Zpravodaj_3_2013

Komentáře

Transkript

Zpravodaj_3_2013
Zpravodaj
Ročník XXIV., číslo 3 – srpen 2013
Z p r á v y z r a d n i c e
Vážení spoluobčané,
jednání zastupitelstva před letní­
mi prázdninami se zabývalo dotační
kauzou spojenou s investicí „Rozvoj
infrastruktury města Lázně Bohda­
neč – Ráj“. Akce probíhala v letech
2008 – 2010, tedy v předchozím vo­
lebním období a byla financována
z evropské dotace. Provázela ji řada
indicií, které k nám postupně přivedly
kontrolní orgány – Nejvyšší kontrolní
úřad, Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod a Ministerstvo financí ČR.
Kontroly shodně konstatovaly, že došlo k porušení rozpočtové ká­
zně (nabídková cena vyšší než cena srovnávací a porušení smlouvy
o poskytnutí dotace nedodržením ustanovení zákona o veřejných
zakázkách). Výše odvodu byla stanovena na 50 463 915 Kč. Násled­
ně město obdrželo platební výměr na penále 37 263 970 Kč. Celkem
tedy mělo město zaplatit 87 727 885 Kč. Žádostem o prominutí od­
vodu a penále bylo zčásti vyhověno a město v listopadu 2012 vrátilo
4 814 762 Kč.
Vrácením dotace vznikla městu škoda v řádech milionů. Součas­
ní zastupitelé v průběhu posledních dvou let, kdy probíhaly kontroly,
a právníci hájili zájmy města, dostávali všechny dostupné informace.
Po kladném vyřízení poslední žádosti města (prominutí penále) se
celá záležitost znovu vrátila na půdu zastupitelstva. K tomuto jednání
jsme měli k dispozici právní posouzení a jeho zpracovatelka se jed­
nání zastupitelstva zúčastnila.
Na závěr jednání zastupitelé hlasovali o navržených usneseních.
Ta naplňovala zákonné povinnosti každého zastupitele. Tyto povin­
nosti se odvozují od složeného slibu zastupitele (…funkci budu vy­
konávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou
a zákony ČR) a zákona o obcích (podle §38 odst. 6 je obec povinna
nejenom chránit majetek ale i uplatňovat právo na náhradu škody).
V usneseních bylo navrženo podání kvalifikovaného podnětu
o podezření z trestného činu překročení pravomoci úřední osobou
a uložen úkol identifikovat konkrétní podíl úředníků na realizaci pro­
jektu a jejich případnou odpovědnost za škodu podle pracovněpráv­
ních předpisů.
V závěrečném hlasování návrh usnesení nezískal potřebnou vět­
šinu 8 hlasů a navržená usnesení nebyla schválena. Proti hlasovali
zastupitelé, kteří byli ve vedení města v době realizace stavby a měli
tedy přímou zodpovědnost – I. Šimková, Z. Gilar, V. Měkota, J. Vanáč.
Spolustraníci L. Svobodová a J. Štěpanovský zůstali politicky loajální
a zdrželi se hlasování. Proti schválení tohoto usnesení hlasoval také
J. Fröhlich. Nepochopitelné bylo hlasování předsedy kontrolního vý­
boru V. Měkoty. Kontrolní výbor totiž doporučil zastupitelstvu navr­
žená usnesení přijmout a on sám potom hlasoval opačně. Se mnou
pro schválení hlasovali Z. Kořínková, L. Marič, J. Jurenka, L. Král,
Z. Makovský, R. Turina. Při sudém počtu přítomných zastupitelů bylo
hlasování 7 : 7.
Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč
Osobně jsem při projednávání a hodnocení této dotační kauzy,
která ohrozila město, v nezáviděníhodné situaci. Akce proběhla po­
dle scénáře, před kterým jsem zastupitele varovala při svém odstou­
pení z funkce starostky v roce 2007. Od mého návratu na radnici
v roce 2010 jsem vynaložila velmi mnoho času a energie, aby dopa­
dy lajdáctví a neprofesionality při realizaci akce Ráj byly pro město
co nejmenší, což se nakonec podařilo. Po velkém úsilí a za pomoci
právníků město vrátilo „pouze“ 5 mil. Kč z předepsaných 88 mil. Kč.
Moje práce je zejména těmi, kteří nesou odpovědnost za to, co
se stalo, vykládána jako snaha o jakousi pomstu nebo (jak bylo ře­
čeno na zastupitelstvu) hon na čarodějnice. Kolegyně I. Šimková
a ostatní zastupitelé, kteří tehdy byli ve vedení města, sklízí důsledky
důvěry v úředníky, kteří byli za úřad za investice a dotace při realizaci
dotačního projektu odpovědni, za důvěru v jejich schopnosti a jejich
loajalitu k městu.
Nepořádám žádný hon. Snažím se vyrovnat se svými povinnost­
mi, které jsem vstupem na radnici v roce 2010 převzala. Jsem si
vědoma, že dnes jsem já v obdobné situaci a musím se spoléhat
na znalosti, schopnosti a charakter zaměstnanců města. Za jejich
práci nesu plnou odpovědnost, přijala jsem ji převzetím funkce.
Na této zodpovědnosti se podílejí všichni zastupitelé, kteří pře­
vzali mandát a hlasováním rozhodují v orgánech města. Pokud se
spoléhají na kolektivní neodpovědnost kolektivního orgánu, mýlí
se. K nahlédnutí jim doporučuji rozsudek 2T 77/2011, kterým byli
odsouzeni jednotliví členové zastupitelstva jedné moravské obce
za nezákonné rozhodnutí.
Kolegyně I. Šimková by měla sama usilovat o to, aby policie
všechny nestandardní okolnosti této zakázky prověřila a prokázalo
se, že za všemi chybami byla jen nezkušenost, nedbalost a ne úmysl.
Květoslava Jeníčková, starostka
Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s.
ve spolupráci s Léčebnými lázněmi Bohdaneč, a.s.
Vás srdečně zve na
LOUČENÍ S LÉTEM
sobota 14. 9. 2013 od 14 hod. Na Lužci
Program
ve sportovním
duchu pro děti
i dospělé
I n f o r m a c e z o d b o r u r o z v o j e m ě s t a
Alej k Neratovu
Známe dodavatele zametacího stroje
Necelý kilometr dlouhá alej čítající 157 stro­
mů pestré druhové skladby (dub, jilm, lípa,
olše, mléč a jírovec) se nachází na pravé stra­
ně Opatovického kanálu po obou stranách
komunikace III. třídy č. 0361 a byla pravdě­
podobně založena v 16. století budovateli
rybniční soustavy a Opatovického kanálu
za účelem zpevnění břehů.
Vzhledem ke stáří stromů a nedostatečné
péči se alej nenachází v dobrém stavu. Pa­
dající větve nebo přímo části stromů ohrožu­
jí chodce i projíždějící automobily. Přestože
Město Lázně Bohdaneč není vlastníkem
dotčených pozemků, stromořadí leží v jeho
katastru a jako dotčený orgán je povinen
vzniklou situaci řešit. A to i z toho důvodu,
že je alej od roku 1996 registrována jako vý­
znamný krajinný prvek (VKP).
Proto bylo na začátku července provede­
no Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D., znalcem
v oboru ochrany přírody, odborné posouzení
aleje, a to včetně 54 ks poškozených stromů,
o jejichž pokácení požádali vlastníci – Povodí
Labe, s. p., SÚS Pardubického kraje, Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj a Stát­
ní statek Jeneč. K 11. 7. 2013 bylo zahájeno
správní řízení o povolení kácení dřevin v aleji
k Neratovu a v této chvíli běží lhůta na vyjád­
ření dotčených orgánů a účastníků.
Společným cílem všech zúčastněných
stran je obnova stromořadí včetně nové vý­
sadby, zachování statutu VKP a zlepšení
dopravně jízdních vlastností dané lokality
s ohledem na budoucí řešení situace spoje­
né s plánovanou výstavbou v obci Neratov.
Po uplynutí odvolací lhůty k výsledku výběrového řízení na dodávku nového zametacího
stroje mohl být koncem měsíce června zveřejněn vítěz soutěže. Hodnotící komisí byla jako
nejvhodnější posouzena nabídka společnosti SOME Jindřichův Hradec s.r.o. s nabídkovou
cenou 2 251 000 Kč bez DPH (90 % bude hrazeno z dotačních prostředků). S firmou byla
začátkem prázdnin uzavřena kupní smlouva na dodávku zametacího stroje typu MATHIEU
AZURA MC 200. Termín dodání vozu se předpokládá v říjnu letošního roku.
Alej k Neratovu – odkaz našich předků.
