Prorodinné služby 3

Komentáře

Transkript

Prorodinné služby 3
Bezplatná příloha Kouřimského zpravodaje
MĚSTO KOUŘIM
KVĚTEN
2. 5. 2014
Každý člověk je jedinečnou individualitou. Je pro nás cenným poznáním, že nikdo není sám, že neustále
žijí lidé, kterým není lhostejné jejich okolí.
Prorodinné služby města Kouřim
(Rok 2014 vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem rodiny.)
(Autorem piktogramu je pan
Jaroslav Poula.)
3. část Lidé v nepříznivé životní situaci, hledání individuálních i
společných řešení jak si pomoci, jak pomoci.
Vážení spoluobčané,
vydáním 3. části v rámci 4-dílného cyklu Prorodinné služby města Kouřim navazujeme na 1. část Rodiny
s dětmi, podmínky pro život v našem městě a na část 2. Senioři, aktivní stáří jako nedílná součást
spokojeného života.
4. část - Mezigenerační spolupráce, velký potenciál pro rozvoj města vyjde během následujícího týdne.
Cílem souboru 4 Kouřimských informačních servisů propojených tematikou Prorodinné služby města
Kouřim je zvýšení informovanosti občanů města poskytnutím provázaných informací, posilování
občanské angažovanosti, a tím podpoření dalšího rozvoje města.
Děkujeme Vám za čas věnovaný následujícím textům.
Jménem týmu z řad občanů města Kouřim
Zuzana Čiháková, starostka.
Ohlédnutí do minulých století
Jak se společnost starala o slabé, nemocné, duševně nemocné a nemohoucí spoluobčany?
Rodina a společenské tradice určitým způsobem vždy „pamatovaly“ na pomoc slabším.
Podle tzv. domovského práva ze dne 3. 12. 1863 včetně novelizací provedených v letech 1886 a 1896 je
„domovská obec povinna postarat se o chudé, k práci nezpůsobilé příslušníky, tj. poskytnout jim
nutnou výživu a opatření v nemoci… ale jen potud, pokud se jim nedostane pomoci od dobročinných
ústavů a nadací“. Chudinské i pozdější domovské právo bylo velmi pokrokové. Přejímalo, byť
v nejnutnější míře, péči o potřebné, kteří až dosud byli ponecháni na pospas rozmarům dobročinné péče.
Moderní chudinská péče byla vlastně péčí sociální, neboť se snažila odstranit žebrotu, ale i almužnictví, zavedením tzv. poukázkové soustavy. Někteří chudí a nejen staří mohli získat stravenky, podporu, šatstvo apod.
Město Kouřim bylo vždy v této oblasti velmi pokrokové a jeho obyvatelé vždy sociální aktivity podporovali.
Štěstí vychází ze schopnosti hluboce cítit, jednoduše žít a svobodně myslet!
Storm Jameson
Každý člověk má odpovědnost sám za sebe. Základem mezilidské pomoci je vlastní rodina. Město
Kouřim na základě historických kořenů se plně řídí historicky potvrzenou rolí města, že pomocí ze
strany města potřebným pomáhá jim a zároveň celému městu.
Snaha pomoci každému, kdo se ocitne na hranici sociálního vyloučení, není snahou zbytečnou. Ve městě je
téměř nulové vandalství. Město Kouřim nadále patří k městům s minimální kriminalitou…
Nepříznivá životní situace, krátkodobá či dlouhodobá, výrazně snižuje kvalitu života.
V tomto informačním servisu se dotkneme několika základních oblastí, které jsou nejen kouřimským, ale i
celosvětovým problémem.
Často se jedná o kumulaci problémů, o jejich vzájemnou propojenost.
Základní problémy, které vedou k ohrožení lidí sociálním vyloučením:
•
Chudoba
•
Zadlužení
•
Dlouhodobá nezaměstnanost
•
Samota
•
Bytové podmínky
•
Ztížený nebo omezený přístup ke službám
•
Nízká úroveň vzdělání
•
Zdravotní stav
•
Nízká soběstačnost
•
Gamblerství
•
Závislost na drogách (alkohol a drogy v užším slova smyslu)
Některé rodiny se s problémy a zátěží nedokážou vyrovnat samy, je potřeba jim nabídnout taková podpůrná
opatření, která umožní vhodně řešit jejich situaci a reagovat na potřeby. Klíčovým cílem v oblasti problematiky jednotlivců a rodin se specifickou potřebou je zabránit hrozící chudobě způsobené snížením reálného
příjmu, pomoci řešit bytovou situaci, vyrovnávat vzdělávací šance (např. rekvalifikace) a přístup na trh práce
a podporu sociálních kontaktů, omezovat sociální vyloučení.
