VK…M - ApexPowerTools.eu

Transkript

VK…M - ApexPowerTools.eu
Parts List / Ersatzteilliste
P1711A/OE
2014-10
…VK…M
BB series
Versetzter Abtrieb
vyosený výstup
Presadený výstup
Przesunięty człon wyjściowy
eltolt kihajtás
For additional procuct information visit our website at http://www.apextoolgroup.com
…VK…M
Sicherheit
Der Abtrieb darf nur im eingebauten Zustand mit der DGD-Intelligente-Spindel oder mit einem Einbauschrauber des DGD-Modular-Schraubsystems eingesetzt werden.
Vor Inbetriebnahme, Personal in der Anwendung schulen und unterweisen.
Die örtlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich Installation, Betrieb und Wartung sind stets zu befolgen.
Code
Best.-Nr.
Kapazität
Nm
A1)
Best.-Nr.
B1)
Best.-Nr.
1VK1M
1VK2M
1VK3M
934320
934321
934323
35
60
12
900009 (3×)
910521 (3×)
2VK1M
2VK2M
934330
934331
110
170
914431 (2×)
927659 (2×)
3VK1M
3VK2M
934340
934341
200
300
912002 (2×)
927659 (2×)
4VK1M
4VK2M
4VK3M
934350
934351
934352
400
500
660
912002 (2×)
927659 (2×)
1) siehe Grafik
HINWEIS
Beim Messen von Drehmoment- bzw. Winkelgebersignalen direkt am Messwertaufnehmer, Messgeräte
galvanisch getrennt zum Schutzleiter (PE) verwenden, z.B. Oszilloskop mit Trenntrafo. Die beiden 0VBezüge ( 0V-MD/ Pin D und 0V-Versorgung/ Pin E) dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Bei Nichtbeachtung können Störungen bzw. Messfehler entstehen.
Max. Kabellänge 50 m, Mindest-Adernquerschnitt 0,14 mm²
Reparatur- und Montage
HINWEIS
Im Reparaturfall den kompletten Abtrieb an Sales & Service Center senden! Bei Selbstreparatur besteht
die Gefahr, daß die Messdaten fehlerhaft übernommen werden und ein größerer Wartungsaufwand notwendig ist. Bei Nichtbeachtung ist der Hersteller berechtigt, sämtliche Gewährleistungsverpflichtungen für
nichtig zu erklären.
VORSICHT!
Beim Einbau des Abtriebs in den Einbauschrauber Anzugsmomente der Überwurfmutter beachten. Siehe
hierzu Montage- und Wartungsanleitung.
HINWEIS
Vor der Montage mit anderen Komponenten fetten.
A
B
siehe Fettsorten • Grease lubricants • Sortes de graisses • Lubrificanti • Tipos de grasa, Seite 9
2
P1711A/OE 2014-10
1711aoeb_de.fm, 08.10.2014
…VK…M
Bezpeènost
Výstup smí být použit pouze v namontovaném stavu s DGD-Inteligentní-vřeteno nebo
s vestavným šroubovákem modulárního šroubovacího systému DGD.
Před uvedením do provozu zaškolte personál do používání a poučte ho.
Vždy dodržujte místní bezpečnostní předpisy ohledně instalace, provozu a údržby.
Kód
Objed. è.
Kapacita
Nm
1)A
Objed. è.
B1)
Objed. è.
1VK1M
1VK2M
1VK3M
934320
934321
934323
35
60
12
900009 (3×)
910521 (3×)
2VK1M
2VK2M
934330
934331
110
170
914431 (2×)
927659 (2×)
3VK1M
3VK2M
934340
934341
200
300
912002 (2×)
927659 (2×)
4VK1M
4VK2M
4VK3M
934350
934351
934352
400
500
660
912002 (2×)
927659 (2×)
1) viz grafiku
POZNÁMKA Při měření signálů snímače točivého momentu nebo úhlu přímo na snímači měřených hodnot se měřicí
přístroje musí použít galvanicky odděleně od ochranného vodiče (PE), např. osciloskop s oddělovacím
transformátorem. Oba povlaky 0V ( 0V-MD/ Pin D a 0V-napájení/ Pin E) nesmějí být zkratovány. V případě
nedodržení může dojít k poruchám či chybám měření.