Vyhláška vychází vstříc
majitelům zahrad
15. července nabyla pod číslem 189/2013
Sb. účinnosti novela vyhlášky o ochraně dře­
vin a povolování jejich kácení. Vyhláška přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení
dřevin v soukromých zahradách. Majitel
zahrady již nebude muset žádat ve správním
řízení o povolení kácet stromy, které se na ní
nacházejí. Sám si tak bude moci rozhodnout,
co na svém pozemku chce mít a co nikoli.
Předpokládá se, že si svůj majetek nezničí,
že se jej naopak bude snažit zvelebit.
Zahrada je definována jako pozemek
u bytového nebo rodinného domu v zastavě­
ném území obce, který je stavebně oploce­
ný a nepřístupný veřejnosti. Živý plot přitom
za stavební oplocení považován není. Tuto
podmínku nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich
není vyloučen trvalý pobyt osob.
Vyhláška zároveň posiluje ochranu stro­
mořadí a ochranu souvislých zapojených
porostů dřevin přesahujících 40 m2. Ke kácení stromořadí nebo stromů, které jsou
součástí stromořadí, a to bez ohledu
na obvod jejich kmene ve výšce 130 cm nad
zemí, je nutné povolení, které vydá orgán
ochrany přírody. Ochraně podléhají keřové
porosty jako dosud, nově také zapojené po­
rosty stromů s obvodem kmene menším než
80 cm ve výšce 130 cm přesahující 40 m2.
Zdravotní středisko čeká výměna oken a dveří
Stromořadí je pro účel vyhlášky defino­
váno jako souvislá řada nejméně deseti stro­
mů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v ně­
kterém úseku souvislé řady některý strom,
pořád se jedná o stromořadí. Za to se na­
opak nepovažují stromy rostoucí v ovocných
sadech a v plantážích dřevin.
Více informací získáte na Odboru rozvoje
města Městského úřadu Lázně Bohdaneč.
Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města
Záchrana čapí rodinky
v Pasíčkách
Čapí rodinka je každoročně oblí­
benou atrakcí pro místní občany i ná­
vštěvníky. Proto také všechny zaskočila
zpráva, že se na konci května zranil je­
den čáp z páru hnízdícího na komíně
v areálu lázní. A že na komíně zůstala
nevylíhnutá vejce. Zraněný čáp byl od­
vezen do Záchranné stanice v Pasíč­
kách, kde ho intenzivní péčí zachránili.
Než se ale zcela uzdravil a mohl dostát
rodičovským povinnostem o snůšku,
byla nutná péče odborníků z Pasíček.
Všechno nakonec dobře dopadlo,
zdravý čáp byl vypuštěn do volné pří­
rody poblíž rybníku Nový u golfového
hřiště a z vajec se vylíhla 2 mláďata. Ne­
sou jména Kvido Junior a Julinka. Za­
tím jsou stále v Pasíčkách, ale na pod­
zim je čeká vypuštění do volné přírody.
Josef Cach, vedoucí ZS Pasíčka
V měsíci červenci bylo vyhlášeno výběrové řízení na výměnu oken a dveří na budo­
vě zdravotního střediska Na Lužci. Stávající okna a dveře již dosloužila. Výběrového
řízení se zúčastnilo 5 firem, 2 z nich byly pro nesplnění podmínek zadávacího řízení ze
soutěže vyloučeny. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Na realizaci vý­
měny oken a dveří byla vybrána firma HOKR, spol. s r.o. se sídlem Smilova 485, Pardu­
bice. Vysoutěžená částka za provedení díla činí 919 600 Kč včetně DPH. Práce budou
zahájeny v druhé polovině srpna a jejich ukončení je plánováno na druhou polovinu
září letošního roku. V době výměny oken bude provoz zdravotního střediska omezen.
Jitka Vomlelová, referent odboru správy majetku
Malí čápi Kvido Junior a Julinka
2 |
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Setkání infocentra s občany
Zprávy z městské knihovny
Milí občané, dne 20. 7. pro vás Město Lázně
Bohdaneč ve spolupráci s Městsko-lázeňským
informačním centrem připravilo 1. ročník
Magdalénské pouti. Tato akce měla v Lázních
Bohdanči svou tradici, která byla ale na dlouhá
desetiletí přerušena. Myšlenkou organizátorů
bylo přesně po padesáti letech opětovné založení tradičních oslav
svátku svaté Magdalény spolu s účastí místních občanů, podnikate­
lů i lázeňských hostů.
K poslechu zahrály skvělé kapely Žalozpěv a Žamboši, k vidění
byly tradiční trhy, šermířská vystoupení, lukostřelba a mnoho atrakcí
pro děti. V průběhu pouti pak zájemce provázel po zajímavostech
města bohdanečský kronikář PhDr. Miloš Charbuský, CSc.
Věřím, že se vám akce líbila a opět se spolu sejdeme na další
plánované akci, kterou bude v sobotu 14. 9. Loučení s létem.
Dovolte mi poděkování všem, kteří pomáhají dobré věci a aktivně
do infocentra přinášejí menší či větší pytle s plastovými víčky pro tříle­
tou Justýnku, která se narodila s Williamsovým syndromem. K dnešní­
mu dni se nám jich tu sešlo 87 kg a v jejich sběru dále pokračujeme.
Také bych ráda poděkovala místnímu občanovi panu Janu
Matýskovi, díky jehož poctivé práci a šikovnosti má infocentrum plně
zrekonstruovanou zahrádku. Je k dispozici cyklistům, kteří využívají
bohdanečské cyklotrasy, ale i vám místním občanům pro příjemný
odpočinek nebo občerstvení se.
Nezapomeňte, že nás můžete navštívit na facebookovém profilu
„Informační centrum Lázně Bohdaneč“, nebo osobně v naší provo­
zovně, kde jsme vám ochotně k dispozici.
Na začátku letošního roku získala knihovna několik nových regá­
lů na knihy a byly provedeny drobné úpravy rozmístění nábytku tak,
aby byl výběr knih snadnější a přehlednější. Také naše dvě interne­
tové stanice byly zmodernizovány zakoupením jednoho nového PC
a dvou monitorů.
Stejně jako v loňském roce knihovnu navštěvovali žáci místní
ZŠ. Prvňáčci nás přesvědčili, že umí zacházet s knížkami a dobře
Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D., ředitelka MIC
Bohdanečské náměstí ve víru Magdalénské pouti.
Prvňáčci pasovaní na čtenáře.
ovládají všechna písmenka abecedy a mohli proto být na začátku
června pasováni na čtenáře. Druháčci přišli pobesedovat s tetou
Bětou, pomohli jí napravit popletené pohádky a na památku jí na­
kreslili veselou knížku plnou písmenek. Třeťáci přečetli knihu Děti
z Bullerbynu a přišli si do knihovny popovídat o její autorce Astrid
Lindgrenové a jejích dalších
knížkách. Se čtvrťáky jsme si
povídali o pověstech z naše­
ho okolí a páťáci zase před­
vedli, co si pamatují z našich
společných besed a jak umí
hledat v naučné literatuře.
Naše knihovna se také
zúčastnila soutěže pro děti
„Lovci perel“. Po přečtení kni­ Slavnostní předání ocenění vítězkám
hy označené jako „perlorod­ soutěže „Lovci perel“.
ka“, lovci odpověděli na pár
jednoduchých otázek a za správné odpovědi získávali opravdové
perly. Nejvíce perel v naší knihovně „ulovily“ Terezka Víšková z 3. B
a Karolína Zacklová ze 7. A, které se pak zúčastnily slavnostního
vyhlášení vítězů soutěže v knihovně města Hradce Králové.
Přejeme příjemnou dovolenou, dětem hezký zbytek prázdnin
a těšíme se na shledání s vámi v knihovně.
Dana Műckeová, ředitelka Městské knihovny Lázně Bohdaneč
Bohdanečský silák se neztratil
Ve dnech 23. – 28. 6. 2013 se konaly hry 6. letní Olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlín­
ském kraji. Poprvé v historii této akce bylo do her zařazeno i vzpírání. Za Pardubický kraj
si vybojoval účast svými výkony David Kůrka z oddílu SK Lázně Bohdaneč. Na olympiádu
se jelo s cílem účasti a též získání zkušeností na takové velké akci, protože nemoc Davida
vyřadila z trénování na celý rok. Aby opět získal formu, začal na sobě znovu na začátku
roku pracovat. Při oznámení o zařazení do olympiády David zabral a usilovným tréninkem
zvýšil svůj osobní rekord pro pořádané hry. Výkonem v trhu 46 kg a nadhozu 62 kg obsa­
dil 5. místo a nechal za sebou sportovce z jiných krajů. Náleží mu tedy pochvala za jeho
výkony a držíme palce k dalším, ještě lepším výkonům.