I. Lidé ohrožení chudobou, lidé ohrožení zadlužením = lidé ohrožení
sociálním vyloučením.
Chudoba – příjmy některých rodin i jednotlivců jsou na hranici životního nebo existenčního minima. Jejich situace je těžká. Přibývá rodin i jednotlivců, kteří se k těmto hranicím blíží. Životní náklady rostou
(energie, potraviny, léky …) V celé naší republice se zvyšuje i podíl seniorů ohrožených chudobou, neboť
většina z nich je odkázána pouze na důchod a nemá žádné dodatečné příjmy. Zejména starší senioři nebyli
připravení na nutnost zajistit si na stáří jiné zdroje příjmů.
Zadluženost obyvatel je jedním z velkých problémů celé české společnosti. Statistiky ukazují, že zadluženost obyvatel, zejména zadluženost spojená s problémy se splácením půjček, roste.
Zadlužené rodiny, zadlužení jedinci – 3 navzájem se v přístupu lišící skupiny.
1. skupina – Rodiny i jedinci omezili svá vydání a přes vysoké zadlužení dokážou své závazky hradit
2. skupina – Rodiny i jednotlivci se částečně marně snaží dostát všem svým závazkům, úroky z prodlení se
jim zvyšují a jejich situace je vyčerpává natolik, že nejsou schopni plně plnit i další závazky.
3. skupina – Rodiny i jednotlivci, kteří rezignovali a své finanční závazky neřeší.
2
V této skupině obyvatel zadluženost navíc působí jako překážka pro získávání zaměstnání. Jakmile zadlužení
lidé uzavřou pracovní poměr, stává se značná část jejich mzdy předmětem vymáhání dluhů. Proto raději řeší
strategii pobírání sociálních dávek a práci na černo. Z nestabilních pracovních výdělků a narůstající zadluženosti vyplývá trvalý nedostatek finančních prostředků.
Zadlužování a zhoršování sociální situace vede u této skupiny obyvatel u některých jedinců
k vícenákladům pro celou společnost.
Např.
- řešení drobné kriminality související s nutností řešit situaci akutního zadlužení (krádeže z důvodu hladu,
závislostí)
- ztráty na povinných platbách vzniklé nelegální prací lidí postižených exekucí, náklady státu na sociální
dávky
Řešení
Dluhové poradenství, dluhová služba
- zabývá se hlavně opatřeními řešícími dluhové problémy, je ale i nástrojem prevence zadluženosti a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel
Cílem této služby je zvládnutí situace zadlužených a tím jim dát šanci jejich situaci zvládnout a zařadit se
zpět do běžného, produktivního života.
Dluhové poradenství je jedním ze základních nástrojů pomoci zadluženým lidem. Je třeba jej chápat jako
pomoc nejen těm, kteří se dostali do složité finanční situace, ale i jejich věřitelům a potažmo celé společnosti.
V neposlední řadě je velkým přínosem také pro lidi, kteří o přijetí půjčky teprve uvažují.
Od roku 2008 – v platnosti insolvenční zákon dovolující oddlužení (osobní bankrot).
• Návrh na vlastní oddlužení podává fyzická osoba ke krajskému soudu, jemuž je povinnost dodat
seznam majetku, dluhů, závazků a také potvrzení o příjmech ze zaměstnání, z nichž by měla být
schopna splácet dluh; je nutné rovněž předložit čistý trestní rejstřík a potvrzení o příjmech za poslední
3 roky
• Pokud soud vydá kladné rozhodnutí o oddlužení, je dlužníkovi v následujících 5 letech ponechána
částka nezabavitelného minima. Rodině zůstává životní minimum, zbytek prostředků je odváděn státu, resp.věřiteli. (9823,- Kč – jednotlivec, rodina 19646,- Kč)
• Schválením insolventního návrhu se pozastaví jakékoliv poplatky, pozastaví se do té doby cyklicky narůstající úroky o úroky z prodlení, včetně exekucí.
