závěrečná zpráva 2.18.

Transkript

závěrečná zpráva 2.18.
Vytvoření komplexního monitorovacího systému
přírodního prostředí Moravskoslezského kraje
Číslo projektu: CZ0138
„Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu“
2.18 Botanický inventarizační průzkum v PR
Koutské a Zábřežské louky
Závěrečná zpráva
Zpracovatel: Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
Termín: 2. 1. 2011
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Obsah
1
NÁZEV PRŮZKUMU .................................................................................................................................. 3
2
CÍL PRŮZKUMU ........................................................................................................................................ 3
3
POUŽITÁ METODIKA ................................................................................................................................ 3
4
PŘÍRODNÍ REZERVACE KOUTSKÉ A ZÁBŘEŽSKÉ LOUKY............................................................................. 4
5
PŘÍRODNÍ POMĚRY.................................................................................................................................. 4
6
VÝSLEDKY................................................................................................................................................. 5
6.1
6.2
FLORISTICKÝ PRŮZKUM ........................................................................................................................... 5
PRŮZKUM ROSTLINNÝCH SPOLEČENSTEV ..................................................................................................... 5
7
DEFINICE OHROŽUJÍCÍCH FAKTORŮ DRUHŮ A JEJICH BIOTOPŮ NA LOKALITĚ ........................................ 12
8
ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENTOVÝCH ZÁSAHŮ NEBO HOSPODÁŘSKÉHO
VYUŽÍVÁNÍ............................................................................................................................................. 13
9
BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE K ZÁJMOVÉMU ÚZEMÍ ..................................................................................... 15
10
SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ ...................................................................................... 16
11
PŘÍLOHY................................................................................................................................................. 17
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
2
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
1
NÁZEV PRŮZKUMU
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (kód 2.18)
2
CÍL PRŮZKUMU
•
•
•
•
•
•
3
Zpracování floristického průzkumu cévnatých rostlin
Inventarizace rostlinných společenstev
Zmapování současného stavu populací ochranářsky významných druhů na území ZCHÚ
s důrazem na podchycení výskytu následujících druhů: starček poříční (Senecio sarracenicus),
vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vrba
rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), kruštík
polabský (Epipactis albensis), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), žebratka bahenní
(Hottonia palustris)
Porovnání aktuálního stavu s daty z předchozích mapování a inventarizačních průzkumů
Návrhy opatření umožňujících udržení či zlepšení stavu předmětu ochrany území
Vytvoření nálezové databáze dat s doplňkovými údaji
POUŽITÁ METODIKA
Třetí závěrečná dílčí zpráva obsahuje informace o stavu a průběhu zpracovávaného inventarizačního
botanického průzkumu z území PR s důrazem na údaje o výskytu Senecio sarracenicus, Menyanthes
trifoliata, Dactylorhiza majalis, Salix rosmarinifolia, Ophioglossum vulgatum, Epipactis albensis,
Lysimachia thyrsiflora a Hottonia palustris.
Botanický průzkum je zpracován dle Metodiky inventarizačních průzkumů MZCHÚ AOPK ČR (Čech
et al., 2005), podkap. 1.1 Floristická inventarizace, jejíž hlavní náplní je aktuální floristická
inventarizace území se zvláštním zřetelem na podchycení výskytu výše uvedených druhů, ostatních
ochranářsky významných druhů rostlin (zvláště chráněné druhy, druhy Červeného seznamu) a
zavlečených druhů (Pyšek et al. 2002).
K zaměření populací, popř. samotných rostlin, byl využit přístroj GPS s min. přesností měření 10 m a
pořízena fotodokumentace. U vyjmenovaných druhů byli sečteni všichni jedinci, v případě žebratky
bahenní (Hottonia palustris) a vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia) v kompaktním porostu je
velikost populace vyjádřena v plošné jednotce (m2).
Výzkum související s inventarizací rostlinných společenstev probíhal dle Metodiky inventarizačních
průzkumů MZCHÚ AOPK ČR (Čech et al., 2005), podkap. 1.2 Inventarizace rostlinných
společenstev. Jeho náplní je inventarizace rostlinných společenstev vymezených podle Katalogu
biotopů ČR (Chytrý et al. 2001). Zjištěná data byla převedena do digitálního prostředí.
Nomenklatura taxonů cévnatých rostlin je sjednocena podle práce Kubát et al. (2002). Syntaxony jsou
uvedeny podle práce Chytrý et al. (2001). Informace o taxonech doplňuje Vyhláška 395/1992 Sb. ve
znění vyhl. 175/2006 Sb., dále zařazení do Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České
republiky (Procházka 2002) a Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje
(Sedláčková & Plášek 2005). Druhy jsou také rozděleny na původní a nepůvodní invazní,
naturalizované (zdomácnělé) a přechodně se vyskytující neofyty a archeofyty v květeně České
republiky podle práce Pyšek et al. (2002).
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
3
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
4
PŘÍRODNÍ REZERVACE KOUTSKÉ A ZÁBŘEŽSKÉ LOUKY
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky s výměrou 375,70 hektarů bylo vyhlášeno v roce 1997
na katastrálních územích Kravaře ve Slezsku a Zábřeh u Hlučína. V roce 2007 byla s platností od
1.1.2008 rezervace vyhlášena nově, přičemž západní část původní rezervace nebyla již do chráněného
území zahrnuta. Současná výměra území tedy činí 202,9 ha. Nadmořská výška území se pohybuje od
225 do 234 m. n m.
Předmět ochrany dle zřizovací vyhlášky z roku 2007:
a) ucelený komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a
periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy,
b) mokřadní ekosystémy svýskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin,
c) hnízdiště ptačích druhů
Jedná se o mokřadní ekosystém situovaný jižně od silnice Zábřeh u Hlučína-Kravaře, jihozápadně od
obce Zábřeh u Hlučína (Waismannová et al. 2004). Rozlehlou nivu kolem obou toků tvoří hlinitý
fluviální podklad doplněný organickou hmotou s pozůstatky slepých meandrů a ramen řeky. Podklad
luk tvoří štěrkovo-písčité sedimenty (Turistik 2000-2009).
Pro toto území aktuálně platí plán péče (Czernik & Kneblová 2008), který je zpracován na léta 2008 –
2018. K chráněnému území existují nepublikované botanické inventarizační záznamy z let 1984
(Neuschlová 1984), 1995 (Janáčková et al. 1995) a zpráva z kontrolní návštěvy chráněného území
(Niklová 1994). Komplexní botanický průzkum zpracovala Sedláčková (1994). Na tomto území také
prováděl mmj. v letech 1992 a 1995 detailnější průzkum rodu Taraxacum Trávníček (1995).
Území bylo již v minulosti studováno také z pohledu výskytu rostlinných společenstev, což dokládá
práce, kterou publikovala Balátová-Tuláčková & Zapletal (1959).
5
PŘÍRODNÍ POMĚRY
Převzato z plánu péče (Czernik & Kneblová 2008):
Geomorfologie: Podle regionálního členění ČR patří území k celku Opavské pahorkatiny (Štěrba,
1990). Jedná se převážně o říční rovinu se sníženinami, které jsou pozůstatky zazemněných mrtvých
říčních ramen. Území leží v nadmořské výšce 225 - 235 m.
Hydrologie: Hlavním tokem je meandrující řeka Opava, dalším významným tokem je potok Štěpánka
protékající přibližně středem území. V zájmovém území byl v minulosti vytvořen systém
odvodňovacích kanálů.
Lokalita je převážně zavodňována srážkami, dopadajícími na jižně orientovaný svah pahorku
Kamenec, které prosakují do podloží. Ty dále vyvěrají v podobě pramenů na úpatí svahu a způsobují
podmáčení olšin a slatinných luk.
Klimatologie: Území náleží do mírné klimatické oblasti, mírně až středně vlhké, s průměrnými
ročními teplotami 8,0 – 8,6 °C. Průměrný roční úhrn srážek ve stanici Kravaře činí 648 mm, z toho 67
% spadne ve vegetačním období roku. Srážek přibývá od západu na východ, což je způsobeno
srážkovým stínem Hrubého a částečně i Nízkého Jeseníku. Nejčastější a současně nejsilnější větry
vanou od jihozápadu a severu. Výpar ve stanici Opava činí 488 mm, tj. 75 % srážek, výpar z volné
hladiny může dosahovat značně vyšších hodnot. V četnosti větrů jasně převládá směr od JZ a od S.
