Untitled - Nadace táta a máma

Komentáře

Transkript

Untitled - Nadace táta a máma
OBSAH/
CONTENTS
SLOVO PATRONKY/WORD OF THE PATRON
4
SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY/WORD OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES
5
STRUKTURA NADACE TEREZY MAXOVÉ V ROCE 2003/
STRUCTURE OF THE TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION
8
STATUT/STATUS
8
GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE TEREZY MAXOVÉ/GRANT RULES
9
KALENDÁŘ AKCÍ/CALENDAR OF EVENTS
12
PROJEKTY/PROJECTS
16
PREZENTACE NADACE V MÉDIÍCH/PRESENTATION IN MEDIA
22
AUDITORSKÁ ZPRÁVA O OVĚŘENÍ INFORMACÍ O SPRÁVĚ PŘÍSPĚVKU Z NIF
A DOSAŽENÍ VÝNOSŮ Z TOHOTO PŘÍSPĚVKU
24
AUDITORSKÁ ZPRÁVA PRO SPONZORY A DÁRCE
25
AUDIT VÝROČNÍ ZPRÁVY/ANNUAL REPORT AUDIT
28
STATUTÁRNÍ PRAVIDLO PRO OMEZENÍ NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SPRÁVOU NADACE
32
PŘEHLED VEŘEJNÝCH SBÍREK
33
PENĚŽNÍ NEÚČELOVÉ DARY OD OBČANŮ/
MONETARY NON-SPECIFIC PURPOSE DONATIONS FROM CITIZENS
36
PENĚŽNÍ NEÚČELOVÉ DARY OD OBČANŮ/
MONETARY NON-SPECIFIC PURPOSE DONATIONS FROM CITIZENS
38
PENĚŽNÍ NEÚČELOVÉ DARY OD PRÁVNICKÝCH OSOB/
MONETARY NON-SPECIFIC PURPOSE DONATIONS FROM LEGAL PERSONS
39
PENĚŽNÍ DARY ÚČELOVÉ OD OBČANŮ - PROJEKT ZÁMEČEK/
SPECIAL-PURPOSE MONETARY CONTRIBUTIONS FROM CITIZENS - ZÁMEČEK PROJECT
39
PENĚŽNÍ DARY ÚČELOVÉ OD PRÁVNICKÝCH FIREM - PROJEKT ZÁMEČEK/
SPECIAL-PURPOSE CONTRIBUTIONS FROM LEGAL PERSONS - ZÁMEČEK PROJECT
39
PENĚŽNÍ DARY ÚČELOVÉ OD FYZICKÝCH OSOB/
SPECIAL-PURPOSE MONETARY DONATIONS FROM NATURAL PERSONS
40
PENĚŽNÍ DARY ÚČELOVÉ OD PRÁVNICKÝCH OSOB/
SPECIAL-PURPOSE MONETARY DONATIONS FROM LEGAL PERSONS
40
PENĚŽNÍ DARY ÚČELOVÉ OD OBČANŮ - POVODNĚ/
SPECIAL-PURPOSE MONETARY CONTRIBUTIONS FROM CITIZENS - POVODNĚ (FLOODS)
40
PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ ZA ROK 2004/
OVERVIEW OF CONTRIBUTIONS PROVIDED IN 2004
40
OBDAROVANÉ DĚTI Z PROJEKTU DEJME ŠANCI DĚTEM/
DONEES - CHILDREN, GIVE CHILDREN A CHANCE PROJECT (DEJME ŠANCI DĚTEM)
41
OBDAROVANÉ DĚTSKÉ DOMOVY/DONEES - CHILDREN HOMES
42
OBDAROVANÁ OBČANSKÁ SDRUŽENÍ/DONEES - CIVIC ASSOCIATIONS
44
OBDAROVANÉ KOJENECKÉ ÚSTAVY/DONEES - INFANT HOMES
44
OSTATNÍ OBDAROVANÍ/DONEES - OTHER
45
OBDAROVANÉ PĚSTOUNSKÉ RODINY/DONEES - FOSTER FAMILIES
46
PROJEKTOVÉ NÁKLADY (NA USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY ZPRACOVÁVANÉ NTM )/
PROJECT COSTS (OF IMPLEMENTED PROJECTS DEVELOPED BY THE FOUNDATION)
46
PREZENTACE PARTNERŮ/PRESENTATION OF PARTNERS
47
SLOVO PATRONKY
WORD OF THE PATRON
DEAR FRIENDS,
VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ,
Již poosmé mám tu vzácnou příležitost
oslovit Vás na stránkách výroční zprávy
Nadace Terezy Maxové. Vždy, když tak
činím, zamýšlím se nad uplynulým rokem,
2004, nad tím co přinesl, v čem nás
poučil, jaké nové obzory a zkušenosti
nám odkryl…
správný směr pro jejich budoucí život
a povolání. Domnívám se, že právě
tento individuální a dlouhodobý přistup
k dětem přinese očekávaný efekt, jež se
odrazí v jejich vzdělání a současně jim
nabídne pomocnou ruku vyrovnat se
ostatním vrstevníkům z úplných rodin.
Loňský rok přinesl do každodenního
Rok 2004 nabídl nadaci širší obzory
běhu nadace nové příležitosti a projekty,
i v mezinárodní spolupráci. Svojí
které doplnily nabídku těch stávajících.
účastí podpořil naši činnost monacký
Nemohu nezmínit první ročník Jarmarků
princ Albert, jež projevil živý zájem
pro šikovné ručičky, jež jsou finálním
o problematiku opuštěných dětí v České
vyvrcholením projektu Život rozkvétá
republice. Sám navštívil Kojenecký ústav
v Tvých rukou. Jeho bezprostředním
v Praze a zúčastnil se i módní přehlídky
cílem bylo ukázat dětem vyrůstajícím
na podporu nového programu nadace
v dětských domovech cestu k prezentaci
„30 minut pro život“. Jeho osobní
svých dovedností, osvojení si týmové
angažovanost vedla k následnému
práce, umění prodeje či propagace. Byl
prohloubení spolupráce a zřízení
to jakýsi dětský vhled do světa podnikání, pobočky nadace v Monackém knížectví.
kdy děti měly možnost nejen pracovat
Při mém krátkém ohlednutí zpět však
se svojí fantazií a vyrobit nejrůznější
vždy velmi lituji toho, že nemohu
předměty ze skla, dřeva či perníku
věnovat patřičnou pozornost ostatním
(až přecházel zrak), ale kde si mohly
aktivitám nadace, byť si to bezesporu
vyzkoušet na vlastní kůži, že bez práce
také zaslouží. Nicméně jejich přesný
nejsou koláče. Hodnotím-li zpětně
výčet, stejně jako hospodářské výsledky
přínos tohoto projektu, myslím, že jeho
naleznete na dalších stránkách.
výsledky i zpětná vazba od dětí potvrdily
Když jsem si procházela jednotlivé
potřebnost těchto nadačních aktivit.
podklady této výroční zprávy, cítila
Právě dětem vyrůstajícím v umělém
jsem velkou pokoru a vděk za to, jak
prostředí dětského domova pomohl
myšlenka, která stála u zrodu nadace,
osvojit si praktické dovednosti, které jistě
pomalu, ale jistě roste a dostává
v budoucí pracovní kariéře využijí. Více
pevnější kořeny. Vždy si uvědomím
se o samotném projektu můžete dočíst
jak daleká je cesta od záměru k jeho
v sekci projekty.
uskutečnění a následně nemohu
Mimo nové projekty získala nadace
nevzpomenout na všechny, kteří do
první velký evropský grant k podpoře
tohoto procesu přispěli svým úsilím
vzdělání znevýhodněných dětí a tak
a nezištnou podporou – na naše dárce,
vznikl projekt Equal – Najdi svůj směr,
ty pravidelné i zcela nové, na partnery,
který v období tří let nabídne pravidelně
věnující nám své odborné služby, na
dětem v dětských domovech pozornost
naše nesčetné dobrovolníky darující
speciálních pedagogů a psychologů.
nám sebe a svůj čas, na tým pracovníků
Jejich snahou bude s dětmi nejen
v nadaci či Správní radu.
studovat, ale i pomáhat jim najít ten
Vám všem patří můj hluboký obdiv
a díky. Vážím si vašeho osobního
nasazení a přínosu pro lepší přítomnost
a budoucnost dětí bez rodičů.
6
I have the precious opportunity, for the
eighth time already, to address you
through the pages of the Tereza Maxová
Foundation Annual Report. On such occasion, I always reflect on the year past, on
the things that happened, lessons learnt,
new horizons discovered, and experience
gained…
but also on finding the right direction for
their future personal and professional life.
I believe that such individual and long-term
approach will bring the expected results
and will reflect in children’s education.
At the same time, it should help them
to match other children from complete
families.
Last year brought new opportunities and
projects which broadened the range of
Foundations current activities. In this context, I have to mention the first year of the
“Clever Hands Fairs” (Jarmarky pro šikovné
ručičky), the final stage of the “Life Blooms
in Your Hands” Project (Život rozkvétá
v Tvých rukou). Its immediate goal was
to show children from children’s homes
how to present their skills and to acquaint
them with the principles of team work as
well as the art of sale or promotion. The
children could thus enter the world of
business: they not only used their imagination to create various glass, wooden or
gingerbread objects (truly striking), but
also experienced first-hand the “no pain,
no gain” saying. Evaluating retrospectively
the benefits of this Project, I think that
its outcomes and the feedback from the
children involved confirmed the necessity
of organising such Foundation activities. It
helped children growing up in the artificial
environment of children’s homes to learn
practical skills they can exploit in their
future careers. For more details about the
Project see the Projects chapter.
2004 was also the year of expansion of the
Foundation’s international co-operation.
By his presence, Prince Albert of Monaco
expressed his support for our activities. He
showed deep concern for the problems of
abandoned children in the Czech Republic,
visited the Infant Home in Prague and
attended the fashion show staged to
promote the new Foundation Programme
“30 minutes for Life” (30 minut pro život).
His personal involvement enabled further
intensification of co-operation with the
Principality of Monaco which resulted in
establishing a branch of the Foundation in
the Principality.
Apart from new projects, the Foundation
obtained the first large European grant to
support the education of disadvantaged
children. Thanks to this grant, it was possible to introduce a new project - “Equal
– Find Your Own Way” (Equal - Najdi svůj
směr), within the scope of which children
in children’s homes would be, for a period
of three years, regularly provided with
care and assistance of special educators
and psychologists. The Project focuses not
only on helping children with their studies,
V úctě,
Respectfully yours,
It is a pity that this short look back does
not allow me to pay sufficient attention
to other Foundation activities although
they really deserve it. Yet, on the following
pages of the Annual Report you will find
a detailed list of these activities as well as
the information regarding the Foundation’s
financial situation.
Going through the individual background
materials for this Annual Report, I felt deep
respect and gratitude that the idea behind
the establishment of the Foundation is
- slowly, but steadily – growing and taking
stronger root. It also helps me to realise
the great distance which separates an idea
and its materialisation. At this point I have
to think of all of those who contributed - by
their involvement and unselfish support
– to this process, i.e. our donors, both regular and brand-new, partners offering their
specialised services, countless volunteers
devoting themselves and their time to our
Foundation and last but not least the team
of Foundation employees and the Board
of Trustees.
They all deserve my deep admiration
and words of thanks. I appreciate your
personal dedication and your contribution
to a better present and future of children
without parents.
SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY
WORD OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES
VÁŽENÍ DÁRCI, VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
DEAR DONORS AND FRIENDS,
otevíráte první stránky výroční zprávy o činnosti Nadace Terezy Maxové za kalendářní
rok 2004 - již osmý rok její existence. V této chvíli se pokaždé zamýšlím nad tím, kdo
tyto řádky bude číst a co především ho bude zajímat. Jaké jsou potřeby opuštěných
dětí? Jaké vyvíjí nadace aktivity? Případně jaké mají naši sympatizanti možnosti
podpory?
You have just opened the first pages of the Annual Report reporting on the activities of
the Tereza Maxová Foundation in 2004 – the eighth year of its existence. In such a moment I always think about the people who will read these lines and their main areas
of interest. What are the needs of abandoned children? What sort of activity does the
Foundation undertake? And possibly, how can our sympathisers support us?
Ano, od mnohých z Vás jsme průběžně dotazováni právě na tyto tři věci - co vlastně
opuštěné děti teď momentálně potřebují, co konkrétního chce nadace nyní řešit
a čím přesně by jste mohli pomoci? Abychom dobře porozuměli tomu, co je opravdu
aktuální, musíme pochopit, že tyto tři dotazy - na potřeby dětí, nadační činnost a Vaší
podporu nejsou tři samostatné oblasti, nýbrž tři těsně související a neoddělitelné
součásti jednoho procesu - řešení problematiky opuštěných dětí.
The truth is that a large number of our supporters regularly ask the three questions
mentioned above: What do abandoned children need right now? What specific issues
does the Foundation want to deal with? and What exactly I can do to help? In order
to fully understand what is “hot”, we have to understand that these three questions
regarding children’s needs, Foundation activities and your support are not three
independent areas, but three closely interwoven and inseparable parts of one single
process: handling the problems of abandoned children.
Všichni si musíme být vědomi toho, že jde o proces dlouhodobý a zcela jistě značně
složitý. Nikdo z nás nemá jednoznačné návody k definitivnímu odstranění problému.
Nikdo z nás však jistě nepochybuje o tom, že jde o proces nutný a žádoucí, smysluplný
a nadmíru užitečný - jde totiž o reakci možností našeho světa dospělých na potřeby
jejich světa opuštěných dětí: potřebu přijetí, sdílení a rodičovské lásky.
Tři zdánlivě imaginární pojmy, které však jsou nepostradatelným palivem i našich
životů - zralých a „neopuštěných“ dospěláků. Žádný z nás, byť jen podvědomě,
netouží po ničem jiném více, nežli právě po těchto prožitcích - být přijímán takový jaký
je, moci sdílet dobré i zlé a být milován tím, koho sám miluje. Své veškeré profesní
i osobní cíle a úspěchy klademe ochotně na oltář právě těmto svým citovým potřebám
- partnerskému přijetí, sdílení a lásce. Z hloubi duše totiž cítíme, že výhradně tyto
pocity mohou náš život skutečně nasytit, prosvětlit a zhodnotit.
Jiné srdce a vnímání nemají ani opuštěné děti, naopak. Tyto jejich citové potřeby
jsou však mnohem naléhavější, neboť jim chybí naše mnohdy silácká dospělácká
vůle „okřiknout se“ a své nenaplněné potřeby jednoduše potlačit či jen krátkodobě
zaplašit. Opuštěným dětem navíc chybí nikoli námi teprve hledaný a vybíraný životní
partner, nýbrž již existující, avšak náhle a bez varování ztracená máma s tátou.
Tedy, jak na to, zeptáte se možná, jak začít a co vlastně udělat? Cítíte-li svou potřebu
(znovu či již opakovaně) pomoci, vydejte se na tu předlouhou cestu spolu s námi.
Tím správným klíčem k odemčení těch správných dveří totiž není nic jiného, nežli
pozornost a porozumění, vůle a ochota, snaha a trpělivost. Vaše nezištná podpora
je naším základním prostředkem, oporou a inspirací v další práci na něčem, co nás
všechny svou hloubkou a významem přesahuje.
We all have to realise that it is a long-term and, by all means, very complex process.
None of us has an unequivocal recipe to finally eliminate these problems. None of us,
however, doubts that this process is important, desirable, useful and strongly beneficial – it is a response of the world of adults to the needs of the world of abandoned
children: the need to be accepted, the feeling of sharing and parental love.
Three seemingly imaginary concepts which, however, are the indispensable fuel of our
lives – mature and “unabandoned” grown-ups. Although subconsciously, every one
of us longs to experience these feelings more than anything else – we all want to be
accepted the way we are, to share the good and the bad and be loved by those we
love. All our professional and personal goals are willingly sacrificed to these emotional
needs – acceptance by our partners, sharing and love. This is so because deep in our
hearts we know that only these emotions can make our lives saturated, bright and
meaningful.
The hearts and feelings of abandoned children are not different. On the contrary.
However, their emotional needs are much more imperative than ours as they lack our
adult and often “tough” will to silence our feelings, to suppress the unfulfilled needs
or at least temporarily chase them away. Moreover, unlike adults who only search for
their life partners, abandoned children miss their already existing, but suddenly and
without warning lost mums and dads.
So, you may ask: What can be done about it?, Where do we start and what exactly
should we do? If you feel like helping (for the first time or again), join us on this extremely long journey. Sensitiveness and understanding, will and kindliness, endeavour
and patience – this, and nothing more, is the right key which unlocks the right door.
Your altruism and help are our basic tool, the pillar and inspiration for further work on
the project, the depth and significance of which transcend us all.
Ing. František Francírek, Ph.D.
7
STRUKTURA NADACE TEREZY MAXOVÉ
STRUCTURE OF THE TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION
SPRÁVNÍ RADA:
BOARD OF TRUSTEES:
Ing. František Francírek Ph.D. - předseda SR
Ing. Vlastimil Roun Ph.D.
Ing. Tomáš Maxa
Ing. František Francírek Ph.D. – Chairman of the BT
Ing. Vlastimil Roun Ph.D.
Ing. Tomáš Maxa
REVIZOR:
AUDITOR:
Ing. Hana Veselá
Ing. Hana Veselá
VÝKONNÝ TÝM:
EXECUTIVE TEAM:
Mgr. Terezie Plášková - výkonná ředitelka
Bc. Pavlína Sommerová - public relations, marketing
Ing. Marcela Hroncová – účetnictví
Jana Kučerová – grantové oddělení
Naďa Kubisková, MBA - projektový manager
Marie Janoušková, MACA – administrátor
a projektový koordinátor
Mgr. Terezie Plášková – Executive Director
Bc. Pavlína Sommerová - Public Relations, Marketing
Ing. Marcela Hroncová – Accounting
Jana Kučerová – Grant Department
Naďa Kubisková, MBA - Project Manager
Marie Janoušková, MACA – Administrator
and Project Co-ordinator
SPOLUPRACUJÍCÍ:
CO-OPERATORS:
Stanislava Vojtíková
Bc. Martina Břeňová
Miluška Magenheimová
Stanislava Vojtíková
Bc. Martina Břeňová
Miluška Magenheimová
STATUT
STATUS
Posláním Nadace Terezy Maxové je řešení problematiky opuštěných dětí, tedy dětí
vyrůstajících mimo rámec přirozeného prostředí biologické rodiny.
The mission of the Tereza Maxová Foundation is to deal with the issues of abandoned
children, i.e. children growing up outside the natural environment of their biological family.
Prvořadým zájmem Nadace Terezy Maxové je proto úsilí o celistvé uchopení dané
problematiky spolu s úsilím o její věrohodné zveřejnění, úsilí o harmonické partnerství
a zodpovědné rodičovství spolu s úsilím o realizaci náhradní rodinné péče, stejně jako
úsilí o kompenzaci nedostatku rodičovské péče, zájmu a pozornosti.
Therefore the Foundation’s primary goal is to handle these issues in a comprehensive way.
It also strives to reliably present the problems, promote harmonious partnerships and
responsible parenthood, implement adoption programmes and compensate the lack of
parental care, interest and attention.
Nadace Terezy Maxové tak deklaruje snahu o obnovu úcty ke každému narozenému
lidskému životu, pomoc při probouzení zájmu o osud a úděl těchto dětí, podporu
uvědomování si sounáležitosti lidské rodiny, v níž jeden nese odpovědnost za druhého
i patronát na těmi, jež vyrůstají v prostředí ústavní výchovy.
The Tereza Maxová Foundation also concentrates on reinstating the respect for each
unborn human life, raising interest in the life stories and fates of these children, recognising
the importance of the unity of human family whose members feel responsibility for one
another, and protecting those who grow up in the environment of institutional care.
Nadace Terezy Maxové představuje všestrannou finanční i materiální pomoc
a podporu takových aktivit a činností, jež jsou s jejím posláním v souladu a účinně jej
naplňují.
The Tereza Maxová Foundation offers comprehensive financial and material help and supports projects and activities which are in accordance with and efficiently fulfil its mission.
8
GRANTOVÁ PRAVIDLA
GRANT RULES
Nadace Terezy Maxové (dále jen nadace) poskytuje nadační příspěvky takovým
subjektům, jejichž aktivity a činnosti naplňují statutární poslání nadace – řešení
problematiky opuštěných dětí, tedy dětí vyrůstajících mimo rámec přirozeného
prostředí své lidské rodiny.
The Tereza Maxová Foundation (hereinafter referred to as the “Foundation”) provides
grants to entities whose projects and activities meet the statutory mission of the Foundation - deal with issues of abandoned children, i.e. children growing up outside the natural
environment of their human family.
Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je možné podávat celoročně. Žádost
o poskytnutí nadačního příspěvku je třeba předložit a formulovat v předepsané
podobě a požadované skladbě. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je nutné
zaslat písemně na adresu nadace. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je možné
konzultovat s pracovnicí grantového oddělení.
Applications for Grant Provision may be submitted all year round. The Application
for Grant Provision must be presented and produced as specified, must have the requested
structure, be produced in writing and sent to the Foundation’s address. The Application for
Grant Provision may be consulted with Grant Department employees.
Grantové řízení probíhá průběžně po celý kalendářní rok pravidelně každý
kalendářní měsíc a zahrnuje zpracování a posouzení žádosti grantovým oddělením
nadace, grantovou komisí nadace a správní radou nadace. Poskytnutí nadačního
příspěvku nadace je vázáno na rozhodnutí správní rady nadace, vycházejícího
z doporučení grantového oddělení nadace s přihlédnutím k názoru grantové komise
nadace. Při posuzování každé konkrétní žádosti o přidělení nadačního příspěvku
vychází každý jeho zodpovědný účastník z Grantových kritérií.
Grantová kriteria jsou jednoznačně předem stanovená měřítka a hlediska, dle
kterých dochází v rozhodovacím procesu Grantového řízení k posouzení každé
konkrétní žádosti o přidělení nadačního příspěvku. Grantová kriteria jsou věcného
a finančního charakteru. Věcná grantová kriteria spočívají v korespondenci
posuzované žádosti s Grantovým programem nadace, s cílovou skupinou klientů,
s reálným cílovým záměrem řešícím konkrétní problém v rámci dílčí Programové
kategorie nadace. Finanční grantová kriteria pak spočívají v korespondenci
požadované výše nadačního příspěvku s Grantovým rozpočtem nadace, s principem
finanční spoluúčasti žadatele, stejně jako s principem více zdrojového financování.
Nadace je povinna sdělit žadateli o poskytnutí nadačního příspěvku rozhodnutí o jeho
žádosti. Toto rozhodnutí není nadace povinna zdůvodňovat. Na poskytnutí nadačního
příspěvku není právní nárok.
Rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku je úspěšnému žadateli sděleno formou
Příslibu poskytnutí nadačního příspěvku, který stanovuje konkrétní podmínky grantu.
Poskytnutý nadační příspěvek je možné použít výhradně na žadatelem deklarovaný
a nadací schválený účel. Poskytnutý nadační příspěvek je možné použít výhradně
při splnění konkrétních podmínek specifikovaných Příslibem poskytnutí nadačního
příspěvku.
Poskytnutý nadační příspěvek je žadatel povinen vrátit v té výši, ve které zůstal
nevyčerpán, případně v té výši, ve které byl použit na jiný, než žadatelem deklarovaný
a nadací schválený účel, případně v celkové výši, pokud nebyly splněny konkrétní
podmínky specifikované Příslibem poskytnutí nadačního příspěvku.
The Grant Procedure is carried out throughout the calendar year, regularly once
a month, and includes the processing and assessment of Applications by the Foundation’s
Grant Department, Grant Committee and Board of Trustees. The provision of a grant by the
Foundation is conditioned by the decision of the Foundation’s Board of Trustees, based on
the recommendation of the Foundation’s Grant Department and with regard to the opinion
of the Foundation’s Grant Committee. When assessing individual Applications for Grant
Provision, each participant involved takes into account the set Grant Criteria.
The Grant Criteria are unambiguous preset measures and conditions used in the decision-making process of the Grant Procedure to assess each Application for Grant Provision.
There are Grant Criteria of factual and financial character. Factual criteria regard the
conformity of the assessed Application with the Foundation Grant Programme, target client group, and its real target dealing with a specific problem within the given Foundation’s
Programme Category. The financial criteria regard the conformity of the requested amount
of the grant with the Foundation’s Grant Budget, the principle of co-financing by the applicant as well as the principle of multi-resource financing.
The Foundation is obliged to notify the applicant for the grant assistance of its decision
regarding his application. This decision does not have to justified. The provision of grant
assistance is not enforceable by law.
A successful applicant is informed of the decision on grant assistance provision by means of
a Pledge to Provide Grant Assistance which stipulates specific grant conditions. The grant
provided may be used solely for the purposes stated by the applicant and approved by the
Foundation. The grant provided may be used solely upon meeting the specific conditions
determined in the Pledge to Provide Grant Assistance.
The applicant is to reimburse the part of the grant which has not been used or which has
been used for other purposes than stated by the applicant and approved by the Foundation, or the entire sum of the contribution provided the specific conditions stipulated in the
Pledge to Provide Grant Assistance have not been satisfied.
9
KALENDÁŘ AKCÍ
CALENDAR OF EVENTS
LEDEN- BŘEZEN
Pokračování Imageové kampaně
Nadace Terezy Maxové, kterou vytvořila
partnerská reklamní agentura McCann
Erickson Prague za finanční podpory
společnosti Transgas a.s. Cílem kampaně
byla propagace a podpora dárcovství
a filantropie.
ÚNOR
Děti z dětských domovů dostaly
k pololetnímu vysvědčení netradiční
dárek!!
V úterý 17. února a v pátek 20. února
dostaly děti z dětských domovů
netradiční dárek k pololetnímu
vysvědčení. Filmový distributor
Bontonfilm a.s. pro ně připravil filmová
představení nového filmu Škola ro(c)ku,
jež byl uveden do kin až 26.února.
Výsledky výzkumu Nadace Terezy
Maxové, jež mapoval situaci kulturního
vyžití dětí vyrůstajících v ústavní péči,
jasně ukázaly, že se tyto děti dostanou
za kulturou 4x méně často než děti
vyrůstající v rodinách. Tato aktivita se
stává součástí projektu Kultura dětem,
v jehož rámci se nadace snaží zvýšit
dětem možnosti návštěv kulturních akcí.
První Krkonošský charitativní ples
V pátek 27. února 2004 se v exkluzivních
prostorách lázeňské kolonády
v Janských Lázních v Krkonoších
konal 1. KRKONOŠSKÝ charitativní
ples, jehož výtěžek byl věnován Nadaci
Terezy Maxové, která jej v klasickém
grantovém řízení přerozdělila dětem
