P R OVO Z a ÚDR Ž BA

Komentáře

Transkript

P R OVO Z a ÚDR Ž BA
PROVOZ a ÚDRŽBA
2
MVE
II 3 D
•
ELECTRIC EXTERNAL MOTOVIBRATORS
INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE
•
ELEKTRISCHE AUSSENRÜTTLER
EINBAU-,BETRIEBS-UND WARTUNGSANLEITUNG
•
EXTERNÍ ELEKTRICKÉ MOTOVIBRÁTORY
All rights reserved © WAMGROUP
INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBA
•
MOTOVIBRATORI ELETTRICI ESTERNI
INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE
KATALOG No.
OL.1010EX.M
VYDÁNÍ
NÁKLAD
A
100
DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE
DATIUM VÝROBY
10.05
10.05
- MANUFACTURING DATA
- KONSTRUKTIONSDATEN
MVE
II 3 D
2
- VÝROBNÍ ÚDAJE
- DATI COSTRUZIONE
OL.1010EX.M. 28
A) MACHINE IDENTIFICATION
A) IDENTIFIKATION DER MASCHI- A) IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ
NE
A) IDENTIFICAZIONE DELLA
MACCHINA
For correct identification of the
vibrator, refer t o the serial
num ber indicated in the order
confirmation, on the invoice and
on the rating plate applied on the
vibrator.
Zur korrekten Identifikation des
Unwuchtmotors ist Bezug auf die
Serien-Nr. zu nehmen, die auf
der Auft ragsbest ät igung, der
Rechnung, dem Aufkleber auf
dem Unwuchtmotor steht.
Per una corretta identificazione
del vibratore, bisogna fare riferimento al numero di matricola che
si trova sulla conferma d’ordine,
sulla fattura e sulla targhetta
posta sul vibratore stesso.
P ro správnou
i dent ifikac i
vibrátoru je zapotřebí ověři t
výrobní čí sl o uvedené na
konfirmaci objednávky, faktuře a
na štítku s technickým i údaji
zařízení
Fc Kg
Fc Kg
V
A
Hz
V
RPM
A
COS
IS. F
N. TÜV 05 ATEX 2768X
II 3D T 100°C IP 65
CAUTION: USE SUPPLY WIRES AND CABLE ENTRIES SUITABLE FOR 80°C
DO NOT OPEN
WHEN ENERGIZED
Hz
RPM
IS. F
COS
N. TÜV 05 ATEX 2768X
II 3D T 135°C IP 65
CAUTION: USE SUPPLY WIRES AND CABLE ENTRIES SUITABLE FOR 110°C
DO NOT OPEN
WHEN ENERGIZED
B) CONTRAINDICATIONS FOR B) KONTRAINDIKATIONEN ZUR B) NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY POUŽITÍ B) CONTROINDICAZIONI ALBENUTZUNG
L’USO
USE
There are no contraindications
for use if the normal precautions
for products of this type together with the indications given in
this Manual are followed.
It is also forbidden to start up the
electric vibrator before the machine/plant is declared as conforming to the provisions of Directive 98/37/CE
In this regard, the plant technician/installer is obliged to provide
and install all the measures/safety devices to prevent damage to
objects and harm to persons in
case of breakage and consequent falling of pieces.
Es bestehen keine Kontraindikationen zur Benutzung, sofern die
allgem ein üblichen Vorsichtsmaßnahmen für Geräte dieser
Art sowie die in dieser Dokumentation enthaltenen, speziellen Vorschriften befolgt werden.
Der Unwuchtmotor darf nicht in
Betrieb genommen werden, bevor die Maschine/Anlage mit den
Vorschriften der Richtlinie 98/37/
EW G für konform erklärt worden
ist.
Es liegt in der Verantwortung
des Anlagenplaners bzw. -aufstellers, alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und Schutzvorrichtungen vorzusehen, welche es verhindern, dass durch
einen Bruch und folglich das Fallen von Teilen Personen- und/
oder Sachschäden verursacht
w erden.
Nejsou známe žádné nežádoucí
úči nky použi tí , j estl i že j sou
dodržena běžná opatření pro
výrobek tohoto typu společně s
i nstrukc em i uvedeným i v
manuálu.
Je zakázáno uvést motovibrátor
do provozu dříve než zařízení/
aparatura byla prohlášena za
shodné s nařízením směrnice 98/
37/CE
Je povinností osoby instalující
zařízení
poskytnout
a
nainst alovat všechna m ěříc í/
bezpečnostní zařízení, aby se
zabránil o poškození m ajetku
nebo poranění osob v případě
odlomení a následného pádu dílů
přístroje.
Non vi è nessuna controindicazione all’uso, se vengono osservate le normali precauzioni per
prodotti di questo tipo unitamente alle indicazioni riportate su
questo manuale.
E’ inoltre vietato mettere in funzione il motovibratore prima che
la macchina/impianto sia stato
dichiarato conforme alle disposizioni della direttiva 98/37/CE
In questo ambito è cura dell’ impiantista / installatore predisporre ed installare tutti gli accorgimenti / protezioni al fine di evitare danni a cose o persone in caso
di rotture e conseguente caduta
di pezzi.
- TRANSPORT AND PACKING
- TRANSPORT UND VERPACKUNG
MVE
II 3 D
- PŘEPRAVA A BALENÍ
- TRASPORTO E IMBALLO
10.05
2
OL.1010EX.M. 29
CHECKING PRIOR TO SHIP- KONTROLLEN VOR DEM VER- KONTROLA PŘED ODESLÁNÍM CONTROLLI PRIMA DE LLA
MENT
SPEDIZIONE
SAND
Avoid damage during unloading
and handling; this is possible by
lifting the pack as indicated in the
Manual. DO NOT PUSH OR PULL
the electric vibrator!
Bear in mind that it is mechanical/electrical material and must
be handled carefully.
For anchoring during transport,
fix the electric vibrator package
firmly to the vehicle bed to prevent movement or impact which
can damage parts; no parts must
be left loose on the vehicle bed
as they can be damaged by impact.
On receiving the goods, check
to make sure the type and quantity correspond to the data in the
order confirmation.
Damage, if any, must be immediately notified in writing in the
space provided in the waybill.
The dri ver of the vehic le i s
obliged to accept this complaint
and leave the client a copy.
If the supply is ex-destination,
the Cust om er m ust send the
complaint to the manufacturer, or
directly to the haulage contractor.
No claims for damages will be
accepted unless received immediately on receipt of the goods.
It shall be the installer’s responsibility to dispose off the packaging according to the legislation applicable in the matter.
Vermeiden Sie jede Art der Beschädigung während Abladen
und Handling. Zu diesem Zweck
die Verpackung haben, wie es
in dem folgenden Handbuch angegeben ist. Den elektrischen
Unwuchtmotor weder SCHIEBEN
NOCH ZIEHEN!
Berücksichtigen Sie, dass es
sich um mechanisches/elektrisches Material handelt, das mit
Vorsi cht gehandhabt w erden
muss.
A ls
Verankerungsm odali tät
während des Transports muss
die Verpackung des Unwuchtmotors fest an der Pritsche des
Fahrzeugs befestigt werden, um
Bewegungen und Stöße zu vermeiden, die einige Teile beschädigen könnten. Außerdem dürfen auf der Pritsche keine freien
K örper vorhanden sein, di e
durch Stöße Beschädigungen
verursachen könnten.
Bei Erhalt der W are prüfen, ob
der Typ und die Menge der Ware
der Auft ragsbest ät igung entsprechen.
Etwaige Schäden müssen sofort
in der Schriftform, und zwar auf
dem Abschnitt des Frachtbriefes
angegeben werden. Der Fahrer
ist verpflichtet, diese Reklamation anzunehmen und Ihnen eine
Kopie auszuhändigen.
W enn die Lieferung frei Haus
erfolgt, senden Sie ihre Reklam at ion an den Herstell er,
ansonsten direkt an den Spediteur.
W enn Sie die Schäden nicht
sofort bei der Ankunft der Ware
reklamieren, könnte Ihre Anfrage sonst später nicht mehr angenommen werden.
Der Installateur hat für das Entsorgen der Verpackungen zu
sorgen, und zwar in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
Zabrání t e
jakkém ukoli v
poš kození zaří zení během
nakládání a manipulace s ním,
pokud budete m anipulovat se
zařízením podl e inst rukc í
uvedený c h
v
m anuálu.
NETLAČTE ANI NETAHEJTE
elektrický motovibrátor. Pamatujte
si, že se jedná o m echanický/
elektrický materiál a proto s ním
musí být zacházeno s maximální
opatrností.
Pro zajištění zařízení během
přepravy, upevněte elektrický
m otovibrátor na korbu vozidla
tak, aby nem ohlo dojít k jeho
posunu nebo nárazu, jenž by měl
za násl edek
poškození
některých dílů. A také na korbě
vozidla nesm í být žádné jiné
volné kusy zařízení, které by
m ohly bý t nárazem rovněž
poškozeny.
Evitate ogni tipo di danneggiam ento durante lo scarico e le
m ovim entazioni; a tale scopo
sollevare l’imballo come indicato
nel seguent e m anuale. NON
SPINGERE NÈ TRASCINARE il
motovibratore elettrico! Tenete
conto che si tratta di materiale
m eccani co/elettrico c he deve
essere movimentato con cura.
Come modalità di ancoraggio durante il trasporto, l’imballo del
motovibratore deve essere saldamente ancorato al pianale del
mezzo per evitare movimenti e
urti che potrebbero lesionare alcune parti; inoltre non devono
essere presenti sul pianale corpi liberi che con urti potrebbero
danneggiarle.
Al ricevimento della merce controllare se la tipologia e la quantità corrispondono con i dati della
Po obdržení zboží zkontrolujte, conferma d’ordine.
zda typ a m nožství odpovídají
údajům uvedeným na dodacím Eventuali danni devono essere
l istě, faktuře a konfi rm ac i fatti presenti immediatamente per
iscritto nell’apposito spazio della
objednávky.
lettera di vettura. L’autista è obMožná poškození musí být ihned bligato ad accettare tale reclauvedena v odpovídající kolonce mo e lasciarne una copia a Voi.
Se la fornitura è franco destino,
nákladního listu.
Řidič je povinen příjmout tuto inviate il Vs. reclamo al produtreklamaci a zanechat Vám jednu tore, altrimenti direttamente allo
kopii . Jestl iže j e dodávka spedizioniere.
zasílána, zašlete vaši reklamaci
Se non richiederete i danni imnám anebo přímo odesílateli.
m ediat am ente all ’arrivo del la
m erce, la vostra richiesta poJ estl iže
neupl at ní te
vaš í trebbe non essere accolta.
reklamaci ihned po dodání zboží,
nemusela by být vaše reklamace Deve essere cura dell’installatore smaltire gli imballi in modo adeuznána.
guato secondo le leggi vigenti in
Je odpovědností osoby instalující materia.
zařízení rozbali t zařízení v
souladu s uplatnitelnými právními
předpisy.
- INSTALLATION
- EINBAU
MVE
II 3 D
- INSTALACE
- INSTALLAZIONE
10.05
2
OL.1010EX.M. 30
- The user must make sure the - Der Anwender muss sicherstellen, - Před spuštěním se musí uživatel - L’utilizzatore dovrà assicurarsi
plant in which the electric vi- dass die Anlage, in die der elektri- ujstit, zda zařízení, do kterého che l’impianto all’interno del
brator is installed is set in safe sche Unwuchtmotor installiert wer- bude elektrický motovibrátor quale verrà installato il motovicondition from the point of view den soll, angemessen in einen si- nainstalován, bylo uvedeno do bratore elettrico sia stato adecheren Zustand gebracht worden ist,
bezpečnostního stavu z hlediska guatamente messo in sicurezza
of risk of explosion before it is
was die Explosionsgefahr angeht,
ri zika expl oze a také, že da un punto di vista di rischio
started up and that the “docubevor er in Betrieb genommen wird,
«dokum entace zab ezp ečení esplosione prima di essere avment on protection against exund dass außerdem das „Explosiviato e che inoltre sia stato replosions” is also prepared, as
proti explozi» byla připravena v
onsschutzdokument” geschrieben
required by ATEX Directive 99/ worden ist, so wie es die ATEX- souladu se směrnicí ATEX 99/ datto il “documento sulla pro92/CE.
92/CE
tezione contro le esplosioni”
Richtlinie 99/92/EG vorsieht.
- The machine does not require - Die Maschine verlangt keine beson- - Zařízení nepotřebuje zvláštní come previsto dalla Direttiva
special lighting; the machine inosvětlen í; osoba instal ující ATEX 99/92/CE.
dere Beleuchtung. Der Installateur
staller is however required to der Maschine ist allerdings dazu
zařízení je povinna se ujistit, - La macchina non necessita di
angehalten, das Vorhandensein eimake sure there is uniform lightzd a v okolí stroje je stá lé
un’ illum inazione parti colare;
ing in the area according to the ner gleichmäßigen Ausleuchtung
osvětlení odpovídající daným
l’installatore della macchina è
des Bereichs aufgrund der einschlärelevant standards.
nařízením.
comunque tenuto ad assicurare
gigen Bestimmungen zu gewährleisla presenza di un’omogenea ilten.
luminazione nell’area in base
alle indicazioni della normativa pertinente.