Průměrná doba trvání sněžné pokrývky je 60–70 dní, vegetačních dnů je 165.
Vegetace: Dle fytogeografického členění (Skalický, 1988) leží území na rozhraní fytogeografického
obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu 74. Slezská pahorkatina, podokresu
74b. Opavská pahorkatina.
Na zdejších slatinných loukách byla v 50. a 60. letech 20. století popsána unikátní mokřadní
společenstva svazů Caricion rostratae, Molinion coeruleae a Calthion: Caricetum diandrae a
Caricetum appropinquatae ve sníženinách se stagnující vodou, Selino-Molinietum coeruleae na
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
4
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
částečně zmineralizovaných slatinách se stabilní hladinou podzemní vody, Filipendulo-Geranietum
palustris v okrajové zóně a Cirsietum salisburgensis caricetosum caespitosae jako náhradní
společenstvo původních lužních olšin svazu Alnion glutinosae. V současné době se na podmáčených
půdách nacházejí společenstva pcháčových a bezkolencových luk svazů Calthion a Molinion s řadou
vlhkomilných druhů. Plošně největším lesním porostem je lužní les na severu území, tvořený
především porostem olše lepkavé (Alnus glutinosa) a křížencem topolu černého (Populus sp.),
následuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), ojediněle jeřáb obecný (Sorbus aucuparia). Z dalších
dřevin se početně vyskytují četné druhy vrb (Salix spp.), a to jak stromového, tak keřového vzrůstu,
méně lípa srdčitá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur), smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní
(Pinus sylvestris) a bříza bradavičnatá (Betula pendula), z keřů pak zejména bez černý (Sambucus
nigra). Bohatě zastoupeny jsou porosty lemující vodní kanály a tůně, které tvoří především vrby
stromového i keřovitého vzrůstu. Méně se pak vyskytuje dub letní, kalina obecná (Viburnum opulus),
brslen evropský (Euonymus europaea) a bez černý. Významným prvkem území jsou solitérně rostoucí
stromy a keře, především často mohutné kmeny vrb (Kočvara, 2004).
6
6.1
VÝSLEDKY
FLORISTICKÝ PRŮZKUM
Terénní práce probíhaly průběžně s cílem zmapovat aktuální stav flóry a vegetace území PR Koutské a
Zábřežské louky ve vegetační sezóně roku 2010. Floristický přehled za sledované období čítá 231
taxonů cévnatých rostlin (tab. 2). Jedná se o druhově velmi bohatou přírodní rezervaci.
V samostatné příloze (Příloha 1) jsou souhrnně zaznamenány nálezy všech taxonů na studovaném
území v časovém horizontu 16 let. Tento přehled doplňuje nálezy druhů červeného seznamu ČR
(Procházka 2002), který zpracovali rešeršně Pečinka & Špačková (2004).
Ze zajímavých taxonů byly v roce 2010 zjištěny bohatší populace např. Nuphar lutea, Salix
rosmarinifolia, nebo Potentilla palustris. Zaznamenány byly také vzácné taxony Carex flava, C.
appropinguata, Centaurea oxylepis, Hotonia palustris, Limosella aquatica, Listera ovata, Lysimachia
thyrsiflora, Senecio sarracenius, Scrophularia scopolii a Valeriana dioica. Některé lokality
uvedených druhů byly rovněž nafoceny a zaměřeny GPS přístrojem. Bohužel nebyly potvrzeny druhy
Menyanthes trifoliata, Dactylorrhiza majalis, Ophioglossum vulgatum a Epipactis albensis.
Výskyt nepůvodních druhů je poměrně sporadický (tab. 1). Invazní taxony bylin zastupují dosud spíše
lokální populace Reynoutria japonica a mokřadní druh Elodea canadensis. Z dřevin se vyskytují Rhus
hirta a Acer negundo, které by neměly uniknout pozornosti při naplňování managementu. Objevují se
také invazní archeofyty (Cirsium arvense, Plantago major), které ovšem nedosahují stupně
invazivnosti výše uvedených neofytů. Většina zastoupených archeofytů (tab. 1) ale patří
k naturalizovaným nepůvodním druhům částečně vázaným na polní kultury, které jsou součástí
studované přírodní rezervace.
Přehled zjištěných taxonů s informativními údaji, které se týkají jejich původu a ohroženosti je uveden
v tabulce (tab. 2). Doplňující údaje o výskytu v biotopech jsou v samostatné databázi (soubor DB).
6.2
PRŮZKUM ROSTLINNÝCH SPOLEČENSTEV
Společenstva současné PR Koutských a Zábřežských luk prošla v druhé polovině 20. století výraznými
proměnami, za nimiž stály změny vodního režimu v souvislosti s vytvořením odvodňovacích
melioračních kanálů. Před melioračními zásahy se zde vyskytovala společenstva rašelinných olšin
s dominantním podrostem Carex acutiformis, porosty odvodňovacích tůněk se svazy Batrachion
fluitantis, Batrachion aquatilis a Magnopotamion. Dále luční společenstva rašelinných a humózních
luk svazu Caricion rostratae, pcháčových a bezkolencových luk svazů Calthion a Molinion a
společenstva vysokých ostřic svazu Caricion gracilis a Molinion (Balátová-Tuláčková &Zapletal
1959).
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
5
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
V současné době jsou zachována společenstva údolních jasanovo-olšových luhů zahrnujících
mokřadní olšiny svazu Alnion glutinosae a potoční a prameništní údolní jasanovo-olšové luhy s olší
lepkavou svazu Alnion incanae. Podmáčená stanoviště vlhkých depresí a pramenišť osidlují
společenstva vysokých ostřic svazů Magnocaricion elatae a Caricion gracilis. Nelesní vegetace je
zastoupena různými vývojovými stadii kosených vlhkých pcháčových luk s přechody k nekoseným
vlhkým tužebníkovým ladům (Calthion palustris), která jsou často lemována mokřadními vrbinami
svazu Salicion cinereae. V aluviálním prostoru se ve vysychajících částech rezervace vyskytují
rozsáhlé porosty vlhčích kosených psárkových a mezofilnějších ovsíkových luk (Alopecurion
pratensis, Arrhenatherion). Makrofytní vegetace vodních toků je zastoupena svazem Batrachion
fluitantis, stojaté vody odvodňovacích struh a slepých ramen osidlují společensva vodních rostlin
svazů Batrachion aquatilis a Nymphaeion albae. Litorál periodických tůní a zvodnělé polní kultury
porůstají druhy řazené ke společenstvům mokrých až vlhkých obnažených den svazu Nanocyperion
flavescentis. Ve vysychajících tůních a ramenech se objevuje také společenstvo svazu Oenanthion
aquaticeae vyžadující eutrofní stanoviště. Relativně častá jsou společenstva rákosin svazu
Phragmition communis, která se roztroušeně vyskytují v lučních depresích, na březích vodních nádrží
a na okrajích vrbových křovin svazů Salicion albae a Salicion triandrae a také mokřadních vrbin
Salicion cinereae podél sítě vodních kanálů toků a tůní v rezervaci. Součástí území jsou rovněž
ruderální porosty lesní a nelesní vegetace s vyšším zastoupením nepůvodních druhů.
Vymezení biotopů je součástí samostatné tabulky vypracované v Arc-View Gis (soubory ve složce
VektorovaData). Doplňkové údaje v tabulce o dominantních druzích, stavu společenstva a
perspektivách vývoje jsou zpracovány a kategorizovány dle metodiky MZCHÚ AOPK ČR (Čech et
al., 2005). Rovněž jsou zde ve formátu bodové vrstvy vyznačeny souřadnice zajímavých bodů
(vzácných druhů a některých problematických míst rezervace).
Sledované taxony výtrusných a cévnatých rostlin v sezóně roku 2010
Dactylorhiza majalis – prstnatec májový
Druh vyskytující se v sušších až bažinatých loukách, na slatinách a v rašeliništích (Procházka 2002a),
kde osidluje společenstva svazů Molinion, Calthion palustris, podsvaz Filipendulenion a řád
Caricetalia fuscae (Dostál 1989).
Ve studovaném území tento taxon bohužel nebyl potvrzen. V místech dřívějších rozsáhlých populací
dochází k degradaci lučních společenstev svazu Calthion palustris zarůstáním rákosinou (možné je i
negativní ovlivnění odpadními vodami ze severního kanálu) a vnikáním nepůvodních druhů (Rhus
hirta).
Epipactis albensis – kruštík polabský
Taxon se vyskytuje ve stinných, často lužních lesních společenstvech (Procházka 2002b), kde roste
nejčastěji ve společenstvech podsvazu Ulmenion (Dostál 1989).
Ve studovaném území tento taxon nebyl potvrzen. Lokalita na V okraji rybníka je zarostlá ruderálními
nitrofilními druhy podrostu olšin svazu Alnion incanae.
Hottonia palustris – žebratka bahenní
Taxon mělkých mezotrofních tůní, slepých ramen, příkopů, rostoucí ve společenstvech svazu
Nympaeion albae a asociaci Hottonietum palustris (Kovanda 1992).
Na území PR Koutské a Zábřežské louky byl v minulosti tento taxon zaznamenán na několika místech
v melioračních kanálech a tůňkách. V současnosti byla potvrzena jediná lokalita se společenstvem
Hottonietum palustris v tůňce vyskytující se v porostech mokřadních olšin svazu Alnion glutinosae.
Jednalo se o populaci na ploše 2x3 m.
Lysimachia thyrsiflora – vrbina kytkokvětá (syn. Naumburgia thyrsiflora – bazanovec
kytkokvětý)
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
6
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Taxon tůní a slepých ramen řek, rákosin rybníků, přechodových rašelinišť a mokřadních olšin rostoucí