Jan Zelenák, oddíl vzpírání SK Lázně Bohdaneč
S R PEN
2 0 1 3 Bohdanečtí siláci J. Zelenák a D. Kůrka.
| 3
Projekt „Kraj Pernštejnů
regionální produkt“ má zelenou
Předsedkyně MAS Bohdanečsko podepsala
před začátkem letních prázdnin deklaraci o part­
nerství a spolupráci za účelem vytvoření a další
koordinace společného regionálního značení
na území místních akčních skupin Bohdaneč­
sko, Regionu Kunětické hory a Holicko. Jednalo
se o nezbytný krok před obdržením schválené
dotace z Programu obnovy venkova Pardubic­
kého kraje na zavedení společné značky Kraj
Pernštejnů regionální produkt.
Ve stejnou dobu bylo zadáno vytvoření loga
jako symbolu „nového“ území a hlavní koordi­
nátor projektu MAS Regionu Kunětické hory
začal zpracovávat dokumentaci pro podání při­
hlášky do Asociace regionálních značek (ARZ).
Členem ARZ bychom se mohli stát na přelomu
měsíce srpna a září, na podzim pak proběhnou
oficiální setkání s potencionálními zájemci o re­
gionální značku. Rozhodování první certifikační
komise o udělení značky je naplánováno na za­
čátek roku 2014.
Máte-li zájem být u zrodu „něčeho“, co se jinde
už osvědčilo, dát ostatním vědět, že Vaše výrobky či potraviny jsou jedinečné a budou se líbit
či chutnat ostatním, kontaktujte pro více infor­
mací manažerku MAS Bohdanečsko Ing. Lenku
Makovskou ([email protected]).
Třeba to budete právě Vy, kdo získá v příštím
roce jeden z prvních certifikátů Kraj Pernštejnů
regionální produkt.
Mapka ČR s logy regionálních produktů již zachycuje nové území Kraje Pernštejnů
zatím v neutrální šedé barvě.
Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města
Regionální svazek obcí
Bohdanečsko se rozrostl
Letos potřetí se
sešla v úterý 2. čer­
vence v Langrově síni
Rada Regionálního
svazku obcí Bohda­
nečsko. Na programu
jednání byly dvě schválené dotace z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje na poraden­
skou činnost a podporu odbytu místní produkce,
2. rozpočtové opatření roku 2013, majetkové zá­
ležitosti a také přijetí 4 nových zájemců o členství
ve svazku. Přijetí obcí Břehy, Přepychy, Újezd
u Přelouče a Vápno bylo jednohlasné.
S ohledem na zahájení zpracování integrova­
né strategie území a s ním spojeného budoucího
společného čerpání dotací v rámci MAS Bohda­
nečsko, jsme velmi rádi, že je výsledkem několi­
kaměsíčních jednání úspěch v podobě scelené­
ho území mikroregionu.
K dnešnímu dni má tedy svazek obcí 24 členů
a na jeho území o rozloze 127 km2 žije bezmála
11 500 obyvatel.
Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města
4 |
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Z p r á v y z e z á k l a d n í š k o l y A m a t e ř s k é š k o l y L á z n ě B o h d a n e č
Ohlédnutí za koncem
školního roku
Konec školního roku byl v mateřské škole
ve znamení pohádek. Toto zajímavé a pestré
téma učitelky zpracovaly přiměřeně malým
předškoláčkům. Děti měly velký prostor pro
tvořivé aktivní činnosti jak výtvarné a pracov­
ní, tak i hudební a pohybové. Pohádkou měly
motivované i výlety a Den dětí. Celé téma děti
zakončily slavností v bohdanečské sokolov­
ně. V hudebně-tanečním programu „Pojďte
s námi za pohádkou“ předvedly pohádko­
vé postavy, tak jak si je samy představují
Ošerpovaní předškoláci se těší v září do 1. třídy.
utíkají jako voda, školka neodpočívá. Na pa­
vilonu C se malovalo a na školní zahradě byl
vybudován z prostředků Města
Lázně Bohdaneč nový chod­
ník. Všechny třídy se uklízely
a připravovaly na zahájení
provozu. Děti, které v září
nastoupí do školky, přivítají
pěkné a nově připravené
třídy.
Na školní slavnosti byla k vidění
Vodnická pohádka.
Po prázdninách
v mateřské škole
ve svém fantazijním dětském světě. Na závěr
slavnosti také proběhlo rozloučení s předško­
láky, kteří v září nastoupí do základní školy.
Poslední školní den jsme si s dětmi a ro­
diči popřáli hezké prázdniny a hodně sil
do dalšího školního roku. I když prázdniny
Poslední dva týdny v srpnu bude opět ma­
teřská škola plná života. Doznívá ještě prázd­
ninový provoz, ale s chutí a v plné síle se také
všichni chystají na nový školní rok. Do školky
přicházejí nově přijaté děti s rodiči, aby se se­
známily s prostředím mateřské školy, s nový­
mi kamarády a se svými učitelkami. Prostory
Rozloučení žáků 9. tříd
Ve čtvrtek 27. 6. se v aule naší školy
shromáždili žáci devátých ročníků, aby
společně uzavřeli jednu kapitolu ve svých
životech. Tento den byl totiž jejich posled­
ním dnem na naší škole.
Společně s žáky se přišli rozloučit také
jejich rodiče a přátelé. Nechyběli ani učitelé,
kteří naše deváťáky provázeli od první třídy
mateřské školy opět rozjasní výzdoba připo­
mínající konec léta a začátek podzimu.
V letošním školním roce byla kapacita
mateřské školy (103 dětí) naplněna. Děti
jsou rozděleny do čtyř tříd přibližně podle
věku. Všechny třídy budou i letos pracovat
podle vlastního vzdělávacího programu
mateřské školy „Od jara do zimy“, který je
upravován a aktualizován pro každý nový
školní rok. Součástí programu jsou také
kroužky angličtiny a hra na zobcovou flétnu,
které vedou učitelky mateřské školy. V rámci
předškolního vzdělávání bude dětem opět
nabídnuta předplavecká výuka v bazénu
v Pardubicích a nově lyžařský kurz
v areálu Hlinsko.
Na konci léta ožívají třídy
pestrými barvami, děti jsou
zapojeny do tvořivých čin­
ností souvisejících s letní­
mi a podzimními téma­
ty. Pro děti máme také
na celý školní rok na­
chystána divadelní předsta­
vení v mateřské škole a společné
akce doplňující školní vzdělávací program.
Jako jednu z prvních chystáme na 12. listo­
padu tradiční příjezd Martina na bílém koni
do Bohdanče. Informace k akcím i lyžařské­
mu kurzu najdou rodiče průběžně na inter­
netových stránkách a nástěnkách v mateř­
ské škole.
Mgr. Aneta Burešová, zástupkyně ředitele
až na druhý stupeň. Velký dík patřil oběma
třídním učitelkám Adéle Duškové a Ivě Ha­
velkové, které se celé čtyři roky na druhém
stupni snažily, aby jejich žáci prošli školou
hladce a bez větších problémů.
Obě třídy si připravily své prezentace
a dojaly tím všechny, kteří si je mohli připo­
menout ještě jako malé děti. Dnes už jsou
téměř dospělí a mají své sny a cíle. I to bylo
na prezentacích vidět.
Paní starostka žákům popřála hodně
úspěchů a společně s panem ředitelem
jim předala pamětní listy a dárky od měs­
ta. Celým večerem provázel opět pan učitel
Petr Borovec. Žáci také poděkovali svým
učitelům a rozloučili se s nimi. Na závěr ne­
chyběla sladká tečka, dort v podobě tříd­
ní knihy.
Milí deváťáci, přejeme vám hodně úspě­
chů v dalším životě a věříme, že na léta strá­
vená na naší škole budete rádi vzpomínat.
Vaši učitelé
Žáci opouštějící 9. třídu základní školy přebírají
pamětní listy z rukou paní starostky.
S R PEN
2 0 1 3 | 5
usnesení z astupitelst va města
Zastupitelstvo města na 24. zasedání
dne 13. 6. 2013 po projednání:
• Schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lázně
Bohdaneč za rok 2012 včetně zprávy auditora o výsledku pře­
zkoumání hospodaření města za rok 2012, a to bez výhrad.
• Schvaluje účetní závěrku Města Lázně Bohdaneč za rok 2012.
• Bere na vědomí zprávu o hospodaření v lesích za rok 2012.
• Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování rozpočtu Měs­
ta Lázně Bohdaneč ke dni 31. 3. 2013.
• Bere na vědomí informaci o aktuálním stavu portfolia cenných
papírů ke dni 31. 3. 2013.
