Výsledky šlechtitelského programu 2006

Komentáře

Transkript

Výsledky šlechtitelského programu 2006
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Výsledky šlechtitelského programu českého strakatého skotu v roce 2006
www.cestr.cz
Obsah
1. Vývoj početních stavů skotu – vývoj stavů plemene, reprodukce
Tab. 1: Početní stavy skotu k 1. dubnu ( tis. kusů)
Tab. 2: Vývoj počtu I. inseminací - všechna plemena
Tab. 3: Vývoj počtu I. inseminací - podle plemenne
Tab. 4: Nejčastěji používaní býci zlepšovatelé – domácí testace
Tab. 5: Nejčastěji používaní importovaní prověření býci
Graf 1: Březost po první inseminaci
Tab. 6: Zabřezávání plemenic českého strakatého skotu v průběhu roku
Tab. 7: Vývoj délky servis periody (SP) – český strakatý skot
2. Plemenná kniha českého strakatého skotu
Tab. 8: Počet všech krav českého strakatého plemene v PK podle oddílů a oblastí – 2006
Tab. 9: Přehled o ročním zápisu býků do PK - dle kategorií
Tab. 9: Přehled o ročním zápisu býků do PK - dle kategorií
Tab. 10: Býci z domácí produkce zapsaní do PK v roce 2006
Tab. 11: Chovatelé s nejvyšším počtem býků zařazených do plemenitby (2004-2006, včetně PRP)
Tab. 12: Nejčastěji využívaní otcové býků - nasazených do testu v roce 2006
3. Výsledky mléčné užitkovosti
Tab. 13: Výsledky KU - plemeno C dle genetického podílu
Tab. 14: Výsledky kontroly ml. užitkovosti C plemene - PK - všechny oddíly
Tab. 15: Souhrnné porovnání výsledků KU podle oddílů PK - všechny laktace
Graf 2: Vývoj mléčné užitkovosti a délky mezidobí
Graf 3: Intervalové rozložení užitkovosti krav
Tab. 16: Přehled o stavech a užitkovosti matek býků
Tab. 17: Matky býků, kteří byli zapsáni do PK
4. Vývoj plemenných hodnot masné užitkovosti
Graf 4: Vývoj plemenných hodnot masné užitkovost – různé výpočty
Graf 5: Vývoj spolehlivosti PH podle ročníků narození - společný DE-A-CZ-HU výpočet
5. Odchovny plemenných býků
Tab. 18: Počet býčků vykoupených do odchoven
Tab. 19: Výsledky testace plem. býčků na růst a vývin v odchovnách
Tab. 20: Důvody negativní selekce býků v odchovnách
Tab. 21: Přírůstky plem. býků vybraných do plemenitby
Tab. 22: Podíl býků vybraných do plemenitby podle země původu otce (2006, % z celk. počtu)
Tab. 23: Přehled majitelů býků zapsaných do PK v roce 2006
Tab. 24: Přírůstek v testu u býků vybraných do plemenitby
Tab. 25: Hodnocení končetin na OPB - všichni vybraní býci
Tab. 26: Výsledná třída býků na OPB - všichni vybraní býci
6. Hodnocení exteriéru, stájové štíty, soutěž šlechtitelských chovů
Tab. 27: Souhrnné hodnocení exteriéru prvotelek
Tab. 28: Lineární popis krav C plemene na I. laktaci
Tab. 29: Stájové štíty 2004 - rozdělení podle úrovně mléčné užitkovosti za stáj
Tab. 30: Počet krav s vysokou celoživotní užitkovostí
Tab. 31: Krávy C plemene s nejvyšší celoživotní užitkovostí
Tab. 32: Výsledky soutěže šlechtitelských chovů českého strakatého skotu
Zpracováno podle podkladů ČMSCH, a.s.
Rozbor plnění šlechtitelského programu českého strakatého skotu v roce 2006
Šlechtění českého strakatého plemene je realizováno podle schváleného šlechtitelského programu, jehož
nositelem je Svaz chovatelů českého strakatého skotu, jako uznané chovatelské sdružení pro český strakatý
skot. V souvislosti s povinnostmi, které vyplývají ze zákona o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
předkládá Svaz chovatelů českého strakatého skotu výsledky plnění šlechtitelského programu českého
strakatého skotu za rok 2006.
Početní stavy dojených plemen, tedy i českého strakatého skotu klesly i v uplynulém kontrolním roce. Intenzita
reprodukce zabezpečovaná inseminací poklesla i v roce 2006. Počet 1. inseminací se snížil u dojené populace
(plemene holštýnského a českého strakatého) o 17 7433 a u populace masného skotu o 185 inseminací.
Pokles počtu prvních inseminací u českého strakatého skotu činil meziročně 4 082 kusů.
Tab. 1: Početní stavy skotu k 1. dubnu ( tis. kusů)
rok
stavy skotu v tis. ks
krávy celkem
z toho dojené krávy
1985
3 602
1 285
1 285
1990
3 506
1 236
1 236
1998
1 701
647
598
2000
1 574
615
548
2001
1 582
611
529
2002
1 520
596
496
2003
1 474
590
466
2004
1 428
573
437
2005
1 397
574
433
2006
1 374
564
424
Tab. 2: Vývoj počtu I. inseminací - všechna plemena
rok
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
krávy
ks
1 098 077
661 938
611 842
554 738
516 347
486 481
465 472
449 771
437 263
417 344
404 469
397 580
381 052
*) m.r. = meziroční rozdíl
jalovice
m.r.*
-50 096
-57 104
-38 391
-29 866
-21 009
-15 701
-12 508
-19 919
-12 875
-6 889
-16 528
ks
445 319
241 361
222 942
206 073
204 079
196 017
184 312
181 637
173 373
170 761
166 100
163 332
162 274
plemenice
m.r.*
-18 419
-16 869
-1 994
-8 062
-11 705
-2 675
-8 264
-2 612
-4 661
-2 768
-1 058
ks
1 543 396
903 299
834 784
760 811
720 426
682 498
649 784
631 408
610 636
588 105
570 569
560 912
543 326
m.r.*
-68 515
-73 973
-40 385
-37 928
-32 714
-18 376
-20 772
-22 531
-17 536
-9 657
-17 586
Tab. 3: Vývoj počtu I. inseminací - podle plemenne
C + ostat.
kombin.
plemena
rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m.r.*
H + ostat. dojná
plemena
dojná +
kombin. pl.
celkem
masná pl. + C
zlepšov.
v
mase
celkem
476 435
446 736
382 896
304 680
285 699
268 259
263 494
247 779
235 108
227 923
225 806
221 724
334 811
304 817
300 338
348 578
326 531
312 651
314 704
316 455
305 640
301 244
293 508
279 843
811 246
751 553
683 234
653 258
612 230
580 910
578 198
564 234
540 748
529 167
519 314
501 567
92 053
83 231
77 576