ve společenstvech svazů Caricion rostratae, Magnocaricion elatae, Oenanthion aquatilis. Také se
vyskytuje ve svazech Caricion lasiocarpae, Rhynchosporion albae a Eriophorion gracilis. Zaniká
nejčastěji intenzifikací společenstev (Skalický 1992).
Na Koutských a Zábřežských loukách byl nalezen na dvou lokalitách, z nichž jedné hrozí zánik.
Vitálnější populace se nachází ve společenstvu mokřadních olšin s podrostem Carex acutiformis a
výskytem druhu Peucedanum palustre. Zde bylo nalezeno méně než 10 rostlin druhu vrbiny
kytkokvěté, které byly poměrně chabé. Zaznamenáni byli sterilní i fertilní jedinci s chudšími
květenstvími. Druhá lokalita je vlhký příkop sousedící s cestou a ruderalizovanou nekosenou loukou s
mozaikou společenstev svazů Magnocaricion elatae a Calthion palustris s vyšším výskytem
Calamagrostis epigejos.
Menyanthes trifoliata – vachta trojlistá
Druh rašelinných a mokrých luk, vyskytující se nejčastěji ve společenstvech svazu Salicion cinereae,
dále roste také v společenstvech rašelinišť a krátkostébelných ostřicových luk třídy ScheuchzerioCaricetea fuscae, svazu vysokých ostřic řádu Magnocaricetalia a podmáčených stanovištích svazu
Calthion palustris (Slavík 2000).
Ve studovaném území byl tento taxon v minulosti nacházen v melioračních kanálech a terénních
depresích na několika lokalitách. Populace byly již před pěti lety výrazně na ústupu (Špačková, ústní
sdělení). V současnosti nebyla vachta potvrzena na žádné lokalitě. Na místech předchozího výskytu
dochází k zazemňování a změnám charakteru biotopu v důsledku chybějícího kosení a odstraňování
biomasy.
Ophioglossum vulgatum – hadilka obecná
Druh rostoucí na vlhkých až zamokřených loukách, pastvinách, světlých lesích a v rákosinách
nejčastěji ve společenstvech svazů Molinion a Alno-Ulmion (Chrtková 1988).
V PR Koutské a Zábřežské louky tento taxon rostl na několika místech ve společenstvech vlhkých
kosených luk. Prováděným průzkumem nebyl potvrzen. Je možné, že fenologicky nebyl zastižen, ale
pravděpodobné je, že vymizel. V současnosti jsou tyto louky hodnoceny jako svaz Calthion palustris.
Biotopy jsou občasně koseny, biomasa bohužel zůstává neodklízena.
Salix rosmarinifolia – vrba rozmarýnolistá
Taxon roste nejčastěji na slatinných až rašelinných loukách a v rašelinných březinách ve
společenstvech svazů Molinion, Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion a Betulion pubescentis.
Většina lokalit zanikla v důsledku meliorací (Chmelař & Koblížek 1990).
Na území PR Koutské a Zábřežské louky jsou zachovány roztroušené polykormony na ploše cca 40 m2
v lučním koseném společenstvu svazu Calthion palustris. Při managementu kosení luk bývají
ponechány nekoseny. Taxon na této lokalitě při stávajícím managementu prosperuje poměrně dobře.
Senecio sarracenius – starček poříční
Druh okrajů rákosin, bylinných lemů lužních lesů a mokřadních luk, kde roste většinou
v nezastíněných partiích ve společenstvech svazů Senecion fluviatilis, Phragmition communis,
Caricion gracilis a podsvazu Filipendulenion (Grulich 2004).
Na území PR Koutské a Zábřežské louky se v současnosti starček poříční vyskytuje v bohatší populaci
na jedné lokalitě biotopu, který tvoří maloplošné společenstvo svazu Senecion fluviatilis na JZ okraji
olšiny. Populace bývá částečně kosena. Počet vitálních jedinců je přibližně 50-60.
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
7
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Tabulka č. 1: Kategorizace nepůvodních taxonů vyskytujících se na území PR Koutské a
Zábřežské louky (Pyšek et al. 2002):
neofyty invazní: Acer negundo, Elodea canadensis, Juncus tenuis, Reynoutria japonica, Rhus hirta
neofyty naturalizované: Pseudotsuga menziesii, Ribes rubrum, Trifolium hybridum
neofyty přechodně zavlečené: Aesculus hippocastanum
archeofyty invazní: Cirsium arvense, Plantago major, Tripleurospermum inodorum
archeofyty naturalizované: Arctium lappa, Bromus hordeaceus, Capsella bursa-pastoris, Cardamine hirsuta,
Chenopodium polyspermum, Descurainia sophia, Erysimum cheiranthoides, Papaver rhoeas, Prunus domestica,
Thlaspi arvense
archeofyty přechodně zavlečené: Malus domestica
Tabulka č. 2: Přehled taxonů vyskytujících se na území PR Koutské a Zábřežské louky
Název taxonu
Acer campestre
Acer negundo
Aegopodium podagraria
Aesculus hippocastanum
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Achillea millefolium
Ajuga reptans
Alchemilla sp.
Alisma plantago-aquatica
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alopecurus aequalis
Alopecurus pratensis
Angelica sylvestris
Anthemis arvensis
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Arctium lappa
Arctium tomentosum
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Athyrium filix-femina
Bellis perennis
Betula pendula
Bistorta major
Briza media
Bromus hordeaceus
Calamagrostis epigejos
Callitriche sp.
Caltha palustris subsp. laeta
Calystegia sepium
Campanula patula
Capsella bursa-pastoris
Cardamine hirsuta
Cardamine pratensis
Vyhlášk
a 395
stupeň ohrožení
Červený
Červený
původní
seznam
seznam MSK
ČR
x
taxon
nepůvodní
archeofyt
neofyt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
8
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Název taxonu
Carex acuta
Carex acutiformis
Carex appropinguata
Carex brizoides
Carex cespitosa
Carex echinata agg.
Carex flava
Carex hirta
Carex nigra
Carex pallescens
Carex panicea
Carex vesicaria
Carex vulpina
Centaurea jacea subsp.
oxylepis
Cerastium holosteoides
Ceratophyllum demersum
Circaea lutetiana
Cirsium arvense
Cirsium canum
Cirsium oleraceum
Cirsium rivulare
Cirsium vulgare
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crepis paludosa
Cruciata glabra
Cruciata laevipes
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Descurainia sophia
Deschampsia caespitosa
Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix-mas
Echinochloa crus-galli
Eleocharis sp.
Elodea canadensis
Elytrigia repens
Equisetum fluviatile
Equisetum palustre
Erysimum cheiranthoides
Euonymus europaea
Festuca arundinacea
Festuca gigantea
Festuca pratensis
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Galeopsis speciosa
Galium aparine
Galium boreale
Galium molugo
Vyhlášk
a 395
stupeň ohrožení
Červený
Červený
původní
seznam
seznam MSK
ČR
x
x
C2
C2
x
x
x
x
C4a
C4
x
x
x
x
x
x
x
C4a
C4
x
taxon
nepůvodní
archeofyt
neofyt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
C4a
C3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
9
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Název taxonu
Galium rivale
Galium uliginosum
Galium verum
Geranium palustre
Geranium pratense
Geum rivale
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Gnaphalium uliginosum
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Hottonia palustris
Humulus lupulus
Hylotelephium maximum
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum
Hypericum tetrapterum
Chenopodium polyspermum
Impatiens noli-tangere
Iris pseudacorus
Juncus articulatus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus tenuis
Knautia arvensis
Lamium maculatum
Larix decidua
Lathyrus pratensis
Lemna minor
Leucanthemum ircutianum
Limosella aquatica
Listera ovata
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lotus uliginosus
Luzula campestris
Lycopus europaeus
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia nummularia
Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malus domestica
Matricaria recutita
Mentha longifolia
Myosotis nemorosa
Myosotis palustris agg.
Myosoton aquaticum
Nuphar lutea
Papaver rhoeas
Persicaria amphibia
Vyhlášk
a 395
stupeň ohrožení
Červený
Červený
původní
seznam
seznam MSK
ČR
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
C3
C2
x
x
x
x
x
x
taxon
nepůvodní
archeofyt
neofyt
x
x
x
x
x
x
x
C3
C4a
C2
C4
C3
C2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
10
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Název taxonu
Persicaria hydropiper
Persicaria lapathifolia
Petasites hybridus
Peucedanum palustre
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phragmites australis
Picea abies
Pimpinella major
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Poa palustris
Poa pratensis
Poa trivialis
Populus alba
Populus nigra
Populus tremula
Potentilla anserina
Potentilla erecta
Potentilla palustris
Potentilla reptans
Primula elatior
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus padus
Pseudotsuga menziesii
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus auricomus agg.
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Reynoutria japonica
Rhamnus cathartica
Rhus hirta
Ribes rubrum
Rorippa amphibia
Rosa canina
Rubus idaeus
Rubus sp.
Rumex acetosa
Rumex aquaticus
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Salix alba
Salix aurita
