Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C

Transkript

Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
Návod k použití
KaVo Primus® 1058 S/TM/C
Vždy na bezpečné straně.
Prodej:
KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach, Německo
Tel. +49 7351 56-0
Fax +49 7351 56-1488
Výrobce:
Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach
www.kavo.com
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
Obsah
Obsah
1 Pokyny pro uživatele........................................................................................................................................ 6
1.1 Navádění uživatele...................................................................................................................................
1.1.1 Zkratky.........................................................................................................................................
1.1.2 Symboly.......................................................................................................................................
1.1.3 Cílová skupina.............................................................................................................................
6
6
6
6
1.2 Servis........................................................................................................................................................ 6
1.3 Záruční ustanovení................................................................................................................................... 7
1.4 Přeprava a skladování..............................................................................................................................
1.4.1 Aktuální platný předpis pro obaly................................................................................................
1.4.2 Škody vzniklé při přepravě..........................................................................................................
1.4.3 Údaje na obalu: Skladování a přeprava......................................................................................
7
7
7
8
2 Bezpečnost..................................................................................................................................................... 10
2.1 Popis bezpečnostních upozornění.......................................................................................................... 10
2.1.1 Popis stupňů nebezpečí............................................................................................................ 10
2.1.2 Výstražný symbol...................................................................................................................... 10
2.1.3 Struktura.................................................................................................................................... 10
2.2 Stanovený účel – použití v souladu se stanoveným účelem................................................................... 10
2.2.1 Všeobecné informace................................................................................................................ 10
2.2.2 Specifické informace k výrobku................................................................................................. 13
2.3 Bezpečnostní upozornění....................................................................................................................... 13
2.3.1 Všeobecné informace................................................................................................................ 13
2.3.2 Specifické informace k výrobku................................................................................................. 15
3 Popis výrobku................................................................................................................................................. 18
3.1 Jednotka pro ošetření - varianty.............................................................................................................
3.1.1 KaVo Primus® 1058 S..............................................................................................................
3.1.2 KaVo Primus® 1058 TM............................................................................................................
3.1.3 KaVo Primus® 1058 C..............................................................................................................
3.1.4 KaVo Primus® 1058 C se soupravou k instalaci vpravo...........................................................
18
18
18
19
19
3.2 Možnosti vybavení 1058 S/TM/C............................................................................................................ 20
3.3 Křeslo pro pacienty Standard a COMPACTchair.................................................................................... 21
3.4 Těleso přístroje s částí pro pacienta....................................................................................................... 22
3.5 Element lékaře........................................................................................................................................ 23
3.6 Element asistentky – varianty ................................................................................................................ 25
3.6.1 Element asistentky standardní.................................................................................................. 25
3.6.2 Element asistentky vpravo, vlevo (volitelně).............................................................................. 26
3.7 Třífunkční násadec (3F násadec)........................................................................................................... 27
3.8 Vícefunkční násadec (násadec MF)....................................................................................................... 27
3.9 Pole tlačítek............................................................................................................................................ 28
3.9.1 Element lékaře a element asistentky Comfort........................................................................... 28
3.10 Nožní spouštěč....................................................................................................................................... 29
3.11 Výkonový a typový štítek........................................................................................................................ 30
3.12 Technická data....................................................................................................................................... 34
4 Obsluha.......................................................................................................................................................... 40
4.1 Zapnutí a vypnutí přístroje...................................................................................................................... 40
4.2 Nastavení křesla pro pacienty................................................................................................................ 41
3 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
Obsah
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
Nastavení opěrky ruky...............................................................................................................
Nastavení sedadla.....................................................................................................................
Nastavení opěrky hlavy.............................................................................................................
Nastavení polohy křesla............................................................................................................
Bezpečnostní vypnutí................................................................................................................
41
42
43
45
49
4.3 Pokyb křesla pro pacienty....................................................................................................................... 52
4.4 Pohyb elementem lékaře........................................................................................................................ 52
4.4.1 Pohybování vozíkem................................................................................................................. 53
4.5 Pohyb části pro pacienty......................................................................................................................... 54
4.5.1 Část pro pacienty otočte rukou.................................................................................................. 54
4.6 Posunutí elementu asistentky................................................................................................................. 55
4.6.1 Změna nastavení výšky elementu asistentky standardní (volitelně)......................................... 55
4.6.2 Posunutí elementu asistentky vpravo, vlevo (volitelně)............................................................. 55
4.7 Nastavení funkcí.....................................................................................................................................
4.7.1 Volba úrovně paměti Lékař 1 nebo Lékař 2..............................................................................
4.7.2 Naplnění pohárku a vypláchnutí plivátka...................................................................................
4.7.3 Zapnutí/vypnutí prohlížeče rentgenových snímků.....................................................................
4.7.4 Nastavení času a používání časovače (jen s funkcí Memospeed)...........................................
4.7.5 Používání funkčních tlačítek (jen s funkcí Memospeed)...........................................................
4.7.6 Funkce HYDROclean................................................................................................................
4.7.7 Program Intenzivní dezinfekce / Proplachování........................................................................
57
57
58
58
58
59
59
60
4.8 Obsluha nástrojů..................................................................................................................................... 60
4.8.1 Uložení nastavení specifických pro nástroje............................................................................. 60
4.8.2 Obsluha turbínky....................................................................................................................... 61
4.8.3 Ovládání motoru INTRA LUX KL 701/703 a COMFORTdrive 200XD....................................... 63
4.8.4 Používání ultrazvukového odstraňovače zubního kamene....................................................... 66
4.8.5 Používání COMFORTdrive 200 XD / COMFORTbase 405L (volitelné příslušenství)............... 71
4.8.6 Použití třífunkční stříkačky......................................................................................................... 72
4.8.7 Použití víceúčelové stříkačky.................................................................................................... 74
4.8.8 Nastavení odsávání................................................................................................................... 78
5 Metody úprav podle ČSN EN ISO 17664....................................................................................................... 79
6 Odstranění poruch.......................................................................................................................................... 80
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole................................................................................... 81
7.1 Úvod.......................................................................................................................................................
7.1.1 Všeobecné pokyny....................................................................................................................
7.1.2 Upozornění pro lékařské elektrické systémy.............................................................................
7.1.3 Části bezpečnostně-technické kontroly.....................................................................................
7.1.4 Intervaly kontroly.......................................................................................................................
7.1.5 Upozornění k postupu kontroly podle normy ČSN IEC 62353 (DIN VDE 0751-1)....................
7.1.6 Upozornění k periodickým kontrolám........................................................................................
81
81
82
83
83
84
84
7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole............................................................................................. 84
7.2.1 Přípravná opatření na přístroji................................................................................................... 84
7.2.2 Vizuální kontrola (inspekce prohlídkou).................................................................................... 85
7.2.3 Měření....................................................................................................................................... 88
7.2.4 Kontroly funkce.......................................................................................................................... 97
7.2.5 Hodnocení a dokumentace .................................................................................................... 100
8 Příloha - Další body měření.......................................................................................................................... 103
8.1 Další body snímání SL X k měření ochranného vodiče........................................................................ 103
4 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
Obsah
8.2 Další body měření AP X k měření EGA-/EPA...................................................................................... 105
8.3 Další body připojení ACP X (další spojení se zemí)............................................................................. 106
9 Údaje k elektromagnetické snášenlivosti podle normy IEC 60601-1-2 (ČSN EN 60601-1-2)...................... 107
9.1 Elektromagnetické vysílání................................................................................................................... 107
9.2 Odolnost proti elektromagnetickému rušení......................................................................................... 107
9.3 Doporučené ochranné odstupy mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními telekomunikačními
zařízeními a přístrojem k ošetření........................................................................................................ 108
9.4 Odolnost proti elektromagnetickému rušení......................................................................................... 109
5 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
1 Pokyny pro uživatele | 1.1 Navádění uživatele
1 Pokyny pro uživatele
1.1 Navádění uživatele
Předpoklad
Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod, aby bylo zabráněno
chybné obsluze a poškození.
1.1.1 Zkratky
Zkratka Výklad
GA
Návod k použití
PA
Návod k péči
MA
Montážní návod
TA
Návod pro techniky
STK
Bezpečnostně-technická kontrola
IEC
International Electrotechnical Commission
RA
Návod pro opravy
NRS
Sada k dovybavení
EBS
Vestavná sada
BT
Přiložené díly
EMV
Elektromagnetická snášenlivost
VA
Návod pro zpracování
1.1.2 Symboly
Viz kapitola Bezpečnost/výstražné symboly
Důležité informace pro obsluhu a techniky
Značka CE (Communauté Européenne). Výrobek s tímto označením splňuje
požadavky příslušné směrnice EU.
Potřebná akce
1.1.3 Cílová skupina
Tento dokument je určen pro zubaře, zubařky a personál ordinace.
1.2 Servis
Technický servis KaVo:
+49 (0) 7351 56-1000
[email protected]
V případě dotazů uveďte prosím vždy sériové číslo výrobku!
Další informace naleznete na stránce: www.kavo.com
6 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
1 Pokyny pro uživatele | 1.3 Záruční ustanovení
1.3 Záruční ustanovení
KaVo poskytuje konečnému zákazníkovi záruku na bezvadnou funkci, bezvadnost
materiálu nebo zpracování výrobku uvedeného v předávacím protokolu po dobu 12
měsíců od data koupě za následujících podmínek:
V připadě odůvodněných reklamací kvůli vadám nebo neúplné dodávce poskytuje
KaVo záruku dle Vaší volby buď bezplatnou náhradní dodávkou nebo opravou. Jiné
nároky, lhostejno jakého druhu, zejména na náhradu škody, jsou vyloučeny. V případě
prodlení a hrubého zavinění nebo úmyslu platí tento bod pouze, pokud není v rozporu
se závaznými zákonnými předpisy.
KaVo neručí za vady a jejich následky, které vznikly přirozeným opotřebením, neod‐
borným čištěním nebo údržbou, nedodržením předpisů pro obsluhu, údržbu nebo
připojení, zvápenatěním nebo korozí, znečištěním v přívodu vzduchu a vody nebo
chemickými či elektrickými vlivy, které jsou neobvyklé nebo dle závodních předpisů
nepřípustné.
Záruka se zásadně nevztahuje na žárovky, skleněné zboží, pryžové díly a na barev‐
nou stálost plastů.
Záruka je vyloučena v případě, že jsou vady nebo jejich následky způsobeny zákroky
nebo úpravami výrobku provedenými zákazníkem nebo třetí osobou.
Nároky na záruku lze uplatnit pouze tehdy, jestliže byl firmě KaVo zaslán předávací
protokol patřící k výrobku (kopie) a provozovatel/uživatel může předložit originál.
1.4 Přeprava a skladování
1.4.1 Aktuální platný předpis pro obaly
Upozornění
Platí pouze pro Německou spolkovou republiku.
Prodejní obaly likvidujte v souladu s platnou vyhláškou o obalech přes likvidační/recy‐
klační firmy. Informujte se přitom o hromadném systému zpětného odběru. Prodejní
obaly společnosti KaVo jsou pro tento účel licencované. Informujte se prosím o regio‐
nálním likvidačním systému.
1.4.2 Škody vzniklé při přepravě
V Německu
Zjistíte-li při dodávce poškození obalu, tak postupujte následovně:
1. Příjemce uvede ztrátu nebo poškození v potvrzení o příjmu. Příjemce a pracovník
dopravního podniku toto potvrzení o příjmu podepíšou.
2. Výrobek a obal ponechte beze změn.
3. Výrobek nepoužívejte.
4. Poškození nahlašte dopravnímu podniku.
5. Škodu nahlašte společnosti KaVo.
6. Poškozený výrobek v žádném případě nezasílejte zpět bez předchozí domluvy se
společností KaVo.
7. Podepsané potvrzení o příjmu zašlete KaVo.
Je-li výrobek poškozen, aniž bylo při dodávce znát poškození obalu, je třeba postupo‐
vat následovně:
7 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
1 Pokyny pro uživatele | 1.4 Přeprava a skladování
1. Škodu je nutno neprodleně nahlásit dopravnímu podniku, nejpozději do sedmého
dne po dodávce.
2. Škodu nahlašte společnosti KaVo.
3. Výrobek a obal ponechte beze změn.
4. Poškozený výrobek nepoužívejte.
Upozornění
Nedodrží-li příjemce jednu ze svých povinností dle výše uvedeného ustanovení, bu‐
de škoda považována za vzniklou až po dodání
(podle Všeobecných německých zasilatelských podmínek (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingu
.
Mimo Německo
Upozornění
KaVo neručí za škody vzniklé při přepravě.
Zásilku zkontrolujte ihned po obdržení.
Jsou-li při dodávce na obalu rozpoznatelné škody, je třeba postupovat následovně:
1. Příjemce uvede ztrátu nebo poškození v potvrzení o příjmu. Příjemce a zaměstna‐
nec dopravního podniku toto potvrzení o příjmu podepíšou.
Příjemce může oproti dopravnímu podniku uplatnit nárok na náhradu škod pouze
na základě tohoto vylíčení skutkové podstaty.
2. Výrobek a obal ponechte beze změn.
3. Výrobek nepoužívejte.
Je-li výrobek poškozen, aniž by byly při dodávce rozpoznatelné škody na obalu, je
třeba postupovat následovně:
1. Škody musí být neprodleně, nejpozději 7. dne od dodávky, nahlášeny
dopravnímu podniku.
2. Výrobek a obal ponechte beze změn.
3. Poškozený výrobek nepoužívejte.
Upozornění
Nedodrží-li příjemce jednu ze svých povinností dle výše uvedeného ustanovení, bu‐
de škoda považována za vzniklou až po dodávce
(podle zákona CMR, kapitola 5, článek 30).
1.4.3 Údaje na obalu: Skladování a přeprava
Upozornění
Obal uschovejte pro případnou přepravu za účelem servisu nebo opravy.
Symboly natištěné na vnější straně obalu platí pro přepravu a skladování a mají násle‐
dující význam:
Neklopit; nahoru ve směru šipek!
Chraňte před nárazy!
Chraňte před vlhkostí!
8 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
1 Pokyny pro uživatele | 1.4 Přeprava a skladování
Povolené zatížení
Teplotní rozsah
Vlhkost vzduchu
Tlak vzduchu
9 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
2 Bezpečnost | 2.1 Popis bezpečnostních upozornění
2 Bezpečnost
2.1 Popis bezpečnostních upozornění
2.1.1 Popis stupňů nebezpečí
Bezpečnostní pokyny se třemi stupni nebezpečí, které jsou zde uvedeny, pomáhají
zabránit věcným škodám a poraněním.
POZOR
POZOR
Popisuje nebezpečnou situaci, která může vést k věcným škodám nebo lehkým až
středním poraněním.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Popisuje nebezpečnou situaci, která může vést k vážným nebo smrtelným
poraněním.
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ
Popisuje maximální ohrožení situací, která může vést bezprostředně k vážným nebo
smrtelným poraněním.
2.1.2 Výstražný symbol
Výstražný symbol
2.1.3 Struktura
NEBEZPEČÍ
V úvodu je popsán druh a zdroj nebezpečí.
Tato část popisuje možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů.
▶ Volitelný krok obsahuje potřebná opatření pro zabránění nebezpečí.
2.2 Stanovený účel – použití v souladu se stanoveným účelem
2.2.1 Všeobecné informace
Uživatel se musí před každým použitím přístroje přesvědčit o funkční bezpečnosti a
správném stavu přístroje.
Nástrojový systém KaVo Primus® 1058 S/TM/C je zubařský ošetřovací přístroj dle
ISO 7494 se zubařským pacientským křeslem dle ISO 6875. Tento výrobek KaVo je
určen pouze k použití v oblasti stomatologie. Obsluhovat ho smí výhradně kvalifikova‐
ní zdravotničtí pracovníci. Jakýkoli druh použití, který by byl v rozporu s určeným úče‐
lem, je zakázán.
K použití v souladu se stanoveným účelem patří také dodržování všech pokynů v ná‐
vodu k použití a inspekčních i údržbářských prací.
10 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
2 Bezpečnost | 2.2 Stanovený účel – použití v souladu se stanoveným účelem
Na výrobek KaVo musí být v souladu s předepsaným používáním k určenému účelu
při uvádění do provozu a během provozu aplikovány a splněny požadavky příslušných
všeobecně platných směrnic nebo národních zákonů, národních nařízení a pravidel
techniky, které se vztahují na lékařské výrobky.
Za bezpečnost, spolehlivost a výkonnost komponent dodávaných společností KaVo
přebíráme odpovědnost, pokud:
▪ montáž, zaškolení, rozšíření, nová nastavení, změny nebo opravy provádějí tech‐
nici proškolení společností KaVo nebo proškolení jinou osobou pověřenou společ‐
ností KaVo, nebo pokud tyto činnosti provádí personál autorizovaných obchodní‐
ků.
▪ je přístroj provozován v souladu s návodem k použití, údržbě a montáži.
▪ provozovatelem dodané komponenty informační techniky splňují technické poža‐
davky na hardware a software stanovené v tomto návodu k použití a předmětný
hardware a software byly instalovány a seřízeny v souladu s popisem platným pro
tyto komponenty.
▪ při opravách byly v plném rozsahu splněny požadavky normy IEC 62353 (DIN
VDE 0751-1) „Opakované kontroly a zkoušky před uvedením lékařských elektric‐
kých přístrojů a systémů do provozu – všeobecné předpisy“.
Uživatel je povinen:
▪ používat pouze nezávadné pracovní prostředky
▪ chránit sebe, pacienta a třetí osoby před nebezpečím
▪ zabránit kontaminaci výrobkem
Při použití musí být dodržovány národní zákonné předpisy, zejména:
▪ platné předpisy pro připojování a uvádění lékařských výrobků do provozu,
▪ platné předpisy bezpečnosti práce,
▪ platná protiúrazová bezpečnostní opatření.
V Německu jsou provozovatelé, osoby zodpovědné za přístroje a uživatelé povinni
provozovat své přístroje s přihlédnutím k ustanovením zákona o zdravotnických
prostředcích.
Servisní služby zahrnují veškeré testování, které vyžaduje § 6 nařízení pro provozova‐
tele (nařízení pro provozovatele zdravotnických prostředků).
K trvalému udržení provozní a funkční bezpečnosti výrobku KaVo a k zamezení po‐
škozením a nebezpečím je nutné pravidelně provádět údržbu a bezpečnostně technic‐
ké kontroly.
Intervaly kontrol a údržby: údržbu je třeba provádět každoročně, bezpečnostně tech‐
nickou kontrolu (BTK) v intervalu 2 let. V případě potřeby může kontrolor stanovit krat‐
ší intervaly BTK.