právě v Královehradeckém kraji,
z nějž prostředky vzešly. Své žádosti
o podporu mohly do řízení zasílat jak
zástupci tamních dětských domovů,
kojeneckých ústavů, tak i pěstounských
rodin a neziskových organizací adresně
pomáhajících právě opuštěným dětem.
BŘEZEN
Druhý jarní ples Moravskoslezského
kraje a Nadace Terezy Maxové
Tento, v pořadí již druhý ročník,
oblíbené charitativní akce se konal
26.3.2004 v ostravském hotelu Atom.
Smyslem plesu, který se konal tradičně
pod patronátem pana hejtmana,
ing. Evžena Tošenovského, bylo přímo
podpořit děti bez rodičů v ústavní
a pěstounské péči. Nadace vytvořila
speciální Moravskoslezský fond,
z něhož transparentně v průběhu
roku podporovala vzdělávací aktivity
opuštěných dětí. Šek v hodnotě
450.000 Kč převzala patronka nadace,
paní Tereza Maxová, která poděkovala
všem partnerům a zúčastněným za
podporu. Plesu se mimo významných
společností a osobností kraje, účastnili
i umělci jako například Anna K, Miro
Žbirka či Těžký Pokondr. Koncertem
bravurně provázeli Pavla Charvátová
a Petr Rychlý.
DUBEN
Již podruhé zařazeni v Czech Top
100 obdivovaných firem
V dubnu 2004 Nadace Terezy Maxové
potvrdila svoji pozici mezi oceněnými
Czech Top 100 obdivovaných firem
a to v kategorii sociální. Toto ocenění
je každý rok udělováno vybraným
společnostem v 25 kategoriích. Umístění
nadace v tomto žebříčku bylo velikým
oceněním práce celého týmu, správní
rady a patronky Terezy Maxové.
Současně však je třeba zmínit upřímné
poděkování všem partnerům, dárcům
i dobrovolníkům, kteří pravidelně
podporují všestranné nadační aktivity.
KVĚTEN
Oriflame dětem 2004
Třetí ročník charitativního projektu
Oriflame dětem 2004 se již tradičně
konal v měsíci lásky, květnu. Nadaci
Terezy Maxové byla předána částka
600.000,-Kč na podporu ozdravných
pobytů dětí umístěných v kojeneckých
ústavech. 178 dětem tak bylo umožněno
strávit krásné chvíle v přírodě, v jiném
než ústavním prostředí, s možností
poznávat, být na zdravém vzduchu
a radovat se z pozornosti věnované jen
jim. Prospěšnost projektu potvrzuje
mimo jiné i hodnocení pobytů vedoucími
zařízení, z něhož je zřejmé, jak pozitivně
se pobyty projevily na zdraví a rozvoji
svěřených dětí.
Život rozkvétá v Tvých rukou
Tento projekt, jehož generálním
partnerem se stala Česká Spořitelna,
si bere za cíl přiblížit dětem vyrůstajícím
v dětských domovech svět obchodu
a podnikání. Každému dítěti byla dána
možnost tvořit, učit se a realizovat
své sny v konturách tohoto projektu.
V měsíci květnu se děti z 54 dětských
12
JANUARY - MARCH
Image Campaign
The campaign of the Tereza Maxová
Foundation launched by McCann Erickson
Prague, the partner advertising agency,
with the financial support of Transgas a.s.
continued. The aim of the campaign was
to promote and support fundraising and
philanthropy.
FEBRUARY
Children in children’s homes received
unusual gifts for their midyear school
reports!!
On Tuesday 17th February and Friday
20th February children in children’s homes
received untraditional presents for their
midyear school reports. Bontonfilm a.s.,
a film distributor, organised film screenings
of the new film “Škola ro(c)ku” before its
official launch planned for 26th February.
The outcomes of the survey carried out
by the Tereza Maxová Foundation which
monitored the cultural life of children growing up in institutional care environment
have revealed that these children attend
four times less cultural events than children
growing up in families. This activity has
become part of the Foundation’s “Culture
to Children” Project (Kultura dětem) whose
goal is to increase the children’s participation in cultural events.
First Giant Mountains’ Charity Ball
On Friday 27th February 2004, the luxury
premises of the spa colonnade in Jánské
Lázně in the Giant Mountains hosted the
First GIANT MOUNTAINS’ charity ball. The
proceeds from the event were donated
to the Tereza Maxová Foundation. By
regular Grant Procedure the proceeds were
redistributed to the children in the Hradec
Králové Region where the funds had been
raised. The Foundation accepted applications for contributions from local children’s
and infant homes as well as foster families
and non-profit organisations whose activities concentrate on helping abandoned
children.
MARCH
Second spring ball of the Moravian
and Silesian Region and the Tereza
Maxová Foundation
This popular charity event, organised
already for the second time, took place at
the Atom Hotel in Ostrava on 26th March
2004. The purpose of the ball, traditionally held under the auspices of ing. Evžen
Tošenovský, Chief Executive of the Regional
Authority, was to provide direct support
to children without parents in institutional
or foster care placements. The Foundation
established a special Moravian-Silesian
Fund (Moravskoslezský fond) transparently
used during the year to finance educational
activities of abandoned children. Tereza
Maxová, the Foundation’s patron, received
a cheque in the amount of CZK 450,000
and thanked all partners and people
involved for their support. Apart from the
representatives of large companies and the
Region, the ball was attended by celebrities, such as Anna K, Miro Žbirka or Těžký
Pokondr. The concert was excellently hosted
by Pavla Charvátová and Petr Rychlý.
APRIL
For the second time among the Czech
Top 100 of respected companies
In April 2004, the Tereza Maxová Foundation defended its position among the
award-winning companies in the social
category of the Czech Top 100 of respected
companies. This prize is annually presented
to selected companies in 25 categories.
The placement in this competition was an
important acknowledgement of the work
of the entire team, the Board of Trustees
and patron Tereza Maxová. At the same
time, it is necessary to express our thanks
to all partners, donors and volunteers who
regularly support miscellaneous activities of
the Foundation.
MAY
Oriflame to Children 2004
The third year of the charity project
“Oriflame to Children 2004” (Oriflame
dětem 2004) traditionally took place in the
month of love, i.e. May. The Tereza Maxová
Foundation was presented with an amount
of CZK 600,000, a contribution for health
stays of children placed in infant homes.
178 children could thus have a great time
outdoors, spending the days outside institutions, in completely different surroundings.
They could discover new places, stay in
the open air, and enjoy being the centre of
attention. In their assessments, the heads
of the participating institutions appreciated the project and confirmed the positive
impacts of the stays on children’s health
and development.
domovů celé ČR zúčastnily školení, kde
své plány zábavnou formou pod vedením
zkušených lektorů vtělovaly do rozpočtů
a učily se základům propagace, týmové
práce, kultuře prodeje či výzdobě
stánků. Po ukončení školení dostal
každý zúčastněný dětský domov od
nadace grant v hodnotě 10 tisíc korun
na nákup materiálů k přípravě výrobků,
které děti později prodají na Jarmarcích
pro šikovné ručičky. Ke generálnímu
partneru projektu, České spořitelně se
svorně přidali hlavní partneři společnosti
Henkel a Rockwool. O produkci se bez
nároku na honorář postarala agentura
Czech-in.
ČERVEN
získané prostředky použila k podpoře
dětí, které po dosažení plnoletosti
opouštějí dětské domovy. Atmosféru
akce dokreslila výstava imageových
fotografií s tématikou děti vyrůstajících
v dětských domovech, v prostorách
galerie Nábřeží.
Mezinárodní den dětí v KÚ Krč
18.června zorganizovala nadace spolu se
svými věrnými dobrovolníky dětský den
v Kojeneckém ústavu při FTN v Praze
4 Krči. Zahradní slavnosti se zúčastnily
nejen tamní děti, ale i ty, jež měly to
štěstí a dnes žijí se svými náhradními
rodiči. Společně jsme tak mohly prožít
den plný her, radosti a drobných
překvapení.
Le Bal de la Riviera
5. června 2004 se uskutečnila v historii
nadace první zahraniční prestižní akce
k podpoře její činnosti. Nad slavnostním
plesem, který se uskutečnil v Palm Beach,
v srdci francouzské Riviery - Cannes, si
vzal záštitu Miloš Forman. Patronce
nadace, paní Maxové, byl v závěru
akce předán šek na 22.000 euro. Ten
se skládal z výtěžku aukce a tomboly
do níž přispívali svými předměty mimo
jiné i významní čeští umělci, společnosti
a osobnosti. Všem partnerům děkujeme!
Time Out Music Helps Children
Ve čtvrtek 3. června proběhl na náplavce
pod Hořejším nábřežím v Praze 5
zajímavý happening mladých lidí, konaný
u příležitosti druhého výročí galerie
Nábřeží v těchto prostorách, které –
společně s plavidlem Plechárna, navodila
v těchto místech pravou atmosféru
vltavského nábřeží. Výtěžek této akce byl
věnován Nadaci Terezy Maxové, která
HVB GOLF CHARITY TOUR
Nadace Terezy Maxové díky podpoře
agentury Sense Production připravila pro
své partnery a jejich rodinné příslušníky
golfovou túru, jejíž první část se konala
25.června na golfovém hřišti Nová
Amerika u Jaroměře. Díky spolupráci
s neziskovou organizací Gaudium, o.p.s.
se podařilo razantně snížit produkční
náklady a tím zvýšit výtěžek obou akcí,
který si nadace a Gaudium mezi sebou
spravedlivě rozdělila. Výtěžek v hodnotě
600.000 Kč, převzala patronka nadace,
Tereza Maxové z rukou generálního
ředitele HVB Bank, pana ing Davida
Grunda. Velké poděkování náleží
všem partnerům a dárcům, stejně jako
i majiteli areálu na Nové Americe za
podporu a laskavou spolupráci.
Life Blooms in Your Hands (Život
rozkvétá v Tvých rukou)
The aim of this project, whose general
partner is Česká spořitelna, is to make children in children’s homes familiar with the
world of business and undertaking. Within
the scope of this project, all participating
children had an opportunity to show their
creativity, learn new things and make their
dreams a reality. In May, children from 54
children’s homes from different parts of
the Czech Republic took part in training
where they were taught, in a playful form
and under the leadership of experienced
trainers, how to transform their plans in
budgets and learnt the basic facts about
promotion, team work, sales culture and
stand decoration. After the training, each
children’s home involved received a grant
of CZK 10,000 from the Foundation to
purchase material for the manufacturing
of products to be subsequently sold at
the Clever Hands Fairs. Apart from Česká
spořitelna, the general partner of the
project, the project was supported also by
Henkel and Rockwool companies, its main
partners. The Czech-in agency, which was
in charge of the production of the event,
provided its services free of charge.
JUNE
Le Bal de la Riviera
The first foreign prestigious event in
the history of the Foundation, held on
5 June 2004, was aimed at supporting
Foundation’s activities. The gala ball
in Palm Beach, the heart of the French
Riviera – Cannes, was organised under the
patronage of Miloš Forman. At the end of
the gala night, Mrs. Maxová, the Foundation patron, obtained a cheque for EUR
22,000, raised in the auction and tombola.
13
Some of the objects in the tombola had
been donated by renowned Czech artists,
companies and celebrities. We would like
to thank all our partners!
Time Out Music Helps Children
On Thursday 3 June, the rafting-yard close
to Hořejší nábřeží (Upper Embankment) in
Prague 5 hosted an attractive happening
of young people. The event was organised
on the occasion of the second anniversary
of the Nábřezí Gallery located on the embankment and together with the Plechárna
watercraft it evoked the true atmosphere
of the Vltava embankment. The funds
raised at the event were presented to the
Tereza Maxová Foundation which used
the money to support children who upon
reaching adulthood leave children’s homes.
The atmosphere of the event was boosted
by the exhibition of image photographs
showing life of children in children’s homes
which was staged at the Nábřeží Gallery
premises.
International Children’s Day in the
Infant Home in Krč
On 18 June, the Foundation together with
its loyal volunteers organised Children’s
Day in the Infant Home at the Thomayer
Teaching Hospital in Krč, Prague 4. The
garden party was attended not only by
children from the home, but also the more
lucky ones who now live with their adoptive parents. Together they could enjoy
a day full of games, fun and little surprises.
HVB GOLF CHARITY TOUR
With the support of the Sense Production
agency, the Tereza Maxová Foundation
organised a golf tour for its partners and
ČERVENEC
HVB GOLF CHARITY TOUR
2.července pokračovala HVB GOLF
CHARITY TOUR na golfovém hřišti na
Konopišti. Na své si přišli nejen vášniví
pokročilí golfisté, ale i začátečníci,
rodinní příslušníci či děti. Pro každého
byl připraven program s cílem nabídnout
příjemnou možnost strávit den s Nadací
Terezy Maxové. I na tomto turnaji jsme
významným způsobem spolupracovali
s obecně prospěšnou společností
Gaudium a partnery, bez jejichž výrazné
podpory by nebylo možné celý turnaj
uskutečnit. Děkujeme za všestrannou
podporu!!!
Veřejná sbírka se společností
Travelex
Od července byla na šesti pobočkách
společnosti Travelex (pět v Praze,
jedna v Rozvadově) zřízena z popudu
generálního ředitele, ing. Jiřího Krejči,
veřejná sbírka jejíž smyslem je podpora
terapií pro děti umístěné v kojeneckých
ústavech. Děkujeme za podporu!
ZÁŘÍ
Život rozkvétá v Tvých rukou
– Jarmarky pro šikovné ručičky.
Projekt Život rozkvétá v tvých rukou
vyvrcholil přehlídkou dětské dovednosti
– tj Jarmarky pro šikovné ručičky,
na nichž děti zúročily zkušenosti
a informace z předchozího květnového
školení a prodávaly své výrobky nejširší
veřejnosti. Nadace Terezy Maxové
připravila 2 regionální kola jarmarků –
a to moravské v Olomouci a české v Plzni.
Vítězové regionálních kol postupovali do
celostátního kola v Praze, kde odborná
porota hodnotila 4 absolutní vítěze.
Těm bylo předáno ocenění z rukou
patronky nadace a zástupců partnerů
na Slavnostní akci v Corinthia Towers
koncem září.
LISTOPAD
Transgas fond Nadace Terezy
Maxové otevřen
Díky dlouhodobé kontinuální podpoře
aktivit nadace, dozrála spolupráce
se společností Transgas ke zřízení
speciálního fondu, určeného k adresné
podpoře dětí. Díky částce 5 milionů
korun mohly být podpořeny děti ve svém
vzdělání, všestranném rozvoji a zdraví.
Děkujeme za nesmírnou důvěru, kterou
nebereme jako samozřejmost..
Nokia 30 minut pro život
– charitativní módní přehlídka
Dle výzkumu nadace bylo zjištěno,
že dětem umístěným v kojeneckých
ústavech je věnováno nad rámec krmení
a přebalování pouze 30 minut lidské
pozornosti denně. Tento alarmující stav
se stal předmětem zájmu nadace, která
snažíc se o jeho postupné odstranění,
uspořádala 24. listopadu exklusivní
charitativní přehlídku Nokia 30 minut
pro život. Na ní se představil proslulý
italský módní dům Missoni s kolekci
jaro/léto 2005, kolekce spodního
prádla Eva Herzigová Collection
a modely kolekce jaro/léto 2005 Kláry
Nademlýnské, jež odprezentovaly české
celebrity jako Aňa Geislerová, Jana
Štefánková či Tomáš Dvořák. Záštitu nad
akcí převzal monacký princ Albert, který
se osobně seznámil s problematikou
a podpořil svoji účastí akci samotnou.
Výtěžek akce v hodnotě 3.100.000 Kč
otevřel grantový program nadace „30
minut pro život“, z něhož byly postupně
financovány nejrůznější terapie, projekty
a příspěvky směřující k odstranění
tohoto neblahého jevu. Za podporu
děkujeme společnostem – Nokia,
Transgas, Henkel, Metrostav, Miele, LOM,
Travelex a mnohým dalším partnerům
a podporovatelům.
Zahájení projektu Hvězda
plná přání
26.listopadu byla oficiálně zahájena
vánoční charitativní akce Hvězda plná
přání, která prostřednictvím štědrých
dárců plní dětem bez rodičů jejich tajná
přání. Stejně jako loni se akce konala
v předvánočním čase v nákupním
a zábavním centru Metropole Zličín.
Akci oficiálně zahájila patronka nadace,
paní Tereza Maxová, která rovněž
koupila první dáreček. Všechny děti,
které navštívily Metropoli, potěšil svojí
přítomností i pejsek Snoopy, který
průběžně pomáhal dobrou pohodou
dobrovolníkům a dárcům plnit dětská
přání.
PROSINEC
Vánoční koncert splněných přání
s Nadací Terezy Maxové v Ostravě
V úterý 14. prosince se v prostorách
Kulturního Domu Vítkovice uskutečnil
vánoční koncert nesoucí název
„Koncert splněných přání Nadace
Terezy Maxové“, jehož výtěžek byl již
tradičně nadací rozdělen na podporu
dětí v ústavní a náhradní rodinné péči
v Moravskoslezském kraji. Podpora se
týkala dětí umístěných v kojeneckých
ústavech, dětských domovech
a pěstounských rodinách.
V rámci „Koncertu splněných přání“
vystoupili přední umělci a nesporné
hvězdy české hudební scény jakými
jsou Hana Hegerová v doprovodu Petra
Maláska, skupina Čechomor s hostem
Lenkou Dusilovou, Anna K, romská
skupina Bengas. Výše zmíněná hvězdná
sestava byla doplněna o vystoupení dětí
z dětských domovů. Večerem provázel
oblíbený moderátor Marek Eben. Do
Ostravy samozřejmě také zavítala
patronka nadace paní Tereza Maxová,
14
their family members. The first part took
place at the Nová America golf course
close to Jaroměř on 25 June. Thanks to the
co-operation with Gaudium, o.p.s., a nonprofit organisation, the production costs
were significantly cut down which resulted
in the increase of the proceeds from both
events, subsequently justly shared by the
Foundation and Gaudium. Tereza Maxová,
the patron of the Foundation, received
from the hands of ing. David Grund, HVB
Bank General Manager, the amount of
CZK 600,000. A warm thank you to all our
partners and donors as well as the owner
of the Nová Amerika golf premises for their
support and kind co-operation.
JULY
HVB GOLF CHARITY TOUR
The second part of HVB GOLF CHARITY TOUR, held at the golf course in
Konopiště on 2 July, offered something to
everyone: experienced golfers, beginners,
family members and children. A varied
programme was prepared enabling every
participant to spend a pleasant day with
the Tereza Maxová Foundation. This
tournament was once again organised in
co-operation with Gaudium, a beneficiary
association, and partners without whose
substantial support the tournament would
not have been possible. Thank you for the
all-round support!!!
Fundraising Campaign Organised with
Travelex
Thanks to the initiative of ing. Jiří Krejčí,
General Manager, six branches of Travelex
(five in Prague, one in Rozvadov) launched
in July a fundraising campaign to back up
the therapy of children placed in infant
homes. Thank you for your support!
SEPTEMBER
Life Blooms in Your Hands – Clever Hands
Fairs
The Life Blooms in Your Hands Project
culminated by the exhibition of skills of
children at the so called “Clever Hands
Fairs” where the participants could exploit
in practice the knowledge and information gained at the May training and sell
their products to the vast public. The
Tereza Maxová Foundation organised
two regional rounds of fairs – a Moravian
round in Olomouc and a Czech round
in Pilsen. The winners of both regional
rounds qualified for the nationwide round
held in Prague where a professional jury
selected 4 absolute winners. The patron of
the Foundation and partners’ representatives presented prizes to the winners at
a ceremony hosted by the Corinthia Towers
Hotel at the end of September.
NOVEMBER
Transgas Fund of the Tereza Maxová
Foundation opened
The long-term continuous support offered
by Transgas to the Foundation and its activities resulted in the opening of a special
fund, the purpose of which is to support
individual children. The amount of CZK
5 million was used to finance children’s
education, multilateral development and
health activities.
Thank you for the great confidence you
have placed in us. We realise it is not
a commonplace.
Nokia 30 Minutes for Life – charity fashion
show
The Foundation survey revealed that
children placed in infant homes are given,
beyond the scope of feeding and rediapering, very little attention, more precisely
only 30 minutes per day. The Foundation,
concerned by this alarming situation,
initiated activities aimed at its gradual
improvement and organised, among other
activities, an exclusive charity fashion
show - “Nokia 30 Minutes for Life”. The
show, held on 24 November, presented the
renowned Italian fashion house Missoni
and its collection spring/summer 2005,
Eva Herzigová Collection of underwear
and the spring/summer 2005 collection
of Klára Nademlýnská modelled by Czech
celebrities, such as Aňa Geislerová, Jana
Štefánková or Tomáš Dvořák. Prince Albert
of Monaco, expressed his concern with the
problem of children, took patronage over
the event and supported it by his personal
presence at the show. The proceeds of CZK
3,100,000 were used to launch the new
Foundation grant programme “30 Minutes
for Life” aimed at financing various kinds
of therapy and projects as well as providing
contributions to improve this adverse
situation. We would like to thank Nokia,
Transgas, Henkel, Metrostav, Miele, LOM,
Travelex and many other partners and supporters for their help.
Starting the Project “Star Full of
Wishes”
26 November was the official launch of
the Christmas charity event “Start Full of
Wishes”, the target of which is to fulfil,
through generous donors, the secret
wishes of parentless children. As in the
previous year, this pre-Christmas event was
held at the shopping and entertainment
centre of Metropole Zličín. The event was
officially inaugurated by Tereza Maxová,
the patron of the Foundation, who also
bought the first present. All children who
came to Metropole were pleased by the
presence of dog Snoopy whose good
temper helped volunteers and donors to
fulfil children’s wishes.
DECEMBER
“Fulfilled Wishes” Christmas Concert
organised by the Tereza Maxová
Foundation in Ostrava
On Tuesday 14 December, the Vítkovice
Cultural Centre staged a Christmas
concert under the title “Tereza Maxová
Foundation’s Concert of Fulfilled Wishes”,
která byla čestným hostem večera. Celý
koncert proběhl pod záštitou hejtmana
Moravskoslezského kraje, ing. Evžena
Tošenovského
the proceeds of which were traditionally
distributed among children in homes and
foster care in the Moravian and Silesian
Region, i.e. children in infant and children’s
homes and adoptive families.
Vánoční koncert splněných přání
s Nadací Terezy Maxové v Brně
Famous celebrities and stars of the Czech
music scene, such as Hana Hegerová accompanied by Petr Malásek, the Čechomor
group with their guest Lenka Dusilová,
Anna K, Bengas, a Roma group, accepted
the invitation to participate in the “Concert
of Fulfilled Wishes”. Apart from the above
mentioned celebrities, children from homes
also contributed to the programme by
their own performance. Moderating of
the show was entrusted to Marek Eben,
a popular show host. Needless to say
that Ostrava also welcomed the guest of
honour - Tereza Maxová, the patron of the
Foundation. The Concert was held under
the auspices of ing. Evžen Tošenovský, the
Chief Executive Officer of the Moravian
and Silesian Regional Authority.
Ve středu 15. prosince navázala
nadace na předchozí koncert v Ostravě,
zopakováním koncertu v Brně a to
v krásných prostorách brněnské Státní
Filharmonie. Smyslem realizace této
vánoční akce bylo nejen poděkování
dlouhodobým partnerům z daného kraje,
ale již tradičně podpořit děti v ústavní
a náhradní rodinné péči vyrůstající
v Jihomoravském kraji. Koncert proběhl
pod záštitou hejtmana Jihomoravského
kraje, ing. Stanislava Juránka.
Vánoční bazar
18. prosince zopakovali herci Aňa
Geislerová, Peter Serge Butko a Tatiana
Vilhelmová spolu s kavárnou Diskafe
a divadlem Disk vánoční bazar pro děti
bez rodičů pod patronátem Nadace
Terezy Maxové. Na bazaru byl prostor
k věnování či zakoupení nejrůznějších
dárků či věcí, které potěší a současně
pomohou dobré věci. Díky neúnavné
práci organizátorů bylo Nadaci
Terezy Maxové předáno 31.000 Kč.
Děkujeme!!!
Ukončení projektu Hvězda
21. prosince byla v nákupním centru
Metropole Zličín slavnostně ukončena
vánoční charitativní akce Hvězda
plná přání. Stejně jako loni, čekala na
děti bohatá nadílka dárků a zábavné
představení v Cinema City. Po programu
byly děti pozvány do oblíbeného
McDonald´s na občerstvení. V tomto
ročníku úspěšné akce se podařilo díky
laskavé podpoře všech štědrých dárců
potěšit 842 dětí bez rodičů. Děkujeme!
“Fulfilled Wishes” Christmas Concert
organised by the Tereza Maxová
Foundation in Brno
Christmas Jumble Sale
On 18 December actors Aňa Geislerová,
Peter Serge Butko and Tatiana Vilhelmová
together with the Diskafe café and the Disk
theatre reheld a Christmas jumble sale for
parentless children, organised under the
auspices of the Tereza Maxová Foundation,
where visitors could give or purchase various gifts and articles to please someone,
but also to help a good thing. Thanks to
the tireless efforts of the organisers the
Tereza Maxová Foundation earned CZK
31,000. Thank you!!!
Star Project comes to an end
On 21st December, the gala event at
the Metropole Zličín shopping centre
concluded the Christmas charity project
“Star Full of Wishes”. As in the previous
year, there was an abundance of Christmas
presents waiting for children and a fun
screening at the Cinema City. After the
movie, children were invited for a snack to
their beloved McDonald’s. With the kind
help of all generous donors, this year we
managed to gladden the hearts of 842
parentless children. Thank you!
In continuation of the Ostrava concert, on
Wednesday 15 December the Foundation
organised another concert, this time in
Brno, at the beautiful premises of the Brno
State Philharmonic Orchestra. The purpose
of this Christmas event was not only to
thank long-term partners from the Region,
but also, as is the tradition, to support
children in institutional and adoptive family
placements in the South Moravian Region.
The concert was held under the patronage
of ing. Stanislav Juránek, Chief Executive
Officer of the South Moravian Regional
Authority.
15
PROJEKT Y
PROJECTS
ADOPCE.COM
