široký rozsah pøednastavení pro snadný výbìr
• Velmi vysoké prùtoky
• Snadné uvedení do provozu
• Snadné pøednastavení s plynulou stupnicí delta-p v kPa
• Ruèní pøednastavení bez potøeby jakýchkoliv speciálních nástrojù
• Vyjímatelná vložka pro instalaci ve stísnìných prostorách
• Izolaèní kryt do DN50 zahrnut v dodávce
• Jednoduchá údržba
• Skrytá uzavírací funkce až do DN50
• Rùzné možnosti mìøení pro problematické aplikace
Materiály
• V5001PY Kombi-Auto (DN15 DN50): Tìlo ventilu z èerveného
bronzu, obsah olova <3%; Záslepky z mosazi; Vložka ventilu z
mosazi a nerezové oceli; Otoèné koleèko vyrobené z mosazi a z
plastu; Tlakový ventil SafeConTM vyroben z mosazi
• V5001PF Kombi-Auto (DN65 DN100): Tìlo ventilu z šedé litiny,
obsah olova <3%; Záslepky z mosazi; Vložka ventilu z šedé litiny,
mosazi a nerezové oceli; Otoèné koleèko vyrobené z oceli; Tlakový
ventil SafeConTM vyroben z mosazi
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
-20 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøednastavení
ano
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Pøipojení pøíslušenství
boèním pøipojením
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Typ regulace
diferenèní tlak
Více informací
http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-7
Vyvažovací ventily
Rozsah pøednastavení tlakové diference 5..35 kPa
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
2
3
Hodnoty
Kvs
Pøipojení
3,6
5,8
7,1
15,4
22
35,8
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Velikost
pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Minimální
prùtok (qi)
l/h
40
60
100
150
200
450
Maximální
prùtok (qs)
l/h
1700
2600
3000
6500
9000
19000
Delta-P
Objednací èísla
Cena
kPa
5 ... 35
5 ... 35
5 ... 35
5 ... 35
5 ... 35
5 ... 35
V5001PY1015
V5001PY1020
V5001PY1025
V5001PY1032
V5001PY1040
V5001PY1050
2 048
2 168
2 271
4 347
5 238
6 046
Minimální
prùtok (qi)
l/h
50
50
100
200
250
500
Maximální
prùtok (qs)
l/h
1900
3000
3500
10000
13000
20000
Delta-P
Objednací èísla
Cena
kPa
30 ... 60
30 ... 60
30 ... 60
30 ... 60
30 ... 60
30 ... 60
V5001PY2015
V5001PY2020
V5001PY2025
V5001PY2032
V5001PY2040
V5001PY2050
2 048
2 168
2 271
4 347
5 238
6 046
Minimální
prùtok (qi)
l/h
600
600
1100
Maximální
prùtok (qs)
l/h
20000
30000
35000
Delta-P
Objednací èísla
Cena
Minimální
prùtok (qi)
l/h
750
750
2000
Maximální
prùtok (qs)
l/h
30000
40000
60000
Rozsah pøednastavení tlakové diference 30..60 kPa
4
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
5
6
Hodnoty
Kvs
Pøipojení
3,6
5,8
7,1
15,4
22
35,8
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Velikost
pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rozsah pøednastavení tlakové diference 20..100 kPa
Svìtlost
DN
mm
65
80
100
7
8
Hodnoty
Kvs
Pøipojení
52
75
96
pøíruby
pøíruby
pøíruby
Velikost
pøipojení
"
–
–
–
kPa
20 ... 100
20 ... 100
20 ... 100
V5001PF1065
V5001PF1080
V5001PF1100
51 387
55 340
59 293
Rozsah pøednastavení tlakové diference 40..200 kPa
Svìtlost
DN
mm
65
80
100
9
10
Hodnoty
Kvs
Pøipojení
52
75
96
pøíruby
pøíruby
pøíruby
Velikost
pøipojení
"
–
–
–
Delta-P
kPa
40 ... 200
40 ... 200
40 ... 200
Objednací èísla
Cena
V5001PF2065
V5001PF2080
V5001PF2100
51 387
55 340
59 293
VM242A BasicMes-2 elektronický mìøící poèítaè
VM242A0101
41 117
Vypouštìcí ventil
VA3401A008
141
Náhradní impulsní potrubí k ventilu (6 x 1mm), délka 1m,
pro všechny V5001PF
VS5001A002
553
Náhradní impulsní potrubí k ventilu (6 x 1mm), délka 2m,
pro všechny V5001PF
VS5001A002
553
Svorná šroubení s tìsnìním R1/4 pro 6 mm mìdìnou trubièku,
pro všechny V5001PF
VS5500A008
34
Náhradní otoèné koleèko, pro všechny V5001PF
VS5001A001
415
Nástroj pro pøednastavení, pro všechny V5001PF
VS5001A004
345
Mìøicí adaptér pro nízké prùtoky, pro zvýšení mìøicího signálu pøi
nízkých prùtocích. Pro V5001PY DN15-DN25
VS5001A001
415
Mìøicí adaptér pro nízké prùtoky, pro zvýšení mìøicí signál pøi nízkých
prùtocích. Pro V5001PY DN32-DN50
VS5001A002
553
Pøíslušenství a doplòky
11
12
13
14
8-8
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily
V5001S Uzavírací a mìøicí ventil Kombi-S
Uzavírací a mìøicí ventil V5001S Kombi-S se používá pro uzavírání potrubí v otopných nebo
chladících soustavách, a to v bytových, komerèních nebo prùmyslových objektech. Lze jej
instalovat jak do pøívodního, tak do vratného potrubí. Pokud je ventil nainstalován do pøívodu, lze
jej použít také pro pøipojení impulsního potrubí (kapiláry) automatického vyvažovacího ventilu
V5001P Kombi-Auto.
• Pevná, robustní konstrukce
• Široké rozsahy prùtokù
• Izolaèní kryt souèástí dodávky
• Pøíprava pro mìøení prùtoku pomocí odbìrných ventilù Honeywell SafeConTM
• Dva mìøící odbìry, jeden pro standardní prùtok, jeden pro nízké prùtoky
2
3
Materiály
Tìlo ventilu z èerveného bronzu, obsah olova <3%; Horní krytka z
odolného plastu; dolní krytka z mosazi; vložka ventilu z mosazi;
ploché tìsnìní z pryže; ruèní koleèko z odolného plastu
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
-20 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení pøíslušenství
boèním pøipojením
Umístìní ventilu
na pøívodu
Pøipojení
vnitøní závit
Typ regulace
prùtok
Více informací
http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html
4
5
6
S vnitøím závitem dle ISO 7 (DIN 2999)
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Hodnoty Kvs
4,7
8,1
10,7
23,3
35,3
48,8
Velikost pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Objednací èísla
Cena
V5001SY2015
V5001SY2020
V5001SY2025
V5001SY2032
V5001SY2040
V5001SY2050
747
825
957
1 713
2 058
3 209
VM242A0101
41 117
7
8
9
Elektronický mìøící poèítaè VM242A BasicMes-2
Pro všechny velikosti ventilù, poèítaè je dodáván v pøenosném kuføíku
s pøíslušenstvím
10
11
12
13
14
8-9
Vyvažovací ventily
V5004T Kombi-QM Tlakovì nezávislý regulaèní ventil
V5004T Kombi-QM je tlakovì nezávislý regulaèní ventil (PICV). Kombinuje regulator prùtoku a
regulaèní ventil se 100% autoritou v plném rozsahu - vše v jednom zaøízení. Kombi-QM vybavený
pohonem zajiš¤uje plynulou regulaci teploty ovládáním prùtoèného množství. Je vhodný pro
použití jak v systémech s konstantním, tak variabilním prùtokem. Mùže být použit jako omezovaè
maximálního prùtoku v systémech s konstantním prùtokem (bez pohonu), nebo jako tlakovì
nezávislý regulaèní ventil (PICV) v systémech s variabilním prùtokem.
V5004T Kombi-QM slouží pro vyvážení a regulaci teploty fan-coilových jednotek, vzduchotechnických
jednotek, chladicích stropù a jednotrubkových otopných systémù.
• Automatická tlakovì nezávislé regulace a vyvažování
• Pøesný tlakovì nezávislý prùtok
• Nejvyšší potenciální úspora energie vzhledem k efektivnímu pøenosu energie a minimalizaci poètu
otáèek èerpadla
• Integrovaná možnost mìøení pro nalezení optimální požadované hodnoty pro èerpadlo
• Omezení pohybu akèních èlenù, kolísání tlaku nemá vliv na požadovanou teplotu
• Pro výbìr není potøebný žádný komplexní výpoèet
• Pro uvedení do provozu není potøebná žádná metoda vyvažování
• Široký rozsah aplikací - svìtlosti od DN15 do DN150
• Rùzné verze podporující široký rozsah prùtokù
• Zahrnuje dvì funkce v jednom ventilu, èímž se šetøí náklady
• Snadné uvedení do provozu
• Snadné pøednastavení s plynulou stupnicí
• Ruèní pøednastavení bez potøeby jakýchkoliv speciálních nástrojù
• Pøednastavení je možné, i když je systém spuštìn a pohon již namontován
• Vyvažování system probíhá, i když je v provozu pouze èást budovy
• Jednoduchá údržba
• Nouzová uzavírací funkce s plastovým víèkem (není urèeno pro trvalé použití)
• Možnost mìøení v problematických aplikacích
2
3
4
5
6
7
Materiály
8
9
10
11
12
13
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
-20 ... 120 oC
Max. delta P
400 kPa
Pøednastavení
ano
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Pøipojení pøíslušenství
boèním pøipojením
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Typ regulace
diferenèní tlak
Více informací
http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html
14
8-10
• V5004TY Kombi-QM (DN15 - DN25): Tìlo ventilu z mosazi odolné
proti odzinkování; Tìsnìní z EPDM; Pøednastavovací èásti z
vysoce odolného polymeru a mosazi; Vnitøní souèásti vyrobeny z
mosazi, nerezové oceli, vysoce odolného polymeru and EPDM
• V5004TY Kombi-QM (DN20 - DN32: Tìlo ventilu z mosazi odolné
proti odzinkování; Tìsnìní z EPDM; Pøednastavovací èásti z
vysoce odolného polymeru a mosazi; Vnitøní souèásti vyrobeny z
mosazi, nerezové oceli, vysoce odolného polymeru and EPDM
• V5004TY Kombi-QM (DN40 - DN65): Tìlo ventilu z tvárné litany;
Tìsnìní z EPDM; Pøednastavovací èásti z mosazi odolné proti
odzinkování; Vnitøní souèásti vyrobeny z mosazi, nerezové oceli,
vysoce odolného polymeru and EPDM
• V5004TF Kombi-QM (DN50 - DN150): Tìlo ventilu z tvárné litany;
Tìsnìní z EPDM; Pøednastavovací èásti z vysoce odolného
polymeru a mosazi odolné proti odzinkování; Vnitøní souèásti
vyrobeny z mosazi, nerezové oceli, vysoce odolného polymeru
and EPDM
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily
Rozsah pøednastavení tlakové diference 5..35 kPa
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
20
20
25
Hodnoty
Kvs
Pøipojení
150
600
780
1000
1500
1500
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Velikost
pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 1/2
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 3/4
Rp 1
Minimální
prùtok (qi)
l/h
45
60
78
100
450
450
Maximální
prùtok (qs)
l/h
150
600
780
1000
1500
1500
Minimální
prùtok (qi)
l/h
220
270
220
270
270
300
Maximální
prùtok (qs)
l/h
2200
2700
2200
2700
2700
3000
Minimální
prùtok (qi)
l/h
2700
3600
5400
5400
Maximální
prùtok (qs)
l/h
9000
12000
18000
18000
Minimální
prùtok (qi)
l/h
2000
3000
4000
5500
8000
15000
Maximální
prùtok (qs)
l/h
20000
30000
40000
55000
80000
100000
Delta-P
kPa
20 ... 400
25 ... 400
35 ... 400
30 ... 400
35 ... 400
35 ... 400
Objednací èísla
Cena
V5004TY10150150
V5004TY10150600
V5004TY10150780
V5004TY10201000
V5004TY10201500
V5004TY10251500
2 507
2 507
2 667
2 900
3 044
3 459
Objednací èísla
Cena
V5004TY10202200
V5004TY10202700
V5004TY10252200
V5004TY10252700
V5004TY10322700
V5004TY10323000
4 704
5 091
4 787
5 091
5 279
5 279
Objednací èísla
Cena
2
3
Rozsah pøednastavení tlakové diference 30..60 kPa
Svìtlost
DN
mm
20
20
25
25
32
32
Hodnoty
Kvs
Pøipojení
2200
2700
2200
2700
2700
3000
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Velikost
pøipojení
"
Rp 3/4
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1
Rp 11/4
Rp 11/4
Delta-P
kPa
25 ... 400
25 ... 400
25 ... 400
25 ... 400
25 ... 400
35 ... 400
4
5
6
Rozsah pøednastavení tlakové diference 20..100 kPa
Svìtlost
DN
mm
40
50
50
65
Hodnoty
Kvs
9000
12000
18000
18000
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Velikost
pøipojení
"
Rp 11/2
Rp 2
Rp 2
Rp 21/2
Delta-P
kPa
25 ... 400
30 ... 400
35 ... 400
35 ... 400
V5004TY10409000
V5004TY10501200
V5004TY10501700
V5004TY10651800
14 886
16 159
32 927
32 927
7
8
Rozsah pøednastavení tlakové diference 40..200 kPa
Svìtlost
DN
mm
50
65
80
100
125
150
Hodnoty
Kvs
Pøipojení
20000
30000
40000
55000
80000
100000
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
Velikost
pøipojení
"
–
–
–
–
–
–
Delta-P
kPa
30 ... 400
30 ... 400
30 ... 400
30 ... 400
30 ... 400
50 ... 400
Objednací èísla
Cena
V5004TF1050
V5004TF1065
V5004TF1080
V5004TF1100
V5004TF1125
V5004TF1150
27 439
33 435
39 199
75 170
127 282
145 114
Termoelektrický pohon Smart-T, 24V/50Hz, bez proudu otevøen, zdvih 4 mm, otevírání/zavírání
MT4-024-NO
747
Termoelektrický pohon Smart-T, 24V/50Hz, bez proudu otevøen, zdvih 4 mm, otevírání/zavírání,
délka kabelu 2,5m
MT4-024-NO-2.5M
801
Termoelektrický pohon Smart-T s koncovým spínaèem, 24V/50Hz, bez proudu otevøen,
zdvih 4 mm, otevírání/zavírání
MT4-024S-NO
934
Termoelektrický pohon Smart-T, 24V/50Hz, bez proudu uzavøen, zdvih 4 mm, otevírání/zavírání
MT4-024-NC
747
Termoelektrický pohon Smart-T, 24V/50Hz, bez proudu uzavøen, zdvih 4 mm, otevírání/zavírání,
délka kabelu 2,5m
MT4-024-NC-2.5M
801
Termoelektrický pohon Smart-T s koncovým spínaèem, 24V/50Hz, bez proudu uzavøen,
zdvih 4 mm, otevírání/zavírání
MT4-024S-NC
934
Termoelektrický pohon Smart-T, 230V/50Hz, bez proudu otevøen, zdvih 4 mm, otevírání/zavírání
MT4-230-NO
747
Termoelektrický pohon Smart-T, 230V/50Hz, bez proudu otevøen, zdvih 4 mm, otevírání/
zavírání, délka kabelu 2,5m
MT4-230-NO-2.5M
801
9
10
11
Pøíslušenství pro V5004TY Kombi-QM (DN15-DN25)
8-11
12
13
14
Vyvažovací ventily
2
3
4
Termoelektrický pohon Smart-T s koncovým spínaèem, 230V/50Hz, bez proudu otevøen,
zdvih 4 mm, otevírání/zavírání
MT4-230S-NO
867
Termoelektrický pohon Smart-T, 230V/50Hz, bez proudu uzavøen, zdvih 4 mm,
otevírání/zavírání
MT4-230-NC
747
Termoelektrický pohon Smart-T, 230V/50Hz, bez proudu uzavøen, zdvih 4 mm,
otevírání/zavírání, délka kabelu 2,5m
MT4-230-NC-2.5M
801
Termoelektrický pohon Smart-T s koncovým spínaèem, 230V/50Hz, bez proudu uzavøen,
zdvih 4 mm, otevírání/zavírání
MT4-230S-NC
867
Pohon ventilu regulaèní, zdvih 2,5mm, 90N, 3-bodové øízení, napájení 24VAC, IP43, kabel 0,9m
M7410A1001
1 887
Pohon ventilu regulaèní, zdvih 2,5mm, 90N, 3-bodové øízení, napájení 24VAC, IP43, kabel 3m
M7410A1001-3M
1 981
Termoelektrický servopohon, ovládání 0-10 V, zdvih 2,5mm , 120N, kabel 1m
MT010-N
2 165
Termoelektrický servopohon, ovládání 0-10 V, zdvih 2,5mm , 120N, kabel 3m
MT010-3MN
2 512
Termostatický regulátor Thera-2080WL s oddìleným kapalinovým èidlem, s délkou kapiláry 2m,
regulaèní rozsah 20°C - 70°C
T750120
833
Pøíslušenství pro V5004TY Kombi-QM (DN20-DN32)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Termoelektrický pohon Smart-T, 24V/50Hz, bez proudu otevøen, zdvih 8 mm, otevírání/zavírání
MT8-024-NO
853
Termoelektrický pohon Smart-T, 24V/50Hz, bez proudu otevøen, zdvih 8 mm, otevírání/zavírání,
délka kabelu 2,5m
MT8-024-NO-2.5M
876
Termoelektrický pohon Smart-T s koncovým spínaèem, 24V/50Hz, bez proudu otevøen,
zdvih 8 mm, otevírání/zavírání
MT8-024S-NO
Termoelektrický pohon Smart-T, 24V/50Hz, bez proudu uzavøen, zdvih 8 mm, otevírání/zavírání
MT8-024-NC
Termoelektrický pohon Smart-T s koncovým spínaèem, 24V/50Hz, bez proudu uzavøen,
zdvih 8 mm, otevírání/zavírání
MT8-024S-NC
Termoelektrický pohon Smart-T, 230V/50Hz, bez proudu otevøen, zdvih 8 mm, otevírání/zavírání
MT8-230-NO
853
Termoelektrický pohon Smart-T, 230V/50Hz, bez proudu otevøen, zdvih 8 mm,
otevírání/zavírání, délka kabelu 2,5m
MT8-230-NO-2.5M
876
Termoelektrický pohon Smart-T s koncovým spínaèem, 230V/50Hz, bez proudu otevøen,
zdvih 8 mm, otevírání/zavírání
MT8-230S-NO
Termoelektrický pohon Smart-T, 230V/50Hz, bez proudu uzavøen, zdvih 8 mm,
otevírání/zavírání
MT8-230-NC
Termoelektrický pohon Smart-T s koncovým spínaèem, 230V/50Hz, bez proudu uzavøen,
zdvih 8 mm, otevírání/zavírání
MT8-230S-NC
1 043
Pohon ventilu 2-polohový Speedy, zdvih 6,5mm, 90N, napájení 24VAC, IP54
M5410C1001
1 160
Pohon ventilu 2-polohový Speedy, zdvih 6,5mm, 90N, napájení 230VAC, IP54
M5410L1001
1 402
Pohon ventilu regulaèní, zdvih 6,5mm, 180N, 3-bodové øízení, napájení 24VAC, IP43, kabel 1,5m
M7410C1007
1 946
Pohon ventilu regulaèní, zdvih 6,5mm, 180N, 3-bodové øízení, napájení 24VAC, IP43, kabel 10m
M7410C1007-10M
2 391
Pohon ventilu regulaèní, zdvih 6,5mm, 180N, 3-bodové øízení, napájení 24VAC, IP43, ruèní
ovládání
M6410C2023
2 224
Pohon ventilu regulaèní, zdvih 6,5mm, 180N, 3-bodové øízení, napájení 24VAC, IP43,
ruèní ovládání, koncové spínaèe
M6410C4029
3 213
Pohon ventilu regulaèní, zdvih 6,5mm, 180N, 3-bodové øízení, napájení 230VAC, IP43,
ruèní ovládání
M6410L2023
2 521
Pohon ventilu regulaèní, zdvih 6,5mm, 180N, 3-bodové øízení, napájení 230VAC, IP43,
ruèní ovládání, koncové spínaèe
M6410L4029
3 509
Pohon ventilu regulaèní, zdvih 6,5mm, 180N, øízení 0/2..10V, napájení 24VAC, IP42
M7410E1002
4 093
Pohon ventilu regulaèní, zdvih 6,5mm, 180N, øízení 0/2..10V, napájení 24VAC, IP42,
ruèní ovládání
M7410E2026
4 541
Pohon ventilu regulaèní, zdvih 6,5mm, 180N, øízení 0/2..10V, napájení 24VAC, IP42,
ruèní ovládání, koncové spínaèe
M7410E4022
5 488
Pohon ventilu (klapky) rotaèní, 10Nm, øízení 0/2..10V, napájení 24VAC, IP54
M7061E1012
8 659
Pohon ventilu (klapky) rotaèní, 10Nm, 3-bodové øízení, napájení 24VAC, IP54
M6061A1013
6 298
Pohon ventilu (klapky) rotaèní, 10Nm, 3-bodové øízení, napájení 230VAC, IP54
M6061L1019
5 865
1 043
853
1 043
1 043
853
Pøíslušenství pro V5004TY Kombi-QM (DN40-DN65)
14
8-12
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily
Verafix-Cool - Kombinovaný regulaèní a mìøící ventil s možností vypouštìní
Verafix-Cool regulaèní a mìøící ventily jsou instalovány na vratné potrubí napø. teplotních
výmìníkù, fan-coil jednotek a sálavých stropních panelù. Øídí teplotu v místnosti kontrolováním
prùtoku pøi pøipojení vhodného pohonu.
S Verafix-Cool je možno souèasnì nastavovat prùtok pøes armaturu dle prùtokového diagramu a
souèasnì pøipojit mìøící pøístroj pro mìøení prùtoku.
2
Materiály
Poloha vøetene pøi otevøeném
ventilu
Otevøeno v normálním stavu
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Charakteristika prùtoku
lineární
Zdvih
3 mm
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Barva ochranné krytky
bílá
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení - potrubí
G 3/4 "
Hodnoty Kvs
2,5
3
4
5
6
Verafix-Cool Kombinovaný regulaèní a mìøící ventil s možností vypouštìní
Objednací èísla
V9406DX015
Cena
962
7
8
Šroubení pro vyvažovací a potrubní ventily
• Ventily s vnitøními závity jsou V5000Y, V5010Y, V5020, V5032, V5040, V5100Y, V9010,
VB550, VB551, VB560 a VB561.
• Ventily s vnìjšími závity jsou V5000X, V5010X, V5015, V5016 a V5100X.
9
Svìrné šroubení, matice pro ventily s vnitøním závitem
Pøíslušenství
3/8 x 12 mm
1/2 x 15 mm
3/4 x 18 mm
Objednací èísla
VA620A1012
VA620A1515
VA620A2018
Cena
26
26
26
10
11
12
13
14
8-13
8-14
www.honeywell.cz/acs
Zónové a rozdìlovací ventily
Zónové a rozdìlovací ventily s vratnou
pružinou V4043 a V4044
Zónové a rozdìlovací ventily VC
Strana
9-2
9-3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zónové a rozdìlovací ventily s vratnou pružinou V4043 a V4044
Zónové a rozdìlovací ventily s vratnou pružinou V4043 a V4044
Trojcestné rozdìlovací ventily s vratnou pružinou V4044
Trojcestné rozdìlovací ventily s vestavìným elektrickým pohonem a vratnou pružinou.
Dvouvodièové pøipojení. Maximální tlak 8,6 bar.
5 ... 93 oC
Teplota média
2
3
4
Napájení
230 Vac; 8 VA
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Výpadek napájení
ventil otevøen
Doba chodu
10 s
Délka kabelu
1m
Funkce spínaèe polohy
SPDT 230V, 2A
Pøipojení
vnitøní závit
Velikost pøipojení
"
3/4
1
5
Hodnoty Kvs
Maximální diferenèní tlak pro uzavøení
kPa
68
55
6
8,1
Objednací èísla
Cena
V4044F1000/U
V4044F1034/U
3 622
3 617
V4043 Dvoucestné zónové ventily s vratnou pružinou
6
Dvoucestné zónové ventily s vestavìným elektrickým pohonem a vratnou pružinou.
Dvouvodièové pøipojení. Max. tlak 8,6 bar.
7
8
Teplota média
5 ... 93 oC
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Koncové spínaèe
1
Doba chodu
10 s
Délka kabelu
1m
Funkce spínaèe polohy
SPDT 230V, 2A
Pøipojení
vnitøní závit
9
Napájení
10
Vac; VA
230; 8
230; 8
230; 8
230; 8
230; 8
Výpadek
napájení
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil otevøen
ventil otevøen
11
12
13
14
9-2
www.honeywell.cz/acs
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
3/4
1
Hodnoty
Kvs
3
6,9
8,6
6,9
8,6
Maximální diferenèní
tlak pro uzavøení
kPa
138
55
45
55
45
Objednací èísla
Cena
V4043C1255/U
V4043C1263/U
V4043C1271/U
V4043H1114/U
V4043H1122/U
2 217
2 143
3 182
3 134
2 967
Zónové a rozdìlovací ventily VC
Zónové a rozdìlovací ventily VC
Dvoucestné a trojcestné ventily VC
Dvoucestné a trojcestné ventily øady VC
• Vhodné pohony jsou popsány v sekci 'Pohony k VC ventilùm'
Dvoucestné ventily øady VC jsou použitelné v bìžných domácích a malých prùmyslových
zaøízeních k regulaci a øízení smìru prùtoku otopné a chladící vody. Ventily jsou složeny z elektricky
ovládaného pohonu, tìla ventilu a rozdìlovacího elementu.
2
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobeno z bronzu, kryt pohonu je vyroben z plastu s
vøetem z nerez oceli
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
1 ... 95 oC
Maximální pracovní tlak
20 bar
Maximální diferenèní tlak pro
uzavøení
4 bar
3
4
VC ventily (dvoucestné)
Typ ventilu
2-cestný
2-cestný
2-cestný
2-cestný
2-cestný
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnìjší závit
vnitøní závit
vnìjší závit
Hodnoty Kvs
3
5,3
5,3
6
6
Objednací èísla
VCZAF1000/U
VCZAJ1000/U
VCZAH1000/U
VCZAP1000/U
VCZAQ1000/U
Cena
1 061
1 061
1 061
1 136
1 061
5
Pøipojení
vnitøní závit
svorné šroubení
vnìjší závit
vnitøní závit
svorné šroubení
vnitøní závit
vnìjší závit
Hodnoty Kvs
3,4
7,1
6,9
7
7,7
7,7
7,7
Objednací èísla
VCZME6000/U
VCZMF6000/U
VCZMG6000/U
VCZMH6000/U
VCZMM6000/U
VCZMP6000/U
VCZMQ6000/U
Cena
1 168
1 157
1 136
1 093
1 461
1 238
1 081
7
6
VC ventily (trojcestné)
Typ ventilu
3-cestný obrác.
3-cestný obrác.
3-cestný obrác.
3-cestný obrác.
3-cestný obrác.
3-cestný obrác.
3-cestný obrác.
8
9
Náhradní díly
Náhradní uzavírací element pro 2-cestné VC ventily, DN 1/2" - DN 1"
VCZZ1000/U
620
Náhradní rozdìlovací element pro 3-cestné VC ventily, DN 1/2" - DN 1"
VCZZ6000/U
728
10
Dvoucestné a trojcestné ventily VC
Samostatné pohony VC ventilù
• Vhodné ventily jsou zobrazeny ve skupinì VC ventily
Ventily øady VC dvoucestné ventily používané v domácích a malých prùmyslových otopných
systémech pro regulaci prùtoku teplé a studené vody.
Materiály
Kryt pohonu vyroben z plastu
Okolní teplota
... 65 oC
Délka kabelu
1m
11
12
Pohony VC ventilu
Napájení
230V, 50-60Hz
230V, 50-60Hz
24V, 50-60Hz
Vstupní signál
SPST
SPDT
SPST
Objednací èísla
VC4012ZZ00/U
VC6012ZZ00/U
VC8010ZZ00/U
Cena
2 086
1 232
1 807
9-3
13
14
9-4
www.honeywell.cz/acs
Napouštìcí, dopouštìcí a smìšovací
armatury pro vytápìní a TUV
Napouštìcí ventily a stanice
Termostatické smìšovací ventily
Strana
10-2
10-7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Napouštìcí ventily a stanice
Napouštìcí ventily a stanice
Elektronická dopouštìcí sestava s havarijní pojistkou proti vyplavení, NK300T
Dopuštìcí sestava NK300T prùbìžnì monitoruje tlak v systému, napø. topném okruhu, a automaticky
udržuje tlak na požadované úrovni.
Dopouštìcí sestavy tohoto typu umožòují trvalé pøipojení uzavøeného topného systému k rozvodu
pitné vody. S potrubním oddìlovaèem odpovídají nromì ÈSN EN1717. Øídící jednotka, vodomìr a
tlaková regulace jsou intergrovány v jednom zaøízení. Sepnutí indikace poruchy spustí výstražný signál
v systému hlášení poruch nebo centrálním systému øízení budovy.
2
3
4
5
Médium
Pitná voda
Teplota média
5 ... 65 oC
Krytí
IP 54 dle EN 60529 (zajištìná pouze øádnì pøipojeným kabelem,
správnì instalovanými prvky izolaèního pouzdra a ve vodorovné
poloze)
Maximální teplota okolí
50 oC
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Montážní poloha
vodorovná
Maximální prùtok (qs)
0,8 m3/h
Pøipojení - potrubí
1/2 "
Další popis
6
7
8
• Plnì automatické, elektronicky øízené dopouštìní vody do topného
systému
• Jednoduché ovládání klávesnicí s tøemi tlaèítky a displejem
• Monitorování a zaznamenávání proteklého množství
• Elektronické monitorování tlaku a havarijní uzávìr v pøípadì úniku
vody
• Interní a externí alarm pøi výskytu poruchy
• Uživatelsky pøívìtivé, èasovì optimalizované poèáteèní
napouštìní
• Velmi flexibilní použití díky modulární konstrukci (možnost
potrubního oddìlovaèe typu CA a BA, jednotka VE na zmìkèování
vody)
Elektronická dopouštìcí sestava
9
Objednací èísla
NK300T-1/2A
Cena
16 607
Objednací èísla
NK300T-1/2ABA
Cena
17 748
Objednací èísla
NK300T-1/2ACA
Cena
17 032
Elektronická dopouštìcí sestava s potrubním oddìlovaèem BA
10
Elektronická dopouštìcí sestava s potrubním oddìlovaèem CA
11
12
13
14
10-2
www.honeywell.cz/acs
Napouštìcí ventily a stanice
Napouštìcí ventil s regulací tlaku pro uzavøené otopné soustavy, VF04
Napouštìcí armatura VF 04 s regulací tlaku umožòuje jednoduché a bezpeèné napouštìní nebo
doplòování uzavøených otopných soustav.Tìlo napouštìcí armatury obsahuje redukèní, zpìtný a
uzavírací ventil. Obsažený redukèní ventil usnadòuje proces napouštìní a odvzdušòování otopného
systému. Bìhem postupného odvzdušòování jednotlivých úsekù topného systému nebo radiátoru v
otopném systému kolísá tlak. Pøi klasickém dopouštìní je stále tøeba kontrolovat tlak v systému.
Armatura VF 04 drží nastavený tlak automaticky a vy se mùžete plnì vìnovat odvzdušnìní a systém
se bude dopouštìt na nastavený tlak automaticky. Z výroby je armatura VF 04 nastavena na tlak 1,5
bar, výstupní tlak je nastavitelný v rozsahu 1,5 až 6,0 bar. Díky regulaci tlaku máte jistotu, že nedojde
k poškození nìjakého komponentu otopného systému vysokým tlakem. Ke kontrole tlaku v otopném
systému mùžete na armaturu namontovat manometr (lze objednat zvlᚤ jako volitelné pøíslušenství).
Doporuèujeme po ukonèení napouštìní systému napouštìcí armaturu uzavøít a odpojit pøívodní hadici.
Pokud to neudìláte, napouštìcí armatura sice zavøe automaticky pøi dosažení nastaveného tlaku, ale
pøi netìsnosti nebo poruše otopného systému bude trvale dopouštìt a z netìsnosti bude stále unikat
voda.
Pro uzavøené otopné soustavy podle DIN 4751:
• na rozdìlovací potrubí otopné soustavy
• v kombinaci s pøívodním potrubí vody
• na kotel pomocí doplòovací hadice, na pøívod nebo pøímo na kotel,
• Jako napouštìcí sada pro bezpeèné dopouštìní soustavy.
Certifikace výrobku
Zpìtný ventil schválený podle DIN/DVGW
Materiály
Mosaz odolná dezinfekci, vysoce kvalitní syntetický materiál pro kryt
pružiny, membrána z vlákny vyztuženého NBR a tìsnìní z NBR
Médium
Voda
Maximální teplota média
70
2
3
4
5
6
oC
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Popis výrobku
S vnitøním a vnìjším závitem
7
Objednací èísla
VF04-1/2E
Cena
995
8
474
9
Pøíslušenství
Manometr, rozsah 0-4 bar,1/4" závit na zadní stranì
MF126-A4
10
11
12
13
14
10-3
Napouštìcí ventily a stanice
Napouštìcí ventil pro uzavøené otopné soustavy, VF06
Ventil VF 06 umožòuje jednoduché a bezpeèné napouštìní nebo doplòování uzavøených otopných
soustav. V jednom tìlese jsou obsaženy redukèní, zpìtný a uzavírací ventil. Aby bylo možné provést
pøesnou kontrolu tlaku v systému po jeho naplnìní je na tìlese ventilu hrdlo pro pøipojení manometru
(lze objednat zvlᚤ jako volitelné pøíslušenství).
Pro uzavøené otopné systémy DIN 4751:
• na pøívodní rozdìlovaè otopné soustavy,
• v kombinaci s pøívodním potrubím
• na kotel pomocí dopouštìcí hadice, na pøívod nebo pøímo do kotle,
• jako napouštìcí sestava pro prvotní bezpeèné napouštìní systému.
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Zpìtný ventil schválený podle DIN/DVGW
Materiály
Tìleso z mosazi,kryt pružiny a vložka ventilu z plastu, membrána z
vlákny vyztuženého NBR, tìsnìní z NBR
Médium
voda
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1 ... 3 bar
Pøipojení
vnìjší závit
6
Popis výrobku
s hadicovým nátrubkem
se závitovým nátrubkerm
7
Pøíslušenství:
Objednací èísla
VF06-1/2A
VF06-1/2B
MF126-A4
Manometr, rozsah 0-4 bar
Cena
1 568
1 568
474
8
Dopouštìcí sestava pro automatické doplòování vody pro uzavøené systémy,
vèetnì izolace, NK295S
9
Zaøízení pro kombinované dopouštìní NK 295 slouží k automatickému naplòování a doplòování
centrálních teplovodních otopných soustav. Je to zaøízení, které je pevnì pøipojené k rozvodu pitné
vody. Zaøízení je integrované zabezpeèovací zaøízení CA 295 "Zábrana proti zpìtnému prùtoku s
nekontrolovatelným støedním tlakovým pásmem", redukèní ventil, uzavírací ventil a manometr. Toto
zaøízení pro dopouštìní otopných soustav je v souladu s normou ÈSN EN 1717.
10
11
12
13
Certifikace výrobku
Schváleno dle DIN/DVGW
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobeno z mosazi, vypouštìní z ventilu , vložka ventilu,
zpìtný ventil a víèko pružiny je vyrobeno ze syntetického materiálu,
membrána je vyrobena z NBR, nastavitelná pružina z oceli, tìsnìní z
NBR a EPDM, izolaèní kryt z EPP.
Médium
Voda bez inhibitorù
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Popis výrobku
s 1/2" závitový pøipojením
Pøipojení
vnìjší závit
Standardní verze
Objednací èísla
NK295C-1/2A
14
10-4
www.honeywell.cz/acs
Cena
4 561
Napouštìcí ventily a stanice
Napouštìcí sestava, NK300
Napouštìcí sestava zajiš¤uje napouštìní a dopouštìní uzavøených otopných soustav podle DIN EN
12828:2003. Napouštìcí sestava mùže být pøipojena podle DIN EN 1717 permanentnì na vodovodní
potrubí. Napouštìcí sestava kombinuje potrubní oddìlovaè, redukèní ventil a kulové ventily v jednom
zaøízení. Soustava obsahuje všechny armatury pro dopouštìní otopných soustav podle standardních
požadavkù.
Materiály
Tìleso z èerveného bronzu nebo dezinfekci odolné mosazi, vysoce
kvalitní syntetický materiál vypouštìcího hrdla, vložky ventilu, krytu
pružiny, jímky, kulové ventily z dezinfekci odolné mosazi, membrána
z vlákny tvrzeného NBR,tìsnìní z NBR a EPDM, nastavovací pružina
a sítko filtru z korozivzdorné oceli.
Médium
voda
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 4 bar
Pøipojení
vnìjší závit
2
3
4
5
Standardní verze se závitovým pøipojením R1/2"
Popis výrobku
Zaøízení pro automatické doplòování vody pro uzavøené systémy v rozsahu 1,5 - 6
bar, pøipojení 1/2"
Zaøízení pro automatické doplòování vody se zmìkèováním, pro uzavøené systémy
v rozsahu 1,5 - 4 bar, PN10, DN 1/2"
Objednací èísla
NK300-1/2A
NK300SOFT-1/2A
Cena
6 832
6
17 608
7
Pøíslušenství:
Testovací sada. Electronická tlaková mìøící jednotka s digitálním
indikátorem, bateriový provoz vèetnì kufru a pøíslušenství. Ideální pro
revizi a údržbu potrubních oddìlovaèù BA.
TK295
153 839
Testovací sada. Analogová tlaková mìøící jednotka s displejem
diferenèního tlaku. Ideální pro revizi a údržbu potrubních oddìlovaèù
BA.
TKA295
57 914
Dvoustranný klíè pro montáž krytu pružiny a jímky sítka ventilù
ZR06K
Údržbová sada pro použití s TK295 resp. TKA295.
WS300NK
8
230
1 447
9
Náhradní díly:
Výmìnná vložka redukèního ventilu(neobsahuje filtr)
D06FA-1/2
592
Víèko otvoru pro manometr ze syntetického materiálu s O-kroužkem
(sada 5ks)
S06K-1/4
110
Manometr, rozsah 0-4 bar,1/4" závit na zadní stranì
M07M-A4
228
10
11
12
13
14
10-5
Napouštìcí ventily a stanice
Úpravna vody VE300 pro zmìkèení vody urèená do otopných systémù
Jednotka VE300 je urèená pro zmìkèení vody v systémech vytápìní. Díky této jednotce dochází
odstranìní usazování vápníku v otopných systémech. Tato jednotka je vhodná v kombinaci s
napouštìcí soustavou NK300.
Vápník rozpuštìný ve vodì je užiteèný minerál, ale pokud se voda zahøeje, mùže zpùsobit závažné
problémy v domácích soustavách. Vytvoøí se pevná vrstva vodního kamene, zejména na povrchu s
vyšší teplotou. Tento vodní kámen snižuje tepelnou výkonnost soustavy a životnost drahých zažízení.
Jednotka VE300 zabraòuje usazování vápníku a tím vzniku vodního kamene v otopných soustavách.
2
3
Pøipojení - potrubí
15 mm
Maximální teplota okolí
30 oC
Maximální tlak
6 bar
Další popis
Jednotka obsahuje integrovaný mìøiè spotøeby vody
• Zabraòuje tvorbì vodního kamene v otopných soustavách
• Zvyšuje výkonnost vybavení a ochraòuje zaøízení
• Jednotka je vhodná v kombinaci s napouštìcí soustavou NK300
4
Jednotka pro zmìkèení vody
5
Objednací èísla
VE300-1/2A
Cena
5 702
P300-S
2 215
P300-L
5 139
Nádobka 0,75l
6
Nádobka 0,75l (uvnitø probíhá iontová výmìna)
Nádobka 3,5l
7
Nádobka 3,5l (uvnitø probíhá iontová výmìna)
Adaptér
Adaptér pro pøipojení jednotky VE300 k potrubí 3/4"
8
9
10
11
12
13
14
10-6
www.honeywell.cz/acs
AD300-1/2
921
Termostatické smìšovací ventily
Termostatické smìšovací ventily
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM50
TM 50 Termostatický smìšovací ventil umožòující regulaci teploty vody na požadovanou hodnotu
teploty s použitím: - pro centrální nebo zónovou regulaci teploty TUV v odbìrných místech nebo pro
pøípravu TUV v kombinaci se solárním ohøevem - pro podlahové vytápìní nebo pro omezení teploty
vratné vody kotle - v systémech s cirkulací TUV musí být do obvodu vložen zpìtný ventil KB191 (viz
pøíslušenství) pro zamezení zpìtného proudìní studené vody a ochlazování vody na výstupu z ventilu
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
90 oC
Rozsah teplotního nastavení
30 ... 60 oC
Další popis
3
• Vysoce citlivé èidlo s výbornou vodivostí i pøi malých prùtoèných
množstvích
• Snadné nastavení požadované teploty vody
• Ochrana proti opaøení - vstup teplé vody je automaticky uzavøen v
pøípadì poruchy pøívodu studené vody a to tak, že pøívod teplé
vody je alespoò 10K vyšší než nastavení teploty smìšované vody
• Pøívod studené vody je automaticky uzavírán v pøípadì poruchy na
pøívodu teplé vody
• Možnosti s integrovaným zpìtným ventilem pro teplou a studenou
vodu
• Vnitøní èásti jsou odolné proti tvorbì usazenin
Objednací èísla
TM50-1/2E
Cena
1 722
Pøíslušenství:
Zpìtný ventil pro systémy, které obsahují okruh cirkulace teplé vody,
pro zabránìní zpìtného proudìní studené vody a ochlazování vody na
výtoku
2
KB191-3/4
4
5
6
7
680
8
9
10
11
12
13
14
10-7
Termostatické smìšovací ventily
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM200
TM200 Termostatický smìšovací ventil umožòující regulaci teploty vody na požadovanou hodnotu
teploty s použitím: - pro centrální nebo zónovou regulaci teploty TUV v odbìrných místech nebo pro
pøípravu TUV v kombinaci se solárním ohøevem - pro podlahové vytápìní nebo pro omezení teploty
vratné vody kotle - v systémech s cirkulací TUV musí být do obvodu vložena brzda zpìtného toku
KB191 (viz pøíslušenství) pro zamezení zpìtného proudìní studené vody a ochlazování vody na
výstupu z ventilu
2
3
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Maximální teplota média
90 oC
Rozsah teplotního nastavení
30 ... 60 oC
Další popis
4
5
6
• Vysoce citlivé èidlo s výbornou vodivostí i pøi malých prùtoèných
množstvích
• Snadné nastavení požadované teploty vody
• Ochrana proti opaøení - vstup teplé vody je automaticky uzavøen v
pøípadì poruchy na pøívodu studené vody a to tak, že pøívod teplé
vody je alespoò 10K vyšší než nastavení teploty smìšované vody
• Pøívod studené vody je automaticky uzavírán v pøípadì poruchy na
pøívodu teplé vody
• Vnitøní èásti jsou odolné proti tvorbì usazenin
S vnìjším závitovým pøipojením 3/4"
Pøipojení
vnìjší závit
7
Objednací èísla
TM200-3/4A
Cena
2 755
Objednací èísla
TM200-3/4B
Cena
2 755
S 22 mm pájeným pøipojením
Pøipojení
pájecí
8
Pøíslušenství
Brzda zpìtného toku studené vody pro zabudování do cirkulaèního
okruhu TUV øízeného termostatickým ventilem.
9
10
11
12
13
14
10-8
www.honeywell.cz/acs
KB191-3/4
680
Termostatické smìšovací ventily
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM300
TM300 Termostatický smìšovací ventil umožòující regulaci teploty vody na požadovanou hodnotu
teploty s použitím: - pro centrální nebo zónovou regulaci teploty TUV v odbìrných místech nebo pro
pøípravu TUV v kombinaci se solárním ohøevem - pro podlahové vytápìní nebo pro omezení teploty
vratné vody kotle - v systémech s cirkulací TUV musí být do obvodu vøazena brzda toku studené vody
KB191 (viz pøíslušenství) pro zamezení zpìtného proudìní studené vody a ochlazování vody na
výstupu z ventilu
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
svorné šroubení
Maximální teplota média
90 oC
Rozsah teplotního nastavení
30 ... 60 oC
Další popis
2
3
• Vysoce citlivé èidlo s výbornou vodivostí i pøi malých prùtoèných
množstvích
• Snadné nastavení požadované teploty vody
• Ochrana proti opaøení - vstup teplé vody je automaticky uzavøen v
pøípadì poruchy na pøívodu studené vody a to tak, že pøívod teplé
vody je alespoò 10K vyšší než nastavení teploty smìšované vody
• Pøívod studené vody je automaticky uzavírán v pøípadì poruchy na
pøívodu teplé vody
• Vnitøní èásti jsou odolné proti tvorbì usazenin
• Zpìtný ventil na vstupní stranì
4
5
6
Se 22 mm svorným spojením schváleno TMV 2
Objednací èísla
TM300-3/4H
Cena
4 204
7
Pøíslušenství:
Brzda toku studené vody pro zabudování do cirkulaèního okruhu TUV
øízeného termostatickým ventilem.
KB191-3/4
680
8
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM300SOLAR
Termostatické smìšovací ventily tohoto typu jsou používány pro hlavní regulaci teploty vody v
solárních bivalentních ohøívaèích.
V systémech s cirkulací teplé vody musí být do obvodu zaøazen zpìtný ventil pro zamezení zpìtného
proudìní studené vody.
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Povrchová úprava tìla
poniklovaný
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
110 oC
Rozsah teplotního nastavení
30 ... 60 oC
Další popis
9
10
11
• Vysoce citlivé teplotní èidlo s rozpoznáváním teploty vody i za
nízkého prùtoku
• Jednoduché nastavení požadované teploty výstupní vody
• Ochrana proti opaøení - pøívod horké vody je automaticky
pøerušen, jestliže je pøerušen pøívod studené vody a pokud je
teplota horké vody na vstupu nejménì o 10K vyšší než nastavení
výstupní teploty
• Pøívod studené vody je automaticky pøerušen, pokud je pøerušen
pøívod horké vody
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
• Vnitøní èásti jsou odolné proti usazování vodního kamene
12
13
14
Ventil se závitovými nátrubky
Objednací èísla
TM300SOLAR-3/4A
Cena
4 024
10-9
Termostatické smìšovací ventily
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM3400/TM3410
Termostatické smìšovací ventily série TM3400/TM3410 se primárnì používají v systémech s teplou
užitkovou vodou.
Tyto ventily udržují konstantní teplotu smìšované vody i v pøípadì, kdy teplota vstupní vody v
zásobníku kolísá. Termostatické smìšovací ventily se také používají v systémech s podlahovým
vytápìním a pøípadnì i v systémech solárního vytápìní.
2
3
Médium
Voda
Materiál tìla
bronz RG5
Další popis
4
• Pokrývá široký rozsah prùtokù
• Vysoký stupeò pøesnosti nastavení
• Ochrana proti opaøení
• Pracují zcela samostatnì
• Pøímé napojení na cirkulaèní okruh (kromì 1/2")
• Vèetnì šroubení s vnitøním závitem
Rozsah nastavení 30...45 C, z výroby nastaveno 40 C
Rozsah teplotního nastavení
oC
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
5
6
7
Pøipojení - potrubí
"
1/2"
3/4"
1
11/4"
11/2"
2
DN65
DN80
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
pøíruby
pøíruby
Objednací èísla
TM3400.912
TM3400.922
TM3400.932
TM3400.942
TM3400.952
TM3400.962
TM3410.605
TM3410.805
Cena
10 907
15 708
16 770
16 665
29 013
34 443
89 803
100 557
Rozsah nastavení 36...53 C, z výroby nastaveno 48 C
Rozsah teplotního nastavení
oC
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
8
9
10
Pøipojení - potrubí
"
1/2"
3/4"
1
11/4"
11/2"
2
DN65
DN80
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
pøíruby
pøíruby
Objednací èísla
TM3400.914
TM3400.924
TM3400.934
TM3400.944
TM3400.954
TM3400.964
TM3410.606
TM3410.806
Cena
12 981
16 921
17 727
16 665
29 013
38 945
89 803
100 557
Rozsah nastavení 45...65 C, z výroby nastaveno 55 C
Rozsah teplotního nastavení
oC
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
11
12
13
14
10-10
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení - potrubí
"
1/2"
3/4"
1
11/4"
11/2"
2
DN65
DN80
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
pøíruby
pøíruby
Objednací èísla
TM3400.916
TM3400.926
TM3400.936
TM3400.946
TM3400.956
TM3400.966
TM3410.608
TM3410.808
Cena
10 907
15 708
16 770
16 665
29 013
34 443
89 803
130 299
Pojistné a speciální armatury
Pojistné a speciální armatury
Strana
11-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Pojistné a speciální armatury
Pojistné a speciální armatury
Pojistný membránový ventil pro uzavøené otopné systémy, SM110
Pojistný membránový ventil tohoto typu je urèen pro ochranu uzavøených otopných systémù dle normy
EN 12828.
Podle platných požadavkù je membránový pojistný ventil nastaven na požadovanou hodnotu
výrobcem a zajištìn ochranným krytem s vyznaèeným nastaveného tlaku a symbolem testování pro
zabránìní nepovolané manipulace s nastavením. Následné zmìny nastavení nejsou možné bez znièení
ochranného krytu. Hodnota nastaveného tlaku je vytlaèena do ochranného krytu.
2
Certifikace výrobku
3
certifikováno pro tlaková zaøízení podle Smìrnice 97/23/EC,
Referenèní èíslo CE 0036
Médium
• Voda nebo glykolová smìs, dle normy VDI 2035
• Tekutiny tø. 1 a 2 (dle pokynù tlakového zaøízení, bod 9), které
nemají vliv na použitý materiál.
Materiály
4
5
Montážní poloha
vodorovná
Maximální teplota média
120 oC
Další popis
6
Mosazné tìleso; pružina - pérová ocel; bezpeènostní zátka - vysoce
kvalitní syntetický materiál; membrána a tìsnící disk z elastomeru
odolného horké vodì
• Nastavitelné otvírací tlaky ventilu 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 nebo 6.0 bar
• Standardizované výstupní pøipojení
• S odvzdušòovacím zaøízením