Max. délka kabelu 50 m, min. průřez vodiče 0,14 mm².
Oprava a montáž
POZNÁMKA V pøípadì opravy zašlete kompletní výstup spoleènosti Cooper Power Tools! V pøípadì vlastní opravy hrozí
nebezpeèí, že namìøené údaje budou pøevzaty chybnì a bude tøeba provést rozsáhlejší opravu. V pøípadì
nedodržení je výrobce oprávnìn prohlásit veškeré záruèní závazky za neplatné.
POZOR!
Při montáži výstupu do vestavného šroubováku dodržujte utahovací momenty převlečné matice. K tomu viz
návod k montáži a údržbě pro DGD-Inteligentní-vřeteno.
POZNÁMKA
Pøed montáží s jiným komponenty namažte tukem.
A
B
viz Fettsorten • Druhy tuku • Druhy maziva • Rodzaje smarów • Zsírfajták, Seite 16
1711aoec_cs.fm, 08.10.2014
P1711A/OE 2014-10
3
…VK…M
Bezpeènost'
Výstup možno používat' s jednotkou DGD-Inteligentné vreteno alebo montážnym skrutkovaèom DGDModulárneho skrutkovacieho systému len v namontovanom stave.
Pred uvedením do prevádzky vyško¾te a pouète obsluhujúci personál.
Dodržujte miestne bezpeènostné predpisy týkajúce sa inštalácie, prevádzky a údržby.
Kód
Obj. èíslo
Kapacita
Nm
1)A
Obj. èíslo
B1)
Obj. èíslo
1VK1M
1VK2M
1VK3M
934320
934321
934323
35
60
12
900009 (3×)
910521 (3×)
2VK1M
2VK2M
934330
934331
110
170
914431 (2×)
927659 (2×)
3VK1M
3VK2M
934340
934341
200
300
912002 (2×)
927659 (2×)
4VK1M
4VK2M
4VK3M
934350
934351
934352
400
500
660
912002 (2×)
927659 (2×)
1) pozri obrázok
UPOZOR- Pri meraní signálov snímaèa krútiaceho momentu, resp. uhla priamo na snímaèi, meracie prístroje sa
NENIE
musia pripojit' galvanicky oddelené od ochranného vodièa (PE), napr. osciloskop s odde¾ovacím transformátorom. Obe referenèné úrovne 0V ( 0V-MD/ Pin D a 0V-napájanie/ Pin E) sa nesmú skratovat'. Pri
nedodržaní tohto pokynu môže dôjst' k poruchám, resp. chybám merania.
Max. dåžka kábla 50 m, minimálny prierez vodièov 0,14 mm²
Oprava a montáž
UPOZOR- V prípade opravy pošlite kompletný výstup do servisu Cooper Power Tools! Pri svojpomocnej oprave hrozí
NENIE
chybné snímanie meraných hodnôt a je potrebná nákladnejšia údržba. Pri nedodržaní tohto upozornenia je
výrobca oprávnený zrušit' platnost' záruky.
POZOR!
Pri montáži výstupu montážneho skrutkovaèa dodržte dot'ahovací moment prevleènej matice. Na tento
úèel pozrite Návod na montáž a údržbu DGD-Inteligentného vretena.
UPOZORNENIE
Namažte pred montážou s inými komponentmi.
A
B
pozri Fettsorten • Druhy tuku • Druhy maziva • Rodzaje smarów • Zsírfajták, Seite 16
4
P1711A/OE 2014-10
1711aoed_sk.fm, 08.10.2014
…VK…M
Bezpieczeñstwo
Napęd wolno stosować wyłącznie po zamontowaniu z DGD-Inteligentne-Wrzeciono lub w połączeniu z
wkrętarką montażową modułowego systemu wkręcania DGD.
Przed uruchomieniem przeprowadzić szkolenie personelu w zakresie obsługi.
Należy zawsze stosować się do lokalnych przepisów bezpieczeństwa odnośnie instalacji, eksploatacji i
konserwacji.