Obecné informace:
brožurek a na infolinku se dovolalo 519
dotazujících. Zpětná vazba od městských
úřadů a odborných organizací nám
potvrdila potřebnost projektu a zájem
o jeho jednotlivé části.
• z dlouhodobé zkušenosti Nadace
Terezy Maxové vyplývá akutní potřeba
informovanosti v oblasti náhradní
rodinné péče a pomoci najít opuštěným
ČASOPIS ZÁMEČEK
dětem novou náhradní rodinu. Z výše
uvedeného důvodu připravila Nadace
Obecné informace:
Terezy Maxové ve spolupráci se
společnosti Nestlé Česko s. r. o. koncem • časopis, který nese jméno Zámeček, je
časopisem dětí z dětských domovů,
roku 2002 projekt, který zájemcům
• sledovaným cílem je informovat 1/ děti
o adopci či pěstounskou péči nabízí
o všem, co je zajímá a nemají s kým
kvalitně zpracované informace formou
si o tom popovídat, 2/ o aktivitách
brožury distribuované v okruhu pohybu
Nadace Terezy Maxové určených dětem
potenciálních náhradních rodičů
a za 3/ preventivně a osvětově působit
a dále informačního portálu na adrese
na zdraví, rozvoj, motivaci a vzdělání
www.adopce.com a telefonní linky
opuštěných dětí,
233 356 701.
• časopis je zasílán do 200 ústavů,
• projekt zaštítili pan profesor
• projekt realizovalo sdružení Duha
PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. a pan
- sdružení pro volný čas dětí, přírodu
Ing. Zdeněk Škromach, ministr práce
a recesi,
a sociálních věcí,
• Projekt je podporován z darů
• k realizaci projektu přispěly Občanské
společnosti Czech Casinos a z výtěžků
sdružení Člověk hledá člověka
charitativních akcí nadace.
a Středisko náhradní rodinné péče,
které je zároveň jedním z odborných
Projekt v roce 2004:
garantů projektů.
Nadace prostřednictvím časopisu
• Projekt je financován díky štědrému
pravidelně informovala o možnostech
daru společnosti Nestlé.
podpory dětí z dětských domovů
a zejména pak o jednotlivých projektech.
Jednotlivé části projektu:
V rámci časopisu zřídila nadace
• informační webová stránka
i pravidelné vkládání tematických příloh
www.adopce.com nabízí 7 dní v týdnu/ (bydlení, zaměstnání) se soutěžemi a kvizy
24 hodin denně všechny důležité
o zajímavé ceny.
informace o náhradní rodinné péči
– osvojení a pěstounské péči. Obsahuje
vysvětlení základních pojmů, právní
DEJME ŠANCI DĚTEM
úpravu, názory odborníků, důležité
– www.sance.cz
kontakty, příběhy, doporučenou
Obecné informace:
literaturu a statistické údaje,
• informační telefonní linka 233 356 701
- linka s odborným poradenstvím je
k dispozici každé pondělí od 13-18
hodin a každou středu od 9 do 13
hodin. Dotazy zodpovídají sociální
pracovnice a odbornice na právo
z oblasti náhradní rodinné péče,
• informační brožura – nabízí
koncentrované informace o náhradní
rodinné péči, která jim má usnadnit
cestu celým procesem a zodpovědět
mnoho důležitých otázek. Objednat ji
lze zdarma na www.adopce.com.
Projekt v roce 2004:
V druhém roce života projektu jsme díky
inzercím v tisku, časopisech a odborných
publikacích rozšířili informace o všech
částech projektu mezi širokou veřejnost.
Projekt získal zvláštní uznání Merkur 2003
v kategorii projekt roku od PR Klubu.
Ke konci roku 2004 shlédlo webovou
stránku www.adopce.com celkem 30.222
návštěvníků, bylo rozesláno 9.937 kusů
• je první charitativní internetový
výchovně-vzdělávací program Nadace
Terezy Maxové určený k adresné
pomoci opuštěným dětem v dětských
domovech v České republice. Projekt
byl odstartován 9.září 1999. Virtuální
dětský domov můžete navštívit na
adrese www.sance.cz,
• cílem je podpora individuálního
duševního a fyzického rozvoje dítěte
ve věku od 6 do 18 let, jeho nadání
a talentu formou zajištění studia,
mimoškolních činností a vzdělávání
dětí, přání dětí jsou rozdělena do čtyř
kategorií – sportovci, podnikavci,
umělci a profíci,
• projekt podpořily společnosti ČSOB, TV
Prima, T-Centrum a Netstudio,
• projekt zaštiťuje Ministerstvo práce
a sociálních věcí a Ministerstvo dopravy
a spojů,
• projekt je finančně podporován
širokou veřejností a v roce 2004 také
pokračovala spolupráce s TV PRIMA
v rámci pořadu Prima jízda a jeho
programové části Vetešárna, velice
děkujeme za pravidelnou podporu
projektu.
ADOPCE.COM
General information:
• Long-term experience of the Tereza
Maxová Foundation shows the acute
need of raising public awareness about
adoption issues and providing assistance
in looking for suitable adoptive families
for abandoned children. In connection
with the above said, at the end of
2002 the Tereza Maxová Foundation,
in co-operation with Nestlé Česko s. r.
o., launched a project offering people
interested in adoption and fosterage
a brochure containing comprehensive
information which is available to potential
adoptive parents. Moreover, it operates
an information portal at www.adopce.
com and a telephone line (233 356 701).
• The patronage over the project was taken
by PhDr. Zdeněk Matějíček, CSc. and
ing. Zdeněk Škromach, Minister of Labour
and Social Affairs.
• The project has been implemented in
co-operation with Člověk hledá člověka,
a civic association, and the Centre of
Adoption and Foster Care, which is one of
the projects’ expert guarantors.
• The project has been financed from
the generous donation of the Nestlé
company.
Individual parts of the project:
• Information web page www.adopce.
com: offers all important information
on adoption and foster care seven days
a week/24 hours a day. It contains the
following: explanations of basic concepts,
relevant legislation, expert opinions,
important contacts, real-life stories,
recommended literature and statistical
data;
• Information phone line (233 356 701)
- counselling service is available on
Mondays from 1 to 6 p.m. and on
Wednesdays from 9 a.m. to 1 p.m.
Enquiries are answered by social workers
and legal specialists in adoptive family
care;
• Information brochures – contain
concentrated information regarding
adoptive family care to facilitate the
whole adoption process and provide the
potential adoptive parents with answers
to a number of important questions. To
order a free copy, visit www.adopce.com.
Project in 2004:
Thanks to advertisements in newspapers,
magazines and professional publications
published in the second year of existence
of the project, we have managed to disseminate information about all parts of the
project.
In the competition announced by PR Klub,
the project was awarded a special prize of
recognition - Merkur 2003, in the category
“Project of the Year”.
By the end of the year 2004, the web page
16
(www.adopce.com) was visited by the total
of 30,222 visitors, the Foundation distributed 9,937 brochures and answered 519
infoline calls. The feedback from municipal
authorities and professional organisations
validated the significance of the project and
the interest in its individual parts.
ZÁMEČEK MAGAZINE
General information:
• The magazine under the title Zámeček
(Little Castle) is a magazine for children
from children’s homes;
• It targets on providing information 1/
to children who have no one to talk to
about subjects of their interest and 2/
about activities of the Tereza Maxová
Foundation designed for children.
Furthermore, it concentrates on
prevention and education in the area of
health, development, motivation and
education of abandoned children;
• The magazine is distributed to 200
institutions;
• The project has been implemented by
Duha – Association of Children and Youth
for Leisure Time, Nature and Practical
Jokes;
• The project has been financed from
the donations of the Czech Casinos
company and from the funds raised by the
Foundation at its charity events.
Project in 2004:
On the pages of the magazine, the
Foundation regularly informed about the
possibilities of supporting children from
children’s homes and, in particular, about
individual projects. Within the scope of the
magazine, the Foundation issues special
supplements, each of them dedicated to one
particular topic (housing, employment). The
supplement also presented competitions and
quizzes for interesting prizes.
DEJME ŠANCI DĚTEM
(GIVE CHILDREN
A CHANCE)
– www.sance.cz
General information:
• It is the first Internet charity educational
programme of the Tereza Maxová
Foundation designed to help abandoned
children in children’s homes around the
Czech Republic. The project was launched
on 9th September 1999. To visit a virtual
children’s home see www.sance.cz;
• The aim is to facilitate the intellectual
and physical development of individual
children of 6 to 18 years of age, their
talent and abilities through institutional
study programmes as well as extracurricular activities and education; the
desires of children are divided into four
categories: sportsmen, adventurers,
artists and professionals;
• The project has been supported by ČSOB,
TV Prima, T-Centrum, and Netstudio;
Projekt v roce 2004:
V roce 2004 byl projekt realizován v níže
popsaných čtyřech kategoriích.
zapáleným sportovcům lepší vybavení,
tréninky, soustředění atp.
HVĚZDA PLNÁ PŘÁNÍ
Kategorie Profíci – nabízí šanci všem, kdo
se chtějí stát skutečným profesionálem
ve svém oboru ať už se jedná o budoucí
profesi či koníček. Zde jsou zařazeny přání
typu – chci být kadeřnicí a mít vlastní
salon či baví mě práce s počítačem, chci
být programátor.
Obecné informace:
• jedná se o předvánoční charitativní akci
pořádanou ve spolupráci s nákupním
a zábavním centrem Metropole Zličín,
• cílem akce je splnit vánoční přání dětí
z dětských domovů a kojeneckých
ústavů a umožnit jim prožít Vánoce se
Kategorie Podnikavci – je určená
vším, přáním a očekáváním, které k nim
všem dětem, kterým není cizí odvaha
patří. Na závěr akce jsou děti pozvány
a podnikavost. Tato kategorie jim pomůže
do Prahy, kde kromě dárečků na ně
například odjet na jazykový kurz do
čeká v Metropoli zajímavý vánoční
zahraničí či zřídit si v domově modelářskou
program,
dílnu.
• nadace se snaží spravedlivě oslovovat
Kategorie Umělci – je šancí pro ty,
dětské domovy postupně tak, aby se na
kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký talent
všechny dostala řada,
a nadání. Pomoc v rámci této kategorie
• partnerem akce je Metropole Zličín.
jim může usnadnit první krůčky např.
v natočení svého prvního filmu, vydání
Projekt v roce 2004:
knihy básní či namalování obrazu.
V roce 2004 se podařilo díky štědré
Kategorie Sportovci – nabízí všem malým podpoře dárců splnit 842 přání, což
dokládá níže uvedená tabulka. Mezi
nejčastější přání patřila kosmetika, knížky,
drobná elektronika, hračky a sportovní
potřeby.
Veliké díky patří i hercům Aně Geislerové,
Peteru Butkovi, Táně Vilhelmové a celé
Mokré čtvrti za finanční podporu
a patronát.
Seznam přání dle domovů:
• The patronage over the project has been
taken by the Ministry of Labour and Social
Affairs and the Ministry of Transport and
Communications;
• The project has been backed by the wide
public. In 2004, as in previous years, the
Foundation also co-operated, through
its Prima jízda magazine - “Vetešárna”,
with TV PRIMA. We would like to express
great thanks for the regular support given
to the project.
“Sportsmen” category – offers better
equipment and accessories, training, sports
workshops, etc. to all sports enthusiasts.
HVĚZDA PLNÁ PŘÁNÍ
(STAR FULL OF WISHES)
General information:
• This is a pre-Christmas charity event
organised in co-operation with
the Metropole Zličín shopping and
entertainment centre;
Project in 2004:
• The goal of the project is to fulfil the
In 2004, the project was implemented in the
Christmas wishes of children from infant
four categories specified below:
and children’s homes and to create and
let them experience a true Christmas
atmosphere with all the desires and hopes
“Professionals” category – a category
it is usually accompanied with. The event
designed for those who want to become true
culminates by inviting children to Prague
professionals in the area of their interest,
where, apart from the Christmas presents,
whether it is connected with their future
an interesting Christmas programme is
profession or their hobby. This is where
prepared for them;
the aspirations, such as “I want to be
• The Foundation’s intent is to address, step
a hairdresser and run my own business.”,
by step, all homes;
“I enjoy working with computers and want
• The partner of the event is Metropole
to become a software engineer.”, are filed.
Zličín.
“Adventurers” category – is designed
for children who do not lack courage and
Project in 2004:
enterprising spirit. This category is for
children who have the following ambitions: Thanks to the generous support of donors,
to attend a language course abroad or to set in 2004 we made 842 dreams come true
(see the table below). Cosmetic products,
up a modeller workshop in the home.
books, small electronic products, toys and
“Artists” category – this is a chance for
sports equipment were among the most
those who want to develop their artistic
desired gifts.
talent and gifts. The help offered within this
We also appreciate the help of actors Aňa
category is aimed at facilitating their first
Geislerová, Peter Butka, Táňa Vilhelmová
steps, e.g. making the first film, publishing
and Mokrá čtvrť for their financial support
a collection of poems or painting the first
and patronage.
picture.
List of wishes according to homes:
POČET DÁRKŮ/
NO OF PRESENTS
1. - 19.
20. - 42.
43. - 150.
CHILDREN HOME/CHILDREN HOME
DD Korkyně/Korkyně Children Home
DD Aš/Aš Children Home
KÚ Brno/Brno Infant Home
151. - 156.
Děti v pěstounské péči/Children in foster families
157. - 204.
DD Ústí nad Labem/Ústí nad Labem Children Home
205. - 252.
DD Rumburk/Rumburk Children Home
253. - 263.
DD DUHA Nová Role/DUHA Children Home, Nová Role
264. - 292.
DD Ústí nad Labem Střekov/Ústí nad Labem Střekov Children Home
293. - 299.
DD Emanuel/Emanuel Children Home
300. - 331.
DD Hora Sv. Kateřiny/Hora Sv. Kateřiny Children Home
332. - 375.
KÚ Praha 4 - Krč/Infant Home in Prague 4 – Krč
376. - 400.
DD Janovice u Rýmařova/Janovice u Rýmařova Children Home
401. - 422.
DD Přerov/Přerov Children Home
423. - 428.
Děti v pěstounské péči/Children in foster families
429. - 447.
DD Havířov/Havířov Children Home
448. - 517.
DD a KÚ Olomouc/Olomouc Children’s and Infant Homes
518. - 537.
KÚ s DD Opava/Opava Infant and Children Home
538. - 542.
Děti v pěstounské péči/Children in foster families
543.- 578.
DD Budkov /Budkov Children Home
579. - 603.
DD Krásná Lípa/Krásná Lípa Children Home
604. - 650.
DD Brušperk/Brušperk Children Home
651. - 722.
DD Dlažkovice/Dlažkovice Children Home
723. - 763.
DD Vrbno pod Pradědem/Vrbno pod Pradědem Children Home
764. - 789
DD Ostrava - Slezská Ostrava /Children Home in Ostrava - Slezská Ostrava
790. - 819.
DD Nový Jičín/Nový Jičín Children Home
17
KULTURA PRO DĚTSKÉ
DOMOVY
Obecné informace:
• cílem je zajistit neomezený přístup
dětem z dětských domovů na
kulturních, společenských či
sportovních akcích. Tato zařízení
vzhledem ke stále se krátícím
rozpočtům si nemohou dovolit
financovat tyto aktivity v takovém
rozsahu, jak je v běžné populaci
standardní, Nadace Terezy Maxové
se snaží minimalizovat tento
nedostatek tím, že oslovuje divadla
a další kulturní a sportovní zařízení
a získává darem bezplatné vstupy
pro dětské domovy.
Projekt v roce 2004:
V uplynutém roce se těchto akcí
zúčastnilo celkem 4644 dětí. Děti měly
možnost navštívit např. Divadlo Kalich,
Divadlo F. Šrámka, Švandovo divadlo,
Divadlo DISK, Divadlo Komedie,
Divadlo Pod Palmovkou, Divadlo Na
Fidlovačce, státní Operu, Laternu
a mnoho jiných. Velice děkujeme všem
divadlům, kinům a jiným kulturním
zařízením, od kterých jsme obdrželi pro
děti vstupenky zdarma.
MAKE A CONNECTION
– PŘIPOJ SE
Obecné informace:
• je celosvětová iniciativa společnosti
Nokia a Nadace rozvoje občanské
společnosti, která v roce 2002
zahájila program, s cílem motivovat
mladé lidi k aktivnějšímu přístupu
k životu a své komunikaci.
• Nadace Terezy Maxové program
realizuje jako jeden z lokálních
partnerů v síti dětských domovů,
• formou grantů a školení umožňuje
tento program účastníkům
přispět svou aktivitou k realizaci
konkrétního plánu přínosného
pro bezprostřední okolí a zároveň
rozvinout praktické životní znalosti
a dovednosti na základě realizace
svých projektů,
• Nadace Terezy Maxové program
realizuje v síti dětských domovů,
• program financovala NROS – Nadace
rozvoje občanské společnosti
z prostředků poskytnuté společností
Nokia,
• pro Nadaci Terezy Maxové důležitý
prvek integrace dětí s vrstevníky
a ostatní ve řejností.
Projekt v roce 2004:
Ve III. ročníku bylo z 24 přihlášených
projektů dětských domovů podpořeno
10 níže uvedených v celkové výši
280.000,- Kč. V září a říjnu proběhla
dvě víkendová školení, kde se mladí
lidé dozvěděli více o tématech
– dobrovolnictví, neziskový sektor,
týmová spolupráce, vedení projektů,
rozpočet projektů, PR, fundraising aj.
Jelikož se jednotlivé týmy na školeních
spřátelily a měly zájem své poznatky
z projektů sdílet, bylo uspořádáno
závěrečné setkání týmů, kde představily
výsledky svých projektů.
Takto své projekty popisují
samotní realizátoři:
Altán pro všechny
Cílem projektu je dodělání odpočinkové
zóny na zahradě DD, jež bude sloužit
k pravidelnému setkávání (jak
náhodnému, tak organizovanému)
s kamarády z města. Po dokončení
bude uspořádán sportovní den
a slavnostní otevření s country plesem
spojeným s výukou country tanců.
Projekt je určen dětem z DD a jejich
kamarádům, spolužákům a všem
návštěvníkům DD, je realizován
v Hodoníně. Realizační skupinou jsou
děti z DD.
Děti dětem
Cílem projektu je šížení povědomí
o tradicích v regionu Vizovicka
prostřednictvím kontaktování dětských
domovů v EU a zasláním vlastních
výrobků (látkové panenky z ovčí vlny,
vizovické pečivo, patchwork), včetně
navázání přátelských vztahů s těmito
domovy. Projekt bude také plnit funkci
volnočasové aktivity. Projekt je určen
dětem, mládeži a dospělým z Vizovic
a dětem z různých zemí EU. Realizace
projektu bude probíhat v DD Vizovice,
realizační skupinou jsou mladí lidé z DD
a jejich mladí vychovatelé.
Klub volného času Sazená
Cílem projektu je vytvoření centra
volnočasových aktivit pro mládež, malé
děti a matky s dětmi, kde budou moci
aktivně trávit svůj volný čas. Součástí
projektu je uspořádání sportovních
víkendů, dne pro maminky s dětmi,
měsíce fotografování včetně výstavy
fotografií, uspořádání ping-pongového
turnaje a vánoční besídky s diskotékou.
Projekt je určen především mladým
lidem, dětem a matkám s dětmi v okolí
Sazené, realizován bude buď v objektu
bývalého zámku či v prázdném objektu
bývalé prodejny potravin v Sazené.
Realizační skupinou je neformální
skupina dětí z DD.
Máme rádi zvířata
Cílem projektu je pravidelné
navštěvování psího útulku včetně
pravidelných vycházek se zvířaty
a cvičení štěňat - prostřednictvím
těchto aktivit se mládež povede
k soustavné práci se zvířaty a pocitu
odpovědnosti. Děti dále chtějí útulek
vyzdobit keramikou a udělat psím
kamarádům vánoční nadílku. Projekt je
určen pejskům v útulku a dětem z DD
v Kroměříži, kde bude také realizován.
Realizační skupinou jsou děti z DD.
Bubny proti drogám
Cílem projektu je uspořádat výchovné
koncerty s protidrogovou tématikou,
18
KULTURA PRO DĚTSKÉ
DOMOVY (CULTURE FOR
CHILDREN‛S HOMES)
General information:
• The aim is to ensure children from
children’s homes unlimited access
to cultural, social and sports events.
Homes, as a result of more and more
limited budgets, cannot afford to
finance the same number of such
activities as is common in standard
population. Therefore the Tereza
Maxová Foundation attempts to
minimise the disadvantage by
addressing theatres and other cultural
and sports institutions and arranging
free admission for children’s homes.
Project in 2004:
In 2004, 4,644 children participated in
the project by visiting e.g. the following
theatres: Divadlo Kalich, Divadlo F. Šrámka,
Švandovo divadlo, Divadlo DISK, Divadlo
Komedie, Divadlo Pod Palmovkou, Divadlo
Na Fidlovačce, State Opera, and many
others. Our warm thanks to all theatres,
cinemas and other cultural institutions
which provided us with free tickets.
MAKE A CONNECTION
(PŘIPOJ SE)
General information:
• This is a worldwide initiative of Nokia
and the Civic Society Development
Foundation (Nadace rozvoje občanské
společnosti), launched in 2002, which
focuses on stimulating young people
to adopt a more active approach to
life and communication;
• The Tereza Maxová Foundation
participates in the programme as one
of the local partners in the children’s
home network;
• By providing grants and training,
this programme helps participants
to engage in the implementation
of specific plans beneficial to
the immediate surroundings. By
implementing the projects they also
develop their practical life experience
and skills;
• The Tereza Maxová Foundation
executes the programme within the
network of children’s homes;
• The programme was financed by
NROS – Civic Society Development
Foundation from the funds provided
by Nokia;
• The Tereza Maxová Foundation
concentrates on integration of children
from homes with other children and
the rest of the public.
Project in 2004:
In the third year of existence of the project,
10 out of 24 submitted projects were
supported and granted the total of CZK
280,000. In September and October two
weekend seminars were organised where
young people could learn more about
the following topics: voluntary work,
non-profit sector, team co-operation,
project management, project budgets, PR,
fundraising, etc. As the participating teams
established friendly relations and wished to
share their experience, follow-up training
was organised to present the outcomes of
their projects.
This is how the projects are described by their authors:
Summerhouse for All
The aim of the project is to complete the
construction of the rest area in the garden
of the children’s home which is to serve for
regular meetings (both random and organised) with friends from the town. After its
completion, a sports day will be organised.
As a part of the inauguration, a country
ball with country dance lessons will be
held. The project, to be implemented in
Hodonín, is designed for children from the
children’s home, their friends, classmates
and all visitors to the children’s home. The
implementation team consists of children
from the children’s home.
Children to Children
The aim of the project is to support and
promote the traditions of the Vizovice
region by contacting children’s homes in
the EU, sending them self-made products
(woollen dolls, regional (Vizovice) pastry,
patchwork) and establishing friendly relations with these homes. The project will
also become part of the free-time activity
programme. It is designed for children,
youngsters and adults from Vizovice as well
as children from various EU countries.
The project is to be implemented in the
Vizovice Children’s Home. The implementation team will be set up from young people
from the Home and their young educators.
Sazená Leisure Time Activity Club
The aim of the project is to develop
a leisure time activity centre offering interesting free-time activities to youngsters,
young children and mothers with children.
Within the scope of the project, the following events are planned: sports weekends,
“days” for mothers with children, month
of photography including an exhibition
of photos, a table tennis tournament and
a Christmas party with a disco. The project
is designed in particular for teenagers,
children and mothers with children in the
surroundings of Sazená. The events will be
held either on the premises of the former
chateau or the vacated grocery shop
in Sazená. The implementation team is
composed of children from the Children’s
Home.
We Love Animals
The project focuses on regular visits to
a dog pound, including regular walking of
the dogs and puppy training. By engaging
in such activities, children will learn how
to work systematically with animals and
develop a sense of responsibility. Children
also want to decorate the pound with their
self-made pottery objects and prepare
Christmas presents for their dog friends.
seznámit děti ze severomoravských
DD s hrou na africké bubny, pomoci
najít dětem cestu k rozdílné kultuře
a muzice. Součástí je i vystoupení
v divadlech na severní Moravě
a v Polsku. Přínosem projektu kromě
výchovných koncertů je rozvoj
hudebních vloh, rozvoj cizích jazyků
a reprezentace v zahraničí. Projekt
bude realizován v DD Vrbno pod
Pradědem a všech zmíněných místech
viz výše. Realizační skupinou jsou děti
z DD a jejich kamarádi.
Cyklistika - prostředek komunikace
Cílem projektu je uspořádat cyklistické
závody pro děti z blízkých DD (10 DD)
a základních škol (10 ZŠ). Tým zajistí
organizaci závodů, přípravu trasy
včetně její bezpečnosti, občerstvení,
zajištění dobrovolníků na trase, lékaře
a ceny. Cílem je propojení dětí z DD
a obcí při aktivním využití volného
času. Závody budou realizovány
v Chráněné krajinné oblasti Sedloňov
(Orlické Hory). Tým se skládá z mladých
lidí a vychovatelů z DD.
Výzdoba jednací síně
Cílem projektu je vyzdobení místnosti
jednací a obřadní síně Obecního
úřadu keramickými pracemi a výrobky
dalších výtvarných technik. Smyslem
je možnost prezentace prací mladých
lidí Lichnova a zpříjemnění prostředí
pro zasedání představitelů obce,
vítání novorozeňat. Důležité je také
smysluplné využití volného času
mladých lidí. Součástí je výstava
prací a slavnostní otevření jednacích
místností OÚ. Projekt bude realizován
v DD a OÚ Lichnov. Realizační tým
je složen z mladých lidí z DD a jejich
kamarádů z obce.
Prázdná zeď II
Cílem projektu je pokračování
v uměleckém ztvárnění keramických
obrazů na zámecké zdi, což bude
zajištěno intenzivní prací místního
kroužku keramiky, který bude rozšířen
i pro dospělé občany. Kroužek mimo
dětí z DD navštěvují i děti z obce.
Kromě rozšíření působnosti kroužku
bude tým pracovat na vylepšení
technologie zpracování mozaiky
(výrobní postup upoutal návštěvníky).
