117208/EU XXIV. GP

Transkript

117208/EU XXIV. GP
117208/EU XXIV. GP
Eingelangt am 10/06/13
COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION
Interinstitutional File:
1998/0360 (COD)
Brussels, 10 June 2013
9865/1/13
REV 1
JUR 261
SOC 338
CODEC 1163
LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF
Subject:
Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council
of 29 April 2004 on the coordination of social security systems
(OJ L 166, 30.04.2004, p. 1)
LANGUAGES concerned: ES, CS, LT, PL
PROCEDURE APPLICABLE according to the Council Statement of 1975.
(The procedures are explained in Council document 5980/07 JUR 49, available in the official
languages, together with a translation of the structure of this cover page.)
—
Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)
TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of acts
adopted under the ordinary legislative procedure): 8 days
This REV 1 of the Corrigendum/Rectificatif concerns only the LT version.
Any observations regarding this corrigendum should be notified to the Presidency:
Mr. David Kelly and Mrs. Caroline Daly:
e-mail: [email protected]
[email protected]
9865/1/13 REV 1
EN
ANEXO
CORRECCIÓN DE ERRORES
del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social
(DO L 166 de 30.4.2004, p. 1)
(Versión corregida en el DO L 200 de 7.6.2004, p. 1)
Las referencias siguientes se refieren a la publicación en el DO L 200 de 7.6.2004, p. 1:
Página 14, artículo 33, apartado 1
Donde dice:
"1.
La persona asegurada a quien le sea reconocido, para sí misma o para algún miembro de su
familia, el derecho a una prótesis, a un gran aparato o a otras prestaciones en especie de gran
importancia por la institución de un Estado miembro antes de su nueva afiliación en virtud de la
legislación aplicada por la institución de otro Estado miembro, disfrutará de esas prestaciones con
cargo a la primera institución aunque se concedan cuando dicho trabajador se encuentre ya afiliado
a la segunda institución con arreglo a la legislación que esta última aplique."
debe decir:
"1.
La persona asegurada a quien le sea reconocido, para sí misma o para algún miembro de su
familia, el derecho a una prótesis, a un gran aparato o a otras prestaciones en especie de gran
importancia por la institución de un Estado miembro antes de su nueva afiliación en virtud de la
legislación aplicada por la institución de otro Estado miembro, disfrutará de esas prestaciones con
cargo a la primera institución aunque se concedan cuando dicha persona se encuentre ya asegurada
con arreglo a la legislación que aplique la segunda institución.".
9865/1/13 REV 1
ANEXO
1
ES
PěÍLOHA
OPRAVA
naĜízení Evropského parlamentu a Rady (ES) þ. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci
systémĤ sociálního zabezpeþení
(ÚĜ. vČst. L 166, 30.4.2004, s. 1)
(Zvláštní vydání v þeštinČ, kapitola 5, svazek 5, s. 72)
Strana 80, þl. 14 odst. 1
Místo:
„1. ýlánky 11 až 13 se nepoužijí na dobrovolné pojištČní nebo na dobrovolné pokraþující pojištČní,
pokud v pĜípadČ jedné z oblastí uvedených v þl. 3 odst. 1 existuje v þlenském státČ pouze systém
dobrovolného pojištČní.“;
má být:
„1. ýlánky 11 až 13 se použijí na dobrovolné pojištČní nebo na dobrovolné pokraþující pojištČní
pouze tehdy, jestliže v pĜípadČ jedné z oblastí uvedených v þl. 3 odst. 1 existuje v þlenském státČ
pouze systém dobrovolného pojištČní.“
Strana 80, þl. 14 odst. 3
Místo:
„3. Jde-li však o dávky v invaliditČ, ve stáĜí a o pozĤstalostní dávky, mĤže být dotyþná osoba
úþastna pouze systému dobrovolného nebo dobrovolného pokraþujícího pojištČní jednoho z
þlenských státĤ, ...“
má být:
„3. Jde-li však o dávky v invaliditČ, ve stáĜí a o pozĤstalostní dávky, mĤže být dotyþná osoba
úþastna systému dobrovolného nebo dobrovolného pokraþujícího pojištČní jednoho z þlenských
státĤ, ...“.
