Leták EVL Moravice - Jednotný informační a komunikační systém

Komentáře

Transkript

Leták EVL Moravice - Jednotný informační a komunikační systém
migrační barieru nejen pro málo pohyblivou vranku,
tivity v tomto území, které nenarušují předměty
ale i ostatní ryby. Mihuli i vranku ohrožují rovněž
ochrany, nejsou tímto nijak omezeny. K případným
stanovištně nepůvodní dravé druhy ryb, které pro-
novým záměrům, které mohou ovlivnit příznivý
nikají do vodního toku Moravice zejména z nádrže
stav předmětu ochrany, je nutné stanovisko orgá-
Slezská Harta.
nu ochrany přírody.
Pro vydru je limitujícím faktorem především do-
Základním nástrojem ochrany zmíněných druhů ži-
statek potravy, tedy ryb ve vodním toku Moravice.
vočichů je zachování přirozeného charakteru vod-
Důležitá je rovněž kvalita břehových porostů, které
ního toku Moravice včetně břehových porostů. Je
nutné postupně vyřešit migrační prostupnost objektů, které jsou dnes pro mihule i vranky nepřekonatelné, vyjma jezu na konci vzdutí vodní nádrž
Slezská Harta. To povede k podpoře přirozené reprodukce ryb a tím zachování dostatečných potravních příležitostí pro vydry. Důležité je rovněž
nalezení vzájemné shody mezi ochranou přírody
a rybáři v řešení současného problému s úbytkem
ryb v Moravici i jejích přítocích.
Autor textu: Ivona Kneblová
Fotografie: Roman Barták, fotolia.com
Vydal: Hájenka o. s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem
Vydra říční
poskytují vydře klidovou zónu vhodnou pro úkryt
v době rozmnožování, péče o mláďata i migrace.
Tento leták byl vytištěn v rámci projektu Jednotný informační
a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko. Projekt je realizován Moravskoslezským krajem s přispěním
finančního nástroje Evropské unie LIFE+.
Problémem jsou i mostní objekty, které svými parametry ztěžují migraci vyder a ty pak přecházejí po
komunikacích, kde dochází ke smrtelným střetům
s vozidly.
Ochrana a využití území
Evropsky významná lokalita Moravice je součástí
evropské soustavy Natura 2000. Dosavadní ak-
Evropsky významná lokalita
Moravice
Základní informace
Biota
plynový měchýř, proto jsou také špatnými plavci
Všechny tři evropsky významné druhy živočichů,
a pohybují se pouze krátkými skoky. O nakladené
Rozloha: 210 ha
pro ochranu kterých bylo území zřízeno, jsou svým
jikry se stará sameček. Přítomnost vranky ve vod-
Nadmořská výška: 509 – 650 m n. m.
životem úzce vázány na zdejší přirozený charakter
ním toku indikuje kvalitní a čisté životní prostředí.
Předmět ochrany:
vodního toku.
V minulém století klesly početní stavy vydry říč-
— mihule potoční (Lampetra planeri)
Mihule potoční vyžaduje poměrně čistý vodní tok,
ní do té míry, že se stala silně ohroženým druhem.
— vranka obecná (Cottus gobio)
ve kterém se střídají úseky s písčitým a štěrkovi-
— vydra říční (Lutra lutra)
tým dnem s úseky pokrytými jemnými bahnitý-
Evropsky významná lokalita leží v údolí řeky Moravice mezi obcemi Malá Morávka a Valšov. Osu území
tvoří 18 kilometrů vodního toku Moravice s mozaikou
keřových a stromových břehových porostů a s na ně
Vranka obecná (Cottus gobio)
Důvodem byl lov pro cennou kožešinu i jako „škodné“ v rybářském hospodaření. Svou daň si vybralo
i silné znečištění toků v druhé polovině 20. století.
Dnes se tato šelma vrací zpět na svá přirozená staŘeka Moravice
noviště. Je vynikajícím lovcem, kterému unikne jen
mi náplavy. Jen v takovém prostředí se mohou třít
nepatrná část kořisti. Tou jsou zejména ryby, ale
dospělí jedinci a následně vyvíjet jejich larvy, zva-
nepohrdne i drobnými hlodavci, ptáky či žábami.
né minohy. Vývoj minohy je relativně dlouhý, trvá
Mihule potoční je v této EVL předmětem ochrany
čtyři až pět let, než dospěje a přemění se v mihu-
Ohrožení
navazujícími podmáčenými nivními loukami. Řeka má
li. Dospělec má zakrnělý trávicí trakt a již nemůže
Všechny tři zájmové druhy jsou ohroženy nevhod-
mimo intravilán obcí většinou přirozený charakter
přijímat potravu, přečká tedy jen zimu a na jaře po
nými úpravami koryta toku, zejména stabilizací
meandrujícího toku.
nakladení jiker hyne.
břehů. Ta znemožňuje dynamické přeskupování se-
Součástí evropsky významné lokality je i Přírodní re-
Členité kamenité dno řeky Moravice je rovněž do-
dimentů v řece a vytváření vhodných bahnitopís-
zervace Niva Moravice, kterou charakterizuje výskyt
movem vranky obecné – velice zajímavé ryby,
čitých nánosů nezbytných pro vývoj mihulí potoč-
řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
dorůstající délky přibližně 15 cm. Vranky nemají
ních. Příčné objekty na toku (prahy, jezy) pak tvoří

Podobné dokumenty

Projekt je realizován za podpory programu LIFE – Nature

Projekt je realizován za podpory programu LIFE – Nature ZÁCHRANA LUŽNÍCH STANOVIŠŤ V POVODÍ MORÁVKY Projekt je realizován za podpory programu LIFE – Nature Vstupujete do území, kde v letech 2007– 2010 probíhájí pod garancí Moravskoslezského kraje aktivi...

Více

SEZNAM KNIH VÝMĚNNÉHO SOUBORU ze dne 24. 05. 2016

SEZNAM KNIH VÝMĚNNÉHO SOUBORU ze dne 24. 05. 2016 Lži To Pozlacená klec O dcerách a milenkách Pekařova dcera Střípky z ložnic Atentát Nikdy nevěř ničemu Žena v kurzu Nejkrásnější pověsti Peří v průvanu Čekanka Pod sněhem Znuděn krásou hnusu Dům Ko...

Více

307/310 N

307/310 N Olomouc hl.n. Vedení vlaků objízdnými trasami Nákladní vlaky do a ze směru Velká Bystřice mohou zahájit nebo ukončit jízdu i v jiném obvodu stanice, než stanoví sešitový jízdní řád, tj. v Olomouc-B...

Více

Ing. Martin Schubert /SPOZ - Svaz cestujících ve veřejné dopravě

Ing. Martin Schubert /SPOZ - Svaz cestujících ve veřejné dopravě od roku 2002 rozvíjí systém příměstské železnice (ESKO) a dnes na nejvytíženějších tratích jezdí osobní vlaky v intervalu 10 minut, v Moravskoslezském kraji příměstská železnice zdaleka nevyužívá s...

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Number of species in fish assemblages in streams is strongly dependent on the distance from the source, watershed area, dynamics of the water flow and its quality, species interactions on the local...

Více