zpravodaj - Stará Ves

Komentáře

Transkript

zpravodaj - Stará Ves
Březen 2008
zdarma
Přišlo jaro do vsi,
kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi nama
a včil už je za horama,
hu, hu, hu
jaro už je tu!
č. 1
28. březen
DEN UČITELŮ
Všem pedagogickým pracovníků, učitelů a vychovatelům děkujeme za práci,
kterou věnují vzdělání a výchově našich dětí. Přejeme
jim hodně zdraví, mnoho
trpělivosti a úspěchů v práci
i v osobním životě.
Vstoupili jsme spolu do roku 2008 (zprávy ze ZŠ)
Otázkou, čím asi bude
tento rok významný, se
už zaobírám pravidelně.
Určitě jste zvědaví alespoň na pár postřehů. Tak
tedy mezinárodně je letošní rok věnován bramborám
a jazykům. Od astrologů
a numerologů se dovídáme,
že končí věk Ryb a vlády
se ujímá Vodnář. A Vodnář
představuje Moudrost
a Lásku a obojího
vám všem přeji hojnost.
A co nám řeknou čísla o uplynulém pololetí
školního roku 2007–2008?
Školní rok zahájilo 226 žáků v 10 třídách.
Z toho 115 na I. stupni a 111 na II. stupni. Do jednoho oddělení školní družiny docházelo pravidelně 34 dětí. A k tomu dalších
10 v poledních hodinách čekalo na autobus,
kroužky a hodiny v základní umělecké škole.
Do mateřské školy máme zapsáno 54 dětí. Ve
školní jídelně se stravovalo 258 žáků a dětí,
36 zaměstnanců školy a 132 cizích strávníků.
To je 426 obědů každý den.
V prospěchu dosáhla škola průměru 1,49,
žáci zameškali průměrně 44 hodiny, byly
uděleny dva 2. stupně z chování, 2 důtky ředitele školy, 7 důtek třídního učitele a 34 napomenutí třídního učitele za zapomínání
a nepořádnost, vulgární vyjadřování i pokusy
2
o šikanování spolužáků. Vedle toho jsme udělili 62 pochval třídního učitele a 10 pochval
ředitele školy za vynikající prospěch, medailová umístění v soutěžích a olympiádách, za
skvělou reprezentaci školy a obce, práci pro
třídu, pomoc spolužákům a řadu dalších záslužných aktivit. Tito žáci nám i vám dělají
radost. Pracovaly kroužky – školní časopis,
chovatelský, rybářský, ručních prací, národopisný a znova modelářský. Nepovinný
předmět náboženství navštěvovaly 2 skupiny
starších a mladších dětí.
Součástí naší školy je i několik oddělení
Základní umělecké školy v Brušperku a vzájemná spolupráce se úspěšně prohlubuje. Ve
spolupráci se ZUŠ se krásně rozvíjí pěvecký
kroužek a některé žáky vedle zpěvu zlákal ke
hře na hudební nástroj. Naši žáci se věnují
sportům a zálibám v místních i přespolních
organizacích – kopaná, házená, cvičení v tělovýchovné jednotě, hasiči, turistické a skautské oddíly a v řadě dalších. Ve školních
soutěžích máme za sebou sportovní soutěže
a olympiády v odborných předmětech s postupy do okrskových nebo okresních kol. Děti
z mateřinky mají za sebou několik vystoupení,
různých radovánek, lyžařský kurz a k tomu
zhlédly spoustu pohádek ve školce i v kamenných divadlech. Dodneška se k nám dostávají
ohlasy na nádherný adventní koncert v našem
kostele. Prosincový česko-slovenský adventní
koncert na Slovensku Rakovjany okouzlil a už
se těší na další společné akce. Žáci 9. ročníku
si napsali vědomostní testy CERMAT jako
přípravu na přijímací zkoušky. V těch opravdových přeji devítkám i těm, kteří se hlásí na
víceletá gymnázia, hodně úspěchů.
Na závěr chci poděkovat za dobrou práci
pracovníkům školy a všem, kdo nám pomáhají nebo s námi alespoň sympatizují.
Mgr. Pavel Plečka,
ředitel školy
Krásné prožití
velikonočních svátků
přeje všem našim
spoluobčanům
obecní úřad a redakční rada
Bývávaly časy, tentokrát
ve znamení „osmiček“
„V roce 1868 bylo u nás (ve Staré Vsi) 1362
obyvatelů, z toho počtu 19 židů a 182 domovních čísel. 18 domů bylo pojištěno proti ohni
u Brněnské vzájemné pojišťovny, ostatní domy nepojištěny. Škola byla jednotřídní a bylo
v 1. oddělení 94 a ve 2. oddělení 86 dětí, vyučováno střídavě, ráno 1. oddělení a odpoledne 2. oddělení.“
1898 - „Na počesť padesátiletého jubilea
panování císaře Františka Josefa I. založena v obci Jubilejní knihovna obce Staré Vsi
o 150 svazcích. Tato v roce 1907 darována
byla hospodářskému spolku Přemysl.“
„Zaznamenáno budiž pro věčnou paměť,
že v době tak těžké (v době soudních sporů
o pozemky pastvy) starali se tehdejší zástupci
obce (Košatky) o nejdůležitější potřebu všech
občanů, o komunikaci. Důkazem toho jest silnice od mostu oderního přes Malou Košatku
do Staré Vsi r. 1906 – 1908, most přes řeku
Lubinu r. 1908, most přes řeku Odru r. 1909.
3
Zrušen byl i mýtní poplatek, který vybírali úsilím lékařů.“
1978 - předsedou Českého svazu chovatelů
Jiří Mikeska, Frant. Vantuch a naposled Ondrobného zvířectva se stává pan Jiří Hůlka.
dřej Vavrečka.“
1928 - „Za účelem informace občanstva Organizace má 18 členů.
v obci Staré Vsi n. O. a okolních obcí rozhodlo se několik jednotlivců vydávati měsíčně
vycházející časopis, který by přinášel zprávy
o nejnovějších událostech místního i širšího
významu. Nový časopis nazván Nové cesty,
pokrokový měsíčník za redakce Vojtěcha
Chvostka a majitele Aloise Chvostka, všichni
ze Staré Vsi. Celková úprava listu byla ve
formě osmerkové s barevnou obálkou. List
vycházel 25. Každého měsíce a jednotlivá
čísla prodávána za 2,20 Kč.“
1928 - „1. března zahájena osobní doprava
Teichmannova z Fryčovic, přes Starou Ves
Mgr. Jaromír Chvostek
n. O. do Moravské Ostravy. Předchůdce Jan
Svobodník z Kopřivnice přestal jezditi již 29.
Informace „ze zámku“
února 1927.“
1948 – „dne 9. dubna se konala první schůVážení spoluobčané,
ze reorganizovaného místního národního výv našem zpravodaji se 4krát ročně dočítáboru… Předsedou byl zvolen soudruh Alois te o nejdůležitějších změnách v obci, práci
Galásek, náměstky s. František Knap a Jaro- spolků, narozených občáncích, kulturních
mír Dlouhý. V téže schůzi zbaveni čestného a společenských akcích atd. Mnohé z vás (neobčanství Dr. František Uhlíř a Msg. Jan Šrá- bo dokonce většinu) ale také zajímá, kterým
mek… 30. května konaly se volby do národní- směrem se naše obec bude ubírat dále, o čem
ho shromáždění, které ukázaly, že v naší obci jedná či jednala rada obce nebo zastupitelstvo.
jest mnoho občanů, kteří mají nepřátelský Přestože je většina těchto informací přístuppostoj ku lidově demokratickému zřízení, ač- ná veřejnosti buď přímo na obecním úřadu,
koliv to při únorových událostech neprojevili. nebo prostřednictvím webových stránek obce,
Volby proběhly následovně: pro jednotnou nejpřístupnější a nejpohodlnější je cesta inforkandidátku se vyslovilo 673 voličů, bílých mací přímo do vašich rukou prostřednictvím
lístků odevzdáno 451, neplatných lístků ode- stránek našeho zpravodaje. Proto bude od tovzdáno 47.“
hoto čísla součástí zpravodaje rubrika Infor„Jako odstrašující příklad budoucím. Věra mace ze zámku. V jejím obsahu se objeví výDoležílková, žákyně 4. třídy obecné školy, běr takových informací, které jsou zajímavé
dcera pekařského mistra Jana Doležílka č. pro širší okruh našich občanů vždy za dobu
p. 225, chtěla si dne 1. ledna 1948 rozsvítit od vydání předešlého zpravodaje. Z pochopivánoční stromek. Děvče bylo doma samo jen telných (hlavně prostorových) důvodů budou
se svou sestřenkou Tani Korpasovou, taktéž vypuštěny informace typu „schválení použižačkou 4. třídy. Od hořící svíčky vzňala se tí rezervního fondu příspěvkové organizace“
na děvčeti noční košile a než se obě vzpama- apod., některé informace budou v zájmu
tovaly, utrpělo děvče popáleniny nejtěžšího stručnosti a přehlednosti zjednodušeny oproti
rázu. Při životě byla zachráněna nadlidským protokolům z jednání orgánů obce. Věřím, že
4
vás nová rubrika zaujme a nebo i více vtáhne
do dění v obci – vždyť dobře míněných rad
a podnětů není nikdy dost.
ho střediska“, zejména s dispozicí vnitřního
uspořádání. Byla podána žádost na stavební
úřad o vydání stavebního povolení.
• RO schválila jmenování velitele JPO
V Košatka - p. Rostislava Venclíka (Košatka,
Staroveská 124). Důvodem změny je ukončení činnosti starosty SDH Košatka pana Radovana Ličky, na jehož místo nastoupil stávající
velitel p. Radek Rusek.
• RO se seznámila s průběhem prací a předběžnými výsledky studie využití vojenského