• Chránìno proti následné zmìnì výchozího nastavení
s 1/2" vnitøním vstupním a výstupním závitem
Nastavený tlak
bar
2,5
3
7
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
Objednací èísla
SM110-1/2ZA2.5
SM110-1/2ZA3.0
Cena
255
255
s 1/2" vnitøním vstupním závitem a 3/4" vnitøním výstupním závitem
8
Nastavený tlak
bar
1,5
2
2,5
3
4
6
9
10
Pøipojení
Objednací èísla
Cena
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
SM110-1/2A1.5
SM110-1/2A2.0
SM110-1/2A2.5
SM110-1/2A3.0
SM110-1/2A4.0
SM110-1/2A6.0
255
255
255
255
255
255
Pøipojení
Objednací èísla
Cena
s 3/4" vnitøním vstupním a výstupním závitem
Nastavený tlak
bar
2,5
3
11
12
13
14
11-2
www.honeywell.cz/acs
vnitøní závit
vnitøní závit
SM110-3/4ZA2.5
SM110-3/4ZA3.0
342
342
Pojistné a speciální armatury
s 3/4" vnitøním vstupním závitem a 1" vnitøním výstupním závitem
Nastavený tlak
bar
1,5
2,5
3
4
Pøipojení
Objednací èísla
Cena
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
SM110-3/4A1.5
SM110-3/4A2.5
SM110-3/4A3.0
SM110-3/4A4.0
342
342
342
342
Objednací èísla
Cena
3
s 1/2" vnìjším vstupním závitem a 3/4" vnitøním výstupním závitem
Nastavený tlak
bar
1,5
Pøipojení
vnitøní a vnìjší závit
2
SM110-1/2AA1.5
255
4
Membránový pojistný ventil pro uzavøení otopné a solární soustavy, SM120
Membránový pojistný ventil SM 120 je posledním bezpeènostním zaøízením v pøípadì, že regulace
termostaty a ostatní pojistná zaøízení otopné soustavy selžou. Proto musí mít takovou kapacitu, aby
byl schopen vypustit celý teplotní obsah kotle a to i ve formì páry. Za normálních pracovních podmínek
není pojistný ventil v èinnosti.
Pro otopné soustavy podle DIN 4751.
Certifikace výrobku
Testován podle TRD 721
Materiály
Mosazné tìlo a kryt pružiny,menbrána a tìsnící disk z elastomeru
odolného horké vodì, odvzdušòovací zátka z vysoce kvalitního plastu
Médium
voda
Maximální teplota média
120 oC
Pøipojení
vnitøní závit
6
7
SM120 s 2,5 bar nastaveným tlakem pro uzavøené systémy
Výstup pro pøídavná zaøízení
50 kW (45.000 kcal/h)
100 kW (90.000 kcal/h)
200 kW (175.000 kcal/h)
350 kW (300.000 kcal/h)
5
Objednací èísla
SM120-1/2A
SM120-3/4A
SM120-1A
SM120-11/4A
Cena
512
803
1 335
2 677
Objednací èísla
SM120-1/2B
SM120-3/4B
SM120-1B
SM120-11/4B
Cena
512
803
1 335
2 677
8
9
SM120 s 3,0 bar nastaveným tlakem pro uzavøené systémy
Výstup pro pøídavná zaøízení
50 kW (45.000 kcal/h)
100 kW (90.000 kcal/h)
200 kW (175.000 kcal/h)
350 kW (300.000 kcal/h)
10
11
12
13
14
11-3
Pojistné a speciální armatury
Pojistný membránový ventil pro uzavøené ohøívaèe vody, SM152
Membránový pojistné ventily SM152 jsou používané pro ochranu tlakových systémù ohøevu teplé vody
podle požadavkù DIN 4753,Èást 1 a DIN 1988. Podle platných požadavkù je membránový pojistný
ventil nastaven na požadovanou hodnotu výrobcem a zajištìn ochraným krytem s vyznaèeným
nastaveného tlaku a symbolem testování pro zabránìní nepovolané manipulace s nastavením.
Následné zmìny nastavení nejsou možné bez znièení ochraného krytu. Hodnota nastaveného tlaku je
vytlaèena do ochranného krytu.
2
3
4
Certifikace výrobku
Schváleno TÜV, certifikováno pro tlaková zaøízení podle Smìrnice
97/23/EG, Referenèní èíslo CE 0035
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
95 oC
Další popis
Velikost ventilu je definována velikosti vstupního pøipojení. Pro
uzavøené systémy ohøevu v souladu s DIN 4753 Èást 1 a EN
1717.Testováno podle TRD 721 pro rozmezí tlaku od 1.0 baru do
10.0 barù.
• Testováno podle TRD 721
• Snadné odvzdušnìní
• Výmìnná vložka pro snažší servis
• Normalizované výpustní hrdlo
5
6
Bez pochromování, nastavený tlak 6,0 barù
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
7
8
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Nastavený tlak
bar
6
6
6
6
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AA
SM152-3/4AA
SM152-1AA
SM152-11/4AA
913
1 048
1 727
2 434
Nastavený tlak
bar
8
8
8
8
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AB
SM152-3/4AB
SM152-1AB
SM152-11/4AB
913
1 048
1 727
2 434
Nastavený tlak
bar
10
10
10
10
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AC
SM152-3/4AC
SM152-1AC
SM152-11/4AC
913
1 048
1 727
2 434
Bez pochromování, nastavený tlak 8,0 barù
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
9
10
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Bez pochromování, nastavený tlak 10,0 bar
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
11
12
13
14
11-4
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Pojistné a speciální armatury
Regulátor tahu pro kotle na pevná paliva, FR124
Regulátor tahu FR124 otevírá/uzavírá vstup vzduchu do topeništì kotlù na tuhá paliva v závislosti na
teplotì výstupní vody z kotle.
Pro kotle na tuhá paliva a topné systémy dle DIN EN12828
Certifikace výrobku
Konstrukce ovìøená podle DIN EN14597 (zk.è. FR1087).
Materiály
Tìlo ventilu a nastavovací šroub z vysoce jakostního plastu,
tìlo teplotního snímaèe z mosazi.
Médium
voda nebo voda-glykol
Maximální teplota média
115 oC
Popis výrobku
Pøipojení G 3/4", délka øetìzu 1,2 m
Další popis
Rozsah nastavení od 30 °C do 90 °C
2
3
4
Standardní verze se zátìží øetìzu 100...600g
Objednací èísla
FR124-3/4A
Cena
1 259
5
6
Odpouštìcí ventil se zdvojeným teplotním èidlem, TS131
Teplotní odpouštìcí ventil TS 131 je urèen pro otopné soustavy dle EN 12828. Jedná se o pøímoèinný
regulátor, který je øízen teplotou výstupní vody ze zdroje tepla. Pøi teplotì média 95°C otevírá a
odpouští vodu z výmìníku tepla nebo zásobníku TUV a tím jej chrání pøed pøekroèením maximální
teploty.
Pro kotle na tuhá paliva s integrovaným ohøívaèem nebo chladící smyèkou v uzavøených otopných
systémech dle EN12828
Certifikace výrobku
Konstrukce testována dle EN14597
Materiály
Tìleso ventilu, kryt pružiny a jímka teplotního èidla z mosazi;
teplotní èidlo z mìdi; kapilára z mìdi; ventilová kuželka z mosazi;
tesnìní sedla ventilu z elastomeru odolného horké vodì
Maximální teplota média
95 oC
Pøipojení - potrubí
Rp 3/4" mm
Další popis
10
Objednací èísla
TS131-3/4A
TS131-3/4B
TS131-3/4ZA50
TS131-3/4ZA100
TS131-3/4ZA110
Cena
1 712
3 175
3 408
4 067
4 135
TS131IP-3/4A
1 129
Pøíslušenství
Jímka pro TS131
8
9
• Oddìlené dvojité teplotní èidlo s kapilárou
• Kapilára chránìná ohebnou pancéøovou trubkou
• Ponorná jímka s vnìjším závitem
• Snadná obsluha
• Tlakovì vyvážená kuželka
Popis výrobku
Otevírací teplota 95 C, kapilára 1300mm, schválená konstrukce
Otevírací teplota 95 C, kapilára 4000mm
Otevírací teplota 50 C, kapilára 1300mm, schválená konstrukce
Otevírací teplota 100 C, kapilára 1300mm, schválená konstrukce
Otevírací teplota 110 C, kapilára 1300mm, schválená konstrukce
7
11
12
13
14
11-5
11-6
www.honeywell.cz/acs
Vodní armatury
Redukèní ventily
Filtry pro pitnou vodu
Potrubní oddìlovaèe
Zpìtné ventily
Regulaèní ventily Alwa
Úpravny vody
Strana
12-17
12-15
12-30
12-39
12-43
12-50
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Redukèní ventily
Redukèní ventily
Redukèní ventil D04FM
Redukèní ventily chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým
namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní aplikace.
Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeném vysokým tlakem a navíc sníží spotøebu
vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní ne-závisle na kolísání vstupního tlaku. Snížení
pracovního tlaku a jeho udržení na konstantní hodnotì zajistí nízkou hluènost vodovodní instalace.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
• DVGW dle DIN EN1567
• WRAS dle BS EN1567
Typ média
voda
Max. provozní teplota
40C (70C s max. tlakem do 10bar)
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení Vstup/Výstup
vnìjší závit
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Kapacita prùtoku Kvs
1,9
Další popis
• Kompaktní provedení
• Nastavitelná pružina není v kontaktu s vodou
• Nastavitelný výstupní tlak zeleným koleèkem
• Zmìny vstupního tlaku neovlivòují výstupní tlak
6
Standardní provedení
Velikost pøipojení
"
3/8
1/2
3/4
7
8
Svìtlost DN
mm
10
15
20
Objednací èísla
Cena
D04FM-3/8A
D04FM-1/2A
D04FM-3/4A
882
912
1 173
Pøíslušenství
9
Manometr, prùmìr 50 mm, spodní pøipojovací závit G1/4".
Rozsah: 0 - 4 bar
M38K-A4
264
Manometr, prùmìr 50 mm, spodní pøipojovací závit G1/4".
Rozsah: 0 - 10 bar
M38K-A10
264
10
11
12
13
14
12-2
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou a se stupnicí nastavení, D06F
Redukèní ventily D06F chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáží redukèního ventilu se pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøeba vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
Certifikace výrobku
• DVGW
• Schváleno WRAS dle BSEN1567
• Nízká hluènost, tøída 1.
Typ média
2
3
voda
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení Vstup/Výstup
pøip. sada, vnìjší závit
Vestavìný filtr
0,16 mm
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Další popis
Objednací èísla D06F-xxxAM: Manometr souèástí dodávky
• Výstupní tlak pøednastaven na 3 bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Nastavený tlak je pøímo zobrazen na stupnici
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
• Vestavìné nerezové sítko
• V aplikacích s UV vyzaøováním použijte vložku SM06T!
4
5
6
7
8
Vnìjší závit, plastová prùhledna jímka
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Jímka
filtru
Max. provozní teplota
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
prùhledná
prùhledná
prùhledná
prùhledná
prùhledná
prùhledná
40 C
40 C
40 C
40 C
40 C
40 C
Objednací èísla
Cena
9
D06F-1/2AM
D06F-3/4AM
D06F-1AM
D06F-11/4AM
D06F-11/2AM
D06F-2AM
2 156
2 221
2 946
3 922
6 721
7 649
11
Vnìjší závit, mosazná jímka
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
10
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Jímka
filtru
Max. provozní teplota
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
mosazná
mosazná
mosazná
mosazná
mosazná
mosazná
60C (70C s max. tlakem do 10bar)
60C (70C s max. tlakem do 10bar)
60C (70C s max. tlakem do 10bar)
60C (70C s max. tlakem do 10bar)
60C (70C s max. tlakem do 10bar)
60C (70C s max. tlakem do 10bar)
Objednací èísla
Cena
D06F-1/2B
D06F-3/4B
D06F-1B
D06F-11/4B
D06F-11/2B
D06F-2B
2 404
2 472
3 291
4 267
7 153
8 087
12
13
14
12-3
Redukèní ventily
Pøíslušenství
2
3
4
5
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
228
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøípojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
228
Manometr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
228
Manometr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
228
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2A
190
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4A
232
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06-1A
296
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4A
423
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2A
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06-2A
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2B
190
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4B
232
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1
VST06-1B
296
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4B
423
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2B
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 2
VST06-2B
751
1 100
751
1 100
Náhradní díly
6
7
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
96
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 1 1/4
ES06F-11/2A
232
Redukèní ventil z nerez oceli s vyváženou regulaèní kuželkou, D06FI
Redukèní ventily D06FI chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
8
Certifikace výrobku
9
10
11
12
Typ média
voda
Médium
Voda, stlaèený vzduch* a dusík* v souladu s platným standardy (podle
DIN EN 12502)
Materiál tìla
korozivzdorná ocel
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení Vstup/Výstup
pøip. sada, vnìjší závit
Vestavìný filtr
0,16 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
13
14
12-4
DVGW
• Do velikosti 1 1/4" schváleno pro nízkou hluènost, Tøída 1 bez
omezení
www.honeywell.cz/acs
• Výstupní tlak pøednastaven na 3 bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením regulaèního koleèka
• Nastavený tlak je pøímo zobrazen na stupnici
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a lze ji nahradit za novou
• Vestavìné nerezové sítko
• Konstrukce z nerez oceli
• Zmìny vstupního tlaku neovlivòují výstupní tlak
• Nízká hmotnost
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
Redukèní ventily
Se závitovými nátrubky, plastová prùhledná jímka
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Jmenovitý
Kapacita
tlak prùtoku Kvs
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
Jímka
filtru
Max. provozní
teplota
prùhledná
prùhledná
prùhledná
prùhledná
prùhledná
prùhledná
40 C
40 C
40 C
40 C
40 C
40 C
Jímka
filtru
Max. provozní
teplota
60C (70C s max.
tlakem do 10bar)
60C (70C s max.
tlakem do 10bar)
60C (70C s max.
tlakem do 10bar)
60C (70C s max.
tlakem do 10bar)
60C (70C s max.
tlakem do 10bar)
60C (70C s max.
tlakem do 10bar)
Objednací èísla
D06FI-1/2A
D06FI-3/4A
D06FI-1A
D06FI-11/4A
D06FI-11/2A
D06FI-2A
Cena
6 262
7 121
8 922
13 297
15 442
20 160
2
3
Se závitovými nátrubky, nerezová jímka
Velikost
pøipojení
"
1/2
Svìtlost
DN
mm
15
3/4
Jmenovitý
Kapacita
tlak prùtoku Kvs
PN25
2,4
ocelová
20
PN25
3,1
ocelová
1
25
PN25
5,8
ocelová
1 1/4
32
PN25
5,9
ocelová
1 1/2
40
PN25
12,6
ocelová
2
50
PN25
12
ocelová
Objednací èísla
Cena
D06FI-1/2B
7 204
D06FI-3/4B
8 237
D06FI-1B
10 724
D06FI-11/4B
13 297
D06FI-11/2B
18 808
D06FI-2B
24 878
4
5
6
7
Pøíslušenství
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
228
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení63 mm, G 1/4,
srozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
228
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
228
Manmetr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06I-1/2A
2 606
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06I-3/4A
3 175
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06I-1A
5 620
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06I-11/4A
6 434
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06I-11/2A
7 250
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06I-2A
228
8
9
10
15 882
11
Náhradní díly
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 1 1/4
ES06F-11/2A
Jímka z nerez oceli s O-kroužkem pro R 1 + R 1 1/4
SI06T-1
96
232
2 498
12
13
14
12-5
Redukèní ventily
Redukèní ventil pro vysoký tlak s vyváženou regulaèní kuželkou, D06FH
Redukèní ventily D06FH chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
6
DVGW
Typ média
voda
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, (podle DIN EN 12502)
Max. provozní teplota
60C (70C s max. tlakem do 10bar)
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení Vstup/Výstup
pøip. sada, vnìjší závit
Jmenovitý tlak
PN25
Vestavìný filtr
0,16 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 12 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Jímka filtru
mosazná
Další popis
7
8
• Výstupní tlak pøednastaven na 5 bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a celou regulaèní èást ventilu lze nahradit
novou
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
• Vestavìné nerezové sítko
Se závitovými nátrubky, mosazna jímka
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
9
10
11
12
13
14
12-6
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
2,4
3,1
7,6
9,1
12,6
12
Objednací èísla
D06FH-1/2B
D06FH-3/4B
D06FH-1B
D06FH-11/4B
D06FH-11/2B
D06FH-2B
Cena
3 127
3 608
4 044
6 099
11 681
12 087
Redukèní ventily
Pøíslušenství
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
228
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
228
Manometr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
228
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
228
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2A
190
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4A
232
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06-1A
296
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4A
423
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2A
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06-2A
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2B
190
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4B
232
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1
VST06-1B
296
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4B
423
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2B
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 2
VST06-2B
2
3
751
1 100
751
4
5
1 100
Náhradní díly
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
Náhradní sítko pro R 1 + R 1 1/4
ES06F-1A
175
96
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 1 1/4
ES06F-11/2A
232
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-7
Redukèní ventily
Redukèní ventil pro nízký tlak s vyváženou regulaèní kuželkou, D06FN
Redukèní ventily D06FN chrání vodovodní potrubí pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
2
3
4
5
6
Certifikace výrobku
DVGW
Typ média
voda
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík (podle DIN
EN 12502)
Max. provozní teplota
60C (70C s max. tlakem do 10bar)
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení Vstup/Výstup
pøip. sada, vnìjší závit
Jmenovitý tlak
PN25
Vestavìný filtr
0,16 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
0,5 ... 2 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Jímka filtru
mosazná
Další popis
7
8
• Výstupní tlak pøednastaven na 1.5 bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a celou regulaèní èást ventilu lze nahradit
novou
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
• Vestavìné nerezové sítko
Se zavitovými nátrubky, mosazna jímka
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
9
10
11
12
13
14
12-8
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
2,4
3,1
7,6
9,1
12,6
12
Objednací èísla
D06FN-1/2B
D06FN-3/4B
D06FN-1B
D06FN-11/4B
D06FN-11/2B
D06FN-2B
Cena
5 340
5 976
7 179
11 636
18 192
21 298
Redukèní ventily
Pøíslušenství
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
228
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
228
Manometr, prùmìr 63 mm, zadni pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
228
Manometr, prùmìr 63 mm, rear connection thread G 1/4,
range 0 - 25 bar
M07M-A25
228
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2A
190
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4A
232
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06-1A
296
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4A
423
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2A
751
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06-2A
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2B
1 100
190
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4B
232
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1
VST06-1B
296
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4B
423
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2B
751
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 2
VST06-2B
2
3
4
5
1 100
Náhradní díly
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
96
Náhradní sítko pro R 1 + R 1 1/4
ES06F-1A
175
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 2
ES06F-11/2A
232
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-9
Redukèní ventily
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou,
standardní provedení pro kompresorové jednotky, D22
Redukèní ventily D22 chrání potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým
namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní aplikace. Montáž
redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým namáháním. Nastavený
výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
Certifkovány podle smìrnice 97/23/EC, Referenèní èíslo CE 0035
Typ média
vzduch
Médium
Stlaèený vzduch, netoxické a nehoølavé plyny
Max. provozní teplota
70 C
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení Vstup/Výstup
vnitøní závit
Jmenovitý tlak
PN40
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1 ... 10 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
• Šroub pro nastavení tlaku
• Pružina není v kontaktu s médiem
• Vyvážení vstupního tlaku - kolísání vstupního tlaku nemá vliv na
nastavený výstupní tlak
• Kompaktní konstrukce
• Malá vestavná délka
• Nízká hmotnost
6
7
Normální provedení
Velikost pøipojení
"
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
8
9
10
Svìtlost DN
mm
8
10
15
20
25
32
40
50
Objednací èísla
D22-1/4A
D22-3/8A
D22-1/2A
D22-3/4A
D22-1A
D22-11/4A
D22-11/2A
D22-2A
Cena
1 759
1 759
2 132
3 126
4 971
6 932
10 398
11 878
Pøíslušenství
11
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 4 bar
M38K-A4
264
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 10 bar
M38K-A10
264
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 16 bar
M38K-A16
264
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 25 bar
M38K-A25
264
12
13
14
12-10
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily
Membránový redukèní ventil, D15S
Redukèní ventily D15S chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace.
Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým namáháním a navíc
sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.
Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou hluènost vodovodní
instalace.
Certifikace výrobku
• DVGW, WRAS a ACS
Typ média
3
pitná voda
Materiál tìla
tvárná litina
Materiál vratné pružiny
tvárná litina
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6,5 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
2
4
5
• Patentované øešení vložky umožòuje snadnou montáž a údržbu
• Jeden rozmìr ventilové vložky pro všechny nominální svìtlosti
ventilu
• Splòuje všechny požadavky normy DIN EN 1567
• Žádný z použitých materiálù nepøekraèuje pøípustné meze obsahu
olova, stanovené normou DIN 50930, èást 6
• Funkce a výkonnost byla potvrzena zrychleným testem životnosti
na více než 400.000 cyklech (požadavek dle DIN EN 1567 je
200.000 cyklù)
• Vyhovuje požadavkùm KTW
6
7
8
Pøírubové pøipojení PN 16
Svìtlost DN
mm
65
80
100
Kapacita prùtoku Kvs
47
70
110
Objednací èísla
D15S-65A
D15S-80A
D15S-100A
Cena
28 297
36 843
55 850
9
10
Náhradní díly
Manometr, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
228
Manometr, rozsah 0 - 16 bar
M39M-A16
178
11
12
13
14
12-11
Redukèní ventily
Pøíslušenství
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
voda do 90°C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a
živoèišné oleje, kerosin, benzin do 70°C, tìsnìní z EPDM do 140°C,
PN 16, DN 65
RV283P-65A
19 164
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
voda do 90°C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a
živoèišné oleje, kerosin, benzin do 70°C, tìsnìní z EPDM do 140°C,
PN 16, DN 80
RV283P-80A
26 461
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
voda do 90°C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a
živoèišné oleje, kerosin, benzin do 70°C, tìsnìní z EPDM do 140°C,
PN 16, DN 100
RV283P-100A
34 021
Filtr s pøírubami, litina, pro vodu, olej a tlakový vzduch do 16 bar,
pro páru do 4 bar, max. 150°C, síto prùmìr oka 0,50 mm, DN 65
FY69P-65A
7 204
Filtr s pøírubami, litina, pro vodu, olej a tlakový vzduch do 16 bar,
pro páru do 4 bar, max. 150°C, síto prùmìr oka 0,50 mm, DN 80
FY69P-80A
10 579
Filtr s pøírubami, litina, pro vodu, olej a tlakový vzduch do 16 bar,
pro páru do 4 bar, max. 150°C, síto prùmìr oka 0,50 mm, DN 100
FY69P-100A
15 306
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,10 mm,
DN65
F76S-65FA
80 222
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,10 mm,
DN80
F76S-80FA
88 547
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,10 mm,
DN100
F76S-100FA
102 941
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,02 mm,
DN65
F76S-65FB
91 109
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,02 mm,
DN80
F76S-80FB
100 999
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,02 mm,
DN100
F76S-100FB
128 451
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,05 mm,
DN65
F76S-65FC
80 222
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,05 mm,
DN80
F76S-80FC
88 547
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,05 mm,
DN100
F76S-100FC
102 941
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,20 mm,
DN65
F76S-65FD
80 222
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,20 mm,
DN80
F76S-80FD
88 547
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,20 mm,
DN100
F76S-100FD
102 941
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,50 mm,
DN65
F76S-65FF
80 222
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,50 mm,
DN80
F76S-80FF
88 547
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem, prùmìr oka 0,50 mm,
DN100
F76S-100FF
102 941
13
14
12-12
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily
Redukèní ventily s vyváženou regulaèní kuželkou, D15P
Redukèní ventily D15P chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace.Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní istalace.
Certifikace výrobku
DVGW
Typ média
voda/vzduch
Médium
Voda, stlaèený vzduch zbavený oleje nebo dusík (podle DIN EN
12502)
Materiál tìla
litina GG25
Materiál vratné pružiny
kov
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
2
3
4
5
• Nestoupající šroub pro nastavení výstupního tlaku s indikací
polohy (mimo DN200)
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• S manometry vstupního a výstupního tlaku pro (DN 80 - DN 150)
anebo výstupního tlaku pro (DN 50, DN 65, DN 200)
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì. Použitý
materiál je fyziologicky i toxikologicky
6
7
Pøírubové pøipojení, PN 16
Svìtlost DN
Kapacita prùtoku Kvs
mm
50
125
150
200
28
180
250
380
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
bar
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 6
Objednací èísla
Cena
D15P-50A
D15P-125A
D15P-150A
D15P-200A
23 039
84 940
119 236
426 983
Manometr,(pouze pro DN 200), 0 - 10 bar
M07M-A10
228
Manometr, 0 - 10 bar
M39M-A10
178
Manometr, 0 - 16 bar
M39M-A16
178
8
9
Pøíslušenství
10
11
12
13
14
12-13
Redukèní ventily
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou, D16
Redukèní ventily D16 chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým
namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní aplikace. Montáž
redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým namáháním a navíc sníží
spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.
Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou hluènost vodovodní
instalace.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
6
DVGW
Typ média
voda/vzduch
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík
Materiál tìla
èervená bronz RG5
Materiál vratné pružiny
kov
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Vestavìný filtr
0,5 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 12 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Vestavìné nerezové sítko
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a celou regulaèní èást ventilu lze nahradit
novou
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
7
Pøírubové provedení, PN25
8
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
3
3,3
8,5
10,1
13,5
Objednací èísla
Cena
D16-15A
D16-20A
D16-25A
D16-32A
D16-40A
14 600
17 013
21 612
26 726
28 594
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M38K-A4
264
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M38K-A10
264
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M38K-A16
264
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M38K-A25
264
SM06T-1A
720
9
10
Kapacita prùtoku Kvs
Pøíslušenství
11
Náhradní díly
Mosazná jímka s O-kroužkem pro DN 25 + DN 32
12
13
14
12-14
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily
Redukèní ventil pro nízký tlak s vyváženou regulaèní kuželkou, D16N
Redukèní ventily D16N chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
Certifikace výrobku
2
DVGW
Typ média
voda/vzduch
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík
Materiál tìla
èervená bronz RG5
Materiál vratné pružiny
kov
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Vestavìný filtr
0,5 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
0,5 ... 2 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
3
4
5
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Vestavìné nerezové sítko
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a celou regulaèní èást ventilu lze nahradit
novou
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
Pøírubové pøipojení, PN 25
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
Kapacita prùtoku Kvs
3
3,3
8,5
10,1
13,5
Objednací èísla
D16N-15A
D16N-20A
D16N-25A
D16N-32A
D16N-40A
Cena
21 225
24 045
31 230
39 741
43 961
6
7
8
9
10
Pøíslušenství
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M38K-A4
264
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M38K-A10
264
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M38K-A16
264
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M38K-A25
264
11
12
13
14
12-15
Redukèní ventily
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou, D17P
Redukèní ventily D17P chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
DVGW
Typ média
voda/vzduch
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík (podle DIN
EN 12502)
Materiál tìla
sperulitická litina GGG40
Materiál vratné pružiny
kov
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
6
• Nestoupající šroub pro nastavení výstupního tlaku s indikací
polohy (mimo DN200)
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Závit pro pøipojení manometru výstupního tlaku
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì. Použitý
materiál je fyziologicky i toxikologicky nezávadný
7
Pøírubové provedení, PN 25
Svìtlost DN
Kapacita prùtoku Kvs
mm
50
65
80
100
150
200
28
47
70
110
250
380
8
9
10
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
bar
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 6
Objednací èísla
Cena
D17P-50B
D17P-65B
D17P-80B
D17P-100B
D17P-150B
D17P-200B
35 510
49 638
62 761
98 457
223 248
599 120
M07M-A10
228
Pøíslušenství
Manometr, 0 - 10 bar
11
12
13
14
12-16
www.honeywell.cz/acs
Filtry pro pitnou vodu
Filtry pro pitnou vodu
Proplachovatelný filtr, MiniPlus-FF06
Proplachovatelné filtry FF06 mini plus zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemný filtr
redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných
zrnek. Filtry FF06 lze použít v systémech se zaøazeným redukèním ventilem nebo bez nìho. Neèistoty,
usazené na dnì filtraèní nádoby, lze snadno odstranit.
Certifikace výrobku
Velikost pøipojení 1/2" a 3/4", certifikováno dle DIN/DVGW
Typ filtru
proplachový
Typ média
voda
Materiál tìla
mosaz
Vestavìný filtr
100 µm
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
3
4
• Jednoduchá instalace
• Filtraèní jímka z mechanicky odolného èirého plastu umožòuje
snadno kontrolovat zneèištìní filtru
• FF06-...AAM verze s mosaznou jímkou - vhodné pro vodu s
vysokou teplotou
• Snadná údržba nebo výmìna filtraèního sítka
• Tìleso filtru je opatøeno vnìjšími i vnitøními pøipojovacími závity
• Vyhovuje požadavkùm KTW
5
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
Velikost
pøipojení (")
1/2
3/4
1
1 1/4
Svìtlost Maximální teplota
DN (mm)
média (oC)
15
40
20
40
25
40
32
40
Jmenovitý
tlak
PN16
PN16
PN16
PN16
Kapacita
prùtoku Kvs
4
5,8
10,4
10,4
Prùhledná
jímka filtru
•
•
•
•
Objednací èísla
Cena
FF06-1/2AA
FF06-3/4AA
FF06-1AA
FF06-11/4AA
1 596
1 741
2 097
2 758
Závitové pøipojení, jímka vyrobená z mosazi, jemnost sítka 100 µm
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
Velikost
pøipojení (")
1/2
3/4
1
1 1/4
Svìtlost Maximální teplota
DN (mm)
média (oC)
15
70
20
70
25
70
32
70
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
6
7
8
Jmenovitý
tlak
PN25
PN25
PN25
PN25
Kapacita
prùtoku Kvs
4
5,8
10,4
10,4
Prùhledná
jímka filtru
–
–
–
–
Objednací èísla
Cena
FF06-1/2AAM
FF06-3/4AAM
FF06-1AAM
FF06-11/4AAM
3 015
3 422
3 972
4 161
Jmenovitý
tlak
PN16
PN16
PN16
Kapacita
prùtoku Kvs
4
5,8
10,4
Prùhledná
jímka filtru
•
•
•
Objednací èísla
Cena
10
FF06-1/2EA
FF06-3/4EA
FF06-1EA
1 498
1 630
1 929
11
Náhradní vložka filtru, velikost oka 0,10 mm, pro velikost R 1/2 + R 3/4
AS06-1/2A
1 009
12
Náhradní vložka filtru, velikost oka 0,10 mm, pro velikost R 1 + R 1 1/4
AS06-1A
1 078
Náhradní vložka filtru, velikost oka 0,05 mm, pro velikost R 1 + R 1 1/4
AS06-1C
1 360
Prùhledná plastová jímka, vèetnì sítka, kostry sítka a O-kroužkù,
pro velikosti R 1/2
KF06-1/2A
847
Prùhledná plastová jímka, vèetnì sítka, kostry sítka a O-kroužkù,
pro velikosti R 3/4 - R 1 1/4
KF06-1A
907
Servisní klíè pro odejmutí jímky
ZR06F
230
Bez pøipojení, velikost sítka 100 µm
Pøipojení
2
Velikost
pøipojení (")
1/2
3/4
1
Svìtlost Maximální teplota
DN (mm)
média (oC)
15
40
20
40
25
40
9
Náhradní díly
12-17
13
14
Filtry pro pitnou vodu
Jemný proplachovatelný filtr s vestavìným redukèním ventilem, MiniPlus-FK06
Jemné proplachovatelné filtry FK06 zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemný filtr redukuje
množství cizích èástic ve vodì,napøíklad úlomkù rzi,konopných vláken nebo píseèných zrnek.
Neèistoty,usazené na dnì filtraèní nádoby,lze snadno odstranit. Vestavìný redukèní ventil chrání
vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým namáháním a navíc sníží
spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.
Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou hluènost vodovodní
instalace.
2
3
4
5
6
Typ filtru
proplachový
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Vestavìný filtr
100 µm
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
7
• Jednoduché nastavení požadovaného výstupního tlaku
• Nastavený tlak je pøímo zobrazen na stupnici
• Nepøerušená dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
• Kolísání vstupního tlaku neovlivòuje výstupní tlak
• Snadná údržba nebo výmìna filtraèního sítka
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
8
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
9
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
Objednací èísla
Cena
2,5
2,9
6
6,2
•
•
•
•
FK06-1/2AA
FK06-3/4AA
FK06-1AA
FK06-11/4AA
2 758
3 087
3 393
4 288
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
Objednací èísla
Cena
2,5
2,9
6
6,2
–
–
–
–
FK06-1/2AAM
FK06-3/4AAM
FK06-1AAM
FK06-11/4AAM
4 024
4 454
5 690
6 195
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
10
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
11
12
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
Pøíslušenství
13
Montážní klíè pro demontáž krytu pružiny a jímky sítka ventilu
ZR06K
230
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
228
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
228
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
228
Náhradní díly
14
Náhradní vložka filtru, velikost oka 0,05 mm, pro velikost R 1 + R 1 1/4
12-18
www.honeywell.cz/acs
AS06-1C
1 360
Filtry pro pitnou vodu
Jemný filtr se zpìtným proplachem F74CS PrimusPlus
Filtry se zpìtným proplachem PrimusPlus F74CS zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemné
filtraèní sítko redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo
píseèných zrnek. Filtry F74CS PrimusPlus mohou být osazeny automatickou jednotkou zpìtného
proplachu Z74S-AN, zajiš¤ující propláchnutí filtraèního sítka v pøedem nastaveném intervalu.
Certifikace výrobku
Médium
Voda
Materiál tìla
syntetické materiály
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
30
3
oC
Jmenovitý tlak
PN16
Prùhledná jímka filtru
ano
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
4
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje rychlé
a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
• Velká plocha sítka
• Nárazuvzdorná èirá transparentní jímka filtru umožòuje snadnou
kontrolu zneèištìní sítka
• Integrovaný manometr
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Velikost
pøipojení
"
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
5
6
7
Kapacita
prùtoku Kvs
5,1
7,7
8,5
9
Vestavìný
filtr
µm
100
100
100
100
Objednací èísla
Cena
F74CS-1/2AA
F74CS-3/4AA
F74CS-1AA
F74CS-11/4AA
5 165
5 333
5 589
5 838
Vestavìný
filtr
µm
50
50
50
50
Objednací èísla
Cena
F74CS-1/2AC
F74CS-3/4AC
F74CS-1AC
F74CS-11/4AC
5 165
5 333
5 589
5 838
Vestavìný
filtr
µm
200
200
200
200
Objednací èísla
Cena
F74CS-1/2AD
F74CS-3/4AD
F74CS-1AD
F74CS-11/4AD
5 165
5 333
5 589
5 838
Závitové pøipojení, jemnost sítka 50 µm
Velikost
pøipojení
"
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
2
Certifikováno DIN/DVGW
Kapacita
prùtoku Kvs
5,1
7,7
8,5
9
8
9
10
11
Závitové pøipojení, jemnost sítka 200 µm
Velikost
pøipojení
"
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
Kapacita
prùtoku Kvs
5,1
7,7
8,5
9
12
13
14
12-19
Filtry pro pitnou vodu
Pøíslušenství
2
3
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 32, 1 1/4"
DA74C-11/4A
1 734
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 25, 1"
DA74C-1A
1 341
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 20, 3/4"
DA74C-3/4A
1 078
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 15, 1/2"
DA74CS-1/2A
1 844
Elektronická automatika pro odkalování filtrù PrimusPlus F74CS a
FK74CS, pro DN 1/2" až DN 1 1/4", napájení 3x baterie AA - 1,5V
Z74S-AN
4 459
KF74CS-1A
4 538
Náhradní díly
4
Prùhledná jímka filtru pro filtry PrimusPlus F74CS a FK74CS,
pro R 1/2" - 1 1/4"
5
Jemný filtr se zpìtným proplachem a vestavìným redukèním ventilem FK74CS
Filtry se zpìtným proplachem PrimusPlus FK74CS zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Tyto
filtry obsahují filtr se zpìtným proplachem a regulátor tlaku integrované v jedné armatuøe. Jemné
filtraèní sítko redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo
píseèných zrnek. Filtry FK74CS PrimusPlus mohou být osazeny automatickou jednotkou zpìtného
proplachu Z74S-AN, zajiš¤ující propláchnutí filtraèního sítka v pøedem nastaveném intervalu.
6
7
8
9
Certifikace výrobku
Certifikováno DIN/DVGW
Médium
Voda
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Materiál tìla
syntetické materiály
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
30 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Prùhledná jímka filtru
ano
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
Filtr obsahuje integrovaný redukèní ventil
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje rychlé
a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
• Velká plocha sítka
• Nárazuvzdorná èirá transparentní jímka filtru umožòuje snadnou
kontrolu zneèištìní sítka
• Integrovaný manometr
10
11
12
13
14
12-20
www.honeywell.cz/acs
Filtry pro pitnou vodu
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Velikost
pøipojení
"
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
Kapacita
prùtoku Kvs
4,2
5,5
5,9
6,2
Vestavìný
filtr
µm
100
100
100
100
Objednací èísla
Cena
FK74CS-1/2AA
FK74CS-3/4AA
FK74CS-1AA
FK74CS-11/4AA
5 564
5 790
6 354
6 838
3
Závitové pøipojení, jemnost sítka 50 µm
Velikost
pøipojení
"
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
2
Kapacita
prùtoku Kvs
Vestavìný
filtr
µm
50
50
50
50
Objednací èísla
Cena
FK74CS-1/2AC
FK74CS-3/4AC
FK74CS-1AC
FK74CS-11/4AC
5 564
5 790
6 354
6 838
Vestavìný
filtr
µm
200
200
200
200
Objednací èísla
Cena
FK74CS-1/2AD
FK74CS-3/4AD
FK74CS-1AD
FK74CS-11/4AD
5 564
5 790
6 354
6 838
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 32, 1 1/4"
DA74C-11/4A
1 734
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 25, 1"
DA74C-1A
1 341
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 20, 3/4"
DA74C-3/4A
1 078
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 15, 1/2"
DA74CS-1/2A
1 844
Elektronická automatika pro odkalování filtrù PrimusPlus F74CS a
FK74CS, pro DN 1/2" až DN 1 1/4", napájení 3x baterie AA - 1,5V
Z74S-AN
4 459
KF74CS-1A
4 538
4,2
5,5
5,9
6,2
4
5
Závitové pøipojení, jemnost sítka 200 µm
Velikost
pøipojení
"
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
Kapacita
prùtoku Kvs
4,2
5,5
5,9
6,2
6
7
Pøíslušenství
8
9
10
Náhradní díly
Prùhledná jímka filtru pro filtry PrimusPlus F74CS a FK74CS,
pro R 1/2" - 1 1/4"
11
12
13
14
12-21
Filtry pro pitnou vodu
Filtr se zpìtným proplachem F76S
Filtry se zpìtným proplachem F76S zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemné filtraèní sítko
redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi nebo píseèných zrnek. Filtry F76S jsou
osazené novou patentovanou technologií "double spin" zaruèující bezproblémový chod a
maximalizijící úèinnost pøi zpìtném proplachu.
2
3
4
Certifikace výrobku
