Uživatelská příručka ke stažení

Komentáře

Transkript

Uživatelská příručka ke stažení
Uživatelská příručka a návod
Uživatelská
příručka
Můj asistent řízení!
▶ Systém Video Box zaznamenává obrazový záznam v případě náhlé změny akcelerace
▶ Lane Alert (systém varování před opuštění jízdního pruhu) varuje řidiče při neúmyslném přejetí
bílého pruhu
▶ Beep&Watch upozorňuje řidiče na každý pohyb před vozidlem (což je užitečné v dopravní zácpě
nebo při stání na červenou)
▶ Systém Optilane (pomocný systém pro udržení vozidla v jízdním pruhu) pomáhá řidičům udržovat
směr jízdy uprostřed jízdního pruhu
Tento produkt je bezpečnostním zařízením pro použití na silnici a pomáhá řidiči následujícími
vlastnosti:
◇ Produkt poskytuje bezpečnostní podporu řidičům a nemůže být odpovědný za
nehody, způsobené poklesem řidičovy pozornosti nebo porušením silničního zákona.
◇ Špatná funkčnost z důvodu nesprávného provozování nebo opravy nelze považovat za oprávnění
k záruční opravě.
◇ Pročtěte si pozorně tuto příručku pro nejlepší možné využití produktu.
Obsah
Úvod
1. Důležité
2. Zařízení a příslušenství
3. Detaily o produktu
Funkce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Video Box
Lane Alert
Beep&Watch
Optilane
Zobrazení doby jízdy
Zprávy a zobrazení
Dálkové ovládání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tlačítka
Napájení a standardní režim
Instalace a typy vozidel
Nastavení hlasitosti a zvuku
Video Box
Nastavení systému Lane Alert
Aktivace funkcí
Ostatní
Instalace
1. Před instalací
2. Důležité
3. Instalace
3.1. Před upevněním
3.2. Použití podložky pro umístění
3.3. Umístění
3.4. Upevnění
3.5. Připevnění kabelů
3.6. Nastavení úhlu
4. Kontrolní seznam
Průvodce programem
1. Instalace softwaru
2. Instalace ovladače
3. Hlavní funkce softwaru
4. Ikony
5. Jak nahrát data
6. Zobrazení obrazu a dat
7. Vytvoření obrazového souboru a
přehrávání
Příloha
A. Odstraňování problémů
B. Specifikace
Úvod
1. Důležité
1. Důležité
2. Zařízení a příslušenství
3. Detaily o produktu
Přečtěte si, prosím, pozorně tyto pokyny pro správné a bezpečné používání přístroje guideo™.
▶ NIKDY produkt nerozebírejte, neopravujte nebo neupravujte. To by mohlo způsobit jeho špatné
fungování a vážné poškození nejen produktu, ale také vozidla.
▶ Při čištění interiéru vozidla udržujte přístroj guideo™ suchý. Voda může zničit elektronické obvody a
způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte kontaktu s chemikáliemi a
rozpouštědly, které mohou zničit povrch přístroje guideo™ a vnitřní obvody.
▶ Zabraňte mechanickým nárazům, které mohou poškodit mechanické a
elektronické součástky, což může mít za následek trvalé poškození a poruchu funkcí.
▶ Přístroj guideo™ nefunguje správně, pokud má v zorném poli předměty. Ujistěte se, že
je čelní sklo před přístrojem čisté. Zároveň se ujistěte, že poblíž přístroje nejsou žádné předměty,
protože jejich stíny mohou ovlivnit výkonnost.
▶ I když přístroj guideo™ funguje správně po prvním nainstalování, může být jeho výkon
snížen, pokud se jeho poloha odchyluje od správného nastavení. Proto se prosím ujistěte, že je
přístroj guideo™ pevně upevněn a není vystavován vnějším nárazům.
▶ Pravidelná jízda po nerovnoměrném povrchu může posunout polohu přístroje guideo™, což může
mít za následek zhoršení jeho činnosti. Proto, prosím, občas zkontrolujte, zda má přístroj guideo™
správnou polohu a úhel.
h
Úvod
1. Důležité
◈ Vždy se soustřeďte na cestu a při používání dálkového ovládání buďte velmi opatrní.
◈ Nepoužívejte dálkové ovládání ani neovládejte tlačítka na kameře při řízení.
◈ Ukládejte dálkové ovládání na bezpečném místě, protože bez něj nelze přístroj guideo™ ovládat.
◈ Chraňte, prosím, přístroj guideo ™ před vlhkostí, solí a oleji, které ho mohou zničit
zevnitř i zvenku. Nepoužívejte přílišnou sílu, neboť tlak a nárazy mohou způsobit odchýlení přístroje
od správné polohy a neúmyslnou aktivaci funkcí.
◈ Přístroj guideo™ není konstruován pro použití na zasněžených silnicích, za hustého deště nebo za
mlhy. Systémy Lane Alert a Optilane nemusí za takových situací fungovat tak, jak by se
předpokládalo a mohou vysílat chybná hlášení.
◈ Přístroj guideo™ je produkt s kamerou a jeho činnost je ovlivněna nepříznivými světelnými
podmínkami jako jsou přerušované změny (vjíždění nebo vyjíždění z tunelu), nízké světelné
podmínky (v noci bez pouličního osvětlení) a v případě silného přímého odpoledního světla.
Používejte přístroj za výše uvedených podmínek opatrně.
◈ Na silnicích se silnou mlhou nebo tam, kde jsou částečně poškozené bílé pruhy, bude mít přístroj
guideo™, podobně jako řidič, problémy sledovat jízdní pruhy a může dávat nesprávné výstražné
signály. Za takových situací nemusí systémy Lane Alert a Optilane fungovat správně a mohou vysílat
chybná hlášení.
◈ Přístroj guideo™ potřebuje určitou dobu, aby si zaznamenal přerušované pruhy a začal vydávat
správné varování dvě sekundy po minutí křižovatky. To platí pro správnou činnost systémů Lane
Alert a Optilane.
Úvod
1. Důležité
◈ Pokud se cítíte při řízení unavený, zastavte a odpočiňte si.
◈ Obrazová data se nemusí nahrát při malém zrychlení nebo zpomalení, která jsou nedostatečná
pro spuštění systému Video Box. Viz „ Video Box”.
◈ Tenká stínicí vrstva na předním skle může zhoršit činnost systémů Lane Alert,
Optilane a Beep&Watch a může způsobit zatmavení obrazu na záznamech systému Video Box.
◈ Obrazová data se nemusí zaznamenat během náhlého silného zrychlení, při kterém silný náraz
může deaktivovat přístroj guideo™.
Úvod
2. Zařízení a příslušenství
Ujistěte se, že v krabici jsou všechny součásti
>> Hlavní zařízení s kamerou
>> Dálkové ovládání
>> Kabel napájení, kabel USB
>> Díly pro instalaci (podložka pro umístění, lepící páska pro přístroj, držáky a CD)
Hlavní zařízení s
kamerou
Podložka pro
umístění
Dálkové ovládání
Držáky
Kabel napájení
Lepící páska
pro přístroj
Kabel USB
Instalační CD
Úvod
3. Detaily o produktu
▶ Tělo přístroje guideo™ je hlavní část, která rozpoznává pruhy na silnici,
vyhodnocuje situaci a vydává příslušná varování.
Názvy jednotlivých částí přístroje jsou zobrazeny na obrázku níže.