K provádění oprav a údržby a také BTK výrobku KaVo jsou oprávněny tyto osoby:
▪ technici poboček KaVo s odpovídajícím školením o výrobku,
▪ technici smluvních prodejců KaVo speciálně proškolení KaVo.
Upozornění
Înaintea pauzelor mai lungi de utilizare trebuie ca produsul să fie preparat şi curăţat
conform indicaţiilor.
11 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
2 Bezpečnost | 2.2 Stanovený účel – použití v souladu se stanoveným účelem
Upozornění
Spojky MULTIflex, aktuální motory K-/KL a hadice ultrazvukových scalerů od spo‐
lečnosti KaVo jsou sériově vybaveny bezpečnostním zařízením, které brání zpětné‐
mu nasávání ošetřovací vody přes zubařské nástroje do dentálního ošetřovacího
přístroje. Při použití výrobků jiných výrobců s normovanými rozhraními dbejte, aby
byly vybaveny odpovídajícím bezpečnostním zařízením! Jinak tyto výrobky nesmíte
používat!
Údaje k elektromagnetické snášenlivosti
Upozornění
Na základě normy IEC 60601-1-2 (DIN EN 60601-1-2) o elektromagnetické snášen‐
livosti elektrických lékařských přístrojů musíme upozornit na následující body:
• Elektrické lékařské přístroje podléhají zvláštním preventivním opatřením týkajícím
se elektromagnetické snášenlivosti a musí být instalovány a uváděny do provozu
dle požadavků návodu k montáži KaVo.
• Vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou ovlivnit lékařské elektrické přístro‐
je.
Upozornění
Na jiné přiložené příslušenství, vodiče a na ostatní komponenty jiných dodavatelů
než KaVo neuplatňuje KaVo žádné shody s požadavky směrnice EMS IEC
60601-1-2 (DIN EN 60601-1-2).
Eliminarea deşeurilor
Upozornění
Vzniklé odpady přepravujte k recyklaci nebo likvidaci bez nebezpečí pro člověka a
životní prostředí, dodržujte při tom platné národní předpisy.
Dotazy ke správné likvidaci výrobku KaVo zodpoví pobočka KaVo.
Likvidace elektronických a elektrických přístrojů
Upozornění
Na základě směrnice ES 2002/96 o starých elektrických a elektronických přístrojích
upozorňujeme na to, že tento výrobek podléhá jmenované směrnici a musí být
v rámci Evropy odveden ke speciální likvidaci.
Bližší informace obdržíte na adrese www.kavo.com nebo v obchodu specializova‐
ném na dentální techniku.
Ohledně konečné likvidace se obraťte na:
V Německu
Při vracení elektrického přístroje postupujte následovně:
1. Na domovské stránce společnosti enretec GmbH www.enretec.de najdete pod bo‐
dem nabídky eom formulář pro zakázku likvidace. Tuto zakázku likvidace si stáh‐
něte nebo ji vyplňte jako zakázku online.
2. Zakázku vyplňte příslušnými údaji a zašlete ji jako online zakázku nebo faxem na
číslo +49 (0) 3304 3919 590 společnosti enretec GmbH.
Alternativně máte k zadání zakázky likvidace a v případě dotazů k dispozici násle‐
dující možnosti kontaktu:
Telefon: +49 (0) 3304 3919 500
e-mail: [email protected]
poštovní adresa: enretec GmbH, Geschäftsbereich eomRECYCLING®
12 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
2 Bezpečnost | 2.3 Bezpečnostní upozornění
Kanalstraße 17
D-16727 Velten
3. Přístroj, který není pevně nainstalovaný, bude vyzvednut v ordinaci.
Pevně nainstalovaný přístroj bude vyzvednut před domem na Vaší adrese po
sjednání termínu.
Náklady na demontáž, dopravu a obaly nese majitel / uživatel přístroje.
Mezinárodně
Informace o likvidaci specifické pro danou zemi si můžete vyžádat ve specializovaném
obchodě se zubařskými nástroji.
2.2.2 Specifické informace k výrobku
Účel použití a cílová skupina
KaVo Primus® 1058 S/TM/C slouží k ošetřování dětí a dospělých v oblasti zubního lé‐
kařství.
Nástrojový systém KaVo Primus® 1058 S/TM/C je zubařský ošetřovací přístroj dle
ISO 7494 se zubařským pacientským křeslem dle ISO 6875. Třífunkční a vícefunkční
stříkačky KaVo jsou dentální nástroje dle normy EN 1639. Podporují zubařskou aplika‐
ci v ústech pacienta vzduchem, vodou nebo sprejem. Vícefunkční násadec navíc po‐
skytuje světlo a zahřívaná média. Tento výrobek KaVo je určen pouze k použití v ob‐
lasti stomatologie. Obsluhovat ho smí výhradně kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci.
Pro technické práce, při kterých je třeba vyšší přítlak než při práci v ústní dutině,
například při broušení protéz apod., musí být použit speciální technický přístroj. U
těchto přístrojů jsou použita ložiska odpovídající silnější konstrukce.
2.3 Bezpečnostní upozornění
2.3.1 Všeobecné informace
Upozornění
Bezpečnost a spolehlivost systému lze zaručit pouze za dodržení popsaných postu‐
pů.
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí výbuchu
Nebezpečí ohrožení života
▶ Výrobek KaVo nikdy neinstalujte ani neprovozujte v explozivním prostředí.
Nevhodné provozní podmínky.
VAROVÁNÍ
Nepříznivý vliv na elektrickou bezpečnost přístroje.
▶ Provozní podmínky popsané v kapitole "Technické údaje" musí být vždy dodrženy
a nesmí být překročeny.
13 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
2 Bezpečnost | 2.3 Bezpečnostní upozornění
VAROVÁNÍ
Používán neschváleného příslušenství nebo neschválené změny provedené
na výrobku.
Neschválené příslušenství nebo nepřípustné změny na výrobku mohou mít za násle‐
dek ohrožení nebo úrazy osob a věcné škody.
▶ Používejte pouze díly příslušenství schválené výrobcem k využití s daným výrob‐
kem nebo disponující normovanými rozhraními (například spojky MULTIflex, IN‐
TRAmatic).
▶ Změny na zařízení provádějte pouze v případě, že je schválil výrobce daného
produktu.
VAROVÁNÍ
Poranění nebo poškození v důsledku poškozených funkčních dílů.
Jsou-li funkční díly poškozené, může to mít za následek další poškození nebo úrazy
osob.
▶ Pravidelně kontrolujte přístroj, elektrická vedení a použité příslušenství, zda nej‐
eví známky možného poškození jejich izolací, a případně je vyměňte.
▶ Jsou-li funkční díly poškozené: Nepokračujte v práci a odstraňte škody resp. infor‐
mujte servisního technika!
VAROVÁNÍ
Výrobek likvidujte řádným způsobem.
Před likvidací musíte lékařský výrobek a příslušenství řádně upravit resp. v případě
potřeby sterilizovat.
POZOR
Ohrožení zdraví a věcné škody v důsledku nedodržení ošetřovacích opatření.
Nebezpečí infekce u personálu obsluhy i u pacienta.
Poškození výrobku.
▶ Dodržujte ošetřovací opatření.
POZOR
Rizika způsobená elektromagnetickými poli.
Funkce implantovaných systémů (např. kardiostimulátorů) mohou být ovlivněny elek‐
tromagnetickými poli.
▶ Pacientů se před začátkem ošetření zeptejte, zda nemají implantovaný kardiosti‐
mulátor nebo jiné systémy!
POZOR
Dysfunkce způsobená elektromagnetickými poli.
Výrobek plně vyhovuje platným požadavkům týkajícím se elektromagnetických polí.
Z důvodu komplexní interakce mezi přístroji a mobilními telefony nelze však zcela vy‐
loučit ovlivnění výrobku mobilním telefonem v provozu.
▶ Neprovozujte mobilní telefony v oblasti oridnace, kliniky resp. laboratoře!
▶ Elektronické přístroje, jako např. nosiče dat, sluchadla atd. během provozu odlož‐
te!
POZOR
Poškození kapalinami.
Poruchy elektrických konstrukčních částí.
▶ Chraňte otvory výrobku před vniknutím kapalin.
▶ Kapaliny z vnitřku přístroje nechejte odstranit servisním technikem.
14 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
2 Bezpečnost | 2.3 Bezpečnostní upozornění
POZOR
Poškození kapalinami.
Zbytky kapalin jakéhokoliv druhu mohou na čalouněných částech a skříních zanechat
skvrny nebo způsobit poškození.
▶ Zbytky kapalin ihned odstraňte.
POZOR
Předčasné opotřebení a poruchy funkce způsobené neodbornou údržbou a
péčí.
Zkrácená životnost výrobku.
▶ Pravidelně provádějte odbornou údržbu a péči!
2.3.2 Specifické informace k výrobku
VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění nebo infekce způsobené odloženými nástroji.
Z důvodu umístění nástrojů může při přístupu k odkladači podnosů nebo k ovládací‐
mu prvku dojít k poranění nebo infekcím dlaně a předloktí. Zvýšení riziko infekce u
nemocných pacientů.
▶ Při přístupu k odkladači podnosů nebo ovládacímu prvku dejte pozor na umístění
nástrojů.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí ohrožení zdraví zpětným nasáváním u nástrojů.
Nebezpečí infekce.
U normovaných rozhraní lze používat produkty jiných výrobců, které nejsou vybaveny
bezpečnostním vybavením k zamezení zpětného nasávání vody použité při ošetření
přes nástroje do dentistického léčebného přístroje.
▶ Při používání produktů jiných výrobců u normovaných rozhraní dbejte, aby tyto
výrobky byly vybaveny odpovídajícím bezpečnostním vybavením.
▶ Produkty bez bezpečnostního vybavení nepoužívejte.
VAROVÁNÍ
Elektřina.
Úraz elektrickým proudem v důsledku provozování elektrických doplňkových přístrojů
v okolí pacienta.
▶ Zajistěte, aby doplňkové přístroje neovlivňovaly záporně úroveň bezpečnosti a
aby splňovaly požadavky normy IEC 60601-1 (ČSN EN 60601-1).
▶ Zajistěte, aby doplňkové přístroje splňovaly požadavky normy IEC 60950-1 (ČSN
EN 60950-1) a aby byly vhodnými bezpečnostními opatřeními uvedeny na bez‐
pečnostní úroveň normy IEC 60601-1 (ČSN EN 60601-1).
▶ Proveďte bezpečnostně-technickou kontrolu všech přístrojů v okolí pacienta podle
normy IEC 62353 (DIN VDE 0751-1) podle údajů výrobce.
POZOR
Elektřina
Úraz elektrickým proudem v důsledku chybného připojení nedentálního systému
k rozhraní přístroje.
▶ Při napojení IT přístroje na lékařský systém je nutno dbát na směrnici IEC
60601-1 (DIN EN 60601-1) (systémmový list).
▶ USB rozhraní na straně lékaře nebo sestry smý být provozováno pouze ve spoje‐
ní s příslušným multimediálním systémem KaVo.
▶ Použití USB rozhraní není poovleno pro jiné přístroje.
15 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
2 Bezpečnost | 2.3 Bezpečnostní upozornění
POZOR
Nebezpečí úrazu při posazení na vodorovně položené křeslo pro pacienty.
▶ Na konec vodorovně vyrovnaného křesla u hlavy nebo u nohou pacienta se nikdy
neposazujte.
POZOR
Nebezpečí poranění při opírání o otočné rameno.
Při přetížení otočného ramena může dojít k poškození a následnému poranění pa‐
cienta nebo uživatele.
▶ Otočné rameno, odpružené rameno ani stranu lékaře nikdy nezatěžujte opíráním!
POZOR
Nebezpečí úrazu v důsledku visících nástrojů (S-stůl).
Pacienti se mohou poranit o ostré hroty nástrojů.
▶ Při pohybu strany lékaře dbejte, aby se nikdo nemohl poranit.
▶ Pacienty i pracovníky ošetřovny upozorněte na nebezpečí úrazu.
POZOR
Nebezpečí úrazu při čištění jednotky pro ošetření.
Nedostatečné proškolení úklidového personálu a chybějící příprava jednotky pro
ošetření mohou mít za následek úraz úklidového personálu.
▶ Pobyt v ošetřovně by měl být povolen jen vyškolenému odbornému personálu a
zaškolenému úklidovému personálu.
▶ Nastavte polohu křesla pro čištění a přístroj vypněte.
POZOR
Sada pro připojení externího přístroje (volitelně): Nebezpečí opětovného za‐
nesení mikroby v důsledku stojící vody.
Infekce.
Pokud je sada pro připojení externího přístroje napojena na spotřebič vody, je nutno
na přístroji provést vždy následující opatření:
▶ Před začátkem práce propláchněte bez nástrojů veškerá případná odběrná místa
vody.
▶ Před prvním uvedením do provozu a po delším přerušení provozu (víkend, svát‐
ky, dovolená atd.) propláchněte, resp. profoukněte vzduchová a vodní vedení.
▶ Dbejte na odolnost spotřebiče vody vůči H2O2, protože voda je naočkována OXY‐
GENALEM 6 (koncentrace do 0,02 %).
POZOR
Poškození zdraví působením choroboplodných zárodků.
Nebezpečí infekce.
▶ Před začátkem práce propláchněte bez nástrojů veškerá odběrná místa vody.
▶ Před prvním uvedením do provozu a po delším přerušení provozu (víkend, svát‐
ky, dovolená atd.) propláchněte resp. profoukněte veškeré vodní resp. vzduchové
potrubí.
▶ Proveďte intenzivní dezinfekci.
▶ Několikrát aktivujte plnění pohárku.
POZOR
Dlouhé setrvávání na křesle pro pacienta.
Vznik proleženin.
▶ Při dlouho trvajících ošetřeních dejte pozor na tvorbu proleženin!
16 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
2 Bezpečnost | 2.3 Bezpečnostní upozornění
POZOR
Nebezpečí úrazu při překlopení dentální soupravy.
Poranění pacienta a uživatele.
▶ O otočné rameno se neopírejte.
▶ Nikdy si nesedejte na konec vodorovně vyrovnaného křesla pro pacienty u hlavy
nebo u nohou pacienta.
POZOR
Nebezpečí úrazu v důsledku přetížení nebo dynamického zatěžování.
Křeslo pro pacienty se může zhroutit.
▶ Křeslo pro pacienty zatěžujte jen do meze jeho nosnosti (135 kg).
▶ Křeslo pro pacienty nezatěžujte dynamicky.
POZOR
Nebezpečí úrazu při pohybu křesla pro pacienty a hlavové opěrky.
Vlasy pacienta nebo personálu ordinace se mohou při posouvání hlavové opěrky za‐
chytit do křesla pro pacienty.
▶ Při posouvání křesla pro pacienty a hlavové opěrky dávejte pozor na vlasy pa‐
cienta a personálu ordinace.
POZOR
Nebezpečí zranění v důsledku pohybu strany lékaře nebo strany sestry.
Nebezpečí zranění nebo pohmoždění pacienta nebo personálu ordinace.
▶ Při pohybu strany lékaře nebo strany sestry sledujte pacienta i personál ordinace.
POZOR
Nebezpečí zhmoždění při automatickém pohybu křesla.
Může dojít k sevření pacienta nebo personálu ordinace.
▶ Při každé změně polohy křesla sledujte pacienta i personál ordinace.
POZOR
Poškození hadic nástrojů nálepkami.
Hadice nástrojů mohou prasknout.
▶ Nepřipevňujte žádné nálepky ani lepicí pásky.
17 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.1 Jednotka pro ošetření - varianty
3 Popis výrobku
3.1 Jednotka pro ošetření - varianty
3.1.1 KaVo Primus® 1058 S
3.1.2 KaVo Primus® 1058 TM
18 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.1 Jednotka pro ošetření - varianty
3.1.3 KaVo Primus® 1058 C
F1 F2
3.1.4 KaVo Primus® 1058 C se soupravou k instalaci vpravo
F1 F2
19 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.2 Možnosti vybavení 1058 S/TM/C
3.2 Možnosti vybavení 1058 S/TM/C
1058
1058 od sériového čísla 101*
TM
S
C
TM
S
C
Element lékaře
1. Pozice - turbínová hadice
1. KL motor 701
X
X
X
X
X
X
1.Pozice - mikromotor KL 703 LED
X
X
X
X
X
X
—
—
—
Ultrazvukový odstraňovač zubního
kamene PIEZOsoft
—
—
—
Ultrazvukový světelný OZK Piezo‐
LED
—
—
—
Třífunkční stříkačka
Multifunkční stříkačka
2. Pozice - turbínová hadice
2. KL motor 701
2.Pozice - mikromotor KL 703 LED
Smart drive
COMFORT drive
Ukazatel Memospeed indikativní.
označení
*
Prohlížeč rentgenových snímků 5x5
*
Prohlížeč rentgenových snímků
1440 (na konstrukční tyči svítidla)
Prohlížeč rentgenových snímků
1440 (na stolním prvku)
—
—
Držák US-Tray tácku
X
X
Uchycení podnosu 1x Norm-Tray
X
—
Uchycení podnosu 2x Norm-Tray
*
—
—
X
X
X
X
X
X
—
X
—
—
Ohřev vody pro instrumenty nástro‐
je
Pumpa pro fyziologický roztok NaCl
—
—
—
—
ERGOcam
Satelec Mini LED
Kombinovaný separátor / kombino‐
vaný separátor amalgámu
Souprava elementu asistentky vpra‐
vo, vlevo
Legenda:
Sériové vybavení
Volitelné vybavení
X
Musí být zvoleno
—
Nedodává se
* Volitelné vybavení, nevhodní ve spojení se soupravou k instalaci vpravo,
podstavec stroje
2
Jen pro čínský trh
20 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.3 Křeslo pro pacienty Standard a COMPACTchair
3.3 Křeslo pro pacienty Standard a COMPACTchair
① Opěrka hlavy
② Opěradlo
③ Základna křesla
④ Sedadlo
⑤ Opěrka ruky
21 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.4 Těleso přístroje s částí pro pacienta
3.4 Těleso přístroje s částí pro pacienta
Těleso přístroje s částí pro pacienta
① Strana pacienta
② Tělo soupravy
V tělese přístroje je umístěno centrál‐
ní řízení.
③ Láhev s tlakovou vodou
(doplňkové vybavení)
④ Plivátko
⑤ Plnič pohárku
⑥ Napájecí prvek
Přívod elektřiny, vody, stlačeného
vzduchu, odpad vody a vzduch na od‐
sávání
⑦ Nožní spouštěč
22 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.5 Element lékaře
3.5 Element lékaře
Upozornění
Uspořádání přístrojového vybavení lze měnit podle potřeby.