9865/1/13 REV 1
PěÍLOHA
2
CS
Strana 92, þl. 61 odst. 1 druhý pododstavec
Místo:
„Pokud však pĜíslušné právní pĜedpisy podmiĖují nárok na dávky získáním dob pojištČní, nepĜihlíží
se k dobám zamČstnání nebo samostatné výdČleþné þinnosti získaným podle právních pĜedpisĤ
jiného þlenského státu, ledaže by byly tyto doby považovány za doby pojištČní a byly získány podle
pĜíslušných právních pĜedpisĤ.“
má být:
„Pokud však pĜíslušné právní pĜedpisy podmiĖují nárok na dávky získáním dob pojištČní, nepĜihlíží
se k dobám zamČstnání nebo samostatné výdČleþné þinnosti získaným podle právních pĜedpisĤ
jiného þlenského státu, ledaže by byly tyto doby považovány za doby pojištČní, kdyby byly získány
podle pĜíslušných právních pĜedpisĤ.“
Strana 94, þl. 65 odst. 2
Místo:
„2. NezamČstnaná osoba, která mČla bČhem svého posledního zamČstnání, ...“
má být:
„2. Zcela nezamČstnaná osoba, která mČla bČhem svého posledního zamČstnání, ...“.
9865/1/13 REV 1
PěÍLOHA
3
CS
Strana 94, þl. 65 odst. 7
Místo:
„7. Doba úhrad uvedená v odstavci 6 se prodlužuje o pČt mČsícĤ, jestliže dotyþná osoba bČhem
pĜedchozích dvaceti þtyĜ mČsícĤ splnila dvanáctimČsíþní dobu zamČstnání nebo samostatné
výdČleþné þinnosti v þlenském státČ, jehož právní pĜedpisy se na ni naposledy vztahovaly, pokud by
tyto doby pĜedstavovaly kvalifikaci pro úþely vzniku nároku na dávky v nezamČstnanosti.“
má být:
„7. Doba úhrad uvedená v odstavci 6 se prodlužuje na pČt mČsícĤ, jestliže dotyþná osoba bČhem
pĜedchozích dvaceti þtyĜ mČsícĤ splnila dvanáctimČsíþní dobu zamČstnání nebo samostatné
výdČleþné þinnosti v þlenském státČ, jehož právní pĜedpisy se na ni naposledy vztahovaly, pokud by
tyto doby pĜedstavovaly kvalifikaci pro úþely vzniku nároku na dávky v nezamČstnanosti.“
9865/1/13 REV 1
PěÍLOHA
4
CS
PRIEDAS
KLAIDǏ IŠTAISYMAS
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dơl
socialinơs apsaugos sistemǐ koordinavimo
(OL L 166, 2004 4 30, p. 1)
(Specialusis leidimas lietuviǐ kalba, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72)
75 puslapis, 44 konstatuojamosios dalies antras sakinys
Yra:
„Taþiau Reglamentas (EEB) Nr. 1048/71 turi likti galioti ir neprarasti teisinơs galios <…> “;
turi bnjti:
„Taþiau Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 turi likti galioti ir neprarasti teisinơs galios <…> “.
75 puslapis, 1 straipsnio c punktas
Yra:
„c)
„apdraustasis“ pagal III antraštinơs dalies 1 ir 3 skyriuose nurodytas socialinơs apsaugos
sritis – bet kuris asmuo, vykdantis valstybơs narơs, atitinkanþios II antraštinơs dalies reikalavimus
dơl teisơs gauti išmokas, Ƴstatymǐ sąlygas, atsižvelgiant Ƴ šio reglamento nuostatas;“;
turi bnjti:
„c)
„apdraustasis“ pagal III antraštinơs dalies 1 ir 3 skyriuose nurodytas socialinơs apsaugos
sritis – bet kuris asmuo, atitinkantis valstybơs narơs, kuri yra kompetentinga vadovaujantis II
antraštine dalimi, teisơs aktǐ sąlygas dơl teisơs gauti išmokas, atsižvelgiant Ƴ šio reglamento
nuostatas;“.