67 171
72 862
68 874
54 220
46 402
45 622
39 196
38 821
38 636
903 299
834 784
760 810
720 429
685 092
649 784
632 418
610 636
586 370
568 363
558 135
540 203
-4 082
-13 665
-17 747
-185
-17 932
*) m.r. = meziroční rozdíl
Inseminačními dávkami prvních 10 nejčastěji používaných býků z domácího šlechtění bylo v roce 2006 proveden celkem 67 887
prvních inseminací, což představuje 30,6 % z celkového počtu prvních inseminací. První desítkou nejčastěji používaných býků
z importu bylo provedeno 19 514 prvních inseminací
Úroveň zabřezávání krav zůstala na českého strakatého skotu na stejné úrovni jako v předchozím roce., zabřezávání krav po první
inseminaci se pohybuje na úrovni 46 %, u jalovic 63,5 %, celkem 50,5 %. Průměrná délka servis periody se prodloužila o 0,2 dne při
současném poklesu délky mezidobí o 1 den.
Tab. 4: Nejčastěji používaní býci zlepšovatelé – domácí testace
poř.
st. registr
roč. nar.
1 ZEL-078
1998
2 RAD-064
1996
3 REZ-376
1999
4 BA-078
1997
5 REZ-368
1998
6 RAD-071
1997
7 BO-837
1997
8 BO-842
1997
9 AMT-013
1999
10 BA-088
1998
11 CSM-345
1998
12 TAR-042
2000
13 BJ-157
2000
14 REZ-382
1999
15 BO-846
1998
16 CSM-355
1999
17 MOR-059
1995
18 BA-089
1998
19 REZ-351
1997
20 ZEL-087
1999
PH z X/2006 s vypočteným SIC
I. ins.
14 037
11 954
8 381
7 782
6 365
5 916
3 941
3 757
2 896
2 858
2 490
2 475
2 004
1 922
1 701
1 607
1 524
1 524
1 361
1 240
všechny ins.
SIC
PH kg mléka
majitel
27 266
22 572
15 528
14 733
12 102
12 066
7 487
6 568
5 016
5 235
4 540
4 386
3 619
3 520
3 028
3 034
2 690
2 696
2 240
2 224
120,8
125,9
124,0
120,5
126,2
128,8
119,4
134,7
134,0
121,5
123,0
126,0
128,5
108,5
119,9
107,5
115,6
111,2
114,4
120,2
329
417
575
701
717
673
433
353
659
262
827
447
562
110
302
117
199
263
581
1 017
CZ Delta
Plemo
CZ Delta
Plemo
Plemo
CZ Delta
CZ Delta
CZ Delta
Plemko
Plemo
CZ Delta
Plemo
Plemo
Reprogen
CZ Delta
Reprogen
Plemo
Plemo
Plemo
CZ Delta
Tab. 5: Nejčastěji používaní importovaní prověření býci
poř.
st. registr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
HG-218
BCH-076
RAD-217
RAD-198
HG-235
RAD-118
BJ-181
MOR-114
RAD-212
AMT-019
TAR-049
UF-047
HG-212
BCH-070
NIC-011
RAD-214
HG-237
MOR-155
HG-234
AMT-018
jméno
Weinold
Romsel
Varus
Rainer
Hofherr
Ruptur
Altai
Madera
Roibos
Masolino
Mistoufloun
Ibis
Waterberg
Romel
Orlando
Vanstein
Waran
Moremio
Walbo
Merci
roč. nar.
I. ins.
1999
1998
2000
1999
2000
1997
1999
1997
2000
1996
1996
1993
1999
1995
1998
2000
1999
2000
1999
1996
všechny ins.
3 033
2 757
2 706
2 579
2 399
1 431
1 235
1 189
1 132
1 053
1 041
1 004
921
816
809
676
652
624
552
548
5 261
4 656
4 858
4 802
4 477
2 621
2 491
1 929
2 249
1 647
1 638
1 932
1 666
1 370
1 415
1 290
1 152
1 103
1 743
932
zaregistroval
ISB Genetic
ISB Genetic
CHD Impuls
CHD Impuls
ISB Genetic
Natural
CHD Impuls
Natural
CHD Impuls
Plemko
Bursia
Natural
CHD Impuls
CHD Impuls
Plemko
ISB Genetic
Plemo
Natural
ISB Genetic
Bursia
Březost po I. inseminaci
Graf 1
(data za I.-XI. 2006)
80
75
70
české strakaté
holštýn
masné
% zabřezávání
65
60
55
73,4
50
65,2
45
67,5
63,5
59,7
50,5
40
45,4
43,2
35
35,6
30
krávy
jalovice
kategorie
plemenice
Tab. 6:
Zabřezávání plemenic českého strakatého skotu v průběhu roku
po I. inseminaci
období
I.05 - XII.05
I.06 - II.06
krávy
%
jalovice
%
po všech inseminacích
celkem
%
krávy
%
jalovice
%
celkem
%
74 812 45,6
38 759
63,1 113 571 50,4 151 439 45,4
59 035
59,8 210 474 48,7
12 055 45,5
6 161
63,1
9 659
60,1
18 216
50,2
24 144
45,4
33 803
48,8
I.06 - III.06
18 769 45,7
9 622
63,2
28 391
50,4
37 467
45,5
14 924
60,1
52 391
48,1
I.06 - IV.06
24 562 45,7
12 947
63,3
37 509
50,6
49 137
45,4
19 942
60,3
69 079
48,9
86 906
48,9
I.06 - V.06
30 891 45,8
16 415
63,5
47 306
50,7
61 735
45,4
25 171
60,5
I.06 - VI.06
36 840 45,5
19 567
63,5
56 407
50,5
73 548
45,1
29 923
60,4 103 471 48,7
I.06 - VII.06
42 184 45,1
22 843
63,5
65 027
50,2
84 304
44,6
34 768
60,3 119 072 48,3
I.06 - VIII.06
48 884 45,2
26 426
63,5
75 310
50,3
97 942
44,7
40 122
60,3 138 064 48,3
I.06 - IX.06
55 029 45,3
29 644
63,6
84 673
50,4 110 969 44,9
45 021
60,3 155 990 48,5
I.06 - X.06
I.06 – XI. 06
61 072 45,4
66 690 45,4
32 931
36 376
63,5 94 003 50,5 123 752 45,0
63,5 103 066 50,5 135 609 45,0
50 042
55 184
60,3 173 794 48,5
60,3 190 793 48,5
Tab. 7: Vývoj délky servis periody (SP) – český strakatý skot
rok
průměrná délka SP
% plemenic se SP 90 a delší
- z toho %
plemenic se SP
nad 120 dnů
1990
1996
2001
2002
2003
2004
2005
2006*
99,0
114,0
119,3
124,5
125,8
124,9
124,3
124,5
43,4
63,8
58,2
60,1
59,6
60,5
60,1
60,6
26,4
35,9
39,5
41,7
41,0
42,0
41,8
41,9
*) údaj za 9 měsíců
Tab. 8: Počet všech krav českého strakatého plemene v PK podle oddílů a oblastí - 2006
kraj
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Celkem ČR
oddíl PCA
ks
%
oddíl PCB
oddíl PCC
ks
ks
%
%
celkem
ks
42
7 119
14 630
11 928
1 028
514
6 119
13 452
20 886
25 387
5 691
4 070
1 739
494
87,50
55,30
53,31
71,99
47,68
62,68
82,61
74,52
73,53
72,60
73,61
57,42
74,38
40,43
4
2 535
5 326
2 406
393
147
701
2 965
4 366
5 420
1 096
1 786
343
303
8,33
19,69
19,41
14,52
18,23
17,93
9,46
16,42
15,37
15,50
14,18
25,20
14,67
24,80
2
3 220
7 485
2 234
735
159
587
1 635
3 151
4 163
944
1 232
256
425
4,17
25,01
27,28
13,48
34,09
19,39
7,92
9,06
11,09
11,90
12,21
17,38
10,95
34,78
48
12 874
27 441
16 568
2 156
820
7 407
18 052
28 403
34 970
7 731
7 088
2 338
1 222
113 099
67,68
27 791
16,63
26 228
15,69
167 118
Zápisy býků do plemenné knihy probíhaly v uplynulém roce na úrovni srovnatelné s předchozím obdobím, nedošlo ani k zásadní