A1)
Nr katalogowy
B1)
Nr katalogowy
Kod
Nr katalogowy
PojemnoϾ
Nm
1VK1M
1VK2M
1VK3M
934320
934321
934323
35
60
12
900009 (3×)
910521 (3×)
2VK1M
2VK2M
934330
934331
110
170
914431 (2×)
927659 (2×)
3VK1M
3VK2M
934340
934341
200
300
912002 (2×)
927659 (2×)
4VK1M
4VK2M
4VK3M
934350
934351
934352
400
500
660
912002 (2×)
927659 (2×)
1) patrz rys.
WSKAZÓWKA Podczas pomiaru sygnałów momentu obrotowego wzgl. czujnika kąta przesyłu bezpośrednio przy czujniku
pomiarowym, stosować mierniki oddzielone galwanicznie od przewodu ochronnego (PE), np. oscyloskop z
transformatorem rozłącznym. Nie dopuszczać do zwarcia obydwu odniesień 0V ( 0V-Mobr/ Pin D i zasilanie
0V/ Pin E). Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do zakłóceń lub błędnych pomiarów.
Maks. długość kabla 50 m, min. przekrój żył 0,14 mm˛
Naprawa i monta¿
WSKAZÓWKA W razie konieczności naprawy należy przesłać kompletny napęd do Cooper Power Tools! W przypadku
wykonywania napraw we własnym zakresie istnieje ryzyko błędnego odczytu danych pomiarowych, skutkiem czego jest zwiększenie nakładu prac przeglądowych. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń, producent ma prawo do unieważnienia wszelkich zobowiązań z tytułu gwarancji.
OSTRO¯NIE!
Podczas montowania członu wyjściowego do wkrętarki montażowej należy przestrzegać momentów dociągających dla nakrętek złączkowych. W tym celu patrz w instrukcji montażu i konserwacji DGD-InteligentneWrzeciono.
WSKAZÓWKA
Nasmarować przez montażem z innymi komponentami.
A
B
patrz Fettsorten • Druhy tuku • Druhy maziva • Rodzaje smarów • Zsírfajták, Seite 16
1711aoee_pl.fm, 08.10.2014
P1711A/OE 2014-10
5
…VK…M
Biztonság
A kihajtást csak beépített állapotban egy DGD-intelligens orsóval vagy a DGD-moduláris csavarozórendszer beépített csavarozó hajtómûvével együtt szabad alkalmazni.
Az üzembe helyezés elõtt a felhasználó személyzetet ki kell oktatni és be kell tanítani.
A szerelésre, üzembe helyezésre és karbantartásra vonatkozó helyi biztonsági elõírásokat mindig be kell
tartani.
Kód
Rend. sz.
Kapacitás
Nm
A1)
Rend. sz.
B1)
Rend. sz.
1VK1M
1VK2M
1VK3M
934320
934321
934323
35
60
12
900009 (3×)
910521 (3×)
2VK1M
2VK2M
934330
934331
110
170
914431 (2×)
927659 (2×)
3VK1M
3VK2M
934340
934341
200
300
912002 (2×)
927659 (2×)
4VK1M
4VK2M
4VK3M
934350
934351
934352
400
500
660
912002 (2×)
927659 (2×)
1) lásd a rajzot
TUDNIVALÓ A forgatónyomaték- ill. szögelfordulás-jeladó jelek közvetlenül a mérési érték felvevõnél történõ mérésekor
a védõföldhöz (PE) képest galvanikusan leválasztott mérõkészülékeket kell használni, pl. oszcilloszkóp
leválasztó trafóval. A két 0V-vonatkoztatást (0V-MD/ D érintkezõ és 0V-ellátás/ E érintkezõ) nem szabad
rövidre zárni. Ennek figyelmen kívül hagyásakor üzemzavarok ill. mérési hibák léphetnek fel.
Max. vezetékhossz 50 m, minimális érkeresztmetszet 0,14 mm²
Javítás és szerelés
TUDNIVALÓ Javítás esetén a komplett kihajtást el kell küldeni a Cooper Power Tools cégnek! Saját kezû javításkor
fennáll a veszélye annak, hogy hibás mérési adat átvétel történik és nagyobb karbantartási ráfordítás válik
szükségessé. Ennek be nem tartása esetén a gyártó jogosult az összes jótállási kötelezettség semmissé
nyilvánítására.