F 1
F 2
1058 S
① Prohlížeč rentgenových snímků 5x5
② Třífunkční nebo multifunkční stříkačka
③ Turbína
④ Volitelně motor INTRA LUX KL
701/703 nebo COMFORTdrive 200XD
⑤ Pole tlačítek a indikátorů
⑥ Ultrazvukový odstraňovač zubního ka‐
mene
⑦ Memospeed
⑧ Brzda
23 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.5 Element lékaře
F 1
F 2
1058 TM/C
① Memospeed
② Pole tlačítek a indikátorů
③ Turbína
④ Volitelně motor INTRA LUX KL
701/703 nebo COMFORTdrive 200XD
⑤ Ultrazvukový odstraňovač zubního ka‐ ⑥ Třífunkční nebo multifunkční stříkačka
mene
⑦ Brzda
⑧ Prohlížeč rentgenových snímků 5x5
⑨ Odkládací stolek
Upozornění
Jestliže vozík 1058 namontovaný jako instalace vpravo zasunete pod desku stolu,
může dojít k poškození odložených předmětů a nástaveb, například přístroje Me‐
mospeed ① nebo prohlížeče rentgenových snímků 5x5 ⑧. Aby nedošlo k poškoze‐
ní, než vozík 1058 zasunete pod desku stolu, nastavte ho do nejnižší polohy.
KaVo doporučuje na ochranu lakovaných dílů elementu lékaře používat k odkládání
podnosu ⑨ pouze držák podnosu (Č. mat. 0.228.3016).
24 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.6 Element asistentky – varianty
3.6 Element asistentky – varianty
3.6.1 Element asistentky standardní
① Třífunkční nebo vícefunkční násadec ② Odsávání aerosolu
③ Ovládací prvek
④ Savka na odsávání slin
⑤ Satelec Mini LED
(polymerizační ruční násadec)
⑥ Odkládací tácek na straně sestry
25 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.6 Element asistentky – varianty
3.6.2 Element asistentky vpravo, vlevo (volitelně)
2
3
1
4
5
Pracoviště asistentky vpravo, vlevo, s možností nastavení výšky (volitelně)
① Třífunkční násadec
② Odsávání aerosolu
③ Ovládací prvek
④ Savka na odsávání slin
⑤ Satelec Mini LED
(polymerizační ruční násadec)
26 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.7 Třífunkční násadec (3F násadec)
3.7 Třífunkční násadec (3F násadec)
① Hadice vícefunkční stříkačky
② Objímka rukojeti
③ Tlačítka pro média
④ Modrá značka: třífunkční násadec (3F
násadec)
⑤ Kanyla
3.8 Vícefunkční násadec (násadec MF)
① Hadice vícefunkční stříkačky
② Objímka rukojeti
③ Tlačítka pro média
④ Zlatá značka: vícefunkční násadec
(násadec MF)
⑤ Kanyla
27 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.9 Pole tlačítek
3.9 Pole tlačítek
Upozornění
Funkce tlačítek na elementu lékaře 1058 S/TM/C a na elementu asistentky Comfort
jsou shodné. Pole tlačítek jsou z důvodu různého konstrukčního tvaru uspořádána
rozdílně.
3.9.1 Element lékaře a element asistentky Comfort
① Křeslo pro pacienty
② Funkční tlačítka
Skupina tlačítek Křeslo pacienta
Tlačítko
Název
Indikace LED
Sedadlo nahoru / AP 0 (au‐ zelená
tomatická poloha 0)
Sedadlo dolů / vyplachovací zelená
poloha
Opěradlo dolů /
AP 1 (automatická poloha
1)
zelená
Opěradlo nahoru /
AP 2 (automatická poloha
2)
zelená
Poslední poloha / Automa‐
tická poloha
zelená
Skupina funkčních tlačítek
Tlačítko
Název
Indikace LED
Prohlížeč rentgenových
snímků
zelená
Proplachování plivátka
28 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.10 Nožní spouštěč
Tlačítko
Název
Indikace LED
Plnič pohárku
studené světlo (u nástrojů) / zelená
Dentální světlo ROZSVÍTIT
u odložených nástrojů
Předvolba spreje (u odebra‐ zelená/žlutá
ných nástrojů)
Otáčení motoru doleva
červená
3.10 Nožní spouštěč
Nožní tlačítka nožního spouštěče jsou obsazena dvojmo. Funkce nožních tlačítek zá‐
visejí na tom, zda je nástroj odložen nebo odebrán.
Pol.
Název
Funkce s odloženým in‐ Funkce s odebraným in‐
strumentem
strumentem
①
Nožní tlačítko „Předvol‐
ba sprej/AP“
Uvede křeslo pro pacien‐ Nastavuje předvolbu
ta do automatické polo‐ spreje.
hy.
②
Třmenový spínač
Zapne bezpečnostní vy‐ Přepíná nožní tlačítka na
pnutí.
funkci „Pohyb křesla“.
③
Nožní tlačítko „Ofukova‐ Uvede křeslo pro pacien‐ Odstavení volby Ofuko‐
cí vzduch/AP“
ta do automatické polo‐ vací vzduch (Chipblo‐
hy.
wer).
④
Křížové tlačítko „Otáčení Mění polohu křesla pro
motoru doleva“
pacienty.
Volí směr chodu motoru
(pro motor INTRA LUX
KL 701/703 nebo COM‐
FORTdrive 200XD).
⑤
Nožní pedál „Nástroje“
Spuštění motoru a regu‐
lace otáček/ intenzity
zubařských nástrojů.
29 / 112
S instalovaným ERGO‐
com tvoří stabilní obraz
videa.
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.11 Výkonový a typový štítek
3.11 Výkonový a typový štítek
Výkonové štítky
25s
400s
Výkonový štítek
Umístění výkonového štítku uvnitř
30 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.11 Výkonový a typový štítek
25s
400s
Umístění výkonového štítku vně
Sér. čí‐ Sériové číslo
slo
Dbejte údajů v průvodních dokladech
Aplikační díl typu B
Aplikační díl typu BF
Provozní režim:
Doba provozu pacientského křesla: 25 sekund
Doba pauzy pacientského křesla: 400 sekund
(Přípustné doby provozu odpovídají způsobu práce stomatologů.)
Hodnota pojistek:
Hodnota „?????“ závisí na síťovém napětí a je obsazena prvky T10H nebo
T6,3H.
100 V~ ,110 V~, 120 V~, 130 V~ = T10H
220 V~ , 230 V~, 240 V~ = T6,3H
Pokyny k likvidaci viz také stanovení účelu - používání k určenému účelu
Značka CE podle směrnice ES 93/42 o lékařských výrobcích
Označení VDE
Certifikace DVGW
Registrační číslo DVGW CERT AS-0630BT0111
31 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.11 Výkonový a typový štítek
Typové štítky
1
2
3
Příklad typového štítku 1058 S
① Rok – měsíc výroby
② Sériové číslo
③ Kód HIBC
Typový štítek a označení BF na části lékaře a asistentky
Umístění typových štítků a označení BF
32 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.11 Výkonový a typový štítek
Označení a popis třífunkční a vícefunkční stříkačky
Firemní logo výrobce
SN
Sériové číslo
Značka CE podle ES směrnice 93/42/EHS pro lékařské přístroje
Možnost sterilizace do 135 oC
Návod k likvidaci podle směrnice WEEE 2002/96/ES, příloha N
Dodržujte návod k použití
33 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.12 Technická data
3.12 Technická data
Šablona k vyvrtání otvorů a instalační plán
Šablona k vyvrtání otvorů (Č. mat.
Praváci (Rh): list 001, Leváci (Lh): list 002
1.001.4755)
S křeslem COMPACTchair (Č. mat.
List 001 až 004
1.003.6767)
Instalační plán (Č. mat. 1.001.4755)
List 003 až 006 a 011 až 013
1058 TM
Vpravo: list 003, Vlevo: list 004
1058 S
Vpravo: list 005, Vlevo: list 006
1058 C
Vpravo: list 011, Vlevo: list 012
S křeslem COMPACTchair (Č. mat.
List 005 až 008 a 013 až 015
1.003.6767)
Elektrická soustava
2
Elektrické přívody
3 x 1,5 mm (zajištění ze strany stavby 10
2
A) 3 x 2,5 mm (zajištění ze strany stavby
16 A)
2
Elektrické přívody
3 x 1,5 mm
Volný konec nad podlahou
1000 mm
Vstupní napětí
100/110/120/130/220/230/240 V AC
Frekvence
50/60 Hz
Vstupní napětí nastavené z výroby
viz výkonový štítek
Z výroby nastavené vstupní síťové napětí Viz typový štítek
Příkon při 100, 110, 120, 130 V
200 až 1000 VA
Příkon při 220, 230, 240 V
200 až 1250 VA
Zajištění ze strany stavby
Automat C 16 nebo šroubovací pojistka
10 A
Ochranný vodič nad podlahou
viz DIN VDE 0100-710, 1 000 mm
Hodnota předávání tepla
360 až 3 240 KJ/h
Hodnota předávání tepla
Ø 900 kJ/h
Stupeň znečištění
2
Instalační kategorie
II
Příkon
100 až 900 VA
Zajištění ze strany stavby
Automat C 16 nebo šroubovací pojistka 10
A
Schvalovací značka
CE / DVGW / VDE
Nožní spouštěč
IPX1 (ochrana proti vlhkosti)
34 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.12 Technická data
Třífunkční nebo vícefunkční násadec
Před zahájením pracovního dne a před každým ošetřením pacienta proplachujte vodní
a vzduchové cesty 20 až 30 sekund.
Tlak vody
1,5 ± 0,3 bar; tlak průtoku 4x tlakoměr
Max. náporový tlak vody
2,5 ± 0,3 barů
Průtok vody
80 ± 10 ml/min
Tlak vzduchu
3,3 ± 0,1 bar; tlak průtoku 4x tlakoměr
Max. tlak při nahromadění vzduchu
4 + 0,5 bar
Průtok vzduchu
14 ± 2 Nl/min
Doba provozu (pouze vícefunkční nása‐
1 minuta
dec)
Doba pauzy (pouze vícefunkční násadec) 3 minuty
Elektrika vícefunkční stříkačky
Ochranné nízké napětí podle normy ČSN 24 V AC ± 10 % (neuzemněné napětí)
DIN EN 60601-1:
Frekvence
50/60 Hz
Typ aplikace
BF
Topný výkon - voda
cca 90 W
Topný výkon - vzduch
cca 20 W
Elektrický odpor topného článku
6,4 ± 0,4 Ώ
Napětí kontrolek
max. 3,2 V ± 0,15 V
Výkon vysokotlaké kontrolky
max. 2,5 W
Přívod vody
Upozornění
Při vyšší tvrdosti vody (přes 12 dH) musí být instalováno zařízení na změkčování
vody procesem iontové výměny.
Příliš nízká tvrdost vody (méně než 8,4 dH) může podporovat vznik usazenin.
Upozornění
Souprava "Vstupní vodní blok" neobsahuje žádné oddělení vody používané
k ošetření od veřejné vodovodní přípojky. Provozovatel je proto povinen respekto‐
vat národní předpisy o zamezení zpětného toku vody a dodržovat je. Při nerespek‐
tování nemůže výrobce zaručit kvalitu vody používané k ošetření a zamezení zpět‐
ného znečištění rozvodu pitné vody choroboplodnými zárodky.
35 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.12 Technická data
Upozornění
Ve spojení s "Vodním blokem DVGW s integrovaným zařízením na dezinfekci vody"
je u dentálních jednotek od společnosti KaVo instalováno zařízení na dezinfekci vo‐
dy. K udržení kvality vody používané při ošetření se do vody průběžně přidává de‐
zinfekční prostředek OXYGENAL 6 v koncentraci, která je hygienicky účinná, avšak
pro člověka nezávadná (3,2 ml/litr). Způsob použití je popsán v návodu k údržbě lé‐
čebných jednotek. Podle údajů výrobce musí být prováděna doplňková opatření
(například proplachování vodovodních vedení a intenzivní dezinfekce).
VAROVÁNÍ
Nebezpečí infekce při nerespektování národních předpisů.
Znečištění vody používané k ošetření resp. vodovodního rozvodu pitné vody.
▶ Pokud existují, respektujte a dodržujte národní předpisy vztahující se ke kvalitě
vody k lidské spotřebě (pitná voda).
▶ Pokud se na dané zařízení vztahují, respektujte a dodržujte národní předpisy
vztahující se k zamezení zpětnému toku (tok z léčebné jednotky do veřejné vodo‐
vodní sítě.
VAROVÁNÍ
Při použití soupravy "Vodní blok kompaktní" bez dalších bezpečnostních
opatření může hrozit nebezpečí infekcí.
Kontaminace vody používané k ošetření resp. rozvodné sítě pitné vody bakteriemi.
▶ Při použití soupravy "Vodní blok kompaktní" neobsahuje tato jednotka žádné
zařízení na úpravu a dezinfekci vody. Proto zajistěte odpovídající bezpečnostní
opatření. KaVo doporučuje používat "Vodní blok DVGW s integrovaným zaříze‐
ním k dezinfekci vody" ve spojení s přípravkem KaVo OXYGENAL 6 (Č. mat.
04893451).
▶ Při použití soupravy Láhev na vodu se společně dodaným dávkovacím nástav‐
cem (Č. mat. 10020287) přidávejte ke každé náplni správné množství přípravku
KaVo OXYGENAL 6 (Č. mat. 04893451). Správné množství je uvedeno v návodu
dávkovacího nástavce k dezinfekci vody.
Dle normy DIN EN 1717 musí být každá jednotka, která není uvedena v předpisu
DVGW, opatřena předřazeným pojistkovým zařízením typu AA, AB nebo AD. (Soupra‐
va Láhev na vodu DVGW je certifikovaný, viz následující seznam.)
U přívodu vody se musí zamezit vzniku brakické vody (i v domovní instalaci) se stoja‐
tou vodou.
Další informace najdete na www.dvgw.de
36 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.12 Technická data
Volný odtok podle normy DIN EN 1717 –
Vodní blok DVGW, vodní láhev DVGW,
DVGW
registrační číslo: AS-0630BT0111
Kvalita vody
Pitná voda
Tvrdost vody
1,5 až 2,14 mmol/l ≙ 8,4 až 12 °dH
Hodnota pH
7,2 až 7,8
Filtrace vody v místě instalace
80 µm
Přípojka vody
V místě instalace uzavírací ventil s lisova‐
ným mosazným kuželovým šroubením
3/8" na Ø 10 mm
Přívod vody přes podlahu
min. 40 mm, max. 160 mm při otevřeném
ventilu
Vstupní tlak vody
2,0 až 6,0 bar
Množství vody na vstupu
4 l/min
Průměr připojení odtoku
40 mm
Připojení odtoku podlahou
20 mm
Množství odtoku
max. 4 l/min
Spád trubice odtoku vody
od přístroje min. 10 mm na metr
Přívod vzduchu
VAROVÁNÍ
Nebezpečí infekcí v důsledku nerespektování národních předpisů ke kvalitě
dentálního vzduchu.
▶ Pokud existují, respektujte a dodržujte národní předpisy ke kvalitě dentálního
vzduchu.
Tlak vzduchu na vstupu
5,2 až 7 bar
Spotřeba vzduchu
max. 80 Nl/min
Filtrace vzduchu v místě instalace
50 µm
Připojení vzduchu
V místě instalace uzavírací ventil s lisova‐
ným mosazným kuželovým šroubením
3/8" na Ø 10 mm
Připojení vzduchu nad podlahou
min. 40 mm, max. 160 mm při otevřeném
ventilu
Odsávání
Podtlak odsávání na vstupu přístroje
Množství odsávaného
při mokrém odsávání
vzduchu na kanyle k odsá‐
vání aerosolu
při suchém odsávání
min. V~250 Nl/min
> 60 mbar
> 85 mbar
doporučeno V~300 Nl/min
> 80 mbar
> 120 mbar
37 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.12 Technická data
Podtlak odsávání na vstupu přístroje
Množství odsávaného
při mokrém odsávání
vzduchu na kanyle k odsá‐
vání aerosolu
při suchém odsávání
Odsávací podtlak staticky
max.
< 180 mbar
< 180 mbar
Upozornění
Při rostoucím podtlaku 180 mbar musí být jednotka vybavena modulem regulačního
podtlakového ventilu.
Hodnoty platí pro KaVo měřicí sadu (Č. mat. 04118500)
Provozní prostředí
Nevhodné provozní podmínky.
VAROVÁNÍ
Nepříznivý vliv na elektrickou bezpečnost přístroje.
▶ Provozní podmínky popsané v kapitole "Technické údaje" musí být vždy dodrženy
a nesmí být překročeny.
Vlastnosti podlahy
Kvalita konstrukce podlahy musí odpoví‐
dat nosnosti podlah ve stavbách podle
normy DIN 1055 list 3 a musí vykazovat
pevnost v tlaku podle normy DIN 18560 T
1.
o
Teplota okolí
+10 až +40 C
Relativní vlhkost vzduchu
30 až 75 %
Tlak vzduchu
700 až 1 060 hPa
Nadmořská výška provozu
do 3000 m
Maximální zatěžování
Křeslo pro pacienty (pohyb zdvihu)
135 kg
Odkládací přihrádka strana lékaře/část pro 2 kg
ošetření - volné nakládání
Odkládací přihrádka strana sestry - volné 1 kg
nakládání
Strana lékaře/část pro ošetření - volné na‐ 2 kg
kládání
Podmínky pro přepravu a skladování
o
Teplota okolí
-20 až +55 C
Relativní vlhkost vzduchu
5 až 95 %, nekondenzující
Tlak vzduchu
700 až 1 060 hPa
38 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
3 Popis výrobku | 3.12 Technická data
Hmotnost
Jednotka pro ošetření s
279 kg brutto, 224 kg netto
křeslem pro pacienty Standard
S ocelovým podstavcem a ERGOcom
344 kg brutto, 289 kg netto
Dentální souprava s křeslem
255 kg brutto, 200 kg netto
COMPACTchair
S ocelovým podstavcem a ERGOcom
320 kg brutto, 265 kg netto
Bližší informace k balíkům viz návod k montáži, kapitola B 3
39 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.1 Zapnutí a vypnutí přístroje
4 Obsluha
4.1 Zapnutí a vypnutí přístroje
Hlavní vypínač má následující úkoly:
▪ Spojovat všechny póly přístroje elektricky se sítí v místě instalace resp. odpojovat
je od sítě.