Místem realizace je zámecký park
Čechy pod Kosířem. Realizační tým je
složen z mladých lidí z DD. Projekt byl
realizován v období září až prosinec
2004.
Nikdo není ostrov II
Cílem projektu bylo sblížení dětí
z DD a žatecké občanské komunity
prostřednictvím koncertu pro veřejnost
v městském divadle a zorganizováním
společného soutěžně-kulturního
dne pro děti z DD a jejich spolužáky
z rodin. Jednalo se tedy o pokračování
„prolamování ledů“ mezi dětmi z DD
a občany Žatce. Projekt byl určen
žatecké veřejnosti, obyvatelům domova
důchodců, spolužákům z rodin a dětem
z DD, místem realizace bylo divadlo
a zahrada DD v Žatci. Realizační tým
byl složen z mladých lidí z DD a jejich
kamarádů.
Kruh života
Cílem projektu je spolupráce
s domovem důchodců, upevňování
vztahů mezi dětmi a starými lidmi.
Obyvatelé domova důchodců se
zúčastnili Dne dětí v areálu DD,
společně s dětmi uskutečnili výlet
do Mariánských Lázní a Bečova.
V prosinci udělaly děti besídku
v domově důchodců. Přínosem je
zpříjemnění volného času a dodání
pocitu potřebnosti - jak pro děti z DD,
tak pro staré lidi z domova důchodců.
Projekt byl realizován v DD Staňkov,
Mariánských Lázních, Bečově a domově
důchodců v Domažlicích. Realizační
skupina byla složena z mladých lidí
z DD.
MŮJ BYT
The project is designed for children from
the children’s home and dog pound in
Kroměříž. The implementation team will
be set up from children from the Children’s
Home.
Drums against Drugs
The goal of the project is to organise educational concerts with anti-drug message,
to acquaint children from North Moravian
children’s homes with techniques of playing
African drums and to help them find way
to a different culture and music. As a part
of the project, concerts will be staged in
North Moravian and Polish theatres. The
benefit of the project lies not only in the
educational impact of the concerts, but
also in development of music skills, foreign
language learning and presentation in
foreign countries. The project will take
place in the Children’s Home in Vrbno pod
Pradědem and all the locations mentioned
above. The implementation team consists
of children from the Children’s Home and
their friends.
Obecné informace:
Cycling – Means of Communication
• Nadace Terezy Maxové cítí jako
prioritu pomoci dětem s odpovědí na
všechny otázky týkající se bydlení po
odchodu z dětského domova,
• cílem projektu je proto postihnout
a ukázat všechny varianty a možnosti
cest k získání bydlení a tím pomoci
ke zvládnutí jedné z nejtěžších
zkoušek, které čekají na děti po
odchodu z dětského domova,
• projekt byl zahájen v říjnu roku
2004,
• projekt pomáhalo nadaci realizovat
Občanské sdružení Člověk hledá
člověka,
• projekt finančně podpořila
developerská společnost FINEP.
The aim of the project is to organise
a cycling competition for children from the
surrounding children’s homes (10 CH) and
basic schools (10 BS). The organisation
team will be in charge of the competition
organisation, preparation of the track and
its safety. Other things to be arranged by
the team: refreshment, volunteers to work
along the track, medical service and prizes.
Through an active leisure-time programme,
the project should facilitate communication
between children from children’s homes
and municipalities. The competition will
be held in the Sedloňov Protected Natural
Area (Orlické Mountains). The team is set
up from young people and educators from
children’s homes.
Jednotlivé části projektu:
• dvou etapová soutěž dětí z dětských
domovů na téma bydlení,
• informační publikace, která vyjde
tiskem v roce 2005,
• webové stránky www.mujbyt.org,
které budou spuštěny v roce 2005,
• bezplatná poradna na www.mujbyt.
org.
Projekt v roce 2004:
V uplynutém roce byly shromážděny
pozitivní zkušenosti pracovníků
výchovných zařízení, osloveni
mladí lidé, kteří z domovů již odešli
a posbíráno co nejvíce informací
o různých formách bydlení.
Formou soutěže byly děti z dětských
domovů ve věku 3 - 18 let vtaženy do
reálného světa, který je po odchodu
z domova čeká. V první etapě soutěžily
v podání informací a názorů o bydlení
jak děti, tak Dětské domovy. Soutěže
se zúčastnilo v 5. kategoriích celkem
187 prací.
Vyhodnocení prvního kola, druhé kolo
soutěže a závěrečné vyhlášení vítězů
s předáním cen proběhne v roce 2005.
Decorating Meeting Hall
The goal of the project is to decorate
the meeting and ceremonial halls of the
Municipal Authority by pottery works and
other objects created by various art techniques. It should enable young people from
Lichnov to present their artistic works and
to brighten the atmosphere of meetings of
Municipal Authority representatives and
welcoming of the newly born. Involvement
of young people in meaningful leisure time
activities is also an important aspect of
the project. The organisers also plan an
exhibition of works and the inauguration
of the meeting rooms in the Municipal
Authority. The place of project execution:
the children’s home and the Municipal
Authority in Lichnov. The implementation
team will be composed of young children
from the children’s home and their friends
from the municipality.
Empty Wall II
The purpose of the project is to continue
with the creation of ceramic pictures designed for the castle wall. The local pottery
club, now also open to adults, will be in
charge of the task. The club is attended not
only by children from the children’s home,
but also by children living in the municipality. Apart from its enlargement, the club
19
will work on the improvement of the mosaic
technique (which caught the attention of
visitors). The project is implemented in the
Čechy pod Kosířem castle park by the team
set up from young people from the children’s home. The project was implemented
in the period September – December 2004.
No One Is an Island II
The aim of the project was to bring
together children from the children’s home
and children of inhabitants of Žatec by
organising a public concert in the municipal
theatre and a competition and cultural
day for children from the children’s home
a their classmates living in families. This
was another part of the “ice-breaking”
initiative aimed at integrating children from
the children’s home and the citizens of
Žatec. The project was targeted at the Žatec
public, inhabitants of the local old people’s
home, classmates from families and children
from the children’s home. The events took
place in the Žatec theatre and garden of the
children’s home. The implementation team
was composed of young people from the
home and their friends.
Circle of Life
The project focuses on co-operation with an
old people’s home and the strengthening of
relations between children and the elderly.
The inhabitants from the old people’s home
were invited to Children’s Day organised
on the premises of the children’s home and
together they undertook a trip to Mariánské
Lázně and Bečov. In December, the children
also performed at the Christmas party in the
old people’s home. The benefits for both
the children and the elderly - pleasantly
spent free time and the sense of usefulness.
The project took place in the Staňkov
Children’s Home, Mariánské Lázně, Bečov
and the old people’s home in Domažlice.
The implementation team was set up from
young people from the home.
MŮJ BYT (MY HOME)
General information:
• The Tereza Maxová Foundation feels
that it is primarily important to help
children answer all their questions
about housing after leaving the home;
• The aim of the project is to monitor
and show all the possibilities and ways
of finding a place to live and thus to
help children successfully pass one of
the most difficult tests awaiting them
after leaving the home;
• The project was launched in October
2004;
• The project has been implemented
in co-operation with Člověk hledá
člověka, a civic association;
• The project was financially backed up
by the FINEP developer company.
Individual parts of the project:
• Two-round competition for children
from children’s home focusing on the
topic of housing,
• Information publication to be
published in 2005,
OTEVŘENÁ NÁRUČ
Obecné informace:
• jedná se o dobrovolnický projekt,
zaměřený na pomoc dětem
z dětských domovů, kojeneckých
ústavů a dětských center,
• dobrovolník, který úspěšně absolvuje
pohovor, je proškolen na konkrétní
pomoc opuštěným dětem. Stráví
s dětmi 6 až 12 hodin denně stejným
způsobem jako rodiče tráví volný čas
se svými dětmi doma. Obyčejným
lidským dotekem (pohlazení, úsměv,
oční kontakt, hraní si, pochování
v náruči) pomůže zmírnit psychickou
deprivaci dětí tak, aby byly schopny
rozvinout své možnosti, schopnosti
a dostaly dobrý základ do celého
jejich života,
• projekt pomáhalo realizovat
Občanské sdružení Člověk hledá
člověka,
• na projektu se významně podíleli
Nadace Eurotel a společnost Konica
Minolta.
Projekt v roce 2004:
Projekt byl zahájen v prosinci 2003.
V roce 2004 byl postupně realizován
v Dětském domově v Aši (pro děti
do tří let věku), v Dětském centru
Veská, v Dětském domově Sedloňov
a v Dětském domově v Milovicích
(pro děti do pěti let). O 230 dětí
tak pečovalo v roce 2004 přes 200
dobrovolníků.
VESELEJŠÍ DĚTSKÉ
DOMOVY
Obecné informace:
• cílem projektu je výtvarná realizace
interiérů a exteriérů dětských
domovů v ČR, barevné řešení
dětských pokojíčků dle představ dětí,
společenských místností, učeben,
jídelen apod. Prostředí, ve kterém
děti každodenně žijí, má velký
vliv na vývoj jejich psychiky, s tím
souvisí jejich schopnost uplatnění se
v životě, obživa, navazování vztahů
atd. V neposlední řadě je podstatná
spoluúčast a zapojení samotných
dětí.
• projekt je realizován za pomoci
mnoha dobrovolníků,
• smyslem je též seznámení
dobrovolníků s prostředím
dětského domova, či úskalími dané
problematiky,
• projekt pomáhalo realizovat
Občanské sdružení Člověk hledá
člověka,
• partnerem projektu se stala
společnost BARVY TEBAS.
Projekt v roce 2004:
Do projektu se v uplynulém roce
přihlásilo celkem 14 dětských domovů.
V průběhu celého roku nám v projektu
pomáhalo 35 dobrovolníků – velice si
vážíme jejich pomoci, děkujeme.
ŽIVOT ROZKVÉTÁ
V TVÝCH RUKOU
Obecné informace:
• cílem projektu je hravou a poznávací
formou předat dětem zkušenosti ze
světa podnikání, dát jim možnost
tvořit a získat dovednosti, které
dozajista použijí v samostatném
životě mimo dětský domov,
• projekt pomáhalo realizovat
Občanské sdružení Člověk hledá
člověka,
• projekt mohl vzniknout za laskavé
podpory mnoha partnerů, jimiž byli
– generální partner Česká spořitelna,
hlavní partneři – Henkel a Rockwool,
partneři – Czech-in, Corinthia
Towers, magistráty měst Prahy,
Plzně a Olomouce a Obvodní úřad
pro Prahu 1. Mediálními partnery
se staly – časopis Euro, portál
Tiscalli, AB Centre a Eurozpravodaj.
Zvláštní poděkování Nadace rovněž
náleží reklamní agentuře Young
and Rubicam, Talichovu komornímu
orchestru, společnosti IKANO
a Mediatronic.
Jednotlivé fáze projektu:
V první fázi jsou osloveny všechny
dětské domovy v ČR s konkrétní
nabídkou účasti v projektu. Ty
domovy, které se do projektu přihlásí,
pošlou svůj „podnikatelský záměr“
a pak následně projdou školením
– kde se seznámí s principy týmové
práce, technikami prodeje a základy
propagace.
Druhá, realizační fáze, proběhla
v jednotlivých dětských domovech, kde
děti vyrábí nejrůznější výrobky ze skla,
keramiky, dřeva, korálků…a připravují
se na jednotlivé soutěžní jarmarky,
které byly nazvány Jarmarky pro
šikovné ručičky. Aby jejich záměr
neztroskotal díky nedostatku finančních
prostředků do začátku, nadace
poskytuje každému domovu 10 000 Kč
na nákup materiálu.
Tyto jarmarky, jež tvoří třetí, finální
část projektu, jsou nejprve regionální
a ti nejlepší se zúčastní celostátního
jarmarku.
Projekt v roce 2004:
Na jaře proběhla první fáze a přihlásilo
se celkem 54 dětských domovů.
V červnu proběhla dvě školení pro
děti (v Olomouci pro Moravu a v Praze
pro Čechy). Hlavní náplní školení
nazvaného „Obchodníkem snadno
a rychle“ byla tato témata: týmová
spolupráce (tým, role v týmu, týmový
přístup), individuální komunikační
Bylo realizováno 11 dětských domovů.
20
• Web pages www.mujbyt.org to be
launched in 2005,
• Free counselling service at www.
mujbyt.org.
Project in 2004:
The activities in 2004 were aimed at gathering positive experience of educators in
educational institutions, addressing young
people who had already left children’s
homes and collecting extensive information
on various forms of accommodation.
The competition, simulating the real world
awaiting children outside children’s homes,
was designed for children aged 3 to 18. In
the first round, individual children as well
as children’s homes competed in collecting
information and supplying opinions on
housing. The competition was divided into
five categories and the total of 187 papers
was presented.
The evaluation of the first round, the
second round of the competition as well
as the announcement of winners will take
place in 2005.
OTEVŘENÁ NÁRUČ
(OPEN ARMS)
General information:
• It is a volunteer project targeted at
children from children’s homes, infant
homes and children’s centres;
• A successfully interviewed volunteer
is trained in a specific area of
assistance to abandoned children.
Such a volunteer spends 6 to 12 hours
a day in the presence of children
and they pass the time the same
way children pass it at home with
their parents. A common human
contact (a caress, smile, eye contact,
cradling) can eliminate psychological
deprivation of children, enable them
to develop their skills and abilities and
be better prepared for their future life;
• The project was implemented in cooperation with Člověk hledá člověka,
a civic association;
• The project was generously supported
by the Eurotel Foundation and the
Konica Minolta company.
Project in 2004:
The project was launched in December
2003. In 2004, it was gradually implemented in the Children’s Home in Aš (for
children up to the age of three), Veská
Children’s Centre, in the Children’s Homes
in Sedloňov and Milovice (for children up to
the age of five). During the year, two hundred volunteers took care of 230 children.
VESELEJŠÍ DĚTSKÉ
DOMOVY (BRIGHTER
CHILDREN‛S HOMES)
General information:
• This project concentrates on the
design of interiors and exteriors
of children’s homes in the Czech
•
•
•
•
Republic, on decorating children’s
rooms according to their wishes,
arrangement of common rooms,
classrooms, dining rooms, etc. The
environment in which children grow up
and live their everyday lives strongly
influences their minds and thus also
their future, career, ability to establish
relationships, etc. Last, but not least,
the involvement of children is essential,
too.
The project has been implemented
with the help of numerous volunteers;
The secondary purpose is also to
acquaint volunteers with life in
children’s homes and with problems
they are facing;
The project has been implemented
with the assistance of Člověk hledá
člověka, a civic association;
The partner of the project is BARVY
TEBAS.
Project in 2004:
In the course of the year 2004, 14 children’s
homes participated in the project.
The project was completed in 11 children’s
homes. In the course of the year, 35 volunteers were engaged in the project – thank
you, we appreciate your help.
ŽIVOT ROZKVÉTÁ
V TVÝCH RUKOU
(LIFE BLOOMS IN YOUR
HANDS)
General information:
• The aim of the project is to share with
children, in a playful and interesting
way, the experience from the world of
business, enable them to develop and
acquire skills they will surely exploit in
their future “independent” life after
leaving home;
• The project has been implemented
with the assistance of Člověk hledá
člověka, a civic association;
• The project could be launched thanks
to the kind support of a number of
partners: Česká spořitelna, the general
partner; Henkel and Rockwool, main
partners, as well as other partners:
Czech-in, Corinthia Towers, Municipal
Authorities of the Capital City of
Prague, Pilsen and Olomouc and the
District Authority of Prague 1. The
media partners were: Euro magazine,
Tiscalli portal, AB Centre and
Eurozpravodaj. The Foundation would
also like to express special thanks
to advertising company Young and
Rubicam, Talich Chamber Orchestra,
IKANO and Mediatronic.
Individual phases of the project:
In the first phase of the project, all
children’s homes in the CR are contacted
and invited to participate in the project. The
homes which accept the invitation, send
their “business plan” and are then asked
to take part in the training where children
learn the principles of team work, sales
přístup (asertivita, umění požádat
druhé), prodejní dovednosti
(podnikatelský záměr, kalkulace ceny,
tržní cena), nákup a prodej, propagační
materiály. Děti začaly vyrábět své
výrobky a připravovat materiály na
jarmarky.
V září proběhly Jarmarky pro šikovné
ručičky – regionální 11.9. v Olomouci
a 19.9. v Plzni. Z regionálních jarmarků
bylo vybráno 30 nejlepších domovů,
které postoupily do celostátního kola
v Praze.
V pražském kole, jež se uskutečnilo
25.9. na Náměstí republiky, vybrala
hodnotící komise čtyři absolutní vítěze.
V kategori – počet prodaných kusů
Dětský domov Hodonín, v kategorii
kultura prodeje – Dětský domov
Lichnov, speciální cenu poroty získal
Dětský domov Hora svaté Kateřiny
a speciální cena veřejnosti byla předána
Dětskému domovu Česká Kamenice.
Vítězné týmy byly oceněny 30.9.
v pražském hotelu Corinthia Towers,
kde si převzaly cenu z rukou patronky
Terezy Maxové a partnerů projektu.
techniques and basic rules of promotion.
The second - implementation - phase is
carried out in individual children’s homes
where children produce various objects
made of glass, pottery, wood or beads
which are later presented at competition
fairs called Clever Hands Fairs. To facilitate
the implementation of their plan, the
Foundation provides each home with CZK
15,000 for the purchase of material.
The fairs themselves, represent the third
and final phase of the project; the first
round is organised at the regional level, the
best participants qualify for the nationwide
fair.
Project in 2004:
In spring, after the announcement of the
first phase, the total of 54 children’s home
submitted their applications.
In June, two children’s training sessions
were held (in Olomouc for Moravian homes
and in Prague for Bohemian homes). The
training called “Easy and Speedy Way to
Become a Businessman” concentrated in
particular on the following topics: team
co-operation (team, roles in the team,
21
team approach), individual communication
approach (assertiveness, ability to ask partners for help), sales skills (business plan,
price calculation, market price), purchase
and sale, promotion materials. Children
started to make their products and prepare
materials for the fairs.
In September, regional rounds of the
Clever Hand Fairs were held in Olomouc
(11 September) and Pilsen (19 September).
30 participants were put on a shortlist
and invited to participate in the Prague
nationwide round.
At the Prague round, held on Náměstí
republiky on 25 September, the jury
selected four final winners of the competition. The winners in individual categories:
the number of products sold: Hodonín
Children’s Home; culture of sale: Lichnov
Children’s Home; the special prize of the
jury was presented to the Children’s Home
in Hora svaté Kateřiny and the special
prize of the public went to the Children’s
Home in Česká Kamenice. The winning
teams were presented with prizes by Tereza
Maxová, the patron, and project partners
at the Corinthia Towers Hotel in Prague on
30 September.
PREZENTACE V MEDIÍCH
PRESENTATION IN MEDIA
Druhou oblastí na kterou se nadace
zaměřuje je komunikace projektů,
které řeší problémy dětí v ústavní
výchově, či pomáhají k šíření informací
o možnostech náhradní rodinné péče.
Zde se kromě nástrojů public relations
A třetí oblastí, které je třeba se
komunikačně věnovat, je podpora
informovanosti veřejnosti o nadačních
fundraisingových akcích, které
vznikají za účelem získat co nejvíce
prostředků na řešení problematiky
prostřednictvím projektů realizovaných
nejen celorepublikově ale i regionálně
podle místa konání akce. Zde se také
oficiálně předávají finanční prostředky
od partnerů a je zde prostor pro setkání
všech nadaci nakloněných stran. Formou
komunikace, prostřednictvím poděkování
za podporu, je většinou inzerce v tisku či
oudoorová komunikace.
O objemu komunikace nadace napovídá
nejlépe to, že v roce 2004 se v tisku
objevilo 406 sdělení vztahujících se
k Nadaci Terezy Maxové či patronce
samotné.
Níže najdete graf zobrazující rozložení
výstupů v tisku.
THE FOUNDATION
ADDRESSES THE
FOLLOWING TARGET
GROUPS OF POTENTIAL
DONORS: COMPANIES,
CORPORATIONS AND THE
VAST PUBLIC. IN GENERAL,
THE COMMUNICATION
FOCUSES ON THREE
AREAS.
The first area concentrates on communicating issues relating to abandoned children. Its target is to describe the situation
abandoned children experience at certain
stages of their development, to publish
their life stories and thus hold the mirror up
to society and show the poor state of our
institutional care as well as the hopeless
situation and difficulties young people have
to face when trying to integrate in the society after leaving homes. There is a number
of topics to be addressed, starting from the
problems of infants who strive to develop
the sense of confidence to the above
mentioned problems of grown-up children
who are about to fly the nest. This area is
communicated by using the tools of public
relations in press, radio and television.
The second area the Foundation focuses
on is the communication of projects
dealing with the problems of children
in institutional placements or aimed at
spreading information about the possibilities of adoption.
Apart from public relations tools, this area
exploits the above-line communication,
SROVNÁNÍ PUBLIKOVANÝCH INFORMACÍ/
COMPARISON OF INFORMATION PUBLISHED
in particular advertisements in press,
television, the Internet as well as outdoor
communication or spots shown before
films at cinemas. All communications are
developed with the participation of the
Foundation, the project partner and the
advertising or P.R. agency hired by the
partner. For some sample projects, see
the following web pages: www.sance.
cz, www.adopce.com, www.30minut.
cz, www.makeaconnection.cz or the
main web site of the Foundation at www.
nadacetm.cz .
Finally, the third area to be communicated
targets on raising public awareness about
Foundation’s fundraising events organised
with the aim to earn the maximum amount
of financial means to solve the problems
of abandoned children through projects
implemented either nationwide or at
a regional level according to the location
of the event. Such events are also an opportunity for partners to officially present
their contributions and for all the friends
and “kindred spirits” of the Foundation
to gather. The most common forms of
communication to express thanks for the
support provided are advertisements in
press or outdoor communication.
The extent of Foundation communication
is best proven by the fact that 406 press
communications relating to the Tereza
Maxová Foundation or the patron herself
_
BAR
were published in 2004.
The following is a table showing the
number of appearances in press.
z
cetm.c
První oblastí je komunikace
problematiky spojené s opuštěnými
dětmi. Tento typ komunikace má za
cíl popsat situaci, v níž se v určitém
stupni vývoje opuštěné děti nacházejí,
uveřejňovat konkrétní příklady z jejich
života a tím nastavovat společnosti
zrcadlo, ve kterém mohou spatřit
neutěšený stav v naší ústavní péči
a bezvýchodnost situace mladých lidí,
kteří se po odchodu z dětského domova
mají zapojit do života. Témat je zde
mnoho od problémů s vybudováním
pocitu jistoty na tomto světě, u kojenců,
až po zmiňované problémy dětí dětské
domovy opouštějící. Tato oblast je
komunikována prostřednictvím nástrojů
public relations v tisku, rozhlase
a televizi.
užívá i nadlinková komunikace,
hlavně reklama v tisku, rozhlase,
televizi, na internetu, outdoorová
komunikace či formou spotů před filmy
v kinech. Veškerá komunikace vzniká
v kooperaci nadace, partnera projektu
a reklamní či P.R. agentury, která pro
něj pracuje. Příkladem mohou být
projekty, které naleznete na webových
adresách www.sance.cz, www.
adopce.com, www.30minut.cz, www.
makeaconnection.cz nebo na kmenovém
webu nadace www.nadacetm.cz .
.nada
www
CÍLOVÝMI SKUPINAMI
PRO NADAČNÍ
KOMUNIKACI JSOU
POTENCIÁLNÍ
DÁRCI Z ŘAD FIREM
A KORPORACÍ A ŠIROKÁ
VEŘEJNOST. KOMUNIKACE
SE V PODSTATĚ ZAMĚŘUJE
TA TŘI OBLASTI.
xové
Nadace Terezy Ma
dětí
ory
dp
po
nd
Fo
zřizuje
í rodinné
dn
hra
ná
v
a
ičů
bez rod
zský kraj,
sle
sko
rav
Mo
péči pro
na všestranný
který se zaměřuje
tí
rozvoj, vzdělání dě
avní péče.
a kompenzaci úst
emce o grantové
Informace pro záj
rka Francírková,
Šá
tne
řízení posky
XOVÉ,
MA
Y
EZ
NADACE TER
0 00 Praha 1
Na Florenci 19, 11
[email protected]
tel. 221733247,
rům:
Děkujeme partne
uar Moravia a.s.,
Czech casino, Jag
a
spořitelna a.s., JoT
CS
.,
a.s
Transgas
o.,
com a.s., Tchas s.r.
Tele
ký
Čes
o.,
s.r.
o., Severomoravská
Hewlett Packard s.r.
a.
Třinecké železárny
plynárenská a.s.,
ý
n, Moravskoslezsk
atio
nic
mu
Com
API
duction
deník, Sense Pro
ému kraji.
a Moravskoslezsk
rozhovor s patronkou/
interviews with the patron
inzerce/advertisements
P.R./P.R
inzerce/advertisements
124
P.R./P.R.
270
rozhovor s patronkou/interviews with the patron
celkový počet sdělení/total of communications
22
12
406
DĚTÍ
FOND PODPORY
NNÉ
NÁHRADNÍ RODI
BEZ RODIČŮ A V
AJ
KR
Ý
KOSLEZSK
PÉČI PRO MORAVS
OTEVŘEN!
4
KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ
PŘED A PO
V roce 2002 vyhlásila NROS výzvu
k podání žádostí pro dva programy
Phare 2002. Cílem programu
„Dlouhodobá udržitelnost rozvoje
občanské společnosti“ bylo zajistit