Tělo přístroje je spojeno napájecím kabelem se zdrojem ve vozidle.
V horní části je šroub pro nastavení polohy.
Na zadní části je LED displej, na kterém jsou řidiči zobrazovány informace.
Šroub
Čelo přístroje
Tlačítko ztlumení zvuku
LED displej (7 segmentů)
Objektiv
Připojení napájení
Připojení konektoru USB
Tlačítko nahrávání REC
Funkce
1. Video Box
2. Lane Alert
3. Beep&Watch
4. Optilane
5. Zobrazení doby
jízdy
6. Zprávy a zobrazení
1. Video Box
Co je Video Box?
Systém Video Box automaticky ukládá obrazy ze silnice v případě náhlé změny rychlosti (nehody,
náhlé zastavení, atd.). Přístroj guideo™ ukládá obrazový záznam a data o zrychlení a času.
V přístroji guideo™ se může uložit maximálně 30 obrazových záznamů. Video Box není určen
k záznamu obrazů osob nebo osobních údajů jako je číslo registrační značky vozidla před Vámi.
Tyto záznamy by se neměly používat nebo reprodukovat v žádných médiích nebo videu.
Tlačítko záznamu obrazu na dálkovém ovládání spouští také ukládání obrazu. Pokud chcete
uložit data ručně, použijte tlačítko uložit.
Pokud budete chtít provést nový záznam po 30 zaznamenaných scénách, nejstarší data budou
tímto novým záznamem přepsána.
Aby jste uchovali záznam „kritických“ dat uložený v přístroji guideo™, vypněte přístroj guideo™ a
tím zabráníte přepsání záznamu.
Funkce
1. Video Box
Nahrávání obrazu a informací o vozidle
Přístroj guideo™ detekuje automaticky náhlé změny zrychlení a
zaznamenává obrazy 14 sekund před a 6 sekund po události.
Zároveň zaznamená 3rozměrná data zrychlení vozidla a čas události.
Podmínky záznamu obrazu
Simulační program
Systém Video Box se spustí, když měřiče zrychlení uvnitř
systému zaznamenají vliv víc jak 0,4 G podél některé z os,
zobrazených na diagramu.
Úplná analýza obrazu a dat zrychlení
Data systému Video Box se plně analyzují simulačním
programem.
Funkce
1. Video Box
Jak stáhnout data Video Box
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odpojte přístroj guideo™ a vyjměte ho z vozidla
Do počítače nainstalujte ovládací program přístroje guideo™
Připojte přístroj guideo™ k počítači pomocí kabelu USB.
Nainstalujte ovladač.
Spusťte ovládací program přístroje guideo™.
Stáhněte data.
Pro více informací si přečtěte část [Průvodce programem] v této příručce.
UPOZORNĚNÍ
Před připojením přístroje k počítači umístěte přístroj guideo™ na plochý povrch jako je stůl.
Při stahování dat se ujistěte, že je přístroj guideo™ stabilní.
I při připojení k počítači nahrává přístroj guideo™ obraz a přepíše stará data, když se otřese nebo
se s ním náhle pohne.
Výjimka: Po spuštění stahování přístroj guideo™ nenahrává.
Funkce
2. Lane Alert
Co je Lane Alert?
Systém Lane Alert vydává zvukový signál a volitelně i hlasovou zprávu
řidiči při neúmyslném opuštění jízdního pruhu. Při aktivaci příslušné
směrovky nebude systém Lane Alert vydávat výstražný signál. Tato funkce
se aktivuje po dvou sekundách jízdy v rozpoznatelném pruhu.
Například systém nevydá žádné varování pří projetí křižovatkou.
Tlačítko zapnutí a vypnutí systému Lane Alert umožňuje jeho používání
dle volby.
Varování systému Lane Alert
Přístroj guideo™ vydává zvukový signál a zobrazuje zprávu, aby tím
pomohl řidiči pochopit nebezpečné situace a zabránit jim.
Nastavení podle řídících návyků
Pomocí dálkového ovládání mohou řidiči snadno zapnout nebo vypnout
systém Lane Alert, zkrátit nebo prodloužit dobu výstrahy a zvýšit nebo
snížit hlasitost zvuku.
Funkce
3. Beep&Watch
Co je systém Beep&Watch?
Systém Beep&Watch informuje řidiče o každém pohybu před vozidlem,
jako je rozjezd vozidla před Vámi při čekání na semaforech nebo v
dopravní zácpě.
Signál nelze považovat za výzvu pro rozjezd vozidla. Řidič se musí
opticky přesvědčit, že vozidlo před ním se dalo do pohybu.
Tato funkce se aktivuje tři sekundy po zastavení vozidla. Upozornění
se ozve jednou po každém zastavení.
Pokud před vozidlem není žádné jiné vozidlo, může tento systém
detekovat chodce nebo pohybující se překážky.
Tlačítko zapnutí a vypnutí systému Beep&Watch umožňuje jeho
používání dle volby.
Funkce
4. Optilane/ 5. Doba jízdy
Co je systém Optilane Assistance?
Systém Optilane Assistant zaznamenává boční polohu vozidla v jízdním
pruhu a pomáhá řidiči v bezpečné jízdě v tomto pruhu. Systém řidiče
upozorní, když se vozidlo odchyluje doleva nebo doprava nebo když je
u dělící čáry po dobu delší než pět sekund.
Tato funkce se aktivuje na silnicích, které jsou širší než 3,3 m.
Tlačítko zapnutí a vypnutí systému Optilane umožňuje jeho používání dle
volby.
Hlášení při jízdě u střední dělící čáry
Pokud se vozidlo pohybuje u střední dělící čáry po dobu delší než 5 sekund,
ozve se výstražné hlášení.
Hlášení při jízdě stranou
Výstražné hlášení informuje řidiče, když se vozidlo pohybuje 5 sekund
ve vzdálenosti 50 cm od okraje jízdního pruhu.
Zobrazení doby jízdy
1. Doba jízdy (od zapnutí) je zobrazená na LCD displeji.
2. Doba jízdy se hlásí po 1, 2, 4 a 6 hodinách a informuje řidiče o nutnosti
udělat přestávku.
Funkce
6. Zprávy a zobrazení
Kategorie
Spuštění
systému
Událost
Zapnuté napájení nebo
Hlášení
LED
-=~
je stisknutý.
4 sekundy po spuštění systému
Hi
Komentář
"-" symbol se pohybuje dolů
Systém je připraven
Chyba systému
"System error is detected."
SERR
Chyba systému
"Deng"
SE01
Zobrazení čísel chyb.
Opakování zvukového signálu.
Výstraha čas.
Není nastaven čas.
"BBig"
TIME
Čas se musí nastavit pomocí PC
Výstraha zobr.
Obraz je špinavý.
Chyba
systému
Beep&Watch
poplach
Lane alert
Optilane
Čekání na poplach Beep&Watch.
"Please clean the camera lens or the
windshield"
00
Přejetí levé čáry
"Mind the left hand lane"
[[[[
Přejetí pravé čáry
"Be aware of the lane to your right"
]]]]
Po 5 sekundách jízdy
50 cm od levé čáry.
"You are too close to the left-hand lane"
[[
"You are too close to the right-hand lane"
Po 5 sekundách jízdy po
středové dělící čáře.
1, 2, 4 a 6 hodin po zapnutí
Úroveň kontrastu: Úroveň
ostrosti
^^
Do 3 až 4 sekund po
"Ding-Dong"
tom, co se pohne vozidlo před Vámi.
Po 5 sekundách jízdy
50 cm od pravé čáry.
Doba jízdy
C3:S2
]]
[ ]
"You have been driving for one hour.
Please take a break"
01:00
Dva rotující kruhy
"[" symbol se pohybuje doleva.
Hlasová hlášení jsou různá