MOTOVI
BRÁTOR
MUS
Í
BÝT
DER UNWUCHTMOTOR DARF
THE ELECTRIC VIBRATOR MUST
NAINSTALOVÁN VÝHRADNÉ IL MOTOVIBRATORE DEVE ESBE INSTALLED EXCLUSIVELY NUR DURCH SPEZIALISIERTES S P E C I A L I Z O V A N Ý M SERE INSTALLATO ESCLUSIVABY SPECIALIST PERSONNEL. PERSONAL INSTALLIERT WERMENTE DA PERSONALE SPEPERSONÁLEM
DEN.
CIALIZZATO.
- Before installation, especially if
the apparatus has remained for
long in the warehouse (exceeding 24 months), remove one of
the side covers from the weights
and check to make sure the shaft
turns freely.
- Also check the motor isolation,
using a “Rigidity Test”, at a voltage of approx. 2 kV for a maximum time of 5 seconds between
phases and 10 seconds between
phase and earth. (fig.1)
- In the event of faults, contact
the manufacturer.
- The MVE electric vibrator can
be installed in any position.
Fix the electric vibrator on a rigid area to avoid induced vibrations causing breakage or cracks;
if this is not possible, use plates
and ribbing for reinforcement.
Cutting and welding procedures
must be carried out by qualified
personnel.
Suitable Hot- Works, (like cutting, welding…) and LOTO –
lockout/tagout: procedure for
di sconnecti ng the machi ne
(electrical and mechanical segregation), must be applied for
safe installation of the electric
vibrator. Authorization for Hot
works MUST be given by specialist trained personnel familiar with the risk of explosion of
powders (capable of checking
residual risk, the suitability of
tools and familiarity with the
procedures).
- Vor der Installation, vor allem wenn
das Gerät längere Zeit auf Lager
gehalten worden ist (über 24 Monate), sollte man eine der beiden seitlichen Schutzhauben der Fliehgewichte abnehmen und prüfen, dass
die Welle sich frei drehen kann.
- Außerdem die Isolierung des Motors prüfen, indem man einen
„Durchschlagfestigkeitstester” benutzt, und zwar bei der Spannung
von ca. 2 kV für eine Zeit von nicht
mehr als 5 Sekunden zwischen den
Phasen und von 10 Sekunden zwischen Phase und Masse (Abb. 1).
- Falls Mängel festgestellt werden,
wenden Sie sich an den Hersteller.
- Der Unwuchtmotor MVE kann in jeder beliebigen Position eingebaut
werden.
Es empfiehlt sich, den Unwuchtmotor in einem starren Bereich zu
befestigen, um zu vermeiden, dass
die erzeugten Schwingungen Brüche
oder Risse verursachen. Sollte das
nicht möglich sein, ist es erforderlich, Verstärkungsplatten und -rippen zu benutzen.
Schnitt- und Schweißarbeiten müssen durch qualifiziertes Personal
ausgeführt werden.
Geeignete Verfahren für Warmarbeiten (wie Brennschneiden, Schweißen etc.) und LOTO – lockout/tagout (Abschaltung/Absperrung), d.h.
Verfahren zum Abtrennen der Maschine (elektrische und mechanische Abtrennung) müssen für die
sichere Installation des elektrischen
Unwuchtmotors angewendet werden. Die Genehmigung zur Ausführung der Warmarbeiten MUSS von
spezialisiertem technischem Personal gegeben werden, das über die
Staubexplosionsgefahr ausgebildet
ist (in der Lage, das Restrisiko, die
Eignung der Werkzeuge und die
Kenntnis der Verfahren zu prüfen).
- Prima dell’installazione, soprat-Před instalací, obzvláště jestliže tutto se l’apparecchio è rimasto
přístroj zůstal uskladněn po delší a magazzino per molto tempo
dobu (24 měsíců), doporučujeme (oltre 24 mesi), consigliamo di
od str ani t j eden z bočních
rimuovere uno dei coperchi labezpečnostních krytů zatížení a terali di protezione delle masse
ujistit se, zda se hřídel pohybuje e controllare che l’albero ruoti
volně.
liberamente.
- Zkontr olu jte izolaci m otoru - Controllare inoltre l’isolamento
pomocí “Testu pevnosti” při napětí del motore, utilizzando un “Proasi 2 KV po dobu ne delší než 5
va Rigidità”, alla tensione di
sekund mezi fázemi a 10 sekund
circa 2 KV per un tempo non
mezi fází a kostrou (Obr 1)
superiore ai 5 secondi tra fase e
-Př i zj ištění n ějaké zá vady či
fase e 10 secondi tra fase e
anomálie kontaktujte výrobce.
massa. (fig.1)
-Motorovy vibrator MVE muze byt - Qualora vengano riscontrate
instalovan v jakkekoliv pozici.
anomalie, contattare l a di tta
Doporucuje se, aby motorovy
produttrice.
vibrator byl upevnen na pevném - Il motovibratore MVE può essemístě, aby se vyvarovalo vedeným
re installato in qualsiasi posiziovibracim, které mohou zpusobit
ne. Si consiglia di fissare il mopraskliny ci poruseni.Jestlize to
tovibratore su una zona rigida
není mozne , je nutne pouzit desky
per evitare che le vibrazioni innebo zebrovani pro upevneni.
dotte provochino rotture o incriŘezání a svařování musí být
nature; se ciò non fosse possibipr ová děn o
kvalifikovan ým
le, è necessario utilizzare piapersonálem. Vhodné Hot-Works
stre e nervature di rinforzo. Le
(svářování, řezání) procedury a
procedure di taglio e di saldaLOTO - lockout/tagout: musí být
tura devono essere effettuate da
provedeno odpojení zařízení od
personale qualificato. Idonee
napájení elekrickým proudem pro
procedure di Hot-Works, (quali
bezpečnou instalaci elektrického
taglio, saldatura…) e LOTO –
vi brá tor u. Povol ení pr ové st
lockout/tagout: procedura di diop erace s ohn ěm MUSÍ b ýt
sconnessione della macchina
poskytnu to special izovan ým
(segregazione elettrica e mectechnikem školeným proti riziku
canica), dovranno essere appliexploze prach u ( sch opn ým
cate per l’installazione in sicukontrolovat trvalá rizika , správnost
rezza del vibratore elettrico.
nástrojů a se znalostmi procedur)
L’autorizzazione all’esecuzione
dei lavori a caldo DEVE essere
data da personale tecnico specializzato e formato sul rischio
esplosione da polveri (in grado
di verificare il rischio residuo,
l’idoneità degli utensili la conoscenza delle procedure).
10.05
- INSTALLATION
- EINBAU
MVE
II 3 D
2
- INSTALACE
- INSTALLAZIONE
- The fixing surface must be level so that the vibrator feet rest
uniformly and perfectly in contact with the fixing surface, to
avoid internal stresses which
can lead to breakage of the vibrator feet (fig.2 - 3).
- To fix the electric vibrator, use
(quality 8.8) DIN 931 or DIN 933
bolts and (quality 8.8) DIN 934
nuts.
- Use a dynamometric wrench
adjusted according to the indications in the Table on page.
M12.
- Remember that most faults and
breakdowns are due to incorrect
fixing and locking.
- Anchor the electric vibrator using a chain having a length and
cross section suitable for supporting the electric vibrator with
a maximum fall of 15 cm (6 inches), in case of accidental detachment. (fig.4)
- Die Anschlussfläche muss eben
sein, damit die Füße des Unwuchtmotors gleichmäßig aufstehen u nd einen p erfekten
Kontakt mit der Befestigungsfläche haben, um interne Spannungen zu vermeiden, die zum
Bruch der Füße des Unwuchtmotors führen könnten (Abb. 2 3).
- Zum Befestigen des Unwuchtmotors sind Schrauben (Qualität 8.8) DIN 931 oder DIN 933
und Muttern (Qualität 8.8) DIN
934 zu benutzen.
- Einen D rehmomentsch lüssel
benutzen, der gemäß der Angaben der Tabelle von Seite
M12 eingestellt ist.
- Nicht vergessen, dass der größte Teil der Störungen und Betriebsausfälle darauf beruhen,
dass die Teile schlecht befestigt und die Verschraubungen
schlecht an gezogen word en
sind.
Before start up and after the first - Den Unwuchtmotor mit einer
24 hours of operation check:
Kette von solcher Länge und
- the electric vibrator fixing bolts
Querschnitt befestigen, dass der
and the welding of the reinforcUnwuchtmotor maximal 15 cm
ing plates and ribbing;
(6 Zoll) tief fallen kann, falls es
- the anchoring cable or chain;
zur Ablösung kommt (Abb. 4).
- the power cable;
Vor der Inbetriebnahme und nach
den ersten 24 Betriebsstunden
folgendes prüfen:
- die Befestigungsschrauben des
Un wuchtm otors
un d
d ie
Schweißnähte der Verstärkungsplatten und -rippen
- den Draht bzw. die Kette zur
Verankerung
- das Speisekabel.
OL.1010EX.M. 31
- Povrch, na kterem je pristroj - La superficie di attacco deve
instalovan musi byt rovny tak,
essere piana in modo che i pieze spodni cast vibratoru se
di del vibratore appoggino uniro vno m e rne op ira a je v
formemente e siano a perfetto
do kon al em
kon ta ktu
s
contatto con la superficie di fispovrchem , aby se vyloucilo
saggio, onde evitare tensioni invn itr ni na peti, kte re m ů že
terne capaci di portare alla rotzpuso bit posk ozeni sp odni
tura dei piedi del motovibratocasti vibratoru ( obr.2-3)
re (fig.2 - 3).
- Pro upevneni vibratoru pouzijte
srouby ( kvalita 8.8 ) DIN 931 - Per fissare il motovibratore, utilizzare bulloni (qualità 8.8) DIN
nebo DIN 933 a matice ( kvalita
931 o DIN 933 e dadi (qualità
8.8) DIN 934.
8.8) DIN 934.
-Pouzijte dynamometricky klic
nastaveny v souladu s tabulkou - Utilizzare una chiave dinamona strane M.12
metrica regolata secondo quan-Pamatujte si, ze vetsina z techto
to riportato nella tabella di pag.
pr obl em u a za vad
vzni ka
M12.
ne vho dny m u pe vne nim a - Ricordarsi che la maggior parte
blokovánim
di guasti e avarie è dovuta a
-Uko tvete m otorovy vibr ator
fissaggi e serraggi mal eseguire tez em o del ce a prů ře zu
ti.
vhodným k držení motovibrátoru
- Ancorare il motovibratore con
s max pádem 15 cm ( 6 palců),
una catena di lunghezza e sepr o
p ří pad
ná ho dné ho
zione tale da sostenere il moodpojení.(obr 4)
tovibratore con caduta massima di 15 cm (6 pollici), nel caso
Př ed uveden ím zař ízení do in cui si verifichi un accidentaprovozu a po prvních 24 hodinách le distacco. (fig.4)
práce zkontrolujte:
- fixační šrouby motovibrátoru a Controllare prima della messa in
sváry desek a žebrování;
marcia e dopo le prime 24 ore di
- kotvící kabel nebo řetěz;
lavoro:
- nápájecí kabel
- i bulloni di fissaggio del motovibratore e le saldature delle
piastre e delle nervature di rinforzo;
- il cavo o catena di ancoraggio;
- il cablaggio di alimentazione;
OK
Fig. 2
Fig. 1
NO
Fig. 4
Fig. 3
- ELECTRICAL CONNECTIONS
- ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
MVE
II 3 D
- ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ
- COLLEGAMENTI ELETTRICI
THE ELECTRICAL CONNECTIONS MUST BE MADE EXCLUSIVELY BY QUALIFIED PERSONNEL, WITH THE POWER
SUPPLY DISCONNECTED.
EARTHING IS COMPULSORY.
DER E LEKTRISCHE ANSCHLUSS DARF NUR DURCH
QUALIFIZIERTES PERSONAL
UND BEI AUSGESCHALTETER
STROMVERSORGUNG AUSGEFÜHRT WERDEN.
DIE ERDUNG IST OBLIGATORISCH VORGESCHRIEBEN.
The power supply mains and connection of the electric vibrators
must be in conformity to the safety standards established by the
c om petent authorit i es of the
place in which the operations are
carried out.
- Check to make sure the mains
voltage is the same as that indicated on the electric vibrator rating plate.
- Disconnect the line before carrying out maintenance or while
adjusting the weights. For single phase electric vibrators,
wait for at least one minute before opening the junction box
to allow the condenser to discharge. All repairs or replacement of components must be
carried out exclusively by specialist personnel.
- For single phase electric vibrators, it is necessary to check the
condenser to make sure it corresponds to that indicated on the
rating plate; connection for the
condenser must be provided in
a safe or unclassified zone; if
this is not possible, make sure
the condenser conforms to Directive 94/9/CE according to
category II3D. (Always check to
make sure the condenser enclosure bears the II3D marking).
- Use a flexible power cable with
4 wires, one of which is yellowgreen (green only for the U.S.A.)
used for earthing. W hile connecting the electric vibrator to
the line, the yellow-green earth
wire must always be longer to
prevent it breaking first, in the
event of yielding.
- The elements for the earth connection or for equipotential connection of the weights must allow effective connection of at
least one wire having cross section as indicated in the Table
below.
Das Stromnetz und der Anschluss
der Unwuchtmotoren müssen den
gel tenden Si cherheitsbest im m ungen entsprechen, die von
den zuständigen Behörden der
Ortes, wo die Tätigkeit ausgeführt
wird, festgelegt worden sind.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung die gleiche ist, die
auf dem Typenschild des Unwuchtmotors steht.
