Bon stem a Sy

Transkript

Bon stem a Sy
Bona System
Katalog výrobkù 2016
Bona katalog výrobkù – pøedstavení
Hard wax
Tvrdý
voskový
oiled
olej
Venkovní decking
Lakovaná
Obsah
Úvod
Správné odpovìdi na údržbu všech typù podlah
Bona Kompletní údržba podlah
5
6
Povrchová úprava
48
Základní laky
49
Vrchní laky
50
Naturale
53
Sportive System
54
Pokládka
8
Oleje - ochrana proti opotøebení
57
Epoxidové bariéry
9
Oleje – unikátní efekt
59
Bariéry proti vlhkosti
9
Oleje do exteriéru
60
Penetrace
10
Údržba do exteriéru
60
Stìrkové vyrovnávací hmoty
11
Tmely a opraváøské pasty
61
Vyrovnávací podložky
13
Disperzní lepidla
14
Údržba
62
Reaktivní lepidla PU
15
Hloubkové èištìní podlah
63
Reaktivní lepidla na bázi silanu
16
Profesionální údržba na lakované podlahy
64
Náøadí a pøíslušenství
19
Profesionální údržba na olejované podlahy
65
Další produkty
21
Hobby údržba
66
Èistiè døevìných povrchù
69
Pøíslušenství k údržbì
69
Náøadí a pøíslušenství
72
Lakování
73
Lepení
79
Mìøící pøístroje
80
Masky
81
Údržba
81
Rady a návody k aplikaci produktù
82
Broušení
22
Bezprašné broušení DCS a pøíslušenství
23
Válcové brusky Belt a pøíslušenství
24
Válcové brusky Scorpion a pøíslušenství
26
Okrajové brusky Edge a pøíslušenství
27
FlexiSand System a pøíslušenství
28
Talíøová bruska Buffer a pøíslušenství
32
Podlaháøské vysavaèe
33
Ostatní náøadí
34
Superior - smìs keramických zrn
36
Premium – smìs zirkonu
37
Standard - oxid hlinitý
40
Prime Deep
83
Standard - karbid køemíku
41
Povrchová úprava
84
Ostatní – oxid hlinitý
42
Naturale
85
Pady
43
Sportive
86
Scrad Pady
44
Craft Oil 2K System
87
Møížky
45
Tvrdý voskový olej
89
Diamantové brusivo
46
Bona Oil System
90
46
Pokládka lepidla
92
Údržba podlah
93
Brusivo Delta
Zastoupení pro ÈR a SR
94
3
Správné odpovìdi ohlednì
údržby všech typù podlah
V prùbìhu roku 2015 udìlala Bona další významný
krok na své cestì neustálého vývoje ve zlepšení
nabídky kompletního øešení údržby døevìných podlah
a zároveò trvalé udržitelnosti. Jsme hrdí na to, že
mùžeme pøedstavit náš kompletní systém brusiv Bona,
u kterého byla podrobným testováním prokázána
bezkonkurenèní kvalita Superior. Nyní vám pøedstavíme
Bona kompletní program údržby podlah, který vám
poskytne správné øešení údržby podlah. Ve tøech
rùzných typech údržby podlah dle rozmanitosti potøeb
døevìné podlahy získáte jasný pøehled o údržbì, která
vám pøinese krásnou døevìnou podlahu.
100% vášeò
Komunikujeme jednotnì, jedna Bona, jedna vášeò.
Naše nová vize je jasná: „s dìdictvím excelentních
znalostí o døevìných podlahách inovujeme trvalé
udržitelné kompletní øešení pro zákazníky po celém
svìtì.“ Sdílíme naši jednotnou vášeò k døevìným
podlahám, inovacím a trvalé udržitelnosti se všemi
našimi obchodními partnery a zákazníky.
Již za více než 95 let zkušeností a znalostí v oboru
a soustøedìní se na stejný smìr a cíl ve svìtovém
mìøítku, vytváøíme kompletní øešení, které poskytujeme
všem zákazníkùm, jako vlastníkùm døevìných podlah.
Správné øešení pro všechny potøeby
Naši zákazníci, vèetnì Vás, jsou buï majitelé
døevìných podlah, profesionálové, dodavatelé,
distributoøi nebo výrobci podlah. Pro každého
zákazníka má Bona øešení. Bona nabízí kompletní
øešení, které pøináší výhody, udržitelnost s ohledem na
životní prostøedí a dlouhotrvající spolupráci – od
produktu až po servis a podporu a školení.
Majitelé podlah si mùžou být jisti, že Bona nabídne vše,
co jejich podlaha potøebuje. Pro dodavatelé podlah
a distributory to znamená, že Bona jim nabídne
všechno, což neznamená jen nejlepší produkt, ale také
podporu a servis.
Údržba
Bronz
Životní
cyklus
podlahy
Údržba
Zlato
Údržba
Støíbro
3
5
Hloubkové èištìní
a ochrana proti opotøebení
Bona Kompletní
údržba podlah
Díky dlouholetým znalostem a zkušenostem
v oboru a úzké spolupráci s profesionálnì
vyškolenými podlaháøi, Bona Vám nyní dává
jasnou a jednoduchou odpovìï: Program
Bona Kompletní údržba podlah.
Ve 3 rùzných typech údržby podlah dle
rozmanitosti potøeb døevìné podlahy získáte
jasný pøehled.
Údržba
Bronz
Úèinné oživení podlahy v krátké
odstávce provozu podlahy
Program údržby Bronz je nový efektivní zpùsob, jak
udržet podlahy krásné, i špatnì vypadající podlahy se
mohou vrátit zpìt k životu a mohou vypadat znovu jako
nové. Tento zpùsob oživení pøináší pozoruhodné
výsledky, než je zapotøebí samotná renovace. Již za pùl
dne práce je podlaha znovu pøipravena na další
provozní zátìž.
Použitím stroje Bona Power Scrubber v kombinaci se
speciálním složením èisticího prostøedku Bona Deep
Clean Solution je døevìná podlaha vyèištìna do
hloubky, takže i silnì ulpìlá špína, skvrny i šmouhy
nemají šanci a jsou odstranìny. Podlaha je pøipravena
pro novou vrstvu leštìnky, oleje nebo Bona Wax Oil
Refresher, v závislosti na typu povrchové úpravy.
6
Celková renovace
a nový povrch
Údržba
Støíbro
Údržba
Zlato
Obnovení pro delší životnost
podlahy
Renovace pro perfektnì
krásný povrch
Pokud je ochranný povrch povrchové úpravy døevìné
podlahy narušen (fleky nebo viditelné škrábance),
program Støíbro mùže úèinnì obnovit pùvodní krásu
døevìné podlahy. Jde o skvìlou alternativu úplné
renovace, s menšími náklady.
Pokud je podlaha znaènì poškozená nebo zažloutlá,
vykazuje hluboké rýhy a zcela nepìkný vzhled, pak je
doporuèován program Zlato. Program Zlato nejen že
pøedstavuje kompletní renovaci podlahy a obnovení
celkové krásy vzhledu a ochrany povrchu podlahy, ale
také otevírá nekoneènou øadu možností celkového
vzhledu podlahy.
Vysoce výkonná brusiva Bona Diamond Abrasives
odstraní škrábance a bìžná opotøebení a pøipraví tak
povrch k pøelakování. Dokonale vybroušený hladký
povrch se pak mùže pøelakovat pomocí Bona Traffic HD.
Podlaha má novou vrstvu trvalé ochrany proti opotøebení
s perfektní pøilnavostí laku.
Kompletní renovace zahrnuje broušení až na holé
døevo pomocí našeho komplexního sortimentu brusek
a vysoce výkonných brusiv. Pomocí systému Bona
Dust Care System (DCS), výkonného systému
bezprašného broušení døevìných podlah, kde neuniká
žádný prach do ovzduší, je zaruèeno zdraví a bezpeènost jak pro podlaháøe, tak pro majitele podlah.
Pøebroušená podlaha je kompletnì pøipravena pro
novou aplikaci Bona povrchové úpravy.
7
Úspìch je založen na dobrém základu. A dobrá pokládka, se správnou kombinací síly
a elasticity, je prvním krokem k úspìšné a dlouhotrvající krásné døevìné podlaze. Díky
našemu neustálému výzkumu a vývoji jsme vyvinuli kvalitní produkty pro podlaháøe,
pro zvládnutí úspìšné pokládky podlah. A už máte podlahu položit kdekoliv,
sortiment lepidel Bona nabízí øešení pro vaše potøeby. Pøi pokládce podlah vám Bona
nabídne kompletní sortiment nejen lepidel, ale i další produkty pro snadnou pokládku
podlah, bez ohledu o jaký typ podkladu jde.
1.
Epoxidové bariéry
2.
Bariéry proti vlhkosti
3.
Penetrace
4.
Stìrkové vyrovnávací hmoty
5.
Vyrovnávací podložky
6.
Disperzní lepidla
7.
Reaktivní lepidla PU
8.
Reaktivní lepidla na bázi silanu
9.
Náøadí a pøíslušenství
10. Další produkty
8
Pokládka
Epoxidové bariéry
Obj. èíslo
Balení
Kusy v balení
Kusù
na paletì
2-složková pryskyøice pro rychlé vyplnìní a spravení prasklin a spár v cementovém potìru.
Bona R440
Vlastnosti:
Technická data:
ź rychleschnoucí
ź mírný zápach
ź excelentní výplò spár
Báze: køemièitan sodný (vodní sklo) + tvrdidlo
Aplikace: rovnou nerezovou špachtlí
Doba schnutí: cca 20 min.
BR44006600DEBO
Bona R400
Technická data:
ź rychlé vytvrzování
ź výborná pøilnavost k mnoha podkladùm
ź nastavitelná suchým køemièitým pískem
BR40001300DEBO
1 kg
6
384
Technická data:
ź rychlé vytvrzování
ź vysoká viskozita
ź výborná pøilnavost k mnoha podkladùm
BR40501400DEBO
Báze: 2-složkovápolyesterová pryskyøice + tvrdidlo
Doba schnutí: 30 – 60 min.
Aplikace: nerezová špachtle
1.25 kg
6
384
Balení
Kusy v balení
Kusù
na paletì
Spony pro fixaci trhlin v betonu.
Bariéry proti vlhkosti
Bona R410
Báze: 2-složková polyester. pryskyøice + tvrdidlo
Doba schnutí: 30 – 60 min.
Aplikace: nerezová špachtle
2-složková polyesterová pryskyøice s vysokou viskozitou pro obnovu a opravu potìrù pøed
aplikací lepidel nebo stìrkovací hmoty. Vlastnosti: vysoká viskozita, rychlé schnutí, výborná
pøilnavost témìø ke všem povrchùm.
Vlastnosti:
Spony pro fixaci trhlin v betonu
5
2-složková epoxidová pryskyøice pro sanace a opravy podkladù pøed aplikací lepidel nebo
vyrovnávacích stìrkových hmot.
Vlastnosti:
Bona R405
600 ml
Obj. èíslo
2-složková epoxidová bariéra proti vlhkosti do 5 CM% a penetraci pod PUR lepidla a silanová
lepidla. Urèena k penetraèním nátìrùm, zpevnìní a utìsnìní rùzných podkladù pod
nášlapnou vrstvou.
Vlastnosti:
Technická data:
ź výborná izolace
ź bez rozpouštìdel
ź velmi dobrá pøilnavost k mnoha
materiálùm
AX36500000
Báze: 2-složková epoxidová pryskyøice
Doba zpracovatelnosti: 20 min.
Spotøeba: cca 150-500 g/m2
Aplikace: lakovacím váleèkem, štìtcem, špachtlí
5 kg
1
60
9
Pokládka
Bariéry proti vlhkosti
Bona R540
Obj. èíslo
BR54002200M2BO
6 kg
3
132
Technická data:
ź 1-složkový, pøipraven k okamžitému
použití
ź extrémnì rychlé schnutí, instalace mùže
být provedena ve stejný den
ź snadné použití
BR58005000DEBO
Penetrace
Obj. èíslo
Báze: 1-složkový, silanová báze
Doba schnutí: 4-8 hod
Aplikace: Bona 500F špachtle
Spotøeba: 500 g/m2
7 kg
1
60
Balení
Kusy v balení
Kusù
na paletì
1-složkový základní (penetraèní) nátìr pro pøípravu podkladù pøed aplikací disperzních
parketových lepidel Bona. Je vhodný pro nasákavé i nenasákavé podklady a potìry
(s výjimkou prùmyslových magnezitových potìrù a xylolitu), døevotøískové desky, podlahové
panely apod.
Vlastnosti:
Technická data:
ź bez rozpouštìdel
ź paropropustný
ź vhodný pro podlahové topení
BD500020DE
Báze: 1-složková syntetická disperze
Doba schnutí: 1-24 hod
Aplikace: štìtec, váleèek
Øedìní: penetraci naøeïte vodou v pomìru 1:1
Spotøeba: cca 150 g/m2
5L
3
132
1-složkový základní (penetraèní) nátìr pro pøípravu podkladù pøed aplikací parketových lepidel
Bona na bázi silanu, zejména Bona R848/848T, R850/850T, R860, R870 a Bona 2C PUR
lepidla. Je vhodný pro nasákavé podklady a potìry (s výjimkou prùmyslových magnezitových
potìrù a xylolitu), døevotøískové desky, podlahové panely apod.
Vlastnosti:
Technická data:
ź bez rozpouštìdel
ź paropropustný
ź váže prach
Báze: 1-složková syntetická disperze
Doba schnutí: 1-2 hod
Aplikace: štìtec, váleèek
Spotøeba: cca 150 g/m2
BD50102000DEBO
10
Báze: polyisokyanát - prepolymer
Doba schnutí: 1-24 hod, dle typu lepidla
Aplikace: nerezová špachtle, mohérový
váleèek, kartáè
Bariéra proti vlhkosti na bázi silanu - bez vody a rozpouštìdel, urèená k penetraci podkladù
a / nebo utìsnìní zbytkové vlhkosti v podkladu do max. 5 CM% / 90 % R.H. (rel. vlhkosti
vzduchu) pøed pokládkou døevìné podlahy. Optimální jako èást systému ve spojení s Bona
R850/ R850T. Kompatibilní je také s jinými parketovými lepidly na bázi silanu Bona, jako jsou
Bona R848/R848T, Bona R860 nebo Bona R870.
Vlastnosti:
Bona D501
Kusù
na paletì
Technická data:
ź snadná aplikace
ź vysoká penetrace
ź velmi dobrá pøilnavost ke všem druhùm
podkladù
Bona D500
Kusy v balení
1-složkový reaktivní penetraèní nátìr, pro použití na savých a nesavých podkladech pod
nášlapnou vrstvou pøed aplikací parketových lepidel Bona, speciálnì pod lepidla reaktivní,
jako jsou Bona R777, Bona R778, Bona R850, Bona R850T, Bona R860 a Bona R870T.
Tento produkt lze také použít jako protivlhkostní membrána (parozábrana – bariéra proti
vlhkosti) na betony a cementové potìry do max. vlhkosti 4 CM%.
Vlastnosti:
Bona R580
Balení
5L
3
132
Pokládka
Penetrace
Bona D510
Obj. èíslo
BD51002000DEBO
Báze: 1-složková syntetická disperze
Doba schnutí: 1-24 hod
Aplikace: štìtec, váleèek
Spotøeba: cca 150 g/m2
5L
3
132
5L
4
40
Balení
Kusy v balení
Kusù
na paletì
Øedidlo a èistiè øady lepidel a penetrací.
BS10002000DEBO
Stìrkové hmoty
Obj. èíslo
Samonivelizaèní cementová stìrková hmota zušlechtìná umìlou pryskyøicí speciálnì pro
použití pod mozaikové parkety, masivní parkety. Možná tlouška vrstvy od 1,5 do 10 mm.
Vlastnosti:
Technická data:
ź samonivelaèní
ź rychle tuhnoucí
ź vysoká pevnost
Báze: cement
Spotøeba: 1,5 kg/m2/mm
Doba zpracování: 30 min.
Doba vytvrzení: cca 3 hod
Pomìr míchání: 25 kg stìrkové hmoty : 5,75 l vody
Aplikace: zednická hladící lžíce, ocelová ozubená
stìrka
Doba schnutí: 24 h pøi tloušce do 10 mm
BH600031DE
Bona H605
Kusù
na paletì
Technická data:
ź bez rozpouštìdel
ź dobrá pøilnavost k mnoha podkladùm
ź vhodný pro podlahové topení
Bona H600
Kusy v balení
1-složkový základní penetraèní nátìr pro pøípravu podkladù pøed aplikací vyrovnávacích
stìrkových hmot, zejména Bona H600, Bona H610, Bona H660 nebo Bona H670. Bona
D510 lze též použít jako základ pro Bona D750. Je vhodný pro savé i nesavé podklady
(s výjimkou prùmyslových magnezitových potìrù a xylolitu) a pro døevotøískové desky,
podlahové panely apod.
Vlastnosti:
Bona S100
Balení
25 kg
1
40
Samonivelaèní stìrkovací hmota (síran vápenatý) na bázi alfa-semihydrátu. Vytváøí ploché
a savé podklady pro následnou instalaci elastických a textilních podlahových krytin a také pro
parkety v kombinaci se silanovými lepidly Bona.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
ź
Technická data:
Velmi nízké emise
Samonivelaèní
Samo vyhlazovací
Vysoká a rychlá pevnost
Témìø bez smrštìní a pnutí
BH605031M1
Doba zpracování: 45 min
Doba vytvrzení: 1,5 hod
Pomìr míchání: 25 kg stìrkové hmoty : 5,75 l vody
Aplikace: zednická hladící lžíce, ocelová ozubená
stìrka
Pokládka: po cca 24 hod
Spotøeba: 1,5 kg /m2/1 mm
25 kg
1
40
11
Pokládka
Stìrkové hmoty
Bona H610
Obj. èíslo
Technická data:
ź ideální pro vìtší plochy a prostory
ź vynikající vyrovnávací schopnost
ź po 24 hod možné pokrýt povrch
(do tloušky 3 mm)
ź certifikace CE
BH660031DE
Báze: cement, modifikováno polymerem
Spotøeba: 1,7 kg/m2/mm
Doba zpracování: 15 - 20 min.
Doba vytvrzení: po cca 2 - 4 hod
Pomìr míchání: 25 kg stìrkové hmoty : 5,0 l vody
Aplikace: zednická hladící lžíce, ocelová ozubená stìrka
Doba schnutí: 24 hod do tloušky 3 mm
25 kg
1
42 ks
Samonivelaèní stìrková hmota speciálnì urèena pro použití pro mozaikové, vícevrstvé
a masivní parkety. Je velmi vhodná pro použití ve velkých prostorách.
Vlastnosti:
Technická data:
ź vhodná pro potìry síranu
vápenatého, sádrokartónové desky
a lité asfaltové potìry
ź vynikající vyrovnávací schopnost
ź certifikace CE
BH670031DE
Báze: síran vápenatý, cement, modifikováno polymerem
Spotøeba: 1,6 kg/m2/mm
Doba zpracování: 25 - 30 min.
Doba vytvrzení: po cca 2 - 4 hod
Pomìr míchání: 25 kg stìrkové hmoty : 6,0 l vody
Aplikace: zednická hladící lžíce, ocelová ozubená stìrka
Doba schnutí: 24 hod do tloušky 5 mm
25 kg
1
42 ks
Zpevòující sklenìná vlákna urèená pøedevším pro zvýšení ohebnosti a pevnosti
samonivelaèních hmot, napø. Bona H600. Kromì toho také zvyšují pøilnavost a pevnost
stìrkovací hmoty. Bona Fibres nemìní vlastnosti použití stìrkovací hmoty Bona. Použití Bona
Fibres se doporuèuje na flexibilní podklady, napø. pøišroubovaná nebo pøitluèená prkna èi
døevotøískové desky, OSB desky nebo pøekližky.
Vlastnosti:
Technická data:
ź snadné pøidání a míchání
ź pravidelné rozprostøení v celé
tloušce stìrky, nebude plavat
pouze na povrchu stìrky
ź zvyšuje flexibilitu a roztažnost Bona
stìrek
BH500031
12
Báze: speciální cement
Spotøeba: 1,6 kg/m2/mm
Doba zpracování: 15 min.
Doba vytvrzení: po cca 1 hod
Pomìr míchání: 25 kg stìrkové hmoty : 5,5 l vody
Aplikace: zednická hladící lžíce, ocelová ozubená stìrka
Doba schnutí: 1 hod
Samonivelaèní cementová stìrková hmota speciálnì urèená pro použití pro mozaikové,
vícevrstvé, masivní a hotové parkety v komerèních prostorách /objektech.
Vlastnosti:
Bona Fibers
Kusù
na paletì
Technická data:
ź rychle tuhnoucí a rychleschnoucí –
mùže být pokládán po 60 min.
ź bez pnutí
ź vysoká pevnost a tvrdost
ź certifikace CE
Bona H670 Gips
Kusy v balení
Vyrovnávací cementová stìrkovací hmota se zvýšenou tvarovou stabilitou, zušlechtìná
umìlou pryskyøicí. Používá se k opravám a vyrovnání nerovností podlah a betonových ploch
v provozech a bytech.
Vlastnosti:
Bona H660 Object
Balení
Báze: alkalická sklenìná vlákna
Barva: bílá
0.25 kg
50
27 krabic
Pokládka
Vyrovnávací podložky
Bona U300
Obj. èíslo
Kusù
na paletì
Technická data:
ź snadná instalace
ź možné použití s rùznými Bona
lepidly
ź schváleno DIBt
Báze: jemná PU pìna a korkový granulát
Barva: hnìdá (korek), èerná / šedivá / hnìdá (PU pìna)
Pevnost v tahu: cca 0,8 N/mm2
Hoølavost: Cfl-s1 (EN 13501)
2 mm
AX36225002
30 m2
1
11
3 mm
AX36225003
20 m2
1
11
5 mm
AX36225005
16 m2
1
11
Netkaná vlnìná podložka z polyesteru, která snižuje napìtí v podkladu pøi pokládce
prefabrikovaných parket, masivních parket a laminátu na staré parkety nebo dalších
problematických podlah. Vlasové trhliny v podlahách mùžou být až do šíøky 0,5 mm. Vysoká
odolnost tohoto materiálu redukuje napìtí podkladu a nepøenáší síly na vrchní podlahu.
Schváleno nìmeckým institutem pro stavebnictví (DIBt).
Vlastnosti:
Technická data:
ź snadno se øeže
ź odlehèuje napìtí
ź možné použití s rùznými lepidly
Bona
ź schváleno DIBt
1 mm
Bona U340
Kusy v balení
Gumovo-korková vyrovnávací podložka, šíøe role 1 metr. Elastická tlumící podložka pod
døevìné parkety, plovoucí døevìné a laminátové podlahy, zlepšuje kroèejový hluk. V pøípadì
pøilepení podložky k podkladu lepidlem Bona a následnì celoplošným pøilepením parket
zvyšuje kvalitu podkladu. Schváleno nìmeckým institutem pro stavebnictví (DIBt).
Vlastnosti:
Bona U310
Balení
AX36310003
Báze: polyesterová – netkaná vlákna
Barva: svìtle zelená
Hmotnost: 160 g/m2
Tlouška: 0,8 mm
50 m 2
1
Podkladová deska (panel) z polyesterových vláken (4 mm), jenž redukuje síly pøenášené na
podklad, když se nainstaluje pøed finální pokládkou napø. keramické dlažby, pøírodního
kamene, døevìné podlahy atd. Vysoká pevnost umožòuje tolerovat vysoké zatížení (do 5,0
kN/m2 ). Je použitelná v domácnostech i v komerèních prostorách. Navíc, výraznì zlepšuje
zvukový útlum u všech typù podlah. Schváleno nìmeckým institutem pro stavebnictví (DIBt).
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
Technická data:
snadno se øeže a pokládá
odolává vlhkosti, plísni a hnilobì.
vysoké zatížení do 5,0 kN/m2
schváleno DIBt
4 mm
AX36340004
Materiál: deska z polyesterových vláken
Rozmìry: 1000 x 600 x 4 mm
Hmotnost: 4 mm = 3,1 kg/m2
