LMA StoneBreaker

Komentáře

Transkript

LMA StoneBreaker
LMA StoneBreaker™
Síla ve va‰ich rukou
Úãinná ruãní fragmentace kamene LMA StoneBreaker™
Pfiístroj firmy LMA Urology Suisse S.A. je sofistikovan˘ pneumatick˘ systém urãen˘ k fragmentaci kamenÛ
v moãovém traktu rychleji a efektivnûji, neÏ bylo moÏné kdykoliv pfiedtím. Produkt ‰v˘carského designu a v˘roby
je prÛlomem v úãinnosti a klinické efektivitû díky promy‰lené koncepci a ergonomii ruãního pfienosného systému.
•
•
•
•
•
•
•
Vyrobeno ve ·v˘carsku
Lehce pfienosn˘ systém
Bez nutnosti pfiipojení k externímu zdroji energie
Kompatibilní s bûÏn˘mi endoskopy
Rychlá fragmentace zkracuje operaãní v˘kon
Men‰í retropulze
Robustní, ergonomick˘ a intuitivní
Klinické hodnocení nového pneumatického litotriptoru
LMA StoneBreaker™
Abhay Rané1, S V Kandaswamy2, Pradeep Rao3, Monish Aron4, Rajeev Kumar4 and Narmada Gupta4
East Surrey Hospital, Redhill
Vedanayagam Hospital, Coimbatore, 3Mamata Hospital, Mumbai, 4AIIMS, New Delhi, India
1
2
Abstrakt:
Cíl: LMA StoneBreaker™ (LMA Urology, Jersey, Cl) je inovativní pfiístroj mnohem kompaktnûj‰í
a ekonomiãtûj‰í ve srovnání s jin˘mi souãasn˘mi intrakorporálními pneumatick˘mi litotriptory, ale
také disponuje vy‰‰í silou generovaného kontaktního tlaku 29 barÛ, coÏ umoÏÀuje úãinnûj‰í
pneumatickou fragmentaci a odstraÀování kamenÛ v prÛbûhu perkutání nefrolitotomie (PCL),
uretroskopické fragmentace kamene (USF) a vezikální litotripse (VL).
Materiál a metody:
V tomto souboru bylo prospektivnû hodnoceno 102 pacientÛ. Pomocí pfiístroje LMA StoneBreaker™
bylo o‰etfieno 49 PCNL, 48 USF a 5 VL. U kaÏdého pfiípadu byl dokumentován poãet rázÛ-‰okÛ
potfiebn˘ch k fragmentaci kamene aÏ do úplného vyãi‰tûní a stupeÀ retropulze a evidována kaÏdá
traumatizace urotelu.
V˘sledky:
Fragmentace v‰ech kamenÛ probûhla úspû‰nû a v‰ichni pacienti byli kamenÛ zbaveni. Poãet rázÛ‰okÛ byl signifikantnû niωí neÏ je bûÏnû potfiebné pfii pouÏití jiného pneumatického pfiístroje.
Na konci kterékoliv procedury nebylo evidováno Ïádné trauma urotelu.
Závûr:
LMA StoneBreaker™ se jeví jako bezpeãn˘, efektivní, robustní a kompaktní pfiístroj pro
intrakorporální litotripsi.
Demografie:
PCNL (n = 49)
Velikost kamene: 1,8 aÏ 4,8 cm (stfied 2,8 cm)
odlitková litiáza / ãásteãná odlitková litiáza 33
kámen v ledvinové pánviãce
16
( jedna punkce: 43 / více punkcí: 6)
Poãet potfiebn˘ch rázÛ-‰okÛ: 2 – 76 (stfied 34)
USF (n = 48)
Velikost kamene: 0,8 aÏ 3,1 cm (stfied 1,1)
horní ureter
6
stfiední ureter
19
dolní ureter
23
Poãet potfiebn˘ch rázÛ-‰okÛ: 4 – 24 (stfied 9)
VL (n = 5)
Velikost kamene: 2,8 aÏ 7 cm
Poãet potfiebn˘ch rázÛ-‰okÛ: 25 – 60 (stfied 48)
Jak pfiístroj funguje
LMA StoneBreaker™ je pfienosn˘ kontaktní intrakorporální litotriptor, urãen˘ k fragmentaci kamenÛ
v moãovém traktu. Pfiístroj váÏí asi 500g vãetnû sondy a nevyÏaduje pfiipojení ke zdroji elektfiiny nebo
tlaku. Je pohánûn vysokotlakou plynovou bombiãkou CO2, která zaji‰Èuje tlak o síle 29 barÛ na
‰piãce sondy. Pohyb sondy samotné je minimální a umoÏÀuje bezpeãnou fragmentaci kamene.
Bombiãka se stlaãen˘m CO2 poskytuje nezbytné mnoÏství energie pro jednu chirurgickou
proceduru. V momentu, kdy je bombiãka perforována vestavûn˘m ‰roubovacím systémem, plyn
prochází pfiednastaven˘m regulátorem tlaku a vyplní prostfiední komoru pfiístroje. PruÏinov˘ úderník
je aktivován pfii stisknutí spou‰tû, stlaãen˘ plyn expanduje a dochází k transmisi energie na úderník,
ten narazí na veden˘ projektil, kter˘ okamÏitû pfiená‰í energii pfiímo na sondu. Expandující plyn
opou‰tí komoru pfies speciálnû vytvofien˘ v˘fukov˘ port a v˘fukovou hadici. PruÏina vrátí úderník do
v˘chozí pozice. KdyÏ spou‰È zapadne zpût, stfiední komora se opût naplní plynem a pfiístroj je
pfiipraven k dal‰ímu rázu-‰oku. Jedna plná bombiãka CO 2 umoÏÀuje provedení minimálnû 80 rázÛ‰okÛ. KdyÏ je operace ukonãena, bombiãka se uvolní a vyjme, aby do‰lo k automatickému
vypu‰tûní zbytku plynu.
© DAHLHAUSEN CZ 08/2008
Dahlhausen CZ spol. s r.o., Knínická 1577, 664 34 Kufiim
tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071, e-mail: [email protected]
www.dahlhausen.cz