změně struktury zapisovaných býků. Z domácí produkce bylo zapsáno 77 býků, import prověřených býků pokles meziročně o 7 na 22
kusů. Oproti roku 2005 bylo zapsáno o 17 býků více do přirozené plemenitby
Tab. 9: Přehled o ročním zápisu býků do PK - dle kategorií
kategorie zapisovaných býků
rok
z domácí
import
import test a
produkce prověření neprověření
přirozená
česká
plemenitba červinka
dodatečný
zápis, ostatní
Zapsáno
celkem
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
122
129
107
89
107
82
71
89
81
79
78
77
20
21
18
12
13
16
20
19
11
22
29
22
13
7
15
17
7
12
12
13
14
19
25
20
0
16
6
15
22
28
21
22
59
45
39
56
0
0
0
0
14
3
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
155
173
146
133
163
190
124
143
166
166
173
175
Celkem
1250
266
204
329
21
53
2123
Tab. 10: Býci z domácí produkce zapsaní do PK v roce 2006
kraj
Středočeský
počet zapsaných býků
počet chovatelů od nichž
býci pocházejí
15
3
Jihočeský
3
2
Plzeňský
13
3
Karlovarský
0
0
Ústecký
0
0
Liberecký
0
0
Královéhradecký
10
6
Pardubický
8
3
Vysočina
21
10
Jihomoravský
4
4
Olomoucký
3
1
Zlínský
0
0
Moravskoslezský
0
0
Celkem
77
32
Tab. 11: Chovatelé s nejvyšším počtem býků zařazených do plemenitby (2004-2006, včetně PRP)
Chovatel
zařazeno býků
ZD Krásná Hora, a.s.
45
Proagro Radešínská Svratka, a.s.
24
Kolovečská zeměd.,a.s.
21
ZD Nová Ves - Víska
20
Agrospol Bolehošť
18
Agro Liboměřice, a.s.
16
Příkosická zem., a.s.
16
Agronea Polička, a.s.
14
ALA, a.s. Řepníky
11
DVP Pyšel
11
Agris Jedovnice, s.r.o.
10
Klas Nekoř, a.s.
10
ZOD Čáslavice
8
HD Určice, družstvo
7
VFU Brno-ŠZP N.Jičín
7
ZD Velká Losenice
7
Družstvo Agra Březnice
6
VOD Zdislavice
6
ZD Kouty
6
ZAS Mžany, a.s.
5
Zopos Přestavlky, a.s.
5
I v období 2004-2006 zůstává téměř nezměněno pořadí hlavních chovatelů s nejvyšším počtem vyprodukovaných býků do plemenitby.
Z tabulky 12 je patrné rozložení nejčastěji využíváných otců býků, jejichž potomstvo bylo nasazeno do testace. v Roce 2006 je téměř
třetina testovaných býků po otcích HG 212 (Waterberg) BD 063 (safir) a BA 097 (Dionis).
Nejčastěji využití otcové býků vybraných v roce 2005
Tab. 15
OTEC - registr
HG-141
RAD-064
RAD-099
UF-076
BA-097
HG-183
UF-036
POL-007
RAD-104
Jméno
Synů v testu
Pořadí
Rumba
Micmac
Dionis
Hippo
Levier
Poldi
Regio
9
8
8
6
5
5
5
4
4
1
2
2
3
4
4
4
5
5
Tab. 13: Výsledky KU - plemeno C dle genetického podílu
plem.sk.
rok
počet
% ze stavu
ks
mléko
kg
bílkoviny
%
tuk
kg
%
všechny laktace
C1
1996
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
155 464
134 793
123 248
110 725
101 660
93 833
93 704
96 553
2 849
60,30
63,90
61,88
59,25
57,24
56,99
59,39
63,18
3,80
4 355
5 186
5 481
5 529
5 575
5 712
5 831
6 023
192
3,36
3,42
3,42
3,47
3,48
3,43
3,43
3,47
0,04
147
177
187
192
194
196
200
209
9
4,36
4,31
4,22
4,24
4,22
4,18
4,10
4,09
-0,01
1996
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
83 652
58 335
57 267
55 982
54 864
50 544
44 778
37 916
-6 862
32,40
27,65
28,75
29,96
30,89
30,70
28,38
24,81
-3,57
4 618
5 392
5 646
5 676
5 736
5 879
6 036
6 220
184
3,35
3,40
3,39
3,46
3,47
3,42
3,43
3,46
0,03
155
183
192
197
199
201
207
215
8
4,36
4,30
4,22
4,22
4,19
4,15
4,08
4,07
-0,01
1996
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
18 698
17 823
18 664
20 173
21 064
20 270
19 306
18 342
-964
7,30
8,45
9,37
10,79
11,86
11,41
12,23
12,00
-0,23
4 783
5 700
6 019
6 166
6 280
6 454
6 652
6 885
233
3,32
3,35
3,33
3,40
3,40
3,35
3,35
3,38
0,03
159
191
200
210
214
216
223
233
10
4,36
4,32
4,22
4,21
4,18
4,11
4,03
4,03
0,00
210 951
199 179
186 880
177 588
164 647
157 788
152 811
-4 977
100
100
100
100
100
100
100
5 286
5 579
5 642
5 708
5 854
5 989
6 175
186
3,41
3,40
3,46
3,46
3,42
3,42
3,46
0,04
180
190
195
198
200
205
213
8
4,31
4,22
4,23
4,21
4,16
4,09
4,08
-0,01
rozdíl 06/05
C2
rozdíl 06/05
C3
rozdíl 06/05
CELKEM
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
rozdíl 06-05
Analýza mléčné užitkovosti podle příslušnosti do plemenné skupiny v kontrolním roce 2006 potvrdila
další nárůst užitkovosti u všech skupin. Ve skupině C1 došlo meziročně k nárůstu mléčné užitkovosti
o 192 kg mléka, u plemenné skupiny C2 o 184 kg mléka při současném zvýšení obsahu bílkoviny o
0,04, resp. 0,03 % a nepatrnému poklesu tučnosti mléka (-0.01 % u obou skupin) Celkem za
plemeno došlo k meziročnímu nárůstu o 186 kg mléka, o 8 kg bílkovin při 3,46 %.
Tab. 14: Výsledky kontroly ml. užitkovosti C plemene - PK - všechny oddíly
I. laktace
podíl
rok
%
mléko
počet uzávěrek
1996
27,7
2000
28,6
2005
31,6
2006
32,0
2006 - 2005
kg
45 310
52 365
43 902
45 489
1 587
4 009
4 779
5 526
5 664
138
bílkoviny
tuk
věk I. otel.
%
%
měs./dny
kg
3,37
3,43
3,46
3,49
0,03
135
164
191
198
7
4,39
4,34
4,14
4,12
-0,02
28/30
29/09
29/01
28/26
-5
II. a další laktace
podíl
rok
%
mléko
počet uzávěrek
1996
72,3
2000
71,4
2005
68,4
2006
68,0
2006 - 2005
kg
117 714
130 974
95 239
96 474
1 235
4 631
5 540
6 200
6 397
197
bílkoviny
%
tuk
mezidobí
%
dny
kg
3,37
3,41
3,41
3,45
0,04
156
189
212
221
9
4,36
4,3
4,06
4,07
0,01
399
395
400
399
-1
všechny oddíly PK celkem
podíl
rok
%
mléko
počet uzávěrek
1996
100
2000
100
2005
100
2006
100
2006- 2005
kg
163 024
183 339
139 141
141 963
2 822
4 458
5 323
5 987
6 162
175
bílkoviny
tuk
%
%
kg
3,37
3,41
3,43
3,46
0,03
150
182
205
213
8
4,37
4,31
4,09
4,08
-0,01
Tab. 15: Souhrnné porovnání výsledků KU podle oddílů PK - všechny laktace
oddíl PK
PCA
kontrol. rok
podíl
%
%
tuk
kg
%
69,49
123 810
