ZDE - Hornické muzeum Rudolfov

Komentáře

Transkript

ZDE - Hornické muzeum Rudolfov
Báòská správa
RUDOLFOVSKÝ
RUDNÍ REVÍR
Pøehledná mapa
(stav do roku 1620)
Podle RNDr. Richarda Nouzy, CSc.
a RNDr. Ladislava Tichého
nakreslil Ing. Jiøí Zikeš
Peèe• vrchního báòského úøadu v Rudolfovì z roku 1771.
V 70. letech 18. století se Rudolfov na nìkolik let stal sídlem
vrchního báòského úøadu pøestìhovaného z Pøíbrami.
Kresba Miloslav Milec
Kniha vedená rudolfovským horním úøadem v letech
1562-1609, obsahuje dùležité záznamy rùzného druhu:
opisy panovnických instrukcí, smlouvy, pøedávací inventáøe
horního úøadu, ale také úèty, testamenty a zápisy
o pozùstalostním øízení dùlních podnikatelù. Nachází se zde
mimo jiné inventáø zámeèku Hanse Höltzla ze Sternsteinu
a inventáø Pirchingerova zámeèku Lusteneku.
Státní okresní archiv Èeské Budìjovice
Nejstarší známé vyobrazení Perkmistrovského domu na dùlní
mapì pøísežného Josefa Capety z roku 1738 zachytilo barokní
podobu domu s mansardovou šindelovou støechou bez vìže.
Geofond Kutná Hora
Rozvinuté dùlní podnikání v urèité oblasti vyžaduje dobrou organizaci a správu po stránce
technické, ekonomické i bezpeènostní. Do zaèátku ètyøicátých let 16. století probíhala tìžba
na Budìjovicku víceménì živelnì, teprve roku 1541 byl ustanoven mìstský hormistr
(perkmistr) Paul Pesl a s ním horní písaø Sitko. Podléhali nejvyššímu mincmistru Království
èeského, který byl hlavním zemìpanským úøedníkem ve vìcech hornických.
Prvním královským hormistrem v Budìjovicích se stal Wolf Hayndl a soubìžnì s ním
v Rudolfovì hormistr Hans Gramoser, jenž kromì odborného øízení dùlní èinnosti získal
také rozhodující pravomoc nad novì vyrùstající hornickou osadou. Za dalšího perkmistra
Morgensterna už se na správì podíleli rovnìž dva pøísežní a od roku 1556 ještì rychtáø,
dozírající na policejní záležitosti. Dalším úøedníkem se stal desátník, jenž vybíral penìžní
desátek, pøijímal a rozdìloval støíbro.
Dùlní podíly evidoval protipísaø. Viditelným stvrzením významu správních orgánù byla
v roce 1591 výstavba tzv. „Vysokého domu“ pro královský horní úøad v Rudolfovì a radnice
jako sídla rychtáøe a místního soudu. Na výrazném návrší nad Rudolfovem byla vztyèena
šibenice, symbol hrdelního práva. Po pøevzetí dùlního podnikání Budìjovickými po roce
1620 zùstal hlavním úøedníkem hormistr, ovšem více závislý na mìstì Budìjovicích,
podobnì jako rychtáø.
Od poslední ètvrtiny 17. století nebyl hormistrovský úøad obsazován, správu dolù pak vedl
pøísežný a po technické stránce šichtmistr. S nástupem státního podnikání roku 1762 byl
obnoven v Rudolfovì úøad královského hormistra, krátce po roce 1770 dokonce zaveden
jako vrchní báòský úøad pod vedením pøednosty D. Martinice, který pøesídlil z Pøíbrami.
V 1. polovinì 19. století sídlil báòský úøad na Dobré Vodì. Patentem z roku 1781 vznikla
na Rudolfovì substituce horního soudu, jež propùjèovala a evidovala oprávnìní k tìžbì.
Zanikla roku 1850. Místo ní zahájilo èinnost báòské komisaøství Èeské Budìjovice,
spravující vìtšinu území jižních Èech. V období 1872–1943 spravoval dùlní záležitosti
Revírní báòský úøad v Èeských Budìjovicích, jenž ukonèil svou èinnost pøipojením
k plzeòskému úøadu.

Podobné dokumenty

číslo 9/2012 - Sdružení hornických odborů (SHO)

číslo 9/2012 - Sdružení hornických odborů (SHO) PROÈ nás vláda tzv. rozpoètové zodpovìdnosti zadlužuje nejvíce v historii Èeské republiky?! PROÈ vláda nechápe, že tupé škrty a zdražování znamenají ekonomický pokles, nezamìstnanost a hrozbu chudo...

Více

Květen - Stará Bělá

Květen - Stará Bělá mimo jiné rozhodla ! o uzavøení dohody s Úøadem práce v Ostravì na poskytnutí pøíspìvku na vytvoøení pracovních pøíležitostí v rámci veøejnì prospìšných prací v roce 2007. ! o vydání souhlasu k ulo...

Více

ZDE - Hornické muzeum Rudolfov

ZDE - Hornické muzeum Rudolfov a pøedmìty užívali Keltové, obývající naše území v posledních staletích pøed zaèátkem letopoètu. Vrcholný støedovìk pøinesl rozkvìt zlatých dolù v okolí Kašperských Hor, ale také na Prachaticku, Vo...

Více

bakalarska prace

bakalarska prace jež podle nich mohla být sestavena. [1] Cenné archiválie, v podobě starých map, jsou uschovány ve státních archivech, čímž se pro běžného uživatele stávají nedostupnými. V této souvislosti se zdá b...

Více

zde - ČNS v Hradci Králové

zde - ČNS v Hradci Králové 2. rok vlády, minc. Alexandria. Kampmann-112.5 143. Bil. tetradrachma, sedící Honoria, LЄ, 5. rok vlády, minc. Alexandria. Kampmann-112.27 144. Diocletianus (284-305). Bil. tetradrachma, stojící Al...

Více

ZPRAVODAJ 1-2006 po AK.cdr

ZPRAVODAJ 1-2006 po AK.cdr Tamchynou, prezidentem naší Spoleènosti pro trhací techniku a pyrotechniku. Dovolte mi proto, abych v úvodu svého prvního „Slova prezidenta“ nejdøíve vzpomnìl na svého pøedchùdce v této funkci, a t...

Více