Salix cinerea
Salix fragilis
Salix pentandra
Salix purpurea
Salix rosmarinifolia
Vyhlášk
a 395
stupeň ohrožení
Červený
Červený
původní
seznam
seznam MSK
ČR
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
taxon
nepůvodní
archeofyt
neofyt
x
C3
C2
C4a
C1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
C3
C3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
11
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Název taxonu
Salix triandra
Salix viminalis
Sambucus nigra
Sanguisorba officinalis
Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa
Scrophularia scopolii
Scutellaria galericulata
Selinum carvifolia
Senecio sarracenius
Spirodella polyrhiza
Stachys palustris
Stachys sylvatica
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria palustris
Symphytum officinale
Taraxacum sp.
Thlaspi arvense
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Trifolium dubium
Trifolium hybridum
Trifolium pratense
Tripleurospermum
inodorum
Trisetum flavescens
Typha latifolia
Urtica dioica
Valeriana dioica
Valeriana officinalis
Veronica chamaedrys
Viburnum opulus
Vicia cracca
Vicia sepium
Vicia tetrasperma
Viola palustris
Viscum album subsp. album
7
Vyhlášk
a 395
stupeň ohrožení
Červený
Červený
původní
seznam
seznam MSK
ČR
x
x
x
x
x
x
C3
C3
x
x
x
C2
C1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
taxon
nepůvodní
archeofyt
neofyt
x
x
x
x
x
x
x
C3
C3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DEFINICE OHROŽUJÍCÍCH FAKTORŮ DRUHŮ A JEJICH BIOTOPŮ NA
LOKALITĚ
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky je v Moravskoslezském kraji dosud mimořádná
vyskytujícími se mokřadními rostlinnými společenstvy a konkrétními vzácnými taxony. Silně
invazními nepůvodními druhy dosud není jako celek příliš ohrožena, ale na území se vyskytují zatím
drobné populace druhu Reynoutria japonica, u nichž hrozí šíření ve velmi krátké době. Tyto lokální
místa výskytu jsou zaznamenány GPS přístrojem. Malý polykormon se nachází u cesty vedoucí podél
stulíkové tůně ze strany od Kout, další drobné populace vznikly na polních plochách v JZ části
rezervace.
Na zvážení kvality managementu jsou také zarůstající plochy původních luk. Při pohledu na mapu
z roku 1959 je patrná mnohem lepší prostupnost územím, které zřejmě bylo ještě v té době pravidelně
hospodářsky využíváno. Území je v současnosti silně postiženo náletem vrb (Salix), ostružiníku
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
12
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
(Rubus), rákosu (Phragmites) a kopřiv (Urtica), které snižují krajinářskou i biologickou hodnotu
rezervace.
K celkovému ochuzování současné druhové diverzity přispívají jednak sukcesní změny území, dále
nedostatečný vodní režim a eutrofizace způsobená splachy z okolních polí a znečišťováním odpadními
vodami z přilehlé výrobny uzenin MK Klemens.
Rezervace při stávajícím režimu neodvratně zarůstá a dochází k úbytku ploch vhodných pro vzácné
luční druhy. Pokud je území pokoseno, zůstává alespoň část biomasy bohužel neodklizena nebo je
přemístěna do tůněk, kde tlí pod porosty vrb.
Uvedené faktory zřejmě výrazně ovlivnily skutečnost, že nebyly potvrzeny některé vzácné druhy,
které byly předmětem sledování v rámci tohoto průzkumu.
Dalším negativním faktorem je skutečnost, že velkou část jižních partií rezervace tvoří polní kultury
s vzácnými plevely (Limosella aquatica) bez zřejmé kontroly hospodaření na těchto plochách.
8
ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENTOVÝCH
ZÁSAHŮ NEBO HOSPODÁŘSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ
Území PR Koutské a Zábřežské louky je pravidelně obhospodařováno od roku 1997. Management,
který v tomto období prováděl ZO ČSOP Levrekův ostrov spočíval v obnově luk pravidelným,
převážně ručním kosením. Výřezem náletových dřevin byly rozšířeny a propojeny plochy luční
vegetace. Souběžně byl prováděn experimentální dosev ochuzených luk semeny a pohrabky
z vhodných lokalit Hlučínska (Cimalová nedat.).
Současný plán péče (Czernik & Kneblová 2008) stanoví podmínky fázového managementu zejména
lučních společenstev tak, aby docházelo k dozrávání semen pro přirozenou obnovu vlastním
genofondem a k zachování nekosených pásů pro zoocenózy.
Nejcennější typy vegetace, zejména pcháčové a ostřicové louky, jsou dle plánu péče (Czernik &
Kneblová 2008) koseny 1-2x ročně v kombinaci s výřezy náletových dřevin. Přechodný typ vzniklý
nekosením z pcháčových luk představují tužebníkové louky (vlhká tužebníková lada). V zájmu území
je převést část tužebníkových lad intenzivnějším managementem na pcháčové louky zejména tam, kde
se ještě počátkem 90. let vyskytovaly prstnatce májové.
Louky na nivních půdách jsou rovněž podle plánu péče 2x ročně koseny popřípadě spásány.
Mimolesní a roztroušená zeleň, stejně jako břehové porosty řeky Opavy, jsou náchylnější na výskyt
invazních druhů rostlin (Solidago sp., Acer negundo), které je nutno průběžně likvidovat.
Na orných plochách určených k převodu na louky je doporučen dosev regionální směsí semen.
Pro management je obecně doporučena lehká mechanizace v podzimních a zimních měsících a
v sezóně zejména ruční kosení, popřípadě spásání, které je v plánu péče konkretizováno časově i
lokálně (Czernik & Kneblová 2008). Nezbytnou součástí je včasné odstraňování pokosené, popř.
spálené biomasy z území.
Je nutno dodržovat schválený plán péče, který upozorňuje na probémy spojené se stavem vodního
režimu. V 70. letech došlo k vybudování melioračních kanálů, které dlouhodobě negativně ovlivňují
vodní režim území.
Problematické a dlouhodobě špatně vyřešené je znečištění z vypouštěných odpadních vod, na které je
upozorňováno opakovaně v průběhu desetiletí. V místech vypouštění odpadní vody do severního
kanálu dochází k ruderalizaci a vzniku sedimentů ukládajících se v těchto kanálech. Doporučené
asanační a regulační zásahy zahrnující chemické analýzy a případné odbagrování sedimentů plus
vytvoření regulačního systému hrázek pro regulaci spodní hladiny vody by měly snížit jejich vlivy
(Czernik & Kneblová 2008). Pravidelná kontrola odpadních vod spojená s odběry vzorků vody a půdy
v inkriminovaných částech rezervace by měla být součástí zajištění ochrany území.
Kromě odpadních vod ovlivňují negativně území rezervace splachy z okolních polních kultur. Pole se
vyskytují jednak v okolí, ale také ve vlastním území PR Koutské a Zábřežské louky. Jedná se o
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
13
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
poměrně rozsáhlé plochy polí v jižní až jihozápadní části rezervace, na nichž probíhá zřejmě
intenzivní hospodaření. Jedná se o půdu, která je v době deštivých let (2010) i v létě zaplavena vodou.
Umístění polí v rezervaci bez zvláštního režimu hospodaření je přinejmenším diskutabilní. Pokud
nebude realizována varianta zatravnění s ponecháním drobných extenzivních políček dle plánu péče,
je nutná spolupráce se zemědělci a kontrola jejich činnosti.
Hospodaření na jednotlivých typech biotopů a ploch:
Bezejmenný rybník
Rybník je silně zabahněný, bez litorálu, s hustým břehovým porostem. Plán péče navrhuje využití
nádrže jako biotopu pro obojživelníky, vodní bezobratlé a vodní a mokřadní vegetaci a předpokládá
ukončení chovu vodní drůbeže (polodivokých kachen), který nadměrně eutrofizuje vodu. Na této
lokalitě byla nalezena mrtvá kachna a zbytky krmných směsí. Doporučené prosvětlení rybníka je
opodstatněné.
Koutské rameno - jezero Olšinky
Plán péče upravuje rybí obsádku se zaměřením na původní druhovou skladbu s možností
regulovaného přikrmování.
Vodní tok Štěpánka
Bez technických úprav
Komplex nejcennějších druhově bohatých pcháčových a ostřicových luk
Vhodné je provést výřezy dřevin z lučních porostů mimo solitérní druhy vrb včetně keřů vrby
rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia). Ponechávají se porosty lemující kanál odvádějící odpadní vodu
z areálu firmy MK Klemens s výjimkou invazní škumpy orobincové (Rhus typhina), osiky (Populus
tremula) a vrb rostoucích směrem do louky. Vhodné datum provádění s opodstatněným rozložením
likvidace nežádoucí sukcesní zeleně je navrženo plánem péče. Doporučeno je potlačovat eutroficací
podmíněné šíření rákosin a odstranit smrkové výsadby. U vzácných lučních druhů lze počkat na dobu
zralosti diaspor a kosení odložit.
Vysokoostřicové a pcháčové luční porosty
S ohledem na výskyt chráněných druhů bezobratlých a potenciální výskyt hnízdících ptáků je
doporučeno rozdělit plochu na segmenty s různými termíny a frekvencí seče a ponecháním
neposečených pásů pro hmyz. Frekvenci kosení stanovuje plán péče.
Tužebníkové louky
Kosit a asanovat dle plánu péče a částečně převést kosením na pcháčové louky. Nemulčovat