dostatečnou kapacitu nestátních
neziskových organizací (NNO) k získávání
financí, a dělila se na dvě priority:
A) Fundraising v praxi a B) Školení
a filantropie. Priorita A) byla zaměřená
na institucionální rozvoj s cílem posílit
dlouhodobou finanční udržitelnosti
podpořených organizací prostřednictvím
úspěšné realizace jejich předložených
fundraisingových plánů.
V průběhu roku 8/03 - 8/04, kdy
realizace projektu probíhala, se
podařilo splnit cíle, které si Nadace
Terezy Maxové na počátku projektu
stanovila. Komunikační kampaň
ukázala korporacím možnost spojení
se s nevládní neziskovou organizací,
s hodnotami komunikovanými
prostřednictvím kreativy a tónu
kampaně, a tedy také cestu, jakým
způsobem posílit firemní image a tím
získat výhodu ve vnímání organizace
oproti konkurenci. Nadaci kampaň
umožnila rozšířit dárcovskou základnu,
oslovit nové dárce, partnery a jasně
deklarovat svoji činnost. Komunikační
kampaň jako taková je jednou z forem
fundraisingu, která koliduje s vysokou
kulturou komunikace podnikatelského
sektoru a tím se mu přibližuje a stává
se srozumitelnější, důvěryhodnější.
Jinými slovy kampaň ukázala nestátní
neziskovou organizaci jako komunikačně
rovného partnera. Podařilo se vytvořit
takovou komunikační a informační
platformu, zaměřenou jak na širokou
veřejnost, tak i na větší společnosti –
potenciální dárce, která svým mediálním
rozsahem přesáhla veškerá očekávání.
Zájem medií o podporu projektu byl
díky originální a nevšední kreativitě nad
očekávání pozitivní.
Nadace Terezy Maxové výzvu přijala
a podala žádost na komunikační projekt
a byl jí poskytnut grant ve výši 30 000 .
Smluvní pravidla v rámci tohoto projektu
nám říkala, že je nutné k realizaci celé
aktivity najít vlastní kofinancování.
Hlavním partnerem projektu se tedy stala
společnost Transgas, které patří naše
vřelé poděkování.
Konečná komerční hodnota kampaně
vyčíslená reklamní agenturou McCann
Erickson Prague je 10 104 000 kč.
Děkujeme výše zmíněné reklamní
agentuře za kreativní přístup, pomoc
a pochopení dále děkujeme také mediím
a mediální agentuře Universal McCann
a Goranu Tačevskému za focení vizuálů
zdarma.
17:1
3
Strá
nka
D
E
¤
P
1
á
.s.,
ý
POMO
ětský
Tisíce
d
dětí z
CD
mají
movů
ch do
tisíce
m
zte ná
Pomo
přání.
The Tereza Maxová Foundation accepted
the invitation, presented its communication
project and was awarded a grant of EUR
30,000. To meet the project contractual
rules which required co-financing of the
activity from our own resources, Transgas
accepted the role of the main partner
of the project. Hereby, we would like to
express our warm thanks to the company.
The final commercial value of the
campaign calculated by McCann Erickson
Prague is CZK 10,104,000. We would like
to thank the above mentioned advertising
agency for their creative approach, help
and understanding. We also appreciate the
support of media, media agency Universal
McCann, and Goran Tačevsky for providing
free visuals.
Mediaplán/Mediaplan
Médium/Media
Ř.
VNIT
NÍ. U splnit.
S ZMĚ
VÁ
ĚTEM
In 2002, NROS called for submitting applications for two Phare 2002 programmes.
The goal of the “Long-term Sustainable
Development of Civic Society” programme
was to ensure sufficient capacity of fundraising non-governmental non-profit organisations (NNO). It concentrated on two
priorities: A) Fundraising in practice and B)
Training and Philanthropy. The first priority
focused on institutional development with
the aim to encourage long-term financial
sustainability of supported organisations
by means of successful implementation of
their fundraising programmes.
During the project implementation year
(8/02 – 8/03), we managed to fulfil the
goals set up by the Tereza Maxová Foundation before the project initiation. Through
the communication campaign, corporations
were shown the possibility of establishing
connections with a non-governmental
non-profit organisation, with the values
communicated by the creative part and
the tone of the campaign, i.e. the way to
strengthen corporate image, improve the
perception of the company and gain an
advantage over its competitors. As for
the Foundation, the campaign helped to
broaden the donor base, to address new
donors and partners and to clearly present
its activities. Communication campaigns
represent one of the forms of fundraising
which coincides with the high culture of
communication in the entrepreneurial sector and is thus more familiar, understandable and comprehensible. In other words,
the campaign presented the non-governmental non-profit organisation as an equal
communication partner. The campaign
managed to develop a communication and
information platform targeting simultaneously the vast public and larger companies
– potential donors – and its media impact
far exceeded the expectations. The interest
of media in supporting the project was,
due to its originality and exceptional
creativity, exceptionally strong.
Základní vizuál kampaně/Basic Visual of the Campaign
PO
z.
“PŘED A PO” (BEFORE AND
AFTER) COMMUNICATION
CAMPAIGN
Boomerang Free Cards/
Boomerang Free Cards
Prosvětlené zastávky JCDecaux/
JCDecaux back-lit stops
CLV - euroAWK
CLV - euroAWK
CLV - euroAWK
Hit Total
RadioNet - Kiss rádia/
RadioNet - Kiss radio
Týdeník Televize
Žena a život
HN - Víkend
HN - Víkend
HN - Víkend
HN - In
Ekonom
Ekonom
Marketing a media
Marketing a media
Strategie
Euro, příloha E8/Euro, supplement E8
Profit 25/04
Profit 34/04
Načasování/
Timing
7.5.-17.5.
Praha/Prague
13.4.-26.4.
Praha/Prague
1.6. - 28.6.
1.6. - 28.6.
1.6. - 28.6.
23.- 29. 3
25.3.-7.4.
Velká města –
Praha
Praha
http://www.mms.cz
http://www.radionet.cz
14.4.2004
22.4.2004
18.6.2004
2.7.2004
4.6.2004
4.8.2004
15.7.2004
15.7.2004
7.7.2004
10.5.2004
19.4.2004
Celoplocha/Full page
Celoplocha/Full page
Celoplocha/Full page
Celoplocha/Full page
Celoplocha/Full page
Celoplocha/Full page
Celoplocha/Full page
Celoplocha/Full page
Celoplocha/Full page
Celoplocha/Full page
Celoplocha/Full page
Celoplocha/Full page
Celoplocha/Full page
Celoplocha/Full page
14.6.2004
Pokrytí/Coverage
Děkujeme, že našemu snažení
dáváte konkrétní smysl!
Thank you for giving real
meaning to our efforts!
Nadace Terezy Maxové
Na Florenci 19
119 00 Praha 1
tel.: +420 221733247
[email protected]
čú 3594690267/0100
IČO 65996631
Nadace Terezy Maxové
Na Florenci 19
119 00 Praha 1
tel.: +420 221733247
[email protected]
Bank account no.: 3594690267/0100
Company Registration No.: 65996631
je
23
24
25
AUDIT VÝROČNÍ ZPRÁVY/
ANNUAL REPORT AUDIT
STRUKTURA AKTIV A PASIV/
STRUCTURE OF ASSETS AND LIABILITIES
AKTIVA/ASSETS
2002
2003
2004
21 762 400 Kč
30 320 362 Kč
43 991 028 Kč
24 999 953 Kč
STÁLÁ AKTIVA/INTANGIBLE AND TANGIBLE ASSETS
45 876 Kč
45 876 Kč
dlouhodobý hmotný majetek/long-term tangible assets
45 876 Kč
45 876 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
24 999 953 Kč
21 716 523 Kč
30 274 486 Kč
18 169 472 Kč
804 186 Kč
194 830 Kč
488 014 Kč
pohledávky/receivables
79 778 Kč
111 072 Kč
239 719 Kč
poskytnuté zálohy/advanced granted
66 213 Kč
24 874 Kč
76 663 Kč
finanční hotovost/cash
30 138 Kč
46 233 Kč
167 393 Kč
peníze na bankovních účtech/bank accounts
20 736 209 Kč
29 897 477 Kč
17 197 683 Kč
PASIVA/LIABILITIES
21 762 400 Kč
30 320 362 Kč
43 991 028 Kč
VLASTNÍ KAPITÁL/CAPITAL
21 373 949 Kč
29 824 848 Kč
43 150 947 Kč
nadační jmění/Foundation‘s capital
16 753 000 Kč
26 321 000 Kč
35 889 000 Kč
4 620 949 Kč
3 849 924 Kč
5 983 379 Kč
0 Kč
-346 076 Kč
1 278 568 Kč
dlouhodobý finanční majetek/long-term financial investments
OBĚŽNÁ AKTIVA/CURRENT ASSETS
zásoby/inventory
fondy z přijatých darů/funds created from donations accepted
fondy ze zisku/funds created from profit
CIZÍ ZDROJE/LIABILITIES
388 451 Kč
495 514 Kč
840 081 Kč
závazky z dodavatelům/payables to suppliers
336 459 Kč
488 493 Kč
805 516 Kč
závazky k zaměstnancům/payables to employees
31 718 Kč
5 251 Kč
20 515 Kč
daňové závazky/tax payable
20 274 Kč
1 770 Kč
14 050 Kč
PŘECHODNÉ ÚČTY/TEMPORARY ACCOUNTS
0 Kč
0 Kč
821 604 Kč
příjmy příštích období/deferred income
0 Kč
0 Kč
821 604 Kč
STRUKTURA AKTIV/
STRUCTURE OF ASSETS
STRUKTURA PASIV/
STRUCTURE OF LIABILITIES
zásoby/inventory
nadační jmění/Foundation‘s capital
pohledávky/receivables
fondy z přijatých darů/funds created from donations accepted
finanční hotovost/cash
fondy ze zisku/funds created from profit
peníze na bankovních účtech/bank accounts
závazky k dodavatelům/payables to suppliers
dlouhodobý finanční majetek/long-term financial investments
závazky k zaměstnancům/payables to employees
poskytnuté zálohy/advanced granted investments
daňové závazky/tax payable
příjmy příštích období/deferred income
28
STRUKTURA POSKYTOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ Z FONDŮ NADACE TEREZY MAXOVÉ V ROCE 2004/
STRUCTURE OF CONTRIBUTIONS PROVIDED FROM THE TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION‘S FUNDS IN 2004
A. PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY/A. MONETARY CONTRIBUTIONS
bližší specifikace příspěvku/more detailed specification of the contribution
částka/amount (in CZK)
přípspěvky „dětským domovům“/contributions to „children‘s homes“
1 533 796,10 Kč
příspěvky „občanským sdružením“/contributions to „civic associations“
3 586 150,00 Kč
příspěvky „kojeneckým ústavům“/contributions to „infant homes“
příspěvky „pěstounům“/contributions to „foster families“
příspěvky „ostatním nevýdělečným organizacím“/contributions to „other non-profit organisations“
347 254,00 Kč
417 320,00 Kč
3 728 100,50 Kč
příspěvky v rámci projektu Adopce/contributions to the Adoption Project
129 042,40 Kč
příspěvky fyzickým osobám v rámci projektu Dejme šanci dětem/
contributions to natural persons within the frame of the „Give Children a Chance“ Project
249 532,10 Kč
příspěvky v rámci projektu Připoj se/contributions to the „Make a Connection“ Project
poskytnuté peněžní příspěvky celkem/monetary contributions provided in total
STRUKTURA POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Z FONDŮ NADACE/
STRUCTURE OF CONTRIBUTIONS
PROVIDED FROM THE FOUNDATION‘S
FUNDS
300 412,00 Kč
10 291 607,10 Kč
B. NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY/B. NON-MONETARY CONTRIBUTIONS
bližší specifikace příspěvku/more detailed specification of the contribution
částka/amount (in CZK)
nepeněžní příspěvky „hmotné dary“/non-monetary contributions „tangible donations“
4 280 152,84 Kč
poskytnuté nepeněžní příspěvky celkem/non-monetary contributions provided in total
4 280 152,84 Kč
poskytnuté peněžní příspěvky celkem/
monetary contributions provided in total
poskytnuté nepeněžní příspěvky celkem/
non-monetary contributions provided in
total
STRUKTURA VÝNOSŮ NADACE TEREZY MAXOVÉ V ROCE 2004/
STRUCTURE OF THE TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION YIELDS IN 2004
A. PENĚŽNÍ DARY/A. MONETARY DONATIONS
bližší specifikace daru/more detailed specification of the donation
částka/amount (in CZK)
peněžní neúčelové dary od právnických osob/monetary non-specific purpose donations from legal persons
3 397 584,15 Kč
peněžní neúčelové dary od fyzických osob/monetary non-specific purpose donations from natural persons
1 127 406,90 Kč
peněžní neúčelové dary celkem/monetary non-specific purpose donations in total
4 524 991,05 Kč
na projekt Dejme šanci dětem od právnických osob/for the „Give Children a Chance“ Project from legal persons
0,00 Kč
na projekt Dejme šanci dětem od fyzických osob/for the „Give Children a Chance“ Project from natural persons
121 607,94 Kč
na projekt Povodně od právnických osob/for the „Floods“ Project from legal persons
0,00 Kč
na projekt Povodně od fyzických osob/for the „Floods“ Project from natural persons
2 870,00 Kč
na projekt Zámeček od právnických osob/for the „Zámeček“ Project from legal persons
925,30 Kč
na projekt Zámeček od fyzických osob/for the „Zámeček“ Project from natural persons
17 760,00 Kč
peněžní účelové dary od právnických osob/monetary special-purpose donations from legal persons
peněžní účelové dary od fyzických osob/monetary special-purpose donations from natural persons
STRUKTURA VÝNOSŮ NADACE
TEREZY MAXOVÉ/
STRUCTURE OF THE TEREZA
MAXOVÁ FOUNDATION‘S YIELDS
10 613 899,50 Kč
223 450,00 Kč
peněžní účelové dary celkem/monetary special-purpose donations in total
10 980 512,74 Kč
peněžní dary celkem/monetary donations in total
15 505 503,79 Kč
B. NEPENĚŽNÍ DARY/B. NON-MONETARY DONATIONS
bližší specifikace daru/more detailed specification of the donation
hmotné dary/tangible donations
nehmotné dary poskytnuté formou služeb/intangible donations provided in the form of services
nepeněžní dary celkem/non-monetary donations in total
částka/amount (in CZK)
4 573 337,64 Kč
537 595,00 Kč
5 110 932,64 Kč
úroky z nadačního jmění/interests on the Foundation‘s assets
peněžní účelové dary celkem/monetary specialpurpose donations in total
nepeněžní dary celkem/non-monetary donations in total
vlastní výnosy celkem/own yields in total
C. VÝNOSY Z VLASTNÍHO MAJETKU A Z VLASTNÍ ČINNOSTI/C. YIELDS ON OWN PROPERTY AND ACTIVITY
bližší specifikace daru/more detailed specification of the donation
peněžní neúčelové dary celkem/monetary nonspecific purpose donations in total
částka/amount (in CZK)
40 252,56 Kč
ostatní výnosy z nadačního jmění/other profit from the Foundation‘s assets
821 604,06 Kč
vlastní výnosy celkem/own yields in total
861 856,62 Kč
29
STRUKTURY NÁKLADŮ NA PROVOZ A REALIZACI VLASTNÍCH PROJEKTŮ/
STRUCTURE OF OPERATING AND IMPLEMENTATION COSTS OF OWN PROJECTS
Náklady/Costs
spotřeba materiálu/Material consumption
spotřeba služeb/Service consumption
2002
2003
2004
222 184 Kč
212 886 Kč
76 514 Kč
1 091 314 Kč
2 440 834 Kč
1 806 457 Kč
35 298 Kč
11 620 Kč
11 402 Kč
404 159 Kč
467 619 Kč
228 371 Kč
45 876 Kč
náklady na reprezentaci/Service consumption
osobní náklady/Presentation costs
odpisy majetku/Depreciation
0 Kč
0 Kč
118 686 Kč
51 295 Kč
0 Kč
23 772 Kč
18 519 Kč
52 858 Kč
1 895 412 Kč
3 202 774 Kč
2 221 479 Kč
0 Kč
0 Kč
537 595 Kč
1 895 412 Kč
3 202 774 Kč
2 759 074 Kč
finanční náklady/Financial costs
ostatní náklady/Other costs
skutečné provozní náklady/Real operating costs
služby poskytnuté formou daru*/Services donated*
celkové provozní náklady/Total operating costs
náklady na realizaci vlastních projektů/Costs of implementation of own projects
celkové provozní a projektové náklady/Total operating and project costs
0 Kč
0 Kč
1 427 015 Kč
1 895 412 Kč
3 202 774 Kč
4 186 089 Kč
*Jedná se o služby, které poskytl jejich dodavatel Nadaci bez nároku na jejich úhradu/
*Services provided by the supplier to the Foundation free of charge
STRUKTURA NÁKLADŮ NA PROVOZ
A REALIZACI VLASTNÍCH PROJEKTŮ
V ROCE 2004/
STRUCTURE OF OPERATING AND
IMPLEMENTATION COSTS OF OWN
PROJECTS IN 2004
STRUKTURA NÁKLADU V ROCE 2004/STRUCTURE OF COSTS IN 2004
druh nákladu/type of costs
částka/amount
projektové celkem/total project costs
1 427 015,46
projekt Pomozte nám pomáhat/„Help Us Help“ project
1 264 377,46
projekt Připoj se/„Make a Connection“ project
136 638,00
projekt Adopce/„Adoption“ project
26 000,00
provozní celkem**/total operating costs**
2 759 073,13
z toho právní služby*/out of which legal services*
537 595,00
celkem/total
4 186 088,59
spotřeba materiálu/
material consumption
odpisy majetku/
depreciation
spotřeba služeb/
service consumption
ostatní náklady/
other costs
náklady na reprezentaci/
presentation costs
náklady na realizaci vlastních projektů/
costs of implementation of own projects
osobní náklady/
personnel costs
VÝVOJ PROVOZNÍCH A PROJEKTOVÝCH NÁKLADŮ NADACE/
DEVELOPMENT OF FOUNDATION‘S OPERATING AND PROJECT COSTS
KČ/CZK
4 000 000
3 000 000
2 000 000
náklady na realizaci vlastních projektů/
costs of implementation of own projects
služby poskytnuté formou daru*/
services donated*
1 000 000
skutečné provozní náklady/
real operating costs
0
2002
2003
2004
*Právní služby jsou poskytovány právní kanceláří, která služby vyfakturuje,
ale zároveň je daruje. Služby jsou zaúčtovány stejnou částkou i ve výnosech.
**Po odečtení právních služeb jsou celkové provozní náklady za rok 2004 ve
výši 2 221 478,13 Kč
*Legal services provided by a law firm are invoiced, but provided free of
charge as a donation. Services of the same value are also booked in yields.
**After the deduction of legal services, the overall operating costs for 2004
amount to 2 221 478,13 CZK
30
TAK VYPADÁ HOSPODAŘENÍ NTM ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY V ABSOLUTNÍCH ČÍSLECH …/
FINANCIAL SITUATION IN THE TM FOUNDATION DURING THE LAST THREE YEARS (EXPRESSED IN ABSOLUTE FIGURES) …
2002
2003
2004
16 953 033
11 582 428
15 505 504
výnosy z NIF/yields on NIF
0
0
vlastní výnosy/own yields
900 204
0
0
14 167 029
9 950 289
14 571 760
1 895 412
3 202 774
4 186 089
přijaté dary ( bez vlastních výnosů) peněžní/monetary donations accepted (without own yields)
přijaté dary nepeněžní/non-monetary donations accepted
4 810 108
poskytnuté příspěvky/contributions provided
náklady na provoz nadace/costs of Foundation running
861 856
* údaje, které jsou s nulou jsou samostatně zobrazeny v konkrétním roce a v letech ostatních tento údaj nebyl samosatně zobrazen
* items with a zero value were independently expressed only in some years, in other years no independent calculations were made
18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
přijaté dary ( bez vlastních výnosů) peněžní /
monetary donations accepted (without own yields)
10 000 000
vlastní výnosy/own yields
8 000 000
poskytnuté příspěvky/contributions provided
6 000 000
náklady na provoz nadace/
costs of Foundation running
4 000 000
2 000 000
0
2002
2003
2004
… A TAKLE VYPADÁ HOSPODAŘENÍ NTM V PROCENTECH/
… THE FOLLOWING IS THE FINANCIAL SITUATION OF THE TM FOUNDATION EXPRESSED IN PERCENTAGE
Schopnost získávat zdroje/Ability to Acquire Sources
2002
2003
2004
náklady na 1 Kč spravovaných darů/costs per CZK 1 of donations administered
11,42%
27,65%
19,77%
náklady na 1 Kč poskytnutých příspěvků/costs of CZK 1 of contributions provided
13,38%
32,19%
28,73%
81%
86%
69%
příspěvky / celkové příjmy//contributions / total income
35,00 %
30,00 %
25,00 %
20,00 %
náklady na 1 Kč spravovaných darů/
costs per CZK 1 of donations administered
15,00 %
náklady na 1 Kč poskytnutých příspěvků/
costs of CZK 1 of contributions provided
10,00 %
5,00 %
0,00 %
2002
2003
2004
31
STATUTÁRNÍ PRAVIDLO
32
PŘEHLED VEŘEJNÝCH SBÍREK EVIDOVANÝCH K 31.12.2004
Povodně
30 minut
Hvězda plná přání
Dejme šanci dětem
MHMP/137322/2002
MHMP/64143/2004
MHMP/137313/2002
MHMP/137309/2002
16.12.2002
18.5.2004
16.12.2002
16.12.2002
27.11.2005
28.4.2007
27.11.2005
27.11.2005
2 155 057,64
78 904,80
98 786,50
1 195 098,20
97 045,00
0,00
2 962,70
66 776,00
2 051 241,20
0,00
53 775,00
685 872,12
ÚČEL JEDNOTLIVÝCH VEŘEJNÝCH SBÍREK
POVODNĚ
Účelem této veřejné sbírky je získání finančních prostředků pro dětské domovy, které
byly postiženy záplavami v roce 2002.
30 MINUT
Účelem této veřejné sbírky je získání finančních prostředků na podporu dětí z
kojeneckých ústavů v celé České republice formou širokého spektra terapií.
HVĚZDA PLNÁ PŘÁNÍ
Účelem této každoročně se opakující veřejné sbírky je získání prostředků na nákup
vánočních dárků pro opuštěné děti z dětských domovů.
DEJME ŠANCI DĚTEM
Účelem této veřejné sbírky je získání prostředků na splnění konkrétních přání
konkrétních dětí z dětských domovů. Tato sbírka probíhá prostřednictvím
internetového projektu www.sance.cz
33
PENĚŽNÍ NEÚČELOVÉ DARY OD OBČANŮ/
MONETARY NON-SPECIFIC PURPOSE DONATIONS FROM CITIZENS
datum/
date
2.1.2004
2.1.2004
2.1.2004
6.1.2004
6.1.2004
6.1.2004
7.1.2004
9.1.2004
9.1.2004
12.1.2004
12.1.2004
12.1.2004
13.1.2004
14.1.2004
15.1.2004
15.1.2004
15.1.2004
15.1.2004
15.1.2004
15.1.2004
16.1.2004
20.1.2004
20.1.2004
20.1.2004
21.1.2004
21.1.2004
22.1.2004
24.1.2004
25.1.2004
26.1.2004
26.1.2004
27.1.2004
28.1.2004
28.1.2004
1.2.2004
4.2.2004
4.2.2004
6.2.2004
6.2.2004
6.2.2004
7.2.2004
9.2.2004
10.2.2004
10.2.2004
11.2.2004
11.2.2004
15.2.2004
15.2.2004
16.2.2004
16.2.2004
16.2.2004
16.2.2004
17.2.2004
18.2.2004
18.2.2004
18.2.2004
18.2.2004
20.2.2004
20.2.2004
částka/
amount (in
CZK)
30,00
4 000,00
5 000,00
100,00
100,00
100,00
150,00
50,00
100,00
200,00
500,00
500,00
1 000,00
50,00
50,00
100,00
200,00
200,00
1 000,00
1 500,00
30,00
50,00
150,00
200,00
200,00
300,00
50,00
100,00
250,00
200,00
3 000,00
300,00
191,00
300,00
30,00
100,00
400,00
50,00
100,00
100,00
150,00
50,00
100,00
3 000,00
200,00
1 000,00
50,00
1 000,00
50,00
100,00
200,00
500,00
200,00
10 000,00
30,00
100,00
100,00
50,00
150,00
obchodní název dárce/
donor‘ s name
SEBESTIAN Jan
ERQUELINNESOVÁ D.
NOVOTNÝ Michal
CHOMATOVÁ Ludmila
PETROUŠKOVÁ Hana
PÁRALOVÁ Judita
SKUČKOVÁ Tereza
SLUKA Miloslav
DEDEK Jaroslav
HRNČÍŘ Jiří
PÁVEK Michal
PEŠATOVI
FESSL Ondřej
DAVID Tomáš
LINHARTOVÁ Petra
ONDRÁŠKOVÁ
RYCHECKÁ Kristina
KVOCH Petr
KOIŠ Milan
unknown donor
HAVLÍKOVÁ Silvie
DUBSKÁ Marie
REJMAN Pavel
FORT František Ing.
SIPKOVÁ
DIVÁCKÁ Jitka
CAIROLA Jiří
HALLA Izabella
PEJCEL Zdeněk
VILÍMEK Květoslav
BENEŠ Oldřich JUDr.
JANOUŠEK Libor MUDr.
PETRÁSEK
BRABNÍKOVÁ EVA
SEBESTIAN Jan
HOVORKOVÁ Petra
PEŠATOVI Andrea a Václav
ŽÁČKOVÁ Martina
CHOMATOVÁ Ludmila
PETROUŠKOVÁ Hana
SKUČKOVÁ Tereza
SLUKA Miloslav
DEDEK Jaroslav
BENEŠ Oldřich JUDr.
HRNČÍŘ Jiří
FESSL Ondřej
LINHARTOVÁ Petra
KOIŠ Milan
DAVID Tomáš
ONDRÁŠKOVÁ
KVOCH Petr
PÁVEK Michal
RYCHECKÁ Kristina
FRANCÍREK František
HAVLÍKOVÁ Silvie
ZAHRADNÍK Josef
NEUBAUEROVÁ Jana
DUBSKÁ Marie
REJMAN Pavel
36
datum/
date
20.2.2004
20.2.2004
23.2.2004
24.2.2004
25.2.2004
26.2.2004
27.2.2004
1.3.2004
1.3.2004
3.3.2004
4.3.2004
5.3.2004
5.3.2004
5.3.2004
6.3.2004
7.3.2004
9.3.2004
11.5.2004
14.5.2004
14.5.2004
15.5.2004
15.5.2004
15.5.2004
17.5.2004
17.5.2004
17.5.2004
18.5.2004
18.5.2004
18.5.2004
20.5.2004
20.5.2004
20.5.2004
21.5.2004
21.5.2004
22.5.2004
24.5.2004
24.5.2004
24.5.2004
25.5.2004
26.5.2004
27.5.2004
27.5.2004
28.5.2004
1.6.2004
2.6.2004
2.6.2004
2.6.2004
3.6.2004
4.6.2004
6.6.2004
7.6.2004
7.6.2004
8.6.2004
8.6.2004
9.6.2004
9.6.2004
11.6.2004
11.6.2004
11.6.2004
částka/
amount (in
CZK)
200,00
50,00
200,00
100,00
250,00
200,00
300,00
30,00
191,00
400,00
300,00
100,00
200,00
10 000,00
250,00
150,00
50,00
3 000,00
50,00
1 000,00
50,00
300,00
1 000,00
100,00
100,00
200,00
30,00
100,00
100,00
50,00
150,00
200,00
200,00
500,00
50,00
20 000,00
100,00
100,00
250,00
200,00
100,00
300,00
191,00
50,00
400,00
4 652,00
4 652,00
15 474,50
50,00
250,00
100,00
150,00
3 000,00
25 000,00
50,00
100,00
1 000,00
600,99
170 636,40
obchodní název dárce/
donor‘ s name
FORT František Ing.
CAIROLA Jiří
SIPKOVÁ
HALLA Izabella
PEJCEL Zdeněk
VILÍMEK Květoslav
JANOUŠEK Libor MUDr.
SEBESTIAN Jan
PETRÁSEK
PEŠATOVI Andrea a Václav
TUČEK Tomáš
CHOMATOVÁ Ludmila
ZOLLPRIESTEROVÁ Jitka
STRAKA M.
PETROUŠKOVÁ Hana
SKUČKOVÁ Tereza
SLUKA Miloslav
BENEŠ Oldřich JUDr.
DAVID Tomáš
KALIŠOVÁ Jana
LINHARTOVÁ Petra
NOVOTNÁ Lenka
KOIŠ Milan
HAVRANKOVÁ Gabriela
ONDRÁŠKOVÁ
RYCHECKÁ Kristina
HAVLÍKOVÁ Silvie
ZAHRADNÍK Josef
NEUBAUEROVÁ Jana
DUBSKÁ Marie
REJMAN Pavel
FORT František Ing.
SIPKOVÁ
PÁVEK Michal
CAIROLA Jiří
SVOBODOVÁ Helena MUDr.
CHUDOMEL Jan
HALLA Izabella
PEJCEL Zdeněk
VILÍMEK Květoslav
VOSATKA
JANOUŠEK Libor MUDr.
PETRÁSEK
SEBESTIAN Jan
unknown donor
Melle Sheila Jordan
unknown donor
Melle Sheila Jordan
ŽÁČKOVÁ Martina
PETROUŠKOVÁ Hana
CHOMATOVÁ Ludmila
SKUČKOVÁ Tereza
BENEŠ Oldřich JUDr.
GÄHLER Franz
SLUKA Miloslav
DEDEK Jaroslav
FESSL Ondřej
unknown donor
unknown donor
datum/
date
14.6.2004
15.6.2004
15.6.2004
15.6.2004
15.6.2004
15.6.2004
15.6.2004
16.6.2004
17.6.2004
17.6.2004
18.6.2004
18.6.2004
18.6.2004
21.6.2004
21.6.2004
21.6.2004
21.6.2004
22.6.2004
22.6.2004
22.6.2004
24.6.2004
24.6.2004
25.6.2004
25.6.2004
25.6.2004
25.6.2004
25.6.2004
28.6.2004
28.6.2004
29.6.2004
1.7.2004
2.7.2004
6.7.2004
7.7.2004
7.7.2004
7.7.2004
9.7.2004
9.7.2004
27.8.2004
30.8.2004
1.9.2004
1.9.2004
2.9.2004
6.9.2004
6.9.2004
7.9.2004
8.9.2004
9.9.2004
9.9.2004
10.9.2004
13.9.2004
14.9.2004
14.9.2004
14.9.2004
14.9.2004
15.9.2004
15.9.2004
15.9.2004
15.9.2004
částka/
amount (in
CZK)
200,00
50,00
50,00
100,00
200,00
300,00
1 000,00
500,00
100,00
200,00
30,00
100,00
100,00
50,00
150,00
200,00
300,00
50,00
100,00
200,00
100,00
500,00
250,00
3 110,10
3 732,12
1 555,05
1 555,05
200,00
300,00
191,00
50,00
300,00
250,00
50,00
100,00
150,00
31 495,00
50,00
300,00
191,00
50,00
400,00
1 000,00
100,00
250,00
150,00
50,00
50,00
100,00
200,00
1 000,00
50,00
500,00
2 600,00
3 000,00
50,00
50,00
50,00
100,00
obchodní název dárce/
donor‘ s name
HRNČÍŘ Jiří
DAVID Tomáš
LINHARTOVÁ Petra
ONDRÁŠKOVÁ
RYCHECKÁ Kristina
NOVOTNÁ Lenka
KOIŠ Milan
unknown donor
HAVRANKOVÁ Gabriela
DIVÁCKÁ Jitka
HAVLÍKOVÁ Silvie
ZAHRADNÍK Josef
NEUBAUEROVÁ Jana
DUBSKÁ Marie
REJMAN Pavel
FORT František Ing.
FOJTÍKOVÁ Zuzana
CAIROLA Jiří
CHUDOMEL Jan
SIPKOVÁ
HALLA Izabella
PÁVEK Michal
PEJCEL Zdeněk
unknown donor
unknown donor
unknown donor
unknown donor
VILÍMEK Květoslav
JANOUŠEK Libor MUDr.
PETRÁSEK
SEBESTIAN Jan
PELÍŠEK Tomáš
PETROUŠKOVÁ Hana
ŽÁČKOVÁ Martina
CHOMATOVÁ Ludmila
SKUČKOVÁ Tereza
KUBÍK Luboš
SLUKA Miloslav
JANOUŠEK Libor MUDr.
PETRÁSEK
SEBESTIAN Jan
PEŠATOVI Andrea a Václav
SULC Libor
CHOMATOVA Ludmila
PETROUSKOVA Hana
SKUCKOVA Tereza
ŽÁČKOVÁ Martina
SLUKA Miloslav
DEDEK Jaroslav
HRNČÍŘ Jiří
FESSL Ondřej
DAVID Tomáš
MRÁZEK Miroslav
KŘESTAN Michal
BENEŠ Oldřich JUDr.
KOZLOVÁ Lenka
MOKRÁ Lenka
LINHARTOVÁ Petra
ONDRÁŠKOVÁ
datum/
date
15.9.2004
15.9.2004
15.9.2004
15.9.2004
15.9.2004
17.9.2004
18.9.2004
20.9.2004
20.9.2004
20.9.2004
20.9.2004
20.9.2004
20.9.2004
21.9.2004
21.9.2004
22.9.2004
22.9.2004
22.9.2004
24.9.2004
27.9.2004
27.9.2004
29.9.2004
29.9.2004
29.9.2004
29.9.2004
1.10.2004
5.10.2004
6.10.2004
7.10.2004
11.10.2004
11.10.2004
12.10.2004
12.10.2004
12.10.2004
12.10.2004
12.10.2004
14.10.2004
15.10.2004
15.10.2004
15.10.2004
15.10.2004
15.10.2004
15.10.2004
15.10.2004
15.10.2004
18.10.2004
18.10.2004