monobloku. Po konzultaci s Agenturou pro
regionální rozvoj bude studie předána obci.
• RO vzala na vědomí informaci o nově
vzniklém občanském sdružení Festival Poodří
Františka Lýska.
• RO jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí rozhodla uhradit z rozpočtu obce zpracování projektu na opravy a revitalizaci ZŠ a zpracování
energetického auditu ZŠ.
• RO bere na vědomí informaci o zpracovaných projektech „Stavební úpravy domu čp.
288 (Dům zdraví)“ a „Oprava podlahy a zaizolování základů proti zemní vlhkosti kulturního domu v Košatce“, které zpracovala firma
INPROS Frýdek-Místek. Rada se seznámila
s těmito investičními záměry a s ohledem na
finanční náročnost projektů doporučuje realizaci opravy KD Košatka provést z vlastních
rozpočtových prostředků v letošním roce
a pro projekt Domu zdraví využít vyhlášené
dotační programy v rámci ROP.
• Rada obce rozhodla o realizaci první části
stavby Propusty – Panský důl (I. etapa) a zadání stavby firmě Jan Slabý, ul. Fryčovická,
Brušperk. Cena stavby je 350 360 Kč vč.
DPH.
Vybrané informace z jednání Rady obce
a Zastupitelstva obce Staré Vsi n. O.:
• Rada obce schválila přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč pro zabezpečení technických podmínek provozovatelů
kontaktních míst veřejné správy Czech POINT pro nákup výpočetní techniky, případně
kancelářského materiálu.
• Rada obce se zabývala podněty občanů
týkající se krátkodobého nájmu místnosti ve
staré vinárně a rozhodla o stanovení nájmu od
1. 1. 2008 takto:
Za 1 hodinu
300 Kč
Za 1 – 2 hodiny
400 Kč
Za 1 – 3 hodiny
500 Kč
Za 3 – 4 hodiny
600 Kč
Za 4 – 24 hodin
1 000 Kč
• Rada obce se seznámila s návrhem plánu
staveb pro rok 2008 (mj. označení ulic, oprava kulturního domu v Košatce, zastávkový záliv u hřbitova) a roky následující, který zpracovala stavební komise, a bude z něj vycházet
při přípravách investičních akcí v obci.
• Starosta obce předložil RO návrh darovací
smlouvy na převod Vysílacího střediska Košatka ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR
do majetku obce. Součástí předání majetku
není majetkoprávní vypořádání všech pozemků v oploceném areálu. Schválení darovací smlouvy bude projednáno ZO dne 17. 3.
2008.
• RO schválila prodloužení nájemní smlouvy občanského sdružení Keltik v prostorách zámku a prodloužení nájemní smlouvy
p. Vackové Jany na pronájem nebytových
prostor v budově čp. 247 do 31. 12. 2008.
• RO schválila, aby se částka za rozvoz oběDotace – cesta ke
dů ze školní jídelny, kterou zajišťuje obecní
zvelebení obce
úřad, zvýšila na 6 Kč.
• Starosta obce seznámil RO s pracovními
Vstup do Evropské unie otevřel obcím
materiály projektu „Rekonstrukce zdravotní- vrátka ke získání štědrých dotací z unijní po-
5
kladny. Také naše obec si z velkého krajíce
ukousla nemalou porci: podařilo se rekonstruovat zámecký park, vybudovat parkoviště, vybavit obecní úřad atd. Také u několika
plánovaných stavebních akcí pro tento rok je
připojena poznámka „pouze v případě poskytnutí dotace“.
Významně se dotace – a nejen ty unijní – podílely na rekonstrukci budovy zámku
a části interiéru. Co zbývá? Jen „maličkost“
– dokončit rekonstrukci dalších 2 pater zámku
i arkádového nádvoří, těžce poničeného povětrnostními vlivy a provozem školy, zejména
pak školní jídelny.
Pro vyřešení financování projektu na dokončení rekonstrukce podala obec žádost
v rámci dotačního programu Finanční mechanismus EHP/Norsko se zaměřením na
prioritu Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví. Nejde o nijak zanedbatelné
částky – projekt počítá s rozpočtem ve výši
51.964.320,00 Kč. Z tohoto téměř astronomického čísla, téměř dvojnásobně převyšujícího roční obecní rozpočet, by měla činit
dotace EHP/Norsko 44.169.672,00 Kč.
Jaké jsou cíle projektu?
• rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží
zámku včetně střechy
• obnova původní novorenesanční věžičky
zámku, která byla zničena za 2. sv. války
• zřízení společenského a vzdělávacího centra zaměřeného na školní mládež a dospělou veřejnost obce i spádového okolí
Zbývá jen přání, aby naše žádost úspěšně
proplula všemi úskalími skrytými v kancelářích patřičných úřadů. Pokud vše dopadne
dobře, můžeme se těšit na plnou rehabilitaci
našeho zámku. A ten si to zcela jistě zaslouží.
Stavební činnost, územní plán, další rozvoj
vesnice – to jsou časté dotazy, se kterými se
denně obracejí občané na pracovníky obecního úřadu. Abychom vyšli vstříc tazatelům,
připravujeme na měsíc duben vydání speciálního čísla Staroveského zpravodaje, ve
kterém budou podrobněji popsány další plá-
ny rozvoje obce, výhledy, postup přípravy
územního plánu, kanalizace, protipovodňových opatření apod.
Mgr. Jaromír Chvostek
Ještě jednou k ulicím
Před časem, když jsme naše čtenáře seznamovali s názvy ulic ve Staré Vsi, jsme slíbili,
že je blíže seznámíme s osobností muže, po
kterém je nazvána jedna z nejdůležitějších
ulic v naší obci, která vede od zámku k hasičské zbrojnici. Tak tedy:
Kdo to byl – DUŠAN RŮŽA
Počet odchovanců staroveské házené se
počítá na stovky. Nad nimi ale
jasně ční jméno Dušan Růža. Možná měl
v sobě více umu,
možná více štěstí, ale on jediný
v házené sahal
k metám nejvyšším, ovšem
už ne v národní
házené, nýbrž
v handbalu. Ale
popořádku.
Dušan Růža se narodil 24. července 1929
ve Staré Vsi. V rodné vesnici prošel základní
školou, roku 1943 nastoupil do učení v oboru strojní zámečník ve Vítkovicích, po roce
přešel na Průmyslovou školu strojní v Ostravě-Vítkovicích. Tam v roce 1948 maturoval.
Po studiích začal vyučovat na učňovské škole
ve Vítkovicích odborné předměty a roku 1951
narukoval do Prahy k výkonu vojenské služby.
S házenou začal ve staroveském žákovském
mužstvu, v dorosteneckém věku už hrával za
družstvo mužů. Výborné výsledky ho po pří-
6
chodu na vojnu předurčily k okamžitému ná- 2 měsíce fungování bylo vydáno 30 výpisů
stupu do ATK (Armádní tělovýchovný klub, z Rejstříku trestů a 38 z Katastru nemovitospozději přejmenovaný na ÚDA – Ústřední tí.
dům armády, později Dukla).
Tato služba je dle zákona zpoplatněna a čiV době jeho nástupu se zde ještě hrála čes- ní u prvních tří uvedených výpisů 100 Kč za
ká házená, zároveň se ovšem začal prosazo- první stránku a 50 Kč za každou další. U vývat handbal – mezinárodní házená o sedmi pisu z Rejstříku trestů činí poplatek 50 Kč.
hráčích (počet hráčů je tady důležitý, protože
v té době se hrála v Evropě, zejména v RaRadosti a starosti
kousku a Německu, i mezinárodní házená
komise pro občanské
o 11 hráčích na velkém fotbalovém hřišti).
Dušan Růža přešel z české házené na handbal.
záležitosti
V dresu ATK se stal reprezentantem ČSSR
Komise pro občanské záležitosti při obeca působil několik let dokonce jako kapitán národního mužstva. Vrcholem jeho kariéry je ním úřadu úzce spolupracuje s matrikářkou
rok 1958, kdy s týmem obsadil druhé místo paní Bronislavou Pavloskovou a je vlastně
prodlouženou rukou obecního úřadu směrem
na mistrovství světa v handbalu.
k
občanům v záležitostech soukromého živoPo ukončení působení v Dukle r. 1959 odta.
chází do Gottwaldova (nynějšího Zlína) a zde
Velmi radostné je vítání novorozenců do
až do roku 1964 hraje 1. ligu házené. Toho roku přestupuje do Karviné, kde působí života a svazku obce. Slavnostně nastrojená
jako hráč a zároveň trenér dorosteneckého miminka i maminky a hrdost tatínků, to samo
mužstva. Mezitím stihl ještě jednu sezónu sebou podtrhuje důležitost obřadu, který se
vést z trenérské lavice reprezentační mužstvo, nejméně dvakrát v roce opakuje v obřadní síni
které obsadilo na mistrovství světa v Němec- našeho zámku. A když zazní hudba v podání
ku 6. místo. Krátkodobě působil i v dálném paní učitelky Jany Paličkové a zpěv či recitaReykjavíku coby trenér národního mužstva ce žáků místní základní školy, je o důstojnou
atmosféru postaráno. Promluva předsedkyně
Islandu.
I po návratu působil v Karviné u mužstva komise paní Karly Lyčkové k rodičům vlastdorostu, jeho práci ale v závěru roku 1988 ně vítá nové občánky do života a svazku obpřerušuje těžká nemoc, jíž 21. února 1989 ce. Pak už jen slavnostní podpis rodičů do