Pevnost v tlaku: (DIN 53456) 10 N/mm2
Pevnost v ohybu: (DIN 53453) 2,0 N/mm2
Pevnost v tahu: (DIN 53457) 6,0 N/mm2
Tepelná vodivost: 5,0 kN/m2
Tøída reakce na oheò: klasifikace E (fl) podle EN 13501
0.6 m 2
1
200
13
Pokládka
Disperzní lepidla
Bona D700
Obj. èíslo
BD70001300GBBO
1 kg
10
500
Technická data:
ź dlouhá otevøená doba
ź pevná textura – drží tvar žeber po
ozubené špachtli
ź rychlé pøilepení
BD70504700CZBO
Báze: disperze polyvinylacetátu (PVAC)
Otevøená doba: cca 20 min.
Spotøeba: 850 – 1250 g/m2
22 kg
1
24
Disperzní lepidlo na parkety podle EN 14293 (tvrdé) / ISO 17178 (tvrdé) s nízkým obsahem
vody. Je obzvláštì vhodné pro døeva citlivá na bobtnání, nebo když je požadováno lepidlo
s velmi rychlým pøilepením.
Vlastnosti:
Technická data:
ź bez rozpouštìdel
ź velmi snadná aplikace
ź stabilní žebrování – drží tvar po
ozubené špachtli
ź rychlé pøilepení
BD72002800M1BO
Báze: disperze polyvinylacetátu (PVAC)
Otevøená doba: cca 15 min.
Spotøeba: 850 – 1250 g/m2
22 kg
1
24
1-složkové disperzní lepidlo s mokrým ložem neobsahující rozpouštìdla, které je zesílené
vlákny a slouží k lepení designových dílcových podlahovin z PVC a vinylù na savé podklady ve
vnitøních prostorech. Lepidlo s nízkými výpary je ideální díky krátké dobì odvìtrávání a vysoké
pøilnavosti k lepení designových dílcových podlahovin v pásech, obdélnících / ètvercích. Díky
své vysoké odolnosti vùèi smyku je minimalizován vznik spár u designových dílcových
podlahovin z PVC. V dùsledku toho ani není nutné dìlat zarážky a nebo zatížení prvkù
podlahy. Lepidlo je vhodné na použití pouze v interiéru.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
Technická data:
vysoká odolnost vùèi smyku
dobrá pøilnavost
snadné zpracování
minimalizace tvorby spár
designových dílcových podlahovin
z PVC
BD75002700DEBO
14
Báze: 1-složková PVAC
Spotøeba: 5-30 g/m2
Disperzní parketové lepidlo s nízkým obsahem rozpouštìdel (cca. 4% hmot., etylacetát,
etanol) podle EN 14293 (tvrdé)/ISO 17178 (tvrdé) s nízkým obsahem vody.
Vlastnosti:
Bona D750
Kusù
na paletì
Technická data:
ź rychleschnoucí
ź dlouhá doba otevøení
ź odolný vlhkosti
Bona D720
Kusy v balení
Bílé disperzní lepidlo bez rozpouštìdel, skupiny D3 dle normy EN 204. Je vhodné na lepení
plovoucích podlah s perem a drážkou.
Vlastnosti:
Bona D705
Balení
Báze: disperze na bázi etylen-vinylacetát-akrylát
Barva: béžová
Aplikace: ozubená špachtle Bona 350F (TKB A2)
Doba odvìtrávání: cca. 5min.
Doba zpracování: cca 25 – 30 min
Spotøeba: cca 200 – 300 g/m2 pøi 20°C a 50%rel.
vlhkosti vzduchu
14 kg
1
32
Pokládka
Reaktivní lepidla PU
Bona R200
Obj. èíslo
Balení
Kusy v balení
Kusù
na paletì
1-složková kapalina na bázi polyueratanu na opravu a plnìní dutých míst a znovupøipojení
volných parket a desek. Pøi použití pod, již døíve nalepené podlahy, Bona R200 vytvoøí pìnu,
což znovu vytvoøí propojení mezi podkladem a døevìným prvkem.
Vlastnosti:
Technická data:
ź snadno se používá
ź vynikající pøilnavost na vìtšinì
podkladù
ź lehce pìnivý
BR20005900DEBO
Báze: polyizokyanát prepolymer
Barva: svìtle hnìdá
Viskozita: tenký, tekutý
Doba schnutí: 4 hod
530 g
6
Bona R770
2-složkové polyuretanové lepidlo na parkety, odpovídající normì DIN 281. Toto lepidlo je též
vhodné pro celoplošné lepení laminátových podlahových prvkù. Díky chemické reakci se
vytvrzuje bez vzniku vysýchacích trhlin. Neobsahuje ani vodu, ani organická
rozpouštìdla.
Vlastnosti:
Technická data:
ź bez obsahu rozpouštìdel
ź bez obsahu vody – nedochází k
bobtnání døeva
ź velmi dobrá pøilnavost témìø ke
všem podkladùm
ź dobrá stabilita žebrování
ź dlouhá otevøená doba
BR77005000M1BO
Bona R777
Báze: smìs polyolu a MDI
Barva: složka A: bílá, složka B: hnìdá
Doba zpracování: 45 min.
Otevøená doba: 70 min.
Aplikace: ozubená špachtle
Spotøeba: 850 – 1250 g/m2
7 kg
1
60
2-složkové polyuretanové parketové lepidlo podle EN 14293 (tvrdé)/ISO 17178 (tvrdé). Bez
obsahu vody nebo organických rozpouštìdel. Lepidlo je vytvrzováno chemickou reakcí
(polyuretanové pryskyøice s izokyanátem) bez smrštìní. Bona R777 je obzvláštì vhodné pro
døeviny extrémnì náchylné k bobtnání (vlivem zvýšené vlhkosti) a pro málo savé/nesavé
podklady. Lepidlo lze také použít k celoplošnému lepení laminátových podlahových prvkù.
Vlastnosti:
Technická data:
ź žádné bobtnání døeva
ź výborná pøilnavost k témìø všem
podkladùm a døevìným materiálùm
ź stabilní žebrování - drží tvar po
ozubené špachtli
ź dlouhá doba otevøení (110 minut)
Báze: smìs polyolu a pMDI
Barva výrobku: složka A: bílá, složka B: hnìdá
Spec. hmotnost: 1,5 g/cm3
Aplikace: ozubená špachtle
Doba zpracování: cca 70 min.
Otevøená doba: cca 110 min.
Spotøeba: 850 – 1250 g/m2
BR77705000M2BO
7 kg
1
60
BR77702700M1BO
14 kg
1
60
15
Pokládka
Reaktivní lepidla PU
Bona R778
Obj. èíslo
Kusù
na paletì
Technická data:
ź žádné bobtnání døeva
ź výborná pøilnavost k témìø všem
podkladùm a døevìným materiálùm
ź stabilní žebrování - drží tvar po
ozubené špachtli
ź dlouhá doba otevøení (110 minut)
BR77802400M1BO
Reaktivní lepidla na bázi silanu
Obj. èíslo
Báze: smìs polyolu a pMDI
Barva výrobku: složka A: bílá, složka B: hnìdá
Spec. hmotnost: 1,7 g/cm3
Aplikace: ozubená špachtle
Doba zpracování: cca 40 min.
Otevøená doba: cca 110 min.
Spotøeba: 850 – 1250 g/m2
10 kg
Balení
1
60
Kusy v balení
Kusù
na paletì
1-složkové elastické univerzální lepidlo na bázi silanu ISO 17178 (elastické), urèené pro lepení
vícevrstvých døevìných podlah (EN 14293) a masivních podlah. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo
odolné vùèi smyku, klade však malý odpor pøi smršování podlahových prvkù a proto
nenamáhá podklad. Použití penetrace v pøípadì kvalitního podkladu není tøeba. Lepidlo
tvrdne chemickou reakcí s vlhkostí.
Vlastnosti:
Technická data:
ź dobrá pøilnavost na témìø všechny
podklady a døevìné materiály
ź zbytky lepidla se lehce odstraní z
povrchu
ź dobrá stabilita žeber
ź rychlá poèáteèní pevnost lepidla
16
Kusy v balení
2-složkové polyuretanové parketové lepidlo podle EN 14293 (tvrdé)/ISO 17178 (tvrdé). Bez
obsahu vody nebo organických rozpouštìdel. Lepidlo je vytvrzováno chemickou reakcí
(polyuretanové pryskyøice s izokyanátem) bez smrštìní. Je obzvláštì vhodné pro døeviny
extrémnì náchylné k bobtnání (vlivem zvýšené vlhkosti) a pro málo savé/nesavé podklady. Lze
také použít k celoplošnému lepení laminátových podlahových prvkù.
Vlastnosti:
Bona R848
Balení
Báze: silanová - prepolymer
Barva: béžová
Hustota: 1,6 g/cm3
Aplikace: ozubená špachtle
Otevøená doba: cca 30 min.
Spotøeba: 850 – 1250 g/m2
BR84802800M1BO
15 kg
1
44
BR84805400M1BO
24 kg
1
32
BR84805600M1BO
600 ml
20
36
BR84805700M1BO
1800 ml
6
30
BR84805800M1BO
2810 ml
4
21
BR84806800M1BO
5400 ml
2
35
Pokládka
Reaktivní lepidla na bázi silanu
Bona R848T
Obj. èíslo
Kusù
na paletì
Technická data:
ź rychlý nábìh lepící síly
ź bez obsahu vody a rozpouštìdel
ź dobrá pøilnavost k témìø všem
podkladùm a døevìným materiálùm
ź dobrá stabilita žeber
ź dlouhá otevøená doba
Báze: 1-složkové, modifikované silanem
Barva: béžová
Hustota: 1,6 g/cm3
Aplikace: ozubená špachtle
Otevøená doba: cca 30 min.
Spotøeba: 850 – 1250 g/m2
BR848T2800M1BO
15 kg
1
44
BR848T6800M1BO
5400 ml
2
35
Univerzální elastické 1-složkové lepidlo modifikované silanem ISO 17178 (tvrdé elastické),
urèené pro lepení parket a palubek z masivního døeva. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo, jako
bìžná parketová lepidla odolné vùèi smyku, klade však malý odpor pøi smršování
podlahových prvkù, a proto šetøí podklad. Základní nátìr (penetrace) zpravidla není potøeba.
Lepidlo je vytvrzováno chemickou reakcí s okolní vlhkostí, doba mezi nanesením a slepením
èiní asi 40 min. Vzhledem k pomìrnì vysoké pevnosti je lepidlo vhodné zejména pro masivní
parkety.
Vlastnosti:
Technická data:
ź univerzální lepidlo
ź pevné ve smyku a elastické
ź velmi dobrá pøilnavost prakticky ke
všem druhùm podkladù a døeva
ź umožòuje pokládku do 24 hod
ź dobrá stabilita žeber
ź penetrace není tøeba
ź dlouhá otevøená doba
Bona R850T
Kusy v balení
Podle ISO 17178 elastické 1-složkové parketové lepidlo na bázi silanu. Má vyšší viskozitu než
Bona R848 a je vylepšeno vyšší stabilitou žeber a má rychlý nábìh lepící síly. Lze ho použít k
pokládce vícevrstvých a hotových parket a rozmìrovì stálých parketových prvkù z masivu,
jako jsou parketové øemeny nebo mozaika. Riziko tvorby dutých míst bude minimalizováno.
Síly napìtí vùèi podkladu jsou redukovány. Použití penetrace všeobecnì není nutné. Lepidlo
tvrdne chemickou reakcí s vlhkostí.
Vlastnosti:
Bona R850
Balení
Báze: pøed polymer modifikovaný silanem
Rozpouštìdlo: neobsahuje rozpouštìdla podle
TRGS 610
Barva: béžová
Hustota: 1,5 g/cm3
Aplikace: ozubená špachtle
Otevøená doba: cca 40 min.
Spotøeba: 850 – 1500 g/m2
BR85005000M1BO
7 kg
1
60
BR85002800M2BO
15 kg
1
44
Vysoce elastické 1-složkové lepidlo vytvoøené na základì Bona R850 (ISO 17178 – tvrdé
elastické). Lepidlo je urèené pro aplikací pistolí. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo, jako bìžná
parketová lepidla odolné vùèi smyku, klade však malý odpor pøi smršování podlahových
prvkù, a proto šetøí podklad. Vzhledem k vysoké pevnosti je lepidlo vhodné pro témìø
všechny druhy parket.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
Technická data:
navrženo pro Bona OptiSpread
penetrace není tøeba
bez obsahu vody a rozpouštìdel
umožòuje pokládku do 24 hod
dobrá stabilita žebrování
dlouhá otevøená doba
Báze: polymer modifikovaný silanem
Barva: béžová
Hustota: 1,6 g/cm3
Aplikace: ozubená špachtle, OptiSpread
Otevøená doba: cca 40 min.
Spotøeba: 850 – 1500 g/m2
BR850T2800GBBO
15 kg
1
44
BR850T5600M1BO
600 ml
20
36
BR850T5700M1BO
1800 ml
6
30
BR850T5800M1BO
2810 ml
4
21
BR850T6800M1BO
5400 ml
2
35
17
Pokládka
Reaktivní lepidla na bázi silanu
Bona R860
Obj. èíslo
ź
ź
ź
ź
ź
Báze: silanem modifikovaný pøedpolymer
Barva: béžová
Hustota: 1,52 g/cm3
Aplikace: ozubená špachtle
Otevøená doba: cca 20 min. (5 min. pøi pøidání vody)
Spotøeba: 850 – 1250 g/m2
15 kg
1
44
Tvrdé elastické 1-složkové lepidlo modifikované silanem podle ÈSN EN 14293 /ISO 1718
(tvrdé). Ve vytvrzeném stavu je lepidlo, jako bìžná parketová lepidla odolné vùèi smyku, klade
však malý odpor pøi smršování podlahových prvkù, a proto šetøí podklad. Penetrace
zpravidla není tøeba. Lepidlo je vytvrzováno chemickou reakcí s okolní vlhkostí. Vzhledem
k pomìrnì vysoké pevnosti je lepidlo vhodné zejména pro masivní parkety. Navrženo pro
použití s aplikátorem Bona OptiSpread. Možnost nanášení i špachtlí.
Vlastnosti:
Technická data:
ź tvrdì elastické
ź bez obsahu vody a rozpouštìdel
ź velmi dobrá pøilnavost prakticky ke
všem druhùm podkladù a døeva
ź navrženo pro Bona OptiSpread,
možnost nanášení i špachtlí
Báze: prepolymer modifikovaný silanem
Barva: béžová
Hustota: 1,7 g/cm3
Aplikace: OptiSpread, ozubená špachtle
Otevøená doba: cca 40 min.
Spotøeba: 850 – 1500 g/m2
BR870T5700M1BO
1800 ml
6
30
BR870T5800M1BO
2810 ml
4
21
Konstrukèní elastické lepidlo na bázi silanu. Neobsahuje zmìkèovadla. S jeho extrémnì
vysokou “zelenou“ sílou a extrémnì rychlým pøilepením je speciálnì urèeno k opravám
døevìných podlah, pokládaných na silanová lepidla nebo k instalaci soklových podlahových
lišt. Lepící proces lze urychlit nástøikem malého množství vody na podklad nebo pokropit
lepidlo. Použití penetrace není všeobecnì nutné.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
Technická data:
extrémnì rychlé pøilepení
mìkce elastické, vysoká pevnost
bez obsahu vody a rozpouštìdel
dobrá pøilnavost døeva k témìø
všem podkladùm a døevìným
materiálùm
BR88000300M1BO
18
Kusù
na paletì
Technická data:
extrémnì rychlé pøilepení
použití penetrace není nutné
bez obsahu vody a rozpouštìdel
snadno se aplikuje a zpracovává
pevná textura – drží tvar lepidlových
žeber
BR86002800DEBO
Bona R880
Kusy v balení
Elastické silanové lepidlo na parketové podlahy podle EN 14203 (mìkké)/ (ISO 17178 – tvrdé
elastické). Neobsahuje zmìkèovadla. S jeho extrémnì vysokou “zelenou“ sílou a extrémnì
rychlým pøilepením je speciálnì urèeno k lepení vrstvených parketových prvkù. Lepící proces
lze urychlit nástøikem malého množství vody na podklad nebo pokropit lepidlo. Použití
penetrace není všeobecnì nutné. Produkty Bona R410 nebo Bona R580 lze použít jako
penetraci a bariéru proti vlhkosti.
Vlastnosti:
Bona R870
Balení
Báze: predpolymer modifikovaný silanem
Barva: krémová
Hustota: 1,4 g/cm3
Aplikace: kartušová pistole
Otevøená doba: cca 10 min.
Zatížení: 4 – 8 hod.
330 ml
12
75
Pokládka
Náøadí a pøíslušenství
Stìrka na Bona R580
Stìrka na lepidla
Typ
Obj. èíslo
Balení
Kusy v balení
Zubová špachtle (A3) k nanesení bariéry proti vlhkosti Bona R580.
500F (A3)
AT31400280
180 x 150 mm
10
500F (A3)
AT31400380
250 x 150 mm
10
Ozubené stìrky pro aplikaci lepidel.
200F (A2)
AT31413180
180 x 150 mm
10
200F (A2)
AT31413250
250 x 150 mm
10
850F (B3)
AT31401180
180 x 150 mm
10
850G (B6)
AT31402180
180 x 150 mm
10
850G
AT31402250
250 x 150 mm
10
1000F (B8)
AT31403180
180 x 150 mm
10
1000G (B10)
AT31404180
180 x 150 mm
10
1000G
AT31304250
250 x 150 mm
10
1250F (B12)
AT31405180
180 x 150 mm
10
1250G (B13)
AT31406180
180 x 150 mm
10
1500F (B14)
AT31409180
180 x 150 mm
10
1500G (B16)
AT31410180
180 x 150 mm
10
423010010
1
1
Vytlaèovací špachtle
na lepidlo modrá
Pistole Soraton
Aplikaèní pistole na Bona R850 - pro 310 ml nebo 600 ml salámy.
310 ml
AT32040000
1
1
600 ml
AT32042000
1
1
19
Pokládka
Náøadí a pøíslušenství
Bona Optispread 2.0
Typ
Obj. èíslo
Balení
Lehký aplikátor lepidla pro rychlé a pohodlné nanášení lepidla v rezidenèních a menších
prostorách. Vybaven 250 mm trubicí, která je perfektní pøi instalaci parket a zároveò jeho
inovativní konstrukce zajišuje snadnou a èistou práci se strojem. Tubus je uvnitø ošetøen
Teflonem, stroj je vybaven opìrnými nohami. V balení jsou 4 aplikaèní trubice, 2 menší trubice
(cca. 850 g/m2) a 2 vìtší trubice (cca. 1250 g/m2) a zároveò i praktický pøepravní vak. Pro
použití musí být aplikátor pøipojen ke vzduchovému kompresoru.
Vlastnosti:
Technická data:
ź pro rychlou, snadnou a
ergonomickou aplikaci lepidla v
residenèních prostorech
ź snižuje spotøebu lepidla
ź maximální spotøeba lepidla
ź vysoká kvalita, antikorózní
Délka: 1137 mm (aplikátor)
Hmotnost: 8,5 kg (bez lepidla)
Salám: 2810 ml
Aplikaèní lišta: gramáž nanášení lepidla 850 g/m2
a 1250 g/m2
Aplikaèní lišta rozmìr: délka 250 mm
Lepidla do aplikátoru: Bona R848T, Bona R850T
AT32046039
Aplikaèní lišta
Bona OptiSpread 2.0
Bona OptiSpread 2.0 Accu
1
Náhradní aplikaèní hlavice pro Bona OptiSpread 2.0.
850 G
AT32046040
250 mm
1
1250 G
AT32046041
250 mm
1
Aplikátor na baterii pro absolutní mobilitu. Lehký aplikátor lepidla pro rychlé a pohodlné
nanášení lepidla v rezidenèních a menších prostorách. Vybaven 250 mm trubicí, která je
perfektní pøi instalaci parket a zároveò jeho inovativní konstrukce zajišuje snadnou a èistou
práci se strojem. Tubus je uvnitø ošetøen Teflonem, stroj je vybaven opìrnými nohami pro
pøípad uvedení stroje do klidového režimu. V balení jsou 4 aplikaèní trubice, 2 menší trubice
(cca. 850 g/m2) a 2 vìtší trubice (cca. 1250 g/m2) a zároveò i praktický pøepravní vak.
Vlastnosti:
Technická data:
ź baterie pro plnou mobilitu
ź pro rychlou, snadnou a
ergonomickou aplikaci lepidla v
residenèních prostorech
ź snižuje spotøebu lepidla
ź maximální spotøeba lepidla
ź vysoká kvalita, antikorózní tìlo
AT32046047
20
Kusy v balení
Délka: 1360 mm (aplikátor), 2221 mm (vè. lepidla)
Hmotnost: 8,9 kg (bez lepidla)
Salám: 2810 ml
Baterie: 18 Volt Li (1,5 Ah)
Aplikaèní lišta: gramáž nanášení lepidla 850 g/m2
a 1250 g/m2
Aplikaèní lišta rozmìr: délka 250 mm
Lepidla do aplikátoru: Bona R848T, Bona R850T
1
Pokládka
Náøadí a pøíslušenství
Bona Optispread 100 Accu
Typ
Obj. èíslo
Balení
Aplikátor na baterii pro absolutní mobilitu. Výkonný aplikátor lepidla pro rychlé a ergonomické
nanášení lepidla ve vzpøímené poloze v komerèních a vìtších prostorech. Díky aplikaèní lištì o
rozmìru 500 mm je možné nanášet lepidlo velmi rychle a tím snížit dobu instalace. Èisté
a snadné ovládání je zajištìno díky inovativní konstrukci aplikaèní lišty. Tubus je uvnitø ošetøen
Teflonem, stroj je vybaven opìrnými nohami. V balení jsou 4 aplikaèní lišty, 2 menší (cca. 850
g/m2) a 2 vìtší lišty (cca. 1250 g/m2) a 2 baterie pro Bona OptiSpread 100 Accu.
Vlastnosti:
Technická data:
ź pohánìn baterií – absolutní mobilita
ź pro rychlou, snadnou a
ergonomickou aplikaci lepidla v
residenèních prostorech
ź snižuje spotøebu lepidla
ź maximální spotøeba lepidla
ź vysoká kvalita, antikorózní
Délka: 1378 mm (aplikátor), 2398 mm (vè. lepidla)
Hmotnost: 12 kg (bez lepidla)
Salám: 5400 ml
Baterie: 14,4 V (1,4 Ah)
Aplikaèní lišta: nanášení lepidla 850 g/m2 a 1250 g/m2
Aplikaèní lišta rozmìr: délka 500 mm
Lepidla do aplikátoru: Bona R848T, Bona R850T,
Bona R870
AT32046046
Aplikaèní lišta
Bona OptiSpread 100 Accu
Kusy v balení
1
Aplikaèní lišta pro Bona OptiSpread 100 Accu. Rozmìr: délka 500 mm
1500 F/G
AT32046044
500 mm
1
1250 G
AT32046043
500 mm
1
Bona Cleaning Wipes
Èistící utìrky pro tìžko odstranitelné materiály. Pro snadné odstranìní neèistot.
AT322100
Další produkty
Písek
pro nivelaèní hmoty a R410
Obj. èíslo
72
Balení
Kusy v balení
Kusù
na paletì
Jemný køemièitý písek pro zapískování produktù Bona R410 a Bona R580. Zároveò mùžeme
dodat do stìrek Bona pro navýšení tloušky. Zrnitost 0,3 – 0,8 mm.
AX36500000
25 kg
1
40
21
Klíèem k perfektnì vybroušenému povrchu podlahy je perfektní kombinace brusek
a brusiv na døevìné podlahy. Brusné stroje, brusiva a pøíslušenství Bona nejen že pøináší
výjimeèné výsledky, ale náš kompletní systém produktù pøináší maximální úèinnost,
ergonomii a bezpeènost.
Díky inovacím, jako napøíklad zavedením bezprašného broušení, se vždy snažíme najít
nové zpùsoby, jak zlepšit pracovní prostøedí podlaháøù. Tohoto roku jsme opìt potlaèili
hranici udržitelné inovace pøedstavením Bona FlexiSand Pro System a Bona Power
Drive – je to první stroj na svìtì, který byl speciálnì vyroben pro broušení až na holé
døevo ve všech smìrech.
1. Bona DCS
2. Bona Belt
3. Bona Scorpion
4. Bona Edge
5. Bona FlexiSand
6. Bona Buffer
7. Bona Mini Buffer
8. Podlaháøské vysavaèe
9. Ostatní náøadí
10. Brusiva
22
Broušení
Bezprašné broušení
Bona DCS 70
Obj. èíslo
Kusy v balení
