Untitled

Komentáře

Transkript

Untitled
€vodem
Mil€ ž‚ci, učitel„, no prostě všichni, kteř€ drž€te v rukou n‚š
časopis,
Jsme tu opět s naš€m časopisem, tentokr‚t s valentˆnskˆm
t„matem. Dozv€te se, jak tento sv‚tek vznikl, najdete zde typy na
Valentˆnky, recepty na př€pravu koktejlů vhodnˆch pro tento
večer, zaj€mav„ cit‚ty o l‚sce nebo tak„ hl‚šky z různˆch filmů,
př€padně program kina. Douf‚me, že se v‚m naše valentˆnsk„ č€slo
bude l€bit a že v‚m tyto čl‚nky přijdou vhod.
Vaše redakce (zleva doprava: j‚, on, ona, pozn. š„fredaktor nen€ ten největš€)
Tradice Sv. Valent‚na
Sv‚tek zamilovanˆch se slav€ každˆ rok 14. Šnora v den sv‚tku Valentˆna. U n‚s se tento sv‚tek nedržel
hlavně proto, že se o něm vlastně nevědělo. To v It‚lii se dř€ve v t„to době konal „jarn€ festival“ pod širˆm nebem. Mlad€
se shromažďovali v parc€ch, poslouchali hudbu, četli b‚sně a se svˆm vyvolenˆm či vyvolenou korzovali parkem.
Ve Skotsku se tak„ poř‚dal festival, kde si mlad€ z klobouku losovali jm„no sv„ho Valentˆna či Valentˆnky,
se kterˆmi pak protančili n‚sleduj€c€ večer. Někde se držela tradice, že prvn€ člověk opačn„ho pohlav€, do kter„ho se
n‚hodou v ten den narazilo na ulici, byl ten pravˆ. A v Anglii zase byli lid„ přesvědčeni, že tento den si pt‚ci vol€ sv„
partnery, a to zejm„na holubi, kteř€ žij€ celˆ svůj život jen s jedn€m partnerem, jako je tomu i u labut€.
Ve Spojenˆch st‚tech to bylo zas€l‚n€ př‚n€ček, kter‚ se malovala ručně, zdobila různˆm př€rodn€m
materi‚lem, šiškami poč€naje, přes sušen„ květy až po různ„ bobule a sem€nka. Nejv€ce ale vyděl‚vali obchodn€ci v
Austr‚lii v době zlat„ horečky. Zlatokopov„ byli ochotni platit nehor‚zn„ sumy za navoněn„ valentˆnsk„ figurky ze
sat„nu zdoben„ květinami či vz‚cnˆm ptač€m peř€m.
Valentˆn je historicky doložen‚ osoba. Jeho život je opředen mnoha tajemstv€mi a jak už to tak bˆv‚,
dochoval se jen v legend‚ch. Vypr‚v€ se dvě. V t„ prvn€ vystupuje jako ctnostnˆ, počestnˆ a moudrˆ člověk, kter„ho si k
sobě povolal s‚m c€sař. Ten nešetřil chv‚lou ani obdivem nad jeho moudrost€ a velmi se divil, že tak moudrˆ člověk může
věřit pověr‚m křesťanstv€. Valentˆn však odpověděl, že je to c€sař, kdo věř€ pohanskˆm pověr‚m.
Tato slova c€saře urazila a nař€dil prefektu, aby ho dobře hl€dal. Prefekt si ho
vzal do sv„ho domu, kde byl Valentˆn okouzlen jeho kr‚snou, ale nevidomou dcerou.
Byl pož‚d‚n, aby se modlil za navr‚cen€ jej€ho zraku. Z‚zrak se stal a o z‚zračn„m
uzdraven€ se dozvěděl celˆ Ř€m. Pohan„ odm€tli věřit v z‚zrak, vtrhli do prefektova
domu, Valentˆna odvedli a mečem mu srazili hlavu.