(náhodná).
"]" symbol se pohybuje doprava.
Hlasová hlášení jsou různá
(náhodná).
6. Zprávy a zobrazení
Kategorie
Funkce
Událost
Hlášení
LED
Rychlost vozidla je vyšší
než nastavená rychlost.
Výstraha pruhu je k dispozici.
Rychlost vozidla je nižší
než nastavená rychlost.
Stav systému
Lane alert
Výstraha pruhu není k dispozici.
"|" symbol se objeví pouze když
je detekován levý jízdní pruh
Je detekován levý jízdní pruh.
"|" symbol se objeví pouze když
je detekován pravý jízdní pruh
Je detekován pravý jízdní pruh
Uložit
Video Box
Vymazání
Video Box
Kontrola
Video Box
Je detekována vysoká rychlost a
oba jízdní pruhy.
Nehoda nebo náhlé zastavení
"Ding-dong"
SAVE
Po stisknutí
"Ding-dong"
SAVE
Pak jsou nahrána data.
"Ding-Dong-Deng"
END
Po stisknutí
"The video recordings have been
deleted"
DEL
Po vymazání video záznamů.
"Ding-Dong-Deng"
END
Po krátkém stisknutí
.
"Press the button again for 3 seconds
if you want to delete saved video
recordings"
Po krátkém stisknutí
.
.
po dobu 3 sekund.
Po stisknutí
.
Po stisknutí
.
Komentář
příklad
"Press the button again for 3 seconds
if you want to delete saved video
recordings"
"Ding-dong"
"There are no records in the Video Box."
SV01
Pokud existují uložené záznamy.
NONE
Pokud nejsou žádné záznamy
SV01
Pokud existují uložené záznamy.
NONE
Pokud nejsou žádné záznamy
Funkce
•6. Zprávy a zobrazení
Kategorie
Režim
instalace
Událost
Po stisknutí
režimu.
Po stisknutí
Hlášení
v normálním
v režimu
"Ding-dong"
nastavení úhlu.
Po stisknutí
v režimu zkoušky
signálu odbočování.
Režim
nastavení
úhlu
Standardní
režim
Nastavení
rychlosti
vozidla
Nastavení
levého
výstražného
bodu
Nastavení
pravého
výstražného
bodu
"Ding-dong"
Po krátkém stisknutí
.
Po stisknutí
po dobu 3 sekund.
Po stisknutí
nastavení.
a je akceptováno
Po stisknutí
selhalo.
, ale nastavení
Po stisknutí
nastavení.
a je akceptováno
INS1
INS2
"Ding-dong"
00:00.
Příklad
"Press the button again for 3 seconds
if you want the default setup."
"Default mode"
"Ding-dong-deng"
"BBig"
REST
Resetování všech nastavení
uživatele.
VSON
VSER
"BBig"
LPER
Po stisknutí
a je
akceptováno nastavení.
"Ding-dong-deng"
RPON
Po stisknutí
selhalo.
"BBig"
RPER
, ale nastavení
Spuštění režimu zkoušky
signalizace odbočování
Levá hodnota: Zrychlení osa Y
Pravá hodnota: Zrychlení osa Z
LPON
, ale nastavení
Spuštění režimu nastavení úhlu
05:03.
"Ding-dong-deng"
Po stisknutí
selhalo.
Komentář
Spuštění normálního režimu
"Ding-dong-deng"
Když není úhel ve své poloze.
Když je úhel nastaven správně.
LED
Rychlost vozidla je příliš nízká.
Neplatný levý výstražný bod.
Neplatný pravý výstražný bod.
Funkce
6. Zprávy a zobrazení
Kategorie
Volba typu
vozidla
Událost
Po stisknutí
vozidlo.
je zvoleno osobní
Hlášení
"Passenger Car"
Po stisknutí
je zvoleno rekreační "First class leisure vehicle"
vozidlo RV 1. třídy.
LED
Komentář
PSMG
INS2
Po stisknutí
je zvoleno rekreační
"Second class leisure vehicle"
vozidlo RV 2. třídy.
Zapnutí/vypn
utí systému
Lane alert
Zapnutí/vyp
nutí
systému
Beep&Watch
Zapnutí/vypn
utí systému
Optilane
Zapnutí/vyp
nutí režimu
hlasitosti
Zapnutí/vyp
nutí režimu
ztišení
Po stisknutí
autobus.
je zvolen
Po stisknutí
nákladní vůz.
Po stisknutí
je zvolen
.
"The Lane Alert system has been activated"
ON
Po stisknutí
.
"The Lane Alert system has been deactivated"
OFF
Po stisknutí
.
Po stisknutí
.
Po stisknutí
.
Po stisknutí
.
"Bus"
"Truck"
"The Beep&Watch alarm has been activated"
"The Beep&Watch alarm has been deactivated"
"The Optilane guide has been activated"
"The Optilane guide has been deactivated"
Režim hlasitosti je zapnutý/vypnutý "The loud warning mode is on"
BUS
TRUC
ON
OFF
ON
OFF
ZZZZ
Po stisknutí
.
"The loud warning mode is off"
NORM
Po stisknutí
.
"Now the sound is off"
MUTE
Po stisknutí
.
"Now the sound is on"
ZZZZ
Po stisknutí
.
"Now the sound is off"
NORM
Režim hlasitosti je zapnutý
Režim hlasitosti je vypnutý
Funkce
6. Zprávy a zobrazení
Kategorie
Událost
Hlášení
LED
"Ding-Dong",,,, 5 různých zvuků
SN1
Hlasová zpráva není hlášena
SN1S
Hlasová zpráva je hlášena
Vo25
Úroveň hlasitosti je 1~49
Volba zvuku
systému
Lane alert
Po stisknutí
.
Po stisknutí
.
Hlasitost
Po stisknutí
nebo
Kontrola obrazu Po stisknutí
.
Volba
jazyka
Po stisknutí
.
Zapnutí/vypnutí Po stisknutí
.
Režim
zkoušky
signalizace
odbočování.
Citlivost
Video Box
"Ding-Dong"
a "Keep the lane"
"Ding-Dong"
.
"Ding-Dong"
C8:S5
LAN1
Úroveň kontrastu: Úroveň ostrosti
Jazyk 1~3
POFF
Při aktivaci nějaké signalizace odbočování
[:]
Při aktivaci signalizace odbočování vlevo.
[-: ]
Při aktivaci signalizace odbočování vpravo.
[ :-]
Při aktivaci obou signalizací.
[-:-]
Po stisknutí
Komentář
nebo
.
"Ding-Dong"
Úroveň nárazu pro systém
Video Box
Dálkové ovládání
1. Tlačítka
Zapnutí/vypnutí
Beep&Watch
Nastavení rychlosti
vozidla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tlačítka
Napájení a standardní režim
Instalace a typ vozidla
Nastavení hlasitosti a zvuku
Video Box
Nastavení systému Lane Alert
Aktivace funkcí
Ostatní
Levý výstražný bod
Pravý výstražný bod
Zapnutí/vypnutí systému
Lane alert
Napájení
Zvětšení citlivosti
systému Video Box
Zapnutí/vypnutí systému Optilane
Standardní režim
Zvuk systému
Lane Alert
Snížení citlivosti
systému Video
Box
Kontrola obrazu
Typ vozidla
Uložit Video
Zvýšení hlasitosti
Režim hlasitosti
Kontrola systému Video Box
Vymazání
záznamů
Video Box
Nastavení úhlu
Volba jazyku
Snížení
hlasitosti
Ztlumení
Dálkové ovládání
2. Napájení a standardní režim
Zapnutí/vypnutí
Toto tlačítko se používá pro zapnutí nebo vypnutí. Pokud se stiskne
při provozu systému, vypne se napájení a všechny funkce včetně
systému Video Box se vypnou. Když je napájení vypnuto, nenahrává
se video. Když se tlačítko stiskne při vypnutém napájení, napájení
se zapne a systém se aktivuje.
Inicializace standardního režimu
Toto tlačítko se používá pro resetování uživatelských nastavení. Změna
se provede po stisknutí tlačítka déle než 3 sekundy.
Dálkové ovládání
3. Instalace a typ vozidla
Typ vozidla
Toto tlačítko se používá pro nastavení typu vozidla. Ujistěte se, že nastavení je
provedeno správně. Špatné nastavení může negativně ovlivnit činnost přístroje
guideo™.