VIGYÁZAT!
A kihajtásnak a beépített csavarozó meghajtásba történõ beépítésekor ügyeljen az összekötõ csavarzat
meghúzási nyomatékára. Ehhez lásd még a DGD-intelligens-orsó szerelési és karbantartási útmutatóját.
TUDNIVALÓ
Más komponensekkel történõ összeszerelés elõtt be kell zsírozni.
A
B
Fettsorten • Druhy tuku • Druhy maziva • Rodzaje smarów • Zsírfajták, Seite 16
6
P1711A/OE 2014-10
1711aoef_hu.fm, 08.10.2014
…VK…M
Sonderzubehör · Zvláštní příslušenství · Špeciálne príslušenstvo ·
Akcesoria dodatkowe · Különleges tartozékok
Schlüsselkopf · Klíčová hlava · Kľúčová hlava · Głowica mocująca · Kulcsfej
für • pro • pre • do • hez 1VK…B
3/8"
Index
2
1
3
4
5
6
922325
1)
)
2)
3)
)
)
Benennung
1
Název
942016PT 1
Druckfeder
Tlačná pružina
Názov
Oznaczenie
Tlačná pružina
Sprężyna
naciskowa
Megnevezés
Nyomórugó
0,95 X 6,75 X 138,0
2
910675
1
Federbolzen
Čep pružiny
Čap s pružinou
Sworzeń sprężysty
Rugócsapszeg
3
922323
2
Halbschale
Poloskořepina
Polmiska
Półskorupa
Hüvelyfél
4
922324
1
Schlüsselkopfgehäuse
Pouzdro klíčové
hlavy
Teleso kľúčovej hlavy Obudowa głowicy
mocującej
Kulcsfej-ház
5
922322
1
Hülse
Objímka
Puzdro
Tulejka
Hüvely
6
901343
1
O-Ring
O-kroužek
O-krúžok
Pierścień uszczelniający okrągły
O-gyűrű
25,2 X2,
1) Best.-Nr. · Objed. č. · Obj. číslo · Nr katalogowy · Rend. sz.
2) Anzahl · Počet · Počet · Ilość · Darab
3) Abmessung · Rozměr · Rozmer · Wymiary · Méret
für • pro • pre • do • hez 2VK…B / 110 Nm
1/2"
Index
1)
)
2
1
3
4
5
6
910609
2)
3)
)
)
Benennung
1
942016PT 1
Druckfeder
Název
Tlačná pružina
Názov
Oznaczenie
Tlačná pružina
Sprężyna
naciskowa
Megnevezés
Nyomórugó
2
910675
1
Federbolzen
Čep pružiny
Čap s pružinou
Sworzeń sprężysty
Rugócsapszeg
3
910663
2
Halbschale
Poloskořepina
Polmiska
Półskorupa
Hüvelyfél
4
910653
1
Schlüsselkopfgehäuse
Pouzdro klíčové
hlavy
Teleso kľúčovej
hlavy
Obudowa głowicy
mocującej
Kulcsfej-ház
5
910669
1
Hülse
Objímka
Puzdro
Tulejka
Hüvely
6
320914
1
O-Ring
O-kroužek
O-krúžok
Pierścień uszczelniający okrągły
O-gyűrű
0,95 X 6,75 X 138,0
29,82X2,62
1) Best.-Nr. · Objed. č. · Obj. číslo · Nr katalogowy · Rend. sz.