• Schvaluje 2. rozpočtové opatření roku 2013:
Ukazatel
Třída 1 – Daňové příjmy
Platný rozpočet
po 2. RO v tis. Kč
36 176,07
Třída 2 – Nedaňové příjmy
8 956,20
Třída 3 – Kapitálové příjmy
3 474,00
Třída 4 – Přijaté transfery
6 159,78
Příjmy celkem
54 766,05
Konsolidace příjmů
0,00
Příjmy celkem po konsolidaci
54 766,05
Třída 5 – Běžné výdaje
52 538,67
z toho
– Městský úřad
– Městská policie
5 830,00
– Základní škola a mateřská škola
4 066,00
– Služby města Lázně Bohdaneč
7 310,00
– Městsko-lázeňské informační centrum
1 128,00
– Granty a ostatní příspěvky a dary
1 410,00
– Ostatní výdaje
1 068,00
Třída 6 – Kapitálové výdaje
31 726,67
8 573,00
z toho – Městský úřad
– SmLB
0,00
Výdaje celkem
61 111,67
Konsolidace výdajů
8 573,00
0,00
Výdaje celkem po konsolidaci
61 111,67
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
–6 345,62
Třída 8 – Financování
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
6 345,62
0,00
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků
–1 972,00
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech
–8 317,62
• Vydává zřizovací listinu organizační složky Klub důchodců Lázně
Bohdaneč.
• Vydává zřizovací listinu organizační složky Komorní soubor
Škroup.
• Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace za účelem zajištění do­
pravní obslužnosti na území Pardubického kraje trolejbusovou
dopravou v roce 2013 s Pardubickým krajem.
•
S chvaluje zrušení předkupního práva města na pozemek
p. č. 797/15 v k. ú. Lázně Bohdaneč sjednaného v kupní smlouvě
ze dne 1. 7. 1993 na prodej uvedeného pozemku panu A. V., by­
tem Bartoňova 846, Pardubice.
6 |
• Schvaluje Dohodu o narovnání č. 513130 s Bytovým druž­
stvem Bonus, kterou se nahrazuje Smlouva o spolufinancování
č. j. 2149/2002 ze dne 2. 9. 2002.
• Bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 29. 9. 2011
a Smlouvu č. 10068803 o poskytnutí podpory ze SFŽP ze dne
18. 10. 2011 pro akci „Zateplení budov ZŠ v Lázních Bohdaneč“,
ze které byl realizován dílčí projekt „Zateplení budovy Základní
školy – Na Lužci 660 v Lázních Bohdaneč“.
• Schvaluje Změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. ISPRO­
FIN 115D222001270 a Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10068803 pro
akci „Zateplení budov ZŠ v Lázních Bohdaneč“, ze které byl rea­
lizován dílčí projekt „Zateplení budovy Základní školy – Na Lužci
660 v Lázních Bohdaneč“. Podmínkami se mění termín předložení
dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 30. 6. 2013.
• Bere na vědomí informace o přípravě návrhu investičního záměru
„Rekonstrukce budovy Sokolovny“.
• Bere na vědomí právní stanovisko Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové
k otázkám odpovědnosti za škodu města ve věci dotační akce
„Rozvoj infrastruktury Lázně Bohdaneč – Ráj“.
• Bere na vědomí harmonogram přípravy dokumentace „Rekon­
strukce a přístavba základní školy Lázně Bohdaneč“.
• Bere na vědomí Výroční zprávu Městsko-lázeňského informačního
centra Lázně Bohdaneč, o.p.s. za rok 2012.
• Deleguje zástupce Města Lázně Bohdaneč na Valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. místostarostu
Ing. Zdeňka Gilara.
• Bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru dne
29. 5. 2013.
• Bere na vědomí zprávu ze zasedání kontrolního výboru dne
12. 6. 2013.
usnesení r ady města
Rada města na 66. zasedání
dne 30. 5. 2013 po projednání:
•S
chvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 213002
s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s.
•D
oporučuje ZM schválit poskytnutí účelové dotace ve výši
500 tis. Kč na navýšení mzdových prostředků pro příspěvkovou
organizaci Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč.
• Bere na vědomí informaci o provedené analýze podkladů vyplýva­
jících z návrhů školské rady Základní školy a mateřské školy Lázně
Bohdaneč a kontroly BOZP provedené ve dnech 11. a 22. 3. 2013
a návrhy OSM k zajištění nápravy zjištěných nedostatků. Ukládá
řešit podněty ve smyslu předložených návrhů a podat informaci
o projednání předkladatelům.
• Schvaluje dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. 509003 s D. B.,
bytem Brožíkova 427, 530 09 Pardubice, kterým se snižuje nájem­
né za období od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 o 50 % a vypořádávají
se veškeré vzájemné závazky a pohledávky ve věci zhodnocení
budovy č. p. 1 provedené nájemcem za dobu nájmu.
• Schvaluje Dohodu č. 513125 o umístění dopravního značení
ve vlastnictví Léčebných lázní Bohdaneč a.s. na pozemcích měs­
ta p. č. 1125/1, 1123/1, 1118/6 a 1142 v k. ú. Lázně Bohdaneč.
• Doporučuje zastupitelstvu města zrušit předkupní právo města
na pozemek p. č. 797/15 v k. ú. Lázně Bohdaneč sjednaný v kupní
smlouvě ze dne 1. 7. 1993 na prodej uvedeného pozemku panu A. V.
• Schvaluje nájemní smlouvu č. 513113 s L. V., bytem Karla IV. 41,
Pardubice na byt č. 203 v domě č. p. 736, Na Lužci, Lázně
Bohdaneč.
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
•D
oporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření roku 2013:
Platný rozpočet
po 2. RO v tis. Kč
Ukazatel
Třída 1 – Daňové příjmy
36 176,07
Třída 2 – Nedaňové příjmy
8 372,20
Třída 3 – Kapitálové příjmy
3 474,00
Třída 4 – Přijaté transfery
6 159,78
Příjmy celkem
54 766,05
Konsolidace příjmů
0,00
Příjmy celkem po konsolidaci
54 766,05
Třída 5 – Běžné výdaje
52 538,67
z toho
– Městský úřad
31 726,67
– Městská policie
5 830,00
– Základní škola a mateřská škola
4 066,00
– Služby města Lázně Bohdaneč
7 310,00
– Městsko-lázeňské informační centrum
1 128,00
– Granty a ostatní příspěvky a dary
1 410,00
– Ostatní výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
1 068,00
8 573,00
z toho – Městský úřad
8 573,00
– SmLB
0,00
Výdaje celkem
61 111,67
Konsolidace výdajů
0,00
Výdaje celkem po konsolidaci
61 111,67
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
–6 345,62
Třída 8 – Financování
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
6 345,62
0,00
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků
–1 972,00
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech
–8 317,62
• Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 511040 uzavřené
s P. Č. na byt č. 8 v č. p. 735, Na Lužci v Lázních Bohdanči, kterým
se mění doba nájmu a zvyšuje nájemné.
• Schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 511039 uzavřené
s P. Ř. na byt č. 7 v č. p. 735, Na Lužci v Lázních Bohdanči, kterým
se mění doba nájmu a zvyšuje nájemné.
• Souhlasí s provedením stavební úpravy sjezdu do areálu Léčeb­
ných lázní Bohdaneč a.s. dle projektové dokumentace zpracované
firmou TOPO – CAD, Pardubice na pozemku města p. č. 1142 v k. ú.
Lázně Bohdaneč v souvislosti s rozšířením komunikace vedoucí
k parkovišti v prostoru léčebných lázní za podmínky, že veškeré
náklady spojené s úpravami na pozemku p. č. 1142 v k. ú. Lázně
Bohdaneč uhradí Léčebné lázně Bohdaneč a.s. a ukládá jednat
ohledně vzájemného vypořádání pozemku po dokončení stavby.
• Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu č. 513128 o po­
skytnutí dotace za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území
Pardubického kraje trolejbusovou dopravou v roce 2013.
• Schvaluje Změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. ISPRO­
FIN 115D222001270 a Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10068803 pro­
jektu „Zateplení budov ZŠ v Lázních Bohdaneč“, kterými se mění
termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení
akce do 30. 6. 2013.
• Jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro
posouzení a hodnocení nabídek za účelem výběru nejvhodnější
nabídky dodavatele zametacího stroje pro veřejnou zakázku „Sní­
žení prašnosti ve městě Lázně Bohdaneč“:
1. člen: Ing. Zdeněk Gilar. . . . . . . . náhradník: Ing. Květoslava Jeníčková
S R PEN
2 0 1 3 2. člen: Ing. Alfréd Mede. . . . . . . . . náhradník: Ing. Jaroslav Mrázek
3. člen: Ing. Josef Matucha . . . . . náhradník: Vratislav Mrštík
4. člen: Ondřej Dobrovolský . . . . náhradník: Ladislav Poledno
5. člen: Jaroslav Jurenka . . . . . . . . náhradník: Pavel Habětínek
6. člen: Ing. Vincent Strebeľ. . . . . náhradník: Ing. Tomáš Moučka
• Bere na vědomí harmonogram přípravy dokumentace „Rekon­
strukce a přístavba Základní školy Lázně Bohdaneč“.
• Bere na vědomí žádost SK Lázně Bohdaneč o mimořádnou dotaci
na 10 % nájemného za rok 2013 a souhlasí se stanoviskem ORM.