Podobné dokumenty

strana 12

strana 12 (moÏné jako stavební pozemek) za RD v Blansku. Tel.: 776 771 050. ➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. ➨ V RD v Blansku ...

Více

Přehled přístrojů pro litotripsii

Přehled přístrojů pro litotripsii P ehled p ístroj pro litotripsii Pro bližší informace prosím kontaktujte obchodní odd lení spole nosti Hospimed:

Více

Farmaceutické informace 1/2016, soubor typu pdf

Farmaceutické informace 1/2016, soubor typu pdf LÉČBA MOČOVÉ INKONTINENCE U ŽEN Močová inkontinence je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) definována jako nechtěný únik moči, který způsobuje sociální a/nebo hygienický problém a je objektivně...

Více

·kodlivé Psychiatrické „Léăby“

·kodlivé Psychiatrické „Léăby“ provádûl dal‰í experimenty ❚ „Dává nevûdoména prasatech a do‰el k záUgo Cerletti ECT pro lidi. mu zku‰enost s umíráním vûru, Ïe „tyto jasné dÛkazy a znovuzrozením.“ rozplynuly v‰echny mé po❚ „Plodí...

Více

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku hepatikojejunoanastomóza horní končetina (y) hypertrofická kardiomyopatie hemokoagulační skrínig hearing level hyperlipidémie hereditární motorická neuropatie horní nasální arkáda horní nasální kva...

Více

diplomka AD

diplomka AD individuální výrobu jednotlivých protéz. Zornici imituje černá

Více

Termicky vodivé materiály

Termicky vodivé materiály (T-preg, T-lam) T-grease PouÏitím IMPCBs, které jsou u Laird Technologies nabízeny pod oznaãením T-lam, lze vyrobit tepelnû vodivé desky s plo‰n˘mi spoji na velk˘ proud, které produkují velmi mnoho...

Více

zde ke stažení OBRÁZKOVÝ KATALOG ROUBOVANÝCH

zde ke stažení OBRÁZKOVÝ KATALOG ROUBOVANÝCH užitkových rostlin, například zvýšení vzrůstnosti u okurek, snížení vzrůstnosti u hrušní a jiných ovocných stromů (v důsledku mají rychlejší nástup do plodnosti), u mnohých peckovin zvýšení odolnos...

Více