2) Anzahl · Počet · Počet · Ilość · Darab
3) Abmessung · Rozměr · Rozmer · Wymiary · Méret
1711aoeg_oe.fm, 08.10.2014
P1711A/OE 2014-10
7
…VK…M
für • pro • pre • do • hez 2VK…B / 200 Nm
3/4"
Index
1))
2
1
3
4
5
6
935552
2)
3))
)
Benennung
1
942016PT 1
2
910675
3
4
Název
Názov
Oznaczenie
Megnevezés
Druckfeder
Tlačná pružina
Tlačná pružina
Sprężyna
naciskowa
Nyomórugó
0,95 X 6,75 X 138,0
1 Federbolzen
Čep pružiny
Čap s pružinou
Sworzeń
sprężysty
Rugócsapszeg
910663
2 Halbschale
Poloskořepina
Polmiska
Półskorupa
Hüvelyfél
935588
1 Schlüsselkopfge- Pouzdro klíčové
häuse
hlavy
Teleso kľúčovej
hlavy
Obudowa głowicy Kulcsfej-ház
mocującej
5
910669
1 Hülse
Objímka
Puzdro
Tulejka
6
320914
1 O-Ring
O-kroužek
O-krúžok
Pierścień uszczel- O-gyűrű
niający okrągły
Hüvely
29,82X2,62
1) Best.-Nr. · Objed. č. · Obj. číslo · Nr katalogowy · Rend. sz.
2) Anzahl · Počet · Počet · Ilość · Darab
3) Abmessung · Rozměr · Rozmer · Wymiary · Méret
für • pro • pre • do • hez 3VK…B
3/4"
Index
1))
2
1
3
4
5
6
910613
2)
3))
)
Benennung
1
942016PT 1
2
910675
3
4
Název
Názov
Oznaczenie
Megnevezés
Druckfeder
Tlačná pružina
Tlačná pružina
Sprężyna
naciskowa
Nyomórugó
1 Federbolzen
Čep pružiny
Čap s pružinou
Sworzeń
sprężysty
Rugócsapszeg
910665
2 Halbschale
Poloskořepina
Polmiska
Półskorupa
Hüvelyfél
910657
1 Schlüsselkopfge- Pouzdro klíčové
häuse
hlavy
Teleso kľúčovej
hlavy
Obudowa głowicy Kulcsfej-ház
mocującej
5
910671
1 Hülse
Objímka
Puzdro
Tulejka
6
902940
1 O-Ring
O-kroužek
O-krúžok
Pierścień uszczel- O-gyűrű
niający okrągły
0,95 X 6,75 X 138,0
Hüvely
32,99X2,62
1) Best.-Nr. · Objed. č. · Obj. číslo · Nr katalogowy · Rend. sz.
2) Anzahl · Počet · Počet · Ilość · Darab
3) Abmessung · Rozměr · Rozmer · Wymiary · Méret
8
P1711A/OE 2014-10
1711aoeg_oe.fm, 08.10.2014
…VK…M
für • pro • pre • do • hez 4VK…B
3/4"
1"
Index
1)
)
4
3
2
5
6
7
912106
912147
2)
3)
)
)
Benennung
Název
Názov
Oznaczenie
Megnevezés
2
912043
1 Druckfeder
Tlačná pružina
Tlačná pružina
Sprężyna
naciskowa
Nyomórugó
1,6 X 7,1 X155,
3
912047
1 Führungsbolzen
Vodicí čep
Vodiaci čap
Sworzeń
ustalający
Vezetőcsapszeg
4
912046
2 Halbschale
Poloskořepina
Polmiska
Półskorupa
Hüvelyfél
5
912048
(3/4")
912113
(1")
1 Schlüsselkopfge- Pouzdro klíčové
häuse
hlavy
Teleso kľúčovej
hlavy
Obudowa głowicy Kulcsfej-ház
mocującej
6
912045
1 Hülse
Objímka
Puzdro
Tulejka
7
087830
1 O-Ring
O-kroužek
O-krúžok
Pierścień uszczel- O-gyűrű
niający okrągły
Hüvely
34,52X3,53
1) Best.-Nr. · Objed. č. · Obj. číslo · Nr katalogowy · Rend. sz.
2) Anzahl · Počet · Počet · Ilość · Darab
3) Abmessung · Rozměr · Rozmer · Wymiary · Méret
Fettsorten • Druhy tuku • Druhy maziva • Rodzaje smarów • Zsírfajták
nach DIN 51502/ ISO 3498
podle DIN 51502/ ISO 3498
podľa DIN 51502/ ISO 3498
wg DIN 51502/ ISO 3498
DIN 51502/ ISO 3498 szerint
Schmierstelle
Mazací místo
Mazacie miesta
Punkt smarowania
Kenési pont
Normbezeichnung
Normalizované
označení
Označenie normy
Oznaczenie normy
Szabványjelölés
Best.-Nr.