Certifikováno dle DIN/DVGW
Typ filtru
zpìtný proplach
Typ média
voda
Materiál tìla
mosaz
Vestavìný filtr
100 µm
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
5
6
• Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/2"
do 11/4".
• Nepøerušovaná dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
sítka
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje rychlé
a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
• Velká plocha sítka
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
7
8
9
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
oC
mm
15
40
20
40
25
40
32
40
40
40
50
40
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
4,8
7,2
9,8
10,7
21
22
•
•
•
•
•
•
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
4,8
7,2
9,8
10,7
21
22
–
–
–
–
–
–
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
7,2
9,8
10,7
21
22
•
•
•
•
•
Objednací èísla
F76S-1/2AA
F76S-3/4AA
F76S-1AA
F76S-11/4AA
F76S-11/2AA
F76S-2AA
Cena
9 590
8 655
10 797
11 060
17 512
19 358
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm, bronzová jímka
Pøipojení
10
11
12
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
oC
mm
15
70
20
70
25
70
32
70
40
70
50
70
Objednací èísla
Cena
F76S-1/2AAM
F76S-3/4AAM
F76S-1AAM
F76S-11/4AAM
F76S-11/2AAM
F76S-2AAM
11 853
10 918
13 707
13 968
21 954
23 802
Objednací èísla
Cena
Bez závitù, jemnost sítka 100 µm, DN je is závislá na velikosti dílu
Pøipojení
13
–
–
–
–
–
14
12-22
Velikost
pøipojení
"
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
oC
mm
20
40
25
40
32
40
40
40
50
40
www.honeywell.cz/acs
F76S-3/4EA
F76S-1EA
F76S-11/4EA
F76S-11/2EA
F76S-2EA
8 514
10 603
10 731
16 841
18 422
Filtry pro pitnou vodu
Pøíslušenství
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem.
Z11S-A
8 135
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, bez konektoru.
Z11S-B
8 135
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1/2 + R 3/4.
DDS76-1/2
14 261
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 + R 1 1/4.
DDS76-1
14 261
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 1/2 + R 2.
DDS76-11/2
14 261
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, velikost jemnost sítka 20µm, R 11/2" - 2"
AF11S-11/2B
3 732
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, velikost ok 50µm, R 11/2" - 2"
AF11S-11/2C
2 797
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, jemnost sítka 200µm, R 11/2" - 2".
AF11S-11/2D
3 245
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, velikost jemnost sítka 300µm, R 11/2" - 2".
AF11S-11/2E
4 052
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, velikost ok 500µm, R 11/2" - 2"
AF11S-11/2F
4 052
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4A
232
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4,
rozsah 0 - 16 bar
M76K-A16
593
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm,
pro velikosti R 1/2 - R 3/4
AF11S-1/2A
2 955
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm,
pro velikosti R 1 - R 1 1/4
AF11S-1A
2 091
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm,
pro velikosti R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2A
2 797
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1/2 - R 3/4
AF11DS-1/2A
3 293
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1 - R 1 1/4
AF11DS-1A
3 634
Náhradní díly
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-23
Filtry pro pitnou vodu
Domovní vodovodní filtraèní stanice HS10S
Kombinované jednotky HS10S obsahují zpìtný ventil, filtr se zpìtným proplachem, redukèní ventil a
uzavírací kulový kohout v jedné armatuøe. Zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody i bìhem
procesu èištìní filtru. Jemný filtr redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi,
konopných vláken nebo píseèných zrnek. Zpìtný ventil chrání pøed proniknutím zdraví nebezpeèných
kapalin do veøejných rozvodù. Redukèní ventil chrání potrubí a k nìmu pøipojené spotøebièe proti
poškození nadmìrným tlakem a výraznì snižuje spotøebu vody. Filtraèní stanice HS10S jsou osazené
novou patentovanou technologií "double spin" zaruèující bezproblémový chod a maximalizijící
úèinnost pøi zpìtném proplachu.
2
3
4
5
6
7
Certifikace výrobku
Certifikováno dle DIN/DVGW
Médium
Voda
• Filtr je konstruován pro použití na pitnou vodu. V pøípadì jiné
aplikace je nutné ovìøit vhodnot použití individuálnì.
Typ filtru
zpìtný proplach
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Vestavìný filtr
100 µm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Vestavìná zpìtná klapka
ano
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
8
9
10
• Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/2"
do 11/4".
• Kompaktní provedení obsahující zpìtný ventil, filtr se zpìtným
proplachem, redukèní ventil a uzavírací kulový kohout v jedné
armatuøe.
• Nepøerušovaná dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
sítka
• Patentovaný systém zpìtného proplachu, rychlé a kvalitní èištìní
filtru s malou spotøebou vody
• Jímka z mechanicky odolného èirého plastu umožòuje snadno
zkontrolovat zneèištìní
• Bajonetové uchycení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
11
12
13
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
oC
mm
15
40
20
40
25
40
32
40
40
40
50
40
14
12-24
www.honeywell.cz/acs
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
2,7
3,2
7,6
8,9
12,6
13
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
Cena
HS10S-1/2AA
HS10S-3/4AA
HS10S-1AA
HS10S-11/4AA
HS10S-11/2AA
HS10S-2AA
12 339
12 523
16 582
19 835
29 451
31 637
Filtry pro pitnou vodu
Jímka z èerveného bronzu, závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
o
mm
C
15
70
20
70
25
70
32
70
40
70
50
70
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
Objednací èísla
Cena
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
2,7
3,2
7,6
8,9
12,6
13
–
–
–
–
–
–
HS10S-1/2AAM
HS10S-3/4AAM
HS10S-1AAM
HS10S-11/4AAM
HS10S-11/2AAM
HS10S-2AAM
14 600
14 785
19 491
22 299
33 230
36 079
2
4
3
Pøíslušenství
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11S-A
8 135
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, bez konektoru
Z11S-B
8 135
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 20 µm, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2B
3 732
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2C
2 797
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2D
3 245
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 300 µm, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2E
4 052
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2F
4 052
5
6
Náhradní díly
Manometr, prùmìr 50 mm, velokost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M38K-A25
264
Manometr, prùmìr 50 mm, velokost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M38K-A16
264
Manometr, prùmìr 50 mm, velokost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M38K-A10
264
Redukèní ventil (bez filtru) pro velikosti R 1/2 + R 3/4
D06FA-1/2
592
Redukèní ventil (bez filtru) pro velikosti R 1 + R 1 1/4
D06FA-1A
Redukèní ventil (bez filtru) pro velikosti R 1 1/2 + R 2
D06FA-11/2
1 218
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm,
pro velikosti R 1/2 - R 3/4
AF11S-1/2A
2 955
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm,
pro velikosti R 1 - R 1 1/4
AF11S-1A
2 091
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm,
pro velikosti R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2A
2 797
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1/2 - R 3/4
AF11DS-1/2A
3 293
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1 - R 1 1/4
AF11DS-1A
3 634
882
7
8
9
10
11
12
13
14
12-25
Filtry pro pitnou vodu
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem F76S-F
Pøírubové filtry se zpìtným proplachem F76S jsou vhodné pro aplikace s vysokým prùtokem vody.
Mohou být použity pro velké obytné èi veøejné budovy nebo pro prùmyslové aplikace. Jsou vybaveny
stejným vysoce úèinným mechanismem zpìtného proplachu jako filtry pro domovní aplikace.
Pøírubové filtry F76S mohou být osazeny automatickou jednotkou zpìtného proplachu Z11AS
doplnìnou pøípadnì o diferenèní tlakový spínaè DDS76 umožòující spouštìní proplachu na základì
zvý- šené tlakové ztráty vlivem zneèištìní filtraèního sítka. Pøírubové filtry F76S zajiš¤ují nepøetržitou
dodávku filtrované vody i bìhem procesu èištìní filtru.Jemné filt- raèní sítko redukuje množství cizích
èástic ve vodì, na- pøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných zrnek.
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Certifikováno DIN/DVGW
Typ filtru
zpìtný proplach
Typ média
voda
Materiál tìla
bronz RG5
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
6
7
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje rychlé
a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Automatický proplach filtru použitím jednotky automatického
proplachu Z11AS
• Možnost pøipojení diferenèního tlakového spínaèe
• Nepøerušená dodávka filtrované vody i bìhem proplachování sítka
• Jímka z bronzu poskytuje velkou odolnost proti korozi
Jemnost sítka 100 µm
Svìtlost DN (mm)
65
80
100
8
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
Vestavìný filtr (µm)
100
100
100
Objednací èísla
F76S-65FA
F76S-80FA
F76S-100FA
Cena
80 222
88 547
102 941
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
Vestavìný filtr (µm)
20
20
20
Objednací èísla
F76S-65FB
F76S-80FB
F76S-100FB
Cena
91 109
100 999
128 451
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
Vestavìný filtr (µm)
50
50
50
Objednací èísla
F76S-65FC
F76S-80FC
F76S-100FC
Cena
80 222
88 547
102 941
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
Vestavìný filtr (µm)
200
200
200
Objednací èísla
F76S-65FD
F76S-80FD
F76S-100FD
Cena
80 222
88 547
102 941
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
Vestavìný filtr (µm)
500
500
500
Objednací èísla
F76S-65FF
F76S-80FF
F76S-100FF
Cena
80 222
88 547
102 941
Jemnost sítka 20 µm
9
Svìtlost DN (mm)
65
80
100
10
Jemnost sítka 50 µm
Svìtlost DN (mm)
65
80
100
11
Jemnost sítka 200 µm
12
Svìtlost DN (mm)
65
80
100
13
Jemnost sítka 500 µm
Svìtlost DN (mm)
65
80
100
14
12-26
www.honeywell.cz/acs
Filtry pro pitnou vodu
Pøíslušenství
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11AS-1A
9 103
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, bez konektoru
Z11AS-1B
9 103
Diferenèní tlakový spínaè pro velikosti DN 65 - DN 100
DDS76-1
14 261
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
voda do 90°C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a
živoèišné oleje, kerosin, benzin do 70°C, tìsnìní z EPDM do 140°C,
PN 16, DN 65
RV283P-65A
19 164
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
voda do 90°C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a
živoèišné oleje, kerosin, benzin do 70°C, tìsnìní z EPDM do 140°C,
PN 16, DN 80
RV283P-80A
26 461
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
voda do 90°C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a
živoèišné oleje, kerosin, benzin do 70°C, tìsnìní z EPDM do 140°C,
PN 16, DN 100
RV283P-100A
34 021
4
Redukèní ventil pøírubový, dimenze DN 65
D15S-65A
28 297
Redukèní ventil pøírubový, dimenze DN 80
D15S-80A
36 843
5
Redukèní ventil pøírubový, dimenze DN 100
D15S-100A
55 850
Manometr, prùmìr 63 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M76K-A16
593
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 65
ES76S-065A
9 373
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 80
ES76S-080A
10 363
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 100
ES76S-100A
12 684
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 65
ES76S-065D
9 373
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 80
ES76S-080D
10 569
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 100
ES76S-100D
10 983
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 65
ES76S-065C
9 373
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 100
ES76S-100C
12 684
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti DN 65
ES76S-065F
9 373
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti DN 80
ES76S-080F
10 569
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti DN 100
ES76S-100F
10 983
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 65
AF76S-065A
25 363
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 80
AF76S-080A
27 991
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 100
AF76S-100A
32 540
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 65
AF76S-065D
25 363
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 80
AF76S-080D
27 991
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 100
AF76S-100D
32 524
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 65
AF76S-065C
25 363
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 80
AF76S-080C
27 991
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 100
AF76S-100C
32 524
Náhradní díly
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-27
Filtry pro pitnou vodu
Automatická jednotka zpìtného proplachu pro filtry Honeywell F74CS, FN74CS,
FK74CS a FKN74CS
Automatická jednotka zpìtného proplachu Z74S-AN nabízí automatické èištìní filtrù Honeywell
F74CS, FN74CS a filtrù s redukèním ventilem FK74CS, FKN74CS. Bajonetová pøípojka umožòuje
instalaci Z74S-AN bez použití nástrojù.
Interval zpìtného proplachu lze nastavit na 8 rùzných hodnot.
2
Certifikace výrobku
3
CE
Médium
Voda
Materiál tìla
syntetické materiály
Maximální teplota média
30 oC
Popis výrobku
Automatický proplach mùže být nastaven na 1hod / 1den / 6dnù /
15dnù / 30dnù / 45dnù / 2mìsíce / 3mìsíce
4
Další popis
5
S bajonetovým pøipojením
• Bajonetová pøípojka umožòuje instalaci bez nástrojù
• 8 intervalù zpìtného proplachu
• Provoz i na baterie
• Vyrobeno s vestavìným omezením hluku
Objednací èísla
Z74S-AN
6
Cena
4 459
Automatická jednotka zpìtného proplachu pro vodovodní filtry Z11AS
7
Jednotka zpìtného proplachu Z11AS umožòuje automatické spuštìní zpìtného proplachu pro
všechny filtry Honeywell obsahující tuto funkci. Jednotka umožòuje nastavení spuštìní zpìtného
proplachu v 16 èasových intervalech v rozsahu 4 minut až 3 mìsícù. Jednotka Z11AS obsahuje
bezpìènostní funkci pøi výpadku napájení (pouze s pøipojenými bateriemi) a umožòuje ruèní spuštìní
zpìtného proplachu. K jednotce je možné pøivést kabely se signály z diferenèního tlakového spínaèe,
zvdáleného ovládání nebo monitorování.
Pro filtry a filtraèní stanice se zpìtným proplachem.
8
Certifikace výrobku
9
10
Médium
Voda
Materiál tìla
syntetické materiály
Maximální teplota média
70 oC
Životnost baterií
cca 3 roky
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Ètyøi alkalické baterie LR6-1.5 V-Mignon/AA (baterie nejsou
standardnì dodávané), možnost nastavení proplachu od 4 minut do
3 mìsícù
• Tlaèítko pro jednoduché nastavení intervalù zpìtného proplachu
• Samostatné tlaèítko pro ruèní spuštìní zpìtného proplachu
• LED indikace poètu provedených cyklù
• LED displej pro zobrazení nastaveného intervalu
• Pøi výpadku napájení je proplach automaticky dokonèen díky
pomocným bateriím
11
12
CE
Pro filtry a filtraèní stanice HS10, F76C, FK76C, FKN76C, FN76C, FN09 (do roku 1996)
Popis výrobku
230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem
24 V, 50/60 Hz, 10 W, bez konektoru
13
Objednací èísla
Z11AS-1/2A
Z11AS-1/2B
Cena
9 103
9 103
Objednací èísla
Z11AS-1A
Z11AS-1B
Cena
9 103
9 103
Pro pøírubové filtry F76-F a F76S-F
Popis výrobku
230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem
24 V, 50/60 Hz, 10 W, bez konektoru
14
12-28
www.honeywell.cz/acs
Filtry pro pitnou vodu
Automatická jednotka zpìtného proplachu pro vodovodní filtry Z11S
Jednotka zpìtného proplachu Z11AS umožòuje automatické spuštìní zpìtného proplachu pro
všechny filtry Honeywell obsahující tuto funkci. Jednotka umožòuje nastavení spuštìní zpìtného
proplachu v 16 èasových intervalech v rozsahu 4 minut až 3 mìsícù. Jednotka Z11AS obsahuje
bezpìènostní funkci pøi výpadku napájení (pouze s pøipojenými bateriemi) a umožòuje ruèní spuštìní
zpìtného proplachu. K jednotce je možné pøivést kabely se signály z diferenèního tlakového spínaèe,
zvdáleného ovládání nebo monitorování.
Pro filtry a filtraèní stanice se zpìtným proplachem.
Certifikace výrobku
CE
Médium
Voda
Materiál tìla
syntetické materiály
Maximální teplota média
70 oC
3
4
Životnost baterií
cca 3 roky
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Ètyøi alkalické baterie typu LR6-1.5 V-Mignon/AA (baterie nejsou
standardnì dodávané), možnost nastavení proplachu od 4 minut do
3 mìsícù
• Tlaèítko pro jednoduché nastavení intervalù zpìtného proplachu
• Samostatné tlaèítko pro ruèní spuštìní zpìtného proplachu
• LED indikace poètu provedených cyklù
• LED displej pro zobrazení nastaveného intervalu
• Pøi výpadku napájení je proplach automaticky dokonèen díky
pomocným bateriím
Pro filtry a filtraèní stanice HS10S, F76CS, FK76CS, FKN76CS, FN76CS, F74C, FK74C, FKN74C,
FN74C a FN09S
Popis výrobku
230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem
24 V, 50/60 Hz, 10 W, bez konektoru
2
Objednací èísla
Z11S-A
Z11S-B
Cena
8 135
8 135
5
6
7
8
Diferenèní tlakový spínaè DDS76
Diferenèní tlakový spínaè DDS76 slouží ke spouštìní jednotky automatického proplachu Z11S, Z11AS
nebo Z74A vodních filtrù øady F76S v závitovém nebo pøírubovém provedení. Tyto jednotky jsou
spínány vnitøními kontakty diferenèního spínaèe pùsobením zvýšeného rozdílu tlaku pøed a za filtrem
vlivem zneèištìní sítka
Spínaè DDS76 je vhodný pro filtry: F76 s jednotkou automatického proplachu Z11A nebo Z11AS; F76S
v závitovém provedení s jednotkou automatického proplachu Z11S; F76S v pøírubovém provedení s
jednotkou automatického proplachu Z11AS
Pro filtry a filtraèní stanice HS10S, F76CS, FK76CS, FKN76CS, FN76CS, F74C, FK74C, FKN74C,
FN74C a FN09S
Popis výrobku
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1/2 + R 3/4
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 + R 1 1/4
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 1/2 + R 2
Objednací èísla
DDS76-1/2
DDS76-1
DDS76-11/2
Cena
14 261
14 261
14 261
9
10
11
12
13
14
12-29
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè, BA195 miniBA
Potrubní oddìlovaè BA195 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Univerzální aplikace v prùmyslovém a
obchodním provozu v rozsahu jeho technických parametrù. Potrubní oddìlovaè BA195 mùže být
použit pro ochranu až do rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
DVGW
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
mosaz, odolné proti odzinkování
Pøipojení
vnìjší závit
Velikost pøipojení
3/8 "
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
6
7
8
Závitové provedení
9
Pøíslušenství
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované filtraèni sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Optimalizované provedení chrání pøed stagnací vody
• Kompaktní konstrukce
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
Objednací èísla
BA195-3/8E
Analogové testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA.
10
11
12
13
14
12-30
www.honeywell.cz/acs
TKA295
Cena
4 559
57 914
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè s nekontrolovatelnými tlakovými pásmy, CA295
Potrubní oddìlovaè CA295 je vhodný pro ochranu rozvodu pitné vody pøed kontaminací zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Mùže být použit pro ochranu do rizikové
tøídy 3 dle ÈSN EN 1717. CA295 odpovídá konstrukèním požadavkùm typu 2 dle normy ÈSN EN 1717.
Certifikace výrobku
DVGW
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 3
Materiál tìla
mosaz, odolné proti odzinkování
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
3
4
• Integrované sítko
• Kompaktní konstrukce
• Neomezený pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují potrubní oddìlovaè do tøí komor
5
6
Závitové provedení
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
2
Svìtlost DN
mm
15
20
Objednací èísla
Cena
CA295-1/2A
CA295-3/4A
1 809
1 875
7
8
9
10
11
12
13
14
12-31
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè se tøemi zónami s kontrolovatelným tlakovým pásmem, BA295
Potrubní oddìlovaè BA295 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem a nebo zpìtným nasátím. Potrubní oddìlovaè BA295 mùže být
použit pro ochranu až do rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717. Potrubní oddìlovaèe tohoto typu jsou
nejvhodnìjší pro ochranu rozvodu pitné vody bytové výstavby, obchodních nebo prùmyslových
provozù v rozsahu jeho technických parametrù.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
èervená bronz RG5
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
6
7
8
• DIN/DVGW pro pøipojení 1/2" - 2"
• Schváleno dle NF pro velikosti 1/2" - 11/4"
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované filtraèni sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Necitlivý na kolísání tlaku - z vypouštìcího ventilu nevytéká
• Kompaktní konstrukce
• Neomezený pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Nízká úroveò hluku - tøída 2
• Splòuje KTW doporuèení pro pitnou vodu
Závitové provedení
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
9
10
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
3
3,5
4
8,7
11,2
15
Objednací èísla
BA295-1/2A
BA295-3/4A
BA295-1B
BA295-11/4B
BA295-11/2A
BA295-2A
Cena
7 982
8 481
10 642
14 566
19 089
22 049
Pøíslušenství
11
Redukèní ventil s ochranou proti hluku a nastavovací stupnicí.
Pro velikost pøipojení 2"
D06F-2B
8 087
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
TKA295
57 914
12
13
14
12-32
www.honeywell.cz/acs
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè z nerez oceli se tøemi zónami s kontrolovatelným redukovaným
tlakovým pásmem, BA295I
Potrubní oddìlovaè BA295I je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce BA295I odpovídá
požadavkùm typu 2 dle normy DIN 1988. Potrubní oddìlovaè BA295I mùže být použit v bytové
výstavbì nebo v prùmyslovém a obchodním provozu v rozsahu jeho technických parametrù až do
rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717.
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
ocel
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
2
3
4
• Konstrukce z nerez oceli
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované sítko na pøívodu
• Integrovaný vstupní zpìtný ventil a vypouštìcí ventil
• Jednoduchý servis: vymìnitelná vložka ventilu
• Speciální provedení zabraòuje "stání" vody
• Snadný pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Nízká úroveò hluku - tøída 2
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
5
6
7
8
Standardní verze
Velikost pøipojení
"
1
1
1
2
2
2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Objednací èísla
Cena
BA295I-1/2A
BA295I-3/4A
BA295I-1A
BA295I-11/4A
BA295I-11/2A
BA295I-2A
41 035
45 221
48 572
57 782
71 183
80 394
TKA295
57 914
9
10
Pøíslušenství
Analogové testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA.
11
12
13
14
12-33
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè se tøemi zónami s kontrolovatelným redukovaným tlakovým
pásmem, BA295C kompakt
Potrubní oddìlovaè BA295C je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Potrubní oddìlovaè BA295C mùže být
použit v bytové výstavbì nebo v prùmyslovém a obchodním provozu v rozsahu jeho technických
parametrù až do rizikové tøídy 4 dle ÈSN EN 1717.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
DIN/DVGW
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
èervená bronz RG5
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
6
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Bez mrtvých míst, kde mùže "stát" voda
Závitové provedení, 2-kulové ventily
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
7
8
9
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Objednací èísla
Cena
BA295C-1/2A
BA295C-3/4A
BA295C-1B
BA295C-11/4B
BA295C-11/2A
BA295C-2A
8 104
8 603
10 765
14 688
21 139
22 171
TKA295
57 914
Pøíslušenství
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
10
11
12
13
14
12-34
www.honeywell.cz/acs
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè pro nadzemní hydranty, BA295STN
Potrubní oddìlovaè tohoto typu je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci
zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Chráni doèasné vodovodní
pøipojky potrubí pro dodavku pitné vody na staveniští v rozsahu jeho technických parametrù. Potrubní
oddìlovaè BA295STN mùže být použit pro ochranu až do rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717.
Certifikace výrobku
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
mosaz, odolné proti odzinkování
Pøipojení
vnìjší závit
Velikost pøipojení
1"
Svìtlost DN
20 mm
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vertikální
Další popis
2
DVGW
3
4
5
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované filtraèni sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Speciální provedení zabraòuje stání vody
• Kompaktní konstrukce
• Snadný pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
• Snadná a rychlá instalace
• Každá odboèka oddìlenì chránìna
• Manžeta pro zaplombovaní chraní pøed manipulací
• Snadna údržba
6
7
8
9
Závitové provedení
Objednací èísla
BA295STN-3/4A
Cena
4 624
10
11
12
13
14
12-35
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè s pøírubovým pøipojením, BA300
Potrubní oddìlovaè je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím.
Ochrana platí pro tekutiny do rizikové tøídy 4 podle DIN EN1717 vèetnì. Oddìlovaè je možné použít
pro obytné domy, prùmyslové nebo komerèní úèely, v rozsahu jeho technických parametrù. Tìleso z
tvárné litiny, ošetøené práškovým lakem, zajiš¤uje zvýšenou ochranu proti korozi.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
DVGW, ACS, NF a Belgaqua certifikace pro ventily všech dimenzí.
WRAS certifikace pro dimenze DN150 a DN200.
Médium
voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
tvárná litina
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Montážní poloha
vodorovná
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Další popis
6
7
• optimální ochrana rozvodù pitné vody
• snadná pøístupnost vnitøních dílù
• vyšší ochrana proti korozi díky povrchové úpravì práškovým
lakem
• jednoduchá údržba díky optimalizované konstrukci
• trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí zón
• malý poèet náhradních dílù
• nízká hmotnost
• normalizované pøipojení vypouštìcí èásti
• jsou dodržena doporuèení KTW pro pitnou vodu
Standardní verze s pøírubami PN 10
8
Svìtlost DN
mm
65
80
100
150
200
9
10
11
12
13
14
12-36
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
35,8
54,3
108
190,9
339,3
Objednací èísla
BA300-65A
BA300-80A
BA300-100A
BA300-150A
BA300-200A
Cena
67 319
70 643
126 331
170 375
290 890
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè se tøemi zónami s redukovaným tlakem,
pøírubové pøipojení - prùmyslové provedení, BA298I-F
Potrubní oddìlovaè BA298I-F se tøemi zónami s postupnì redukovaným tlakem je vhodný pro ochranu
rozvodù pitné vody dle požadavku DIN 1988, èást 4 a odpovídá konstrukci typu 2 dle tìchto
požadavkù. Hlavní úèel potrubního oddìlovaèe je ochrana rozvodu pitné vody pøed zpìtným
proudìním nebo pøed zpìtným nasáváním nepitné vody z pracovního okruhu zpìt do veøejné sítì
rozvodu pitné vody. Potrubní oddìlovaè BA298I-F mùže být použit pro ochranu tekutin až do rizikové
tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717. Potrubní oddìlovaè tohoto typu je nejvhodnìjèí pro ochranu napájení
obchodních nebo prùmyslových provozù v rozsahu jeho technických parametrù. Všechny kovové
komponenty jsou z nerezové oceli 1.4305. Tím se potrubní oddìlovaè BA298I-F stává velmi vhodným
pro aplikace s vysokou korozí a pro aplikace, kde nekovové díly jsou nepøípustné.
Certifikace výrobku
DVGW,
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
ocel
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
2
3
4
5
6
• Evropské certifikáty pro všechny dimenze
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Neomezený pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Jednoduchá údržba
7
Pøírubový, PN 10
Svìtlost DN
mm
65
80
100
150
Kapacita prùtoku Kvs
45
54
85
191
Objednací èísla
BA298I-65FA
BA298I-80FA
BA298I-100FA
BA298I-150FA
Cena
207 208
209 143
215 151
339 338
8
9
10
11
12
13
14
12-37
Potrubní oddìlovaèe
Kompaktní posilovací jednotka s jedním èerpadlem CBU140
Plnì automatická kompaktní posilovací jednotka, pøipravená k okamžitému pøipojení, vybavená jedním
èerpadlem a pøívodní nádrží pro hygienickou separaci pitné vody od tekutin rizikové tøídy 5 (využití
napø.: zemìdelská zaøízení, jatka, biologické laboratoøe, podpovrchové požární hasicí systémy) podle
ÈSN EN 1717.
Jednotka je na vstupu osazena mechanickým plovákovým ventilem, a chod èerpadla se spíná a vypíná
dle potøeby. Kompaktní konstrukce umožòuje její instalaci v omezených prostorách. Zaøízení je
dodáváno pøipravené k okamžitému pøipojení, je vybaveno øízením èerpadla a manometrem.
Membránová tlaková expanzní nádoba, jež je souèástí dodávky, je pøedinstalována v tlakovém potrubí
a snižuje èetnost spínání èerpadla. Kompaktní posilovací jednotka CBU140 slouží jako oddìlovaè k
ochranì pitné vody pøed kontaminací tekutinami až tøídy 5 podle ÈSN EN 1717.
2
3
4
Maximální teplota okolí
40 oC
Maximální teplota média
35 oC
Èerpadlo
jednoduché
Se skládá z:
Kompaktní posilovací jednotka obsahuje:
• samonasávací vícestupòové obìhové èerpadlo
• monitorovací a øídící jednotku èerpadla
• systémovou øídící jednotku
• nádrž s integrovaným napouštìním pitné vody prostøednictvím
mechanického plovákového ventilu, s volným výtokem podle
DIN1988
• montážní sadu pro instalaci na zeï (šrouby, hmoždinky a konzole)
• flexibilní pøipojení PN10 na tlakové stranì, s certifikací DVGW/TÜV
a 10-letou zárukou, a pøipojení pitné vody o délce cca 30/50 cm
• návod k instalaci vèetnì montážní šablony
Objemový prùtok
4 m3/h
Èerpací výška
43 m
5
6
7
Další popis
8
9
• Pøedmontované zaøízení, pøipravené k okamžité instalaci
• Zamezuje riziku mikrobiální kontaminace díky hygienické separaci
pitné a kontaminované vody
• Snadná instalace díky modulární konstrukci a vypouštìní s
integrovaným sifonem
• Spolehlivý provoz díky vyrovnávací nádrži o objemu v souladu s
DIN 1988-500
Kompaktní posilovací jednotka s jedním obìhovým èerpadlem
Objednací èísla
CBU140-25A-043
10
11
12
13
14
12-38
www.honeywell.cz/acs
Cena
43 950
Zpìtné ventily
Zpìtné ventily
Zpìtný ventil RV277, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV277 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV277
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a muže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 2(EA).
Zpìtný ventil RV277 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím v domácnostech, instalovány pøímo za vodomìrem.
Certifikace výrobku
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 2
Maximální teplota média
65/90 oC
Materiál tìla
mosaz
3
Jmenovitý tlak
PN25
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
4
• Univerzální aplikace
• Jednoduchá instalace
• Tichý provoz
• Splñuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
• Vodorovná nebo svislá montažní poloha
• Nízká tlaková ztráta
5
Základní provedení - vnìjší závit 1/2" - 2" a vnitøní závit 1" - 2 1/2".
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2
DVGW
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
6
10
15
28
41
70
Objednací èísla
Cena
RV277-1/2A
RV277-3/4A
RV277-1A
RV277-11/4A
RV277-11/2A
RV277-2A
1 152
1 194
1 315
1 551
2 450
4 094
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-39
Zpìtné ventily
Zpìtný ventil RV280, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV280 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV284
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 2(EA).
Zpìtný ventil RV280 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím v domácnostech instalovány pøímo za vodomìrem.
2
Certifikace výrobku
3
4
DVGW
Médium
Voda, stlaèený vzduch, petrolej a nitrogen v rámci platných standardù
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 2
Maximální teplota média
60/65/90 oC
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnitøní závit
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
5
• Jednoduchá instalace
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
• Nízká tlaková ztráta
Standardní provedení
Velikost pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
6
7
8
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
4,5
9,1
17
28
38
60
Objednací èísla
Cena
RV280-1/2A
RV280-3/4A
RV280-1A
RV280-11/4A
RV280-11/2A
RV280-2A
1 591
1 950
2 371
3 154
3 793
5 743
Zpìtný ventil RV281, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV281 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV281
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 2(EA).
Zpìtný ventil RV281 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím.
9
Certifikace výrobku
10
11
12
Médium
Voda, stlaèený vzduch, støední a lehké palivové oleje, živoèišné a
rostlinné oleje, kerosen, palivo s ménì než 15 % aromatického
obsahu.
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 2
Maximální teplota média
60/65/90 oC
Materiál tìla
mosaz
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
Provozní teplota dle DIN EN 13959: voda do 65°C (krátkodobì do
90°C). Stlaèený vzduch a ostatní média do 60°C
• Univerzální aplikace
• Vodorovná nebo svislá montažní poloha
• Nízká tlaková ztráta
• Jednoduchá instalace
• Dlouhá životnost
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
13
14
12-40
• DVGW
• Tøída hluèností 1
www.honeywell.cz/acs
Zpìtné ventily
Hexagonální pøipojení s interním závitem
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
4,5
9,1
17
28
38
60
Objednací èísla
Cena
RV281-1/2A
RV281-3/4A
RV281-1A
RV281-11/4A
RV281-11/2A
RV281-2A
1 670
2 047
2 488
3 310
3 981
6 028
Objednací èísla
Cena
RV281-1/2B
RV281-3/4B
RV281-1B
RV281-11/4B
RV281-11/2B
RV281-2B
1 670
2 047
2 488
3 310
3 981
6 028
2
3
Pájení
Pøipojení
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
4,5
9,1
17
28
38
60
4
5
6
Zpìtný ventil RV284, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV284 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV284
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 2(EA).
Zpìtný ventil RV284 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím.
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 2
Maximální teplota média
70 oC
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnitøní závit
Jmenovitý tlak
PN25
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
8
9
• Univerzální aplikace
• Jednoduchá instalace
• Nízká tlaková ztráta
• Tichý provoz
• Tìsnost pøi 3 cm zpìtného sloupce vody
10
11
Vnitøní závit
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
7
Svìtlost DN
mm
15
20
25
Kapacita prùtoku Kvs
1,6
3,4
6,4
Objednací èísla
RV284-1/2A
RV284-3/4A
RV284-1A
Cena
530
632
777
12
13
14
12-41
Zpìtné ventily
Zpìtný ventil RV283P, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV283P je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce
RV283P odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a muže být použit pro ochranu do rizikové tøídy
2(EA). Zpìtný ventil RV281 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím.
2
3
4
5
Certifikace výrobku
DVGW
Médium
Voda, stlaèený vzduch a nitrogen v rámci platných standardù (napø.
DIN EN 12502)
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 2
Maximální teplota média
70 oC
Materiál tìla
litina GG25
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
6
• Univerzální aplikace
• Nízká tlaková ztráta
• Tichý provoz
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì. Použitý
materiál je fyziologicky i toxikologicky nezávadný
• Disk, pružina a tìsnìní jsou vymìnitelné
Pøírubové provedení, PN 16, tìsnìní EPDM
Svìtlost DN
mm
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
7
8
9
10
11
12
13
14
12-42
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
39
62
110
170
240
420
760
1400
2100
3000
Objednací èísla
RV283P-40A
RV283P-50A
RV283P-65A
RV283P-80A
RV283P-100A
RV283P-125A
RV283P-150A
RV283P-200A
RV283P-250A
RV283P-300A
Cena
14 402
17 616
19 164
26 461
34 021
46 351
57 021
109 097
169 408
255 694
Regulaèní ventily Alwa
Regulaèní ventily Alwa
Alwa-Kombi-4, Regulaèní ventil pro obìh teplé vody (V1810)
Regulaèní a uzavírací ventil Alwa-Kombi-4 pro potrubí s obìhem pitné vody do 130oC, DN 16,
zkoušený DVGW, odpovídá doporuèením KTW. Pro seøizévání podle pracovního listu
DVGWArbeitsblatt W 551 a W552. Pouzdro a díly pøicházející do styku s médiem jsou z èerveného
bronzu Rg 5 podle normy DIN 1705. Vypouští se pomocí adaptéru prostøednictvím horního dílu.
Je možné dodateèné automatické øízení teploty termickým regulaèním nástavcem montovaným
na horní díl jako alwa-therm.
pro obìhové systémy s teplou vodou
Certifikace výrobku
DVGW, odpovídá doporuèením KTW.
Materiály
Díly, které pøicházejí do styku s médiem, jsou z èerveného bronzu,
který odolává korozi.
Tvar tìla
ve tvaru Y
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Viditelná èíselná indikace pøednastavení se zakrytým
pøednastavovacím prstencem.
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Vestavìná zpìtná klapka
ne
Maximální teplota média
130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
Vhodné propojení viz "Pøipojení pro alwa-ventily".
2
3
4
5
6
7
Alwa-Kombi-4, vnitøní závit
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
Velikost pøipojení
"
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
Hodnoty Kvs
Objednací èísla
Cena
V1810Y0015
V1810Y0020
V1810Y0025
V1810Y0032
V1810Y0040
1 767
1 945
2 488
3 642
3 991
Termostatický regulaèní nástavec, teplotní rozsah 50 - 60 C,
podle DVGW, W551 a W552
VA2400A002
496
Vypouštìcí adaptér
VA3400A001
464
Teplomìr
TH07K
310
2,7
6,4
6,8
16
16
8
9
Pøíslušenství
10
11
12
13
14
12-43
Regulaèní ventily Alwa
V18xx Alwa-Comfort, škrticí ventil pro patrové cirkulaèní okruhy teplé vody
Alwa-Comfort se používá jako samoregulaèní škrticí ventil pro hydraulické vyvážení v cirkulaèních
okruzích teplé vody. Díky minimálnímu objemovému prùtoku < 0.1 m3/h, ventily Alwa-Comfort lze
použít v patrových horizontálních a dalších menších cirkulaèních okruzích. Tyto aplikace se zejména
vyskytují tam, kde jsou vyžadovány pøísné hygienické standardy z dùvodù vysokého komfortu, a kde
teplá voda musí téci ihned po otevøení kohoutku. Aby byla zajištìna hydraulická vyváženost, ventily
jsou pøednastaveny na fixní teplotu. Škrticí ventil otevírá a uzavírá samoèinnì, a tak reguluje prùtok v
závislosti na teplotì vody v cirkulaèním potrubí. Podle specifikace DVGW (pracovní list W554) AlwaComfort podporuje teplotní dezinfekci teplotami nad 70 C.
Pro hydraulické vyvážení cirkulaèních systémù teplé vody
2
3
4
5
6
Certifikace výrobku
DVGW certifikát dle W554
Materiály
Tìlo ventilu a vnitøní souèástky z èerveného bronzu, regulaèní kuželka
z Fortronu, pružiny z pružinové oceli, O- kroužky z EPDM, kulové
kohouty z ušlechtilé oceli
Tvar tìla
pøímé
Indikace polohy
Vizuální digitální displej pøednastavení se skrytým pøednstavovacím
kroužkem
Maximální teplota média
90 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Svìtlost DN
15 mm
Velikost pøipojení
Rp1/2 "
Pøipojení
vnitøní závit
Pøednastavení
ano
Další popis
7
8
9
• Veškeré materiály ve styku s vodou v souladu se smìrnicemi EU
• Pro regulaci v souladu s DVGW, pracovními listy W551 a W553
• Pøesná regulace objemového prùtoku patentovanou obchvatovou
funkcí
• Tìlo ventilu a všechny souèástky ve styku s vodou jsou vyrobeny
z korozivzdorného èerveného bronzu
• Kavitace eliminována prostøednictvím plastové ventilové vložky
• Malá stavební velikost díky pøímé konstrukci armatury
• Vysoká regulaèní pøesnost díky poloze termoskopu v médiu
• Hydraulické vyvažování probíha i bìhem tepelné dezinfekce
• Uzavírací prvek je umístìn vnì ventilu
• Robustní kompaktní konstrukce
Verze pro montáž na omítku, pøednastavená na 57 °C
Objednací èísla
V1840Y0015
10
Cena
1 947
Verze pro montáž na omítku, s kulovým kohoutem, pøednastavená na 57 °C
Objednací èísla
V1850Y0015
11
Cena
2 009
Verze pro montáž pod omítku, s kulovým kohoutem, pøednastavená na 57 °C
Objednací èísla
V1860Y0015
12
13
14
12-44
www.honeywell.cz/acs
Cena
2 050
Regulaèní ventily Alwa
Uzavírací ventil Alwa (V4020)
Uzavírací ventil Alwa se používá jako ventil v systémech s rozvodem pitné vody. Prùtok vody je
pøerušen uzavøením ruèního koleèka ventilu Alwa. Vložka ventilu je dostupná jako náhradní èást a je
urèená pro všechny uzavírací ventily s dimenzemi dle DVGW. Ventily Alwa mají bohaté pøíslušenství a
je možné je nainstalovat do potrubí s rùzným pøipojením. Ventily umožòují vypouštìní potrubí bez