pamětní knihy, stisk ruky, předání kytičky
podléhá.
a dárku v podobě hračky a pohádkové knížky,
na památku. Jak radostná je to
Pracoviště Czech POINTu fotografování
událost!
Život pokračuje dále a členové komise mají
Od 1. ledna tohoto roku je místní obecní
úřad provozovatelem kontaktního místa veřej- další povinnosti týkající se mnoha osobních
né správy, tzv. Czech POINTu. Jeho prostřed- záležitostí občanů. Je třeba pomoci a udělat
nictvím mohou občané získat ověřené výstupy radost i těm dříve narozeným.
Ve spolupráci s kulturní komisí a Klubem
z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí,
Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů. důchodců je v květnu organizována slavnostTyto výpisy lze u nás získat na počkání, do- ní veřejná oslava Dne matek. Opět kulturní
plněné ověřovací doložkou. Odpadá tím program mateřské, základní a umělecké škocestování na příslušné úřady. Nové služby ly, kytičky, dárky vyrobené žáky výtvarného
už využil poměrně vysoký počet občanů – za kroužku ZŠ za vedení paní učitelky Zdenky
7
Chvostkové a paní učitelky Hany Haasové,
projev a blahopřání starosty obce ing. Dalibora Dvořáka. Na toto veřejné setkání jsou
osobně pozvány všechny ženy z Košatky a ze
Staré Vsi, kterým je 80 a více let. A těch je
v naší obci nyní 56. Členové komise každou
z nich předem navštíví, předají květinu, dárek
dětí naší ZŠ, blahopřání a písemné pozvání.
U příležitosti dovršení osmdesáti, pětaosmdesáti, devadesáti a více let navštěvují členové komise jubilanty osobně doma a kromě
blahopřání starosty obce jim předají květiny
a dárkový balíček. Milá to bývá návštěva
pro obě strany. Vzpomínky na životní prožitky, srovnávání života dnešního s dřívějším
a hlavně pocit sounáležitosti s děním v obci
přinášejí jubilantům potěšení i povzbuzení.
Pamatujeme i na ty naše občany, kteří jsou
v léčebnách a domovech důchodců. Návštěvy zástupců obce s kytičkou a dárkem hlavně
v předvánočním období je vždycky potěší.
Nejčastěji je slyšet blahopřání všem našim
občanům při dovršení 60 let a dalších kulatých či půlkulatých narozenin prostřednictvím
obecního rozhlasu.
Činnost komise pro občanské záležitosti je
vedena snahou vytvářet mezi spoluobčany pocit sounáležitosti, vzájemné úcty a jistoty, že
zastupitelé obce na ně myslí při všech životních situacích.
Za komisi pro občanské záležitosti
Alena Ševčíková
Třídění odpadu je
v zájmu nás všech
Každý člověk v Česku vyprodukuje denně
více než jeden kilogram komunálního odpadu.
Ročně jsou to v republice téměř čtyři milióny
tun. Část komunálních odpadů končí ve spalovnách, kde se využívají k výrobě energie,
pětina komunálního odpadu je znovu použita
ve výrobě a přes tři čtvrtiny končí na skládkách. Ceny skládkování se budou v příštích
letech podle ministerstva životního prostředí
zvyšovat. Novela odpadového zákona, kterou
ministerstvo připravuje s platností od ledna
2009, přinese i navýšení poplatků, které mohou obce vybírat za svoz komunálního odpadu,
a to z nynějších 500 korun až na 750 korun.
Odpady vyprodukované v naší obci a náklady
s tím spojené měly do loňského roku vzestupný trend. Za rok 2007 došlo k částečnému
snížení množství odpadu. V zájmu nás všech
je podílet se na dalším snižování nákladů za
likvidaci odpadu, viz tabulka.
Nejlepší cestou, jak se zbavit odpadu z našich domácností a minimalizovat náklady
na jeho likvidaci, je jeho třídění a důsledná
recyklace. Z vytříděného odpadu má obec
příjem v rámci systému EKO-KOM, který
celkovou bilanci nákladů na odpadové hospodářství zlepšuje, a tak obec není nucena zvyšovat poplatek za hospodaření s komunálním
odpadem.
Důležité je rovněž snižování nákladů na
Množství
odpadu
celkem (t)
Celkové náklady (Kč)
Vybráno od
občanů (Kč)
Příjem za tříděný odpad (Kč)
Dotace z obecního
rozpočtu (Kč)
2003
752,5
1 291 075,-
769 666,-
43 595,-
477 814,-
2004
758,5
1 379 569,-
920 511,-
49 987,-
409 071,-
2005
767
1 648 888,-
1 104 448,-
51 476,-
492 964,-
2006
812
1 921 269,-
1 142 449,-
75 139,-
703 681,-
2007
696,96
1 829 226,-
1 167 734,-
72 501,-
588 991,-
rok
8
odvoz odpadu, tzn. snažit se o maximální
Výsledky
využití (naplnění) žlutých kontejnerů tím, že
Tříkrálové sbírky
odkládáme PET lahve slisované na minimální
2008
objem.
Získáním vojenského monobloku do maS radostí Vám oznamujeme výjetku naší obce se rovněž naskytla příležitost
sledek Tříkrálové sbírky 2008, která probíhazlepšit ekonomické, ale i technické podmínky la ve dnech od 3. 1. do 13. 1. 2008. Charita
odkládání využitelných a objemných odpadů. Studénka letos organizovala sbírku na území
Provedli jsme centralizaci sběrných dvorů, své působnosti – ve Studénce, Albrechtičkách
tzn. zřízení jednoho sběrného dvoru v oplo- a Pustějově, dále pak v Bartošovicích, Bílovceném areálu monobloku na původní panelo- ci, Petřvaldu, Kateřinicích, Mošnově, Trnávvé ploše, a tím jsme docílili:
ce, Tísku, Staré Vsi nad Ondřejnicí a Slatině.
• vhodnější podmínky pro ukládání a separa- Letos poprvé se koledovalo v Jistebníku.
ci odpadů do určených kontejnerů
Do koledování se zapojilo 231 dětí a 77 do• lepší pracovní prostředí pro pracovníky spělých.
sběrného dvora
35 % vybraných peněz směřuje na pomoc
• přehlednější kontrolu a vedení záznamů lidem v nouzi, obětem živelných katastrof
o ukládání odpadů
u nás i v zahraničí, na podporu projektů Cha• snížení nákladů na obsluhu (úspora jedno- rity Česká republika.
ho pracovníka)
65 % výtěžku sbírky zůstává Charitě Stu• snížení nákladů spočívající v efektivnějším dénka na realizaci vlastních projektů.
využití odvozu odpadu
Protože nadále stoupá zájem o zapůjčová• úspora nákladů za pronájem ploch sběr- ní zdravotnických a kompenzačních pomůných dvorů
cek, bude i z výtěžku letošní sbírky rozšířen
Po cca 8měsíčním provozu sběrného dvoru sortiment pomůcek. Aby se pomůcky dostaly
lze konstatovat, že i ze strany občanů je tato blíže k potřebným, zřizujeme nová půjčovzměna vnímána pozitivně.
ní místa. Už nyní je možné si je vypůjčit ve
Vy, kteří se již třídění odpadů věnujete Staré Vsi n. O. na obecním úřadě. Otevření
a stalo se standardní součástí Vašeho živo- nového půjčovního místa se chystá v Bílovci.
ta, víte, že to není nijak fyzicky ani časově Část výtěžku sbírky bude použita na rozšíření
náročná činnost. Navíc přináší dobrý pocit, a zlepšení poskytování sociálních služeb Chaže se svým dílem podílíte na něčem, co má ritou Studénka.
Děkujeme všem dětem a jejich dospělým
smysl, přispívá k ochraně životního prostředí a šetří peněženky nás všech. Pokud vidíte, průvodcům, kteří v roli tří králů navštívili téže Váš soused odpady netřídí, zkuste ho pře- měř všechny domácnosti ve výše uvedených
obcích. Poděkování patří i všem, kteří zabezsvědčit, že to skutečně má smysl.
Slavoj Palička pečovali přípravu a zdárný průběh sbírky.
Velký dík patří Vám, kteří jste koledníkům
otevřeli dveře svých domovů, přijali je s vlídností a laskavostí a finančně přispěli do jejich
pokladniček. Naplňuje nás radostí, že cit pro
bližní a jejich potřeby je stále živý.
Ještě jednou Vám děkujeme.
Ing. Anna Šikulová,
ředitelka Charity Studénka, tel. 556 401 726
9
Výsledek sbírky 2008:
počet pokladniček
pro srovnání r. 2007
Studénka - Butovice
15
67.499,50 Kč
63.355,50 Kč
Studénka I.
10
55.593,50
54.143,-
Nová Horka
2
1.892,-
4.692,50
Albrechtičky
6
17.983,50
18.865,-
Bartošovice
5
19.956,-
17.157,-
Bílov
-
Bílovec
10
46.908,-
43.233,-
Bítov
-
-
4.445,50
Bravantice
-
-
9.296,50
Jistebník
2
9.970,50
Kateřinice
1
2.065,-
Lubojaty
-
Mošnov
2
9.290,-
9.151,-
Petřvald
6
28.637,50
32.258,-
Pustějov
4
24.744,50
24.392,50
Slatina
2
9.454,-
10.193,50
Stará Ves n. O.
10
62.856,50
63.204,50
Tísek
1
4.882,-
4.190,-
Trnávka
1
2.065,-
12.389,-
Velké Albrechtice
-
CELKEM
77
Zdravotnické potřeby zapůjčené
od Charity Studénka
polohovací postel
pojízdné chodítko
pojízdné chodítko
invalidní vozík bez WC
WC židle pojízdná – černá