- Die Leitung abtrennen, bevor
man irgendwelche W artungen
ausführt oder die Fliehgewichte regelt. Für einphasige Unwuchtmotoren mindestens eine
Minute abwarten, bevor m an
den Kasten der elektrischen Anschlüsse öffnet, damit der Kondensator sich entladen kann.
Alle Reparaturen oder Ersetzungen von Komponenten dürfen
nur von spezialisiertem Personal ausgeführt werden.
- Für einphasige Unwuchtmotoren ist zu prüfen, dass der benutzte Kondensator dem entspricht, was auf dem Typenschild steht. Es ist immer richtig, den Kondensator in einem
sicheren oder nicht klassifizierten B ereic h anzuschli eßen.
Sollte das nicht möglich sein,
sicherstellen, dass der Kondensator der Richtlinie 94/9/EG
K at egori e I I3D ent spric ht .
(Immer sicherstellen, dass auf
dem Gehäuse des Kondensators die Markierung II3D vorhanden ist).
- Ein biegsames Speisekabel mit
4 Leitern benutzen, von denen
einer gelbgrün ist (in den USA
nur grün) und für die Erdung verwendet wird. Beim Anschluss des
Unwuchtmotors an die Leitung
ist das gelbgrüne Erdungskabel
immer länger zu halten, um zu
vermeiden, dass es beim Nachgeben zuerst reißt.
- Die Anschlusselemente für die
Erdung oder den potentialfreien Anschluss der Fliehgewichte
m üssen den effi zienten Anschluss von wenigstens einem
Leiter mit Querschnitt wie in der
fol genden Tabel l e erm ögli chen.
For replacing cable glands, the
new cable gland used MUST
conform to ATEX Directive II3 G/
D
Beim Ersetzen der Kabelverschraubung ist es OBLIGATORISCH vorgeschrieben, dass die
neue Kabelverschraubung der
ATEX-Richtlinie II3 G/D entspricht.
ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA MUSÍ
BÝT ZAPOJENA VÝHRADNĚ
OSOBOU KVALIFIKOVANOU
A ZAŘÍ ZE NÍ MUS Í BÝ T
ODP OJ ENO OD ZDROJ E
NAPÁJENÍ
JE NUTNÉ UZEMNĚNÍ
Zd roj n apá jen i a p ríp oj ka
vibratoru musi byt shodna s
pl atn ym i b ezp ecn ostni m i
normami ustanovenymi ridicimi
organy dane zeme, ve ktere se
dana aktivita uskutecnuje.
-Ujistete se, ze napeti site je
sh odn e s oz na cen im na
vibratoru
-V yp nete
p ro ud
pr ed
even tua lni m
pro ved en im
udrzby nebo behem opravy.
Pr o m ono fáz ové vibr áto ry
počkejte alespon jednu minutu
ne ž ote vře te sk říň ku s
elektrickými přípojkami, aby se
mohl kondenzátor vybít.Kazda
oprava nebo vymena casti musi
by t
p ro vad ena
j en
kvalifikovanou osobou.
Pro
m o nofázo vé
m o to vib rátor y
je
n utné
zkontrolovat, zda používaný
kondenzátor odpovídá štítku s
technickým i údaji: zapojení
ko nde nzá tor u
m usí
b ýt
prováděno na bezpečném nebo
ne kla si fik ova ném
m ístě;
jestliže to není možné, ujistěte
se zda kondenzátor odpovídá
Směrnici 94/9/CE v souladu s
II3D. (Vždycky se ujistěte, zda
je na kondenzátoru označeníl
II3D)
- Použíjte flexibilní napájecí
kabelse 4 vodiči, ze kterých je
žluto-zelený ( zelený jen pro
USA) použit pro uzem nění.
Ja km i le
za poj uje m e
motovibrátor do sítě, musí být
žluto-zelený vodič vždy delší,
ab y se z abr án ilo je ho
zlomeníjako prvního v případě
poklesu.
-Prvky pro uzemnění nebo pro
ekvipote nzion ální zapoj ení
za tíž en í m usí po vo lovat
efektivní zapo jení tak , aby
alespon jeden drát měl průřez
uvedený v následující tabulce.
V pří padě vým ěny kabel ové
ucpávky m usí nová kabelová
ucpávka odpoví dat a bý t v
souladu s nařízením ATEX II3 G/
D
10.05
2
OL.1010EX.M. 32
IL COLLEGAMENTO ELETTRICO
DEVE ESSERE EFFETTUATO
ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO E CON ALIMENTAZIONE DISINSERITA.
IL COLLEGAMENTO A TERRA E’
OBBLIGATORIO.
La rete di alimentazione ed il collegamento dei motovibratori devono essere conformi alle vigenti
norme di sicurezza stabilite dalle
autorità com petenti del luogo
dove si svolge l’attività.
- Accertarsi che la tensione di rete
sia la stessa indicata sulla targhetta posta sul motovibratore
- Scollegare la linea prima di eseguire eventuali manutenzioni o
durante la regolazione delle
masse. Per motovibratori monofase attendere almeno un minuto prima di aprire la scatola
connessioni elettriche, per permettere al condensatore di scaricarsi .Ogni riparazione o sostituzione di com ponenti deve
essere effettuata solamente da
personale specializzato.
- Per i motovibratori monofase è
necessario controllare che il
condensatore utilizzato corrisponda a quanto indicato sulla
targhetta; è sempre bene prevedere il collegamento del condensatore in zona sicura o non
classificata; qualora non fosse
possibile, verificare che il condensatore sia conforme alla direttiva 94/9/CE secondo categoria II3D. (Verificare sempre che
sia presente sull’involucro del
c ondensatore la m arc at ura
II3D).
- Utilizzare cavo di alimentazione flessibile a 4 conduttori, di
cui uno giallo-verde (solo verde
per gli U.S.A.) utilizzato per la
messa a terra. Nel collegamento del motovibratore alla linea
, il cavo giallo-verde della terra
deve essere sempre il più lungo
per evitare che si rompa per primo in caso di cedimento.
- Gli elementi di connessione per
la messa a terra o per il collegamento equipotenziale delle
masse devono permettere il collegamento efficace di almeno
un conduttore di sezione come
indicato nella tabella sottostante.
In caso di sostituzione del pressacavo è OBBLIGATORIO che il
nuovo pressacavo impiegato
sia conforme alla direttiva ATEX
II3 G/D
10.05
- ELECTRICAL CONNECTIONS
- ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
MVE
II 3 D
2
- ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ
- COLLEGAMENTI ELETTRICI
OL.1010EX.M. 33
MINIMUM CROSS-SECTION OF SAFETY WIRES - MINDESTQUERSCHNITT DER SCHUTZLEITER
MINIMÁLNÍ PRŮZEŘ BEZPEČNOSTNÍCH VODIČÚ - SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE
Transverse cross-section area of installation phase wires
Transverse cross-section area of corresponding safety wire
Fläche des Querschnitts der Phasenleiter der Installation
Fläche des Querschnitts des entsprechenden Schutzleiters
Aire à section transversale des conducteurs de phase de l’installation Aire à section transversale du conducteur de protection correspondant
Area a sezione trasversale dei conduttori di fase dell'installazione
Area a sezione trasversale del conduttore protettivo corrispondente
S mm2
S mm2
S ≤ 16
S
16<S ≤35
16
S>35
0.5S
Apart from respecting these prescriptions, the connecting elements for earthing or equipotential connection of the weights on
t he out side of the el ect ri cal
structure m ust allow for effective connection of a wire at least
4 mm².
Neben der Beachtung der hier
stehenden Bestimmungen müssen die Anschlusselemente für
die Erdung und den potentialfreien Anschluss der Fliehgewichte, die außerhalb der elektrischen
Konst rukti on verlegt werden,
den wirksamen Anschluss eines
Leiters von mindestens 4 mm 2
gestatten.
Kromě dodržení těchto nařízení,
prvky zapojení pro uzem nění
nebo pro ekvipot enzionální
zapojení zatížení umístěné vně
elekt ri cké kontrukce m usí
povol ovat efekti vní zapoj ení
alespon 4 mm 2 vodiče.
Oltre a rispettare le presenti prescrizioni, gli elementi di connessione per la messa a terra o del
collegamento equipotenziale delle masse posti all’esterno della
c ostruzione el et tri ca devono
permettere il collegamento efficace di un conduttore di almeno
4 mm2.
Earthing connection
Erdungsanschluss
Zapojení zemniče
Collegamento di messa a terra
Equipotential connection
Potentialfreier Anschluss
Ekvipotenzionální zapojení
Collegamento equipotenziale
Terminal board nut tightening torque - Anzugsmomente der Muttern an der Klemmenleiste
Matice torzního momentu svorkovnice - Coppie di serraggio dadi morsettiera
kpm
ft/lb
M4
0.12
0.87
M5
0.20
1.45
M6
0.30
2.17
M8
0.65
4.70
10.05
- ELECTRICAL CONNECTIONS
- ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
MVE
II 3 D
2
- ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ
- COLLEGAMENTI ELETTRICI
OL.1010EX.M. 34
THREE-PHASE CONNECTION (Y STAR – ∆ TRIANGLE) - DREIPHASIGENANSCHLUSS (Y STERN – ∆ DREIECK)
TŘÍ-FÁZOVÉ ZAPOJENÍ (Y HVĚZDIČKA - ∆ TROJÚHELNÍK)-COLLEGAMENTO TRIFASE (Y STELLA - ∆ TRIANGOLO)
D
NIŽŠÍ NAPĚTÍ
MAINS
Y VYŠŠÍ NAPĚTÍ
MAINS
THREE-PHASE CONNECTION (Y STAR–Y STAR/STAR)-DREIPHASIGENANSCHLUSS (Y STERN–YY STERN/STERN)
TŘÍ-FÁZOVÉ ZAPOJENÍ (Y HVĚZDIČKA - YY HVĚZDIČKA/HVĚZDIČKA)-COLLEGAMENTO TRIFASE (Y STELLA-YY STELLA / STELLA)
YY
NIŽŠÍ NAPĚTÍ
MAINS
Y VYŠŠÍ NAPĚTÍ
MAINS
SINGLE-PHASE CONNECTION - EINPHASIGENANSCHLUSS
MONOFÁZOVÉ ZAPOJENÍ - COLLEGAMENTO MONOFASE
MAINS
MAINS
- ELECTRICAL CONNECTIONS
MVE
II 3 D
- ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
- ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ
- COLLEGAMENTI ELETTRICI
FIXING POWER CABLE TO TER- BEFESTIGUNG DES SPEISEKAMINAL BOARD
BELS AN DER KLEMMENLEISTE
- Insert the power cable through - Das Speisekabel durch die Kathe cable gland. The wire ter- belverschraubung einführen.
minals must have eyelets, must Die Kabelenden müssen eine
be pre-insulated, with holes Öse aufweisen und vorisoliert
suitable for the terminal pins.
sein, mit einem Loch, das für
Use w ires havi ng a sui tabl e die Schrauben der Klemmencross-section to avoid over- leiste geeignet ist. Wir empfehheating.
len die Benutzung von Leitern
Check to make sure there is no passenden Querschnitts, um
fraying as this can result in a Überhitzungen zu vermeiden.
short circuit.
Sicherstellen, dass keine Ka- Connect ion t o the t erm inal bel ausgerissen sind, was zu
board must be done according Kurzschlüssen führen könnte.
to the layouts (see pages 24 - Der Anschluss an die Klem and 25).
menleiste muss so ausgeführt
- Position the washers before werden, wie es die folgenden
the nuts to prevent slackening. Stromlaufpläne zeigen (siehe
- The pin nuts must be locked Seite 24 und 25).
using the tightening torques in- - Vor den Muttern die Unterlegdicated in the Table.
scheiben anbringen, damit die
Verschraubung sich nicht lockern kann.
- Di e Mutt ern der Schrauben
m üssen m it den Anzugsm om enten angezogen werden,
die in der Tabelle stehen.
10.05
2
OL.1010EX.M. 35
UPE VNĚ NÍ
NAPÁJECÍHO FISSAGGIO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE ALLA MORSETKABELU NA SVORKOVNICI
TIERA
- Vl ožte napájecí kabel přes
kabel ovou uc pávku. Vodi č - Inserire il cavo di alimentaziosvorkovnice musí být s očkem, ne attraverso il pressacavo. I
m usí bý t předi zolovaný , s capicorda devono essere ad
otvorem vhodný m pro č epy occhiello, preisolati, con foro
adatto ai perni della morsettiesvorkovnice.
Doporučujem e použít vodiče, ra. Si raccomanda di utilizzare
které mají vhodný průřez, aby se conduttori di sezione adeguazabránilo přehřátí. Ujistěte se, ta al fine di evitare surriscalzda neni kabel roztřepen, což by damenti. Controllare che non vi
siano sfilacciamenti che pomohlo způsobit zkrat.
- Zapojení na svorkovnici musí trebbero provocare corto cirbýt provedeno podle schémat cuito.
zapojení ( viz. strany 24 a 25) - Il collegamento alla morsettiera
-dříve než upevní te m at ic e deve essere effet tuat o seumístěte pod ně podložky, což guendo gli appositi schemi (vedi
pag.24 e 25).
zabrání zpomalení.
- matice čepu musí být upevněny - Posizionare le apposite rondelpom oc í
torzní ho m om ent u le prima dei dadi, onde evitarne
l’allentamento.
způsobem uvedeným v tabulce
- I dadi dei perni devono essere
serrati alla coppia indicata in
tabella.
- Remember to fix the earth ca- - Nicht vergessen, das Erdungs- - Připomínáme upevnit zemnič ( - Ricordarsi di fissare il cavo per
la messa a terra (collegamenkabel zu befesti gen (An- povinné zapojení)
ble (compulsory connection).