▪ Prostřednictvím magnetických ventilů resp. řízení stlačeného vzduchu připojovat
resp. odpojovat přívody vody a stlačeného vzduchu v místě instalace.
▶ Přístroj zapněte hlavním vypínačem.
ð Jakmile je přístroj připraven k provozu, svítí zelená kontrolka LED ① (úroveň pa‐
měti Lékař 1) nebo žlutá kontrolka LED ② (úroveň paměti Lékař 2).
Upozornění
Aby nedošlo k poškození vodou, musí být hlavní vypínač před opuštěním ordinace
vždy vypnutý.
40 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.2 Nastavení křesla pro pacienty
4.2 Nastavení křesla pro pacienty
4.2.1 Nastavení opěrky ruky
Opěrka ruky pro křeslo pro pacienty Standard
Ke snazšímu nastupování pacienta lze opěrku ruky na křesle pro pacienty otočit smě‐
rem nahoru.
POZOR
Nepříjemné nastaveí polohy rukou při vyjíždění křesla pro pacienty nahoru
Nebezpečí zhmoždění prstů mezi opěrkou ruky a opěradlem zad.
▶ Dbejte na správnou polohu sedícího pacienta (zejména u dětí).
Opěrka ruky pro křeslo pro pacienty COMPACTchair (doplňkové
vybavení)
Ke snadnějšímu nastupování pacienta lze opěrku ruky na křesle pro pacienty otočit
směrem ven.
▶ Opěrku ruky vytáhněte nahoru a otočte směrem ven.
▶ Poté otočte opěrku ruky zpět, až zaklapne na své místo.
Aby nedocházelo k neúmyslnému otočení opěrek ruky ven, lze je fixovat.
41 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.2 Nastavení křesla pro pacienty
Upozornění
Opěrka ruky na straně u přístroje musí být fixována, aby nedocházelo ke kolizím.
▶ Povolte upevňovací spony a sejměte polštáře křesla.
▶ Zajišťovací páčku nasuňte do polohy ①, tím fixujete opěrku ruky.
▶ Zajišťovací páčku nasuňte do polohy ②, tím umožníte otáčet opěrkou ruky.
4.2.2 Nastavení sedadla
Sedadlo lze naklonit do čtyř různých poloh, aby bylo možné u dětí různé velikosti do‐
sáhnout rovné plochy na ležení při ošetření horní čelisti.
▶ Povolte zajišťovací páku a sedadlo nakloňte do požadované polohy.
▶ Zkontrolujte, zda zajišťovací páka opět dokonale zaklapla.
42 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.2 Nastavení křesla pro pacienty
4.2.3 Nastavení opěrky hlavy
Nastavení otočného knoflíku opěrky hlavy se 2 klouby
POZOR
Nastavení opěrky hlavy.
Poranění svalstva šíje.
▶ Upozorněte pacienta na nastavování opěrky hlavy.
▶ Pacient musí při nastavování opěrky hlavy lehce nadzdvihnout hlavu.
▶ Opěrku hlavy zasuňte nebo vytáhněte podle velikosti pacienta.
▶ Chcete-li pootočit opěrku hlavy, otočte aretačním knoflíkem doleva, opěrku na‐
stavte do požadované polohy a aretační knoflík opět utáhněte směrem doprava.
▶ Chcete-li sejmout polštář opěrky hlavy, povolte šroub ②, polštář ① vytáhněte leh‐
ce nahoru a sejměte směrem dopředu.
43 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.2 Nastavení křesla pro pacienty
Nastavení tlačítka opěrky hlavy se 2 klouby
POZOR
Nastavení opěrky hlavy.
Poranění svalstva šíje.
▶ Upozorněte pacienta na nastavování opěrky hlavy.
▶ Pacient musí při nastavování opěrky hlavy lehce nadzdvihnout hlavu.
Lze nastavit délku trupu a sklon opěrky hlavy.
▶ Stiskněte aretační tlačítko a zasuňte nebo vysuňte opěrku hlavy podle výšky pa‐
cienta.
Upozornění
Brzdný účinek může nastavit servisní technik.
▶ Stiskněte aretační tlačítko a otočte opěrku hlavy do požadované polohy.
Při otáčení opěrky zpět dejte pozor, aby se mezi oblastí A a podhlavníkem nena‐
cházel žádný předmět.
Otáčení podhlavníku
Podhlavník opěrky hlavy je otočný. Lze jím otáčet pro lepší podporu šíje, např. při
ošetřování dětí.
▶ Polštář stejnoměrně stáhněte a otočte o 180o.
▶ Poté polštář pod hlavu opět nasaďte a přitiskněte.
44 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.2 Nastavení křesla pro pacienty
4.2.4 Nastavení polohy křesla
POZOR
Nebezpečí úrazu v důsledku přetížení nebo dynamického zatěžování.
Křeslo pro pacienty se může zhroutit.
▶ Křeslo pro pacienty zatěžujte jen do meze jeho nosnosti (135 kg).
▶ Křeslo pro pacienty nezatěžujte dynamicky.
Polohu křesla lze nastavit plynule.
Automatické nastavení polohy lze uložit a uložené polohy lze vyvolávat stisknutím tla‐
čítka.
V automatickém programu probíhají pohyby křesla a opěradla zad současně.
Výjimka: Jestliže je u křesla pro pacienty Standard provozní napětí nižší než 200 V,
pohyby v automatickém programu probíhají postupně. V takovém případě musí servis‐
ní technik změnit nastavení programu.
Automatické vypnutí motorů křesla
Motory křesla se automaticky vypnou, jakmile provozní teplota dosáhne 140 oC. Takto
vysoké teploty lze dosáhnout jen při velmi častém používání například při předvádě‐
cích akcích. V provozu běžné praxe se této teploty nedosahuje.
Po automatickém vypnutí jsou motory křesla opět připraveny k provozu přibližně po
patnácti minutách.
Plynulé nastavení polohy křesla
Nastavení křesla pro pacienty Standard a COMPACTchair se provádí stejně.
Upozornění
Funkce ovládacích tlačítek na elementu lékaře a na elementu asistentky jsou shod‐
né.
Polohu křesla lze volitelně nastavit těmito způsoby:
▪ Tlačítky na ovládacím prvku
▪ Křížovým tlačítkem nožního spouštěče
Tlačítkem elementu lékaře
Křížovým tlačítkem „Otáče‐ Funkce
ní motoru doleva“
Sedadlo jede směrem na‐
horu.
M
T
Sedadlo jede směrem dolů.
M
T
45 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.2 Nastavení křesla pro pacienty
Tlačítkem elementu lékaře
Křížovým tlačítkem „Otáče‐ Funkce
ní motoru doleva“
Opěradlo zad jede směrem
nahoru.
M
T
Opěradlo zad jede směrem
dolů.
M
T
▶ Stiskněte požadované tlačítko nebo křížové tlačítko stiskněte požadovaným smě‐
rem.
ð Sedadlo/opěradlo jede zvoleným směrem.
Upozornění
Je-li odebrán nástroj, jsou funkce ovládání křesla pomocí nožního spouštěče zablo‐
kované. Blokování lze odstranit krátkým stisknutím třmenového spínače. Poté jsou
funkce opět k dispozici.
Upozornění
Sedadlo a opěradlo zad lze nastavovat současně. Výjimka: Jestliže je u křesla pro
pacienty Standard provozní napětí nižší než 200 V, mohou pohyby probíhat pouze
postupně.
Zvláštnosti křesla COMPACTchair
Upozornění
Při pohybu opěradla se synchronně pohybuje ohýbací opěrka nohou. Opěrkou no‐
hou nelze pohybovat samostatně.
Opěradlo lze nastavit svisle až do úhlu 85o, tím se usnadňuje nastupování a vystupo‐
vání.
S vodorvným opěradlem lze křeslo spustit hlouběji než s opěradlem nastaveným svi‐
sle.
Uložení poloh křesla
Polohy křesla lze uložit, takže je lze vyvolat stisknutím tlačítka. Při vyvolání křeslo na‐
jede automaticky do uložené polohy (takzvaná „automatická poloha“, zkráceně „AP“).
Na ovládacích polích lze uložit čtyři polohy křesla. Dvě z těchto čtyř poloh lze uložit
pomocí nožního spouštěče.
Doporučujeme například uložit polohu nasedání/vysedání s tlačítkem „AP 0“ a polohu
vyplachování s tlačítkem „SP“.
▶ Křeslo nastavte do požadované polohy, kterou chcete uložit.
46 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.2 Nastavení křesla pro pacienty
Uložení údajů elementem lékaře nebo elementem asistentky Comfort
▶ Krátce stiskněte tlačítko „LP/AP“.
ð Kontrolky LED tlačítek „AP 0“, „AP 1“, „AP 2“ a „SP“ blikají cca čtyři sekundy.
▶ Během těchto čtyř sekund stiskněte tlačítko „AP 0“, „AP 1“, „AP 2“ nebo „SP“, až
zazní signální tón.
ð Poloha křesla je uložená k danému tlačítku.
Upozornění
Na tlačítku "LP" je uložena automatická poloha "Poslední poloha". Po stisknutí tla‐
čítka "LP" najede křeslo automaticky do poslední polohy před vyplachovací polo‐
hou. Tlačítko "LP" nelze obsadit jinou automatickou polohou.
Uložení s nožním spouštěčem
① Nožní tlačítko Předvolba sprej/AP
② Nožní tlačítko Ofukovací vzduch/AP
Polohy křesla lze uložit na dvě nožní tlačítka; standardní nastavení je toto:
▪ Nožní tlačítko "Předvolba sprej": Automatická poloha "LP" (Poslední poloha)
▪ Nožní tlačítko "Ofukovací vzduch": Automatická poloha "SP" (Vyplachovací polo‐
ha)
▶ Stiskněte nožní spouštěč a současně nožní tlačítko „Předvolba sprej“ nebo „Ofu‐
kovací vzduch“.
▶ Na ovládacím prvku stiskněte tlačítko „AP 0“, „AP 1“, „AP 2“, „SP“ nebo „LP“, až
zazní signální tón.
ð Zvolená automatická poloha je uložena na nožním tlačítku.
Vyvolání uložené polohy křesla
Uložené polohy křesla (takzvané automatické polohy) lze vyvolat stisknutím tlačítka.
Ovládacím prvkem v elementu asistentky lze vyvolat pět automatických poloh; dvě au‐
tomatické polohy lze vyvolat nožním spouštěčem.
POZOR
Nebezpečí zhmoždění při automatickém pohybu křesla.
Může dojít k sevření pacienta nebo personálu ordinace.
▶ Při každé změně polohy křesla sledujte pacienta i personál ordinace.
47 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.2 Nastavení křesla pro pacienty
Vyvolání poloh křesla ovládacím prvkem
▶ Krátce stiskněte tlačítko „LP/AP“.
ð Kontrolky LED tlačítek „AP 0“, „AP 1“, „AP 2“ a „SP“ blikají cca čtyři sekundy.
▶ Během těchto čtyř sekund krátce stiskněte tlačítko „AP 0“, „AP 1“, „AP 2“ nebo
„SP“.
ð Křeslo najede do vybrané automatické polohy.
Vyvolání poloh křesla nožním spouštěčem
Upozornění
Je-li odebrán nástroj, jsou funkce ovládání křesla pomocí nožního spouštěče zablo‐
kované. Blokování lze odstranit krátkým stisknutím třmenového spínače. Poté jsou
funkce opět k dispozici.
① Nožní tlačítko Předvolba sprej/AP
② Nožní tlačítko Ofukovací vzduch/AP
Uložené polohy křesla lze vyvolávat pomocí dvou nožních tlačítek; standardní nasta‐
vení je toto:
▪ Nožní tlačítko "Předvolba sprej": Automatická poloha "LP" (Poslední poloha)
▪ Nožní tlačítko "Ofukovací vzduch": Automatická poloha "SP" (Vyplachovací polo‐
ha)
Pojíždění stolem s odloženým nástrojem
M
▶ Stiskněte nožní tlačítko „Předvolba sprej“ nebo „Ofukovací vzduch“.
T
ð Křeslo najede do vybrané automatické polohy.
Pojížděí stolem s odebraným instrumentem
Upozornění
Je-li odebrán nástroj, jsou funkce ovládání křesla pomocí nožního spouštěče zablo‐
kované. Blokování lze odstranit krátkým stisknutím třmenového spínače. Poté jsou
funkce opět k dispozici.
48 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.2 Nastavení křesla pro pacienty
M
▶ Stiskněte třmenový spínač a poté nožní tlačítko "Předvolba sprej" nebo "Ofukova‐
cí vzduch".
T
ð Křeslo najede do vybrané automatické polohy.
4.2.5 Bezpečnostní vypnutí
Aby nedocházelo ke kolizím při pohybu křesla pro pacienty, jsou vestavěna bezpeč‐
nostní vypnutí, která mají chránit pacienty a personál ordinace před úrazem a jednot‐
ku pro ošetření před poškozením.
POZOR
Věcné škody na straně sestry a křesle pro pacienty.
I přes bezpečnostní vypnutí může při určitých polohách stranysestry docházet ke koli‐
zím s křeslem pro pacienty.
▶ Stranu sestry mějte mimo rozsah pohybů křesla pro pacienty.
▶ Vždy sledujte průběh pohybu křesla.
POZOR
Pohmoždění způsobené křeslem pro ošetření.
Bezpečnostní vypnutí křesla pro ošetření se aktivuje zvednutím dané součásti. V zá‐
vislosti na tělesné hmotnosti pacienta a na právě působících zákonech páky mohou
na spouštěcí předmět působit větší síly, než by bylo pro spuštění spínací funkce za‐
potřebí.
▶ Při všech pohybech křesla musí ošetřující personál opustit akční dosah křesla.
49 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.2 Nastavení křesla pro pacienty
Na následujících místech jednotky pro ošetření se nacházejí bezpečnostní vypínače:
Bezpečnostní vypnutí křesla pro pacienty Standard
① Část pro pacienta natočená nad
křeslo pro pacienty
② Pracoviště asistenta
③ Opěradlo
④ Třmen na nožním spouštěči
⑤ Dolní strana paralelogramu křesla
⑥ Sedadlo
Bezpečnostní vypnutí křesla pro pacienty COMPACTchair
① Část pro pacienta natočená nad
křeslo pro pacienty
② Element asistentky
③ Opěradlo
④ Třmen na nožním spouštěči
50 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.2 Nastavení křesla pro pacienty
⑤ Zakrytí na tvarovaném segmentu opě‐ ⑥ Opěrky rukou
radla
⑦ Sedadlo
⑧ Sklápěcí díl sedadla
Bezpečnostní vypnutí se provede, když se překročí úhel pohybu nebo se součást jed‐
notky pro ošetření dostane do kolize s některým předmětem.
Při aktivaci bezpečnostního vypnutí osobou nebo předmětem se pohyb křesla okamži‐
tě zastaví.
Aktivované bezpečnostní vypnutí je signalizováno blikáním příslušné kontrolky na
straně lékaře nebo sestry.
Indikace LED
Bezpečnostní vypnutí
Element asistentky
Sedadlo, opěradlo, Vacu-Stop, dolní program křesla pro
pacienty
Opěrky rukóu (jen křeslo COMPACTchair)
Sklápěcí díl sedadla (jen křeslo COMPACTchair)
Nožní spouštěč
Snímač náklonu vozíku elementu lékaře (již se nemontu‐
je)
Strana pacienta
Upozornění
Při aktivním bezpečnostním vypnutí není možná změna polohy stolu pomocí křížo‐
vých tlačítek.
Výjimka: Bezpečnostní vypínač „Část pro pacienta“ zastaví jen pohyb křesla pro pa‐
cienty směrem nahoru a dolů. Opěradlo lze nastavovat směrem nahoru a dolů.
51 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.3 Pokyb křesla pro pacienty
4.3 Pokyb křesla pro pacienty
Křeslo pro pacienty Standard
Křeslo pro pacienty COMPACTchair
4.4 Pohyb elementem lékaře
POZOR
Poškození v důsledku přetěžování části lékaře.
Překročení maximální hmotnosti odkládáním nástrojů, příslušenství atd. o hmotnosti
nad 2 kg může mít za následek poškození.
▶ Část lékaře nepřetěžujte!
POZOR
Nebezpečí zranění v důsledku pohybu strany lékaře nebo strany sestry.
Nebezpečí zranění nebo pohmoždění pacienta nebo personálu ordinace.
▶ Při pohybu strany lékaře nebo strany sestry sledujte pacienta i personál ordinace.
Rozsah natočení strany lékaře je vymezen dorazy.
52 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.4 Pohyb elementem lékaře
Upozornění
Stranu lékaře netahejte za hadici nástroje.
▶ Chcete-li změnit výšku části pro lékaře, uvolněte stavěcí brzdu, změňte nastavení
výšky a brzdu opět utáhněte.
Element lékaře TM
Element lékaře S
4.4.1 Pohybování vozíkem
Pohyb a přetěžování vozíku
POZOR
Nebezpečí převrácení a poškození vozíku
▶ Vozík používejte jen na vodorovné a hladké, nepřerušované podlaze.
▶ Přes přívodní hadici vozíku nepřejíždějte.
▶ Dbejte, aby podlaha byla vždy bez překážek.
▶ Na stranu lékaře si nesedejte ani na podstavec s kolečky nestoupejte.
Upozornění
Prostor, ve kterém se cart pohybuje, je omezen délkou vedení a hadic, kterými je
cart připojen k základně přístroje. Pohybujte cartem pouze v tomto prostoru.
▶ Pro změnu polohy cartu uchopte cart za obloukovou rukojeť a přesuňte jej do po‐
žadované polohy. Dbejte přitom na to, aby se na podlaze nenacházely překážky.
Horní část strany lékaře lze vertikálně polohovat v 9 stupních.
53 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.5 Pohyb části pro pacienty
Upozornění
Element lékaře nezvedejte za rukojeť. Rukojeť je určena výhradně k nastavení ele‐
mentu lékaře ve vodorovném směru.
▶ Nadzdvihněte horní část strany lékaře, aby zaskočila.
▶ Pro opětovné uvolnění aretace posuňte horní část úplně nahoru a poté dolů.
4.5 Pohyb části pro pacienty
4.5.1 Část pro pacienty otočte rukou
Rozsah otáčení činí cca 250o.
POZOR
Levá područka může při pohybu křesla kolidovat s ručně nastavenou částí
pro pacienta.
Nebezpečí poranění.
▶ Před každým přenastavením křesla (automaticky či ručně) otočte ručně nastave‐
nou část pro pacienta do klidové polohy.
54 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.6 Posunutí elementu asistentky
Upozornění
Je-li část pro pacienty natočená nad křeslo pro pacienty, aktivuje se bezpečnostní
vypnutí.