Vysoce výkonný systém bezprašného broušení podlah. Je osazen filtrem s dlouhou životností
a prachovým pytlem, jehož kapacita je osmkrát vìtší, než u bìžných pytlù. Tyto dvì vlastnosti
umožòují podstatné prodloužení pracovního nasazení. Zcela utìsnìný systém zabraòuje úniku
brusného prachu pøi výmìnì prachového pytle, zaruèuje bezprašný proces pøi všech etapách.
Bona DCS 70 lze snadnìji pøepravovat díky ergonomickému madlu a velkým pojezdovým
koleèkùm.
Vlastnosti:
Technická data:
ź bezprašný systém
ź ergonomický design a snadná
pøeprava
ź mírná spotøeba energie
ź rychlé a snadné uzavøení pytle na
prach. Unikátní system Longopac
AMO530005
Pytel LongoPac
pro Bona DCS
Balení
Váha: 38 kg
Míry: 800 x 600 x 1200 mm
Kapacita prachu: 70 l
Motor: 230 V, 50 – 60 Hz, 1400 W, 5 A
Proud vzduchu se 7,5 m hlubokou hadicí: 250 m3 /h
Hrubý filtr: Kónicky skládaný polyesterový filtr, 1.0 m3
Jemný filtr: Tøída H 13 (99.996%, 0.3 µm), 0,66 m3
Prùmìr ústí hadice: Ø 35 mm
Délka hadice: 7,5 m vèetnì pøipojovacích adaptérù pro
všechny brusky Bona/Bona KT
1
1
20 m
1
Pytel urèen pro Bona DCS á 25 m.
ASO539001
Adapter kit 1
DCS koncovky pro Hummel - redukce pro propojení vysavaèe Bona DCS 70 s
konkurenèními bruskami jako jsou Lägler Hummel, Super Hummel, Elf a Profit.
ASO539910
Adapter kit 2
1
DCS koncovky pro Flip – redukce pro propojení Bona DCS 70 s konkurenèní bruskou Lägler
Flip.
ASO539920
1
23
Broušení
Válcové brusky
Bona Belt
Typ
Technická data:
široká škála využití
snadná ovladatelnost a pøeprava
jednoduchá výmìna válcù
ergonomická páka pro zvedání a
spouštìní válce
ź komfortní pøístup k válci a øemenu
ź
ź
ź
ź
AMO110000.3
230 V / 50 Hz
1
2.2 kW
200 mm
AMO110001.3
230 V / 50 Hz
1
2.2 kW
Pøídavné závaží 7 kg pro brusku Bona Belt.
ASO991110
1
Externí redukce podpìtí pro každou brusku. Pro brusky, které nemají zabudován soft – nebo
easy-start system.
ASO903690
24
1
Umožòuje pøipojení Bona Belt k Bona DCS 70 pro použití s bìžným kabelem 230 V.
ASO903670
Soft Starter
1
Bezpeènostní bederní pás.
ASO991215
Bona CEE Adapter
1
Transportní koleèka pro snadnou pøepravu brusky Bona Belt.
ASO995022
Bederní pás
Šíøka válce: 200 a 250 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 750 mm, 250 x 750 mm
Motor: výkon 2,2 kW, 2400 ot./min.
Napìtí: 230 V
Váha: 74 kg
250 mm
7 kg
Transportní koleèka
kW
Kusy v balení
Díky funkènímu designu je bruska Bona Belt snadno ovladatelná a navíc speciálnì
konstruovaná transportní koleèka usnadòují pøevoz brusky mezi jednotlivými zakázkami.
Bruska Bona Belt je výkonný a efektivní stroj, se dvìma volitelnými šíøkami válcù 200 a 250
mm a díky tomu lze stroj využít k mnoha úèelùm. Funkce Easy-Start zajišuje spolehlivé
zapnutí v jakýchkoliv podmínkách. Bruska Bona Belt má velmi úèinný vysavaè, který
minimalizuje prašnost v okolí. Pro optimální odsávání prachu je Bona Belt kompatibilní s Bona
DCS 70.
Vlastnosti:
Pøídavné závaží
V / Hz
Obj. èíslo
1
Broušení
Válcové brusky
Bona Belt HD
Typ
Obj. èíslo
V / Hz
Kusy v balení
kW
Bruska dokáže udìlat z každé práce malièkost. Je to skuteènì stroj pro tìžkou práci
s vysokým výkonem a efektivitou. Unikátní dvourychlostní øemenice a nìkolika stupòové
nastavení tlaku válce zaruèuje optimální brusnou kvalitu bez ohledu na druh døeva. Brusku lze
snadno rozebrat na tøi èásti a rychle znovu sestrojit. Síla, spolehlivost a schopnost – vše co
potøebuje válcová bruska. Pro optimální odsávání prachu je Bona Belt HD kompatibilní s Bona
DCS 70.
Vlastnosti:
Technická data:
ź vyvinuta pro nejtìžší broušení
ź dvì rychlosti pro optimální výsledek
broušení
ź lehce nastavitelný tlak: až 50%
hmotnosti stroje mùže být
pøeneseno na brusný válec
ź speciální válec na drásání podlah
ź snadná výmìna brusných papírù bez
náøadí
Šíøka válce: 200 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 750 mm
Motor: výkon 2,2/3,0/3,7 kW, 1850/2050 ot./min.
Napìtí: 230 V
Váha: 80/83/85 kg
200 mm
AMK170000
230 V / 50 Hz
1
3.7 kW
200 mm
AMK171000
400 V / 50 Hz
1
3 kW
200 mm
AMK170001
230 V / 50 Hz
1
3.7 kW
200 mm
AMK170002
230 V / 60 Hz
1
3 kW
200 mm
AMK172000
230 V / 50 Hz
1
3 kW
200 mm
AMK172001
230 V / 50 Hz
1
3 kW
200 mm
AMK173000
230 V / 50 Hz
1
2.2 kW
200 mm
AMK171010
220 V / 60 Hz
1
3.7 kW
Kompaktní bruska schopná zastat dobrou práci. Navržena tak, aby byla perfektní kombinací
výkonnosti, síly a snadné manipulace s bruskou. Brusku lze snadno rozebrat na tøi èásti
a rychle znovu sestavit v nìkolika jednoduchých krocích. Pro optimální odsávání prachu je
Bona Belt Lite kompatibilní s Bona DCS 70.
Bona Belt Lite
Vlastnosti:
Technická data:
ź optimální rovnováha mezi váhou a
ź
ź
ź
ź
tlakem válce
mimoøádnì dobrá ovladatelnost
lehce nastavitelný tlak: až 50%
hmotnosti stroje mùže být
pøeneseno na brusný válec
speciální válec na drásání podlah
snadná výmìna brusných papírù bez
náøadí
Šíøka válce: 200 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 750 mm
Motor: výkon 2,2 kW, 2400 ot./min.
Napìtí: 230 V
Váha: 60 kg
200 mm
AMK175000
230 V / 50 Hz
1
2.2 kW
200 mm
AMK175001
230 V / 50 Hz
1
2.2 kW
200 mm
AMK175010
220 V / 60 Hz
1
2.2 kW
25
Broušení
Válcové brusky
Bona Scorpion
Typ
Obj. èíslo
ź
ź
ź
ź
kompaktní bruska s vysokou úèinností
elektrická pojistka na rukojeti
speciální válec na drásání podlah
jednoduché nasazování a vymìòování
brusného papíru bez náøadí
TYNEX drásací válec
26
Šíøka válce: 200 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 480 mm
Motor: výkon 1,2 kW, 3000 ot./min.
Napìtí: 230 V
Váha: 45 kg
200 mm
AMK180000
230 V / 50 Hz
1
1.5 kW
200 mm
AMK180002
230 V / 50 Hz
1
1.5 kW
200 mm
AMK180011
115 V / 50 Hz
1
1.5 kW
200 mm
AMK180001
240 V / 50 Hz
1
1.5 kW
200 mm
AMK180010
115 / 60 Hz
1
1.5 kW
Stejný výkon a snadné ovládání jako Bona Scorpion, verze DCS je dodávána s vysavaèem
Dust Care, který funguje nezávisle na brusce, a tak mùže být pøipojen také na jiné stroje.
Bona Scorpion DCS je perfektní kombinací funkènosti, spolehlivosti, bezpeènosti a snadného
ovládání a bezprašného broušení.
ź
ź
ź
ź
METAL drásací válec
kW
Technická data:
Vlastnosti:
Pytel na prach
Kusy v balení
Bruska s rozpínatelným válcem byla navržena jako profesionální stroj, který mùže snadno
a bezpeènì ovládat kdokoliv. Unikátní elektrická pojistka, která sama zastaví brusku v pøípadì
nehody zajišuje její bezpeèný provoz. Bona Scorpion je perfektní kombinací funkènosti,
spolehlivosti, bezpeènosti a snadného ovládání.
Vlastnosti:
Bona Scorpion DCS
V / Hz
Technická data:
integrovaný DCS vysavaè
3 stupnì ovládání tlaku
ovládací tlaèítko na rukojeti
jednoduché nasazování a
vymìòování brusného papíru bez
náøadí
Šíøka válce: 200 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 480 mm
Motor: výkon 1,3 kW + 1,2 kW, 3000 ot./min.
Napìtí: 230 V
Váha: 43 kg
200 mm
AMK185000
230 V / 50 Hz
1
1.3 kW
200 mm
AMK185001
230 V / 50 Hz
1
1.3 kW
200 mm
AMK185010
115 V / 50 Hz
1
1.3 kW
200 mm
AMK185011
115 V / 60 Hz
1
1.3 kW
Jednorázový mikrovláknový pytel na prach pro válcové brusky Belt a Scorpion.
Velký
ASO991011
1
Malý
ASO992011
1
Drátìný drásací válec pro válcové brusky urèen pro hrubé drásání. Pro jemné drásání použijte
TYNEX nylonový kartáè s brusivem.
195 mm
ASK6099940045
Bona Belt HD
1
195 mm
ASK1999940045
Bona Belt Lite
1
195 mm
ASK2999940045
Bona Scorpion
1
Nylonový drásací válec pro válcové brusky, urèen pro jemné drásání. Pro hrubé drásání
použijte METAL drátìný válec.
195 mm
ASK6099940046
Bona Belt HD
1
195 mm
ASK1999940046
Bona Belt Lite
1
195 mm
ASK2999940046
Bona Scorpion
1
Broušení
Okrajové brusky
Bona Edge XL
Typ
Obj. èíslo
ź
ź
ź
ź
kW
Technická data:
efektivnì sbírá prach
vysoká úèinnost broušení
výkonný motor
úèinné odsávání
220 mm
AMO230009.3
Šíøka disku: 178 mm
Váha: 14,5 kg
Délka ramene: 220 mm
Motor: výkon 2,0 kW, 3000 ot./min.
Napìtí: 230 V
230 V / 50 Hz
1
2.0 kW
Extrémnì výkonná bruska, která se velmi snadno ovládá. Bruska je vybavena suchým zipem
pro uchycení brusiva. Zachycuje prach lépe než vìtšina okrajových brusek na trhu. Je
vybavena lampou pro lepší viditelnost a je snadno ovladatelná díky kratšímu brusnému
ramenu. Pro optimální odsávání prachu je Bona Edge kompatibilní s Bona DCS 70.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
Technická data:
efektivnì sbírá prach
vysoká úèinnost broušení
výkonný motor
úèinné odsávání
130 mm
Bona CombiEdge
Kusy v balení
S ramenem 220 mm je extrémnì silná okrajová bruska. Bruska je vybavena suchým zipem
pro uchycení brusiva. Zachycuje prach lépe než vìtšina okrajových brusek na trhu. Je
vybavena lampou pro lepší viditelnost a je snadno ovladatelná. Pro optimální odsávání prachu
je Bona Edge XL kompatibilní s Bona DCS 70.
Vlastnosti:
Bona Edge
V / Hz
AMO230018.3
Šíøka disku: 178 mm
Váha: 14,5 kg
Délka ramene: 130 mm
Motor: výkon 2,0 kW, 3000 ot./min.
Napìtí: 230 V
230 V / 50 Hz
1
2.0 kW
Lehká a flexibilní okrajová bruska. Brusku mùžeme použít se 120 mm krátkým ramenem nebo
330 dlouhým ramenem. Výmìna je možná v nìkolika jednoduchých krocích. 330 mm dlouhé
rameno snadno dosahuje pod radiátory a jiná tìžce dostupná místa. Lehká a vysoce efektivní
okrajová bruska je také vybavena èelním LED svìtlem pro lepší viditelnost. Pro optimální
odsávání prachu je Bona CombiEdge kompatibilní s Bona DCS 70.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
Technická data:
lehce vymìnitelné rameno
velmi snadná ovladatelnost
integrovaná LED lampa
úèinné odsávání
Šíøka disku: 150 mm
Váha: krátké rameno 7,5 kg; dlouhé rameno
8,3 kg
Délka ramene: 120/330 mm
Motor: výkon 1,15 kW, 3300 ot./min.
120 mm
AMK282000
230 V / 50 Hz
1
1.15 kW
330 mm
AMK281000
230 V / 50 Hz
1
1.15 kW
120 / 330 mm
AMK282000
230 V / 50 Hz
1
1.15 kW
27
Broušení
Okrajové brusky
Bona DualEdge
Typ
Obj. èíslo
V / Hz
kW
Kusy v balení
Okrajová bruska, která je velmi snadno ovladatelná díky proti sobì rotujícím 100 mm dvojitým
diskùm. Disky zaruèují efektivní broušení, stabilitu, vysokou rychlost a zároveò odvádí prach
k vysavaèi. Bona DualEdge lze používat podélnì, stejnì tak krouživými pohyby. Bruska má
navíc LED pøední svìtlo pro lepší osvìtlení. Revoluèní koncepce výraznì zvyšuje pracovní
rychlost. Pro optimální odsávání prachu je Bona DualEdge kompatibilní s Bona DCS 70.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
Technická data:
proti sobì rotující dvojité disky
lepší dostupnost v rozích místnosti
vysoká rychlost broušení
integrovaná LED lampa
Šíøka disku: 100 mm
Váha: 9 kg
Délka ramene: 155 mm
Motor: výkon 1,15 kW, 4500 ot./min.
Napìtí: 230 V
155 mm
AMK270000
230 V / 50 Hz
1
1.15 kW
155 mm
AMK270001
240 V / 50 Hz
1
1.15 kW
155 mm
AMK270010
115 V / 60 Hz
1
1.15 kW
Pytel na prach malý
Jednorázový mikrovláknový pytel na prach pro okrajové brusky Edge.
ASO0992011
FlexiSand System
Bona FlexiSand
Typ
Obj. èíslo
Balení
Kusy v balení
ź
ź
ź
ź
Technická data:
silný, jedno-rychlostní motor
skládací rukoje pro snadnou pøepravu
velká koleèka pro snadnou manipulaci
kompatibilní s Bona Power Drive
Prùmìr disku: 407 mm
Váha: 45 kg
Motor: výkon 1,5 kW, 147 ot./min.
Napìtí: 230 V
Ø 407 mm
AMO310001
230 V / 50 Hz
1
1.5 kW
Ø 407 mm
AMO310002
230 V / 50 Hz
1
1.9 kW
Flexibilní vysavaè, který se dá použít jako pøipojený pevnì k brusce vèetnì nádoby na prach
a nebo samostatnì pojízdný na koleèkách.
Technická data:
Motor: výkon 1000 W
El. napìtí: 220 – 240 V
Proud vzduchu, max: 163 m3/h
Kapacita sáèku: 23 l
Váha: 7,5 kg
AMK3100030581
28
Kusù
na paletì
Výkonný a flexibilní stroj, který mùže být vybaven rùznými unašeèi pro rùzné druhy
podlaháøských prací. Díky výkonnému motoru a silné konstrukci funguje snadno
a rovnomìrnì i pøi tìžkých zakázkách. Bona FlexiSand je kompatibilní s Bona Power Drive
(ozubený talíø s rotaèními disky, který umožòuje výkonné broušení všemi smìry až na holé
døevo). Pro optimální odsávání prachu je Bona FlexiSand kompatibilní s Bona DCS 70.
K dispozici 1.5 a 1.9 kW motor.
Vlastnosti:
Bona FlexiVacuum
1
1
Broušení
FlexiSand System
Bona Power Drive
Typ
Obj. èíslo
Technická data:
ź broušení ve všech smìrech, až na holé
døevo
ź minimalizuje broušení okrajù.
Ponechává pouze 3 cm široký pruh od
stìny místnosti
ź fantastický plochý a hladký vybroušený
povrch
ź eliminuje riziko škrábancù na døevìné
podlaze
Ø 407 mm
Bona unašeè univerzální
ASO312530
ASO312520
4 x Ø 150 mm
1
6 x Ø 125 mm
1
ASO319934
4 x Ø 150 mm
4
ASO319936
6 x Ø 125 mm
6
Unašeè univerzální je dodáván s bruskou Bona FlexiSand. Je to univerzální víceúèelový
unašeè, který mùže být použitý s padem na olejování nebo moøení døevìné podlahy. Pokud je
pad a møížka pøichycena na univerzální unašeè, je mezibroušení velmi snadné. Olejované
povrchy se mohou leštit pro zvýšení lesku podlahy.
ASO312501
6
Dvì výkonné LED lampy pro Bona FlexiSand 1.5 umožòují broušení v místech s nízkou
svìtelností.
ASO319000
30
1
Náhradní díly v pøípadì poškození èi i použítém dílu, pro unašeè Quattro.
Ø 407 mm
LED lampa
4 x Ø 150 mm
Se šesti talíøi s prùmìrem 125 mm pøináší fantastický hladký koneèný výsledek. Unašeè Bona
Multidisk je dokonalým nástrojem pøed moøením, olejováním, olejováním s pigmentovaným
olejem, nebo pøed aplikací lakù.
Ø 125 mm
Náhradní díly pro unašeè
ASO312540
Kompatibilní: s Bona FlexiSand 1.5
Poèet diskù: 4
Prùmìr disku: 150 mm
Váha: 6,7 kg
Ideální pro vyhlazení stop po válcové brusce a rotaèních škrábancích z okrajových brusek.
Ètyøi brusné talíøe o prùmìru 150 mm zvyšují tlak broušení, a tak umožòují efektivní a hladké
broušení bez kompromisù.
Ø 407 mm
Bona unašeè Multidisk
Kusy v balení
Inovativní Bona FlexiSand Power Drive vytváøí novou dimenzi broušení až na holé døevo za
použití rotaèní brusky Bona FlexiSand 1.5. Ètyøi rotaèní disky brousí podlahu až do kraje
místnosti, což redukuje použití okrajové brusky. Ozubený talíø s rotaèním diskem zajistí sílu pro
dobré obroušení až na holé døevo pøi použití brusiva Bona 8700 (keramické brusivo).
Vlastnosti:
Bona unašeè Quattro
Balení
1
Broušení
FlexiSand System
Bona unašeè Concrete
Typ
Obj. èíslo
Kusy v balení
Základní unašeè pro použití rùzných druhù brousících segmentù. Uchycení segmentù je
pomocí magnetu. Výmìna je velice rychlá.
1
Bona diamant segment
1 set = 4 ks
Bona PKD Split Segment
1 set = 4 ks
Bona PKD Maxi Segment
1 set = 4 ks
Bona unašeè Diamant
Bona diamantový
segment pro Diamant
Bona unašeè PCD
Bona PCD Segment
Unašeè diamant je standartní disk dodávaný s diamantovými segmenty na tomto unašeèi.
Diamantové segmenty jsou vhodné na obroušení betonových podkladù pro podlahy a budou
ostré bìhem celé své životnosti pøi správném zpùsobu používání. Jsou speciálnì vyvinuté pro
odstranìní vrchní vrstvy z nivelizaèních stìrek a potìrù.
Náhradní segment pro unašeè diamant.
Nabízí agresivnìjší zpùsob broušení a odstraòování zbytkù lepidel, kobercù a barev.
Náhradní segment pro výmìnu na PCD unašeèi.
31
Broušení
Talíøové brusky
Bona Buffer
Typ
Obj. èíslo
V / Hz
Kusy v balení
kW
Perfektní pro lehké a støednì tìžké brusné práce na všech typech døevìných podlah. Snadná
manipulace a transport.
Technická data:
Motor: výkon 1,6 kW
Prùmìr disku: 400 mm
Váha: 33 kg
Napìtí: 230 V
Ø 407 mm
Extra závaží
ASC3611478
1
ASC742070
1
ASC742077
1
Pro brusku Buffer, 4D unašeè 4 x 150 mm.
Ø 407 mm
Vacuum unit ASO5
1.6 kW
Pro brusku Buffer.
Ø 407 mm
Unašeè Quattro
1
Pro brusku Buffer.
Ø 407 mm
Unašeè brusného papíru
220-240 V /
50 Hz
Pøipevnìte na brusku Buffer pro zvýšení tlaku. Váha závaží 5,7 kg.
5.7 kg
Unašeè padu a smirku
AMC739000B
ASC742080
4 x Ø 150 mm
1
Vysavaè pro brusku Bona Buffer.
Technická data:
Vysavaè: 250 mbar
Kapacita brusného prachu: 4,5 litru
Hladina hluku: 62 dBA
Váha: 4,8 kg
ASC780920B
Límec k odsávání
1
Límec pro Bona Buffer jako prevence unikání prachu do okolí.
Ø 407 mm
32
230 V / 50 Hz
ASC74765
1
1.1 kW
Broušení
Talíøové brusky
Papírový sáèek na prach
Typ
V / Hz
Obj. èíslo
Kusy v balení
Jednorázový sáèek na prach.
ASC25430
Látkový sáèek na prach
kW
1
Opakovanì použitelný sáèek na prach s filtrem.
ASC025435
1
Bona Mini Buffer
Bruska urèená k mezibroušení laku, leštìní a èištìní døevìných lakovaných podlah.
Technická data:
Motor: Výkon 500 W; 4,0 A
Prùmìr disku: 280 mm
Napìtí: 230 V; 50 Hz
Otáèky motoru: 1450 ot. / min.
Hmotnost: 13 kg
Ø 300 mm
Unašeè padù
Bona S20
230V / 50 Hz
1
290 W
Pro brusku Mini Buffer.
Ø 300 mm
Podlaháøské vysavaèe
AMC718010
ASC718070
Obj. èíslo
1
V / Hz
Kusy v balení
Výkon
Výkonný a lehce ovladatelný vysavaè s velkým pytlem na prach. Mùže být použit dohromady
s talíøovou bruskou Bona Buffer se 4 m dlouhou hadicí pro úèinné vysávání brusného prachu.
Technická data:
Nádoba na prach: 10 l
Délka hadice: 4 m
Délka kabelu: 10 m
Váha: 10 kg
AMC020000
Hitachi CV 300
230 V / 50 HZ
1
1.1 kW
Lehký a výkonný vysavaè urèený pro tvrdé podlahy, koberce, nábytek apod.
Technická data:
Nádoba na prach: 10 l
Délka hadice: 4 m
Délka kabelu: 10 m
Váha: 10 kg
AM45001000
230 V / 50 Hz
1
1.3 kW
33
Broušení
Ostatní náøadí
Typ
Fein MultiMaster Start MSX636
Obj. èíslo
V / Hz
Kusy v balení
kW
1
250 W
Pro mnoho použití jako napø. broušení, øezání, škrábání.
Vlastnosti:
ź ideální pro broušení v tìsných prostorách
ź pøichycený nástroj se mùže plnì otáèet
ź ergonomický design, lehká váha
AM44008000
Fein MultiMaster saw blades
AS44008003
AS440080010
230 V / 50 Hz
Pilové kotouèe pro Fein MultiMaster. Pilový list – obyèejný, odøezávaè, s diamanty, E-cut.
AS44008009
80 mm
AS44008003
2
85 mm, odøezávaè
AS44008009
2
63 mm, s diamanty
AS44008010
2
65 mm, E-Cut
AS44008014
2
35 mm, E-Cut
AS44008015
1
AS440080014
AS440080015
Power Stripper
Pro odstranìní pøilepených podlah jako jsou napø. pìna, koberce, parkety nebo PVC. Mùžete
použít ruènì na podlaze a nebo pomocí rukojeti ve vzpøímené poloze. Snadná práce s
použitím vypínaèe ovládaným nohou. Nastavitelná držadla pro snadné uchopení stroje.
Technická data:
Výkon: 2.0 kW
Váha: 12,8 kg
Hluk: 85 dB (A)
AM43021000
34
1
Bona Traffic HD
Extrémnì odolný a rychleschnoucí lak
pro podlahy s vysokou zátìží.
Bona OptiSpread 2.0 Accu
Lehký bateriový aplikátor salámového
lepidla pro plnou mobilitu.
Bona Belt HD 2.2
Bruska pro tìžkou podlaháøskou práci
s vysokým výkonem a efektivitou.
Bona Craft Oil 2K
Olej na døevìné podlahy, rychleschnoucí,
má skvìlé vlastnosti a stabilní ochranu.
Bona FlexiVacuum
Flexibilní vysavaè, slouží k použití spoleènì
s BonaFlexiSand nebo samostatnì.
Bona R848T
Silanové elastické salámové lepidlo,
které nevyžaduje penetraci.