- Poté co jste umístili těsnění a to obbligatorio).
- Refit the cover after placing the schluss obligatorisch).
gasket and lock the cable gland - Die Abdeckung schließen, wo- upevnili kabelovou ucpávku tak, - Chiudere il coperchio interpoto secure the power cable per- bei m an di e Di c ht ungen aby byl napájec í kabel nendo la guarnizione e serrare
fectly.
dazwischen legt und die Ka- perfektně zajiš těn, nasaďte il pressacavo, in modo da bloccare perfettamente il cavo di
belverschraubung anzieht, da- znovu kryt.
alimentazione.
m it das Speisekabel perfekt
blockiert wird.
- ELECTRICAL CONNECTIONS
- ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
MVE
II 3 D
- ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ
- COLLEGAMENTI ELETTRICI
10.05
2
OL.1010EX.M. 36
ELECTRICAL CONNECTIONS
MUST BE MADE EXCLUSIVELY
BY QUALIFIED PERSONNEL
WITH THE POWER SUPPLY
SWITCHED OFF.
DER E LEKTRISCHE ANSCHLUSS DARF NUR DURCH
QUALIFIZIERTES PERSONAL
UND BEI AUSGESCHALTETER
STROMVERSORGUNG AUSGEFÜHRT WERDEN.
ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ MUSÍ
BÝT PROVÁDĚNA VÝHRADNĚ
K VA L I F I K O VA N Ý M
PERSONÁLE M
A
PŘI
VYPNUTÉM ZDROJI NAPÁJENÍ
Check to make sure the voltage
and frequency correspond to the
values indicated on the electric
vibrator identification plate.
W hen electric vibrators are installed in pairs, each of these
must have its own external overload protection, and the two must
be interlocked to prevent working of a single vibrator if the other stops accidentally. Always
use delayed-act ion m agnet othermal cut-outs to prevent activation during the start up phase,
w hen t he pow er draw can
reach very high levels (especially at low temperatures). Overload protection NOT HIGHER
THAN 10% of the plate data, failing w hi ch the w arrant ee wi ll
lapse!
Sicherstellen, dass die Spannung und die Frequenz den Werten entspricht, die auf dem Typenschild des Unwuchtm otors
stehen.
W enn die Unw uchtm otoren
paarwei se install iert werden,
hat jeder davon einen eigenen
Schutz gegen Überlastung. Diese müssen miteinander verbunden werden, um zu vermeiden,
dass nur ein Unwuchtmotor funktioniert, falls der andere unvorhergesehen zum Stehen kommt.
Immer Motorschutzschalter mit
verzögerter Auslösung benutzen, damit die Auslösung während der Startphase vermieden
wird, in der die Stromaufnahme
sehr hohe Werte erreichen kann
(vor allem beim Vorliegen tiefer
Temperaturen). Überlastschutz
NICHT ÜBER 10 % der Typenschilddaten, weil sonst die Garantie verfällt!
Zkont rolujt e zda napět í a
frekvence odpovídají údaj ům
uvedeným na štítku s technickými
údaji motovibrátoru.
Jestliže jsou elektrické vibrátory
nainstalovány v páru, musí mít
každý své vlastní externí
zabezpečení proti přetížení, a
oba m usí být m ezi sebou
blokovány, aby se zabránil o
tomu, že v případě náhlé poruchy
jednoho z nich nebude druhý
pracovat
sám .
Vzdycky
použí vejt e m egnet ot erm ální
poj istky, aby se zabránil o
aktivaci během fáze spuštění
zařízení kdy spotřeba el.proudu
m ůže dosáhnout nadm ěrné
úrovně
(
obzvl áš tě
za
přítomnosti nízké teploty)
Controllare che la tensione e la
frequenza corrispondano a quella indicata nella targa di identificazione del motovibratore.
Quando i motovibratori vengono
installati in coppia, ognuno di essi
deve essere provvisto di una
propria prot ezione est erna di
sovraccarico, le quali devono
essere i nterblocc ate t ra loro,
onde evitare il funzionamento di
un solo motovibratore in caso di
arresto accidentale dell’altro. Utilizzare sempre magnetotermici
ad intervento ritardato, in modo
da evitarne l’intervento durante
la fase di avviamento, nella quale la corrente assorbita può raggiungere livelli elevati (soprattutto
in presenza di basse temperature).
Zabezpeč ení proti přet ížení
Protezione al sovraccarico NON
NESMÍ BÝT VYŠŠÍ NEŽ 10%
SUPERIORE al 10% dei dati di tarhodnot uvedených na štítku s
ga, pena il decadim ento della
technickými údaji. Pokud nebudou
garanzia!
dodržena
t at o
varování ,
pozbude záruka platnosti.
All the electrical components the
installer intends installing in the
electric vibrator (such as overload protection, sensors…) must
conform to ATEX Directive 94/ 9/
CE.
Alle elektrischen Komponenten,
die der Installateur in den elektrischen Unwuchtm otor einsetzt
(z.B. Überlastschutz, Sensoren
etc.), müssen der ATEX-Richtlinie 94/ 9/EG entsprechen.
- category II 3 D or greater for - Kategorie II 3 D oder höher für
the outdoors (for zone 22).
Freil andaufstell ungen (für
- For connecting the electric vi- Zone 22).
brator in equipotential, connect - Für den Anschluss des Unthe machine to earth using the wuchtmotors mit Potentialausspecial clamp provided on the gleich die Maschine unter Bebody.
nutzung der Erdungsklemme au
dem Gehäuse erden.
Všechno elektrické vybavení,
které osoba instalující zařízení
bude
do
el ekt ri ckého
motovibrátoru instalovat ( např.
zabezpečení prot i přetí žení ,
senzory atd..) m usí odpovídat
nařízením Směrnice ATEX 94/9/
CE.
- kat egore I I3D nebo vyšš í
kategorie pro venkovní použití (
pro zónu 22).
-Pro zapojení motovibrátoru do
ekvi potenci onal it y, uzem něte
zařízení pomocí speciální svorky
umístěné na krytu.
NOTE: Check to make sure the
terminal board cover gasket is
positioned correctly, as incorrect
positioning can alter the degree
of protection.
POZNÁMKA: Dávejte pozor, aby
těsnění krytu svorkovnice bylo
um ístěno správně; nesprávné
umístění by mohlo změnit stupen
zabezpečení IP.
ANMERKUNG: Darauf achten,
dass die Dichtung des Klemmenkastendeckels korrekt angeordnet wird. Eine falsche Positionierung kann zur Änderung der
Schutzart IP führen.
IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO E CON
ALIMENTAZIONE DISINSERITA.
Tutta la componentistica elettrica che l’installatore andrà ad inserire nel motovibratore elettrico (es. protezioni per il sovraccarico, sensori…) dovrà essere
conforme alla direttiva ATEX 94/
9/CE.
- categoria II 3 D o superiore per
l’esterno (per zona 22).
- Per il collegamento del motovibratore in equipotenzialità, collegare la macchina a terra utilizzando l’apposito m orsetto
presente sulla carcassa
NOTA: Fare attenzione che la
guarnizione del coperchio della
morsettiera sia posizionata correttamente; un errato posizionamento potrebbe alterare il grado
di protezione IP.
10.05
- STARTUP PROCEDURE
- EINSCHALTVERFAHREN
MVE
II 3 D
2
- PROCES SPUŠTĚNÍ
- PROCEDURA D’AVVIAMENTO
OL.1010EX.M. 37
STARTUP PROCEDURE
- Set the electric vibrator and the
appliance to which it is connected in safety condition.
- This operation must be performed exclusively by qualified
personnel.
- During operations involved in
disassem bly and reassembly
of prot ec tive parts (covers,
wei ghts and t erm inal board
cover), disconnect power supply to the electric vibrator.
EINSCHALTVERFAHREN
- Den elektrischen Unwuchtmotor und das Gerät, an den er
anzuschließen ist, in den sicheren Zustand bringen.
- Der Vorgang darf ausschließlich durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden.
- Während Aus- und Wiedereinbau der S chutztei le (A bdeckungen, Fliehgewichte und
K lem m enkastendec kel ) di e
Strom versorgung des Unwuchtmotors ausschalten.
PROCES SPUŠTĚNÍ
- Uveďte elektrický motovibrátor
a zařízení, na které je vibrátor
napoj en do bezpečnostního
stavu
- Tat o operac e m usí bý t
provedena pouze kvalifikovaným
personálem.
- Během montáže a demontáže
ochranných částí ( kryty, zatížení
a kryt svorkovnic e) odpojt e
motovibrátor ze zdroje napájení.
PROCEDURA D’AVVIAMENTO
- Mettere in sicurezza il motovibratore elettrico e l’apparecchiatura alla quale è collegato.
- L’operazione deve essere eseguita esclusivam ente da personale qualificato.
- Durante le operazioni di smontaggio e rimontaggio delle parti
di protezione (coperchi, masse e coperchio morsettiera),
togliere l’alimentazione del motovibratore.
Checking the power draw:
- Power the electric vibrator and
using an ammeter pliers, check
all phases to make sure the
power draw does not exceed
the value indicated on the rating plate. If this is not the case,
ensure that the structure or the
flexible system on which the
electric vibrator is fitted confirm s to the rules for correct
application.
- Never touch the electric vibrator when it is working.
- Never start up the electric vibrator without the safety cover on the weights and the terminal board cover.
- After a brief period of operation, check the elements fixing
t he elect ric vibrat or t o the
structure to ensure they are
secured perfectly.
Prüfung der Strom aufnahme:
- Den Unw uchtm otor spei sen
und mit dem Zangenstrommesser auf allen drei Phasenleitern
prüfen, dass die Stromaufnahme nicht den Wert im Typenschil d
überschreit et .
A ndernfal l s prüfen, ob di e
Struktur oder das elektrische
System, in dem der Unwuchtmotor eingebaut ist, den Regeln der korrekten Anwendung
entspricht.
- Den Unwuchtmotor während
des Betriebs nie anfassen.
- Den Unwuchtmotor nie ohne
die Hauben auf den Fliehgewichten und den Klemmenkastedeckel in Betrieb nehmen.
- Nach einem kurzen Lauf erneut
alle Befestigungselemente des
Unwuchtmotors an der Struktur auf festen Sitz prüfen.
Zkontrolujte
spotřebu
elektrického proudu
- Napájejte motovibrátor a pomocí
am perm et rové
svorky
zkontrolujte všechny fáze, aby
j st e se uj isti li , zda spotřeba
nepřesahuje hodnoty uvedené
na štítku s technickými údaji. V
opačném případě, zkontrolujte
zda konstrukce nebo flexibilní
systém , na který j e vibrátor
napojen, odpovídá pravidl ům
správného nastavení.
-Ni kdy
se
nedotý kejt e
motovibrátoru během provozu.
Nikdy
nespouš tějt e
m ot ovi brát or
bez
bezpečnostních krytů zatížení a
krytu svorkovnice.
- Po krátké době provozu, znovu
zkontrolujte všechny součástky,
které upevnuji motovibrátor ke
konstrukci.
Verifica corrente assorbita:
- Alimentare il motovibratore e
verificare con pinza amperometrica, su tutte le fasi, che l’assorbimento non superi il valore
indicato in targa. In caso contrario, verificare che la struttura o sistema elastico sul quale
è applicato il motovibratore sia
conforme alle regole di corretta applicazione.
- Non toccare mai il motovibratore durante il funzionamento.
- Non avviare mai il motovibratore senza i coperchi di protezione delle masse e il coperchio morsettiera.
- Dopo un breve periodo di funzionamento, ricontrollare il serraggio degli elementi di fissaggio del motovibratore alla struttura.
- LIMITS OF USE
MVE
II 3 D
- EINSATZGRENZEN
- PROVOZNÍ PODMÍNKY
- LIMITI DI IMPIEGO
INS T RUKCE
FOLLOW THE INDICATIONS ON IMMER DAS BEACHTEN, WAS DODRŽUJT E
T HE E LE CT RIC V IBRATOR AUF DEM TYPENSCHILD DES UVE DE NÉ NA ŠT Í TKU S
T ECHNICKÝ MI
ÚDAJI
RATING PLATE.
UNWUCHTMOTORS STEHT.
MOTOVIBRÁTORU.
- The noise level of the electric - Der Pegel des äquivalenten
vibrators measured IS NEVER kontinuierlichen Schalldrucks - Měřený st upeň hl uč nost i
greater than 76 dB(A)*
der Unwuchtmotoren darf NIE elektrického vibrátoru není nikdy
vyšší než 76 dB(A)*
*Measured in normal operating über 76 dB(A)* liegen.
conditions in accordance with *Messung bei norm alen Be- *Stupen hlučnosti je měřený v
provozníc h
standard ISO 6081/ 86, with triebsbedingungen gemäß der běžný ch
simulated load consisting of a Norm ISO 6081/ 86 mit simulier- podm í nkách v soul adu se
spring-mounted iron bench.
ter Belastung, die aus einer auf standardem ISO 6081/86, při
- It is however COMPULSORY Federn montierten Eisenbank simulaci plnění železného stroje
namontovaného na pružinách..
for t he m anufac turer of t he besteht.
machinery on which the elec- - Es ist auf jeden Fall PFLICHT - K aždopádně j e povi nnost
tric vibrator is inserted to meas- des Herstellers der Maschine, výrobce zařízení, ve kterém bude
nai nst al ován,
ure final noise levels on the fin- in die der Unwuchtmotor ein- m ot ovibrát or
ished plant or machinery, and it gebaut wird, die abschließen- změřit konečný stupeň hlučnosti
is likewise obligatory for the den Messungen des Lärmpe- celého stroje, a také je povinnosti
employer to measure the noise gels auf der fertigen Anlage zaměstnavatele provést měření
levels in the work place where oder den fertigen Maschinen hlučnost i na prac ovi št i, na
the plant or machinery in which vorzunehm en, so w ie es kterém bude tent o stroj č i
the electric vibrator is inserted PFLICHT des Arbeitgebers ist, zařízení společně s vibrátorem
is installed.
die Messungen des Lärm pe- nainstalováno.