WC židle pojízdná - černá
WC židle pojízdná – červená
WC židle pojízdná – červená
inv. č. 0.00-0878
inv. č. 0.00-0751
inv. č. 0.00-0569
inv. č. 0.00-0660
inv. č. 0.00-0915
inv. č. 0.00-0918
inv. č. 0.00-0667
inv. č. 0.00-0668
Zdravotnické potřeby – staré
Invalidní vozík s WC
2×
Invalidní vozík bez WC
2×
Invalidní vozík velká kola bez WC 2×
-
363.797,50 Kč
11.477,50
658,-
9.092,50
392.787,50 Kč
Výše uvedené pomůcky je možno si bezplatně dlouhodobě nebo krátkodobě vypůjčit
na Obecním úřadu ve Staré Vsi n. O. (bližší
informace vám podá na obecním úřadu p. Jarmila Zezulková).
10
Z činnosti Klubu
důchodců
Pranostika říká: „Březen za kamna vlezem,
duben ještě tam budem.“ To ale neplatí pro
naše členy Klubu důchodů, protože ti raději
přijdou do hasičské zbrojnice popovídat si nebo vyslechnout zajímavou přednášku. V lednu jsme takovou měli. Připravil ji pro nás
Svaz zahrádkářů na téma „Holandské zahrady“, byla doplněna promítáním diapozitivů.
Leden a únor je doba veselí a zábav. Členové klubu a jejich příznivci se těšili na 5. února,
kdy jsme pochovali basu. Kdo se nezúčastnil, o hodně přišel a hlavně neslyšel vtipné
rýmování o událostech v obci. Rozdávaly se
i perníkové medaile ve tvaru basy. Všichni se
dobře bavili. O tom, co plánujeme na příští měsíce, se dozvíte, když přijdete na naše
tradiční posezení, vždy první středu v měsíci.
Těšíme se na Vás!
Pevně věřím, že krása
a estetično působí na
dobro
(František Lýsek)
Krása a estetično kolem nás, dobro v nás
- lidech.
Znovu se vracejme k těmto slovům. Naše
každodenní snažení na cestě za chlebem nám
často dává zapomenout, že kolem nás se rozprostřel koberec pampelišek, že ze zahrad,
polí, luk a lesů se ozývá ptačí zpěv, že voda
v Ondřejnici a Lubině poskakuje po kameni
nebo volně plyne, aby naším Poodřím odnesl
poselství o lidství v člověku, o člověčenství
v lidech.
Letos už popáté se rozezní zpěvem Lýskovo Poodří – v jeho rodných Proskovicích,
na Návsi Jistebnických zpěváčků nebo na
arkádách staroveského zámku. Bude se konat festival Poodří Františka Lýska, jubilejní
pátý ročník.
Od podzimu loňského roku se připravují koncerty a vystoupení pěveckých sborů
a folklorních souborů. Do Staré Vsi přijedou
z Brušperka, Ostravy, Havířova, z Ostravice,
Nivnice, ale také ze Slovenska i vzdálenější
země. Opět bude Staroveská obecní slavnost
spojena s „Jizdou kole obila“, očekáváme
vystoupení dětí našich škol, sborů a souborů,
Zámecké kapely i představení jiných hudebních žánrů. Své výrobky budou prodávat zástupci lidových řemesel.
Festival Poodří Františka Lýska má své
nezaměnitelné místo mezi festivaly Folklorního sdružení České republiky. Je pořádán
s finanční podporou Moravskoslezského
kraje a pořádajících obcí, s finanční pomocí
společnosti ČEPRO. Záštitu nad festivalem
přijali hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský, ředitel ostravského studia ČT Mgr. Ilja
Racek a starostové Staré Vsi nad Ondřejnicí,
Jistebníku a Mob. Ostrava-Proskovice.
Festival zajišťuje festivalová rada složená
ze zástupců všech tří obcí. Ve Staré Vsi se
na organizaci podílí obecní úřad, kulturní
komise a soubor Ondřejnica. V únoru letošního roku se konala ustavující valná hromada a volba správní rady občanského sdružení
„Festival Poodří Františka Lýska“, které se
tak stalo hlavním organizátorem festivalu.
Festival má svou internetovou stránku
www.festival-poodri.cz, informace najdete
také na www.folklornisdruzeni.cz
Těšíme se na Vaši účast.
Eliška Krejčíčková
předsedkyně správní rady, ředitelka festivalu
11
FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA – 2008
25. duben
Ostrava-Proskovice – zahájení festivalu
Pěv. sbor ZŠ Ostrava-Proskovice
Pěv. sbor ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka
Folk. soubor Malá Ondřejnica, Stará Ves nad Ondřejnicí
26. duben
Pěv. sbor DAJŠ, Ostrava-Svinov
Dětský folklorní soubor Bebek, Ostrava-Proskovice
26. duben
9. květen
Seminář o hlasové výchově (J. Rybička),
ZUŠ J. Petrželky, Ostrava-Hrabůvka
Stará Ves nad Ondřejnicí – koncert pěveckých sborů
Lašan Brušperk
Hlásek Havířov
Akademický pěvecký sbor VŠB - TOU
Vernisáž výstavy fotografií “Stromy a voda“ Vítězslava Jurečky, Hukvaldy
10. května
Stará Ves nad Ondřejnicí – „Jizda kole obila“
Vystoupení dětských folklorních souborů:
Malá Ondřejnica, Stará Ves nad Ondřejnicí
Holubek, Ostrava-Zábřeh
Nivnička, Nivnice
Vystoupení folklorních souborů:
Ondřejnica, Stará Ves nad Ondřejnicí
Grunik, Ostravice
Mostar, Brezno (Slovenská republika)
Spoluúčast: Dechová hudba „Zámecká kapela“, Stará Ves nad Ondřejnicí,
vystoupení žáků ZŚ, MŠ a ZUŠ ze Staré Vsi
20. června
Stará Ves nad Ondřejnicí – Folklorní večer na zámku
Ondřejnica, Stará Ves nad Ondřejnicí
Zahraniční soubor, host MFF Frýdek-Místek 2008
Vernisáž výstavy „Pomocníci našich předků“
21. června
Jistebník – Náves jistebnických zpěváčků, koncert pěv. sborů
Štývarův DS, Třinec
DS Čtyřlístek, Dolní Lhota
Chlapecký sbor ze Stěbořic
PS Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Spoluúčast: Dechový orchestr mladých, Jistebník
12
Výstavy v zámku
Velká návštěvnost občanů i turistů na loňských výstavách v zámecké výstavní síni je
podnětem pro kulturní komisi instalovat další
výstavy.
V roce 2008 bude nejdříve vystavovat pan
Vítězslav Jurečka fotografie pořízené na jeho
rodných Hukvaldech a v okolí. Výstava bude
zahájena v předvečer naší obecní slavnosti –
9. května a bude otevřena do 15. června.
Tato výstava bude vystřídána výstavou nazvanou „Pomocníci našich předků“. Půjde
o výstavu věcí, které byly nezbytné v domácnostech či zemědělských usedlostech v minulých staletích. Máme na mysli: nářadí, nádobí,
přístroje – např. žehličky, hodiny aj., textilie
– oblečení, kalendáře, hračky, fotografie, recepty krajových jídel, kuchařky a podobně.
Opět věříme ve vstřícnost našich občanů,
že s jarním úklidem prohlédnou doma všechny půdy a skrytá zákoutí, kde by mohly tyto
dnes historicky cenné věci odpočívat a že je
nezištně poskytnou k vystavení.
Věci budou
shromažďovány na obecním úřadu do
konce května.
Každý exponát označíme
a po skončení
výstavy majiteli vrátíme.
Bude-li zapotřebí některou
věc předem
upravit nebo
renovovat,
musí být poskytnuta již v dubnu, abychom
stačili zařídit odbornou renovaci.
Pomozte nám připravit výstavu, která má
za cíl poučit se z minulosti a života našich
předků a též srovnat způsob života obyvatel
naší obce dříve a v současnosti.
Čínská medicína – lokvát
Pochází ze severní Číny. Pěstuje se
i v subtropickém
pásmu Evropy –
ve Španělsku,
Itálii, Francii
i na Balkáně.
Mišpulník
japonský –
lokvát - v domovině dorůstá až do výše 5 metrů. Listy má
kožovité, krátce řapíkaté, leskle tmavozelené,
zespodu chlupaté. Kvete v latách na koncích
výhonů. Plodem je malvice hruškovitého tvaru 5 až 8 mm velká, mírně chlupatá, ve zralosti žlutá až sytě červená.
Plody lokvátu obsahují 9 – 14 % sacharidů
a 0,2 – 7 % kyselin. Pojídají se v čerstvém
stavu, připravují se z nich džemy nebo šťávy,
lze je kandovat, konzervovat v cukerném nálevu i kvasit na víno.
Toto ovoce se k nám do obchodu nedováží
– je měkké a obtížně se přepravuje.
V řadě zahradnických firem lze sazenice
lokvátu zakoupit. Pěstování není náročné, je
nutné jej ale chránit před mrazem. V létě naopak nádoby s rostlinami umístíme venku. Listy
jsou drogou – obsahují 0,2 % sorbitu, vitamín
B1, tritenpenbigní kyseliny a glykosiny. Užívá se odvar 4–12 g suché nebo 15–30 g čerstvé drogy. Droga účinkuje na plíce a žaludek.
Užívá se při kašli, vykašlávání krve, zvracení,
má protizánětlivé účinky. Používá se také při
průjmech, posiluje žaludek a účinkuje proti
opilosti. Účinně působí také při chronické
bronchitidě a zánětech žaludku. Pokusně byl
prokázán i hypoglykemický vliv.
Je využíván jako dekorativní keřík na schodiště, balkony i do bytu. Pokud jej uchráníme
před mrazem, poslouží nám jeho listy jako
významná droga pro domácí léčení.
Jaroslav Folta,
předseda ČZS
13
Turistické zájezdy
organizace KONDOR
Stará Ves v roce 2008