Nejdùležitìjší výrobky roku 2016
Bona System – na cestì neustálé inovace
Broušení
Superior – smìs keramických zrn
Rozmìr
Zrnitost
Nejlepší brusivo z keramických zrn pro snadné odstranìní tvrdých lakù, zbytkù
kobercù a pro zbroušení vysokých nerovností podlahy. V kombinaci s jemnìjšími
brusivy Bona 8300 vytváøí optimální systém pro rovnomìrné broušení
s vynikajícím výsledkem povrchu. Keramické zrno používané v brusivu Bona 8700
je témìø srovnatelné s diamantovou tvrdostí a zajišuje extrémnì dlouhou
životnost brusiva se stálou agresivitou. Umožòuje také hrubé broušení, zaèínající
jemnìjší zrnitostí 50, což znamená pøeskoèení kroku v procesu broušení, což šetøí
èas a peníze. Je to jediný systém broušení na trhu, který umožòuje broušení až na
holé døevo pomocí Bona Power Drive.
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
navrženo speciálnì pro døevìné podlahy
pro tìžkou podlaháøskou práci
odolný a pevný pro rychlejší práci
stálá agresivita zrn
Brusný pás Bona 8700 keramika
Brusný pás Bona 8700 keramika
200 x 750 mm
P 36
AAS469500363
1
1
200 x 750 mm
P 50
AAS469500503
1
1
250 x 750 mm
P 36
AAS469600363
1
1
250 x 750 mm
P 50
AAS469600503
1
1
203 mm x 10 m
P 36
AAS470700361
1
1
203 mm x 10 m
P 50
AAS470700501
1
1
254 mm x 10 m
P 36
AAS470800361
1
1
254 mm x 10 m
P 50
AAS470800501
1
1
305 mm x 10 m
P 36
AAS470900361
1
1
305 mm x 10 m
P 50
AAS470900501
1
1
Ø 100 mm
P 36
AAS472800365
1
25
Ø 100 mm
P 50
AAS472800505
1
25
Ø 125 mm
P 36
AAS471600365
1
25
Ø 125 mm
P 50
AAS471600505
1
25
Ø 150 mm
P 36
AAS471700365
1
25
Ø 150 mm
P 50
AAS471700505
1
25
Ø 178 mm
P 36
AAS471800365
1
25
Ø 178 mm
P 50
AAS471800505
1
25
Brusný kotouè Bona 8700 keramika
36
Broušení
Premium - smìs zirkonu
Rozmìr
Zrnitost
Prémiová brusiva jsou vyrobená z optimální smìsi zirkonu a nabízí kombinaci
dokonalé vyváženosti mezi agresivitou broušení a hladkostí broušeného povrchu.
Bona Abrasives 8300 mají vysokou trvanlivost a jsou opatøeny antistatickou
vrstvou, která brání zanesení a zajišuje nepøehøívaní materiálu a delší životnost,
jakož i lepší odsávání prachu. Vlastnosti zrn jsou takové, že nové ostré body jsou
vytvoøeny bìhem jeho používání, což zajišuje stálou agresivitu po celou dobu své
životnosti. Skvìlé vlastnosti Bona 8300 byly porovnány v testu s jejich nejbližšími
konkurenty v nìmeckém Stuttgartu v roce 2014. Naše brusivo dokázalo být
rychlejší, s delší životností, a poskytuje hladší, rovnomìrnìjší povrch než
u konkurenèních zirkonových brusiv.
Brusný pás Bona 8300 zirkon
Brusný pás Bona 8300 zirkon
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Vlastnosti:
ź unikátní složení pro exkluzivní broušení døevìných
podlah
ź antistatická vrstva, která zabraòuje zanesení brusiva
brusným prachem
ź delší životnost
ź nepøehøívá se
200 mm x 750 mm
P 24
AAS467700243
1
10
200 mm x 750 mm
P 36
AAS467700363
1
10
200 mm x 750 mm
P 40
AAS467700403
1
10
200 mm x 750 mm
P 60
AAS467700603
1
10
200 mm x 750 mm
P 80
AAS467700803
1
10
200 mm x 750 mm
P 100
AAS467701003
1
10
200 mm x 750 mm
P 120
AAS467701203
1
10
200 mm x 750 mm
P 150
AAS467701503
1
10
250 mm x 750 mm
P 24
AAS467800243
1
10
250 mm x 750 mm
P 36
AAS467800363
1
10
250 mm x 750 mm
P 40
AAS467800403
1
10
250 mm x 750 mm
P 60
AAS467800603
1
10
250 mm x 750 mm
P 80
AAS467800803
1
10
250 mm x 750 mm
P 100
AAS467801003
1
10
250 mm x 750 mm
P 120
AAS467801203
1
10
200 x 551 mm
P 24
AAS467600243
1
10
200 x 551 mm
P 36
AAS467600363
1
10
200 x 551 mm
P 40
AAS467600403
1
10
200 x 551 mm
P 60
AAS467600603
1
10
200 x 551 mm
P 80
AAS467600803
1
10
200 x 551 mm
P 100
AAS467601003
1
10
200 x 551 mm
P 120
AAS467601203
1
10
37
Broušení
Premium - smìs zirkonu
Brusný pás Bona 8300 zirkon
Kusù
v balení
Zrnitost
Obj. èíslo
Balení
203 mm x 10 m
P 24
AAS466300241
1
1
203 mm x 10 m
P 36
AAS466300361
1
1
203 mm x 10 m
P 40
AAS466300401
1
1
203 mm x 10 m
P 60
AAS466300601
1
1
203 mm x 10 m
P 80
AAS466300801
1
1
203 mm x 10 m
P 100
AAS466301001
1
1
203 mm x 10 m
P 120
AAS466301201
1
1
250 mm x 10 m
P 24
AAS466400241
1
1
250 mm x 10 m
P 36
AAS466400361
1
1
250 mm x 10 m
P 40
AAS466400401
1
1
250 mm x 10 m
P 60
AAS466400601
1
1
250 mm x 10 m
P 80
AAS466400801
1
1
250 mm x 10 m
P 100
AAS466401001
1
1
250 mm x 10 m
P 120
AAS466401201
1
1
250 mm x 10 m
P 220
AAS466402201
1
1
Rozmìr
Oficiální záruèní a pozáruèní
servis brusek BONA
Broušení
Premium - smìs zirkonu
Zrnitost
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Ø 125 mm
P 60
AAS471200606
1
50
Ø 125 mm
P 80
AAS471200806
1
50
Ø 125 mm
P 100
AAS471201006
1
50
Ø 125 mm
P 120
AAS471201206
1
50
Ø 150 mm
P 24
AAS467500245
1
25
Ø 150 mm
P 36
AAS467500365
1
25
Ø 150 mm
P 40
AAS467500406
1
50
Ø 150 mm
P 60
AAS467500606
1
50
Ø 150 mm
P 80
AAS467500806
1
50
Ø 150 mm
P 100
AAS467501006
1
50
Ø 150 mm
P 120
AAS467501206
1
50
Ø 150 mm
P 24
AAS470600245
1
25
Ø 150 mm
P 36
AAS470600365
1
25
Ø 150 mm
P 40
AAS470600406
1
50
Ø 150 mm
P 60
AAS470600606
1
50
Ø 150 mm
P 80
AAS470600806
1
50
Ø 150 mm
P 100
AAS470601006
1
50
Ø 150 mm
P 120
AAS470601206
1
50
Ø 178 mm
P 24
AAS467400245
1
25
Ø 178 mm
P 36
AAS467400365
1
25
Ø 178 mm
P 40
AAS467400406
1
50
Ø 178 mm
P 60
AAS467400606
1
50
Ø 178 mm
P 80
AAS467400806
1
50
Ø 178 mm
P 100
AAS467401006
1
50
Ø 178 mm
P 120
AAS467401206
1
50
Ø 200 mm
P 24
AAS471100245
1
25
Ø 200 mm
P 36
AAS471100365
1
25
Ø 200 mm
P 40
AAS471100406
1
50
Ø 200 mm
P 60
AAS471100606
1
50
Ø 200 mm
P 80
AAS471100806
1
50
Ø 200 mm
P 100
AAS471101006
1
50
Ø 200 mm
P 120
AAS471101206
1
50
Rozmìr
Brusný kotouè Bona 8300 zirkon
Brusný kotouè Bona 8300 zirkon
Brusný kotouè s dírkami
Bona 8300 zirkon
Brusný kotouè Bona 8300 zirkon
Brusný kotouè Bona 8300 zirkon
39
Broušení
Standard – Oxid hlinitý
Rozmìr
Zrnitost
Standardní brusiva z oxidu hlinitého zajišují efektivní broušení, kde není zapotøebí
extra broušení. Brusivo Bona 8500 má tvrdší a ostøejší zrno než bìžný konvenèní
standardní oxid hlinitý, a proto lépe brousí. Svùj brusný úèinek si zachová, dokud
nezlomí hrot.
Brusný pás Bona 8500 oxid hlinitý
Brusný pás Bona 8500 oxid hlinitý
40
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Vlastnosti:
ź efektivní broušení
ź nedochází k pøehøívání brusiva
ź vysoká odolnost
200 mm x 750 mm
P 16
AAS468000163
1
10
200 mm x 750 mm
P 24
AAS468000243
1
10
200 mm x 750 mm
P 36
AAS468000363
1
10
200 mm x 750 mm
P 40
AAS468000403
1
10
200 mm x 750 mm
P 50
AAS468000503
1
10
200 mm x 750 mm
P 60
AAS468000603
1
10
200 mm x 750 mm
P 80
AAS468000803
1
10
200 mm x 750 mm
P 100
AAS468001003
1
10
200 mm x 750 mm
P 120
AAS468001203
1
10
250 mm x 750 mm
P 16
AAS468200163
1
10
250 mm x 750 mm
P 24
AAS468200243
1
10
250 mm x 750 mm
P 36
AAS468200363
1
10
250 mm x 750 mm
P 40
AAS468200403
1
10
250 mm x 750 mm
P 50
AAS468200503
1
10
250 mm x 750 mm
P 60
AAS468200603
1
10
250 mm x 750 mm
P 80
AAS468200803
1
10
250 mm x 750 mm
P 100
AAS468201003
1
10
250 mm x 750 mm
P 120
AAS468201203
1
10
200 x 551 mm
P 16
AAS467900163
1
10
200 x 551 mm
P 24
AAS467900243
1
10
200 x 551 mm
P 36
AAS467900363
1
10
200 x 551 mm
P 40
AAS467900403
1
10
200 x 551 mm
P 50
AAS467900503
1
10
200 x 551 mm
P 60
AAS467900603
1
10
200 x 551 mm
P 80
AAS467900803
1
10
200 x 551 mm
P 100
AAS467901003
1
10
200 x 551 mm
P 120
AAS467901203
1
10
Broušení
Standard – karbid køemíku
Brusný kotouè
Bona 8100 karbid køemíku
Brusný kotouè s dírkami
Bona 8100 karbid køemíku
Brusný kotouè
Bona 8100 karbid køemíku
Brusný kotouè
Bona 8100 karbid køemíku
Zrnitost
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Ø 150 mm
P 16
AAS466900165
1
25
Ø 150 mm
P 24
AAS466900245
1
25
Ø 150 mm
P 36
AAS466900365
1
25
Ø 150 mm
P 40
AAS466900406
1
50
Ø 150 mm
P 50
AAS466900506
1
50
Ø 150 mm
P 60
AAS466900606
1
50
Ø 150 mm
P 80
AAS466900806
1
50
Ø 150 mm
P 100
AAS466901006
1
50
Ø 150 mm
P 120
AAS466901206
1
50
Ø 150 mm
P 150
AAS466901506
1
50
Ø 150 mm
P 36
AAS468400365
1
25
Ø 150 mm
P 40
AAS468400406
1
50
Ø 150 mm
P 50
AAS468400506
1
50
Ø 150 mm
P 60
AAS468400606
1
50
Ø 150 mm
P 80
AAS468400806
1
50
Ø 150 mm
P 100
AAS468401006
1
50
Ø 150 mm
P 120
AAS468401206
1
50
Ø 178 mm
P 16
AAS467100165
1
25
Ø 178 mm
P 24
AAS467100245
1
25
Ø 178 mm
P 36
AAS467100365
1
25
Ø 178 mm
P 40
AAS467100406
1
50
Ø 178 mm
P 50
AAS467100506
1
50
Ø 178 mm
P 60
AAS467100606
1
50
Ø 178 mm
P 80
AAS467100806
1
50
Ø 178 mm
P 100
AAS467101006
1
50
Ø 178 mm
P 120
AAS467101206
1
50
Ø 200 mm
P 16
AAS466600165
1
25
Ø 200 mm
P 24
AAS466600245
1
25
Ø 200 mm
P 36
AAS466600365
1
25
Ø 200 mm
P 40
AAS466600406
1
50
Ø 200 mm
P 50
AAS466600506
1
50
Ø 200 mm
P 60
AAS466600606
1
50
Ø 200 mm
P 80
AAS466600806
1
50
Ø 200 mm
P 100
AAS466601006
1
50
Ø 200 mm
P 120
AAS466601206
1
50
Ø 200 mm
P 150
AAS466601506
1
50
Rozmìr
41
Broušení
Standard – karbid køemíku
Rozmìr
Zrnitost
Standardní brusivo z karbidu hliníku, též známé jako carborundum. Jde o velice
tvrdý minerál, který vytváøí nové ostré body bìhem svého používání, což zajišuje
stálou agresivitu po celou dobu životnosti. Tyto vlastnosti zabraòují pøehøátí
brusiva na bruskách s vysokými otáèkami jako jsou okrajové brusky.
Brusný pás Bona 8100
karbid køemíku
Brusný kotouè Bona 8100
karbid køemíku
Ostatní – oxid hlinitý
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Vlastnosti:
ź Zajišuje stálou agresivitu po celou dobu životnosti
ź Zabraòuje pøehrátí brusiva
ź Vysoká odolnost
203x25
P16
AAS466000161
1
1
203x25
P24
AAS466000241
1
1
203x25
P40
AAS466000401
1
1
203x25
P60
AAS466000601
1
1
203x25
P80
AAS466000801
1
1
203x25
P100
AAS466001001
1
1
254x25
P16
AAS466100161
1
1
254x25
P24
AAS466100241
1
1
254x25
P40
AAS466100401
1
1
254x25
P60
AAS466100601
1
1
254x25
P80
AAS466100801
1
1
254x25
P100
AAS466101001
1
1
Ø 407 mm
P16
AAS466800163
1
10
Ø 407 mm
P24
AAS466800243
1
10
Ø 407 mm
P40
AAS466800403
1
10
Ø 407 mm
P60
AAS466800603
1
10
Ø 407 mm
P80
AAS466800803
1
10
Ø 407 mm
P100
AAS466801003
1
10
Ø 407 mm
P120
AAS466801203
1
10
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Rozmìr
Zrnitost
Brusné pásy z oxidu hlinitého pro jednodušší kvalitu.
Brusný pás
Bona 8000 oxid hlinitý
42
200 x 750 mm
P 36
AAS439500363
1
10
200 x 750 mm
P 40
AAS439500403
1
10
200 x 750 mm
P 60
AAS439500603
1
10
200 x 750 mm
P 80
AAS439500803
1
10
200 x 750 mm
P 100
AAS439501003
1
10
200 x 750 mm
P 120
AAS439501203
1
10
Broušení
Barevné provedení pro
hladký
bílý – podložka pro brusnou møížku a též pro èištìní podlahy. Lze s ním nanášet polish.
béžový – pro leštìní
oblasti použití
èervený – pro denní èištìní
zelený – pro periodické èištìní a údržbu a údržbu olejované podlahy
hnìdý – pro aplikaci oleje
hrubý
Pady
èerný – pro velmi zneèištìné podlahy a naleštìné plochy
Typ
Bona Superpad 407 mm
Obj. èíslo
Balení
Kusù
na paletì
Silný pad pro brusky Bona FlexiSand 1.5 a Bona Buffer.
Bílý
Béžový
Èervený
Zelený
Hnìdý
Èerný
Bona Superpad 280 mm
Pad pro Bona Mini Buffer.
Bílý
Béžový
Èervený
Bona Superpad
Silný pad pro brusky Bona FlexiSand 1.5 a Bona Buffer.
Obsahuje EAN kód.
Bílý
Béžový
Zelený
Èerný
Bona Pad 407 mm
Tenký pad pro brusky Bona FlexiSand 1.5 a Bona Buffer.
Bílý
Béžový
Zelený
Èerný
43
Broušení
Pady
Typ
Bona Pad 200 mm
Balení
Obj. èíslo
Kusù
na paletì
Pad pro brusku Lägler Trio.
Bílý
Hnìdý
Èervený
Zelený
Bona Wool Pad
Pad pro brusky Bona FlexiSand 1.5 a Bona Buffer. Pad je vyroben z pravé ovèí vlny a je urèen
pro aplikaci oleje a leštìní oleje nebo tvrdého voskového oleje. Vlna vytváøí vìtší teplo na rozdíl
od syntetických padù, což zlepšuje penetraci oleje do døevìné podlahy a urychluje proces
schnutí. Obsahuje pøírodní lanolin (vosk z vlny) pro saténový povrch. Doporuèujeme pro øadu
Bona Oil.
Vlastnosti:
ź 100% ovèí pad
AA68071000
Mikrovláknový Pad
Ø 407 mm x 8 mm
8
Ø 300 mm
1
Pad pro èištìní a leštìní pro brusku Bona Mini Buffer.
ASC718906
Scrad Pady
Bona Scrad Pad
Bona Scrad Wing
44
Zrnitost
Rozmìr
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Brusivo pro Bona FlexiSand 1.5 a Bona Buffer. Použijte v kombinaci s Bona Scrad Wing
(žehlièka) pro mezibrus mezi vrstvami laku. Lehce odstraní døevné vlákno a zanechá minimum
škrábancù.
Ø 407 mm x 8 mm
P 320
AAS854303208
5
Ø 330 mm x 8 mm
P 320
AA970740
5
Brusivo ve tvaru žehlièky se suchým zipem na spodní stranì pro použití v kombinaci
s Bona Scrad Padem. Použijte 1 – 2 žehlièky pøi mezibroušení.
Delta
P 120
AAS468601206
50
Delta
P 150
AAS468601506
50
Delta
P 220
AAS468602206
50
Broušení
Brusné møížky
Rozmìr
Zrnitost
Brusná møížka pro pøebroušení døevìné podlahy pøed lakováním èi olejováním a
pro mezibrus lakovaných podlah po zvednutí døevných vláken. Vydrží dlouho
ostrá. Díky prùchodné struktuøe se møížka nezanáší a dlouho brousí bez údržby.
Bona brusná møížka
oboustranná
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Vlastnosti:
ź nezanáší se
ź prùchodná struktura odvádí prach
ź oboustranná
Ø 407 mm
P 60
AAS867100603
1
10
Ø 407 mm
P 80
AAS867100803
1
10
Ø 407 mm
P 100
AAS867101003
1
10
Ø 407 mm
P 120
AAS867101203
1
10
Ø 407 mm
P 150
AAS867101503
1
10
Ø 407 mm
P 180
AAS867101803
1
10
Ø 407 mm
P 220
AAS867102203
1
10
Ø 407 mm
P 60
AAS67012060
1
10
Ø 407 mm
P 80
AAS67012080
1
10
Ø 407 mm
P 100
AAS67012100
1
10
Ø 407 mm
P 120
AAS67012120
1
10
Ø 407 mm
P 150
AA67015150
1
10
Ø 280 mm
P 80
AAS872000803
1
10
Ø 280 mm
P 100
AAS872001003
1
10
Ø 280 mm
P 120
AAS872001203
1
10
Ø 280 mm
P 150
AA67015150
1
10
Ø 200 mm
P 80
AAS903700808
1
30
Ø 200 mm
P 100
AAS903701008
1
30
Ø 200 mm
P 120
AAS903701208
1
30
Ø 200 mm
P 150
AAS903701508
1
30
45
Broušení
Diamantové brusivo
Bona Diamond Abrasive disk
Bona Diamond Abrasive disk
Rozmìr
Zrnitost
Obj. èíslo
Balení
Kusù
na paletì
Diamantové brusivo (zrnitost 240) je urèeno pro nároèné Vlastnosti:
broušení podlah. Díky jedineèné tvrdosti lze s brusivy øady
ź pro broušení i nejtvrdších
Bona Diamond Abrasive s jistotou rovnomìrnì zbrousit
døevìných podlah
i nejtvrdší døevìné podlahy. Vydrží až 12x déle než bìžná
ź dlouhá životnost
konvenèní brusiva. Diamantové brusivo rychle a hladce
ź nezanechává viditelné
zbrousí plochu cca 100 m2, aniž by zanechávalo viditelné
škrábance na podlaze
škrábance na podlaze a pøipraví tak výjimeènì kvalitní
povrch. Brusivo je urèeno pro pøebroušení všech typù
odolných lakù a zvláštì prùmyslovì již nalakovaných
parket, urèen pro Bona Quattro disk a Bona Power Drive.
Ø 125 mm
P 240
AAS471902408
1
12
Ø 150 mm
P 240
AAS472002408
1
8
½Pro broušení holého døeva. Vytvoøí perfektní povrch bez
škrábancù. Též je možné použít pro mezibroušení laku.
Vysoká kvalita brusiva po dlouhou dobu bez optické
zmìny.
Vlastnosti:
ź agresivní broušení bez
škrábancù
ź vysoká kvalita brusiva
ź rychlá výmìna brusiva pomocí
suchého zipu na druhé stranì
Bona Intermediate pad
(unášecí pad)
Bona Cleaning disc
(èistící disk)
Brusivo Delta
Brusivo Delta
46
Ø 150 mm
P 120
AAS472001208
Ø 150 mm
P 80
AAS472000808
Pìnová podložka pro vyrovnání nerovností brusiva. Snižuje
nebezpeèí vybroušení až na holé døevo. Upevnìní na
suchý zip zaruèuje snadnou a rychlou výmìnu kotouèù.
Vhodná pro kotouèe Multidisc a Quattro Disc. Urèena pro
Bona Diamantové brusivo.
Ø 125 mm
AAS472102408
1
3
Ø 150 mm
AAS472200008
1
4
Odstraòuje prach z povrchu po vybroušení Bona
Diamantovým brusivem. Vhodné na èištìní malých ploch.
Se suchým zipem, vhodné pro kotouèe Multidisc
a Quattro Disc.
Ø 125 mm
AAS472300008
1
12
Ø 150 mm
AAS472400008
1
8
Zrnitost
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
82 x 82 x 82
P 40
AAS872100406
1
50
82 x 82 x 82
P 60
AAS872100606
1
50
82 x 82 x 82
P 80
AAS872100806
1
50
Rozmìr
Pro Fein a Bosch.
ryc
zp
be
silnìjš
jší –
í–
e
l
h
eènìjší
Navzdory èasu
Bona Traffic HD – nejlepší výkon pøi nejvyšší rychlosti
Bona Traffic HD je nejen vysoce úèinný lak urèený pro velmi zatížené prostory, ale zároveò
pøináší perfektní ochranu v rychlejším èase než kdykoliv pøedtím. Tím je Bona Traffic HD
nejlepším lakem mezi laky co do èasu tvrdnutí, tak i odolnosti. Díky nejkratšímu èasu tvrdnutí,
jsou nyní majitelé podlah schopni používat své podlahy již 12 hodin po aplikaci laku.
Bona Traffic HD je nejlepší øešení pro prostory jako jsou letištì, hotely, výstavištì èi nádraží.
Lak Bona Traffic HD zajistí vašim podlahám dlouhotrvající ochranu a zachová jejich pøirozenou
krásu.
Povrchová úprava
A už hledáte lesklý èi matný povrch, moøidlo, chemickou odolnosti èi protiskluzné
vlastnosti, Bona má pro každý typ povrchové úpravy døevìných podlah øešení. Bona je
pøedním svìtovým leaderem v oblasti lakù na vodní bázi a produktù s nízkým obsahem
rozpouštìdel, která nabízí øešení pro všechny typy podlah.
I letos Bona pokraèuje v cestì neustálé inovace a pøedstavuje lak s nejvyšší odolností
proti odìru, chemikáliím a škrábancùm - Bona Traffic HD, který splòuje nejpøísnìjší normy
na ochranu životního prostøedí. Je urèen pro podlahy vystavené zvláštì silnému
provoznímu zatížení.
Na následujících stranách naleznete veškerou vysoce odolnou povrchovou úpravu pro
vytvoøení krásného vzhledu døevìných podlah - od lakù, olejù, tvrdých voskových olejù až
po moøidla.
48
1.
Základní laky
2.
Vrchní laky
3.
Naturale
4.
Sportive System
5.
Oleje – ochrana proti opotøebení
6.
Oleje – unikátní efekt
7.
Oleje do exteriéru
8.
Údržba do exteriéru
9.
Tmely a opraváøské pasty
Povrchová úprava
Laky
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Kusù
na paletì
Bona Classic je klasický základní lak na vodní bázi, jenž vytváøí lehké zabarvení døeva a
zachovává jeho pøírodní vzhled. Je jemný, elastický a redukuje potenciální možnost boèního
slepení hran. Je vhodný prakticky na všechny druhy døevìných podlah. Nežloutne.
Bona Classic
NOVÝ
DESIGN
Vlastnosti:
Technická data:
ź Jemné zabarvení
ź Elastické vlastnosti
ź Vysoký obsah sušiny – snadno vytvoøíme vzhled
plnì nalakované podlahy
ź Nežloutne
ź Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise
Bona GmbH Deutschland
Classic
Báze: akrylátová disperze
Doba schnutí: 1-2 hod.
Náøadí k aplikaci: Bona Roller
Spotøeba: 8-10 m2/ l
WB200013003
1L
10
50
WB200020012
5L
3
44
Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-97
Bona Intense je základní lak vhodný pro støednì probarvené døeviny. Nabízí výbornou
brousitelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým vytápìním. Je vhodný prakticky pro
všechny typy døevin a pro tropické døeviny. Vhodný pro vìtší prvky podlah, kde hrozí
seschnutí. Napøíklad prkenné podlahy.
Bona Intense
NOVÝ
DESIGN