• Doporučuje zastupitelstvu města projednat žádost SK Lázně Boh­
daneč poté, kdy budou známy předběžné výsledky celoročního
hospodaření klubu za osobní účasti představitelů klubu.
• Bere na vědomí informace o přípravě návrhu investičního záměru
„Rekonstrukce budovy Sokolovny“.
• Schvaluje změnu platu řediteli Služeb města Lázně Bohdaneč
Ing. Josefu Matuchovi.
• Ukládá vyhlásit výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové or­
ganizace Služby města Lázně Bohdaneč.
• Stanovuje celkový počet zaměstnanců města zařazených v měst­
ském úřadu na 23.
• Bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení do mateř­
ské školy na školní rok 2013/2014.
Rada města na 67. zasedání
dne 12. 6. 2013 po projednání:
• Bere na vědomí informaci o předepsané náhradě způsobené
škody strážníky městské policie dle rozsudku Okresního soudu
Pardubice, a to v plné výši.
• Bere na vědomí žádost Z. P. o náhradu nemajetkové újmy a po­
stup vyřizování.
• Projednala žádost Základní školy a mateřské školy Lázně Boh­
daneč o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě. Tuto
výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) do počtu 4 žáků za předpokladu, že
toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy
a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
• Bere na vědomí zprávu ze zasedání finanční komise.
• Ukládá zpracovat pravidla pronájmu obecního majetku.
• Bere na vědomí vyslání JSDH na pomoc obci Svoboda nad
Úpou postižené povodní a poskytnutí účelové materiální pomoci
do výše 5 000 Kč.
• Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu č. 513003
na převod vlastnického práva k stavebním objektům SO 61 –
komunikace a zpevněné plochy, SO 65 – Dešťová kanalizace
a SO 66 – Zatrubnění vodoteče Brožovka a hracím prvkům dět­
ského hřiště umístěných na pozemku p. č. 867/125 v k. ú. Lázně
Bohdaneč s firmou PROFER-INVEST s.r.o. se sídlem Dr. Tyrše
704, Lázně Bohdaneč za cenu 1 000 Kč.
• D oporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu
č. 513004 na koupi pozemků p. č. 839/1, 839/42, 839/48,
839/57, 849/4, 849/5, 853/83, 867/124, 867/125 a 867/141
vše v k. ú. Lázně Bohdaneč s firmou PROFER-INVEST s.r.o. se
sídlem Dr. Tyrše 704, Lázně Bohdaneč za kupní cenu ve výši
78 504 Kč.
• Ukládá zveřejnit na úřední desce záměr užívání části pozem­
ku p. č. 976/6 o výměře cca 2 400 m2 v k. ú. Lázně Bohdaneč
na dobu neurčitou.
• Schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 510006 ze dne
15. 3. 2010, kterým se promíjí nájemné za pozemek p. č. 1037/2
v k. ú. Lázně Bohdaneč pro rok 2013 ve výši 1 710 Kč.
• Schvaluje Ceník tělovýchovných a kulturních služeb v budově So­
kolovny, Dr. Tyrše 262, Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. 513129 s ČEZ Distribuce, a. s. na umístění, zřízení
| 7
a provozování betonového sloupu NN na pozemku p. č. 141 v k. ú.
Lázně Bohdaneč.
• Bere na vědomí informaci z jednání hodnotící komise k veřejné
zakázce „Snížení prašnosti ve městě Lázně Bohdaneč“ a rozho­
duje o přidělení zakázky uchazeči SOME Jindřichův Hradec s.r.o.
• Schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku zametacího stroje,
včetně uvedení do provozu a vyškolení obsluhy stroje se společ­
ností SOME Jindřichův Hradec s.r.o., IČ: 62508831 za nabídko­
vou cenu 2 251 000 Kč bez DPH.
• Souhlasí s uzavřením Smlouvy o užívání části nebytových prostor
mezi Městsko-lázeňským informačním centrem o.p.s. a Místní akč­
ní skupinou Bohdanečsko, o. s.
Rada města na 68. zasedání
dne 26. 6. 2013 po projednání:
• Schvaluje dohodu č. 513132 o ukončení nájemního vztahu k bytu
č. 734/4 v č. p. 734, Na Lužci s P. S. ke dni 30. 6. 2013.
• Ukládá zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 734/4 o cel­
kové podlahové ploše 103,35 m2 nacházející se v bytovém domě
č. p. 734 na pozemku p. č. 782/17 se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 10335/279786 na společných částech domu č. p. 734
stojícího na pozemku p. č. 782/17 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 10335/279786 na pozemku (zastavěné plocha a ná­
dvoří) p. č. 782/17.
• Schvaluje vypsání výběrového řízení v rozsahu dle důvodové zprávy
a jejích příloh včetně seznamu oslovených firem na akci „Staveb­
ní úpravy na budově zdravotního střediska – výměna oken, dvoje
vchodové dveře na budově č. p. 718 Na Lužci v Lázních Bohdanči“.
• Schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 14. 2. 1997 se
společností Telefónica Czech Republic, a.s., kterým se stanoví ná­
jemné za nebytové prostory o výměře 12 m2 pro umístění základ­
nové stanice mobilní sítě PULAB na půdě Základní školy Lázně
Bohdaneč ve výši 86 215 Kč bez DPH ročně a ruší se pravidelná
roční valorizace nájemného dle míry inflace.
• Ruší usnesení č. 76.14 ze dne 17. 6. 2009: Schvaluje smlouvu
o smlouvě budoucí č. 509039 s VČP Net, s.r.o. a V. M. a B. M.
o zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského
zařízení včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti
s rekonstrukcemi a opravami plynárenského zařízení v pozemcích
p. č. 980/62 a 1139/16 v k. ú. Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje smlouvu č. 513014 mezi Městem Lázně Bohdaneč
jako povinným, firmou VČP Net, s.r.o. jako oprávněným a V. M.,
bytem Číčova 40, Čermná nad Orlicí a B. M., bytem Výprachti­
ce 61 jako investory na zřízení věcného břemene spočívající­
ho v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu
vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpra­
vami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na po­
zemky p. č. 980/62 a 1139/16 vše v katastrálním území Lázně
Bohdaneč.
• Schvaluje Třístrannou dohodu o pořádání ME juniorů a žen
ve faustballe pro rok 2013 č. 513131 uzavřenou mezi Městem
Lázně Bohdaneč, Českou faustballovou asociací a Sportovním
klubem Lázně Bohdaneč o upřesnění organizačních záležitostí
plynoucích z pořádání ME juniorů a žen ve sportovním areálu
Na Baště v Lázních Bohdanči ve dnech 22. – 25. 8. 2013.
• Ukládá zveřejnit na úřední desce záměr prodeje pozemku p. č.
781/21 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 519 m2 v k. ú.
Lázně Bohdaneč.
• Bere na vědomí informaci o nově nabízené kupní ceně hotelu
Technik.
• Schvaluje navržený způsob a obsah projektové dokumentace –
Generelu rekonstrukce světelných zdrojů a rozvaděčů veřejného
osvětlení.
• Souhlasí s uzavřením objednávky na vypracování projektové
dokumentace – Generelu rekonstrukce světelných zdrojů a roz­
8 |
vaděčů veřejného osvětlení v rozsahu uvedeném v důvodové
zprávě s firmou ELREG Pardubice s.r.o. v ceně 95 409 Kč včet­
ně DPH.
• Schvaluje smlouvu o dílo č. 913017 se společností VČTV, s.r.o.,
jejímž předmětem je výroba reportáží a jiných audiovizuálních
útvarů, jejich zveřejňování na portálu města a archivace pro inter­
netové a jiné formy vysílání.
Rada města na 69. zasedání
dne 2. 7. 2013 po projednání:
• Bere na vědomí informaci o zajištění zastupování funkce ředitele
Služeb města Lázně Bohdaneč.
• Ukládá městskému úřadu ve smyslu § 15 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 9 odst. 1)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole bezodkladně zahájit
veřejnosprávní následnou kontrolu na místě u příspěvkové orga­
nizace Služby města Lázně Bohdaneč ve věci účelové dotace,
určené k pořízení DHM (kontejnerové vozidlo).
• Bere na vědomí průběh výběrového řízení na ředitele Služeb měs­
ta Lázně Bohdaneč.
Rada města na 70. zasedání
dne 10. 7. 2013 po projednání:
• Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci ka­
pitoly Odboru správy majetku a kapitoly Městské policie schvále­
ných správcem rozpočtu ve 2. rozpočtové změně.
• Bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na organizaci projektu
Služeb města Lázně Bohdaneč „Rozšíření separace biologických
odpadů ve městě Lázně Bohdaneč“ a uzavření mandátní smlouvy
s Ing. Petrem Vláškem, Selicharova 1419/1, Hradec Králové.
• Ukládá podat žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatný převod pozemku p. č. 853/21 v k. ú
Lázně Bohdaneč do majetku města.