These measurements must be gels in dem Arbeitsraum vor- Tato měření musí být provedena
made before starting working zunehm en, wo di e A nl age před uvedením zaří zení do
of the plant.
oder die Maschine, in die der provozu.
It is compulsory to use person- Unwuchtmotor eingebaut ist, J e nutné použí vat vhodné
ochranné
bezpečnostní
al protection devices and pro- aufgestellt sind.
vide training as per L.D. 626.
Diese Messungen sind vor der pomůcky a poskytnout školení
IN ADDITION TO WHAT HAS I nbet ri ebnahm e der A nl age podle L.D 626.
KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH
BEEN SAID ABOVE, IT IS NEC- auszuführen.
MUS Í
BÝ T
ESSARY TO RESPECT THE Es ist außerdem erforderlich, NAŘÍZENÍ,
V Š ECHNY
STANDARDS APPLICABLE IN angem essene persönli che DODRŽE NY
THE COUNTRY WHERE THE Schutzausrüstungen zu benut- UPLATNITELNÉ STANDARDY
MACHINERY IS BEING USED.
zen und eine Ausbildung ge- ZEMĚ, VE KTERÉ JE ZAŘÍZENÍ
- The environmental temperature m äß Gesetzesdekret 626 zu POUŽÍVÁNO.
- Teplota prostředí, ve kterém je
where the machine is used is geben.
between –20°C and +40°C.
NEBEN DEN OBIGEN PUNKTEN zařízení provozováno, je m ezi
MÜSSEN AUCH DIE NORMEN –20°C and +40°C.
BEACHTET WERDEN, DIE IN
DEM LAND GELTEN, IN DEM
DER UNWUCHTMOTOR BETRIEBEN WIRD.
- Die Umgebungstemperaturen,
in denen die Maschine arbeitet, liegen zwischen –20°C und
+40°C.
J e odpovědnost í uživat el e
It is the user’s responsibility to Der Anwender ist dafür verant- dodržovat naří zení t ýkaj íc í
ensure compliance with the reg- wortlich, die Bestimmungen zu pracovi ště, kde je nebezpečí
způsobeného
ulations regarding workplaces Arbeitsplätzen mit Explosionsge- výbuc hu
where there is risk of explosion fahr infolge des Vorhandenseins přítom nosti hořlavého prachu
due to the presence of combus- brennbaren Staubs zu beachten (EN 50281-3:2003).
t ible powders (E N 50281- (EN 50281-3:2003).
3:2003).
10.05
2
OL.1010EX.M. 38
ATTENERSI A QUANTO RIPORTATO SULLA TARGHETTA DEL
MOTOVIBRATORE.
- Il livello di pressione acustica
continua equivalente ponderata dei motovibratori NON è mai
superiore ai 76 dB(A)*
*Rilevazione effettuata in condizioni di normale funzionamento secondo la norma ISO 6081/
86, con carico simulato costituito da un banco in ferro montato su molle.
- E’ comunque OBBLIGO del costruttore della macchina in cui
il motovibratore viene inglobato effettuare le rilevazioni di rumorosità finali sull’impianto o
macchinario finito, così come è
OBBLIGO del datore di lavoro
effettuare le rilevazioni della rumorosità nell’ambiente di lavoro dove l’impianto o macchinario in cui è inglobato il motovibratore è installato. Tali rilevazioni dovranno essere effettuate prima della messa in funzione dell’impianto. E’ inoltre
obbligatorio l’utilizzo di adeguati
mezzi di protezione personale
e della form azione come da
D.L. 626.
OLTRE A QUANTO SOPRA INDICATO, DEVONO ESSERE RISPETTATE LE NORME IN VIGORE NEL PAESE IN CUI SI
OPERA.
- La temperatura dell’ambiente
nel quale la macchina opera, è
compresa tra –20°C a +40°C.
E’ responsabilità dell’utilizzatore
il rispetto delle normative relative ai luoghi di lavoro con pericolo di esplosione dovuto alla presenza di polveri combustibili (EN
50281-3:2003).
10.05
- MAINTENANCE
- WARTUNGSANLEITUNG
MVE
II 3 D
2
- ÚDRŽBA
- MANUTENZIONE
OL.1010EX.M. 39
Follow the standards for connection and use of electrical
equipment in potentially explosive atmospheres.
E lectric vibrators must be
handled, installed, commissioned, inspected, maintained,
repaired
and
scrapped only by qualified
trained personnel with reference to the standards indicated above. These operations must always be carried out in the absence of
potentially explosive atmosph ere s.
Die Normen z u den Anschlüssen und der Benutzung elektrischer Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen beachten.
Die Unwuchtm otoren m üssen durch qualifiziertes und
im Hinblick auf die obigen
Normen geschultes Personal gehandhabt, installiert, in
Betrieb genomm en, inspiz iert, gew artet, repariert
und eventuell dem oliert
w erden. Diese Vorgänge
müssen immer in Bereichen
ausgeführt werden, die nicht
explosionsgefährdet sind.
Dodržuj te předpisy týkaj ící
se
z apojení a použ ívání
elektrického vybavení v
potenzionálně
výbušném
prostředí . S m otovibrátory
m usí být m anipulováno,
m usí být nainstalovány,
uváděny
do
provozu,
kontrolovány,
m usí
být
prováděna údržba, opravy a
eventuálně
demontáž e
pouze
a
výhradně
kvalifikovaným a školeným
personálem .
V šechny
operace
m usí
být
prováděny
m im o
potenzionálně
výbušné
prostředí
Attenersi alle norme relative ai collegamenti ed all’utilizzo di apparecchiature elettriche in atmosfere potenzialmente esplosive. I motovibratori devono essere
movimentati, installati, messi in serviz io, ispez ionati,
mantenuti, riparati ed eventualm ente sm antellati solo
da personale qualificato ed
addestrato in riferimento alle
normative di cui sopra. Tali
operazioni devono essere
sempre svolte in assenza di
atm osfere potenz ialmente
esplosive.
Before carrying out any
maintenance operation, set
the electric vibrator and the
appliance on which it is connected in safe condition.
MAINTENANCE MUST BE CARRIED OUT EXCLUSIVELY BY
QUALIFIED PERSONNEL, WITH
THE POWER SUPPLY DISCONNECTED.
Before acting on the appliance,
check to make sure the electric
vibrator tem perature does not
exceed 40C°.
Bevor man irgendeine Wartungsarbeit ausführt, müssen der elektrische Unwuchtmotor und das Gerät,
an das er angeschlossen
ist, in den sicheren Zustand
gebracht werden.
DIE W ARTUNG DARF NUR
DURCH QUALIFIZIERTES PERSONAL UND BEI ABGETRENNTER S TROMV E RS ORGUNG
AUSGEFÜHRT WERDEN.
Bevor man Eingriffe ausführt,
im mer sicherstellen, dass die
Temperatur des Unwuchtmotors
nicht über 40C° liegt.
Před provedení m jakékoliv
údržby uveďte elektrický
motovibrátor a zařízení, na
které je vibrátor napojen do
bezpečnostního stavu.
ÚDRŽB A
MUS Í
BÝ T
P ROVÁ DĚ NA
V ÝHRA DNĚ
K VA L I F I K O VA N Ý M
PERSONÁLEM A ZAŘÍZENÍ MUSÍ
BÝT ODPOJENO OD ZDROJE
NAPÁJENÍ.
P řed provedení m zásahu na
zařízení, zkontrolujte zda teplota
motovibrátoru nepřesahuje 40C°.
Prima di effettuare un qualsiasi intervento di manutenzione, mettere in sicurezza
il motovibratore elettrico e
l’apparecchiatura alla quale
è collegato.
LA MANUTENZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO E CON ALIMENTAZIONE DISINSERITA.
Prima di intervenire, verificare
che la temperatura del motovibratore non superi i 40C°.
SPEZIALEIGENSCHAFTEN
CARATTERISTICHE SPECIALI
SPECIAL FEATURES
SPECIFICKÉ VLASTNOSTI
- The machine has provision for - Die Maschine ist für den An- - Zařízení je opatřeno zapojením - La macchina è predisposta per
connection in equipotential to schluss mit Potentialausgleich v ekvipotencionalitě na obvod il collegamento in equipotenziaan das Erdungsnetz vorgerüs- uzemnění.
lità alla rete di terra.
the mains earthing.
tet.
LUBRICATION
All electric vibrators are lubricated by the manufacturer.
Electric vibrators which use ball
beari ng (prelubri cated and
shielded) do not require lubrication. In models with roller bearings, the used grease needs replacement after 5000 hours of
operation if the electric vibrator
is positioned horizontally, and
after 3000 hours of operation if
it is placed vertically.
Electric vibrators with roller bearings are however provided with
lubrication channels accessible
from the outside; so the user can
decide to resort to “periodic relubrication” which must be done
every 1000 hours of operation;
the quantity of grease required
is shown in Table (7-8-9-10) .Use
exclusively SKF LGHP2 grease.
For dismantling the bearings, refer to the “Replacement of bearings” paragraph.
SCHMIERUNG
Alle Unwuchtm otoren sind im
Ursprung vom Herst ell er geschmiert worden.
Die Unwuchtmotoren, die Kugellager (vorgeschm iert und m it
Schild) haben, brauchen nicht
geschmiert zu werden. Bei den
Modellen mit Rollenlagern muss
das verbrauchte Fett nach 5000
Betri ebsstunden ersetzt werden, wenn der Unwuchtm otor
horizontal angebracht ist, oder
nac h 3000 Betriebsstunden,
wenn er vertikal steht.
Die Unwuchtmotoren mit Rollenl agern haben auf jeden Fal l
im mer von außen zugängliche
Schm ierkanäle. Der Anwender
kann daher besc hl ießen, die
Met hode der „regel m äßi gen
Schm ierung” anzuwenden, die
alle 1000 Betriebsstunden auszuführen ist. Die erforderlichen
Fettmengen stehen in der Tabelle (7-8-9-10). Nur Fett der Sorte
SKF LGHP2 verwenden.
Zum Ausbau der Lager ist Bezug auf den Abschnitt „Ersetzen
der Lager” zu nehmen.
LUBRIKACE
Lubrikace vš ech elekt rických
m ot ovibrát orů je zaji št ěna
výrobcem .
E lekt ri c ké vibrát ory, kt eré
používaj í kuli čkové loži ska (
předm azané
a
stí něné)
nepotřebují lubrikaci. V modelech
s válečkovým ložiskem, je nutné
vym ěnit m azi vo po 5000
odpracovanýc h hodinac h v
případě horizontálního umístění
vibrátoru, a pokud je vibrátor
um ístěn vertikálně je potřeba
m azivo vym ěnit po 3000
hodinách. Elektrické vibrátory s
vál eč kovým l ožiskem j sou
vybaveny lubrikačními kanálky
dostupný m i zvenčí ; t akže si
uži vatel m ůže zvoli t způsob
pravidelné výměny maziva, která
m usí být prováděna každých
1000 hodin provozu. Informace
o množství potřebného maziva
je uvedena v tabulce ( 7-8-9-10).
Používejt e pouze m azivo SK
LGHP2.
Způsob odstranění ložisek je
uveden v paragrafu “ Odstranění
ložisek”
LUBRIFICAZIONE
Tutti i motovibratori sono lubrificati in origine dalla Ditta Costruttrice. I motovibratori che utilizzano cuscinetti a sfera (prelubrificati e schermati) non necessitano di lubrificazione. Nei modelli
con cuscinetti a rullo, è prevista
la sostituzione del grasso esausto dopo 5000 ore di funzionamento se il motovibratore è posizionato orizzontalmente, o dopo
3000 ore di funzionamento se il
motovibratore è posizionato verticalmente. I motovibratori con
cuscinetti a rulli sono comunque
provvisti di canali di lubrificazione accessibili dall’esterno; l’utilizzatore può quindi decidere di
utilizzare il metodo della “rilubrificazione periodica” che deve
essere effettuata ogni 1000 ore
di funzionamento; le quantità di
grasso necessario sono indicate in tabella (7-8-9-10) .Utilizzare solo grasso SKF LGHP2. Per
lo smontaggio dei cuscinetti fare
riferimento al paragrafo “ Sostituzione dei cuscinetti”.
10.05
- MAINTENANCE
- WARTUNGSANLEITUNG
MVE
II 3 D
2
- ÚDRŽBA
- MANUTENZIONE
OL.1010EX.M. 40
Clean the bearings to rem ove
used grease.
Apply new grease in the quantity specified in the Table, making
sure the grease penetrates the
rolling parts.
Great care must be taken to avoid
impurities entering the bearing
during relubrication; the grease
must be protected.
Do not m ix different t ypes of
grease even if they have similar
features.
Excessive amount of grease can
overheat the bearings and damage them.
Die Lager reinigen, um das verbrauchte Fett zu entfernen.
Neues Fett in der Menge einfüllen, die in der Tabelle steht, wobei man versucht, das Fett in die
Wälzteile eindringen zu lassen.