4.6 Posunutí elementu asistentky
4.6.1 Změna nastavení výšky elementu asistentky standardní (volitelně)
Stranu sestry lze ve svislém směru nastavit do čtyř poloh.
▶ Chcete-li nastavit vyšší polohu, vytáhněte stranu sestry lehce nahoru, až slyšitel‐
ně zaklapne.
▶ Chcete-li nastavit nižší polohu, vytáhněte stranu sestry zcela nahoru, až se areta‐
ce uvolní, a poté posuňte stranu sestry směrem dolů.
Nasazení odkladače na podnos
▶ Nasazení odkládací přihrádky na stranu sestry.
① Odkládací přihrádka
② Držák
Držák ② odkladače na podnos ① je volitelným příslušenstvím.
4.6.2 Posunutí elementu asistentky vpravo, vlevo (volitelně)
Zhmoždění křeslem pacienta.
POZOR
Ošetřující personál může být sevřen nebo přiskřípnut.
▶ Při všech pohybech křesla musí ošetřující personál opustit rozsah pohybu křesla.
55 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.6 Posunutí elementu asistentky
Věcné škody v důsledku přetížení.
POZOR
▶ Nohu nepokládejte do oblasti otočného bodu ani příčného ramena pracoviště asi‐
stentky.
Oblast otáčení pracoviště asistentky p, l (volitelně)
▶ Před otočením pracoviště asistentky vysuňte opěradlo nahoru.
▶ Pracoviště asistentky nastavte v oblasti otáčení do požadované polohy.
56 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.7 Nastavení funkcí
Změna nastavení výšky pracoviště asistentky vpravo, vlevo (volitelně)
Upozornění
Při pohybu pracoviště asistentky, zejména při změně nastavení jeho výšky, mohou
spadnout zubařské nástroje z odkládacích polic. Aby nevznikly věcné škody na zu‐
bařských nástrojích, je třeba dbát na to, aby při pohybu pracoviště asistentky žádný
zubařský nástroj nespadl.
▶ Povolte svěrný šroub a pracoviště asistentky posuňte do požadované polohy.
▶ Svěrný šroub opět utáhněte.
4.7 Nastavení funkcí
4.7.1 Volba úrovně paměti Lékař 1 nebo Lékař 2
Upozornění
Chcete-li si nastavit nástroje jednotlivě pro různé druhy ošetření, lze zvolit dvě úrov‐
ně lékaře.
▶ Odložte nástroje.
▶ Stiskněte a podržte nožní pedál a stiskněte třmenový přepínač.
nebo
▶ U funkce Memospeed (doplňkové vybavení) tiskněte tlačítko „Předvolba úrovně“
tak dlouho, až zazní zvukový signál.
ð Svítí zelená kontrolka LED: je vybrána úroveň lékaře 1.
ð Svítí žlutá kontrolka LED: je vybrána úroveň lékaře 2.
57 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.7 Nastavení funkcí
4.7.2 Naplnění pohárku a vypláchnutí plivátka
Čas plnění pohárku a vyplachování plivátka lze nastavit.
Nastavení času plnění pohárku a vyplachování plivátka
Při nastavování času zazní signální tóny. Každý signální tón odpovídá jedné sekundě.
Maximální čas činí 51 sekund.
▶ Stiskněte a přidržte tlačítko plnění pohárku resp. vyplachování plivátka, až zazní
požadovaný počet signálních tónů.
Naplnění pohárku
▶ Stiskněte tlačítko „Plnění pohárku“.
ð Naplní se pohárek na vypláchnutí úst.
▶ Chcete-li ukončit vyplachování před uplynutím nastavené doby, znovu stiskněte
tlačítko „Plivátko“.
Vyplachování plivátka
Upozornění
Při vypnutém přístroji nevlévejte do plivátka žádnou tekutinu.
▶ Stiskněte tlačítko „Plivátko“.
ð Plivátko se vypláchne.
▶ Chcete-li ukončit vyplachování před uplynutím nastavené doby, znovu stiskněte
tlačítko „Plivátko“.
4.7.3 Zapnutí/vypnutí prohlížeče rentgenových snímků
▶ Stiskněte tlačítko „Prohlížeč rentgenových snímků“.
4.7.4 Nastavení času a používání časovače (jen s funkcí Memospeed)
Nastavení času
▶ Stiskněte tlačítko „Hodiny“, až zazní signální tón.
▶ Stisknutím tlačítek „Snížit hodnotu“ nebo „Zvýšit hodnotu“ nastavte požadovaný
počet hodin.
▶ Krátce stiskněte tlačítko „Hodiny“ a stisknutím tlačítek „Snížit hodnotu“ nebo „Zvý‐
šit hodnotu“ nastavte minuty.
▶ Znovu krátce stiskněte „Hodiny“ a stejným způsobem nastavte sekundy.
▶ Závěrem stiskněte tlačítko „Hodiny“, až zazní signální tón.
ð Čas se uloží.
58 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.7 Nastavení funkcí
Použití časovače
Nastavení časovače
Minimální doba časovače činí 30 sekund, maximální je 8 minut.
▶ Stiskněte tlačítko „Časovač“, až zazní signální tón.
▶ Tlačítka „Snížit hodnotu“ nebo „Zvýšit hodnotu“ tiskněte, až se nastaví požadova‐
ný čas časovače.
▶ Znovu stiskněte tlačítko „Časovač“, až zazní signální tón.
ð Čas časovače se uloží.
Spuštění časovače
▶ Stiskněte tlačítko „Časovač“.
ð Nastavený čas časovače se začne odpočítávat. Po vypršení času zazní signální
tón.
4.7.5 Používání funkčních tlačítek (jen s funkcí Memospeed)
Ze 14 funkcí lze dvě vybrat a vyvolávat je pomocí funkčních tlačítek.
Volba a uložení funkcí
F1
▶ Stiskněte tlačítko „F1“ nebo „F2“, až zazní signální tón.
ð Spustí se programovací režim.
▶ Tlačítka „Snížit hodnotu“ nebo „Zvýšit hodnotu“ tiskněte, až se zobrazí požadova‐
ná funkce.
▶ Znovu stiskněte tlačítko „F1“ nebo „F2“, až zazní signální tón.
ð Funkce je uložena k danému tlačítku.
Vyvolání funkce
Předpoklad
Na tlačítko „F1“ resp. „F2“ byla uložena funkce.
F1
▶ Krátce stiskněte tlačítko „F1“ nebo „F2“.
ð Vyvolá se uložená funkce.
4.7.6 Funkce HYDROclean
Viz také:
2 Návod k péči o přístroj Primus® 1058 S/TM/C, Strana 0
59 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
4.7.7 Program Intenzivní dezinfekce / Proplachování
Viz také:
2 Návod k péči o přístroj Primus® 1058 S/TM/C, Strana 0
4.8 Obsluha nástrojů
V následujících kapitolách je popsáno nastavení a obsluha nástrojů.
Přitom se rozlišuje mezi obsluhou s instalovanou funkcí Memospeed a bez ní.
Všechny zubařské nástroje jsou zajištěny díky logice odkládacího zařízení proti sou‐
časnému používání.
Ke zjednodušení obsluhy lze určitá nastavení nástrojů uložit.
Logika odkladače
Jedině nástroj odebraný jako první je připraven k provozu; výjimkou je třífunkční nása‐
dec. Ostatní nástroje nejsou připraveny k provozu; u nich lze vyměnit vrtačku resp.
hroty ultrazvukového odstraňovače zubního kamene.
Upozornění
Montáž, obsluha a údržba jednotlivých nástrojů (například turbínka, COMFORTdri‐
ve, ultrazvukový scaler, kamera, Satelec Mini LED, atd.) jsou popsány v samostat‐
ných návodech k montáži, použití a péči.
4.8.1 Uložení nastavení specifických pro nástroje
Následující hodnoty nastavení lze u zubařských nástrojů uložit jednotlivě:
Zubařský nástroj
Hodnota nastavení
Turbína
Intenzita studeného světla
Sprej zap/vyp
Motor INTRA LUX KL 701 / Intenzita studeného světla
KL 703
Sprej zap/vyp
COMFORTdrive
Rozsah / intenzita otáček
Směr otáčení
Ultrazvukový odstraňovač
zubního kamene
Sprej zap/vyp*
Intenzita
Vícefunkční násadec
Studené světlo a topení
Zap/vyp
* Jen s odpovídajícím nastavneím v servisním režimu, skupina 9
▶ Chcete-li nastavenou hodnotu uložit bez funkce Memospeed, s odebraným ná‐
strojem tiskněte tlačítko „LP/AP“, až zazní signální tón.
E123
▶ Chcete-li nastavenou hodnotu uložit s funkcí Memospeed, s odebraným nástro‐
jem tiskněte tlačítko „Předvolba úrovně“, až zazní signální tón.
Upozornění
Jestliže změny neuložíte, než přístroj vypnete, změněné hodnoty se ztratí.
60 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
Volba úrovně paměti s instalovanou funkcí Memospeed
E123
▶ Stiskněte opakovaně tlačítko „Předvolba úrovně“, až se zobrazí požadovaná úro‐
veň.
nebo
M
▶ S odloženými nástroji stiskněte opakovaně nožní spouštěč, až se zobrazí poža‐
dovaná úroveň.
T
Displej Memospeed
① Zobraziení úrovně
② Čas
4.8.2 Obsluha turbínky
Upozornění
Respektujte návod k použití a montáži zubařského nástroje přiložený v jeho obalu.
Změnit lze následující nastavení:
▪ Otáčky
▪ Předvolba sprej
▪ Předvolba a intenzita studeného světla
Nastavení turbínky bez funkce Memospeed
▶ Vyjměte turbínku z odkladače.
Nastavení počtu otáček
M
▶ Chcete-li snížit resp. zvýšit počet otáček, posuňte nožní spouštěč doleva resp.
doprava.
T
Upozornění
Otáčky nelze ukládat.
Minimum a maximum otáček závisí na použitém typu turbíny.
Nastavení stavu chlazení
▶ Stiskněte tlačítko „Předvolba sprej“
nebo
61 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
M
▶ Stiskněte nožní tlačítko „Předvolba sprej“.
T
ð S aktivním stavem chlazení spreje svítí 2 kontrolky LED.
Nastavení intenzity studeného světla
▶ Chcete-li nastavit předvolbu studeného světla, stiskněte tlačítko „Studené světlo“.
ð LED svítí s předvoleným studeným světlem.
Intenzitu studeného světla lze nastavit v 10 stupních. Při nastavení se intenzita signa‐
lizuje signálními tóny; od jednoho signálního tónu (minimální intenzita) až po 10 sig‐
nálních tónů (maximální intenzita).
▶ Chcete-li nastavit intenzitu studeného světla, stiskněte „Studené světlo“, až zazní
požadovaný počet signálních tónů.
Uložit hodnotu
▶ Stiskněte tlačítko „LP/AP“, až zazní signální tón.
Nastavení turbínky s funkcí Memospeed
Nastavení předvolby spreje se provádí stejně jako u nastavení bez funkce Memo‐
speed.
▶ Vyjměte turbínku z odkladače.
▶ Nastavte úroveň.
Viz také:
2 4.8.1.1 Volba úrovně paměti s instalovanou funkcí Memospeed , Strana 61
Nastavení počtu otáček
Upozornění
V úrovni E lze otáčky nastavovat pouze nožním spouštěčem.
Na výběr jsou dva režimy:
▪ Režim „Ručně“: Otáčky lze měnit plynule nožním spouštěčem.
▪ Režim „Maximum“: Otáčky zůstávají stále na maximální hodnotě bez ohledu na
nastavení nožního spouštěče.
62 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
E123
▶ Tlačítko „Výběr úrovně“ stiskněte, až zazní signální tón.
▶ Chcete-li ručně přecházet mezi režimem „Maximum“ a „Ručně“, stiskněte tlačítko
„Snížit hodnotu“ nebo „Zvýšit hodnotu“.
M
▶ Chcete-li v režimu „Ručně“ snížit resp. zvýšit počet otáček, posuňte nožní spou‐
štěč doleva resp. doprava.
T
Nastavení intenzity studeného světla
Intenzitu studeného světla lze nastavit v 10 stupních.
E123
▶ Stiskněte tlačítko „Volba úrovně“.
▶ Tlačítky „Snížit hodnotu“ resp. „Zvýšit hdonotu“ nebo posouváním nožního spou‐
štěče doleva resp. doprava nastavte požadovanou intenzitu od 1 do 10.
M
T
Uložit hodnotu
E123
▶ Stiskněte tlačítko „Volba úrovně“, až zazní signální tón.
ð Nastavené hodnoty se uloží k příslušné nastavené úrovni paměti a nastavené
úrovni lékaře.
4.8.3 Ovládání motoru INTRA LUX KL 701/703 a COMFORTdrive
200XD
Upozornění
Respektujte návod k použití a montáži zubařského nástroje přiložený v jeho obalu.
Změnit lze následující nastavení:
▪ Otáčky
▪ Předvolba sprej
▪ Předvolba a intenzita studeného světla
▪ Směr otáčení motoru
63 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
Upozornění
Minimum a maximum otáček závisí na použitém motoru a nasazením násadci nebo
ohebném kolenu.
Otáčky nelze ukládat.
Upozornění
Provozní režim motorů činí 2 minuty provozu a 5 minut pauzy.
To představuje možné mezní zatěžování motoru (plné zatížení při maximálním po‐
čtu otáček).
V praxi jsou reálná sekundově dlouhá impulzní zatěžování resp. minuty dlouhé do‐
by pauzy, přičemž obvykle se nedosahuje maximálního proudu motoru. To odpoví‐
dá běžnému způsobu práce zubařů.
Nastavení motoru bez funkce Memospeed
Nastavení otáček, předvolby spreje a studeného světla a také uložení hodnot se pro‐
vádí jako u turbíny.
Nastavení směru otáčení motoru
Upozornění
Směr otáčení motoru měňte jen se zastaveným motorem.
▶ Vezmětete motor z odkladače.
▶ Stiskněte tlačítko „Otáčení motoru doleva“
nebo
M
▶ Stiskněte křížové tlačítko „Otáčení motoru doleva“.
T
ð Kontrolka LED svítí s nastaveným otáčením motoru doleva.
Nastavení motoru s funkcí Memospeed
▶ Vezměte motor z odkladače.
▶ Stiskněte tlačítko „Předvolba úrovně“ a zvolte úroveň.
Viz také:
2 4.8.1.1 Volba úrovně paměti s instalovanou funkcí Memospeed , Strana 61
Nastavení otáček a intenzity studeného světla
V úrovni 1 až 3 lze rozsah otáček měnit individuálně. Snížení rozsahu otáček dovoluje
jemnější regilaci nožním ovládacím prvkem.
Přednastavené minimum nelze snižovat, přednastavené maximum nelze zvyšovat.
Upozornění
V úrovni E není možné přednastavení rozsahu otáček.
64 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
E123
Motor KL 701/KL 703
COMFORTdrive 200XD
Minimum
100 min
30 000 min-1
(ukazatel 1)
Maximum
40 000 min-1
-1
200 000 min-1
(ukazatel 10)
▶ Stiskněte tlačítko „Volba úrovně“, až zazní signální tón.
ð Displej se přepne do nabídky Nastavení minima.
▶ Tlačítka „Snížit hodnotu“ nebo „Zvýšit hodnotu“ tiskněte, až se zobrazí požadova‐
ná hodnota.
E123
▶ Stiskněte tlačítko „Volba úrovně“.
ð Displej se přepne do nabídky Nastavení maxima.
▶ Tlačítka „Snížit hodnotu“ nebo „Zvýšit hodnotu“ tiskněte, až se zobrazí požadova‐
ná hodnota.
E123
▶ Stiskněte tlačítko „Předvolba úrovně“.
ð Displej se přepne do nastavení intenzity studeného světla.
▶ Studené světlo nastavte tlačítkem „Studené světlo“.
▶ Chcete-li uložit hodnoty, stiskněte dlouze tlačítko „Předvolba úrovně“, až zazní
signální tón.
Nastavení směru otáčení motoru
Nastavení směru otáčení motoru se provádí stejně jako u nastavení bez funkce Me‐
mospeed.
Viz také:
2 4.8.3.1.1 Nastavení směru otáčení motoru, Strana 64
Nastavení stavu chlazení
Nastavení stavu chlazení se provádí jako u turbínky.
65 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
4.8.4 Používání ultrazvukového odstraňovače zubního kamene
Ovládání OZK PIEZOsoft (volitelné příslušenství)
POZOR
Provozní režim P3 ultrazvukového odstraňovače zubního kamene nelze u té‐
to dentální soupravy měnit.
Nebezpečí poranění.
▶ Při výběru hrotů ultrazvukového odstraňovače zubního kamene dbejte vždy na to,
aby hroty byly vhodné pro provozní režim P3.
▶ Nepoužívejte nevhodné hroty, například hroty ENDO 220 a ENDO 221 a také
všechny pilníky ENDO.
▶ Údaje k používání hrotů jsou uvedeny v příslušných návodech k použití
ultrazvukového odstraňovače zubního kamene.
POZOR
Ostré hroty.
Nebezpečí poranění.
▶ Při nepoužívání nechávejte dodávaný momentový klíč vždy nasazený na násadci!
POZOR
Nebezpečí záměny hrotů různých výrobců.
▶ Respektujte popis na hrotech.
▶ Sledujte poznávací znak hrotů KaVo – hluboko uložený závit.
POZOR
Nebezpečí škod na výrobku a újmy na zdraví osob při používání hrotů jiných
výrobců.
Používán hrotů jiných výrobců může mít za následek úraz uživatelů a pacientů a také
zničení výrobku.
▶ Používejte pouze hroty KaVo PIEZO Scaler.
Upozornění
Momentový klíč podléha přirozenému opotřebení, a pokud je funkce nepříznivě
ovlivněna, vyměňte ho (Č. mat. 10073004).
Změnit lze následující nastavení:
▪ Regulace vody spreje pomocí nastavovacího kroužku na násadci
▪ Regulace výkonu se provádí pomocí nožního spouštěče
Nasazení nástavce nástroje
▶ Násadec nasaďte na spojku.
66 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
▶ Hroty zcela našroubujte.
▶ Hroty dotáhněte pomocí momentového klíče o další čtvrtinu otáčky.
ð Tím je zajištěn potřebný utahovací moment.
67 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
Nastavení výstupu vody
▶ Množství rozprašované vody dávkujte otočným kroužkem.
Nastavení PIEZOsoft bez funkce Memospeed
Upozornění
Nastavení stavu osvětlení není u PIEZOsoft možné.
Nastavení intenzity se provádí jako u nastavení otáček turbínky.