9865/1/13 REV 1
PRIEDAS
5
LT
76 puslapis, 1 straipsnio i punkto 2 papunktis
Yra:
„2)
jeigu valstybơs narơs teisơs aktuose, taikomuose remiantis 1 papunkþiu, nenustatomas
skirtumas tarp šeimos nariǐ ir kitǐ asmenǐ, kuriems taikomi tie teisơs aktai, sutuoktinis,
nepilnameþiai vaikai ir pilnametystơs amžiǐ sukakĊ išlaikytiniai laikomi šeimos nariais; “;
turi bnjti:
„2)
jeigu valstybơs narơs teisơs aktuose, taikomuose remiantis 1 papunkþiu, nenustatomas
skirtumas tarp šeimos nariǐ ir kitǐ asmenǐ, kuriems taikomi tie teisơs aktai, sutuoktinis,
nepilnameþiai vaikai ir pilnametystơs amžiǐ sukakĊ išlaikytiniai vaikai laikomi šeimos nariais; “.
76 puslapis, 1 straipsnio q punkto iv papunktis
Yra:
„iv)
kai sistema susijusi su darbdavio atsakomybe už 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas išmokas,
darbdavƳ arba atitinkamą draudiką, arba jiems nevykdant šiǐ Ƴsipareigojimǐ, valdžios Ƴstaiga arba
institucija, paskirta atitinkamos valstybơs narơs kompetentingos valdžios institucijos;“;
turi bnjti:
„iv)
kai sistema susijusi su darbdavio atsakomybe už 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas išmokas,
darbdavys arba atitinkamas draudikas, arba jiems nevykdant šiǐ Ƴsipareigojimǐ, valdžios Ƴstaiga
arba institucija, paskirta atitinkamos valstybơs narơs kompetentingos valdžios institucijos;“.
9865/1/13 REV 1
PRIEDAS
6
LT
77 puslapis, 2 straipsnio 2 dalis
Yra:
„2.
Be to, šis reglamentas taikomas asmenǐ, kuriems buvo taikomi vienos ar daugiau valstybiǐ
nariǐ teisơs aktai, maitintojo netekusiems asmenims, nepaisant tokiǐ asmenǐ pilietybơs, jeigu
maitintojo netekĊ asmenys yra vienos iš valstybiǐ nariǐ pilieþiai arba asmenys be pilietybơs arba
pabơgơliai, gyvenantys vienos iš valstybiǐ nariǐ teritorijoje.“;
turi bnjti:
„2.
Be to šis reglamentas taikomas maitintojo, kuriam buvo taikomi vienos ar daugiau valstybiǐ
nariǐ teisơs aktai, nepaisant jo pilietybơs, netekusiems asmenims, jeigu jie yra vienos iš valstybiǐ
nariǐ pilieþiai arba asmenys be pilietybơs arba pabơgơliai, gyvenantys vienos iš valstybiǐ nariǐ
teritorijoje.“.
78 puslapis, 7 straipsnis
Yra:
„<…> negali bnjti kaip nors sumažinamos, pakeiþiamos, sustabdomos ir nutraukiamos ar
anuliuojamos dơl to, kad jǐ gavơjas arba jo šeimos nariai gyvena ne toje valstybơje narơje, kurioje
yra Ƴstaiga, atsakinga už išmokǐ mokơjimą. “;
turi bnjti:
„<…> negali bnjti kaip nors sumažinamos, pakeiþiamos, sustabdomos, nutraukiamos ar
konfiskuojamos dơl to, kad jǐ gavơjas arba jo šeimos nariai gyvena ne toje valstybơje narơje, kurioje
yra Ƴstaiga, atsakinga už išmokǐ mokơjimą. “.
9865/1/13 REV 1
PRIEDAS
7
LT
79 puslapis, 11 straipsnio 3 dalies e punktas
Yra:
„e)
visiems kitiems asmenims, kuriems netaikomi a–d papunkþiai, taikomi tos valstybơs
narơs, <…>“;
turi bnjti:
„e)
visiems kitiems asmenims, kuriems netaikomi a–d punktai, taikomi tos valstybơs
narơs, <…>“.
79 puslapis, 12 straipsnis
Šiame straipsnyje trnjksta tokios dalies:
2.
Asmeniui, kuris paprastai vykdo veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo valstybơje
narơje, ir kuris vyksta dirbti panašios veiklos Ƴ kitą valstybĊ narĊ, toliau taikomi pirmosios valstybơs
narơs teisơs aktai, su sąlyga, kad numatyta tokios veiklos trukmơ neviršija 24 mơnesiǐ. “.