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
ź
Technická data:
Støednì syté zabarvení døeva
Výborná brousitelnost
Nejlepší volba pro podlahy s podlahovým vytápìním
Redukuje potenciální možnost boèního slepení hran
Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise
Báze: polyuretanová disperze
Doba schnutí: 1-2 hod.
Náøadí k aplikaci: Bona Roller
Spotøeba: 8-10 m2/ l
Bona GmbH Deutschland
Intense
Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-97
WB250020001
Bona Amber
5L
3
44
Základní lak Bona Amber má podobný vzhled jako je u tradièních rozpouštìdlových lakù, ale
bez rizik s nimi spojených. Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro podlahy s
podlahovým vytápìním a podlahy jako je špalíková dlažba nebo pro prkna a palubky. Je
vhodný pro podlahy jako dub, tmavší typy podlah nebo tropické podlahoviny.
NOVÝ
DESIGN
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
ź
Technická data:
Syté, jantarové zabarvení døeva
Vhodné pro podlahy s podlahovým vytápìním
Výborná brousitelnost
Redukuje potenciální možnost boèního slepení hran
Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise
Báze: polyuretan
Doba schnutí: 1-2 hod.
Náøadí k aplikaci: Bona Roller
Spotøeba: 8-10 m2/ l
Bona GmbH Deutschland
Amber
Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-97
Bona White
WB255020001
5L
3
44
Základní lak pro vytvoøení bílého vzhledu, kde se intenzita jeho odstínu dá regulovat jednou
nebo více vrstvami Bona White laku. Aplikace v jedné vrstvì si zachovává dojem surového
neošetøeného døeva. Pro opravdu sytý bílý vzhled aplikujte ve dvou a více vrstvách. Urèené
pro snadnou aplikaci váleèkem.
Vlastnosti:
Technická data:
ź Bílý odstín
ź Nežloutnoucí
ź Snadná aplikace váleèkem
Báze: akrylát / polyuretan
Doba schnutí: 1-2 hod.
Aplikace: 1-3 vrstvy
Náøadí k aplikaci: Bona Roller
Spotøeba: 10-12m2/ l
WB250613001
1L
10
50
WB250620001
5L
3
44
49
Povrchová úprava
Laky
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Bona Quick je vysoce viskózní základní lak na gelové konzistenci. Používá se jako první vrstva
na neošetøené døevo (bez následného mezibrusu). Použitím mezi vrstvami dojde ke snížení
následného odìru, poškrábání a vyplní se drobné nerovnosti pro bezchybnou finální vrstvu
povrchové úpravy. Bona Quick má lehké zabarvení døeva, ale koneèné zbarvení se odvíjí od
volby vrchního laku.
Bona Quick
NOVÝ
DESIGN
Vlastnosti:
Technická data:
ź Rychleschnoucí gel
ź Redukuje drobné škrábance pøi použití mezi
vrchními laky
ź První vrstva a/nebo i mezi vrstvami
ź Snadná aplikace špachtlí
ź Certifikován GreenGuard pro nízké emise
·WB074002010
Bona Traffic HD
Báze: stìrkový lak
Doba schnutí: 1-2 hod.
Aplikace: 1-3 vrstvy
Náøadí k aplikaci: nerezová
špachtle
Spotøeba: 25-35m2/ l
5L
Bona Traffic HD je nejodolnìjší vrchní lak na døevìné podlahy s extrémnì rychlou dobou
schnutí - po jeho aplikaci mùže být podlaha použita již po 12 hod. Urèeno pro prostory s
vysokou zátìží, jako napø. hotely, restaurace a letištì a všude tam, kde je vyžadována vysoká
odolnost laku a krátká doba schnutí. Lak Bona Traffic HD je na vodní bázi a má velmi slabý
zápach. Zùstává èirý a je maximálnì odolný vùèi opotøebení, škrábancùm a chemikáliím na
døevìných podlahách.
Vlastnosti:
NOVÝ
DESIGN
1
Technická data:
ź
ź
ź
ź
ź
Minimální doba schnutí a vysoká odolnost
Plná zátìž podlahy možná již po 12 hod od aplikace
Jednoduchý a bezpeèný produkt
Velmi slabý odér
Certifikace GreenGuard Gold pro nízké emise.
Doporuèen pro školky a školy.
ź Certifikace EC1R Plus pro nízký obsah rozpouštìdel
ź Vhodný pro pøelakování již lakovaných podlah
ź Velmi nízký obsah rozpouštìdel (VOC) >5%
Polomat
WT155646001
Mat
WT153946001
Báze: polyuretan
Doba schnutí: 2-3 hod. mezi
vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller
Spotøeba: 8-10m2/ l
Extra Mat
Bona Traffic HD tužidlo
WH330045001
0.40 L
3
Bona Traffic je 2-složkový polyuretanový vrchní lak; lak z roku 1998, vhodný k lakování silnì
zatìžovaných parketových a døevìných podlah s extrémní odolností vùèi opotøebení a
chemikáliím. Taktéž vhodný pro neošetøené døeviny nebo prùmyslové lakované parkety. Má
vylepšené vlastnosti složení laku, proto je ideální pro aplikaci ve vìtších komerèních
prostorech, jako napø. v muzeích, koncertních sálech, nákupních centrech nebo na letištích.
Bona Traffic
Vlastnosti:
NOVÝ
DESIGN
ź
ź
ź
ź
ź
ź
Technická data:
Vysoká odolnost laku pro komerèní a privátní prostory
Vhodný pro pøelakování hotových parket
Snadno se aplikuje
Nežloutne
Klasifikovaný EC1R pro velmi nízké emise
Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise
Báze: polyuretan
Doba schnutí: 3-4 hod. mezi
vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller
Spotøeba: 8-10m2/ l
Polomat
Mat
Bona Traffic tužidlo
50
WH341045001
0.45 L
1
Povrchová úprava
Laky
Typ
Bona Traffic Natural
NOVÝ
DESIGN
Obj. èíslo
NOVÝ
DESIGN
Kusù
na paletì
Vrchní lak Bona Traffic Natural uzavøe a ochrání døevìnou podlahu a pøitom si zachovává
vzhled a pocit pøírodního vybroušeného døeva. Na rozdíl od konvenèních lakù pùsobí povrch
na dotek spíše jako jemnì surovì zbroušené døevo. Pro pocit a vzhled surového døeva
nejprve aplikujte jednu vrstvu základního laku Bona White, poté aplikujte vrchní lak Bona
Traffic Natural. Bona Traffic Natural je na bázi unikátního složení laku Traffic, která zaruèuje
dlouhodobou trvanlivost a spolehlivý výsledek.
Technická data:
Vlastnosti:
Báze: polyuretan
Doba schnutí: 3-4 hod. mezi
vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller
Spotøeba: 8-10m2/ l
ź
ź
ź
ź
Zachovává vzhled a pocit pøírodního døeva
Nejvyšší ochrana pro komerèní a veøejné prostory
Jednoduchá aplikace
Klasifikován EC1R pro velmi nízké emise a zdravé
ovzduší v interiéru
ź Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise
ź Nežloutne
WT191846001
Bona Traffic HD Anti Slip
Kusù
v balení
Balení
4.95 L
3
36
2-složkový 100% polyuretanový vrchní lak na vodní bázi, nabízející výjimeènou trvanlivost pøi
ochranì døevìných podlah. Lak má protiskluzné vlastnosti, je vhodný k použití na pracovištích
a jiných prostorách se zvýšeným rizikem rozlitých tekutin. Vzhledem k vyššímu koeficientu
tøení je Bona Traffic HD Anti Slip ideální volbou k ošetøení schodiš, podlah v mateøských
školkách, kuchyních a podobných lokacích.
Vlastnosti:
Technická data:
ź Snižuje možnost potenciálních nehod, má
protiskluzné vlastnosti
ź Výborná odolnost proti chemikáliím
ź Pøipraven k okamžitému použití, bezpeèný výsledek
ź Velmi nízký obsah rozpouštìdel
WT153946001
Báze: polyuretan
Doba schnutí: 2-3 hod. mezi vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller
Spotøeba: 8-10m2/ l
4.95 L
3
36
Bona Mega je urèen pro malé obchody, kanceláøe, hotelové pokoje a samozøejmì jako
nejlepší volba laku pro domácnost. Inovaèní, na vodní bázi, 1-složkový lak, který pøi kontaktu
s kyslíkem zesítòuje v kvalitu 2-složkového laku. Není tøeba míchat s další složkou, je
pøipraven ihned k použití. Vhodné na podlahové vytápìní a prkenné podlahy.
Bona Mega
Vlastnosti:
Technická data:
ź 1-složkový lak s kvalitou 2-složkového
ź Redukuje potenciální možnost boèního slepení hran
ź Ideální pro podlahy s podlahovým vytápìním, pro
prkenné podlahoviny
ź Odvozen z èistého, pøírodního rostlinného oleje
ź Vysoká odolnost proti stopám po podrážkách bot
a domácím chemikáliím
ź Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise
Báze: polyuretan
Doba schnutí: 2-3 hod. mezi vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller
Spotøeba: 8-10m2/ l
Lesk
NOVÝ
DESIGN
Lesk
Polomat
Polomat
Mat
Mat
Extra Mat
51
Povrchová úprava
Laky
Typ
Bona Mega Natural
NOVÝ
DESIGN
Obj. èíslo
Kusù
v balení
Balení
Kusù
na paletì
Pøírodní døevo je vskutku krásné, vyjímeèné. Vrchní lak Bona Mega Natural uzavøe a chrání
døevìnou podlahu a pøitom si zachovává vzhled a pocit pøírodního vybroušeného døeva. Na
rozdíl od konvenèních lakù pùsobí povrch na dotek spíše jako jemné, surovì zbroušené
døevo. Pro pocit a vzhled surového døeva, aplikujte jednu vrstvu základního laku Bona White,
poté aplikujte vrchní lak Bona Mega Natural. Vychutnejte si pocit pøírodního døeva.
Technická data:
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
ź
Báze: polyuretan
Doba schnutí: 1,5-3 hod.
Náøadí k aplikaci: Bona Roller
Spotøeba: 8-10m2/ l
Zachovává vzhled a pocit pøírodního døeva
Nejvyšší ochrana pro obytné prostory
Jednoduchá aplikace
Disperze pøevážnì na bázi rostlinného oleje
Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise
Natural
·WT182820001
4.95 L
3
36
Odolný multifunkèní 1-složkový vrchní lak pro døevìné podlahy v domácnostech. Dodává
døevinám teplé zabarvení a mùže být použitý s / bez základního laku. Má teplé zabarvení a
nežloutne. Lak mùže být použit také pro ošetøení korkových podlah.
Bona Novia
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
Technická data:
Rychleschnoucí
Odolný vùèi bìžným domácím chemikáliím
Vhodná pro døevìné, i korkové podlahy
Velmi nízký zápach
Nežloutne
Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise
Báze: akrylát /polyuretan
Doba schnutí: 1-2 hod. mezi vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller
Spotøeba: 8-10m2/ l
Lesk
Lesk
Lesk
NOVÝ
DESIGN
Polomat
Polomat
Polomat
Mat
Mat
Mat
Bona Retarder
Pøísada, která zlepšuje rozliv laku a prodlužuje dobu otevøení vodních lakù Bona (základních i
vrchních). Je urèen pro použití v prostorech, kde pøevládají nepøíznivé klimatické podmínky,
tedy nízká relativní vlhkost vzduchu a/nebo vysoké teploty. Bona Retarder sníží riziko pøíliš
rychlého schnutí laku a také se minimalizuje tvorba stop po nanesení váleèku. Mùže být také
pøidáno do Bona Sportive Paint pro nižší viskozitu a lepší schopnost nanášení barvy.
Vlastnosti:
ź Prodlužuje dobu otevøení
ź Usnadòuje použití v nepøíznivých klimatických podmínkách
ź Minimalizuje riziko pøekrývání a rùznobarevnost lakovaných podlah
WX100006002
52
0.2 L
12
120
Povrchová úprava
Bona Sportive System
Bona Sportive Primer
Typ
Obj. èíslo
Urèen pro neošetøené døevìné sportovní podlahy. S výbornou pøilnavostí ke døevu a s
redukèními vlastnostmi boèního slepení hran je vynikajícím základem pro další aplikaci
produktù jako jsou Bona Sportive Finish a Bona Sportive Paint. Je na bázi èisté polyuretanové
disperze z pøírodních rostlinných olejù, jenž mu udìlují sílu a snadnou brousitelnost. Jeho
nízká paropropustnost má uklidòující efekt na døevo a redukuje efekty náhlých zmìn klimatu v
hale.
Vlastnosti:
Technická data:
ź základní nátìr pro Bona Sportive Paint a Bona
Sportive Finish
ź vynikající odolnost
ź støední probarvení døeviny
ź snižuje potenciál boèního slepení hran
WB250024001
Bona Sportive Finish
Kusù
v balení
Balení
Báze: polyuretan
Doba schnutí: 2-3 hod. mezi vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller
Spotøeba: 8-10m2/ l
10 L
2
2-složkový vysoce zátìžový lak speciálnì vyvinutý pro døevìné podlahy ve sportovních
halách. Vyhovuje Evropským normám pro sportovní povrchy v interiéru (EN 14904:2006) a
poskytuje bezpeèné povrchy pro optimální sportovní provoz. Navíc je doporuèen Mezinárodní
basketbalovou federací FIBA pro mezinárodní soutìže na nejvyšší úrovni. Bona Sportive
Finish má vynikající rozliv a snadno se s ním pracuje na velkoplošných podlahách. Používá
speciálnì navržený 2-složkový vytvrzovací systém k poskytování obzvláštì vysokého rozpìtí
bezpeènosti a zajištìní dobrých výsledkù.
Vlastnosti:
Technická data:
ź vysoká odolnost proti opotøebení, odìru a stopám
po podrážkách bot
ź velmi dobrá odolnost vùèi chemikáliím
ź vhodný na pøelakování hotových parket
ź vyhovuje EN 14904:2006 a splòuje pøedpisy normy
DIN 18032-2 na protiskluzné vlastnosti
Lesk
WT134024002
Mat
WT136624002
Báze: polyuretan
Doba schnutí: 2-3 hod. mezi vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller
Spotøeba: 8-10m2/ l
Bona Sportive tužidlo
Tužidlo k Bona Sportive Finish.
WH3500080001
Bona lajnovací páska
1
Krycí páska je dostateènì pevná pro pøímoèaré aplikace a také flexibilnì pružná pro vytváøení
rùzných kruhovitých útvarù urèených pro znaèení - napøíklad hracích ploch. Páska dùkladnì
pøilne k podlaze a zabraòuje vsáknutí pod pásku bìhem aplikace barvy.
25 mm šíøka
54
0.20 L
AX34200000
50 m
72
Povrchová úprava
Bona Sportive System
Bona Sportive Paint
Typ
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Kusù
na paletì
Speciální barva k oznaèování hracích ploch na lakovaných døevìných sportovních podlahách.
Barvu lze použít k lajnování, ale též celých høiš a polí. Je k dispozici v osmi sytých barvách,
které je možné navzájem kombinovat, k dosažení nekoneèné škály barev podle požadavkù
zákazníka.
Vlastnosti:
Technická data:
ź
ź
ź
ź
vysoká krycí schopnost
vynikající rozliv
rychlé schnutí
snadná aplikace, není nutné barvu mezibrousit
pøed lakováním
ź vynikající adhezní vlastnosti
Báze: polyuretan
Doba schnutí: 1-4 hod. mezi vrstvami
Náøadí k aplikaci: štìtec nebo váleèek
s krátkým vlasem
Spotøeba: 6-10m2/ l nebo 120-200 m
pøi lajnování
Žlutá
Èervená
Oranžová
Svìtle modrá
Tmavì modrá
Zelená
Èerná
Bílá
Bona Sportive Cleaner
Koncentrovaný, lehce alkalický pøípravek, specificky urèený pro èasté èištìní lakovaných
døevìných sportovních podlah. Zjednodušuje bìžné denní èištìní a stejnì tak i odstraòování
silného zneèištìní podlah a pøitom nenarušuje povrchovou úpravu.
Vlastnosti:
Technická data:
ź speciální èisticí prostøedek pro lakované
podlahy ve sportovních halách
ź lehce zásaditý/alkalický
ź snadná aplikace
WM640020008
Bona Sportive Cleaner Plus
Pomìr øedìní: 1:100 pro bìžné
použití
5L
3
44
Koncentrovaný, lehce alkalický pøípravek, specificky urèený pro pøíležitostné èištìní
lakovaných døevìných sportovních podlah k odstranìní vrstev tìlesného tuku a jiných
zneèištìní, který snižuje funkènost sportovní i jiné podlahy. Lze ho taktéž použít
k odstraòování èerných stop po podrážkách bot.
Vlastnosti:
Technická data:
ź speciální èisticí prostøedek pro lakované
podlahy ve sportovních halách
ź odstraòuje tìlesný pot a jiné neèistoty
ź snadná aplikace
WM650020007
Pomìr øedìní: 1:5
5L
3
44
55
Možn
pøelak ost
ování
Objevte potenciál oleje
Bona Craft Oil 2K – výkon, všestrannost, vzhled
Vytvoøte si okouzlující vzhled a pocit olejované podlahy s ochranou laku. Bona Craft Oil 2K je
unikátní smìs rostlinných olejù, která pomocí urychlovaèe zkracuje dobu schnutí a zlepšuje
odolnost proti opotøebení.
Bona Craft Oil je vhodný k ošetøení rùzných døevin vèetnì problematických døevin jako je
iroko, jatoba, tøešeò, oøech, dub kouøový, paøený buk apod. Je odolný vodì a neèistotám a
mùže se lehce zatížit již po 8 hodinách od aplikace.
Povrchová úprava
Oleje – ochrana proti opotøebení
Bona Craft Oil
Typ
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Unikátní smìs rùzných rostlinných olejù, je upravený, aby poskytoval lepší impregnaci a
dlouhotrvající ochranu døevìných podlah. Speciální smìs má nízký zápach, snadno se
aplikuje a má nízký efekt sežloutnutí. Složení oleje je šetrné k životnímu prostøedí, obsahuje
nízké procento rozpouštìdel, ménì než 4%, což také znamená, že døevo mùže být nasycené
po menším poètu aplikací. Vhodné pro døevìné podlahy v komerèním a domácím prostøedí,
jakož i pro ošetøení nábytku a jiných výrobkù ze døeva.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
extrémnì vysoký stupeò nasycení
rychlé schnutí a snadno se aplikuje
nízký obsah rozpouštìdel a zápachu
bezpeèný pro použití na dìtské hraèky a
kuchyòské pracovní desky dle normy EN 71-3
Technická data:
Báze: smìs rùzných rostlinných olejù
Obsah sušiny: 96-98% (dle barvy)
Doba schnutí (do zatížení): 24 hod.
Náøadí k aplikaci: olejivzdorná gumová
stìrka, Bona Woolpad, nerezová
stìrka
Spotøeba: 20 m2/ l
Neutrální / Pøírodní
Neutrální / Pøírodní
Neutrální / Pøírodní
Frost / Led
Frost / Led
Frost / Led
Clay / Jíl
Clay / Jíl
Clay / Jíl
Graphite / Grafit
Graphite / Grafit
Graphite / Grafit
Ash / Popel
Ash / Popel
Ash / Popel
Umbra / Hnìdá
Umbra / Hnìdá
Umbra / Hnìdá
57
Povrchová úprava
Oleje – ochrana proti opotøebení
Bona Tvrdý voskový olej
(Bona Hard Wax Oil)
Typ
Obj. èíslo
Balení
Vyvážená smìs pøírodních olejù a voskù pro povrchovou úpravu neošetøených døevìných
podlah a jiného døeva v interiéru. Bona Hard Wax Oil impregnuje døevo a zároveò vytváøí
trvanlivou povrchovou vrstvu s výbornou odolností proti vodì a tekutinám. Olej lze
kombinovat s barevnou verzí Bona Craft Oil pro zmìnu vzhledu podlahy.
Vlastnosti:
Technická data:
ź
ź
ź
ź
extrémní odolnost proti vodì
rychlé schnutí, rychlý postup práce
zabraòuje riziku boèního slepení hran
vysoká vydatnost
ź dle normy EN 71-3 bezpeèný pro použití na dìtské
hraèky a kuchyòské pracovní desky
Bona Craft Oil 2K
Báze: vyvážená smìs pøírodních olejù
a voskù
Doba schnutí (do zatížení): 24 hod.
Náøadí k aplikaci: mohér váleèek
s krátkým vlasem, štìtec nebo
nerezová stìrka
Spotøeba: 20 m2/ l
Norma: dle normy EN 71-3 bezpeèný
Spotøeba: 20 m2/ l
Polomat
AF3102013
1L
1x6
Polomat
AF3100025
2,5 L
2x2,5
Polomat
AF3102010
10 L
1x10
Mat
AF3602013
1L
1x6
Mat
AF3600025
2,5 L
2x2,5
Mat
AF3602010
10 L
1x10
Unikátní smìs rostlinných olejù, která pomocí urychlovaèe zkrátí dobu schnutí a zlepší
odolnost proti opotøebení. Bona Craft Oil 2K mùžete lehce zatížit po cca 8 hod a bude stejnì
odolný vodì a neèistotám jako standardní oleje po dlouhé dobì od vytvrzení. Je vhodné jej
použít na problematické døeviny jako je iroko, jatoba, tøešeò, oøech a mnoho dalších jako je
dub kouøový nebo paøený buk. Mùžeme tento olej použít jen samotný a nebo jako základ pro
Bona dvousložkové laky. Dodává se v pøírodním provedení a v 5 barevných odstínech.
Vlastnosti:
Technická data:
ź unikátnì dlouhá doba otevøení a zpracování –
èasovì nenároèná aplikace
ź rychlé a bezpeèné schnutí – pracuje i na exotických
døevinách
ź široká možnost použití
ź velmi nízký obsah rozpouštìdel
ź možnost lokální opravy
ź všechny barevné varianty je možno míchat mezi
sebou vèetnì neutrálního odstínu
ź možnost pøelakování lakem Bona Traffic, Bona
Traffic HD a Bona Traffic Naturale
58
Kusù
v balení
Neutrální / Pøírodní
GT570012001
Frost / Led
GT571114001
Clay / Jíl
GT572114001
Graphite / Grafit
GT573114001
Ash / Popel
GT574114001
Umbra / Hnìdá
GT575114001
Báze: smìs rostlinných olejù vèetnì
urychlovaèe
Doba schnutí (do zatížení): 12 hod.
Náøadí k aplikaci: olejivzdorná gumová