nutnosti demontáže potrubí a ventilu.
Pro systémy s rozvody pitné vody.
Certifikace výrobku
Ventily Alwa jsou certifikovány dle normy DVGW pod registraèním
èíslem NW-6130AS2115.
Materiály
Všechny èásti, které pøicházejí do styku s vodou, jsou vyrobeny z
èerveného bronzu
Tvar tìla
ve tvaru Y
Vestavìná zpìtná klapka
ne
Maximální teplota média
130 oC
PN16
Další popis
Další pøíslušenství je uvedeno v èásti 'Pøipojení pro ventily Alwa'.
5
Ventil Alwa s vnitøním závitem
Velikost pøipojení
"
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
3
4
Jmenovitý tlak
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
2
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
6,3
14,4
23
43,4
54,4
81
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
6,3
13,4
21,6
37
51,6
81
132
193
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
6,3
14,4
Objednací èísla
Cena
V4020YY015
V4020YY020
V4020YY025
V4020YY032
V4020YY040
V4020YY050
810
893
1 193
1 736
2 201
2 910
Objednací èísla
Cena
6
7
Ventil Alwa s vnìjšími závity
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
Velikost pøipojení
"
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G1 3/4
G2 3/8
G3
G3 1/2
V4020XX015
V4020XX020
V4020XX025
V4020XX032
V4020XX040
V4020XX050
V4020XX065
V4020XX080
991
1 162
1 397
2 079
2 186
2 966
8 593
14 859
8
9
10
Vypouštìcí ventil Alwa
Svìtlost DN
mm
15
20
Velikost pøipojení
"
R1/2
R3/4
Objednací èísla
Cena
V4019YX015
V4019YX020
1 496
2 169
11
12
13
14
12-45
Regulaèní ventily Alwa
Alwa-KFR, Uzavírací ventil s integrovaným zpìtným ventilem (V4120)
Ventil Alwa-KFR se používá jako uzavíratelný ventil, který má integrovaný zpìtný ventil. Prùtok média
skrze ventil se uzavírá otoèením ruèního koleèka. Integrovaný zpìtný ventil s otevíracím tlakem <=10
mbar slouží k ochranì rozvodu vody. Ventily Alwa-KFR jsou dostupné v rùzných provedeních pro
pøipojení. Ventily Alwa-K-KFR jsou dodávané s vìtšími vnìjšími závity, které jsou vhodné pro pro
potrubní pøipojení. Ventil spoleènì s vypouštìcím adaptérem je vhodný pro vypuštìní systému.
Pro pitnou vodu.
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Alwa-KFR jsou certifikovány dle DVGW pod registraèním oznaèením
NW-6130AS2114.
Materiály
Všechny souèásti, které pøicházejí do styku s vodou jsou vyrobeny z
èerveného bronzu, korozivzdorné oceli nebo plastu.
Tvar tìla
ve tvaru Y
Vestavìná zpìtná klapka
ano
Maximální teplota média
90 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Další popis
Vhodná doporuèení viz. 'Pøipojení pro ventily Alwa'.
Alwa-KFR s vnitøním závitem
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
6
7
Velikost pøipojení
"
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
88,5
129
Objednací èísla
Cena
V4120YY015
V4120YY020
V4120YY025
V4120YY032
V4120YY040
V4120YY050
1 421
1 454
1 980
2 332
2 778
3 396
Objednací èísla
Cena
Alwa-KFR s vnìjším závitem
8
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
9
10
Velikost pøipojení
"
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G1 3/4
G2 3/8
G3
G3 1/2
11
12
13
14
12-46
www.honeywell.cz/acs
V4120XX015
V4120XX020
V4120XX025
V4120XX032
V4120XX040
V4120XX050
V4120XX065
V4120XX080
1 206
1 315
1 651
2 278
3 787
3 530
17 654
21 033
Regulaèní ventily Alwa
Alwa-KFR s vnitøním závitem na vstupu a vnìjším závitem na výstupu
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Velikost pøipojení
"
R1/2+G3/4
R3/4+G1
R1+G1 1/4
R1 1/4+G1 1/2
R1 1/2+G1 3/4
R2+G2 3/8
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní závit
vnitøní závit
5,1
10,6
Objednací èísla
Cena
V4120YX015
V4120YX020
V4120YX025
V4120YX032
V4120YX040
V4120YX050
1 209
1 343
1 606
2 288
2 543
3 590
Objednací èísla
Cena
V4119YX015
V4119YX020
1 794
2 137
Objednací èísla
Cena
V4120KK015
V4120KK020
V4120KK025
V4120KK032
V4120KK040
V4120KK050
1 246
1 348
1 657
2 428
2 658
3 521
2
3
Alwa-KFR s vypouštìním
Svìtlost DN
mm
15
20
Velikost pøipojení
"
R1/2
R3/4
Alwa-K-KFR s vnìjším závitem na pro plastové potrubí
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Velikost pøipojení
"
G1
G1 1/4
G1 1/2
G2
G2 1/4
G2 3/4
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
4
5
6
7
Alwa-F-KFR s pøírubami, DN15 to DN80 se záslepkou, DN100 s uzavøeným tìlesem
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
100
Velikost pøipojení
"
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pøipojení
Hodnoty Kvs
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
132
193
251
Objednací èísla
V4120FF015
V4120FF020
V4120FF025
V4120FF032
V4120FF040
V4120FF050
V4120FF065
V4120FF080
V4120FF100
Cena
4 773
5 176
5 746
7 555
8 281
13 242
14 407
22 308
88 989
8
9
10
11
12
13
14
12-47
Regulaèní ventily Alwa
Potrubní oddìlovaè Alwa-R (V4220)
Ventily Alwa-R se používají jako potrubní oddìlovaèe v systémech rozvodù s pitnou vodou. Potrubní
oddìlovaè s otevíracím tlakem <=10 mbar uzavøe zpìtný prùtok vody pøes ventil. Vložky ventilu jsou
dostupné jako náhradní díly a jsou vhodné pro všechny ventily dle DVGW. Ventily Alwa-R jsou vhodné
pro rùzné potrubní systémy. Ventily Alwa-K-R jsou osazeny velkými vnìjšími závity speciálnì urèené
por plastové potrubní systémy. Ventily s vypouštìcím adaptérem umožòují vypouštìní systém bez
nutnosti demontáže ventilu a potrubí.
Pro systémy s rozvody pitné vody.
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Ventily Alwa-R jsou certifikovány dle DVGW pod registraèním èíslem
NW-6130AS2113.
Materiály
Všechny èásti, které pøicházejí do styku s vodou, jsou vyrobeny z
èerveného bronzu, korozivzdorné oceli nebo plastu
Tvar tìla
ve tvaru Y
Vestavìná zpìtná klapka
ano
Maximální teplota média
90 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Ventily Alwa-R s vnitøními závity
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
6
7
Velikost pøipojení
"
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Pøipojení
Hodnoty Kvs
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Objednací èísla
Cena
V4220YY015
V4220YY020
V4220YY025
V4220YY032
V4220YY040
V4220YY050
1 328
1 391
1 433
1 625
2 040
3 296
Objednací èísla
Cena
V4220XX015
V4220XX020
V4220XX025
V4220XX032
V4220XX040
V4220XX050
785
845
1 018
1 576
2 062
2 793
Objednací èísla
Cena
Ventily Alwa-R s vnìjšími závity
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
8
9
10
Velikost pøipojení
"
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G1 3/4
G2 3/8
Ventily Alwa-F-R s pøírubami
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
11
12
13
14
12-48
www.honeywell.cz/acs
Velikost pøipojení
"
–
–
–
–
–
–
V4220FF015
V4220FF020
V4220FF025
V4220FF032
V4220FF040
V4220FF050
4 254
4 615
5 063
6 749
7 633
13 904
Regulaèní ventily Alwa
Vzorkovací ventil Alwa, V4250H
Vzorkovací ventil urèený k odbìru vzorkù pitné a bazénové vody pro chemickou a mikrobiologickou
analýzu.
Materiály
Tìlo z èerveného bronzu, kuželka z èerveného bronzu, korozivzdorná
mosazná matice, korozivzdorné mosazné pouzdro matice, plastové
ruèní koleèko, plastová ochranná krytka, nerezové výstupní potrubí,
tìsnìní EPDM
Maximální teplota média
90 oC
2
3
Jmenovitý tlak
PN16
Další popis
Dodavatelé pitné vody urèené pro veøejné využití musí provádìt
pravidelnou roèní kontrolu vody za úèelem prevence pøed výskytem
Legionely. Místa odbìru pro kontrolu pøípadné kontaminace vody
jsou urèena normou.
4
Vzorkovací ventil se zeleným ruèním koleèkem
Svìtlost DN
mm
6
10
Velikost pøipojení
"
G1/4
G3/8
Objednací èísla
Cena
V4250A008H
V4250A010H
1 308
1 500
5
6
Pøipojení pro Alwa-Ventily
Pøevleèná matice, tìsnící závitový nátrubek z èerveného bronzu pro vnìjší závity
Pøíslušenství
DN15
DN20
DN25
Objednací èísla
VA7401A015
VA7401A020
VA7401A025
Cena
136
174
310
8
Pøevleèná matice, tìsnící nátrubek z èerveného bronzu pro vnitøní závity
Pøíslušenství
DN15
DN20
Objednací èísla
VA7405A015
VA7405A020
7
Cena
305
367
9
10
11
12
13
14
12-49
Úpravny vody
Úpravny vody
PW17 Úpravna vody
Úpravna vody PW17 slouží pro zmìkèení vstupní pitné nebo užitkové vody. Použitím úpravny vody tak
dojde k zamezení tvorby vodního kamene v potrubí a ostatních zaøízeních používaných v
domácnostech.
Primární využití úpravny vody je v domácnostech pro zmìkèení vstupní vody.
2
3
4
Rozmìry (VxŠxH)
940 mm; 324 mm; 432 mm
Materiály
Skøíòka z kvalitního plastu
Pøipojení - potrubí
25 mm
Teplota média
4 ... 49 oC
Maximální teplota okolí
40 oC
Maximální teplota média
30 oC
Maximální tlak
6 bar
Další popis
5
• Vynikající úèinnost proti usazování vodního kamene
• Jednoduchý provoz
• Poslední generace úpraven vody: využitelné na pøívodu studené
vody do bojleru nebo na rozvod pitné vody v domácnosti
• Snížení tvrdosti vody
Úpravna vody PW17
Objednací èísla
PW17-75BVP
6
Cena
20 099
Pøíslušenství
7
Testovací sada pro mìøení tvrdosti vody
8
9
10
11
12
13
14
12-50
www.honeywell.cz/acs
0903850
845
Úpravny vody
KaltecCool PW60, Úpravna vody
Úpravna vody KaltecCool PW60 spolehlivì zabraòuje tvorbì vodního kamene a navíc zvyšuje pomìr
zdraví prospìšného hoøèíku ve vodì a tak zlepšuje úroveò bydlení. Ochranu proti korozi zajiš¤ují
stabilní ochranné vrstvy uvnitø trubek.
Tvrdost vody zùstává nezmìnìna a nežádoucí zvýšený obsah draslíku a sodíku jsou vìcí minulosti.
Zaøízení KaltecCool PW60 lze použít bez omezení na udržování v celém rozsahu tvrdosti vody. Ve volnì
nastavitelném režimu ozdravení (sanace) lze odstranit staré usazeniny bez nebezpeèí následující
koroze. Dokonce ani pokovené trubky nevyžadují fosfátový dávkovaè. Regenerace je dosažena
šetrným a prostøedky úsporným pøístupem, což výraznì pomáhá k ochranì životního prostøedí.
Rozmìry (VxŠxH)
660 mm; 310 mm; 425 mm
Materiály
Skøíòka z kvalitního plastu
Pøipojení - potrubí
25 mm
Teplota média
5 ... 30 oC
Maximální teplota okolí
40 oC
Maximální teplota média
30 oC
Maximální tlak
6 bar
Jmenovitý tlak
PN10
Další popis
2
3
4
5
• Vynikající úèinnost proti usazování vodního kamene
• Jednoduchý provoz
• Poslední generace úpraven vody: využitelné na pøívodu studené
vody do bojleru nebo na rozvod pitné vody v domácnosti
• Zlepšení kvality života - díky vyššímu obsahu zdraví prospìšnému
hoøèíku ve vodì
• Nedojde ke zvýšení koncentrace sodíku a draslíku
• Konstantní tvrdost vody
Pro rodinný dùm
Objednací èísla
PW60-A
Cena
41 340
Objednací èísla
PW60-B
Cena
44 118
Pro rodinné domy se dvìma až tøemi byty
6
7
8
9
Pøíslušenství
Doplòovací balení: Hoøèík pro KaltecCool PW60A/B (2 tašky po 25 kg)
VC51-A
1 361
10
11
12
13
14
12-51
Úpravny vody
Úpravna vody VE300 pro zmìkèení vody urèená do otopných systémù
Jednotka VE300 je urèená pro zmìkèení vody v systémech vytápìní. Díky této jednotce dochází
odstranìní usazování vápníku v otopných systémech. Tato jednotka je vhodná v kombinaci s
napouštìcí soustavou NK300.
Vápník rozpuštìný ve vodì je užiteèný minerál, ale pokud se voda zahøeje, mùže zpùsobit závažné
problémy v domácích soustavách. Vytvoøí se pevná vrstva vodního kamene, zejména na povrchu s
vyšší teplotou. Tento vodní kámen snižuje tepelnou výkonnost soustavy a životnost drahých zažízení.
Jednotka VE300 zabraòuje usazování vápníku a tím vzniku vodního kamene v otopných soustavách.
2
3
Pøipojení - potrubí
15 mm
Maximální teplota okolí
30 oC
Maximální tlak
6 bar
Další popis
Jednotka obsahuje integrovaný mìøiè spotøeby vody
• Zabraòuje tvorbì vodního kamene v otopných soustavách
• Zvyšuje výkonnost vybavení a ochraòuje zaøízení
• Jednotka je vhodná v kombinaci s napouštìcí soustavou NK300
4
Jednotka pro zmìkèení vody
5
Objednací èísla
VE300-1/2A
Cena
5 702
P300-S
2 215
P300-L
5 139
Nádobka 0,75l
6
Nádobka 0,75l (uvnitø probíhá iontová výmìna)
Nádobka 3,5l
7
Nádobka 3,5l (uvnitø probíhá iontová výmìna)
Adaptér
Adaptér pro pøipojení jednotky VE300 k potrubí 3/4"
8
9
10
11
12
13
14
12-52
www.honeywell.cz/acs
AD300-1/2
921
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Strana
13-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Základní ventil, BV300
Základní ventily se používají pøedevším jako uzavírací ventily.Øízení mùže být zajištìno pomocí
protékajícího média nebo externím signálem.Jako øídící mohou být použity ruèní,elektromagnetické
nebo plovákové ventily. Pro své kompaktní provedení jsou vhodné pro použití napø. v armaturních
komorách. V rámci specifikace mohou být použity v komerèních i prùmyslových zaøízeních.
2
3
4
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
5
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Nízká váha a kompaktní provedení
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný.
Pøíruby, PN 16, ISO 2084; PN 25, ISO 2441 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13-2
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
BV300-50A
BV300-65A
BV300-80A
BV300-100A
BV300-150A
BV300-200A
BV300-250A
BV300-300A
BV300-350A
BV300-400A
BV300-450A
Cena
38 849
44 838
56 215
60 407
118 616
177 785
298 756
437 692
637 713
1 038 954
1 540 202
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Ventil pro udržování tlaku, DH300
Ventily pro udržování tlaku DH300 jsou regulátory, které jsou ovládány od tlaku na vstupní stranì.Jsou
používány kdekoliv je nutné udržet vstupní tlak na specifické hodnotì, napøíklad omezení tlaku na
vstupní èásti potrubní sítì, nebo omezení tlaku mezi potrubní sítí a rozvodnými místy.Pro své
kompaktní provedení jsou vhodné zejména pro umístìní v armaturních komorách. V rámci své
specifikace jsou vhodné pro prùmyslové a vodohospodáøské aplikace.
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1 ... 12 bar
Další popis
2
3
4
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
• Vymìnitelné sedlo ventilu
5
6
Pøíruby, PN 16, ISO 2084; PN 25, ISO 2441 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
DH300-50A
DH300-65A
DH300-80A
DH300-100A
DH300-150A
DH300-200A
DH300-250A
DH300-300A
DH300-350A
DH300-400A
DH300-450A
Cena
51 556
58 325
67 697
73 427
135 397
197 887
333 282
458 263
666 563
1 062 334
1 572 673
Náhradní díly:
Manometr
M07M-A16
7
8
9
10
228
11
12
13
14
13-3
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Regulátor tlaku, DR300
Regulátory tlaku DR300 chrání zaøízení, která jsou umístìná v systémech za nimi proti pøíliš vysokému
tlaku. Používají se v pøípadech, kdy kapacity pøímoèinných regulátorù není dostateèná.Pro své
kompaktní provedení jsou vhodné pro použití v omezených prostorech napø. v armaturních komorách.
Použitím regulátoru tlaku je zabránìno pøípadným škodám od navýšení tlaku a snížena spotøeba vody.
Hodnota nastaveného tlaku zùstává konstantní i pøi kolísání vstupního tlaku. Snížení provozního tlaku
a udržení na konstantní úrovni snižuje hladinu hluku v instalaci.
2
3
4
5
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1 ... 12 bar
Další popis
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
• Není nutný externí zdroj energie
6
Pøíruby, PN 16, ISO 2084
7
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
8
9
10
11
12
13
14
13-4
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
DR300-50A
DR300-65A
DR300-80A
DR300-100A
DR300-150A
DR300-200A
DR300-250A
DR300-300A
DR300-350A
DR300-400A
DR300-450A
Cena
50 865
57 493
68 564
76 073
126 827
187 470
312 452
468 677
666 563
1 051 921
1 551 841
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Øídící ventil napouštìní, FD300
Øídící ventil napouštìní FD300 reguluje hladinu vody v nádržích, vodojemech a cisterenách bez použití
plováku nebo jiného pomocného zaøízení.Vysoce citlivý regulaèní (pilotní) ventil a ventil samotný jsou
osazeny vnì zásobníku, pøièemž regulaèní ventil snímá hydrostatický tlak vody v zásobníku. Ventil se
uzavírá jakmile je dosaženo maximálního nastaveného tlaku a opìt otevírá pokud hodnota tlaku
poklesne na nejnižší nastavenou hodnotu. Speciální provedení umožòuje plnìní i vypouštìní nádrže.
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
3
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
Rozsah nastavení 0.5 - 5 m vodního sloupce (Standardní verze)
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
4
Pøírubové provedení, PN 16; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
2
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
FD300-50A
FD300-65A
FD300-80A
FD300-100A
FD300-150A
FD300-200A
FD300-250A
FD300-300A
FD300-350A
FD300-400A
FD300-450A
Cena
102 067
108 318
114 566
122 899
182 264
241 630
363 484
499 922
703 015
1 103 995
1 614 332
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13-5
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Napouštìcí ventil, FV300
Napouštìcí ventil FV300 mùže být používán v rozvodech vody v prùmyslových i jiných aplikacích pøi
napouštìní nádrží, vodojemù a cisteren.Plnìní je øízeno dopravovaným médiem pomocí plovákového
ventilu a impulzního potrubí.FV300 je øízen regulaèním (pilotním) ventilem, na kterém mùžeme nastavit
rùzné hodnoty úrovnì napouštìné vody pro otevøení a uzavøení ventilu.
2
3
4
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Další popis
Rozdíl hladin pro spínání 5 - 160 cm s regulaèním (pilotním) ventilem
70-550 nebo 5 - 40 cm s regulaèním (pilotním) ventilem 70-610.
regulaèní (pilotní ventil se objednávají samostatnì. Minimální vstupní
tlak 0.7 bar + tlak od geodetické výšky impulzního potrubí.
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
5
6
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
7
8
9
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
FV300-50A
FV300-65A
FV300-80A
FV300-100A
FV300-150A
FV300-200A
FV300-250A
FV300-300A
FV300-350A
FV300-400A
FV300-450A
Cena
42 937
48 925
60 304
66 578
129 496
183 956
304 927
446 987
647 008
1 048 248
1 549 498
10
Magnetický solenoidový ventil, MV300
11
Magnetické solenoidové ventily MV300 jsou pøevážnì používany jako uzavírací. Jsou ovládány
integrovaným magmetickým solenoidovým ventilem. Pro své kompaktní provedení jsou vhodné pro
umístìní v omezených prostorech napø. armaturních komorách. V rámci své specifikace mohou být
použity pro prùmyslová a vodohodpodáøská zaøízení.
12
13
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
14
13-6
www.honeywell.cz/acs
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Není nutné další pøipojení impulsního potrubí
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì. Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný.
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Pøíruby, PN 16, ISO 2084, Magnetický solenoidový regulaèní (pilotní) ventil 230 V/50 Hz bez
proudu uzavøen; PN 25, ISO 2441 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
MV300-50A
MV300-65A
MV300-80A
MV300-100A
MV300-150A
MV300-200A
MV300-250A
MV300-300A
MV300-350A
MV300-400A
MV300-450A
Cena
52 284
58 325
66 657
72 907
130 188
197 887
307 244
447 847
666 563
1 072 749
1 583 087
2
3
4
5
Protipulzaèní ventil, PC300
Protipulzaèní ventil PC300 je používán jako ochrana dlouhých potrubí obsahujících èerpací jednotku.
Je používán jako preventivní opatøení proti podtlaku a vodního rázu pøi náhlém odstavení èerpadla
(napøíklad pøi výpadku napájení).
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
6
7
8
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
9
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
PC300-65A
PC300-80A
PC300-100A
PC300-150A
PC300-200A
PC300-250A
PC300-300A
PC300-350A
PC300-400A
PC300-450A
Cena
128 626
136 958
142 479
204 448
263 607
384 629
526 689
726 657
1 127 949
1 629 225
10
11
12
13
14
13-7
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Øídící ventil èerpadla, PS300
Ventil PS300 je používán jako ochranný ventil sytémech zvyšování tlaku pro zajištìní bezrázového
zapínání a vypínání èerpadel.
2
3
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
4
5
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
6
7
8
9
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
PS300-50A
PS300-65A
PS300-80A
PS300-100A
PS300-150A
PS300-200A
PS300-250A
PS300-300A
PS300-350A
PS300-400A
PS300-450A
Cena
90 612
101 026
109 359
118 732
180 181
239 546
374 943
510 338
708 223
1 114 410
1 614 332
Náhradní díly:
0903750
Sada tìsnìní pro DN 50
10
938
Pojistný ventil, SV300
Pojistný ventil SV300 je ovládán médiem protékajícím regulaèním (pilotním) ventilem Je pøedevším
instalován v pøívodní èásti potrubní sítì, kde chrání komponenty za sebou pøed extrémním navýšením
tlaku, které mùže být zpùsobeno napøíklad èerpadlem.Pokud vstupní tlak ventilu vzroste k nastavené
hodnotì, ventil okamžitì otevírá do maximální polohy. Pokud tlak klesá k nastavené hodnotì, ventil
pomalu uzavírá, aby zamezil dalším vodnímu rázu.
11
12
13
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
Otevírací tlak nastavitelný 1 - 12 barù.
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
14
13-8
www.honeywell.cz/acs
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
SV300-50A
SV300-65A
SV300-80A
SV300-100A
SV300-150A
SV300-200A
SV300-250A
SV300-300A
SV300-350A
SV300-400A
SV300-450A
Cena
62 387
68 375
76 759
82 268
142 063
201 324
315 004
453 940
664 376
1 065 615
1 566 867
2
3
4
Náhradní díly
0903750
Sada tìsnìní pro DN 50
938
Ochranný ventil pro ponorná èerpadla, TC300
6
Ventil TC300 se používá pro ochranu ponorných èerpadel proti vodnímu rázu pøi jejich zapínání a
vypínání.
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
7
8
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
TC300-50A
TC300-65A
TC300-80A
TC300-100A
TC300-150A
TC300-200A
TC300-250A
TC300-300A
TC300-350A
TC300-400A
TC300-450A
Cena
92 642
98 631
107 016
120 309
182 278
241 447
367 209
509 270
709 291
1 110 531
1 611 782
Náhradní díly:
Sada tìsnìní pro DN 50
0903750
9
10
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16, ISO 7005, EN 1092; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
5
938
13-9
11
12
13
14
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Regulátor prùtoku, VR300
Regulátor prùtoku VR300 (nazývaný také ventil omezující prùtok) udržuje konstantní prùtoèné množství
nezávisle na kolísání vstupního tlaku a nárùstu prùtoku. Chrání napøíklad èerpadla proti pøetížení nebo
reguluje celkový provozní stav potrubní sítì.
2
3
4
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
5
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
6
7
8
9
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
VR300-50A
VR300-65A
VR300-80A
VR300-100A
VR300-150A
VR300-200A
VR300-250A
VR300-300A
VR300-350A
VR300-400A
VR300-450A
Cena
74 988
81 238
89 570
95 820
157 269
218 717
338 489
479 093
676 977
1 088 372
1 593 502
Náhradní díly:
Sada tìsnìní pro DN 50
10
11
12
13
14
13-10
www.honeywell.cz/acs
0903750
938
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Ventil zajiš¤ující prioritu, VV300
Ventily VV300 jsou kombinací mezi regulátory tlaku DR300 a ventily pro udržování tlaku DH300.
Používají s pro zajištìní nadøazenosti pøívodu vody k dùležitým odbìrným místùm. Ménì dùležitá
odbìrná místa jsou zásobována pouze v pøípadì dostatku vody. Navíc jsou všechny èásti systému za
ventilem chránìny proti navýšení tlaku. Pro své kompaktní provedení jsou vhodné pro umístìní v
omezených prostorech napø. armaturních komorách. použitím ventile VV300 se pøedchází vzniku škod
zpùsobených navýšením tlaku. Nastavený tlak zùstává konstantní pøes to, že vstupní tlak znaènì
kolísá.
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
2
3
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
Otevírací tlak, regulaèní (pilotní) ventil CX-PS 1 - 12 bar.
Výstupní tlak , regulaèní (pilotní) ventil CX-PR 1 - 12 bar.
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
4
5
6
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
VV300-50A
VV300-65A
VV300-80A
VV300-100A
VV300-150A
VV300-200A
VV300-250A
VV300-300A
VV300-350A
VV300-400A
VV300-450A
Cena
62 698
71 864
82 280
92 695
145 811
206 219
322 867
467 635
666 563
1 070 666
1 583 087
7
8
9
10
Náhradní díly:
Sada tìsnìní pro DN 50
0903750
938
11
12
13
14
13-11
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Plovákový ventil, VR 170
Plovákový ventil VR 170 reguluje hladinu v otevøených nádržích a cisternách nebo mùže být používán
jako napouštìcí ventil.Je urèen pro prùmyslové a jiné aplikace a pro veøejné vodovodní systémy.
Mìkké sedlo ventilu zajiš¤uje pozitivní uzavírání ventilu i pøi kolísání vstupního tlaku.
2
Médium
Voda a neutrální média
Další popis
• Možno dodat s plastovým nebo nerezovým plovákem
• Mùže být umístìn vertikálnì nebo horizontálnì
• Otevøená konstrukce
• Sedlo a píst ventilu jsou vymìnitelné
• Rameno mùže být zkráceno, pokud je hladina vody nižší
3
Standardní verze
4
5
6
Materiál tìla
Pøipojení
mosaz
mosaz
mosaz
mosaz
mosaz
mosaz
bronz RG5
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
Maximální
teplota média
oC
–
–
–
–
–
–
–
Objednací èísla
Velikost
pøipojení
"
–
–
–
–
–
–
–
–
Maximální
teplota média
oC
90
90
90
90
90
90
90
90
Objednací èísla
Cena
ZN170-1/2A
ZN170-3/4A
ZN170-1A
ZN170-11/4A
ZN170-11/2A
ZN170-2A
ZN170-21/2A
ZN170-3A
2 338
2 395
2 713
2 911
3 954
5 501
6 444
7 220
Velikost
pøipojení
"
–
–
Maximální
teplota média
oC
65
65
Objednací èísla
Cena
Z171T-1/2A
Z171T-11/4A
1 546
2 533
VR170-1/2A
VR170-3/4A
VR170-1A
VR170-11/4A
VR170-11/2A
VR170-2A
VR170-21/2A
Cena
2 688
2 877
3 161
5 576
6 225
7 693
13 783
Plovák z nerezoceli pro VR 170
7
8
9
Materiál tìla
Pøipojení
korozivzdorná ocel
korozivzdorná ocel
korozivzdorná ocel
korozivzdorná ocel
korozivzdorná ocel
korozivzdorná ocel
korozivzdorná ocel
korozivzdorná ocel
–
–
–
–
–
–
–
–
Plovák z plastu pro VR 170
10
11
Materiál tìla
Pøipojení
syntetické materiály
syntetické materiály
–
–
12
13
14
13-12
www.honeywell.cz/acs
Ekvitermní regulátory
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Strana
14-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Ekvitermní regulátor SMILE pro vytápìní a výmìníkové stanice
Ekvitermní regulátor SMILE je konfigurovatelný regulátor s mikroprocesorem a velkým podsvíceným
displejem. Regulátor SMILE se konfiguruje prostøednictvím parametrù, které jsou pøímo pøístupné v
menu regulátoru.
Regulátor SMILE je vhodný pro všechny aplikace lokálního a dálkového
vytápìní, které obsahují:
• pøímý topný okruh a/nebo smìšovací topné okruhy
• libovolnými kotli (podpora komunikace OpenTherm)
• ohøevem teplé vody (TUV)
• ventilem na výmìníkové stanici
2
3
4
5
6
Nastavení
Nastavení regulátoru pro zvolené aplikace je možné zadáním èísla
hydraulického schématu nebo bez zadání èíselného kódu pouze
úpravou parametrù.
Režimy èinnosti
Vytápìní s èasovým programem a bez èasového programu, útlumový
režim, letní provoz, manuální režim, režim automatického ovládání
Funkce hodin
Vytápìní s vlastním týdenním èasovým programem, ohøev teplé vody
s týdenním èasovým programem, 15 prázdninových period
Krytí
IP30
Maximální teplota okolí
50 oC
Napájení
230 Vac; 5,8 VA
Baterie
obsahuje 3VLi
Popis sbìrnicového systému
• Honeywell sbìrnicový systém s max. 5 SMILE regulátory a 3
pokojovými jednotkami pro nastavení žádané teploty na každý
regulátor; max. délka sbìrnice 100 m; regulátor lze využívat
autonomnì.
• OpenTherm pro všechny modely, kromì SDC3-40..
7
Fyzické výstupy
Reléové SPST spínací výstupy s max. zatížením 2A, 250V
• Standardní reléové výstupy jsou vhodné pro ovládání èerpadel a
pohonù smìšovacích ventilù. Pohony smìšovacích ventilù
vyžadují 2 výstupy.
• Funkce volitelných výstupù je závislá na nastavení parametrù
Typy pøipojitelných snímaèù
NTC 20 kohm
Další popis
Jeden vstup na regulátoru mùže být použit jako impulsní. Tímto
zpùsobem mùže být napø. zaznamenáván poèet provozních hodin.
8
9
Montáž do panelu, VxŠxH = 96x144x75 mm; Jazykové verze a dokumentace: Rumunština, Ruština, Polština,
Maïarština, Èeština, Tureètina, Angliètina
10
Výstup kotle
jednostupòový
–
11
jedno/dvoustupòový
jedno/dvoustupòový
12
jedno/dvoustupòový
Topný okruh Teplá užitková voda
èerpadlo
nabíjecí èerpadlo
1x: smìšovací ventil
–
+ èerpadlo
1x: smìšovací ventil
nabíjecí èerpadlo
+ èerpadlo; èerpadlo
1x: smìšovací ventil
nabíjecí èerpadlo
+ èerpadlo; èerpadlo
2x: smìš. ventil
nabíjecí èerpadlo
+ èerpadlo; èerpadlo
13
14
14-2
www.honeywell.cz/acs
Pøídavný výstup
–
–
Fyzické vstupy
4 (1 var.)
4 (1 var.)
Objednací èísla
SDC3-10N
SDC3-40N
Cena
9 566
9 566
–
6 (SDC 1v DHC 3v)
SDC7-21N
12 938
2 variabilní
11 (3 var.)
SDC9-21N
14 063
2 variabilní
12 (3 var.)
SDC12-31N
16 309
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Snímaèe teploty
Snímaè venkovní teploty, NTC20k, rozsah -40 až 60°C, IP30
AF20
768
Pøíložný / venkovní snímaè teploty NTC20k
T7414C1012
614
Pøíložný snímaè teploty, NTC20k, rozsah 0 až 110°C, IP30
VF20A
830
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 135mm, NTC20k, -25...130°C
VF20T
1 148
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 300mm, NTC20k, -25...130°C
VF20L
1 379
Kotlový snímaè teploty vody NTC20k, rozsah -20..100°C, IP62
KTF20
460
Prostorový snímaè teploty, NTC20k, rozsah 10..35°C, IP30, montáž na
zeï
RF20
916
2
3
Prostorová jednotka s teplotním snímaèem, noèní, denní a auto spínaè
Prostorová jednotka pro východní Evropu
SDW10EE
4 011
4
5
Digitální prostorová jednotka, teplotní snímaè, pøístup k funkcím regulátoru
Digitální prostorová jednotka pro východní Evropu
SDW30N
7 310
6
7
Pøíslušenství pro montáž
Pøipojovací modul SMILE pro montáž na stìnu
SWS-12
4 275
Pøipojovací modul SMILE pro montáž do panelu
SCS-12
3 153
Svorkovnice pro jeden regulátor Smile (N-Verze)
TBS-smile-1kit
8
689
9
10
11
12
13
14
14-3
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Zdroj vytápìní (kotel), pøímý a smìšovaný okruh, TUV
• Ekvitermní regulace - venkovní teplotou øízené vytápìní pomocí zdroje tepla. Teplo je distribuováno
do smìšovaného okruhu obsahující otopná tìlesa, konvektory, nebo podlahové vytápìní.
• Regulátor SMILE mùže být použit jako nezávislý regulátor nebo ve spojení s dalšími regulátory
SMILE.
• Ovládání hoøáku kotle
2
3
4
5
6
7
8
Nesmìšované vytápìní
1 okruh
Smìšované vytápìní
1 okruh
Teplá voda (TUV)
1 èerpadlo
Kotel
1-stupòový
Funkce
• Základní funkce ovládání jsou obsaženy v regulátoru SMILE.
• Všechny parametry jsou pøeddefinovány a pokud je to nutné,
lze u nich zmìnit hodnoty. Pøipojení PC není požadováno.
• Všechny výstupní relé mohou být otestovány manuálnì.
Ovládání kotle
• Jednostupòový hoøák
• Ovládání vytápìní na základì teploty vratné vody
Topný okruh
• Èasový program pro každý topný okruh
• Možnost optimalizace
• Protimrazová ochrana
• Ekvitermní regulace, možnost instalace prostorové jednotky
• Nastavení min./max. hodnoty teplé vody, ovládání na základì
teploty vratné vody
Ovládání TUV
• Èasový program
• Možnost ochrany proti legionele
• Priorita ohøevu teplé vody TUV
9
10
11
Kombinace
12
Komunikace
13
Chybové zprávy
14
14-4
www.honeywell.cz/acs
Možnost kombinace až s pìti regulátory SMILE
• Komunikace je zprostøedkována prostøednictvím komunikaèní
sbìrnice
• Délka (max. 100 m)
• Všechna potøebná data jsou automaticky pøenášena
• Možnost pøipojení nástìnné jednotky pomocí komunikaèní
sbìrnice
Regulátor zobrazuje na displeji všechny chyby související se
systémem (nedosažená teplota, pøerušený snímaè, atd.)
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Regulátor SMILE
Regulátor s pøíslušenstvím pro montáž na zeï
Objednací èísla
SDC9-21N
Cena
14 063
Regulátor s instalací do panelu
SDC9-21N
14 063
Snímaèe
Snímaè venkovní teploty, NTC20k, rozsah -40 až 60 °C, IP30
AF20
768
Pøíložný snímaè teploty, NTC20k, 0...110°C, IP30
VF20A
830
Kotlový snímaè teploty vody NTC20k, rozsah -20..100°C, IP62
KTF20
460
2
3
Doporuèováno
SDW10EE
4 011
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 135mm, NTC20k, -25...130°C
VF20T
1 148
Jímkový snímaè teploty, NTC20k, -25...150°C, ponor 300 mm, s
nerezovou jímkou R 1/2"
VF20LN
1 648
Digitální prostorová jednotka pro východní Evropualong with
temperature sensor/selector (instead of SDW10) (2)
SDW30N
7 310
Pøíložný snímaè teploty pro vratné potrubí, NTC20k, 0...110°C, IP30
VF20A
Pøipojovací modul SMILE pro montáž do panelu
SCS-12
3 153
Pøipojovací modul SMILE pro montáž na stìnu
SWS-12
4 275
Prostorový snímaè s korekcí
4
Volitelné
830
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14-5
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Zdroj vytápìní, zásobník teplé vody, smìšovaný okruh, TUV, solární vytápìní
• Ekvitermní regulace - venkovní teplotou øízené vytápìní pomocí zdroje tepla. Teplo je distribuováno
do smìšovaného okruhu obsahující otopná tìlesa, konvektory, nebo podlahové vytápìní. Øízení
ohøevu teplé vody. Integrováno ovládání pøepínacího ventilu pro ukládání teplé vody do akumulaèní
nádrže. Øízení solárního ohøevu. Ovládání hoøáku kotle. Rùzné možnosti priority ohøevu teplé vody.
• Poznámka: Systém è. 403 znamená, že nìkteré parametry musejí být donastaveny.
2
3
4
5
6
7
8
9
Smìšované vytápìní
1 okruh
Teplá voda (TUV)
1 èerpadlo
Kotel
1-stupòový
Solar
pro TUV a vytápìní
Zásobník
bez nabíjení
Funkce
10
Ovládání kotle
Topný okruh
11
12
13
14
14-6
www.honeywell.cz/acs
• Základní funkce ovládání jsou obsaženy v regulátoru SMILE.
• Všechny parametry jsou pøeddefinovány a pokud je to nutné,
lze u nich zmìnit hodnoty. Pøipojení PC není požadováno.
• Všechna výstupní relé mohou být otestovány manuálnì.
Jednostupòový hoøák
• Èasový program pro každý topný okruh
• Optimalizace
• Protimrazová ochrana
• Ekvitermní regulace, možnost instalace prostorové jednotky
• Nastavení min./max. hodnoty teplé vody, ovládání na základì
teploty vratné vody
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Ovládání TUV
• Èasový program
• Možnost ochrany proti legionele
• Priorita ohøevu teplé vody TUV
Solární vytápìní
• Teplota solárního panelu (KVLF) a teplota zásobníku (VE2) jsou
srovnávány. Regulátor spíná èerpadlo pokud teplota v
solárním panelu je vyšší než teplota v zásobníku.
• Energie ze solárních panelù je použitá pro ohøev vody
shromažïované v zásobníku TUV a akumulaèní nádrži.
Kombinace
Komunikace
Chybové zprávy
2
Možnost kombinace až s pìti regulátory SMILE
3
• Komunikace je zprostøedkována prostøednictvím komunikaèní
sbìrnice
• Délka (max. 100 m)
• Všechna potøebná data jsou automaticky pøenášena
• Možnost pøipojení nástìnné jednotky pomocí komunikaèní
sbìrnice
4
Regulátor zobrazuje na displeji všechny chyby související se
systémem (nedosažená teplota, pøerušený snímaè, atd.)
5
Regulátor SMILE
Regulátor s pøíslušenstvím pro montáž na zeï
Objednací èísla
SDC9-21N
Cena
14 063
Regulátor s instalací do panelu
SDC9-21N
14 063
6
Snímaèe
Snímaè venkovní teploty, NTC20k, rozsah -40 až 60 °C, IP30
AF20
768
Pøíložný snímaè teploty, NTC20k, 0...110°C, IP30
VF20A
830
Kotlový snímaè teploty vody NTC20k, rozsah -20..100°C, IP62
KTF20
460
Rychlý snímaè teploty Pt1000, ponor 75 mm, -20..300°C
T7425B1011
1 842
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 300mm, NTC20k, -25...130°C
VF20L
1 379
SDW10EE
4 011
Doporuèováno
Prostorový snímaè s korekcí
7
8
9
Volitelné
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 135mm, NTC20k, -25...130°C
VF20T
1 148
Jímkový snímaè teploty, NTC20k, -25...150°C, ponor 300 mm, s
nerezovou jímkou R 1/2"
VF20LN
1 648
Digitální prostorová jednotka pro východní Evropu
SDW30N
7 310
Pøíložný snímaè teploty, NTC20k, 0...110°C, IP30
VF20A
Pøipojovací modul SMILE pro montáž do panelu
SCS-12
3 153
Pøipojovací modul SMILE pro montáž na stìnu
SWS-12
4 275
10
830
11
12
13
14
14-7
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Ekvitermní regulátor a kaskádový øadiè kotlù AX
Øada ekvitermních regulátorù AX je vhodná pro regulaci malých a støedních kotelen èinžovních domù,
komerèních budov a výrobních prostor, s možností pružného rozšiøování systému o další zdroje tepla
a topné okruhy. Regulátor umožòuje využití mnoha speciálních funkcí a nastavení, které zvyšují
komfort, hospodárnost a spolehlivost øízení otopných soustav. Možnost dálkového monitorování
celého systému øeší bez kompromisù øízení bezobslužných kotelen. Archivace provozních údajù
umožní servisním organizacím velmi snadnou diagnostiku pøípadných poruch v kotelnì. Regulátor
AX5100HG mùže být použit pro regulaci kaskády kotlù, pøímého topného okruhu, smìšovaného
okruhu, cirkulaèního èerpadla a ohøevu teplé vody (TUV).
Hlavní rysy:
• Jednoduché ovládání pomocí 4 tlaèítek a dvouøádkového podsvíceného LCD displeje
• Jednoduchá a intuitivní struktura menu
• 6 výstupních relé (beznapì¤ové kontakty)
• 8 vstupù (analogové i digitální)
• Ukládání individuálních funkcí
• Použitelné samostatnì i jako souèást soustavy (XIB bus sbìrnice)
• LED indikátor stavu relé (otevøeno / uzavøeno)
• Dálkové øízení (modem)
• Informace o poruchách (fax spojený s PC)
2
3
4
5
6
7
8
Maximální teplota okolí
40 oC
Napájení
230 Vac; 6 VA
Popis sbìrnicového systému
XIB Bus
Fyzické výstupy
6
Typy pøipojitelných snímaèù
NTC 10kOhm
Certifikace výrobku
CE
Rozmìry (VxŠxH)
165 mm; 205 mm; 55 mm
Montáž
Nástìnné provedení
Hmotnost
700 g
Ekvitermní regulátor AX
Popis výrobku
Kaskádový øadiè AX5100HG (kompletní sada vèetnì èidel)
Zónový regulátor AX5112ZN (kompletní sada vèetnì èidel)
9
10
11
12
13
14
14-8
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
E.Y5100HG-T_U1
E.Y5112ZN-T_U1
Cena
21 306
13 521
Rotaèní smìšovací ventily a pohony
Rotaèní smìšovací ventily
Pohony pro rotaèní smìšovací ventily
Strana
15-2
15-7
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Rotaèní smìšovací ventily
Rotaèní smìšovací ventily
15
DR - Trojcestný rotaèní ventil PN6
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; pro smìs
voda/glykol 50%.
16
17
18
Série ventilù
DRG
Typ ventilu
3-cestné rotaèní smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso ventilu: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Redukované delta P
40 kPa
Závitové provedení
19
20
21
Svìtlost
DN
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
mm
15
20
25
32
40
4
6,3
10
16
25
kPa
100
100
100
100
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
10
10
10
10
20
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
10
10
10
10
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Objednací èísla
Cena
DR15GMLA
DR20GMLA
DR25GMLA
DR32GMLA
DR40GMLA
2 438
2 259
2 304
2 391
2 724
Objednací èísla
Cena
DR20GFLA
2 791
DR25GFLA
3 022
DR32GFLA
3 257
DR40GFLA
3 266
DR50GFLA
3 767
DR65GFLA
4 748
DR80GFLA
8 755
DR100GFLA
10 249
DR125GFLA
20 814
DR150GFLA
27 723
Pøírubové provedení
Svìtlost
DN
22
23
24
25
26
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
mm
20
6,3
kPa
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
10
25
10
100
10
10
32
16
100
10
10
40
25
100
20
10
50
40
100
20
20
65
63
100
20
20
80
100
100
30
20
100
160
100
40
30
125
250
70
40
30
150
630
50
40
40
27
28
15-2
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
M6061L1019
M7061E1012
VMM20
VMM20-24
VMM30
VMM30-24
10
24 Vac
Tøípolohová
regulace
10
230 Vac
Tøípolohová
regulace
10
24 Vac/dc
0/2 až 10 V DC
20
230 Vac
Tøípolohová
regulace
20
24 Vac
Tøípolohová
regulace
30
230 Vac
Tøípolohová
regulace
30
24 Vac
Tøípolohová
regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
15
VRM20
M6061A1013
Rotaèní smìšovací ventily
Krouticí moment [Nm]
20
Napájecí napìtí
24 Vac/dc
0/2 až 10 V DC Vstupní signál
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
DR15GMLA
DR20GMLA
DR25GMLA
DR32GMLA
DR40GMLA
DR20GFLA
DR25GFLA
DR32GFLA
DR40GFLA
DR50GFLA
DR65GFLA
DR80GFLA
DR100GFLA
DR125GFLA
DR150GFLA
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
15-3
Rotaèní smìšovací ventily
15
V5433A - Trojcestný rotaèní ventil PN6
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; pro smìs
voda/glykol 50%.
Série ventilù
16
17
18
19
V5433A
Typ ventilu
3-cestný smìš. rotaèní, kompaktní
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
vnitøní závit
Max. delta P
100 kPa
Krouticí moment pro max.
delta P
7 Nm
Svìtlost DN
mm
20
20
20
25
32
40
50
20
21
1 063
1 236
1 254
1 303
1 473
1 576
2 586
M6063L4003
V5433A1015
V5433A1023
V5433A1031
V5433A1049
V5433A1056
V5433A1064
V5433A1072
M6063L1009
Cena
M6063A4007
2,5
4
6,3
10
16
25
40
Objednací èísla
M6063A1003
22
Hodnoty Kvs
23
7
24 Vac
Tøípolohová regulace
7
24 Vac
Tøípolohová regulace
7
230 Vac
Tøípolohová regulace
7
230 Vac
Tøípolohová regulace
24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
26
27
28
15-4
www.honeywell.cz/acs
Krouticí moment [Nm]
Napájecí napìtí
Vstupní signál
V5433A1015
V5433A1023
V5433A1031
V5433A1049
V5433A1056
V5433A1064
V5433A1072
Rotaèní smìšovací ventily
15
ZR - Ètyøcestný rotaèní ventil PN6
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; pro smìs
voda/glykol 50%.
Série ventilù
ZR
Typ ventilu
4-cestné rotaèní smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Jmenovitý tlak
PN6
16
17
Závitové provedení
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
4
6,3
10
16
25
kPa
100
100
100
100
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
20
20
20
20
20
Redukované
delta P
Redukované
delta P
kPa
80
80
80
80
70