První zájezd – sobota 12. dubna – „Muzeum kysuckej dediny“ Vychylovka (Slovensko) s možností pěší túry:
Trasa A: Podrycierová – sedlo Príslop –
horská chata Rzcerzova (Polsko) - Rycierova
hora (1225 m n. m.) – sedlo Príslop - Bukovina – Demanová stanice HLÚŽ – Vychylovka
(14 km, 4:30 hod.)
Trasa B: Podrycierová – sedlo Príslop – Demanová HLÚŽ - Vychylovka (9,5 km, 3 hod.)
Druhý zájezd – čtvrtek + pátek + sobota 8. - 10. května – Ještědsko-kozákovský
hřbet a severní část Českého ráje
1. den: Klokočské skály, zř. hradu Roštejn,
hora Kozákov (744 m), Malá Skála
2. den: trasa Rášovka – Pláně pod Ještědem
– Ještěd (1012 m n. m.), Tetřeví sedlo (11 km)
+ prohlídka Suchých skal (5 km)
3. den: trasa Malá Skála – rozhledna Kopanina - zř. hradu Vranov, zř. hradu Frýdštejnzř. hradu Vranov – Malá Skála (9 km)
Třetí zájezd – sobota 9. srpna - Vápencové Nízké Tatry (Slovensko)
Trasa A: Svidovská dolina – Svidovské sedlo – hora Ohnište (1538 m) - hora Slema – Stanišovské sedlo – Stanišovská dolina - Jánská
dolina – Liptovský Ján (čas chůze 6:30 h.)
Trasa B: Svidovská dolina – Svidovské
sedlo – horáreň před Bystrou - Jánská dolina
– Liptovský Ján (čas chůze 4 hod.)
Čtvrtý zájezd – sobota + neděle 13. +
14. září – Polské Tatry a Pieniny (Polsko
+ Slovensko)
1. den: Trasa A: Toporowa Cyrhla – dolina Suchej Wody – Hala Gasienicowa – pleso
Czarny Staw Gasienicowy – Hala Gasienicowa – Przel. miedzy Kopami – Kuznize – Zakopane Bystre (čas chůze 5:40 hod.)
Trasa B: Toporowa Cyrhla – dolina Suchej
Wody – Hala Gasienicowa – Przel. miedzy
Kopami – Kuzniz – Zakopane Bystre (čas
chůze 4:40 hod.). Poté přejezd na Slovensko
do Pienin do autokempu v Haligovciach
2. den: Splav na pltích (nebo pěší trasa) –
Červený klášter - ústí Lesnického potoka. Dále pěší trasy:
Trasa A: ústí Lesnického potoka – (dále
Polsko), přejezd na prámu přes Dunajec – hora Sokolnica – Czerwone Skaly – Przelecz
Szopka – Červený Kláštor (čas chůze 3:40 h.)
Trasa B: Okruh nad chatou Pieniny (čas
chůze 1:40 hod.)
Další podrobnosti o našich zájezdech budou postupně zveřejňovány na internetu na
stránkách www.kondorsv.com
Sokol Košatka
Znáte to jistě všichni: nový rok nedávno začal, nestačili jsme se ani rozkoukat a je tady
březen. Dovolte mi prosím, milí spoluobčané,
abych vám touto cestou představila, co naše
jednota stačila od nového roku vykonat a co
chystáme pro následující měsíce.
Po novoročním obědě rádi vyrážíme na
procházku po malebném okolí naší vesnice.
Letos se nám šlapalo příjemně, neboť napadl sníh a krajina vypadala jako pocukrovaná.
Celkem jsme urazili 17 km. Od ledna zároveň pracujeme na přípravách nové pohádky,
kterou hrajeme dětem na maškarním plese.
Tentokrát padl los na pohádku o Princezně na
hrášku. Za výbor chci touto cestou poděkovat
paní Ivě Chmelíčkové, která každým rokem
přijímá na svá bedra těžkou roli režiséra. Kdo
pracuje s dětmi, jistě mi dá za pravdu, že to
je opravdu někdy nadlidský výkon zvládnout
takový živel, jakým děti bezesporu jsou. Iva
svou trpělivostí to s dětmi umí a donutí je nenásilnou formou vydat ze sebe vše to nejlepší.
Na zkouškách jsou samá legrace a moc se jim
pracovat nechce, ale pokaždé při vystoupení
na veřejnosti podají co nejlepší výkon a my
můžeme být spokojeni, neboť naše snaha něco je naučit nepřišla nazmar. Až povyrostou,
14
budou rádi vzpomínat, jak hráli divadlo.
Nemůžu opomenout i ostatní členy výboru, kteří se podílejí na přípravách kostýmů,
výběru hudby a drobných detailů, které dotvářejí celek. Počátkem března nás ještě čeká
Sokolský ples. V průběhu roku připravujeme:
duben - stavění máje, táborák; květen - výlet
na kolech; červen - Dětský den; červenec výlet vlakem na hrad Helfštýn; srpen - nohejbalový turnaj; září - drakiáda.
Náplní práce naší jednoty je rovněž údržba
a opravy budov v našem užívání a zvelebování hřiště a jeho okolí. Bez finanční podpory
obecního úřadu by se nám tyto závazky jistě
těžko plnily a my můžeme jen tímto poděkovat radě obecního úřadu, že myslí ve svém
rozpočtu i na tak malé spolky, jakým je i TJ
Sokol Košatka. Děkujeme.
Renáta Foltová
Sportovní akce
Dne 28. 12. 2007 se pošesté uskutečnil
v areálu TJ Stará Ves „Vánoční turnaj ve
stolním tenise“. Na turnaji se soutěžilo ve
dvou kategoriích. První kategorie byla pro
školní mládež do 15 let a druhá pro dospělé.
Kategorie dospělých byla rozdělena na ženy a muže. Utkání se uskutečnila v soutěži
jednotlivců. Do soutěží se přihlásili nejenom
účastníci ze Staré Vsi, ale i z okolí (Krmelín,
Studénka, Petřvald, Ostrava).
Kategorie školní mládeže probíhala od 8
hodin. Vzhledem k počtu, věku a výkonnosti
účastníků byla soutěž rozdělena do 2 skupin.
První skupina byla mládež do 10 let a druhá
skupina mládež 11 – 15 let.
Mládež do 10 let - počet účastníků 6
Pořadí nejlepších:
1. Jan Falhar (Studénka)
2. Matěj Jančák
3. Marek Viteker, Jakub Groman (Studénka)
Mládež 11–15 let - počet účastníků 19
Pořadí nejlepších:
1. Josef Šíp (Petřvald)
2. Jiří Chvostek
3. Tomáš Kotek (Petřvald),
Martin Weiss (Ostrava)
V odpoledních hodinách se uskutečnila soutěž dospělých žen i mužů. Nejdříve bych se
zmínil o soutěži žen. Soutěže žen se zúčastnilo celkem 5 hráček. V této soutěži se hrálo
systémem každý s každým jednokolově.
Pořadí nejlepších:
1. Naďa Sedláčková
2. Hanka Korpasová
3. Zdenka Glombíčková
Soutěž mužů měla 21 hráčů a byla rozdělena do dvou základních skupin po 11 a 10
účastnících. V základních skupinách se hrálo
systémem každý s každým a z obou základních skupin postupovali do čtvrtfinále první
čtyři. Po ukončení bojů v základních skupinách se ve čtvrtfinále utkaly následující 4
dvojice:
1. Jiří Růža – Lucie Sedláčková
2. Jan Menšík – Oldřich Havlík
3. Zdeněk Vysocký – Petr Palica ( oba Petřvald)
4. Zdeněk Merta (od vody) - Bohumil Glombíček
Od čtvrtfinálových utkání se bojovalo vyřazovacím systémem „k. o“. Do finále se probojovali Jiří Růža a Bohumil Glombíček.
Pořadí nejlepších:
1. Jiří Růža
2. Bohumil Glombíček
3. Zdeněk Vysocký (Petřvald)
V soutěži mužů chci vyzvednout výkon
„seniora“ Oldřicha Havlíka (celkově 4. místo), který porazil o mnoho mladší účastníky,
a mnoho nechybělo, aby bojoval ve finále
turnaje.
15
Všichni účastníci byli odměněni věcnými
cenami.
Při závěrečném hodnocení bych chtěl poděkovat za uskutečnění turnaje Obecnímu úřadu
Stará Ves, zejména panu starostovi, TJ Stará
Ves a dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na realizaci přípravných prací před turnajem a po turnaji. Rovněž děkuji p. Kozlíkovi,
který zajistil pro všechny možnost velkého
výběru občerstvení již od dopoledních hodin,
a všem sponzorům turnaje - především Obecnímu úřadu Stará Ves, OZO a. s., Cyklosport
Martin Přikryl, HVB Bank Czech Republik
a Letiště Mošnov za věcné ceny.
Dále chci ještě připomenout, že se
v Brušperku v tamní sokolovně ke konci roku
konal turnaj registrovaných a neregistrovaných hráčů o „Přeborníka Povodí Ondřejnice“. Soutěžilo se v kategoriích mládež, junioři a dospělí. V těchto kategoriích soutěžili
i zástupci naší obce. V kategorii mládež neregistrovaní debutovali Jiří Menšík a Jaroslav
Matějček. Nepodařilo se jim sice prorazit do
vyřazovacích bojů, ale nabyté zkušenosti zúročí určitě při dalších turnajích. V kategorii
junioři registrovaní se neztratila Lucie Sedláčková, která našla přemožitele až ve finále.
Celkově se v této kategorii umístila na vynikajícím druhém místě. V kategorii dospělí
neregistrovaní naši obec reprezentovali Jan
Menšík a Pavel Sedláček. Oba dva v soutěži
nebyli jen do počtu. Nebýt bývalého vynikajícího hráče Brušperka a několikanásobného
vítěze tohoto turnaje Libora Vantucha, mohlo
být v této kategorii staroveské finále. Celkové umístění obou našich zástupců: Jan Menšík
(2. místo), Pavel Sedláček (4. místo). Chtěl
bych všem reprezentantům naší obce poděkovat za umístění a zároveň motivovat ostatní
k tomu, aby v roce 2008 byla účast co nejpočetnější a „Přeborník Povodí Ondřejnice“ byl
ze Staré Vsi.
Zapsal Jan Menšík
Z obecní matriky
Naši noví občánci