V t„ druh„ byl Valentˆn ř€mskˆm knězem v době c€saře Claudia II.,
krut„ho vl‚dce, kterˆ chtěl bˆt nejmocnějš€m na světě a k tomu potřeboval velkou
arm‚du. Ale mlad€ muži se do arm‚dy nehrnuli a c€sař byl přesvědčen o tom, že je to kvůli žen‚m. Proto zak‚zal všechna
zasnouben€ i svatby. Jedinˆ, kdo tohoto z‚kazu neuposlechl, byl Valentˆn, jenž d‚l tajně odd‚val. To dlouho v utajen€
nezůstalo a voj‚ci odvedli kněze do vězen€. U oken a dveř€ jeho vězen€ se začali shromažďovat dopisy a drobn„ d‚rky od
těch, kterˆm pomohl, a d‚vali mu t€m najevo, že věř€ stejně jako on v l‚sku. Navšt€vila ho i žal‚řn€kova dcera a Valentˆn
se do n€ zamiloval. V den popravy 14. Šnora 269 př. n. l. j€ zanechal dopis, ve kter„m se j€ vyzn‚v‚ ze sv„ l‚sky s
podpisem „Od Tv„ho Valentˆna“, a tak asi vzniklo prvn€ valentˆnsk„ př‚n€. Později byl prohl‚šen za svat„ho.
PƒR ŽIVOTN…CH ZƒKONŮ PRO KLUKY
Agonyův zˆkon:
-Jestli se ti l€b€ nějak‚ holka, p‚k m‚ na 99% kluka.
-Č€m je holka v€ce sexy, t€m je menš€ pravděpodobnost, že m‚ chuť si s tebou něco zač€t.
-Ve stanici metra, jestli se nějak‚ b‚ječn‚ kočka nemůže rozhodnout do kter„ho vag‘nu nastoupit, nikdy si nakonec
nevybere ten, ve kter„m jedeš ty.
-V den, kdy ti d‚ tvoje holka kopačky, potk‚v‚š jenom ženy, kter„ maj€ stejn„ křestn€ jm„no jako tvoje expř€telkyně.
-Jestliže se ti l€b€ blondˆnky, ožen€š se s tmavovl‚skou. Jestli se ti l€b€ tmavovl‚sky, ožen€š se s blondˆnou a pokud se to
nespln€, tak si po svatbě začne barvit vlasy.
-Jestliže ti tvoje př€telkyně řekne, že by tě chtěla představit svˆm rodičům, nebo tě k nim pozve na oběd, znamen‚ to,
že chce, abys ji opustil.
Weberův zˆkon:
-Ženy, kter„ tě přitahuj€, si vždy mysl€, že jim někoho připom€n‚š.
Jogglerův zˆkon:
-Kr‚sa d€vky je nepř€mo Šměrn‚ možnostem, že se ti podař€ ji sbalit.
Důsledek:
-Jestli se ti bez probl„mu podař€ sbalit hezkou holku, je to znamen€, že m‚ nějakou př€šernou skrytou vadu.
Hoffermannův paradox na Jogglerův zˆkon:
Nikdy se nepokoušej sbalit holku, kter‚ je mnohem hezč€ než ty.
Ukon耚-li svůj poměr s nějakou ošklivou holkou, př€ště, kdy ji potk‚š, zjist€š, že se zat€m proměnila na největš€
sexbombu ve městě.
Zˆkony mileneck‚ch dvojic
Když jsi s‚m doma pouze se svou př€telkyn€, pravděpodobnost, že se objev€ tvoji rodiče je př€mo Šměrn‚ tomu, jak
dobře jsi se s n€ bavil.
Tvoje mal‚ sestra se ve dveř€ch objev€ v t„ nejv€ce kompromituj€c€ chv€li a cena jej€ho mlčen€ je nepř€mo Šměrn‚ tomu,
kolik jste ochotni j€ d‚t.
Č€m v€c času chceš dnes str‚vit se svoji př€telkyn€, t€m v€ce různˆch zpožděn€ se objev€ (autobusy, z‚cpy na d‚lnici
apod.), takže se nakonec v‚š společnˆ čas zredukuje na minimum.