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
10
10
10
10
Teplota
média
Pøipojení
Cena
ZR15MA
ZR20MA
ZR25MA
ZR32MA
ZR40MA
2 489
2 350
2 553
2 636
2 927
Objednací èísla
Cena
21
ZR25FA
3 023
22
ZR32FA
3 326
ZR40FA
3 446
ZR50FA
4 301
ZR65FA
5 220
ZR80FA
9 662
ZR100FA
12 149
ZR125FA
25 232
ZR150FA
26 523
ZR200FA
32 207
oC
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Teplota
média
Pøipojení
18
Objednací èísla
19
20
Pøírubové provedení
Svìtlost
DN
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
mm
25
10
kPa
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
20
kPa
80
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
2 ... 130
32
16
100
20
80
10
2 ... 130
40
25
100
20
70
10
2 ... 130
50
40
100
20
100
20
2 ... 130
65
63
100
20
100
20
2 ... 130
80
100
100
30
100
30
2 ... 130
100
160
80
30
80
30
2 ... 130
125
250
50
30
50
30
2 ... 130
150
400
40
30
40
30
2 ... 130
200
630
30
30
30
30
2 ... 110
oC
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
23
24
25
26
27
28
15-5
20
VMM30-24
VMM40
VMM40-24
10
24 Vac
Tøípolohová
regulace
10
230 Vac
Tøípolohová
regulace
10
24 Vac/dc
0/2 až 10 V
DC
20
230 Vac
Tøípolohová
regulace
20
24 Vac
Tøípolohová
regulace
30
230 Vac
Tøípolohová
regulace
30
24 Vac
Tøípolohová
regulace
40
230 Vac
Tøípolohová
regulace
40
24 Vac
Tøípolohová
regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
VRM20
VMM30
19
VMM20-24
18
VMM20
17
M7061E1012
16
M6061L1019
15
M6061A1013
Rotaèní smìšovací ventily
Krouticí moment [Nm]
20
24 Vac/dc Napájecí napìtí
0/2 až 10 V Vstupní signál
DC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
ZR15MA
ZR20MA
ZR25MA
ZR32MA
ZR40MA
ZR25FA
ZR32FA
ZR40FA
ZR50FA
ZR65FA
ZR80FA
ZR100FA
ZR125FA
ZR150FA
ZR200FA
V5442A - Ètyøcestný rotaèní ventil PN6
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; pro smìs
voda/glykol 50%.
21
Série ventilù
22
23
24
V5442A
Typ ventilu
4-cestný smìš. rotaèní, kompaktní
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
vnitøní závit
Max. delta P
100 kPa
Krouticí moment pro max.
delta P
7 Nm
Svìtlost DN
mm
20
20
25
32
25
15-6
1 092
1 092
1 156
1 379
M6063L4003
V5442A1022
V5442A1030
V5442A1048
V5442A1055
M6063L1009
28
Cena
M6063A4007
27
4
6,3
10
16
Objednací èísla
M6063A1003
26
Hodnoty Kvs
24 Vac
Tøípolohová regulace
24 Vac
Tøípolohová regulace
230 Vac
Tøípolohová regulace
230 Vac
Tøípolohová regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.honeywell.cz/acs
Napájecí napìtí
Vstupní signál
V5442A1022
V5442A1030
V5442A1048
V5442A1055
Pohony pro rotaèní smìšovací ventily
Pohony pro rotaèní smìšovací ventily
15
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily Corona V5433/42A
Elektrický servopohon pro rotaèní smìšovací ventily CORONA V5433A/G, V5442A/G.
Krytí
IP44
Funkce spínaèe polohy
Spínací SPST kontakty; 1A induktivnì, 3 A odporovì
Krouticí moment
7 Nm
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Úhel natoèení
90 o
Ruèní ovládání
ano
Doba chodu
100 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Možnost ruèního ovládání
16
17
Napájecí napìtí
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
18
Koncové spínaèe
–
2
–
2
Objednací èísla
M6063A1003
M6063A4007
M6063L1009
M6063L4003
Cena
2 910
3 161
2 910
3 161
20
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily ZR, DR, DRU a DRR
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily Centra ZR, DR, DRU a DRR. Vhodné nasazení
v otopných soustavách.
Krytí
IP54
Indikace polohy
Stupnice natoèení pohonu
Krouticí moment
10 Nm
Úhel natoèení
90 o
Ruèní ovládání
ano
Doba chodu
1,5 min
Další popis
Odblokovací tlaèítko pro manuální provoz
230 Vac
23
Vstupní signál
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Zpìtná vazba
–
Koncové spínaèe
volitelné
–
volitelné
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
Zpìtná vazba
volitelná
Koncové spínaèe
–
Objednací èísla
M6061A1013
Cena
6 298
M6061L1019
5 865
Objednací èísla
M7061E1012
Cena
8 659
Plynulé øízení
Napájecí napìtí
24 Vac/dc
21
22
Tøípolohová regulace
Napájecí napìtí
24 Vac
19
24
25
26
27
28
15-7
Pohony pro rotaèní smìšovací ventily
15
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily ZR, DR, DRU a DRR
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily ZR, DR, DRU a DRR.
16
17
Krytí
IP54
Indikace polohy
Stupnice natoèení pohonu
Úhel natoèení
90 o
Ruèní ovládání
ano
Koncové spínaèe
volitelné
Další popis
Odblokovací tlaèítko pro manuální provoz
Tøípolohová regulace
Krouticí
moment
Nm
20
20
30
30
40
40
18
19
20
Napájecí
napìtí
Vstupní
signál
Zpìtná
vazba
24 Vac
230 Vac
24 Vac
230 Vac
24 Vac
230 Vac
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
–
–
–
volitelná
–
–
Napájecí
napìtí
Vstupní
signál
Zpìtná
vazba
24 Vac/dc
0/2 až 10 V DC
volitelná
Doba
chodu
min
1,6
1,6
2,3
2,3
3,5
3,5
Objednací èísla
Cena
VMM20-24
VMM20
VMM30-24
VMM30
VMM40-24
VMM40
8 109
7 193
9 002
8 545
9 575
8 957
Doba
chodu
min
3,0
Objednací èísla
Cena
VRM20
9 437
Spojitá regulace
Krouticí
moment
Nm
20
21
22
23
24
25
26
27
28
15-8
www.honeywell.cz/acs
Malé lineární ventily a pohony zdvih 6,5 mm
Strana
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
16-2
16-9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
16
V5832A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN15/20
Pro IRC systémy, fan coil jednotky a malé vzduchotechnické jednotky; pro horkou/studenou vodu
(max. 50% glykol), pro vodu dle VDI2035.
Série ventilù
16
17
18
V5832A
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda
Materiály
Tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s nastavovací krytkou (neplatí pro provedení
otevøeno/zavøeno).
2,5 mm
19
20
Svìtlost
DN
mm
15
20
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G3/4
Hodnoty
Kvs
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
Hodnoty
Kvs
1,6
2,5
Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
180
–
50
–
Zdvih
Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
600
1600
600
1600
600
1600
600
1600
180
1200
180
1200
50
400
50
400
Zdvih
mm
2,5
2,5
Reg.
charakteristika
O/Z
O/Z
Objednací èísla
V5832A4008
V5832A4016
Cena
409
732
6,5 mm
21
22
23
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
15
20
20
0,16
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
24
25
26
27
28
16-2
www.honeywell.cz/acs
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
Cena
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
V5832A1038
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
722
722
722
722
722
722
1 182
1 182
MT4-024-NC
MT4-024-NO
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
MT8-230S-NC
MT8-230S-NO
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
M7410E4022
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT8-230-NO
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
M7410E1002
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT8-230-NC
M7410C1007-10M
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT8-024-NO-2.5M
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
M7410C1007
MT4-230S-NC
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
MT8-024-NO
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
M7410A1001-3M
M7410A1001
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT4-230S-NO
M6410L4029
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT4-230-NO
MT4-024S-NO
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
M6410L2023
M5410L1001
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT4-230-NC
M5410C1001
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT4-024S-NC
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
16
V5832A4008
V5832A4016
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
V5832A1038
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
17
18
19
V5832A4008
V5832A4016
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
V5832A1038
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-3
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
16
V5832B - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN25-40
Regulaèní ventil s tlakovì vyváženou ragulaèní kuželkou
Pro FCu jednotky a malé ohøívaèe/vìtráky; teplá nebo studená voda (max. 50% glykolu), dle VDI2035.
16
17
18
19
Série ventilù
V5832B2
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda
Materiály
Tìleso z mosazi, døík z oceli, èep z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Reg. charakteristika
lineární
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí.
6,5 mm
Svìtlost
DN
mm
25
25
25
32
40
20
21
Pohony
Vstupní
signál
22
6,5 mm; 300 N
23
24
25
6,5 mm; 400 N
26
0/2 až 10 V
DC
0/2 až 10 V
DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2 až 10 V
DC
0/2 až 10 V
DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Pøipojení potrubí
"
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G2
G2 1/4
Napájecí Výpadek
napìtí napájení
4
6,3
10
16
25
Uzavírací tlak s
pohonem 300 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1000
Uzavírací tlak s
pohonem 400 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1000
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Délka
kabelu
Návrat
pomocí
pružiny
Objednací èísla
Cena
V5832B2075
V5832B2083
V5832B2091
V5832B2109
V5832B2117
2 789
2 789
2 789
3 704
4 908
Objednací èísla
Cena
24 Vac
–
–
–
s
150
m
1,5
–
M7410E1028
4 178
24 Vac
–
•
2
150
1,5
–
M7410E4030
5 631
24 Vac
–
–
–
150
1,5
–
M7410C1015
2 038
230 Vac
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
3 116
230 Vac
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
4 104
24 Vac
–
•
–
15
–
–
ML7430E1005
5 147
24 Vac
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
–
–
60
–
•
ML7435E1004
6 017
–
–
60
–
•
ML6435B1008
4 679
–
–
60
–
•
ML6435B1016
4 679
24 Vac
230 Vac
27
28
16-4
Hodnoty
Kvs
www.honeywell.cz/acs
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
V5825B - Kompaktní dvoucestný regulaèní ventil PN25,
tlakovì vyvážená kuželka, DN15-32
Kompaktní dvoucestný regulaèní ventil s širokým rozsahem aplikací.
Pro TUV a vytápìní; teplá/studená voda (max. 50% glykol) dle požadavkù VDI2035.
Série ventilù
V5825B
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z èerveného bronzu (DIN1705), døík z oceli
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Uzavírací tlak s pohonem 300
N
1600 kPa
Uzavírací tlak s pohonem 400
N
2500 kPa
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
16
17
18
Jmenovitý tlak
PN25
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
19
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Schváleno dle DIN EN 14597, pohony ML7435E/ML6435B.
20
6,5 mm
Svìtlost DN
mm
15
15
15
15
15
20
20
25
32
Pohony
6,5 mm; 300 N
6,5 mm; 400 N
Vstupní
signál
0/2 až 10 V
DC
0/2 až 10 V
DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2 až 10 V
DC
0/2 až 10 V
DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Napájecí Výpadek
napìtí napájení
Pøipojení - potrubí
"
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G1
G1
G1 1/4
G1 1/2
Ruèní
ovládání
Hodnoty Kvs
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
Návrat
pomocí
pružiny
Objednací èísla
Cena
V5825B1001
V5825B1019
V5825B1027
V5825B1035
V5825B1043
V5825B1050
V5825B1068
V5825B1076
V5825B1084
3 308
3 308
3 308
3 308
3 308
3 780
3 780
4 725
5 668
Objednací èísla
Cena
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Délka
kabelu
m
1,5
–
M7410E1028
4 178
24 Vac
–
–
–
24 Vac
–
•
2
150
1,5
–
M7410E4030
5 631
24 Vac
–
–
–
150
1,5
–
M7410C1015
2 038
230 Vac
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
3 116
230 Vac
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
4 104
24 Vac
–
•
–
15
–
–
ML7430E1005
5 147
24 Vac
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
–
–
60
–
•
ML7435E1004
6 017
–
–
60
–
•
ML6435B1008
4 679
–
–
60
–
•
ML6435B1016
4 679
230 Vac
22
23
24
s
150
24 Vac
21
16-5
25
26
27
28
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
16
V5833A - Trojcestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN15/20
Pro IRC systémy, FCU jednotky a malé vzduchotechnické jednotky; pro teplotu/studenou vodu (max.
50% glykol) dle VDI2035.
Série ventilù
16
17
18
19
20
V5833A
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli; kuželka z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s nastavovací krytkou (neplatí pro OTV/ZAV
provedení). Hlavní cesta A-AB má ekviprocentní charakteristiku, B-AB
má lineární.
2,5 mm
Svìtlost
DN
mm
15
20
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G3/4
Hodnoty
Kvs
Pøipojení potrubí
"
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
Hodnoty
Kvs
1,6
2,5
Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
150
–
50
–
Zdvih
Uzavírací tlak s Uzavírací tlak s
pohonem 90 N pohonem 180 N
kPa
kPa
500
800
500
800
500
800
150
250
150
250
–
240
50
100
–
240
50
100
Zdvih
mm
2,5
2,5
Reg.
charakteristika
O/Z
O/Z
Objednací èísla
Cena
V5833A4007
V5833A4015
773
1 059
Objednací èísla
Cena
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
V5833A1037
V5833A1045
V5833A3009
V5833A1052
V5833A3017
V5833A1060
1 141
1 141
1 141
1 141
1 141
1 570
1 570
1 838
1 838
6,5 mm
21
22
23
24
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
20
20
20
20
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
2,5
4
4
25
26
27
28
16-6
www.honeywell.cz/acs
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
MT4-024-NO
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MT8-230S-NO
MT4-024-NC
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MT8-230S-NC
M7410E4022
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MT8-230-NO
M7410E1002
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MT8-230-NC
M7410C1007-10M
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MT8-024-NO-2.5M
M7410C1007
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MT8-024-NO
M7410A1001-3M
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MT4-230S-NO
M7410A1001
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MT4-230S-NC
M6410L4029
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MT4-230-NO
M6410L2023
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MT4-230-NC
M5410L1001
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
MT4-024S-NO
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
MT4-024S-NC
M5410C1001
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
16
V5833A4007
V5833A4015
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
V5833A1037
V5833A1045
V5833A3009
V5833A1052
V5833A3017
V5833A1060
17
18
19
20
V5833A4007
V5833A4015
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
V5833A1037
V5833A1045
V5833A3009
V5833A1052
V5833A3017
V5833A1060
21
22
23
24
25
26
27
28
16-7
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
16
V5833A - Trojcestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu DN25 až DN40
Regulaèní ventil s tlakovì vyváženou regulaèní kuželkou.
Pro FCU jednotky a malé ohøívaèe/vìtráky; teplá nebo studená voda (max. 50% glykolu), dle VDI2035.
Série ventilù
16
17
18
19
Typ ventilu
3-cestný smìš. tl. vyváž.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli, kuželka z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Reg. charakteristika
lineární
Další popis
Ventily se dodávají s nastavovací krytkou.
6,5 mm
Svìtlost
DN
mm
25
25
25
32
40
20
21
Pohony
Vstupní
signál
22
6,5 mm; 300 N
23
24
25
V5833A2
6,5 mm; 400 N
26
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Pøipojení potrubí
"
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G2
G2 1/4
Napájecí Výpadek
napìtí napájení
4
6,3
10
16
25
Uzavírací tlak s
pohonem 300 N
kPa
600
600
600
300
–
Uzavírací tlak s
pohonem 400 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1000
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Délka
kabelu
Návrat
pomocí
pružiny
Objednací èísla
Cena
V5833A2076
V5833A2084
V5833A2092
V5833A2100
V5833A2118
2 645
2 645
2 645
3 209
4 399
Objednací èísla
Cena
24 Vac
–
–
–
s
150
m
1,5
–
M7410E1028
4 178
24 Vac
–
•
2
150
1,5
–
M7410E4030
5 631
24 Vac
–
–
–
150
1,5
–
M7410C1015
2 038
230 Vac
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
3 116
230 Vac
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
4 104
24 Vac
–
•
–
15
–
–
ML7430E1005
5 147
24 Vac
A-AB
uzavøen
A-AB
uzavøen
A-AB
uzavøen
–
–
60
–
•
ML7435E1004
6 017
–
–
60
–
•
ML6435B1008
4 679
–
–
60
–
•
ML6435B1016
4 679
24 Vac
230 Vac
27
28
16-8
Hodnoty
Kvs
www.honeywell.cz/acs
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
Termoelektrický pohon pro 2-polohovou regulaci, Smart-T
Termoelektrický pohon otevøeno/zavøeno a ovládání PWM.
Krytí
IP44
Indikace polohy
Èervený indikátor
Funkce spínaèe polohy
Spínací SPST kontakty, 5(3) A; pøi napájení sepnutý kontakt
Síla na døíku
90 N
16
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Další popis
Pohon je dodávan vèetnì montážního klipu (MT-CLIP) a montážního
adaptéru M30 x 1,5 (MT-ADAPT-HW).
• Další adaptéry na vyžádání.
• Speciální délka kabelù nebo speciální konektory na vyžádání.
• Efektivní zdvih pro ventily je 2,5/6,5 mm; maximální zdvih 4/8 mm.
17
18
6,5 mm; 90 N
Napájecí
napìtí
Výpadek
napájení
Koncové
spínaèe
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
zkrácení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
–
–
–
1
–
1
Doba
chodu
min
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
Poèáteèní
proud
A
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
Délka
kabelu
m
1
2,5
1
1
1
1
Objednací èísla
Cena
MT8-024-NO
MT8-024-NO-2.5M
MT8-230-NO
MT8-230S-NO
MT8-230-NC
MT8-230S-NC
853
876
853
1 043
853
1 043
MT-CLIP
2 184
19
20
21
Pøíslušenství
Extra montážní klip; 10 kusù
22
Pøipojovací kabely (ne pro modely s koncový spínaèi)
Kabel 2,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-2.5M
2 079
Kabel 5 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-5M
2 599
Kabel 10 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-10M
4 157
Extra montážní adaptér M30 x 1,5; 10 kusù
MT-ADAPT-HW
1 557
Montážní adaptér pro ventily Herz; 10 kusù
MT-ADAPT-HP
1 557
Montážní adaptér pro ventily Danfoss-RA
EVA1-Danfoss
270
Montážní adaptér pro ventily Velta -Compact Manifold
HCA1VEL
172
23
Montážní adaptéry
24
25
26
27
28
16-9
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
16
Rychlý servopohon, 2-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 90 N, M5410
Elektrický pohon pro 2-polohové øízení, vhodné pro ventily øad VS, V58.. DN15/20 a V100/V2000
TRV-série.
Krytí
16
17
18
IP54
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Výpadek napájení
zkrácení
Doba chodu
3,6/16 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Ruèní ovládání v krytu ventilu.
6,5 mm; 90 N
Napájecí napìtí
24 Vac
230 Vac
19
Objednací èísla
M5410C1001
M5410L1001
Cena
1 160
1 402
Malý servopohon, 3-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410
20
Elektrický pohon s tøípolohovým øízením.
21
22
23
Krytí
IP43/IP42
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt; proud: 1 A induktivní, 5 A odporová zátìž
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Doba chodu
150 s
Další popis
Pro ruèní ovládání lze použít ochrannou krytku ventilu (platí pro
pohony M7410). U provedení se dvìma spínaèi koncové polohy je
druhý spínaè nastavitelný.
6,5 mm; 180 N; pro ventily série: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Síla
na døíku
N
180
180
180
180
24
25
Napájecí
napìtí
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
–
–
•
•
–
–
–
2
Délka
kabelu
m
1,5
10
1,5
1,5
Objednací èísla
Cena
M7410C1007
M7410C1007-10M
M6410L2023
M6410L4029
1 946
2 391
2 521
3 509
Objednací èísla
Cena
M7410C1015
M6410L2031
M6410L4037
2 038
3 116
4 104
6,5 mm; 300 N; pro ventily série: V5825B, V5832B2, V5833A2
Síla
na døíku
N
300
300
300
26
27
28
16-10
www.honeywell.cz/acs
Napájecí
napìtí
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
24 Vac
230 Vac
230 Vac
–
•
•
–
–
2
Délka
kabelu
m
1,5
1,5
1,5
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
Pohon 0/2..10V pro zónovou regulaci, 6,5 mm 180/300 N, M7410E
Elektrický pohon s tøípolohovým ovládáním.
Krytí
IP42
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt, proud: 1A induktivní, 5A odporová zátìž
Napájecí napìtí
24 Vac
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
Doba chodu
150 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
U provedení se dvìma spínaèi koncové polohy je druhý spínaè
nastavitelný.
17
18
6,5 mm; 180 N; pro ventily série: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Síla na døíku
N
180
180
Zdvih
mm
6,5
6,5
Ruèní ovládání
Koncové spínaèe
–
•
–
2
Objednací èísla
Cena
M7410E1002
M7410E4022
4 093
5 488
Objednací èísla
Cena
M7410E1028
M7410E4030
4 178
5 631
6,5 mm; 300 N; pro ventily série: V5825B, V5832B2, V5833A2
Síla na døíku
N
300
300
Zdvih
mm
6,5
6,5
16
Ruèní ovládání
Koncové spínaèe
–
•
–
2
19
20
21
Lineární servopohon, plynulá regulace 0/2..10V, 6,5 mm 400 N, ML7430/ML7435
Elektrický lineární servopohon pro plynulou regulaci vhodný pro ventily øad V5825B, V5832B/V5833A
(DN25..40).
Krytí
IP54
Napájecí napìtí
24 Vac
Síla na døíku
400 N
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
Zdvih
6,5 mm
Další popis
Pro ML7435E1004: schváleno dle DIN EN 14597 v kombinaci s
V5825B.
22
23
24
6,5 mm; 400 N
Výpadek napájení
Ruèní ovládání
Doba chodu
–
zkrácení
•
–
s
15
60
Návrat pomocí
pružiny
–
•
Objednací èísla
Cena
ML7430E1005
ML7435E1004
5 147
6 017
25
26
27
28
16-11
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
16
Lineární pohon s vratnou pružinou, 3-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 400 N, ML6435
Elektrický lineární pohon s vratnou pružinou pro 3-polohovou regulaci, pro ventily øad V5825B,
V5832B/V5833A (DN25..40).
16
17
18
Krytí
IP54
Síla na døíku
400 N
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Výpadek napájení
zkrácení
Doba chodu
60 s
Návrat pomocí pružiny
ano
Další popis
Schváleno dle DIN EN 14597 v kombinaci s V5825B.
6,5 mm; 400 N
Napájecí napìtí
24 Vac
230 Vac
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-12
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
ML6435B1008
ML6435B1016
Cena
4 679
4 679
Velké lineární ventily a pohony zdvih 20/38 mm
Regulaèní ventily
Servopohony pro ventily
Strana
17-2
17-20
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Regulaèní ventily
Regulaèní ventily
16
V5011R - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, závitové pøipojení DN15 až 50
Pro aplikace ve vytápìní, ventilaci a klimatizaci; horká/studená voda dle VDI2035.
16
17
18
Série ventilù
V5011R/S
Typ ventilu
2-cestný
Materiály
tìleso z mosazi, døík z nerezové oceli; kuželka z mosazi
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Zdvih
20 mm
Teplota média
2 ... 170 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnitøní závit dle ISO228-1
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Médium
voda
20 mm, mosazné pøipojení
19
20
21
22
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
23
24
25
26
27
28
17-2
www.honeywell.cz/acs
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1000
700
460
260
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
–
–
1600
1600
1500
850
Objednací èísla
Cena
V5011R1000
V5011R1018
V5011R1026
V5011R1034
V5011R1042
V5011R1059
V5011R1067
V5011R1075
V5011R1083
V5011R1091
2 810
2 810
2 810
2 810
2 810
2 961
3 162
3 765
4 567
5 924
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájecí Výpadek
napìtí napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 208
ML7420A6009
9 833
ML7425A6008
14 938
ML6420A3031
7 783
24 Vac
–
•
volitelné
min
0,5
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
230 Vac
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 490
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 386
24 Vac
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
14 163
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
12 223
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-3
Regulaèní ventily
16
V5328A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, pøírubové provedení DN15-150
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
16
17
18
Série ventilù
V5328A
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Ventily v dimenzích DN15..50 jsou schválené dle DIN EN 14597 (do
teploty 130 oC), s pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost Hodnoty Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
DN
Kvs pohonem 600 N pohonem 1800 N
mm
kPa
kPa
15
0,25
1600
–
15
0,4
1600
–
15
0,63
1600
–
15
1
1600
–
15
1,6
1600
–
15
2,5
1000
1600
15
4
1000
1600
20
4
1000
1600
20
6,3
1000
1600
25
10
1000
1600
32
16
600
1600
40
25
350
1300
50
40
200
750
65
63
120
470
80
100
50
230
19
20
21
22
23
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Teplota
média
oC
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
Objednací èísla
Teplota
média
oC
2 ... 200
Objednací èísla
V5328A1138
V5328A1146
V5328A1153
V5328A1005
V5328A1013
V5328A1021
V5328A1039
V5328A1047
V5328A1054
V5328A1062
V5328A1070
V5328A1088
V5328A1096
V5328A1104
V5328A1112
Cena
6 663
6 663
6 663
6 663
6 663
6 663
6 663
6 663
6 663
6 663
8 181
10 003
12 368
14 537
21 485
38 mm
Svìtlost Hodnoty Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
DN
Kvs pohonem 600 N pohonem 1800 N
mm
kPa
kPa
100
160
–
230
24
25
26
27
28
17-4
www.honeywell.cz/acs
Zdvih
mm
38
V5328A1195
Cena
28 678
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájecí Výpadek
napìtí napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 208
ML7420A6009
9 833
ML7425A6008
14 938
ML6420A3031
7 783
24 Vac
–
•
volitelné
min
0,5
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
230 Vac
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až 10
V DC
2 až 10
V DC
2 až 10
V DC
volitelná
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 490
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 386
24 Vac
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
14 163
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
2 až 10
V DC
–
ML6421A3013
12 223
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
15 773
230 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
2 až 10
V DC
–
ML6421B3012
12 223
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-5
Regulaèní ventily
16
V5016A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tlakovì vyvážená kuželka DN15-150
Ventil s tlakovì vyváženou kuželkou urèený pro uzavøené systémy.
Teplá/studená voda (max. 50% glykol) dle požadavkù VDI2035; nebo pára.
16
17
18
19
Série ventilù
V5016A
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z litiny GGG40.3, døík z nerez oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 180 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Ventily v dimenzích DN15..80 jsou schválené dle DIN EN 14597 (do
teploty 130 oC), s pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
80
20
21
22
23
Hodnoty
Kvs
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
–
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
1600
1600
1600
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5016A1010
V5016A1028
V5016A1036
V5016A1044
V5016A1051
V5016A1069
V5016A1077
V5016A1085
V5016A1093
V5016A1101
V5016A1119
V5016A1127
V5016A1135
Cena
8 788
8 788
8 788
8 788
8 788
8 788
8 788
8 788
10 867
14 645
17 007
20 788
29 293
38 mm
Svìtlost
DN
mm
100
125
150
24
25
Hodnoty
Kvs
160
250
360
26
27
28
17-6
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
Objednací èísla
V5016A1143
V5016A1150
V5016A1168
Cena
33 071
50 552
54 332
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájecí Výpadek
napìtí napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 208
ML7420A6009
9 833
ML7425A6008
14 938
ML6420A3031
7 783
24 Vac
–
•
volitelné
min
0,5
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
230 Vac
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až 10
V DC
2 až 10
V DC
2 až 10
V DC
volitelná
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 490
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 386
24 Vac
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
15 773
230 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
2 až 10
V DC
–
ML6421B3012
12 223
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-7
Regulaèní ventily
16
V5025A - Dvoucestný regulaèní ventil PN25, tlakovì vyvážená kuželka DN15-150
Ventil s tlakovì vyváženou kuželkou urèený pro uzavøené systémy.
Pro systémy vytápìní; teplá nebo studená voda (max. 50% glykol); voda nebo pára
16
17
18
19
Série ventilù
V5025A
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z litiny GGG40.3, døík z nerez oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 200 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Ventily v dimenzích DN15..80 jsou schválené dle DIN EN 14597 (do
teploty 130 oC), s pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
80
20
21
22
23
Hodnoty
Kvs
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
–
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
2500
2500
2500
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5025A1019
V5025A1027
V5025A1035
V5025A1043
V5025A1050
V5025A1068
V5025A1076
V5025A1084
V5025A1092
V5025A1100
V5025A1118
V5025A1126
V5025A1134
Cena
10 395
10 395
10 395
10 395
10 395
10 395
11 339
12 285
13 229
17 007
17 954
21 733
29 293
38 mm
Svìtlost
DN
mm
100
125
150
24
25
Hodnoty
Kvs
160
250
360
26
27
28
17-8
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
Objednací èísla
V5025A1142
V5025A1159
V5025A1167
Cena
33 071
50 552
54 332
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájecí Výpadek
napìtí napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 208
ML7420A6009
9 833
ML7425A6008
14 938
ML6420A3031
7 783
24 Vac
–
•
volitelné
min
0,5
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
230 Vac
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 490
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 386
24 Vac
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
15 773
230 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
12 223
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-9
Regulaèní ventily
16
V5049A - Dvoucestný regulaèní ventil PN40, pøírubové provedení DN15-100
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
16
17
18
Série ventilù
V5049
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda / pára
Materiály
Tìleso: ocelolitinal GS-C25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 220 oC
Jmenovitý tlak
PN40
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Ventily v dimenzích DN15..65 jsou schválené dle DIN EN 14597 (do
teploty 130 oC), s pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
19
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
20
21
22
Hodnoty
Kvs
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1600
1600
1000
1000
1000
1000
600
350
200
120
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
2500
2500
2500
2500
2000
1300
750
500
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
230
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5049A1425
V5049A1433
V5049A1441
V5049A1458
V5049A1508
V5049A1565
V5049A1573
V5049A1581
V5049A1599
V5049A1607
Cena
18 776
18 776
18 776
18 776
19 416
20 597
23 901
29 815
33 314
39 522
38 mm
Svìtlost
DN
mm
80
100
23
24
Hodnoty
Kvs
100
160
25
26
27
28
17-10
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
Objednací èísla
V5049A1615
V5049A1623
Cena
66 477
83 774
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájecí Výpadek
napìtí napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 208
ML7420A6009
9 833
ML7425A6008
14 938
ML6420A3031
7 783
24 Vac
–
•
volitelné
min
0,5
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
230 Vac
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 490
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 386
24 Vac
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
14 163
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
12 223
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
15 773
230 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
12 223
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-11
Regulaèní ventily
16
V5013R - Trojcestný regulaèní ventil PN16, závitové pøipojení DN15 až 50
Pro vytápìní, ventilaci a klimatizaci, otevøené okruhy; teplá/studená voda dle požadavkù VDI2035.
16
17
18
Série ventilù
V5013R
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
20 mm
Teplota média
2 ... 170 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnitøní závit dle ISO228-1
Reg. charakteristika
ekviprocentní
20 mm
19
20
21
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
20
25
32
40
50
2,5
4
6,3
10
16
25
40
22
23
24
25
26
27
28
17-12
www.honeywell.cz/acs
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1600
1600
1600
1000
700
460
260
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
1600
1600
1500
850
Objednací èísla
Cena
V5013R1032
V5013R1040
V5013R1057
V5013R1065
V5013R1073
V5013R1081
V5013R1099
2 862
2 862
3 018
3 222
3 835
4 653
6 034
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájecí Výpadek
napìtí napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 208
ML7420A6009
9 833
ML7425A6008
14 938
ML6420A3031
7 783
24 Vac
–
•
volitelné
min
0,5
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
230 Vac
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 490
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 386
24 Vac
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
14 163
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
12 223
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-13
Regulaèní ventily
16
V5329C/V5015A - Trojcestný smìšovací ventil PN6,
pøírubové pøipojení DN15 až DN150
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
16
17
18
Série ventilù
V5329C/V5015
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso ventilu: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
20 mm
Svìtlost Hodnoty Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
DN
Kvs pohonem 600 N pohonem 1800 N
mm
kPa
kPa
15
2,5
600
–
15
4
600
–
20
6,3
600
–
25
10
600
–
32
16
600
–
40
25
480
600
50
40
260
600
65
63
160
600
80
100
100
400
19
20
21
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Teplota
média
oC
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
Objednací èísla
Teplota
média
oC
2 ... 120
2 ... 120
2 ... 120
Objednací èísla
V5329C1000
V5329C1018
V5329C1026
V5329C1034
V5329C1042
V5329C1059
V5329C1067
V5329C1075
V5329C1083
Cena
7 406
7 406
7 406
7 406
8 082
8 870
10 003
11 681
15 078
38 mm
22
Svìtlost Hodnoty Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
DN
Kvs pohonem 600 N pohonem 1800 N
mm
kPa
kPa
100
140
–
150
125
220
–
120
150
310
–
80
23
24
25
26
27
28
17-14
www.honeywell.cz/acs
Zdvih
mm
38
38
38
V5015A1151
V5015A1169
V5015A1177
Cena
24 739
34 101
47 997
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájecí Výpadek
napìtí napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 208
ML7420A6009
9 833
ML7425A6008
14 938
ML6420A3031
7 783
24 Vac
–
•
volitelné
min
0,5
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
230 Vac
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 490
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 386
24 Vac
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
14 163
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
12 223
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
15 773
230 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
12 223
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-15
Regulaèní ventily
16
V5329A/V5050A,B - Trojcestný regulaèní ventil PN16,
pøírubové pøipojení DN15 až DN150
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
16
17
Série ventilù
V5329A/V5050
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Typ ventilu
3-cestný smìš.
18
20 mm
19
20
21
22
23
Svìtlost
DN
mm
15
15
20
25
32
40
50
65
80
Hodnoty
Kvs
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1000
1000
1000
1000
790
480
260
160
100
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
1000
1000
1000
650
400
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
–
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
90
90
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Teplota
média
oC
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
Reg.
charakteristika
Teplota
média
oC
2 ... 220
2 ... 220
2 ... 220
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
V5329A1004
V5329A1012
V5329A1020
V5329A1038
V5329A1046
V5329A1053
V5329A1061
V5329A1079
V5329A1087
Cena
8 132
8 132
8 132
8 132
9 807
12 418
14 833
18 309
25 365
38 mm, smìšovací
Svìtlost
DN
mm
100
125
150
Hodnoty
Kvs
160
250
360
24
25
26
27
28
17-16
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
lineární
lineární
lineární
Objednací èísla
V5050A1090
V5050A1108
V5050A1116
Cena
44 991
67 858
75 642
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájecí Výpadek
napìtí napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 208
ML7420A6009
9 833
ML7425A6008
14 938
ML6420A3031
7 783
24 Vac
–
•
volitelné
min
0,5
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
230 Vac
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 490
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 386
24 Vac
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
14 163
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
12 223
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
15 773
230 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
12 223
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-17
Regulaèní ventily
16
V5050A/B - Trojcestný smìšovací ventil PN25/40, pøírubové pøipojení DN15-100
Ventil urèený pro uzavøené topné systémy, kvalita teplé vody dle VDI2035.
16
17
18
Série ventilù
V5050
Médium
voda
Materiály
tìleso: ocelolitina GS-C25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 220 oC
Jmenovitý tlak
PN25/40
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
lineární
Typ ventilu
3-cestný smìš.
20 mm
Svìtlost
DN
mm
15
15
20
25
32
40
50
65
80
19
20
21
Hodnoty
Kvs
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1000
1000
1000
1000
600
350
200
120
50
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
2500
2500
2500
2500
2000
1300
750
500
230
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5050A1124
V5050A1132
V5050A1140
V5050A1157
V5050A1165
V5050A1173
V5050A1181
V5050A1199
V5050A1207
Cena
26 514
26 514
26 514
26 514
30 553
38 783
46 569
47 013
83 726
38 mm,smìšovací
22
Svìtlost
DN
mm
100
23
Hodnoty
Kvs
160
24
25
26
27
28
17-18
www.honeywell.cz/acs
mm
38
Objednací èísla
V5050A1215
Cena
118 909
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájecí Výpadek
napìtí napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 208
ML7420A6009
9 833
ML7425A6008
14 938
ML6420A3031
7 783
24 Vac
–
•
volitelné
min
0,5
24 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
24 Vac
–
volitelné
1,8
•
230 Vac
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230 Vac
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 490
230 Vac
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 386
24 Vac
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
14 163
230 Vac
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
12 223
24 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
15 773
230 Vac
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
12 223
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-19
Servopohony pro ventily
Servopohony pro ventily
16
Elektrický lineární pohon pro 3-polohovou regulaci, zdvih 20 mm 600 N, ML6420/
ML6425
Elektrický lineární pohon pro ventily série: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050,
V5328, V5329.
16
Krytí
17
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Zpìtná vazba
volitelná
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
600 N
Napájecí napìtí
230 Vac
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
18
Zdvih
20 mm
Další popis
Pro modely ML6425: schváleno dle DIN EN 14597 (do teploty 130 oC)
v kombinaci s V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
19
20 mm; 600 N
20
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
–
–
•
•
Doba
chodu
min
1,0
0,5
Návrat pomocí
pružiny
Doba
chodu
min
1,8
Návrat pomocí
pružiny
–
–
Objednací èísla
Cena
ML6420A3015
ML6420A3031
7 490
7 783
Objednací èísla
Cena
20 mm; 600 N, vratná pružina
21
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
prodloužení
–
22
23
24
25
26
27
28
17-20
www.honeywell.cz/acs
•
ML6425A3014
12 386
Servopohony pro ventily
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci 0/2..10V, zdvih 20 mm 600 N,
ML7420/ML7425
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci, pro ventily série: V5011, V5013, V5016A, V5025,
V5049, V5050, V5328, V5329.
Krytí
16
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Poloha regulaèního šoupátka
pøi výpadku øídicího signálu
Nastavitelné
Koncové spínaèe
volitelné
Napájecí napìtí
24 Vac
Síla na døíku