stìrka, váleèek s krátkým vlasem nebo
nerezová stìrka
Spotøeba: 20 m2/ l
Povrchová úprava
Oleje – unikátní efekt
Bona Mix Colour
Typ
Kusù
v balení
Balení
Obj. èíslo
Koncentrovaná barvící pasta pro povrchové úpravy na bázi vody – speciálnì urèené pro Bona
Nordic Tone a Bona Rich Tone. Pøidáním Bona Mix Colour k nìkterému z tìchto produktù se
mùže daná barva zintenzivnit nebo zmìnit a vytvoøit tak zvláštní efekt. Povrch vždy musí být
následnì ošetøen olejem nebo Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem).
Technická data:
Obsah: koncentrovaná barvící pasta
Spotøeba: 250 ml na jednu 5 l láhev (5%) Bona
Nordic Tone nebo Bona Rich Tone.
Mahogany - mahagon
Walnut - oøech
White – bílá
Grey – šedá
Black – èerná
Bona Nordic Tone
K zintenzivnìní bílé barvy na podlaze pøed nanesením produktu Bona Craft Oil. Mùže být
použit na mìkké a také na tvrdé døevo. Zabraòuje nažloutnutí døeva. Barvu odstínu Bona
Nordic Tone lze zmìnit nebo zintenzivnit až 5% (1 lahvièka – 250 ml) Bona Mix Colour.
Vlastnosti:
Technická data:
ź jednoduchá aplikace, rychlé schnutí
ź bílý odstín lze zvýšit vìtším poètem aplikací
ź vodìodolný a zcela bez zápachu
WX700020001
Bona Rich Tone
Báze: lehce alkalický roztok s
pigmentací, neøedit
Doba schnutí: 1-2 hod (bìhem
jednotlivými aplikacemi)
Náøadí k aplikaci: Bona aplikaèní rukáv
nebo široký aplikaèní kartáè
Spotøeba: 8-10 m2/ l (dle druhu døeva)
5L
3
K ošetøení dubových podlah, pro vytvoøení bohatého, tmavì hnìdého zbarvení – kouøového
dubu. Povrch je tøeba ještì ošetøit pøípravkem Bona Craft Oil nebo Bona Hard Wax Oil
(Tvrdým voskovým olejem), v závislosti na požadovaném barevném efektu. Chcete-li zvýšit
nebo zmìnit barvu odstínu Bona Rich Tone, lze pøidat Bona Mix Colour až do max. 5%
(1 lahvièka – 250 ml).
Vlastnosti:
Technická data:
ź jednoduchá aplikace, rychleschnoucí
ź odolný proti vodì a bez zápachu
WX900020001
Báze: alkalický roztok
Doba schnutí: 1-2 hod (bìhem
jednotlivými aplikacemi)
Náøadí k aplikaci: Bona aplikaèní rukáv
Spotøeba: 8-10 m2/ l (dle druhu døeva)
5L
3
59
Povrchová úprava
Oleje v exteriéru
Bona Decking Oil
Typ
Obj. èíslo
Kusù
v balení
Balení
Penetraèní olej složený z tálového a lnìného oleje, pro ošetøení povrchu døevìných ploch,
zábradlí a palubek (deckingù) v exteriéru. Olej obsahuje složky, které redukují úèinky UV-záøení
na døevo. Tento olej poskytuje kombinaci hloubkové impregnace døeva pro zachování jeho
pružnosti, prevence proti vysychání a tvorbì prasklin s optimální ochranou povrchu, který
získá vodoodpudivé vlastnosti a odolnost vùèi usazování neèistot.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
ź
Technická data:
dlouhotrvající ochrana povrchu
odolnost v jakémkoliv poèasí
s UV filtrem
redukce prasklin a prevence proti deformaci prken
rychlá doba schnutí, jednoduchá aplikace
Báze: smìs pøírodních rostlinných olejù
Doba schnutí (do zatížení): 24 hod
Náøadí k aplikaci: lakovací kartáè,
štìtec nebo mohérový váleèek
Spotøeba: cca 20 m2/ l
Neutral - pøírodní
Neutral - pøírodní
Mahagon
Teak
White – bílá
Údržba do exteriéru
Bona Èistiè
na venkovní døevìné terasy
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Èistí zneèištìné a naolejované mìkké døevo, napøíklad modøín, smrk, impregnovanou borovici
a ostatní døeviny. Odstraòuje neèistoty, mastnotu, houby, skvrny, øasy a plísnì. Rozpouští
zneèištìný olej na døevu a vrací døevu pùvodní svìtlou barvu, kterou mìlo, když bylo nové.
Vlastnosti:
ź úèinný a bezpeèný pro venkovní døevìné terasy
ź èistí do hloubky zneèištìný olej a zneèištìnému døevu navrací jeho pùvodní vzhled
WM635019003
Bona Èistiè
na zahradní nábytek
4L
3 ks
Urèen k rychlému a efektivnímu èištìní zahradního nábytku. Ve spreji, staèí jen nastøíkat
a setøít. Rychlé a snadné použití na døevo, hliník, plast, sklo apod.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
tvrdý k neèistotám, jemný ke døevu
úèinné a snadné použití, efektivní èištìní
lehce naparfémovaný
plnì biologicky odbouratelný
WM740113033
60
1 L ve spreji
9 ks
Povrchová úprava
Tmely a opraváøské pasty
Bona Mix&Fill Plus
Typ
Obj. èíslo
Kusù
na paletì
Spárový tmel na vodní bázi s vysokým obsahem pojiva v sušinì, urèený k rychlému a
úèinnému vyplnìní spár a prohlubní na døevìné podlaze. Produkt je míchán s døevným
brusným prachem z aktuální podlahy, jenž má být ošetøena. Dodává pøírodní zbarvení, které
ladí se zbytkem podlahy. Bona Mix&Fill Plus mùže být použit u vìtšiny druhù døeva a lze jím
tmelit spáry do šíøky 3 mm.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
Bona Mix&Fill
Kusù
v balení
Balení
Technická data:
Báze: akrylát
Doba schnutí: cca 30-60 min.
Náøadí k aplikaci: nerezová špachtle
Spotøeba: cca 8-12m2/ l
vyjímeèná plnící schopnost
rychleschnoucí
antikorozní (žádné skvrny od rzi)
optimální pro lehce a støednì zbarvené døeviny
WF220013001
1L
10
50
WF220020001
5L
3
44
Spárový tmel na vodní bázi. Míchá se s døevným brusným prachem vhodného odstínu a
hustoty. Používá se k vytmelení spár do šíøky 2 mm a jiných menších defektù na døevìných
podlahách. Mùže být použit pod všechny lakové a olejové systémy Bona. Umožòuje
podlaháøùm nabídnout kompletní systém na vodní bázi.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
Technická data:
Báze: akrylátová disperze
Doba schnutí: cca 20 min.
Náøadí k aplikaci: nerezová špachtle
Spotøeba: cca 10m2/ l
pod všechny lakové a olejové systémy Bona
antikorozní (žádné skvrny od rzi)
rychleschnoucí
správný barevný odstín spár
WF21001302
1L
10
50
WF21002002
5L
3
44
Tmelící hmota na bázi akrylátu, bez silikonu, urèená k tmelení spár parketových podlah, oblasti zárubní, schodiš apod. Tento tmel je
dodáván v 15 rùzných barevných tónech a po zaschnutí se dá pøelakovat všemi druhy parketových lakù Bona. Bona Gap Master je
tvrdý na povrchu a trvale elastický ve hloubce spáry (15% max. pohybová tolerance), bez rozpouštìdel a zápachu.
Vlastnosti: ź trvale elastický, bez obsahu
rozpouštìdel, izokyanátù a silikonu
ź bez zápachu, rychleschnoucí, výborná
adheze a boèní slepení
Bona Gap Master
Technická data: Báze: polyakrylátový tmel
Doba schnutí: cca 18-24 hod. Øádné vytvrzení po 2-3 dnech, dle klimatu
v místnosti a velikosti spár. Spotøeba: dle velikosti spár
béžová, esche/fichte
AF4411311101
bílá, weiß
AF4411311301
dub, eiche hell
AF4411311601
karamel, eiche dunkel
AF4411311201
krémová, ahorn
AF4411311401
stø. hnìdá, buche dunkel
AF4411311001
sv. hnìdá, buche hell
AF4411311501
tøešeò, kirsche
AF4411311701
oøech, nuss
AF4411312101
teak
AF4411312200
wenge
AF4411311900
èervené exotické
AF4411312300
bahenní dub
AF4411311801
šedý RAL 7030
AF4411312501
61
Údržba
Správná údržba podlah je velmi dùležitá, pokud jde o zachování dlouhotrvajícího
krásného vzhledu døevìných podlah. Bona nabízí øešení pro èištìní a údržbu døevìných
podlah - èisticí prostøedky pro všechny typy døevìných lakovaných a olejovaných podlah
a pro podlahy ošetøené tvrdým voskovým olejem. Nabízíme i èistící a údržbové produkty
pro tvrdé podlahoviny – pro ošetøení podlah jako keramická dlažba, marmoleum, PVC,
vinyl apod.
Tento rok jsme zavedli revoluèní øešení pro revitalizaci døevìných podlah. Systém, který
nabízí hloubkové èištìní podlah. Majitelé podlah mùžou nyní okamžitì navrátit pùvodní
vzhled svým døevìným podlahám, a to díky unikátnímu systému, který úèinnì odstraòuje
nejodolnìjší špínu a neèistoty po podrážkách bot.
Bona nabízí kompletní systém produktù péèe o podlahy jak profesionálùm, tak
i koncovým zákazníkùm.
62
1.
Hloubkové èištìní podlah
2.
Profesionální údržba lakovaných podlah
3.
Profesionální údržba olejovaných podlah
4.
Hobby - údržba všech typù podlah
5.
Èistiè døevìných povrchù
6.
Pøíslušenství
Profesionální údržba
Hloubkové èištìní podlah
Bona Power Scrubber
Typ
Obj. èíslo
Balení
Kompaktní, výkonný èistící stroj pro èištìní všech typù podlah v interiéru i exteriéru. Èistiè
Bona Deep Clean Solution odstraní nejodolnìjší neèistoty a špínu z døevìných podlah –
jednoduše a rychle. Dva protibìžné válcové kartáèe èistí do hloubky a poradí si s nerovnou,
kartáèovanou podlahou.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
Technická data:
silný a výkonný stroj
velmi efektivnì sbírá vodu
snadné plnìní, èištìní, pøeprava
použití v interiéru i exteriéru
Výkon motoru: max. 2700 W, Avg. 1900 W
Napájení: 220-240 V / 50 Hz
Hmotnost stroje: 34,5 kg
Kartáè: 2 x 400 mm jemný bílý nylon
Poèet rotací za minutu: 1100
Množství roztoku: 10 litrù
Využití nádrže: 10 litrù
Rozmìr: 520 mm x 470 mm 300 mm
Doporuèené èistící prostøedky: Bona Deep Clean
Solution, Bona Cleaner
AM400201100
Kartáèe válcové
Sací lišta pryžová
1
Bílý – pro olejované a lakované podlahy.
Oranžový – pro venkovní døevìné podlahy.
Èervený – pro olejované a tvrdým voskovým olejem ošetøené podlahy.
Zelený – jemný kartáè s lehce brousícím efektem pro agresivnìjší èištìní olejovaných podlah.
Èerný – na kámen a dlaždice.
Bílý
AS3647622500
Oranžový
AS3647622510
Èervený
AS3647622510
Zelený
AS3647622520
Èerný - tvrdý
AS3647624810
Náhradní sací lišta pro Bona Power Scrubber.
Poznámka: 1 kus v balení, 2 kusy jsou nutné pro úplnou výmìnu.
AS3647773230
Bona Deep Clean Solution
Kusù
v balení
400 mm
1
Koncentrovaný èistiè pro dùkladné a hloubkové èištìní podlah. Unikátní složení èisticího
prostøedku zajišuje optimální úèinnost èištìní a odstraòuje stopy po podrážkách bot
a neèistoty bez rizika poškození døeva. Použijte pro oživení mdlé podlahy a pøed použitím
leštìnky èi oleje. Mùže být použit s èistícím strojem Bona Power Scrubber. Lze použít i pro
bìžné èištìní.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
Pomìr øedìní:
vrací podlaze pùvodní vzhled
vyèistí špínu hluboko z pórù podlahy
bezpeèné a úèinné èištìní
vhodný pro Bona Power Scrubber
WM650020020
øedìní s èistou vodou
lakované podlahy 1:10
olejované podlahy 1:20
venkovní døevìné podlahy 1:5
dlažba 1:10
5L
3
63
Profesionální údržba
Lakované podlahy
Bona Polish
Typ
Obj. èíslo
Kusù
v balení
Balení
Kusù
na paletì
Údržbový produkt na vodní bázi s obsahem akrylát / polyuretanové polymerní disperze, pro
okamžité použití se specifikací pro aplikaci na lakované døevìné povrchy. Provedení mat, lesk.
Provedení Bona Polish mat (Matt) pro matný vzhled lakované døevìné podlahy. Bona Polish
lesk (gloss) je možné použít na lakovaných podlahách, laminátových podlahách, linoleu, PVC
nebo na keramickou dlažbu. Má protikluzné vlastnosti dle normy DIN 18032:2.
Vlastnosti:
Technická data:
ź lesk, mat
ź není zapotøebí leštìní
ź vynikající rozliv pro skvìlý výsledek
Báze: akrylát / polyuretan
Doba schnutí: cca 1 hod.
Náøadí pro aplikaci: Bona Applicator Pad
Spotøeba: 50 m2/l
Mat
Mat
Lesk
Lesk
Bona Freshen Up
Tekutá leštìna na parkety bez rozpouštìdla k ošetøování lakovaných parket a jiných
døevìných podlah. Bona Freshen Up obsahuje polymery a pøísady, které dodávají tomuto
roztoku samolešticí vlastnosti. Používá se pro základní ošetøení døevìných lakovaných podlah
v koncentrovaném stavu. Bona Freshen Up oživuje poškrábané a mdlé povrchy, dodává jim
vzhled novì nalakovaného povrchu a má ochranný úèinek. Lze použít k aplikacím
v tìlocviènách a víceúèelových halách se zvýšenými nároky na protikluzné vlastnosti podlahy
– splòuje požadavky DIN 18 032:2 a EN 14904:2006.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
Bona Prep
Technická data:
samoleštící
oživuje poškrábané a mdlé povrchy
má protikluzné vlastnosti
vodìodolný
Báze: akrylát / polyuretan
Doba schnutí: cca 1h
Náøadí pro aplikaci: Bona Applicator Pad
Spotøeba: 40 m2/l
WP595013016
1L
10
WP595020002
5L
3
Okamžitì použitelný systém na úpravu / pøípravu, který má optimalizovat pøilnavost vrchních
nátìrù Bona ke všem typùm podlahových vrchních lakù na bázi polyuretanu vèetnì vrchních
lakù u hotových parket provedených pøi výrobì. Použití Bona Prep v systému zaruèuje
dosažení nejlepší možné úrovnì pøilnavosti spolu s dobrou úrovní odolnosti proti odìru na
podlahovém povrchu.
Vlastnosti:
Technická data:
ź optimalizuje pøilnavost nového vrchního laku
ź k okamžitému použití
ź odstraòuje stopy po odìru
WM6600200002
Bona Cleaner
pH: pøibližnì 7
Pomìr øedìní: pøipraven k použití,
neøedit.
Spotøeba: 40 m2/l
5L
3
Èistící prostøedek k odstraòování špíny a neèistot pro lakované døevìné a korkové podlahy.
Prach a drobné neèistoty obvykle odstraníte luxováním, nicménì obèas je zapotøebí podlahu
vyèistit dùkladnìji. Bona Cleaner usnadòuje jak normální denní èištìní, tak
i èištìní silnì zneèištìných podlah, aniž by byl z povrchu odstranìn buï Bona Polish nebo
Bona Freshen Up.
Vlastnosti:
Pomìr øedìní:
ź pro domácnosti a komerèní prostory
ź pro døevìné a korkové podlahy, lehce alkalický
ź snadné použití
64
50
Normální èištìní: 1:100
Velmi zneèištìné podlahy: 1:50
WM760013001
1L
10
WM760020001
5L
3
50
Profesionální údržba
Lakované podlahy
Bona Remover
Obj. èíslo
Balení
Pomìr øedìní:
ź efektivní pro odstranìní èerných stop po obuvi
ź odstraòuje šmouhy
ź urèen k základnímu èištìní
WM650013021
Olejované podlahy
Obj. èíslo
Balení
10
Kusù
v balení
50
Kusù
na paletì
Rychleschnoucí olej pro údržbu døíve naolejované døevìné podlahy. Nízkoviskózní, unikátní
smìs z rùzných rostlinných olejù, má výbornou penetraèní schopnost, s malým zápachem.
Vyplòuje póry døeva pro dlouhotrvající ochranu. Vzhledem ke svému vysokému obsahu
pevných látek, mùže Bona Care Oil být také použitý pro základní ošetøení pøírodního døeva –
aplikuje se dvakrát, první vrstvu nechejte zaschnout pøes noc.
Technická data:
ź nízká viskozita oleje s velmi dobrou
zpracovatelností
ź nízký obsah rozpouštìdel (<8%) a zápachu
ź bezpeèné pro použití na dìtské hraèky a
kuchyòské pracovní desky dle normy EN 71-3
Báze: modifikovaný rostlinný olej
Doba schnutí (do zatížení): 12 h
Náøadí pro aplikaci: Bona Woolpad
(bavlnìný hadr)
Spotøeba: 50 - 100 m2/l
GT525113001
1L
12
GT525120001
5L
2
Produkt pro údržbu døevìných podlah ošetøených Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým
olejem), ale mùže být také použitý na Bona Craft Oil pro zvýšení ochrany proti vodì a rozlitým
tekutinám. Bona Wax Oil Refresher je koncentrát pøírodních olejù a voskù, které obsahují
ménì než 2% rozpouštìdel.
Vlastnosti:
Technická data:
ź jednoduchá aplikace, rychleschnoucí
ź nízký obsah rozpouštìdel a témìø bez zápachu
ź bezpeèný pro použití na dìtské hraèky a
kuchyòské pracovní desky dle normy EN 71-3
WP615013001
Bona Soap
(tekuté mýdlo)
Odstranìní leštìnky: 1l : 5l vody
Odstranìní stop po obuvi apod.:
1 uzávìr : 100 ml vody
1L
Vlastnosti:
Bona Wax Oil Refresher
Kusù
na paletì
Tekutý odstraòovaè leštìnek na lakované parketové, døevìné a laminátové podlahy. Remover
odstraòuje leštìnky Bona Freshen Up, Bona Polish. Bona Remover je vhodný k odstraòování
šmouh a k základnímu èištìní. Pro odstranìní šmouh nechejte Bona Remover pùsobit na
zneèištìné ploše nìkolik minut a poté jej setøete hadrem. Po provedení základního èištìní
mùžete plochy opìt ošetøit leštìnkou nebo pøípravkem Bona Freshen Up.
Vlastnosti:
Bona Care Oil
Kusù
v balení
Báze: emulgované rostlinné oleje a vosky
Doba schnutí (do zatížení): 12 h
Náøadí pro aplikaci: Bona Woolpad
(bavlnìný hadr) nebo nerezová stìrka
Spotøeba: 50 - 80 m2/l
1L
12
Tekuté mýdlo je mírnì alkalický èistiè speciálnì vyvinutý pro døevìné podlahy ošetøené oleji
Bona. Obsahuje pøísady, které vyživují povrch podlahy a nahrazují materiál, který byl
odstranìn bìhem èištìní.
Vlastnosti:
Pomìr øedìní:
ź èisticí a údržbový prostøedek pro olejované
podlahy
ź olej z podlahy neodstraòuje
ź snadno zpracovatelný, umožòuje i místní
aplikace
Hodnota pH: 9-10 po naøedìní s vodou
Pomìr øedìní: 1 : 50
WM700013005
1L
12
WM700020001
5L
3
65
Hobby údržba
Døevìné podlahy
Typ
Obj. èíslo
Kusù
v balení
Kusù
na paletì
Bona Spray Mop je èistící set na údržbu všech typù podlah. Pomocí Bona Spray Mopu
mùžete velmi snadno udržovat vaše podlahy krásné a bezpeèné. Náhradní náplò je znovu
doplnitelná.
Bona Spray Mop
na døevìné podlahy
Sada obsahuje:
ź Bona Èistiè na parkety (0,85 l náplò pøipravená k okamžitému použití)
ź Bona Spray Mop (mop se sprejem)
ź Bona Cleaning Pad (mikrovláknová modrá pratelná utìrka – prát bez aviváže)
Bona Spray Mop Motion s vibraèní technologií nabízí efektivnìjší èištìní podlah. Už
nemusíte ztrácet èas nad nepøíjemným drhnutím podlahy. Staèí jen nastøíkat na podlahu,
zmáèknout tlaèítko pro vibraèní efekt a setøít.
Sada obsahuje:
ź Bona Èistiè na parkety (0,97 l náplò pøipravená k okamžitému použití)
ź Bona Spray Mop Motion (mop se sprejem)
ź Bona Cleaning Pad (mikrovláknová modrá pratelná utìrka – prát bez aviváže)
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
pro døevìné, laminátové a korkové podlahy, ale mùže být použit pro všechny typy podlah
neutrální èistící pøípravek - nepoškozuje laky na døevìné podlaze
snadné použití
rotaèní hlava pro maximální dosah do ménì pøístupných míst
Bona Spray Mop na døevìné podlahy
CA201010013
4 x 1 ks
Bona Spray Mop Motion
WM710013405
4 x 1 ks
100 ks
Bona Èistiè na parkety
Koncentrovaný, lehce alkalický èistící pøípravek, specifikovaný
pro èištìní lakovaných døevìných, korkových, voskovaných
a olejovaných podlah. Usnadòuje jak normální denní èištìní,
tak i èištìní silnì zneèištìných podlah, aniž by byla z povrchu
odstranìna leštìnka.
0,85 l náhradní náplò doplnitelná
WM760341013
8 x 0,85 l
1 l rozprašovaè
WM740113013
9x1l
4 l ekonomické balení
WM740119013
3x4l
Bona Leštìnka na parkety
lesk / mat
132 ks
Urèena k údržbì lakovaných a barevnì lakovaných døevìných podlah. Zajišuje ochranu pøed
opotøebením. Provedení Bona Leštìnka na parkety lesk / mat. Pøípravek pøipravený k
okamžitému použití.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
ź
66
384 ks
odolný, pøidán polyuretan pro lepší odolnost
obsahuje vosk
snadné použití a vyrovnaný výsledek
dobrá odolnost proti stopám po odìru a poškrábání
rychleschnoucí
lesk
WP511013013
12 x 1
mat
WP500313013
12 x 1
Hobby údržba
Tvrdé podlahy
Typ
Bona Spray Mop
na laminátové podlahy&dlaždice
Obj. èíslo
Kusù
v balení
Kusù
na paletì
Bona Spray Mop na laminátové podlahy a dlaždice je èistící set na údržbu všech typù
tvrdých podlah, jako jsou laminátové podlahy, PVC, keramická dlažba, marmoleum, vinyl
apod. Odstraòuje skvrny a veškeré neèistoty, nezanechává nepøíjemné stopy a mdlé plochy.
Pomocí Bona Spray Mopu mùžete velmi snadno udržovat vaše podlahy krásné a bezpeèné.