Při výskytu ZCHD rostlin - (např. prstnatec májový, vachta trojlistá, apod.) rostliny obkosit při
první seči a ponechat k vysemenění. Při výskytu vrby rozmarýnolisté obkosit a ponechat při každé
seči.
Komplex luk v jižní části území na nivních půdách
Kosení provádět 2x ročně s odstraněním biomasy (možno použít pro osev luk). Plán péče navrhuje
provádění extenzívní pastvy, která by neměla ohrozit hnízdiště. Je nutné skloubit zájmy ochrany
přírody a zemědělců s využitím dotačních titulů.
Mimolesní a roztroušená zeleň
Chránit proti nežádoucím nepůvodním invazním druhům.
Meliorační kanály
Viz plán péče! Možná je spolupráce s VŠB, která zde provádíleté průzkumy.
Břehové porosty Opavy
Ošetřovat dle plánu péče se zaměřením na likvidace křídlatek. Postupně lze nahradit topoly
kanadské autochtonními dřevinami měkkého luhu.
Rozorané louky
Plán péče vhodně navrhuje postupné zatravnění regionální směsí směrem k psárkovým a
pcháčovým loukám. Je nutno se vyvarovat zabuřenění ruderálními druhy.
Tůně
Je navrženo vytvoření nových tůní, což přispěje k zvýšení druhové diverzity území, které trpí
zazemňováním a sukcesním zarůstáním.
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
14
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
9
BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE K ZÁJMOVÉMU ÚZEMÍ
BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ, E. et ZAPLETAL, A. Druhý příspěvek k typologii luk Slezska. Přírod. časopis
slezský. Sv. XX. 1959, č. 4, s. 435-470.
CIMALOVÁ, Š. Zábřežské louky, dřívější přírodní památka. Ms., depon. in: AOPK ČR, středisko
Ostrava, nedatováno.
CZERNIK, A. et KNEBLOVÁ, I. Plán péče o přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky na období
2008 – 2018. Ms., depon. in: AOPK ČR, středisko Ostrava, 2008.
GRULICH, V. Senecio sarracenicus L. – starček poříční. In SLAVÍK, B. a ŠTĚPÁNKOVÁ J. [eds.].
Květena ČR 7. Praha: Academia, 2004, s. 254-255.
HALUZA, J. et al. Koordinace územních systémů ekologické stability Moravskoslezského kraje – okres
Opava. Ostrava, 2002.
CHMELAŘ, J. et KOBLÍŽEK, J. Salix rosmarinifolia L. – vrba rozmarýnolistá. In HEJNÝ, S. a SLAVÍK,
B. [eds.]. Květena ČR 2. Praha: Academia, 1990, s. 482.
CHRTKOVÁ, A. Ophioglossum L. – hadilka (hadí jazyk). In HEJNÝ, S. a SLAVÍK, B. [eds.]. Květena
ČSR 1. Praha: Academia, 1988, s.224-226.
Informační systém životního prostředí (ISŽP). Moravskoslezský kraj. © 2008 [online]. [cit. 2009-1225]. Dostupné na http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priroda/chranena-uzemi/rezervace/koutske-azabrezske-louky-146/
JANÁČKOVÁ, PETŘÍČKOVÁ, SEDLÁČKOVÁ, M., BALNER, V. & Sobotíková, R. PR Zábřežské louky.
Soupis druhů zjištěných dne 13.6.1995 při příležitosti posouzení návrhu na vyhlášení NPR Koutské
louky. Ms., depon. in: AOPK ČR, středisko Ostrava, 1995.
KOUTECKÁ, V. et al. Příroda Hlučínska. Hlučín: Sdružení obcí Hlučínska, 2004.
KOVANDA, M. Hottonia palustris L. – žebratka bahenní. In HEJNÝ, S. a SLAVÍK, B. [eds.] Květena ČR
3. Praha: Academia, 1992, s. 258.
KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER, J., & ŠTĚPÁNEK, J. Klíč ke květeně
České republiky. Praha: Academia, 2002.
LIŠKOVÁ, V. Regionálně geografické studie Hlučínska. Ms. dipl. pr., depon in Katedra geografie, PřF,
UP, Olomouc, 2006.
NEUSCHLOVÁ, Š. Zábřežské louky, zápis z terénní exkurze rezervací v rámci celostátního semináře
botaniků muzejí ze dne 21. 6.1984. Ms., depon. in: AOPK ČR, středisko Ostrava, 1984
NIKLOVÁ, Š. Zpráva z kontrolní návštěvy CHÚ PP Zábřežské louky ze dne 15.6.1994. Ms., depon. in:
AOPK ČR, středisko Ostrava, 1994.
PEČINKA, A. et ŠPAČKOVÁ, P. Příspěvek k rozšíření ohrožených a vzácných rostlin v nivě řeky Opavy
mezi Kravařemi a Zábřehem ve Slezsku. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 237-248, 2004.
PROCHÁZKA, F. Dactylorhiza Nevski – prstrnatec (vstavač). In Kubát et al. [eds.] Klíč ke květeně
České republiky. Praha: Academia, 2002a, s.776-779.
PROCHÁZKA, F. Epipactis Zinn. – kruštík. In Kubát et al. [eds.] Klíč ke květeně České republiky. Praha:
Academia, 2002b, s.770-773.
PROCHÁZKA, F., [ed.] Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky. Praha: Příroda,
2002.
SEDLÁČKOVÁ, M. Inventarizační průzkum botanický. Ms., depon. in: AOPK ČR, středisko Ostrava,
1994.
SEDLÁČKOVÁ, M. et PLÁŠEK, V. [eds.]: Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje.
Čas. Slez. Muz. Opava (A), 2005 č. 54, s. 97-120.
SKALICKÝ, V. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – bazanovec kytkokvětý. In HEJNÝ, S. a SLAVÍK,
B. [eds.]. Květena ČR 3. Praha: Academia, 1992, s. 267-269.
SLAVÍK, B. Menyanthes trifoliata L. – vachta trojlistá. In SLAVÍK, B. [ed.]. Květena ČR 6. Praha:
Academia, 2000, s. 111-112.
ŠPAČKOVÁ, P. Rostlinná společenstva rašelinných luk (PR Koutské a Zábřežské louky). Ms., dipl. pr.,
depon. in: inst. Env. inž., fak. HGF, VŠB, Ostrava, 2001.
ŠPAČKOVÁ, P. et KOUTECKÁ, V. Plán péče o Přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky na období
2005-2014 (nescháleno). Ms., depon. in: Krajský úřad Ostrava, 2005.
TRÁVNÍČEK, B. Poznámky k přípravě návrhu odpisu zásob na území Koutských a Zábřežských luk.
Ms., depon. in: AOPK ČR, středisko Ostrava, 1995.
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
15
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Turistik. Koutské a Zábřežské louky. CzechGate s.r.o. © 2000 - 2009 [online]. [cit. 2009-12-25].
Dostupné
na
http://www.turistik.cz/cz/kraje/moravskoslezsky-kraj/okres-opava/kravare-okresopava/koutske-a-zabrezske-louky/
Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP). AOPK ČR. ©1999-2008. [online]. [cit. 2009-12-25].
Dostupné na http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=586
Vyhláška MŽP ČR č.395/ 1992 Sb., Příloha č. 2- Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů.
WEISSMANNOVÁ, H. et al. Ostravsko. In: MACKOVČIN P. a SEDLÁČEK M. (eds.): Chráněná území ČR,
svazek X., Praha: AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2004.
10 SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ
BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ, E. et ZAPLETAL, A. Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (Louky katastru
obce Zábřeh u Hlučína). Přír. časopis slezský. Sv. XX. 1959, č. 4, s. 435-470.
CIMALOVÁ, Š. Zábřežské louky, dřívější přírodní památka. Ms., depon. in: AOPK ČR, středisko
Ostrava, nedatováno.
CZERNIK, A. et KNEBLOVÁ, I. Plán péče o přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky na období
2008 – 2018. Ms., depon. in: AOPK ČR, středisko Ostrava, 2008.
ČECH, L. KOČÍ, M. & PRAUSOVÁ, R. Botanické inventarizační průzkumy (floristika, rostl.
společenstva, biotopy). In: JANÁČKOVÁ, H. ET ŠTORKÁNOVÁ, A. [eds.] Metodika inventarizačních
průzkumů zvláště chráněných území. AOPK ČR. 2005.
DOSTÁL, J. Nová květena ČSSR-II. Praha: Academia, 1989.
GRULICH, V. Senecio sarracenicus L. – starček poříční. In SLAVÍK, B. a ŠTĚPÁNKOVÁ J. [eds.].
Květena ČR 7. Praha: Academia, 2004, s. 254-255.
HALUZA, J. et al. Koordinace územních systémů ekologické stability Moravskoslezského kraje – okres
Opava. Ostrava, 2002.
CHMELAŘ, J. et KOBLÍŽEK, J. Salix rosmarinifolia L. – vrba rozmarýnolistá. In HEJNÝ, S. a SLAVÍK,
B. [eds.]. Květena ČR 2. Praha: Academia, 1990, s. 482.
CHRTKOVÁ, A. Ophioglossum L. – hadilka (hadí jazyk). In HEJNÝ, S. a SLAVÍK, B. [eds.]. Květena
ČSR 1. Praha: Academia, 1988, s. 224-226.
CHYTRÝ, M., KUČERA T. & KOČÍ, M. [eds] Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, 2001, s. 105-108.
Informační systém životního prostředí (ISŽP). Moravskoslezský kraj. © 2008 [online]. [cit. 2009-1225]. Dostupné na http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priroda/chranena-uzemi/rezervace/koutske-azabrezske-louky-146/
JANÁČKOVÁ, PETŘÍČKOVÁ, SEDLÁČKOVÁ, M., BALNER, V. & Sobotíková, R. PR Zábřežské louky.
Soupis druhů zjištěných dne 13.6.1995 při příležitosti posouzení návrhu na vyhlášení NPR Koutské
louky. Ms., depon. in: AOPK ČR, středisko Ostrava, 1995.
KOČVARA R. Zoologický průzkum přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky (herpetologický,
ornitologický, mammalogický), depon. In: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 2004.
KOUTECKÁ, V. et al. Příroda Hlučínska. Hlučín: Sdružení obcí Hlučínska, 2004.
KOVANDA, M. Hottonia palustris L. – žebratka bahenní. In HEJNÝ, S. a SLAVÍK, B. [eds.] Květena ČR
3. Praha: Academia, 1992, s. 258.
KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER, J., & ŠTĚPÁNEK, J. Klíč ke květeně
České republiky. Praha: Academia, 2002.
NEUSCHLOVÁ, Š. Zábřežské louky, zápis z terénní exkurze rezervací v rámci celostátního semináře
botaniků muzejí ze dne 21. 6.1984. Ms., depon. in: AOPK ČR, středisko Ostrava, 1984.