5 659
3,48
197
4,23
74,66
117 588
5 728
3,47
199
4,20
2003/2004
75,97
110 244
5 864
3,43
201
4,16
2004/2005
76,74
106 783
5 991
3,43
206
4,08
2005/2006
71,66
101 736
6 200
3,47
215
4,07
-5 047
209
0,04
9
-0,01
2001/2002
11,94
19 912
5 790
3,45
200
4,21
2002/2003
11,61
18 280
5 844
3,44
201
4,20
2003/2004
11,20
16 253
5 957
3,40
202
4,14
2004/2005
10,53
14 646
6 066
3,40
201
4,07
2005/2006
14,64
20 779
6 080
3,46
210
4,09
6 133
14
0,06
9
0,02
2001/2002
13,85
23 103
5 568
3,46
193
4,23
2002/2003
13,73
21 621
5 624
3,46
194
4,23
2003/2004
12,83
18 611
5 755
3,40
196
4,18
2004/2005
12,73
17 712
5 900
3,40
201
4,11
2005/2006
13,70
19 448
6 055
3,44
208
4,12
1 736
155
0,04
7
0,01
rozdíl 06/05-05/04
celá PK
kg
bílkoviny
2002/2003
rozdíl 06/05-05/04
PCC
mléko
2001/2002
rozdíl 06/05-05/04
PCB
počet uzávěrek
2001/2002
100
166 825
5 662
3,47
197
4,23
2002/2003
100
157 489
5 727
3,47
199
4,21
2003/2004
100
145 108
5 861
3,42
201
4,16
2004/2005
100
139 141
5 987
3,43
205
4,09
2005/2006
100
141 963
6 162
3,46
213
4,08
-5 967
126
0,01
4
-0,07
rozdíl 06/05-05/04
Vývoj mléčné užitkovosti a délky mezidobí
Graf 2
6200
403
ml C
6000
401
MD C
5800
Lineární (MD C)
399
5600
kg mléka
5200
395
5000
393
4800
mezidobí - dnů
397
5400
391
4600
389
4400
387
4200
385
4000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
rok
Intervalové rozložení užitkovosti krav
Graf 3
100%
17,91
80%
9,53
20,60
22,92
10,35
11,03
11,65
12,23
12,45
60%
četnost
26,96
13,06
13,59
14,08
13,97
14,23
13,69
40%
20%
46,25
42,63
38,75
34,11
7000 a více
6501-7000
6001-6500
5501-6000
do 5500
0%
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
kontrolní rok
Vývoj mléčné užitkovosti podle jednotlivých oddílů plemenné knihy potvrzuje, že nejvyššího meziročního nárůstu užitkovosti je
dosahováno v hlavním oddíle plemenné knihy – PCA, jehož užitkovost za uplynulý kontrolní rok dosáhla 6 200 kg mléka (+209 kg) a
produkce bílkovin 215 kg. Měnící se struktur domací populace charakterizuje i graf 3 – intervalové rozložení užitkovosti, ze kterého je
patrné, že 38 % krav českého strakatého plemene dosahuje užitkovosti vyšší ne 6500 kg mléka, zatímco před 4 roky to bylo pouze 27
% zvířat.
Z grafu 2 je patrný vývoj mléčné užitkovosti českého strakatého skotu a současně informace o úrovni délky mezidobí, které se
v posledních 4 letech nezvyšuje, naopak dochází k jeho nepatrnému poklesu.
Pozitivní je také nárůst počtu zvířat s celoživotní užitkovostí vyšší než 50 000 kg mléka. Prvenství v této kategorii - nejvyšší množství
mléka za třináct ukončených laktací 91804 kg, tj. průměr na laktaci 7062 kg, dosáhla kráva číslo 31728 547 (C1) ze zemědělského
podniku Zopos Přestavlky, a.s.
Další v pořadí je vynikající kráva z Agrospolu AD Knínice 72319 621, která za deset ukončených laktací nadojila 89126 kg mléka
(průměr 8913 kg mléka).
Třetí vynikající kráva pochází z Proagra Radešínská Svratka, a.s.. Nadojila za deset laktací 87957 kg mléka (průměr 8796 kg).
Strakatý skot je a bude i nadále z celosvětového hlediska nejvýznamnějším plemenem s kombinovanou užitkovostí.
Dosažená úroveň mléčné užitkovost je zárukou dalšího rozvoje plemene.
Tab. 16: Přehled o stavech a užitkovosti matek býků
maximální laktace
rok
počet matek býků
mléko
kg
%
kg
%
kg
1980
1989
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2 280
2 055
859
747
705
586
482
417
366
249
279
250
277
257
5 489
6 516
6 322
6 738
7 000
7 046
7 502
8 009
8 669
8 483
8 491
8 644
8 602
8 853
4,31
4,34
4,33
4,35
4,32
4,27
4,21
4,11
4,02
4,04
4,04
3,99
3,94
3,91
237
283
274
293
302
301
316
329
348
342
343
345
339
346
3,35
3,42
3,39
3,45
3,48
3,48
3,46
3,52
3,47
3,42
3,44
3,49
211
230
237
243
261
279
300
298
295
296
296
309
tuk
bílkoviny
Tab. 17: Matky býků, kteří byli zapsáni do PK
rok
počet býků v PK
ks
maximální laktace matky
poř.
mléko
bílkoviny
tuk
lakt.
kg
%
kg
%
kg
1995
122
3,8
7 368
3,50
253
4,40
324
1996
127
3,8
7 324
3,40
252
4,40
320
1997
107
3,9
7 703
3,50
265
4,40
336
1998
89
3,3
7 845
3,50
271
4,30
338
1999
107
3,7
8 464
3,50
291
4,30
367
2000
82
3,0
9 092
3,50
317
4,20
376
2001
71
3,1
9 611
3,50
331
4,10
389
2002
89
2,7
9 236
3,60
329
4,10
381
2003
81
2,6
9 644
3,50
339
4,03
386
2004
79
2,6
9 828
3,48
347
3,96
394
2005
78
2,6
10 034
3,53
352
3,92
392
2006
77
2,7
9 907
3,60
354
4,11
401
Vývoj plemenných hodnot masné užitkovosti - různé výpočty
KNP_CZ
FW
NP_DE
Lineární (NP DE)
104
2
R = 0,6299
102
RPH
100
98
2
R = 0,8569
96
94
92
90
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
ročník narození býků
Vývoj spolehlivosti PH podle ročníků narození - společný DE-A-CZ-HU výpočet
60
55
50
spolehlivost
45
R2 = 0,6519
40
35
30
25
20
15
10
75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0
ročník narození
1
2
Tab. 18: Počet býčků vykoupených do odchoven
rok
počet býků všech plemen
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
z toho po ET
ks
ks
567
409
475
492
401
288
268
250
211
271
358
338
308
286
227
53
60
35
34
69
34
36
59
54
61
92
108
101
102
56
plemeno C
%
9,35
14,67
7,37
6,91
17,21
11,81
13,43
23,60
25,59
22,51
25,70
31,95
32,79
35,66
24,67
z toho po ET
ks
ks
499
370
393
404
380
260
248
223
182
219
276
265
247
237
205
42
43
35
34
61
26
32
55
47
43
55
71
73
73
47
%
8,42
11,62
8,91
8,42
16,05
10,00
12,90
24,66
25,82
19,63
19,93
26,79
29,55
30,80
22,93
Tab. 19: Výsledky testace plem. býčků na růst a vývin v odchovnách
rok
přípravné obd. do 110. dne
testační obd. 111. - 365.
(420.)* den
obd. od nákupu do
vyskladnění býka