Náhradní náplò je znovu doplnitelná.
Sada obsahuje:
ź Bona Èistiè na laminátové podlahy a dlaždice (0,85 l náplò pøipravená k okamžitému použití)
ź Bona Spray Mop (mop se sprejem)
ź Bona Cleaning Pad (mikrovláknová modrá pratelná utìrka – prát bez aviváže)
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
pro èištìní tvrdých podlah
šetrný k životnímu prostøedí, pH neutrální èistiè
znovu doplnitelná náplò
rotaèní hlava pro maximální dosah do ménì pøístupných míst
Bona Spray Mop na laminátové podlahy&dlaždice
CA202020013
4 x 1 ks
100 ks
Bona Èistiè na laminátové
podlahy a dlaždice
Koncentrovaný, lehce alkalický èistící pøípravek, speciálnì
vyvinut na tvrdé povrchy jako jsou laminátové podlahy, PVC,
keramická dlažba, marmoleum, vinyl apod. Usnadòuje jak
normální denní èištìní, tak i èištìní silnì zneèištìných podlah,
aniž by byla z povrchu odstranìna leštìnka.
0,85 l náhradní náplò doplnitelná
WM760341023
8 x 0,85 l
1 l rozprašovaè
WM740213023
9x1l
4 l ekonomické balení
WM740219023
3x4l
Bona Leštìnka na
laminátové podlahy
a dlaždice
384 ks
132 ks
Urèena k údržbì tvrdých podlahovin – laminátu, vinylu, linolea, dlaždic bez glazury
(keramických, kamenných), kamene a mramoru. Dodává podlaze nový lesklý vzhled a
zároveò zajišuje ochranu pøed opotøebením. Lesklý pøípravek pøipravený k okamžitému
použití.
Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź
odolný, pøidán polyuretan pro delší životnost
snadné a bezpeèné použití
dobrá odolnost proti stopám po odìru a poškrábání
rychleschnoucí
WP511013023
12 x 1
67
Nová cesta k oživení venkovních podlah
Bona Decking System
Jste unavení z vyèerpávajícího èíštìní vaší venkovní
podlahy? Nevíte jak odstranit pøebyteèné množství
oleje po jeho aplikaci?
Bona Decking System je rychlé a pohodlné øešení pro
hloubkové èištìní a dlouhotrvající ochranu venkovní
døevìné podlahy. Kombinace èistícího stroje Bona
Power Scrubber a èistícího prostøedku Bona Deep
Clean Solution dokáže perfektnì a efektivnì vyèistit
povrch podlahy pøed aplikací oleje. Bona Decking Oil
s nízkým obsahem rozpouštìdel proniká hluboko do
pórù døeva a dodává venkovním døevìným podlahám
silnou a dlouhotrvající ochranu povrchu bìhem
celého roku. Užijte si ohromující výsledek - venkovní
døevìnou podlahu, která vypadá jako nová a vydrží
dlouho krásná.
Snadná pøíprava
podkladu
Dlouhotrvající
ochrana
Hobby údržba
Olejované podlahy
Bona Èistiè
na olejované podlahy
Obj. èíslo
Balení
Kusù
v balení
Snadno použitelný, bezpeèný a úèinný èisticí prostøedek na olejované døevìné podlahy.
Jednoduše nastøíkejte pøípravek na povrch a pak povrch setøete. Èistí a zároveò nasycuje
povrch podlahy pro zajištìní jeho lepší ochrany.
Vlastnosti:
ź tvrdý k neèistotám a jemný k podlaze
ź úèinné a snadné použití
ź kompletní biologická odbouratelnost
WM700113003
Bona Osvìžovaè
olejovaných podlah
1
9x1l
Výraznì usnadòuje údržbu døevìných podlah napuštìných olejem a podlahy ošetøené tvrdým
voskovým olejem. Jednoduše nastøíkejte pøípravek na povrch a pak povrch setøete. Bona
Osvìžovaè olejovaných podlah nevyžaduje žádné strojové leštìní. Je vyroben na vodní
bázi a je prakticky bez zápachu.
Vlastnosti:
ź odolný, vyroben z èistého polyuretanu
ź snadné a bezpeèné použití
ź rychleschnoucí
ź bez zápachu
WP600013003
Antibakteriální èistící prostøedek
Bona Èistiè
døevìných povrchù
Obj. èíslo
1
Balení
9x1l
Kusù
v balení
Speciálnì vyvinut pro èištìní døevìného a laminátového povrchu v interiéru, ale vyèistí i bìžné
domácí neèistoty na jakémkoliv jiném povrchu. Efektivnì odstraní neèistoty, otisky prstù i
mastnotu z potravin z kuchyòských povrchù, na dveøích, nábytku, kuchyòské lince apod.
Pøípravek ve spreji se snadno aplikuje, je bezpeèný, nezanechává žádné mýdlové a lepkavé
stopy. Má antibakteriální úèinek.
Vlastnosti:
ź efektivní odstranìní mastnoty v domácnosti
ź antibakteriální
WM722013003
Pøíslušenství
Mikrovláknové Pady - utìrky
Typ
Obj. èíslo
1
Balení
9x1l
Kusù
v balení
ź Bona Cleaning Pad – utìrka modrá na èistící prostøedek.
ź Bona Dusting Pad - utìrka antistatická bílá (prachovka) na denní úklid na suché èištìní
(bez použití èistícího prostøedku).
ź Bona Applicator Pad – utìrka žlutá na aplikaci leštìnek.
modrá
CA101020
1 ks
8 x 1 ks
bílá
CA101021
1 ks
8 x 1 ks
žlutá
CA101025
1 ks
8 x 1 ks
69
Údržba - pøíslušenství
Pøíslušenství
Bona Mop teleskopický
Obj. èíslo
Nastavitelný mop s otoènou hlavicí.
CA101015
Bona Spray Mop stojan
1
Stojan pro prezentaci údržby Bona Spray Mop.
AX990021
70
Balení
1
Støíbro
Bronz
Zlato
Bona Kompletní údržba podlah
Správné odpovìdi ohlednì údržby všech typù podlah
Majitelé komerèních a soukromých objektù po celém
svìtì vždy žádají nejlepší péèi v oblasti obnovy
podlah, aby vrátili podlahu do své pùvodní krásy. A
už se jedná o velké letištì nebo soukromý dùm,
správná odpovìï ohlednì údržby podlah závisí na
stavu povrchu podlahy a jejím typu.
Bronz
Hloubkové èištìní & ochrana proti opotøebení
Støíbro
Díky dlouholetým znalostem a zkušenostem v oboru
a úzké spolupráce s profesionálnì vyškolenými
podlaháøi, Bona Vám nyní dává jasnou a jednoduchou odpovìï: Program Bona Kompletní údržba
podlah. Ve 3 rùzných typech údržby podlah dle
rozmanitosti potøeb døevìné podlahy získáte jasný
pøehled.
Mezibroušení & pøelakování / pøeolejování
Zlato
Broušení & nový povrch
Náøadí & pøíslušenství
Dokonalý vzhled døevìné podlahy vyžaduje správnou volbu náøadí a nástrojù
urèených pro práci s døevìnými podlahami. Spoleènost Bona už desítky let úzce
spolupracuje s podlaháøi a chápe jejich potøeby, týkající se døevìných podlah, a proto
nabízí náøadí a nástroje urèené pro aplikaci a pokládku døevìných podlah. Od
váleèkù, aplikaèních pistolí až po pytlíky na prach - zde najdete vše potøebné
pøíslušenství pro snadnou pokládku podlah.
72
1.
Lakování
2.
Lepení
3.
Mìøení
4.
Masky
5.
Údržba
Náøadí & pøíslušenství
Lakování
WB váleèek – široký
Typ
AT31451000
AT31001000
AT31005000
1
AT31003000
1
Váleèek vhodný na nanášení lajnovací barvy. Vìtší obvod pro možnost nanesení vìtšího
množství barvy.
55 mm
Držák váleèku – 10 cm
1
Syntetický váleèek vhodný na nanášení laku na okraji podlahy.
10 cm
Bona Line váleèek
AT959302
Vhodný pro aplikaci olejù a voskù.
25 cm
Váleèek na okraje
1
Syntetický váleèek pro aplikaci vodního laku.
25 cm
Mohérový váleèek
1
Váleèek s hustým mikrovláknem pro perfektní nanesení vodního laku. S aplikací rovnomìrné
vrstvy laku pomáhají boèní plastové tácky.
25 cm
WB váleèek – standard
Balení
Váleèek vhodný na aplikaci laku do velkých prostor, napø. do tìlocvièny. Vhodný pro všechny
Bona základní a vrchní laky.
45 cm
WB váleèek – huòatý
Obj. èíslo
AT31006000
2
Držák pro 10 cm váleèek.
10 cm
AT31004000
1
73
Náøadí & pøíslušenství
Lakování
Držák váleèku – 25 cm
Typ
Bona Rollerbox
1
AT31006100
1
80–170 cm
AT31401001
1
110–200 cm
AT31401002
1
Uložení váleèku ve vlhku po lakování.
AT31405000
1
Kvalitní a hustý kartáè s jemnými štìtinami. Vhodné pro tvrdý voskový olej a olej na terasy.
22 cm
74
AT31451001
Prodlužovací hliníková lakovací tyè.
èervený / šedý
Olejovací kartáè
1
Držák pro 55 mm váleèek.
55 mm
Bona – lakovací tyè
AT31014001
Hliníkový držák pro 45 cm dlouhý váleèek. Po uvolnìní pojistky lze váleèek nasadit èi sundat.
45 cm
Držák váleèku – 55 mm
Balení
Nerezový držák pro 25 cm váleèek.
25 cm
Držák váleèku – 45 cm
Obj. èíslo
AT31101000
1
Náøadí & pøíslušenství
Lakování
Olejovací kartáè
Typ
5
AT953206
1
AT953214
1
AT954225
1
AT954224
1
Kloubový aplikátor pro lakovací návlek.
46 cm
Lakovací návlek
1
Návlek je vyroben ze syntetických vláken pro nanášení nízko viskózních olejù. Také mùžete
nanášet výrobky Bona Nordic Tone a Bona Rich Tone.
45 cm
Aplikátor na lak
AT31211060
Kloubový aplikátor pro olejovací návlek.
45 cm
Olejovací návlek
1
Odolné a husté kartáèe speciálnì vyrobené pro aplikaci vodních lakù, barev na bázi vody
a louhù. Dodáváno s obalem pro skladování po aplikaci laku.
30 cm
Aplikátor na olej
AT953203
Extra dlouhý s možností nasazení na lakovací tyè, jemný a odolný.
5 cm
Floor Brush Pro
Kusù
v balení
Štìtec vhodný pro aplikaci lakù na okraji podlahy.
6 cm
Okrajový štìtec
Balení
Kartáè vhodný pro aplikaci olejù a louhù, možno nasadit na lakovací tyè.
25 cm
Okrajový štìtec
Obj. èíslo
AT956904
1
Návlek s pìnovo-syntetickým vláknem pro aplikaci vodních lakù.
46 cm
AT956903
1
75
Náøadí & pøíslušenství
Lakování
Typ
Olejovací stìrka
Obj. èíslo
Oleji odolná gumová stìrka pro rychlou a jednoduchou aplikaci Bona olejù. Lze pøipevnit
k lakovací tyèi.
50 cm
Jednorázové návleky
AT31302001
Scraper
27 cm
AT959201
1
35 cm
AT31360350
1
Škrabka vhodná k odstranìní povrchové úpravy v rozích místnosti a podél lišt.
AT32086000
10 ks
P901201
44 ks
Mixovací láhev se stupnicí na správné namíchání dvousložkových lakù.
max. 1.9 L
76
1
Proužek dubového døeva na opravu.
337 x 68 x 4 mm
Bona Mixing Bottle
AT929502
Vhodný pro nanášení olejù a na èištìní podlahy.
50 x 55 cm
Lamela – dub
50
Nerezová špachtle vhodná na nanášení vodních lakù, olejù a tmelù.
4 cm
Látkový hadr
1
Jednorázové plastové návleky na boty.
AT33051000
Nerezová špachtle
Balení
30031
72 ks
Náøadí & pøíslušenství
Lakování
Typ
Bona Wax Repair Kit
Obj. èíslo
Balení
Kompletní sada pro rychlou a snadnou opravu poškozené døevìné, korkové nebo laminátové
podlahy. Obsahuje 20 odolných voskù a butanový hoøák na rozehøívání voskù. Velké množství
barev je možné míchat pro správný odstín. Rozehøátý vosk se nepropadá a je možné vyplnit
velkou díru.
Vlastnosti:
Obsah:
ź vhodné pro všechny typy a barvy podlahy
ź schopný vyplnit velké spáry na povrchu podlahy
ź rychlá oprava, bìhem pár minut je hotovo
ź butanový hoøák
ź 20 voskù
ź zažehlovací hadr
Wax Repair Stick
Hot Knife
Butanový hoøák pro rozehøívání opravného vosku na opravu podlahy. Rychlé nahøátí hoøáku.
AT32053100
1
77
Náøadí & pøíslušenství
Lakování
Typ
Držák zubaté stìrky
Obj. èíslo
Pro aplikaci stìrkovací hmoty. Výškovì nastavitelný držák.
560 mm
Zubatá stìrka
Plastová nádoba
AT31444001
10
5 mm
AT31344402
10
30 litrová nádoba na míchání stìrky.
AT31408000
AT32051080
1
Doklepávací lišta z nylonu pro pokládku podlahy. Bez držáku.
1
Pro odvzdušnìní stìrkovací hmoty. 50 cm široký.
50 cm
78
1
Stahovací hák na pokládku podlahy – 55 cm dlouhý.
AT32038000
Odvzdušòovací váleèek – ježek
1
Míchací tyè pro míchání dvousložkových lepidel.
AT32033000
Tapping block
1
3 mm
80 mm
Stahovací hák
AT31444000
Pro aplikaci stìrkovací hmoty.
30 L
Míchací tyè
Balení
AT32052500
1
Náøadí & pøíslušenství
Lepení
Typ
Boty s hroty
Obj. èíslo
Hrotové boty na aplikaci stìrek a epoxidových penetrací.
AT32055000
Korkové diletace
Tekutý korek
Balení
1 pár
Korkové proužky pro diletaèní spáry.
900 x 8 x 10 mm
AX34001000
25
900 x 8 x 10 mm
AX34002000
25
900 x 8 x 10 mm
AX34003000
25
900 x 8 x 10 mm
AX34004000
25
900 x 8 x 10 mm
AX34006000
30
Tekutý korek pro výplò spár.
AX34009000
30
79
Náøadí & pøíslušenství
Mìøící pøístroje
Calcium Carbide ampule
Gann CM kufr
Typ
Obj. èíslo
AT37001020
20 ks
20
AT37001100
100 ks
100
Kompletní CM mìøák pro profesionální mìøení vlhkosti v podkladu. Obsahuje vše pro
kompletní mìøení.
1
Klínek pod vodováhu, urèující nerovnost v podkladu v mm.
AT37012000
80
1
Testuje tvrdost podkladu.
AT37010000
Podsuvný klínek
1
Stavební elektronický nedestruktivní vlhkomìr, fungující na vysokofrekvenèním principu.
AT37008000
Tester tvrdosti podlahy
1
RTU 600 je kombinovaný elektronický ètyønásobný mìøicí pøístroj k evidenci vlhkosti døeva,
stavby, vzduchu a teploty, vybavený univerzální korekcí druhù døeva pro každý druh døeva
a automatickým vyrovnáním teploty.
AT37004000
Vlhkomìr Hydromette BL Compact B
Kusù
v balení
Ampule pro CM mìøák.
AT37001200
Vlhkomìr
GANN HYDROMETTE RTU 600
Balení
1
Náøadí & pøíslušenství
Masky
Typ
Obj. èíslo
Kusù
v balení
3M Respirator Maska 9310
Prachová maska P1 proti pevným èásticím.
3M Respirator maska 9322
Prachová maska P2 proti jemnému prachu.
3M Respirator maska 9332
Prachová maska P3 proti jemnému prachu, lze vyèistit a znovu použít.
Údržba
Typ
Obj. èíslo
Kusù
v balení
Aplikátor polišù
Aplikátor polišù s bavlnìným rukávem. Vhodné pro aplikaci Bona Freshen Up a Bona Polish.
Bavlnìný rukáv
Vhodný pro aplikaci Bona Freshen Up a Bona Polish.
Bavlnìný hadr
Vhodný pro olejování, èištìní. Nezanechává škrábance.
50 x 60 cm
AT32086000
10
81
1. Prime Deep
2. Povrchová úprava
3. Naturale
4. Sportive
5. Craft Oil 2K System
6. Tvrdý voskový olej
7. Údržba podlah
82
40
Buffer bavlnìným hadrem
spotøeba: 30–40 m2/litr
doba schnutí: 3-4 hodiny
(20°C/60%)
Buffer a Bona Scrad System
83
1.5
/ Gel
1-2 hod.
1-2 hod.
1.5
84
1.5
1.5
1.5
85
1.5
1.5
Buffer a Bona Scrad System
86
Craft Oil 2K System – krok za krokem
1.
2.
3.
4.
1.5
5.
Aplikace – Bona Craft Oil 2K
6.
Odstranìní pøebytku s bruskou Bona FlexiSand 1.5 za použití bavlnìného hadru.
7.
Aplikace – Bona Traffic HD, Bona Traffic
nebo Bona Naturale 2-Comp
po min. 8 hod (12 hod pro pigmentové oleje)
8.
Mezibroušení pomocí Scrad System.
9.
Druhá aplikace – aplikace stejného produktu jako pøedchozí vrstva.
10.
Pokud se oèekává extrémní zátìž, doporuèuje se další aplikace vrchního laku Bona.
spotøeba: cca 30 m2
spotøeba: 8-10m2/litr
doba schnutí: 3-4 hod.
(20°C, 60%)
87
Premium
Nejvyšší rychlost na prémiovém povrchu
Brusiva Bona Abrasives 8300
Prémiová brusiva jsou vyrobená z optimální smìsi zirkonu
a nabízí kombinaci dokonalé vyváženosti mezi agresivitou
broušení a hladkostí broušeného povrchu. Brusiva Bona
Abrasives 8300 mají vysokou trvanlivost a jsou opatøeny
antistatickou vrstvou, která brání zanesení a zajišuje, aby
se materiál nepøehøíval, jakožto i delší životnost a lepší
odsávání prachu.
Skvìlé vlastnosti Bona 8300 byly porovnány v testu s jejich
nejbližšími konkurenty v nìmeckém Stuttgartu v roce 2014.
Tvrdý voskový olej (Hard Wax Oil) – krok za krokem
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
1.5
mat/polomat
Aplikujte jednu vrstvu Bona Tvrdý voskový olej
váleèkem mohér a nechte zaschnout.
Bona Tvrdý voskový olej
spotøeba: dle typu døeva – cca 1 l
na 20-24 m2.
Doba schnutí: 6-8 h.
5.2
Mezibroušení pomocí Scrad Pad.
5.3
Druhá aplikace: aplikace stejného
produktu jako pøedchozí vrstva
váleèkem mohér.
89
s bruskou Bona Flexisand1.5
Aplikace Bona Oil System – 3 možnosti
Zapracujte olej do døeva
pomocí hnìdého padu pro
bezbarvý olej nebo èerveného
padu pro barevný olej. Pad
pøipevnìte na brusku Bona
FlexiSand 1.5.
Podlaha musí být øádnì
zbroušená pomocí Bona
FlexiSand 1.5 a Bona ScradPadu.
Prach odstraòte vysavaèem.
pøeleštìte
Pro lepší výsledky pøeleštìte povrch
pomocí Bona Wool Padu.
90
Pro lepší výsledky pøeleštìte povrch
pomocí Bona Wool Padu. Jestliže se
oèekává vìtší zátìž provozu, jako poslední
aplikujte Bona Hard WaxOil (Tvrdý voskový
olej). Nechte 8-10 hodin
zaschnout.
1-složkový lak s kvalitou 2-složkového
Bona Mega - bezkonkurenènì nejlepší ochrana proti škrábancùm,
šmouhám a skvrnám.
Nové složení laku Bona Mega nabízí kvalitu dvousložkového laku uvnitø jednosložkového
produktu. Žádné míchání již není tøeba. Aplikace je možná pøímo z kanystru.
Od svého uvedení na trh, žádný z konkurentù nedokázal vyvinout takový typ laku jako je
Bona Mega, takže se jedná opravdu o jedineèný produkt. Vylepšené složení nabízí mnohem
vìtší odolnost laku proti škrábancùm. Díky tomu je lak vhodný nejen do domácností, ale také
do menších veøejných prostor jako jsou divadelní jevištì, hotelové pokoje a kanceláøe.
Pokládka - lepidla
Podlahovina
Norma
Druh podkladu
Špachtle
Bona
Masivní bez
povrchové
úpravy
EN 13226
parketové vlysy a øemeny dub a podobné druhy døev
1000/1250
EN 13226
parketové vlysy a øemeny buk a podobné druhy døev
1000/1250
EN 13488
mozaika
EN 13228
tabulové parkety/podložka, dub a podobné druhy døev, šíøka/tlouška < 5 / 1
1000/1250
EN 13228
tabulové parkety/podložka, buk apod.
1000/1250
850
*prEN 14761 Prùmyslová mozaika
Masivní s
povrchovou
úpravou
Vrstvené, s
povrchovou
úpravou
Vrstvené, bez
povrchové úpravy
Špalíková dlažba
EN 13227
10 mm Lam parkety do 25 cm x 5 cm, dub apod.
1000
EN 13227
10 mm Lam parkety do 25 cm x 5 cm, buk apod.
1000
EN 13629
palubky
1000
EN 13488
mozaika, dub apod.
850
EN 13488
mozaika, buk, hevea,
850
EN 13226
parketové øemeny
EN 13489
2 vrstvé
EN 13489
2 vrstvé, tabulový vzor - zámecká mozaika
EN 13489
3 vrstvé, < 13 tlouška
1250
EN 13489
10 až 13 mm tlouška, < 1200 mm délka
1250
EN 13489
10 až 13 mm tlouška, > 1200 mm délka
1250
EN 13489
2 vrstvé
1000
DIN 68702 Špalíková dlažba WE o více než 4 cm tloušce
Podklad
konstrukce
Typ podkladu
EN 13813
Druh podkladu
Plovoucí potìry
i s podlahovým
topením
CT
Cement
CA
Anhydrit / kalciumsulfát
CA
Tekutý anhydrit / kalciumsulfát
AS
Litý asfalt
CA
Potìr na bázi cementové stìrkové vyrovnávací hmoty
92
1000/1250
1000
* pøedloha evropské normy
Desky pro pokládku
1000/1250
Døevotøíska / OSB / pøekližka
1000/1250
1000/1500
93
+420 211 153 340
[email protected]
94
Bona CR, spol. s.r.o.
Obchodní 132
251 01 Èestlice
Michaela Kovaøíková
[email protected]
Vedoucí centrálního skladu
Jindøich Šrámek
e-mail: [email protected]
95
Semináøe
2.2.2016
Košice
3.2.2016
Žilina
4.2.2016
Bratislava
11.2.2016
Zvolen
10.2.2016
Nitra
23.2.2016
Brno
25.2.2016
Liberec
2.3.2016
Ústí nad Labem
3.3.2016
Hradec Králové
8.3.2016
Èeské Budìjovice
9.3.2016
Plzeò
10.3.2016
Karlovy Vary
17.3.2016
Praha
15.9.2016
Praha
Bona organizuje semináøe v prùbìhu celého roku
po ÈR a SR. Program a pozvánku na semináø ke
stažení najdete na www.bona.com/cz.
Program prùbìžnì aktualizujeme o nové produkty
a samozøejmì i praktické ukázky, abyste byli vždy
o krok vpøed. Po každém semináøi obdržíte
certifikát o absolvování odborného semináøe
Bona. Pokud si pøejete zrealizovat individuální
školení, jsme vám k dispozici a rádi vás vyškolíme
dle dohody.
Tiskoviny Bona
Tyto a další brožury si mùžete stáhnout na www.bona.com/cz v sekci Tiskoviny nebo Vám je rádi zašleme poštou.
Povrchová úprava
Sportovní podlahy
Pokládka
DØEVÌNÉ PODLAHY
A JEJICH POKLÁDKA
Celoplošné lepení
kg
2
m
Odpovìï na všechny vaše potøeby
Broušení
Technické pokyny pro sortiment lepidel Bona
Údržba
98
Zámek v Nebílovech
Rudolfinum – Sukova síò, Praha
Rudolfinum – Dvorana, Praha
Obecní dùm - Smetanova síò, Praha
Vladislavský sál, Pražský hrad
Restaurace Na Spilce, Plzeò
Masarykova kolej ÈVUT, Praha
Grandhotel Zlatý lev, Liberec
facebook.com/bona.podlahar