Nastavení PIEZOsoft s funkcí Memospeed
Nastavení intenzity
Nastavení intenzity se provádí v krocích po 0,25; minimum činí 1,0, maximum 10,0.
E123
▶ Stiskněte dlouze tlačítko „Předvolba úrovně“, až zazní signální tón.
▶ Tlačítka „Snížit hodnotu“ nebo „Zvýšit hodnotu“ tiskněte, až se nastaví požadova‐
ná hodnota.
Ovládání PiezoLED (volitelné příslušenství)
POZOR
Provozní režim P3 ultrazvukového odstraňovače zubního kamene nelze u té‐
to dentální soupravy měnit.
Nebezpečí poranění.
▶ Při výběru hrotů ultrazvukového odstraňovače zubního kamene dbejte vždy na to,
aby hroty byly vhodné pro provozní režim P3.
▶ Nepoužívejte nevhodné hroty, například hroty ENDO 220 a ENDO 221 a také
všechny pilníky ENDO.
▶ Údaje k používání hrotů jsou uvedeny v příslušných návodech k použití
ultrazvukového odstraňovače zubního kamene.
POZOR
Ostré hroty.
Nebezpečí poranění.
▶ Při nepoužívání nechávejte dodávaný momentový klíč vždy nasazený na násadci!
POZOR
Nebezpečí záměny hrotů různých výrobců.
▶ Respektujte popis na hrotech.
▶ Sledujte poznávací znak hrotů KaVo – hluboko uložený závit.
POZOR
Nebezpečí škod na výrobku a újmy na zdraví osob při používání hrotů jiných
výrobců.
Používán hrotů jiných výrobců může mít za následek úraz uživatelů a pacientů a také
zničení výrobku.
▶ Používejte pouze hroty KaVo PIEZO Scaler.
68 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
Upozornění
Momentový klíč podléha přirozenému opotřebení, a pokud je funkce nepříznivě
ovlivněna, vyměňte ho (Č. mat. 10073004).
Změnit lze následující nastavení:
▪ Regulace vody spreje pomocí nastavovacího kroužku na násadci
▪ Regulace výkonu se provádí pomocí nožního spouštěče
▪ LED osvětlení nad elementem lékaře rozsvítit/zhasnout
Nasazení nástavce nástroje
▶ Násadec nasaďte na spojku.
▶ Hroty zcela našroubujte.
▶ Hroty dotáhněte pomocí momentového klíče o další čtvrtinu otáčky.
ð Tím je zajištěn potřebný utahovací moment.
69 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
Nastavení výstupu vody
▶ Množství rozprašované vody dávkujte otočným kroužkem.
Nastavení PiezoLED bez funkce Memospeed
Upozornění
Nastavení intenzity osvětlení není u PiezoLED možné.
Nastavení a také uložení osvětlení se provádí jako u turbínky.
Nastavení intenzity se provádí jako u nastavení otáček turbínky.
Viz také:
2 4.8.2.1 Nastavení turbínky bez funkce Memospeed, Strana 61
Viz také:
2 4.8.2.1 Nastavení turbínky bez funkce Memospeed, Strana 61
Nastavení PiezoLED s funkcí Memospeed
Nastavení a také uložení osvětlení se provádí jako u turbínky.
Viz také:
2 4.8.2.2 Nastavení turbínky s funkcí Memospeed, Strana 62
Viz také:
2 4.8.2.2 Nastavení turbínky s funkcí Memospeed, Strana 62
Nastavení intenzity
Nastavení intenzity se provádí v krocích po 0,25; minimum činí 1,0, maximum 10,0.
E123
▶ Stiskněte dlouze tlačítko „Předvolba úrovně“, až zazní signální tón.
▶ Tlačítka „Snížit hodnotu“ nebo „Zvýšit hodnotu“ tiskněte, až se nastaví požadova‐
ná hodnota.
70 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
4.8.5 Používání COMFORTdrive 200 XD / COMFORTbase 405L
(volitelné příslušenství)
Obsluha všeobecně
POZOR
Nerespektování návodu k použití jednotky COMFORTdrive 200 XD
Poranění osob nebo poškození výrobku
▶ Návod k obsluze přístroje COMFORTdrive 200 XD je popsán v samostatném ná‐
vodu k použití. Tento návod si přečtěte před zprovozněním přístroje COMFORTd‐
rive 200 XD a COMFORTbase 405L!
KaVo COMFORTdrive 200 XD je stomatologický nástroj pro oblast vysokých otáček
až do 200 000 ot/min-1. Lze ho připojit jen na spojku KaVo COMFORTbase 405L.
Hadice přístroje KaVo COMFORTbase 405L je součástí spojky a nelze ji sejmout!
Obsluha resp. změna nastavení pomocí ovládacího prvku se provádí stejně jako u
motoru INTRA LUX KL 701/703.
Montáž hadice motoru na element lékaře
▶ Hadici motoru COMFORTbase 405L připojte k přívodu motoru resp. vzduchovým
nástrojům.
Výměna vysokotlaké žárovky přístroje COMFORTbase 405L
POZOR
Nebezpečí popálení o horkou vysokotlakou lampu.
▶ Vypněte hlavní vypínač přístroje.
▶ Přístroj COMFORTbase nechte po delším používání nejdříve vychladnout.
Předpoklad
Pohon COMFORTdrive je spojkou odopjen od COMFORTbase.
▶ Přiložený výměník lamp nasuňte na vysokotlakou lampu a lampu stáhněte ve
směru osy.
▶ Novou lampu vsaďte do výměníku lamp a zaveďte ji do čelního otvoru přívodní
hadice. Lampu lehkým otáčením opatrně nasaďte do objímky.
▶ Lampu pomocí vyhazovače opatrně uvolněte z výměníku lamp.
71 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
Výměna těsnicích O-kroužků
POZOR
Chybějící nebo poškozené O kroužky.
Poruchy funkcí a předčasný výpadek.
▶ Zkontrolujte, zda jsou na spojce přítomny všechny O kroužky a zda nejsou poško‐
zeny.
Počet namontovaných O kroužků: 3
▶ Stiskněte O kroužek mezi prsty, tak aby vznikla smyčka.
▶ Posuňte O kroužek dopředu a sejměte jej.
▶ Nasaďte nové O kroužky (Č. mat. 10050327) do zářezů.
Upozornění
O kroužky na COMFORTbase smí být mazány pouze vatovým tamponem navlhče‐
ným KAVOspray.
Nastavení COMFORTdrive s funkcí Memospeed
Nastavení studeného světla a jeho uložení se provádí jako u turbínky.
Nastavení intenzity
Upozornění
V úrovni E lze intenzitu nastavovat pouze nožním spouštěčem.
Nastavení intenzity se provádí v krocích po 0,25; minimum činí 1 (1=30 000 min-1),
maximum 10 (10=200 000 min-1).
E123
▶ Stiskněte dlouze tlačítko „Předvolba úrovně“, až zazní signální tón.
▶ Tlačítka „Snížit hodnotu“ nebo „Zvýšit hodnotu“ tiskněte, až se nastaví požadova‐
ná hodnota.
4.8.6 Použití třífunkční stříkačky
POZOR
Opotřebovaná nebo nezajištěná kanyla.
Poranění při spolknutí kanyly.
▶ Před každým ošetřením se ujistěte, že kanyla správně zaskočila a že pevně drží.
▶ Používejte pouze originální kanyly KaVo.
72 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
POZOR
Nebezpečí zranění při odtahování tváře násadcem.
Podráždění sliznice.
▶ Kanylu stříkačky otočte do pracovní polohy, ve které je vyloučen dotyk se sliznicí.
① Tlačítko Vzduch (A)
② Kanyla
③ Pouzdro rukojeti
④ Tlačítko Voda (W)
⑤ Kroužek - modrý
Upozornění
Kanyly jsou otočné o 360°.
▶ Vyjmětete násadec z odkládacího zařízení.
▶ Stiskněte tlačítko Vzduch ① a vystupující proud vzduchu plynule regulujte silněj‐
ším nebo slabším tlakem na tlačítko Vzduch ①.
nebo
▶ Stiskněte tlačítko Voda ④ a vystupující proud vody plynule regulujte silnějším ne‐
bo slabším tlakem na tlačítko Voda ④.
nebo
▶ Stiskněte tlačítko Vzduch ① a Voda ④ a vystupující proud aerosolu plynule regu‐
lujte silnějším nebo slabším tlakem na obě tlačítka.
73 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
Sejmutí kanyly
▶ Držte rukojeť za objímku rukojeti a lehkým otáčením sejměte kanylu.
4.8.7 Použití víceúčelové stříkačky
① Tlačítko Vzduch (A)
② Kanyla
③ Pouzdro rukojeti
④ Tlačítko Voda (W)
⑤ Kroužek - zlatý
POZOR
Nebezpečí zranění při odtahování tváře násadcem.
Podráždění sliznice.
▶ Kanylu stříkačky otočte do pracovní polohy, ve které je vyloučen dotyk se sliznicí.
POZOR
Opotřebovaná nebo nezajištěná kanyla.
Poranění při spolknutí kanyly.
▶ Před každým ošetřením se ujistěte, že kanyla správně zaskočila a že pevně drží.
▶ Používejte pouze originální kanyly KaVo.
Upozornění
Kanyly jsou otočné o 360o.
Doba zapnutí násadce s topením činí 5 minut při době klidu 3 minut.
74 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
Upozornění
Je-li předvoleno jen studené světlo (topení: Vypnuto), tak vícefunkční násadec při
vyjmutí z odkládacího zařízení svítí.
▶ Vyjmětete násadec z odkládacího zařízení.
▶ Nastavte ohřev vzduch/voda.
▶ Zkontrolujte před každou aplikací přístroje na pacienta, zda je kanyla ②průchozí
pro média.
▶ Stiskněte tlačítko Vzduch ① a vystupující proud vzduchu plynule regulujte silněj‐
ším nebo slabším tlakem na tlačítko Vzduch ①.
nebo
▶ Stiskněte tlačítko Voda ④ a vystupující proud vody plynule regulujte silnějším ne‐
bo slabším tlakem na tlačítko Voda ④.
nebo
▶ Stiskněte tlačítko Vzduch ① a Voda ④ a vystupující proud aerosolu plynule regu‐
lujte silnějším nebo slabším tlakem na obě tlačítka.
Sejmutí kanyly
▶ Držte rukojeť za objímku rukojeti a lehkým otáčením sejměte kanylu.
Nastavení funkcí na vícefunkčním násadci
Změnit lze následující nastavení:
▪ Studené světlo (jen na vícefunkčním násadci)
▪ Topení (jen na vícefunkčním násadci)
Upozornění
Doba dosvitu a intenzity studeného světla jsou konstantní.
Nastavení lze provádět pohodlně na elementu lékaře a na elementu asistentky Com‐
fort.
Nastavení na elementu lékaře
▶ Vyjmětete násadec z odkládacího zařízení.
ð Je stisknutý spínač odkládání.
▶ Stiskněte tlačítko „Předvolba sprej“
75 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
nebo
M
▶ Stiskněte nožní tlačítko „Předvolba sprej“.
T
ð LED svítí: předvoleno je topení a studené světlo pro násadec elementu lékaře.
▶ Chcete-li uložit nastavení, stiskněte dlouze tlačítko „LP/AP“, až zazní signální tón.
Nastavení na elementu asistentky Comfort
▶ Vyjmětete násadec z odkládacího zařízení.
▶ Stiskněte krátce tlačítko „Vzduch“ ① nebo tlačítko „Voda“ ③.
▶ Stiskněte tlačítko „Předvolba sprej“.
nebo
M
▶ Stiskněte nožní tlačítko „Předvolba sprej“.
T
ð LED svítí: předvoleno je topení pro násadec elementu asistentky.
▶ Stiskněte tlačítko „Studené světlo“.
ð LED svítí: předvoleno je studené světlo pro násadec elementu asistentky.
▶ Chcete-li uložit nastavení, stiskněte dlouze tlačítko „LP/AP“, až zazní signální tón.
Použití studeného světla
Předpoklad
Světlo a ohřev je předvoleno.
▶ Nastavte intenzitu studeného světla.
▶ Stiskněte tlačítko Vzduch ① nebo tlačítko Voda ②.
nebo
76 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
▶ Stiskněte nožní spouštěč „Nástroje“.
ð Světlo se zapne.
Výměna žárovky
POZOR
Nebezpečí úrazu v důsledku horkých těles ventilátorů.
Nebezpečí popálení.
▶ Vypněte hlavní vypínač přístroje.
▶ Nástroj nechte po delším používání nejdříve vychladnout.
▶ Sejměte objímku rukojeti ④ společně s kanylou z tělesa ventilu①.
Výměna vysokotlaké žárovky
▶ Držák ③ posuňte dopředu a vadnou vysokotlakou lampu ② vyjměte z objímky.
▶ Vsaďte novou vysokotlakou lampu (Č. mat. 1.002.2928).
Výměna svítidla KaVo MULTI LED
Upozornění
Svítidlo KaVo MULTI LED je polovodičový prvek a lze ho provozovat jedině se stej‐
nosměrným napětím. Aby byla zajištěna jeho správná funkce, musí být vsazeno se
správně nastavenými póly.
▶ Držák ③ posuňte dopředu a vadné svítidlo KaVo MULTI LED ② vytáhněte z ob‐
jímky.
▶ Vsaďte nové svítidlo Kavo MULTI LED (Č. mat. 1.007.5372).
Po zapnutí svítidla KaVo MULTI LED mohou nastat následující případy:
▪ Případ 1: svítidlo KaVo MULTI LED svítí.
▪ Případ 2: svítidlo KaVo MULTI LED svítí slabě.
• - Zvyšte intenzitu studeného světla na jednotce, až dosáhnete požadované inten‐
zity osvětlení.
▪ Případ 3: svítidlo KaVo MULTI LED svítí červeně nebo nesvítí.
77 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
4 Obsluha | 4.8 Obsluha nástrojů
• - Podle popisu uvedeného výše vyjměte svítidlo KaVo MULTI LED z objímky, ot‐
očte ho o 180° kolem vlastní osy a znovu ho vsaďte.
4.8.8 Nastavení odsávání
POZOR
Neúmyslná aktivace malé savky nebo odsávání mlhy spreje.
Poranění v ústní dutině.
▶ Při přerušení odsávání nenechávejte malou savku Vacu-Stop ani odsávání mlhy
spreje v ústech pacienta.
Nastavení intenzity odsávání
▶ Chcete-li nastavit intenzitu odsávání resp. odsávání zablokovat, posuňte posuvný
ovladač, který je integrován do kuželového dílu malé savky/odsávání mlhy spreje.
Spuštění/zastavení odsávání u elementu asistentky Comfort
POZOR
Neúmyslná aktivace malé savky nebo odsávání mlhy spreje.
Poranění v ústní dutině.
▶ Při přerušení odsávání nenechávejte malou savku Vacu-Stop ani odsávání mlhy
spreje v ústech pacienta.
▶ Malou savku resp. velkou savku vyjměte z odkladače.
ð Odsávání se zapne automaticky.
▶ Chcete-li přerušit odsávání, stiskněte tlačítko "Vacu-Stop" a přidržte ho stisknuté.
Upozornění
V servisním režimu (skupina 9, index 11) lze nastavit funkci tlačítka „Vacu-Stop“.
Odsávání lze přerušit, dokud bude tlačítko „Vacu-Stop“ stisknuté nebo ho lze zapí‐
nat a vypínat stisknutím tlačítka „Vacu-Stop“ („Vacu-Stop and Go“).
78 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
5 Metody úprav podle ČSN EN ISO 17664 | 4.8 Obsluha nástrojů
5 Metody úprav podle ČSN EN ISO 17664
Upozornění
Metody úprav jsou popsány v pokynech k péči.
Funkce HYDROclean
Viz také:
2 Návod k péči o přístroj Primus® 1058 S/TM/C, Strana 0
Program Intenzivní dezinfekce / Proplachování
Viz také:
2 Návod k péči o přístroj Primus® 1058 S/TM/C, Strana 0
79 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
6 Odstranění poruch | 4.8 Obsluha nástrojů
6 Odstranění poruch
Upozornění
Při poruchách jednotlivých přístrojů (např. turbínky, motoru, kamery, Satelec Mini
LED atd.) dodržujte samostatné návody k použití a péči.
Porucha
Příčina
Řešení
LED "Service" svítí žlutě.
Nevyskytla se žádná chy‐
ba; trvale svítící kontrolka
ukazuje, že byla zvolena
strana lékaře 2.
80 / 112
▶ Pro zvolení strany lékaře
1 stiskněte a podržte no‐
žní pedál a stiskněte ob‐
loukový spínač.
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.1 Úvod
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole
7.1 Úvod
7.1.1 Všeobecné pokyny
Upozornění
Bezpečnostně-technickou kontrolu smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři (de‐
finovaní v normě ČSN EN IEC 61140), kteří mají přiměřené vzdělání vztahující se
ke zkoumanému přístroji.
Upozornění
Obsahy popsané v tomto dokumentu, a předepsané zkoušky jsou založeny na
mezinárodní normě IEC 62353 (DIN VDE 0751-1). Tato norma platí pro kontrolu lé‐
kařských elektrických přístrojů nebo lékařských elektrických systémů odpovídajících
normě IEC 60601-1 (DIN EN 60601-1).
Upozornění
Aby bylo možné posoudit bezpečnost lékařských technických přístrojů, systémů ne‐
bo dílů lékařských technických přístrojů, musí být bezpečnostně-technická kontrola
provedena v následujících okamžicích:
▶ před uvedením do provozu
▶ při preventivní údržbě
▶ při inspekci a údržbě
▶ po opravě
▶ z důvodu pravidelných opakovaných kontrol
Upozornění
U přístrojů, které nejsou konstruovány podle normy IEC 60601-1 (DIN EN 60601-1),
lze tyto požadavky aplikovat se zřetelem na bezpečnostní normy vztahující se na
výrobu daných přístrojů.
Upozornění
Jestliže je s dentální soupravou KaVo spojeno více elektrických přístrojů nebo do
systému spojených elektrických přístrojů více výrobců, musí být navíc dodržovány
údaje výrobce v návodech k použití všech výrobků, na které se kontrola vztahuje.
Upozornění
Do bezpečnostně-technické kontroly musí být rovněž zahrnuto příslušenství lé‐
kařských elektrických přístrojů, které může ovlivnit bezpečnost kontrolovaného přís‐
troje nebo výsledky měření.
81 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.1 Úvod
Upozornění
Všechny kontroly příslušenství zahrnutého do bezpečnostně-technické kontroly mu‐
sí být zadokumentovány.