Man muss unbedingt darauf achten, dass man beim Nachfüllen
von Fett keinen Schmutz in das
Lager einführt. Das Fett muss
geschützt werden.
Keine Fette miteinander vermischen, auch wenn sie ähnliche
Eigenschaften haben.
Eine zu große Fettmenge kann
die Lager überhitzen und somit
beschädigen.
REPLACING THE BEARINGS
ERSETZEN DER LAGER
BEARINGS MUST BE REPLACED
EXCLUSIVELY ON THE WORK
BENCH BY QUALIFIED PERSONNEL, WITH THE POWER SUPPLY
DEACTIVATED.
DAS ERSETZEN DER LAGER IST
VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL UND BEI AUSGESCHALTETER STROMVERSORGUNG AUF
DER WERKBANK AUSZUFÜHREN.
V ÝMĚNA
MUS Í
BÝ T
PROVEDENA VÝHRADNĚ NA
P RA COVNÍ M
STOLE
K VA L I F I K O VA N Ý M
PERSONÁLEM, ZAŘÍZENÍ MUSÍ
BÝT ODPOJENO OD ZDROJE
NAPÁJENÍ.
- Disconnect the power supply
to the electric vibrator
- Dismantle the electric vibrator
and place it on the bench
- Remove the side covers
- Remove the eccentric weights
- Rem ove the bearing holder
flanges through the threaded
extraction holes
- Remove the bearing using the
special extractor
- Fit a new bearing the bearing
- Reassemble the electric vibrator.
- Die Stromversorgung des Unwuchtmotors ausschalten.
- Den Unwuchtmotor ausbauen
und auf der W erkbank anbringen.
- Die Seitenhauben entfernen.
- Die Fliehgewichte entfernen.
- Die Lagerflansche durch die
Gewindelöcher zum Ausziehen
entfernen.
- Das Lager mit einem Abziehwerkzeug entfernen.
- Das Lager ersetzen.
- Den Unwuchtm otor w ieder
einbauen.
-Odpoj te zaří zení ze zdroj e
napájení
-Dem ont uj t e m otovibrátor a
položte jej na stůl
- Odstraňte boční kryty
- Odstraňte excentrické zatížení
- Odstraňt e příruby nosič ů
l ožisek pom oc í závit ovýc h
extrakčních otvorů
-Odst raňt e ložiska pom oc í
zvláštního extraktoru
- Vyměňte ložisko
- Znovu sm ontujte el ekt ric ký
vibrátor
During re-assem bly, keep all
parts perfectly square to avoid
misalignment as this can damage the bearings and bearing
holders permanently.
- Check all screws, washers and
gaskets to make sure there is
no damage.
- Replace, if necessary.
Während des Wiedereinbaus die
perfekte Rechtwinkligkeit zwischen den Teilen beibehalten,
wobei ein A chsversat z unbedingt zu verm eiden ist, w ei l
dadurch die Lager und die Lagerfl ansche beschädi gt w ürden.
- Sicherstellen, dass die Schrauben, Unterl egschei ben und
Dichtungen nicht beschädigt
sind.
- Andernfalls sind sie zu ersetzen.
Očištěte ložiska od použitého
maziva. Aplikujte nové mazivo v
předepsaném
m nožství
uvedeném v tabulce a ujistěte se,
zda m azivo proniklo do všech
částí.
...
Zvlášt ní opat rnosti m usí být
věnováno tomu, aby se během
vým ěny m aziva zabránil o
průni ku neči st ot do l ožiska;
mazivo musí být ochráněno.
Nemíchejte různé typy maziv, i
když mají podobné vlastnosti.
Nadm ěrné m nožství m aziva
může způsobit přehřátí ložiska a
tím ho poškodit.
VÝMĚNA LOŽISEK
Pulire i cuscinetti dal grasso
esausto. Applicare il nuovo grasso nella quantità prescritta dalla
tabella, cercando di far penetrare il grasso nelle parti volventi.
Si deve fare molta attenzione per
evitare di introdurre con la rilubrificazione delle impurità nel cuscinetto; il grasso stesso deve
essere protetto.
Non mescolare grassi tra loro anche se con caratteristiche simili.
Eccessiva quantità di grasso può
surriscaldare i cuscinetti e quindi danneggiarli.
SOSTITUZIONE
DEI CUSCINETTI
LA SOSTITUZIONE DEVE ESSERE EFFE TTUATA A BA NCO
ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO E CON ALIMENTAZIONE DISINSERITA.
- Togliere l’alimentazione al motovibratore
- Smontare il motovibratore e posizionarlo sul banco
- Togliere i coperchi laterali
- Togliere le masse eccentriche
- Togliere le flangie portacuscinetto tramite i fori filettati di
estrazione
- Togliere il cuscinetto con apposito estrattore
- Sostituire il cuscinetto
- Rimontare il motovibratore.
B ěhem opět ovné m ontáže,
dodržujte dokonalou pravoúhlost
všech součástek, aby nedošlo k
nesprávnému namontování, jenž
by m ělo za následek t rval é
poškození ložisek a přírub nosičů
ložisek
Durante la fase di rimontaggio,
mantenere la perfetta ortogonalità tra le parti, evitando disassamenti che potrebbero danneggiare irrimediabilmente i cuscinetti e le flangie portacuscinetti.
- Verificare che viti, rondelle e
- Ověřte zda šrouby, podložky a guarnizioni non siano danneggiate.
těsnění nejsou poškozeny
-V opačném případě je nahraďte - In caso contrario sostituirle.
CLAMPING TORQUE
Size 10-50
SCREW
M5
Size 60-90
COVER - FLANGE - FRAME
Nm
ft - lb
3.5
2.6
M6
6.5
4.8
M8
15.5
11.4
COVER - FLANGE
Nm
ft - lb
8
5.9
FLANGE - FRAME
Nm
ft - lb
M 10
50
36.9
M 12
85
62.7
M 14
135
99.6
M 16
211
155.6
10.05
- MAINTENANCE: PERIODIC CHECKS
- WARTUNG: REGELMÄSSIGE KONTROLLEN
MVE
II 3 D
2
- ÚDRŽBA: PRAVIDELNÉ KONTROLY
- MANUTENZIONE: CONTROLLI PERIODICI
Before carrying out any
maintenance, set the electric vibrator and the appliance on which it is fitted in
safe condition.
Bevor man irgendeine Wartungsarbeit ausführt, den
elektrischen Unwuchtmotor
und das Gerät, an das er angeschlossen ist, in den sicheren Zustand bringen.
Before each work shift:
Vor jeder Arbeitsschicht:
- Depending on the operating - Je nach den Betriebsbedingunconditions, wipe off the layers gen sorgfältig die Staubschichof dust deposited taking care ten entfernen, die sich abgelato avoid throwing up clouds of gert haben, und darauf achten,
dust.
dass keine durch die Luft verThe dust layers must never be teilten Staubwolken entstehen.
more than 5mm thick!
Die abgelagerten Staubschich- Check for abnormal noise due ten dürfen nie dicker als 5 mm
to rubbing or breakage of the sein!
electric vibrator.
- Sicherstellen, dass keine Störgeräusche vorliegen, die auf
Abrieb oder Brüchen des elektrischen Unwuchtmotors beruhen.
Every month:
- Check the identification plate
and if it is damaged contact the
manufacturer for a copy.
- Check the pictograms and replace those that are damaged.
- Check to make sure all the fixing screws of the electric vibrator are secured properly.
- Check the condition of the safety cable or rope.
- Have a specialist technician
chec k t he conti nuity to t he
earth circuit.
Monatlich:
- Das Typenschild auf Unversehrtheit prüfen. Wenn es beschädigt ist, muss eine Kopie
beim Hersteller angefordert
w erden.
- Die Unversehrtheit der Piktogramme prüfen. Sind sie beschädigt, müssen sie ersetzt
w erden.
- Die Befest igungsschrauben
des Unwuchtm otors auf festen Sitz prüfen.
- Die Sicherheitskette bzw. den
Sic herheitsdraht auf Unversehrtheit prüfen.
- Den Erdungskreis durch den
Fachmann auf Durchgang prüfen lassen.
CLEANING
REINIGUNG
Before carrying out any
maintenance or cleaning on
the machine, make sure it is
set in safe conditions.
- W hile removing the dust that
may be present on the electric
vibrator, take care to avoid its
dispersal in the surroundings.
Dust deposits must never exceed a thickness of 5mm!
- Use only a damp cloth to remove the dust.
- Frequency of cleaning operations depends on the type of
product handled by the appliance in which the electric vibrator is inserted.
- Do not direct high pressure
water jets on the electric vibrator.
Vor der Ausführung jeder
Reinigung oder Wartungsarbeit an der Maschine immer
sicherstellen, dass diese in
den sicheren Zustand gebracht worden ist.
- Beim Entfernen von Staub, der
sich eventuell auf dem elektrischen Unwuchtmotor abgelagert hat, darauf achten, dass
man den Staub nicht in der Luft
verteilt.
Die abgelagerten Staubschichten dürfen nie dicker als 5 mm
sein!
- Zum Reinigen ausschließlich
feuchte Tücher verwenden.
- Die Häufigkeit der Reinigungen
hängen von der Beschaffenheit des Produkts ab, das von
dem Gerät behandelt wird, in
das der elektrische Unwuchtmotor eingebaut wird.
- Kein unter hohem Druck stehenden W asser direkt auf den
elekt ri sc hen Unw uc ht m otor
spritzen.
Před provedením jakékoliv
údržby uveďte elektrický
motovibrátor a zařízení, na
které je vibrátor napojen do
bezpečnostního stavu.
OL.1010EX.M. 41
Prima di effettuare un qualsiasi intervento di manutenzione, mettere in sicurezza
il motovibratore elettrico e
l’apparecchiatura alla quale
è collegato.
Před každou směnou
Prima di ogni turno di lavoro:
- V závi slost i na provozníc h - A seconda delle condizioni di
podmínkách, opatrně odstraňte funzionamento, rimuovere acnánosy usazeného prachu, aby curatamente gli strati di povere
jste zabránili disperzi prachu do di deposito avendo cura di non
vzduchu.
provocare nubi aerodisperse.
Nánosy prachu nesmí být nikdy Gli strati di polvere depositata
větší než 5 mm.
non deve mai superare i 5mm
-Zkontrolujte zda nedochází k di spessore!
abnorm álním u
hl uku - Controllare che non vi siano
způsobeného drhnut ím nebo rumori anom ali dovuti a sfrezlomením elektrického vibrátoru. gamenti o rotture del motovibratore elettrico.
Měsíčně:
-Zkontrolujte integritu štítku s
t ec hnic kým i údaji , pokud j e
poškozen je zapotřebí zažádat
u výrobce o nový .
-Zkontrolujte symboly a značky
a pokud jsou poškozeny
nahraďte je.
- Zkontrolujte utáhnutí fixačních
šroubů motovibrátorů
Zkontrol ujt e
stav
bezpečnost ní ho kabelu nebo
lana.
- Nec ht e ověři t konti nuit u s
uzem něným
obvodem
kvalifikovaným personálem.
ČIŠTĚNÍ
Před provedením jakékoliv
údržby uveďte elektrický
motovibrátor a zařízení, na
které je vibrátor napojen do
bezpečnostního stavu.
- Jakm ile odstraňujete prach,
který m ůže být přít om en na
elektrickém vibrátoru, dávejte
pozor, aby jste zabránili jeho
disperzi do okolí. Nánosy prachu
nesmí být nikdy větší než 5 mm.
- P ři odstraňování prachu
použí vejt e pouze navhlč ený
hadřík.
-Četnost čištění závisí na typu
zprac ovávaného m ateri ál u v
zařízení, ve kterém je vibrátor
umístěn.
- Nemiřte přímo proud vody o
vysokém tl aku na el ekt ri cký
motovibrátor
Mensilm ente:
- Verificare l’integrità della targhetta, se danneggiata, occorre chiederne una copia al costruttore.
- Verificare l’integrità del pittogrammi, se danneggiati, sostituirli.
- Controllare il serraggio delle viti
di fissaggio del motovibratore.
- Controllare l’integrità della catena o del cavo di sicurezza.
- Far verificare la continuità verso il circuito di terra da personale specializzato.
PULIZIA
Prima di effettuare un qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia sulla macchina assicurarsi che questa
sia messa in sicurezza.
- Nella rimozione della polvere
eventualm ente presente sulla
m otovi brat ore elet tric o aver
cura di non disperdere la polvere stessa nell’ambiente circostante. Gli strati di polvere
depositata non deve mai superare i 5mm di spessore!
- Pulire esclusivamente con l’ausilio di un panno umido
- La frequenza delle operazioni
di pulizia dipendono dalla natura del prodotto trattato dall’apparecchio in cui viene inserito
il motovibratore elettrico.
- Non dirigere direttamente getti
d’acqua ad alta pressione sul
motovibratore elettrico.
10.05
- RESIDUAL RISKS
- RESTRISIKEN
MVE
II 3 D
2
- TRVALÁ RIZIKA
- RISCHI RESIDUI
OL.1010EX.M. 42
Depending on t he use of the
electric vibrator, it is necessary
to use special signals to warn
the operators of the following
residual risks:
Je nach der Benutzung des elektrischen Unwuchtm otors muss
der Installateur den Anwender
mittels geeigneter Signalschilder
über die folgenden Restrisiken
unterrichten:
V závislosti na použití vibrátoru
musí osoba instalující zařízení
in for movat uži vatel e p omocí
sp eci fických
sig nal izačních
prostředků o možnosti trvalých
rizik:
L’installatore, in base all’utilizzo
del motovibratore elettrico, deve
inform are gli operatori, tramite
appositi segnali, in merito ai seguenti rischi residui:
1.Mechanical hazards
For maintenance operations, the
operator must always use personal protection devices.