19.10.2004
19.10.2004
19.10.2004
20.10.2004
20.10.2004
20.10.2004
20.10.2004
20.10.2004
21.10.2004
21.10.2004
22.10.2004
22.10.2004
částka/
amount (in
CZK)
200,00
300,00
300,00
1 000,00
50,00
100,00
30,00
50,00
100,00
100,00
100,00
150,00
200,00
200,00
2 500,00
50,00
100,00
300,00
100,00
300,00
3 000,00
191,00
200,00
250,00
3 000,00
50,00
100,00
250,00
150,00
50,00
100,00
50,00
100,00
200,00
1 000,00
3 000,00
50,00
50,00
50,00
50,00
100,00
200,00
300,00
1 000,00
50,00
30,00
100,00
100,00
100,00
18 000,00
50,00
100,00
150,00
200,00
50,00
100,00
200,00
50,00
100,00
obchodní název dárce/
donor‘ s name
RYCHECKÁ Kristina
VOLFOVÁ Hana
NOVOTNÁ Lenka
KOIŠ Milan
STRNADOVÁ Dagmar Ing.
HAVRANKOVÁ Gabriela
HAVLÍKOVÁ Silvie
DUBSKÁ Marie
ZAHRADNÍK Josef
JINDROVÁ Tereza
NEUBAUEROVÁ Jana
REJMAN Pavel
FORT František Ing.
SIPKOVÁ
OSTRIHOŇ Martin
CAIROLA Jiří
CHUDOMEL Jan
VOJTĚCHOVSKÝ Jan
HALLA Izabella
JANOUŠEK Libor MUDr.
LEGROVÁ Susan
PETRÁSEK
VILÍMEK Květoslav
PEJCEL Zdeněk
TICHÁ Michaela
SEBESTIAN Jan
CHOMATOVÁ Ludmila
PETROUŠKOVÁ Hana
SKUČKOVÁ Tereza
SLUKA Miloslav
ZNOJIL Tomáš
TUPAČKOVÁ Petra
DEDEK Jaroslav
HRNČÍŘ Jiří
FESSL Ondřej
BENEŠ Oldřich JUDr.
DAVID Tomáš
KOZLOVÁ Lenka
OTRADOVCOVÁ Lenka
LINHARTOVÁ Petra
ONDRÁŠKOVÁ
RYCHECKÁ Kristina
NOVOTNÁ Lenka
KOIŠ Milan
STRNADOVÁ Dagmar Ing.
HAVLÍKOVÁ Silvie
HAVRANKOVÁ Gabriela
ZAHRADNÍK Josef
NEUBAUEROVÁ Jana
PEYCHLOVÁ Helena
DUBSKÁ Marie
JINDROVÁ Tereza
REJMAN Pavel
FORT František Ing.
NOVÁK ERIK DOMINIK
JUN František
SIPKOVÁ
CAIROLA Jiří
CHUDOMEL Jan
datum/
date
20.12.2004
20.12.2004
20.12.2004
20.12.2004
20.12.2004
20.12.2004
20.12.2004
21.12.2004
21.12.2004
21.12.2004
21.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
23.12.2004
23.12.2004
27.12.2004
27.12.2004
27.12.2004
27.12.2004
27.12.2004
27.12.2004
27.12.2004
27.12.2004
27.12.2004
27.12.2004
28.12.2004
9.3.2004
9.3.2004
9.3.2004
11.3.2004
11.3.2004
15.3.2004
15.3.2004
15.3.2004
15.3.2004
16.3.2004
16.3.2004
16.3.2004
16.3.2004
18.3.2004
18.3.2004
18.3.2004
22.3.2004
22.3.2004
22.3.2004
22.3.2004
22.3.2004
23.3.2004
24.3.2004
25.3.2004
26.3.2004
29.3.2004
29.3.2004
30.3.2004
1.4.2004
částka/
amount (in
CZK)
75,00
100,00
100,00
150,00
200,00
300,00
1 500,00
200,00
500,00
1 200,00
2 500,00
50,00
100,00
500,00
1 000,00
1 000,00
25 000,00
1 000,00
99 000,00
100,00
200,00
200,00
300,00
500,00
500,00
1 000,00
1 500,00
3 000,00
4 000,00
191,00
100,00
111,00
3 000,00
200,00
1 000,00
50,00
100,00
200,00
1 000,00
50,00
200,00
700,00
10 000,00
30,00
100,00
100,00
4 974,75
50,00
50,00
150,00
200,00
200,00
100,00
250,00
200,00
250,00
300,00
191,00
30,00
obchodní název dárce/
donor‘ s name
NOVÁK ERIK DOMINIK
ZAHRADNÍK Josef
JINDROVÁ Tereza
REJMAN Pavel
FORT František Ing.
FOJTÍKOVÁ Zuzana
ČIHAŘOVÁ Renata
SIPKOVÁ
JEŘÁBKOVÁ Petra
SVITÁK Ludvík
OSTRIHOŇ Martin
CAIROLA Jiří
CHUDOMEL Jan
STANOVA OLGA
RUSNOK Václav Ing.
KAŠPAROVÁ Alena
JABLONSKÝ Daniel - DJ
HAVLÍK Tomáš
LOUKA Josef
HALLA Izabella
HURT Martin Mrg.
ŽÁČEK Roman
JANOUŠEK Libor MUDr.
KUPEC Václav
PODZIMKOVÁ Veronika
ZIMLOVÁ Lenka
VÁVROVÁ Lenka
KŮLA Martin Ing.
ADÁMKOVÁ Lenka
PETRÁSEK
DEDEK Jaroslav
JANECH Roman
BENEŠ Oldřich JUDr.
HRNČÍŘ Jiří
FESSL Ondřej
LINHARTOVÁ Petra
ONDRÁŠKOVÁ
KVOCH Petr
KOIŠ Milan
DAVID Tomáš
RYCHECKÁ Kristina
PÁVEK Michal
TRANTA Ladislav
HAVLÍKOVÁ Silvie
ZAHRADNÍK Josef
NEUBAUEROVÁ Jana
Shelley Le Breton
DUBSKÁ Marie
CAIROLA Jiří
REJMAN Pavel
FORT František Ing.
SIPKOVÁ
HALLA Izabella
PEJCEL Zdeněk
VILÍMEK Květoslav
NYKODYM Jaroslav
JANOUŠEK Libor MUDr.
PETRÁSEK
SEBESTIAN Jan
datum/
date
5.4.2004
6.4.2004
6.4.2004
7.4.2004
8.4.2004
9.4.2004
9.4.2004
13.4.2004
13.4.2004
14.4.2004
14.4.2004
14.4.2004
15.4.2004
15.4.2004
15.4.2004
15.4.2004
15.4.2004
15.4.2004
18.4.2004
19.4.2004
20.4.2004
20.4.2004
20.4.2004
20.4.2004
20.4.2004
21.4.2004
22.4.2004
22.4.2004
26.4.2004
26.4.2004
27.4.2004
27.4.2004
27.4.2004
27.4.2004
28.4.2004
3.5.2004
4.5.2004
5.5.2004
5.5.2004
5.5.2004
6.5.2004
6.5.2004
7.5.2004
10.5.2004
11.5.2004
11.5.2004
11.5.2004
9.7.2004
12.7.2004
13.7.2004
13.7.2004
13.7.2004
13.7.2004
14.7.2004
14.7.2004
15.7.2004
15.7.2004
15.7.2004
15.7.2004
37
částka/
amount (in
CZK)
100,00
250,00
3 000,00
150,00
400,00
50,00
100,00
50,00
10 000,00
50,00
200,00
1 000,00
50,00
100,00
200,00
300,00
1 000,00
10 000,00
30,00
100,00
50,00
100,00
100,00
150,00
200,00
200,00
50,00
100,00
100,00
250,00
200,00
300,00
500,00
1 000,00
191,00
50,00
1 000,00
100,00
100,00
10 000,00
250,00
400,00
150,00
50,00
100,00
200,00
1 000,00
100,00
619,18
70,00
200,00
630,00
1 000,00
50,00
3 000,00
50,00
50,00
100,00
200,00
obchodní název dárce/
donor‘ s name
unknown donor
PETROUŠKOVÁ Hana
BENEŠ Oldřich JUDr.
SKUČKOVÁ Tereza
PEŠATOVI Andrea a Václav
SLUKA Miloslav
DEDEK Jaroslav
ŽÁČKOVÁ Martina
HEJDA Tomáš
DAVID Tomáš
HRNČÍŘ Jiří
FESSL Ondřej
LINHARTOVÁ Petra
ONDRÁŠKOVÁ
RYCHECKÁ Kristina
NOVOTNÁ Lenka
KOIŠ Milan
VOTAVA Borek
HAVLÍKOVÁ Silvie
HAVRANKOVÁ Gabriela
DUBSKÁ Marie
ZAHRADNÍK Josef
NEUBAUEROVÁ Jana
REJMAN Pavel
FORT František Ing.
SIPKOVÁ
CAIROLA Jiří
CHUDOMEL Jan
HALLA Izabella
PEJCEL Zdeněk
VILÍMEK Květoslav
JANOUŠEK Libor MUDr.
ODELGA Jan
PÁVEK Michal
PETRÁSEK
SEBESTIAN Jan
GENŽA Jakub
CHOMATOVÁ Ludmila
MAKAL Jan
ANDRUSKO Jan
PETROUŠKOVÁ Hana
PEŠATOVI Andrea a Václav
SKUČKOVÁ Tereza
SLUKA Miloslav
DEDEK Jaroslav
HRNČÍŘ Jiří
FESSL Ondřej
DEDEK Jaroslav
Helmut Johann Lidinger
VAŇKOVÁ Diana
HRNČÍŘ Jiří
ZAJÍC Vladimír
FESSL Ondřej
DAVID Tomáš
BENEŠ Oldřich JUDr.
KOZLOVÁ Lenka
LINHARTOVÁ Petra
ONDRÁŠKOVÁ
RYCHECKÁ Kristina
PENĚŽNÍ NEÚČELOVÉ DARY OD OBČANŮ/
MONETARY NON-SPECIFIC PURPOSE DONATIONS FROM CITIZENS
datum/
date
15.7.2004
15.7.2004
18.7.2004
19.7.2004
19.7.2004
19.7.2004
20.7.2004
20.7.2004
20.7.2004
20.7.2004
20.7.2004
20.7.2004
21.7.2004
21.7.2004
21.7.2004
22.7.2004
22.7.2004
26.7.2004
26.7.2004
26.7.2004
27.7.2004
27.7.2004
27.7.2004
27.7.2004
28.7.2004
28.7.2004
28.7.2004
2.8.2004
5.8.2004
5.8.2004
5.8.2004
5.8.2004
6.8.2004
6.8.2004
9.8.2004
9.8.2004
10.8.2004
11.8.2004
12.8.2004
12.8.2004
12.8.2004
13.8.2004
15.8.2004
15.8.2004
15.8.2004
16.8.2004
16.8.2004
16.8.2004
17.8.2004
17.8.2004
18.8.2004
18.8.2004
18.8.2004
částka/
amount (in
CZK)
300,00
1 000,00
30,00
720,00
35,00
100,00
50,00
100,00
100,00
150,00
200,00
100,00
200,00
15 440,00
293 360,00
50,00
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
250,00
300,00
700,00
191,00
500,00
1 000,00
50,00
100,00
400,00
500,00
500,00
250,00
150,00
50,00
50,00
100,00
1 000,00
200,00
500,00
3 000,00
50,00
50,00
300,00
1 000,00
50,00
50,00
100,00
100,00
200,00
30,00
100,00
100,00
obchodní název dárce/
donor‘ s name
NOVOTNÁ Lenka
KOIŠ Milan
HAVLÍKOVÁ Silvie
POLESNÁ Tereza Mgr.
IVANKOVÁ Lucia
HAVRANKOVÁ Gabriela
DUBSKÁ Marie
ZAHRADNÍK Josef
NEUBAUEROVÁ Jana
REJMAN Pavel
FORT František Ing.
JINDROVÁ Tereza
SIPKOVÁ
Liz and Bobby Pittorino
SARL LAUREN
CAIROLA Jiří
CHUDOMEL Jan
JUN František
HALLA Izabella
KNOBLOCHOVÁ Vladimíra
VILÍMEK Květoslav
PEJCEL Zdeněk
JANOUŠEK Libor MUDr.
ZAJÍČKOVÁ Petra
PETRÁSEK
DOKOUPIL Pavel
PŘÍHODOVÁ Lenka
SEBESTIAN Jan
CHOMATOVÁ Ludmila
PEŠATOVI Andrea a Václav
SOKOLOVOVÁ Jana
CHMELAŘ Petr
PETROUŠKOVÁ Hana
SKUČKOVÁ Tereza
ŽÁČKOVÁ Martina
SLUKA Miloslav
DEDEK Jaroslav
FESSL Ondřej
HRNČÍŘ Jiří
HEJCLOVÁ Vendula
BENEŠ Oldřich JUDr.
MOKRÁ Lenka
LINHARTOVÁ Petra
NOVOTNÁ Lenka
KOIŠ Milan
DAVID Tomáš
KOZLOVÁ Lenka
ONDRÁŠKOVÁ
HAVRANKOVÁ Gabriela
RYCHECKÁ Kristina
HAVLÍKOVÁ Silvie
ZAHRADNÍK Josef
NEUBAUEROVÁ Jana
38
datum/
date
20.8.2004
20.8.2004
20.8.2004
20.8.2004
20.8.2004
22.8.2004
23.8.2004
23.8.2004
23.8.2004
24.8.2004
24.8.2004
25.8.2004
26.8.2004
26.8.2004
26.8.2004
25.10.2004
26.10.2004
27.10.2004
29.10.2004
1.11.2004
5.11.2004
6.11.2004
7.11.2004
8.11.2004
9.11.2004
9.11.2004
9.11.2004
10.11.2004
11.11.2004
11.11.2004
12.11.2004
15.11.2004
15.11.2004
15.11.2004
15.11.2004
15.11.2004
15.11.2004
15.11.2004
16.11.2004
16.11.2004
18.11.2004
18.11.2004
19.11.2004
20.11.2004
20.11.2004
22.11.2004
22.11.2004
22.11.2004
22.11.2004
22.11.2004
23.11.2004
23.11.2004
24.11.2004
částka/
amount (in
CZK)
50,00
100,00
150,00
200,00
25 000,00
50,00
100,00
200,00
3 000,00
100,00
750,00
3 700,00
200,00
250,00
500,00
100,00
200,00
300,00
191,00
50,00
100,00
250,00
150,00
100,00
50,00
100,00
3 000,00
2 000,00
50,00
1 000,00
200,00
50,00
50,00
50,00
50,00
100,00
300,00
1 000,00
50,00
200,00
30,00
100,00
100,00
50,00
100,00
50,00
50,00
100,00
150,00
200,00
200,00
1 500,00
100,00
obchodní název dárce/
donor‘ s name
DUBSKÁ Marie
JINDROVÁ Tereza
REJMAN Pavel
FORT František Ing.
BROTHÁNKOVÁ Marcela
CAIROLA Jiří
CHUDOMEL Jan
SIPKOVÁ
PEYCHLOVÁ Helena
HALLA Izabella
MRÁZEK Miroslav
BÁRTA Karel
VILÍMEK Květoslav
PEJCEL Zdeněk
CHMELAŘ Petr
HALLA Izabella
VILÍMEK Květoslav
JANOUŠEK Libor MUDr.
PETRÁSEK
SEBESTIAN Jan
CHOMATOVÁ Ludmila
PETROUŠKOVÁ Hana
SKUČKOVÁ Tereza
ŽÁČKOVÁ Martina
SLUKA Miloslav
DEDEK Jaroslav
BENEŠ Oldřich JUDr.
SLEPÁNEK Tomáš
TUPAČKOVÁ Petra
FESSL Ondřej
HRNČÍŘ Jiří
KOZLOVÁ Lenka
OTRADOVCOVÁ Lenka
LINHARTOVÁ Petra
STRNADOVÁ Dagmar Ing.
ONDRÁŠKOVÁ
NOVOTNÁ Lenka
KOIŠ Milan
DAVID Tomáš
RYCHECKÁ Kristina
HAVLÍKOVÁ Silvie
ZEZULKOVÁ Gabriela
ZAHRADNÍK Josef
NOVÁK ERIK DOMINIK
JINDROVÁ Tereza
DUBSKÁ Marie
CAIROLA Jiří
CHUDOMEL Jan
REJMAN Pavel
FORT František Ing.
SIPKOVÁ
BULLIANOVÁ Dana
HALLA Izabella
datum/
date
26.11.2004
29.11.2004
30.11.2004
1.12.2004
1.12.2004
1.12.2004
2.12.2004
6.12.2004
6.12.2004
7.12.2004
7.12.2004
7.12.2004
7.12.2004
8.12.2004
8.12.2004
9.12.2004
9.12.2004
9.12.2004
10.12.2004
10.12.2004
13.12.2004
13.12.2004
13.12.2004
13.12.2004
14.12.2004
14.12.2004
14.12.2004
14.12.2004
15.12.2004
15.12.2004
15.12.2004
15.12.2004
15.12.2004
15.12.2004
15.12.2004
16.12.2004
16.12.2004
17.12.2004
17.12.2004
17.12.2004
17.12.2004
20.12.2004
28.12.2004
28.12.2004
28.12.2004
28.12.2004
28.12.2004
28.12.2004
29.12.2004
30.12.2004
30.12.2004
31.12.2004
CELKEM/TOTAL
částka/
amount (in
CZK)
200,00
300,00
191,00
50,00
100,00
1 000,00
4 000,00
100,00
250,00
3 500,00
150,00
1 500,00
3 000,00
200,00
5 000,00
50,00
50,00
100,00
1 500,00
15 000,00
50,00
200,00
200,00
1 000,00
50,00
100,00
200,00
5 000,00
50,00
50,00
50,00
50,00
100,00
350,00
1 000,00
500,00
8 000,00
100,00
50 000,00
30,00
5 536,76
50,00
200,00
1 000,00
2 000,00
2 500,00
5 000,00
5 000,00
3 450,00
2 000,00
3 000,00
200,00
1 127 406,90
obchodní název dárce/
donor‘ s name
VILÍMEK Květoslav
JANOUŠEK Libor MUDr.
PETRÁSEK
SEBESTIAN Jan
STAŇKOVÁ Romana
NOVODVORNÍKOVÁ Petra
KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.
CHOMATOVÁ Ludmila
PETROUŠKOVÁ Hana
REJCHRT Pavel Ing.
SKUČKOVÁ Tereza
ODELGA Jan
BENEŠ Oldřich JUDr.
CUDRÁKOVÁ Irena
PEKÁRKOVÁ Pavlína
ŽÁČKOVÁ Martina
SLUKA Miloslav
DEDEK Jaroslav
KUFA Robert
VODAKOVÁ Michaela
TUPAČKOVÁ Petra
HRNČÍŘ Jiří
SICHROVSKÝ Matyáš
FESSL Ondřej
DAVID Tomáš
RADANA
ŠTĚCHA Ivo
BENEŠOVÁ Magdalena
KOZLOVÁ Lenka
OTRADOVCOVÁ Lenka
LINHARTOVÁ Petra
STRNADOVÁ Dagmar Ing.
ONDRÁŠKOVÁ
KAKAČKA Pavol
KOIŠ Milan
ŽMOLÍKOVÁ Jana, Mgr.
MARTIŠOVÁ Dita
ZEZULKOVÁ Gabriela
NOVOTNÝ Robert Ing.
HAVLÍKOVÁ Silvie
unknown donor
DUBSKÁ Marie
VILÍMEK Květoslav
NYKODYM Jaroslav
unknown donor
VELICH Petr
CRHA Pavel
JENÍČEK Ladislav
SCHMIDT P.
KOZELKOVÁ Klára
ŠIMANOVÁ Ivana MUDr.
ZACHARIÁŠOVÁ Lenka
PENĚŽNÍ NEÚČELOVÉ DARY OD PRÁVNICKÝCH OSOB/
MONETARY NON-SPECIFIC PURPOSE DONATIONS FROM
LEGAL PERSONS
PENĚŽNÍ DARY ÚČELOVÉ OD OBČANŮ - PROJEKT ZÁMEČEK/
SPECIAL-PURPOSE MONETARY CONTRIBUTIONS FROM CITIZENS ZÁMEČEK PROJECT
datum/date
5.1.2004
8.1.2004
13.1.2004
13.1.2004
13.1.2004
22.1.2004
23.1.2004
3.2.2004
11.2.2004
11.2.2004
24.2.2004
2.3.2004
8.3.2004
10.3.2004
11.3.2004
11.3.2004
15.3.2004
2.4.2004
5.4.2004
14.4.2004
4.5.2004
11.5.2004
12.5.2004
27.5.2004
2.6.2004
11.6.2004
11.6.2004
18.6.2004
25.6.2004
1.7.2004
2.7.2004
2.7.2004
2.7.2004
13.7.2004
19.7.2004
22.7.2004
26.7.2004
3.8.2004
11.8.2004
13.8.2004
22.8.2004
2.9.2004
13.9.2004
29.9.2004
1.10.2004
4.10.2004
4.10.2004
6.10.2004
8.10.2004
12.10.2004
13.10.2004
2.11.2004
10.11.2004
11.11.2004
15.11.2004
3.12.2004
14.12.2004
21.12.2004
21.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
23.12.2004
23.12.2004
23.12.2004
29.12.2004
29.12.2004
29.12.2004
29.12.2004
30.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
CELKEM/TOTAL
datum/date
23.1.2004
16.2.2004
17.2.2004
17.2.2004
18.2.2004
19.2.2004
19.2.2004
19.2.2004
20.2.2004
23.2.2004
25.2.2004
25.2.2004
26.2.2004
12.3.2004
4.5.2004
13.5.2004
14.5.2004
11.6.2004
11.6.2004
11.6.2004
11.6.2004
14.6.2004
14.6.2004
9.8.2004
13.8.2004
16.8.2004
2.9.2004
13.9.2004
14.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
16.9.2004
13.10.2004
14.10.2004
18.10.2004
19.10.2004
15.11.2004
15.11.2004
15.11.2004
2.12.2004
2.12.2004
9.12.2004
13.12.2004
14.12.2004
14.12.2004
16.12.2004
21.12.2004
21.12.2004
CELKEM/TOTAL
částka/amount (in CZK)
4 000,00
50,00
100,00
3 700,00
100 000,00
5 000,00
2 400,00
4 000,00
100,00
600,00
3 000,00
4 000,00
50,00
1 600,00
100,00
17 500,00
100 000,00
4 000,00
53 106,00
100,00
4 000,00
100,00
50 000,00
15 000,00
4 000,00
100,00
630,00
25 000,00
62 202,00
20 000,00
100 000,00
4 000,00
50 000,00
100,00
81 189,90
5 000,00
10 000,00
4 000,00
100,00
124 032,00
5 000,00
4 000,00
100,00
873 238,25
15 000,00
4 000,00
15 000,00
200 000,00
50,00
100,00
80 000,00
4 000,00
495,00
100,00
3 162,00
10 000,00
100,00
50 000,00
70 000,00
3 200,00
2 000,00
10 000,00
20 000,00
25 000,00
18 000,00
25 000,00
50 000,00
1 000 000,00
20 000,00
20 000,00
6 680,00
499,00
3 397 584,15
obchodní název dárce/donor‘s business name
KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.
e-FRACTAL, s.r.o.
1.Vojenská družstevní záložna
ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
collegium 1704
Svatopluk Křížek
KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.
1.Vojenská družstevní záložna
SKANSKA CZ a.s.
AV ČR MOLEKULÁRNÍ GENETIKY
KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.
e-FRACTAL, s.r.o.
BIC Ostrava s.r.o.
1.Vojenská družstevní záložna
Madree promotion, s.r.o.
Carollinum, s.r.o.
KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.
THE RIDGEFIELD FOUNDATION
1.Vojenská družstevní záložna
KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.
1.Vojenská družstevní záložna
SPP Bohemia a.s.
ALZASOFT a.s.
KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.
1.Vojenská družstevní záložna
ECONOMIA a.s.
PIIS s.r.o.
neznámý dárce/unknown donor
Trifid Finance, a.s.
Art 4 Promotion, s.r.o.
KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.
TIPSPORT a.s.
1.Vojenská družstevní záložna
THE BAXTER INT. FOUNDATION
collegium 1704
Pavel Štycha
KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.
1.Vojenská družstevní záložna
MONDIAL SECURITIES AG
collegium 1704
KOMANDOR CZECH
1.Vojenská družstevní záložna
Gillette Czech s.r.o.
GREAT UNITED TRADING spol. s r.o.
KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.
Radio ČAS s.r.o.
Transfinance a.s.
e-FRACTAL, s.r.o.
1.Vojenská družstevní záložna
Travelex Czech Republic a.s.
KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.
ECONOMIA a.s.
1.Vojenská družstevní záložna
České aerolinie a.s.
AVAX, s.r.o.
1.Vojenská družstevní záložna
Clifford Chance Limited Liability Partnership
ČSOB Asset Management, a.s.
Le Palais - Praha s r.o.
FORMA PRAHA s.r.o.
Cigler Marani Architects, s.r.o.
ALZASOFT a.s.
GrECo Internacional
FEROSTA PJ s.r.o.
CITCO - Finanční trhy a.s.
MARK/BBDO, a.s.
HVB Bank Czech Republic a.s.
CODI Art & Production Agency s.r.o
Intercash s.r.o.
G & G MUSIALOVI
NAUTICA, ABA MANAGEMENT s.r.o.
částka/amount (in CZK)
720,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
35,00
360,00
360,00
360,00
360,00
35,00
70,00
360,00
70,00
35,00
360,00
70,00
35,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
70,00
35,00
35,00
360,00
35,00
70,00
70,00
360,00
360,00
360,00
70,00
35,00
360,00
70,00
360,00
360,00
17 760,00
jméno a příjmení dárce/donor‘s name and surname
NOVÁČEK Mojmír
MIKULCOVÁ Silvie
KORDAČOVÁ M. Ing
KORDAČOVÁ M. Ing
LEDROVÁ Helena
MOTYKOVÁ Denisa
MOTYKOVÁ Denisa
MOTYKOVÁ Denisa
FRANCÍREK František
neznámý dárce/unknown donor
KONOPISKÁ Hana
KONOPISKÁ Hana
OPAVSKÁ Andrea
EISENKOLBOVÁ Šárka
Petra
JURATKA Robert
IVANKOVÁ Lucia
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
IVANKOVÁ Lucia
VAŇKOVÁ Diana
BOLFOVÁ Pavlína Ing.
VAŇKOVÁ Diana
IVANKOVÁ Lucia
ŠTEFÁNOVÁ Eva
VAŇKOVÁ Diana
IVANKOVÁ Lucia
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
Ing. JAVUREK Jan
VAŇKOVÁ Diana
IVANKOVÁ Lucia
PEKAR Jaroslav
HORSKÁ Jana
IVANKOVÁ Lucia
VAŇKOVÁ Diana
LONGAUEROVÁ D.
MARTÍNKOVÁ Monika
MARTÍNKOVÁ Monika
STONAVSKÁ Radka
VAŇKOVÁ Diana
IVANKOVÁ Lucia
PRUŠKOVÁ Ludmila
LONGAUEROVÁ D.
DUDKOVÁ Vlasta
TROJÁKOVÁ Marcela
PENĚŽNÍ DARY ÚČELOVÉ OD PRÁVNICKÝCH FIREM - PROJEKT ZÁMEČEK/
SPECIAL-PURPOSE CONTRIBUTIONS FROM LEGAL PERSONS - ZÁMEČEK PROJECT
datum/date
9.2.2004
24.6.2004
24.6.2004
CELKEM/TOTAL
částka/amount (in CZK)
205,30
360,00
360,00
925,30
18 685,30
obchodní název dárce/donor‘s business name
Pobočka Olympia 1
VOŠŠ and SPgŠ Prachatice
VOŠŠ and SPgŠ Prachatice
občané + firmy/citizens + companies
39
PENĚŽNÍ DARY ÚČELOVÉ OD FYZICKÝCH OSOB/
SPECIAL-PURPOSE MONETARY DONATIONS FROM NATURAL PERSONS
datum/
date
8.4.2004
částka/ jméno a příjmení dárce/
amount (in CZK) donor‘s name and surname
41 950,00 návštěvníci jarního plesu na Moravě/visitors of spring ball in Moravia
50 000,00 KRČA Milan
50 000,00 KRČA Milan
50 000,00 KRČA Milan
500,00 HOLEČKOVÁ Petra
31 000,00 GEISLEROVÁ Aňa
223 450,00
12.5.2004
12.5.2004
12.5.2004
13.12.2004
20.12.2004
CELKEM
účel/
purpose
prro děti Severomoravského kraje/
for children from the North Moravian Region
Terapie/Therapy
Slabikář/spelling book
Človíček pomocníček (Little Helper)
Hvězda plná přání/Star Full of Wishes
Hvězda plná přání/Star Full of Wishes
PENĚŽNÍ DARY ÚČELOVÉ OD PRÁVNICKÝCH OSOB/
SPECIAL-PURPOSE MONETARY DONATIONS FROM LEGAL PERSONS
datum/
date
28.1.2004
4.6.2004
4.11.2004
21.6.2004
3.11.2004
7.12.2004
21.12.2004
30.12.2004
15.12.2004
částka/
amount (in CZK)
10 905,00
2 850,00
160 000,00
280 000,00
50 000,00
300 000,00
80 000,00
220 000,00
30 000,00
obchodní název dárce/
donor‘s business name
backaldrin s.r.o.
backaldrin s.r.o.
NROS
NROS
SLOT GAME, a.s.
LOM Praha s.p.
ČSOB, a.s.
HENKEL ČR, spol. s r.o.
TŘINECKÉ Železárny
27.12.2004
50 000,00 TIPSPORT a.s.
6.12.2004
12 000,00 Flaga plyn, s. r.o.
27.12.2004
6 000,00 MIELE, spol. s r.o.
8.6.2004
250 000,00 Konica Minolta Business Solutions spol.
s r.o.
600 000,00 ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
250 000,00 BARVY TEBAS s.r.o.
1 000 000,00 Česká spořitelna, a.s.
3.8.2004
1.6.2004
21.5.2004
16.9.2004
233 000,00 HENKEL ČR, spol. s r.o.
31.12.2004
100 000,00 Italfashion, spol. s r.o.
3.5.2004
400 000,00 Czech Casinos a.s.
8.4.2004
23.11.2004
20.12.2004
30 000,00 K.V.P. GASTRO, a.s.
250 000,00 Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s.
25 100,00 Mitsubishi Electric Automotive Czech
s.r.o.
1 544,50 Nestlé Česko s.r.o.
220 000,00 BALNEX, a.s.
30.12.2004
28.5.2004
2.8.2004
16.1.2004
7.10.2004
22.10.2004
CELKEM/TOTAL
50 000,00
2 500,00
5 000 000,00
1 000 000,00
10 613 899,50
Zahradnictví Líbeznice
Zepter International spol. s r.o.
Transgas, a.s.
FINEP Barrandov k.s.
účel/
purpose
Človíček pomocníček (Little Helper)
Človíček pomocníček (Little Helper)
Připoj se/Make a Connection
Připoj se/Make a Connection
30min/30 Minutes
30min/30 Minutes
30min/30 Minutes
30min/30 Minutes
pro děti Severomoravského kraje/
for children from the North Moravian Region
pro děti Severomoravského kraje/
for children from the North Moravian Region
pro děti Jihomoravského kraje/
for children from the South Moravian Region
pro děti Jihomoravského kraje/
for children from the South Moravian Region
Otevřená náruč/Open Arms
Ozdravné pobyty/health stays
Veselejší dětské domovy/Brighter Children‘s Homes
Život rozkvétá v tvých rukou/
Life Blooms in Your Hands
Život rozkvétá v tvých rukou/
Life Blooms in Your Hands
Život rozkvétá v tvých rukou/
Life Blooms in Your Hands
Zájmy, záliby vzdělávání a pobyt opuštěných dětí/
Interests, hobbies, education and stays of abandoned
children
Miminko (Baby)
Otevřená náruč/Open Arms
Hvězda plná přání/Star Full of Wishes
Hvězda plná přání/Star Full of Wishes
Zájmy, záliby vzdělávání a pobyt opuštěných dětí/
Interests, hobbies, education and stays of abandoned
children
Výroční zpráva nadace/Foundation‘s annual report
Hvězda plná přání/Star Full of Wishes
Vybrané dětské domovy/selected children‘ s homes
Můj byt/My Home
PENĚŽNÍ DARY ÚČELOVÉ OD OBČANŮ - POVODNĚ/
SPECIAL-PURPOSE MONETARY CONTRIBUTIONS FROM CITIZENS - POVODNĚ (FLOODS)
datum/
date
14.1.2004
18.3.2004
20.4.2004
8.12.2004
CELKEM/TOTAL
částka/
amount (in CZK)
500,00
400,00
400,00
1 570,00
2 870,00
jméno a příjmení dárce/
donor‘s name and surname
POLÁK Pavel
POLÁK Pavel
POLÁK Pavel
VODNROVÁ Eva
PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ ZA ROK 2004/
OVERVIEW OF CONTRIBUTIONS PROVIDED IN 2004
projekt Dejme šanci dětem/Chance
DD/Children‘s homes
OS/Civic societies
KU/Infant homes
pěstouni/Foster families
ostatní/Others
projekt Připoj se/Make a Connection Project
(Připoj se)
projekt Adopce/Adoption Project (Adopce)
CELKEM/TOTAL
40
částka/
Amount (in CZK)
249 532,10
1 533 796,10
3 586 150,00
347 254,00
417 320,00
3 728 100,50
300 412,00
129 042,40
10 291 607,10
OBDAROVANÉ DĚTI Z PROJEKTU DEJME ŠANCI DĚTEM/
DONEES - CHILDREN, GIVE CHILDREN A CHANCE PROJECT (DEJME ŠANCI DĚTEM)
datum/
date
2.2.2004
12.1.2004
12.1.2004
12.1.2004
12.1.2004
12.1.2004
12.1.2004
21.1.2004
21.1.2004
21.1.2004
21.1.2004
22.1.2004
2.2.2004
3.2.2004
3.2.2004
3.2.2004
4.2.2004
9.2.2004
17.2.2004
27.2.2004
27.2.2004
27.2.2004
2.3.2004
2.3.2004
16.3.2004
16.3.2004
19.3.2004
19.3.2004
5.4.2004
8.4.2004
15.4.2004
15.4.2004
15.4.2004
26.4.2004
26.4.2004
26.4.2004
26.4.2004
26.4.2004
27.4.2004
31.5.2004
31.5.2004
7.6.2004
7.6.2004
16.6.2004
16.6.2004
16.6.2004
16.6.2004
16.6.2004
16.6.2004
2.7.2004
12.7.2004
12.7.2004
12.7.2004
26.7.2004
26.7.2004
30.7.2004
25.10.2004
25.10.2004
1.11.2004
5.11.2004
5.11.2004
5.11.2004
15.11.2004
29.11.2004
29.11.2004
29.11.2004
17.12.2004
17.12.2004
17.12.2004
17.12.2004
17.12.2004
17.12.2004
17.12.2004
17.12.2004
21.12.2004
CELKEM/TOTAL
dar/
donation
autoškola/driving licence
kopačky/football boots
fotbalová výbava/football accessories
výtvarné potřeby/painting tools
kolo/bicycle
školní potřeby/school aids
taneční výbava/dance accessories
kopačky/football boots
tenisová raketa/tennis racket
malířské potřeby/painting tools
kopačky a míč/football boots and a football
řidičský průkaz/driving licence
taneční kurs TV Prima/TV Prima dance course
truhlářské vybavení/joiner‘s equipment
šicí stroj/sewing machine
fotoaparát/camera
fotoaparát/camera
kadeřnická výbava/hairdresser‘s accessories
basketbalové oblečení/basketballwear
snowboard/snowboard
kopačky/football boots
želvičky a terárium/tortoises and terrarium
fotbalové vybavení/football accessories
sportovní vybavení/sports equipment
kolo/bicycle
kolo/bicycle
výtvarné potřeby/painting tools
výtvarné potřeby/painting tools
kopačky/football boots
fotoaparát/camera
fotbalové vybavení/football accessories
kolečkové brusle/inline skates
klávesy/keyboard
lyže/skis
elektrická kytara/electric guitar
barvy na látku/fabric colours
basketbalové oblečení/basketballwear
kopačky/football boots
fotoaparát/camera
kolo/bicycle
fotbalové vybavení/football accessories
příspěvek do života/life contribution
příspěvek do života/life contribution
kopačky/football boots
výbava na tanec/dance accessories
kolo/bicycle
kolo/bicycle
kolo/bicycle
anglický slovník/English dictionary
výbava na aerobic/aerobic accessories
skateboard/skateboard
fotbalový dres/football strip
kytara/guitar
kopačky/football boots
fotbalový dres/football strip
kolo/bicycle
kytara/guitar
fotoaparát/camera
malířské potřeby/painting tools
příspěvek do života/life contribution
příspěvek do života/life contribution
příspěvek do života/life contribution
kytara/guitar
tiskárna k počítači/computer printer
tiskárna k počítači/computer printer
kopačky/football boots
kolo/bicycle
počítač/computer
řidičský průkaz/driving licence
digitální fotoaparát/digital camera
kolo/bicycle
kopačky/football boots
psací stroj/writing machine
kopačky/football boots
šicí stroj/sewing machine
částka/
amount (in CZK)
6 500,00
1 230,00
3 000,00
410,00
3 100,00
860,00
1 404,00
1 490,00
2 000,00
1 995,50
2 000,00
6 900,00
1 950,00
5 000,00
6 954,00
1 990,00
5 000,00
4 000,00
2 000,00
7 000,00
988,00
2 982,00
2 000,00
3 000,00
4 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
750,00
2 995,00
2 000,00
1 990,00
6 995,00
3 990,00
7 000,00
1 958,00
1 496,90
1 580,00
5 000,00
2 988,00
1 998,00
1 990,00
9 900,00
1 790,00
1 999,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
690,00
2 965,00
2 000,00
1 417,00
2 990,00
1 800,00
1 822,00
3 200,00
3 950,00
2 990,00
410,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
3 900,00
1 900,00
4 199,00
1 125,70
4 000,00
10 000,00
8 000,00
7 000,00
4 000,00
2 000,00
3 000,00
2 000,00
10 000,00
249 532,10
dětský domov/
children‘s home
DD Melč
DD Mašťov
DD Budišov nad Budišovkou
DD Litoměřice
DD Uherské Hradiště
DD Bojkovice
DD Litoměřice
DD Ústí nad Labem
DD Ústí nad Orlicí
DD a Speciální školy Krompach v Čechách
DD Horní Slavkov
DD Hora sv. Kateřiny
Dům dětí a mládeže Rozmarýn
DD and Speciální školy Krompach v Čechách
DD Budkov
DD Ledce
DD Horní Slavkov
DD Horní Slavkov
DD Krásná Lípa
DD Ústí nad Labem
DD Mašťov
DD Krásná Lípa
DD Slezská Ostrava
DD Příbor
DD Krásná Lípa
DD Krásná Lípa
DD Rumburk
DD Rumburk
DD Nechanice
DD a Speciální školy Krompach v Čechách
DD Horní Slavkov
DD Dolní Čermná
DD a SŠ Liptál
DD Ústí nad Labem
DD Hodonín
DD Dlažkovice
SŠ Brno
DD Mašťov
DD Dlažkovice
DD Tachov
DD Tachov
DD a SŠ Ledce
DD a SŠ Ledce
DD a Speciální školy Krompach v Čechách
DD a SŠ Volyně
DD Velké Heraltice
DD Velké Heraltice
DD Velké Heraltice
DD a Speciální školy Krompach v Čechách