Upozornění
Navíc musí být respektovány všechny údaje výrobce v návodech k použití všech
produktů zahrnutých do kontroly.
Upozornění
K vedení adresáře stavu a záznamu podstatných kmenových údajů lékařského vý‐
robku poskytuje společnost KaVo katalog lékařských produktů. Katalog lékařských
produktů je k dispozici pouze v němčině (Č. mat. 0.789.0480
Upozornění
Kontroly a měření popsané dále musí být zadokumentovány například v katalogu
lékařských výrobků. Doporučuje se používat předlohy na konci dokumentu.
Upozornění
Výrobcem zadané pořadí zkušebních opatření musí být respektováno!
7.1.2 Upozornění pro lékařské elektrické systémy
Upozornění
Lékařský elektrický systém je kombinací jednotlivých přístrojů (stanovených výrob‐
cem), který musí splňovat následující podmínky:
▶ Nejméně jeden z přístrojů musí být lékařským elektrickým přístrojem.
▶ Přístroje musí být spojeny funkčním spojením nebo nejméně použitím vícená‐
sobné zásuvky.
Upozornění
U lékařských elektrických systémů musí odpovědná osoba, která systém sestavila,
stanovit potřebné údaje a postupy měření, jak požaduje norma IEC 60601-1 (DIN
EN 60601-1).
Upozornění
Každý jednotlivý přístroj lékařského elektrického systému s vlastním přívodem z na‐
pájecí sítě nebo s možností samostatného připojení nástroje k napájecí síti resp.
odpojení od sítě musí být kontrolován samostatně. Lékařský elektrický systém na‐
víc musí být zkontrolován jako celková jednotka, aby nedošlo k situaci, kdy „stárnu‐
tí“ jednotlivých přístrojů může způsobit nepřiměřené škody na majetku.
82 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.1 Úvod
Upozornění
Lékařský elektrický systém připojený rozdělovací zásuvkou k síti musí být při kon‐
trole posuzován jako jediný přístroj.
Upozornění
Je-li lékařský elektrický systém nebo jeho díl připojen prostřednictvím oddělovacího
transformátoru k napájecí síti, musí být transformátor zahrnut do měření.
Upozornění
V lékařských elektrických systémech, ve kterých je více než jeden lékařský elektric‐
ký přístroj připojen prostřednictvím datových vedení nebo jinak (například elektricky
vodivá upevnění nebo trubka s chladivem), musí být u všech přístrojů jednotlivě
zkontrolován odpor ochranného vodiče.
Upozornění
Jestliže jednotlivé lékařské elektrické přístroje, které jsou funkčním spojením sesta‐
veny do lékařského elektrického systému, nelze z technických důvodů kontrolovat
jednotlivě, musí být lékařský elektrický systém zkontrolován jako celek.
7.1.3 Části bezpečnostně-technické kontroly
Vizuální kontrola
Vizuální posouzení lékařského výrobku a příslušenství z hlediska bezpečného a pro‐
vozuschopného stavu.
Měření
▪ Měření odporu ochranného vodiče podle normy IEC 62353 (DIN EN 0751-1)
▪ Měření svodového proudu EGA podle normy IEC 62353 (DIN EN 0751-1)
▪ Měření svodového proudu uživatelského dílu EPA podle normy IEC 62353 (DIN
EN 0751-1)
Upozornění
Měření izolačního odporu podle normy IEC 62353 (DIN EN 0751-1) nemusí být pro‐
vedeno. Při použití předepsaného bezpečnostního testeru podle normy IEC 62353
(DIN EN 0751-1), příloha C, je tato kontrola pokryta měřením svodového proudu!
Kontrola funkce
Kontrola funkce lékařského výrobku a také všech bezpečnostních odpojení s respek‐
továním průvodních dokumentů/návodu k použití.
7.1.4 Intervaly kontroly
▪ Interval kontroly přístrojů podle typu II a (bez HF chirurgie) - každé 2 roky
83 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
7.1.5 Upozornění k postupu kontroly podle normy ČSN IEC 62353 (DIN
VDE 0751-1)
▪ Třída ochrany 1
▪ Typ BF
▪ Přístroj pevně připojen / mezní hodnota: SL < 0,3 Ω
▪ Měření podle EGA / mezní hodnota: < 10 mA*
▪ Měření podle EPA / mezní hodnota: < 5 mA
*Mezní hodnota EGA odpovídá s přihlédnutím k poznámce 2 v tabulce 2 hodnotě
z normy IEC 60601 (DIN EN 60601).
7.1.6 Upozornění k periodickým kontrolám
Upozornění
Hodnoty zjištěné při těchto zkouškách musí být zadokumentovány a vyhodnoceny
společně s postupem měření. Naměřené hodnoty nesmí překračovat předem dané
hodnoty.
Upozornění
Jestliže naměřené hodnoty leží až o 10 % pod mezními hodnotami, musí být prove‐
deno srovnání s předchozími měřeními. Při zjištěném zhoršení hodnot zkraťte inter‐
valy mezi kontrolami!
7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
7.2.1 Přípravná opatření na přístroji
VAROVÁNÍ
Elektrický proud
Smrt nebo újma na zdraví v důsledku úderu elektrickým proudem.
▶ Při provádění údržby vytáhněte síťovou zástrčku resp. odpojte všechny póly síťo‐
vého napájení přístroj a přístroj tak odpojte od elektrické sítě!
▶ Po přestavbě zkontrolujte elektrotechnickou bezpečnost dle normy IEC 62353
(DIN VDE 0751-1).
▶ Před zahájením údržby vypněte hlavní vypínač.
84 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
▶ Povolte upevňovací šroub na úhelníku hlavního vypínače.
▶ Kryt ② sejměte směrem nahoru.
▶ Další kryt ① dole uvolněte ze západky a sejměte.
▶ Vyšroubujte upevňovací šroub krytu (viz šipky) a sejměte kryt.
7.2.2 Vizuální kontrola (inspekce prohlídkou)
Předem musí být zkontrolovány následující body:
▪ Změnilo se vybavení lékařského elektrického přístroje nebo lékařského elektrické‐
ho systému ve srovnání s předchozí kontrolou?
85 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
▪ Byla změna zadokumentována a převzata (zkušební protokol, STK)?
▪ Existují známky nedostatečné bezpečnosti?
Kontrola zvenčí přístupných pojistek týkajících se jmenovitých dat
▶ Kontrola, zda hlavní pojistka hlavního spínače ② jednotky odpovídá zadaným
jmenovitým hodnotám ①.
Vizuální kontrola a hodnocení lékařských výrobků a příslušenství
Následující seznam je pouze příklad a nedělá si žádné nároky na úplnost.
Musí být zkontrolovány následující body:
▪ stabilita přístroje
▪ nepoškozenost krytů a částí těles (trhliny, prasklá místa)
▪ pevné usazení závrtného šroubu PE tyče nástavce osvětlení
▪ funkce nosných systémů na straně lékaře a asistentky, dentální světlo a displej
(brzdy, nastavení výšky atd.)
▪ stav hadic nástrojů a odsávacích hadic
▪ stav vše namontovaných aplikačních dílů
▪ stav ovládacích fólií
▪ stav závitů k upevnění hrotu na násadci odstraňovače zubního kamene
▪ Stav osvětlení při ošetření (ochrana před odletujícími úštěpky, usazení reflektorů
atd.)
▪ těsnost tělesa přístroje
▪ stav síťového přívodu ze strany budovy
▪ stav přívodu vzduchu a vody
▪ Nepoškozenost průhledového okénka a krytu kamery ERGOcam
▪ datum konce použitelnosti vodní láhve v soupravě Vodní láhev není prošlé
86 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
Kontrola čitelnosti a úplnosti bezpečnostních označení
▶ Zkontrolujte, zda jsou všechna bezpečnostní označení (štítky a nápisy) na místě
a čitelná.
▶ Zkontrolujte, zda je typový štítek a štítek se sériovým číslem upevněn a čitelný.
25s
400s
Umístění typových štítků a označení BF
Kontrola dostupnosti potřebných podkladů
▶ Zkontrolujte, zda jsou v ordinaci k dispozici potřebné návody k použití a návody k
údržbě.
Upozornění
Nedostatky zjištěné vizuální kontrolou musí být zapsány v protokolu kontroly. Musí
být provedeno vyhodnocení, zda jde o nedostatky, které ohrožují bezpečný stav
jednotky za provozu. Jestliže zjištěné nedostatky představují bezpečnostní riziko a
nelze je rovnou odstranit, musí být jednotka vyřazena z provozu až do obnovení
provozně bezpečného stavu.
87 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
7.2.3 Měření
VAROVÁNÍ
Ohrožení osob nedostatkem pečlivosti při kontrole.
▶ Před připojením dentální soupravy k bezpečnostnímu testeru odpojte soupravu
od sítě na straně jištění sítě budovy.
▶ Všechny kontroly proveďte tak, aby nevzniklo žádné riziko pro personál provádějí‐
cí kontrolu, pacienty ani jiné osoby.
Upozornění
Bezpečnostní tester musí splňovat požadavky stanovené normou IEC 62353 (DIN
EN 0751-1) v příloze C.
Upozornění
Není-li uvedeno jinak, platí všechny hodnoty napětí a proudu pro efektivní hodnoty
střídavého, stejnosměrného nebo smíšeného napětí resp. střídavého, stejnosměr‐
ného nebo smíšeného proudu.
Upozornění
Spojovací vodiče (například datová vedení a vodiče uzemnění funkcí) mohou simu‐
lovat spojení ochranných vodičů. Takové přídavné, ovšem neúmyslné spoje
ochranných vodičů mohou vést k chybným měřením.
Upozornění
Kabely a vedení (například přívodní kabely síťového napájení, měřicí a datová ve‐
dení ) musí být uspořádány tak, aby jejich viv na měření byl omezen na minimum.
Upozornění
Jako měřicí pomůcku si lze objednat:
Měřicí vedení KaVo (Č. mat. 0.411.8811)
Měřicí vedení EPA (Č. mat. 1.001.9904)
Používáním měřicího vedení ① se jednotka odpojí od síťového přívodu ze strany
stavby a umožní připojit jednotku pro ošetření k bezpečnostnímu testeru. Tím se na
síťové vstupní desce nemusí odpojit síťové vedení L a N ze strany stavby. Adaptérový
kabel ② se dodává s měřicím vedením KaVo a je zapotřebí pro starší jednotky pro
ošetření, které nejsou vybaveny konektorem X2.
88 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
Bezpečnostní tester s měřicími vedeními KaVo připojte k jednotce pro
ošetření
▶ Konektor X2 zapojte na desku síťového zdroje a zapojte konektor X2 měřicího ve‐
dení KaVo- (Č. mat. 0.411.8811).
▶ Druhý konektor X2 měřicího vedení KaVo zapojte k desce síťového zdroje (X2).
▶ Konektor s ochranným kontaktem měřicího vedení KaVo připojte k bezpečnostní‐
mu testeru.
Bezpečnostní tester bez měřicího vedení KaVo připojte k jednotce pro
ošetření.
N
L
▶ L + N síťového přívodu ze strany stavby odpojte od napětí.
▶ L + N odpojte na přívodní svorce X1.1 a X1.2.
▶ Připojte bezpečnostní tester přímo ke svorce X1.1 (L) a X1.2 (N) a ke svorce
ochranného vodiče (PE).
89 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
Upozornění
Hlavní vypínač lékařského elektrického přístroje/systému musí být během měření
zapnutý.
Aplikační díly [AP] připojte k bezpečnostnímu testeru
Pro měření EGA a EPA musí být připojen bezpečnostní tester k pojistkám F5, F6 a
F10. K tomu lze použít měřicí vedení ② (Č. mat. 10019904).
▶ Vypojte konektor X1 na desce centrálního řízení a zapojte ho na vhodném konek‐
toru měřicího vedení KaVo.
▶ Druhý konektor X1 měřicího vedení KaVo zapojte k desce síťového zdroje (X1).
▶ Tři konektory ① zapojte k bezpečnostnímu testeru.
X1
▶ Bezpečnostní tester připojte k dalším bodům měření AP X.
Upozornění
Při instalaci doplňkového vybavení musí být zohledněny další body měření AP X,
například u přídavných přístrojů, jako jsou ultrazvukový scaler PIEZO, HF chirurgie
atd.
Viz také:
2 8 Příloha - Další body měření, Strana 103
90 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
Vodivé díly , kterých je možné se dotknout [ACP] spojte s PE
ACP = accesible conductive parts
ACP
ACP
Upozornění
Při instalaci doplňkového vybavení musí být zohledněny další body měření ACP,
například přídavné přístroje jako čerpadlo na kuchyňskou sůl atd.
Viz také:
2 8 Příloha - Další body měření, Strana 103
Jednotka pro ošetření ACP
Na jednotce k ošetření Primus® 1058 S/TM/C nemusí být spojeny žádné ACP během
měření s ochranným vodičem (PE), protože všechny relevantní díly jsou v závodě
spojeny s ochranným vodičem (PE) zahrnuty do kontroly.
Přístroje ACP na dentálních světlech
Na dentálních světlech nemusí být žádné ACP během měření spojeny s ochranným
vodičem (PE), protože všechny příslušné díly jsou v závodě spojeny s ochranným vo‐
dičem (PE) a zahrnuty do kontroly.
Měření odporu ochranných vodičů [SL]
Mezní hodnota
< 0,3 Ω (maximální hodnota!)
Upozornění
Musí být zajištěna nepoškozenost síťového přívodního kabelu, zejména ochranné‐
ho vodiče síťového přívodního kabelu. Protože kabel je pevně uložen, může jeho
hodnocení probíhat na základě vizuální kontroly. Při zjištěném poškození postupuj‐
te v souladu s pokyny ve všeobecných upozorněních.
Upozornění
Při tomto měření je možné zohlednit odpor spojení ochranného vodiče napájecí sí‐
tě.
Upozornění
Jestliže se to na daný případ vztahuje: všechna snímatelná vedení síťových přívo‐
dů připravená k použití musí být zohledněna a musí být změřen jejich ochranný vo‐
dič.
91 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
Měření ochranného vodiče
Odpor ochranných vodičů se musí měřit u následujících částí přístroje:
▪ Dentální souprava
▪ Dentální světlo
▪ Doplňkové vybavení
Upozornění
Při instalaci doplňkového vybavení musí být zohledněny další body měření SL X:
například doplňkové přístroje jako připojení cizího přístroje, modul kamery multime‐
diálního systému apod.
Viz také:
2 8 Příloha - Další body měření, Strana 103
Jednotka pro ošetření - snímání zkušebním hrotem
Body měření základny přístroje
① Přidržovací plech hlavního vypínače
③ Okolí svorky ochranného vodiče
92 / 112
② Základní deska stojatého tělesa
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
Křeslo pro pacienty - snímání zkušebním hrotem
Křeslo pro pacienty Standard
Body měření křesla pro pacienty Standard
① Základní deska křesla pro pacienty
② Nosná deska horní části křesla
③ Motor vřetena opěradla zad
④ Motor vřetena zvedání
Křeslo pro pacienty COMPACTchair
Měřicí body COMPACTchair
① Opěrka nohou
② Napájecí zdroj křesla
③ Základní deska křesla
93 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
Opěradlo
① Opěradlo Progress: operadlo se se‐
jmutým čalouněním
② Opěradlo Comfort: upevňovací šroub
Ovládací prvky – snímání zkušebním hrotem
① Element lékaře S: podstavec stolu
94 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
F 1
F 2
① Element lékaře TM/C – upevňovací
šroub, horní díl stolu
① Element asistentky: nenalakovaný ot‐
vor se závitem na spodní straně
95 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
Osvětlení pro ošetření - snímání zkušebním hrotem
Dentální světlo KaVoLUX 540 LED
① Upevňovací šroub úchytu držadla při
sejmutém pouzdru držadla
Měření svodového proudu náhradního přístroje
Mezní hodnota
< 10 mA (maximální hodnota!)
ACP
Třída ochrany 1
VAROVÁNÍ
Elektrický proud
Smrt nebo újma na zdraví v důsledku úrazu elektrickým proudem.
▶ Měření svodového proudu provádějte u přístrojů ochranné třídy I jen po úspěšně
absolvované zkoušce ochranného vodiče.
VAROVÁNÍ
Elektrický proud
Smrt nebo újma na zdraví v důsledku úrazu elektrickým proudem.
▶ Před připojením jednotky pro ošetření k bezpečnostnímu testeru odpojte jednotku
pro ošetření od sítě pomocí pojistek sítě v místě instalace.
Měření náhradního svodového proudu pacienta
Mezní hodnota
< 5 mA (maximální hodnota)
96 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
ACP
Třída ochrany 1
VAROVÁNÍ
Elektrický proud
Smrt nebo újma na zdraví v důsledku úrazu elektrickým proudem.
▶ Měření svodového proudu provádějte u přístrojů ochranné třídy I jen po úspěšně
absolvované zkoušce ochranného vodiče.
VAROVÁNÍ
Elektrický proud
Smrt nebo újma na zdraví v důsledku úrazu elektrickým proudem.
▶ Před připojením jednotky pro ošetření k bezpečnostnímu testeru odpojte jednotku
pro ošetření od sítě pomocí pojistek sítě v místě instalace.
Upozornění
Při kontrole lékařských elektrických přístrojů s několika aplikačními částmi musí být
tyto části postupně připojeny. Výsledky měřeí musí být vyhodnoceny s mezními
hodnotami. Případy použití, která nejsou zahrnuta do měření, zůstávají otevřené.
Upozornění
Další měření svodového proudu aplikačních částí typu B musí být provedeno pouze
v případě, že to výrobce speciálně vyžaduje (viz průvodní dokumentace).
Upozornění
U aplikačních částí typu B není obvykle třeba žádné samostatné měření. Aplikační
části se připojí ke skříni (viz obrázek) a při měření svodového proudu skříně se rov‐
něž zaznamenají, přičemž platí stejné přípustné hodnoty.
7.2.4 Kontroly funkce
U všech kontrol funkce musí být splněny následující podmínky:
▪ Základní funkce jednotky pro ošetření musí být zaručeny.
▪ Jednotka pro ošetření se musí nacházet v provozuschopném stavu.
▪ Nesmí se vyskytovat žádné nepravidelnosti, hluk, zvuky, tření atd.
Následující seznam je pouze příklad a nedělá si žádné nároky na úplnost.