Special warning notices near the
machine indicate the personal
protection devices that must be
used compulsorily:
1. Gefahren
mechanischer Art
Für die Ausführung von W artungsarbeiten muss der Arbeitnehmer immer die persönlichen
Schutzausrüstungen benutzen.
Besondere Hinweisschilder in
der Nähe der Maschine eben an,
welche persönl ichen S chut zausrüstungen obligatorisch zu
benutzen sind:
1) Nebez pečí mechanické
povahy
Při provádění údržby je nutné,
aby osoba obsluhující zařízení
byl a vybavena i ochranným i
bezpečnostním i pom ůc kam i .
Zvl áš tní varovná označ ení
uváděná v bl ízkost i zařízení
říkají, které OBP musí personál
používat
1.Pericoli
di natura meccanica
Per le attività di manutenzione è
fatto obbligo all’operatore di impiegare sempre i dispositivi di
protezione individuale. Apposite
targhe m onitorie in prossimità
della macchina indicano quali dispositivi di protezione individuale si rendono obbligatori:
GLOVE ARE
COMPULSORY
DIE BENUTZUNG VON
HANDSCHUHE IST
VORGESCHRIEBEN
NUTNÉ PUIŽÍVAT
RUKAVICE
SAFETY
FOOTWEAR ARE
COMPULSORY
DIE BENUTZUNG VON
SICHERHEITS
SCHUHWERK IST
VORGESCHRIEBEN
JE NUTNÉ POUŽÍVAT
BEZPEÈNOST Í
OBUV
2.Presence of potentially
hazardous pow ders
For carrying out routine and extraordinary maintenance operations, the operators m ust use
special personal protection devices, and a mask, in particular,
to protect the respiratory tract
belonging to a Class suitable for
the type of powder handled, in
addition to protective gloves or
clothing.
For m ore details, consult the
safety chart of the powder handled by the appliance in which
the electric vibrator is inserted.
MASK IS
COMPULSORY
2. Vorhandensein explosionsgefährdeten Staubs
Bei der Ausführung von laufenden oder außerordentl ic hen
Wartungsarbeiten muss der Arbeitnehmer geeignete persönliche Schutzausrüstungen benutzen, insbesondere Masken zum
Schutz der Atemwege der geeigneten Klasse aufgrund der
behandel ten Stäube, und
Schutzkleidung, sowie Schutzhandschuhe.
Für eingehendere Angaben ist
Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts zu nehmen,
das in der Anlage behandelt wird,
in die der Unwuchtmotor eingebaut worden ist.
DIE BENUTZUNG DER
MASKE IST
VORGESCHRIEBEN
3.Pří tom nost
potenciálně
nebez pečného prachu
V
pří padě
běžnýc h
a
m i m ořádných zásahů údržby
m usí bý t osoba obsl uhuj íc í
zařízení vybavena vhodným i
ochranný m i pom ůckam i a
zvl áš tě pak m usí použí vat
vhodnou oc hrannou m asku
podle t ypu zprac ovávaného
prachu a t aktéž ochranné
rukavice a oděv.
Pro více informací se podívejte
na
bezpečnost ní
t abulky
zprac ovávaný c h
produkt ů
zařízení ,
ve
kt erém
je
motovibrátor nainstalován
NUTNÉ POUŽÍVAT
MASKU
E’ OBBLIGATORIO
USARE I GUANTI
E’ OBBLIGATORIO
USARE LE CALZATURE
DI SICUREZZA
2.Presenza di polveri
potenzialmente pericolose
Nel caso di interventi sia ordinari
che straordinari di manutenzione l’operatore deve dotarsi di idonei dispositivi di protezione individuale ed in particolare utilizzare maschere a protezione delle
vie respiratorie di classe idonea
in base al tipo di polvere trattata
nonché di guanti o indumenti. Per
maggiori dettagli si deve far riferimento alla scheda di sicurezza
prodotto trattato dall’apparecchiatura nel quale il motovibratore è inserito.
E’ OBBLIGATORIO
USARE LA
MASCHERA
10.05
- RESIDUAL RISKS
- RESTRISIKEN
MVE
II 3 D
2
- TRVALÁ RIZIKA
- RISCHI RESIDUI
3.Presence of harmful dusts
If the operator is required to work
in the presence of harmful substance while handling the powders, for carrying out routine and
special operations, he must use
suitable protective equipment as
indicated in the safety chart of
the product handled by the appliance in which the electric vibrator is inserted.
MASK IS
COMPULSORY
WARNING
HURTFUL
SUBSTANCE
GLOVE ARE
COMPULSORY
COMPULSORY
BODY
PROTECTION
3. Vorhandensein schädlichen Staubs
Bei der Behandlung bestimmter
Stäube, bei denen schädliche
S ubst anzen vorhanden si nd,
m uss der A rbei tnehm er, der
während laufender oder außerordentlicher W artungsarbeiten
Zugriff dazu erlangen muss, geeignete S c hutzausrüst ungen
benutzen, so wie sie im Sicherheitsdatenblatt der S ubstanz
stehen, die in dem Gerät behandelt wird, in das der Unwuchtmotor eingebaut ist.
DIE BENUTZUNG DER
MASKE IST
VORGESCHRIEBEN
VORSICHT:
SCHADSTOFFE
DIE BENUTZUNG VON
HANDSCHUHE IST
VORGESCHRIEBEN
OBLIGATORISCHER
SCHUTZ
DES KÖRPERS
OL.1010EX.M. 43
3.Pří tom nost
škodlivého
prachu
Při určitém zpracovávání prachu,
kde je přítom nost š kodlivých
l át ek, j e osoba obsl uhuj íc í
zařízení při provádění běžné i
m im ořádné údržby povi nna
používat ochranné bezpečnostní
pom ůc ky. Tyto pom ůcky jsou
uvedeny v bezpečnostní tabulce
zprac ovávaného
m ateri ál u
zařízení ,
ve
kt erém
je
motovibrátor nainstalován.
JE
NUT NÉ
POUŽÍVAT MASKU
POZOR
Š K ODLI V É
LÁTKY
JE
NUT NÉ
P O U Ž Í VAT
OCHRANNÉ
RUKAVICE
P O V I N N Á
OCHRANA TĚLA
3.Presenza di polveri nocive
In determinati trattamenti di polveri dove vi è la presenza di sostanze nocive, l’operatore che
dovesse accedere, nel corso di
interventi ordinari e straordinari,
deve indossare gli idonei dispositivi di protezione come indicato
nella scheda di sicurezza prodotto trattato dall’apparecchiatura nel quale il motovibratore è
inserito.
E’ OBBLIGATORIO
USARE LA
MASCHERA
ATTENZIONE
SOSTANZE
NOCIVE
E’ OBBLIGATORIO
USARE I GUANTI
PROTEZIONE
OBBLIGATORIA
DEL CORPO
10.05
- SCRAPPING THE MACHINE / RETURNING
- VERSCHROTTUNG DES GERÄTS / RÜCKGABE
MVE
II 3 D
2
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ/ VRÁCENÍ ZAŘÍZENÍ
- ROTTAMAZIONE MACCHINA / RESO MACCHINA
OL.1010EX.M. 44
SCRAPPING THE MACHINE
VERSCHROTTUNG
DER MASCHINE
DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ
ROTTAMAZIONE MACCHINA
- Before scrapping the electric
vibrator clean it thoroughly and
dispose off the residual dust in
accordance with the indicati ons i n t he m aterial safety
chart.
- Dismantling operations must be
carried out in an area classified as safe.
- The operators involved in the
scrapping operations must use
suitable personal protection devic es.
- The electric vibrator must be
dismantled in such a way that
it cannot be used as a complete unit, and it must be impossible to reuse the parts.
- Bevor m an den elektrischen
Unwuchtmotor verschrottet, ist
er vollkommen zu reinigen, um
den restlichen, darin vorhandenen Staub so zu entsorgen,
wie es im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt vorgesehen ist.
- Die Zerlegung der Maschine ist
in einer als sicher eingestuften
Zone vorzunehmen.
- Die mit der Entsorgung beauftragten Arbeitnehmer müssen
passende persönliche Schutzausrüstungen tragen.
- Der elektrische Unwuchtmotor
m uss so dem oli ert werden,
dass er nicht als komplette Einheit wiederverwendet werden
kann, und dass es auch nicht
möglich ist, eines oder mehrere seiner Teile wiederzuverwenden.
-Před vyřazením elekt rického
vi brátoru provedte kom plet ní
oči štění zařízení a odstrante
zbytky prachu z vnitřku zařízení
v souladu se stávajícími předpisy
a bezpečnostními normami.
- Rozebrání zařízení m usí být
provedeno
v
m í st ě
klasifikovaném jako bezpečné.
Osoby pověřené rozebráním
zařízení musí používat ochranné
bezpečnostní pomůcky.
- Elektrický motovibrátor musí být
demontován takovým způsobem,
aby se nedalo jej znovu použít
jako celek, a aby nebylo možné
znovu použít jednotlivé díly.
- Prima di procedere alla rottamazione del motovibratore elettrico provvedere alla sua completa pulizia ed allo smaltimento delle polveri residue in accordo con le indicazioni della
scheda di sicurezza.
- Lo smantellamento della macchina è da effettuarsi in zona
classificata sicura.
- Gli operatori addetti allo smaltim ento devono indossare dispositivi di protezione personale adeguati.
- Il motovibratore elettrico deve
essere demolito in modo tale da
non essere più riutilizzato come
unità completa, ne sia possibile riutilizzare una o più delle sue
parti.
To dispose off the used grease
from the electric vibrator, it is
compulsory to abide by the legislation applicable in the country
of use. For scrapping the m achine at the end of its life, separate the parts m ade of plastic
(gaskets) and send these to special collection centres.
The remaining parts must be sent
to the scrap yard.
Bei der Entsorgung des Altfetts
des Unwuchtmotors ist es vorgeschrieben, die Gesetze des
Landes zu beachten, indem man
arbeitet. Bei der Verschrottung
der Maschine am Ende der Lebenszeit der Maschine die verschiedenen Teile aus Kunststoff
(Dichtungen) ausbauen und den
entsprechenden Sammelstellen
zuführen.
Die restlichen Teile sind als Eisensc hrot t w iederzuverw enden.
V případě odstranění použitého
maziva z elektrického vibrátoru,
je nutné postupovat v souladu s
platnými předpisy dané země, ve
které je zařízení provozováno.
V případě rozebrání zařízení po
skonč ení život nost i , pečl ivě
odstraňte díly z plastu (těsnění)
a odvezt e je do vhodnýc h
sběrných center. Zbývající díly
odvezte do sběrny kovového
odpadu.
Nel caso di smaltimento del grasso esausto del motovibratore, è
obbligatorio attenersi alla legislazione vigente nel paese in cui si
opera. In caso di rottamazione a
fine vita della macchina, avere
cura di smontare le varie parti in
materiale plastico (guarnizioni) e
destinarle agli appositi centri di
raccolta. Le restanti parti sono
da destinare al recupero dei materiali ferrosi.
RETURNING THE MACHINE
RETOURNIERUNG
DER MASCHINE
VRÁCENÍ ZAŘÍZENÍ
RESO MACCHINA
If the machine is to be returned,
replace it in the original packing
if it has been retained, or pack it
in a box, protecting it as far as
possi bl e from i m pac t during
transport.
In any case, make sure there is
no material residue inside the
machine.
Bei der Retournierung der Maschine ist diese, falls m an die
Originalverpackung aufbewahrt
hat, wieder darin einzupacken.
Ansonsten stellt man sie in einen Karton und versucht, sie so
gut wie m öglich vor etwaigen
Stößen während des Transports
zu schützen.
A uf j eden Fall si cherstell en,
dass die Maschine keine Materialreste mehr enthält.
v případě navrácení zařízení,
pokud jste si schovali originální
obal, vložte zboží do dané
krabice, která zařízení ochrání
před eventuálními poškozeními
způsobené
přepravou.
V každém případě se ujistěte,
zda je zboží zcela očištěno od
zbytků materiálu
In caso di reso della macchina,
se si è conservato l’imballo, reinserirla nello stesso, altrimenti riporla in una scatola, cercando
di proteggerla al meglio da eventuali urti derivanti dal trasporto.
In ogni caso assicurarsi che la
macchina non abbia residui di
materiale.
- DECLARATION OF CONFORMITY
- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
MVE
II 3 D
- PROHLÁŠENÍ SHODNOSTI
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
10.05
2
OL.1010EX.M. 45
The appliance is accom panied by a declaration of conformity to applicable directives, but, if integrated in a
more complex plant, its safety is linked to the installer
respecting all the applicable
directives. All improper use
of the electric vibrator without following the indications
in this Manual will free Oli ®
of all responsibility concerning poor working of the electric vibrator. Since this is a
subject constantly evolving
as regards technology and
standards, Oli® reserves the
right to update its products
as soon as possible with all
the technological know-how
and official standards applicable (EN, UNI) available from
time to time.