přírůstky v gramech
1996
973
1 265
1 248
2000
1 159
1 366
1 256
2005
941
1 406
1 253
2006
1 104
1 414
1 018
Tab. 20: Důvody negativní selekce býků v odchovnách
důvody selekce
rok
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
růst a vývin
vady těl. stavby
ostat. zoot. důvody
zdraví a nezpůs. k plemenitbě
52,80
48,90
55,50
58,60
58,00
72,90
64,80
68,90
69,10
70,10
68,42
74,54
57,43
69,73
31,70
31,60
24,70
22,60
19,90
22,50
26,50
19,40
21,80
22,40
17,54
18,10
35,64
27,63
7,30
10,20
2,70
1,60
11,00
2,30
2,00
2,00
0,00
3,00
2,63
1,00
3,96
0,00
8,20
9,30
17,10
17,20
11,10
3,10
6,70
6,80
7,30
4,50
11,41
6,36
2,97
2,64
Tab. 21: Přírůstky plem. býků vybraných do plemenitby
prům. přír. v testu 111 - 365 (420)*
dní
rok
prům. přír. od naroz. do výběru
přír. - g
odch.
přír. - g
odch.
1993
1 265
50
1 141
39
1994
1 259
73
1 195
42
1995
1 318
51
1 211
42
1996
1 314
49
1 258
30
1997
1 323
59
1 268
39
1998
1 274
50
1 208
54
1999
1 369
79
1 262
54
2000
1 390
96
1 270
65
2001
1 416
53
1 280
38
2002
1 433
69
1 284
51
2003
1 470
83
1 307
38
2004
1 470
79
1 287
48
2005
1 463
77
1 309
64
2006
1 456
58
1 302
49
země
osvalení
nehodnoceno
5,84
Tab. 22: Podíl býků vybraných do plemenitby podle země původu otce (2006, % z celk. počtu)
%z
předvedeno
podíl %
vybráno
podíl %
předvedených
Rakousko
40
18,2
13
17,1
32,5
Česká republika
86
39,1
32
42,1
37,2
Německo
67
30,5
23
30,3
34,3
Francie
26
11,8
8
10,5
30,8
Itálie
1
0,4
0
0
0
CELKEM
220
100 %
76
100 %
Tab. 23: Přehled majitelů býků zapsaných do PK v roce 2006
počet vlastněných býků
majitelé býků
- z domácí
produkce
- z importu
test
Bursia Praha, s.r.o.
0
0
mezinárodní test
0
3
CZ Delta, spol. s r.o.
27
1
CHD Impuls, družstvo
11
0
ISB Genetic, s.r.o. Havlíčkův Brod
0
3
Jihočeský chovatel, a.s. Č. Budějovice
10
0
Natural, s.r.o. Hradištko p. Medníkem
4
4
Plemko, s.r.o. Pardubice
0
5
Plemo, a.s. Žďár nad Sázavou
17
4
Reprogen, a.s. Planá nad Lužnicí
8
0
American Breeders Service, spol. s r.o.
0
0
býci v přirozené plemenitbě
56
0
Celkem
133
20
Tab. 24: Přírůstek v testu u býků vybraných do plemenitby
Bohdalec
Osík
Rokytno
2003
rok výběru
1543
1458
1434
celkem rok
1470
2004
1558
1429
1414
1452
2005
1550
1430
1432
1463
2006
1504
1440
1443
1456
celkem odchovna
1538
1440
1431
1461
Tab. 25: Hodnocení končetina na OPB - všichni vybraní býci
rok výběru
Bohdalec
Osík
Rokytno
celkem rok
2003
78,9
79,1
78,5
79,0
2004
78,9
78,6
77,8
78,4
2005
79,9
78,5
75,6
78,4
2006
79,7
78,6
77,3
78,6
celkem odchovna
79,4
78,7
77,4
78,6
celkem rok
Tab. 26: Výsledná třída býků na OPB - všichni vybraní býci
Bohdalec
Osík
Rokytno
2003
rok výběru
83,4
83,0
82,6
83,0
2004
84,1
82,6
82,0
82,8
2005
83,7
83,0
81,4
82,9
2006
83,0
82,6
82,4
82,6
celkem odchovna
83,5
82,8
82,2
82,8
Tab. 27: Souhrnné hodnocení exteriéru prvotelek
kontrolní rok
n
prvotelek
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
11 633
12 098
14 225
12 873
14 873
15 554
15742
průměrné hodnocení
užitkový
typ
osvalení
končetiny
vemeno
celkem
bodů
výsledná
třída
78,3
80,1
79,5
76,7
77,4
77,4
77,7
77,1
78,4
77,9
77,7
77,2
76,1
76,7
77,2
77,2
75,9
76,1
74,8
74,8
74,9
77,6
79,6
78,6
78,0
77,7
77,2
77,4
77,7
79,2
78,5
77,3
77,2
76,8
77,1
G
G
G
G
G
G
G
Kritéria hodnocení exteriéru u českého strakatého skotu se v roce 2005 k předcházejícímu roku
v zásadě nezměnila. Hodnocení je realizováno u plemenných býků, u krav - matek býků, dcer
testovaných býků a dalších krav na l. laktaci určenými a nezávislými bonitéry.
I v roce 2005 probíhalo hodnocení dcer po testovaných býcích. Za uplynulý rok bylo hodnoceno
celkem 15 554 prvotelek s následujícími hodnotami: 76,8 bodu za výslednou třídu (G), za užitkový
typ 77,4 bodu, za osvalení 76,1 bodu, za končetiny 74,8 bodu, za vemeno 77,2 bodu.
Tab. 28: Lineární popis krav C plemene na I. laktaci
znak
2004/2005
15554
2005/2006
15742
význam bodování znaků
1
9
6,1
3,9
5,6
5,5
5,7
5,9
5,4
5,9
5,7
5,9
4,8
4,6
5,8
6,1
6,0
4,0
malá
slabé
krátká
úzká
zdvižená
mělké
strmý
lymfatický
měkká
nízká
krátké
krátké
nízko
nezřetelný
15. Základna vemene - hloubka
6,0
6,0
spuštěné
16. Rozmístění předních struků
4,5
4,9
na vnějším
okraji
velká
vynikající
dlouhá
široká
sražená
hluboké
šavlovitý
suchý
strmá
vysoká
dlouhé
dlouhé
vysoko
výrazný
vysoko
zavěšené
u podélné
brázdy
5,1
5,2
do stran
do středu
4,3
5,1
4,3
5,1
krátké
slabé
dlouhé
silné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Výška v kříži
Osvalení
Délka zádě
Šířka zádě
Sklon zádě
Hloubka středotrupí
Postoj zad.končetin
Charakter hlezenního kloubu
Spěnka
Paznehty - patka
Délka vemene - přední čtvrtě
Délka zadího upnutí
Nasazení vemene - upnutí
Závěsný vaz
5,6
5,4
5,8
6,0
5,4
5,7
5,7
5,9
4,7
4,6
5,7
Postavení struků - vychýlení od
středu
18. Délka struků
19. Tlouštka struků
17.
Tab. 29: Stájové štíty 2004 - rozdělení podle úrovně mléčné užitkovosti za stáj
kategorie podle úrovně užitkovosti (kg mléka)
počet štítů v
roce
4 500
až
5 000
5 001 *
až
5 500
5 501
až
6 000
6 001
až
6 500
6 501
až
7 000
7 001
až
7 500
7 501
až
8 000
nad
8001
celkem uděleno
štítů
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1 012
635
564
560
***
***
***
***
***
***
***
437
292
367
410
402
396
359
346
***
***
***
132
130
160
199
324
306
338
388
***
***
***
47
51
60
78
140
184
267
317
218
208
223
13
12
31
30
56
71
122
219
91
120
114
2
6
7
14
9
30
49
121
39
42
76
**
**
**
**
5
5
12
59
18
22
18
**
**
**
**
1
4
9
3
4
14
13
3 638
3 122
6 760
3 289
937
4 226
1 156
1 453
370
406
444
2006
***
***
***
***
162
58
30
22