• Stanovuje termín zastupitelstva města na 8. 8. 2013 od 17:30 hod.
v Langrově síni na radnici s tímto programem:
1. Záležitosti rozpočtu
2. Majetkové záležitosti
3. Záležitosti územního plánu
4. Různé.
Rada města na 71. zasedání
dne 24. 7. 2013 po projednání:
• Bere na vědomí vyhodnocení prodeje volných bytových jednotek
v č. p. 734 a 735 Na Lužci.
• Bere na vědomí informaci členů JSDH Lázně Bohdaneč o zajiště­
ní akceschopnosti JSDH Lázně Bohdaneč.
• Ukládá předložit žádost o prodej pozemku p. č. 867/54 v k. ú.
Lázně Bohdaneč Zastupitelstvu města Lázně Bohdaneč k rozhod­
nutí.
• Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku
p. č. 867/54 v k. ú. Lázně Bohdaneč.
• Bere na vědomí žádost o odkoupení bytu č. 717/2 v č. p. 717.
• Ukládá připravit smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky
č. 717/2 v č. p. 717 dle Pravidel privatizace bytového fondu a před­
ložit ji ke schválení zastupitelstvu města.
• Schvaluje smlouvu č. 513134 s J. Ř., Lázně Bohdaneč na užívání
části pozemku p. č. 976/6 v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře cca
2 400 m2 na dobu neurčitou.
• Bere na vědomí informaci komise pro otevírání obálek a jedná­
ní hodnotící komise na akci „Výměna oken a dveří na budově
č. p. 718 v Lázních Bohdanči“.
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
• Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 513133 s firmou HOKR, spol.
s r.o. se sídlem Smilova 485, 530 02 Pardubice na akci „Výměna
oken a dveří na budově č. p. 718 v Lázních Bohdanči“ v hodnotě
919 600 Kč.
• Bere na vědomí provádění výkonu technického dozoru na akci
„Výměna oken a dveří na budově č. p. 718 v Lázních Bohdanči“ fir­
mou FINPRO a.s. se sídlem U Suchého dubu 1571, 530 02 Pardu­
bice v hodnotě 15 246 Kč.
• Souhlasí, aby nájemce Elektrárna Opatovice a.s. podnajmul část
pronajatých nebytových prostor o výměře cca 30 m2 v budově
hasičské zbrojnice Na Lužci firmě Martin Pavelka s.r.o.
• Schvaluje na návrh Komise pro grantové řízení na podporu sportu,
kultury a propagaci města příspěvky:
Žadatel
Druh grantu – účel
Sdružení rodičů
a přátel školy
Konání akcí
Školní divadelní představení
města
Český zahrádkářský svaz Reprezentace
Okresní výstava ovoce, zeleniny a květin
Vysokoškolský umělecký Konání akcí
soubor Pardubice
Koncert v kostele sv. Maří Magdalény
Celkem
Výše příspěvku
18 000
6 000
6 000
30 000
• Bere na vědomí informace o průběhu zpracování územní studie pro
lokality R1, Z31 a P9 (US – IV „Těžba štěrkopísku s navazujícím rekre­
ačním využitím Lázně Bohdaneč, Čertoříšský“) a o její administraci.
• Bere na vědomí informaci o dalším postupu města ve věci uplat­
nění náhrady způsobené škody strážníky městské policie dle roz­
sudku Okresního soudu Pardubice.
• Ukládá připravit návrh obecně závazné vyhlášky o omezení prací
se zařízením způsobujícím hluk v nočních hodinách a ve dnech
pracovního klidu a o zákazu podomního prodeje.
• Odvolává s účinností k 31. 7. 2013 z funkce ředitele příspěvkové
organizace Služby města Lázně Bohdaneč Ing. Josefa Matuchu.
• Seznámila se s výsledky výběrového řízení na pozici ředitele pří­
spěvkové organizace Služby města Lázně Bohdaneč a s doporu­
čením výběrové komise.
• Jmenuje s účinností od 1. 8. 2013 do funkce ředitele příspěvkové
organizace Služby města Lázně Bohdaneč Petra Kotýnka a určuje
podle ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce a naříze­
ní vlády výši platu.
• Doplňuje usnesení č. 69.2. z 2. 7. 2013 a rozšiřuje, v souvislosti
s předáním funkce ředitele, předmět veřejnosprávní kontroly v pří­
spěvkové organizaci Služby města Lázně Bohdaneč o kontrolu
hospodaření organizace.
Letní skautský tábor u Stříbrné říčky
Když z potoka je řeka
Slunečné letní počasí těchto dní vůbec nenasvědčuje
tomu, že velká voda opět zasáhla do osudů mnoha rodin
v naší republice. Koho velká voda nepostihla, si dnes mož­
ná ani nevzpomene. Ačkoli východočeský kraj nebyl zasa­
žen tak hrozivě, byla místa, kde si voda vybrala svou daň.
Bylo tomu tak i v případě obce Svoboda nad Úpou, kde se
Černohorský potok změnil v dravou řeku. Původní koryto již
nemohlo abnormální nápor vody zvládnout, a proto se no­
vým korytem potoka stala silnice vedoucí z Janských Lázní,
zatímco původní koryto se plnilo kameny a dřevem, které
živel přinášel. Po opadnutí vody bylo proto nutné původ­
ní koryto rychle vyčistit, aby bylo schopno odvádět běžné
dešťové srážky. Likvidace následků povodní se v termínu
10. až 14. 6. za jednotku SDH města zúčastnili Aleš Svobo­
da, Michal Stolín a Patrik Trojan. Tito členové byli na základě
žádosti obce Svoboda nad Úpou o pomoc oficiálně vysláni.
Zbytek jednotky setrval v místě bydliště pro případ nutnosti
nasazení v katas­
tru města. Práce
při čištění zane­
seného koryta po­
toka pod místním
mostem připomí­
nala práci v dole,
bylo nutné vyvozit
zeminu a kameny
před most, odkud
ji teprve mohla
Bohdanečtí hasiči při práci pod mostem
odklidit mecha­
ve Svobodě nad Úpou.
nizace. Dále jed­
notka čerpala studny a pomáhala v postižených nemovi­
tostech. Patří jim tímto poděkování za odvedenou pomoc
ve svém osobním volnu. Současně patří poděkování Městu
za poskytnutí techniky a v neposlední řadě i dárcům dezin­
fekčních prostředků a nářadí, které bylo odvezeno do posti­
žené oblasti.
Robert Turina, velitel JSDH
Rok se s rokem sešel
a všichni bohdanečtí skauti
vyrazili na letní tábor do divo­
činy Orlických hor ke Stříbr­
né říčce, kde nás po celou
dobu provázelo krásné hor­
ké letní počasí.
Letošní tábor se nesl
ve znamení celotáborové
hry Dvanáct úkolů pro
Asterixe. Na začátku jsme Malí skauti při opékání buřtů.
se rozdělili do pěti gal­
ských družin, které měly za úkol překonat záludné Caesarovy úkoly.
Každý den jsme soutěžili ve sportovních, zábavných i tábornických
disciplínách. Celotáborová hra vyvrcholila poslední den závěrečným
bojem mezi družinami a splněním nejtěžšího Caesarova úkolu. Vítěz­
né družstvo se pak těšilo z pokladu z Caesarových truhlic.
Mimo celotáborovou hru jsme také postavili dva táborové ohně,
u nichž jsme poseděli, zhlédli připravené scénky a zazpívali si. Bě­
hem tábora probíhal výcvik ve skautských dovednostech (uzly, první
pomoc, táboření, maskování aj.). Díky pěknému počasí jsme také
mohli uskutečnit dobrodružné výpravy do okolí.
Čas nám však uplynul jako voda v naší Stříbrné říčce a náš tá­
bor skončil, louka osiřela a jen křik káňat zní nad údolím. Tak zase
napřesrok.
V září opět začínají naše pravidelné schůzky, výpravy do okolí
a další tradiční akce. Přijímáme stále nové členy do svých řad. Pře­
hled termínů schůzek:
Věková kategorie
Den, místo a čas schůzky
Světlušky a skautky (dívky 6–15 let)
Pátek, klubovna na náměstí, 17:00–18:30
Vlčata (chlapci 6–11 let)
Pátek, klubovna na náměstí, 16:30–18:00
Skauti (chlapci 12–15 let)
Úterý, klubovna na náměstí, 16:30–18:00
Modeláři (chlapci od 11 let)
Bude upřesněno
Více informací najdete na www.vlcaci.wz.cz nebo
na http://skauting.tym.cz.
Pavel Fabuš, středisko Junáka Lázně Bohdaneč
S R PEN
2 0 1 3 | 9
Stačilo by málo
S příchodem letního počasí, stejně
jako několik let nazpátek, jsem hrál
plážový volejbal na veřejném hřišti
Na Lužci. Již nebudu.