Vozidla jsou klasifikována podle výšky upevnění přístroje guideo™ a šířky vozidla
*Instalační výška
(1) Osobní vozidlo: 110 cm ~ 125 cm
(2) SUV1 : 125 cm ~ 145 cm
(3) SUV2 : 145 cm ~ 160 cm
(4) Autobus: okolo 170 cm
(5) Nákladní vozidlo: okolo 195 cm
Při prvním stisknutí se objeví aktuální nastavení. Po opakovaném stisknutí
se mění typ vozidla. Po nastavení správného typu vozidla přestaňte tisknout tlačítko a
tím je změněn typ vozidla. (Výška je rozdíl mezi zemí a objektivem kamery přístroje
guideo™, když je správně nastaven.)
Instalace
Toto tlačítko se používá pro nastavení režimu systému.Pro normální provoz se používá
standardní režim. Když se tlačítko stiskne jednou, režim se změní
na režim nastavování úhlu. Po opětovném stisknutí se změní režim na zkoušku
signálu. Po opětovném stisknutí se režim vrátí do normálního provozního režimu.
Dálkové ovládání
3. Instalace a typ vozidla
Instalace
Režim nastavení úhlu:
Režim nastavení úhlu Vám pomáhá nastavit přístroj guideo™ do přesné polohy.
Nastavujte přístroj guideo™tak dlouho, dokud se na LED displeji nezobrazí
„00:00.” Čím je číslo vyšší, tím dál je přístroj guideo™ mimo svou polohu.
Dvě první číslice určují hodnoty zrychlení v ose Y a poslední dvě číslice určují
hodnoty zrychlení v ose Z. (Číslice osy Z by měly být „00“.)
Režim zkoušky signalizace odbočování Vám pomáhá kontrolovat signalizaci pro
odbočování.
Když jsou signály pro odbočování správně připojené, zobrazují se na LED displeji
následovně:
“[ : ]” se zobrazí, když není signál pro odbočování aktivován.
“[ : ]” se zobrazí, když je aktivován signál pro odbočování vlevo.
“[ : ]” se zobrazí, když je aktivován signál pro odbočování vpravo.
Když se na displeji zobrazí buď “[-:-]” nebo zprávy jiné než z výše uvedených možností,
nejsou správně zapojené kabely signalizace odbočování.
Dálkové ovládání
4. Nastavení hlasitosti a zvuku
Změna hlasitosti
Zvýšení hlasitosti
Snížení hlasitosti
Změna zvuku systému Lane Alert
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se mění výstražný zvuk. Můžete zvolit buď pouze
signál nebo doprovodnou zprávu: „Přejeli jste levý/pravý pruh!”
Tiskněte tak dlouho, než si zvolíte vhodnou výstrahu.
Zapnutí/vypnutí režimu hlasitosti
Pokud se během dlouhé jízdy budete cítit ospalý, můžete si zvolit tento režim.
Po stisknutí tohoto tlačítka přehraje přístroj guideo™ hlášení „Režim hlasité výstrahy je
zapnutý” a úroveň hlasitosti je nastavena na maximum. V tomto režimu se výstražný
zvuk nastaví automaticky na „Pang~ Pang.” Z tohoto režimu můžete odejít opětovným
stisknutím tohoto tlačítka.
Zapnutí/vypnutí ztlumení
V případě zhoršené viditelnosti na silnici, zapříčiněné počasím, nebo pokud chcete
ztlumit přístroj, můžete vypnout všechny zvukové signalizace kromě systému Video Box.
Po stisknutí tohoto tlačítka přehraje přístroj hlášení „Nyní je zvuk vypnutý“. Všechny
funkce jsou vypnuté kromě systému Video Box. Z tohoto režimu můžete odejít
opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Dálkové ovládání
5. Video Box
Citlivost systému Video Box
Toto tlačítko Vám pomáhá nastavit citlivost nárazu pro nahrávání videa.
Pokud se video nahrává příliš často, stiskněte „V+”, čímž se zvýší práh pro
náraz pro nahrávání videa. Stiskněte „V-” pro snížení prahu nárazu a pro
častější nahrávání.
Uložení systému Video Box
Pokud chcete uložit video záznam po náhlé změně akcelerace nebo náhlém
zastavení, stiskněte toto tlačítko , čímž se uloží ručně obrazová data.
Kontrola systému Video
Box
Držte toto tlačítko stisknuté a na LCD displeji se Vám zobrazí počet
uložených záznamů systému Video Box. Pokud není žádný záznam
k dispozici, přehraje se hlášení „V systému Video Box nejsou žádné
záznamy”.
Vymazání záznamů Video Box
Vymazání všech uložených obrazů.
Pro vymazání všech uložených obrazů stiskněte tlačítko „Vymazat
Video Box”.
Dálkové ovládání
6. Nastavení systému Lane Alert
Levý výstražný bod
Toto tlačítko se používá pro nastavení časování levého výstražného signálu
funkce lane alert.
Když stisknete toto tlačítko, na LED displeji se zobrazí „|¯ ¯|” a časování levého
výstražného signálu je nastaveno na současnou boční polohu vozidla vůči levé
dělící čáře. Když je nastavení úspěšné, zobrazí se na LED displeji „LPON”. Když
je nastavení neúspěšné, zobrazí se na LED displeji „LPER”.
Pravý výstražný bod
Toto tlačítko se používá pro nastavení časování pravého výstražného signálu funkce
lane alert. Když stisknete toto tlačítko, na LED displeji se zobrazí “|¯ ¯|” a časování
pravého výstražného signálu je nastaveno na současnou boční polohu vozidla vůči
pravé dělící čáře. Když je nastavení úspěšné, zobrazí se na LED displeji “RPON”.
Když je nastavení neúspěšné, zobrazí se na LED displeji “RPER”.
Rychlost vozidla
Tímto tlačítkem se nastavuje minimální rychlost, nad kterou se aktivuje
funkce lane alert. Po jeho stisknutí se nastaví aktivační rychlost na
aktuální rychlost vozidla. Doporučená rychlost by měla být nad 40 km/h,
protože pod touto rychlostí by se mohl spustit planý poplach. Když je
nastavení úspěšné, zobrazí se na LED displeji „VSON”. Když je nastavení
neúspěšné, zobrazí se na LED displeji „VSER”.
Dálkové ovládání
7. Aktivace funkcí
Zapnutí/vypnutí systému Lane alert
Tímto tlačítkem se může dočasně vypnout funkce systému Lane alert, například
v případě špatného počasí kdy přístroj nemůže vidět jasně silnici.
Když po stisknutí tohoto tlačítka uslyšíte „Systém Lane alert se vypíná” je funkce
systému Lane alert vypnutá. Když opětovně stisknete toto tlačítko, funkce systému
Lane alert se zapne a zároveň se ozve hlášení „Systém Lane alert je zapnutý.”
Zapnutí/vypnutí systému Beep&Watch
Tímto tlačítkem se může dočasně vypnout funkce výstrahy systému
Beep&Watch, například v případě špatného počasí kdy přístroj nemůže vidět
jasně silnici. Když po stisknutí tohoto tlačítka uslyšíte „Výstraha systému
Beep&Watch se vypíná”, je funkce výstraha systému Beep&Watch vypnutá.
Když opět stisknete toto tlačítko, funkce výstrahy systému Beep&Watch se
zapne a zároveň se ozve hlášení „Výstraha systému Beep&Watch zapnutá.”
Zapnutí/vypnutí systému Optilane
Pokud po stisknutí tlačítka uslyšíte „Systém Optilane se vypíná”,