Dominik Hanousek – rodiče Nikola Hanousek a Nikola Filipcová
Michal Hrabovský – rodiček Radek Hrabovský a Eva roz. Tošenovská
dvojčata Karolína Volná a Jakub Volný – rodiče Tomáš Volný a Andrea roz. Galásková
Marek Dvorský – rodiče Břetislav Dvorský
a Ilona roz. Paclíková
Bára Janoštíková – rodiče Michal Janoštík
a Marcela roz. Ranochová
K narození děťátka blahopřejeme.
Své významné životní jubileum oslavili
a ještě oslaví naši občané:
Alena Novobilská
85 let
Marie Dlouhá
90 let
Jindřiška Duhanová
85 let
Marie Rozehnalová
80 let
Jarmila Ranochová
85 let
Josefa Kaštylová
91 let
Milena Paličková
85 let
Zdenka Tylečková - naše nejstarší občanka
94 let
Vojtěška Máchová
90 let
Našim jubilantům přejeme nejen pevné
zdraví, ale i hodně štěstí a rodinné pohody.
V uplynulém období nás opustili tito naši
občané:
Otakar Palkovský, ročník 1925
Zdeněk Venclík, ročník 1929
Zdeněk Hýl, ročník 1929
Marie Dudová, ročník 1926
Ludmila Sýkorová, ročník 1922
Miroslav Vajda, ročník 1950
16
Z matriky roku 2007
½ ročního poplatku, 2. polovina do 30. 9.).
Pro srovnání - plná výše vybraných poplatPočet obyvatel naší obce se stále zvyšuje
a k 1. 1. 2008 čítala naše obec celkem 2 572 ků za odpady pro rok 2008 by měla činit neobyvatel, z toho v části obce Košatka žilo 371 zanedbatelnou částku 1 229 840 Kč, k tomu
je třeba navíc připočíst odhadem více než půlosob.
Průměrný věk obyvatel naší obce je 40,15 milionový doplatek obce zejména za provoz
let a na začátku roku žilo v obci 1248 mužů sběrného dvora.
a 1324 žen.
Do obce se v uplynulém roce přihlásilo k trOznámení občanům
valému pobytu 72 osob a odhlásilo 52 osob.
Také letos budou na Finančním úřadě OsV uplynulém roce se narodilo 21 dětí a zetrava II zajištěny rozšířené úřední dny, a to
mřelo 29 osob.
V roce 2007 se uskutečnilo celkem 133 v době od 25. do 28. března 2008
úterý až pátek:
8:00 – 18:00
svatebních obřadů, z toho církevních sňatků
v
sobotu
29.
března
2008:
8:00 – 12:00
bylo uzavřeno 6. Svatby s cizinci byly loni 3
v pondělí 31. března 2008: 8:00 – 18:00
a všechny se slovenskými státními příslušníV týdnu od 17. do 21. března bude Finančky. Místních svateb bylo 8.
ní úřad otevřen v obvyklém režimu, v úterý, čtvrtek i pátek bude provozní doba proPoděkování
dloužena do 16:00. Pokladna bude otevřena
V minulém čísle Staroveského zpravodaje v pondělí a ve středu. Daňová povinnost za
jsme tlumočili poděkování Českého červené- zdaňovací období roku 2007 je splatná do 31.
ho kříže paní Petře Paličkové za udělení zlaté března 2008.
medaile, kterou obdrží bezpříspěvkoví dárci
Daňový subjekt může vypočtenou daňovou
krve, kteří dovrší 40 odběrů. Jsme potěše- povinnost zaplatit:
ni, že paní Paličková není v naší obci jedipřevodem z bankovního účtu na účet č.
ná, která takto projevuje humánní vztah ke 721-27624761/0710, variabilní symbol: rodsvým spoluobčanům. V minulých dnech bylo né číslo, konstantní symbol: 1148
na obecní úřad doručeno poděkování dvěma
na všech poštách prostřednictvím daňové
dalším dárcům, kteří také dovršili 40 bezpří- složenky, kdy je nutné vyplnit druh příjmu
spěvkových odběrů. Jsou to pan Zdeněk Vala a rodné číslo, služba je bez poštovního po(ročník 1969) a pan Karel Rozehnal (ročník platku
1977). Také jim patří naše poděkování. Věv pokladně Finančního úřadu Ostrava II
říme, že jejich příklad přivede mezi bezpří- v době od 25. do 28. března 2008:
spěvkové dárce i další následovníky.
úterý až pátek:
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
v sobotu 29. března 2008: 8:00 – 12:00
Výzva
v pondělí 31. března 2008: 8:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Připomínáme občanům povinnost uhradit
Na adrese www.cds.mfcr.cz lze daňové
vyhláškou stanovené poplatky pro rok 2008.
Týká se to poplatku za chov a držení psů na přiznání podat rovněž elektronicky. Podání
území obce (100 Kč za prvního psa, 150 Kč za je nutno opatřit zaručeným elektronickým
každého dalšího psa téhož vlastníka, splatnost podpisem. Rok 2007 je posledním rokem, za
do 31. 3. 2008) a poplatku za odpady (480 Kč který je možno uplatnit „společné zdanění
za osobu, splatnost do 31. 3. celá částka nebo manželů“.
17
Pozvánky
Organizace KONDOR, skupina Stará Ves
zve všechny milovníky turistiky na 1.
ročník pochodu
JARNÍ TOULÁNÍ S KONDOREM
vedoucí krajinou Poodří (katastrálním
územím Staré Vsi, Proskovic, Staré Bělé,
Polanky n. O., Jistebníku a Košatky)
v sobotu 29. března 2008
Start: od haly TJ ve Staré Vsi od 9:00 do
11:00 hodin
Startovné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč.
Každý startuje na vlastní nebezpečí, děti
do 12 let v doprovodu dospělého.
Cíl: Sokolovna ve Staré Vsi do 16 hodin.
V ceně startovného je zahrnuta mapka trasy, čaj na trase a občerstvení v cíli.
Občerstvení: v místě startu a cíle nebo
v restauracích na trase.
Na pochod se vybavte vhodným oblečením, obutím a dobrou turistickou náladou.
Trasy:
• 16,2 km ze Staré Vsi podél toku Ondřejnice k Slepému rameni – po hrázi Proskovických rybníků – kolem řeky Odry
– na Polanecký most (U Honcule) – po
druhém břehu Odry, proti proudu, po
naučné stezce kolem Polaneckých rybníků a přes SPR Polanecká niva – dále mezi Odrou a Jistebnickými rybníky
k mostu v Košatce – k restauraci „Odra“ – a po silnici do Staré Vsi.
• 10 km ze Staré Vsi podél toku Ondřejnice k Slepému rameni – po hrázi bývalých Proskovických rybníků – dále po
Proskovické naučné stezce po novém
dřevěném mostě přes Ondřejnici – po
loukách kolem řeky Lubiny do Košatky
– k restauraci „Odra“ – a po silnici zpět
do Staré Vsi.
Kulturní komise
při Obecním úřadu ve Staré Vsi
srdečně zve všechny zájemce na besedu s přednáškou
Stará Ves nad Ondřejnicí
- jedna z nejstarších obcí
v Pobeskydí
Přednáška přiblíží prvopočátky osídlení nebližšího okolí Staré Vsi, historii
zaniklé středověké osady Bruneswerde,
která předcházela dnešní Staré Vsi, archeologické nálezy, historii středověké
tvrze, renesančního zámku a farního kostela, významné rody, které se vystřídaly
v držení Staré Vsi, a další. Doplněno
dataprojekcí.
Přednáška se uskuteční
v sobotu 29. března v 1. patře zámku
(bývalé MŠ).
Přednáší a beseduje
Mgr. Jaromír Polášek, pracovník Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku
Beseda s Janem
Petránkem
Prvním letošním hostem „pravidelně nepravidelných“ setkání na staroveském zámku
bude v sobotu 19. dubna publicista Jan Petránek. Je v pořadí čtvrtou osobností – první
byl botanik Václav Větvička, další byla
herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská a posledním loňským hostem pořadu „Život je
když…“ byla herečka Kateřina Macháčková.
Jana Petránka si možná mnozí pamatují
už z jeho práce v tehdejším Československém
rozhlase, kde spolu s Věrou Šťovíčkovou,
Karlem Kynclem, Jiřím Dienstbierem nebo
Lubošem Dobrovským tvořil až do konce roku 1969 základ redakce zahraničního života.
Jan Petránek byl rozhlasovým zpravodajem
18
Místní organizace Komunistické strany Čech
a Moravy zve všechny členy
a příznivce
na vzpomínkové
shromáždění
u příležitosti 1. máje a 68. výročí
osvobození naší obce v roce 1945.
Sejdeme se u památníku u základní
školy ve čtvrtek 1. května
v 10.30 hodin.
v Indii a tehdejším Sovětském svazu a v obou
zemích navázal řadu přátelství, například
s ministerskou předsedkyní Indírou Gándhíovou, prvním kosmonautem světa Jurijem
Gagarinem nebo šachovým velmistrem Michailem Talem. I o nich bude na dubnovém
setkání řeč. Po roce 1968 byl Jan Petránek
z rozhlasu vyhozen – jeho poslední velká reportáž byla z přistání amerických astronautů
v červenci 1969 na Měsíci. Poté 20 let pracoval jako topič v pražském podniku Mitas,
ale ani tam nezahálel, překládal. V roce 1977
podepsal Chartu 77, v druhé polovině osmdesátých let spolupracoval při vydávání samizdatových Lidových novin. Po listopadu 1989
znovu začal spolupracovat s rozhlasem, televizí, s novinami. Jeho největší a celoživotní
láskou je ale rozhlas, a to nejen náš. Málokdo ví, že Jan Petránek je také členem sdružení Šanson, věc veřejná. Uvádí pravidelné