NIKLOVÁ, Š. Zpráva z kontrolní návštěvy CHÚ PP Zábřežské louky ze dne 15.6.1994. Ms., depon. in:
AOPK ČR, středisko Ostrava, 1994.
PROCHÁZKA, F. Dactylorhiza Nevski – prstnatec (vstavač). In Kubát et al. [eds.] Klíč ke květeně České
republiky. Praha: Academia, 2002a, s.776-779.
PROCHÁZKA, F. Epipactis Zinn. – kruštík. In Kubát et al. [eds.] Klíč ke květeně České republiky. Praha:
Academia, 2002b, s.770-773.
PROCHÁZKA, F., [ed.] Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky. Praha: Příroda,
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
16
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
2002.
PYŠEK, P., SÁDLO, J., & MANDÁK, B. Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia, 2002,
č. 74, s. 97–186.
SEDLÁČKOVÁ, M. Inventarizační průzkum botanický. Ms., depon. in: AOPK ČR, středisko Ostrava,
1994.
SEDLÁČKOVÁ, M. et PLÁŠEK, V. [eds.]: Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje.
Čas. Slez. Muz. Opava (A), 2005, č. 54, s. 97-120.
SKALICKÝ, V. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – bazanovec kytkokvětý. In HEJNÝ, S. a SLAVÍK,
B. [eds.]. Květena ČR 3. Praha: Academia, 1992, s. 267-269.
SKALICKÝ, V. Regionálně fytogeografické členění. In: HEJNÝ S. a SLAVÍK B. [eds.]. Květena ČSSR,
1:103-123, Praha: Academia, 1988.
SLAVÍK, B. Menyanthes trifoliata L. – vachta trojlistá. In SLAVÍK, B. [ed.]. Květena ČR 6. Praha:
Academia, 2000, s. 111-112.
STALMACHOVÁ, B. et STALMACH, J. Optimalizace péče o PR Koutské a Zábřežské louky. Ms., depon.
in: Krajský úřad Ostrava, 2009.
ŠPAČKOVÁ, P. Rostlinná společenstva rašelinných luk (PR Koutské a Zábřežské louky). Ms., dipl. pr.,
depon. in: inst. Env. inž., fak. HGF, VŠB, Ostrava, 2001.
ŠPAČKOVÁ, P. et KOUTECKÁ, V. Plán péče o Přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky na období
2005-2014 (nescháleno). Ms., depon. in: Krajský úřad Ostrava, 2005.
ŠTĚRBA O. (ed.) Ekologická studie. Niva řeky Opavy, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, 1990, 78s.
TRÁVNÍČEK, B. Poznámky k přípravě návrhu odpisu zásob na území Koutských a Zábřežských luk.
Ms., depon. in: AOPK ČR, středisko Ostrava, 1995.
Turistik. Koutské a Zábřežské louky. CzechGate s.r.o. © 2000 - 2009 [online]. [cit. 2009-12-25].
Dostupné
na
http://www.turistik.cz/cz/kraje/moravskoslezsky-kraj/okres-opava/kravare-okresopava/koutske-a-zabrezske-louky/
WEISSMANNOVÁ, H. et al. Ostravsko. In: MACKOVČIN P. a SEDLÁČEK M. (eds.): Chráněná území ČR,
svazek X., Praha: AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2004.
11 PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Mapa rostlinných společenstev
Příloha č. 2: Výskyt sledovaných vzácných druhů rostlin
Příloha č. 3: Fotodokumentace
Příloha č. 4: Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PR Koutské a Zábřežské louky
Příloha č. 5: Lokalizace fotografií
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
17
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Příloha č. 1: Mapa rostlinných společenstev
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
19
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Příloha č. 2: Výskyt sledovaných vzácných druhů rostlin
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
21
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Příloha č. 3: Fotodokumentace
Foto č. 1: Lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky,část kosených partií se Salix cinerea a rákosinou s
přechodem k pcháčovým loukám
GPS: 49°55,239'N, 18°04,278'E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: 12.6.2010
Foto č. 2: Lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky, zábělník neboli mochna bahenní (Potentilla palustris)
GPS: 49°55'13.11"N, 18°04'16.53"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: 12.6.2010
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
22
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Foto č. 3: Lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky, pcháčová louka s dominujícím pcháčem potočním (Cirsium
rivulare)
GPS: 49°55'12.913"N, 18°4'16.379"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: 12.6.2010
Foto č. 4: Lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky, vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia)
GPS: 49°55'11.88"N, 18°04'17.85"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: 12.6.2010
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
23
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Foto č. 5: Lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky, bradáček vejčitý (Listera ovata)
GPS: 49°55'12.46"N, 18°04'17.79"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: 12.6.2010
Foto č. 6: Lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky, krtičník žláznatý (Scrophularia scopolii)
GPS: 49°55'09.36"N, 18°04'13.93"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: 13.6.2010
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
24
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Foto č. 7: Lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky, šťovík vodní (Rumex aquaticus)
GPS: 49°55'05.16"N, 18°04'13.47"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: 13.6.2010
Foto č. 8: Lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky, porost kosatce žlutého (Iris pseudacorus)
GPS: 49°55'1.993"N, 18°4'11.723"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: 13.6.2010
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
25
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Foto č. 9: Lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky, mozaikovitá krajina luk s vrbami popelavými (Salix cinerea)
GPS: 49°55'01.85"N, 18°04'44.39"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: 13.6.2010
Foto č. 10: Lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky, stulík žlutý (Nuphar lutea)
GPS: 49°55'21.48"N, 18°02'43.99"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: 15.6.2010
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
26
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Foto č. 11: Lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky, stulíková tůň (Nuphar lutea) V od obce Kouty u Kravař
GPS: 49°55'21.48"N, 18°02'43.99"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: 15.6.2010
Foto č. 12: Lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky, olšina s podrostem kosatce žlutého (Iris pseudacorus)
GPS: 49°55'04.08"N, 18°03'07.82"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: 15.6.2010
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
27
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Foto č. 13: Lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky, J část rezervace s polními kulturami SZ od Smolkova; v
polovině června ještě z velké části zaplavenými
GPS: 49°54'28.22"N, 18°04'00.24"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: 16.6.2010
Foto č. 14: Lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky, populace a detail Senecio sarracenius
GPS: 49°55'06.70"N, 18°03'25.36"E, Foto: Šárka Cimalová, Datum: 13.6.2010
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
28
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Příloha č. 4: Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PR Koutské a Zábřežské louky
Acer campestre
Acer negundo
Acorus calamus
Aegopodium podagraria
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Ajuga reptans
Alchemilla glabra
Alchemilla sp.
Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alopecurus aequalis
Alopecurus geniculatus
Alopecurus pratensis
Amaranthus lividus
Amaranthus retroflexus
Anagallis arvensis
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Angelica sylvestris
Anthemis arvensis
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus nitida
Anthriscus sylvestris
Apera spica-venti
Aphanes arvensis
Arctium lappa
Arctium nemorosum
Arctium tomentosum
Armoracia rusticana
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Athyrium filix-femina
Atriplex sagittata
Atriplex patula
Avenula pubescens
Ballota nigra
Barbarea vulgaris
Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PR Koutské a Zábřežské louky
Sedláčková
Czernik &
Czernik &
Czernik & Cimalová
Pečinka
Pečinka
Pečinka
1994
1997
1998
1999
2010
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
29
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Bellis perennis
Berula erecta
Betula pendula
Betula pubescens
Bidens cernua
Bides frondosa
Bidens tripartita
Bistorta major
Bolboschoenus yagara
Briza media
Bromus hordeaceus
Butomus umbellatus
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigejos
Callitriche
Caltha palustris
Calystegia sepium
Campanula patula
Campanula rapunculoides
Campanula trachelium
Capsella bursa-pastoris
Cardamine amara
Cardamine hirsuta
Cardamine pratensis
Carduus acanthoides