je vypnutá funkce systému Optilane.
Pokud toto tlačítko opět stisknete, zapne se systém Optilane
a ozve se hlášení „Systém Optilane je zapnutý.”
Dálkové ovládání
8. Ostatní
Kontrola obrazu
Toto tlačítko se používá pro kontrolu obrazu, který prochází objektivem
kamery. „C” a „S” jsou pro „Kontrast” a „Ostrost”. Takže například, “C7:S8”
znamená, že úroveň kontrastu je 7 a úroveň ostrosti je 8. Čím vyšší jsou
hodnoty čísel, tím je obraz čistší. Doporučuje se kontrolovat obraz za jasného
dne na silnici, kde jsou jasně viditelné čáry.
Volba
Toto tlačítko se používá pro změnu mezi 3 jazyky včetně angličtiny. Ostatní
2 jazyky se mohou navolit na počítači pomocí programu ovládání přístroje
guideo™. Když se stiskne jednou, je ohlášeno nastavení aktuálního jazyka např.
„Je zvolena angličtina.” Když se stiskne dvakrát, zvolí se další jazyk a provede se
odpovídající hlášení.
Instalace
1. Před instalací
Je důležité mít přístroj během instalace na ploché podložce.
Zvolte pracovní místo, kde se vozidlo nepohybuje
žádným směrem i když je řadící páka nastavena v neutrální
poloze (N) a vozidlo není zabrzděné.
Zkontrolujte, že je příslušenství v krabici a je připravené k použití.
Před zahájením instalace si přečtěte průvodce instalací (tuto
příručku), abyste pochopili celý postup.
Tato příručka Vám nejprve vysvětlí, jak se přístroj instaluje
do osobního vozidla včetně sedanů a vozidel typu SUV.
Podložka pro umístění
Držáky kabelů
Dálkové ovládání
1. Před instalací
2. Důležité
3. Instalace
3.1. Před upevněním
3.2. Použití podložky pro umístění
3.3. Upevnění
3.4. Připevnění kabelů
3.5. Nastavení úhlu
4. Kontrolní seznam
Instalace
3.1. Před upevněním
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dbejte na to, aby přístroj guideo™ nebránil ve výhledu řidiče.
Dbejte na to, aby přístroj guideo™ nepřekážel pohybu vnitřního zpětného zrcátka.
Skryjte co nejvíc kabely.
Před připevněním vyčistěte plochu předního skla, kde chcete připevnit přístroj.
Ujistěte se, že je místo ploché a že se vozidlo nepohybuje i když je řadicí páka v neutrální poloze.
Zapněte zapalování a ujistěte se, že se ozývá hlas. Nastavte ho přiměřeně pro
vozidlo pomocí dálkového ovládání.
>> Ujistěte se, že přístroj guideo™ neovlivňuje funkci airbagu.
Instalace
3.2. Použití podložky pro umístění
Volba polohy 1: Vnitřní zpětné zrcátko je na předním skle
▶Dejte podložku pro umístění do polohy tak, že velký výřez směřuje směrem k držáku vnitřního
zpětného zrcátka.
▶Umístěte přístroj guideo™ do malého výřezu na spodní straně podložky pro umístění.
▶Zkontrolujte, že přístroj guideo™ je umístěn mimo dosah pohybu vnitřního zpětného zrcátka.
▶Ujistěte se, že přístroj guideo™ není umístěn příliš nízko, protože jinak by mohl bránit ve výhledu
řidiče.
Podložka pro umístění Vám pomůže dát přístroj do správné polohy.
Po odstranění krycí vrstvy upevněte podložku pro umístění na správné místo lepící stranou na sklo.
Volba polohy, když je vnitřní zpětné zrcátko na předním skle
Instalace
3.2. Umístění
Volba polohy 2 : Vnitřní zpětné zrcátko je na stropě
▶Umístěte podložku pro umístění na středovou osu na horní hranu předního skla.
▶Zkontrolujte, zda se středová osa na předním skle shoduje se středovou osou podložky pro umístění.
▶Umístěte přístroj guideo™ do malého výřezu na spodní straně podložky pro umístění.
Volba polohy, když je vnitřní zpětné zrcátko na stropě
Instalace
3.3. Upevnění
▶Před upevněním se ujistěte, že podložka pro umístění je vodorovně a je v ose
čelního skla.
▶Vyčistěte povrch skla.
▶Odstraňte krycí vrstvu z lepící pásky a pevně ji přitiskněte na sklo.
(Když budete potřebovat odstranit přístroj guideo™, nejlepší způsob je otočit a táhnout.)
Správnost upevnění
Odstraňte podložku pro upevnění a přitlačte silně přístroj guideo™, aby jste se ujistili, že je pevně
připevněn ke sklu.
Tlakem vyhlaďte oblast lepicí pásky, až se páska pevně přilepí na sklo, tak že je připevněná
plocha hladká a pravidelná, jak je zobrazeno na obrázku.
Odstranění krytu
Upevnění
Instalace
3.4. Připevnění kabelů
Kabel
Umístění pod palubní deskou
Zatlačte do vybrání
Přístroj guideo™ je plně funkční pouze po spojení
s napájecím kabelem. Pro správné připevnění kabelu
sledujte pokyny.
▶Veďte kabel okolo čelního skla a schovejte ho
do vybrání v bočním sloupku.
▶Pokud lze odtáhnout kryt sloupku, skryjte kabel
do tohoto krytu.
▶Připojte napájecí kabel a spojte všechny další kabely se
svazkem kabelu a držáky tak, aby nepřekážely
řidiči.
Instalace
3.4. Připevnění kabelů
Postup připojení vodičů pro detekování signalizace
odbočování
Barva vodiče
+ACC
Signál rychlosti vozidla
Nezapojený
Zemnění
Signál odbočování vlevo
Signál odbočování vpravo
Hnědý
Číslo pinu
1
proužkovaný hnědý
2
Modrý (senzor rychlosti)
5
proužkovaný zelený
6
Oranžový
7
proužkovaný oranžový
Zelený
proužkovaný modrý
8
3
4
8
7
6
5
1
2
3
4
[Kabel napájení]
Instalace
3.4. Připevnění kabelů
Použití svorek
V případě potřeby použijte svorky podle následujícího postupu.
1. Odstraňte kryt a
upevněte svorku na
požadované místo.
3. Vložte kabel do svorky.
2. Vložte utahovací pásek
do svorky.
4. Utáhněte utahovací pásek a
odstraňte přesahující část
pásku.
Instalace
3.5. Nastavení úhlu
Nastavení úhlu pomocí LED displeje
Stiskněte tlačítko „Instalace“, čímž se spustí
instalační režim.
Opatrně nastavujte přístroj guideo™tak dlouho,
dokud se na LED displeji nezobrazí „00:00.”
Dvě první číslice určují hodnoty zrychlení v ose Y a
poslední dvě číslice určují hodnoty zrychlení v ose
Z. (Číslice osy Z by měly být „00“.)
Opětovně stiskněte tlačítko „Instalace“, čímž se
opustí instalační režim.
[00:00]
Instalace
4. Kontrolní seznam
>>
>>
>>
>>
>>
Zkontrolujte,
Zkontrolujte,
Zkontrolujte,
Zkontrolujte,
Zkontrolujte,
zda kontrolka svítí při zapnutí přístroje.
zda byl odstraněn kryt objektivu kamery.
že přístroj guideo™ nepřekáží vnitřnímu zpětnému zrcátku.
že má přístroj guideo™ správnou polohu.
že navolený typ vozidla se shoduje s Vaším vozidlem.
Průvodce programem
1. Instalace softwaru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a
Instalace softwaru
Instalace ovladače
Nastavení jazyka
Hlavní vlastnosti softwaru
Ikony