Kontakt na oddlužovacího poradce, který s lidmi v tísni danou administrativu připraví k předložení
k soudu: tel. 776 426 474.
Pravidelná osvěta ze strany města
Pravidelný servis na stránkách Kouřimského informačního servisu a Kouřimského zpravodaje v rámci služeb
a podpůrných aktivit Českého institutu finanční odpovědnosti.
II. Lidé se závislostí – závislostmi = lidé ohrožení sociálním vyloučením
Jednejte s člověkem podle toho, jaký je, a on takový zůstane. Jednejte s ním v souladu s tím, jaký by mohl být,
a on se stane tím, kým by mohl a měl být.
J.W.Goethe
Je cesty zpátky !?!
Nezbytným a reálným úkolem nás všech je seznamovat a připravovat mladé lidi na obtížnosti a
překážky v lidském životě, včetně hledání a osvojování si způsobu jejich překonávání!!!
Závislostní chování je důsledek problému (Problém v rodině nebo v síle party). Lidé se závislostí mají problém v hledání a nalézání si místa pro realizaci, seberozvoj. Potřebují pomoc tento problém řešit. Bez solidarity ze strany veřejnosti nemají šanci.
Nesou s sebou bio – psycho - sociální závislost = onemocnění (alkohol, drogy, automaty)
3
Znaky pro osoby se závislostmi (Závislost je nemoc!!)
• Nízké sebevědomí, bez sebedůvěry
• Nezralost, neschopnost se o sebe postarat
• Nenaplněnost času a nuda
• Ztráta smyslu života
• Selhání okolí
• Ztráta přátel, sociální izolace
• Deprese
• Krize osobnosti
• Bludný kruh
• Narušení mezigeneračních vazeb
• Důsledek deprivace (strádání) – citové, biologické …..
• Nízký pocit sounáležitosti s druhými, nízká ochota spolupracovat
• Velmi nízká vnitřní motivace
• Bez porozumění vlastní situaci
• Bez vztahu k někomu či něčemu
• Nevytvoření si nebo ztráta pracovních návyků
• Vyžadování si pozornosti
• Manipulace s jinými osobami
• Zadluženost
(Spojené nádoby – závislost na alkoholu a na hře na automatech je velmi úzká
– závislost na drogách (marihuana, pervitin,…) a na hře na automatech je velmi úzká – při
hře na automatech se dějí v mozku stejné reakce jako po použití pervitinu)
Někteří jedinci se závislostí, kteří jsou opuštění rodinou nebo ti, kteří žijí doma a jejich rodiny vzdaly téměř
marnou snahu o napravení, jsou často po celý den součástí veřejného prostoru.
Proč?
- hledají společnost – komunikaci
- mají potřebu iluze domova, která nezaniká
Domov vytváří
1) fyzické místo
2) lidé, s nimiž se setkávají
3) denní režim, tj.určitý stereotyp vyvolávající pocit bezpečí
(Několik rodin se ze všech sil snaží závislost svých dospělých dětí řešit uvnitř rodiny vymezením jasných pravidel a na druhé straně zahrnováním nutného pocitu sounáležitosti.)
Přidruženým problémem v ulicích našeho města je somrování.
Rozdíl mezi žebráním a tzv. somrováním, které se nám jeví jako problém:
Žebrák – většinou žádá o pomoc pasivně, typická pozice s nataženou rukou, nebo před sebou má nádobu či
čepici na peníze
Somrák- aktivně vymáhá pomoc tím, že lidi v okolí obchází a oslovuje je. Často obchází s historkou o potřebnosti daru. Peníze slouží na nákup alkoholu a cigaret.
Žebrák raději nechává na každém, aby se rozhodl, zda obdaruje, neobtěžuje druhé!
Somrák silně obtěžuje, někteří lidé mu raději dají peníze, aby se ho zbavili.
Někdo si lebedí v tom, že je troska, je to pro něj pohodlné.
Vyhovuje mu, že se od něj nic neočekává, vyhovuje mu pasivní způsob života.
4
Řešení
Prostá lidská účast, empatie, porozumění, schopnost nesoudit a být na blízku je základem pro každou
pomoc. Na jedné straně podpora a pomoc, na druhé straně musí být i jasný, srozumitelný řád a zpětná
vazba za jeho překračování.