Valentˆnsk‚ inzerce
Od všech tajnˆch ctitelů či tajnˆch ctitelek
př‚n€ všem jejich l‚sk‚m
Citáty o lásce
Mnoz€, kdo promilovali třeba celˆ život, dovedou n‚s m„ně poučit o tom, co je l‚ska, než d€tě, kter„
ztratilo pejska... [Wilder Billy]
Prož€vat milov‚n€ lze jen s jednou ženou, styk s v€ce ženami vede k opovržen€ l‚skou…[Franzos Karl
Emil]
L‚ska odpoušt€ všechno, anebo nic…[Balzac Honor„ de]
Milovat někoho, znamen‚ pochopit i to, že V‚s nemiluje…[Rolland Romain]
L‚ska dovede i z g„nia udělat tupce a z tupce g„nia…[Rochefoucauld Francois Duc de la]
Ř€k‚ se tomu l‚ska. Ve skutečnosti je to jen nezř€zen‚ touha ovl‚dat a vlastnit druh„ho
člověka…[Rochefoucauld Francois Duc de la]
L‚ska je ze všech v‚šn€ nejsilnějš€, neboť Štoč€ současně na hlavu, srdce i tělo…[Voltaire]
Pokud jsi někdy miloval ženu nebo vlast, prožil jsi vˆjimečn„ štěst€, a když potom zemřeš, už to nen€
důležit„…[Hemingway Ernest]
L‚ska dvou lid€ bez erotiky je pouze odporn‚ hra slov a falše…[Carlyle Thomas ]
Bˆt zamilovanˆ s‚m do sebe, je rom‚nek na celˆ život…[Wilde Oscar]
Odm€tne-li žena tvoji l‚sku a nab€dne ti př‚telstv€, nepovažuj to za rozchod. Znamen‚ to, že chce
postupovat podle pořad€…Moli”re
Kdo nen€ milov‚n, je s‚m i uprostřed davu…George Sandov‚
L‚ska se neměn€ každou hodinou či dnem, ale trv‚ celˆ život.
A jestli se mˆl€m, nikdy jsem nic nenapsal a nikdy se nestalo, že se dva lid„ milovali…William
Shakespeare
Milovat - to znamen‚ uv€znout v beznadějn„ situaci…Sofokl„s
Je l‚ska kr‚sn‚? Ne, je zl‚, krut‚ a bod‚ jako trn!... William Shakespeare
L‚ska způsobuje bolest, ale tak„ bolest l„č€. L‚ska prostě bolest je…Robert Fulghum
Milovat je snadn„. To nesnadn„ na l‚sce je jen to, aby n‚s na opl‚tku někdo miloval…Vincent van Gogh
Ř€k‚ se, že l‚ska je slep‚, ale j‚ jsem se setkal s velkˆm množstv€m zamilovanˆch dvojic, kter„ kolem
sebe viděly dvojn‚sob v€ce, než jsem byl schopen vidět j‚…Josh Billings
Milovat znamen‚ ž€t životem toho, koho milujeme…Lev Nikolajevič Tolstoj
Člověk přece nemůže trvale ž€t z ledniček, politiky, financ€ a kř€žovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk
přeci nemůže ž€t bez b‚sn€, bez barev, bez l‚sky…Saint Antoine De Exup„ry
Červen• Karkulka.
V pohledn€m staven• na konci vesnice, bydlela sedmkr‚t trestan‚ světice,
od ml‚d• fandila proch‚zk‚m v šeru, na jejich pam‚tku vlastnila dceru.
Křehounk‚ d•venka s nosem jak okurka, červen‡m od rumu-no prostě Karkulka.
R‚no když maminka dcerušku spatřila, dala ji facku a potichu pravila:
Rychle si obl€kni červenou suk€nku. Babička za lesem dostala žloutenku.
Karkulka:
"Nač je mi maminko červen‚ suknice, ta jenom přil‚k‚ viln€ho myslivce!
Jestli mě zn‚siln•,tak jako včera, nebudu už tvoje nevinn‚ dcera?!"
Matka:
"Ned‚vej b‚zliv‡m myšlenk‚m průchod, než b‚ba za l€ky utrat• důchod!