Jak nahrát data
Zobrazení obrazu a dat
Vytvoření obrazového souboru
přehrávání
Pro zaznamenání správného času video nahrávky se musí iniciovat časovač přístroje.
Důrazně doporučujeme nastavit čas přístroje před připojením přístroje k Vašemu vozidlu.
Když se dokončí instalace softwaru a ovladače, můžete nastavit čas přístroje pomocí ovládacího
programu přístroje guideo™.
(☞Pozor) Po nákupu přístroje připojte přístroj k počítači pomocí USB kabelu na dobu alespoň
10 minut, čímž se nabijí vestavěné akumulátory a pro nastavení přesného času.
Požadavky na instalaci softwaru:
Software je kompatibilní s Windows 2000, XP, Vista
Minimální kapacita paměti RAM pro instalaci: 256 MBytes
Minimální prostor na hard disku pro instalaci: 40 MBytes
Průvodce programem
1. Instalace softwaru
Když jste připraveni k instalaci systémového softwaru, sledujte následující pokyny:
(1) Nechte systém nepřipojený k počítači. Budete vyzváni, kdy máte připojit systém k počítači.
Vložte instalační CD se softwarem do mechaniky CD-ROM Vašeho počítače.
Po otevření instalačního dialogového okna („Průvodce instalací”), klikněte na NEXT.
Průvodce programem
1. Instalace softwaru
(2) Klikněte na tlačítko
INSTALL.
(3) Když je instalace softwaru dokončena, zobrazí se
následující dialogové okno. První část instalace je nyní
dokončená, ale ještě se musí nainstalovat ovladač.
Klikněte na FINISH pro odchod z instalace.
Průvodce programem
2. Instalace ovladače
(1) Pro instalaci ovladače klikněte na
Start Ö Všechny programy Ö guideo™ Ö Driver Install
Ö Driver Preinstaller.
Když se zobrazí následující dialogové okno, klikněte na INSTALL.
(2) Když je instalace souborů ovladače dokončená, zobrazí se následující dialogové okno.
Klikněte na OK pro odchod z instalace.
(3) Připojte systém k Vašemu počítači pomocí USB kabelu.
Průvodce programem
2. Instalace ovladače
(4) Následující dialogové okno se musí zobrazit
automaticky.
Klikněte na NEXT pro další postup.
(5) Když je instalace softwaru dokončena, zobrazí se následující
dialogové okno.
Klikněte na FINISH. Dále musíte nainstalovat ovladač UART.
Postup bude stejný jako pro ovladač USB.
Průvodce programem
2. Instalace ovladače
(6) Následující dialogové okno se musí zobrazit
automaticky.
Klikněte na NEXT pro další postup.
(7) Když je instalace ovladače UART Bridge Controller
dokončená, mělo by se zobrazit následující dialogové okno.
Klikněte na FINISH pro ukončení a odchod z instalace.
Průvodce programem
2. Instalace ovladače
Zkontrolujte správnou instalaci ovladače
Pravým tlačítkem klikněte na TENTO POČÍTAČ a zvolte VLASTNOSTI z rozevírací nabídky. V záložce
hardware klikněte na „Správce zařízení” a podívejte se na „Porty (COM & LPT).” Pokud jsou ovladače
správně nainstalované, uvidíte zde zařízení s názvem „CP2101 USB to UART Bridge Controller.”
Pokud neuvidíte toto zobrazení, opakovaně instalujte ovladač.
Průvodce programem
3. Nastavení jazyka
Když jste připraveni k instalaci jazyka přístroje guideo, sledujte následující pokyny:
Klikněte na StartÖ Všechny programy Ö guideo Ö guideo language
(☞Pozor) Připojte přístroj k počítači pomocí USB kabelu
(1) Po otevření dialogového okna klikněte na START.
(2) Když je přístroj připojen, mělo by se zobrazit následující
dialogové okno.
Průvodce programem
3. Nastavení jazyka
(3) Když se zobrazí následující dialogové okno, zvolte jazyk,
který si přejete nastavit a klikněte na update.
(4) Klikněte na tlačítko UPDATE.
Průvodce programem
3. Nastavení jazyka
(5) Klikněte na tlačítko FINISH.
(5) Když je nastavení jazyka dokončeno, zobrazí se následující
dialogové okno.
Průvodce programem
4. Hlavní funkce softwaru
7
① : Přehrává zobrazení videa.
② : Jezdec se pohybuje při přehrávání videa a může se s ním
pohybovat myší.
③ : Zobrazuje postupně údaje o zrychlení a údaje o nárazu.
4
1
Klikněte na tlačítko
, změní se režim zobrazení
grafu.
④ : Zobrazuje akceleraci ve třech osách
⑤ : Zobrazuje zaznamenané údaje a čas.
5
2
⑥ : Zobrazuje seznam souborů k přehrání.
⑦ : Zobrazuje tlačítko softwarového menu.
6
3
※ Klikněte dvakrát na obrázek a obrázek se zvětší na dvojnásobnou velikost.
Průvodce programem
5. Ikony
Tlačítko
Funkce
Popis
Stáhnutí dat
Stahování dat přístroje do počítače.
Pro detailnější informace si přečtěte část „Jak stahovat
data”.
Otevření
souboru
Tisk
Přehrání
Přestávka
Zastavení
Otevře existující datový obrazový soubor.
Vytisknutí aktivního souboru.
Spojité přehrávání videa.
Přestávka při přehrávání videa.
Zastavení přehrávaného videa a spuštění přehrávání
videa.
Předchozí
Zobrazení předchozího snímku.
Následující
Zobrazení následujícího snímku.
Průvodce programem
5. Ikony
Tlačítko
Funkce
Nastavení
přístroje
Nastavení času
Popis
Nastavení citlivosti přístroje.
Nastavení času systému. Systémový čas se automaticky aktualizuje
s časem počítače.
Film
Vytvoření filmového souboru ze datového obrazového souboru.
Mazání dat
Mazání všech dat systému. (Maximálně se vymaže 20 datových
záznamů.)
Použijte tuto funkci pouze tehdy, když již uložená data
nepotřebujete.
Informace
O verzi softwaru
Ukončení
Ukončení softwaru
Průvodce programem
6. Jak nahrát data
(1) Spusťte program (klikněte na
Start Ö Všechny programy Ö guideo™ Ö guideo™ Manager”).
(2)Klikněte na DOWNLOAD DATA.
Když se zobrazí následující dialogové okno, klikněte na rámeček u souborů dat a obrazu,
který chcete nahrát a klikněte na OK.
Průvodce programem
6. Jak nahrát data
(3) Když se zobrazí následující dialogové okno, napište název souboru do pole „File name:”
ve spodní část okna a klikněte na SAVE.
Pro snadné následné umístění souborů Vám doporučujeme používat názvy souborů, které
obsahují datum a čas události, která je nahraná v souboru.
(4) Data se přesunou z přístroje do Vašeho počítače. Lišta o postupu Vám zobrazuje, kolik
dat se přeneslo a kolik dat zbývá k přenesení. Když dosáhne
spodní stavový řádek 100 %, přenos je dokončen.
Průvodce programem
7. Zobrazení obrazu a dat
(1) Spusťte program (klikněte na
Start Ö Všechny programy Ö guideo™ Ö guideo™ Manager”).
(2) Klikněte na tlačítko FILE OPEN na hlavní obrazovce.
(3) Když se zobrazí následující dialogové okno, zvolte název souboru, který chcete otevřít a klikněte na OPEN.