Primární prevence – předcházení vzniku závislostí (RODINA, škola, celá komunita)
Sekundární prevence – předcházení rozvoje závislostí, léčba (RODINA, daný jednotlivec = musí chtít,
celá komunita)
Ve městě máme z řad našich občanů 2 bezdomovce.
V azylovém domě (Dům naděje čp. 307) u Pražské brány je 12 malometrážních bytů, ve kterých žijí občané,
kteří se dostali do tíživé životní situace.
(V ČR je celkem 200 azylových domů) Náklady po odečtení výnosů na provoz tohoto domu z rozpočtu města na jednoho obyvatele města Kouřim činí 0,- Kč/rok.
Ve městě funguje sociální poradenství, systematická metodická i vlastní práce s lidmi na hranici sociálního
vyloučení s cíli
- posilování zapojení do komunity ohrožených sociálním vyloučením
- pomoc při řešení vzniklých problémů
Společnými silami se snažíme vytvářet účinné programy, které předcházejí pádu a pomáhají vzhůru lidem,
kterým společensky rizikové jevy, společenské předsudky a neinformovanost znesnadňují život.
Sociální program města Kouřim pomáhá potřebným dojít k základnímu cíli – a to návratu k běžnému
způsobu života. Dále pomáhá při hledání orientace ve společnosti, předcházení a zamezování sociálnímu vyloučení, zvyšování dovedností při plánování vlastních aktivit ve volném čase, podporování při
zvládání obtížných životních situací.
Vstupenky do pekla zvaného závislosti na alkoholu, drogách, automatech pro
závislého, pro široké okolí
Fiktivní rozhovor
Otázka 1:
Pane, proč přibývá dětí a velmi mladých lidí se závislostmi?
Odpověď: Rozhlédněme se kolem sebe a odpovědi na otázku máme před sebou. V hlavních rolích jsou ČAS
a LÁSKA.
1. vstupenka
• Některé děti projdou citovým strádáním do tří let života (maminka nevěnuje dítěti čas, neprojevuje
lásku, nedává pocit bezpečí). Takto vychovávané děti si nesou do celého života velké problémy, které
velmi často nejsou schopny i přes svou snahu a snahu okolí překonat.
2. vstupenka
• Některé děti nemají v RODINĚ pocit bezpečí, pochopení (mluv, zajímáš mě, mám Tě rád), oporu a
důvěru v to, že pro každý problém společně v rodině najdou řešení. Není jim posilováno sebevědomí.
3. vstupenka
• Některé děti nevyrůstají v rodině, ve které se posiluje v dětech pospolitost, návyky, vybavení dětí
dobrými slovy v míře na rozdávání, bez rodinných rituálů.
4. vstupenka
• Některé děti nevyrůstají v rodině, která je vede k úctě k jiným lidem.
5. vstupenka
• Některé děti vyrůstají v rodině, kde nechávají vyrůstat děti bez dozoru, jejich rodiče si neuvědomují,
že do 18 let dítěte za něj zodpovídají, že musí vědět, kde dítě je a s kým se stýká. (To není ostuda pro
obě strany, ale nezbytnost).
5
6. vstupenka
• Některé děti mají příliš benevolentní rodiče, kteří i např. v jejich 13 letech se řídí heslem – jsou mladí,
ať si užijí, a děti školou povinné přicházejí domů k ránu.
7. vstupenka
• Některé děti nejsou v rodinách vychovávány k povinnostem, k dodržení slibů, k úctě k druhým, učí se
pouze brát, ne dávat. (Roli hraje i genetická dispozice a síla party.)
Otázka 2:
Pane, proč po 1. vyzkoušejí děti a mladí lidé alkohol, drogy, automaty?
Odpověď:
Na toto mají vliv vrstevníci nebo starší, kteří mají již zkušenost, hlavní role hrají zvědavost, snaha utéci od
problému, nuda, negativní vzory starších, dostupnost předmětu závislosti, snaha odlišovat se, podcenění
možnosti vzniku závislosti, snaha o upoutání pozornosti (VOLÁNÍ O POMOC).
Otázka 3:
Pane, závislost vzniká poměrně rychle, jak je to s cestou z ní?