Dones j• gul‚še aspoň půl hrnka a b‚ba vyskoč• zas jako srnka.
Popadla Karkulka aktovku s j•dlem, běžela lesem jak p•chl‚ š•dlem.
Navzdory v‚biv€ červen€ suk‡nce, nestřetla na cestě viln€ho myslivce.
Svalnat€ nohy a kvalitn• pohorky, brzy j• donesly do zn‚m€ chaloupky.
Karkulka:
"Co je to za f‹ry tak brzo po r‚nu, vlk se tu placat• v b‚bině županu!"
Vlk:
Jen pojď d‚l, děvenko, a nestůj u dveř•, s b‚bou jsem posn•dal, ty zůstaň k večeři!
M‚š pěkn€ tv‚řičky, jak ž‚dn‚ druh‚, zato tv‚ b‚ba byla dost tuh‚!!
Karkulka:
"Tak to sis vybral kvalitn• potravu! Nejsi ty blbečku tak trochu na hlavu?!?
Pozdě mne naz‡v‚š spanilou d•venkou, sežral jsi babičku s infekčn• žloutenkou!!!"
Lesem se oz‡v‚ zoufal€ vyt•, jak se vlk pokouš• vyvolat blit•.
Filmov‰ hlˆšky
SIMPSONOVI
Homer:”u‚‚‚‚‚‚h‚‚…už si ani nevzpomenu,kdy jsem naposledy takhle brečel…”
LŠza:”Když sis obl„kl obr‚ceně triko!”
Homer:”No j‘‘‘,a do krku mě pak dřela cedulkaaa….u‚‚haah‚‚‚!!!”
Homer: Už m‚m těch medvěd€ch Štoků dost!
Ned Flanders: Homere, buď realista, žiju tu 40 let a tohle je prvn€ medvěd, kter„ho jsem tu viděl!
LŠza: A dost, jdu do pokoje! Homer: L€zo! Do pokoje!
Soudkyně: ...Je-li to vůbec možn„! Homer: Hmmmmmm jelito!
Marge: Sč€t‚n€ hlav - špičat‚, špičat‚, ježat‚, elegantn€, ‘ kde je plešat‚?
Bart (volˆ Homerovi do baru, Homer je tam barmanem): Mohl bych mluvit s panem Znusinudlem, křestn€m jm„nem
Ol€?
Homer: J„ Barte, ty mě chceš nap‚lit. Co m‚m dělat?
Bart: Prostě řekni jestli tam nen€ pan Ol€ Znusinudle.
Homer: To nech‚pu.
Bart: Kašli na to Homere!
Homer: (vol‚ k Vočkoci): Hal‘, mohu pros€m mluvit s panem Dementem? Křestn€m jm„nem Tysi?
Vočko: Tysi Dement?
Homer: Cože? Co si to dovoluješ? Jestli zjist€m, co jsi zač, tak ti přilep€m naši vlajku na zadek a pošlu tě do Ir‚nu!
Homer: Posledn€ bar ve Springfieldu. Jestli mě nepust€ dovnitř, budu asi muset přestat s pit€m!
Jˆtra: Hur‚!
Homer: Ticho, j‚tra!
Homer: Ž‚dnou sn€dani mi nedělejte! Člověk, zadluženej jako j‚ si ji nezaslouž€...
Marge: Ale j‚ bych ji tak r‚da připravila!
Homer: V tom př€padě si d‚m topinku s dvojitˆm m‚slem a skromnˆm pl‚tkem slaniny. Ale k‚vu bez cukru, ten si
nezaslouž€m! Kdyžtak jen dvě kostky.
Marge (hled‚ něco v krabici): –! Rubikova kostka! Můžeme ji spolu všichni skl‚dat!
LŠza: Začni s diagon‚ln€mi barvami!
Homer: Dej hlavn€ prst na žlutou kostičku, vedlejš€ prst na oranžovou a otoč s t€m.
Marge: Hlavn€ a vedlejš€ prst?
Rodina: Kruť s t€m nahoru! Ne, na druhou stranu! Otoč to tam! Ještě kousek! ...
Marge: Jeden po druh„m!