600 N
17
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
Zdvih
20 mm
18
Zpìtná vazba
2 až 10 V DC
Další popis
Systém ovládání je revezrní. Pro modely ML7425: schváleno dle DIN
EN 14597 (až do teploty 130 oC) v kombinaci s V5016A/V5025A/
V5328A/V5049A.
19
20 mm; 600 N
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
–
–
•
•
Doba
chodu
min
1,0
0,5
Návrat pomocí
pružiny
Doba
chodu
min
1,8
Návrat pomocí
pružiny
–
–
Objednací èísla
ML7420A6009
ML7420A6017
Cena
9 833
10 208
20 mm; 600 N, vratná pružina
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
prodloužení
–
•
Objednací èísla
20
21
Cena
22
ML7425A6008
14 938
23
24
25
26
27
28
17-21
Servopohony pro ventily
16
Elektrický lineární pohon pro 3-polohovou regulaci, zdvih 20/38 mm 1800 N, ML6421
Elektrický lineární pohon pro ventily série: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050,
V5328, V5329.
Krytí
16
17
18
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí na tømenu pohonu
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
1800 N
Napájecí napìtí
230 Vac
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Ruèní ovládání
ano
20 mm; 1800 N
19
Zdvih
mm
20
Doba chodu
min
1,9
Objednací èísla
Zdvih
mm
38
Doba chodu
min
3,5
Objednací èísla
ML6421A3013
Cena
12 223
38 mm; 1800 N
20
ML6421B3012
Cena
12 223
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci 0/2..10V, 20/38 mm 1800 N, ML7421
21
Elektrický lineární motor pro plynulou regulaci pro série ventilù: V5011, V5013, V5015, V5016,
V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
22
23
24
Krytí
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Poloha regulaèního šoupátka
pøi výpadku øídicího signálu
Nastavitelná: uzavøen, otevøen na 50%, otevøen úplnì
Zpìtná vazba
2 až 10 V DC
Koncové spínaèe
volitelné
Napájecí napìtí
24 Vac
Síla na døíku
1800 N
Vstupní signál
0/2..10V=; 0/4..20mA
Ruèní ovládání
ano
20 mm; 1800 N
25
Zdvih
mm
20
Doba chodu
min
1,9
Objednací èísla
Zdvih
mm
38
Doba chodu
min
3,5
Objednací èísla
ML7421A3004
Cena
14 163
38 mm; 1800 N
26
27
28
17-22
www.honeywell.cz/acs
ML7421B3003
Cena
15 773
Klapkové pohony
Klapkové pohony SmartAct
Strana
18-2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Klapkové pohony SmartAct
Klapkové pohony SmartAct
16
Klapkové pohony SmartAct 5/10 Nm
Klapkový pohon pro vzduchové klapky, klimatizaèní jednotky, žaluzie a vzduchotechnické jednotky.
16
Krytí
IP54
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt 230 V, 5(3) A pro modely s koncovými spínaèi
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 8..16 mm a ètvercovou høídel 6..13 mm
Vestavìný omezovaè
úhlu natoèení
ano
17
Ruèní ovládání
ano
18
Pro klapky do 1 ètvereèního metru
Další popis
19
20
• Odnímatelná svorkovnicex, s kabelem M20x1,5 1/2" NPT.
• Smìr otáèení nastavitelný prostøednictvím pøepínaèe.
• Nastavitelné mechanické zarážky v balení.
Napájecí
napìtí
Vstupní
signál
Koncové
spínaèe
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
2/3-pol
2/3-pol
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;
2/3-bod
0/2..10V=;
2/3-bod
24 Vac/dc
24 Vac/dc
21
–
2
–
Doba
chodu
s
110
110
max. 110
Krouticí
moment
Nm
5
5
5
Klapková
plocha
m2
1
1
1
Objednací èísla
Cena
N0524
N0524-SW2
N05230-2POS
2 350
2 834
2 350
–
90/110
5
1
N05010
3 424
2
90/110
5
1
N05010-SW2
4 127
Krouticí
moment
Nm
10
10
10
Klapková
plocha
m2
2
2
2
Objednací èísla
Cena
N1024
N1024-SW2
N10230-2POS
2 848
3 523
2 920
Pro klapky do 2 ètvereèních metrù
22
23
Napájecí
napìtí
Vstupní
signál
Koncové
spínaèe
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
2/3-pol
2/3-pol
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;
2/3-bod
0/2..10V=;
2/3-bod
–
2
–
Doba
chodu
s
110
110
max. 140
–
90/110
10
2
N10010
4 394
2
90/110
10
2
N10010-SW2
5 200
24 Vac/dc
24 Vac/dc
24
25
26
27
28
18-2
www.honeywell.cz/acs
Klapkové pohony SmartAct
Klapkový pohon SmartAct 20/34 Nm
Bezpružinové klapkové pohony pro vzduchové klapky, klimatizaèní jednotky, žaluzie a VAV jednotky.
Krytí
IP54
Indikace polohy
Otoèná èást o 0..90o, 90..0o
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakty 230V, 5 (3) A pro modely s koncovými
spínaèi
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 10..27 mm a ètvercovou høídel 10..18 mm
Ruèní ovládání
ano
Další popis
16
• Spojka umožòující manuální nastavení
• Mechanické nastavení koncových poloh
• Odnímatelná svorkovnicex, s kabelem M20x1,5 1/2" NPT.
• Možnost instalace v libovolné poloze
• Pro modulaèní øídící modely: Øídící vstupní signál mùže být
proudový nebo napì¤ový
• Modely s plynulou regulací: Pomocí vnitøních spínaèù lze nastavit,
že celý rozsah øídícího signálu bude použit pro zvolený rotaèní úhel
pohonu.
17
18
19
Pro klapky do 4 ètvereèních metrù
Napájecí
napìtí
24 Vac
24 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
Vstupní
signál
Vestavìný
omezovaè
úhlu natoèení
2/3-pol
2/3-pol
2/3-pol
2/3-pol
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
•
•
•
•
•
•
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
volitelné
–
2
–
volitelné
–
2
–
volitelné 0/2..10V=
2 0/2..10V=
Doba
chodu
Krouticí
moment
Klapková
plocha
s
110
110
110
110
95
95
Nm
20
20
20
20
20
20
m2
Doba
chodu
Krouticí
moment
Klapková
plocha
Nm
34
34
34
m2
4
4
4
4
4
4
Objednací èísla
Cena
20
N2024
N2024-SW2
N20230
N20230-SW2
N20010
N20010-SW2
3 440
3 898
3 486
4 183
5 190
5 932
Objednací èísla
Cena
21
22
Pro klapky do 6 ètvereèních metrù
Napájecí
napìtí
24 Vac
230 Vac
24 Vac/dc
Vstupní
signál
2/3-pol
2/3-pol
0/2 až 10 V DC
Vestavìný
omezovaè
úhlu natoèení
–
–
–
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
volitelné
–
volitelné
–
volitelné 0/2..10V=
s
110
110
95
6
6
6
23
N3424
N34230
N34010
5 831
6 174
7 550
24
954
25
Volitelné pøíslušenství
Koncové spínaèe se dvìma pøepínacími SPDT kontakty
SW2
26
27
28
18-3
Klapkové pohony SmartAct
16
Klapkový pohon 10/20 Nm, SmartAct s vratnou pružinou
Klapkové pohony s adaptértem pro automatické vycentrování na na høídely klapky.
Pro ochranné aplikace vyžadující jako ochranu vratnou pružinu (napø. protimrazová ochrana).
16
17
18
Krytí
IP54
Indikace polohy
Otoèná èást o 0..90o, 90..0o
Funkce spínaèe polohy
Modely se dvìmi pøepínacími SPDT kontakty 250 V, 3 (1,5) A;
pøednastaveno na 7o a 85o
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 10..27 mm a ètvercovou høídel 13..19 mm
Návrat pomocí pružiny
ano
Ruèní ovládání
ano
Doba zpìtného chodu
(pružinou)
20 s
• Smìr otáèení je volitelný pøetoèením pohonu o 180o ve vertikální
ose.
• Pohon dodáván s kompletní sadou montážních èástí.
• Automaticky nastavitelný spínaè. Pomocí této funkce odpovídá
rozpìtí øídícího signálu použito pro postupné otoèení klapkového
pohonu.
• Pohon mùže být zablokovaný a ruènì nastavitelný.
Další popis
19
20
21
22
23
24
25
Napájecí
napìtí
Vstupní signál
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2..10V=;3-bod
0/2..10V=;3-bod
volitelné
2
volitelné
2
volitelné
2
–
–
–
–
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
Napájecí
napìtí
Vstupní signál
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
24 Vac/dc
24 Vac/dc
230 Vac
230 Vac
24 Vac/dc
24 Vac/dc
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2..10V=;3-bod
0/2..10V=;3-bod
volitelné
2
volitelné
2
volitelné
2
–
–
–
–
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
Doba
chodu
s
45
45
45
45
90
90
Krouticí Klapková
moment
plocha
Nm
m2
10
1,5
10
1,5
10
1,5
10
1,5
10
1,5
10
1,5
Objednací èísla
Cena
S1024-2POS
S1024-2POS-SW2
S10230-2POS
S10230-2POS-SW2
S10010
S10010-SW2
4 531
5 262
5 115
5 810
5 481
6 431
Doba
chodu
s
45
45
45
45
90
90
Krouticí Klapková
moment
plocha
Nm
m2
20
4,6
20
4,6
20
4,6
20
4,6
20
4,6
20
4,6
Objednací èísla
Cena
S2024-2POS
S2024-2POS-SW2
S20230-2POS
S20230-2POS-SW2
S20010
S20010-SW2
5 884
6 707
6 835
7 577
7 900
8 754
Volitelné pøíslušenství
Koncové spínaèe se dvìma pøepínacími SPDT kontakty
26
27
28
18-4
www.honeywell.cz/acs
SW2
954
Snímaèe a spínaèe
Teplota a vlhkost
Protimrazová ochrana
Kapilárové termostaty
Tlakové snímaèe
Strana
19-2
19-3
19-6
19-8
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Teplota a vlhkost
Teplota a vlhkost
16
TRM - Termostat prostorový, prùmyslové provedení
Prostorové termostaty TRM jsou vhodné pro využití v prùmyslových aplikacích, sklenících, stájích a
skladech. Mùže také sloužit pro monitorování maximální teploty a jako regulaèní termostat v
systémech vytápìní, chlazení a ventilace v prùmyslových prostorech.
16
17
Elektrické pøipojení
Konektor DIN EN 175301
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
litina GD Al Si 12 podle DIN 1725
Okolní teplota
-15 ... 70 oC
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
SPDT 250 Vac, 8(5) A
Volitelné funkce
doplnìním objednacího èísla o doplòkové èíslo níže uvedené rozšíøíte
vlastnosti uvedeného výrobku
• -213: pozlacené kontakty, spínací kapacita: max. 24Vdc, 100 mA,
min. 5Vdc, 2mA. Ostatní nejsou dostupné s nastavitelnou spínací
diferencí.
• -301: kryt vodièového pøipojení ve stupni krytí IP65
• -351: stupeò krytí IP65, kryt se speciálním ochranným povrchem
(verze do chemicky nároèného prostøedí)
• -513: pozlacené kontakty, IP65, spínací kapacita: max. 24 Vdc,
100 mA, min. 5Vdc, 2mA, stupeò ochrany Ex-i
Certifikáty
SIL 2 dle IEC 61508-2
18
19
20
Typ aplikace
prostorový termostat, prùmyslový
Další popis
Obsahuje montážní konzoly, oznaèení H1.
Termostaty s pevnou hysterezí
21
Rozsah teplotního
nastavení (oC)
-20 ... 20
0 ... 40
10 ... 50
22
Pevná
hystereze (K)
1
1
1
Nastavitelná
hystereze (K)
–
–
–
Max. pracovní
teplota snímaèe (oC)
70
70
70
Objednací èísla
Cena
TRM022
TRM40
TRM150
9 421
4 592
4 594
Max. pracovní
teplota snímaèe (oC)
70
70
Objednací èísla
Cena
TRMV40
TRMV150
4 949
4 951
Termostaty s nastavitelnou hysterezí
Rozsah teplotního
nastavení (oC)
0 ... 40
10 ... 50
23
Pevná
hystereze (K)
–
–
Nastavitelná
hystereze (K)
3 ... 10
3 ... 10
24
T6120 - Termostat prostorový, 1/2 stupòový
Prostorový termostat pro øízení vytápìní, chlazení a ventilace v prùmyslovém prostøedí.
25
26
27
Materiál pouzdra
plast ABS vystužený sklenìnými vlákny
Zpùsob ovládání
koleèko
Typ aplikace
prostorový termostat
Pevná hystereze
1K
Další popis
T6120B je 2-stupòový termostat s nastalitelným 2..10 K rozdílem
spínacích teplot.
Rozsah teplotního
nastavení (oC)
0 ... 60
-30 ... 30
28
19-2
www.honeywell.cz/acs
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
spínací 250Vac 10A (1,5A)
spínací 250Vac 15A (8A)
Stupeò
krytí
IP54
IP65
Objednací èísla
Cena
T6120A1005
T6120B1003
1 635
4 018
Protimrazová ochrana
Protimrazová ochrana
Jednostupòový termostat protimrazové ochrany
Protimrazový termostat pro ohøívaèe ve vzduchotechnických systémech a chladicích systémech.
Termostat protimrazové ochrany je vyvinut pro systémy, kde teplota nesmí klesnout pod urèenou
teplotu, napø. ohøívaèe v klimatizaèních systémech nebo tepelné výmìníky v chladících systémech.
Materiál pouzdra
Polykarbonát a ABS plast
Okolní teplota
-20 ... 55 oC
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
SPDT 24..250 Vac, 15(8)A
Typ aplikace
protimrazová ochrana
Stupeò krytí
IP65
Délka kapiláry
m
1,8
3
6
1,8
3
6
16
17
Mechanické blokování opìtovného spuštìní
manualnì
manualnì
manualnì
automaticky
automaticky
automaticky
Objednací èísla
Cena
FT6960-18
FT6960-30
FT6960-60
FT6961-18
FT6961-30
FT6961-60
1 760
1 799
1 817
1 689
1 707
1 730
18
19
20
Bezpeènostní omezovací termostat s ruèním resetem (STB1)
Jímkový termostat do návarku.
Stupeò krytí
21
IP54
Materiál pouzdra
Hliníkový výlis s plastovým krytem
Okolní teplota
0 ... 80 oC
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
spínací kontakt 230 Vac, 10A
Mechanické blokování
opìtovného spuštìní
mechanický zámek, ruèní reset na krytu termostatu
Hloubka jímky
150 mm
Certifikáty
TUEV-sválení podle STB 89 507
Typ aplikace
termostat s jímkou
Funkce termostatu
vnitøní nastavení teploty, vnìjší nulování
Rozsah teplotního nastavení
60 ... 130 oC
Montáž zaøízení
do jímky
Materiál jímky
èervená mosaz, plátovaný nikl
Závit jímky
R1/2"
Max. pracovní teplota
snímaèe
150 oC
22
23
24
25
Objednací èísla
STB1
STB1F
Cena
4 652
6 051
Nerezová jímka R1/2" x 150 mm
T4NST
1 356
Ocelová jímka R1/2" x 150 mm
T4NSTF
1 850
Pøíslušenství
26
27
28
19-3
Protimrazová ochrana
16
Bezpeènostní termostat s odpojením (STBTW)
Bezpeènostní termostat do návarku s jímkou.
Pro bezpeèností aplikace øízení teploty, doplnìný vypínací funkcí pøi dosažení vysoké teploty.
16
17
18
19
20
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
hliníkový výlis s plastovým krytem
Okolní teplota
0 ... 80 oC
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
bezpeènostní regulaèní spínací kontakt 230 Vac, 10A; odpojovací
teplotní spínací kontakt 230 Vac, 10A
Mechanické blokování
opìtovného spuštìní
odpojovací mechanický zámek, ruèní reset na krytu termostatu
Hloubka jímky
150 mm
Certifikáty
TUEV-sválení podle TW / STB 90 407
Typ aplikace
termostat + monitor s jímkou
Funkce termostatu
vnitøní nastavení teploty, vnìjší nulování
Rozsah teplotního nastavení
30 ... 110 oC
Montáž zaøízení
do jímky
Materiál jímky
èervená mosaz, plátovaný nikl
Závit jímky
R1/2"
Max. pracovní teplota
snímaèe
130 oC
Další popis
Spínací hystereze je pøibližnì 3-4% nastavené hodnoty sepnutí.
Odpojovací teplota je nastavitelná v rozsahu 30...110 oC. Spínací
hystereze je pøibližnì 3-4% nastavené hodnoty sepnutí. Odpojovací
teplota je nastavitelná v rozsahu 30...110 oC.
21
22
Objednací èísla
STB+TW
STB+TWF
Cena
6 051
7 678
T5NST
1 446
Pøíslušenství
Nerezová jímka R1/2" x 150 mm
23
24
25
26
27
28
19-4
www.honeywell.cz/acs
Protimrazová ochrana
Stonkový termostat
Stonkový termostat lze nasadit jako standardní jímkový termostat do potrubí pøípadnì do
vzduchotechnického kanálu. Vhodné jímky lze vybrat dle aplikace.
Elektrické pøipojení
Konektor DIN EN 175301
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
tlakovì litý kov GD Al Si 12 podle DIN 1725
Okolní teplota
-15 ... 70 oC
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 250 Vac, 8 A odporovì, 5 A induktivnì
Volitelné funkce
Pøipojte kód uvedený níže k vybranému typovému oznaèení pro výbìr
zvláštní funkce dle popisu
• -213: Pozlacené kontakty, zatížitelnost max. 24 Vdc, 100 mA, min.
5 Vdc, 2 mA. Není možné kombinovat s požadavkem na
nastavitelnou hysterezi
• -301: Svorkovnicové pøipojení, IP65
• -351: Krytí IP65, pouzdro s povrchovou ochranou(chemická verze)
• -513: Pozlacené kontakty, IP65, zatížitelnost: max. 24 Vdc, 100
mA, min. 5 Vdc, 2 mA, stupeò ochrany Ex-i
Certifikáty
SIL 2 dle IEC 61508-2
Typ aplikace
jímka
16
17
19
20
Délka jímky 135 mm
Rozsah teplotního
nastavení
oC
-20 ... 30
10 ... 50
40 ... 90
80 ... 130
18
Hloubka
jímky
mm
135
135
135
135
Pevná
hystereze
K
1,5
1,5
2,5
4
Max. pracovní
teplota snímaèe
oC
110
110
125
150
Objednací èísla
Cena
TX023
TX150
TX490
TX813
4 468
4 436
4 750
4 711
Hloubka
jímky
mm
220
220
220
220
Pevná
hystereze
K
1,5
1,5
2,5
4
Max. pracovní
teplota snímaèe
oC
110
110
125
150
Objednací èísla
Cena
21
22
Délka jímky 220 mm
Rozsah teplotního
nastavení
oC
-20 ... 30
10 ... 50
40 ... 90
80 ... 130
23
TXB023
TXB150
TXB490
TXB813
4 955
4 783
4 802
4 917
Jímka z èervené mosazi G1/2" PN25, délka jímky/celková 135/151 mm
R10/MS
1 068
Jímka z èervené mosazi G1/2" PN25, délka jímky/celková 220/236 mm
R20/MS
1 174
Nerezová jímka G1/2" PN63, délka jímky/celková 135/151 mm
R10/NST
2 685
Nerezová jímka G1/2" PN63, délka jímky/celková 220/236 mm
R20/NST
3 103
Jímka, pochromovaná ocel, délka jímky/celková 25/40 mm
R6
1 028
Jímka, pochromovaná ocel, délka jímky/celková 117/132 mm
R7
1 069
24
Jímky
Jímky do VZT kanálu
25
26
27
28
19-5
Kapilárové termostaty
Kapilárové termostaty
16
TAM - Termostat kapilárový
Snímací tìleso na konci kapiláry je aktivní (teplotnì citlivou) èástí termostatu. Zmìny teploty na kapiláøe
samotné nemají žádný vliv na spínanou teplotu. Instalace snímacího tìlesa do tlakových nádob všeho
druhu je možná pøi použití jímky.
16
17
18
Elektrické pøipojení
Konektor DIN EN 175301
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
tlakovì litý kov (GDAlSi 12 dle DIN 1725)
Okolní teplota
-15 ... 70 oC
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací kontakty 250 Vac, 8(5) A
Délka kapiláry
1,5 m
Volitelné funkce
Pøipojte kód uvedený níže k vybranému typovému oznaèení pro výbìr
zvláštní funkce dle popisu
• -213: Pozlacené kontakty, zatížitelnost max. 24 Vdc, 100 mA, min.
5 Vdc, 2 mA. Není možné kombinovat s požadavkem na
nastavitelnou hysterezi
• -301: Svorkovnicové pøipojení, IP65
• -351: Krytí IP65, pouzdro s povrchovou ochranou(chemická verze)
• -513: pozlacené kontakty, IP65, spínací kapacita: max. 24 Vdc,
100 mA, min. 5Vdc, 2mA, stupeò ochrany Ex-i
Certifikáty
SIL 2 dle IEC 61508-2
Typ aplikace
kapilára
19
20
Rozsah teplotního
nastavení (oC)
-20 ... 20
10 ... 50
40 ... 90
80 ... 130
21
22
Pevná
hystereze (K)
1,5
1,5
2
2
Max. pracovní teplota
snímaèe (oC)
110
110
125
150
Objednací èísla
Cena
TAM022
TAM150
TAM490
TAM813
4 563
4 536
4 968
7 869
Jímka z èervené mosazi G1/2" PN25, ponor/délka 135/151 mm
R1/MS
1 068
Jímka z nerezové oceli G1/2" PN25, ponor/délka 135/151 mm
R1/Nst
2 173
Jímky
23
24
25
26
27
28
19-6
www.honeywell.cz/acs
Kapilárové termostaty
Hygrostaty do VZT kanálu
Jednostupòové hygrostaty jsou navrženy pro monitorování relativní vlhkosti v klimatizaèních systémech
a komorách a pro øízení zvlhèovaèe a odvlhèovaèe vzduchu ve vnitøních bazénových objektech. Další
aplikace zahrnují regulaci vlhkosti vzduchu ve skladovacích prostorách potravin, textilním a papírenském
prùmyslu, pøi tiskaøských pracích, v optickém a chemickém prùmyslu, ve skleníkách, nemocnicích a
všude tam, kde musí být úroveò relativní vlhkosti vzduchu mìøena, øízena a monitorována.
Rozsah nastavení
relativní vlhkosti
35 ... 100 %rh
Hystereze spínání
(Relativní vlhkost)
5 %rh
16
17
o
Okolní teplota
-10 ... 65 C
Aplikace zvlhèování /
vysoušení
Vysoušení + Zvlhèování
Montáž zaøízení
VZT kanál
18
Hloubka jímky
222 mm
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
SPDT 250Vac/15A (8A)
Krytí
IP65
Další popis
Maximální rychlost vzduchu ve VZT kanálu : 8 m/s.
19
Hygrostat do VZT kanálu H6045
Objednací èísla
H6045A1002
Cena
5 378
20
21
22
23
24
25
26
27
28
19-7
Tlakové snímaèe
Tlakové snímaèe
16
PT - Snímaè tlaku pro kapaliny a plyny
16
Elektronické snímaèe tlaku øízené mikroprocesorem pro relativní tlak o rozsazích -1 to +1 a 0 to 40 bar.
Jsou vhodné pro extrémnì široký rozsah aplikací, vèetnì pøesného mìøení a øízení tlaku.
Vlastnosti :
• Konfigurovatelný výstup 0/2...10V (3-vodièový) nebo 0/4...20 mA (2,3-vodièový)
• Nastavitelný útlumový filtr
• LCD grafický diplej (pouze provedení HMI) mùže být softwarovì natoèen pro lepší èitelnost v krocích
po 90°
17
Teplota média
-20 ... 80 oC
Materiál teplotního èidla
1.4571
Certifikáty
Všechny 2-vodièové verze jsou SIL2 schváleny dle podle IEC 61508
18
Snímaè tlaku bez displeje (2-vodièový, 4-20mA)
Tlakový rozsah
bar
-1 ... 1
0 ... 1
0 ... 4
0 ... 10
0 ... 16
0 ... 25
0 ... 40
19
20
Maximální tlak
bar
6
3
12
30
48
50
80
Stupeò krytí
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
Okolní teplota
oC
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
Objednací èísla
Cena
PTSRV1011A2
PTSRB0011A2
PTSRB0041A2
PTSRB0101A2
PTSRB0161A2
PTSRB0251A2
PTSRB0401A2
12 793
12 793
12 793
12 793
12 793
12 793
12 793
Okolní teplota
oC
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
Objednací èísla
Cena
PTSRV1011V3
PTSRB0011V3
PTSRB0041V3
PTSRB0101V3
PTSRB0161V3
PTSRB0251V3
PTSRB0401V3
12 793
12 793
12 793
12 793
12 793
12 793
12 793
Snímaè tlaku bez displeje (3-vodièový, 0-10V)
21
Tlakový rozsah
bar
-1 ... 1
0 ... 1
0 ... 4
0 ... 10
0 ... 16
0 ... 25
0 ... 40
22
23
24
25
26
27
28
19-8
www.honeywell.cz/acs
Maximální tlak
bar
6
3
12
30
48
50
80
Stupeò krytí
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
Tlakové snímaèe
Snímaè tlaku bez displeje (3-vodièový, 4-20mA)
Tlakový rozsah
bar
-1 ... 1
0 ... 1
0 ... 4
0 ... 10
0 ... 16
0 ... 25
0 ... 40
Maximální tlak
bar
6
3
12
30
48
50
80
Stupeò krytí
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
Okolní teplota
o
C
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
-20 ... 80
Objednací èísla
Cena
PTSRV1011A3
PTSRB0011A3
PTSRB0041A3
PTSRB0101A3
PTSRB0161A3
PTSRB0251A3
PTSRB0401A3
12 793
12 793
12 793
12 793
12 793
12 793
12 793
Okolní teplota
o
C
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
Objednací èísla
Cena
PTHRV1011A2
PTHRB0011A2
PTHRB0041A2
PTHRB0101A2
PTHRB0161A2
PTHRB0251A2
PTHRB0401A2
15 076
15 076
15 076
15 076
15 076
15 076
15 076
Snímaè tlaku s displejem (2-vodièový, 4-20mA)
Tlakový rozsah
bar
-1 ... 1
0 ... 1
0 ... 4
0 ... 10
0 ... 16
0 ... 25
0 ... 40
Maximální tlak
bar
6
3
12
30
48
50
80
Stupeò krytí
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
Maximální tlak
bar
6
3
12
30
48
50
80
Stupeò krytí
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
17
18
19
20
21
Snímaè tlaku s displejem (3-vodièový, 0-10V)
Tlakový rozsah
bar
-1 ... 1
0 ... 1
0 ... 4
0 ... 10
0 ... 16
0 ... 25
0 ... 40
16
Okolní teplota
oC
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
-20 ... 70
Objednací èísla
Cena
PTHRV1011V3
PTHRB0011V3
PTHRB0041V3
PTHRB0101V3
PTHRB0161V3
PTHRB0251V3
PTHRB0401V3
15 076
15 076
15 076
15 076
15 076
15 076
15 076
22
23
24
25
26
27
28
19-9
Tlakové snímaèe
16
DCM - Spínaè tlaku kapalin a plynù
Manostat pro sledování pøekroèení nastavené hodnoty tlaku neagresivních kapalin nebo plynù.
16
17
Druh tlaku
pøetlak, relativní
Pøipojení
Vnitøní závit G1/4, vnìjší závit G1/2
Elektrické pøipojení
Konektor DIN EN 175301
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
Robusní kryt z lisovaného hliníku GD AI Si 12 odolný vùèi moøské
vodì.
Teplota média
-25 ... 70 oC
Limitní teploty média
Teploty do 85oC jsou pøípustné jen krátkodobì. Vyšší teploty média
jsou možné, pokud je dodržena teplota na snímaèi prostøednictvím
ochranného pøíslušenství (napø. smyèka nebo sifon v impulsním
potrubí).
Okolní teplota
-25 ... 70 oC
Max. teplota okolí
Pøi teplotách pod 0 oC se ujistìte, že vodní kondenzát není na snímaèi
pøípadnì ve spínací èásti zaøízení
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
SPDT mikrospínaè 250 Vac; zátìž 5A (indukèní), 8A (odporová)
Volitelné funkce
Pøi výbìru dodatkové funkce, doplòte za typové èíslo èíselnou zkratku
dodatkové funkce
• -301: kryt vodièového pøipojení ve stupni krytí IP65
• -307: 2 mikrospínaèe, spínaèe jsou zapojeny sériovì nebo
paralelnì, pevný spínací interval, pøipojení pøímo do krabice
svorkovnice, IP65 (kromì DDCM252, 662, 1602, 6002)
• -217: mikrospínaèe, spínaèe jsou zapojeny sériovì, nastavitelný
spínací interval, pøipojení do zástrèky snímaèe, IP54 (kromì
DDCM252, 662, 1602, 6002)
• -213: pozlacené kontakty, spínací kapacita: max. 24Vdc, 100 mA,
min. 5Vdc, 2mA.
• -351: stupeò krytí IP65, kryt se speciálním ochranným povrchem
• -513: pozlacené kontakty, spínací diference permanentní, IP65,
spínací kapacita: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5Vdc, 2mA, vhodný
odizolovaný spínaný zesilovaè, stupeò ochrany Ex-i
Certifikáty
SIL 2 dle IEC 61508-2
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
19-10
www.honeywell.cz/acs
Tlakové snímaèe
Pevnì nastavená tlaková hystereze spínání
Rozsah
nastavení tlaku
bar
0,04 ... 0,25
0,1 ... 0,6
0,2 ... 1,6
0,2 ... 2,5
0,5 ... 6
0,5 ... 6
1 ... 10
3 ... 16
4 ... 25
8 ... 40
16 ... 63
0,04 ... 0,25
Nastavitelná
spínací diference
bar
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Spínací
diference
bar
0,03
0,04
0,04
0,1
0,15
0,25
0,3
0,5
1
1,3
2
0,03
Maximální
tlak
bar
6
6
6
16
16
25
25
25
60
60
130
6
Materiál
teplotního èidla
Mìï + Mosaz
Mìï + Mosaz
Mìï + Mosaz
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
Objednací èísla
Cena
DCM025
DCM06
DCM1
DCM3
DCM6
DCM625
DCM10
DCM16
DCM25
DCM40
DCM63
DNM025
3 996
4 016
4 360
3 790
3 790
4 459
4 114
4 345
4 849
4 849
3 790
5 866
Nastavitelná
spínací diference
bar
0,03 ... 0,4
0,04 ... 0,5
0,07 ... 0,55
0,15 ... 1,5
0,25 ... 2
0,5 ... 2,8
0,7 ... 3,5
1,3 ... 6
2,6 ... 6,6
3 ... 10
Spínací
diference
bar
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
17
18
19
Nastavitelná tlaková hystereze spínání
Rozsah
nastavení tlaku
bar
0,04 ... 0,25
0,1 ... 0,6
0,2 ... 1,6
0,2 ... 2,5
0,5 ... 6
1 ... 10
3 ... 16
4 ... 25
8 ... 40
16 ... 63
16
Maximální
tlak
bar
6
6
6
16
16
25
25
60
60
130
Materiál
teplotního èidla
Mìï + Mosaz
Mìï + Mosaz
Mìï + Mosaz
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
1.4104 + 1.4571
Objednací èísla
Cena
DCMV025
DCMV06
DCMV1
DCMV3
DCMV6
DCMV10
DCMV16
DCMV25
DCMV40
DCMV63
8 139
4 734
4 527
4 449
4 449
4 773
5 005
5 509
8 276
8 701
20
21
22
23
24
25
26
27
28
19-11
Tlakové snímaèe
16
Diferenèní tlakový snímaè pro vzduch (DPTE)
Snímaè tlakové diference pro vzduchotechniku/klimatizaci.
Pro mìøení tlaku a tlakové diference ve VZT kanálu, na filtrech, pro øízení výkonu ventilátorù, polohy
VZT klapek a ochranu životního prostøedí.
16
17
18
19
20
Druh tlaku
diferenèní tlak, relativní
Pøipojení
trubièka 6mm
Elektrické pøipojení
M20x1,5
Stupeò krytí
IP54
Materiál pouzdra
ABS a POM
Princip mìøení
piezorezistivní
Materiál teplotního èidla
ABS + POM
Teplota média
0 ... 50 oC
Médium
plynné
Okolní teplota
0 ... 50 oC
Další popis
Dodávka vèetnì pøíslušenství : montážní sada do VZT kanálu DPSK
(2m silikonové hadièky a pøipojovací trubièky).
• Rozsah mìøení je nastavitelný pomocí pøepínaèe.
• Tovární nastavení: viz sloupec "rozsah tlaku". Kompletní škály
tlakových rozsahù jsou uvedeny v katalogovém listu.
3-vodièové provedení, volitelné 0 - 10 V/4 - 20 mA, analogový výstup,
napájecí napìtí 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz
Tlakový rozsah
Pa
-50 ... 50
-100 ... 100
-500 ... 500
-1000 ... 1000
0 ... 100/250
0 ... 250/500
0 ... 500/1000
0 ... 1000/2500
0 ... 5000/10000
21
22
23
24
25
26
27
28
19-12
www.honeywell.cz/acs
Maximální tlak
kPa
20
20
20
20
20
20
20
40
60
Objednací èísla
Cena
DPTE50S
DPTE100S
DPTE500S
DPTE1000S
DPTE100
DPTE250
DPTE500
DPTE1000
DPTE5000
6 720
6 720
6 143
6 143
5 713
5 713
5 713
5 713
5 703
Tlakové snímaèe
3-vodièové provedení, volitelné 0 - 10 V/4 - 20 mA, analogový výstup,
napájecí napìtí 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz s LED Display
Tlakový rozsah
Pa
-50 ... 50
-100 ... 100
-500 ... 500
-1000 ... 1000
0 ... 100/250
0 ... 250/500
0 ... 500/1000
0 ... 1000/2500
0 ... 5000/10000
Maximální tlak
kPa
20
20
20
20
20
20
20
40
60
Objednací èísla
Cena
DPTE50SD
DPTE100SD
DPTE500SD
DPTE1000SD
DPTE100D
DPTE250D
DPTE500D
DPTE1000D
DPTE5000D
8 290
8 290
8 290
8 290
7 429
7 429
7 429
7 429
7 429
16
17
18
2-vodièové provedení, analogový výstup 4 - 20 mA, napájecí napìtí 16 ... 32 Vdc
Tlakový rozsah
Pa
-50 ... 50
-100 ... 100
0 ... 100/250
0 ... 500/1000
0 ... 1000/2500
0 ... 5000/10000
Maximální tlak
kPa
20
20
20
20
40
60
Objednací èísla
Cena
DPTE52S
DPTE102S
DPTE102
DPTE502
DPTE1002
DPTE5002
6 758
6 767
5 736
5 736
5 736
5 736
19
20
21
Pøíslušenství
Montážní sada do VZT kanálu: 2m silikonové hadièky a 2 pøipojovací
trubièky DPSJ se šrouby
DPSK
312
Montážní svorka ve tvaru L
DPSL
83
22
23
24
25
26
27
28
19-13
19-14
www.honeywell.cz/acs
Frekvenèní mìnièe
Frekvenèní mìnièe
Strana
20-2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Frekvenèní mìnièe
Frekvenèní mìnièe
16
SmartDrive Compact - Frekvenèní mìnièe 0,37..5,5kW, IP20
Frekvenèní mìnièe pro indukèní motory s vestavìným RFI filtrem. Splòuje všechny požadavky
EMC a LVD.
Frekvenèní mìnièe SmartDrive Compact jsou mìnièe kompaktní velikosti s jednoduchým ovládáním.
Výrobek mùže být použit v rùzných aplikacích vyžadující jednoduchý software urèený jednak pro
promìnný moment (aplikace HVAC) a konstatní moment (motory v prùmyslových prostøedích).
16
Hlavní rysy
17
18
19
20
21
22
• Pøíruèka pro rychlý start
• Integrovaný RFI filtr
• Flexibilní montáž pomocí šroubù nebo na DIN lištu
• Kompaktní velikost
• Software je pøizpùsobený pro typické HVAC aplikace
• Maximální okolní teplota 50 oC; (40 oC pro COMP230-2P2-20)
• Jednoduchý software
• Uložení parametrù i v pøípadì, že frekvenèní mìniè není napájený,
pomocí pøíslušenství COMP-LOADER
• Konfigurovatelné vstupy a výstupy
• Vstupy/Výstupy: 2 analogové vstupy (1 napì¤ový + 1 proudový),
6 digitálních vstupù, 3 digitální výstupy (2 relé + 1 otevøený
kolektor), 1 analogový výstup (mA) a Modbus RTU
Série
SmartDrive Compact
RFI-filtr
integrované
Výstupní frekvence
0 ... 320 Hz
Frekvenèní rozlišení
0,01 Hz
Sériová komunikace
Modbus RTU
Odolnost
Splòuje všechny EMC požadavky
Vyzaøování
EN61800-3 (kategorie C2), C-Tick
Bezpeènost
EN61800-5, CE, UL, cUL
Stupeò krytí
IP20
Napìtí
230V
1 fázový vstup
ano
Více informací
http://inverter.ecc.emea.honeywell.com
208..240V, 1 fáze
23
Nízká zátìž
(Ventilátory/èerpadla)
kW
0,37
0,75
1,1
1,5
2,2
24
25
26
27
28
20-2
www.honeywell.cz/acs
Nízkozátìžový
proud I
A
2,4
3,7
4,8
7
9,6
Velká zátìž
(motory)
kW
0,37
0,75
1,1
1,5
2,2
Velkozátìžový
proud I
A
2,4
3,7
4,8
7
9,6
Objednací èísla
COMP230-P37-20
COMP230-P75-20
COMP230-1P1-20
COMP230-1P5-20
COMP230-2P2-20
Cena
6 139
7 432
8 344
9 347
11 041
Frekvenèní mìnièe
Frekvenèní mìnièe 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC
Frekvenèní mìniè pro indukèní motory a motory s permanentním magnetem. Mìniè má integrované
RFI filtry a splòuje nároky dle EMC a LVD.
Frekvenèní mìnièe SmartDrive HVAC jsou speciálnì vytvoøeny pro aplikace vytápìní, chlazení,
vzduchotechniky a ventilace.
Hlavní rysy
Série
• Odnímatelný vícejazyèný HMI s pokroèilým displejem/ klávesnicí
(funkce kopírování parametrù)
• Kompaktní velikost
• Integrované 360o uzemnìní stínìní napájecího kabelu uvnitø
pøístroje, není potøeba kabelové vývodky
• Lakované plošné spoje jako standard
• Hodiny reálného èasu
• Vstupy/Výstupy: 2 analogové vstupy (mA/V), 6 digitálních vstupù,
2 relé (NO/NC), 1 termistor (PTC), 1 analogový výstup (mA/V),
Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
• Flexibilní I/O konfigurace: 2 sloty pro rozšiøující karty
• Start Up wizard - pro rychlé uvedení do provozu pro èerpadla a
ventilátory
• Mini wizardy pro pokroèilé aplikace: PID a kaskádové øízení
• Inteligentní automatické funkce: optimalizátor èasu, pøehøátí,
pøepìtí apod.
• PID regulátor s pokroèilými funkcemi
• U/f øízení
SmartDrive HVAC
RFI-filtr
integrované
Napìtí
400V
Výstupní frekvence
0 ... 320 Hz
Frekvenèní rozlišení
0,01 Hz
Sériová komunikace
Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP,
Modbus RTU, N2. Volitelné: LonWorks
Odolnost
Splòuje požadavky na EMC
Vyzaøování
Bezpeènost
ne
ano
Více informací
http://inverter.ecc.emea.honeywell.com
18
19
20
22
23
EN61800-5, CE, UL, cUL
3 fázový vstup
17
21
• EN61800-3, kategorie C2
• EN61800-3, kategorie C1 s volitelnými filtry. Typ: RFI..
(viz Pøíslušenství)
• EN61000-3-12
1 fázový vstup
16
24
25
26
27
28
20-3
Frekvenèní mìnièe
IP21
16
Stupeò krytí
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
16
17
18
19
Nízká zátìž
(Ventilátory/èerpadla)
kW
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
Nízkozátìžový
proud I
A
3,4
4,8
5,6
8
9,6
12
16
23
31
38
46
61
Velikost
Nízká zátìž
(Ventilátory/èerpadla)
kW
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
Nízkozátìžový
proud I
A
3,4
4,8
5,6
8
9,6
12
16
23
31
38
46
61
Velikost
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
Objednací èísla
HVAC400-1P1-21A
HVAC400-1P5-21A
HVAC400-2P2-21A
HVAC400-3P0-21A
HVAC400-4P0-21A
HVAC400-5P5-21A
HVAC400-7P5-21A
HVAC400-11P-21A
HVAC400-15P-21A
HVAC400-18P-21A
HVAC400-22P-21A
HVAC400-30P-21A
Cena
15 237
16 719
18 569
20 651
24 354
25 800
28 635
36 849
46 973
54 840
63 054
74 508
IP54
Stupeò krytí
20
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
21
22
23
24
25
26
27
28
20-4
www.honeywell.cz/acs
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
Objednací èísla
HVAC400-1P1-54A
HVAC400-1P5-54A
HVAC400-2P2-54A
HVAC400-3P0-54A
HVAC400-4P0-54A
HVAC400-5P5-54A
HVAC400-7P5-54A
HVAC400-11P-54A
HVAC400-15P-54A
HVAC400-18P-54A
HVAC400-22P-54A
HVAC400-30P-54A
Cena
17 296
19 958
22 098
24 817
27 651
30 139
34 131
43 964
54 551
63 054
74 219
82 896
Vybrané výrobky øízení spalování
Objednací èíslo
02601U
02602U
0432005U
0620220U
129464M/U
129464N/U
18813U
45900406-004U
45900406-008U
75310
C6065A1028B
C6097A2110
C6097A2210
C6097A2310
C6097A2410
C7027A1049/U
C7035A1049/U
C7061A1020/U
Q370A 1014
S4560A 1008B
S4560B 1006B
S4565A 2019B
S4565A 2035B
S4565A 2050B
S4565BF1112B
S4565CD1005V01B
S4565CF1052U
V4336A2212U
V4600C 1086U
V4600C 1102U
VK4100A1002B
VK4100C1000B
VK4100Q2003B
VK4105A1001B
VK4105C1009B
VK4105G1005B
VK4105N2013B
VK4105P2003B
VK4105Q2002B
VK4105Q2010B
VR4605C1029U
VR4605DB1008B
VR4605NA2031B
Popis
Hoøáková automatika TFI 812.2 Mod.5 m. VZ (Honeywell-Satronic)
Hoøáková automatika TFI 812.2 Mod.10 m. VZ (Honeywell-Satronic)
DKG 972-N Mod.05 - hoøáková automatika Honeywell-Satronic EN298:2003 (náhrada za 0332005U)
MMI 810.1 Mod.33- hoøáková automatika Honeywell-Satronic
náhradní UV trubice pro detektory C7061, C7035 (od -15°C teploty okolního prostøedí)
náhradní UV trubice pro detektory C7061, C7035 (od -40°C teploty okolního prostøedí)
UVZ 780 (èervený) UV detektor plamene Honeywell-Satronic
Cívka pro bezpeènostní (prvníú ventil ventilù VR (støední azvýšena kapacita), spodní elektrické pøipojení
Cívka pro bezpeènostní ventil VR (støední azvýšena kapacita), horní elektrické pøipojení
S98 12 svorek - svorkovnice pro hoøákové automatiky Honeywell-Satronic
Vzduchový diferenční tlakový spínač, pracovní rozsah 39-98Pa (0,39-0,98mbar, pracovní diference
15 Pa (0,15 mbar), připojení mikrospínače- ploché konektory 6,3mm (baleno po 50ks)
Manostat plynu 1,0 .. 10 mbar, samostatná montáž
Manostat plynu 2,5 .. 50 mbar, samostatná montáž
Manostat plynu 30 .. 150 mbar, samostatná montáž
Manostat plynu 100 .. 500 mbar, samostatná montáž
UV detektor plamene, délka kabelu 1,8m, rozsah provozních teplot -18°C..+102°C,
nevýměnná UV trubice, možnost uchycení kabelové chráničky
UV detektor plamene, délka kabelu 1,8m, rozsah provozních teplot -18°C..+121°C,
výmìnná UV trubice
UV detektor plamene se samokontrolou, IP667, DIN schválení, 110V nebo 230V
Univerzální termoèlánek, 900mm, 30s odezva
Zapalovací automatika atmosferická, Ts 10s
Zapalovací automatika atmosferická, Ts 10s, relé signalizace plameme
(lze použít pro druhý výkonový stupeò)
Zapalovací automatika CVI, atmosferická, pøímé zapalování hlavního hoøáku,
Ts 10s, dálkový reset i alarm, jiskøení proti zemi
Zapalovací automatika CVI, atmosferická, pøímé zapalování hlavního hoøáku,
Ts 10s, vnitøní reset i alarm, jiskøení proti zemi
Zapalovací automatika CVI, atmosferická, pøímé zapalování hlavního hoøáku,
Ts 5s, dálkový i vnitøní reset a alarm, jiskøení proti zemi
Zapalovací automatika CVI, atmosferická, zapalování pomocí automat. pilot. hoøáèku,
Ts 55s, dálkový i vnitøní reset a alarm, jiskøení proti zemi
Zapalovací automatika CVI, ventilátorová, Ts 10s, pøíprava pro IPx4, 2s prodloužené jiskøení,
dálkový reset a alarm, jiskøení proti druhé elektrodì, nové provedení krytu
Zapalovací automatika CVI, ventilátorová, pøímé zapalování hlavního hoøáku, doba provìtrání daná reakcí
manostatu vzduchu, Ts 10s, dálkový reset a alarm, jiskøení proti zemi, EMC filtr, pøíprava pro vyšší krytí
Samostatná cívka dvojúrovňového řízení výkonu (High/Low) pro ventily sérií V, VR, VK, 4-37mbar
Plynový ventil s vìèným plamínkem, pomalé otevøení, 1/2"x1/2", 2-20mbar
Plynový ventil s pomalým otevøením, 3/4xdia23mm, 2-20mbar
Plynový ventil CVI s výstupem na zapalovací hoøáèek, rychlý nábìh, dia18,6xdia18,6, 2-37mbar
Plynový ventil CVI s výstupem na zapalovací hoøáèek, pomalý nábìh, dia18,6xdia18,6, 2-37mbar
Plynový ventil CVI s výstupem na zapalovací hoøáèek, pomalý nábìh,
dvoustupòová Hi/Lo cívka, dia18,6xdia18,6, 3-20mbar
Plynový ventil CVI, DBI, rychleotevírací, dia18,6xdia18,6, 2-37mbar, balení 12ks
Plynový ventil CVI, DBI, pomalé otevírání, dia18,6xdia18,6, 2-37mbar, balení 12ks
Plynový ventil, modulace CVI-M, pøipojení pomocí pøírub, 2-37mbar,
použití pouze se automatikami CVI-M (S4565xM)
Plynový ventil CVI s modulaèní cívkou, dia18,6xdia18,6 , 3-37mbar
Plynový ventil CVI, DBI, rychleotevírací, dvoustupòová Hi/lo cívka, dia18,6xdia18,6, 3-20mbar
Plynový ventil CVI, DBI, pomalé otevírání, dvoustupòová Hi/lo cívka, dia18,6xdia18,6, 3-20mbar
Plynový ventil CVI, DBI, pomalé otevírání, dvoustupòová Hi/lo cívka, dia18,6xdia18,6, 4-37mbar
Plynový ventil, pomalu otevírací, 1/2"x1/2", 2-20mbar
Plynový ventil vysokokapacitní s pomalým otevíráním (10 mbar), pøipojení dia23x23 pomocí pøírub,
bez reguace tlaku
Plynový ventil nízkokapacitní s pomalým otevíráním a modulaèní cívkou, dia18,6x1/2, 3-37mbar
Cena
2 450 Kè
2 450 Kè
2 889 Kè
7 342 Kè
5 363 Kè
5 363 Kè
5 480 Kè
391 Kè
473 Kè
536 Kè
845 Kè
1 965 Kè
1 779 Kè
1 839 Kè
1 965 Kè
4 635 Kè
5 852 Kè
24 180 Kè
454 Kè
2 362 Kè
2 520 Kè
2 206 Kè
2 289 Kè
2 347 Kè
2 652 Kè
2 606 Kè
5 351 Kè
2 277 Kè
2 912 Kè
2 944 Kè
2 084 Kè
2 182 Kè
3 420 Kè
2 062 Kè
2 161 Kè
2 513 Kè
2 922 Kè
3 301 Kè
3 400 Kè
3 400 Kè
4 189 Kè
3 631 Kè
3 725 Kè
20-5
Vybrané výrobky øízení spalování
Havarijní plynové ventily
Objednací èíslo
VG4015S2008
VG4020S2008
2
VG4025S2007
VG415SA1002
3
VG420SA1005
VG425SA1000
4
VG415AA1004
VG420AA1007
5
VG425AA1002
6
Popis
Elektrický bezpeènostní ventil s manuálním odblokováním, bez napìtí zavøeno, 220-240V, 50-60Hz,
max. vstupní tlak 500mbar, pøipojení 1/2"
Elektrický bezpeènostní ventil s manuálním odblokováním, bez napìtí zavøeno, 220-240V, 50-60Hz,
max. vstupní tlak 500mbar, pøipojení 3/4"
Elektrický bezpeènostní ventil s manuálním odblokováním, bez napìtí zavøeno, 220-240V, 50-60Hz,
max. vstupní tlak 500mbar, pøipojení 1"
Elektrický bezpeènostní ventil s manuálním odblokováním, bez napìtí otevøeno, 220-240V, 50-60Hz,
DIN konektor, max. vstupní tlak 500mbar, pøipojení 1/2"
Elektrický bezpeènostní ventil s manuálním odblokováním, bez napìtí otevøeno, 220-240V, 50-60Hz,
DIN konektor, max. vstupní tlak 500mbar, pøipojení 3/4"
Elektrický bezpeènostní ventil s manuálním odblokováním, bez napìtí otevøeno, 220-240V, 50-60Hz,
DIN konektor, max. vstupní tlak 500mbar, pøipojení 1"
Elektrický bezpeènostní ventil s manuálním odblokováním, bez napìtí zavøeno, 220-240V, 50-60Hz,
DIN konektor, max. vstupní tlak 500mbar, pøipojení 1/2"
Elektrický bezpeènostní ventil s manuálním odblokováním, bez napìtí zavøeno, 220-240V, 50-60Hz,
DIN konektor, max. vstupní tlak 500mbar, pøipojení 3/4"
Elektrický bezpeènostní ventil s manuálním odblokováním, bez napìtí zavøeno, 220-240V, 50-60Hz,
DIN konektor, max. vstupní tlak 500mbar, pøipojení 1"
Cena
1 961 Kè
1 961 Kè
2 094 Kè
2 788 Kè
2 894 Kè
2 894 Kè
2 788 Kè
2 894 Kè
2 894 Kè
Ekonomické sady - Zónové a rozdìlovací ventily VC
Ekonomické sady rozdìlovacích a zónových ventilù.
VC ventily jsou používané v domácích a malých prùmyslových otopných systémech pro regulaci
prùtoku teplé a studené vody. Baleno po 1ks.
7
8
9
Materiály
Tìleso ventilu je vyrobeno z bronzu, kryt pohonu je vyroben z plastu
s vøetenem z nerez oceli.
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 95 oC
Maximální pracovní tlak
20 barù
Maximální diferenèní tlak
4 bary
Pøipojení
Závit
Délka kabelu
1m
10
Typ ventilu
3-cestný
3-cestný
2-cestný
2-cestný
Pøipojení
1“ vnitøní
1“ vnìjší
1“ vnitøní
3/4“ vnitøní
11
Vzorové schéma zapojení VC ventilu pro ohøev teplé vody:
12
13
14
20-6
www.honeywell.cz/acs
Hodnoty Kvs
7,7
7,7
7,7
6,8
Vstupní signál
SPDT
SPDT
SPDT
SPDT
Vodièe
3
3
2+1
2+1
Napájení
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
Objednací èísla
VC6013MP6000/U
VC6013MQ6000/U
VC4613AP6000/U
VC4613AJ6000/U
Cena
2 469 Kè
2 469 Kè
2 823 Kè
2 685 Kè
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Praha
Mìsto
Firma
Telefon
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Praha 3
VIHAMIJ s.r.o.
222718800, 602468078
[email protected]
Vlkova 38
130 00
www.vihamij.cz
Praha 4
ARMEX Plzeò - provozovna
Praha
241717461
[email protected]
Vídeská 744/2
140 00
www.armex.cz
Praha 4 - Kunratice
GIENGER Centron s.r.o.
Logistické centrum
244118211
[email protected]
U Rakovky 1254/20
148 00
www.gcskupina.cz
Praha 4
KREINER, s.r.o.
227157278, 724344766
[email protected]
Štúrova 1701/55
140 00
www.kreiner.cz
Praha 4
Richter + Frenzel, s.r.o.
244466289, 724965217
[email protected]
Mezi Vodami 33
143 00
www.r-f.cz
Praha 4
VIKO
272103207, 602203583
[email protected]
Jeremenkova 88
140 00
www.viko-praha.cz
www.warme.cz
Praha 4
Wärme spol. s r.o.
244094302, 774614212
[email protected]
Türkova 1272/7
149 00
Praha 5
Šabata, s.r.o.
246033227, 739389321
[email protected]
Jeremiášova 947
155 00
www.sabata.cz
Praha 6
INMES s.r.o.
233326817, 602251 088
[email protected]s.cz
Slezan 7/2298
169 00
www.inmes.cz