pořady, zpívá a píše texty. Dodnes v tomto
sdružení spolupracuje například s Rudolfem
Pellarem, Libuší Švormovou nebo Iljou Rackem, v minulosti vystupoval po boku Ljuby
Hermannové, Jiřiny Jiráskové, Josefa Kemra,
Petra Haničince, Vladimíra Škutiny a dalších.
Některé šansony tohoto sdružení si budete
moci na setkání s Janem Petránkem poslechnout.
Připomínáme, že publicista Jan Petránek
bude hostem Radka Máchy na staroveském
zámku v sobotu 19. dubna od 18 hodin.
Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
zve všechny občany na
OBECNÍ SLAVNOST
která letos proběhne
v pátek 9. května
a v sobotu 10. května
Pátek:
17.00 Vernisáž výstavy fotografií Vítězslava
Jurečky z Hukvald
18.00 Koncert pěveckých sborů – festival Poodří Františka Lýska
Sobota:
11.30 Vyhlášení jízdy před zámkem
12.00 Objezd veškerých hranic staroveských
13.30 Pohádka košateckých dětí
14.00 Folklorní vystoupení – festival Poodří
Františka Lýska
15.15 Konec „Jizdy kole obila“, Obecní slavnost
Vystoupení dětí MŠ, ZŠ, ZUŠ, foklórních souborů
17.30 Swingový orchestr Z. Pukovce z Příbora
18.30 Country skupina Paďouři
O podrobnějším programu budou občané
informováni
zvláštními letáčky před konáním slavnosti.
19
MALÍŘ – NATĚRAČ – Firma
MALUCHA
provádí: malířské a natěračské práce
- nátěry oken, nátěry dveří, nátěry fasád
- nátěry střech s horolezeckým vybavením
- nátěry ocelových konstrukcí, nátěry okapů a okapových svodů
- nátěry radiátorů (topení) a teplovodního potrubí
- opravy a nátěry lepenkových střech
- malování pokojů a nanášení strukturovaných
maleb BUCCIATO, GOTTELE A IZOLUX atd.
- odstraňování starých maleb, tapet a jiných nátěrů
- lepení polystyrénových stropních podhledů, podlahových
a obkladových korků
- lakování a nátěry nábytku
- protiplísňové nátěry a tenkovrstvé omítky
k vyrovnání starých omítek
- tepelná izolace THERMO-SHIELD z energetickou úsporou tepla
- k práci používáme vysokotlaké zařízení ARLLESS, stříkací
pistole PRO-FINISH TSR, laserové měřící zařízení a vzduchové
stříkání
Firma poskytuje na tyto práce záruku v délce 24 měsíců
Nabídkové ceny (orientačně):
- nátěry oken s opálením dle potřeby
150 Kč/m
- malování pokojů v bílé barvě
od 18 Kč/m2
- malování pokojů v barev. odstínech dle ceny vzorkovníku
- nátěry fasád
od 90 Kč/ m2
Cena obsahuje práci vč. materiálu. Doprava zdarma.
Těšíme se na Vaši spolupráci.
Malucha Petr, 739 24 KRMELÍN, Okrajní 241,
tel.: 603 777 182, 608 777 182. email: mal[email protected]
Opravna
motorových
pil
Broušení řetězů
Prodej olejových náplní
Kateřinice 25
Telefon: 606 902 774
Renomovaná spoleþnost pĤsobící na celém území ýR a s 12 – letou zkušeností v oblasti provádČní
SANACÍ /
STATIKY /
INJEKTÁŽÍ
/
KOTVENÍ
pĜijme pro provozovnu v Jistebníku do pracovního pomČru:
ZEDNÍKY A DċLNÍKY DO STAVEBNÍCH PROFESÍ
Požadujeme:
Zruþnost, þasová flexibilita, samostatnost, odpovČdnost, ěP skupiny B a výuþní list není podmínkou
Nabízíme:
Stabilní pracovní zázemí, možnost výdČlku až 20.000,- Kþ
Volejte na tel. þísla: 59 613 92 84, 59 613 92 70 nebo 602 774 776
Adresa sídla spoleþnosti : DEV Company spol. s r.o., DvoĜákova 26, 702 00 Ostrava 1
20
21
2UJDQL]DFH.21'25VNXSLQD6WDUi9HVSRĜiGi
/(71Ì'Ě76.285(.5($&,
NWHUiVHNRQiYH9tWNRYȱ3RGKUDGtY~GROtĜHN\0RUDYLFH
délka pobytu
vČk úþastníkĤ
I. turnus
28.6. 2008 -
13.7. 2008
16 dnĤ
8 - 15 let
II. turnus
III. turnus
IV. turnus
13.7. 2008 1.8. 2008 16.8. 2008 -
29.7. 2008
16.8. 2008
24.8. 2008
17 dnĤ
16 dnĤ
8 dnĤ
7 - 15 let
8 - 15 let
rodiþe s dČtmi
cena pobytu
3 350,- Kþ
3 360,- Kþ
3 340,- Kþ
Cena dle dohody
8E\WRYiQt~þDVWQtNĤMH]DMLãWČQRYHVWDQHFKW\S26$'$GYRXOĤåNRYêVWDQVGĜHYČQRX
SRGVDGRXYHYêãFHFFDFPQDG]HPt3URSRNURþLOHMãtWiERUQtN\MHSĜLSUDYHQD
PRåQRVWVSDQtYWHHSHH0D[LPiOQtSRþHW~þDVWQtNĤMHGČWt
6WUDYRYiQtMH]DMLãWČQRY]DVWĜHãHQpMtGHOQČ[GHQQČYþHWQČSĜHGHSVDQpKRSLWQpKR
UHåLPX'ČWLVHIRUPRXVOXåHESRGtOHMtQDSĜtSUDYČMtGOD
+\JLHQDVSUFKDVWHSORXYRGRXGĜHYČQp:&
3URJUDP MHGQRWOLYêFK WXUQXVĤ MH VSRMHQ GR UĤ]QêFK WpPDW D MH ]DPČĜHQ QD RVYRMHQt
]iNODGĤWiERĜHQtWXULVWLNXDSRE\WYSĜtURGČ-H]GHPRåQRVWQHMUĤ]QČMãtKRVSRUWRYQtKR
Y\åLWtNRSDQiYROHMEDOQRKHMEDOEDVHEDOOVWROQtWHQLVULQJRYRGQtVSRUW\
3ĜHGQRVW SUR YãHFKQ\ WXUQXV\ PDMt þOHQRYp VNXSLQ\ .21'25 8 SĜLKOiãHQêFK EXGH
SĜLKOtåHQRNVRXUR]HQHFNêPY]WDKĤP
ýiVW SRSODWNX PĤåH XKUDGLW ]DPČVWQDYDWHO URGLþĤ ] SĜtVSČYNX ]DPČVWQDYDWHOH 3UR
Y\VWDYHQt IDNWXU\ NRQWDNWXMWH SURVtP KRVSRGiĜNX VNXSLQ\ VO (YX 7RPiQNRYRX
HWRPDQNR#YLVWHRQFRPSURY\VWDYHQtMVRXQXWQpW\WR~GDMH±þtVORSĜLKOiãN\MPpQR
GtWČWHDURGLþHURGQpþtVORGtWČWH
3ODWE\ SRXNDåWH QD Qiã EČåQê ~þHW þ SĜHYRGQtP SĜtND]HP QHER
VORåHQNRXQHMSR]GČML
,D,,WXUQXVGR,,,WXUQXVGR
3ĜLKOiãN\ SUR YãHFKQ\ WXUQXV\ YUDĢWH SURVtP GR NRQWDNWQt RVREČ QHER
YHGRXFtPXWXUQXVX
%OLåãtLQIRUPDFHD]iYD]QpSĜLKOiãN\REGUåtWH
,WXUQXV 3ĜHP\VO3DYORVHN6WDUi9HVQDG2QGĜHMQLFtþPRELO
,,WXUQXV 3HWU0iFKD6YČWORYVNi.UPHOtQPRELO
$OHQD8OþiNRYi6WDUi9HVQDG2QGĜHMQLFtþPRELO
,,,WXUQXV -LĜt3XGD6WDUi9HVQDG2QGĜHMQLFtþPRELO
,9WXUQXV %ODQND7\OHþNRYi6WDUi9HVQDG2QGĜHMQLFtþPRELO
:::.21'2569&20
22
PROVÁDÍME:
•
velkoobchodní a maloobchodní prodej barev a malíĜských potĜeb
•
servis, poradenství, návrhy barevného Ĝešení
•
umČlecká ruþní malba dČtských interiérĤ
•
zastoupení znaþky MISTRAL- þeské výrobky svČtových parametrĤ
•
TOLLENS - luxusní francouzské barvy a dekorativní nátČry
•
výrobky REMMERS pro povrchovou úpravu a ochranu dĜeva
•
probarvené pastovité omítky v široké škále barev a odstínĤ
•
dodáváme kompletní zateplovací systém
•
závoz materiálu na stavbu
•
možnost zajištČní realizace a pronájmu lešení LAYHER
AKCE DO KONCE MċSÍCE DUBNA:
Sleva 10% na fasádní barvy, vhodné na všechny štukové omítky i bĜízolit.
CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM :
•
hmoždinky, lišty a armovací tkanina Vertex
•
lepící a stČrková malta ( vhodná pro polystyrén a minerální vlnu )
•
fasádní polystyrén 10cm ( þeský výrobce )
•
silikonová probarvená omítka
Celková cena za 1m2 od 320,- Kþ rádi Vám udČláme cenový a materiálový rozpoþet zdarma.
DOBRÉ BARVY s.r.o.
Štramberská 515/45
Ostrava- Vítkovice
Tel.595 955145
www.dobrebarvy.cz
Darina Lanþová
mob.: 608 884 961
[email protected]
Romana Balabánová
mob.: 731 481 452
[email protected]
Telefon do kanceláĜe 724 355 189
Provozní doba
PondČlí 7.00 – 16.00
Úterý
7.00 – 16.00
StĜeda
7.00 – 16.00
ýtvrtek 7.00 – 12.00
Pátek
7.00 – 15.00
PĜevoz zemĜelého ze všech míst vþetnČ pĜevozĤ
ze zahraniþí i do zahraniþí
•
PohĜeb sjednáme i mimo pracovní dobu
a také v místČ bydlištČ objednavatele
•
Zhotovíme reprezentativní kvČtinové dary
a dodáme je na místo obĜadu
•
Tisk parte na poþkání
•
NepĜetržitá pohotovostní služba
zdarma 800 100 788
ZAJISTÍME VÁM KOMPLEXNÍ POHěEBNÍ SLUŽBY
Brušperk, Krmelínská 345
23
Vzdělávací systém
Principy života®
- besedy a přednášky
- individuální pojednání (koučování)
- semináře
Zvou Vás
manželé Vladimír Rudolf a Dagmar Rudolfová
Do Frýdku-Místku, Hluboká 64 v prostorech nad
Dobrou Čajovnou
Mobil: 603 279 619, 605 273 150,
e-mail: [email protected], [email protected]
www.principyzivota.cz
24
KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ
•
•
•
•
•
•
•
pokládka rovných i šikmých střešních krytin
demontáž starých střešních krytin
nástřik půdních prostor proti škůdcům
výroba a montáž klempířských střešních prvků
nátěry plechových střech a okapových systémů
montáž střešních oken
kompletní dodávky materiálů
Porovnejte naše ceny s jinými.
Dohodnutou cenu nenavyšujeme.
Zdarma zhotovení cenové nabídky.
výrobků zahradní architektury a stavebně
truhlářských výrobků ▪ kompletní zhotovení
zakázky včetně návrhu, dopravy a montáže
Zakázková výroba nábytku,
telefon-fax: 558 666 131
mobil: 607 814 759
[email protected]
www.truhlarstvihalasta.vyrobce.cz
Krmelínská 345
TRUHLÁŘSTVÍ
Petr Halašta
Brušperk
Telefon: 775 21 09 70
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
[email protected]
Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Registrováno u Okresního úřadu ve FrýdkuMístku pod registrační známkou MK ČR E 12347. Toto číslo ilustrovala Hana Kumalová.
Uzávěrka dalšího čísla je 8. června 2008.