Bart: Otoč levou krajn€ stranou nahořejc! Nahořejc!
Marge: Už si vzpom€n‚m, proč jsem to sem původně odložila...
DĚDICTV… ANEB KURVAHOŠIGUTENTAG
Bohuš:“Děl‚te machry a hajzl m‚te na chodbě!”
Bohuš:K‚jo j‚ ťa zn‚m. sem tě viděl v televizi…
Bohuš:Kdybych byl tak mladˆ, jak su svobodnˆ, tož to su puberť‚k.
Bohuš:Napij sa nebo ťa vyměn€m!
Bohuš:Pros€m v‚s, nem‚te něco k pit€? J‚ m‚m takovˆ hlad, že nem‚m s kˆm sp‚t.
Bohuš:Mě je tak blbě, že nem‚m ani tužku.
Bohuš:Zapni tu televizu a jeď na sto dvacať.
Bohuš:Tos mi neměl dělat! Deset dn€ sa nemodl€m!
Bohuš: (k černochům) Odkaď ste, hoši?
černoch: J‚ jsem z Prahy. A tenhle můj bratranec z Afriky.
Bohuš: Divaj se na Praž‚ka. Tož to je hlavn€ město, ne? Tam se mus€ fachčit, že su všeci
čern€.
Slunce, seno, …
Škopkovˆ:"Drž to poř‚dně, nebo ti jednu fl‚knu!
Jirka: Se pobleju!
Škopkovˆ:Aby ses neposral!
Jirka: Furt kr‚l€ka! Každej den m‚me kr‚l€ka! Ani Pinďa to už nežere. Viď Pinďo, že už
nechceš kr‚l€ka?"
Blažena :“Předsedo sme v tom jak vod červenˆho kř€že, v tom by se ztratila i moje m‚ma.
Předseda :Vod čeho ste ženskˆ si to založte:))
Trocha poezie nikoho nezabije
Dvě slova
ONA
KocourekHK
JR
Pro někoho p‡za pouh‚,
pro mě život i smrt.
Co se dok‚že v těch slovech skr†vat?
trpkost, naděje, touha...
Nen… sexy,
je kr‚sn‚.
Kde se bere s…la vyslovit je?
V z‚kout…ch nejtajnějš…ch,
v nedostupn†ch v†šin‚ch.
Tam doufaj… v něžn„ probuzen…,
mileneck„ pohlazen…,
vz‚jemn„ propojen….
Nen… dokonal‚,
je jedinečn‚.
Nejsem do n… zabouchnutej,
miluji ji.
Ta dvě slova,
odhaluj…c… podstatu světa,
stvořen… i zničen….
Slova ,,MILUJI
Je moje a stejně moje nikdy
nebude.
TĚ".
Je jako oheň, u kter„ho se chcete
ohř‚t a sp‚l…te se, ale tak nějak
př…jemně.
Kdo to je? Je to ONA.
(Pouteču, nebo poutečeš...
na rok či půl stalet…,
ba možn‚ až do smrti.
Ale ztratit se Œplně? To už nejde.)
n‚zev:
Rozněžněl‚
autorka:
Toulav‚
Jsem rozněžněl‚ představou,
že budu sedět na tv„m kl…ně,
hlavu opřenou l…ně /o tv„ rameno/
poslouchat poh‚dku o neuronov†ch s…t…ch /a myslet si svoje/
Koktejly pro Valent€nsk€ večer
PIŇA COLADA
rum světlˆ 4 cl
kokosovˆ kr„m 2 cl
ananasovˆ džus 6 cl
Postup:
Všechny suroviny společně
s drcenˆm ledem
namixujeme v mix„ru.
Přelijeme do sklenice a
ozdob€me kouskem ananasu
a třešničkou.