(Náhled souboru se zobrazí v pravé dolní části hlavní obrazovky.)
Náhled souboru
(4) Klikněte na tlačítko PLAY. Vámi zvolený soubor dat a obrazu se zobrazí. Můžete použít tlačítka PREV
a NEXT pro náhled jednoho snímku.
※ Klikněte dvakrát na obrázek a obrázek se zvětší na dvojnásobnou velikost.
Průvodce programem
8. Vytvoření obrazového souboru a přehrávání
Datový soubor obrazu se může konvertovat na filmový soubor (soubor avi) a tento filmový
soubor se může přehrávat v programu Windows Media Player. Postup je následující:
1. OTEVŘETE datový soubor.
2. Klikněte na tlačítko MOVIE.
3. Nyní se vytvořil filmový soubor.
Je vyžadován program kodeku – FFDShow MPEG-4 Video Decoder pro přehrávání filmového souboru
programem Windows Media Player. FFDShow MPEG-4 Video Decoder-Copyright © 1989, 1991 Free
Software Foundation, Inc.
(Upozornění) FFDShow MPEG-4 Video Decoder je software typu freeware; Můžete se ho použít a/nebo upravit
podle podmínek GNU General Public License vydaných Free Software Foundation. Účelem kodeku je usnadnit čtení
obrazů, nahraných uživatelem. Jakékoliv jiné použití, jako je šíření obrazů, je v plné odpovědnosti uživatele. Uživatel
je odpovědný za jakékoliv potenciálně zneužití zachycených obrazů.
Kompletní instrukce ke kodeku jsou k dostání na http://www.free-codecs.com/download/FFDShow.htm
Když jste připraveni k instalaci program kodeku, sledujte následující pokyny:
(1) Spusťte instalační program (klikněte na
Start Ö Všechny programy Ö guideo™ Ö FFDShow codec”).
(2) Následující dialogové okno se musí zobrazit automaticky. Klikněte na tlačítko OK.
Průvodce programem
8. Vytvoření obrazového souboru a přehrávání
(3) Klikněte na NEXT pro další postup.
(5) Klikněte na NEXT pro další postup.
(4) Klikněte na NEXT pro další postup.
(6) Klikněte na NEXT pro další postup.
Průvodce programem
8. Vytvoření obrazového souboru a přehrávání
(7) Klikněte na NEXT pro další postup.
(8) Klikněte na NEXT pro další postup.
(9) Klikněte na NEXT pro další postup.
(10) Klikněte na NEXT pro další postup.
Průvodce programem
8. Vytvoření obrazového souboru a přehrávání
(11) Klikněte na NEXT pro další postup.
(12) Klikněte na INSTALL pro další postup.
(13) Když je instalace dokončena, zobrazí se následující dialogové okno. Klikněte na FINISH pro ukončení a odchod z
instalace.
Příloha
A. Odstraňování problémů
A. Odstraňování problémů
B. Specifikace
Otázka: Přístroj nevydává žádný zvuk.
▶Zkontrolujte, zda je správně připojen kabel napájení. Pokud není připojeno napájení, nezapne
se displej.
▶Zkontrolujte, zda nejsou vypnuty všechny funkce.
▶Zkontrolujte, zda je zvuk na minimální úrovni. Pokud je úroveň zvuku v hlučném prostředí nízká,
nemusí být zvuk slyšet.
Otázka: Systém Video Box neukládá video obrazy.
▶Systém Video Box zaznamenává video obraz pouze, když je zrychlení vyšší než 0,4 g
v libovolném směru. Ujistěte se, prosím, že je odpovídající situace.
Otázka: Při opuštění jízdního pruhu se nespustí žádná výstraha.
▶Systémy Lane Alert a Optilane se spustí po 2 sekundách sledování silničních čar.
Po projetí křižovatky nebo úseku bez označení čárami se výstraha ozve teprve po 2 sekundách.
▶Přístroj guideo™ je zkonstruován tak, že pokud opět přejedete čáry a je stále vydáván výstražný
signál, je druhá výstraha vymazána.
▶Přístroj guideo™ je zkonstruován tak, že pokud je silnice úzká, pak je výstražný signál vydáván
později z důvodu pohodlí řidiče.
▶Zkontrolujte správné nastavení úhlu
Otázka: Výstražný signál se rozezní, i když vozidlo neopustilo jízdní pruh.
▶Zkontrolujte nastavení časování výstrahy. Pokud je nastaveno na časnější režimy, pak může mít
řidič pocit, že je výstraha příliš rychlá nebo se ozývá, aniž by vozidlo přejelo čáru.
▶V případě špatného počasí, když je silnice ve výstavbě nebo u silnic , kde jsou čáry smazané,
nemusí přístroj guideo™ rozpoznávat správně čáry na silnici.
Příloha
A. Odstraňování problémů
B. Specifikace
A. Odstraňování problémů
Otázka: Výstražný signál se rozezní, i když vozidlo neopustilo jízdní pruh.
▶Zkontrolujte jak je nastaveno časování výstrahy. Pokud je nastaveno na časnější režimy, pak může
mít řidič pocit, že je výstraha příliš rychlá nebo se ozývá, aniž by vozidlo přejelo čáru.
▶V případě špatného počasí, když je silnice ve výstavbě nebo u silnic , kde jsou čáry smazané,
nemusí přístroj guideo™ rozpoznávat správně čáry na silnici.
Otázka: Systém Beep&Watch nefunguje.
▶Zkontrolujte jak je nastaven LED displej.[ LED displej zobrazuje „00:00".]
▶Tato funkce se aktivuje při zastavení vozidla. Ujistěte se, že vozidlo úplně zastavilo.
Otázka: Systém Optilane se nespouští.
▶ .[ LED displej zobrazuje „00:00“.]
▶Pokud není na silnici žádná čára nebo obě čáry jsou velmi tmavé, pak tato funkce nepracuje
správně.
▶Viz [Otázka: Při opuštění jízdního pruhu se nespustí žádná výstraha] pro více informací.
Otázka: Přístroj je někdy horký.
▶V horkém létě nebo na přímém slunečním světle se může přístroj ohřát z důvodu vlivu vnějšího
tepla.Vnitřní elektronické obvody a reproduktor mohou vydávat teplo, aniž by se poškodily.
Pokud přístroj nepoužíváte, zabraňte jeho vystavení přímému slunečnímu záření.
Otázka: Výstraha se ozve při opouštění jízdního pruhu a při aktivované signalizaci odbočování
▶ Zkontrolujte správné zapojení signálu signalizace odbočování (viz část 3.5)
Příloha
A. Odstraňování problémů
B. Specifikace
B. Specifikace
guideo™
Nom. provozní napětí: 12/24 V
Min. provozní napětí: 8 V
Max. provozní napětí: 36 V
Max. spotřeba: 3 W
Provozní teplota: -20°C~+70°C
Teplota skladování :-40°C~ +85 °C
Minimální paměť RAM: 256 MB
Volný prostor na hard disku: 40 M
Typ kamery: Color CMOS
Prům. počet snímků při nahrávání: 8 snímků/s
Min. provozní osvětlení: 1 Lux
Rozlišení pro nahrávání: 320 (H) X 240 (V)
Rozměry v mm: 120 X 75 X 37
Hmotnost: 145 g
Simulační program OS: Windows
2000/XP/Vista
Pro další informace a aktualizaci Vašeho softwaru guideo™ se podívejte, prosím, na www.valeoservice.com
© 2007 Valeo Service, S.A.S. au capital de 17 623 995 euros,
RCS Bobigny 306 486 408 - 15 rue des Rosiers 93582 Saint-Ouen cedex - France - Illustrations non contractuelles