Praha 6
Richter + Frenzel, s.r.o.
235302293, 724938891
[email protected]
Výtvarná 1025/6
161 00
www.r-f.cz
Praha 6
VIHAMIJ s.r.o.
235318339, 606634212
[email protected]
Netøebská 7
161 00
www.vihamij.cz
Praha 7
Hariso, spol. s.r.o.
266710855, 602335569
[email protected]
Primátorská 1011/41
180 00
www.hariso-praha.cz
Praha 7
SGE STAVEBNÍ s.r.o.
283870824
[email protected]
U Vody 1
170 00
www.sge.cz
Praha 7 Holešovice
PTÁÈEK a.s.
220912125
[email protected]
Pøívozní 1054/2
170 00
www.ptacek.cz
Praha 8 - Dolní
Chabry
GIENGER Centron s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
737254552
[email protected]
Dopravákù 749/3
184 00
www.gcskupina.cz
Praha 9
Irimon, spol. s.r.o.
281862206, 281 868 181
[email protected]
Rožmberská 1272
198 00
www.irimon.cz
Praha 9
Heckl spol. s.r.o.
281 923 290
[email protected]
Libuská 3
193 00
www.heckl.cz
Praha 9
MLS PRAHA a.s.
241443514, 724319667
[email protected]
Manželù Dostálových
1436
198 00
www.mlspraha.cz
Praha 9
MOOPEX velkoobchod, s.r.o.
266199646
[email protected]
Podìbradská 46/538
190 00
www.moopex.cz
Praha 9
PECHASAN, s.r.o.
605245421
[email protected]
K Žižkovu 9/640
190 81
www.pechasan.cz
Praha 9
Richter + Frenzel, s.r.o.
220301301, 724938892
[email protected]
U Technoplynu 1572/1
198 00
www.r-f.cz
Praha 9
THERMOQUELL CZ
286853990, 724032955
[email protected]
K Cihelnì 425
190 00
www.thermoquell.cz
Praha 9 - Vysoèany PTÁÈEK a.s.
281021770
[email protected]
U Elektry 650
198 00
www.ptacek.cz
Praha 10
BOSCH TERMOTECHNIKA
s.r.o.
272191111
[email protected]
Prùmyslová 372/1
102 00
www.buderus.cz
Praha 10
DE Servis s.r.o.
272774255, (7)
[email protected]
Keslická 301/1
101 00
Praha 10
Expos Heating, a.s.
272706201
[email protected]
Dolnomcholupská
209/17
102 00
www.expos.cz
Praha 10
GIENGER Centron s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
272704456
[email protected] Dolínecká 2
100 00
www.gcskupina.cz
Praha 10
KREINER, s.r.o.
255711813, 606713018
[email protected]
Podleská 1521/7b
104 00
www.kreiner.cz
Praha 10
K.T.O. International s.r.o.
274817786
[email protected]
Služeb 609/6
108 52
www.kto.cz
Praha 10
PUMPA a.s.
272011613, 602552661
[email protected]
U Pekáren 2
102 00
www.pumpa.cz
Praha 10
Vamos spol. s r.o.
274817786
[email protected]
Malešická 3312
108 00
www.vamoscz.cz
Praha 10
Úsporné regulace
777854856
[email protected]
Donská 3
101 00
www.usporne-regulace.cz
20-7
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Støedoèeský kraj
2
3
4
5
6
7
8
9
Mìsto
Firma
Telefon
E-mail
Ulice
Benešov
PTÁÈEK a.s.
317700667
[email protected]
Èervené Vršky 2299 256 01
www.ptacek.cz
Benešov
Richter + Frenzel, s.r.o.
317721251
[email protected]
Køižíkova 2107
256 01
www.r-f.cz
Beroun
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
311612206
[email protected]
Plzeòòská 305
266 01
www.gcskupina.cz
Beroun - Králùv Dvùr PTÁÈEK a.s.
u Berouna
311573468
[email protected]
Fuèíkova 332
267 01
www.ptacek.cz
Brandýs nad Labem GIENGER Centron s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
605228181
[email protected]
Strojírenská 1792
250 01
www.gcskupina.cz
Internet
Èeský Brod
V+T MAT s.r.o
321620963, 605033508
[email protected]
Jana Kouly 445
282 01
www.vtmat.cz
Dobíš
VIHAMIJ s.r.o.
318523894
[email protected]
Pøíbramská 1628
263 01
www.vihamij.cz
Horomice
Vamos spol. s r.o.
220 562 390
[email protected]
Velvarská 12/2
252 62
www.vamoscz.cz
Kladno
GIENGER Centron s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
312267374
[email protected]
Bezruova 1442
272 04
www.gcskupina.cz
Kladno
KREINER, s.r.o.
312521747, 724949565
[email protected]
Wolkerova 2766
272 01
www.kreiner.cz
Kladno
PTÁÈEK a.s.
312524593
[email protected]
Libušina 248
272 03
www.ptacek.cz
Kolín
GIENGER Centron s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
321768154
[email protected]
Tøídvorská 1401
280 02
www.gcskupina.cz
Kolín
PTÁÈEK a.s.
321611011
[email protected]
Havlíèkova 835
280 02
www.ptacek.cz
Kolín
Vlachovský Josef V + H
321714445, 602309530
[email protected]
Sadová 852
280 02
www.vhkolin.cz
Kolín
MARO s.r.o.
321716565
[email protected]
Tøídvorská 710
280 02
www.maro.cz
Kostelec nad
Èernými Lesy
V+T MAT s.r.o
321679338, 603764049
[email protected]
Námìstí
Smiøických 31
281 63
www.vtmat.cz
www.heckl.cz
Kralupy nad Vltavou Heckl spol. s.r.o.
313034352
[email protected]
Pøemyslova 143
278 01
Kutná Hora
PTÁÈEK a.s.
327512767
[email protected]
Èáslavská 222
284 01
www.ptacek.cz
Mlník
PTÁÈEK a.s.
315626403
[email protected]
Krauzovna 379
277 41
www.ptacek.cz
Mlník
Richter + Frenzel, s.r.o.
315621223, 602262056
[email protected]
Nsaská 2908
276 01
www.r-f.cz
Mladá Boleslav
ELGAS-MB, s.r.o.
326715050
[email protected]
Jaselská 167
293 01
www.elgas-mb.cz
Mladá Boleslav
INSTAL REN s.r.o.
326724964
[email protected]
Dukelská 1310
293 01
www.instal-renc.cz
Mladá Boleslav
PTÁÈEK a.s.
326780444
[email protected]
Nádražní 308
293 01
www.ptacek.cz
Mladá Boleslav
V+T MAT s.r.o
326338864
[email protected]
Valy 8
293 01
www.vtmat.cz
Nymburk
INSTAL REN s.r.o.
325623000
[email protected]
Podbradská 483
288 02
www.instal-renc.cz
Pøíbram
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
318581373
[email protected]
V Lukách 334
261 01
www.gcskupina.cz
Pøíbram
PTÁÈEK a.s.
318599366
[email protected]
Dlostelecká 333
261 01
www.ptacek.cz
Pøíbram
Šabata, s.r.o.
606777772
[email protected]
Husova 366
261 01
www.sabata.cz
Rakovník
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
313512920
[email protected]
Sportovní 99
269 01
www.gcskupina.cz
Rynholec
Richter + Frenzel, s.r.o.
313502005, 602592269
[email protected]
Obchod. a
prùm. areál.,
Rynholec 196
271 01
www.r-f.cz
Sadská
Instalatérské poteby Šátek CZ
s.r.o.
325599068
[email protected]
Kostelní Lhota 44
289 12
www.satekmm.cz
10
11
PSÈ
Slaný
Èerpadla Slaný s.r.o.
312521093, 602 296 496
[email protected]
Pražská 1316
274 01
www.cerpadla-slany.cz
Slaný
VIHAMIJ s.r.o.
312520809, 724639116
[email protected]
Pražská 1847
274 01
www.vihamij.cz
Tehovec
V+T MAT s.r.o
323661731, 605033489
[email protected]
U Mototechny 88
251 62
www.vtmat.cz
Unhoš
PTÁÈEK a.s.
312677777
[email protected]
Lidická 1010
273 51
www.ptacek.cz
12
13
14
20-8
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Plzeòský kraj
Mìsto
Firma
Telefon
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Chrást u Plznì
ARMEX Plzeò, s. r. o.
377945319, 602437883
Plzeò[email protected]
Benátská 517
330 03
www.armex.cz
Domažlice
Plyntop - 24 servis, s.r.o.
379778380
[email protected]
Prokopa Velikého
572
344 01
www.plyntop-24servis.cz
Domažlice
PTÁÈEK a.s.
379422887
[email protected]
Masarykova 501
344 01
www.ptacek.cz
Domažlice
Šabata, s.r.o.
379776511
[email protected]
Prokopa Velikého
570
344 01
www.sabata.cz
Ejpovice
Šabata, s.r.o.
371725128, 737215815
[email protected]
Zemská 213
337 01
www.sabata.cz
Klatovy
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
376387742
[email protected]
Dr. Sedláka 763/III 339 01
www.gcskupina.cz
Klatovy
PTÁÈEK a.s.
376383270
[email protected]
Dragounská 7567/ 339 01
IV
www.ptacek.cz
Plzeò
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
377260460
[email protected]
U Seøadištì 223
326 00
www.gcskupina.cz
Plzeò
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Obchodní støedisko
377350010
[email protected]
Domažlická 138
318 00
www.gcskupina.cz
Plzeò
KREINER, s.r.o.
377220991
Plzeò[email protected]
Tylova 49
301 24
www.kreiner.cz
Plzeò
LIKOST s.r.o.
377259433, 603429771
Plzeò[email protected]
Pálenická 2
323 00
www.likost.cz
Plzeò
PTÁÈEK a.s.
377665111
Plzeò[email protected]
Høbitovní 954/17
312 00
www.ptacek.cz
Plzeò
Richter + Frenzel, s.r.o.
377446968, 602178385
Plzeò[email protected]
Slovanská alej 24
317 05
www.r-f.cz
Plzeò
Šabata, s.r.o.
373700267
Plzeò[email protected]
Doudlevecká
360/48
301 00
www.sabata.cz
Plzeò
VIHAMIJ s.r.o.
377236734, 724805860
Plzeò[email protected]
Úslavská 32
301 33
www.vihamij.cz
Plzeò
Wärme spol. s r.o.
377460021
Plzeò[email protected]
Družby 19 Doubravka
312 00
www.warme.cz
Plzeò - Èernice
Thorn Metal s.r.o.
739405006
[email protected]
K Cihelnám
699/35a
326 00
www.thorn.cz
Plzeò II
PTÁÈEK a.s.
377225035
Plzeò[email protected]
Domažlická
1123/194
318 00
www.ptacek.cz
Rokycany
Šabata, s.r.o.
371720285
[email protected]
J. Knihy
337 01
www.sabata.cz
Tachov
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
374791269
[email protected]
Plánská 2029
347 01
www.gcskupina.cz
Tachov
Šabata, s.r.o.
374728721, 737260224
[email protected]
Sokolská 2001
347 01
www.sabata.cz
Vejprnice u Plznì
KREINER, s.r.o.
377830111
[email protected]
Tyršova 686
330 27
www.kreiner.cz
Karlovarský kraj
Mìsto
Firma
Telefon
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Aš
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
354593367
[email protected]
Východní 4
352 01
www.gcskupina.cz
Cheb
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
354431717
[email protected]
Karlova 36
350 02
www.gcskupina.cz
Cheb
Šabata, s.r.o.
354431747, 737260221
[email protected]
Dyleòská 355/6
350 02
www.sabata.cz
Františkovy Láznì
LIKOST s.r.o.
354543561
[email protected]
Americká 252/53a
351 01
www.likost.cz
Karlovy Vary
KREINER, s.r.o.
353233011, 602252026
[email protected];
Jáchymovská 97
360 04
www.kreiner.cz
Karlovy Vary
LIKOST s.r.o.
353560944, 605859526
[email protected]
Poèernická 120
360 05
www.likost.cz
Karlovy Vary
PTÁÈEK a.s.
353114333
[email protected]
Plynárenská 2098/2 360 01
www.ptacek.cz
Karlovy Vary
Richter + Frenzel, s.r.o.
353230141, 725964837
[email protected]
Stará Kysibelská
583
www.r-f.cz
Karlovy Vary
Vodocentrum
353333611
[email protected]
Dubová 390/6A
360 04
www.vodocentrum.cz
Mariánské Láznì
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
354599740
[email protected]
Nákladní 105
353 01
www.gcskupina.cz
Otovice-Karlovy Vary GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Správa a logistické centrum
353339000
[email protected]
Mostecká 157
360 01
www.gcskupina.cz
Sokolov
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
352600872
[email protected]
Chebská 2096
356 71
www.gcskupina.cz
Sokolov
KREINER, s.r.o.
352605842, 724700612
[email protected]
Slovenská 1917
356 01
www.kreiner.cz
Sokolov
LIKOST s.r.o.
352625246, 777877070
[email protected]
Stará Ovèárna 2174 356 01
360 09
www.likost.cz
20-9
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Jihoèeský kraj
2
3
4
5
6
7
8
9
Mìsto
Firma
Telefon
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Èeské Budìjovice
GIENGER Tábor spol. s r.o.
Express-samoobslužný sklad
387311865
[email protected]
Okružní 2686
370 03
www.gcskupina.cz
Èeské Budìjovice
LATOP s.r.o.
387311876
[email protected]
Nemanická 5
370 10
www.latop.cz
Èeské Budìjovice
PECHASAN, s.r.o.
724138409
[email protected]
M. Horákové
1437/1
370 05
www.pechasan.cz
Èeské Budìjovice
PTÁÈEK a.s.
387789711
[email protected]
Hlinská 2
370 01
www.ptacek.cz
Èeské Budìjovice
Richter + Frenzel, s.r.o.
387221291
[email protected]
Vrbenská 25/1
370 01
www.r-f.cz
Èeské Budìjovice
Štrob s.r.o. velkoobchod
387314334
[email protected]
U Voríškova
Dvora 2
370 04
www.strob.cz
Èeský Krumlov
GIENGER Tábor spol. s r.o.
Express-samoobslužný sklad
733610961
[email protected]
U Porákù 511
(Horní Brána)
381 01
www.gcskupina.cz
Èeský Krumlov
PTÁÈEK a.s.
380727198
[email protected]
Nádražní 3
381 01
www.ptacek.cz
Èeský Krumlov
Wärme spol. s r.o.
380731368
[email protected]
Za Jitonou 19
381 01
www.warme.cz
Jindøichùv Hradec
GIENGER Tábor spol. s r.o.
Express-samoobslužný sklad
547425156
[email protected]
Na Kopeèku 3 Radouka
377 01
www.gcskupina.cz
Jindøichùv Hradec
PTÁÈEK a.s.
384391799
[email protected]
Jarošovská 1162
377 01
www.ptacek.cz
Jindøichùv Hradec
VIHAMIJ s.r.o.
384320511
[email protected]
Otín .p. 179
377 01
www.vihamij.cz
Písek
GIENGER Tábor spol.s .r.o.
Express-samoobslužný sklad
382211547
[email protected]
Samoty 2124
397 01
www.gcskupina.cz
Písek
PTÁÈEK a.s.
382210215
[email protected]
Táborská 2656
397 01
www.ptacek.cz
Prachatice
GIENGER Tábor spol. s r.o.
Express-samoobslužný sklad
733610992
[email protected]
Žernovická 1270
383 01
www.gcskupina.cz
Strakonice
GIENGER Tábor spol. s r.o.
Express-samoobslužný sklad
383321242
[email protected]
Øepice 138
386 01
www.gcskupina.cz
Strakonice
PECHASAN, s.r.o.
383411511
[email protected]
Písecká 1115
386 01
www.pechasan.cz
Strakonice
PTÁÈEK a.s.
383390307
[email protected]
Katovická 1268
386 01
www.ptacek.cz
Sušice
GIENGER Tábor spol. s r.o.
Express-samoobslužný sklad
376391330
[email protected]
Pražská 1194
342 01
www.gienger.cz
Tábor
GIENGER Tábor spol.s .r.o.
Logistické centrum
381211124
[email protected]
Vožická 2604
390 02
www.gcskupina.cz
Tábor
LATOP s.r.o.
381257598
[email protected]
U Èápova
dvora 2762
390 05
www.latop.cz
Tábor
PTÁÈEK a.s.
381211975
[email protected]
Mešická ul
390 01
www.ptacek.cz
Tøeboò
PECHASAN, s.r.o.
777567903
[email protected]
Novohradská 226
379 01
www.pechasan.cz
10
11
12
13
14
20-10
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Ústecký kraj
Mìsto
Firma
Telefon
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Dìèín
ARMEX INSTALATÉR
CENTRUM s.r.o.
412512762, 724281761
[email protected]
Námìstí 5.kvìtna
46/1
405 02
www.armex.cz
Chomutov
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
474624912
[email protected]
Kosmonautù 4063 430 01
www.gcskupina.cz
Chomutov
PTÁÈEK a.s.
474334384
[email protected]
Dolní 3868
430 01
www.ptacek.cz
Dìèín
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
412535097
[email protected]
Dlnická 208
405 02
www.gcskupina.cz
Dìèín
PTÁÈEK a.s.
412511055
[email protected]
Ústecká 93
405 02
www.ptacek.cz
Litomìøice-Terezín
PTÁÈEK a.s.
416539331
[email protected]
Litomìøická Kotlina 411 55
383
www.ptacek.cz
Louny
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
415654143
[email protected]
5.kvìtna 2910
440 01
www.gcskupina.cz
Louny
PTÁÈEK a.s.
415652800
[email protected]
Øíèní 756
440 01
www.ptacek.cz
Lovosice
MORAFIS SEVER s.r.o.
416531073, 723030522
[email protected]
Osvoboditelù 1035 410 02
www.morafis-sever.cz
Most
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
476104499
[email protected]
Obchodní 35
434 01
www.gcskupina.cz
Most
KREINER, s.r.o.
476202967, 724834694
[email protected]
Dìlnická 16
434 01
www.kreiner.cz
www.ptacek.cz
Most
PTÁÈEK a.s.
476000258
[email protected]
Obchodní 23
434 01
Rumburk
JS Stavby s.r.o.
608051712
[email protected]
Støelecká 798/8
408 01
Rumburk
MORAFIS SEVER s.r.o.
412332480, 602372776
[email protected]
Lipová 1135
408 01
www.morafis-sever.cz
Teplice
Expos Heating, a.s.
417579669
[email protected]
Øetenická 133
415 01
www.expos.cz
Teplice
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
417530436
[email protected]
Pøítkovská 1565
415 01
www.gcskupina.cz
Teplice
Wärme spol. s r.o.
417539711
[email protected]
Tyršova 1008
415 01
www.warme.cz
Ústí nad Labem
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Obchodní støedisko
475205003
[email protected]
Drážïanská 83A
400 07
www.gcskupina.cz
Ústí nad Labem
MORAFIS SEVER s.r.o.
475603374, 602450013
[email protected]
Tovární 31
400 01
www.morafis-sever.cz
Ústí nad Labem
PTÁÈEK a.s.
475246726-29
[email protected]
Hostovická 19A
400 01
www.ptacek.cz
Ústí nad Labem
Šabata, s.r.o.
373700091
[email protected]
Žižkova 722
400 01
www.sabata.cz
Varnsdorf
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
412333888
[email protected]
Nymburská 535
407 47
www.gcskupina.cz
Varnsdorf
Richter + Frenzel, s.r.o.
724500104, 725707781
[email protected]
Legií 2165
407 47
Žatec
Šabata, s.r.o.
415240246, 733530490
[email protected]
Jana Herbena 1653 438 01
www.sabata.cz
Internet
www.r-f.cz
Liberecký kraj
Mìsto
Firma
Telefon
E-mail
Ulice
Liberec
Expos Heating, a.s.
482713790
[email protected]
Rychtáská 1129/10 460 14
PSÈ
www.expos.cz
Èeská Lípa
PTÁÈEK a.s.
487834003
[email protected]
Poøíèní 3011
470 01
www.ptacek.cz
Jablonec nad Nisou PTÁÈEK a.s.
483311585
[email protected]
Ladova 4345/26a
466 05
www.ptacek.cz
Jablonec nad Nisou TEP JABLONEC s.r.o.
483710226, 725744564
[email protected]
Pivovarská 17
466 01
www.tep-jbc.cz
Jilemnice
PTÁÈEK a.s.
481543360
[email protected]
K bøízkám 474
514 01
www.ptacek.cz
Liberec
GIENGER Centron s.r.o.
Obchodní støedisko
739531056
[email protected]
Josefínino údolí
145/5
460 01
www.gcskupina.cz
Liberec
PTÁÈEK a.s.
485110626
[email protected]
Doubská 820
460 06
www.ptacek.cz
Liberec
PTÁÈEK a.s.
485246781
[email protected]
Mrštíkova 399/2a
460 01
www.ptacek.cz
Liberec
Richter + Frenzel, s.r.o.
485104976, 725792 042
[email protected]
Švermova 99/21
460 10
www.r-f.cz
Liberec 23
SANITOP-Ing. Stanislava
Èechová
482736255, 774201251
[email protected]
Èeské mládeže 519 460 08
www.sanitoplib.cz
Liberec 25
HYGIA
485132968 , 603 892 507
[email protected]
Na Srázu 296
www.hygia.cz
Liberec 7
UNIMaR CZ s.r.o.
603277630
[email protected]
Karolíny Svtlé 99/37 460 07
www.unimarcz.cz
Semily
VM TOP s.r.o.
481621521
[email protected]
Brodská 79
513 01
www.vmtop.cz
Slaná u Semil
K.T.O. International s.r.o.
481624167
[email protected]
Slaná 74
512 01
www.kto.cz
463 12
20-11
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Královohradecký kraj
2
3
4
5
6
7
Mìsto
Firma
Telefon
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Dubenec
Díly na kotle, s.r.o.
499694999
[email protected]
Dubenec 134
544 55
www.dilynakotle.cz
Batòovice
Expos Heating, a.s.
499881330
[email protected]
Batòovice 182
542 37
www.expos.cz
Chrudim
MLS PRAHA a.s.
469625889
[email protected]a.cz
Pardubická 326
537 01
www.mlspraha.cz
Hradec Králové
GIENGER Centron s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
605228369
[email protected] Dvorská ul. 232
503 11
www.gcskupina.cz
Hradec Králové
MARO s.r.o.
495407028
[email protected]
Stavební 999
503 41
www.maro.cz
Hradec Králové
Matep, s.r.o.
495535525
[email protected]
Pražská tøída 184
500 04
www.matep.cz
Hradec Králové
PTÁÈEK a.s.
495401536
[email protected]
Bieblova 38
500 03
www.ptacek.cz
Hradec Králové
Richter + Frenzel, s.r.o.
495705262
[email protected]
Stavební 1066
500 03
www.r-f.cz
Hradec Králové
VM TOP s.r.o.
495423011
[email protected]
Škroupova 631
500 02
www.vmtop.cz
Jièín
MARO s.r.o.
493523678
[email protected]
Hradecká 983
506 01
Jièín
PTÁÈEK a.s.
493520004
[email protected]
Konecchlumského 506 01
1146
www.ptacek.cz
Náchod
INSTAL s.r.o.
491424983
[email protected]
V Námìrkách 104
547 01
www.instal.cz
Náchod
PTÁÈEK a.s.
491422001
[email protected]
Kladská 207
547 01
www.ptacek.cz
Nový Bydžov
M.A.K. spol. s r.o.
495490494
[email protected]
Jungmannova 1738 504 01
www.m-a-k.cz
Rychnov nad
Knžnou
PTÁÈEK a.s.
494321371
[email protected]
Zbuzany 1062
516 01
www.ptacek.cz
Stará Paka
Vykom, s.r.o.
493798465, 777910181
[email protected]
Ústí 65
507 91
www.vykom.cz
Tøebechovice
pod Orebem
K.T.O. International s.r.o.
495592153
[email protected]
Orlická 245
503 46
www.kto.cz
Trutnov
PROFI - UNION, spol. s r.o.
499828500, 773552266
[email protected]
Petøíkovická 186
541 03
www.profi-union.cz
Trutnov
PTÁÈEK a.s.
499421772
[email protected]
Pražského
povstání 543
541 02
www.ptacek.cz
Týništì nad Orlicí
Heckl spol. s.r.o.
494371041
[email protected]
V. Opatrného 542
517 21
www.heckl.cz
Vrchlabí
GIENGER Centron s.r.o.
Express-samoobslužný sklad
605201305
[email protected]
Nádražní 472
543 01
www.gcskupina.cz
8
www.maro.cz
Pardubický kraj
9
10
11
12
13
14
Mìsto
Firma
Telefon
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Chrudim
INSTAL s.r.o.
469638815
[email protected]
Obce Ležákù 770
537 01
www.instal.cz
Chrudim
PTÁÈEK a.s.
469687443
[email protected]
Pardubická 178
537 01
www.ptacek.cz
Hlinsko
GIENGER spol. s r.o. Expresssamoobslužný sklad
547425146
[email protected]
Nádražní 1659
539 01
www.gcskupina.cz
Lanškroun
GIENGER spol. s r.o. Express- 547425161
samoobslužný sklad
[email protected]
Opletalova 92
(areál PACO)
563 01
www.gcskupina.cz
Pardubice
Expos Heating, a.s.
466435895
[email protected]
Fáblovka 406
533 52
www.expos.cz
Pardubice
INSTAL s.r.o.
466304818
[email protected]
Prùmyslová 710
533 01
www.instal.cz
Pardubice
INSTAL s.r.o.
466310264
[email protected]
V Ráji 575
530 02
www.instal.cz
Pardubice
MARO s.r.o.
466310714
[email protected]
Chrudimská 2811
530 02
www.maro.cz
Pardubice
OBZAHO
466304133
[email protected]
Gorkého 1577
530 02
www.obzaho.com
Pardubice
Richter + Frenzel, s.r.o.
602261374
[email protected]
Fáblovka 402
533 52
www.r-f.cz
Pardubice
VIHAMIJ s.r.o.
466335317
[email protected]
Hlaváova 2820/207 530 02
www.vihamij.cz
Pardubice
Wärme, spol.s.r.o.
466636133, 725846061
[email protected]
S.K. Neumanna
2708
530 02
www.warme.eu
Pardubice Staré Hradištì
PTÁÈEK a.s.
466046211
[email protected]
Staré Hradištì 176 533 52
www.ptacek.cz
Svitavy
GIENGER spol. s r.o. Express- 461310143
samoobslužný sklad
[email protected]
Tovární 2126/1
568 02
www.gcskupina.cz
Svitavy
PTÁÈEK a.s.
461313715, 461313715-6 [email protected]
Prùmyslová 2
568 11
www.ptacek.cz
Svitavy
Wärme spol. s r.o.
461535152
[email protected]
Purkyòova 57
568 02
www.warme.cz
Ústí nad Orlicí
PTÁÈEK a.s.
465520565
[email protected]
Na Ostrovì 1165
562 23
www.ptacek.cz
20-12
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Vysoèina
Mìsto
Firma
Telefon
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Havlíèkùv Brod
Insmet v.o.s.
602485150
[email protected]
Pražská 3045
580 01
www.insmet.cz
Havlíèkùv Brod
PECHASAN, s.r.o.
734763117
[email protected]
Havlíèkova 2569
580 01
www.pechasan.cz
Havlíèkùv Brod
PTÁÈEK a.s.
569435546
[email protected]
Pražská 2752
580 01
www.ptacek.cz
Jihlava
GIENGER spol. s .r.o.
Obchodní støedisko
567210075
[email protected]
U Rybníka 10
586 01
www.gcskupina.cz
Jihlava
HTP Moravia s.r.o.
567216901
[email protected]
Znojemská 84
586 01
www.htpmoravia.cz
Jihlava
PTÁÈEK a.s.
567306416
[email protected]
Rantíøovská 284
586 05
www.ptacek.cz
Jihlava
VIHAMIJ s.r.o.
567303262
[email protected]
Rantíøovská 13
586 05
www.vihamij.cz
Pelhøimov
GIENGER Tábor spol. s r.o
Express-samoobslužný sklad
547425157
[email protected]
Smetanova 1314
393 01
www.gcskupina.cz
Pelhøimov
LATOP s.r.o.
565324411
[email protected]
K Silu 1154
393 01
www.latop.cz
Pelhøimov
Richter + Frenzel, s.r.o.
565332123
[email protected]
Pražská 981
393 01
www.r-f.cz
Svratka
Richter + Frenzel, s.r.o.
566662650
[email protected]
Partyzánská 354
592 02
www.r-f.cz
Tøebíè
GIENGER spol. s r.o Expresssamoobslužný sklad
547424162
[email protected]
Hrotovická 1184
674 01
www.gcskupina.cz
Tøebíè
HTP Moravia s.r.o.
568846023
[email protected]
Vltavínská ulice
674 01
www.htpmoravia.cz
Tøebíè
PTÁÈEK a.s.
568422081
[email protected]
Cyrilometodìjská
43/20
674 01
www.ptacek.cz
Tøebíè
Richter + Frenzel, s.r.o.
568408420, 602514121
[email protected]
Rafaelova 602
674 01
www.r-f.cz
Velké Meziøíèí
MARO s.r.o.
777466548
[email protected]
Tøebíèská 443
594 01
www.maro.cz
Velké Meziøíèí
PECHASAN, s.r.o.
739433694
[email protected]
Jihlavská 231
594 01
www.pechasan.cz
Velké Meziøíèí
Ptáek, a.s.
566532879
[email protected]
Karlov 1246
594 01
www.ptacek.cz
Žïár nad Sázavou
GIENGER spol. s r.o. Express- 731425868
samoobslužný sklad
[email protected]
Jamská 2486/8
591 01
www.gcskupina.cz
Žïár nad Sázavou
MARO s.r.o.
777466547
[email protected]
Brnìnská 1146/30 591 01
www.maro.cz
Žïár nad Sázavou
PTÁÈEK a.s.
566686318
[email protected]
Brnìnská 758/26
www.ptacek.cz
591 01
20-13
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Jihomoravský kraj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Mìsto
Firma
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Blansko
GIENGER spol. s r.o. Express- 547425164
samoobslužný sklad
Telefon
[email protected]
Svitavská 500/7
678 01
www.gcskupina.cz
Blansko
PTÁÈEK a.s.
516481311, 602547498
[email protected]
Pražská 7
678 01
www.ptacek.cz
Blansko
Wärme, spol.s.r.o.
516416414, 606080920
[email protected]
Svitavská 23
678 01
www.warme.eu
Brno
ARMEX Brno, s.r.o.
548226239
[email protected]
Hviezdoslavova 55 627 00
www.armex.cz
Brno
HTP Moravia s.r.o.
548211908, 606676107
[email protected]
Mlýnská 446/45
www.htpmoravia.cz
Brno
K.T.O. International s.r.o.
545233626, 777164040
[email protected]
Nové sady 601/37 602 00
www.kto.cz
Brno
KREINER, s.r.o.
549210429
[email protected]
Cimburkova 10
612 00
www.kreiner.cz
Brno
NEUMAN group s.r.o.
532194215
[email protected]
Masná 180/7b
602 00
www.neuman.cz
Brno
NEUMAN group s.r.o.
532194220, 777703220
[email protected]
Slovinská 52
612 00
www.neuman.cz
Brno
PUMPA, a.s.
548422611
[email protected]
U Svitavy 1
618 00
www.pumpa.cz
Brno
Richter + Frenzel, s.r.o.
541633256, 724062842
[email protected]
Køižíkova 70
612 00
www.r-f.cz
Brno
Wärme spol. s r.o.
543423108
[email protected]
Grmelova 1
639 00
www.warme.eu
Brno - Brnìnské
Ivanovice
Richter + Frenzel, s.r.o.
545232396, 724062842
[email protected]
Kaštanová 467/125 620 00
www.r-f.cz
Brno-Královo Pole
PTÁÈEK a.s.
541211111, 602476870
[email protected]
Královopolská 139 612 00
www.ptacek.cz
602 00
Brno-Lesná
T.Z.B. G-Systém
545523940
[email protected]
Dusíkova 900/3c
638 00
Brno-Modøice
GIENGER spol. s r.o. Expresssamoobslužný sklad
547425160
[email protected]
Masarykova 118
664 42
www.gcskupina.cz
Brno-Modøice
PTÁÈEK a.s.
547101588, 602761592
[email protected]
Tyršova 647
664 42
www.ptacek.cz
Brno-Moravany
AQUA product s.r.o.
543235105, 602737339
[email protected]
Modřická 205, 664 603 00
48 Moravany u Brna
www.aquaproduct.cz
Brno-Slatina
GIENGER spol. s r.o. Logistické 547424512
centrum
[email protected]
Tuøanka 115 (areál 627 00
Slatina, a.s.)
www.gcskupina.cz
Brno-Zábrdovice
GIENGER spol. s r.o. Expresssamoobslužný sklad
547425165
[email protected]
Zábrdovická 2
602 00
www.gcskupina.cz
Brno-Židenice
PTÁÈEK a.s.
545211987
[email protected]
Kulkova 14
614 00
www.ptacek.cz
Bøeclav
A-TECHNOLOGY spol. s r.o.
731655950
[email protected]
Bratislavská 2808
690 02
www.a-technology.cz
Bøeclav
GIENGER spol. s r.o. Express- 733610973
samoobslužný sklad
[email protected]
Za Bankou 2
690 02
www.gcskupina.cz
Bøeclav
PTÁÈEK a.s.
519323766
[email protected]
Husova 3016
690 02
www.ptacek.cz
Bøeclav
Richter + Frenzel, s.r.o.
606777741
[email protected]
Národních hrdin 22 690 02
www.r-f.cz
Hodonín
GIENGER spol. s r.o. Express- 547425163
samoobslužný sklad
[email protected]
Brnnská 59/B
695 03
www.gcskupina.cz
Hodonín
PTÁÈEK a.s.
[email protected]
Velkomoravská
3916
695 01
www.ptacek.cz
Holasice
GIENGER spol. s r.o. Express- 547425160
samoobslužný sklad
[email protected]
Brnìnská 289
664 41
www.gcskupina.cz
518325174
Kyjov
Ing. Kamil Valenta
[email protected]
Žeravice 26
696 47
www.valentavtp.cz
Vyškov
GIENGER spol. s r.o. Express- 547425167
samoobslužný sklad
518626296, 602647811
[email protected]
Hybešova 732
682 01
www.gcskupina.cz
Vyškov
PTÁÈEK a.s.
517333094
[email protected]
Brnìnská 39
682 01
www.ptacek.cz
Vyškov
TRASKO, a.s.
517343999
[email protected]
Na Nouzce 487/8
682 01
www.trasko.cz
Židlochovice
Richter + Frenzel, s.r.o.
724370704
[email protected]
Nádražní 92, Areál 667 12
Avion
www.r-f.cz
Znojmo
GIENGER spol. s r.o. Expresssamoobslužný sklad
547425166
[email protected]
Dobšická 17
669 02
www.gcskupina.cz
Znojmo
HTP Moravia s.r.o.
515265097, 606676103
[email protected]
Pøímìtice 312
669 04
www.htpmoravia.cz
Znojmo
PTÁÈEK a.s.
515222110
[email protected]
Kotkova 3582//19
669 02
www.ptacek.cz
Znojmo
Richter + Frenzel, s.r.o.
606777763
[email protected]
Dobšická 17
670 21
www.r-f.cz
14
20-14
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Olomoucký kraj
Mìsto
Firma
Hranice
GIENGER spol. s r.o. Express- 577110649
samoobslužný sklad
Telefon
E-mail
Ulice
[email protected]
Potštátská 613
753 01
(areál Synergies Log)
Olomouc
K.T.O. International s.r.o.
585246552, 603521161
Olomouc
PTÁÈEK a.s.
585315922
Olomouc
PUMPA, a.s.
585226892
Olomouc
Richter + Frenzel, s.r.o.
Olomouc
www.gcskupina.cz
[email protected]z
Lazecká 70a
772 00
www.kto.cz
[email protected]
Sladkovského 40
783 71
www.ptacek.cz
[email protected]
Støední
779 00
Novosadská 10/18
www.pumpa.cz
585221755, 725705804
[email protected]
Babíèkova 6
www.r-f.cz
T.Z.B.
733747957
[email protected]
Stoupkova 978
779 00
[email protected]
Holická 49a
772 00
Olomouc-Hodolany GIENGER spol. s r.o. Obchodní 585316641
støedisko
Prostìjov
GAS CENTRUM spol. s r.o.
Prostìjov
GIENGER spol. s r.o. Express- 577110647
samoobslužný sklad
582341481
PSÈ
772 00
Internet
www.gcskupina.cz
[email protected]
Újezd 9A
796 01
www.gascentrum.cz
[email protected]
Vrahovická 57
796 24
www.gcskupina.cz
Prostìjov
PTÁÈEK a.s.
582336180
[email protected]
Brnìnská 4498/67 796 01
Prostìjov
T.Z.B.
739531068
[email protected]
Olomouká
4488/109a
Pøerov
GIENGER spol. s r.o. Express- 577110645
samoobslužný sklad
[email protected]
Nábeží Dr. Edvarda 750 00
Beneše
www.gcskupina.cz
Pøerov
Richter + Frenzel, s.r.o.
[email protected]
9.kvtna 2452
750 31
www.r-f.cz
Šternberk
KVART-CZ s.r.o.
585387269
[email protected]
Dvorská 25
785 01
www.kvart-cz.eu
Šternberk
SELM Morava s.r.o.
585012030, 585004872
[email protected]
Olomoucka 203
785 01
www.selm-morava.cz
Šumperk
GIENGER spol. s r.o Expresssamoobslužný sklad
547425169
[email protected]
Nám. Jana Zajíce 12 787 01
www.gcskupina.cz
Šumperk
MAREGS spol. s r.o.
583215359
[email protected]
Jiøího z
Podìbrad 29
787 01
www.maregs.cz
Šumperk
PTÁÈEK a.s.
583285047
[email protected]
Jeremenkova 13
787 01
www.ptacek.cz
Šumperk
Richter + Frenzel, s.r.o.
602302095
[email protected]
Blanická 10
787 01
www.r-f.cz
Šumperk
Tespo-Topenaské centrum s.r.o. 583215540
[email protected]
8. kvìtna 2952/24
787 01
www.tespo-su.cz
Unièov
UNI-THERM Bhnek s.r.o.
[email protected]
Šternberská 503
783 91
www.uni-therm.com
602571953
585002447, 773569749
www.ptacek.cz
796 01
20-15
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Zlínský kraj
2
3
4
5
6
7
8
9
Mìsto
Firma
Telefon
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Bøeznice u Zlína
PTÁÈEK a.s.
577991393
[email protected]
Marušky 550
760 01
www.ptacek.cz
Hulín
KTO Haná, spol. s r.o.
573351302
Kromìøíž
GIENGER spol. s r.o. Express- 577110644
samoobslužný sklad
[email protected]
Sv. Anny 931
768 24
www.kto-hulin.cz
[email protected]
Hulínská 2342
767 60
www.gcskupina.cz
Kromìøíž
Glasspol spol. s r.o.
573331277
[email protected]
Malý val 1541/45
767 01
www.glasspol.cz
Kromìøíž
KTO Haná, spol. s r.o.
573344805
[email protected]
Husovo nám. 271/ 767 01
11
www.kto-hulin.cz
Kromìøíž
PTÁÈEK a.s.
Napajedla
GIENGER spol. s r.o.
a logistické centrum
Rožnov p.
Radhoštem
573339250
[email protected]
Jožky Silného 2684 767 01
www.ptacek.cz
[email protected]
Kvítkovická 1633
763 61
www.gcskupina.cz
GIENGER spol. s r.o. Express- 595245049
samoobslužný sklad
[email protected]
Pivovarská 30
756 61
www.gcskupina.cz
Slavièín
GIENGER spol. s r.o. Expresssamoobslužný sklad
577 110 639
[email protected]
Družstevní 5
763 21
www.gcskupina.cz
Uherské Hradištì
PTÁÈEK a.s.
572508414
[email protected]@ptacek.cz
Průmyslová 1152
(areál TRADECO)
686 01
www.ptacek.cz
Uherské Hradištì
Wärme, spol.s.r.o.
572 542 122, 739 389 401 [email protected]
Sady Malinovského 686 01
378
www.warme.eu
Uherské Hradištì Jarošov
GIENGER spol. s r.o. Express- 577110641
samoobslužný sklad
[email protected]
Pivovarská 514
686 11
www.gcskupina.cz
Uherský Brod
GIENGER spol. s r.o. Expresssamoobslužný sklad
[email protected]
U Koreènice 2518
688 01
www.gcskupina.cz
Uherský Brod
Richter + Frenzel, s.r.o.
604251656
[email protected]
Vlnovská 2512
688 01
www.r-f.cz
Uherský Ostroh
PTÁÈEK a.s.
572591185
[email protected]
Veselská 724
687 24
www.ptacek.cz
Valašské Meziøíèí
GIENGER spol. s r.o. Expresssamoobslužný sklad
577110642
[email protected]
Mikoláše Alše 845
757 01
www.gcskupina.cz
Valašské Meziøíèí
PTÁÈEK a.s.
571612007
[email protected]
40. pluku 1379
757 01
www.ptacek.cz
Veselí nad Moravou GIENGER spol. s r.o. Express- 577110656
samoobslužný sklad
[email protected]
Hutník 1048
698 01
www.gcskupina.cz
Vsetín
GIENGER spol. s r.o. Expresssamoobslužný sklad
577110648
[email protected]
Rokytnice 462
755 01
www.gcskupina.cz
Vsetín
Richter + Frenzel, s.r.o.
571412037, 571412255
[email protected]
Rokytnice 332
755 01
Zlín
VTP servis
576777223
[email protected]
nám. T.G. Masaryka 761 36
1281
www.suntoc.cz
Zlín-Píluky
GIENGER spol. s r.o. Expresssamoobslužný sklad
577110643
[email protected]
Cecilka 228
www.gcskupina.cz
20-16
www.honeywell.cz/acs
Správa 577110611
577110646
10
11
12
13
14
760 01
www.r-f.cz
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Moravskoslezský kraj
Mìsto
Firma
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Bohumín
GIENGER spol. s r.o. Express- 595245058
samoobslužný sklad
Telefon
[email protected]
Ès. Armády 360
735 81
www.gcskupina.cz
Bruntál
GIENGER spol. s r.o Expresssamoobslužný sklad
733610988
[email protected]
Krnovská 1020/16 792 01
www.gcskupina.cz
Bruntál
Richter + Frenzel, s.r.o.
554793012, 554793013
[email protected]
Žlutý kopec 23
792 01
www.r-f.cz
Èeský Tìšín
GIENGER spol. s r.o. Expresssamoobslužný sklad
595245059,
[email protected]
Továrni 1030/41
737 01
www.gcskupina.cz
Èeský Tìšín
M9 spol. s r.o.
558711145, 736764676
Tovární 1949/11
737 01
www.m9.cz
Frýdek-Místek
GIENGER spol. s r.o. Express- 595245053
samoobslužný sklad
[email protected]
Pøiborská 1585/12 738 01
www.gcskupina.cz
Frýdek-Místek
PTÁÈEK a.s.
[email protected]
Pionýrù 839
(areál SELIKO)
738 01
www.ptacek.cz
Havíøov-Bludovice
GIENGER spol. s r.o. Express- 595245056
samoobslužný sklad
[email protected]
Na Statku 1
736 01
www.gcskupina.cz
Havíøov-Mìsto
DaSt Inpo group s.r.o.
734230771
[email protected]
Palackého 689/2
736 01
www.dastinpo.cz
Jablunkov
M9 spol. s r.o.
733641468
[email protected]
Návsí (areál KB
Stavebniny)
739 91
www.m9.cz
Karviná
GIENGER spol. s r.o. Express- 595245057
samoobslužný sklad
[email protected]
Svatopluka
Èecha 881
735 06
www.gcskupina.cz
Karviná
INPO Trading, spol. s r.o.
596312684, 596314914
[email protected]
Nádražní 916/11
733 01
www.inpotrading.cz
Karviná
PTÁÈEK a.s.
596 321 675
[email protected]
Lešetínská 958/47 733 01
www.ptacek.cz
Krnov
GIENGER spol. s r.o. Express- 595245055
samoobslužný sklad
[email protected]
Petrovická 363/61
ww.gcskupina.cz
Nový Jièín
GIENGER spol. s r.o. Express- 595245054
samoobslužný sklad
[email protected]
Sv. Èecha 2088/13 742 42
www.gcskupina.cz
Nový Jièín
PTÁÈEK a.s.
[email protected]
K Nemocnici 2205/ 741 01
63
www.ptacek.cz
Opava
GIENGER spol. s r.o. Express- 595245050
samoobslužný sklad
[email protected]
Krnovská 159/110 746 01
www.gcskupina.cz
Opava
PTÁÈEK a.s.
553759621
[email protected]
Jiráskova 4
746 01
www.ptacek.cz
Ostrava
PTÁÈEK a.s.
595690011
[email protected]
Nad Porubkou
2278/31A
708 00
www.ptacek.cz
558404011
556730490
[email protected] , [email protected]
794 01
Ostrava
Richter + Frenzel, s.r.o.
596632070, 606713665
[email protected]
Slovenská 1085/1a 702 00
www.r-f.cz
Ostrava
Wärme spol. s r.o.
596718925, 774714718
[email protected]
Krmelinská 40
720 00
www.warme.eu
Ostrava
VIATHERM spol. s r.o.
555120055, 602530228
[email protected]
Varšavská 570/40
709 00
www.viatherm.cz
Ostrava - Kunèièky
PTÁÈEK a.s.
596240308
[email protected]
Stádal 26/73
718 00
www.ptacek.cz
Ostrava-Kunèièky
GIENGER spol. s r.o. Logistické 596229071
centrum
[email protected]
Rajnochova 655/
186
718 00
www.gcskupina.cz
Ostrava-Kunèièky
K.T.O. International s.r.o.
[email protected]
Vratimovská 624/11 718 00
596117612, 603841217
www.kto.cz
N
20-17
Reklamaèní øád
1. Všeobecné ustanovení a vymezení pojmù
Tento reklamaèní øád je zpracován dle zákona è. 89/2012 Sb., Obèanského zákoníku v
úèinném znìní a upravuje zpùsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnìní
nároku ze záruky.
Prodávající: Honeywell, spol. s r.o., V Parku 2236/18, 148 00 Praha 4, IÈ: 18627757
Kupující: je subjekt, který má s prodávajícím uzavøenou Rámcovou kupní smlouvu
nebo jinou formu smluvního vztahu.
2
2. Délka záruky
3
Záruèní doba zaèíná dnem pøevzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na faktuøe.
Faktura zároveò slouží jako záruèní list na všechno zboží u nás zakoupené. Záruèní doba
je stanovena na 24 mìsícù. Vyjímku mùže tvoøit zboží prodávané ve speciálních akcích.
4
3. Odpovìdnost za jakost a zákonná práva z vad
Záruka za jakost
Pokud má pøevzaté zboží nedostatky (napø. nemá sjednané nebo oprávnìnì
oèekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému úèelu, není kompletní,
neodpovídá jeho množství nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i
pøedsmluvním parametrùm), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující mùže u prodávajícího uplatnit bìhem záruèní doby podle svého požadavku
nárok na bezplatné odstranìní vady nebo na pøimìøenou slevu z ceny; není-li to povaze
vady neúmìrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbyteèného odkladu), lze uplatnit
požadavek na dodání nové vìci bez vad nebo nové souèásti bez vad, týká-li se vada
pouze této souèásti.
Není-li oprava nebo výmìna zboží možná, na základì odstoupení od smlouvy mùže
kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Bìhem šesti mìsícù od pøevzetí zboží
se pøedpokládá, že vada zboží existovala již pøi pøevzetí zboží.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míøe dosavadního
používání nebo opotøebení. U vìcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za
vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výmìnu má kupující v tìchto
pøípadech právo na pøimìøenou slevu.
5
6
7
8
Zákonná práva z vad
V této lhùtì mùže kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady,
která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou èi neodstranitelnou):
9
• odstranìní vady dodáním nové vìci bez vady nebo dodáním chybìjící vìci;
• bezplatné odstranìní vady opravou;
• pøimìøenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základì odstoupení od smlouvy.
10
Podstatné je takové porušení smlouvy, o nìmž strana porušující smlouvu již pøi uzavøení
smlouvy vìdìla nebo musela vìdìt, že by druhá strana smlouvu neuzavøela, pokud by
toto porušení pøedvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou èi neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranìní vady anebo
pøimìøenou slevu z kupní ceny.
11
12
13
14
20-18
www.honeywell.cz/acs
Reklamaèní øád
Záruku nelze uplatnit v následujících pøípadech:
• vypršela u reklamovaného zboží záruèní doba pøede dnem uplatnìní
• vada vznikla nedodržením pokynù stanovených výrobcem
• vada vznikla provedením neoprávnìného zásahu do zboží èi jiných úprav bez svolení výrobce
• vada vznikla zapojením do elektrické sítì neodpovídající pøíslušné normì
• zboží bylo poškozeno živly
• u položek, které jsou dodávány se zbožím nebo softwarem jako preventivní ochranné prostøedky
nebo které jsou aplikované èi nainstalované pro ochranné úèely
• opotøebení zboží pøimìøené dobì a zpùsobu jeho používání
• pøipojení nebo užívání zboží nebo softwaru s jakýmkoli nekompatibilním zbožím, softwarem
• èi pøídavnými zaøízeními
4. Vyøízení reklamace
Místem uplatnìní reklamace je urèená provozovna prodávajícího. Pøi zasílání výrobku k
reklamaci poštou nebo pøepravní službou si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby
zboží bylo zabaleno do vhodného a dostateènì chránícího obalového materiálu,
vyhovujícího nárokùm pøepravy. K reklamovanému výrobku je nutno pøiložit vyplnìný
reklamaèní protokol se všemi náležitostmi. Tento reklamaèní protokol je dostupný na
našich internetových stránkách www.honeywell.cz/home/. Bez tohoto øádnì
vyplnìného protokolu bude zboží vráceno zpìt na náklady kupujícího. Reklamace bude
vyøízena bez zbyteèného odkladu do 30-ti kalendáøních dnù ode dne doruèení
reklamace. Prodávající vydá spotøebiteli písemné potvrzení o provedení opravy,
pøípadnì o výmìnì vadného zboží za nový výrobek. Pro pøípad zamítnuté reklamace
prodávající spotøebiteli vydá písemné zdùvodnìní tohoto zamítnutí.
5. Závìreèné ustanovení
Tento reklamaèní øád nabývá úèinnosti dnem 1. 1. 2014. Zmìny reklamaèního øádu
vyhrazeny. Na ostatní blíže nespecifikované události se vztahují Všeobecné obchodní
podmínky spoleènosti Honeywell s.r.o., které jsou vystaveny na internetových stránkách
http://www.honeywell.cz/home/Odb.clanky/CZ_VOP.pdf/.
20-19
20-20
www.honeywell.cz/acs
• Technické informace
• Návod na montáž a
obsluhu
• CAD-výkresy
• Texty specifikací
• Fotografie výrobků
• Výběrové program
sídlo firmy:
Honeywell s.r.o.
Environmental Controls
V Parku 2326/18
148 00, Praha 4, Česká Republika
Tel.: +420 242 442 111
Fax.:+420 242 442 282
Kancelář Morava:
Jiřího z Poděbrad 29, Šumperk 787 01
Tel./fax: +420 583 211 404 www.honeywell.cz
http://www.facebook.com/coalarm
Okladka cennik CZECHY 2015 A4 montaz.indd 1
Výběr z ceníku 2015
www. honeywell.cz
http://www.facebook.com/coalarm
Regulace
Vytápění
Voda
Výběr z ceníku 2015
Uvedené ceny jsou bez DPH.
29.01.2015 09:38