▪ Kontrola funkce bezpečnostních rozpojovacích obvodů (viz obrázek dole)
▪ Funkce hlavního vypínače přístroje
▪ Funkce displových ukazatelů
▪ Kontrola funkce spínače odkládacího zařízení na straně lékaře a asistentky
97 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
▪ Kontrola funkce třífunkčního / vícefunkčního násadce – držení kanyly
▪ Kontrola funkce dentálního světla
▪ Kontrola funkce odsávacích hadic
▪ Kontrola funkce nožního spouštěče
▪ Funkce křesla:
- pojíždění všech os
- kontrola koncových spínačů
98 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
▪ Kontrola funkce ...
Bezpečnostní vypnutí křesla pro pacienty Standard
① Část pro pacienta natočená nad
křeslo pro pacienty
② Pracoviště asistenta
③ Opěradlo
④ Třmen na nožním spouštěči
⑤ Dolní strana paralelogramu křesla
⑥ Sedadlo
Bezpečnostní vypnutí křesla pro pacienty COMPACTchair
① Část pro pacienta natočená nad
křeslo pro pacienty
② Element asistentky
③ Opěradlo
④ Třmen na nožním spouštěči
99 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
⑤ Zakrytí na tvarovaném segmentu opě‐ ⑥ Opěrky rukou
radla
⑦ Sedadlo
⑧ Sklápěcí díl sedadla
Při aktivaci bezpečnostního vypnutí osobou nebo předmětem se pohyb křesla okamži‐
tě zastaví.
Aktivované bezpečnostní vypnutí je signalizováno blikáním příslušné kontrolky na
straně lékaře nebo sestry.
Indikace LED
Bezpečnostní vypnutí
Element asistentky
Sedadlo, opěradlo, Vacu-Stop, dolní program křesla pro
pacienty
Opěrky rukóu (jen křeslo COMPACTchair)
Sklápěcí díl sedadla (jen křeslo COMPACTchair)
Nožní spouštěč
Snímač náklonu vozíku elementu lékaře (již se nemontu‐
je)
Strana pacienta
7.2.5 Hodnocení a dokumentace
Upozornění
Všechny provedené zkoušky a kontroly musí být podrobně zadokumentovány. Pod‐
klady musí obsahovat nejméně následující údaje:
▶ Označení zkušebního místa
▶ Jméno osoby, která kontrolu provedla
▶ Název kontrolovaného přístroje (například typ, výrobní číslo)
▶ Kontroly a měření
▶ Data, typ a výsledky měření – vizuální kontroly
▶ Data, typ a výsledky měření
▶ Data, typ a výsledky měření – kontroly funkce
▶ Měřicí/zkušební prostředky se sériovým číslem/číslem zkušebního prostředku a
obdobím kalibrace
▶ Závěrečné hodnocení
▶ Datum a podpis kontrolora
Na konci kapitoly o bezpečnostně-technické kontrole se nachází předloha zkušební
zprávy ke zkopírování. KaVo doporučuje používat tuto předlohu.
Upozornění
Po kontrole, opravách nebo nastavení je před novým používáním třeba zkontrolo‐
vat, zda lékařský elektrický přístroj nebo systém je opět ve stavu potřebném k pou‐
žití v souladu s určením.
100 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
Upozornění
Není-li bezpečnost kontrolovaných lékařských elektrických přístrojů nebo
systémů zajištěná (například kontroly neproběhly s pozitivním výsledkem),
musí se lékařský elektrický přístroj nebo systém označit odpovídajícím způ‐
sobem a riziko vycházející z takového přístroje nebo systému musí být pí‐
semně sděleno ODPOVĚDNÉ ORGANIZACI (zpravidla provozovateli). Toto
opatření není třeba, jestliže se podařilo zjistit a odstranit příčinu závady.
Chyba ale musí být zanesena do protokolu.
101 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
7 Bezpečnostně-technická kontrola - návod ke kontrole | 7.2 Návod k bezpečnostně-technické kontrole
102 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
8 Příloha - Další body měření | 8.1 Další body snímání SL X k měření ochranného vodiče
8 Příloha - Další body měření
Upozornění
Pro příslušenství, které zde není uvedeno, respektujte údaje odpovídajícího návodu
k použití daného příslušenství. Příklad: ERGOcam 5.
8.1 Další body snímání SL X k měření ochranného vodiče
Modul HF-Chirurgie a modul ERGOcam 5
① Šroub podstavce přístroje
Upozornění
Moduly nejsou uzemněné ochranným vodičem. Při příliš vysokém odporu SL se
musí zlepšit elektrické spojení mezi modulem a zubařským elementem. To se může
provést například pomocí vějířové podložky na upevňovacím šroubu.
Přípojka pro cizí přístroje
▶ Kontrolní hrot nasaďte na prostřední kontakt ①.
103 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
8 Příloha - Další body měření | 8.1 Další body snímání SL X k měření ochranného vodiče
ERGOcom 4 a ERGOcom light
① ERGOcom 4: zadní uzavírací plech
② ERGOcom light: zadní uzavírací plech
BS strop.adaptér - světlo pro ošetření
2
3
① Základní deska - stropní adaptér
③ Okolí svorky ochranného vodiče
104 / 112
② Okolí připojení ochranného vodiče
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
8 Příloha - Další body měření | 8.2 Další body měření AP X k měření EGA-/EPA
8.2 Další body měření AP X k měření EGA-/EPA
Snímání ultrazvukového scaleru PIEZO zkušebním hrotem
Upozornění
Messpunkte müssen an folgenden Ultraschall-Scalern angeschlossen werden:Body
měření musí být připojeny k následujícím ultrazvukovým scalerům:
- ultrazvukový scaler PiezoLED
- ultrazvukový scaler PIEZOsoft
1
Příkladné zobrazení měřicího bodu u ultrazvukového scaleru PiezoLED
① Zkušební hrot na hrotu ultrazvukové‐
ho scaleru v násadci ultrazvukového
scaleru
HF-Chirurgie AUTOsurge
① Zkušební hrot na kulové elektrodě v
násadci HF
Upozornění
Během měření EPA se musí stisknout spínač na násadci
Upozornění
Zjištění vysokofrekvenčního výstupního výkonu:
Jelikož neexistuje vhodný, validovaný zkušební postup pro násadce HF chirurgie to‐
hoto výkonného stupně (< 50 Watt) u zákazníka, není výrobcem měření výkonu
předepsáno.
Nevýhoda nebo ohrožení uživatele či pacienta z toho nevyplývá. Pokud násadec
HF chirurgie vykazuje příliš nízký výkon, doporučuje KaVo nechat provést v závodě
kontrolu násadce HF chirurgie i s modulem.
105 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
8 Příloha - Další body měření | 8.3 Další body připojení ACP X (další spojení se zemí)
Upozornění
Při instalaci doplňkového vybavení musí být zohledněny další body měření AP X,
například doplňkové přístroje jako připojení cizího přístroje, modul kamery multime‐
diálního systému apod.
8.3 Další body připojení ACP X (další spojení se zemí)
Čerpadlo na kuchyňskou sůl otestujte zkušebním hrotem
Na C l
Dr
uc
k
Sa
ug
+
-
① Zkušební hrot na držák láhve
Upozornění
Pro měření EGA a EPA musí být vytvořeno pevné spojení z ACP ke svorce ochran‐
ného vodiče (PE). To lze realizovat například měřicím vedením a svorkami.
106 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
9 Údaje k elektromagnetické snášenlivosti podle normy IEC 60601-1-2 (ČSN EN 60601-1-2) | 9.1 Elektromagnetické vysílá‐
ní
9 Údaje k elektromagnetické snášenlivosti podle normy IEC 60601-1-2
(ČSN EN 60601-1-2)
9.1 Elektromagnetické vysílání
Přístroj k ošetřeníPrimus® 1058 S/TM/C je určen pro provoz v prostředí dle níže uve‐
deného popisu. Zákazník nebo uživatel přístroje Primus® 1058 S/TM/C musí zajistit,
že bude přístroj používán v odpovídajícím prostředí.
Měření rušivého záření
Shoda
Elektromagnetické prostředí návod
Vysokofrekvenční záření dle CI‐
SPR 11
Skupina 1
Přístroj Primus® 1058 S/TM/C vy‐
užívá vysokofrekvenční energii vý‐
hradně pro svou interní funkci. Z to‐
hoto důvodu je jeho vysokofrek‐
venční záření velmi nízké a není
pravděpodobné, že by byly rušeny
sousední elektronické přístroje.
Vysokofrekvenční záření podle CI‐
SPR 11
Třída B
Přístroj Primus® 1058 S/TM/C je
vhodný k použití ve všech zaříze‐
ních, včetně zařízení v oblasti obyt‐
né zóny a takových, která jsou
přímo připojena na veřejnou napáje‐
cí síť, která napájí též obytné budo‐
vy.
Vyzařování harmonické oscilace dle Třída A
normy EN 61000-3-2
Přístroj Primus® 1058 S/TM/C je
vhodný k použití ve všech zaříze‐
ních, včetně zařízení v oblasti obyt‐
né zóny a takových, která jsou
přímo připojena na veřejnou napáje‐
cí síť, která napájí též obytné budo‐
vy.
Vyzařování kolísání napětí / blikání
dle normy EN 61000-3-3
Přístroj Primus® 1058 S/TM/C je
vhodný k použití ve všech zaříze‐
ních, včetně zařízení v oblasti obyt‐
né zóny a takových, která jsou
přímo připojena na veřejnou napáje‐
cí síť, která napájí též obytné budo‐
vy.
Souhlasí
9.2 Odolnost proti elektromagnetickému rušení
Přístroj k ošetřeníPrimus® 1058 S/TM/C je určen pro provoz v prostředí dle níže uve‐
deného popisu. Zákazník nebo uživatel přístroje Primus® 1058 S/TM/C musí zajistit,
že bude přístroj používán v odpovídajícím prostředí.
Kontroly odolnosti vůči ru‐ Testovací hladina dle
šení
EN 60601
Hladina shody
Vybití statické elektřiny
(ESD) dle EN 61000-4-2
± 2/4/6 kV kontaktní výboj Podlahy by měly být dřevě‐
± 2/4/8 kV vzduchový vý‐ né, betonové nebo pokryté
boj
keramickými dlaždicemi.
Je-li podlaha pokryta syn‐
tetickým materiálem, musí
být relativní vlhkost vzdu‐
chu minimálně 30%.
± 6 kV kontaktní výboj
± 8 kV vzduchový výboj
107 / 112
Elektromagnetické
prostředí - směrnice
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
9 Údaje k elektromagnetické snášenlivosti podle normy IEC 60601-1-2 (ČSN EN 60601-1-2) | 9.3 Doporučené ochranné od‐
stupy mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními telekomunikačními zařízeními a přístrojem k ošetření
Kontroly odolnosti vůči ru‐ Testovací hladina dle
šení
EN 60601
Hladina shody
Elektromagnetické
prostředí - směrnice
Rychlé přechodné elektric‐ ± 2 kV pro síťová vedení
ké poruchové veličiny /
± 1 kV pro vstupní a vý‐
bursty dle normy
stupní vedení
EN 61000-4-4
± 2 kV pro síťová vedení
Kvalita napájecího napětí
by měla odpovídat typické‐
mu prostředí obchodů ne‐
bo nemocnic.
Rázová napětí (surges) dle ± 1 kV symetrické napětí
EN 61000-4-5
± 2 kV souhlasné napětí
± 1 kV symetrické napětí
± 2 kV souhlasné napětí
Kvalita napájecího napětí
by měla odpovídat typické‐
mu prostředí obchodů ne‐
bo nemocnic.
Poklesy napětí, krátkodobá
přerušení a kolísání napá‐
jecího napětí dle
EN 61000-4-11
< 5 % UT
(>95% pokles)
za ½ periody
40 % UT
(60% pokles)
za 5 period
70 % UT
(30% pokles)
za 25 period
< 5 % UT
(> 95 % pokles)
za 5 sekund
(250 period)
Kvalita napájecího napětí
by měla odpovídat typické‐
mu prostředí obchodů ne‐
bo nemocnic. Vyžaduje-li
uživatel přístroje Primus®
1058 S/TM/C pokračující
funkci i po výskytu přeru‐
šení elektrického napájení,
doporučujeme napájet
přístroj Primus® 1058
S/TM/C ze zdroje
s nepřerušitelným napáje‐
ním nebo z baterie.
< 5 % UT
(>95% pokles)
za ½ periody
40 % UT
(60% pokles)
za 5 period
70 % UT
(30% pokles)
za 25 period
< 5 % UT
(> 95 % pokles)
za 5 sekund
(250 period)
Magnetické pole při napá‐ 3 A/m
jecí frekvenci (50/60 Hz)
dle EN 61000-4-8
3 A/m
Magnetická pole při síťové
frekvenci by měla odpoví‐
dat typickým hodnotám,
které se vyskytují v
prostředí obchodů
a nemocnic.
Poznámka: UT je síťové střídavé napětí před aplikací zkušební hladiny.
9.3 Doporučené ochranné odstupy mezi přenosnými a mobilními
vysokofrekvenčními telekomunikačními zařízeními a přístrojem k
ošetření
Primus® 1058 S/TM/C je určeno k provozu v elektromagnetickém prostředí, ve kterém
jsou vysokofrekvenční rušivé hladiny kontrolovány. Zákazník nebo uživatel přístroje
Primus® 1058 S/TM/C může pomoci zabránit elektromagnetickým poruchám dodržo‐
váním minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními fysokofrekvenčními teleko‐
munikačními přístroji (vysílači) a Primus® 1058 S/TM/C podle výstupního výkonu ko‐
munikačního přístroje - viz údaje dole.
Ochranná vzdálenost závislá na frekvenci vysílače:
Jmenovitý výkon vysílače
(W)
150 kHz až 80 MHz
d=1,17 P m
80 MHz až 800 MHz
d=1,17 P m
800 MHz až 2,5 GHz
d=2,33 P m
0,01
0,1
0,1
0,2
0,1
0,4
0,4
0,7
1
1,2
1,2
2,3
10
3,7
3,7
7,4
100
11,7
11,7
23,3
108 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
9 Údaje k elektromagnetické snášenlivosti podle normy IEC 60601-1-2 (ČSN EN 60601-1-2) | 9.4 Odolnost proti elektromag‐
netickému rušení
Pro vysílače, jejichž maximální jmenovitý výkon není uveden v tabulce výše, lze dopo‐
ručenou ochrannou vzdálenost d v metrech (m) vypočítat za použití rovnice, která
patří k danému sloupci, při čemž P značí maximální výkon vysílače ve wattech (W)
podle údajů výrobce vysílače.
POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.
POZNÁMKA 2 Tyto směrnice nemusí vyhovovat ve všech případech. Šíření elektro‐
magnetických veličin je ovlivněno absorpcí a odrazy budovy, předmětů a osob.
9.4 Odolnost proti elektromagnetickému rušení
Přístroj k ošetřeníPrimus® 1058 S/TM/C je určen pro provoz v prostředí dle níže uve‐
deného popisu. Zákazník nebo uživatel přístroje Primus® 1058 S/TM/C musí zajistit,
že bude přístroj používán v odpovídajícím prostředí.
Kontroly odolnosti vůči
rušení
Testovací hladina dle
EN 60601
Hladina shody
Vedená vysokofrek‐
venční poruchová veliči‐
na dle EN 61000-4-6
Vyzařované vysokofrek‐
venční poruchové veliči‐
ny dle EN 61000-4-3
3 Veff
150 kHz až 80 MHz
mimo pásma ISMa
3 V/m
80 MHz až 2,5 GHz
3 Veff
3 V/m
Elektromagnetické prostředí - směr‐
nice
Přenosná a mobilní rádiová zařízení
se nesmí používat ve větší blízkosti
přístroje Primus® 1058 S/TM/C
včetně vodičů, než je doporučená
ochranná vzdálenost, kterou lze vy‐
počítat z příslušné rovnice pro vysí‐
lací frekvenci.
Doporučená ochranná vzdálenost:
d = 1,17 P
d= 1,17 P pro 80 MHz až 800 MHz
d= 2,33 P pro 800 MHz až 2,5 GHz
s P jako maximálním jmenovitým
výkonem vysílače ve wattech (W)
podle údajů výrobce vysílače a d ja‐
ko doporučenou vzdáleností v me‐
trech (m).
b
Intenzita pole stacionárních rádio‐
vých vysílačů by měla být při všech
frekvencích podle kontroly na místěc
nižší než hladina shody.
d
V blízkosti přístrojů, které jsou
označeny následujícími značkami,
se mohou vyskytnout rušení.
Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.
Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí vyhovovat ve všech případech. Šíření elektro‐
magnetických veličin je ovlivněno absorpcí a odrazy budovy, předmětů a osob.
a
Frekvenční pásma ISM (pro průmyslové, vědecké a lékařské aplikace) mezi 150 kHZ
a 80 MHz jsou 6,765 MHz až 6,795 MHz; 13,553 MHz až 13,567 MHz; 26,957 MHz až
27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz.
b
Hladiny shody ve frekvenčních pásmech ISM mezi 150 kHz a 80 MHz a ve frekvenč‐
ním rozsahu 80 MHz a 2,5 GHz jsou určeny ke snížení pravděpodobnosti, že mobilní/
přenosná komunikační zařízení vyvolají poruchy, jestliže budou neúmyslně přinesena
mezi pacienty. Z tohoto důvodu je při výpočtu doporučených ochranných vzdáleností v
těchto frekvenčních rozsazích navíc používán koeficient 10/3.
c
Intenzita pole stacionárních vysílačů, např. základních stanic mobilních telefonů a
mobilních pozemních rádiových přístrojů, amatérských rádiových stanic, rozhlasových
vysílačů AM a FM a televizních vysílačů, nemůže být předem přesně teoreticky urče‐
na. Ke zjištění elektromagnetického prostředí s ohledem na stacionární vysílače by
109 / 112
Návod k použití KaVo Primus® 1058 S/TM/C
9 Údaje k elektromagnetické snášenlivosti podle normy IEC 60601-1-2 (ČSN EN 60601-1-2) | 9.4 Odolnost proti elektromag‐
netickému rušení
měla být posouzena studie stanoviště. Překročí-li naměřená intenzita pole na stano‐
višti, kde je používán přístroj Primus® 1058 S/TM/C, horní hladiny shody, měl by být
přístroj Primus® 1058 S/TM/C pozorován, aby byla prokázána funkce za použití k
určenému účelu. Budou-li pozorovány neobvyklé charakteristiky výkonu, mohou být
zapotřebí přídavná opatření, jako např. změna orientace nebo volba jiného stanoviště
přístroje Primus® 1058 S/TM/C.
b
Nad frekvenčním rozsahem 150 kHz až 80 MHz by měla být intenzita pole nižší než
3Veff/m.
110 / 112
1.011.0138 · Fk · 20140515 - 16 · cs

Podobné dokumenty