Objed. č.
Obj. číslo
Nr katalogowy
Rend. sz.
[kg]
912554
933027
1711aoeg_oe.fm, 08.10.2014
15
1
DIN
ISO
G-POH
Aralub Energrease
FD 00
HTO
KP1K
P1711A/OE 2014-10
GA 0 EP
Expa 0
Spezial
Getriebe
H
Mobilpex
44
Microlube
GL 261
9
Sales & Service Centers
Note: All locations may not service all products. Please contact the nearest Sales & Service Center for the
appropriate facility to handle your service requirements.
Brazil
France
Mexico
USA – Seattle, WA
Canada
Germany
USA – Detroit, MI
USA – York, PA
Hungary
USA – Lexington, SC
India
USA – Los Angeles, CA
Apex Tool Group
Sales & Service Center
Av. Liberdade, 4055
18087-170 Sorocaba, SP
Brazil
Phone: +55-15-3238-3820
Fax:
+55-15-3238-3938
Apex Tool Group
Sales & Service Center
7631 Bath Road
Mississauga, Ont. L4T 3T1
Canada
Phone: +1-866-691-6212
Fax:
+1-905-673-4400
China
Apex Power Tools Trading
(Shanghai) Co., Ltd
Building A8, No.38,
Dongsheng Road Pudong,
Shanghai
China 201201
Phone: +86-21-60880320
Fax:
+86-21-60880298
Apex Tool Group S.N.C.
25 Rue Maurice Chevalier
B.P. 28
77831 Ozoir-la-Ferrière
Cedex, France
Phone: +33-1-6443-2200
Fax:
+33-1-6440-1717
Apex Tool Group
GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Germany
Phone: +49-7363-81-0
Fax:
+49-7363-81-222
Apex Tool Group
Hungaria Kft
Platànfa u. 2
9027 Györ
Hungary
Phone: +36-9666-1383
Fax:
+36-9666-1135
Apex Tool Group México
S. de R.L. de C.V.
Vialidad El Pueblito #103
Parque Industrial
76220 Querétaro
Mexico
Phone: +52 (442) 211-3800
Fax:
+52 (442) 103-0443
Apex Tool Group
Sales & Service Center
2630 Superior Court
Auburn Hills, MI 48326
USA
Phone: +1 (248) 393-5640
Fax: +1 (248) 391-6295
Apex Tool Group
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072
USA
Phone: +1 (800) 845-5629
Phone: +1 (803) 951-7544
Fax:
+1 (803) 358-7681
www.aptspowertools.com.cn
England
Apex Tool Group GmbH &
Co. OHG
C/O Spline Gaugesl
Piccadilly Tamworth
Staffordshire B78 2ER
United Kingdom
Phone: +44-1827-872-771
Fax:
+44-1827-8741-28
Apex Power Tools
India Private Limited
Gala No. 1, Plot No. 5
S. No. 234, 235 & 245
Indialand Global Industrial Park
Taluka-Mulsi, Phase I
Hinjawadi, Pune 411057
Maharashtra, India
Phone: +91-20-66761111
Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Germany
Phone: +49-7363-81-0
Fax: +49-7363-81-222
www.apexpowertools.eu
Apex Tool Group
Sales & Service Center
6881 Stanton Avenue, Unit B
Buena Park, CA 90621
USA
Phone: +1 (714) 994-1491
Fax:
+1 (714) 994-9576
Apex Tool Group
Sales & Service Center
2865 152nd Avenue N.E.
Redmond, WA 98052
USA
Phone: +1 (425) 497-0476
Fax:
+1 (425) 497-0496
Apex Tool Group
Sales & Service Center
3990 East Market Street
York, PA 17402
USA
Phone: +1-717-755-2933
Fax:
+1-717-757-5063

Podobné dokumenty

WK…B - Apex Tool Group

WK…B - Apex Tool Group nedodržaní tohto pokynu môže dôjst' k poruchám, resp. chybám merania. Max. dåžka kábla 50 m, minimálny prierez vodièov 0,14 mm²

Více