Carduus crispus
Carduus nutans
Carduus personata
Carex acuta
Carex acutiformis
Carex appropinguata
Carex brizoides
Carex buekii
Carex canescens
Carex cespitosa
Carex disticha
Carex echinata agg.
Carex elongata
Carex flava
Carex gracilis
Carex hirta
Carex muricata
Carex nigra
Carex otrubae
Carex pallescens
Carex panicea
Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PR Koutské a Zábřežské louky
Sedláčková
Czernik &
Czernik &
Czernik & Cimalová
Pečinka
Pečinka
Pečinka
1994
1997
1998
1999
2010
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
30
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Carex paradoxa
Carex tomentosa
Carex vesicaria
Carex vulpina
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Centaurea pseudophrygia
Cerastium holosteoides
Ceratophyllum demersum
Circaea lutetiana
Cirsium arvense
Cirsium canum
Cirsium oleraceum
Cirsium rivulare
Cirsium vulgare
Cirsium x erucagineum
Cirsium x tataricum
Convolvulus arvensis
Conyza canadensis
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Crepis biennis
Crepis mollis subsp. hieracioides
Crepis paludosa
Cruciata glabra
Cruciata laevipes
Cuscuta epithymum
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Dactylorhiza majalis
Descurainia sophia
Deschampsia caespitosa
Dipsacus fullonum
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Dryopteris x deweveri
Echinocystis lobata
Echinochloa crus-galli
Eleocharis sp.
Elodea canadensis
Elymus caninus
Elytrigia repens
Epilobium angustifolium
Epilobium ciliatum
Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PR Koutské a Zábřežské louky
Sedláčková
Czernik &
Czernik &
Czernik & Cimalová
Pečinka
Pečinka
Pečinka
1994
1997
1998
1999
2010
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
31
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Epilobium hirsutum
Epilobium palustre
Epilobium parviflorum
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum palustre
Equisetum pratense
Erigeron annuus
Eriophorum angustifolium
Erysimum cheiranthoides
Euonymus europaea
Eupatorium cannabinum
Euphorbia helioscopia
Euphorbia peplus
Fallopia convolvulus
Festuca arundinacea
Festuca gigantea
Festuca pratensis
Festuca rubra
Ficaria verna subsp. bulbifera
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Galeopsis speciosa
Galeopsis tetrahit
Galinsoga parviflora
Galinsoga quadriradiata
Galium album
Galium aparine
Galium boreale
Galium elongatum
Galium molugo
Galium palustre
Galium rivale
Galium uliginosum
Galium verum
Geranium dissectum
Geranium palustre
Geranium pratense
Geranium pusillum
Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum
Geum rivale
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PR Koutské a Zábřežské louky
Sedláčková
Czernik &
Czernik &
Czernik & Cimalová
Pečinka
Pečinka
Pečinka
1994
1997
1998
1999
2010
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
32
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Glyceria plicata
Gnaphalium uliginosum
Gypsophila muralis
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Hottonia palustris
Humulus lupulus
Hylotelephium maximum
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum
Hypericum tetrapterum
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum bulbosum
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulum
Chelidonium majus
Chenopodium album
Chenopodium ficifolium
Chenopodium glaucum
Chenopodium hybridum
Chenopodium polyspermum
Impatiens glandulifera
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Iris pseudacorus
Juncus articulatus
Juncus bufonius
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus inflexus
Juncus tenuis
Knautia arvensis
Lactuca serriola
Lamium album
Lamium maculatum
Lamium purpureum
Lapsana communis
Larix decidua
Lathyrus pratensis
Lemna minor
Leucanthemum ircutianum
Leucanthemum vulgare
Ligustrum vulgare
Limosella aquatica
Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PR Koutské a Zábřežské louky
Sedláčková
Czernik &
Czernik &
Czernik & Cimalová
Pečinka
Pečinka
Pečinka
1994
1997
1998
1999
2010
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
33
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Linaria vulgaris
Listera ovata
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lotus uliginosus
Luzula campestris
Lycopus europaeus
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia nummularia
Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malus domestica
Malva neglecta
Malva sylvestris
Matricaria discoidea
Matricaria recutita
Medicago lupulina
Mentha aquatica
Mentha arvensis
Mentha longifolia
Mentha verticillata
Mentha x dalmatica
Menyanthes trifoliata
Moehringia trinervia
Myosotis arvensis
Myosotis laxiflora
Myosotis nemorosa
Myosotis palustris
Myosoton aquaticum
Nuphar lutea
Oenanthe aquatica
Oxalis fontana
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Peplis portula
Persicaria amphibia
Persicaria hydropiper
Persicaria lapathifolia
Persicaria mitis
Petasites albus
Petasites hybridus
Peucedanum palustre
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PR Koutské a Zábřežské louky
Sedláčková
Czernik &
Czernik &
Czernik & Cimalová
Pečinka
Pečinka
Pečinka
1994
1997
1998
1999
2010
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
34
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Phragmites australis
Picea abies
Pimpinella major
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago uliginosa
Poa annua
Poa compressa
Poa nemoralis
Poa palustris
Poa pratensis
Poa trivialis
Polygonum aviculare
Populus alba
Populus nigra
Populus tremula
Potamogeton pectinatus
Potentilla anglica
Potentilla anserina
Potentilla argentea
Potentilla erecta
Potentilla palustris
Potentilla reptans
Primula elatior
Prunella vulgaris
Prunus padus
Prunus avium
Prunus cerasus
Prunus domestica
Prunus spinosa
Pseudotsuga menziessii
Pyrus communis
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus auricomus agg.
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Raphanus raphanistrum
Reynoutria japonica
Rhamnus cathartica
Rhus hirta
Ribes rubrum
Robinia pseudaccacia
Rorippa amphibia
Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PR Koutské a Zábřežské louky
Sedláčková
Czernik &
Czernik &
Czernik & Cimalová
Pečinka
Pečinka
Pečinka
1994
1997
1998
1999
2010
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
35
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Rorippa austriaca
Rorippa palustris
Rorippa sylvestris
Rosa canina
Rosa pendulina
Rubus caesius
Rubus idaeus
Rubus sp.
Rumex acetosa
Rumex aquaticus
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Sagina procumbens
Salix alba
Salix aurita
Salix cinerea
Salix fragilis
Salix pentandra
Salix purpurea
Salix rosmarinifolia
Salix triandra
Salix viminalis
Salix x dasyclados
Salix x parviflora
Sambucus nigra
Sanguisorba officinalis
Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa
Scrophularia scopolii
Scrophularia umbrosa
Scutellaria galericulata
Selinum carvifolia
Senecio erraticus
Senecio sarracenius
Senecio vulgaris
Sieglingia decumbens
Silene dioica
Silene latifolia subsp. alba
Sisymbrium officinale
Solanum dulcamara
Solanum nigrum
Solidago canadensis
Sonchus arvensis
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorbus aucuparia
Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PR Koutské a Zábřežské louky
Sedláčková
Czernik &
Czernik &
Czernik & Cimalová
Pečinka
Pečinka
Pečinka
1994
1997
1998
1999
2010
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
36
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Spirodella polyrhiza
Stachys palustris
Stachys sylvatica
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria media
Stellaria palustris
Succisa pratensis
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Taraxacum sp.
Thalictrum lucidum
Thlaspi arvense
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium x hybridum
Tripleurospermum inodorum
Trisetum flavescens
Tussilago farfara
Typha angustifolia
Typha latifolia
Ulmus laevis
Urtica dioica
Valeriana dioica
Valeriana officinalis
Verbascum nigrum
Verbascum thapsus
Veronica anagallis-aquatica
Veronica arvensis
Veronica beccabunga
Veronica chamaedrys
Veronica scutellata
Viburnum opulus
Vicia angustifolia
Vicia cracca
Vicia sepium
Vicia tetrasperma
Viola arvensis
Viola odorata
Viola palustris
Viscum album subsp. album
Srovnání nálezů cévnatých rostlin v PR Koutské a Zábřežské louky
Sedláčková
Czernik &
Czernik &
Czernik & Cimalová
Pečinka
Pečinka
Pečinka
1994
1997
1998
1999
2010
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
37
Monitoring MSK – část 1 – Botanické průzkumy
EKOTOXA.s.r.o.
Příloha č. 5: Lokalizace fotografií
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky (průzkum č. 2.18) – závěrečná zpráva
39