Podobné dokumenty

ELBO-073 návod

ELBO-073 návod MHþLGORGHDNWLYRYiQR1DSURFHVPiWHFFDVMLQDNþLGORLQGLNXMH$/$501\QtPĤåHWHþLGOR]QRYXXPtVWLW GRED]pQX

Více

Sbor dobrovolnøch hasi - v Kr m e l í n Vás ]ve na

Sbor dobrovolnøch hasi - v Kr m e l í n Vás ]ve na LQWHUQHWRYøFKVWUiQNiFK6'+.UPHOtQQDDGUHVHZZZVGKNUPHOLQF] VSRODNFHRGND]VRXWç 3R%DGtYHVWDUWRYQtOLVWLQ O]HREMHGQDWWHOHIRQLFN\ .RQWDNW\.QHEOQHERPRMNQ#SRVWF]

Více

martin luther king: Odkaz naděje. Vybrané články a projevy

martin luther king: Odkaz naděje. Vybrané články a projevy odhalovali příčiny toho, proč některá místa fungují lépe než jiná; někteří z nich dávali doporučení k tomu, jak nepříznivým situacím předcházet. Gehl ve své poslední knize na předchozí zjištění nav...

Více

Stáhnout - Wienerberger

Stáhnout - Wienerberger obkladů, odstupové vzdálenosti a průhyb stropu, aby všude po dokončení povrchových úprav byly dodrženy předepsané minimální rozměry. Teprve z rozměrů místností po provedení omítek se počítají ploch...

Více