DD Budišov nad Budišovkou
DD Tachov
DD Mašťov
DD Budišov nad Budišovkou
DD Mašťov
DD Mašťov
DD Krásná Lípa
DD Budišov nad Budišovkou
DD a SŠ Liptál
DD a SŠ Liptál
Bartošová Bohumila
Bartoš Miroslav
Müllerová Věra
DD Dlažkovice
DDÚ pro mládež Brno
DDÚ pro mládež Brno
DD a SŠ Liptál
DD Krásná Lípa
DD Budkov
DD Litoměřice
DD rodinného typu Havířov Podlesí
DD a SŠ Ledce
DD Mašťov
DD Mašťov
DD Mašťov
DD Budkov
jméno obdarovaného dítěte/ číslo dítěte/
donee‘s name/child‘s number
76 Pepa
100 Honza
370 František
275Maruška
188 Blanka
369 Petra
105 Matěj
80 Radim
90 Emílie
93Michaela
59 Jirka
61 Jiřina
89 Martin
116 Romana
99Veronika
106 Dana
63 Marie
108 Josef
77 Ondra
88 Patrik
74 Kamila
110 Standa
133Marcela
78 Simona
79 Patrik
111 Petra
109 Lucka
107 Zuzana
102Veronika
126 Josef
103 Michal
92 Jakub
65 Eva
125 Josef
142 Lukáš
127 Eva
112Ladislav
141 Jára
144 Lukáš
132 Tomáš
160 Angelika
160 Angelika
31 Michal
3 Renata
113 Ivanka
114 Robin
115 Michal
58 Jana
96Kristýna
151Lukášek
86 Ondra
117 Tereza
150Miroslav
87 Evžen
145 Julius
156 Lucka
136 Nikola
169 Žaneta
174Bohunka
173 Míra
175 Věra
137 Tomáš
171 Jakub
171 Jakub
164 Lukáš
152 Miloš
134 Tonda
176 Václav
178 Marek
165 Michal
168 Michal
184 Alex
183 Jan
182 Edita
41
OBDAROVANÉ DĚTSKÉ DOMOVY/
DONEES - CHILDREN‘S HOMES
datum/
date
12.1.2004
12.1.2004
12.1.2004
1.3.2004
1.3.2004
1.3.2004
1.3.2004
1.3.2004
28.6.2004
28.6.2004
28.6.2004
28.6.2004
28.6.2004
2.7.2004
17.8.2004
20.9.2004
29.9.2004
6.10.2004
6.10.2004
14.10.2004
26.10.2004
26.10.2004
27.10.2004
15.11.2004
15.11.2004
15.11.2004
15.11.2004
22.11.2004
22.11.2004
22.11.2004
9.12.2004
9.12.2004
17.12.2004
28.12.2004
29.12.2004
29.12.2004
29.12.2004
29.12.2004
29.12.2004
30.12.2004
30.12.2004
30.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
7.1.2004
20.1.2004
22.1.2004
27.1.2004
27.1.2004
27.1.2004
17.2.2004
31.5.2004
31.5.2004
31.5.2004
31.5.2004
31.5.2004
31.5.2004
31.5.2004
31.5.2004
31.5.2004
3.6.2004
3.6.2004
3.6.2004
3.6.2004
3.6.2004
3.6.2004
3.6.2004
3.6.2004
3.6.2004
účel/
purpose
prázdná zeď/Empty wall
prázdná zeď/Empty wall
Hobby dílna a šatník/Hobby workshop and cloakroom
prázdná zeď/Empty wall
Tancem k poznání/Learning by dancing
Friends of streetball/Friends of streetball
Branný závod/Sports competition
Vizovická kuchařka/Vizovice cookbook
Cyklistika/Cycling
Cyklistika/Cycling
Cyklistika/Cycling
Cyklistika/Cycling
Cyklistika/Cycling
prázdná zeď/Empty wall
Nikdo není ostrov/No one is an island
prázdná zeď/Empty wall
Děti dětem/Children to children
Děti dětem/Children to children
Cyklistika/Cycling
Altán pro všechny příchozí/Summerhouse for all
Klub volného času/Leisure time club
Děti dětem/Children to children
Klub volného času/Leisure time club
prázdná zeď/Empty wall
prázdná zeď/Empty wall
prázdná zeď/Empty wall
Klub života/Life club
prázdná zeď/Empty wall
prázdná zeď/Empty wall
výzdoba jednací a obřadní síně/
Decoration of meeting and ceremonial halls
Klub volného času/Leisure time club
Klub života/Life club
Bubny proti drogám/Drums against drugs
Klub volného času/Leisure time club
altán pro všechny příchozí/Summerhouse for all
Děti dětem/Children to children
Bubny proti drogám/Drums against drugs
Nikdo není ostrov/No one is an island
Klub života/Life club
výzdoba jednací a obřadní síně/
Decoration of meeting and ceremonial halls
Klub volného času/Leisure time club
Máme rádi zvířata/We love animals
Bubny proti drogám/Drums against drugs
Nikdo není ostrov/No one is an island
vybavení cvičné kuchyně/Training kitchen equipment
Příspěvek na hřiště pro děti/Contribution for children‘s playground
nájemné pokoje/Rental rooms
Hračky/Toys
Hračky/Toys
Hračky/Toys
lístky do kina/Cinema tickets
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
42
číslo příslibu/
no. of pledge
TM14
TM14
TM24
TM14
TM20
TM27/II
TM28/II
TM30/II
TM47
TM47
TM47
TM47
TM47
TM40/II
TM41
TM40/II
TM34
TM34
TM47
TM31
TM35
TM34
TM35
TM40/II
TM40/II
TM40/II
TM42/II
TM40/II
TM40/II
částka/
amount (in CZK)
2 545,00
957,00
18 000,00
562,00
15,00
10 668,60
400,00
9 911,50
4 142,00
2 310,00
2 296,00
1 409,00
12 378,00
2 981,00
10 770,00
5 538,00
5 190,00
4 916,00
1 693,00
15 000,00
3 608,00
4 321,00
2 847,50
973,00
1 260,00
9 959,00
6 497,00
7 000,00
1 992,00
název obdarovaného dětského domova/
donee‘s name (children´s home)
DD Čechy pod Košířem
DD Čechy pod Košířem
OS ESTER
DD Čechy pod Košířem
DD Potštejn
DD Smolina
DD Sedloňov
DD Sedloňov
DD Sedloňov
DD Sedloňov
DD Sedloňov
DDa SŠ Čechy pod Kosířem
DD a SŠ Žatec
DD a SŠ Čechy pod Kosířem
DD Vizovice
DD Vizovice
DD Sedloňov
DD Hodonín
DD Sazená
DD Vizovice
DD Sazená
DD a SŠ Čechy pod Kosířem
DD a SŠ Čechy pod Kosířem
DD a SŠ Čechy pod Kosířem
DD Staňkov
DD a SŠ Čechy pod Kosířem
DD a SŠ Čechy pod Kosířem
TM54
TM35
TM42/II
TM38
TM35
TM31
TM34
TM38
TM41
TM42/II
14 400,00
3 431,50
7 176,50
30 000,00
3 242,00
11 474,00
20 668,50
5 140,00
6 730,00
323,50
DD Lichnov
DD Sazená
DD Staňkov
CHs and special schools
DD Sazená
DD Hodonín
DD Vizovice
CHs and special schools
DD a SŠ Žatec
DD Staňkov
TM54
TM35
TM36
TM38
TM41
příslib/pledge 03184
příslib/pledge 03034
příslib/pledge 03179
příslib/pledge 03203
příslib/pledge 03204
příslib/pledge 03205
2 600,00
16 500,00
13 326,50
2 360,00
7 620,00
5 000,00
20 000,00
6 700,00
9 177,50
9 177,50
9 177,50
2 737,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
DD Lichnov
DD Sazená
DD Kroměříž
CHs and special schools
DD a speciální škola Žatec
DD Čeladná
DD Boženy Hrejsové
DD Aš
DD Havířov . Suchá
DD Most
KÚ a DD Šumperk
DD
DD Hora Sv.Kateřiny
DD a SŠ Volyně
DD Dolní Čermná
DD Most
CHs and special schools
DD Uherský Ostroh
DD Olomouc
DD Ostrov
DD Nové Strašecí
DD Ústí nad Labem
OS při DD Karlovy Vary
DD Litoměřice
DD Dagmar
DD Mikulov
DD Sázava
DD se speciálními školami Tisá
DD „Pepa“ Příbram-Lazec o.p.s.
DD Ostrava-Hrabová
příslib/pledge 04046
příslib/pledge 04053
příslib/pledge 04057
příslib/pledge 04059
příslib/pledge 04064
příslib/pledge 04066
příslib/pledge 04067
příslib/pledge 04073
příslib/pledge 04083
příslib/pledge 04061
příslib/pledge 04071
příslib/pledge 04075
příslib/pledge 04086
příslib/pledge 04090
příslib/pledge 04094
příslib/pledge 04095
příslib/pledge 04096
příslib/pledge 04098
datum/
date
7.6.2004
7.6.2004
7.6.2004
7.6.2004
7.6.2004
7.6.2004
7.6.2004
7.6.2004
7.6.2004
7.6.2004
8.6.2004
8.6.2004
8.6.2004
8.6.2004
8.6.2004
8.6.2004
8.6.2004
8.6.2004
8.6.2004
9.6.2004
9.6.2004
9.6.2004
9.6.2004
9.6.2004
9.6.2004
9.6.2004
9.6.2004
18.6.2004
18.6.2004
18.6.2004
25.6.2004
2.7.2004
23.7.2004
27.7.2004
28.7.2004
28.7.2004
28.7.2004
3.8.2004
3.8.2004
5.8.2004
11.8.2004
11.8.2004
11.8.2004
12.8.2004
27.8.2004
1.9.2004
4.9.2004
4.9.2004
29.9.2004
5.10.2004
5.10.2004
5.10.2004
5.10.2004
18.10.2004
25.10.2004
25.10.2004
25.10.2004
26.10.2004
26.10.2004
26.10.2004
1.11.2004
4.11.2004
5.11.2004
10.11.2004
16.11.2004
15.12.2004
15.12.2004
22.12.2004
CELKEM/TOTAL
účel/
purpose
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
Letní tábor/summer camp
Letní tábor/summer camp
Účast na X. ročníku turnaje/
participation in the 10th year of the competition
Ozdravný pobyt/Health stay
příprava na povolání/training
Rehabilitace/rehabilitation
Ročník memoriálu L. Hanuš/L. Hanuš memorial
Doprava na exkurze/transport to excursion
život rozkvétá v tvých rukou/Life blooms in your hands
turistický pobyt/hiking holiday
Jazykový zájezd/language course
Doprava na exkurze/transport to excursions
Podpora v rámci návštěvy T.Maxové/support - Tereza Maxová‘s visit
Turistický sraz, sport/Hikers‘ meeting, sport
Lístky do kina/Cinema tickets
Lístky do kina/Cinema tickets
Ozdravný pobyt/Health stay
Ozdravný pobyt/Health stay
Ozdravný pobyt/Health stay
Ozdravný pobyt/Health stay
Ozdravný pobyt/Health stay
Ozdravný pobyt/Health stay
Doprava na exkurze/transport to excursions
Ozdravný pobyt/Health stay
cvičební pomůcky/sports equipment
ŽIVOT - volnočasové aktivity/LIFE - leisure time activities
ŽIVOT - volnočasové aktivity/LIFE - leisure time activities
ŽIVOT - volnočasové aktivity/LIFE - leisure time activities
Ozdravný pobyt/Health stay
zájmové kroužky/hobby clubs
podpora při studiu/contribution for studies
Doprava na exkurze/transport to excursions
ŽIVOT - volnočasové aktivity/LIFE - leisure time activities
Vybavení bydlení rodinné skupiny/family group home equipment
Zakoupení 11 párů kopaček/purchase of 11 pairs of football boots
zakoupení televizoru a videa/purchase of television and video
číslo příslibu/
no. of pledge
příslib/pledge 04048
příslib/pledge 04050
příslib/pledge 04051
příslib/pledge 04063
příslib/pledge 04074
příslib/pledge 04077
příslib/pledge 04085
příslib/pledge 04088
příslib/pledge 04093
příslib/pledge 04099
příslib/pledge 04054
příslib/pledge 04056
příslib/pledge 04058
příslib/pledge 04068
příslib/pledge 04069
příslib/pledge 04076
příslib/pledge 04084
příslib/pledge 04091
příslib/pledge 04097
příslib/pledge 04045
příslib/pledge 04049
příslib/pledge 04052
příslib/pledge 04055
příslib/pledge 04060
příslib/pledge 04065
příslib/pledge 04078
příslib/pledge 04079
příslib/pledge 04062
příslib/pledge 04070
příslib/pledge 04082
příslib/pledge 04044
příslib/pledge 04087
příslib/pledge 04130
příslib/pledge 04117
částka/
amount (in CZK)
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
15 000,00
5 000,00
příslib/pledge 04115
příslib/pledge 04116
příslib/pledge 04120
příslib/pledge 04113
příslib/pledge 04114
příslib/pledge 03074
příslib/pledge 04080
příslib/pledge 04118
příslib/pledge 04134
příslib/pledge 03074
příslib/pledge 04011
příslib/pledge 04122
10 000,00
30 000,00
25 000,00
10 000,00
30 000,00
1 660,50
10 000,00
30 000,00
3 690,00
3 925,00
50 000,00
50 000,00
477,00
2 658,00
25 000,00
43 800,00
49 861,00
25 200,00
20 531,00
57 886,00
4 769,00
15 248,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
29 330,00
10 000,00
14 910,00
2 749,00
10 000,00
30 000,00
11 000,00
9 000,00
1 533 796,10
příslib/pledge 04159
příslib/pledge 04154
příslib/pledge 04156
příslib/pledge 04157
příslib/pledge 04158
příslib/pledge 04165
příslib/pledge 03074
příslib/pledge 04167
příslib/pledge 04168
příslib/pledge 04184
příslib/pledge 04185
příslib/pledge 04187
příslib/pledge 04152
příslib/pledge 04175
příslib/pledge 04182
příslib/pledge 03074
příslib/pledge 04186
příslib/pledge 04224
příslib/pledge 04233
příslib/pledge 04232
název obdarovaného dětského domova/
donee‘s name (children´s home)
DD a SŠ Liptál
DD Sedloňov
DD „Země dětí“ Česká Kamenice
DD a SMŠ Broumov
DD Pyšely
DD Příbor
DD Dolní Lánov
DD Kroměříž
DD Tuchlov
DD Kašperské Hory
DD Polička
DD Hodonín
DD Nepomuk
DD Opava
DD Smolina
DD Žíchovec
DD Krásná Lípa
DD Planá
DD Moravská Třebová
DD Aš
DD Ostrava
DD Cheb
DD a SŠ Čechy pod Kosířem
DD Dolní Počernice
DD a SŠ Písek
DD Čeladná
DD and SŠ Žatec
DD Staňkov
DD Lichnov
DD Vizovice
DD Tišnov
DD se školou a SVP
Přátelé DD Chomutov
DD Chomutov
DD Domino
DD - rodinného typu Havířov - Podlesí
DD „Země dětí“ Česká Kamenice
DD a zvl. škola Horní Planá
DD Dolní Počernice
CHs and special schools
DD Nymburk
DD Ostrava
DD Melč
DD a SŠ Boskovice
DD, příspěvková organizace
Federace DD České republiky
DD Vizovice
CHs
KÚ a DD Šumperk
DD pro děti do 3 let
DD Janovice u Rýmařova
DD Milovice
KÚ a DD Liberec
DD a speciální škola Žatec
CHs and special schools
DD, příspěvková organizace
DD Štíty
DD Hodonín
DD Lichnov
DD Hora Sv.Kateřiny
DD pro děti od 1-3 let, o.ps.
DD - rodinného typu Havířov - Podlesí
DD Chomutov
‚CHs and special schools
DD „Země dětí“ Česká Kamenice
DD Domino
DD Pyšely
DD Dolní Počernice
43
OBDAROVANÁ OBČANSKÁ SDRUŽENÍ/
DONEES - CIVIC ASSOCIATIONS
datum/
date
22.1.2004
2.2.2004
12.2.2004
24.3.2004
1.6.2004
16.6.2004
15.7.2004
23.7.2004
23.7.2004
27.7.2004
28.7.2004
2.8.2004
12.8.2004
12.8.2004
3.9.2004
3.9.2004
30.9.2004
1.10.2004
25.10.2004
25.10.2004
29.10.2004
9.11.2004
11.11.2004
2.12.2004
2.12.2004
2.12.2004
2.12.2004
15.12.2004
15.12.2004
15.12.2004
21.12.2004
CELKEM/TOTAL
účel/
purpose
Otevřená náruč/Open Arms (Otevřená
náruč)
prázdninové a víkendové pobyty/holiday
and weekend stays
INTEGRACE/INTEGRATION
Adopce/Adoption
Život rozkvétá v tvých rukou/Life Blooms
in Your Hands
náklady na dobrovolníky/costs incurred
on volunteers
Otevřená náruč/Open Arms
Ozdravný pobyt/Ozdravný pobyt
Health stay
Diagnosticko-terapeutické pobyty/Diagnostic and therapeutic stays
Socio-terapeutické pobyty/Social and
therapeutic stays
Mezinárodní letní tábor pro romské
a „neromské“ děti/International summer
camp for Roma and „non-Roma“ children
Kulturní akce/cultural events
Letní tábor/summer camp
Vylepšování interiérů v DD/interior renovation in children‘s home
Publikace „Život venku/„Life Outside“
publication
publikace Život venku/„Life Outside“
publication
Hej rup/Hej rup
Jarmarky pro šikovné ručičky/Clever
Hands Fair
kulturní akce/cultural events
kulturní akce/cultural events
Den pro toleranci/Day for Tolerance
Život rozkvétá v tvých rukou/Life Blooms
in Your Hands
Můj byt/My Home
Vybvení stacionáře nábytkem/Furniture for
the care centre
Zdravotnická a přístrojová technika/Medical equipment and devices
Projekt „Mosty v Lukách“/„Bridges in
Meadows“ Project
Provoz mateřského centra/Running of the
maternity centre
Pomoc handicapovaným dětem/Help to
handicapped children
Léčba a prevence drogových závislostí/
Drug addict therapy and prevention
Potřeby handicapovaných dětí/Handicapped children‘s needs
Můj byt/My Home
číslo příslibu/
no. of pledge
pledge 03190
částka/
amount (in CZK)
80 000,00
název Občanského sdružení/
civic association‘s name
OS Člověk hledá člověka
pledge 03049
47 300 ,00
pledge 03208
pledge 04010
pledge 04107
6 000,00
177 000,00
400 000,00
pledge 04106
30 000,00
pledge 04137
pledge 04123
200 000,00
15 000,00
pledge 04126
40 000,00
OS LOGO
pledge 04125
35 000,00
OS LETNÍ DUM
pledge 04135
20 000,00
Romské OS Miret
pledge 04139
pledge 04124
pledge 04145
54 870,00
40 000,00
200 000,00
pledge 04136
43 250,00
OS Děti našeho světa
pledge 04136
56 750,00
OS Děti našeho světa
pledge 03211
pledge 04164
18 000,00
233 000,00
OS Člověk hledá člověka
OS Člověk hledá člověka
pledge 04146
pledge 04146a
pledge 04181
pledge 04192
20 090,00
19 890,00
10 000,00
300 000,00
OS Člověk hledá člověka
OS Člověk hledá člověka
OS Děti našeho světa
OS Člověk hledá člověka
pledge 04193
pledge 04208
100 000,00
100 000,00
OS Člověk hledá člověka
OS Přátelství
pledge 04211
500 000,00
OS Život Dětem
pledge 04215
250 000,00
OS Luka
pledge 04219
40 000,00
pledge 04218
250 000,00
OS Píšťalka
pledge 04223
100 000,00
OS SANANIM
pledge 04228
170 000,00
OS Sluneční zahrada
pledge 04193
30 000,00
3 586 150,00
OS ŠVAGR
OS Děti našeho světa
OS Člověk hledá člověka
OS Člověk hledá člověka
OS Malíček
OS Člověk hledá člověka
OS Kruh přátel DD a ÚSP
OS Člověk hledá člověka
OS Malý princ
OS Člověk hledá člověka
OS přátel mateřského centra
OS Člověk hledá člověka
OBDAROVANÉ KOJENECKÉ ÚSTAVY/
DONEES - INFANT HOMES
datum/
date
7.1.2004
27.1.2004
27.1.2004
27.1.2004
27.1.2004
27.1.2004
27.1.2004
2.2.2004
31.3.2004
10.9.2004
10.9.2004
10.9.2004
10.9.2004
25.10.2004
5.11.2004
CELKEM/TOTAL
účel/
purpose
hiporehabilitační služby/hippo-therapy
services
hračky/toys
hračky/toys
hračky/toys
hračky/toys
hračky/toys
hračky/toys
hračky/toys
pomůcky pro stimulaci zraku/sight
stimulation aids
pobyt v přírodě/stay in the country
pobyt v přírodě/stay in the country
pobyt v přírodě/stay in the country
otužování dětí/children‘s conditioning
ozdravný pobyt/health stay
muzikoterapie/music therapy
44
číslo příslibu/
no. of pledge
příslib/pledge 03064
částka/
amount (in CZK)
600,00
příslib/pledge 03198
příslib/pledge 03199
příslib/pledge 03200
příslib/pledge 03201
příslib/pledge 03202
příslib/pledge 03206
příslib/pledge 03207
příslib/pledge 04014
8 514,50
9 177,50
9 109,00
9 177,50
9 177,50
8 840,50
9 177,50
71 800,00
příslib/pledge 04147
příslib/pledge 04148
příslib/pledge 04149
příslib/pledge 04150
příslib/pledge 04153
příslib/pledge 04173
42 000,00
20 000,00
20 000,00
18 000,00
31 680,00
80 000,00
347 254,00
název Kojeneckého ústavu/
infant home‘s name
KÚ Krč
KÚ Krnov
KÚ Aš
KÚ Krč
KÚ Janovice - Rýmařov
KÚ Kyjov
KÚ Brno
KÚ Johanka
KÚ Krč
KÚ Krč
KÚ Krč
KÚ Krč
KÚ Krč
KÚ Most
KÚ Krč
OSTATNÍ OBDAROVANÍ/
DONEES - OTHER
datum/
date
7.1.2004
9.1.2004
9.1.2004
12.1.2004
20.1.2004
2.2.2004
18.2.2004
19.2.2004
26.2.2004
1.3.2004
3.5.2004
31.5.2004
3.6.2004
8.6.2004
23.7.2004
27.7.2004
2.8.2004
27.8.2004
30.9.2004
5.10.2004
19.10.2004
25.10.2004
25.10.2004
25.10.2004
29.10.2004
10.11.2004
12.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
2.12.2004
2.12.2004
2.12.2004
2.12.2004
2.12.2004
2.12.2004
2.12.2004
2.12.2004
2.12.2004
2.12.2004
2.12.2004
15.12.2004
15.12.2004
15.12.2004
22.12.2004
31.12.2004
CELKEM/TOTAL
účel/
purpose
Náklady spojené s vydáváním časiopisu Zámeček/Costs connected with the publication of „Zámeček“ magazine
Časopis Zámeček č. 39/Zámeček magazine no. 39
Časopis Zámeček č38/Zámeček magazine no. 38
Časopis Zámeček/Zámeček magazine
Pronájem tělocvičny/Rent of gymnasium
Příspěvek na studium - Jan Cabada/Contribution for studies
- Jan Cabada
Náklady spojené s vydáváním časopisu/Costs connected with
the publication of the magazine
Infolinka 2004/Infoline 2004
Náklady na víceúčelové hřiště/Costs of multi-purpose
playground
Náklady na víceúčelové hřiště/Costs of multi-purpose
playground
Resocializace matek/Re-socialisation of mothers
Život rozkvétá v tvých rukou/Life Blooms in Your Hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life Blooms in Your Hands
Život rozkvétá v tvých rukou/Life Blooms in Your Hands
Dětské programy, materiál/Children‘s programme, material
Letní tábor/Summer camp
Pobyt, ochrana přírody/Stay, nature protection
Tábor s ekosociální náplní/Camp with ecological and social
programme
Pobyt v přírodě/Stay in the country
Ozdravný pobyt - Oriflame dětem/Health stay - Oriflame to
Children
Resocializace matek/Re-socialisation of mothers
Vydání knihy/Book publishing
Školné ve speciálních školách/School fee - special schools
Vybavení klubu/Club equipment
Školné ZUŠ/School fee - basic art school
Časopis zámeček/„Zámeček“ magazine
Časopis NRP/NRP magazine
Časopis Zámeček/„Zámeček“ magazine
Časopis Zámeček/„Zámeček“ magazine
Provoz hypoterapeuticko - sportovního centra/Running of the
hippo-therapeutic and sports centre
Výuka dětí se specifickými a vzdělávacími potřebami/Education of children with special educational needs
Činnost klubu v rámci práce s handicapovanými dětmi/Club
activities - working with handicapped children
Rekonstrukce krizového centra/Renovation of crisis centre
Rehabilitační pobyty/Rehabilitation stays
Cestovné, doprava a ostatní/Travel expenses, transport and
other expenses
Projekt integrace zdravot. Postižených dětí do společnosti/
Project for the Integration of Children with Disabilities into
Society
Poskytování služeb rané péče/Provision of early care services
Realizace projektu „Domeček/Implementation of the „Little
House“ Project („Domeček)
Projekt „Pomozte jim žít a zemřít doma“/„Help Them Live and
Die at Home“ Project („Pomozte jim žít a zemřít doma“)
Projekt „Fotbalem proti drogám a kriminalitě“/„Football
against Drugs and Criminal Activity“ Project („Fotbalem proti
drogám a kriminalitě“)
Projekt na zlepšení zdravotního stavu dětí/Children‘s Health
Improvement Project
Vybavení a provoz školy/Equipment and running of the school
Vybavení a provoz školy/Sports centre construction
Realizace sportovního centra/Sports centre construction
nákup vánočních dárků - veřejná sbírka výtěžek/Purchase of
Christmas presents - proceeds from a fundraising campaign
číslo příslibu/
no. of pledge
částka/
amount (in CZK)
jméno a příjmení obdarovaného/
donee‘s name and surname
pledge 03188
pledge 03093
pledge 03093
pledge 03093
pledge 03189/II
47 300,00
42 430,00
41 480,00
15 750,00
37 600,00
Středisko náhradní rodinné péče
Duha Psohlavci
Duha Psohlavci
Duha Psohlavci
Středisko náhradní rodinné péče
pledge
10 000,00
Podnikatelská škola
pledge 03188a
pledge 04015
80 000,00
51 480,00
Středisko náhradní rodinné péče
Středisko náhradní rodinné péče
pledge 04012
100 000,00
Ústav sociální péče Litvínov
pledge 04012
pledge 03052
pledge 04047
pledge 04089
100 000,00
43 450,00
10 000,00
10 000,00
pledge 04072
pledge 04121
pledge 04140
pledge 04132
10 000,00
10 000,00
60 000,00
25 000,00
Ústav sociální péče Litvínov
DROP IN o.p.s.
Pomocná škola internátní
Zvl.škola internátní Radkov-Dubová
Naděje, domov pro děti s ment. a těl.
postižením
DCHB-Domov sv. Markéty
Duha Psohlavci
Suchopýr o.p.s.
pledge 04129
pledge 04151
10 000,00
18 000,00
Poškolák o.s.
SMŠ pro děti s více vadami
pledge 04155
pledge 04160
pledge 04172
pledge 04174
pledge 04178
pledge 04176
pledge 04183
pledge 04177
pledge 04191
pledge 04191
23 464,00
70 000,00
11 000,00
20 000,00
9 660,00
12 200,00
45 000,00
40 000,00
20 070,00
79 930,00
SMŠ pro děti s více vadami
DROP IN o.p.s.
Školní SK při 12.ZŠ Chomutov
Zvláštní zařízení pro výkon
Romské sdružení občanského porozumění
Slezská diakonie
Duha Psohlavci
Středisko náhradní rodinné péče
Duha Psohlavci
Duha Psohlavci
pledge 04200
450 000,00
pledge 04202
50 000,00
pledge 04203
pledge 04205
pledge 04206
200 000,00
150 000,00
250 000,00
Klub Kvítek
Kulturně-osvětové poradenské centrum
Sdružení zdravotně postižených
pledge 04207
200 000,00
Kontakt bB, OS pro studium a sport
pledge 04209
pledge 04210
200 000,00
150 000,00
Daneta, svépomocné sdružení
Společnost pro ranou péči
pledge 04212
100 000,00
Karviná 2000, o.p.s.
pledge 04216
250 000,00
Společnost pro mukopolysacharidosu
pledge 04222
350 000,00
Školská fotbalová liga, o.p.s.
pledge 04214
pledge 04217
pledge 04220
pledge 04201
35 000,00
35 000,00
20 000,00
200 000,00
Sdružení na pomoc chronicky nemocným
Mateřská škola romská - internátní
Společenství pomoci o.s.
Sdružení Děti
34 286,50
3 728 100,50
Dětský ranč Hlučín
SZŠ Domino 2, spol. s r.o.
children from children‘s homes
45
OBDAROVANÉ PĚSTOUNSKÉ RODINY/
DONEES - FOSTER FAMILIES
date/
datum
7.1.2004
12.1.2004
2.2.2004
19.2.2004
19.2.2004
25.3.2004
8.4.2004
3.5.2004
12.5.2004
19.5.2004
2.7.2004
22.7.2004
22.7.2004
22.7.2004
28.7.2004
3.8.2004
3.8.2004
11.8.2004
13.8.2004
20.9.2004
15.10.2004
14.12.2004
2.12.2004
26.10.2004
26.10.2004
26.10.2004
12.11.2004
14.12.2004
14.12.2004
30.12.2004
CELKEM/TOTAL
účel/
purpose
hudební kurz/music course
příspěvek na osobního asistenta/contribution for
a personal assistant
školné ZUŠ/school fee - basic art school
příspěvek na osobního asistenta/personal assistant
contribution
pomoc pěstounům/contribution to foster family
pomoc pěstounům/contribution to foster family
pomoc pěstounům/contribution to foster family
dopravné dětí spojených s hostitelskou péčí/children‘s travel expenses plus host care
pomoc pěstounům/contribution to foster family
pomoc pěstounům/contribution to foster family
pomoc pěstounům/contribution to foster family
pomoc pěstounům/contribution to foster family
rodinný pobyt/family stay
slabikář/primer
školní pomůcky/school aids
školné ZUŚ/school fee - basic art school
cestovné/travel expenses
školné ZUŠ/school fee - basic art school
pomoc pěstounům/contribution to foster family
pomoc pěstounům/contribution to foster family
pomoc pěstounům/contribution to foster family
pomoc pěstounům/contribution to foster family
rekonstrukce Domu na půli cesty/Dům na půl cesty
renovation
výuka angličtiny/English course
školné LŠU/school fee - popular school of art
příspěvek do života/life contribution
pomoc pěstounům/contribution to foster family
hiporehabilitace/hippo-therapy
sportovní náčiní a kytary/sports equipment and
guitars
sociální výpomoc/social contribution
no. of pledge/
číslo příslibu
03177
03183
částka/
amount (in CZK)
10 000,00
17 500,00
03071
03182
11 200,00
5 000,00
04013
04013
04013
03216
6 000,00
3 000,00
3 000,00
5 000,00
04013
04035
04013
04013
04131
04119
04138
04133
04127
04128
04013
04013
04013
04013
04213
3 000,00
10 000,00
3 000,00
3 000,00
20 000,00
40 000,00
2 500,00
7 000,00
10 000,00
15 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100 000,00
04170
04171
04166
04013
04227
04226
1 600,00
12 800,00
15 000,00
3 000,00
12 000,00
12 110,00
04240
74 610,00
417 320,00
jméno a příjmení obdarovaného pěstouna/
donee‘s name and surname
Rodina Bělanských
Petr a Jiřina Jonštovi
Emil Horák
SZYMANIKOVÁ Marie
NOVOTNÝ Zdeněk MUDr
NOVOTNÝ Zdeněk MUDr
NOVOTNÝ Zdeněk MUDr
BIELOVÁ Jiřina
NOVOTNÝ Zdeněk MUDr
KRYKLOVÁ
NOVOTNÝ Zdeněk MUDr
NOVOTNÝ Zdeněk MUDr
Sdružení pěstounských rodin
MOTALOVÁ Karolína
NĚMCOVÁ Zdeňka
TĚTHALOVÁ Ludmila
Anastázie a Jiří Badejovi
BĚLANSKÁ Marcela
NOVOTNÝ Zdeněk MUDr
NOVOTNÝ Zdeněk MUDr
NOVOTNÝ Zdeněk MUDr
NOVOTNÝ Zdeněk MUDr
Sdružení pěstounských rodin
STEJSKAL Tibor
STEJSKAL Tibor
NOVOTNÝ Zdeněk MUDr
NOVOTNÝ Zdeněk MUDr
CINIBURKOVÁ Jaroslava
ŠUSTROVÁ Jiřina
TRNKA Josef
PROJEKTOVÉ NÁKLADY (NA USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY ZPRACOVÁVANÉ NTM )/
PROJECT COSTS (OF IMPLEMENTED PROJECTS DEVELOPED BY THE FOUNDATION)
Text/Text
projekt Připoj se II. a III. ročník/Make a Connection Project, Year II and III
projekt Adopce/Adoption Project
CELKEM/TOTAL
46
Částka/Amount (in CZK)
300 412,00
129 042,40
429 454,40
DÁRCI:
DÁLE DĚKUJEME:
Alzasoft
Art For Pormotion
Flaga plyn
Mitsubischi
Baxter
Slotgame
Citco
Clofford Chance
SPP Bohemia
Ferosta
Ridgefield
PARTNEŘI:
RAVO-AUDIT S.R.O., PRAHA
Děkujeme, že našemu snažení
dáváte konkrétní smysl!
Thank you for giving real
meaning to our efforts!
Nadace Terezy Maxové
Jankovcova 2
170 00 Praha 7
tel.: +420 221733247
[email protected]
čú 3594690267/0100
IČO 65996631
Nadace Terezy Maxové
Jankovcova 2
170 00 Praha 7
tel.: +420 221733247
[email protected]
Bank account no.: 3594690267/0100
Company Registration No.: 65996631
Speciální grafický papír Modigliani dodal Antalis s.r.o.
vzorková prodejna Le Papier, Chodská 11, Praha 2
Grafický design: © 2005, KANTOR‘S CREATIVE CLUB