272
*** - od uvedeného roku nehodnoceno
** - do r. 1999 nehodnoceno
***** - do r. 2003 nehodnoceno
Tab. 30: Počet krav s vysokou celoživotní užitkovostí
rok
2002
2003
2004
2005
2006
celoživotní užitkovost nad
celkem
50 000 kg
75 000 kg
100 000 kg
nově*
všech**
577
881
695
1172
796
1304
995
1619
55 000 kg
nově*
všech**
0
5
8
9
0
12
10
22
75 000 kg
nově*
všech**
0
1
0
0
0
0
0
1
100 000 kg
nově*
všech**
577
887
703
1181
796
1316
995
1642
celkem
nově*
686
nově*
57
nově*
0
nově*
743
všech**
1432
všech**
66
* krávy, které porprvé dosáhly dané hranice v daném roce
** všechny krávy s uzavřenou laktací v daném roce splňující dané hranice
všech**
0
všech**
1498
Tab. 31: Krávy C plemene s nejvyšší celoživotní užitkovostí
poř.
mléko
počet
celkem kg laktací
ušní číslo
Otec
plem.
skup.
chovatel
1.
56703
547
95559
12
KV-105
C70A
ZOPOS PRESTAVLKY A.S
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
89981
72319
89938
40429
94175
16278
3019
7889
61334
31329
83940
68041
546
621
546
511
674
614
246
569
264
569
511
569
94320
91368
91279
91234
89448
87969
86682
85171
84795
84298
84075
83824
11
10
9
14
12
10
12
12
8
12
10
9
UF-007
REN-300
286-043
LI-014
CSM-254
ULK-372
REZ-089
REZ-105
BEZ-000
REZ-105
BJR-074
BA-011
CI100
C64R
CI100
C81R
C72AR
C87A
C81R
C63AR
C100
C69RA
C68AR
C77A
CERNY MILOSLAV
AGROSPOL AD KNINICE
CERNY MILOSLAV
ZAMECKY VRCH ZS
ZD VELKA LOSENICE
ZD SNEZNE
ZEM.FARMA HOSNA L.
AGRODRUZST.SEBRANICE
AGRODAM HOREPNIK SRO
MUSILEK LIBOSLAV
KLAS NEKOR A.S.
ZD MORASICE
14.
34228
341
82551
12 REZ-060
C75R
AGRIMA DRAZENOV A.S.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
8746
37058
6522
56037
65197
40102
55919
15249
74517
28999
57236
92189
66005
85907
18312
68114
91177
47584
74696
73221
29314
18839
85983
66110
30792
18409
68188
27538
60574
55885
80035
22441
4459
9885
7751
72938
501
613
614
647
649
267
261
614
546
508
647
341
502
670
610
569
542
569
341
409
610
571
670
161
502
264
569
171
261
261
545
507
143
503
651
569
82081
81754
81326
81145
80776
80653
80571
80197
79883
79798
79675
79464
79378
79090
79036
79023
79010
78709
78628
78547
78503
78375
78369
78308
78220
78134
78074
78025
77902
77757
77725
77548
77438
77008
76639
76456
11
10
11
12
7
11
14
10
8
15
12
7
8
11
8
9
12
8
8
10
8
8
9
11
10
10
8
5
11
11
8
9
10
9
13
10
C85A
C61R
C81R
C88R
C78R
C88R
C69H
C75A
CI100
C72A
C100
C100
C81R
C85R
C64R
C74AR
C81A
C75AR
C100
C100
C63RM
C62RA
C70RA
C100
C63A
C100
C74A
C81R
C73AR
C75R
C69AR
C100
C69R
C70A
C78R
C69A
AGR.LHOTA P.LIBCANY
AGD BLIZKOVICE,DRUZS
ZDV SIRAKOV
ZD VELKY BERANOV
AGRODR.TISTIN
VOD LIDMOVICE
ZOD "BLATA" SEDLEC
ZP OSTROV,A.S.
CERNY MILOSLAV
AGROCENTRUM JIZERAN
AGRO STONAROV DRUZS.
KOLOVEC-ZEMEDEL A.S.
DVPM SLAVIKOV
DVP PYSEL
ZD KOZICHOVICE
ZD MORASICE
NOVAK PETR
AGRODRUZST.SEBRANICE
KOLOVEC-ZEMEDEL A.S.
FYTON S.R.O.
ZD BUDKOV
KLAS NEKOR A.S.
DVP PYSEL
ROL.SPOLECNOST,A.S.
ZD MALEC
ZD VELKA CHYSKA
ZD MORASICE
ZD KRASNA HORA A.S.
AGRA ZVIKOV SRO
ZOD "BLATA" SEDLEC
ZEMSPOL CES.MEZIRICI
ZD VLASTNIKU STEDRA
AGRODRUZSTVO KACICE
AGRO LIBOMERICE A.S.
ZEAS NEDAKONICE, A.S
ZDPCH LITOMYSL
ULK-354
CSM-328
ULK-354
REZ-123
MKM-164
PY-529
REZ-187
ULK-372
TAR-001
LC-226
BEZ-000
UF-008
HG-055
REZ-243
RDA-082
HG-011
FZ-094
PY-529
UF-008
UF-002
HT-005
REZ-134
RSI-152
PY-519
EB-331
HG-053
BA-011
LC-278
LB-365
REN-257
FZ-094
POL-003
REZ-136
SAL-019
BO-743
ZB-010
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
64808
10907
79970
77239
21292
31063
11358
97327
33773
38183
49013
21726
18061
72699
93850
40919
96188
76742
74705
82715
96055
58411
21924
55919
29815
90966
46069
7111
98248
1278
87006
24360
74531
39987
83750
106240
79151
71700
28348
40452
14849
69487
24967
100021
47658
69473
40000
40060
36134
40981
261
203
148
261
571
264
550
748
766
614
614
571
264
161
341
404
244
547
546
161
647
543
503
613
766
644
571
705
674
347
643
547
546
508
341
101
547
674
766
569
571
267
610
101
614
267
649
550
502
404
76290
76256
76216
76167
76132
76092
76062
75908
75753
75740
75680
75662
75629
75335
75191
75028
74877
74790
74781
74644
74428
74348
74307
74280
73947
73939
73867
73836
73735
73728
73715
73550
73544
73524
73510
73447
73429
73348
73320
73271
73113
73102
72966
72892
72865
72834
72756
72702
72630
72628
10
8
10
12
9
9
10
8
7
7
8
8
12
9
6
10
11
11
8
8
10
14
7
9
9
9
9
9
10
6
10
9
8
13
7
8
9
10
9
8
9
10
9
7
9
8
11
8
9
8
BJR-198
LC-278
LC-210
MOL-140
LC-225
BAB-013
PR-427
RDA-207
MKM-164
MKM-164
MKM-164
REN-387
REZ-235
BD-015
UF-008
SAL-005
REZ-264
BEZ-000
CAN-002
ME-159
BEZ-000
REZ-102
LC-271
CAN-002
BD-015
BJR-080
MKM-164
SAL-010
REN-261
REN-387
HM-008
HT-005
UF-006
EB-285
CAN-002
BEZ-000
JUN-558
HG-045
ULK-354
LC-271
HT-005
286-052
BJR-215
ZEL-025
BD-035
UF-006
BA-004
LC-271
BIS-029
NEN-010
C84R
C88A
C78R
C75R
C60A
C100
C84A
C63R
C66RA
C72RA
C78R
C64AR
C72AR
C81A
C83A
C100
C75R
C100
CI100
C56R
C100
C75R
C81A
CI100
C72RA
C81R
C71RA
C81R
C75R
C71AR
C80R
C100
CI100
C69A
CI100
C100
C78R
C85R
C79A
C83A
C81A
CI100
C86A
C85R
C75R
CI100
C75R
C65RA
C74A
C100
DOLEZAL JAROSLAV
CIZ-AGRO CIZKRAJOV
ZS SLOVEC A.S.
ZOD "BLATA" SEDLEC
ZESPO CZ S.R.O.
AGRIA OBRATAN ZOD
MEJSNAR JIRI
AGROCHOVJEZERNICE AS
ZP OTICE, A.S.
ZP OSTROV,A.S.
ZDV SIRAKOV
ZESPO CZ S.R.O.
ZD VELKA CHYSKA
AGRODR. NACERADEC
KOLOVEC-ZEMEDEL A.S.
JOSEF JON-VS SHR
STATEK NOVAK S.R.O.
FARMA BROCNA S.R.O.
CERNY MILOSLAV
VOD ZDISLAVICE
AGRO STONAROV DRUZS.
ZEMED.A.S. VYSOCINA
AGRO LIBOMERICE A.S.
AGRA H.DUNAJOVICE AS
ZOD LITULTOVICE
ZEMOS,A.S.V.NEMCICE
SILYBA A.S
TAGROS TROUBELICE AS
RUBELIT S.R.O.
STICHOVICE-ZDV