Podobné dokumenty

Termostatické hlavice, ventily a šroubení DESIGN

Termostatické hlavice, ventily a šroubení DESIGN vedoucí sekce Velké regulace Ing.Vladimír Žaludek

Více

Regulace Vytápění Voda

Regulace Vytápění Voda 1 mbar 1 mbar 1 Pa 1 MPa 1 bar 1 kPa 10 m H2O

Více

FREKVENTOVANÝCH PRVKŮ MaR - OBJEDNACÍ

FREKVENTOVANÝCH PRVKŮ MaR - OBJEDNACÍ - OBJEDNACÍ ČÍSLA FREKVENTOVANÝCH PRVKŮ MaR

Více

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro Více informací naleznete na internetových stránkách: www.honeywell.cz/combush/

Více

Výběr z ceníku divize Environmental Controls pro

Výběr z ceníku divize Environmental Controls pro • Moderní provedení s výmìnnými kryty • Možnost instalace systému i do stávajících aplikací • Možné objednání cenovì výhodných sad

Více

Novinky - Honeywell CZ

Novinky - Honeywell CZ Ing. Miloš Hoff, PhD.

Více

Kontakty - Honeywell CZ

Kontakty - Honeywell CZ Kontakty Divize Environmental Controls – Sekce EC Building Èeská republika Pozice / Jméno:

Více

připojení otopných těles všech druhů montáž podlahového

připojení otopných těles všech druhů montáž podlahového , který zde pøedstavujeme plnì zachycuje soudobé svìtové trendy v oblasti vyuití plastù pro úèely rozvodù pitné èi uitkové vody, topení (vèetnì podlahového) a domovní plynofikaci. Pøedností systé...

Více