Od samého vzniku tento kurt není
vybaven ochrannými sítěmi. Co chvíli
se hráči proběhnou směrem na zá­
pad k březovému háji, nebo na vý­
chod k pivnici pro zaběhlý míč. Horší
situace vzniká, když hráči odehrají
nepovedený míč na sever. To se sku­
lí mezi okrasné keře na svahu, a tak
mají bosí hráči pár minut co hledat.
Co se nám ještě nikdy nestalo, že
by míč přejelo projíždějící auto nebo
cyklista. Sice se míče po silnici kuli­
ly, ale vždy v ten bezpečný okamžik,
kdy nikdo právě neprojížděl. Vybave­
nost hřiště je zřejmě daná charakte­
rem veřejného hřiště. Na to jsme si
nakonec zvykli.
Na co si ale není možné zvyknout,
je obsah písku. Po letech užívání
širokou veřejností obsahuje kame­
ny, zbytky dětských hraček, střepy,
klacíky a poměrně slušné množství
smradlavých kočičích exkrementů.
Bosá noha, plážák se tak hraje, střet
se střepem nebo kamenem nepřečká
bez újmy. Smradlavé nohy nejsou
také nic příjemného. Pro mě je toto
veřejné hřiště již nepoužitelné, asi už
nejsem veřejnost.
Zdá se, že se sportu v Bohdanči
blýská na lepší časy. Máme fotbalový
stadion, máme různá hřiště rozmístě­
ná ve vhodných a nevhodných lokali­
tách, máme odhodlání rekonstruovat
sokolovnu, sháníme peníze na školní
tělocvičnu atp.
Nešlo by ten písek z plážového
kurtu uložit na smetiště a koupit nový,
čistý a svěží? Kdyby se při tom osa­
dily ochranné sítě, zejména severním
směrem, tak by se mi žilo v Bohdanči
o něco lépe.
Kromě volejbalu se snažím hrát
i tenis. Hojně využívám školní kurt
s umělým povrchem, kupodivu umís­
těný ne u školy, ale v sídlišti Za Pivo­
varem. Vzhledem k mému bydlišti vý­
borná poloha. Díky velmi ochotnému
a zodpovědnému správci panu Jaro­
slavu Bořilovi je toto plně oplocené
hřiště čisté, nepoškozené, chodím
tam rád. Dělají mi pouze starost mění­
cí se vlastnosti povrchu hřiště. V mís­
tech, kde se nejčastěji pohybuje hráč,
míče neskáčou, guma se asi unavila.
Třeba by to reklamace spravila.
Budovatel československých lázní
František Veselý – I. část
František Veselý se narodil 18. března 1862 v Bystřici
nad Pernštejnem, vystudoval gymnázium v Brně a v Němec­
kém Brodě a Karlovu univerzitu v Praze. Zde byl v roce 1886
promován na doktora všeobecného lékařství. Vojenské
stipendium odsloužil šesti lety vojenské služby jako lékař
u 23. pěšího pluku v Sarajevě a v Plevlji a u 14. dragounské­
ho pluku v Dobřanech. Poté se usadil jako praktický lékař
v Brně. Roku 1894 zakoupil pozemek v Šaraticích u Brna
a vybudoval zde studny a plnírnu hořké minerální vody. Kro­
mě vývozu Šaratice se stal jedním z mluvčích české společ­
nosti v okruhu brněnského Národního divadla a Vesniných MUDr. František Veselý
škol a byl aktivním pracovníkem Národní jednoty.
MUDr. František Veselý navštívil poprvé Luhačovice v roce 1898. Místo ho okouzlilo
a získalo si přes svoji nedostupnost a zanedbaný vzhled okamžitě jeho zájem. Vytušil, jaký
potenciál skýtají léčivé luhačovické prameny, zdravé prostředí i místní neporušená krajina
na okraji Bílých Karpat. Pojal úmysl vytvořit akciovou společnost, která by tyto chátrající
hraběcí lázně odkoupila a obnovila je. Rozhodl se vybudovat moravské lázeňské středisko
moderního typu. Úspěch lázní nespojoval pouze s plněním léčebného poslání, ale i s vytvo­
řením kulturního zázemí a společenského střediska slovanských národů.
V roce 1900 rozeslal F. Veselý dvěma tisícům českých lékařů v Čechách, na Moravě
i Slezsku první oběžník vybízející k vytvoření akciové společnosti. Kromě toho sám jezdil
po městech a organizoval agitační besedy s lékaři. Kvůli malé odezvě se v roce 1901 obrátil
dalším oběžníkem i na záložny, učitele, úředníky, lékárníky, obchodníky, duchovní, advokáty,
notáře a soukromníky. V roce 1902 byla vytvořena akciová společnost, která lázně odkou­
pila od hraběte Otty Serényiho. Jejího vedení se ujal MUDr. František Veselý, hrabě Serényi
jako většinový akcionář se stal předsedou správní rady společnosti. Veselý začal obětavě
uskutečňovat svoji představu o budoucnosti lázní. Získal ke spolupráci architekta Dušana
Jurkoviče, staral se o renovaci budov a stavbu nových objektů, zachycení pramenů, zřízení
plnírny minerálních vod a inhalatoria, o léčbu nemocných a zavedení lázeňského léčebného
režimu, propagoval Luhačovice doma i v cizině na přednáškách i v článcích a na reklam­
ních letácích. V době jeho působení v Luhačovicích vznikly stavby, které daly lázním jejich
dodnes nezaměnitelnou podobu.
V roce 1907 zemřela po delší nemoci první manželka Veselého, paní Anna. Po její smr­
ti se ještě intenzivněji věnoval práci na budování lázní. Dozorčí rada však čím dál méně
podporovala jeho představy o tom, jakým směrem se mají lázně rozvíjet, odmítala inves­
tovat do jejich modernizace a vyžadovala okamžité vyplácení dividend akcionářům. V létě
1908 se František Veselý setkal s Marií Calmou
Hurychovou, pěvkyní, klavíristkou, básnířkou
a prozaičkou, která vystoupila v Luhačovicích
na večírku právníků. V den Mariiných dvacá­
tých sedmých narozenin 8. září 1908 pozval
do svého bytu ve vilce Lipové na oslavu několik
nejbližších přátel, mezi nimi i Leoše Janáčka,
který zde byl v té době na léčení. Na tento den
později vzpomínala Marie Calma takto: „Na pi­
anině ležel nerozřezaný klavírní výtah Její pas­
torkyně vydaný Klubem přátel umění v Brně.
Janáček rozřezal několik listů a sedl k pianinu.
„Prý pěkně zpíváte, tak ukažte, co umíte!“ Byl
překvapen, že dovedu zazpívat Jenůfu i Kostel­
ničku z listu. A mně bylo, jako kdyby Jenůfu pro
mne komponoval. Tak mi byla hned napoprvé
známá a blízká.“ Janáčka zpěv Marie Calmy
upřímně překvapil a potěšil. Toto setkání mělo
pro něho později velký význam. Touha Marie
Calmy zazpívat si Jenůfu na prknech Národní­
ho divadla a proslavit Janáčkovo dílo se naplni­
la o osm let později v Lázních Bohdanči.
PhDr. Blanka Petráková, Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně –
Muzeum luhačovického Zálesí
Ing. Miloš Karafiát,
Lázně Bohdaneč
Marie Calma Veselá, 1908
10 |
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Bohdanečské léto
v léčebných lázních
Poděkování
23. 8. Kapela UNI STAR a KANTOŘI
4. 8.Kapela DUO SCARABEUS
2
25. 8.Promenádní koncert
PARDUBICKÁ ŠESTKA
28. 8.Letní grilování s hudbou
skupiny POUTA
30. 8.Kapela PARDUBICKÁ ŠESTKA
31. 8.Kapela GALAXIE
1. 9.Promenádní koncert KV BAND
6. 9.Kapela KV BAND
7. 9.Lázeňské vinobraní s hudbou
13. 9.Kapela UNI STAR
21. 9.Kapela EFEST
28. 9.Kapela GALAXIE
Chtěla bych touto cestou poděko­
vat bohdanečským strážníkům a míst­
ním dobrovolným hasičům za pomoc
při otevření bytu u sousedky, která
upadla a nemohla se hnout. Také dě­
kuji sousedům, kteří mi pomáhali.
J. Chvátalová, Lázně Bohdaneč
Rádi bychom poděkovali bohda­
nečským dobrovolným hasičům
za likvidaci sršní v rodinném domě
v Rybitví.
Blahopřejeme
jubilantům
V této rubrice uvádíme občany Lázní
Bohdanče, kteří v červnu a červenci
letošního roku oslavili životní jubileum.