BONAGRO,A.S.
ZOPOS PRESTAVLKY A.S
CERNY MILOSLAV
KOZAKOV DRUZSTVO
KOLOVEC-ZEMEDEL A.S.
VOD ZDISLAVICE
AGROSPOL BOLEHOST
AGRO ROZSOCHY A.S.
1.HRADECKA ZEMED.A.S
AGRONEA A.S. POLICKA
ZOD ZALSI
ZD BELCICE
ZD KOZICHOVICE
AGRODR. NACERADEC
ZERAS AS RADOST.N/O.
ZD BELCICE
ZOD AGRISPOL MORICE
ZAMECKY VRCH ZS
ZD MALEC
JOSEF JON-VS SHR
Výstavy - celkem
CELKEM BODY
238,5
33
4,72
9,6
0,10
0
300,67
2.
Agronea, a.s. Polička
575
5,22
214,8
26
2,09
5,7
1,60
0
255,40
3.
ZD Krásná Hora a.s.
609
26,27
141,6
64
2,96
7,8
2,30
7
251,93
4.
Koloveč-zemědělská a.s.
716
11,17
129,0
71
5,03
8,9
0,70
0
225,80
5.
Agris Jedovnice, s.r.o.
68
44,12
118,8
48
0,00
1,2
3,30
0
215,42
6.
ZAS Mžany
624
8,01
132,3
42
0,70
0
204,86
7.
Fyton Odolice, s.r.o.
67
0,00
73,5
89
1,44 20,4
13,43 15,9
0,00
0
191,83
8.
ALA, a.s. Řepníky
17,44
99,0
47
6,98
-2,3
0,80
8
176,92
9.
ProAgro Rad. Svratka. a.s.
172
627
9,57
107,4
30
3,10
6
168,98
15,63
114,3
19
1,90
10
161,93
11. ZD Chýšť
256
419
1,91 11,0
0,00 1,1
2,39
119,4
38
2,15
-2,2
1,60
0
161,33
12. Agro Liboměřice, a.s.
640
7,81
90,0
27
2,81
9,0
2,10
16
154,73
13. ZOD Veverské Knínice
439
0,00
116,7
8
2,96
5,8
0,20
0
133,66
14. Neuman Adolf, Ing.
63
15,87
75,0
31
9,52
0,2
1,00
0
132,60
15. Černý Miloslav, Rokytno
225
0,00
48,9
67
16,00
-0,9
0,00
0
131,00
16. ZESPO CZ, a. s.
135
0,00
0,0
81
0
112,46
17. ZD Nová Ves - Víska
229
43,67
0,0
56
15,56 16,2 -0,30
2,62 -10,3 1,50
11
104,49
1,00
0
98,50
2
88,64
pořadí
10. ZOD Čáslavice
18. Neuman Jaroslav
19. HD Určice, družstvo
20. Drhovský Miloslav
47
533
0,00
66,3
31
0,00
0,2
5,63
37,2
40
2,81
-0,9
1,90
0,00
0,0
62
1,50
0
86,31
3,36
0,0
41
8,11 14,7
6,38 28,7
2,10
0
81,53
21. ZDPCH Litomyšl
37
298
22. Genagro Říčany, a.s.
645
0,00
57,6
11
23. DVP Pyšel
291
13,75
0,0
39
24. Agrodružstvo Načeradec
136
0,00
0,0
55
25. Agra Březnice
262
11,45
0,0
26. Příkosická zem. a.s.
956
6,28
27. ZD Velká Losenice
529
3,78
28. Agrima Draženov
29. ZD Bělčice
30. ZDV Poděšín
484
401
mezidobí
14,75
prověření býci
339
býci vybraní do
plemenitby
Klas Nekoř, a.s.
uzávěrek
1.
podnik
osvalení stáda
dlouhověké krávy
produkce bílkovin
Tab. 32: Výsledky soutěže šlechtitelských chovů českého strakatého skotu
0,47 10,9
10,31 4,8
-0,60
0
79,37
4,00
7
78,85
3,30
0
77,32
29
8,82 10,2
8,02 6,1
2,90
18
75,47
37,5
25
0,63
3,4
0,60
0
73,40
0,0
43
8,13
3,9
2,40
10
71,21
-0,80
0
69,79
-0,70
0
66,93
0,00
71,7
-22
2,49
0,0
58
2,69 18,2
6,73 0,4
11,90
0,0
47
3,57
1,9
2,30
0
66,68
3,64
0,0
43
3,27 13,3
5,88 13,2
3,30
0
66,51
31. ZAS Úžice
84
550
32. VOD Zdislavice
357
2,80
0,0
39
33. Agro Sázava
228
0,00
0,0
40
34. VFU, ÚVZ Nový Dvůr
66
0,00
0,0
35. Agrochlum Záluží
146
27,40
36. VSP Group, a.s.
350
2,86
37. Zbirožská a.s.
416
0,00
66,0
-15
38. Zopos Přestavlky, a.s.
461
193
4,34
0,0
31
5,18
0,0
2,60
0
63,48
0
63,08
69
6,58 14,0 2,50
4,55 -12,6 -0,20
0
60,75
0,0
27
1,1
0,00
0,0
27
2,05
10,29 12,1
0,00 0,1
0
57,55
-1,00
0
51,24
-0,60
0
50,50
6,94
7,1
0,80
0
50,18
33
3,11
4,3
1,80
0
47,39
0,00
43,8
4
1,03
-8,9
1,20
6
47,13
41. ZD Maleč
584
473
4,23
0,0
29
1,10
0
46,44
42. DV Police nad Metují
246
4,07
29,1
7
2,11 10,0
1,22 7,0
-2,40
0
45,98
39. Bobrovská a.s.
40. Kasejovice- Agrochov*
43. Líšnická, a.s.
307
0,00
0,0
35
5,86
2,7
1,20
0
44,76
44. Agro Kunčina, a.s.
282
0,00
0,0
43
2,13
-4,7
2,70
1
44,13
45. ZEMSPOL Sloup, a. s.
590
0,00
0,0
33
1,53
6,5
2,30
0
43,33
46. ZOD Číčenice
97
10,31
0,0
35
0,00
-2,5
-0,10
0
42,71
47. ZDV Výrava
118
16,95
0,0
16
2,54
5,4
1,70
0
42,59
48. ZP Otice, a. s.
219
83
0,00
0,0
39
5,48
-3,4
-0,80
0
40,28
12,05
0,0
8
3,20
0
39,65
0,00
0,0
36
0,00 16,4
7,26 -7,4
2,00
0
37,86
2,74 -21,1 2,90
0,00 -8,6 -1,40
0
37,69
0
37,40
-0,80
0
37,30
-0,40
0
34,32
49. VESA Verhartice
50. ZDV Sirákov
51. ZD Kouty
124
328
9,15
0,0
44
52. Osecká
287
0,00
38,4
9
53. Podchlumí,a.s.
310
0,00
0,0
14
54. ZD Dolní Újezd
357
0,00
9,0
10
2,90 21,2
2,52 13,2
55. ZEAS Nedakonice, a.s.
630
0,00
0,0
16
6,35
7,3
1,20
0
30,85
56. ZDV Štichovice
209
0,00
0,0
19
5,74
-5,0
2,80
8
30,54
57. ZD Rodvínov
614
0,00
0,0
27
29,44
17
472
0,00
0,0
25
0
27,55
2,12
0,0
17
2,44 0,7 -0,70
17,65 -15,1 0,00
2,54 4,7 0,60
0
58. Fomas Spálenec, s. r o.
0
26,96
0,70
0
26,20
0
25,99
59. ZD Kojčice
0,00
0,0
0,00
-5,5
61. Podorlicko, a. s.
52
401
31
0,00
0,0
22
2,99
-0,2
1,20
62. Agroos, s.r.o.
57
0,00
0,0
50
5,30
0
25,00
63. ZOD Ludmírov
273
3,66
0,0
14
0,00 -30,3
1,10 2,6
1,60
0
22,96
64. Merklín-ZD
582
1,72
0,0
2
65. Bednářová Kamila
25
0,00
0,0
66. Agrona Staré Město
113
0,00
67. Žichlická zemědělská a.s.
394
2,54
68. Agrospol Bolehošť
445
38
60. Štědrý Jan, Ing.
69. Honců Jan
1,00
0
22,22
13
0,00 17,5
0,00 6,4
0,00
0
19,40
0,0
3
7,96
2,9
1,60
0
15,46
0,0
4
0,00
6,3
1,00
0
13,84
4,49
0,0
40
2,20
0
13,59
0,00
0,0
6
2,70 -35,8
0,00 7,5
0,00
0
13,50
5,81
-1,6
0,20
0
8,71
1
8,51
-8,8
4,30
0,0
0
71. ZD Opařany
465
345
0,00
45,0
-19
72. Agro Zvole
318
3,14
0,0
3
2,61 -20,9 -0,20
0,94 0,0 -0,60
0
6,49
73. Agrokov Žďárky
86
0,00
0,0
10
0,00
3,10
0
4,30
74. Skutil Karel, Ing.
43
0,00
0,0
25
0
3,68
75. Prozapo, a.s. Zaječí
198
0,00
0,0
4
6,98 -30,2 1,90
1,52 -0,6 -3,40
0
1,52
76. Agro Měřín
377
0,00
0,0
-7
3,98
-0,5
0,80
0
-2,72
77. Podorlické, ZD
491
0,00
0,0
-1
1,83
-5,3
0,50
0
-3,97
78. ŠS Hořice
91
492
0,00
0,0
-17
6,59
3,3
0,50
0
-6,61
0,00
0,0
-9
0,61
0,7
-1,40
0
-9,09
8,81
0,0
-6
0
-13,95
0,00
0,0
-35
2,64 -20,2 0,80
0,00 5,6 -0,60
0
-30,00
70. Kalenská zemědělská a.s.
79. ZKS Agro Zahořany
80. Kojal Krásensko, družstvo
81. VS SHR Příchovice
227
88