Postup:
SEX ON THE BEACH
Do shakeru naplněn„ho
ledem nalijeme všechny
ingredience a zam€ch‚me.
vodka 4 cl
N‚poj ozdob€me
broskvovˆ lik„r 3 cl
koktejlovou třešničkou
brusinkovˆ džus 6 cl
ananasovˆ džus 6 cl
STRAWBERRY DAIQUIRI
rum světlˆ 4 cl
limetov‚ šť‚va 2 cl
jahoda 4 kusy
CUBA LIBRE
rum světlˆ 4 cl
limetkov‚ šť‚va 1 cl
Coca-Cola na dolit€
Postup:
Všechny př€sady kromě
jedn„ jahody d‚me do
mix„ru, přid‚me drcenˆ led
a mixujeme, až je n‚poj
hladkˆ. Nalijeme do
vychlazen„ sklenky a
ozdob€me zbˆvaj€c€
jahodou.
Postup:
Nalijeme rum a limetkovou
šť‚vu přes led. N‚poj
dopln€me Coca-colou a
ozdob€me kůrou z limetky.
Co se u nás událo
Sex, AIDS a vztahy
V ponděl€ 8.2.2010 měli ž‚ci prvn€ch ročn€ků předn‚šku na t„ma Sex, AIDS a vztahy. Předn‚šku vedl pan Tom‚š Řeh‚k,
kterˆ ji dok‚zal podat velmi vtipně, cel„ obecenstvo ztichlo a pozorně naslouchalo jeho slovům. Předn‚šku doprov‚zela
fotoprezentace s barvitˆmi obr‚zky ze života lid€ napadenˆch virem HIV. Na někter„ z nich nebyl zrovna př€jemnˆ
pohled a bylo slyšet nesouhlasn„ mručen€ ž‚ků patř€c€ většině opravdu nechutnˆch fotek. Avšak d€ky humorn„mu projevu
pana Řeh‚ka a dražbě jeho syna se na vše brzy zapomnělo.
!! Pokud si někdo chce zjistit, zda nen€ HIV pozitivn€, doporučujeme zaj€t darovat krev. D‚rcovstv€ je bezplatn„ na
rozd€l od klasickˆch testů HIV, kter„ jsou placeny. Podm€nky pro d‚rcovstv€ jsou tyto :
























m‚ trval‡ pobyt v Česk€ republice
věk 18-60 let, minim‚ln• v‚ha pro ženy 50 kg a 60 kg pro muže
v posledn•m měs•ci neuž•v‚ antibiotika nebo jin€ l€ky
neměl v posledn•ch šesti měs•c•ch přis‚t€ kl•ště
netrp• v‚žnějš• alergi•
neprodělal onemocněn• jater (žloutenku aj.)
neprodělal z‚nět ledvin, netrp• chronick‡m onemocněn•m ledvin
neměl toxoplazm‹zu, tularemii, brucel‹zu
netrp• onemocněn•m srdce a c€v (infarkt, srdečn• vada, vysok‡ krevn• tlak)
netrp• v‚žnějš•m kožn•m onemocněn•m
neprodělal TBC
neměl mal‚rii ani jinou tropickou nemoc
neměl tyfus, paratyfus
netrp• revmatick‡m onemocněn•m
nem‚ onemocněn• nervov€ho syst€mu (epilepsie, roztroušen‚ skler‹za)
neměl ž‚dnou transplantaci org‚nů včetně rohovky
neměl v‡skyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci v pokrevn•m př•buzenstvu
netrp• vředovou nemoc• žaludku, ani onemocněn•m žlučn•ku nebo slinivky
nepatř• do tzv. rizikov‡ch skupin (promiskuitn• způsob života, nitrožiln• narkomani, homosexu‚ln• pohlavn• styk)
nen• alkoholik
neprodělal pohlavn• nemoc (kapavka, syfilis)
nebyl v n‚pravn€m zař•zen• (vězen•) v posledn•m roce
nepob‡val v tropick‡ch zem•ch a exotick‡ch oblastech
nepob‡val v letech 1980-1996 ve Velk€ Brit‚nii a Francii d€le než 6 měs•ců
Užijte si Valent•na cel‚ jarnƒ pr„zdniny
ALE
Chovejte se tak, abyste nechovali
Kino OKO Šumperk v •noru
Nějak se to komplikuje Komedie, USA, 2009, 120 min., od 12 let, široko•hl‚, titulky
Vstupnƒ: 80 Kč
Od pˆtku 12., do ’ter‚ 16. ve 20:00 hodin a středa 17. ve 20:15 hodin
Režie: Nancy Meyers Hraj€: Alec Baldwin, Meryl Streep, John Krasinski, Lake Bell, Steve Martin, Hunter Parrish, Zoe
Kazan, Rita Wilson, Daryl Sabara
Nancy Meyers přebrala po Noře Ephron korunu pro kr‚lovnu romantickˆch
komedi€, obě dvě d‚my maj€ však jedno společn„. Letos se v jejich filmech
objev€ Meryl Streep. V It`s Complicated si zahraje ženu, o n€ž budou m€t
z‚jem rovnou dva muži. Prvn€m bude architekt Steve Martin a druhˆm jej€
bˆvalˆ manžel s tv‚ř€ (a pupkem) Alec Baldwin. Když oba zjist€, že se o
vysněnou d‚mu budou muset porvat, jdou rukavice dolů a zač€n‚ se bojovat bez
pravidel.