79 puslapis, 13 straipsnio 2 dalies a punktas
Yra:
„a)
valstybơs narơs, kurioje jis gyvena, teisơs aktai, jeigu didelĊ laiko dalƳ jis dirba toje
valstybơje narơje; arba“;
turi bnjti:
„a)
valstybơs narơs, kurioje jis gyvena, teisơs aktai, jeigu didelĊ veiklos dalƳ jis vykdo toje
valstybơje narơje; arba“.
9865/1/13 REV 1
PRIEDAS
8
LT
79 puslapis, 13 straipsnio 2 dalies b punktas:
Yra:
„b)
valstybơs narơs, kurioje yra jo veiklos centras, teisơs aktai, jeigu jis negyvena vienoje iš
valstybiǐ nariǐ, kurioje dirba didelĊ laiko dalƳ.“;
turi bnjti:
„b)
valstybơs narơs, kurioje yra jo veiklos centras, teisơs aktai, jeigu jis negyvena vienoje iš
valstybiǐ nariǐ, kurioje jis vykdo didelĊ veiklos dalƳ.“.
83 puslapis, 27 straipsnio 2 dalis
Yra:
„2.
18 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis toje dalyje nurodytiems
asmenimis, jiems bnjnant toje valstybơje narơje, <…>“;
turi bnjti:
„2.
18 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis 1 dalyje nurodytiems
asmenimis, jiems bnjnant toje valstybơje narơje, <…>“.
84 puslapis, 34 straipsnio 1 dalis
Yra:
„1.
Jeigu ilgalaikơs priežinjros išmokǐ pinigais, kurios turi bnjti laikomos ligos išmokomis ir
todơl mokamos tos valstybơs narơs, kuri yra atsakinga už išmokas pinigais pagal 21–29 straipsniǐ
nuostatas, gavơjas tuo paþiu metu ir pagal šio skyriaus nuostatas turi teisĊ reikalauti tam paþiam
tikslui skirtǐ išmokǐ natnjra iš gyvenamosios vietos arba buvimo Ƴstaigos <…>“;
turi bnjti:
„1.
Jeigu ilgalaikơs priežinjros išmokǐ pinigais, kurios turi bnjti laikomos ligos išmokomis ir
todơl mokamos tos valstybơs narơs, kuri yra atsakinga už išmokas pinigais pagal 21 ar 29 straipsniǐ
nuostatas, gavơjas tuo paþiu metu ir pagal šio skyriaus nuostatas turi teisĊ reikalauti tam paþiam
tikslui skirtǐ išmokǐ natnjra iš gyvenamosios vietos arba buvimo vietos Ƴstaigos <…>“.
9865/1/13 REV 1
PRIEDAS
9
LT
85 puslapis, 39 straipsnio a punktas
Yra:
„a)
jeigu atitinkamas asmuo, gaudamas išmokas pagal kitos valstybơs narơs teisơs aktus,
nedirbo <…>“;
turi bnjti:
„a)
jeigu atitinkamas asmuo, gaudamas išmokas, pagal kitos valstybơs narơs teisơs aktus
nedirbo <…>“.
85 puslapis, 39 straipsnio b punktas
Yra:
„b)
jeigu atitinkamas asmuo, gaudamas išmokas pagal kitos valstybơs narơs teisơs aktus, dirbo šƳ
darbą <…>“;
turi bnjti:
„b)
jeigu atitinkamas asmuo, gaudamas išmokas, pagal kitos valstybơs narơs teisơs aktus dirbo šƳ
darbą <…>“.
89 puslapis, 52 straipsnio 2 dalis
Yra:
„2.
Tam tikrais atvejais kompetentinga Ƴstaiga pagal 1 dalies a ir b papunkþius apskaiþiuotam
dydžiui <…>“;
turi bnjti:
„2.
Tam tikrais atvejais kompetentinga Ƴstaiga pagal 1 dalies a ir b punktus apskaiþiuotam
dydžiui <…>“.
9865/1/13 REV 1
PRIEDAS
10
LT
96 puslapis, 70 straipsnio 3 dalis
Yra:
„3.
Šios antraštinơs dalies 7 straipsnis ir kiti skyriai netaikomi išmokoms, nurodytoms šio
straipsnio 2 dalyje.“;
turi bnjti:
„3.
7 straipsnis ir kiti šios antraštinơs dalies skyriai netaikomi išmokoms, nurodytoms šio
straipsnio 2 dalyje.“.