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení VEREJNAVYHLASKA Rozhodnuti Obecni iriaclv Sudicich (ddlejen ,,obecniiiad"), jako vdcn6a mistnd pffslu5n! sptdvni otg6n, v ffzeni vedendindle zdkonat..50012004Sb., sprt{vniirid, ve zndni pozddjiich ...

Více

26. ÚDRŽBA TRAVNÍCH POROSTŮ

26. ÚDRŽBA TRAVNÍCH POROSTŮ zda zde probíhala pastva, seč nebo kombinace obojího, v jakém termínu a kolikrát v roce k zásahu docházelo apod. První plány péče o chráněná území v devadesátých letech 20. století vycházely předev...

Více

Chráněná území okresu Olomouc

Chráněná území okresu Olomouc Vegetaci lokality tvoří fragmenty listnatého lesa – především náletu, zbytky travinobylinných porostů s keři, vlhkomilné společenstvo s olšemi a vrbami na dně lomu a vegetace

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint 1.Stávající síť smluvních PZS, kteří se věnují muskuloskeletálním onemocněním v segmentu ambulantní nebo/a lůžkové péče, je pro pojištěnce z pohledu ZPMV ČR dostatečně dostupná. 2.Narůstající nákla...

Více

Chrúz úvod-tisk.cdr

Chrúz úvod-tisk.cdr Jak už název napovídá, rezervaci tvoří rozsáhlé louky v nivě řeky Moravy mezi Mladčí a Novými Zámky u Litovle. Charakter luk je určován vysokou, kolísající hladinou podzemní vody a pravidelným zapl...

Více

Rok 2010 - CHKO Bílé Karpaty

Rok 2010 - CHKO Bílé Karpaty Vlčí hrdlo V roce 2010 se podařilo vykoupit 5 parcel o celkové výměře 12792 m 2 – viz mapka. Na stavu lokality se projevil průběh počasí. Při květnových záplavách bylo celé území pod vodou. Nejen v...

Více

stáhnout zde v PDF

stáhnout zde v PDF tabule. Střední nadmořská výška kotliny je 244,5 m. Jde o neotektonickou sníženinu při jihozápadním úpatí Železných hor, tvořenou převážně turonskými slínovci a písčitými slínovci, méně horninami k...

Více