80 let
pan Ladislav Racek
ulice Kosinova
paní Růžena Černohubá
ulice Na Lužci
Za klidný spánek děkují Sýkorovi
paní Miluše Kubelková
ulice Zborovská
paní Danuše Žáková
Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
ulice Šípkova
85 let
paní Věra Pachmanová
ulice Družstevní
90 let
paní Vlasta Čapková
ulice Zborovská
paní Marta Nováková
ulice Družstevní
94 let
Ing. Ladislav Synek
ulice Husova
Připojujeme se ke gratulaci
představitelů našeho města a přejeme
jubilantům vše nejlepší.
• Můžetejeodevzdatprodejci
přikoupinovéhospotřebiče
• Odevzdejtejenasběrný dvůr
• Využijtemobilních sběrných míst
–informujtesenaobecníchúřadech
• Dalšímožnostiproodevzdání
naleznetenawww.elektrowin.cz
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu
se do přírody nedostává velké množství
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton),
které se díky recyklaci dají znovu využít?
S R PEN
2 0 1 3 www.elektrowin.cz
| 11
Čemu sloužilo přízemí radnice
Na počátku února se na lešení obepínajícím radniční budovu
objevil výrazný transparent se slovy „Restaurace v provozu“. Někteří
občané se možná v duchu zeptali, na jak asi dlouhou dobu. Donesly
se k nim totiž zvěsti, že se uvažuje o tom, jak její prostory nově využít.
Není tudíž od věci podívat se, k čemu všemu až dosud stávající
restaurační místnosti sloužily. Nesmíme přitom zapomínat, že samo
přízemí radnice od poloviny šestnáctého století procházelo změna­
mi. Původně třeba mělo jen tři oblouky podloubí a až po roce 1772
k nim přibyl čtvrtý. Bylo to v době, kdy už mělo radniční přízemí lec­
cos za sebou.
Z dochovaných listin lze třeba vyčíst, že v něm hostinec byl už
v roce 1631. Ne však na stálo. V časech, kdy se u nás vyplácelo
pěstování lnu a konopí, tak radní pro jejich prodej dali uvolnit právě
přízemí radnice a na pivo se muselo chodit do prvého patra. Jindy
si zase prosadili své zájmy hasiči, kteří se v Bohdanči coby dobro­
volný spolek ustavili na jaře 1877. Než si na dvoře radnice postavili
hasičskou zbrojnici, měli svoji techniku umístěnu právě v prostorách,
o nichž se dneska znovu jedná.
Až v průběhu dvacátého století se jakoby pevnou součástí rad­
niční atmosféry stal hlahol hostů z restaurace v podloubí. Těmi,
kteří ji měli v pronájmu bezmála dvacet let, byli manželé František
a Marie Vaněčkovi. Na jejich vedení podniku jeden z pamětníků
dodnes vzpomíná: „Čest a chvála oběma…, vždy tam byl velmi
vzorný pořádek, nikdy nebyl cítit spálený tuk z kuchyně…, legrace
nikdy nechyběla.“
Místní lidé i lázeňští hosté měli přitom na výběr, kam si v Bohdan­
či dojít na jídlo, správně vychlazené pivo, či kde posedět jen tak při
kávě či tvrdším alkoholu. Podroušené hosty přicházející z konku­
renčního zařízení však všude vítali až s jistou podezřívavostí, která se
dala shrnout do slov: „Když jste utráceli jinde, měli jste tam zůstat“.
Současný vzhled i vnitřní uspořádání dostalo přízemí radnice až
za velké rekonstrukce celé budovy na počátku sedmdesátých let
minulého století. Byla to velká sláva, když došlo 27. prosince 1973
k jejímu slavnostnímu znovuotevření. Sešlo se při něm na sto pade­
sát pozvaných hostů. V dnešní restauraci si kromě jiného společně
připili na zdar dokončeného díla a dostali bohaté pohoštění, k ně­
muž jim dobrou chuť popřál předseda městského národního výboru
Miroslav Šovar a tajemník Petr Marek.
Od zmíněného období se jen nakrátko část restaurace zprone­
věřuje svému poslání. Náhodní, ale i její stálí návštěvníci se do ní
nedostanou při předem objednaných akcích pro uzavřenou společ­
nost nebo třeba při volbách, jichž si v poslední době užíváme více
než dost.
Jak je vidět, tak i pro přízemí naší radnice platí dávné poznání, že
nic netrvá věčně. Využití prostor za podloubím dosud vždy odpovídalo
požadavkům své doby. Jaké bude do budoucna, to teprve uvidíme.
Miloš Charbuský, kronikář města
Hradecká brána
Na erární silnici Hradec Králové – Čechtice
(nyní státní silnice č. 33) v Bohdanči v prostoru
dnešní Langrovy ulice stávala městská brána, jak
dokazuje fotografie Josefa Heřmana převzatá
z publikace Pardubicko – Holicko – Přeloučsko
II. díl (společná práce učitelstva školního okresu
Pardubického, rok 1903 redigovaná F. Rosůlkem).
Hradecká brána byla zbourána v první třetině roku
1889, protože dokumenty z 2. května t. r. řeší úpra­
vu prostoru po zbourané bráně. Důvodem demo­
lice byl zejména úzký průjezdný profil 3,5 m, který
již nestačil narůstajícímu provozu.
Josefínský katastr uvádí, že „dům č. 15 – měst­
ská brána, při kterém zámečírna a kovárna byla
zaprodána Wojtiech Jarovi a Anně Tomasskové.“
Zde žily tři generace rodu Jaro, všichni zámečníci.
Poslední z nich, Josef, zemřel roku 1923 v domě
15a. Příbuzenský vztah mezi prvním z nich, Fran­ Hradecká brána v Bohdanči (zbořena r. 1889), foto: Josef Heřman
tiškem, a Vojtěchem, jemuž byla brána prodána,
není objasněn.
tel působil na různých místech Pardubicka a Holicka, naposledy
Prvními známými obyvateli byli Leopold Jaro (uváděný jako fa­ na měšťanské chlapecké a dívčí škole v Holicích. Byl také básní­
ber serrarius tj. zámečník) a jeho manželka Lidmila, kteří zde žili již
kem (sbírka básní Krakováčky). Zemřel mladý ve věku nedožitých
v roce 1772. Rod Jaro obýval Hradeckou bránu nejméně 117 let. 29 let 19. prosince 1898 v Holicích.
Známou osobností je Jan Jaro, který je posledním mužským po­
Děkuji za pomoc a poskytnuté materiály panu P. Mückemu ze
tomkem narozeným v č. 15 dne 9. ledna 1870. Jeho otcem byl
Státního okresního archivu Pardubice.
Josef Jaro, zámečník. Mládí prožil v Bohdanči. Reálku studoval
Miroslav Jaro, Hradec Králové
v Pardubicích a Praze, učitelský ústav v Hradci Králové. Jako uči­
Řádková inzerce:
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tu­
zexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky – větší
množství – pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny.
Info: [email protected] nebo tel.: 724 229 292.
12 |
Soukromá a firemní VÝUKA ANGLIČTINY v Živanicích a okolí.
Tel.: 723 328 008, e-mail: [email protected]
http://renata.musinska.sweb.cz
Penzion Tillerova vila nabízí kvalitní moravská vína z Vinařství
U Kostela, Polešovice, cena 140 – 230 Kč za lahev.
Znáte z Magdalénské pouti.
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné
zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od
roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Re­
cyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit
nejen životní prostředí, alei i naše zdraví. Druhým důvodem
je opětovné materiálové využití, které u zářivek v součas­
nosti dosahuje 95 %. Využitím recyklovaných materiálů při
další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdar­
ma odevzdávat ve sběrném dvoře nebo v obchodě při náku­
pu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do
specializovaných recyklačních firem, kde jsou pro opětovné
použití ze zářivek získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť.
Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě,
např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou
surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná
rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako
technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových
zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stá­
le ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
S R PEN
2 0 1 3 | 13
SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠÍ PRODEJNY RYB,
MÁME OTEVŘENO VE DNECH:
čtvrtek - pátek 10:00 -17:00 hod.
sobota 9:00 -12:00 hod.
Naše obvyklá nabídka : kapr, pstruh, amur, sumec, jeseter
Nabízíme : kuchání, půlení, porcování, stahování,
filetování a vakuové balení
RYBNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, s.r.o., Sádka 148, Lázně Bohdaneč
Tel.: 777 643 778, www.rybnicnihospodarstvi.cz
Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč 533 41. Redakční zpracování: Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Složení redakční rady: Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D., Mgr. Ivana Blažková, Mgr. Alice Honzáková, Bc. Vendula Horáková, PhDr. Miloš
Charbuský, CSc., Mgr. Libuše Sýkorová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E 14345.
Toto číslo bylo dáno do tisku 14. 8. 2013. Příspěvky do Zpravodaje č. 4/2013 zašlete poštou na adresu redakce, osobně předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním
centru, případně faxujte: 466 924 221, nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: [email protected]
uzávěrka příštího vydání: 30. 9. 2013.
14 |
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j

Podobné dokumenty