Odpověď:
Nemá smysl cestu ze závislosti začínat, dokud závislý nechce sám, dokud si závislý nezačne sám sebe
vážit, nenalezne sebeúctu a hrdost, dokud nechce být na dně a nepřevezme odpovědnost za svůj život,
nepřestane být pohodlný. Cesta ze závislosti je pekelně těžká, hlavně u mladých lidí. Pekelně těžká pro
závislého i pro jeho okolí. Pekelně náročná na čas. Pekelně nejistá.
Pane, děkujeme za rozhovor.
III. Lidé bez zaměstnání – lidé ohrožení sociálním vyloučením
Každý člověk někde uvnitř registruje, kdy je s řádem světa v souladu a kdy se od něj odpojuje ….
Nezaměstnanost je výrazný celospolečenský problém. Práce je základní životní potřebou – přináší
zdroje na obživu.
V ČR je evidováno na úřadech práce 608 315 uchazečů o práci (8,3%), z Kouřimi je evidováno 108 uchazečů
(8,6%).
Práce je nutná pro vlastní sebedůvěru. Je nutné mít vyšší smysl života, jinak je zaměstnání pouze prostředkem přežití.
Nejzákladnější životní potřeba je jíst. Úřad práce vyplácí v nezaměstnanosti životní minimum ve výši
3.126,- Kč nebo existenční minimum ve výši 2.020,- Kč.
Zaměstnávání mladých v kategorii 18+, kteří jsou z různých důvodů na pokraji
sociálního vyloučení nebo již sociálně vyloučení jsou.
• Někteří naši mladí odmítají evidenci v nezaměstnanosti na úřadu práce, protože jim čekání na úřadech
nepřináší výsledek v přítomném čase. Zůstávají zcela bez prostředků, tvoří se jim i dluhy za neplacení
zdravotního a sociálního pojištění
• Někteří si chodí přivydělávat prací tzv. na černo, jedná se o práce bez placení daní a zdravotního i sociálního pojištění
• Práce na černo bývá mnohdy jedinou příležitostí k výdělku při nařízené exekuci.
• Koloběh peněz u některých mladých je relativně vysoký.
• Případné drobné krádeže páchají spíše ze zoufalství
• Možnost pracovat jako veřejně prospěšný pracovník města Kouřim
• Možnost získání dalších pracovních příležitostí
6
Snaha o řešení nezaměstnanosti :
Město Kouřim děkuje jménem svým a jménem občanů města všem kouřimským podnikatelům a živnostníkům za poskytování pracovních příležitostí.
Město Kouřim – realizátor projektů na podporu zaměstnanosti
Město Kouřim úzce dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce Kolín pod vedením pana ředitele Ing. Jana
Máslíka. Město Kouřim každoročně využívá možnosti zaměstnávat občany města prostřednictvím úřadu práce jako veřejně prospěšné pracovníky nebo na společensky účelná místa.
Město Kouřim plně podporuje aktivity úřadu práce ohledně rekvalifikačních kurzů, v rámci získávání dovedností, které jsou žádány na trhu práce.
Město Kouřim dává příležitost v daných sociálních programech občanům ve věkových kategoriích
1) 18+
2) 50+
a absolventům škol bez praxe.
Založení sociální firmy je opatření, kterým město bude řešit několik problémů zároveň.
Jsou to hlavně:
1) pracovní příležitosti pro místní občany
2) rozvíjení místních potřeb
Sociální podnik je subjekt sociálního podnikání, tj.právnická osoba, která naplňuje veřejně prospěšný cíl.
Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvyšování trvajícího veřejného prospěchu
1) sociálního
2) ekonomického
3) ve vztahu k přírodě a k místu.
To znamená, že sociální firma prospívá městu, případný zisk by byl používán pro rozvoj sociální firmy. Naše sociální firma bude sloužit k uspokojování místních potřeb a přednostně bude užívat místní
zdroje.
Činnosti v kouřimských domácnostech - (Drobné údržbářské práce, drobné zednické práce, sekání
trávy, údržba zahrádek, skládání uhlí, řezání, štípání dřeva, drobné natěračské práce, úklidové práce…)
Významná pomoc zaměstnaným občanům i seniorům!
IV. Samota, nedostatek komunikace
O samotě se ještě zmíníme ve 4. Kouřimském informačním servisu.