Čtvrt€ druh Horor, thriller, USA, 2009, 98 minut, od 12 let, široko•hl‚, titulky
Vstupnƒ: 75 Kč
Čtvrtek 18., sobota 20. a neděle 21. ve 20:15 hodin
Režie: Olatunde Osunsanmi Hraj€: Milla Jovovich, Elias Koteas, Will Patton, Corey Johnson, Enzo Cilenti, Hakeem KaeKazim
V roce 1972 byla stanovena stupnice vyšetřov‚n€ př€padů s podezřen€m Ščasti mimozemsk„ inteligence. Zpozorov‚n€
UFO bˆv‚ označeno jako prvn€ druh setk‚n€, shrom‚žděn€ důkazů znamen‚ druhˆ stupeň, kontakt s mimozemšťany je
druhem třet€m. Posledn€, čtvrtˆ druh setk‚n€, označuje Šnos. Dokumentace třet€ho a čtvrt„ho druhu setk‚n€
neexistovala. Doned‚vna.
Provokativn€ thriller Čtvrtˆ druh je natočen podle skutečnˆch ud‚lost€ v odlehl„m městě Aljašky, kde od šedes‚tˆch let
doch‚z€ k z‚hadn„mu mizen€ lid€. Tento jev nebyl nikdy uspokojivě vysvětlen.
Arthur a Maltazardova pomsta Hrajeme pro děti, Francie, 2008, 93 minut, rodinn‚ film
v českƒm zněn† Vstupnƒ: 70 Kč
Sobota 20. a neděle 21. v 15:15 hodin
Režie: Luc Besson
Hraj€: Freddie Highmore, Mia Farrow, Jimmy Fallon, Snoop Dogg, Asa Butterfield, Lou Reed, Ron Crawford, Robert
Stanton, Penny Balfour
Arthur je nadšenˆ, jelikož dnešn€ noci konč€ des‚tˆ měs€čn€ cyklus a on by
se měl konečně shledat se svou milovanou Seleni€ a vr‚tit se do země
Minimojů. Ti již ve vesnici připravili na jeho počest obrovskou hostinu a
mal‚ princezna se obl„kla do šatů z okvětn€ch pl‚tků z růž€.
Arthurův otec si ale jako naschv‚l vybere tento dlouho oček‚vanˆ den k
tomu, aby ohl‚sil zkr‚cen€ jejich pobytu v babiččině domě. A pr‚vě v
momentě, kdy jsou na odchodu, vlož€ malˆ pavouk Arturovi do ruky zrnko
rˆže, na kter„m je vyryt n‚pis SOS...
P‚r slov z‚věrem:
Přejeme všem zamilovanˆm kr‚sně prožitˆ sv‚tek l‚sky, ale mějte na paměti, že l‚ska se
tomu druh„mu nedokazuje jen jednou za rok, ale po celˆ život. Proto každou chv€li d‚vejte
sv„ l‚sce najevo, jak moc ji milujete a co pro v‚s znamen‚.
Vaši M. N. O.

Podobné dokumenty