Das Gerät wird durch eine
Bescheinigung zur Konform ität mit den geltenden
Richtlinien begleitet, aber
wenn es in eine komplexere Anlage eingebaut wird, ist
seine Sicherheit daran gebunden, dass der Installateur alle anwendbaren Richtlinien beachtet. Jeder bestimm ungsw idrige
Gebrauch des elektrischen Unw uchtm otors ohne Beachtung der Angaben dieses
Handbuchs enthebt Firm a
Oli® von jeder Haftung für den
schlechten Betrieb des elektrischen Unwuchtmotors. Da
es sich um eine Materie handelt, die einer starken technischen und normenmäßigen Entwicklung unterliegt,
behält Firma Oli ® sich das
Recht vor, die eigenen E rz eugnisse so schnell wie
möglich an alle technologischen Kenntnisse und die
anw endbaren
offiz iellen
Normen (EN, UNI) anzupassen, die von Fall zu Fall zur
Verfügung stehen sollten.
Zaříz ení j e doprováz eno
prohlášení m shodnosti se
stávajícími směrnicemi, ale
pokud
je
komponent
součástí nějakého zařízení,
m usí
jeho
bez pečnost
odpoví dat
všem
uplatnitelným předpisům a
naříz ením
týkají cí
se
finálního zařízení.
Pokud nebylo dodrž eno
všech instrukcí uvedených
v tomto manuálu a uživatel
použije zařízení nevhodným
způsobem, má Oli právo se
vzdát
odpovědností
za
nesprávnou
funkci
elektrického vibrátoru.
Vzhledem k technickému a
legislativnímu vývoji, si Oli
vyhrazuje právo inovovat své
výrobky na základě všech v
daném čase dostupných
technologických know how
a oficiálně uplatnitelných
předpisů (EN, UNI).
L’apparecchiatura è accompagnata da una dichiarazione di conformità alle direttive vigenti, ma, se integrata
in un impianto più complesso, la sua sicurezza è legata
al rispetto da parte dell’installatore di tutte le direttive
applicabili. Ogni utilizzo improprio del m otovibratore
elettrico senz a seguire le
indicazioni del presente manuale solleverà la Oli® da ogni
responsabilità inerenti ad un
cattivo funzionamento del
motovibratore elettrico. Trattandosi di materia in forte
evoluzione tecnica e normativa, Oli® si riserva di adeguare con la massima celerità i
propri m anufatti a tutte le
conoscenze tecnologiche e
le norme ufficiali applicabili
(EN, UNI) che di volta in volta
si rendessero disponibili.
N.B. W ith reference to the “MACHINE DIRECTIVE 98/37/CE” the
declaration given below is to be
understood as: “declaration of
incorporat ion” i n ac cordance
with art 4.2 para. 1 and Attachment II.B.
Anm.: Unter Bezug auf die „MASCHINEN-RICHTLINIE 98/37/EG”
versteht die folgende Erklärung
sich als: „Einbauerklärung” im
Sinne von Art 4.2 Komma 1 und
Anhang II.B.
Poznám ka: S odkazem na
směrnicí “SMĚRNICE ATEX 98/
37/CE” je následující dokument
uvedený níže považován jako
”prohlášení inkorporace” jenž je
v souladu s odst avcem 4. 2
paragrafu 1 a Dodatku II.B. Říká,
že:
N.B. Con riferimento alla “DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE” la dichiarazione di seguito è da intendersi come: “dichiarazione di
incorporazione” ai sensi dell’art
4.2 comma 1 ed Allegato II.B.
10.05
- DECLARATION OF CONFORMITY
- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
MVE
II 3 D
2
- DECLARATION DE CONFORMITE
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
OL.1010EX.M. 46
OLI® S.r.l.
Via Canalazzo, 35 – Medolla (MO)
ITALY
DECLARATION OF CONFORMITY
with the Directives of the European Union
The family of external electric vibrators with code:
MVE
....
..
..
...
.
003= 3000 rpm max
015= 1500 rpm max
010= 1000 rpm max
075= 750 rpm max
(empty space for D.C.)
12= 12V supply voltage
24= 24V supply voltage
(empty space for AC vibrators)
FC max from 20 to 13000 kg (three-phase motors)
FC max from 4 to 300 kg (single-phase motors)
FC max from 50 to 200 kg (DC)
DC
(empty space for AC vibrators)
Internal code: Electric vibrator
manufactured in conformity with the following directives:
- Directive “ATEX” 94/9/CE of 23rd March, 1994
- Directive “Machines” 98/37/CE of 22nd June, 1998
The conformity has been verified according to the conditions included
in the following standard documents:
• EN 60034-1: 2000-10
• EN 60529: 1996
• EN 50281-1-1: 1999
II 3 D T 100°C resp T 135°C IP 65
Environmental temperature - 20°C / + 40°C
This equipment must never be put into operation before the machine or plant
into which it has been integrated has been declared in conformity with the provisions of Directive 98/37/CE, and provisions for national implementation standards.
Medolla, 31/05/2004
OLI® S.r.l.
(General Manager)
10.05
- DECLARATION OF CONFORMITY
- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
MVE
II 3 D
2
- DECLARATION DE CONFORMITE
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
OL.1010EX.M. 47
OLI® S.r.l.
Via Canalazzo, 35 – Medolla (MO)
ITALIEN
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
mit den Richtlinien der Europäischen Union
Die Familie der externen elektrischen Unwuchtmotoren Code:
MVE
....
..
..
...
.
003= 3000 rpm max
015= 1500 rpm max
010= 1000 rpm max
075= 750 rpm max
(Leerstelle für die Unwuchtmotoren D.C.)
12= 12V Speisespannung
24= 24V Speisespannung
(Leerstelle für die Unwuchtmotoren AC)
Max. Fliehkraft von 20 bis 13000 kg (dreiphasige Motoren)
Max. Fliehkraft von 4 bis 300 kg (einphasige Motoren)
Max. Fliehkraft von 50 bis 200 kg (DC)
DC
(Leerstelle für die Unwuchtmotoren AC)
Interner Code: Elektrischer Unwuchtmotor
wurde unter Berücksichtigung der Konformität mit den folgenden Richtlinien
konstruiert und gefertigt:
- Richtlinie “ATEX” 94/9/CE vom 23. März 1994
- Richtlinie “Maschinen” 98/37/CE vom 22. Juni 1998
Die Konformität wurde gemäß den in den folgenden Normendokumenten enthaltenen Bedingungen verifiziert:
• EN 60034-1: 2000-10
• EN 60529: 1996
• EN 50281-1-1: 1999
II 3 D T 100°C resp T 135°C IP 65
Umgebungstemperatur - 20°C / + 40°C
Diese Geräte dürfen niemals in Betrieb genommen werden, bevor die Maschine/Anlage, in welche sie integriert werden, für konform mit der Richtlinie 98/37/
CE sowie den betreffenden nationalen Richtlinien erklärt wurde.
Medolla, 31/05/2004
OLI® S.r.l.
(Geschäftsführer)
10.05
- DECLARATION OF CONFORMITY
- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
MVE
II 3 D
2
- PROHLÁŠENÍ SHODNOSTI
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
OL.1010EX.M. 48
OLI® S.r.l.
Via Canalazzo, 35 – Medolla (MO)
ITALIE
PROHLÁŠENÍ SHODNOSTI
podle směrnic Evropské Unie
Externí elektrické motovibrátory kod
MVE
....
..
..
...
.
M= interní kod pro monofázové vibrátory
(prázdná kolonka pro třífázové vibrátory)
003= 3000 rpm max
015= 1500 rpm max
010= 1000 rpm max
075= 750 rpm max
(prázdná kolonka pro D.C.)
12= 12V napájecí napětí
24= 24V Napájecí napětí
(prázdná kolonka pro vibrátory CA)
FC maxi de 20 à 13000 kg (tøífázový motor)
FC maxi de 4 à 300 kg (monofázový motor)
FC maxi de 50 à 200 kg (CC)
CC
(prázdná kolonka pro CA)
Code intérieur: Elektrický motovibrátor
byly navrhnuty a vyrobeny v souladu se směrnicemi:
- Směrnice “ATEX” 94/9/CE du 23 Mars 1994
- Směrnice “Machines” 98/37/CE du 22 Juin 1998
Shodnost byla ověřena na základě směrnic nebo normativních dokumentů
uvedených níže
• EN 60034-1: 2000-10
• EN 60529: 1996
• EN 50281-1-1: 1999
II 3 D T 100°C resp T 135°C IP 65
Teplota prostøedí - 20°C / + 40°C
Komponent nesmí být uveden do provozu dříve, dokud není zařízení,do
kterého je zabudován prohlášeno jako shodné se směrnicí 98/37/CE a
stávající národní legislativou.
Medolla, 31/05/2004
OLI® S.r.l.
(Directeur Général)
10.05
- DECLARATION OF CONFORMITY
- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
MVE
II 3 D
2
- DECLARATION DE CONFORMITE
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
OL.1010EX.M. 49
OLI® S.r.l.
Via Canalazzo, 35 – Medolla (MO)
ITALIA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
alle Direttive Della Comunità Europea
La famiglia dei motovibratori elettrici esterni codice:
MVE
....
..
..
...
.
M= codice interno per vibratori monofase
(spazio vuoto per vibratori trifase)
003= 3000 rpm max
015= 1500 rpm max
010= 1000 rpm max
075= 750 rpm max
(empty space for D.C.)
12= 12V tensione di alimentazione
24= 24V tensione di alimentazione
(spazio vuoto per vibratori AC)
FC max da 20 a 13000 kg (motori trifase)
FC max da 4 a 300 kg (motori monofase)
FC max da 50 a 200 kg (DC)
DC
(spazio vuoto per vibratori AC)
Codice interno: MotoVibratore Elettrico
è stata progettata e costruita in conformità alle direttive:
- Direttiva “ATEX” 94/9/CE del 23 marzo 1994
- Direttiva “Macchine” 98/37/CE del 22 giugno 1998
La conformità è stata verificata sulla base dei requisiti delle norme o dei
documenti normativi riportati di seguito:
• EN 60034-1: 2000-10
• EN 60529: 1996
• EN 50281-1-1: 1999
II 3 D T 100°C resp T 135°C IP 65
Temperatura ambiente - 20°C / + 40°C
La presente apparecchiatura non deve essere messa in servizio prima che la
macchina all’interno della quale sia stata incorporata non sia stata dichiarata
conforme alle disposizioni delle Direttive 98/37/CE, e alle disposizioni nazionali da attuazione.
Medolla, 31/05/2004
OLI® S.r.l.
(General Manager)
N.B. : Pour le type de graisse à utiliser, voir la page
M.39 du paragraphe « LUBRIFICATION »
N.B.: Per il tipo di grasso da utilizzare vedi
pagina M.39 paragrafo “LUBRIFICAZIONE”
II 3 D
Anm.: Für die zu benutzende Fettsorte siehe Seite M.39
Abschnitt “SCHMIERUNG”.
MVE
NOTE: For the type of grease to be used, refer to
the “LUBRICATION” paragraph on page M.39.
2 POLE 3000 rpm 230/400 V 50Hz TŘÍFÁZE
3600 rpm 264/460 V 60Hz
- LIFE OF BEARINGS
10.05
- STANDZEIT DER LAGER
- DURÉE DES ROULEMENTS
2
- DURATA CUSCINETTI
OL.1010EX.M. 50
N.B. : Pour le type de graisse à utiliser, voir la page
M.39 du paragraphe « LUBRIFICATION »
N.B.: Per il tipo di grasso da utilizzare vedi
pagina M.39 paragrafo “LUBRIFICAZIONE”
II 3 D
Anm.: Für die zu benutzende Fettsorte siehe Seite M.39
Abschnitt “SCHMIERUNG”.
MVE
NOTE: For the type of grease to be used, refer to
the “LUBRICATION” paragraph on page M.39.
4 POLE 1500 rpm 230/400 V 50Hz Tří fáze
1800 rpm 264/460 V 60Hz
- LIFE OF BEARINGS
10.05
- STANDZEIT DER LAGER
- DURÉE DES ROULEMENTS
2
- DURATA CUSCINETTI
OL.1010EX.M. 51
N.B. : Pour le type de graisse à utiliser, voir la page
M.39 du paragraphe « LUBRIFICATION »
N.B.: Per il tipo di grasso da utilizzare vedi
pagina M.39 paragrafo “LUBRIFICAZIONE”
II 3 D
Anm.: Für die zu benutzende Fettsorte siehe Seite M.39
Abschnitt “SCHMIERUNG”.
MVE
NOTE: For the type of grease to be used, refer to
the “LUBRICATION” paragraph on page M.39.
6 POLE 1000 rpm 230/400 V 50Hz Three Phase
1200 rpm 264/460 V 60Hz
- LIFE OF BEARINGS
10.05
- STANDZEIT DER LAGER
- DURÉE DES ROULEMENTS
2
- DURATA CUSCINETTI
OL.1010EX.M. 52
N.B. : Pour le type de graisse à utiliser, voir la page
M.39 du paragraphe « LUBRIFICATION »
N.B.: Per il tipo di grasso da utilizzare vedi
pagina M.39 paragrafo “LUBRIFICAZIONE”
II 3 D
Anm.: Für die zu benutzende Fettsorte siehe Seite M.39
Abschnitt “SCHMIERUNG”.
MVE
NOTE: For the type of grease to be used, refer to
the “LUBRICATION” paragraph on page M.39.
8 POLE 750 rpm 230/400 V 50Hz Three Phase
900 rpm 264/460 V 60Hz
- LIFE OF BEARINGS
10.05
- STANDZEIT DER LAGER
- DURÉE DES ROULEMENTS
2
- DURATA CUSCINETTI
OL.1010EX.M. 53

Podobné dokumenty