Několik obyvatel našeho města se dostalo do situace, kdy neunesli samotu, nekomunikují zcela se svými rodinami ani s přáteli z různých důvodů a okolí z různých důvodů nekomunikuje s nimi.
Protože je člověk tvor společenský, komunikaci potřebuje. V daném případě pozitivní nemá, proto používá
výhradně negativní. Několik občanů města obtěžuje z tohoto důvodu své sousedy dopisy plnými velmi
hrubých slov, klepají po nocích na jejich dveře nebo okna, jako by zoufale volali – TADY JSME. Pokusme
se těmto lidem vrátit pozitivní smysl života a KOMUNIKUJME!
Bezpečná Kouřim
V roce 2013 spáchali na našem katastru naši občané jeden přestupek proti majetku. (V závěru roku byla před
Střelnicí vykradena auta celostátně hledanými cizími pachateli, kteří byli dopadeni.)
V letošním roce je zaznamenáno několik krádeží z garáží a dílen. Policie ČR dokončuje vyšetřování, proto
nelze zveřejnit viníky. Po ukončení vyšetřování budou viníci zveřejněni.
Firma H1 Security pana Vlasty Hakla vykonává pro město každodenní patrolovací činnost – v případě potřeby, narušování klidu, podezřelých aktivit, kontaktní telefon 728 785 921 24 hodin denně.
Správný směr je v životě každého jedince velmi důležitý, ba přímo nezbytný!
7
My, občané města Kouřim, umíme pomáhat
Město Kouřim pořádá 2x ročně 15 let ve spolupráci s Diakonií Broumov sbírku ošacení, bot a dalších věcí.
Hlavní ideou těchto sbírek je pomoc potřebným. Diakonie Broumov má střediska, ve kterých vydává
v rámci charity vše sbírkou vybrané. Na třídění věcí i na výdej zaměstnává lidi v životní tísni. (Sběrem použitého ošacení se začaly poslední 3 roky zabývat i komerční firmy, které deklarují humanitární pomoc, ale sesbíraný materiál je používán výhradně v průmyslové výrobě. Již 2x se nám také stalo, že firmy přímo obeslaly občany města letáčky o výběru, ale pak věci zůstaly ležet před domy.)
V roce 2013 jsme pořádali sbírku všeho potřebného pro naše povodní zasažené spoluobčany. Občané města v rámci solidarity přinesli mnoho potřebných věcí, kterými pomohli. (Město Kouřim pořádalo mezi našimi
občany sbírky čistících prostředků, potravin a dalšího potřebného vždy, když naši zemi zasáhla velká povodeň, a to v letech 1997, 2002, 2008. Vždy jsme odvezli věci tam, kde byly potřeba, a při tom již tehdy přímo
viděli zkázu, kterou umí způsobit velká voda. Spolu s věcmi jsme vždy rozdali mnoho dobrých slov jako
projev kouřimské sounáležitosti.)
V roce 2013 naopak pro nás se konaly sbírky věcí. Přivážel nám je Červený kříž a zástupci sborů dobrovolných hasičů z blízkého i dalekého okolí. Převelikou pomocí v této nelehké době byla sbírka finančních prostředků pořádaná městem. Další finanční prostředky vyplatili našim spoluobčanům – Úřad práce ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a z celostátní sbírky finance přerozdělovala organizace Člověk v tísni.
Ve městě Kouřim se nestavíme k problémům zády. Hledáme a nalézáme pro ně společná řešení. Dokážeme jako
celek pomoci tam, kde je pomoci potřeba. Společností nepřijatelné jevy jsou v našem městě omezeny ve srovnání
s jinými obcemi na minimum (drogy, kriminalita). Sounáležitost a spolupráce občanů města je silná…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anketa
Najdete-li si chvilku času, prosíme o vyplnění anketního lístku a následného předání na jedno z míst - do
pokladny radnice, do IC, do knihovny nebo do schránky v přízemí radnice a v ulicích Dobropolská, Ruská,
Podskalí, Barborka do schránek na vzkazy.
Děkujeme za vyplnění.
1. O jaké služby, které bude poskytovat Sociální firma a město Kouřim, byste měli zájem?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Vyplnil-a muž | žena | věk:
8
9
TISK: Renata Vaněčková, Kostelec n. Č. l.
e.v.: MK ČR E 10631
10