96 puslapis, 71 straipsnio 1 dalis
Yra:
„1.
<…> Ƴsteigtą Socialiniǐ apsaugos sistemǐ koordinavimo administracinĊ komisiją <…>“;
turi bnjti:
„1.
<…> Ƴsteigtą Socialinơs apsaugos sistemǐ koordinavimo administracinĊ komisiją <…>“.
98 puslapis, 77 straipsnio 1 dalies antras sakinys
Yra:
„Bet koks duomenǐ perdavimas iš priimanþiosios valstybơs narơs, taip pat jǐ saugojimas,
pakeitimas ir sunaikinimas atliekamas laikantis valstybơs narơs, priimanþios duomenis, teisơs aktǐ
dơl asmens duomenǐ apsaugos nuostatǐ.“;
turi bnjti:
„Bet koks duomenǐ perdavimas iš priimanþiosios valstybơs narơs valdžios institucijos arba Ƴstaigos,
taip pat jǐ saugojimas, pakeitimas ir sunaikinimas atliekamas laikantis valstybơs narơs, priimanþios
duomenis, teisơs aktǐ dơl asmens duomenǐ apsaugos nuostatǐ.“.
9865/1/13 REV 1
PRIEDAS
11
LT
100 puslapis, 87 straipsnio 2 dalis
Yra:
„2. Nustatant pagal šƳ reglamentą Ƴgytas teises Ƴ išmokas, Ƴskaitomi visi darbo pagal darbo sutartƳ,
savarankiško darbo arba gyvenimo laikotarpiai, Ƴgyti pagal valstybơs narơs teisơs aktus iki šio
reglamento Ƴsigaliojimo atitinkamoje valstybơje narơje dienos.“;
turi bnjti:
„2. Nustatant pagal šƳ reglamentą Ƴgytas teises Ƴ išmokas, Ƴskaitomi visi draudimo laikotarpiai ir
prireikus darbo pagal darbo sutartƳ, savarankiško darbo arba gyvenimo laikotarpiai, Ƴgyti pagal
valstybơs narơs teisơs aktus iki šio reglamento Ƴsigaliojimo atitinkamoje valstybơje narơje dienos.“.
103 puslapis, II priedo pavadinimas
Yra:
„KONVENCIJǏ NUOSTATOS, GALIOJANýIOS TOLIAU IR TAM TIKRAIS ATVEJAIS
NEGALIOJANýIOS ASMENIMS, KURIEMS TAIKOMAS REGLAMENTAS“;
turi bnjti:
„KONVENCIJǏ NUOSTATOS, KURIOS GALIOJA TOLIAU IR KURIOS TAM TIKRAIS
ATVEJAIS TAIKOMOS TIK TIEMS ASMENIMS, KURIEMS TAIKOMOS ŠIOS
KONVENCIJOS“.
108 puslapis, VII priedas, lentelơ „BELGIJA“, skirsnis „PRANCNjZIJA“, 3 punkto paskutinơs
eilutơs „profesinis invalidumas“ 5 stulpelis
Vietoj „neatitinka“ turi bnjti „atitinka“.
9865/1/13 REV 1
PRIEDAS
12
LT
ZAàĄCZNIK
SPROSTOWANIE
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia spoáecznego
(Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1)
(Polskie wydanie specjalne, rozdziaá 5, tom 5, s. 72)
Strona 79, art. 11 ust. 2
zamiast:
„1.
Do celów stosowania przepisów tego tytuáu osoby otrzymujące Ğwiadczenia pieniĊĪne (…)”,
powinno byü:
„2.
Do celów stosowania przepisów tego tytuáu osoby otrzymujące Ğwiadczenia pieniĊĪne (…)”.
Strona 79, art. 11 ust. 3
zamiast:
„2.
Zgodnie z przepisami art. 12 do 16: (…)”,
powinno byü:
„3.
Zgodnie z przepisami art. 12 do 16: (…)”.
9865/1/13 REV 1
ZAàĄCZNIK
13
PL

Podobné dokumenty

PDF článku ke stažení… - Data a výzkum

PDF článku ke stažení… - Data a výzkum Selected methods for the analysis of panel data Abstract: Advances in the statistical analysis of longitudinal data has been so rapid, that it has been difficult for empirically oriented social sci...

Více