Podobné dokumenty

výroční zpráva 2001

výroční zpráva 2001 neziskové organizace. Je ze Staromìstského námìstí v Praze, kde mohly všechny naše poboèky pøedstavit svou èinnost veøejnosti o Mezinárodním dnu za vymýcení chudoby. Tato výroèní zpráva, kterou ber...

Více

Prohlášení o shodě SK_2016

Prohlášení o shodě SK_2016 Vrchní: Traffic HD, Traffic, Traffic Anti Slip, Mega, Novia Vrchní lak, Sportive Finish Příslušenství – Tužidlo Traffic HD, tužidlo Traffic, Retarder Systém nátěrových hmot na parkety – vodní báze:...

Více

Obchodní partneři

Obchodní partneři Vrchní: Traffic HD, Traffic, Traffic Anti Slip, Mega, Novia Vrchní lak, Sportive Finish Příslušenství – Tužidlo Traffic HD, tužidlo Traffic, Retarder Systém nátěrových hmot na parkety – vodní báze:...

Více

září 2014 - Cas

září 2014 - Cas Nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH 15% a 21%. Změna cen vyhrazena. V letní sezóně nedělní prodej u nás v Cash & Carry. Dodavatel si vyhrazuje prá...

Více

říjen 2013 - Cas

říjen 2013 - Cas telefon: 518 321 067, GSM: 606 648 899, fax: 518 321 071

Více

Katalog Presto - MOTIP DUPLI sro

Katalog Presto - MOTIP DUPLI sro Prohlášení Stiftung Warentest: „Antikorozní prostøedek BOB se pøi srovnávacích testech projevil jako velmi úèinný a jako jediný výrobek obdržel hodnocení „velmi dobrý“. BOB lze rovnìž s úspìchem po...

Více

Slovenský kras

Slovenský kras uklonìná deska od nadmoøské výšky 450 metrù až do výšek pøesahujících 800 m n. m. Plošinu proøízlo nìkolik vodních tokù, které si tudy razí cestu smìrem do Maïarské nížiny. Vytvoøily tak v pùvodní ...

Více