Podobné dokumenty

požární odolnost dřevobetonového stropu

požární odolnost dřevobetonového stropu nákladné experimenty mohou z části nahradit numerické modely. Vždy je však třeba verifikovat výsledky numerické analýzy s experimentem, nebo naopak kalibrovat parametry numerického modelu podle pro...

Více

2015_02_Zpravodaj - Svaz chovatelů českého strakatého

2015_02_Zpravodaj  - Svaz chovatelů českého strakatého prvních 5 měsíců roku 2015 vzrostly u SOM, másla, kondenzovaného mléka a sušené syrovátky. Negativní trend byl patrný u SPM a sýrů. Ve stejném období EU zvýšila exporty do všech destinací s výjimko...

Více

2010_03_Zpravodaj s kalendarem

2010_03_Zpravodaj s kalendarem 291 618 kusů. Oproti předchozímu roku je to pokles o 13 761 kusů normovaných laktací. Průměrná užitkovost všech krav zapojených do kontroly užitkovosti v ČR byla 7 726 kg mléka při tučnosti 3,84 % ...

Více

Ročenka 2010 – 2011

Ročenka 2010 – 2011 recording A4, AT and total). This summary is classified into the first, the second and higher lactations and overall results in the Czech Republic. Another part of the summary is made up of the res...

Více