DEFrrrEa

Komentáře

Transkript

DEFrrrEa
@&DEFrrrEa
PRoHmSerui o vmsrNosrEcH
Podle naiizeni Evropskeho parlamentu a rady (EU) e3A512011, kterym
se stanov[ harmonizovan1 podminky pro uvdd6ni stavebnich vyrobku na
trh, a ktenfm se ru5i sm6rnice Rady 89/106 EHS.
Mdkka polyuretanovd izoladnI pdna
Typ lVarianty: Sealection
Technicki popis vfrobku
a
@
-
stiikan6 tepeln5 izolace.
Agribalance stiikan6 p6nov6 izolace
jeho pouZiti:
Mekke p6nov6 izolace je izola6ni syst6m s nlzkou hustotou s otevienou
strukturou bun6k.
lzolace se stilk6 nebo vstiikuje. Vyr6bi se pomocf sm[ch6ni pryskyiicov6
a polyizokyan6tov6 sloZky.
Tento vyrobek je urden na tepelnou izolaci sten, pil6ek, podlah,
mezilehlfch podlah/stropu a stropu.
Tuto izolaci lze pouZit ve stavb6ch, kde nenl vystav6na vlhnut[,
zvllr1vdnl, siln6mu Sfieni vlhkosti, kondenzaci nebo dlouhodob6mu
stladen[.
Minim6lni tlou5fka izoladn[ vrstvy vytvoiene vyrobkem je 50 mm.
Maximdrlni tlou5tka izolalni vrstvy vytvoien6 uirobkem je 375 mm.
Vf robce:
Demilec USA LLC
Misto vliroby:
2925 Galleria Drive, Arlington, TX 76011, USA
t
PRoHLeSerui o vLASTNosrEcH
Vfrobce prohla5uje, Ze se rnirobek shoduje s normou ETA 1310613 ze
dne 30.06.2013 (platne do 30.06.2018\, vydan6 VTT Expert Services
Ltd, PL1 001,02044 VTT, Finsko v n6sledujlclch vlastnostech:
Ziikladni parametry
Vlastnosti v'irobku
Reakce na ohei:
Tiida F
(netestovdno)
Absorpce vody podle:
EN 1609
2,64 kg/m'
Propustnost vodni p6ry
podle:
EN 12086
Tepeln6 vodivost
a objemovd hmotnost
podle:
EN 12667, EN ISO 10456,
EN'1602
Pevnost v tlaku pri 1Oo/o
deformaci
podle: EN 826
3,1-87x10-1' kg/msPa
Pevnostvtahuvrovine
l_l_,3 kPa
Harmonizovand
technick5 specifikace
p - 6,11
0,03836 Wmk (hustota
9,zkglm3)
1.L,2kPa
ETA 1310613
desky
podle: EN 1608
Pevnost v tahu kolmo na
rovinu desky (delaminace)
1l_,5 kPa
Rozmerov6 stabilita(d6lka/
Sifka/tloustka)
+70'C, 90o/o,48 h, EN 1604
+23'C,75%,48 h, EN1603
-20'c.48 h, EN 1604
-+0,271 +0,20/ +0,97%o
Beze zm6n
-o,o2l -0,o1,/ -o,o1o/o
Syst6m posouzeni shody: 3
t
PROHLASENI O VLASTNOSTEGH
N6zev a adresa notifikovan6 osoby:
Notifikovan6 osoba d. 0537:
VTT Expert Services Ltd, PL 1000, 02011 VTT, Finsko
Protokol o poditedni zkou5ce typu:
0537-CPD-010030170
TechnickS specifikace: ETA 13/0613 ze dne 30.06.2013 (platn5 do
30.06.2018), vydane VTT Expert Services Ltd, PL 1001, 02011 VTT,
Finsko.
Toto prohl55enf o vlastnostech se vyd6v6 na uihradnf odpovEdnost WSe
uveden6ho vfrobce.
Podeps5n za vyirobce:
lt e u ek * tff {*ev-....17:.,il..
MICHAEL LAMMINEN (Ph.D.)
SENIOR MANAGER OF TECHNOLOGY
AND INTERNATIONAL SALES
/:::vtT €n *s.:tt.
DEMILEC USA, 3315 E. Division St.,
7 601 1, USA
-fr2(
Signature
Arlington, TX
DENISE HEBNANOEZ
My Commission Expires
September 14,2015
-raf-I
TEXAS ORDINARY CERTIFICATE OF ACKNOWLEDGMENT
crvrl PRACTToE & REMEDTES CODE S 121.007
The State
ofTexas
countyofb
I
I
,.
Before me,
Name and Character of
Notarizing Officer, e.9.,
"John Smith, Notary Public"
on
this day personally
aPPeared
,
Name of Signer
I
I
known to me
proved to me on the oath of
Name of Credible Witness
--proved
to me througr,
(a<-crt\
f)c..,< -- Lic*-',^':. <\f,r OtJ i*1 he',q
Description of ldentity Card or Doc'ilment
to be the person whose name is subscribed to
the foregoing instrument and acknowledged
to me that he/she executed the same for the
purposes and consideration therein expressed.
Given under my hand and seal of office this
DY
day or
A
,ADH.
Year
Day
*\.Q-j=*
Signature of Notarizing Officer
Place Notary Seal and/or Stamp Above
OPTIONAL
Though the information in this section is not required by law, it may prove valuable to persons relying on
the document and could prevent fraudulent removal and reattachment of this form to another document.
Description of Attached Document
Title or Type of Document:
Document
Date: \i>\(}..
Number of Pages:
Signe(s) Other Than Named Above:
O 2013 National Notary Association
\\\*
. NationalNotary.org .
1-800-US NOTARY (1-800-876-6827) ltem #5243
t

Podobné dokumenty

@EErurrLEc

@EErurrLEc purposes and consideration therein expressed.

Více

Evropské technické schválení ETA-03/0027

Evropské technické schválení ETA-03/0027 ETICS, je navržen a zpracováván v souladu se směrnicemi pro zpracování držitele schválení poskytnutými “Centre Scientifique et Technique du Bâtiment“. ETICS se skládá z následujících komponent, kter...

Více

"ffi8ii,tH["i:?tls3]`s3#,5:it",,#j$h`i:#sl`dft!!`:Hi13:1.,5gt",,9i,tJ3".

The poh-mer prob. was tfipped in the snNple sptire,rnd pushed to$'ar(ls the botton slide, so thdi the trzrppirrs bennr wiist e'trs fbDred se!€rnl rnicronreie|s irside the sLicle.The s?rmr)leNas th€...

Více

Fin 2 - Vracovice

Fin 2 - Vracovice Neinvest.pii.transfery z v5eob.pokl.sprevy stAt.rozpodtu

Více

HEATLOK SOY

HEATLOK SOY • Heatlok soy je dvojsložková, sprejovou formou nanášená pevná polyuretanová pěna zelené barvy o hustotě 34-37 kg/m3. • Tato sprejová pěna je používaná jako tepelná izolace, hydroizolace, parozábra...

Více

stáhnout pdf - NastrikovaIzolace.cz

stáhnout pdf - NastrikovaIzolace.cz Časové omezení platnosti tohoto protokolu o klasifikaci je 5 let ode dne jeho vydání Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schválení typu nebo certifikát výrobku. Klasifikace výrobku v tomto pro...

Více

stáhnout pdf - NastrikovaIzolace.cz

stáhnout pdf - NastrikovaIzolace.cz - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů.

Více