Podobné dokumenty

Zvukoměr SLM322

Zvukoměr SLM322 Automatické vypínání při nečinnosti se automaticky aktivuje při zapnutí přístroje a je nastaveno na hodnotu 30 minut od posledního stisknutí libovolné klávesnice či poslední komunikace přes USB por...

Více

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS GPS přijímače (v textu také nazývané zkráceně GPS), který je doplněn vysílačem polohy, je i velmi spolehlivým bezpečnostním systémem pro automobily: odcizený vůz, na jehoţ palubě je přístroj umíst...

Více

Drift HD720 - Drift Czech

Drift HD720 - Drift Czech Instalace baterie do kamery 1. Odšroubujte pojistný šroub zadního krytu a otevřete kryt. 2. S kamerou orientovanou LCD směrem dolů vložte baterii do kamery tak, že nápisy na baterii směřují nahoru ...

Více

Posílení MM na regionální úrovni Autokluby ve

Posílení MM na regionální úrovni Autokluby ve určitý specifický program, zobrazí se Vám podrobnější informace o programu, období, kdy je program platný a odkaz, který Vás zavede na webové stránky programu. Evropská komise zvažuje financování z...

Více

Pro stažení klikněte zde

Pro stažení klikněte zde vhodných fázích a spolupráci mezi dotčenými oblastmi rozhodování a úřady. Tvorba a realizace Plánu udržitelné městské mobility by se však neměly chápat jako další úroveň dopravního plánování, ale s...

Více

Květná zahrada Rose rose1

Květná zahrada Rose rose1 Big Milk iigg Milk BBig RoopiCCal tRopiCal oguRtt ttRopiCa Yog wBeerrry YYoguRt raw TTrawBer sTrawBerry ogguRtt sT YYoguRt 110 ml 10 ml

Více