Podobné dokumenty

Wellness, Whirlpools Bazény/Pools

Wellness, Whirlpools Bazény/Pools Náročné zkoušky ve fázi výroby a důkladná výstupní kontrola jsou základem pro uspokojení nejen tuzemských, ale i zahraničních zákazníků. Kvalita nabízených produktů a jejich spolehlivost je zajiště...

Více

Doplněk katalogu únor 2014

Doplněk katalogu únor 2014 pracuje v režimu den/noc, má mechanický IR filtr a funkci DSS zvýšení citlivosti. Provedení v kovovém venkovním antivandal klimakrytu vybaveném topením a větrákem, provedení je včetně montážní konz...

Více

5 Úloha telekomunikací v národním hospodářství, segmentace

5 Úloha telekomunikací v národním hospodářství, segmentace podmínky (především vysoká finanční jistina), že téměř žádný z vybraných subjektů nezačal svou činnost, zvláště když po značných problémech s uzavřením připojovací smlouvy s SPT Telecomem, tento so...

Více

práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny

práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny úroveň B2 podle SERR: „Jste redaktor/ka časopisu POMÁHÁME SI, váš nadřízený od vás požaduje článek na téma výcvik asistenčních psů. Podle TEXTU si připravte 5 otázek pro chystaný rozhovor s odborní...

Více

99 Kč - Oriflame - Zuzana Sovišová

99 Kč - Oriflame - Zuzana Sovišová velmi hebký na rtech a poskytuje dlouhotrvající pocit zvláčnění; výsledkem jsou lesklé, jemné rty. 5 ml

Více